fel y moroedd : nofel heb ei gorffen

Wrth ddarllen fy hen ddyddiadur, des i ar draws nofel a dechreuais sgrifennu. Dim ond tair pennod heb orffen sydd. Merch o Oklahoma o’r enw Nisha Kingfisher ydy’r prif gymeriad. Mae hi’n chwarter Cherokee a thri chwarter gwyn. Mae’r stori’n dechrau wrt… Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cyw iâr, pwmpen cnau menyn a gnocchi

Da chi’n gwybod bod swper yn llwyddiant pan fo’ch plentyn yn clirio ei blât ac yn rhoi cwtsh enfawr i chi fel diolch. Dio’n sicr ddim yn digwydd yn aml, ond dyna yn union ddigwyddodd ar ôl i mi goginio’r pryd yma am y tro cyntaf. Ymateb gwych o ystyried mai’r unig beth wnes i […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hen ddyddiadur

Ffeindiais fy nyddiadur Cymraeg ynghyd â hen gardiau wrth drefnu’r silff. Dyma ddechrau ei ddarllen. O gyfnod 2006-2009 ydy o. Es i Gymru am y tro cyntaf yn 2007. Dw i ddim yn cofio rhai pobl roeddwn i’n sôn amdanyn nhw! Mynychais gwrs Cymraeg Madog yn… Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Adolygiadau thematig Arolygu Cymru o Gefnogaeth i Bobl Ifanc

Cyn ein digwyddiad ‘Pobl ifanc yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch beth sy’n bwysig iddynt hwy‘, mae Emma Giles, Rheolwr Rhaglen Arolygu Cymru, wedi ein blogio ynglŷn â gwaith ar y cyd rhwng yr arolygiaethau a’r adroddiadau a ymgymerir â nhw ynghylch cefnogaeth i bobl ifanc yng Nghymru. Mae gweithio ar y cyd yn heriol, ac […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ar y lôn…

Pwt sydyn cyn fynd ag Angharad Lliar ar ei thaith penblwydd i Gaer… Mae Jesse wedi gwneud gwaith ychwanegol i ddangos ein hysbysebion ar yr adegau gorau o ran canlyniadau – wnaethon ni drafod eithaf dipyn ddoe am y gwahanol ffyrdd ymlaen – ac mae’n edrych yn gynyddol clir y bydd pob dim yn haws … Continue reading Ar y lôn… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llawr newydd

Mae gynnon ni lawr newydd sbon yn yr ail ystafell ymolchi. Roedden ni’n byw gyda’r hen linoliwm a oedd wedi gweld dyddiau gwell. Dewison ni deils i gyd-fynd gyda’r ystafell ymolchi arall. Mae’n wych cael cerdded yno heb glywed y llawr yn gwichian. Diol… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cadw Google a Facebook yn eu lle…

Wyddoch chi fod cwmnïau mawr y we yn eich dilyn o amgylch y we, yn casglu tystiolaeth o’ch ymddygiad ar-lein ac yn ei werthu i hysbysebwyr? Mwyaf o ddata sydd gan hysbysebwyr mwyaf effeithiol mae nhw’n credu y gallan nhw eich targedu. Mae’n fusnes mawr, mae’r biliynau o elw wnaeth Google a Facebook yn seiliedig […]

The post Cadw Google a Facebook yn eu lle… appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gŵyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd

Mae’r ŵyl yn mynd o nerth i nerth! Cliciwch ar y ddolen isod i lawrlwytho’r rhaglen lawn ar gyfer Gŵyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd eleni. 🙂 http://ow.ly/N0AC50lugQB Mi fydda i yno bnawn Sadwrn, Ebrill 6ed, yn is-grofft Castell Caerdydd am 3.00. A be fydda i’n neud? Darllen darn o Cadi a’r Deinosoriaid, a sôn am yr […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cyfnod tyfu

Doeddwn i erioed wedi meddwl amdanaf fi fy hun fel person busnes. Ac eto, mae’n hynod diddorol beth dach chi’n gorfod dysgu wrth fagu busnes – ac yn sicr, mae gen i ddiddordeb mawr mewn dysgu yn gyffredinol. Am flynyddoedd, roedd modd i ni ffocysu ar adeiladu cyrsiau a strwythurau cefnogi dysgwyr, gan wario hynny … Continue reading Cyfnod tyfu Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Shamima Begum

Mae’r cwestiwn ynghylch beth i’w wneud â Shamima Begum yn un digon dyrys. Ar un llaw, roedd teithio i Syria er mwyn ymuno â’r Wladwriaeth Islamaidd yn beth twp ac ofnadwy i’w wneud, pymtheg oed neu beidio. Fe ddylai fod rhyw fath o oblygiadau cyfreithi… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Diwrnod Gwybodaeth LGBT, Llyfrgell Y Rhyl

Advertisements Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Tendr WordPress: datblygu meddalwedd ar gyfer cynllun Bro360

Os ydych chi’n arbenigo mewn WordPress mae cyfle i chi geisio am dendr i ddatblygu i gwmni Golwg360 a’i brosiect newyddion lleol Bro360. Dw i eisoes wedi blogio am hyn. Ewch i GwerthiwchiGymru am ragor o fanylion am y cyfle, sydd bellach yn fyw.

The post Tendr WordPress: datblygu meddalwedd ar gyfer cynllun Bro360 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Rhoi Eicon Common Voice ar Sgrin y Ffôn neu Dabled

Mae’n haws cofio i recordion ar Common Voice gyda eicon ar sgrin y ffôn neu dabled er mwyn cofio. Sut mae gwneud? Ffwrdd â ni… Firefox Android Agor yr ap a thapio’r botwm  dewislen tri dot ar y dde, dewis Tudalen a thapio Creu Llwybr Byr Tudalen. Dyna ni, bydd eicon Mozilla’n ymddangos ar sgrin […]

The post Rhoi Eicon Common Voice ar Sgrin y Ffôn neu Dabled appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: The Ocean and National Magazine, 1933: Athroniaeth o’r Pwll

Mae casgliad yr ‘Ocean and National Magazine’ yn adnodd anhygoel ar gyfer darganfod sut fath o fywyd oedd gan bobl a oedd yn byw ym maes glo De Cymru yn y 1920au a’r 1930au. Wedi ei gyhoeddi gan yr ‘Ocean Coal Company Ltd’ a’r ‘United National Collieries Ltd’, gyda chyfraniadau gan ac ar ran y […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ystadegau cwrs 6min

Erbyn heno, bydd gynnon ni werth wythnos o ystadegau hyrwyddo’r cwrs 6 munud, wedi cynyddu ein gwariant ar ddau hysbyseb i tua £200 y diwrnod yr un. Roedd y prawf cychwynnol – tua £100 y diwrnod – yn addawol iawn, ac os bydd yr un yma yn debyg, bydd gynnon ni syniad eithaf clir o’n … Continue reading Ystadegau cwrs 6min Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hen gerdyn

Wrth drefnu’r silffoedd, ffeindiais hen gardiau post teuluol gyda chyfarchion. Dyma un ohonyn nhw; cafodd ei dynnu yn Kobe, Japan. Wedi marwolaeth fy nhad, roedd fy mam yn byw efo ni am gyfnod. Dim ond dwy ferch a oedd gannon ni’r adeg honno. Roedd tro… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Colli Paul Flynn

Yn fy nghyfrol Meddyliau Glyn Adda, t. 167-8 neu ar y blog hwn 30 Ionawr 2017, fe welwch ychydig benillion a wnes ar wleidyddiaeth Cymru. Bu tipyn o newid oddi ar hynny, ac nid er gwell. Ond fe saif pob gair a ddywedais am Paul Flynn: Gwleidydd gorau Cymru heddiw A thrwy’r Senedd oll o’r […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Annibyniaeth o’r plant

Dyna dwi angen, mewn ffordd. Mae’n rhyfedd faint mae patrymau diwrnod yn dibynnu ar sut mae’r plant yn y boreau. Bore ‘ma, oeddan nhw wedi codi’n ddistaw erbyn 7.30, wedi gwisgo, cael brecwast, brwsio dannedd a mynd allan i’r ardd i chwarae. Roedd yn teimlo ychydig bach fel bod wedi ymddeol – ond rwan maen … Continue reading Annibyniaeth o’r plant Parhau i ddarllen

shitclic: O Akureyri i Amsterdam

Gwlad yr Iâ. Gweriniaeth Lychlynnaidd â phoblogaeth Caerdydd yng nghanol unigeddau gwyllt gogledd yr Iwerydd. Lle mae pen dafad ar y fwydlen i’w olchi lawr â chwrw nawpunt y peint. Gwlad gyfoethog ei chwedloniaeth a’i chariad at lenyddiaeth – gydag arf… Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Dydd Gwener o Gynnwrf: peth newyddion diweddar

Cafwyd tipyn o gynnwrf yn Ne Cymru Dy’ Gwener diwethaf. Dyma golwg bach (a barn anarchwaethus, wrth reswm!). Cwrdiaid yn martsio er gwaetha hiliaeth Prynhawn y 15fed o Chwefror cyrraeddodd gorymdaith o bobl Cwrdaidd a’i chefnogwyr De Cymru. Martsiant o Fryste y diwrnod hwnnw, ac o Lundain dros y dyddie cynt, er mwyn ymweld ag […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Dydd Gwener o Gynnwrf: peth newyddion diweddar

Cafwyd tipyn o gynnwrf yn Ne Cymru Dy’ Gwener diwethaf. Dyma golwg bach (a barn anarchwaethus, wrth reswm!). Cwrdiaid yn martsio er gwaetha hiliaeth Prynhawn y 15fed o Chwefror cyrraeddodd gorymdaith o bobl Cwrdaidd a’i chefnogwyr De Cymru. Martsiant o Fryste y diwrnod hwnnw, ac o Lundain dros y dyddie cynt, er mwyn ymweld ag […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y rhagrith fwyaf

Gwleidydd newydd yn nhalaith Michigan ydy Rashida Tlaib. Mae hi’n erbyn Israel ac wrthi’n cefnogi BDS yn frwd. Daeth ffaith fach ddiddorol i’r olwg yn ddiweddar – mae hi’n defnyddio Wix i greu ei gwefan. Cwmni o Israel ydy Wix! Ynghyd â hithau, mae yna… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Elin Williams: Cyhoddi’r blog / Publishing the blog My Blurred World

Mae Elin Williams wedi bod yn rhannu profiadau oddi wrth ei bywyd ar-lein ac ysbrodoli miloedd o bobl ifanc eraill gyda ei hagwedd ac ysbryd, a dyma ar parallel.cymru yw’r tro cyntaf amdani blogio yn y Gymraeg… Elin Williams has been sharing experiences from her life online and inspiring thousands of other young people with her attitude and spirit, and here on parallel.cymru is the first time she is blogging in Welsh… myblurredworld.com / myblurredworld / myblurredworld

The post Elin Williams: Cyhoddi’r blog / Publishing the blog My Blurred World appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Mynd i’r ysgol a phethau prin eraill

Ar y cyfan, Catrin sydd yn mynd â’r plant i’r ysgol, yn bennaf am bod hi’n gwybod byddai’n well gen i tasen nhw ddim yn mynd o gwbl (ond stori arall ydi hynna). Heddiw, ar ôl iddi frifo ei bys yn chwarae’n wirion efo’r plantos ddoe, fi oedd yn gorfod mynd, yn edrych wedi dychryn … Continue reading Mynd i’r ysgol a phethau prin eraill Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Y di-ddeall

Roeddwn i’n arfer gwylio This Week ar nos Iau nes i mi flino ar arddull y cyflwynydd Andrew Neil.  Ac felly fyddaf fi ddim yn colli’r rhaglen pan ddaw i ben yn ôl a gyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf. Ond rwy’n dal i wylio Question Time a ddarlledir o’i blaen bob wythnos, er mai profiad rhwystredig […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ynglyn a disgyblion sy’n siarad Cymraeg adref

Mi fydd rhaid i chi fynd i’r blog arall iweld hon – dwi’n gwybod o brofiad beth sy’n digwydd pan dwi’n ceisio postio graffiau yma.https://blogmenai.home.blog/2019/02/17/ynglyn-a-disgyblion-syn-siarad-y-gymraeg-yn-y-cartref/ Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Yn yr ardd ac ar yn comin…

Dwi wedi treulio llawer o amser yn cerdded yn ddiweddar – gyda Teo y ci, wrth gwrs – a mae’r tywydd wedi bod yn fendigedig.  Ar y comin mae’r tylluan wen wedi bod yn hela, a mae’r ehedydd yn canu eto.  Dyma llun o’r ehedydd.Ond mae fy me… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cwestiwn yn y Nant

‘Any Questions?’ o’r Nant! Syniad rhyfedd ac ofnadwy! Gallwn glywed yr hen Hengist yn siarsio’r hen Wrtheyrn: ‘Reit, fi sy’n dewis y panel a’r gynulleidfa. Gei di ddewis un Cymro i esgus ei gyfiawnhau ei hun yn ffau llewod, ond dim mwy cofia! Fy siou i ydi hon. Dallta di hynny neu mi fydd dy […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ar hyd camlas fawr

Dyma fideo newydd sbon gan Prowalks. Ffilmiwyd Ddydd Sadwrn diwethaf yn Fenis. Dechreuodd ei daith gerdded o gwmpas safle San Silvestro lle roeddwn i’n arfer dal y cwch pan oeddwn i’n aros yn Fenis. Roedd yn braf gweld yr olygfa gyfarwydd. Wedi cerdded… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Bechgyn/Merched – oes angen gwahaniaethu?

Roedd y neges isod ar Twitter yn ddiweddar: Me: do you sell kids’ water bottles? Sales assistant: Is it for a boy or a girl? Me: erm, does it matter? Her: yes because some have dinosaurs on them. Me: right, so what difference does that make? Her: 🤔 Me: 🙄 some dinosaurs were female Her: […] Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Ieuenctid yn gadael eu dosbarthiadau i roi gwersi i’r gwleidyddion am yr angen i warchod eu Daear

Llongyfarchion mawr i bobl ifanc ymhell ac agos am gymryd rhan mewn ton o brotestiadau amgylcheddol ledled y byd ar hyn o bryd. Galw maen nhw ar lywodraethau i weithredu o ddifrif i gwtogi ar gynhesu byd-eang ac i amddiffyn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Wythnos Iechyd Meddwl Plant

Blog gwadd gan Lynne Neagle AC. Wnaeth yr erthygl yma dangos cyntaf yn y Western Mail View this post in English Ym mis Ebrill bydd yn flwyddyn ers i Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad Cenedlaethol gyhoeddi ei adroddiad ar Gadernid Meddwl, a oedd yn galw am newid sylweddol o ran y cymorth … Continue reading Wythnos Iechyd Meddwl Plant Parhau i ddarllen

fideo wyth: Tetris 99 (a Fflêc)

gan Elidir Jones Mae tueddiad Nintendo i gyhoeddi eu holl newyddion drwy gyflwyniadau fideo Nintendo Direct wedi arwain at ganlyniadau cymysg dros y blynyddoedd. Am bob cyhoeddiad enfawr, sy’n gosod y we ar dân, mae ‘na ymdriniaeth hirwyntog, annealladwy o Smash Bros. Iei. Ond mae’n deg dweud bod y Nintendo Direct ar ddydd Mercher wedi ei chnocio […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffrog hardd

Dw i ddim yn gwybod sut mae hi’n curo camp lawn bob tro. Pryd bynnag mae hi’n mynd i siop Goodwill, bydd hi’n darganfod bargen anhygoel. Dyma hi’n mynd yno i brynu ffrog ar gyfer cinio rhamantus Dydd San Ffolant gyda’i gŵr, a ffeindio’r ffrog hardd hon… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser stori gyda’r perfformiwr drag Mama G

Advertisements Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dannedd a nofio

Mae dannedd mam yn dechrau disgyn allan – wel, darnau ohonyn nhw, felly mwy o trips bach at y deintydd ar y gorwel – ac mae ‘na frwydr mam vs merch am dacluso stafell wely yn mynd ymlaen – ac ansicrwydd os ydi Angharad am ddal ymlaen efo gwersi nofio ta nofio fel teulu yn … Continue reading Dannedd a nofio Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 a 24 Chwefror 2019

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon ym Mro Aled. Hyd yn oed os fydd rhywbeth yn ein rhwystro rhag cyd-addoli heddiw, diolchwn nad yw Crist wedi gadael ei disgyblion yn amddifad, ac y gallwn bwyso ar yr addewid: ‘nesewch at Dduw, ac fe nesâ ef atoch chwi.’ (Iago 4:8)

A glywodd rhai ohonoch y . . . → Read More: Dydd Sul, 17 a 24 Chwefror 2019

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : paentiad

Mae’r hen baentiad sydd yn y teulu newydd gael ei fframio gan Hobby Lobby. Mae’r ffrâm frown (a oedd ar hanner disgownt) yn gwneud y llun yn edrych yn fwy llachar. Yn anffodus nad oes neb yn gwybod yr hanes tu ôl i’r paentiad bellach. Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Tom Simmons

Dyw Llundain ddim yn brin o fwytai da, ond mae gen i ffefryn newydd, ac yn digwydd bod, mae o’n cael ei redeg gan Gymry. Bwyty Tom Simmons. Yn enedigol o Sir Benfro fe agorodd Tom Simmons ei fwyty ei hun, yn 2017. Chwe mlynedd ar ôl iddo serenu ar Masterchef: The Professionals. Nid ar […] Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Bargen yn nes, ateb yr un mor bell

Dylan Iorwerth yn ystyried ble’r ydyn ni bellach efo Brexit Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Rhoi KonMari ar waith yng ngwasanaethau cyhoeddus

Mae yna lot o ddarnau ar-lein diflas ar Marie Kondo sy’n poeni fi. Mae lot o awduron gwrywaidd yn sgwennu am reoli’r cartref fel bod e’n rhywbeth dibwys, a hefyd achos mae gan rhai o’r darnau elfen hiliol iddynt.Sut gall wasanaethau cyhoeddus rhoi’r me… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dim isio siarad yn rhy fuan…

Ond ar ôl dweud ddoe bod pentwr gwirion o ddillad budr – o, na, rhai’r plant ydi rheina – pentwr gwirion o bethau i’w gwneud… Dwi’n teimlo heddiw bo fi’n gallu gweld mwy neu lai trwodd at ddiwedd y cyfnod prysur. Hynny yw, mae dal tipyn go lew o bethau gwahanol i feddwl amdanyn nhw … Continue reading Dim isio siarad yn rhy fuan… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cerdded yn fenis

Des i ar draws y fideo hwn sydd yn eich arwain chi ar lwybrau cul Fenis. Mae yna nifer o fideos tebyg, ond y gwahaniaeth mawr ydy bod y person efo’r camera yn cerdded heb air. Clywir ond sain o gwmpas. Mae ansawdd y fideo’n ardderchog fel byddwch … Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Angen amser meddwl

Mae dal cymaint yn mynd ymlaen ar y funud – paratoi at lawnsio’r cwrs Sbaeneg 6 mis/6 munud, trafodaeth cynyddol cymhleth efo partner mawr posib, bwrw ymlaen efo’r hysbysebion a sicrhau bod ni’n ddigon hyderus bod ni’n tracio eu canlyniadau yn ddigon manwl i fedru cynyddu ein gwariant yn ddiogel… Mewn ffordd, mae gen i … Continue reading Angen amser meddwl Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: The Ocean and National Magazine, 1932: Personoliaethau Swyddfa Caerdydd

Mae casgliad yr ‘Ocean and National Magazine’ yn adnodd anhygoel ar gyfer darganfod sut fath o fywyd oedd gan bobl a oedd yn byw ym maes glo De Cymru yn y 1920au a’r 1930au. Wedi ei gyhoeddi gan yr ‘Ocean Coal Company Ltd’ a’r ‘United National Collieries Ltd’, gyda chyfraniadau gan ac ar ran y […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : molon labe

Cynhaliwyd rali’r Arlywydd Trump arall neithiwr, yn El Paso, Texas. Roedd 35,000 o’i gefnogwyr wrth eu bodd wrth iddo adrodd y llwyddiant yn ystod y ddwy flynedd a gobaith yn y dyfodol. Roedden nhw’n gweiddi “USA” fel arfer, yn hytrach na “Trump.” Dw i… Parhau i ddarllen

shitclic: Aussie Noir

Min Gud!I’m starting to worry. Having a wobble. After years of stalking everything Scandi (fictionally that is), I’m slowly wavering. There was much anticipation to Adam Price’s (no, not Mr Plaid Cymru – the brai… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Bore bach hectig

Angharad yn sâl, Beuno a’i ben yn mynd i bob man (ond chwarae teg, wedi bwrsio dannedd a chael bag ysgol erbyn hyn) – Catrin heb gysgu fawr dim – finnau’n gorfod mynd â Beuno i’r ysgol, gwneud yn siwr fod o’n cael amlen wedi argraffu i Catrin gan ffrind, ac wedyn bod adref mewn … Continue reading Bore bach hectig Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Pyst: Cerddoriaeth Cymraeg Newydd / New Welsh-language Music

Mae PYST yn dosbarthu yn digidol cerddoriaeth Cymraeg, ac yma ar parallel.cymru, dyn ni’n cyflwyno rhai o’r recordiau gorau pob mis… PYST distributes Welsh-language music, and here on parallel.cymru, we present some of the best new records…   Mis Chwefror / February 2019

The post Pyst: Cerddoriaeth Cymraeg Newydd / New Welsh-language Music appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : neidio’r rhaff ar y to

Gyrrodd fy merch yn Japan luniau a dynnodd o’i fflat eto. Mae hi’n cael ei chyfareddu at y golygfeydd gogoneddus ym mhob tymor, amser a thywydd. Dyma hi’n neidio’r rhaff ar y feranda wrth fwynhau’r golygfeydd. Parhau i ddarllen