Golwg360: Team GB – y ddadl hyll yn dychwelyd

Rhys Hartley sydd yn gweld pryderon 2012 yn dod yn wir Parhau i ddarllen

: Gytundeb Dydd Gŵyl Dewi, Ynni Adnewyddadwy a Llwyddiant Digidol

Ddydd Gwener diwethaf cafwyd rhai cyhoeddiadau diddorol am drefniadau ariannu a phwerau newydd posibl Llywodraeth Cymru – gan gynnwys sefydlu ‘terfyn ariannu isaf’ i Gymru. Roedd hyn yn rhan o’r hyn a alwyd yn ‘gytundeb Dydd Gŵyl Dewi’, a bydd … Continue reading Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dathlu Diwrnod y Llyfr gyda her i ysgrifennu cerdd fwya’r byd!

Estynnwn heddiw liain, Creu bryncyn o bob llawr A throi’r holl bethau bychain Yn gyfraniadau mawr. – Aneirin Karadog Heddiw ar Ddiwrnod y Llyfr mae Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru, yn galw am help pob plentyn, person ifanc a phob …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Diwrnod y Llyfr 2015 yng Nghymru

Heddiw (5 Mis Mawrth, 2015) yw Diwrnod y Llyfr 2015 yng Nghymru. Mae digwyddiadau yn digwydd dros Gymru mewn ysgolion, llyfrgelloedd, siop llyfrau ayyb. Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu #hunlyfr, ac wedi dechrau gyda rai sêr rygbi Cymru. Pam lai … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Oedfa Sefydlu

Estynnir i chi wahoddiad i Oedfa Sefydlu’r Parchg John Pritchard yn weinidog yr Arglwydd Iesu Grist i eglwysi Bethlehem, Talybont a Charmel, Llanllechid yng nghapel Carmel, Llanllechid am 5.00 o’r gloch nos Sul, Mawrth 22, 2015 Parhau i ddarllen

Llyfrgell Babel: 10 o fy hoff nofelau sf 2: Count Zero

There was something in her that wanted very badly to run, but she knew that she wouldn’t.  Irony, she told herself: as I luxuriate in the discovery that I am no special sponge for sorrow, but merely another fallible animal in this stone maze of a city, I come simultanously to see that I am […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanes braf

Roedd Alberto (Italiano Automatico) yn sgwrsio yn Saesneg mewn awyren o Los Angelas efo dynes ganol oed a oedd yn eistedd yn ymyl. (Doedd hi ddim yn rhugl.) Yn sydyn gofynnodd hi ydy o’n siarad Almaeneg. Un o’r ddwy iaith mae o’n dysgu ar hyn o bryd ydy’r Almaeneg. Roedd y ddynes mor hapus fel cofleidiodd fo. Ar ôl tipyn, dwedodd hi mai Rwsieg ydy ei mamiaith a dweud y gwir. Rwsieg ydy’r iaith arall mae Alberto’n dysgu ar hyn o bryd! Dechreuodd hi grio’n llawenydd! Hanes braf a gynhesodd calonnau nifer o’i ffrindiau Face Book. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pol Ashcroft – Bro Morgannwg

Alun Cairns i gadw’r sedd a Phlaid Cymru i gael i bron cymaint o bleidleisiau na’r Lib Dems ac UKIP efo’i gilydd. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Paradocs etholiadol yr Alban

Mae’r polau piniwn yn yr Alban yn eithaf cyson – mae nhw’n awgrymu gogwydd anferth tuag at yr SNP – gogwydd fyddai yn rhoi hyd at 50 o’r 59 sedd sydd yn y wlad iddynt. Mae’r pol diweddaraf a gomisiynwyd gan Ashcroft mewn seddau a bleidleisiodd ‘Na’ yn … Parhau i ddarllen

S4C Caban: Yr eicon rygbi Non Evans i daclo tîm Jonathan

Fe fydd un o arwyr mwyaf rygbi merched Non Evans yw mynd benben â thîm bywiog o gyflwynwyr yn y sioe siarad rygbi Jonathan ar S4C nos Wener, 6 Mawrth 10.00 (isdeitlau Saesneg ar gael). Bydd cyn gefnwr tîm rygbi …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynulliad: Anna, Tiwtor Cymraeg

Shwmae! Anna dw i, a ches i fy mhenodi yn Diwtor Cymraeg i staff Comisiwn y Cynulliad ym mis Tachwedd 2014. Rwy’n cynnig sesiynau mentora un i un, gwersi ffurfiol a gweithgareddau mwy anffurfiol i ddysgwyr ar bob lefel, o … Continue reading Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Sut mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn mynd ati i graffu

Y tro cyntaf imi ddod yn ymwybodol o waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru mewn perthynas â chynnwys y cyhoedd mewn gwaith craffu oedd yn ystod y gynhadledd Graffu a gynhaliwyd yn 2013. Gan fy mod wedi gweithio ym maes cyfranogiad y cyhoedd am ychydig flynyddoedd cyn ymuno â Swyddfa Archwilio Cymru, fe wnaeth ei ddulliau gweithredu […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Cymraes yn MK: mynd i weld Y Tŵr yn Llundian gyda’r Grwp Darllen Llundain

Mae o wedi bod yn gyfnod brysur iawn i’r hanner ohonof i sy’n Gymraes.  Dydy Milton Keynes ddim yn llawn o bobl Gymraeg ond, fel dwi wedi dweud o’r blaen, fasech chi’n synnu faint sydd o gwmpas. Mae MK hefyd yn ddigon agos i Lundain – felly roedd o’n bosib mynd i weld Y Tŵr, yn Llundain, yn ôl ym mis Chwefror.  Y cwmni Invertigo, oedd yn gyfrifol am y gynhyrchiad o Saer Doliau, oedd hefyd yn cynhyrchu y Tŵr, gyda dau actor a welson ni yn  y Saer Doliau:Catherine Ayers a Steffan Donnelly a’r un cyfarwyddwr, Aled Pedrick.  Roedd yr adolygiadau yn bositif iawn: gwelir adolygiad o’r Daily Post yma  ac adolygiad o’r perfommiad yng Nghaerdydd yma .

Mi es i yna i weld y drama gyda cyfeillion o’r grŵp darllen Llundain yn theatr yr Arcola, ac yn ein cyfarfod nesaf, y Tŵr (y llyfr ac y ddrama) oedd y pwnc.  Daeth 8 ohonon ni i’r gyfarfod yna.  Wnes i ddim cymryd nodiadau, ond dwi’n meddwl ei fod yn gywir i ddweud ein bod i gyd wedi mwynhau y ddrama, er bod y gair ’mwynhau’ efallai ddim yn addas.  Roedd rhai ohonyn ni wedi teimlo’n emosiynol ar ddiwedd yn ddrama. Ac er bod rhai ohononi hefyd yn meddwl bod y ddrama wedi dyddio mewn sawl ffordd, eto roedd o yn bwerus, ac yn gnweud i ni feddwl am amser, a threiglad amser a sut bod pethau yn newid dros amser hyd yn oed pan mae nhw’n aros yr un fath.
Yn bendant, mae o’n fraint medru mynd i weld ddrama Cymraeg o’r safon yma yn Llundain a gobeithio bydd  Invertigo yn ystyried cynhyrchu ddrama Cymraeg eto cyn rhy hir.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Eglwysi Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes yn dathlu

Eglwysi Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes yn dathlu

Mi roedd Sul, Mawrth 1af yn Sul o ddathlu mawr yng nghapeli Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes oherwydd hwn oedd y diwrnod y dechreuodd y Parch. Ryan Thomas, Brynaman ei weinidogaeth yn ein mysg.

            Roedd yr oedfa foreol yng Ngellimanwydd.  Mi roedd yn braf gweld y capel yn llawn o blant, teuluoedd ifanc, pobl canol oed a henoed a phawb yn hapus i ddathlu gŵyl ein nawddsant a chyfnod newydd yn ein hanes fel eglwys. Gan ei bod yn wasanaeth teuluol y plant a’r ieuenctid a gymerodd at yr oedfa. Rydym yn ymfalchio fod gyda ni gymaint o blant yn awyddus a pharod i gymeryd rhan ac am rhieni sydd mor barod i gynorthwyo ymhob dull a modd.
 

Rhai o blant niferus Gellimanwydd

            Yn ystod yr oedfa cafwyd gair byr o groeso i’r gweinidog newydd gan Bethan, Thomas, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Eglwys ac yna cafwyd neges pwrpasol i’r plant gan y gweinidog newydd. Gweinyddwyd y Cymun ar ddiwedd yr oedfa gan y Parch. Ryan Thomas. Mrs. Gloria Lloyd oedd wrth yr organ. Mi roedd y capel a’r neuadd wedi eu haddurno’n hardd â chennin pedr.

            Wedi’r gwasanaeth aeth pawb i fwynhau melysfwydydd Cymreig yn Neuadd Gellimanwydd ac yno fe gafwyd cyfle i ni gwrdd â’r Parch. Ryan Thomas.

 

 Yn y prynhawn tro eglwys Moreia, Tycroes oedd hi i ddathlu. Fe ddaeth cynulleidfa niferus ynghyd i Oedfa Gymun. Croesawyd y gweinidog newydd gan Elfryn Thomas, Ysgrifennydd yr Eglwys ac fe gynorthwywyd wrth yr organ gan Mrs. Wynona Anthony.

Roedd y chwiorydd wedi paratoi yn helaeth ar ein cyfer ac fe gafwyd gwledd o fwyd yn y festri gyda cyfle i bawb gwrdd â’r gweinidog newydd. Y chwiorydd hefyd a fu yn gyfrifol am addurno’r capel a’r festri mor hardd gyda daffodiliau.
 
 
Y Parchg Ryan Thomas gyda rhai o aelodau gweithgar Eglwys Moreia, Tycroes

Ym mis Medi fe fydd Eglwys y Gwynfryn, Rhydaman yn ymuno â’r ofalaeth. Hwn fydd y tro cyntaf i’r dair eglwys, y fam a’r ddwy ferch, fod o dan arweiniad yr un gweinidog. Mae’r dair eglwys, er hynny, wedi cyd-weithio â’i gilydd ar hyd y blynyddoedd drwy’r Gymanfa Ganu a Mudiad Cenhadol y Chwiorydd.

Edrychwn ymlaen at gyfnod newydd yn ein hanes a boed i Dduw ein harwain i’r dyfodol yn llawn hyder a ffydd.

Bethan Thomas, Ysgrifennydd yr Ofalaeth

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr araith

Dw i newydd wrando ar araith Prif Weinidog Netanyahu yng Nghyngres yr Unol Daleithiau. Am araith! Nerthol, grasol, clir, adeiladol, ysbrydoledig a llawer mwy! Doedd o ddim yn petruso rhag galw’r drwg yn ddrwg. Esboniodd bopeth yn glir heb ofn wrth gadw… Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Y math anghywir o drais? Ymateb i eitem Radio Cymru

Yn ôl y disgwyl fe wnaeth fy mhwt ar Cymru Fyw heddiw ennyn peth ymateb ar Taro’r Post, Radio Cymru amser cinio heddiw. Yn anffodus oherwydd mod i mewn cyfarfod yn Bala nid oedd modd i mi gymryd rhan yn y drafodaeth er mwyn amddiffyn fy hun. Mae’n werth i mi nodi mae sgwennu yr […] Parhau i ddarllen

agssc: Enoch Powell

Parhau i ddarllen

mattaran10: Some ruminations on the “hero” and “plural / multi – protagonists”

Vogler largely looks at the world through the eyes of the “hero” and although he writes about the possibility of more than one “hero” he does not discuss how plural or multi protagonist films are structured. Is the human psyche only capable of projecting itself onto one “hero” at a time? It seems to me that Vogler’s […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Cyfle i fechgyn ifanc Sir Ddinbych ymuno â Only Boys Aloud!

Only Boys Aloud yn anelu am y Gogledd… Mae côr meibion ifanc Only Boys Aloud yn symud tu hwnt i gymoedd y de ac yn teithio i’r gogledd gyda menter newydd yn ymestyn o Gaergybi i Wrecsam. Ers ei ffurfio … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

mattaran10: Trafod amcanion wrth i fi ysgrifennu am “Glory”

Felly beth oeddwn i eisiau archwilio wrth drafod Glory? Triniaeth o leiafrif mewn ffilm hanesyddol a sut mae hynny’n gallu gweithio. Cwestiwn arall sydd yn codi fwyfwy yw ‘Ydy ffilm ond yn cynnig golwg unllygeidiog?” sef gweld y byd trwy lygaid yr arwr (yn ôl Vogler). Yn wreddfol gwleidyddol rwy’n amheus o rhywbeth sydd ond […] Parhau i ddarllen

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies: Ymchwil newydd ar T. H. Parry-Williams: Dr Bleddyn Owen Huws yn Llundain

[This post recounts a lecture by Dr Bleddyn Owen Huws to the Honourable Society o Cymmrodorion in London in which he imparted new research about the controversy surrounding the recommendation in 1919 that T. H. Parry-Williams be given a professorship.] … Continue reading Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Ceisiadau Helfa Gelf AR AGOR NAWR

Mae Helfa Gelf | Art Trail, y digwyddiad stiwdios agored mwyaf yng Nghymru, yn recriwtio ar gyfer 10fed blwyddyn y digwyddiad. Ydych chi’n artist sy’n byw yng Ngwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint neu yn Wrecsam? Agorwch eich stiwdio … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched ym Mae Colwyn

Mae grwp o artistiaid cymunedol, arweinwyd gan Tracy Hulse a Rachael Roberts, yn dod ynghyd i drefnu digwyddiad ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn Engedi Arts, Bae Colwyn. Ar ddydd Gwener 6 Mawrth bydd rhaglen o weithdai, sgyrsiau, yoga … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: cARTrefu – gweithdai celf AM DDIM mewn cartrefi gofal

Mae Age Cymru yn cynnig cyfle cyffrous i gartrefi gofal fod yn rhan o brosiect arloesol wedi ei ariannu ar y cyd gan y Baring Foundation a Chyngor Celfyddydau Cymru – cARTrefu. Bydd cARTrefu yn darparu preswyliadau celf cyfranogol 8 wythnos o hyd mewn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Sialens #hunlyfr Diwrnod y Llyfr – cyfle i ennill crys rygbi Cymru!

Newydd gael gwybod am hwn drwy’r Cyngor Llyfrau – syniad da! Mae sêr Rygbi Cymru wedi lansio sialens #hunlyfr Diwrnod y Llyfr. Wyddoch chi beth yw #hunlyfr? ( NID Y LLUN UCHOD, OND DO’N I METHU CAEL YR HUNLYFR-LUNIAU I WEITHIO AR HWN!) ‘Mae nifer ohonom bellach yn gyfarwydd â chreu hunlun ar Twitter neu […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pam nad ydi’r Bib am siarad am Mr Bale a Mr Cook.

Fedrwch chi ddychmygu’r Bib yn peidio a thrafferthu son bod aelod blaenllaw o’r Blaid Doriaidd ar Gynulliad Llundain wedi ‘sgwennu at Boris Johnson yn mynnu ei fod yn ymddiswyddo?Allwch chi ddychmygu BBC Cymru yn gwthio stori gyffelyb ynglyn a Chyngor … Parhau i ddarllen

Adran Ffrangeg: Trafod eich ardal lleol

Mon village / Ma ville / Ma région from CatrinJames Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tybed os oes yna glymblaid unoliaethol ar y gweill?

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Penarth: Ydy Cyngor Bro Morgannwg yn Llyffetheirio Addysg Gymraeg?

Mae dogfen ddiddorol iawn wedi dod i law Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Penarth. Canlyniadau arolwg am y galw am addysg Gymraeg yn y Fro ydyw. A mae’n dangos bod galw mawr am addysg Gymraeg yn y Fro. Mae llawer o wybodaeth gwych iawn yn yr adroddiad – a’r peth cyntaf i wneud ydy i roi clod i’r […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: antur

Mae fy ail ferch newydd gyrraedd Japan 50 awr ers gadael adref. Roedd rhaid iddi dreulio noson ym Maes Awyr Toronto oherwydd ei bod hi wedi colli’r awyren i Japan yno. Doedd hi ddim yn sylweddoli’r gwahaniaeth amser rhwng Oklahoma a Toronto; pan aeth i’r giât yn meddwl ei bod hi’n gynnar, roedd y drws newydd gael ei gau! Treuliodd oriau’n ceisio cael ei chês yn ôl. Efo help gan weithiwr hynod o glên, llwyddodd hi a sicrhau awyren arall y diwrnod wedyn. (Mae ond un awyren i Japan o Toronto bob dydd.) Mae ei hantur newydd ddechrau. Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cyflwyniad Gwych i LibreOffice

 
Mae rhagor o wybodaeth am LibreOffice ar wefan Cymraeg LibreOffice.
Diolch i Aled Powell am y trosleisio.
 
Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Anhrefn yng Nghyngor Caerdydd – eto fyth

Os oes rhywun yn amau maint y twll mae’r Blaid Lafur yng Nghaerdydd wedi cael eu hunain ynddo, a dwyster y casineb rhwng y carfannau ‘does ddim angen edrych ymhellach na llythyr cyn arweinydd Llafur ar y cyngor – Ralph Cook i’r arweinnydd presenol – Ph… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ai chi fydd y teulu cyntaf i fod yn bencampwyr Fferm Ffactor?

Eleni, am y tro cyntaf erioed ar Fferm Ffactor, bydd cyfle i’r teulu gystadlu am y teitl a’r brif wobr o gerbyd 4 x 4 Rydym yn chwilio am deuluoedd o bedwar aelod dros 17 oed fydd yn cystadlu ben …Darllen mwy Parhau i ddarllen

www.participationcymru.org.uk: Gwneud i ddysgu gweithredol lwyddo!

Wedi’i ail-flogio o WCVA Ynogystal â hyfforddiant a chymorth pwrpasol mae Gwasanaeth Cefnogi Cymunedau ynGyntaf yn cynnig y cyfle i nifer cynyddol o bobl yng ngweithlu CyG ddysgu oddi wrth ei gilydd drwy ein Grwpiau Dysgu trwy Ganlyniadau (Outcome Learning … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Y pethau bychain

Dyn dieithr i mi yw Dewi Sant. Welais i mohono, a fûm i erioed yn siarad ag o. Ond pe digwyddai i mi ei weld, mi fyddwn yn gofyn a wnaeth o ddifaru sôn am ‘y pethau bychain’ yn y bregeth olaf a draddododd. Roedd hynny rai dyddiau cyn iddo farw ar Fawrth 1, yn […] Parhau i ddarllen

bocs: Grymuso – churadu gan Rebecca F. Hardy

Mae arddangosfa Grymuso yn gasgliad eclectig o waith celf sy’n cofleidio’r sialens a barn gyfnewidiol amdan rhyw, cydraddoldeb a ffeministiaeth ymhlith gymdeithas. Mae’n cyfleu arferion cyfoes o artistiaid gweledol a darlunwyr o Gymru a Lloegr mewn gwahanol gyfnodau o’u gyrfaoedd celf o fyfyrwyr i artistiaid newydd i artistiaid proffesiynol. Gwahoddwyd yr artistiaid i arddangos gan [...] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Ail Orchymyn (Exodus 20:4-6 ac Eseia 58) – Aneurin Owen (01.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/01032015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Capel Saron Rhydaman: Dathlu dydd Gwyl Dewi

Mawrth y cyntaf; Trodd yn tywydd yn garedig i ganiatau i dros 60 i ddod i’r dathlu. Cafwyd darlleniadau addas gan Jayne Picouto a gweddiau gan Janet Jones. Yna braslun diddorol o fywyd ein nawddsant gan Heulwen Rees a Gaynor Parry, trefnwyr y bore, c… Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Dydd Gwyl Ddewi Hapus gan Cerddoriaeth-Cymraeg! Gwnewch y Pethau…

Dydd Gwyl Ddewi Hapus gan Cerddoriaeth-Cymraeg! Gwnewch y Pethau Bychein! / Happy St David’s Day from Welsh-Music! Do the little things!

Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: straeon:Yma o Hyd: Kizzy Crawford, Cate le Bon, Swnami, Super…

straeon:Yma o Hyd: Kizzy Crawford, Cate le Bon, Swnami, Super Furry Animals, Elin Fflur, Al Lewis a mwy/and more.Am fwy o gerddoriaeth Cymraeg dilynwch: / For more Welsh music check out: welshmusic-cerddoriaethcymraeg. Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Y Fenyw Ddaeth o’r Môr (Theatr Gendlaethol Cymru)

Merched caeth a control-freaks gwrywaidd sy’n llenwi llwyfan y Theatr Genedlaethol ar hyn o bryd. Fel Y Negesydd o’i blaen, a Blodeuwedd cyn hynny, mae Y Fenyw Ddaeth o’r Môr o dan anfantais; yn groes i’w greddfau naturiol hi, caiff … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Peis bach cyw iâr a chennin

Dydd Gŵyl Dewi Hapus bawb. Mae’n braf gweld cymaint yn dathlu diwrnod ein nawddsant y dyddiau hyn. Ac efallai na fydd yn eich synnu fy mod i wedi defnyddio hwn fel esgus i bobi cacs bach (cacennau cri / pice ar y maen). Dwi wedi postio’r rysáit o’r blaen ac mae o yn y llyfr […] Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

1af Mawrth 2015 - cewch weld llawer planed hardd yn y festri ar y funud. Rydym i gyd wedi gwneud daear ar gyfer hongian adre. Byddant yn lliwgar iawn wedi i ni ddarfod y gwaith.  Cawsom heddiw wasanaeth ar Dewi Sant a hefyd&nbs… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

1af Chwefror 2015 – dyma’n balwns yn barod i greu ein daear. Parhau i ddarllen

Sara Louise Wheeler: Teithlyfr (travelog) safari…gan hogan ddiog wrth ochr y pwll!

Mae’r haul Affricanaidd yn tywynnu’n braf ar fy ysgwyddau pnawn ‘ma yn nyffryn Lwangwa, wrth i mi eistedd yn y jacuzzi yn sbïo dros ochr y balconi ar y gre (herd) o jiráff yn plygu yn ei modd lletchwith, smala i yfed o’r llyn. Nid fod angen cynhesrwydd y jacuzzi ychwaith – wnes i adael […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Diwrnod y Llyfr? Mis y llyfr!

Mi fydd hi’n Ddiwrnod y Llyfr ar Fawrth y 5ed, felly gobeithio y byddwch chi’n dathlu llyfrau mewn rhyw ffordd ar y diwrnod hwnnw. Mae llawer o ysgolion yn ei gwneud hi’n wythnos y llyfr, pam lai? Ar y 4ydd fydda i’n mynd i Ysgol Bro Cinmeirch a thrafod llyfrau sy’n gwneud i ni chwerthin […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: s4c.cymru – Ein cyfeiriad newydd

Mae S4C wedi mynd i gyfeiriad newydd ers Ddydd Gŵyl Dewi, 2015. O 1 Mawrth 2015 ymlaen, mae holl gynnwys S4C ar-lein ar gael ar y cartref newydd s4c.cymru, gan ddisodli’r hen gyfeiriad s4c.co.uk Os ydych chi am wylio cynnwys y sianel …Darllen mwy Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: “For a nice spoon, you can’t beat Colwyn Bay”

Set o dri cerdyn post yn dangos merched wedi adlewyrchu mewn bolenni llwyau. Od iawn. Ac yn odiach fyth ydy’r testun: “For a nice spoon, you can’t beat Colwyn Bay” Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dydd gŵyl dewi sant hapus

Mae’r ŵyl yn arbennig i mi eleni gan fod fy merch yn byw yn Abertawe. Dw i’n mynd i goginio cawl cennin a Bara Brith. Gobeithio y ceith hi bowlen a thafell rhywle heddiw. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pam siarad lol fel hyn ?

Blog Menai a dynnodd fy sylw at daflen newydd gan Blaid Cymru.  Mae ei phrif bennawd yn darllen: Pam ddylai Cymru dderbyn Datganoli Eilradd ‘Oho!’ meddwn i. ‘Mae’r Blaid am weld datganoli eilradd, ydi?’ Ac es ymlaen i ddarllen, gan ddisgwyl gweld y rhesymau dros dderbyn datganoli eilradd.  Ond mae’r ddadl i’r gwrthwyneb wrth gwrs. […] Parhau i ddarllen