S4C Caban: Premiere Parch yn Sinemaes yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Bydd modd i wylwyr y gyfres ddrama boblogaidd Parch, gael tamaid i aros pryd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni eleni, wrth i’r bennod gyntaf yn y gyfres newydd sbon gael ei dangos ar y maes. Bydd premiere Parch …Darllen mwy Parhau i ddarllen

fideo wyth: Podlediad f8 #1: “Custard Slice Taclus”

gan f8 Newyddion da o lawenydd mawr! Go iawn, tro ‘ma. Yng nyfnder nos Fercher, mewn ystafelloedd tywyll ym Mangor ac Aberystwyth, fe wnaeth Daf ac Elidir recordio rhifyn cynta podlediad Fideo Wyth! Neu bodlediad f8 i osgoi dryswch, gan bod ‘na ddim fideo yn agos at y peth. ‘Da ni’n trafod bob math o…

Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Pleidlais brotest

Mae mis a mwy wedi bod bellach ers y refferendwm, ac rwy’n dal i grafu pen ynghylch y bobl hynny a bleidleisiodd dros Brydain i adael yr Undeb Ewropeaidd ond yn y gobaith na fyddai’n digwydd. Yn y dyddiau wedi’r refferendwm, cafwyd llawer iawn o sôn am bobl yn difaru eu pleidlais yn syth, ac fe gafwyd erthyglau fel hon gan ambell un.

Nid ail-bobi’r dadleuon ar y ddwy ochr yw’r bwriad fan hyn. Er fy mod yn credu bod y canlyniad yn drychineb, rwy’n fodlon derbyn bod nifer anferth o’r bobl bleidleisiodd i adael wedi gwneud hynny ag arddeliad, a’u bod yn hapus â’r canlyniad. Rwy’n anghytuno’n chwyrn, ac rwy’n credu eu bod wedi pleidleisio ar sail celwyddau, ond maent i weld yn hapus felly llongyfarchiadau iddynt am wn i. Ond roedd fy nicter tuag at bobl fel awdur yr erthygl uchod yn chwyrn, ac nid yw’r dicter hwnnw wedi pylu o gwbl yn ystod y mis. Os rywbeth, mae wedi gwaethygu. Mae hi’n chwilio am ein cydymdeimlad, ond dim ond casineb sydd gennyf o hyd.

Mae dymuno rhoi ‘cic i’r sefydliad’ yn un peth. Gall fod yn opsiwn teg, pan mae yna ddewis amgen yr ydych yn digwydd ei hoffi, neu o leiaf yn gallu dygymod ag ef. Ond ni allaf fyth ddeall y dyhead i bleidleisio dros rywbeth sydd mewn gwirionedd yn wrthun i chi. Mae fel plentyn, sydd wedi pwdu â’i mam, yn penderfynu llosgi’r tŷ i gyd lawr a hithau’i hun y tu mewn. Refferendwm syml cenedlaethol a gafwyd ym Mehefin, ac roedd yn hysbys ei fod yn debygol o fod yn agos. Roedd pleidleisio dros yr union opsiwn nad oeddech yn dymuno’i weld yn anhygoel o anghyfrifol a thwp. Gyda phob difrifoldeb, rwy’n methu’n lân â deall y peth. Ac rwyf wedi trio.

Mae fersiwn debyg i’w gweld yn America ar hyn o bryd. Er i Bernie Sanders gydnabod mai Hillary Clinton sydd wedi cipio enwebiad arlywyddol y Democratiaid, a datgan ei fod am ei chefnogi, mae rhai o’i gefnogwyr pennaf yn mynnu na fyddent yn ei efelychu. ‘Bernie or bust’. Bydd rhai yn troi at y Gwyrddion (sy’n rhedeg ymgyrch syfrdanol o dwp), ond mae’n ddychrynllyd faint sy’n dweud yn agored y byddent yn cefnogi Donald Trump cyn Clinton. Mae hyn fel mynd allan am fwyd, sylweddoli nad yw eich hoff bryd ar gael rhagor, ac ymateb trwy saethu’ch hun yn eich llygad. Fel un oedd yn cefnogi ymgyrch Sanders, a’n ddigon llugoer tuag at Clinton, rwy’n gegrwth bod cynifer o’i gefnogwyr yn fodlon dweud yn gyhoeddus y byddai’n well ganddynt gefnogi ffasgydd go iawn os nad yw eu hoff ddewis ar gael mwyach. Mae’r peth yn pathetig, ac, yn llythrennol, yn berygl bywyd. Rhaid iddynt gallio. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: le marche

Postiodd fy merch y llun yma o Loreto. Mae hi’n dal i fwynhau ymweld â Marche efo ei ffrindiau lleol. Symudodd hi i dŷ ffrind sydd yn hoff iawn o foch cwta yn Ancona. Maen nhw’n cael amser braf chwarae efo’i hanifeiliaid anwes. Cafodd hi ginio efo ffrind arall a’i rhieni sydd ddim yn siarad Saesneg. Dwedodd hi ei bod hi’n braf “gorfod” siarad Eidaleg efo nhw. (Dydy hi ddim yn medru ei siarad hi’n dda.) Braf wir, roeddwn i’n bob amser mynnu siarad Eidaleg efo’r Eidalwyr sydd yn medru Saesneg pan oeddwn i yno. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tybed os ydi Owen am i Gymru gael tim pel droed neu rygbi?

EGLWYS GELLIMANWYDD: Suliau Awst

Mae’n arferiad ers sawl blwyddyn bellach i Eglwysi Rhyddion y dref i ddod at ein gilyddd yn ystod Mis Awst. Dyma’r manylion Suliau Mis Awst eto. Felly, mae’r trefniadau fel a ganlyn –   Awst 14 yn Gellimanwydd am 10.30am o dan ofal … Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad ar Brosiect Ysgol Glan Clwyd

Mae’r estyniad newydd yn Ysgol Glan Clwyd yn datblygu’n dda, dyma rhai lluniau sy’n dangos y datblygiad o’r cyfleusterau addysgu newydd o’n hymweliad i’r safle diweddar.   Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau – Digwyddiad Cyflwyno Rhanddeiliaid

Yn ddiweddar, cynhaliodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, sydd newydd ei ffurfio, ddigwyddiad yng Nghaerdydd i groesawu rhanddeiliaid. Pwrpas y digwyddiad oedd rhoi cyfle i randdeiliaid gyfarfod ag Aelodau newydd y Pwyllgor ac i siarad â hwy am eu … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Beth am ddathlu dengmlwyddiant y Senedd gyda the prynhawn?

Mae teithiau tywys a golygfeydd eithriadol, a bellach, te prynhawn hefyd ar gael i’w mwynhau yn y Senedd ym Mae Caerdydd. Y Senedd yw cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae ar agor i’r cyhoedd saith diwrnod yr wythnos, ac mae ei … Continue reading Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Undeb Credyd Cambrian yn Llyfrgell Rhuddlan

Bydd Undeb Credyd Cambrian yn Llyfrgell Rhuddlan o 10.30 – 12.00 ar 1, 8, 15, 22 & 29 Awst . Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -cerddi cymdeithasol

Rhan o erthygl Iwan Morgan, o rifyn Mehefin 2016

Mae cerddi cymdeithasol a luniwyd ar achlysuron arbennig ym mywydau aelodau o’n cymuned yn gofnodion hynod bwysig. Yn aml iawn, os ydy rhywun yn cael ei ystyried yn dipyn o rigymwr, gall ceisiadau i l… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Good Practice Exchange at The Wales Audit Office: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Newid Ymddygiad

Cafodd y thema o newid ymddygiad y cyhoedd a gwasanaethau cyhoeddus yn gyffredinol ei drafod sawl gwaith yn ein digwyddiad ar Ddyfodol Llywodraethu: gwneud penderfyniadau effeithiol ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol. Yn y blogbost yma mae Chris Bolton yn edrych ar yr heriau sydd o’n blaen ni a sut allwn ni mynd […] Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Cefnogwn mudiad 350.org yn erbyn grym Exxon yng Nghyngres yr Unol Daleithiau

Rydym yn byw mewn cyfnod eithriadol o gythryblus gyda bygythiadau Trump, Brexit, terfysgaeth, globaleiddio, rhyfela, tlodi a newyn enbyd, symudiadau poblogaeth dirdynnol o drist a phroblemau anferth eraill. Ond er y rheidrwydd arnom i ymateb i’r pynciau difrifol hyn, y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Defaid, iobs a fawr ddim arall

Yn ol at Owen Smith mae gen i ofn – boring ‘dwi’n gwybod, ond dyna fo – Owen ydi dyn y funud – yn ol y cyfryngau beth bynnag.  Byddwch yn cofio i ni gael golwg ar ragrith rhyfeddol y dyn yn ddiweddar – ac yntau’n cwyno nad ydi Corbyn yn deall gwla… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bambŵ

Dim ond ychydig o fambŵ a blannodd gŵr fy merch hynaf yn eu gardd. Maen nhw’n tyfu’n wyllt dros flynyddoedd ac yn llenwi’r ardd yn gyfan gwbl bellach yn ymestyn i’r ardd nesaf drwy’r ffens. Maen nhw’n braf gweld coedwig fambŵ yn y ffilm, Totoro, ond ddim i’r cwpl sydd gan ardd fach. O’r diwedd penderfynodd fy mab yng-nghyfraith dorri rhai ohonyn nhw. Parhau i ddarllen

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies: Hybu a hyrwyddo’r Gymraeg

Mae myfyrwyr y Gymraeg weithiau’n clywed cwestiynau tebyg i ‘pam astudio’r Gymraeg?’ neu ‘bydd yr iaith yn marw’ a.y.y.b. Mae cwestiynau fel hyn yn ein diflasu oherwydd mae astudio’r Gymraeg ar lefel uwch yn werthfawr a dylem groesawu pobl eraill. … Continue reading Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pawb yn bwyta neu’n mynychu cyfarfodydd pwysicach

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: St Asaph Library Reading Group – 3ydd Awst, 7.30

Bydd St Asaph Library Reading Group yn cyfarfod yn The Plough ar 3ydd Awst, 7.30pm. Y mis hwn byddant yn trafod The Rosie Project – Graeme Simsion Mae The Prosiect Rosie gan Graeme Simsion yn stori am gariad, bywyd a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: #HoliLlywydd – Y Llywydd, Elin Jones AC, yn ateb eich cwestiynau

Ar 2 Awst, bydd Elin Jones AC, y Llywydd, yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn sgwrsio â’r newyddiadurwraig Catrin Hâf Jones am yr heriau a chyfleoedd unigryw y mae’n eu hwynebu yn y Pumed Cynulliad. Bydd y Llywydd hefyd yn ateb … Continue reading Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Straeon Roald Dahl mewn Celf

Plant yn y sesiwn Sraeon mewn Celf, Llyfrgell Y Rgyl, p’nawn Dydd Mawrth. Cefnogir y digwyddiad hwn gan Lenyddiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru fel rhan o ddathliadau Roald Dahl 100 Cymru. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ar y traeth

Mae fy merch yn mwynhau ei gwyliau yn yr Eidal efo’r un teulu roedd hi’n aros efo nhw tair blynedd yn ôl. Gaeaf yr oedd. Mae’r ardal yn edrych yn hollol wahanol yn yr haf – mae’r caeau blodau haul, gwinllannoedd a llwyni olewydd yn disgleirio yn yr haul llachar. Mae gan y bobl ddwy awr o hoe yn ystod y dydd. Gan fod y teulu’n byw agos at y môr, mae’r rhieni’n ymlacio ar y traeth wrth gael cinio. Parhau i ddarllen

S4C Caban: Taith llawn atgofion Twm Morys yn ôl i ddyddiau ei ieuenctid

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld â’r Fenni am y tro cyntaf ers dros ganrif yr wythnos nesaf, ac fel tamaid i aros pryd cawn ddilyn Twm Morys yn y rhaglen arbennig Pethe: Twm Morys a’r Fenni wrth i’r bardd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Blwyddyn gyda’r Dref Werdd

Gwydion ap Wynn, Rheolwr Prosiect y Dref Werdd, yn edrych yn ôl ar flwyddyn gyffrous.

Mae’n anodd coelio fod blwyddyn wedi gwibio heibio ers i brosiect Y Dref Werdd ail-gychwyn eto, ond hefyd gall rhywun ddeall pam wrth ystyried y holl waith sydd w… Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-07-26 10:26:04

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ond tydi’r Owen Smith na’n un rhyfedd dywedwch?

Ddoe ar Newsnight roedd o’n cyhuddo Jeremy Corbyn o ddiffyg gwlatgarwch ac o fethu deall hunaniaeth genedlaethol.Ddwy flynedd yn ol roedd yn dadlau yn erbyn hunaniaeth genedlaethol ac yn argymell i bobl beidio a bod yn wlatgar.Internationalism oed… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Good Practice Exchange at The Wales Audit Office: RHP: Gwasanaeth gwych, cyflogwr gwych

Mae’n amhosibl cael gwasanaethau cyhoeddus effeithiol heb staff ymroddedig a brwdfrydig. Felly sut allwn ni cyflawni hyn? Ymwelodd Dyfrig Williams â Grŵp RHP, darparwr tai yn Llundain, i ddysgu mwy. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn sut mae sefydliadau yn gwneud y fwyaf o’u staff fel adnodd. Pan weithiais i Gyfranogaeth Cymru, fe wnaethon ni […] Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Mae’n amsar da ar gyfer sgwennu Cymraeg ond mae’n teimlo’n…

Mae’n amsar da ar gyfer sgwennu Cymraeg ond mae’n teimlo’n bryderus post-Brexit…

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Diodydd Hacio’r Iaith #steddfod2016

Ydych chi’n mynychu Eisteddfod Y Fenni 2016? Bydd criw ohonom ni yn cwrdd am ddiodydd ar y maes ar y dydd Mercher. Bydd croeso cynnes i bawb. Does dim agenda. Bydd hi’n gyfle i sgwrsio â phobl eraill sy’n hoffi: defnyddio’r we a’r chyfryngau digidol yn Gymraeg memynnau, fideo, cynnwys apiau gemau ymgyrchu ar y […]

The post Diodydd Hacio’r Iaith #steddfod2016 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Hebog Beddgelert cyn i Gwenfair fynd i Tanzania a chyn babi…

Hebog Beddgelert cyn i Gwenfair fynd i Tanzania a chyn babi Mererid! Parhau i ddarllen

fideo wyth: Come on Barbie Let’s Go Coding

gan Miriam Elin Jones ‘Let’s go Barbie…’ ‘Dwi’m yn meddwl, Kenneth, dwi’n mynd i aros fan hyn i ddylunio gêmau, ok?’ ‘Um…’ Pan oeddwn yn ferch fach, roedd gennyf lond bocs o ddoliau Barbie, ac wrth feddwl nawr, roedd y rhan fwyaf ohonynt wedi gwisgo’n binc o’u corunau aur i’w sodlau uchel ac yn hollol…

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Gweithgareddau i blant yn Llyfrgell Corwen

Bore Iau 10.30-12.30 Dewch i ymuno yn yr hwyl! Gorffennaf 28 Awst 11 Awst 18 Am ddim  (Gofynnir i oedolyn aros gyda phlant dan 8) Parhau i ddarllen

Plaid Slate Blog Feed: Jonathan Edwards: Brexit – mae argyfwng cyfansoddiadol Cymreig ar droed

Jonathan Edwards AS sy’n archwilio goblygiadau cyfansoddiadol Brexit gan ofyn y cwestiwn beth mae hyn yn ei olygu i Gymru. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gogledd Gwynedd a’r Gymraeg

Os oes gennych ddiddordeb yn hynt a helynt yr iaith Gymraeg, ac mewn ystadegau mae’n debyg nad oes yna fawr o wefannau mwy addas i chi na statiaith – mae’n dtysorfa o wybodaeth ystadegol am yr iaith Gymraeg.  Un gymhariaeth ddiddorol i ddod o’r we… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gogledd Gwynedd a’r Gymraeg

Os oes gennych ddiddordeb yn hynt a helynt yr iaith Gymraeg, ac mewn ystadegau mae’n debyg nad oes yna fawr o wefannau mwy addas i chi na statiaith – mae’n dtysorfa o wybodaeth ystadegol am yr iaith Gymraeg.  Un gymhariaeth ddiddorol i ddod o’r we… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: paratoi at y gaeaf

Mae’r tymheredd yn cadw o gwmpas 99F/37C bob dydd. Mae’n amser i baratoi at y gaeaf! Rentodd y gŵr beiriant, a dyma fo a’n mab ifancaf ni wrthi’n hollti am oriau’r coed mae o wedi casglu. Bydd rhaid gweithio mwy heddiw. Yna, byddwn ni’n barod am y gaeaf. Roedd y gŵr a’r mab hynaf yn arfer hollti coed efo bwyelli flynyddoedd yn ôl!

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel gan Myrddin ap Dafydd

Nofel Gymraeg newydd – a gwreiddiol – i blant! Diolch yn fawr Myrddin ap Dafydd. O, a phen-blwydd hapus ( glywes i o ar raglen Dewi Llwyd bore ma…). Ar gwales.com mae’n deud bod y nofel hon yn addas i blant 9-11 oed, ond mae’n addas i blant fymryn hŷn hefyd yn fy marn i. […] Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Gan Bwyll

via Instagram http://ift.tt/2akrSw6 Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg -Cadwaladr Roberts

Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro. Y tro hwn, erthygl ddifyr a pherthnasol arall gan W. Arvon Roberts.

CADWALADR ROBERTS – PENCERDD MOELWYN
Rhaid cychwyn drwy ganu clodydd cymdogaeth y Blaenau a… Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Golwg: Caffis Cymru

  Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn: Sir Flasus – Bwytai Sir Fynwy a’r Cyffiniau

Gan fod  Eisteddfod Genedlaethol 2016 wedi ei lleoli ym ‘Meca’ bwyd-garwyr Cymreig, dyma, o bosib, yw’r cyfle gorau ers tro i sawru’r gorau o Gymru ar blât. O fewn cyrraedd i’r Fenni dau fwyty safon seren Michelin a phum bwyty a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mynediad i safleoedd hanesyddol

Bryngaed tua dwy erw o faint yn Llanddeiniolen, Arfon ydi Dinas Dinorwig a cafodd ei chodi – fel gweddill y bryngeiri sydd i ‘w gweld yma ac acw ar hyd gorllewin Ynysoedd Prydain – yn ystod Oes yr Haearn.  Mae ‘n debyg mai ei phrif nodweddion sydd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhufain

Mae fy merch arall newydd gyrraedd yr Eidal. Awr a hanner wedi gadael maes awyr Tokyo, roedd rhaid i’r awyren droi’n ôl oherwydd problem injan. Ail-gychwynnodd pawb ar awyren arall ar ôl 8 awr, stopio yn Istanbwl a chyrraedd yn Rhufain yn ddiogel. Rhaid ei bod hi wedi cyrraedd tŷ ei ffrind yn Marche erbyn hyn. Mae hi ar ei gwyliau am dair wythnos yn treulio amser efo ei ffrindiau Eidalaidd, a hefyd teithio efo’i chwaer o gwmpas yr Eidal a Ffrainc.  Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Abba Sock

via Instagram http://ift.tt/2alaHJg Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Gwmab Abersoch

via Instagram http://ift.tt/2a3R8Wc Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Dyfrliw o’r bont rheilffordd ym Mae Colwyn o 1886

Ar Asgwrn y Graig: “Gwneis gymmysgdail i fy lawnt”

Nid pawb sy’n gwirioni ‘run fath.
Lawnt anniddorol iawn ydi un berffaith os ‘da chi’n gofyn i mi.

Na, dwi’n gwbod bo’ chi ddim yn gofyn, ond pwy sydd isio treulio amser yn torri glaswellt yn rheolaidd? A chribinio; a fforchio; ac ychwanegu tywod bras; a dyfrio; a gwrteithio; a lladd chwyn a lladd mwsog; a dilyn streips hirsyth caeth?

Mae ‘garddio ar gyfer bywyd gwyllt’ yn rhoi rhwydd hynt i Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dewis gorau

Dw i ddim yn cytuno â fo cant y cant, ond dw i’n credu mai Trump ydy’r dewis gorau i America sydd yn prysur chwalu o dan y llywodraeth bresennol. Fel dwedodd y diweddar Arlywydd Reagan, “os oes rhywun yn cytuno â chi 80 y cant, cynghreiriad ydy o.” Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Llion Gerallt 2016-07-22 15:32:00

via Instagram http://ift.tt/2a5ZnBS Parhau i ddarllen

agssc: Penmaenpool Boat Disaster – 22 July 1966

Today marks 50 years since the boat disaster in the small village of Penmaenpool, near Dolgellau. The ‘Prince of Wales’ ferry was transporting forty-two passengers from Barmouth to Penmaenpool itself. As it arrived in the village, the boat collided with the toll bridge and sank. Fifteen people drowned. Mae heddiw yn nodi 50 mlynedd ers […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Atgyfodi’r gorffennol er lles cenedlaethau’r dyfodol

Amgueddfa newydd wedi’i hagor gan Glwb Criced Casnewydd Parhau i ddarllen