fel y moroedd: y llyfr hir disgwyliedig

Mae “Corn, Pistol a Chwip” newydd gyrraedd o Flaenau Ffestiniog. Ces i dipyn o siom oherwydd bod y llyfr yn eithaf llwyd. Wrth gwrs fy mod i’n gwybod ei fod o allan o argraff ers meitin ond doeddwn i ddim yn disgwyl llyfr sydd yn drewi. Rhaid ei adael … Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Triciau perspectif

Wrth fynd â Madog am dro echdoe mi gwrddais i â chwpl o gymdogion – gŵr a gwraig – a oedd allan yn mwynhau’r tywydd braf gyda dau ffrind.  Trodd y sgwrs at yr Eisteddfod Genedlaethol a gynhelir yn y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Seiniwch glod

Llongyfarchiadau i Seindorf yr Oakeley ar eu llwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol eto eleni, gan ennill cystadleuaeth  Bandiau Pres Dosbarth  4, ar y dydd Sadwrn cyntaf, a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae’r ardal gyfan yn falch o’ch ca… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y Blaid a’r cwestiwn annibyniaeth

Dydw i ddim yn llwyr gytuno efo blogiad Jason ynglyn a Question Time y diwrnod o’r blaen – doedd y rhaglen ddim mor wael a hynny – ac roedd yr amrediad o safbwyntiau oedd yn cael eu cyflwyno yn ehangach o lawer nag oedd yn wir am y rhan fwyaf o’r rhaglenni cyn etholiad cyffredinol mis Mai.

Serch hynny mae ganddo bwynt ynglyn ag ymdriniaeth y Blaid o gwestiwn annibyniaeth.  Yn ol Jason yr hyn ddylai Leanne fod wedi ei ddweud wrth ymateb i gwestiwn ar annibyniaeth oedd y canlynol (yn hytrach na dweud bodi economi’r wlad yn rhy wan ar hyn o bryd):
Yr hyn y dylid ei ddweud ydi hyn: ydi, mae economi Cymru’n wynebu heriau economaidd difrifol, a hynny ers degawdau. Ond dydi’r ffactorau hynny ddim yn cau’r drws ar annibyniaeth, ond yn hytrach maen nhw’n cyfleu yn y ffordd gliriaf posibl pa mor ddiawledig o wael y mae Cymru wedi’i gadael i lawr gan y wladwriaeth Brydeinig.


Cyn mynd ymlaen, efallai y dyliwn ychwanegu i Leanne ddweud yn glir ar y cychwyn bod annibyniaeth yn rhywbeth mae’r Blaid ei eisiau – doedd llefarwyr y Blaid ddim yn dweud hynny’n aml cyn iddi ennill yr arweinyddiaeth.

Serch hynny mae llawer o’r hyn mae Jason yn ei ddweud yn gywir – ond byddwn i’n mynd gam ymhellach na Jason – mae angen gwneud mwy na thynnu sylw at y ffaith bod tlodi Cymru yn ganlyniad uniongyrchol i’w dibyniaeth llwyr ar wlad arall i’w rheoli a cham reoli treuenus y Blaid Lafur Gymreig ers 1999.  

Dylid mynd ati i ddweud bod gwella’r economi yn rhywbeth y byddai’r Blaid mewn llywodraeth yn rhoi calon ac enaid i’w wireddu – yn rhannol oherwydd ei bod yn credu bod pobl Cymru yn haeddu gwell na’r arlwy treuenus sydd yn cael ei chyflwyno ger eu bron ar hyn o bryd, ac yn rhannol oherwydd ei chred y dylai Cymru reoli ei hun – yn union fel y rhan fwyaf o wledydd normal eraill.

Nid gwrthwynebiad athronyddol  ydi’r prif faen tramgwydd i annibyniaeth – sylweddoliad nad oes gan Cymru’r gallu i godi’r trethiant digonol i gynnal ei gwasanaethau cyhoeddus presenol ydi’r broblem.  Byddai cydnabod mai’r unig ffordd i fynd i’r afael a thlodi Cymru ydi cael gwared o’r  llywodraeth drychinebus, di glem sydd ganddom am hyn o bryd.  

Byddai mynd ati i wneud hyn yn niwtraleiddio’r honiad Llafur arferol bod gan y Blaid obsesiwn efo annibyniaeth a materion cyfansoddiadol yn hytrach na rhai economaidd.  Gellid dadlau wedyn mai’r gred mewn annibyniaeth sy’n rhoi’r ffocws i’r Blaid i wella’r economi.  Dim ond trwy wella un y gellir cyflawni’r llall.  Mae cyfoethogi Cymru yn angenrheidiol i’r Blaid os yw am sicrhau annibyniaeth i Gymru.  Mae cadw Cymru’n dlawd yn angenrheidiol i ‘r Blaid Lafur os yw am wireddu ei obsesiwn cyfansoddiadol hithau – cadw Cymru’n rhan fach a di ddylanwad o endid cyfansoddiadol llawer mwy.  


Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sgarff werdd

Mae’r tywydd wedi troi’n oeraidd yn sydyn; mae fy merch yn hapus cael gwisgo o’r diwedd y sgarff a brynodd yn Nulyn yn yr haf. Mae hi’n colli’r wlad werdd yn fawr iawn a dechrau dysgu Gwyddeleg ar ei phen ei hun hyd yn oed. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pwy ydi Cari Llanrwst?

Golwg360: Golwg o’r ffin: Cnoi cil ar dymor Morgannwg

Cyn-gapten a hyfforddwr Morgannwg, Alan Jones yn edrych yn ôl dros y tymor aeth heibio gydag Alun Rhys Chivers Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Gair o gyngor i Leanne Wood wrth drafod annibyniaeth

Dydw i ddim yn meddwl fy mod i erioed wedi mwynhau ysgrifennu blogiad mwy nag Eryrod Pasteiog, sy’n mynd â fi’n ôl at wleidyddiaeth felly. Neithiwr mi wnes i’r camgymeriad mawr o wylio Question Time o Gaerdydd. Roedd Kinnock yn ofnadwy; roedd Leanne Wood yn drybeilig; darodd Stephen Crabb fawr ddim ergyd ar neb; y Sais boi ‘na yn gall ond yn ddiflas a Charlotte Church fawr gwell na’r un ohonyn nhw mewn difrif – heb sôn am gynulleidfa arferol o Anghymreig am QT yng Nghymru.

Byddaf hynod, hynod o gryno yn hwn o flogiad.


Mae’r dull mae Leanne Wood yn benodol (ac, i raddau llai, y Blaid) wedi’i fabwysiadu i drafod annibyniaeth yn wleidyddol hurt. Yn hytrach na rhoi unrhyw ddadl dros annibyniaeth, dyma ddywedodd hi neithiwr – ac yn wir rhywbeth tebyg y mae hi wedi bod yn ei adrodd ers peth amser…

 

Our economy is too weak. We’re already facing a situation where workers in Wales earn 85% of the UK average.

Oes, mae yna wendidau lu gan economi Cymru – boed hynny’n ymwneud â’n GDP, y cyflogau is sy’n cael eu hennill yma, ein hanallu i godi trethi, a’r ffaith bod tlodi plant a diweithdra’n uwch yng Nghymru na gweddill y DU ymhlith, fwy na thebyg, ddegau o ffactorau eraill; hyd yn oed y ffaith bod mwy o ddibyniaeth ar fudd-daliadau yma.

Yr hyn mae Leanne Wood yn ei wneud ydi cytunoefo’r rhai sy’n dadlau yn erbyn annibyniaeth i Gymru, gan atgyfnerthu’r syniad ein bod ni yn rhy dlawd i fod yn annibynnol. Mae’r dacteg yn un gwbl, gwbl anghywir ac eithriadol o niweidiol i’r achos cenedlaethol.

Yr hyn y dylid ei ddweud ydi hyn: ydi, mae economi Cymru’n wynebu heriau economaidd difrifol, a hynny ers degawdau. Ond dydi’r ffactorau hynny ddim yn cau’r drws ar annibyniaeth, ond yn hytrach maen nhw’n cyfleu yn y ffordd gliriaf posibl pa mor ddiawledig o wael y mae Cymru wedi’i gadael i lawr gan y wladwriaeth Brydeinig.

Syml o ddadl. Ond dadl wir.


Efallai na ddylai Plaid Cymru ganolbwyntio gormod ar annibyniaeth. Ond dylai hi ddim fod yn ei thanseilio ac atgyfnerthu amheuon pobl yn ei chylch sef yn union y mae’n ei wneud gyda’r ddadl ‘dydyn ni ddim isio annibyniaeth achos mae Cymru’n rhy dlawd ar y funud’. Dylai hi fod yn cyfeirio at lwyddiant gwledydd eraill – mae Estonia’n un da iawn – ac yn gosod y bai am wendidau Cymru ar garreg drws Llundain. Cyfleu’r ffaith mai Llundain sy’n ei cadw rhag ffynnu; nid mai ni sy’n rhy dlawd felly nad oes gobaith.Mae’r nifer sy’n coelio mewn annibyniaeth yng Nghymru’n isel. Lein y Blaid ydi nad ydi hyn yn syndod am nad oes neb erioed wedi dadlau drosti; sy’n eithaf cadarnhau un o unig ergydion Crabb neithiwr ar QT “Then what’s the point of Plaid Cymru?”Oce, Blaid Cymru, os dydach chi ddim isio gweiddi’n groch dros annibyniaeth dwi’n dallt hynny’n iawn – a dwi’m yn bod yn goeglyd, dydi’r fantais wleidyddol sydd i’w hennill o wneud hynny efallai ddim yn fawr. Ond drwy, i bob pwrpas, fwydo’r naratif Brydeinllyd yn ei chylch, rydych chi’n cyfrannu nid at ei sicrhau ryw dro, ryw bryd, ond at ei hatal a hynny efallai’n barhaol.


Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Tymor newydd


Mae mis Medi wedi dod i ben a dyna ni ar ddechrau mis Hydref yn barod.
Yma yn nyffryn Derwent mae’r pethau wedi ailddechrau o ddifri. Mae Glen Mulliner(trefnydd) ac Elin Merriman (tiwtor) dosbarth Cymraeg Belper yng nghanolfan Cymunedol Strutt (hen ysgol ramadeg Strutt) wedi llwyddo i dynnu 17 o bobl frwd i’r dosbarth Cymraeg newydd. Llongyfarchiadau mawr iddynt. Roedd Ysgol Cymraeg Undydd Derby ar Sadwrn 26 o Fedi yn llwyddiant ysgubol efo 42 o bobl yn bresennol. Yr oedden ni’n lwcus dros ben i gael tiwtor gward a bardd Aled Lewis Evans o Wrecsam i ddod i roi sesiynau am ei farddoniaeth a llyfrau. Rhaid diolch hefyd ein tiwtoriaid arferol sef Elin Merriman ac Eileen Walker. Cawson ni amser braf ac yr ydyn ni i gyd wedi mwynhau canu’r anthem genedlaethol ar ddiwedd y dydd. Ar ran y Gymraeg y tu allan i’r dosbarth mae Cymdeithas Cymry Nottingham wedi cyhoeddi eu rhaglen am 2015 -2016 ac mi fydd Bore Coffi misol ‘Popeth yn Gymraeg’ yn parhau. Roedd bore coffi heddiw ( 2ail o Hydref) yn hwylus iawn yn nhŷ Beryl ( Pant-y-Cyno) draw yn Long Eaton efo 11 ohonon ni yn mwynhau’r diodydd a chacennau.  Mi fydd mwy o deithiau gerdded Gymraeg yn cael eu trefnu nes ymlaen. Mae gynnon ni obeithion i gynnal ‘Noson Llawen’ mewn tafarn lleol ynystod 2016, mi fydd mwy o fanylion nes ymlaen am hynny, ond mae manylion presennol am weithgareddau efo DWLC ar gael ar wefan y grwp. ( www.derbywelshlearnerscircle.blogspot .com ) neu ar dudalen Facebook ‘Menter Iaith Lloegr’.

 
Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Y Lle – Ffanboyistiaeth

Dyma ni ar Y Lle unwaith eto, yn trio bod yn hoiti-toiti ac efelychu’r Open University. Ond yn methu. Tro ‘ma, golwg ar ffenomenon ryfedd y ‘fanboy’. Efo gags. O… ac ymddiheuriadau mawr i’r Lolfa. – f8Filed under: Uncategorized Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen Ben-blwydd Lemon a Mafon

Dydych chi byth yn rhy hen i gael cacen ben-blwydd, a hyd yn oed heb barti roedd rhaid gwneud rhywbeth i ddathlu pen-blwydd fy ngŵr yn ddiweddar. A pan ofynnais i’r gŵr Pa fath o gacen yr oedd o eisiau eleni, cacen lemon drizzle meddai. Digon teg, mae’n dipyn o ffefryn gen i hefyd. Ond […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Wrth eich Bodd efo Cwpan Rygbi’r Byd?

Cymerwch gip ar rifyn arbennig Cwpan y Byd o gylchgrawn “Rugby World” am ddim ar-lein gyda’ch cerdyn llyfrgell gan e-gylchgronau Zinio. Cymerwch gip ar ein hystod lawn o e-gylchgronau yma. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Hydref 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 118:1-4 (BCND:tud.559 / BCN: tud.511)

Bore da i chi, a chroeso i oedfaon y dydd heddiw a chofion cynnes at bawb sy’n methu ymuno yn yr oedfaon oherwydd amrywiol amgylchiadau. Lle bynnag yr ydym, gweddïwn am fendith Duw i’n gilydd ac i’r gymdeithas o’n cwmpas ac i’r byd yn ei holl . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Hydref 2015

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: breuddwydio (yn y nos)

Dw i’n ceisio cael breuddwydion yn y nos yn ddiweddar i fwynhau’r amser cysgu. Darllenais erthyglau ar y we a chael gwybod y dylech chi beidio â defnyddio cyfrifiaduron yn union cyn mynd i’r gwely er mwyn cysgu’n braf a hefyd cael breuddwydion. A dyna beth dw i’n ei wneud – diffodd fy Mac Book a darllen llyfr am hanner awr. Dw i’n cysgu’n well ac yn meddwl fy mod i’n breuddwydio’n amlach nag o’r blaen. Y cam nesaf ydy eu cofio nhw. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Llanelwy

Sesiwn stori a chan i fabis o dan 1 oed. 7fed Hydref 10.00 – 10.45 Llyfrgell Llanelwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Vicky yn cynhyrfu’r dyfroedd yn Pobol y Cwm

Mae ‘na ddau gymeriad newydd yn symud i’r Cwm yr wythnos nesaf; merch Debbie, Vicky Collins a’i mab wythnos oed, Nicholas Stark Collins; ac mae eu presenoldeb yn dod fel tipyn o sioc i Debbie. Doedd Debbie ddim yn gwybod …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Hir oes i’r Moelwyn Mawr !

Peidiwch â choelio be’ dach chi’n ddarllen yn y papurau gyfeillion: mae’r Moelwyn Mawr yn fynydd! Efallai mai arwydd o safon y wasg a’r cyfryngau Cymraeg a Chymreig ar hyn o bryd, oedd y stori ddwy-a-dima yn nyddiau cŵn mis Awst, am y Moelwyn… Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: The Martian (12)

Y Ser: Matt Damon, Jessica Chastain, Jeff Daniels, Kirsten Wiig a Chiwetel Ejiofor Y Cyfarwyddo: Ridley Scott Y Sgrifennu: Addasiad Sgript Drew Goddard o nofel The Martian gan Andy Weir. Hyd: 142 mun Bydda i’n adolygu The Martian ar raglen Prynhawn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: #TrethiCymru – digwyddiad i randdeiliaid

Fy enw i yw Jocelyn Davies, a fi yw Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid (@SeneddCyllid). Yn ystod y tymor hwn, bydd y Pwyllgor yn brysur yn gweithio ar y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru). Cyfraith ddrafft yw Bil – unwaith … Continue reading Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: St. Asaph Library Reading Group

Bydd cyfarfod nesaf St. Asaph Library Reading Group yn y Plough ar 7 Hydref am 7.30. Fis yma bydd y grŵp yn trafod “Elizabeth is Missing” gan Emma Healey. Dewch i gyfarfod Maud. Mae Maud yn anghofus. Mae hi’n gwneud paned o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Mae'r byd yn hances boced..: Madrid!

Wel, mi rydw i bellach wedi treulio mis yma yn Madrid, ac yn rhyw deimlo bosib ei bod hi’n amsar sgwennu rhyw bwt. Rhaid i mi gyfaddef, cyn symyd yma roedd Madrid yn un o’r llefyd ‘na oedd yn bodoli ar gyrion fy ymwybyddiaeth o’r byd. O’n, yr o ni wedi clywed am y lle, … Continue reading Madrid! Parhau i ddarllen

Golwg360: Rygbi a chenedlaetholdeb

Ifan Morgan Jones sy’n holi a yw selio hunaniaeth genedlaethol ar rygbi yn beth iach i Gymru… Er mai Gog ydw i, rydw i ers blynyddoedd wedi ymddiddori mewn rygbi, a hynny ar draul pêl-droed. Mae hynny’n rhannol oherwydd cyfnod hir… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Plannu dan gysgod

Ges i gyfle dros y Sul i blannu’r gwely bach newydd wnes i yng Ngorffennaf wrth ail-adeiladu grisiau lawr i waelod yr ardd (Cwt Coed a Draenogod).

Bydd y gwely bach yma yn y cysgod am y rhan fwyaf o’r dydd, ond digwydd bod, roedd rhywfaint o haul wedi dod rownd ato erbyn i mi dynnu llun, tua hanner awr wedi dau.

Dros y blynyddoedd, ‘da ni wedi bod yn euog o ffansïo planhigion mewn meithrinfa, Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cês bach

Prynais gês bach sydd “i fod” i fynd dan sedd awyren ddwy flynedd yn ôl oherwydd nad ydw i eisiau codi cês at y storfeydd uwchben. Roeddwn i’n sylweddoli fodd bynnag, nad ydy o’n ffitio felly yn yr awyrennau bychan. Dw i’n benderfynol o ffeindio un digon mawr i gadw fy holl eiddo ar gyfer fy siwrneiau yn y dyfodol (dw i ddim yn hoffi check-in fy nghês) a digon bach i fynd dan sedd fach ar yr un pryd, efo olwynion i mi gael ei lusgo o gwmpas. Her fawr ydy hyn, ond rhaid cyflawni er mwyn teithio’n hawdd. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: A’r diweddaraf gan Lafur Arfon

Mae’r blog yma wedi beirniadu Plaid Lafur Arfon yn y gorffennol am ymgyrchu ar faterion amherthnasol a gwirion.  Beirniadaeth neu beidio ‘does yna ddim byd yn newid – fel mae’r trydariadiadau yma a gyhoeddwyd ddoe gan arweinydd Llafur ar Gyngor Gwynedd, Sion Jones. Ymddengys bod Plaid Cymru yn shambls o blaid oherwydd bod Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd yn ennill mwy na £100,000.  Yn rhyfedd ddigon cafodd y trydariad ei gyhoeddi ar yr un diwrnod ag oedd Carwyn Jones yn gorfod ateb cwestiynau am bod Cyngor (Llafur) Caerdydd wedi caniatau i’w Prif Weithredwr nhw gael £170,000 y flwyddyn.

Fel sy’n weddol gyffredin efo Llafur mae’r trydariad uchod yn ffeithiol anghywir.  Mae cyflog Prif Weithredwr Gwynedd yn yr amrediad £100,536 – £108,264.  Dyma’r amrediad sydd wedi bodoli ers 2008.  Mae’r cynnydd o 10% yn gynnydd cwbl ddychmygol.  

Rwan mae’n wir bod Prif Weithredwr y cyngor yn derbyn mymryn mwy na £100,000 o gyflog – ond mae’r cyflog hwnnw ymysg yr isaf yng Nghymru (ac o bosibl yng ngweddill y DU hefyd).  Mae Ann Hopcyn yn ateb ei sylw efo linc i’r tabl isod.  Mi fyddwn yn nodi bod y tabl ychydig yn garedig efo Llafur yn yr ystyr nad yw’n llawn gynrychioli brwdfrydedd y blaid honno i roi cyflogau sylweddol iawn i uchel swyddogion.  Roedd Llafur yn rhan o’r weinyddiaeth yn Sir Gaerfyrddin a ddaeth i’r casgliad bod eu prif swyddog nhw werth £185,000 y flwyddyn.
Ond mae pethau hyd yn oed yn waeth na hynny mewn gwirionedd.  Mae yna lawer o swyddogion eraill ar gynghorau sy’n ennill mwy na £100,000 – gyda’r rhan fwyaf ohonyn nhw’n gweithio i gynghorau sydd o dan reolaeth llwyr, neu reolaeth rannol Llafur.  Hyd y gwn i nid yw’r ffigyrau yma wedi eu coledu ers 2013 – ond dyma ganfyddiadau Wales Online yn ystod y flwyddyn honno.  Mae’r ffigyrau yn cyfeirio at 2011/12.
Mae llywodraeth Carwyn Jones yn honni eu bod yn gwrthwynebu cyflogau uchel iawn i uchel swyddogion cynghorau, tra’n gwrthod gwneud dim i fynd i’r afael efo’r sefyllfa.

BLAENAU GWENT

Chief executive – David Waggett

Salary = £103,050

(with other payments and employer pension contributions = £126,379)

BRIDGEND

Chief Executive Officer and Head of Paid Service – Jo Farar 
Salary = £131,091 
(with other payments and employer pension contributions = £169,572)

Corporate Director – Children – Hilary Anthony 
Salary = £104,068 
(with other payments and employer pension contributions = £131,492)

Corporate Director – Communities – Louise Fradd 
Salary = £104,068 
(with other payments and employer pension contributions = £134,811)

Assistant Chief Executive – Performance and S151 Officer – David MacGregor 
Salary = £101,857 
(with other payments and employer pension contributions = £131,795)

CAERPHILLY

Chief Executive – Anthony O’Sullivan 
Salary = £123,665 
(with other payments and employer pension contributions = £149,294)

Deputy Chief Executive – Nigel Barnett 
Salary = £118,480 
(with other payments and employer pension contributions = £142,740)

Director of Social Services – Albert Heaney 
Salary = £105,367 
(with other payments and employer pension contributions = £127,045)

Director of Education – Sandra Aspinall 
Salary = £100,682 
(with other payments and employer pension contributions = £121,721)

CARDIFF

Chief Executive – Jonathan House 
Salary = £179,663 
(with other payments and employer pension contributions = £219,159)

Corporate Director Social Services – Neelam Bhardwaja until November 2011 
Salary £112,168 
(with other payments and employer pension contributions = £161,234)

Chief Corporate Services and Section 151 Officer – Christine Salter 
Salary = £107,088 
(with other payments and employer pension contributions = £130,689)

CARMARTHENSHIRE

Chief Executive – Mark James 
Salary = £185,365 (salary includes fees and allowances) 
(with other payments and employer pension contributions = £209,498)

Director of Regeneration and Leisure – Dave Gilbert 
Salary = £130,251 
(with other payments and employer pension contributions = £147,193)

Director of Technical Services – Richard Workman 
Salary = £118,410 
(with other payments and employer pension contributions = £135,689)

Director of Social Care, Health and Housing – Bruce McLernon 
Salary = £118,410 
(with other payments and employer pension contributions = £133,965)

Director of Resources – Roger Jones 
Salary = £118,410 
(with other payments and employer pension contributions = £133,940)

Director of Education and Children – Rob Sully 
Salary = £110,055 
(with other payments and employer pension contributions = £124,622)

CEREDIGION

Chief Executive – Bronwen Morgan 
Salary = £108,226 
(with other payments and employer pension contributions = £125,664)

DENBIGHSHIRE

Chief Executive – Mohammed Mehmet 
Salary = £124,859 
(with other payments and employer pension contributions = £166,719)

FLINTSHIRE

Chief Executive – Colin Everett 
Salary = £156,302 
(with other payments and employer pension contributions = £191,550)

GWYNEDD

Chief Executive – Harry Thomas 
Salary = £108,264 
(with other payments and employer pension contributions = £131,606)

ISLE OF ANGLESEY

Chief Executive – Richard Parry Jones 
Salary = £101,737 
(with other payments and employer pension contributions = £122,075)

MERTHYR TYDFIL

Chief Executive – Gareth Chapman 
Salary = £120,123 
(with other payments and employer pension contributions = £138,100)

MONMOUTHSHIRE

Chief Executive – Paul Matthews 
Salary = £117,000 
(with other payments and employer pension contributions = £140,210)

NEATH PORT TALBOT

Chief Executive – Steven Philips 
Salary = £129,725 
(with other payments and employer pension contributions = £148,593)

Director of Environment – John Flower 
Salary = £101,819 
(with other payments and employer pension contributions = £117,000)

Director of Social Services, Health and Housing – Tony Clements 
Salary = £101,216 
(with other payments and employer pension contributions = £115,892)

Director of Education and Lifelong Learning – Karl Napieralla 
Salary = £115,038 
(with other payments and employer pension contributions = £131,869)

Director of Finance and Corporate Services – Derek Davies 
Salary = £106,338 
(with other payments and employer pension contributions = £121,907)

NEWPORT

Managing Director – Tracey Lee 
Salary = £122,770 
(with other payments and employer pension contributions = £147,142)

Corporate Director, Regeneration and the Environment – Sheila Davies 
Salary = £101,313 
(with other payments and employer pension contributions = £121,565)

PEMBROKESHIRE

Chief Executive – Bryn Parry-Jones 
Salary = £159,462 
(with other payments and employer pension contributions = £194,820)

Director of Development – Dr Steven Jones 
Salary = £105,575 
(with other payments and employer pension contributions = £131,042)

Director of Finance and Leisure – Mark Lewis 
Salary = £105,575 
(with other payments and employer pension contributions = £128,034)

Director of Social Care and Housing – Jon Skone 
Salary = £105,575 
(with other payments and employer pension contributions = £132,373)

Director of Transportation and Environment – Ian Westley 
Salary = £105,575 
(with other payments and employer pension contributions = £129,322)

POWYS

Chief Executive – Jeremy Patterson 
Salary = £130,000 
(with other payments and employer pension contributions = £160,000)

Strategic Director – Finance and Infrastructure – Geoff Petty 
Salary = £101,000 
(with other payments and employer pension contributions = £124,000)

Strategic Director – Law and Governance – Clarence Meredith 
Salary = £101,000 
(with other payments and employer pension contributions = £124,000)

RHONDDA CYNON TAFF

Chief Executive – Keith Griffiths 
Salary = £142,000 
(with other payments and employer pension contributions = £159,000)

Group Director Corporate Services (Deputy Chief Executive) – Steve Merritt 
Salary = £122,000 
(Pension contributions not available)

Group Director Environmental Services – George Jones 
Salary = £113,000 
(Pension contributions not available)

Group Director Community and Children’s Services – Ellis Williams 
Salary = £113,000 
(Pension contributions not available)

Director of Education and Lifelong Learning – Chris Bradshaw 
Salary = £107,000 
(Pension contributions not available)

SWANSEA

Chief exec – Jack Straw 
Salary £140,000 
(with other payments and employer pension contributions = £168,700)

Corporate director environment – Reena Owen 
Salary £110,161 
(with other payments and employer pension contributions = £132,870)

Corporate director regeneration and housing – Phil Roberts 
Salary £110,000 
(with other payments and employer pension contributions = £132,550)

Corporate director education – Richard Parry 
Salary £105,000 
(with other payments and employer pension contributions = £126,684)

TORFAEN

Chief Executive – Alison Ward 
Salary = £121,940 
(with other payments and employer pension contributions = £140,257)

VALE OF GLAMORGAN

Chief Executive – John Maitland Evans 
Salary = £156,920 
(with other payments and employer pension contributions = £191,848)

Director of Legal, Public Protection and Housing – Peter Evans 
Salary = £108,067 
(with other payments and employer pension contributions = £132,438)

Director of Environmental and Economic Regeneration – Rob Quick 
Salary = £107,855 
(with other payments and employer pension contributions = £132,298)

Director of Finance, ICT and Property – Sian Davies 
Salary = £107,855 
(with other payments and employer pension contributions = £132,180)

Director of Social Services – Phil Evans 
Salary = £107,855 
(with other payments and employer pension contributions = £131,343)

Director of Learning and Development – Bryan Jeffreys 
Salary = £107,855 
(with other payments and employer pension contributions = £131,044)

WREXHAM

According to the figures, there were no officers employed by Wrexham ouncil in 2011/12 who were paid a salary of £100,000 or more.

Parhau i ddarllen

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies: Croeso! Fáilte! Degemer mad!

Mae hi wastad yn braf croesawu myfyrwyr newydd a chyfredol i’n plith ar ddechrau tymor. Eleni rydym hefyd yn croesawu staff newydd i’r Adran, felly, dyma nhw yn eu geiriau eu hunain… It is always a pleasure to welcome new … Continue reading Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Wyth cymeriad mewn hanes a llên gwerin gyda chysylltiadau i Eryri

Gwir neu chwedlonol, mae nifer o gymeriadau mawr sydd wedi chwarae rhan wrth lunio hanes Eryri a, thrwy estyniad, ei thirwedd. Dyma ond ychydig … Rydym i gyd yn gwybod bod tirwedd daearyddol Eryri wedi ei ffurfio gan ddigwyddiadau daearegol a ddigwyddodd filoedd o flynyddoedd yn ôl. Ond mae’r bobl sydd wedi byw yn Eryri … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dim ond y Gwir am lysoedd barn y gogledd

Mae cyfres ddrama newydd, sydd wedi ei seilio mewn llys barn ddychmygol yng ngogledd orllewin Cymru, yn cael ei ffilmio ar leoliad yng Ngwynedd ar hyn o bryd. Mae Dim ond y Gwir yn rhan o dymor cyffrous o ddramâu …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Y Darlun Mawr

Cynhelir Y Darlun Mawr rhwng 1 a 31 Hydref, a’r thema eleni yw “Mae Stori i bob Darlun”. Os hoffech chi gychwyn ymddiddori mewn arlunio, neu efallai eich bod eisiau gwella eich techneg, dyma 10 o lyfrau i bob oedran … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pam Dydi’r Ffilm Super Mario Bros. Ddim MOR Ddrwg

Wel. Os na wnaeth y teitl yna gael eich sylw chi, mae ‘na rwbath mawr iawn o’i le. Os ‘da chi wedi bod yn gwatshiad ni ar Y Lle, fe fyddech chi’n gwybod bod ganddon ni obsesiwn bach efo ffilmiau wedi eu seilio ar gemau, a pa mor wael ydyn nhw. Gwyliwch ni’n cracio gags stiwpid amdanyn […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cyfle i ennill iPod neu werth £50 o lyfrau Gwasg Prifysgol Rhydychen!

Pa fardd a aned yn Llundain a gyfansoddodd “Ode to Autumn”? Dewch o hyd i’r ateb a mwy yn y cwis i aelodau llyfrgelloedd cyhoeddus y Deyrnas Unedig gan Wasg Prifysgol Rhydychen, ar gael tan 31 Hydref. Defnyddiwch adnoddau ar-lein … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Plaid Slate Blog Feed: Sian Gwenllian: Llais cryf dros Arfon

Mi fydd Sian Gwenllian yn lais newydd a llais cryf dros Arfon. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Prif faes y gad yn etholiad 2016

daflog: Beth ddigwyddodd i Johnny R?

Dros wythnos yn ôl fe ges i ebost gan rywun anghyfarwydd yn dweud fod Johnny R wedi marw. Ers hynny dwi wedi bod yn ceisio gwneud ymchwil i gadarnhau hynny yn annibynnol, heb unrhyw lwc. Felly wnes i ateb yr … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd: defnydd arall sgŵp hufen iâ

Byrger eog ydy un o ffefrynnau’r teulu, a dw i’n hoffi ei baratoi hefyd oherwydd bod o’n hynod o hawdd. Roeddwn i’n arfer ffurfio’r byrger efo’r dwylo. Ces i syniad gwych un diwrnod, a dyma ddefnyddio sgŵp hufen iâ wedi’i iro i greu byrgers unffurf yn gyflym iawn (wrth gadw fy nwylo’n lân.) Bydda i’n eu gwthion nhw dipyn efo sbatwla ar ôl eu troi nhw. Dyma’r cynhwysion rhag ofn.
Tun o eog (bydda i’n cael gwared ar y croen a’r esgyrn)
Taten stwns neu ddau
Briwsion bara a/neu geirch
2 wy
Halen, pupur, perlysiau eraill

Parhau i ddarllen

radiorhydd: Iddi

Parhau i ddarllen

Argraffiadau: Saga arall i Saga!

O! Dw i’n edrych ymlaen am hon – cyfres 3 y ddrama drosedd o Ddenmarc a Sweden. 

Os nad ydych chi wedi gwylio Bron / Broen (The Bridge) eto, gwnewch cyn i gyfres 3 ddechrau ar BBCFour ym mis Tachwedd!


Os nad ydych chi’n gyfarwydd â‘r genre  Nordic Noir, mae hon yn gyfres dda i ddechrau gwylio! Tywyll, heb fod yn rhy drwm gyda chyffyrddiadau o hiwmor ynddi. Mae Sofia Helin yn wych fel Saga Norén!

Ond tan fis Tachwedd, mi fydd rhaid i’r soundtrack fy nghadw i fynd!
Cyfresi eraill o dramor i’w gwylio:

Forbrydelsen (The Killing)
Rita
Jiordskott
1864 

Dyma’r rhai dw i wedi’u gwylio ‘leni, ond mae ‘na lawer mwy sy’n uchel eu clod ar gael ar Netflix a gwasanaethau ‘ar alw’ sianeli teledu eraill.*RHYBUDD* Bydd gwylio rhai o’r dramâu Sgandinafaidd hyn yn eich rhoi chi off Y Gwyll. Parhau i ddarllen

gwennanelin: http://www.nspk.org.uk/upcoming-events/fourth-round-of-wgs-meetin…

http://www.nspk.org.uk/upcoming-events/fourth-round-of-wgs-meetings-galway-meeting.html Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -Mwynder Maldwyn

Yn ogystal ag eleni a 2003, bu’r eisteddfod Genedlaethol ym Maldwyn hanner can mlynedd yn ôl hefyd. Yn rhifyn Gorffennaf, roedd Iwan Morgan yn trafod rhai o gyfansoddiadau’r ŵyl honno.

Wrth baratoi’r golofn, mae ‘Cyfansoddiadau a Beirniadaetha… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Macmillan yn diolch i opera sebon Rownd a Rownd am drafod cancr y ceilliau

Mae elusen Macmillan wedi canmol yr opera sebon Rownd a Rownd am drafod cancr y ceilliau mewn stori ddiweddar, afiechyd sy’n effeithio nifer o ddynion, ond nad yw dynion bob amser yn barod i’w drafod. Yr wythnos diwethaf derbyniodd cymeriad …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Rhifyn arbennig i Gymru o’r Journal of Integrated Care – beth yw’r ots?!!!

Sut allwn integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn well? Isod mae Stewart Greenwell o ADSS (Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol) Cymru yn rhannu’r gwersi o rifyn Cymru o’r Journal of Integrated Care. Mae’n bur debyg bod ysgrifennu am beth rydych chi’n ei wneud yn rhywbeth cyffredin mewn sawl arena broffesiynol ond, fel rheol, mae ar gyfer […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Llyfr a Llymed

Bydd Llyfr a Llymed, grŵp darllen Cymraeg Llyfrgell Rhuthun yn cwrdd ar 5 Hydref, 7.30, i drafod: Mynd adra’n droednoeth gan Sonia Edwards. Dwy ferch.  Dwy berthynas.  Un thema oesol sydd I’r nofel hon: does neb yn cael dewis hefo pwy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cinderella

Fe wyliais Cinderella newydd (DVD) efo’r plant dros y penwythnos. Roeddwn i’n hoffi’r fersiwn honno’n fawr iawn. Creodd y dechnoleg ddiweddaraf ffilm ffantasi anhygoel. A mwy na hynny, dw i’n gwerthfawrogi pwyslais y stori, sef “byddwch yn ddewr ac yn garedig.” Fy hoff olygfa oedd pan dorrodd y swyn ac aeth pawb a phopeth yn ôl o dipyn i beth. Roeddwn i wrth fy modd efo ffrog las hardd Cinderella wrth gwrs. Parhau i ddarllen

ymgyrch NEWSNIGHT CYMRU campaign - Blog: Beth ddiawl sy’n mynd mla’n yng Nghymru?

[…] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ailddatblygu Ysgol Glan Clwyd Digwyddiad i’r Cyhoedd

Mae gwaith dylunio’r cynigion i ddatblygu’r ysgol wedi’u gorffen erbyn hyn a’r bwriad ydi dechrau gweithio ar y safle cyn bo hir. I roi cyfle i chi weld y newidiadau yn yr ysgol, dyma wahoddiad i chi ddod i weld y cynlluniau. Byddwn hefyd yn dangos gwybodaeth am sut y byddwn ni’n mynd o’i chwmpas […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Ar dop y gert

O greadur sy’n hoff o chwaraeon o bob math, mae’n rhaid i mi gyfaddef nad ydw i’n ddyn rygbi.  Hyd at neithiwr, welais i’r un eiliad o gemau Cwpan Rygbi’r Byd.  Nid mod i’n fwriadol wedi osgoi’r gystadleuaeth cofiwch, ond rywsut aeth yr wythnos heibio heb i mi weld na chic na daliad na thafliad.  […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Rhuthun

Sesiwn stori a chan i fabis o dan 1 oed: 10.00yb Sesiynnau Twf i blant dros flwydd oed hyd at 2 a 1/2: 1.30yp 5ed Hydref Llyfrgell Rhuthun Parhau i ddarllen

Plaid Slate Blog Feed: Cynlluniau Plaid Cymru ar gyfer materion tai yng Nghymru, gan Dr Ian Johnson

Ian Johnson sy’n ysgrifennu am atebion Plaid Cymru i’r heriau yn ymwneud thai sy’n wynebu Cymru heddiw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: app yn ffrangeg

Des o hyd i App Beibl Ffrangeg i blant. Mae o’n hynod o ddefnyddiol i ddysgwyr Ffrangeg oherwydd bod y nifer o storiau’n cael eu hysgrifennu’n syml a chewch chi wrando ar yr awdio wrth ddarllen y testun. Fe wnes i lawr-lwytho fy nwy ffefryn am y tro – … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Diwrnod gwael i Corbyn

Ymddengys nad yw Corbyn am gael trafod Trident yn ei gynhadledd.  Canlyniad hynny ydi na fydd polisi Llafur tuag at wario hyd at £100bn ar WMDs ddim yn newid, a chanlyniad hynny yn ei dro ydi y bydd llawer o aelodau seneddol Llafur yn pleidleisio gyda’r Toriaid ar y mater.

Yn y cyfamser roedd yr arweinydd newydd ar raglen Andrew Marr y bore ‘ma yn rhaffu celwydd am wleidyddiaeth yr Alban.  Yn naturiol ddigon ni chafodd ei herio gan Marr.  Er gwaetha’r holl heip mae’n dechrau ymddangos nad oes llawer iawn wedi newid mewn gwirionedd.

Parhau i ddarllen