fel y moroedd: rhosyn saron

Mae olew persawrus o Israel newydd gyrraedd, dim yn uniongyrchol, a dweud y gwir, ond drwy gwmni o America. Cynhyrchwyd yn Israel, mae ganddo arogl rhosyn hyfryd. Prynais fo i ddefnyddio fel persawr, ond mae’n ymddangos bod rhai pobl yn ei ddefnyddio i eneinio’r sâl yn ôl y Beibl, neu fel defod. Dw i ddim yn credu mewn defodau ond fydda i byth eisiau bod yn amharchus, ac felly penderfynais i weddïo dros bobl Israel pryd bynnag byddwn i’n rhoi diferyn o’r olew ar fy arddwrn. Parhau i ddarllen

Golwg360: Wythnos Hefin Jones

Mesur Drafft Cymru, ceiniogau lwcus a’r Trydydd Rhyfel Byd yn cael sylw’r wythnos hon Parhau i ddarllen

Golwg360: Cymru vs Iwerddon

Llion Carbis sydd yn bwrw golwg dros ornest agoriadol gwŷr Gatland Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Golofn Werdd -datblygu mannau gwyrdd

Newyddion cynllun Y Dref Werdd

Y mis yma hoffwn dynnu eich sylw at brosiect arall mae’r staff yn gweithio arno, sef datblygu mannau gwyrdd yn y gymuned.

Wrth fynd ati i dacluso afon Barlwyd ac ardal Tanygrisiau ychydig wythnosau yn ôl, daeth darn … Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Diwrnod Cenedlaethol Llyfrgelloedd 2016

Bydd Diwrnod Cenedlaethol Llyfrgelloedd yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 6 Chwefror eleni. A i i’r llyfrgell y dre yma, i ddathlu – beth amdanoch? Bydd y tîm datblygu cynulleidfa yn defnyddio’r hashnodau sy’n benodol i Gymru #DCLCymru a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Llangollen

I fabis o dan 1 oed. Llyfrgell Llangollen, Stryd y Castell, Llangollen. 8fed Chwefror 2016, 9.30 Ffôn: 01978 869600 Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o newyddion da i Blaid Cymru o ochr arall y wlad

Cyngor Tref Glyn Nedd Plaid Cymru: 218 Llafur 129  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Buddugoliaeth arall i’r Blaid ym Mangor

Llongyfarchiadau i Mair Rowlands am ennill sedd i’r Blaid ar Gyngor Dinas Bangor:Plaid Cymru – 90Dib Lems – 53Annibynnol – 32Ymddengys bod y gweir gafodd Llafur yn is etholiadau cyfagos ward Dewi ym mis Tachwedd wedi arwain at benderfyniad i beidio a s… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Penarth: Cyngor Gwrth-Gymraeg

Mae wedi bod yn hysbys ers tro mai dirmyg tua’r iaith Gymraeg yw nodwedd pennaf Cyngor Tref Penarth. Neb yn medru’r iaith o blith eu swyddogion. Dim un o’r cynghorwyr yn siarad Cymraeg. Dim croeso i neb ddefnyddio’r Gymraeg ar eu cyfyl. Gwefan heb air o Gymraeg arni (heblaw am “Benarth”!). Gwneud popeth posib er […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 7 Chwefror 2016

Darlleniad y Dydd: Salm 119: 41-48 (BCND:tud.561/BCN: tud.512)

Bore da a chroeso i bob un ohonoch i’r oedfaon heddiw. Diolch i aelodau Cefn Meiriadog am eu croeso gwresog nos Sul, a heno, fe fyddwn yn mynd ymhellach yn ein golwg ar y Beibl ac yn trafod y cyfnod o’r Aifft i wlad Canaan. Mae ’na . . . → Read More: Dydd Sul, 7 Chwefror 2016

Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Natur Milton Keynes

Nos Fawrth, es i glywed dyn a ffotograffwyr lleol yn sôn am fywyd gwyllt a natur yn Milton Keynes.  Dydy llawer o bobl ddim yn gweld y ddinas fel lle da ar gyfer bywyd gwyllt, ond dydy o ddim yn ddrwg o gwbl a r’on yn awyddus i glywed am lefydd ar draws y ddinas, ac efallai i glywed am adar d’on i ddim yn gwybod amdanyn nhw.

Dwi ddim yn meddwl fy mod i wedi clywed am adar neu anifeiliaid d’on i ddim yn gwybod amdanynt, ar wahan i’r ffaith bod y tir wrth ym yml lle dwi’n gweithio yn dda am weld nadroedd (ond un neidr sydd i’w gael yn MK, dydy’r gwiber ddim yn byw yma).  Ond yn sicr roedd clywed am y tegeirianau sydd yn tyfu yma yn syndod i fi, a hefyd yr mrywiaith o ieir bach yr haf.  A gan fod ei luniau more dda (gwelir www.cwardphotography.co.uk) roedd y noson yn dda iawn.
Yn aml mae ‘na fwy o gwmpas na fydd pobl yn meddwl.  Roedd arlunwraig lleol yn y cyfarfod, sydd yn ganolbwyntio ar fywyd gwyllt, ac yn gwneud llawer o luniau o sgarnogod.  Felly, wnes i ddechrau feddwl – be ydy fy hoff anifeiliaid neu adar sydd i’w gael o gwmpas y dinas?  A dyma rhai ffefrynnau sydd ar fy rhestr:
Glas y dorlan.  Dwi ddim yn gweld nhw yn aml: rhaid bod yn y lle iawn ar yr amser iawn.  Lwc ydy o (i fi, beth bynnag).  A fel arfer, maent yn hedfan heibio yn gyflym.  Ond weithiau, mae cyfle i drio cael llun gwell (ond dwi ddim wedi llwyddo i gael un dda, eto).
Cornchwiglen.  Braidd yn brin, ond mae nhw’n nythu’n lleol (ond dim llawer ohonyn nhw) ac i’w gweld wrth ymyl y llynoedd yn y Gaeaf.
Llwynogod.  Dwi’n gwybod bod llawer o bobl yn eu casau – ond mae nhw’n del ofnadwy.  (Dydy’r llun yma ddim o MKeynes)
Sgwarnogod.  Mae ’na ddigon o gwmpas, ond mae rhaid gwybod lle mae nhw.  A mae Kate (), yr arlunwraig yn gwybod yn union lle i fynd.  Dwi ddim wedi llwyddo cael llun o sgwarnog lleol eto – un Cymraeg ydy hon! ( a dim yn ofnadwy o glir).
Tylluanod.  Bob fath. Yn fama dan ni’n cael y dylluan fach, y dylluan wen, y dylluan glustiog (rhai flynyddoedd) a mae’r dylluan frech yn byw yn yr ardal ond anaml iawn dwi wedi eu gweld nhw. Dwi ddim yn meddwl bod na llawer ohonyn nhw chwaith. Y tylluan glustiog ydy hon.
Mae na un greadur brin sydd ddim mor frin  yn fama – y fadfall ddŵr gribog (greater crested newt).  Er hynny, dwi erioed wedi gweld un.  Falle eleni?

Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Skyfog, Ysgeifiog, a ‘Sgeifog

Os yr ewch chi rywdro am siwrnai ar hyd yr A487 o Abergwaun i Dyddewi, ac os y craffwch chi’n ofalus ar y cloddiau wrth ichi basio drwy bentref bach Carnhedryn, mi welwch chi rywbeth rhyfedd iawn. Yno, yn cuddio ymysg y dail, nid nepell o ben y feidr fach sy’n arwain mas i’r perci, […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adolygiad

Gofynnodd y cwmni yn Llundain i mi sgrifennu adolygiad ar y myg a brynais. Gan fy mod i’n fodlon dros ben efo’r myg, sgrifennais yn hapus. (Ches i ddim gwobr am y gwaith cofiwch.) Yr unig broblem oedd bod yr holl lysenwau gan gynnwys un defnyddir gan fy ngŵr i fy ngalw i yn cael eu defnyddio gan y lleill yn barod fel rhaid meddwl un unigryw. Dyma ddewis y llysenw defnyddir gan fy merch hynaf, sef Mamaly. Cafodd ei dderbyn! Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth sydd gan UKIP a’r Blaid Lafur yn gyffredin?

Yn eithaf syml, maen nhw fel ffuredau mewn sach. Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Ymgolli mewn Celf y Rhyl – Iau 1-3pm, Ty Newydd, y Rhyl

Rhai llefydd yn dal ar gael – Ffoniwch Sian Fitzgerald ar 01824 708216 i archebu eich lle Parhau i ddarllen

Golwg360: Chwe Gwlad – Blog Darogan Golwg360

Blogwyr Golwg360 sydd yn edrych i mewn i’r belen grisial Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Rhagfyr 2015

03.12.15  Seremoni Torri’r Dywarchen yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy (Is-gadeirydd yn bresennol) 03.12.15  Diwrnod Agored Popeth Cymraeg a Lansiad y Dudalen Gwe newydd, Dinbych 04.12.15  Gwobrau Rhagoriaeth Sir Ddinbych, Prestatyn 04.12.15  Derbyniad VIP ac Agor Canolfan Nova, Prestatyn 05.12.15  Hwyl Nadolig i’r Teulu ac Agor Canolfan Nova, Prestatyn 07.12.15  Ymweliad â Swyddfa Ddidoli Dinbych 08.12.15  […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Tachwedd 2015

01.11.15  Gwasanaeth Dinesig Maer Caerwys, Caerwys 05.11.15  Lansiad Prosiect Llwybrau Tref gan Ken Skates AC Dinbych 05.11.15  Ymweliad Ysgolion, Rhuthun 06.11.15  Agoriad o Estyniad yn Ysbyty Dinbych, Dinbych 08.11.15  Sul y Cofio, Dinbych Torchau Pabi hefyd wedi eu gosod gan Aelodau yn :   Llangollen, Rhuthun, Llanelwy, Rhuddlan, Bodelwyddan, Y Rhyl, Prestatyn, Cefn Meiriadog, Trefnant, Llanfair D.C., Dyserth, Llandyrnog […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: contract y cwsmer – rhan 2

Ysgrifennais erthygl yn ddiweddar o’r enw Contract y Cwsmer. Roedd yr erthygl yn edrych ar bwysigrwydd bodloni disgwyliadau cwsmeriaid. A sut mae sicrhau fod hynny wrth galon popeth a wnawn, yn strategaeth a ddyfynnir yn aml ond yn strategaeth gyda sail dda mewn busnes a llywodraeth. Siaradais hefyd am ein safonau gofal cwsmer a ddiwygiwyd […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Ymgolli mewn Celf Ruthun – Llun 1-3pm Canolfan Grefft Rhuthun

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group

Bydd Ruthin Library Reading Group yn cyfarfod eto ar 13 Ionawr, 7.30. Y mis hwn byddant yn darllen Three Men in a boat neu Three men on the bummel – Jerome K. Jerome Yn ferthyron i hypocondria ac anhwylder cyffredinol, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: caserol brocoli a ffacbys

Llwyddiant arall! Fe wnes i gaserol efo tofu, brocoli a ffa yn ôl rysáit Marco Bianchi. Dim ond hadau sesame, halen ac olew olewydd a ddefnyddir fel cyfwyd, ond roedd yn saig hynod o flasus. Defnyddiais y tun o ffacbys yn y cwpwrdd cegin ddoe ar ddamwain, ac felly rhaid defnyddio ffa pinto. Dwedodd Marco am ferwi’r brocoli am 7 munud, ond penderfynais ond tywallt dŵr poeth arnyn nhw rhag ofn iddyn nhw fynd yn rhy feddal yn y popty. Roedden nhw’n berffaith. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dail 31 wedi ei ddiddymu

Mae’r blog yma yn gwneud un peth sydd fwy neu lai yn unigryw – darparu sylwebaeth cyfrwng Cymraeg (a di duedd) ar wleidyddiaeth Iwerddon.  Rwan bod y 31fed Dail wedi ei ddiddymu, dwi’n gobeithio cynhyrchu ambell i flofiad ar y pwnc yn ystod yr ymg… Parhau i ddarllen

Pendroni: Cymru heb Ddiwylliant?

Dydd Sadwrn yma (6 Chwefror), fe fydd yna orymdaith dra wahanol i’r arfer yn digwydd yn ein prif ddinas – gorymdaith dros ddiwylliant. Cafodd ei threfnu mewn ymateb i’r toriadau arfaethedig i’r celfyddydau yng nghyllideb ddrafft Cyngor Caerdydd, a allai beryglu dyfodol Artes Mundi, Canwr y Byd a llu o ddigwyddiadau/ gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydol yn y ddinas. Daw hyn law yn llaw a thoriadau gan Lywodraeth Cymru (yn sgil y setliad i’r Cynulliad o San Steffan) i nifer o sefydliadau cenedlaethol diwylliannol sydd yn ariannu digwyddiadau/ unigolion yn y celfyddydau, neu sydd a’u pencadlys yng Nghaerdydd.

Rhaid cofio nad dyma’r tro cyntaf i Gyngor Caerdydd dorri cyllidebau celfyddydol a diwylliannol. Fodd bynnag, mae yna deimlad cryf bod y Cyngor wedi mynd rhy bell y tro yma ac mewn peryg o golli golwg o werth buddsoddi mewn diwylliant i economi’r ddinas, a lles ei hymwelwyr a’i thrigolion.

Dyma sydd wedi sbarduno’r ymgyrch Caerdydd heb Ddiwylliant? sy’n gofyn i bobl ystyried effaith diffyg buddsoddiad o ran hunaniaeth ac endid Caerdydd, a hefyd Cymru fel cenedl. Ac nid dim ond i Gaerdydd mae’r ymgyrch hon yn berthnasol. Mae bron pob Cyngor yng Nghymru wedi torri, ac yn bwriadu torri ymhellach, eu gwariant o ran y celfyddydau, treftadaeth a diwylliant.

Gwn nad oes pot diddiwedd o arian, a bod rhaid i gyrff a sefydliadau wneud penderfyniadau anodd yn sgil y toriadau i’w cyllidebau. Gen i gydymdeimlad garw a’r rhai sy’n gorfod gweithredu’r toriadau hynny. Fodd bynnag, fel cenedl, fe ddylem boeni fod y celfyddydau, treftadaeth a diwylliant yn dechrau cael eu gweld fel pethau na allwn bellach fforddio buddsoddi ynddynt. Mewn geiriau eraill, mae rhai yn eu hystyried yn bethau sydd yn iawn i’w harianu pam mae digonedd o bres ar gael, ond nid ydynt yn angenrheidiol mewn cyfnod o doriadau.

Hanfod bodolaeth Cymru fel cenedl yw ein diwylliant. Dyma’r hyn sydd yn ein gwneud yn wahanol ac yn unigryw. A dyma hefyd sy’n allweddol bwysig o ran ein dyfodol economaidd o ran denu ymwelwyr, cwmnïau a buddsoddiadau i’n gwlad. Os gollwn ni’n hunaniaeth, fe gollwn ni’r arf economaidd mwyaf pwerus sydd gennym.

Hyder sydd ei angen arnom os ydym am gystadlu ar lwyfan rhyngwladol. Hyder o ran pwy ydym ni, a’r hyn sydd gennym i gynnig. Mae diwylliant, y celfyddydau a threftadaeth yn rhan hanfodol o hyn a dylai cyllidebau adlewyrchu hynny.

Yr hyn sy’n codi fy nghalon am yr ymgyrch Caerdydd heb Ddiwylliant? ydi’r ffaith fod yna bobl o lu o wahanol wledydd, ond sydd wedi dewis Caerdydd fel eu cartref, yn ei chefnogi. Diwylliant Caerdydd a Chymru sydd wedi denu nifer ohonynt yma, ac yn fwy na dim, sydd wedi eu cadw yma. Er nad ydynt i gyd yn siarad Cymraeg, maent yn deall pwysigrwydd dwyieithrwydd ac amlieithrwydd – rhywbeth arall sydd yn gryfder gennym fel cenedl.

Edrychaf ymlaen at orymdeithio dydd Sadwrn, a chefnogi’r ymgyrch wrth iddi ddatblygu, a lledaenu gobeithio ledled ein cenedl. Dyma un frwydr na allwn fforddio ei cholli.

Am ddarn llawer gwell na hwn ynglŷn â’r ymgyrch yng Nghaerdydd, mae’n werth darllen yr erthygl hon gan Geraint Talfan Davies.

Dilynwch yr ymgyrch Caerdydd heb Ddiwylliant yma: https://www.facebook.com/cardiffwithoutculture/?fref=nf Parhau i ddarllen

mattaran10: Adapting

Last Friday and Saturday was another of the MA weekends for the full-time and part-time students. The focus of the weekend was “adaptation” and David Lane, “an award winning playwright and dramaturg” with a host of credits to his name,  had been invited to discuss his work with the group. On the day we looked at music […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Hwl Hanner Tymor!

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Manylion swydd (sail llawrydd) dros dro fel Cydlynydd Cymunedol i gwmni Something & Son.

Community coordinator Cymraeg PDF Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: HYSBYSEB SWYDD : CYFARWYDDWR ARTISTIG / PRIF SWYDDOG GWEITHREDOL – DAWNS I BAWB

HYSBYSEB SWYDD.docx3.2 Parhau i ddarllen

: Bore i’r teulu ym Mharc Glasfryn

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Antur Liw Gweithdai i artistiaid ifanc

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Cyfle am Swydd Cydgysylltydd Rhwydwaith Celf ac Addysg Gogledd Cymru

Cydlynydd Rhwydwaith Gogledd Cymru SDd Parhau i ddarllen

Golwg360: Ar ôl COP21, beth nesa’ i’r coedwigoedd glaw?

Megis dechrau mae’r gwaith o achub coedwigoedd trofannol, yn ôl Lowri Jenkins Parhau i ddarllen

Llafar Bro: John Ellis Williams a ffilm Y Chwarelwr

Sgwrs Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog, ac ychydig o hanes cwblhau darnau coll ffilm Y Chwarelwr.

Un o siaradwyr gwâdd y Gymdeithas yn 2015 oedd Geraint Lloyd Jones o Benrhyndeudraeth. Testun Geraint oedd John Ellis Williams, yr athro, awdur a dramody… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymraeg o’r Crud

Cyflwyniad hwyliog ac ymlaciol i’r Gymraeg i rieni a’u babis hyd at flwydd oed. Llyfrgell Llangollen, Stryd y Castell, Llangollen 5ed Chwefror 2016, 9.30 – 1.00 I archebu lle cysylltwch â Pam Evans-Hughes: e-bost p.evans-hughes@bangor.ac.uk, ffôn 01978 345247. Parhau i ddarllen

atgof.co: At my feet

fel y moroedd: pancake siocled

Dw i’n ceisio perffeithio pancake siocled gan ddefnyddio cynhwysion iach wedi cael syniad gan fideo Elisabetta. Dywedir bod siocled yn gwneud lles i chi – newyddion braf! Dyma fy fersiwn:
Flawd cyflawn
Flawd ffacbys
Siwgr brown
Powdr coco
Powdr pobi
Llefrith cnau coco
Olew olewydd
Darnau o almon
Mêl fel topping

Dylwn i brofi sawl tro cyn cael rysáit perffaith; gwaith caled! Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur Cymru yn cefnogi’r economi (hy un Essex)

Gair bach o ganmoliaeth am unwaith i ymgeisydd Llafur yn Arfon, Sion Jones.  A chymryd bod y trydariad isod yn ddibynadwy, ymddengys bod Sion yn dilyn esiampl Plaid Cymru ac yn argraffu ei ddeunydd etholiadol yn lleol.  Yn amlwg mae hyn yn rhywbeth i’w groesawu.

Serch hynny mae yna rhywbeth ychydig yn anarferol am y geiriad – pan rydym yn dweud ein bod yn ‘gwrthod’ gwneud rhywbeth, mae yna rhywun yn ceisio ein gorfodi i wneud rhywbeth yn erbyn ein hewyllys gan amlaf.  Pwy tybed fyddai’n ceisio gorfodi ymgeisydd i argraffu ei ddeunydd y tu allan i’w etholaeth?  Un ateb posibl ydi’r ‘Blaid Lafur Gymreig’  – neu o leiaf byddai rhywun yn credu hynny o edrych ar ffrwd trydar Carl Harris – @cjharris85.
Mae Carl wedi bod yn cael cip ar wariant diweddar y Blaid Lafur ‘Gymreig’ ar wefan y Comisiwn Etholiadol. Yn ol ei drydariad cyntaf ar y pwnc ymddengys iddynt wario £14k ar eu ‘gwrw’ Americanaidd.
Rwan mi geisiwn fod yn garedig.  Duw a wyr pam y byddai’r Blaid Lafur Gymreig eisiau gwasanaethau ‘gwrw’ Americanaidd, ond os oes rhaid iddyn nhw gael un, mae’n siwr bod rhaid mynd i America i chwilio amdano.  Mae’n debyg bod yna rai mathau o gyngor neu wasanaethau nad ydynt ar gael yng Nghymru.  Iawn, gadawn i honna fynd ‘ta.  Beth arall mae Carl wedi ei ddarganfod?
Hmm – deunyddiau etholiadol ydi’r rheiny.  Be arall?  
Paratoi a phostio deunyddiau etholiadol.  Be arall?
Gwasanaethau cwmni paratoi gwefannau.  Be arall?
Argraffu deunyddiau etholiadol i’w dosbarthu yng Nghymru.  Be arall?

Mwy o’r un peth.  Unrhyw beth arall?

Taflenni.  Oes yna fwy?
Mwy o’r un peth.  Oes yna fwy?
A – posteri.  Mwy?
Mwy o bosteri.  

Mwy o bres yn mynd o Gymru i Essex felly, diolch i’r Blaid Lafur Gymreig.  Ydi hyn yn dechrau mynd yn llwyth o bres dywedwch?

Arglwydd mawr mae yna wariant anferth fan hyn.  Oes ‘na fwy?
Mae’n anodd gwybod beth i’w ddweud mewn gwirionedd.  Mae Llafur eisiau i etholwyr Cymru fuddsoddi eu ffydd ynddyn nhw trwy bleidleisio iddynt ym Mis Mai – ond dydyn nhw ddim eisiau buddsoddi eu harian eu hunain yn economi Cymru.
Dweud y cyfan mewn gwirionedd.

Parhau i ddarllen

Traws Link Cymru: Cyfarfod ar y camau nesaf ar 9 Chwefror

Ar ôl 2015 gwych, mae Traws Link Cymru yn cynnal y momentwm yn 2016 wrth i ni fynychu cyfarfod i drafod y camau nesaf yn […] Parhau i ddarllen

Traws Link Cymru: Meeting on next steps on 9 February

After a fantastic 2015, Traws Link Cymru are keeping up the momentum in 2016 with a meeting to discuss the next steps for the campaign […] Parhau i ddarllen

Traws Link Cymru: Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar fasnachfraint Rhwydwaith Rheilffordd Cymru a’r Gororau

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar ddyfodol masnachfraint rheilffordd Cymru a’r Gororau. Gyda masnachfraint rheilffyrdd yn cael ei ddatganoli i Gymru, mae’n gyfle euraid […] Parhau i ddarllen

Traws Link Cymru: Welsh Government Consultation on new Wales and Borders franchise

The Welsh Government has launched a consultation into the future of the Wales and Borders franchise. With rail franchising being devolved to Wales, it is […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Oxfam yn cyflwyno ffyrdd newydd o ffermio yn Ghana

Casia Wiliam sydd yn trafod gwaith yr elusen ar ôl bod ar ymweliad â’r wlad yn Affrica Parhau i ddarllen

: CIC Morfa, Chwilog a Botwnnog

Bydd CIC Botwnnog yn ail-gychwyn nos Fercher Chwefror 3 am 7.00 tan 8.30yh yng Nghapel Rhydbach, Botwnnog. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: ‘Testun Siarad’ Iechyd a lles

Mae Prosiect Sgyrsiau dan Arweiniad y Gymuned gan Gyngor Sir Ddinbych wedi lansio cyfres newydd o Destunau Siarad ar gyfer 2016. Mae Testun Siarad yn gyfle i breswylwyr yn Sir Ddinbych gwrdd â staff iechyd a gofal cymdeithasol o bob … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: £1,400 er budd elusen rygbi

Mae S4C yn falch iawn o gyflwyno £1,400 er budd Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru, sy’n rhoi cymorth i chwaraewyr a’u teuluoedd yn dilyn anafiadau difrifol ar y cae. Roedd yr arian wedi ei godi yn ystod Cwpan Rygbi’r Byd 2015 …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal cymhorthfa yn Llyfrgell Llanelwy ddydd Gwener 5 Chwefror.
I gael rhagor o fanylion ffoniwch y llyfrgell ar 01745 582253. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Dinbych

Amser Twf i fabis o dan 1 oed.
9fed Chwefror, 10.00yb
Llyfrgell Dinbych Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Iowa

Bron tri mis yn ôl, ysgrifennais am y frwydr yn rhengoedd y Gweriniaethwyr, a’r ffaith fy mod i o farn waeth pwy fydd yn ennill yr enwebiad, fy mod i o’r farn fod mantais ganddynt yn yr etholiad arlywyddol waeth pwy fydd yn ennill. Yn y blogiad hwnnw, dywedais mai’r bet call am yr enwebiad oedd TCR (Trump, Carson, Rubio). Ar ôl profi bod hyn yn oed llawfeddygon yn gallu bod yn rhyfeddol o wirion, ma Carson bellach yn hen hanes, sydd wir yn dangos anwadalwch gwleidyddiaeth. Ond ddaeth ‘na ‘C’ arall yn ei le, sef yr erchyll Ted Cruz. Felly o’n i bron yn iawn.Y peth na soniais amdano bryd hynny oedd ras y Democratiaid. Eto, gan ddangos anwadalwch gwleidyddiaeth, mae’r ras honno bellach yn un ddifyrrach o lawer nag ymddangosai ar yr olwg gyntaf.


P’un bynnag, erbyn hyn mae’r cymal cyntaf drosodd – cawcus Iowa. Dyma ambell sylw brysiog am y canlyniadau o’r ddwy ochr i’r ffens wleidyddol.


Y Llwybr i EnnillMa’n werth cyn bwrw ymlaen ystyried hyn – cyn 14 Mawrth mae’r cynadleddwyr yn tueddu i gael eu dyrannu drwy system led-gyfrannol. Ar ôl hynny mae mwy o daleithiau â system lwyr neu rannol winner-takes-all, lle bydd yr enillydd yn hawlio’r holl gynadleddwyr os enillan nhw’r bleidlais. Mae’r rhain yn cynnwys taleithiau mawr fel Florida, Illinois, Ohio, Efrog Newydd a’r fwyaf oll, Califfornia.


Y mae’n system fwy cymhleth na hynny ac mae gwahaniaethau rhwng y rhai Democrataidd a Gweriniaethol. Cyrraedd y pwynt hwnnw ydi’r nod i nifer fawr o’r ymgeiswyr.

Y Gweriniaethwyr

Fydd canlyniad Iowa yn y pen draw ddim yn un enfawr, ond ar ei ôl mae ‘na lu o ymgeiswyr sydd yn edrych fel petaen nhw allan ohoni erbyn hyn waeth beth fydd yn digwydd wythnos nesaf yn New Hampshire. Anodd gweld trywydd i’r enwebiad bellach i Jeb Bush, Chris Christie, Ben Carson a  John Kasich ynghyd â’r mân ymgeiswyr eraill. Mater o leihau’r gorlan ydi Iowa a NH.

O ran Trump, roedd Iowa’n dangos bod troi anfodlonrwydd yn bleidleisiau’n beth anodd. Roedd pethau wastad am fod yn lled agos yn Iowa ond roedd methiant Trump i gael ei bleidleiswyr allan yn sylweddol – roedd ei berfformiad o’n waeth na’r margin of error (ac mae hwnna’n gallu bod yn fawr mewn nifer o bolau Americanaidd). Serch hynny, mae hi ymhell o fod drosodd iddo gan nad Iowa oedd y tir ffrwythlonaf iddo. Nesaf daw NH a De Carolina – dwy dalaith y mae Trump ymhellach o lawer ar y blaen ynddynt. Ond gyda’r gwynt wedi’i daro o’i hwyliau rhyw fymryn, a’i anallu i gael pawb sy’n ei gefnogi i bleidleisio, mae’n siŵr fydd pethau’n agosach na’r disgwyl. Byddwn i ddim serch hynny’n ei ddiystyru. Pwy all wir ei weld yn ildio? Na, mae Trump isio mynd yr holl ffordd, ac os bydd o’n methu ag ennill yr enwebiad fydd o’n siŵr o lusgo pawb arall i lawr efo fo’n fwriadol.

Ar y llaw arall roedd Iowa’n ganlyniad mawr i Cruz – sydd yn fy marn i yr ymgeisydd ffieiddiaf o’r cyfan, ond mi roddaf fy marn i’r naill ochr yn y darn hwn. Y cyfan sydd angen iddo ei wneud ydi aros y tri uchaf tan Ddydd Gŵyl Dewi pan fydd llu o daleithiau’n pleidleisio, llawer iawn ohonynt yn y de lle mae ei gefnogaeth gryfaf, gan gynnwys Texas a Georgia. Os gall Cruz o leiaf ennill mewn llu o’r taleithiau hyn bryd hynny, mae o mewn sefyllfa gref iawn, hyd yn oed os yw ei apêl gyffredinol yn gyfyngedig.

Rubio, ar y llaw arall, ydi’r boi i’w wylio bellach. Gwnaeth o’n well na’r disgwyl o gryn ffordd. Ond dydi’r ffordd ddim yn hollol glir iddo yntau chwaith. Mae llawer iddo fo’n dibynnu ar ymgeiswyr eraill yn tynnu allan, a po gyntaf y gorau. Gellir disgwyl i raddau i bleidleiswyr mwy prif ffrwd ddechrau dod ato, er bod hynny’n sefyllfa ryfedd ynddi ei hun. Dydi Rubio ddim yn ymgeisydd cymedrol yn y lleiaf. Hefyd, rhaid cofio, mae o dal y tu ôl i Trump a Cruz yn y rhan fwyaf o’r polau, ac o ystyried pa mor ddiawledig mae’r ymgeiswyr gwirioneddol gymedrol yn ei wneud, mae modd dadlau nad oes gormod o bleidleisiau iddo eu hennill waeth faint ohonyn nhw sy’n tynnu allan. Bydd ei dalaith o, Florida, yn un o’r taleithiau mawr sy’n winner-takes-all yn pleidleisio ar 15 Mawrth, yn dyngedfennol. Yn ôl y polau oll mae o’n drydydd fanno hefyd, gyda llaw. Y gwir ydi, ar ôl New Hampshire a De Carolina, dydi trydydd ddim yn mynd i fod yn ddigon da, rhaid iddo fo ddisodli naill ai Cruz neu Trump yn y ddau uchaf.

Ar y cyfan, cadarnhaodd Iowa rywbeth sy’n amlwg yn y dŵr yn rhengoedd y Gweriniaethwyr. Rydym ni yn Ewrop wedi gweld y Gweriniaethwyr fel plaid eithafol erioed, ond mae ‘na elfennau cymedrol ynddi (mae’r gwahaniaeth rhwng Clinton a Bush , er enghraifft, yn ddigon ansylweddol ar y cyfan). Maen nhw wedi’u llwyr drechu yn yr etholiadau hyn; mae’r Gweriniaethwyr yn fwy asgell dde nag y maen nhw erioed wedi bod. Mae’n anodd i rywun yr ochr yma i’r Iwerydd mewn difri ddweud pa mor niweidiol, os o gwbl fydd hynny iddyn nhw.

Hefyd, mae ‘na gyfle mawr iawn, iawn ar hyn o bryd y bydd y Gweriniaethwyr mewn sefyllfa mewn rhai misoedd lle na fydd gan unrhyw un o’r ymgeiswyr fwyafrif o gynadleddwyr i gipio’r enwebiad. I bob pwrpas bydd mawrion y blaid yn gorfod dethol ymgeisydd os digwydd hynny. Rubio fyddai hynny heb os. Ond mae sut y gallent ei ddewis gan hefyd gadw cefnogwyr Trump a Cruz yn fodlon yn dasg amhosibl, yn enwedig os ydi o dal wedi dod yn drydydd.

Y Democratiaid

Hon oedd y stori, waeth be ddywed neb. Tan yn ddiweddar iawn, iawn, roedd Hillary Clinton ymhell ar y blaen yn Iowa. O drwch blewyn oedd hi’n fuddugol neithiwr. Rŵan, mae o hyd yn anodd gweld hi’n colli’r enwebiad mewn difrif, ond mae’r ffaith bod Sanders nid ychydig fisoedd yn ôl 40% y tu ôl iddi yn y polau yno a bron â’i threchu neithiwr yn arwyddocaol. A hon yw’r adeg berffaith i ddechrau ennill momentwm. Mae’r syniad mai fater o goroni fyddai dewis Clinton wedi’i chwalu, ac mae hwnnw’n newid canfyddiad pwysig. Y mae’n werth cofio hefyd bod Iowa ddim y math o le y byddai disgwyl i Sanders wneud hyn dda, heb sôn am bron trechu Clinton yno.

Yn ôl y polau, mae Sanders ymhell iawn ar y blaen yn New Hampshire. Mae’n anodd gweld ar ôl neithiwr hynny’n newid, ond fe allai o bosibl leihau’r bwlch yn Ne Carolina (lle mae Clinton ymhell ar y blaen). Ond daw Nevada cyn De Carolina, ac mae ambell sylwebydd wedi awgrymu eisoes y gallai Sanders ennill yno. Mae’n sefyllfa od, ond gallai Sanders wneud y dda iawn yn y taleithiau traddodiadol Democrataidd a Clinton ei ysgubo o’r neilltu yn y taleithiau traddodiadol Gweriniaethol. Mae honno’n adrodd cyfrolau – dydi rhaniadau’r blaid Ddemocrataidd ddim mor amlwg na chas â rhai’r Gweriniaethwyr ond mae nhw yno, ac maen nhw wedi dyfnhau.

Yn fwy cyffredinol, mae ymgeisyddiaeth Sanders – er y bydd yn siŵr o fethu yn y pen draw – yn newyddion drwg i’r Democratiaid. Y gwir ydi, dylai rhaniadau’r Gweriniaethwyr fod wedi gwneud pethau’n haws o lawer i’r Democratiaid eleni ond mae ymgyrch hirhoedlog ac annisgwyl am yr ymgeisyddiaeth ar ddod. Efallai ni fydd hynny’n eu niweidio gormod, ond dydi o’n sicr ddim o gymorth.

Mae’r llwybr at yr arlywyddiaeth ei hun o hyd yn un maith a throellog. Bydd yna fawr o oblygiadau i ganlyniad Iowa yn y pen draw, ond mi ydyn ni o leiaf wedi cael cipolwg bach difyr ar yr hyn a allai ddigwydd dros y misoedd nesaf.

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Y Cyfieithiadau Coll

gan Elidir Jones Neithiwr fe wnes i ddysgu bod cyfieithiad Gwyddeleg o’r nofel A Game Of Thrones ar y gweill. Yn ôl y wefan yma (da ‘di Google Translate), fe gafodd y cyfeithiad ei ddatgelu haf diwetha, a roedd y llyfr i fod i gael ei gyhoeddi fis Medi. Hyd yn hyn, does dim golwg ohono fo. Ia. Does dim rhaid…

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Glan Clwyd

Mae gwaith bellach yn mynd rhagddo yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy er mwyn darparu adnoddau newydd ac adnoddau wedi eu hadnewyddu i’r ysgol. Caiff y prosiect ei ariannu ar y cyd ar sail 50% gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy ei Raglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. […] Parhau i ddarllen