Hacio'r Iaith: Arolwg: pa mor ddiogel ydy gwefannau poblogaidd yng Nghymru?

Dafydd Tomos yn dweud ar ei flog: [...] Wrth reswm fe ddylai unrhyw daliadau ar lein fod yn ddiogel. Ar gyfer gwefannau masnachol neu wasanaethau cyhoeddus mae arfer da yn awgrymu y dylai unrhyw wybodaeth breifat gael eu ddiogelu hefyd e.e. cyfrinair, manylion archeb, cyfeiriad. Dyw’r wefan hon ddim yn defnyddio SSL am nifer o […] Parhau i ddarllen

Tag: Stereo Kicks ar Tag

Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd – Gwerthuso ailgylchu yng Nghymru.

Mae Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi bod yn edrych ar ailgylchu yng Nghymru. Mae Alun Ffred Jones AC, Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd, yn egluro: ‘Fe wnaeth y Pwyllgor ofyn i bobl ysgrifennu atyn nhw, a … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd: heb drais

Os ydyn nhw eisiau protestio erbyn dim, fe ddylen nhw wneud heb drais. Mae yna gynifer o ffyrdd i fynegi eu barnau yn y wlad yma heb y gweithgareddau erchyll felly.”Na fydd trais byth yn gwireddu heddwch; na fydd o byth datrys problemau cymdeithasol; f… Parhau i ddarllen

agssc: Lloches Niwcliar 1965

Yn ystod y rhyfel oer, ac yn arbennig ar ol osgoi trychineb niwcliar yn Ciwba o drwch blewyn, roedd nifer yn argyhoeddedig fod rhyfel niwcliar ar fin digwydd. Adeiladwyd nifer o lochesau tanddearol ar draws Cymru. Dyma olwg ar loches yn 1965, ond dani ddim yn siwr o’r lleoliad Nuclear Bunker 1965 During the Cold […] Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: O’r Selar…ELECTRO 27.11.14. 8pm. Bar Canolfan y…

O’r Selar…ELECTRO

27.11.14. 8pm.

Bar Canolfan y Celfyddydau. Arts Centre Bar. Aberystwyth.

C A R W | Roughion | …a mwy…and more…

Yn y dechreuad daeth Roc. Yna Gig Selar 10. Wele nawr! Y gig olaf i gwpla’r triawd cyn Gwobrau’r Selar flwyddyn nesaf…O’r Selar…Electro! Yn cynnwys cerddoriaeth breuddwydiol CARW, yr ardderchog Roughion, a showces gwych o ddoniau lleol gan gynnwys grŵp ifanc o Fachynlleth, Dio’s Basement, a fydd yn gwneud set bach i ni. Mae ‘na hefyd gyfle i gwpl o artistiaid eraill wneud cwpl o ganeuon os ydyn nhw ffansi. Cysylltwch fan hyn os oes diddordeb! Mynediad yn £3 … treat diwedd wythnos! x

First came Rock. Then came Gig 10. Now behold! The final gig to finish the trilogy before Gwobrau’r Selar (Selar Awards) next year…O’r Selar…Electro! Featuring the gorgeous music of CARW, the fantastic Roughion, and a stunning showcase of local talent including a young band from Machynlleth – Dio’s Basement, who will be performing a small set. There’s also an opportunity for other artists to perform – contact here if you’re interested! Entry is £3 … we really are being spoiled! x

Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Llosgwch y Ty i Lawr -  Y Ffug

Llosgwch y Ty i Lawr -  Y Ffug

Parhau i ddarllen

Golwg360: Y Môr a’r Machlud

Fe greodd machlud haul Aberystwyth argraff ddofn ar Morgan Owen yn ddiweddar Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Photo

Amgueddfa Blog: European Science Foundation Exploratory Workshop

Two weeks ago, Botany Curators at Amgueddfa Cymru-National Museum Cardiff welcomed scientists from across Europe, including Romania, Bulgaria, Germany and Spain. The visitors, who are all experts in the study of plant fossils and pollen analysis,… Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Hei! Ddim yn siwr os dwi wedi cael y lle iawn- blog distantdreamer oddi ar youtube ydi hwn?

Ie glei! :-) x Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Symud i Baris – Y Reu vs. Winabego (Y Cymylau)

Symud i Baris – Y Reu vs. Winabego (Y Cymylau) Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 06: Deinosor Mwya’r Byd

Ffermydd mawr, anifeiliaid mawr, coed mawr – sdim rhyfedd fod gan Batagonia hefyd deinosor sydd nid yn unig yn fawr, ond ‘y mwyaf sydd wedi ei ddarganfod erioed’. Ond beth sydd efallai yn rhyfedd, a diolch byth ei fod yn wir, yw bod gwaith ymchwil ar esgyrn yr hen ddeinosor, a rhai o’r esgyrn eu […] Parhau i ddarllen

petroc: Irish Act 2015?

Irish Act 2015? The Welsh Language Acts of 1963, 1993, 2010 have given Welsh a formal equality with English. The Scottish Gaelic Act 2005 creates a thorough programme to ensure the survival of Scottish Gaelic. In Northern Ireland the 1998 Good Friday Agreement, 2003 UK ratification of the European Charter for Regional or Minority Languages … Parhau i ddarllen

daflog: Arolwg: gwefannau diogel yng Nghymru

Mae trosglwyddo gwybodaeth yn ddiogel ar y we yn gwbl hanfodol erbyn hyn. Enw’r dechnoleg yw SSL neu TLS – gweler blogiad cynt am esboniad – ac amgryptio (encrypt) y wybodaeth dros y rhwydwaith yw’r nod. Mae safonau amgryptio yn … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pam?

Os ydyn nhw’n anhapus efo’r dyfarniad, pam dylen nhw ddinistrio adeiladau, gosod tân yn fwriadol ac ysbeilio siopau? Pam? Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: C-C-Cariad – Estrons

C-C-Cariad – Estrons Parhau i ddarllen

daflog: Techflog #5 – Gwefannau diogel

Un o hanfodion y rhyngrwyd yw trosglwyddo gwybodaeth yn ddiogel. Y dechnoleg ar gyfer diogelu trosglwyddo gwybodaeth ar y we yw SSL a TLS. SSL oedd y fersiwn cynta o’r 90au a fe’i wellwyd i TLS fersiwn 1.0 erbyn 1999. … Continue reading Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Photo

Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol Brynhawn yma, bydd y Cynulliad yn trafod egwyddorion cyffredinol y Bil, a phleidleisio arnynt, yn y Cyfarfod Llawn (y ‘ddadl Cyfnod 1’). Yn ystod y ddadl hon, bydd … Continue reading Parhau i ddarllen

Amgueddfa Blog: Magnificent Molluscs

Every Monday curatorial staff from the Department of Natural Sciences at Amgueddfa Cymru – National Museum Wales highlight some of the fantastic mollusc specimens from our collections, on Twitter using the hashtag #MolluscMonday
The Molluscan collect… Parhau i ddarllen

Amgueddfa Blog: Storage of entomology collections in museums

(Click to enlarge)

What is the best way to store insect collections? Recently an enquiry was posted on NHCOLL-L (electronic forum for the care and use of natural history collections) about the use of wood as a material for insect storage cabinets…. Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Cyfiawnhau’r gost o ymchwilio’r gofod

Fel llawer o bobl eraill, roeddwn wedi cynhyrfu’n arw pan lwyddwyd i lanio robot ar gomed yn ddiweddar. Fe gymerodd ddeng mlynedd i Rosetta gludo Philae yno. Mae’r comed tua 530 miliwn o filltiroedd i ffwrdd ar hyn o bryd, ac roedd angen i Rosetta ddefnyddio disgyrchiant Mawrth (a’n ôl eto via’r Ddaear wedyn!) a chwpl o asteroidau er mwyn cyflymu’n ddigonol i gyrraedd mewn da bryd. Fel y dywed Aled Sam, mae hynny ‘fel malwen yn mynd o Landeilo i Lambed drwy Istanbul ond twtsh ymhellach‘. Er bod trafferthion wedi codi ers y glanio – mae Philae bellach yn cysgu gan nad yw ei chelloedd solar yn gallu gweld digon o’r haul i wefru’i batris – roedd y gamp dechnolegol yn syfrdanol.

Roedd ambell un ar Twitter, fodd bynnag, yn gofidio nad yw’n hawdd cyfiawnhau gwariant ar bethau fel hyn – sydd, fe haerir, heb fudd ymarferol amlwg – pan mae cymaint o bobl yn dioddef tlodi ar ein planed ein hunain. Ar un olwg, mae’r pwynt yn un teg. Ond rwy’n anghytuno’n llwyr.

Yn un peth, dim ond 1.4bn oedd cost yr orchwyl. Gan mai yn 2004 y gadawodd y roced y Ddaear, dylid cofio bod gwerth degawd o chwyddiant wedi digwydd ers cyfrifo’r ffigwr hwnnw. Ond hyd yn oed wedyn, mae’n rhyfeddol o isel. Mae’r gost yn bitw iawn o gymharu â’r holl bethau eraill rydym yn gwario ffortiwn arnynt. Byddai’n anodd dadlau â hynny hyd yn oed petai’r orchwyl wedi costio dwywaith cymaint a mwy.

Y ddadl yw bod gwaith fel hyn yn gwastraffu adnoddau – amser ac arian – a fyddai fel arall yn gallu cael eu defnyddio i leddfu tlodi, newyn neu broblemau eraill sy’n nes at adref. Y diffyg mwyaf fan hyn yw’r awgrym na ddylid gwario ar unrhyw beth heblaw’r llond llaw o broblemau mwyaf dyrys oll.

Mae Cymry Cymraeg yn gyfarwydd â’r ddadl flinedig bod gwariant ar bethau sy’n ymwneud â’n hiaith yn gwastraffu adnoddau a ddylai fynd at bethau mwy gwerth chweil, megis y gwasanaeth iechyd. Ond gan nad yw’n bosibl i’r gwasanaeth iechyd fod yn gwbl berffaith, mae o hyd yn wir y byddai’n fuddiol gwario ‘mwy’ arno. Felly hefyd gyda thlodi. Yn hynny o beth, mae’n amhosibl gwario ‘digon’ ar yr un ohonynt. Os mai dyna’r unig feysydd sy’n haeddu cyllid, mae’n dilyn wedyn nad oes fyth modd cyfiawnhau unrhyw arian cyhoeddus ar gyfer prosiectau llai argyfyngus. Ni fydd fyth amser pan nad yw’r ddadl yn arwain yn anorfod at y casgliad hwnnw.

Dyma fynd â’r ddadl i’r eithaf. Ar y llaw arall, mae’n wir bod rhywbeth yn od o weld India, er enghraifft, yn gwario biliynau ar ei rhaglen ofod hithau pan mae ganddi gymaint o broblemau cymdeithasol difrifol o fewn ei ffiniau ei hun. Mae yna linell yn rhywle, felly. Ond nid yw prosiectau fel Philae’n dod yn agos at ei chroesi yn fy marn i. Os oes rhaid cwtogi ar wastraff er mwyn dargyfeirio symiau sylweddol o arian tuag at achosion gwell, dylem dargedu ein byddinoedd.

Yn ogystal, dylid herio’r awgrym nad oes budd ymarferol yn deillio o waith fel hyn. Yn un peth, hyd yn oed petai hynny’n wir, rwy’n gyndyn bod gwerth mewn gwneud stwff fel hyn er ei fwyn ei hun. Mae’n cynyddu ein gwybodaeth, a dylem werthfawrogi unrhyw beth sy’n gwneud hynny. Mae hefyd yn ennyn diddordeb mewn gwyddoniaeth, a’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf, sy’n werthfawr ynddo’i hun. Ond y gwir yw bod ymchwil i’r gofod wedi esgor ar gynnydd technolegol amhrisiadwy ac annisgwyl. Mae llawer o’r rhain wedi profi’n ddefnyddiol tu hwnt mewn meysydd hollol wahanol; sylwer, er enghraifft, bod offer puro dŵr yn eu plith. Yn aml iawn, nid oedd modd rhagweld manteision amgen y technolegau newydd hyn o flaen llaw.

Dylwn gydnabod bod y dadleuon yn y paragraff uchod yn wir am wario milwrol hefyd, ond y gwahaniaeth moesol amlwg fan yna yw mai amcan y fyddin yw canfod ffyrdd newydd o ladd pobl. Pwrpas ymchwil wyddonol, ar y llaw arall, yw ein helpu i ddeall mwy am y bydysawd.

Mae’n anffodus ein bod yn mynnu, y dyddiau hyn, bod gwyddonwyr yn amlinellu union ddefnydd ymarferol eu hymchwil o flaen llaw er mwyn cyfiawnhau rhoi grantiau iddynt. Yn amlach na pheidio, ni ddaw hynny i’r amlwg nes yn ddiweddarach. Dylai fod yn ddigon i ddweud bod modd i’r cynnydd yn ein dealltwriaeth agor y drws ar gyfer ymchwil pellach, a all, yn ei dro, roi bod i ddyfeisiau neu dechnegau newydd pwysig. Mae’n amhosibl dweud, a dyna’r pwynt. Petaem yn gwybod yr holl oblygiadau o flaen llaw, byddai llai o bwynt i wyddoniaeth yn y lle cyntaf.

Yn bersonol, rwy’n gresynu nad ydym yn gwario llawer iawn mwy ar ymchwilio’r gofod. Mae’n rhyfedd, yn fy marn i, nad oes unrhyw un wedi cerdded ar y Lleuad ers 1972. Mae’n hen bryd i ni fynd i Fawrth. Parhau i ddarllen

Gwin Dylanwad Wine: PEN Y DAITH! JOURNEY’S END!

Yr Estyniad Gwydr/The Glass ExtensionDaeth y dynion o WASP, Caer gyda’r gwydr. The men from WASP, Chester arrived with our glass. A dyma’r canlyniad. Mae hwn yn well nac oeddwn yn disgwyl. Pawb yn y dref yn ei hoffi yn ffodus, gyda’r estyniad… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

22ain Tachwedd 2014 – mae’r plant yn brysur yn paratoi ar gyfer Gwasanaeth Nadolig ond cawsom amser i fwynhau addurno bisgedi Nadolig! Mae gan pob aelod o Hwyl a Sbri focs casgliad dros gyfnod y Nadolig.  Bydd y casgliad yn gymwys ar gyfer cynllun £1 am £1 y Llywodraeth eleni ar gyfer Apel Nadolig Cymorth Cristnogol.  Bydd yn dyblu!  Cyn hynny mae aelodau a chyfeillion Maesyneuadd hefyd yn rhoi casgliad yn y bocsys – mae’n dyblu dwy waith!! DIOLCH!

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: BOCSYS NADOLIG

Eleni i Romania bydd bocsys Nadolig yn cael eu danfon.  Ac yn ychwanegol i’r arfer roedd cyfle nid yn unig i wneud bocs ar gyfer bechgyn a merchoed, ond bocsys ar gyfer cartrefi plant hefyd.  Mae 50 o focsys wedi mynd o Drefor … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerdd ar y wal

Gofynnodd tŷ bwyta sushi yn Norman i fy merch hynaf ysgrifennu ar y wal fewnol rhyw eiriau Japaneg cysylltiedig â bwyd. Wedi gofyn i’w ffrind orau yn Japan am syniad, dyma iddi orffen gwaith hyfryd. Dw i’n llawn edmygedd tuag at ei ffrind sydd yn gyfarwydd â’r gerdd hynafol Tsieineaidd honno gan Li Bai wedi’i gyfieithu yn Japaneg, a hyd yn oed wedi ei haddasi ar gyfer y bwyty hwnnw drwy newid “cig oen a chig eidion” i “bysgod a sushi.” Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Malcolm Bennett 1944-2013

Ces i dipyn o fraw ar nos Iau wrth glywed, yn hwyr las, bod hen gyfaill i mi wedi marw dros ddeunaw mis yn ôl. Doedden ni ddim wedi bod mewn cyswllt am sbel, ond am gyfnod maith roedd Malcolm Bennett yn aelod o’n grŵp Cerddwyr Radicalaidd (Red Rambles) a oedd yn weithredol rhwng 1994 a 2004 yn ardal y Peak. Roedd Malcolm (Malc i’w gyfeillion) wedi symud i Swydd Derby o ardal Reading i fyw mewn Commune yn Milford, nes ymlaen, ar ôl i’r commune chwalu yn gyfeillgar, roedd o a’i deulu yn parhau i fyw yn ardal Belper. Roedd Malc yn ‘Hippie’ go iawn yn null y chwedegau, hynny yw yn credu mewn bywyd amgen, yn defnyddio tipyn bach o ganabis, ac yn mwynhau byw. Roedd o hefyd yn grefftwr dawnus, yn gerflunwyr ben i gamp ac yn gallu creu a chwarae offerynnau cerddorol. Roedd o’n cadw lotment o fath wrth ochr y gartref teuluol oedd yn gynhyrchiol iawn ond hefyd yn rhyw fath o oriel celf ar gyfer ei weithiau cerflunio. Sawl tro yng nghwmni Malcolm mi wnes i gerdded mewn rhannau gwahanol o ardal y Peak mewn hindda a glaw. Roedd ganddo fo bob tro rhywbeth diddorol i’w dweud hyd yn oed os oedd o’n ymestyn y gwirionedd ar adegau. Ac ar ben y ffaith ei fod o’n gerflunydd da roedd o’n ddyn handi go iawn a dw i’n cofio gweld y gwaith adeiladu wnaeth o yn ei dy ei hunan. Roedd lle tan arbennig o gerrig efo maen glo arbennig yng nghanol y bwa, roedd Malcolm wedi darganfod bricsen leol efo’r gair Belper wedi’i stampio arno, a dyna beth oedd y maen glo perffaith i’r pentan. Gwych. Yn 2008 roedd Malcolm yn hapus i gymryd rhan mewn prosiect ffilmio fideo ar gyfer gwefan ‘Anarchist Voices Video Project’, (gwelir https://www.youtube.com/watch?v=uP1boeYGr7M&list=UUldSU6_0rW6YMH1_7OT1KTg ) prosiect oedd yn rhoi llwyfan i anarchwyr o wahanol fathau son am eu bywydau, prosiectau a beth oedd anarchiaeth yn golygu iddyn nhw. Roedd ei gyfraniad yn ddiddorol ond wrth edrych arno rŵan dw i’n sicr mi fydda i’n gweld eisiau Malcolm. Malcolm Bennet 1944-2013. Heddwch i’w lwch. Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Gwaed, Hufen a Siwgr – H Hawkline

Gwaed, Hufen a Siwgr – H Hawkline Parhau i ddarllen

TEITHIAU TEIFI » blog: TRWY DDRYCH Y DAEAREGWR

“Trwy ddrych y daearegwr y gwelaf i ddarn o wlad,” meddai Dyfed Elis-Gruffydd wrth gyflwyno 100 o olygfeydd hynod Cymru Parhau i ddarllen

cymrohoyw: Methiant

Wel, mae’n amlwg nad ydw i’n medru cadw blog rheolaidd a bod bywyd yn dawel iawn..! Rwy yng Nghanada ar fy ngwyliau ar hyn o bryd, felly gobeithiaf yn fawr y bydd amser gennyf i ddiweddaru’r blog gyda hynt a helynt fy nheithiau pan fyddaf yn fy ôl ym Mhrydain! Tan hynny, hwyl am y […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Colofn Fwytai Merch y Ddinas – Bully’s, Pontcanna

Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Tan yn Dy Ysgyfaint – Radio Rhydd

Tan yn Dy Ysgyfaint – Radio Rhydd Parhau i ddarllen

Golwg360: Adolygiad – The Missing

Mirain Jones sydd ar ganol gwylio cyfres ddrama ddiweddaraf BBC One Parhau i ddarllen

naturiaethwr: Cylchffordd Rasio Blaenau Gwent – Mwy Fyth o Lygredd

Disgrifir yr Arolygiaeth Gynllunio fel y canlynol mewn llythyr gan y Gweinidog Cynllunio, Carl Sargeant at Gadeirydd y Pwllgor Deisebau, William Powell: … asiantaeth annibynnol weithredol Llywodraeth Cymru ac Adran Cymunedau a Llywodraeth Lleol yw yr Arolygiaeth Gynllunio, sydd wedi’i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

agssc: Ralio Mini – 1968

Ym 1959, lansiwyd car newydd o’r enw ‘Mini’, ac fe ddaeth yn un o’r ceir mwyaf poblogaidd erioed. Un nodwedd a’i wnaeth mor boblogaidd yn ystod y chwedegau oedd ei allu rhyfeddol ym myd ralio. In 1959, a new car by the name of ‘Mini’ was launched, which went on to become one of the […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: onsen arall

Darllenais am onsen (hotspring) yn Yamanaka ar bapur newydd Japaneaidd heddiw. Arhosodd Bashô Matsuo, y meistr haiku mwyaf adnabyddus yno ac ysgrifennodd un o’i gampwaith am y dŵr poeth hwnnw. Mae’r lle yn fendigedig a rhoi chwant i mi fynd yno. Mae yna gynifer o onsen hyfryd ar draws Japan a dweud a gwir. Byddwn i eisiau teithio o’r Gogledd i’r De yn ymweld â nhw ryw ddiwrnod. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y wraig ddistaw (Mathew 26:6-13) – Aneurin Owen (23.11.2014)

: Iesu ‘Philly’

Yr eira mawr yn ardal Efrog Newydd oedd un o’r straeon a ddaeth atom o’r Unol Daleithiau’r wythnos ddiwethaf. Stori arall na chafodd yr un sylw (yn gwbl amlwg) oedd stori o Philadelphia am ddyn o’r enw Michael Grant yn cael ei arestio am ‘fynnu arian gan bobl’ ar strydoedd y ddinas honno. Roedd o’n […] Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Podium – Hud

Podium – Hud Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Dwnsia Ne Granda – Brython Shag

Dwnsia Ne Granda – Brython Shag Parhau i ddarllen

Pendroni: Sturgeon yn ysgogi

Dwi wastad wedi bod yn ffan o Nicola Sturgeon, ond  wythnos yma, mae fy edmygedd ohoni wedi cyrraedd yr entrychion ac mae hi wedi fy ysbrydoli a fy ysgogi.Yn ei dyddiau cyntaf fel Arweinydd yr SNP, a rwan fel Prif Weinidog yr Alban, mae hi wedi cr… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Rali SNP yn yr Hydro heddiw

Tair mil ar ddeg o bobl yn yr Hydro heddiw mae’n ymddangos.  I’r sawl sydd ddim yn gyfarwydd a daearyddiaeth Glasgow mae’r anghenfil o adeilad yma  yn wynebu Pencadlys y Bib o’r ochr arall i’r Afon Clyd.  Mae yna lawer o ser adloniant sy… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid pobl fawr, ddinesig

Roedd yr hyn wnaeth Emily Thornberry trwy ymddangos i edrych i lawr ei thrwyn ar Sais, gwlatgarol  dosbarth gweithiol yn drychinebus o safbwynt etholiadol.  Y rheswm am hynny ydi bod yr agwedd roedd yn ei ddangos yn datgelu’n glir yr hyn ydi’… Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Hela – Casi Wyn

Hela – Casi Wyn Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Y Cyfan yn y Meddwl

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siom

Ar ôl y stŵr a achoswyd gan y cynllun i wahardd olwynion plastig troliau yn Fenis, dwedodd Comisiynydd Zappalorto mai ond rhai masnachol roedd o’n sôn amdanyn nhw er ei fod o’n cydnabod bod troliau’r twristiaid yn niweidio palmentydd carreg y ddinas. Drueni bod o’n newid y diwn; roeddwn i’n meddwl bod yn syniad hyfryd ac yn chwilio am droli efo olwynion rwber. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Sky Hawk, Gill Lewis

Mae’r llyfr yma newydd wneud i mi grio DDWYWAITH! Yn y canol, ac ar y diwedd, ond dwi ddim yn mynd i ddifetha’r stori i chi drwy ddeud pam. A pheidiwch a darllen yr adolygiad ar gwales.com achos mae’n deud be sy’n digwydd! Grrr… Yn syml, mae o am hogyn, mae o am ferch – […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Y Cyfan yn y Meddwl

Sian B Jones, Judy Pemberton, Sara Piper-Heap, Chrissie Smith 29.11.14 – 24.1.15 Noson agoriadol 6pm nos Wener 28 Tachwedd Arddangosfa o waith 4 cyn-ddisygbl cwrs Celfyddydau Cymhwysol Prifysgol Glyndŵr yw Y Cyfan yn y Meddwl. Cyflwynir gwaith 2 a 3 … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Neb i Fi – Y Reu

Neb i Fi – Y Reu Parhau i ddarllen