Llion Gerallt: Abba Sock

via Instagram http://ift.tt/2alaHJg Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Gwmab Abersoch

via Instagram http://ift.tt/2a3R8Wc Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Dyfrliw o’r bont rheilffordd ym Mae Colwyn o 1886

Ar Asgwrn y Graig: “Gwneis gymmysgdail i fy lawnt”

Nid pawb sy’n gwirioni ‘run fath.
Lawnt anniddorol iawn ydi un berffaith os ‘da chi’n gofyn i mi.

Na, dwi’n gwbod bo’ chi ddim yn gofyn, ond pwy sydd isio treulio amser yn torri glaswellt yn rheolaidd? A chribinio; a fforchio; ac ychwanegu tywod bras; a dyfrio; a gwrteithio; a lladd chwyn a lladd mwsog; a dilyn streips hirsyth caeth?

Mae ‘garddio ar gyfer bywyd gwyllt’ yn rhoi rhwydd hynt i Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dewis gorau

Dw i ddim yn cytuno â fo cant y cant, ond dw i’n credu mai Trump ydy’r dewis gorau i America sydd yn prysur chwalu o dan y llywodraeth bresennol. Fel dwedodd y diweddar Arlywydd Reagan, “os oes rhywun yn cytuno â chi 80 y cant, cynghreiriad ydy o.” Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Llion Gerallt 2016-07-22 15:32:00

via Instagram http://ift.tt/2a5ZnBS Parhau i ddarllen

agssc: Penmaenpool Boat Disaster – 22 July 1966

Today marks 50 years since the boat disaster in the small village of Penmaenpool, near Dolgellau. The ‘Prince of Wales’ ferry was transporting forty-two passengers from Barmouth to Penmaenpool itself. As it arrived in the village, the boat collided with the toll bridge and sank. Fifteen people drowned. Mae heddiw yn nodi 50 mlynedd ers […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Atgyfodi’r gorffennol er lles cenedlaethau’r dyfodol

Amgueddfa newydd wedi’i hagor gan Glwb Criced Casnewydd Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, 29ain Gorffennaf. 3.00yh.

Bydd Cylch Darllen y Dysgwyr yn cyfarfod yn Llyfrgell Rhuthun ar 29ain Gorffennaf am 3.00pm. Llyfr y mis yw Clymau. Beth sy’n ein clymu at ein gilydd? Cariad, ofn, dyletswydd, y gorffennol … ein hunain? Rhwng cloriau Clymau cawn gip diddanus … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fideo wyth: Croeso i Fideo Wyth

gan Elidir Jones ‘Da ni wedi bod yn gwneud hyn am ddwy flynedd bellach. Allech chi goelio’r fath beth? A wnaeth o fy nharo i’r diwrnod o’r blaen ein bod ni erioed wedi rhoi rhyw fath o mission statement yma ar f8 – cyflwyniad i gemau, ac i’r wefan, ac i’n amcanion – i’r rhai sydd ddim…

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Tiwnio’r Tannau

Hanes gwahodd yr Ŵyl Cerdd Dant i Stiniog, gan Iwan Morgan

Ym mis Mai, galwyd cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Ysgol y Moelwyn gan John Eifion, trefnydd y Gwyliau Cerdd Dant. Daeth criw bychan at ei gilydd a phenderfynwyd yn unfrydol i wahodd yr Ŵyl i… Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Robots Aberdaron

via Instagram http://ift.tt/2adsYIu Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: S4C – Sianel Pwy? #steddfod2016

Dyma wybodaeth wrth Gymdeithas yr Iaith Gymraeg am drafodaeth yn Eisteddfod Genedlaethol 2016 sy’n siŵr o gynnwys triniaeth o’r we a chyfryngau digidol: Annwyl gyfaill, Yn yr Eisteddfod byddwn yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i drafod adolygiad Llywodraeth Prydain o S4C yn 2017, gan gynnwys mentrau digidol newydd posib a materion cynnwys megis polisi is-deitlau’r sianel. […]

The post S4C – Sianel Pwy? #steddfod2016 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Pethe: Enillwyr Llyfr Y Flwyddyn 2016

Llongyfarchiadau mawr i’r holl enillwyr, ac i drefnwyr y noson. Y cam nesaf ydi mynd ati i ddarllen y llyfrau! Os ydach chi’n methu penderfynu pa lyfr, neu lyfrau, i […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 24 Gorffennaf 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 45: 1-7 (BCND:tud.661/BCN: tud.603)

Croeso i oedfaon y Sul. Gobeithio fod pawb wedi mwynhau’r haul wythnos yma, ac wedi gwisgo digon o eli haul! Dwi’n siŵr fod y ffermwyr i gyd wedi bachu ar y cyfle yma i gasglu’r gwair ar ôl cymaint o law y mis diwethaf. Wrth gwrs, mae . . . → Read More: Dydd Sul, 24 Gorffennaf 2016

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Buddugoliaeth anferth arall i’r Blaid yn Arfon _ _

_ _ _ a chweir arall i Lafur. Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Llion Gerallt 2016-07-21 20:45:00

via Instagram http://ift.tt/29RSZui Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blas o ffrainc

Mae fy merch yn dal i fwynhau ei bywyd yn Ffrainc. Mae hi’n hoffi’r gymuned glòs yn y dref fach. Mae yna westai neu ddau at fwrdd y teulu bron pob nos, ac mae swper yn para dros ddwy awr tan yn hwyr. Maen nhw’n bwyta allan yn aml hefyd. Cafodd fy merch gyfle i flasu’r bwyd poblogaidd Ffrengig, sef escargots. Dim ond un bwytaodd hi; dwedodd ei fod o braidd yn dda! Cafodd pawb arall bowlen fawr fel entrée! Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur Arfon – cyson yn eu anghysondeb

gwennanelin: Cynhadledd Ryngwladol ar Gymdeithaseg Iaith—Sociolinguistics…

Cynhadledd Ryngwladol ar Gymdeithaseg Iaith—Sociolinguistics Symposium 21, Murcia, Mehefin 2016

Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Cymru Owen Smith

Rai wythnosau yn ôl roedd Geraint Davies, cyn Aelod Cynulliad y Blaid dros y Rhondda, yn siarad yn Undeb y Bedyddwyr am waith yr Eglwys lle mae’n ysgrifennydd yn Blaenycwm. Roedd Geraint yn dwyn atgofion am ei blentyndod ac yn cofio’r ddau ddylanwad mawr yn y gymuned – y capel a chlwb y gweithwyr. Un […] Parhau i ddarllen

gwennanelin: Traethawd PhD wedi’i gyflwyno

Diolchiadau

Anodd yw olrhain
dechreuadau’r ymchwil a’r bobl oll a gyfranodd at ei ddatblygiad: taith bywyd
sydd wedi llywio’r daith ymchwil hwn.

Yn sicr, roedd fy mhenodiad
cyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd yn Weinyddwr ac yna Diwtor a Swyddog Ehangu
Cyfranogiad Cymraeg i Oedolion wedi esgor ar fy llwybr ymchwil cyfredol.
Diolchaf i Dr Rachel Heath-Davies a holl-gydweithwyr Canolfan Cymraeg i
Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg am eu hymrwymiad a’u hangerdd dros y Gymraeg (er
gwaethaf toriadau a newidiadau i’r ddarpariaeth). Diolchaf hefyd i’r
cysylltiadau allweddol a wnaed gyda Chyfarwyddwyr ESOL Caerdydd, Helen Adams a
Catherine Walsh, a nifer fawr o diwtoriaid ESOL dros Gymru sydd wedi rhoi
mewnwelediad cwbl hanfodol i’r anghydraddoldebau ieithyddol sydd yng Nghymru a
Phrydain heddiw. Yn sgil hyn, gwnaed cysylltiadau dylanwadol a phrosiect ESOL
Nexus y Cyngor Prydeinig a diolchaf i Dot Powell am ei chymorth arbennig ac
wrth gwrs i’r AHRC a ddyfarnodd ysgoloriaeth imi er mwyn gallu cwblhau’r ddoethuriaeth
hon. Diolchaf hefyd i BAAL-CUP a COST am ddyfarnu cyllid i gynnal seminarau
ymchwil yng Nghaeredin a Chaerdydd er mwyn datblygu ac ehangu gorwelion fy maes
ymchwil.

Ni ragwelais mewn
gwirionedd y byddai prosiect ar iaith leiafrifol yn agor drysau i gynifer o
gyfleoedd academaidd rhyngwladol. Diolchaf yn benodol am yr anrhydedd mawr o
gael treulio cyfnod ymchwil cyfoethog ac anturus ym Montreal, Québec drwy
ysgoloriaeth y Conseil supérieur de la
langue française
. Diolchaf i’r holl staff academaidd a chefnogol y Ganolfan
CEETUM, Prifysgol Montreal, yn benodol i Dr Patricia Lamarre, yr Athro Michel
Pagé, Dr Michèle Vatz-Laaroussi, Robert Vézina, Catherine Levasseur, yr Athro
Linda Cardinal ym Mhrifysgol Ottawa ac i’r holl gyfranogwyr ymchwil a’m ffrindiau
yno. Yn ogystal â hyn, diolchaf i’r Athro. Bernie O’ Rourke a holl gyfranogwyr
rhwydwaith COST New Speakers sydd wedi caniatáu imi gyhoeddi, cyd-weithio a
chyflwyno fy ymchwil yn Sbaen, y Ffindir, yr Almaen a’r tu hwnt. Yn agosach at
adre, rwyf hefyd yn ddiolchgar i Goleg Sabhal Mòr Ostaig ac ymchwilwyr ar Aeleg
yr Alban sydd wedi cefnogi fy nhaith academaidd a’m taith ieithyddol gyda’r
Aeleg—Mòran Taing.

Yn ôl yng Nghymru,
hoffwn estyn diolch mawr o’r galon i’r Athro Sioned Davies a holl staff a
myfyrwyr Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, sydd wedi estyn eu cefnogaeth
ataf ac am gredu yn fy mhrosiect. Rwy’n ddiolchgar iawn am gymuned o fyfyrwyr
ymchwil brwd, galluog a chynnes o’m cwmpas. Rhaid estyn diolchiadau penodol i’m
cyfarwyddwyr ymchwil, yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost am reoli a thywys fy
nhaith gysyniadol mor effeithlon ac am ei gymorth cyson ac i Dr Jeremy Evas am
ei frwdfrydedd, ei barodrwydd i helpu a’i lygaid at fanylder. Hefyd, diolchaf
i’r Athro Colin H. Williams sydd wedi bod yn ffigur dylanwadol ar hyd y
blynyddoedd. Diolchaf hefyd i Dr Huw Williams am ei gymorth deallusol, Dr Leigh
Oakes am ysgogi fy niddordeb yn Québec, ac i’r Athro Stephen May am gadarnhau
fy newis i ysgrifennu’r traethawd yn y Gymraeg. Mae fy niolchgarwch hefyd yn
ddyledus i Dr Simon Brooks, cyn-oruchwyliwr y PhD sydd yn parhau i fod yn
gymorth, cynghorwr ac yn ysbrydolaeth hyd heddiw (ac yn y dyfodol, mae’n siwr).

Down yn ôl felly at y dechreuadau, gan gynnwys dylanwad fy ngradd MA ym
Mhrifysgol Queen Mary, Llundain, yn arbennig fy nhraethawd estynedig ar y
ffoadures Almaenig-Iddewig a ddaeth yn awdures Gymraeg—Kate Bosse-Griffiths. Yn
hyn o beth, gwelais debygrwydd rhwng Kate a fy mam—mewnfudwraig o Ucheldiroedd
yr Alban i Gymru a ddysgodd Cymraeg a ddaeth yn athrawes Ffrangeg drwy gyfrwng
y Gymraeg. Ei stori hi a’m magwraeth amlieithog fel wyres a merch gweinidogion
capeli amlddiwylliannol Caerdydd sydd hefyd wrth y llyw. Diolchaf i’m Tad, Mam,
Taid, Gu a’r teulu cyfan am eu cadernid a’u sêl, ac yn olaf ond nid yn lleiaf
i’m Duw, y darparwr a’r llywiwr pennaf oll.

Parhau i ddarllen

gwennanelin: 💪🏻 (hier: Cardiff University)

💪🏻 (hier: Cardiff University)

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Caffis Cymru

Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Diwrnod o Haf

Mae’n 6 o’r gloch y bore, a’r brain yn dechrau anesmwytho yn y coed gerllaw. Clywaf geiliog drws nesaf yn clochdar i gyfarch ei ddiwrnod newydd. Ac yma yn y tŷ mae’n dal yn boeth, a minnau’n ffaelu cysgu. Dim ond haenen denau o wlith sydd wedi bod y ddeuddydd diwethaf, a rhaid dwrhau’r planhigion […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Os ydych chi’n byw yn y Waunfawr _ _

_ _ cofiwch fotio. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tudalen flaen y diwrnod

fel y moroedd: amrywiaeth mewn pwysau

“Pan geir amrywiaeth mewn pwysau neu fesurau, y mae’r naill a’r llall yn ffiaidd gan yr Arglwydd.”Mae’r byd yn llawn ohono fo. Dim ond enghraifft fach ydy hon. Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: ‘Nôl i Lanarthne

Fel hen ystrydeb, dwi’n teimlo ‘chydig bach fel gyrrwr tacsi y dyddia’ yma. Ond mae ‘na fanteision weithia’.

Wrth i’r Arlunydd orffen ei blwyddyn gynta yng Nghaerdydd, roedd rhaid i rywun fynd i lawr i’w nôl hi, a chario llond car o sgidia’, clustoga’, a brwshys paent adra. Felly, er nad ydi Llanarthne nunlla agos i’r A470, mi es i i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol ‘ar y ffordd’ i lawr.

Dwi wedi Parhau i ddarllen

gwennanelin: New Pathways for Integration: Immigration and Language learning…

New Pathways for Integration: Immigration and Language learning in the 21st Century


On 27 May 2016, The Intercultural Research Centre welcomed 25 delegates from the UK and beyond to a seminar on New Pathways for Integration: Immigration and Language learning in the 21st Century
sponsored by BAAL-CUP, COST and the IRC. The seminar was organised
jointly by Nicola Bermingham, PhD student at Heriot-Watt and Gwennan
Higham, PhD student in the School of Welsh, Cardiff University.

After Nicola and Gwennan opened the event by welcoming participants and
speakers, there were short addresses by Professor Bernie O’Rourke
linking the New Speaker project to the seminar themes, followed by the
BAAL representative, Fiona Coupland, mentioning how the seminar funding
is structured and inviting others to join the organisation. After this,
Professor Alison Phipps from the University of Glasgow, gave an
insightful and thought-provoking keynote address on the challenges of
the refugee crisis (which, as she pointed out, is rather a political
crisis) and the demands of hosts on their guests, especially in relation
to the function of language. There were two panels of 5 papers in both
morning and afternoon on the themes of language learning and migration
from various contexts such as migrants in Northern Ireland, Polish
migrant learners of Welsh, new migrant speakers of Faroese. Discussions
followed each of the panels, linking some of the themes covered by the
presenters such as language socialisation spaces e.g. theatre
productions by hosts and migrants in Italy by Dr Naomi Wells, museums as
integration spaces for migration by Katherine Lloyd; migrants as agents
in language learning processes via translanguaging practices by Spanish
speakers in USA (Professor Daniela Wawra) as well as migrants’
responsibilisation of language learning, turning the monolingual British
Citizenship test into a multilingual solution by Dr Kamran Khan. The
second keynote was conducted by Professor Máiréad Nic Craith who focused
on the opportunities and challenges of language learning and
integration in Germany who have welcomed the highest numbers of refugees
latterly. The seminar ended with a Roundtable discussion with five
invited speakers, including Mandy Watts, ESOL Development Officer for
the Scottish Government. Feeding on much of the discussion and debate
over the course of the day, the roundtable focused on how to initiate
cross-sector partnerships and projects throughout the UK and beyond,
such as with policy makers and how policies, through such
collaborations, can and need to be reconceptualised to reflect new
plurilingual and intercultural realities.

The seminar closed with co-organisers thanking all attendees and
mentioning a follow-on event to be organised in Wales,
involving further stakeholders from academia, government and community
practitioners.

More information about the event can be viewed on storify:

https://storify.com/gwennanelin/new-plurilingual-pathways-for-integration-immigrat

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Perlau Felix – rhan 2

Ac mae hon yn berl hefyd.Ymddengys bod Nicola Sturgeon yn geg fawr.Bydd gwylwyr cyson Pawb a’i Farn S4C yn gyfarwydd a Felix wrth gwrs.  Pan gaiff ei hun ar y panel bydd yn bloeddio ei atebion mewn llediaith – ond llediaith digon dealladwy.  … Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: “Mae clywed y cyfieithwyr ar y pryd wrth eu gwaith yn anhygoel. Am sgìl!”

  Cafodd Ffion Pritchard ymuno â Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi’r Cynulliad am ddiwrnod yr wythnos diwethaf ar ôl ennill cystadleuaeth cyfieithu’r Urdd. Yma, mae’n sôn am ei phrofiad y tu ôl i’r llenni ac am y ffordd y mae’r Cynulliad … Continue reading Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ein Hamgylchedd

Erthygl o rifyn Mehefin 2016, gan Mari Williams, blwyddyn 5, Ysgol Maenofferen.

Yr amgylchedd ym Mlaenau Ffestiniog Ein thema eleni oedd ‘Pa mor wyrdd yw Blaenau?’.  Buom  am dro rownd y stryd i ofyn wrth bobl am eu barn nhw am Flaenau Ffestinio… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Good Practice Exchange at The Wales Audit Office: Sut mae meddylfryd digidol yn ymwneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn galw am newid sylweddol yn y ffordd rydyn ni’n cynllunio a darparu gwasanaethau, ac mae technoleg wedi newid yr amgylchedd cymdeithasol sylfaenol rydyn ni’n gweithio ynddo. Yn y blogbost yma, mae Dyfrig Williams yn edrych ar sut all y ddeddf cefnogi meddylfryd digidol strategol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus. Mae […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dewch â’ch Plant i’r Llyfrgell ar gyfer Darllen Mawr Direidus yr Haf yma!

Mae llyfrgelloedd ar hyd a lled y Deyrnas Unedig yn dathlu 100 mlynedd ers geni hoff storïwr y byd, Roald Dahl yn Darllen Mawr Direidus, ac fe fydd llond trol o ddigwyddiadau mewn llyfrgelloedd yng Nghymru. Wedi’i threfnu gan elusen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ynglyn a Thrident

Dod ar draws cydnabod wnes i neithiwr mewn tafarn neithiwr.  Roedd yn darllen rhyw bapur newydd neu’i gilydd, ac roedd yn awyddus i rannu yr hyn roedd wedi ei ddysgu am fanylion technegol y system Trident newydd mae cymaint o’n haelodau seneddol e… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Perlau Felix – rhan 1

Rydan ni wedi rhedeg ambell i stori ar ddatganiadau, doethinebu a thrydar ein cyfaill Felix Aubel.  Ond efallai y byddai’n syniad cael cyfres fach fel sydd gennym ar Gwilym Owen.  Mae’r gyntaf yn berl fach.  Yma mae Felix yn dangos nifer… Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Hwyl fawr heulwen. #dibodynboethheddiw

via Instagram http://ift.tt/2arvWIu Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Daeth dydd Llun

Fe ddaeth y dydd Llun, ac fe aeth.  Cafwyd y ddadl a’r bleidlais. Gofynnwyd y cwestiwn i’r Santes Theresa: ‘wnei di bwyso’r botwm i ladd can mil ag un ergyd?’  Ateb:  ‘gwnaf’.  Bonllef o gymeradwyaeth, y Prydeinwyr yn arogli gwaed unwaith eto. Ac ar y diwedd, mwyafrif mawr i’r Toris Gleision a’r Toris Cochion gyda’i […] Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Un o eiliadau gorau’r flwyddyn

Codi’r tatws cynnar cyntaf…

Angen dim byd ond berwi a bwyta efo menyn Cymreig hallt.
Nefoedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwarchodwr

Mae fy ŵyr warchodwr newydd! Du a gwyn ac yn fawr a meddal ydy o. Gobeithio na fydd o’n rhoi ofn ar fy ŵyr sydd wedi troi’n fis oed ddoe. Dathlodd fy mab a’i wraig y diwrnod efo’u teulu yn Texas. Eu babi oedd yr unig un na chafodd bwyta’r gacen siocled. Parhau i ddarllen

: Hybiau Cymunedol yn weithredol ledled Caerdydd

Croeso i’m VLOG diweddaraf. Cafodd ei recordio’n ddiweddar yn ystod agoriad swyddogol Hyb Cymunedol y Tyllgoed. Roedd y cyfleuster newydd hwn yng nghanol y gymuned yn llyfrgell yn y gorffennol. Mae’n llawer mwy na hynny bellach! Mae ystod o wasanaethau’r … Continue reading Parhau i ddarllen

fideo wyth: Adolygiad: Ghostbusters (2016)

gan Miriam Elin Jones Cyfarwyddwr: Paul Feig Actorion: Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Chris Hemsworth, Leslie Jones, Kate McKinnon. Mae’r Ghostbusters gwreiddiol yn glasur. End of. Roedd nifer yn teimlo taw taw risg braidd – ac i ryw raddau’n amharchus – oedd ail-ymweld (neud ‘remake’) a hi gwta dri deg mlynedd ar ôl y gwreiddiol. Codwyd sawl gwrychyn,…

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Brains bridge Grangetown Caerdydd / Cardiff 

Brains bridge 

Grangetown 

Caerdydd / Cardiff 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: #MIlltirSgwaryByd 

#MIlltirSgwaryByd 

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dechrau da i ymgyrch Owen Smith

Hmm, 15% o aelodau’r Blaid Lafur yn ei nodi fel dewis cyntaf yn ol YouGov.  Addawol iawn. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cysur Pobl Dduw – Eseia 40 – Aneurin Owen (17.07.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/17072016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

: Adroddiad Cwpan CIC

Cynhaliwyd Cwpan CIC eto eleni ar Nos Fercher Gorffenaf 13 yng Nghanolfan Tyn-y-Nant ger Abererch.  Hwn oedd yr wythfed dro i’r twrnamaint gael ei gynnal.  Daeth 6 tîm i gystadlu, mwynhau a chael cyfle i glywed yr efengyl y tu … Continue reading Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Straeon Roald Dahl mewn Celf

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Dadansoddi 283 iaith Wicipedia (yn ara deg)

Mae cymunedau ieithyddol yn cynnal sawl Wicipedia ac mae pob un yn wahanol. Mae rhywfaint o gyfieithu ac addasu ac mae rhywfaint o erthyglau sy’n unigryw i’r fersiwn Cymraeg, y fersiwn Catalaneg, y fersiwn Arabeg, ac ati. Dechreuais i’r cyfrif Twitter awtomatig UnigrywUnigryw i rannu’r erthyglau sydd ond ar y Wicipedia Cymraeg. Pa ganran o erthyglau unigryw … Parhau i ddarllen Dadansoddi 283 iaith Wicipedia (yn ara deg) Parhau i ddarllen