BlogMenai.com: Tommy Sheridan yn Kilkardy heno

400 o bobl mewn cyfarfod y bythol liwgar Tommy Sheridan heno.  Mae o’r 93ydd cyfarfod iddo ei gynnal i hyrwyddo annibyniaeth. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i yvonne

Er nad ydw i’n sgrifennu’r blog hwn er mwyn diddanu’r bobl eraill, ac felly na fydda i’n dewis pynciau sydd yn apelio atyn nhw, mae’n braf cael sylwadau clên o bryd i’w gilydd. A dweud y gwir, does dim llawer o bynciau arbennig i adrodd amdanyn nhw gan nid yn Fenis dw i’n byw ynddi ond mewn tref fach gysglyd yn Oklahoma. Dyna pam fy mod i’n adrodd fy swper yn aml! Mae’n hynod o bwysig, fodd bynnag, i mi sgrifennu yn Gymraeg bob dydd i gadw beth dw i wedi ei ddysgu, ac am ryw reswm mae blog yn llawer atyniadol na dyddiadur ar bapur. Diolch i ti felly, Yvonne am dy air clên. Mi fyddai’n hyfryd pe byddwn i’n medru dy gyfarfod yn Fenis ryw ddiwrnod. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ceisio cyflawni hunanladdiad?

Mae’r cwestiwn yn codi weithiau bod yr ymgyrch Na yn ceisio cyflawni hunan laddiad.  Lawnswyd ymgyrch heddiw sy’n gweithio ar y syniad bod pobl sy’n pleidleisio Na yn caru eu plant – gan awgrymu nad ydi pleidleiswyr Ia yn gwneud hynny.  Ar wa… Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Deg o Lynnoedd Harddaf Eryri

Mae llynnoedd Eryri yn ddelfrydol ar gyfer pob math o weithgareddau, megis pysgota, hwylio neu hamddena a mwynhau’r golygfeydd ysblennydd. Gormod o ddewis? Dyma ein harweiniad i ddeg o lynnoedd harddaf Eryri. Lle ceir mynyddoedd, ceir llynnoedd hefyd. Mae gan Eryri nifer fwy na’r cyffredin o’r rhain: yn wir mae ganddi ugeiniau ohonynt. Ond sut … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Golwg360: Plant Neb

Wynford Ellis Owen, Prif Weithredwr Stafell Fyw Caerdydd, sy’n mynegi ei bryder am blant Rotherham… Parhau i ddarllen

Golwg360: Adolygiad: The Grand Budapest Hotel

Lora Thomas sydd yn llawn clod am ffilm Wes Anderson … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y panic yn cychwyn

Gallwn ddisgwyl gweld hyd yn oed mwy o faw yn cael ei daflu o gyfeiriad yr ochr Na tros yr wythnos neu ddwy nesaf Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pethau’n symud i gyfeiriad Ia yn ol YouGov

Ac mae YouGov wedi bod yn llai ffafriol i’r ochr Ia na nifer o gwmniau polio eraill. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Datganiad i’r wasg gan Fanc Bwyd Caernarfon

DATGANIAD I’R WASG 25 Medi 2014

BANC BWYD CAERNARFON YN BWYDO 2,500 O BOBL

Cyrhaeddodd Banc Bwyd Caernarfon garreg filltir nodedig yr wythnos hon, gan fwydo’r 2,500fed person ers agor ei ddrysau lai na dwy flynedd yn ôl. Mae cyfanswm o 1,543 o oedolion a 958 o blant wedi cael eu bwydo gan y Banc Bwyd, gan ddarparu dros 7,500 o brydau bwyd.

Dyma oedd gan reolwr y Banc Bwyd, Paul Dicken, i’w ddweud:

“Ryw deimladau cymysg sydd gen i wrth drafod yr ystadegau hyn. Ar y naill law, rydym yn hynod o falch ein bod wedi gallu helpu teuluoedd a fyddai, fel arall, wedi mynd heb fwyd, ac mae haelioni pobl ardal Caernarfon a Bangor, sydd yn cyfrannu bwyd a phres fel unigolion neu drwy ysgolion, eglwysi a busnesau yn ein rhyfeddu o hyd. Ac wrth gwrs, mae cyfraniad ein partneriaid hael, Tesco, yn amhrisiadwy.

“Ond ar y llaw arall, nid yw’r adferiad economaidd yn cyrraedd yr ardal hon, ac mae’r galw’n parhau i gynyddu. Rydym hefyd yn gwybod am deuluoedd sy’n methu bwydo eu plant yn ystod gwyliau’r ysgol, pobl oedrannus sy’n mynd heb fwyd am fod rhaid iddynt dalu biliau a phobl sydd ond yn gweithio rhan-amser sy’n cael eu taflu i argyfwng ariannol pan fydd bil annisgwyl o fawr yn dod drwy’r drws. Nid ydym yn eu gweld nhw yn y Banc Bwyd, ond rydym yma iddynt hwythau hefyd. Mae pawb yn wynebu cyfnod caled o bryd i’w gilydd, ac rydym yn gallu bod yn bont i gario pobl drwy’r cyfnodau anodd hynny.”

Trodd bron i hanner (44%) o gleientiaid y Banc Bwyd atom am barsel bwyd oherwydd newid ac oedi gyda budd-daliadau (yn benodol y Dreth Llofft a chosbau budd-daliadau), 18% oherwydd incwm isel, ac 11% oherwydd dyled. Mae’r chwarter sy’n weddill yn derbyn parseli bwyd am eu bod yn ddigartref, yn dioddef trais domestig, salwch hir dymor neu am resymau eraill.

 Mae’r ystadegau moel hyn yn cuddio stori y bobl go iawn sydd y tu ôl i’r ffigurau. Fel yr esbonia Paul Dicken:

“Ymhlith ein cleientiaid diweddar mae dynes a oedd yn mynd heb fwyd er mwyn cynilo ei phres ar gyfer talu am docyn trên i weld ei babi sâl yn Ysbyty Alder Hay; cyn-filwr o ryfel Afghanistan a oedd wedi anafu ei gefn, ac yn methu gweithio; pâr oedrannus a oedd wedi derbyn bil trydan aruthrol o uchel ac a oedd yn gorfod dewis rhwng ei dalu, neu fwyta. Ond weithiau, mae’r straeon yn cynhesu’r galon, fel hanes yr hogyn ifanc digartref a gafodd lety gan Gyngor Gwynedd ac a dderbyniodd barsel creu cartref gennym, a oedd yn cynnwys amrywiol hanfodion ar gyfer ei fflat newydd.”

Mae Banc Bwyd Caernarfon yn gynllun dan Eglwys Bentecostalaidd Caernarfon, yn aelod o rwydwaith Ymddiriedolaeth Trussell o fanciau bwyd, ac mae’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr o sawl eglwys leol ac aelodau eraill o gymuned Caernarfon.

Mae cleientiaid y Banc Bwyd yn cael tocyn i roi digon o fwyd iddyn nhw a’u teulu am dri diwrnod gan asiantaethau budd-daliadau ac asiantaethau statudol eraill, mudiadau cyngor a chymorth cymunedol, elusennau cam-drin sylweddau, asiantaethau gwirfoddol, ymwelwyr iechyd, meddygfeydd ac ysgolion.

Mae bwyd yn cael ei gyfrannu drwy gyfrwng casgliadau mewn archfarchnadoedd neu mewn biniau parhaol yn siop Tesco ym Mangor neu Gaernarfon neu yn swyddfa’r Caernarfon and Denbigh. Mae rhai eglwysi a mudiadau cymunedol yn casglu bwyd yn rheolaidd, ac mae ysgolion lleol yn cyfrannu ffrwyth dathliadau eu Gŵyl Ddiolchgarwch.

Mae gennym gyflenwadau da o rai pethau, ond mae angen y canlynol arnom ar frys:

·      Pwdin reis / cwstard

·      Tatws stwnsh parod

·      Cig/pysgod mewn tun

·      Ffrwythau mewn tun

·      Siwgr (500g)

·      Saws Pasta

·      Grawnfwydydd brecwast

·      Pwdin llefrith powdwr/jeli

·      Tatws/moron/pys/indiacorn mewn tun

·      Sebon/jêl cawod/siampŵ/past dannedd

Mae croeso bob amser i wirfoddolwyr ymuno â ni i ysgwyddo amrywiol dasgau yn y Banc Bwyd.  Cysylltwch â Gwyn ar 07847 192896 i gael mwy o wybodaeth.

- Diwedd -

Am fwy o wybodaeth cysyllter â: Paul Dicken, Rheolwr y Banc Bwyd 07803 968272

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: labor day

Cysgais yn dda neithiwr a dw i’n teimlo’n llawer gwell. Labor Day ydy hi heddiw ac felly mae pawb adref gan gynnwys fy merch hynaf a’i gŵr sydd wrthi’n gosod camerau gwyliadwriaeth i’r tŷ ers ddoe. (Un o’i waith ydy hyn.) Ar hyn o bryd mae fy ail ferch yn torri gwallt ei chwaer hŷn yn y gegin. (Mae’r gwaith perm wedi gorffen) tra mae fy ngŵr yn ceisio gosod garbage disposal newydd. (Mae’r hen declyn wedi torri a gollwng dŵr.) Dylwn i baratoi cinio bach rŵan. Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Pedwar o resymau da pam y dylai Cristnogion yr Alban bleidleisio IE

1. Byd o genhedloedd nid byd o ymerodraethau greodd Duw Rwy’n credu fod y Beibl yn dangos yn weddol glir mae dymuniad Duw oedd i ddyn greu byd o genhedloedd. Byd sydd ag undod mewn amrywiaeth gyda pob dyn a dynes yn gyfartal gan fod pawb wedi ei greu ar lun a delw Duw. Trwy’r […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Adolygiad Gŵyl Gwydir

Ciron Gruffydd sy’n bwrw golwg nol dros uchafbwyntiau’r penwythnos Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Dawkins, erthylu ar sail anabledd, ac oferedd pendroni ynghylch yr hyn a allasai fod wedi bod

Mae record Richard Dawkins o ddweud pethau ymfflamychol ar Twitter yn hysbys ers peth amser. Fel yr ydych yn debygol o wybod, bu wrthi eto’n ddiweddar:

@InYourFaceNYer Abort it and try again. It would be immoral to bring it into the world if you have the choice.
— Richard Dawkins (@RichardDawkins) August 20, 2014

Nodwedd gyffredin o gyfraniadau Dawkins ar Twitter yw bod pwynt teg yn cuddio ynddynt yn rhywle, ond bod yr haenau anghynnes ychwanegol yn hawlio’r holl sylw. Mae hynny’n iawn. Bai Dawkins a neb arall yw ei fynegiant trwsgl, a’i gyfrifoldeb ef yw bod yn fwy gofalus wrth egluro’r hyn sydd ar ei feddwl.

Yn achos y trydariad penodol uchod, rwy’n lled-gydweld â’r cyngor y mae’n ei gynnig. Mae’n anodd dweud i sicrwydd mewn senario hypothetig, wrth gwrs, ond rwy’n credu y buaswn i, petawn yn fenyw feichiog sy’n gwybod bod gan y ffetws syndrom Down, yn cael fy nhemtio i erthylu. Dyna, yn wir, sy’n digwydd yn oddeutu 92% o achosion o’r fath yn Ewrop. Yn hynny o beth, o leiaf, nid oes llawer yn bod ar y frawddeg gyntaf. Yr unig broblem yw bod y geiriau ffwrdd-a-hi ‘a thria eto’ yn gallu bod yn ansensitif mewn rhai achosion arbennig lle mae’r fenyw wedi cael anhawsterau beichiogi neu os yw hi’n heneiddio (mae’r tebygolrwydd o esgor ar fabi syndrom Down yn cynyddu gydag oed, wrth gwrs). Ond fel darn o gyngor i rywun sydd wedi gofyn amdano, mae’n ateb digon call.

Y broblem enfawr yw’r defnydd o’r gair ‘immoral‘ yn yr ail frawddeg. Un peth yw awgrymu beth y buasai ef ei hun yn ei wneud yn y sefyllfa, ond mae honni bod menywod sy’n dewis peidio erthylu yn ymddwyn mewn modd anfoesol yn beth annifyr a hyll iawn i’w wneud. Dewis y fenyw ydyw a neb arall (ac nid y tad chwaith); os ydynt yn dewis erthylu, hei lwc iddynt. Yn yr un modd yn union, hei lwc os ydynt yn penderfynu cario ymlaen a chael y babi.

Rwy’n credu bod ceisio mynd ati i bwyso a mesur positifrwydd neu negatifrwydd moesol penderfyniadau fel hyn yn gêm ofer a pheryglus. Aeth Dawkins yn ei flaen i ddweud y canlynol:

@InYourFaceNYer People on that spectrum have a great deal to contribute, Maybe even an enhanced ability in some respects. DS not enhanced.
— Richard Dawkins (@RichardDawkins) August 20, 2014

Rwy’n anghyfforddus â hynny hefyd. Mae llawer o bobl â syndrom Down yn byw bywyd cynhyrchiol a dedwydd. Ar yr un pryd, mae llawer o fabanod heb anableddau o fath yn y byd yn mynd ymlaen i ddioddef bywydau segur, poenus a digalon. Nid oes modd dweud o flaen llaw, ac felly nid wyf yn teimlo bod y mater nac yma nac acw ar lefel foesol. A dweud y gwir, mae pwyslais Dawkins ar gymharu cyfraniadau hypothetig dau fywyd hypothetig i’n cymdeithas yn drewi braidd o ewgeneg. Yn y pen draw, mae 100% o bob genedigaeth yn arwain at farwolaeth. (Wedi dweud hynny, mae rhai achosion lle mae gennym syniad da iawn sut fywyd fyddai’n disgwyl y darpar-fabi: os oes gan ffetws afiechyd eithriadol o ddifrifol nad oes modd ei wella, mae modd dadlau yn yr achosion hynny bod peidio erthylu yn anfoesol, gan mai marwolaeth buan ar ôl ychydig oriau o ddioddefaint echrydus di-angen yw’r unig bosibilrwydd amgen).

Dyna fy nghwyn i, felly. Fodd bynnag, mae rhai fel petaent wedi dychryn â’r syniad o erthylu ar sail anabledd fel syndrom Down. Ond fel y dywedais, mae canran anferth o bobl eisoes yn dewis gwneud hynny. I fod yn hollol glir, dylai erthyliad fod ar gael am unrhyw reswm, gan mai’r peth pwysicaf yw rheolaeth y fenyw dros ei chyfarpar atgenhedlu ei hun. Heb sôn am fod yn anfoesol, byddai’n anymarferol gwrthod yr hawl i erthylu ffetws oherwydd bod ganddi anabledd; byddai pobl yn dyfeisio rhesymau eraill yn lle. Nid wyf yn arbennig o gyfforddus â’r syniad o erthylu ar sail lliw llygad, neu wallt, neu ryw, ond nid fy lle i na neb arall yw penderfynu ar yr hyn y caiff menyw ei wneud â’i chroth ei hun. (Mae’n werth nodi wrth fynd heibio bod sgrînio fel hyn am ddod yn fwy a fwy trylwyr yn y blynyddoedd i ddod, wrth i’r dechnoleg barhau i wella, felly bydd moesoldeb cwestiwn y designer baby‘n dod yn bwnc llosg poethach byth yn y dyfodol agos. Ond mater arall yw hynny).

Fel rwyf wedi’i ddweud eisoes, mae’n amlwg bod pobl â syndrom Down yn gallu byw bywydau hapus. Rwyf hefyd wedi dweud mai erthylu fuasai fy ngreddf bersonol petawn i’n y sefyllfa hwnnw. Eto i gyd, petaem yn cael babi SD (fy ngwraig fyddai biau’r penderfyniad, wedi’r cyfan, nid fi), mae hefyd yn amlwg y buaswn yn caru’r babi hwnnw yn yr un fath yn union ag unrhyw epil arall. Un broblem gyda’r ddadl ynghylch erthylu yw’r tueddiad i edrych yn ôl wedi’r ffaith. Hynny yw, pan mae gan rywun blant yn barod, mae dychmygu eu herthylu pan oeddent yn y groth yn boenus a dychrynllyd. Hyd yn oed os nad rhiant sy’n dadlau, mae’n debygol mai darlun babi go iawn sydd ganddynt yn eu pennau wrth iddynt bledio’u hachos. Mae’n dueddiad naturiol mewn ffordd, ond mae hefyd yn hollol ofer ac amherthnasol. Nid ffetws mo babi sydd eisoes wedi’i eni, ond person. Pan oedd yn y groth, nid person ydoedd. Nid oes pwrpas cymharu’r tyfiant yn y groth â’r plentyn sy’n chwerthin yn hapus o’ch blaen. Y gymhariaeth gywir yw ag ŵy na ffrwythlonwyd o gwbl ac a ddiflannodd gyda’r ysbwriel neu lawr y toiled. Yr un yw’r canlyniad ymarferol, sef dim babi. Wrth gwrs buaswn yn caru fy mabi SD hypothetig. Ond buaswn hefyd wedi caru pob un o’r babanod y buaswn wedi gallu’u cael ond na ddaeth erioed i fodolaeth. Byddai’n hurt awgrymu ei bod yn anfoesol peidio creu pob bywyd posibl, oherwydd mae posibilrwydd hypothetig i bob un ohonom greu biliynau o fywydau gwahanol (a phob un ohonynt yn gannwyll ein llygaid).

Mae ymgyrchwyr gwrth-ddewis yn hoff o bwyntio at fenywod a oedd ar un adeg wedi ystyried cael erthyliad ond a aeth yn eu blaen, am ba bynnag reswm, i gael y babi. Y ddadl yw bod cariad amlwg y rhiant tuag at y plentyn yn reswm cryf i wrthwynebu erthlyliad yn gyffredinol. Mae’n caru’r plentyn, ac felly mae’n naturiol iddi fod yn falch, wrth edrych yn ôl, na benderfynodd gael yr erthyliad. Ond mae hynny’n methu’r pwynt yn llwyr. Buasai hi hefyd wedi caru’r holl ‘fabanod’ posibl eraill na roddodd enedigaeth iddynt, boed yn wyau na ffrwythlonwyd, yn sberm na gyrhaeddodd ei hwyau hi (biliynau – na, triliynau – ohonynt), neu hyd yn oed y sygotiaid hynny a ffrwythlonwyd ond a erthylwyd yn naturiol heb iddi ddod yn ymwybodol o’r peth (wedi’r cyfan, natur, neu ‘Dduw’ os mynnwch chi, yw’r erthylwr mwyaf o bell ffordd; lleiafrif o feichiogiadau sy’n arwain at fabi). Petai un o’r cyfuniadau hynny o ŵy a sberm wedi troi’n fabi yn lle’r un sydd ganddi, buasai’n caru hwnnw lawn cymaint. Pe na bai wedi cael babi o gwbl, byddai wedi gallu dewis unai parhau’n ddi-blentyn neu gael un yn ddiweddarach. Ond nid felly y bu, ac felly, wel, nid felly y mae. Nid oes modd dyfalu pa senario fyddai wedi bod hapusaf iddi, felly nid oes pwynt trio.

Mae gwrthwynebwyr erthyliad hefyd yn hoff iawn o’r Great Beethoven Fallacy. Mae’n enghraifft o’r un math o gamresymu. Dyma hi:

Doctor 1: “I want your opinion about terminating a pregnancy. The father was syphilitic, the mother had tuberculosis. Of the four children born, the first was blind, the second died, the third was deaf and dumb, the fourth also had tuberculosis. What would you have done?”
Doctor 2: “I would have terminated the pregnancy.”
Doctor 1: “Then you would have murdered Beethoven.”

Hyd yn oed o anghofio’r camgymeriadau ffeithiol (gweler y ddolen), nid yw hon yn ddadl ystyrlon o fath yn y byd. Gallasai’r babi dyfu fyny i fod yn lofrudd ofnadwy yr un mor hawdd. Gan mai dim ond wrth edrych yn ôl y daw pethau felly i’r amlwg, nid oes defnydd o gwbl i ddadleuon fel hyn wrth i ni wynebu cwestiynau sydd angen atebion yn y presennol. Os defnyddio’r rhesymeg hwn yng nghyd-destun erthyliad, rhaid i ni hefyd dderbyn bod miloedd ar filoedd o ddarpar-Beethoveniaid (a -Hitleriaid o ran hynny) yn gorffen eu hoes fel crwst drewllyd ar sannau sbarion bechgyn yn eu harddegau ledled y byd.

Nid oes pwrpas chwarae’r gêm yma. Mae fel dychmygu sut fyddai pethau pe na bawn wedi cwrdd â’m gwraig a syrthio mewn cariad â hi pan y gwnaethais. Efallai’n wir y buaswn wedi canfod fy hun mewn perthynas â rhywun arall, ac y buaswn heddiw mewn perthynas ddedwydd â’r person yna, yr un mor hapus fy myd. Ond nid dyna ddigwyddodd; rwyf mewn priodas hyfryd a llawen â’m gwraig, mae bellach yn amhosibl dychmygu bywyd fel arall, a dyna ni.

Yn yr un modd, pe na bai’n rhieni wedi cwrdd, a gwneud yr angenrheidiol ar yr union foment y gwnaethasant, ni fuasem ninnau chwaith yn bod. Neu petaem wedi cael ein geni’n blant i rieni eraill (mae hyn yn amhosibl, ond gan mai fy mwriad yw egluro nad oes diben meddwl fel hyn yn y lle cyntaf, waeth i ni gario ymlaen), mae’n debygol y buasem yn caru’r rheiny lawn cymaint ag yr ydym yn caru’n rhieni go iawn. Ond eto, nid dyna ddigwyddodd. ‘If my auntie had balls, she’d be my uncle‘, fel maent yn dweud. Y realiti sydd ohoni yw’r unig un sy’n gwneud synnwyr i ni, ac mae hynny’n ok oherwydd dyna’r unig un sy’n cyfrif.

Cafwyd erthygl ardderchog a dirdynnol yn y Guardian ddwy flynedd yn ôl lle mae’r awdur yn dweud y dylai ei mam fod wedi’i herthylu. Nid dweud hynny oherwydd rhyw ing dirfodol y mae, eithr gwneud y pwynt y buasai bywyd ei mam wedi bod yn haws pe na bai wedi gorfod cael babi (mae’n debyg y byddai wedi cael erthyliad petai hynny wedi bod yn gyfreithiol ym Michigan ar y pryd). Fel mae hi’n dweud, pe na bai hi wedi cael ei geni, ni fuasai wedi colli unrhyw beth oherwydd nid oedd ganddi unrhyw beth i’w golli ar y pryd.

Wedi dweud hyn i gyd, mae’n werth cloi trwy ddyfynnu Dawkins ei hun, hyd yn oed os dim ond er mwyn atgoffa’n hunain ei fod yn gallu bod yn ddyn craff iawn hefyd (neu o leiaf roedd yn arfer bod). Daw’r canlynol o’m hoff lyfr ganddo (ar y cyd, efallai, â The Ancestor’s Tale), Unweaving The Rainbow:

We are going to die, and that makes us the lucky ones. Most people are never going to die because they are never going to be born. The potential people who could have been here in my place but who will in fact never see the light of day outnumber the sand grains of Arabia. Certainly those unborn ghosts include greater poets than Keats, scientists greater than Newton. We know this because the set of possible people allowed by our DNA so massively exceeds the set of actual people. In the teeth of these stupefying odds it is you and I, in our ordinariness, that are here. We privileged few, who won the lottery of birth against all odds, how dare we whine at our inevitable return to that prior state from which the vast majority have never stirred?

Rydym yn ffodus i fod yn fyw, ac mae’r dyfyniad uchod yn enghraifft hardd iawn o wyleidd-dra dyneiddiol go iawn a diffuant, yn wahanol iawn i’r rhagrith anghydlyn a ysbrydolir gan grefydd. Y gwir amlwg yw ei bod yn hollol amhosibl i bob darpar-fywyd posibl gael ei wireddu. Yn y cyfamser, rydym wedi cael dod i fodolaeth, ac mae’r rhan fwyaf ohonom yn ddiolchgar am y fraint. Ond rydym yma ar draul ‘ysbrydion ananedig’ a allasai lawn mor rhwydd fod wedi cael eu geni yn ein lle. Er bod y ffaith yma’n ddiddorol, a’n ysgogi ein greddf naturiol i feddwl yn segur am bethau dwys y bydysawd, nid oes iddi unrhyw arwyddocâd o gwbl pan ddaw’n fater o geisio ateb cwestiynau moesol ymarferol.
Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod mawr wedi gorffen

Cawson ni ddiwrnod braf ddoe. Wedi cinio mewn tŷ bwyta Mecsicanaidd, aethon ni i’r ysgol optometreg i dynnu lluniau. Roedd cysgod perffaith dan goeden fawr o flaen yr adeilad. Fy merch hynaf a drefnodd popeth fel arfer. Yna, aethon ni adref a bwyta’r cacennau penblwydd dw i wedi eu paratoi’r diwrnod cynt. Agorodd y tri eu hanrhegion. Aeth fy mab hynaf a’i gariad yn ôl i Texas neithiwr. Roeddwn i wedi blino’n lân ond yn fodlon. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pamffled Llafur yn Arfon

Dwi newydd gael cip ar bamffled etholiadol cyntaf Alun Puw, Llafur – ymgeisydd Llafur yn Arfon yn Etholiad Cyffredinol 2015. Er bod y pamffled braidd yn or eiriog, dyda ni ddim yn dysgu llawer a dweud y gwir.  Mae’n dod yn amlwg bod Alun yn h… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Atgof am Ryfel

Roedd Hedd Wyn yn perthyn o bell i mi. Wrth gofio’r rhai a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf, "perthnasau o bell" bydd pob perthynas i’r mwyafrif ohonom mi dybiaf. Perthynas o bell oedd y bardd Wilfred Owen hefyd. Ac mewn sefyllfa o gynghanedd od bron ym Mhrifwyl Penbedw 1917 roedd Prifardd y Gadair (Hedd Wyn) yn perthyn i Dad a Phrifardd y Goron (Wil Ifan) yn perthyn, drwy briodas, i Mam.

Mae Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod mawr

Diwrnod mawr i’r teulu ydy hi heddiw, sef diwrnod i ddathlu tri phenblwydd. Daeth fy merch hynaf a’i gŵr o Norman; daeth fy mab hynaf a’i gariad o Texas. Mae’r tŷ yn llawn dop. Roeddwn i wrthi’n paratoi tair cacen neithiwr tra bod fy ail ferch yn rhoi “perm” i’w chwaer hŷn yn y gegin. Mae pawb yn cysgu’n hwyr y bore ‘ma ond dylen ni dynnu llun ar gyfer ein llythyr Nadolig cyn mynd i dŷ bwyta. Wedyn byddwn ni’n bwyta’r cacennau, agor yr anrhegion cyn i fy ail ferch fynd i’r gwaith am dri o’r gloch yn y prynhawn! Bydd fy mab hynaf a’i gariad yn mynd yn ôl i Texas heno tra bydd fy merch hynaf a’i gŵr yn aros nes dydd Llun.  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Argraffiadau o’r Alban ar drothwy refferendwm hanesyddol

Rhag i ddarllenwyr Blogmenai ddechrau cwyno nad ydyn nhw’n cael gwerth eu pres, mi es i am ychydig o ddyddiau i’r Alban i bwrpas busnesu er mwyn gadael i chi oll wybod sut mae pethau’n mynd. Dyma fy argraffiadau – gweddol di strwythur – isod.Y peth cyn… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Alffi, nofel i blant 11 +

Un arall o gyfres Pen Dafad ydi hon, gan awdures brofiadol: Mared Lewis. Un o Ynys Môn ydi Mared, felly mae’r dafodiaith yn Ynysmonaidd, ond yn berffaith ddealladwy i ddarllenwyr o weddill y gogledd, a buan y byddai darllenwyr o’r de yn dod i arfer. Dyma i chi’r dudalen gyntaf, i chi gael gweld os […] Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Fel huddug i botas

Mae llwyth o bethau wedi digwydd yn yr ardd a’r rhandir, ond rhwng pob peth, ches i ddim cyfle i’w cofnodi. Yn bennaf oherwydd hyn:

Nid y fi, ond Y Pobydd druan: wedi torri ei choes ar ymweliad a cherrig llithrig Pistyll Rhaeadr.

Oherwydd gwario (cyndyn, ond angenrheidiol) ar ddwy ffenast fawr a tho newydd ar y cwt, gwyliau adra oedd y cynllun eleni. Diwrnod ar Ynys Llanddwyn, un arall Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Siaradwyr Cymraeg yn Milton Keynes

Rhyfedd faint o bobl Gymraeg sydd o gwmpas, heb i chi wybod!  Trwy’r cylch siarad Cymraeg dwi’n dod ar draws pobl newydd o bryd i’w gilydd.  Fy ffrind a chyfoed Jan a ddechreuodd y grŵp.  Mae Jan wedi bod yn dysgu Cymraeg am ryw ddwy flwyddyn rŵan, a wedi dod ymlaen yn dda iawn: felly ar gyfer dysgwyr, yn y bôn, seflydlwyd y grŵp (sydd yn cael ei hysbysebu trwy Say Something in Welsh).  Ond mae o’n gymysgiad da o ddysgwyr a siaradwyr rhugl.  A mae pobl yn dod o ardaloedd wahannol hefyd.  Mae mwy o’r Cymry Cymraeg yn dod o’r gogledd; Bethan (sydd ddim yn medru dod yn aml) yn dod o Sir Fôn; Marian (sydd yn byw yn yml i fi a sydd yn cadw’r Cymraeg ar yr aelwyd gyda’i merch) yn dod o Bwllheli, a Gwyneth gyda’i gwreiddiau hefyd yn Sir Fôn ond wedi cael ei magu yn Llundain.  Felly mae Rhodri (Aberaeron) yn eithriad, braidd.

Hanesion difyr sydd gan yr aelodau hefyd.  Rhai yn ailafael ar y Cymraeg ar ol blynyddoedd i ffwrdd.  Ac un wedi colli’r hyder i siarad Cymraeg ar ol mynd i ysgol Saesneg, blynyddoedd yn ol, yn Llundain.  Felly mae ei mam hi yn siarad Cymraeg a mae hi yn dallt popeth – ond yn ateb yn Saesneg, ond yn raddol mae hi’n dechrau siarad. 


Mae’r dysgwyr yn gymysg hefyd.  Un wedi gwneud y cwrs Prifysgol Agored (Croeso) ac yn edrych am gyfleoedd i ymarfer; un ond wedi dechrau gyda SSIW ryw dair fis yn ol; felly yn gwrando yn hytrach na siarad, y ran fwyaf, ond yn medru deallt dipyn erbyn hyn. 


Mae’r grŵp yn cyfarfod bob mis, mewn tafarn leol, a nos Iau es i yna gyda Jan, a chyfarfod a Marilyn am y tro gyntaf: merch o Llanferfechan yn byw ryw 5 milltir i ffwrdd – yn yr un dre bach a Jan.  Sgwrs dymunol am bron ddwy awr – er bod yr amserlen yn dweud 6-7.30.  Felly digon o hwyl i’w gael.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o drais yn yr Alban

Gan bod Jim Murphy yn cwyno am ymysodiadau arno fo, mae’n drist gan Flogmenai orfod adrodd ar ymysodiad cwbl faleisus ar un o MSPs yr SNP - Jim Eadie a chyfaill gan gyd arweinydd y Blaid Werdd Albanaidd, Patrick Harvie a chyfaill iddo yntau n… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Fideos Albanaidd 1 – Lady Alba

Mae o’n gweithio ar PC yn unig mae gen i ofn. Parhau i ddarllen

LUNED AARON - ARTIST: Hirddydd Haf / Summertime

Yr haf yn ysgogi’r awen …. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras gyntaf y tymor

Cynhaliwyd ras cross country gyntaf y tymor (4 cilometr) ar y cae ger yr ysgol ddoe. Rhedodd gannoedd o ddisgyblion o sawl ysgol yn yr ardal yn y prynhawn poeth. Roedd ein tîm ni wedi bod yn ymarfer yn galed drwy’r haf a chafodd ganlyniad hyfryd. Er bod ein hogyn cyntaf wedi dod yn ail, enillon ni ar y cyfan wedi llawer o’n hogiau ni wedi gorffen yn y deg cyntaf. Fe wnaeth fy mab ifancaf yn dda hefyd; torrodd o ei record ei hun.  Parhau i ddarllen

Golwg360: Pum rheswm i Gymru boeni am Andorra

A phum rheswm i fod yn hyderus, yn ôl Iolo Cheung Parhau i ddarllen

Golwg360: Carswell, Clacton a’r Ceidwadwyr

Aled Morgan Hughes sydd yn ystyried goblygiadau’r symudiad gwleidyddol tuag at UKIP … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pethau’n fler i Lafur yn Abertawe hefyd

Mae’n ymddangos bod grwp Llafur ail ddinas Cymru, Abertawe bron mor ffraegar a’u cyd Lafurwyr yn y brifddinas.Roedd yna amser pan roedd disgyblaeth mewnol y Blaid Lafur yn Nghymru yn chwedlonol. Erbyn  hyn mae’n ymddangos nad ydyn nhw  fawr g… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pethau’n tynhau yn yr Alban

All articles - y-selar.com: Lansio gigs rheolaidd Y Selar yn Aberystwyth

Ddiwedd Medi bydd Y Selar, yn lansio cyfres o gigs newydd fydd yn dod a’r artistiaid Cymraeg cyfoes gorau i Aberystwyth
Yn dilyn llwyddiant noson wobrau’r cylchgrawn a werthodd allan ymlaen llaw yn y Neuadd Fawr fis Chwefror, mae’r Selar yn cydweithio â Chanolfan y Celfyddydau i hyrwyddo cyfres o gigs rheolaidd yn y ganolfan dros yr hydref.
Bydd y digwyddiadau hefyd yn cynnig cyfle i bobl ifanc o’r ardal sydd am ddysgu sut i hyrwyddo gigs wneud hynny trwy gynllun mentora hyrwyddwyr newydd Y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cân grocodeil

Er mai hwiangerdd ydy hi, mae’n ofnadwy o anodd canu. Dw i’n hoffi’r alaw fodd bynnag. Dyma benderfynu ei dysgu’r pennill cyntaf neithiwr. Pan glywais i hi fisoedd yn ôl, doeddwn i ddim yn deall dim ar wahân i “ah les crocrocro les crocodiles,” ond dw i’n falch i ddweud fy mod i’n deall mwy bellach a medru canu’n ara bach. Dysga’ i nes medru canu’n rhwydd heb weld y geiriau. Parhau i ddarllen

Pric o Lawenydd: Gemau Diweddar, Rhan 3

Cyn i fi ddechra: welsoch chi ein bod ni’n cynnal twrnament Mario Kart? Yn FYW? Yng Ngŵyl Golwg? Dyma’r manylion. Mae o bron yn rhy ecseiting. Fy “hot tip” i ar gyfer ennillydd? Gwilym Owen. Mae o’n ddewin efo Princess Daisy, medda nhw. A rŵan yn ôl at fusnes arferol y diwrnod. ********** A dyma […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Rhoi buddiannau’r Blaid Lafur Brydeinig yn gyntaf

Mae’n gas gen i rygnu ymlaen am yr un stori am dair blogiad o’r bron – ond Carwyn Jones a’i feto dychmygol ar ddefnydd yr Alban o Sterling sy’n ei chael hi eto heddiw.  Mi gaiff y mater sefyll wedyn.Mae’r stori yn esiampl dda o pam nad ydi hi’n sy… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ydi Carwyn Jones yn dangos tueddiadau Xenoffobaidd?

Rhywbeth arall sy’n gwneud dyn ychydig yn amheus am ddaatganiad bisar a bombastic Carwyn Jones ei fod am roi’r feto i’r Alban gael cadw Sterling – er nad oes ganddo fwy o hawl i wneud hynny na fi – ydi’r agwedd anymunol mae’n ei ddangos at bobl o wledy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl dŵr

Gŵyl hafaidd braf a gafodd ei chynnal yn Tokyo lle mae’r trigolion yn dioddef o dywydd ofnadwy o fwll. Cafodd cludwyr y mikoshi (teml gludadwy) yn cael eu trochi efo dŵr a daflwyd gan y bobl ar hyd y ffyrdd hyd yn oed gan ddiffoddwyr tân. Drueni bod yr ŵyl yn cael ei chynnal bob tair blynedd. Efallai na fyddai dawnswyr Awaodori yn meindio ymuno â nhw ar ôl eu perfformiadau! Diolch i Tokyobling am ei adroddiad. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl dŵr

Gŵyl hafaidd braf a gafodd ei chynnal yn Tokyo lle mae’r trigolion yn dioddef o dywydd ofnadwy o fwll. Cafodd cludwyr y mikoshi (teml gludadwy) yn cael eu trochi efo dŵr a daflwyd gan y bobl ar hyd y ffyrdd hyd yn oed gan ddiffoddwyr tân. Drueni bod yr ŵyl yn cael ei chynnal bob tair blynedd. Efallai na fyddai dawnswyr Awaodori yn meindio ymuno â nhw ar ôl eu perfformiadau! Diolch i Tokyobling am ei adroddiad. Parhau i ddarllen

Analog: How Jordan invented the iPlayer (sort of)

Charlotte Higgins’ excellent series on the BBC’s past, present and future has unearthed some gems; take this, for example, from her last-but-one instalment: [BBC iPlayer] was the product, so BBC folk memory goes, of a drunken night out in 2003 after a digital … Continue reading Parhau i ddarllen

S4C Caban: Lle yn y Llys i Llyr

Mae criw cyfres S4C Y Llys wedi cael hyd i gogydd – yn dilyn apêl genedlaethol a fu ar radio, teledu, y we a phapurau newydd Cymru. Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae S4C wedi bod yn chwilio’n ddyfal am …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Adolygiad: Gŵyl Crug Mawr

Blogwraig cerdd golwg360, Miriam Elin Jones, fu’n mwynhau’r adloniant yn Aberteifi … Parhau i ddarllen

Y Twll: …O ddyfnderoedd uffern – Tribulation ’99 gan Craig Baldwin

Ffilm collage arbrofol gan Craig Baldwin yw Tribulation ’99 – Alien Anomalies Under America. Rhagosodiad y ffilm yw bod rhywogaeth estron wedi byw yng nghrombil y ddaear ers canrifoedd, a’u gweithgareddau rhyfedd nhw sydd yn arwain at y Rhyfel Oer. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Golwg Trwy'r Lens: Rhona & Mike

Llongyfarchiadau mawr i Rhona a Mike a briododd yn ddiweddar yn Nant Gwrtheyrn.  Diwrnod crasboeth o haf, a’r lleoliad gorau yng Nghymru ar gyfer priodasau.  Pob lwc i’r ddau ar eu bywyd priodasol – dyma ‘chydig o luniau.

Congratulations to Rhona and Mike on their wedding recently at Nant Gwrtheyrn. A cracking day in one of the most beautiful locations in Wales for weddings.  All the best to you both in your married life together – here’s a few pics.

© Geraint Thomas, Panorama 2014 – Cedwir Pob Hawl

Mae’r Holl luniau a’r deunydd ar y blog hwn yn berchen i Geraint Thomas, cedwir pob hawl.
All images and material is property of Geraint Thomas All Rights Reserved

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Carwyn Jones eisiau ychwanegu £1,800 o ddyled ar ran pawb yng Nghymru

Chware teg i Carwyn Jones am wneud ymddangosiad ym mhapurau’r Alban.  Yn ol Carwyn yn yr Herald ddoe mi fyddai’n rhoi’r feto ar unrhyw ymgais gan yr Alban i ddefnyddio Sterling petai’n ennill annibyniaeth.

Rwan ar un olwg mae hyn yn ddatganiad chwerthinllyd o fombastig a fi fawraidd.  Hyd yn oed petai Carwyn yn lew o ran cynrychioli Cymru ar lwyfan ehangach ni fyddai George Osborne a David Cameron yn cymryd y diddordeb lleiaf yn yr hyn sydd ganddo i’w ddweud ar fater sydd ymhell y tu hwnt i’w bwerau.  Ond dydi Carwyn ddim yn llew pan mae’n dod i amddiffyn buddiannau Cymru ar lwyfan rhyngwladol – llygoden ydi o.

Ond gadewch i ni feddwl am funud bod y dyn efo’r awdurdod mae’n smalio sydd ganddo – beth fyddai’n digwydd?  Dwi wedi gwneud syms cefn amlen.  Wel ar hyn o bryd mae dyled genedlaethol y DU yn tua £1,304bn.  Mae hyn yn cyfieithu i tua £21,000 am pob copa walltog yn y wlad.  Petai’r Alban yn gadael a phetai Carwyn yn cael ei ffordd ac yn mynnu nad ydi’r Alban yn cael defnyddio Sterling, yna byddai’r Alban yn gadael beth bynnag – ond yn gadael eu siar o’r ddyled genedlaethol i weddill y DU ei sortio allan.  Byddai hyn yn golygu bod y ddyled yn dod i tua £22,800 y person.

Mewn geiriau eraill byddai Carwyn Jones yn fodlon rhoi £1,800 o ddyled ychwanegol ar sgwyddau pob pensiynwr, oedolyn, plentyn a babi yng Nghymru oherwydd nad yw eisiau defnyddio’r un math o bres ag Alban annibynnol.  Diolch Carwyn.

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cynulleidfa i sioe banel Nigel Owens

Mae’r sioe banel Munud i Fynd yn ôl, gyda chyfres newydd llawn sbort a sbri wrth i rai o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru geisio ateb cwestiynau’r dyfarnwr byd enwog, Nigel Owens. Bydd y gyfres yn cael ei ffilmio ar ddechrau …Darllen mwy Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Hysbys

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr – Awdl 1934- Ogof Arthur

Rhan o golofn Rhod y Rhigymwr, gan Iwan Morgan, o rifyn Gorffennaf 2014:

Bedwar ugain mlynedd i eleni, cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghastell Nedd. Dan
feirniadaeth J.T.Job, T. Gwynn Jones a J.J.Williams, dyfarnwyd y gadair am Awdl i ‘… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: 7 mil o 20

Cafodd saith mil clo clap eu torri i ffwrdd oddi ar Bont Accademia yn Fenis ddoe gan weithwyr y ddinas. Mae 13 mil ar ôl. Bydd y staff yn dal i weithio am ddyddiau. Mae pob clo clap yn pwyso tua 100 gram; dydy hi ddim yn anodd dychmygu’r pwys mae’r bont bren druan yn gorfod cario yn ychwanegol ar ben y nifer mawr o dwristiaid sydd yn cerdded arni hi bob dydd. Fel mae’r Commissario Zappalorto yn dweud, dim arwydd cariad ydy clymu clo clap ar bont ond sarhad i’r gymuned. Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Y diwrnod mwyaf cyffrous erioed

Fydda i’n licio meddwl bod gan Dduw ryw afael ar beth dwi’n ei wneud, er mwyn i mi gael ei feio Fo am fy ngweithredoedd yn hytrach na fi’n hun. Dwi’m yn siŵr a ydi hynny’n gabledd ai peidio, chwaith, ond amwni dydi Duw ddim yn darllen Blog yr Hogyn o Rachub felly dwi’n saff y tro hwn.

Yn ddi-ffael mi wnaf un camgymeriad bob tro y deuaf yn ôl i’r Gogladd i ddiogi, sef mynd am dro i Landudno. Dwnim pam. Mae’n siŵr y deillia hyn o’r adeg pan oeddwn fachgen ac yr aeth y teulu cyfan i Landudno bron pob dydd Sadwrn i fusnesu a chael paned mewn lle posh … fel arfer wedi’i ddilyn gan KFC achos roedd Anti Blodwen yn ffan mawr o KFC.

Mae o actiwli yn waeth na hyn.
 

Felly mi es yno yn meddwl y gallwn fy niddori fy hun rywfaint. Ar ôl hanner awr daeth yn berffaith amlwg na fyddai difyrrwch imi yng nghanol yr holl Saeson ‘na, felly’n ôl â fi i’r car yn ddigon siomedig a heb syniad beth i’w wneud â gweddill fy niwrnod. Ro’n i wedi hanner meddwl mynd i ‘sgota ond roedd hi’n wyntog, a dydi ‘sgota’n y gwynt fawr o hwyl, a dwi byth yn dal dim ond am wymon eniwe. Dwi’m yn gor-ddweud, dwi’n ‘sgotwr gachu. Fydda i’n hapus iawn i fwyta ffish ond dwi’n dallt dim am gyfrinachau eu bachu. ‘Sna ddim un o ‘ngwialenni i’n cael fawr o iws ‘di mynd.

Ond ar y rowndabowt neshi fethu troad Bangor, a dyma fi’n penderfynu ar ennyd yr awn am dro i Gaer. Dreuliais i’r holl ffordd rhwng Llandudno a fanno’n ystyried pam fy mod i’n gwneud hyn, ac yn meddwl bob troad mai troi’n ôl fyddai orau. Ond wnes i ddim achos fy mod i isio cinio, a waeth i mi gael rhywbeth yn Gaer ddim pe cyrhaeddwn yno. Wyddoch chi’r adegau hynny pan dachi’n ddigon ‘styfnig i anwybyddu’ch hun am ddim rheswm call? Ia, fel ‘na fuo hi.

Cyrraedd wnes i a pharcio’r car mewn ardal breswyl cyn cerdded i mewn i’r dre ei hun. Caffi eithaf gwag oedd y nod. Wn i ddim amdanoch chi, ond pan fydda i ben fy hun well gennai rywle go wag i fwyta rhywbeth neu baneidio, a hynny oedd fy mhrif gonsyrn. Y broblem ydi mae caffi gwag yn wag am reswm. Chofiais i mo hyn nes i’m panini cyw iâr pesto fy nghyrraedd yn ddiffygiol braidd o gyw iâr.

A minnau wedi cyrraedd Caer o’n i’n meddwl ‘sa waeth i mi wneud rhywbeth, er nad oedd fawr o awydd arna i wneud dim. Esi am dro i farchnad Caer, sydd bob tro’n siomedig (dani’n sôn Llandudno-siom ar y raddfa siomedigaethau yma) ond nesi gael pishyn bach o gaws am ddim o un stondin. Doedd o’m yn neis iawn, ond dwi’n foi bwyd am ddim. Dwi am dreulio fy henaint yn mynd rownd tai fy ffrindiau jyst cyn amser te, ar yr amod fy mod i’n cyrraedd henaint ac y bydd gen i ffrindiau bryd hynny. Dachi’n gweld, yn eu hanfod, i mi mae ffrindiau yn rhyw fath o insiwrans bwyd fydd yn talu mewn rhyw ddeng mlynedd ar hugain. Diodda nhw sy’n rhaid tan hynny.

Hwn dio. Hwn dwisho bod.


Ar ôl fy mhum munud yn y farchnad mi heibiais y gadeirlan a phenderfynu mynd i mewn. Fydda i’n mynd i’r eglwys Gatholig gadeiriol yng Nghaerdydd weithiau – ddim i wasanaeth na dim, ond jyst i ista a gwagio fy meddwl. Dwi’n llawn sypreisys bach rhyfedd fel’na. Dwi’m cweit hyd yn oed yn siwdo-Gatholig, ond dwi’n fwy o siwdo-Gatholig na neb dachi’n ei nabod, dybiwn i. Chyrhaeddais i ddim mo’r seddi o gwbl yn y gadeirlan, ‘mond y siop, so esi allan yn ddigon sydyn achos o’n i’m isho rhoi pres jyst i fynd i ista i rywle a doedd dim awydd arna i wynebu syllu blin neb am beidio â rhoi cyfraniad.

Ar ôl treulio tua thair eiliad yn sbïo ar ryw gi oedd ‘na ddyn wedi’i wneud o dywod gwlyb (tair eiliad lon oedden nhw ‘fyd), mi esi i siop gemau cyfrifiadur. Fydda i’n licio chwarae ar y cyfrifiadur weithiau, ond dwi’m yn foi mawr am y peth chwaith. Dim ond un gêm a apeliodd, ond mi wnes i benderfyniad cydwybodol nad oedd ei hangen arna i, er bod yr ysfa i’w phrynu’n rhyfeddol.

Ydi, ma hon yn actiwal gêm.


Dwi’n teimlo fel bach o wirdo yn mynd i siopau gemau cyfrifiadur erbyn hyn a minnau’n mynd am 30 oed nesaf. Hen bryd imi gael hobi, ond gan na alla i ‘sgota na chynganeddu dwi’m yn meddwl bod ‘na ddim arall i’w wneud. Prynu dillad fyddai wedi bod yn syniad bryd hynny pan gamais i Primark. Welais i a Lowri Dwd ddynas yn gwisgo bocs cardbord amdani yn Primark Caer unwaith, so dwi’n meddwl fy mod i’n rhyw hanner gobeithio gweld rhywbeth felly yno unwaith eto. Ac mae angen tracsiwt newydd arna i ers tro byd.

Dim ond dillad shit welais i.

 Uchod: beth i’w wisgo os dachi ddim isho fi brynu peint i chi


Peidiwch â’m camddallt, nid Huw Ffash mohonof, fydda i’n gwisgo fel hwch sy wedi mynd drwy siop elusen. Ond mae gen i fy limits. Roedd ‘na ryw siop drws nesa i Primark oedd yn cau lawr, a phan wela’ i 70% o ostyngiad ar rywbeth dwi yno fel cath i gythraul, er y cymerodd amser weithio allan pa ochr oedd y dillad dynion a pha rai’r dillad merched. Os ti am groeswisgo gwna fo’n iawn, fel Mr Harris Cwm Cadnant. Bu farw ei fam o a dechreuodd o wisgo’i dillad hi, yn ôl Nain. Ddim ffycin dillad iwnisecs. Mae ‘na rai pethau na ddylai dyn eu gwisgo.

Fydda i fyw i weld hyn yn dderbyniol


‘Sna ddim gwaeth na phlant yn gwisgo dillad drud chwaith nac oes? Maen nhw’n neud hynny’n fwy ‘di mynd. Oedd ‘na ryw hogyn – dwnim, tua 11 oed ella – yn gwisgo ryw jaced siwt wrth ei fodd. Dwi jyst … dwi jyst ddim yn dallt pam.

Un o’r pethau tywyllach amdana i, fel y bydd y rhai a’m hadwaen yn ei wybod, ydi na fedra i ddioddef plant chwaith. Wir-yr rŵan. Wna i unrhyw beth i osgoi cwmni plant. Dwi’m hyd yn oed yn mwynhau nhw ar You’ve Been Framed ‘blaw pan fydd pêl yn eu taro nhw drosodd. 

 Nob
 
O wel. To’n i methu penderfynu a oedd angen diod boeth ynteu oer arna i cyn dechrau ei throi hi tuag adra. So mi geshi goffi oer o Costa. Y tro cyntaf i mi yfad panad lawn o goffi, un oer oedd hi yn yr Eidal. Dwi’n cofio’r boi yn gofyn a oeddwn i’n gwybod bod cappuchino freddoyn oer yn hytrach na phoeth. Dwnim a lwyddish i actiwli gyfleu fy mod i’n gwybod hynny, achos o’n rhy brysur yn gwgu ar Saeson oedd yn mynnu dweud graçias wrth y gweinydd arall.
 
Ta waeth, o’n i’n teimlo’n digon o gont yn cerddad rownd Gaer efo panad oer, ddrud yn fy nwylo hogan-fach-5-oed i. Wnes i ddim mwynhau. Esi’n ôl at y car yn yr ardal grand, yn styffaglu i’w ffeindio ac yn ymwybodol iawn o’r ffaith ‘mod i’n edrych yn ddigon od wrth wneud hynny. Wn i fod pobol posh yn amheus iawn o rywun sy’n gwisgo trainers ac sy ddim yn loncian. Ond ei ffeindio a wnes. Dwi’n aml yn cyfeirio ataf fy hun fel y Golomen Ddynol achos fy ngallu i ffeindio fy ffordd i lefydd. Dwi mor rhyfeddol o dda am hyn y bydda i weithiau hyd yn oed yn ffeindio llefydd do’n i’m yn bwriadu eu ffeindio. Bendigedig.
 
Gyrhaeddais i’r car erbyn ugain munud wedi dau. Roedd y diwrnod mawr drosodd. Yrrais i adra’n canu’r holl ffordd, yn smalio ‘mod i’n ganwr enwog ar lwyfan gerbron miloedd. Fyddai’n licio meddwl ‘mod i’n rhywbeth dwi ddim; canwr enwog, awdur talentog, jiráff. Ond ar ddiwrnod pan mai’n llwyddiant mwyaf i oedd deffro allwch chi mo ‘meio i chwaith, na fedrwch?
 
Dyma’n llythrennol yr unig beth i mi ei fwynhau heddiw

Parhau i ddarllen

Golwg360: Mantais i Salmond – ond wythnos dyngedfennol i ddod

Iolo Cheung fu’n gwylio’r ddadl deledu rhwng Salmond a Darling neithiwr … Parhau i ddarllen

Golwg360: Cymharu Cymru a’r Alban

Blog ystadegol newydd Dafydd Elfryn i golwg360 Parhau i ddarllen

Golwg360: Pwy fydd yn darllen gwaith Gerallt?

Elis Dafydd sy’n pendroni pa mor berthnasol fydd gwaith Gerallt Lloyd Owen mewn blynyddoedd i ddod … Parhau i ddarllen