fideo wyth: Clwb Llyfrau f8: Samhain

Tro diwetha yn y Clwb Llyfau, fe wnaethon ni droi at lyfrau ffantasi, a Seren Wen Ar Gefndir Gwyn. Ffantasi sydd ddim yn draddodiadol iawn, ac un dwi ddim yn hoff iawn ohoni. ‘Da ni’n newid cyfeiriad yn llwyr wythnos yma, wrth drafod y nofel Samhain (1994) gan Andras Millward. Dyma lyfr gan awdur sy’n amlwg yn gyfarwydd â gweithiau […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -Gamallt

Erthygl arall o gyfres reolaidd Emrys Evans, y tro hwn o rifyn Tachwedd 1998.

Llynnoedd y Gamallt.
Mae yna gryn dipyn o bysgota wedi bod ar y ddau Lyn Gamallt ers pan agorwyd hwy i’w pysgota yn 1994.

Fel y cofir cauwyd Llynnoedd y Gamallt rhag cael… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: # E-sain

Wedi clywed llyfr da yn ddiweddar?  Cannoedd o lyfrau sain i’w lawrlwytho ar gael i’w benthyg am ddim.  Holwch yn eich llyfrgell am fanylion. Sesiwn Galw Heibio Ddigidol – Llyfrgell Y Rhyl, 2.00 – 4.00 Cael gwybod mwy am y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: wythnos yr ŵyl

Gorffennais siopa’r bore ‘ma cyn i siopwyr heidio i Walmart i brynu dros ginio Gŵyl Ddiolchgarwch. Prynais bethau beunyddiol yr unig fodd bynnag oherwydd fy mod i a’r teulu’n mynd i Norman i gael cinio twrci eleni eto (er mai fi a fydd yn coginio yng nghegin fy merch.) Y hi a brynodd dros y cinio. Mae pawb yn edrych ymlaen at ymgasglu yn Norman i weld ein gilydd a hefyd i fynd i siopa yn y siopau mawr yno unwaith y flwyddyn.  Parhau i ddarllen

Llais o Lundain: Allan ar y stryd

Sawl gwaith dw i’n mynd allan ar y stryd ffor’ yma heb clywed ieithoedd eraill? Clywais mwy nag un pan ês i allan i brynu llaeth yn Lidl bron hanner awr yn ôl. Mae pethau wedi newid dros y blynyddoedd. Mae’r nifer o ieithoedd yn gwahaniaeth mawr o’r pryd ddes i i Lundain yn gyntaf […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Artistiaid lon Pendraf

Parhau i ddarllen

Golwg360: Fideo Yws yn croesi 25k

Owain Schiavone sy’n trafod pwysigrwydd y fideo ar gyfer hyrwyddo cerddoriaeth, a phoblogrwydd un fideo o’r fath yn arbennig eleni. Parhau i ddarllen

Golwg360: Hynafiaeth Gymraeg Merthyr Tudful

Mae Morgan Owen wedi dod ar draws cyfeiriad diddorol yng ngwaith Guto’r Glyn … Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: #Chwilioamwaith

Chwilio am waith? Chwiliwch ar-lein yn rhad ac am ddim yn eich llyfrgell leol, galwch i mewn am fanylion. Sesiwn Galw Heibio Ddigidol – Llyfrgell Y Rhyl 2.00 – 4.00 Cael gwybod mwy am y gwasanaethau ar-lein sydd ar gael … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Rhuthun

Sesiwn stori a chan i fabis o dan 1 oed: 10.00yb Sesiynnau Twf i blant dros flwydd oed hyd at 2 a 1/2: 1.30yp 30 Tachwedd, Llyfrgell Rhuthun Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Hysbyseb Eglwys Loegr

Roeddwn ar Taro’r Post yn gynharach heddiw (31 munud i mewn), yn trafod y penderfyniad i beidio dangos hysbyseb gan Eglwys Loegr yn sinemâu Odeon, Cineworld a Vue. Mae’n ffrae ffug mewn sawl ffordd. Nid gwahardd hysbyseb unigol a wnaed. Yn hytrach, mae gan y cwmnïau bolisi cyffredinol, ers tro, o beidio dangos unrhyw hysbysebion o natur gwleidyddol neu grefyddol. Yn hynny o beth, mae cynnwys yr hysbyseb benodol – sef pobl amrywiol yn adrodd llinell yr un o Weddi’r Arglwydd – yn hollol amherthnasol (mae rhywbeth bron yn annwyl, gyda llaw, am y syniad mai problem yr Eglwys yw nad yw pobl rywsut yn gyfarwydd â’r weddi honno).

Dau ddewis sydd gan y cwmnïau hyn mewn gwirionedd: y polisi presennol, neu agor y drws i hysbysebion gwleidyddol a chrefyddol o bob math. Byddai polisi o ddewis a dethol hysbysebion crefyddol neu wleidyddol unigol yn creu problemau ymarferol dyrys (a chyfreithiol, fwy na thebyg), felly chwarae’n saff yw peidio’u derbyn o gwbl.

Penderfyniad masnachol llwyr yw hynny. Mae’r mwyafrif o’r cwsmeriaid, wedi’r cyfan, yno’n unswydd er mwyn mwynhau awr a hanner o adloniant di-feddwl. Pryder perchnogion y sinemâu yw y byddai’u gorfodi i eistedd drwy bregeth, neu i wrando ar rywun ar ei focs sebon gwleidyddol, yn diflasu, dadrithio neu dramgwyddo’r cwsmeriaid hynny, gan beri iddynt aros adref yn y dyfodol. Efallai bod hynny’n wir; efallai ddim. Ond cytuno neu beidio, mae gofid y cwmnïau’n berffaith ddealladwy, a gallaf weld y ddwy ochr. Yn bersonol, petawn yn berchen ar sinema, rwy’n credu buaswn i’n fodlon derbyn arian yr Eglwys; ni welaf wahaniaeth egwyddorol o bwys rhwng hysbysebion ‘gwleidyddol’ a rhai ar gyfer unrhyw gynnyrch cyfalafol; mewn ffordd, mae pob hysbyseb yn wleidyddol. Ond y pwynt yw mai mater o chwaeth bersonol yw hyn, yn y pen draw.

Un peth sy’n sicr: nid mater o ryddid mynegiant mohono, o fath yn y byd. Nid yw rhyddid mynegiant yn golygu hawl awtomatig i fynnu bod rhywun arall yn darparu’r platfform. Roedd Taro’r Post yn ddigon caredig i’m gwahodd i gyfrannu heddiw, ond petawn i’n dechrau mynnu bod rhaid i Garry Owen ddarparu slot deg munud i mi bob dydd, nid amharu ar fy rhyddid mynegiant fyddai gwrthod, eithr penderfyniad golygyddol synhwyrol. Yr un yw’r egwyddor yn union yn achos y sinemâu.

Y peth hanfodol am ryddid barn, wrth gwrs, yw’r hawl i gwyno am farn pobl eraill. Oes, wrth gwrs, mae gan gwsmeriaid Cristnogol y sinemâu bob hawl i roi pwysau arnynt i ail-ystyried y polisi. Ac mae gan y cwmnïau wedyn yr hawl unai i gyd-synio neu i barhau i’w hanwybyddu. Yr hyn sy’n fy nghorddi, fodd bynnag, yw tuedd barhaus a syrffedus gormod o Gristnogion i gwyno bod achosion fel hyn yn symptom o ryw fath o erledigaeth yn eu herbyn. Dyma rwy’n ei gasáu fwyaf am Gristnogaeth fodern: mae gan y ffydd statws breintiedig a gor-barchus yn ein cymdeithas o hyd, ond nid yw hynny’n ddigon i rai o’i lladmeryddion. Yn eu tyb hwy, mae trin Cristnogaeth yr un fath â phob ffydd arall (neu fel unrhyw ideoleg arall o ran hynny) gyfystyr â’u herlid a’u croeshoelio. Mae llawer iawn o’r ymateb i’r stori yma (megis ymdriniaeth ragweladwy’r Daily Mail) yn drewi o’r persecution complex pathetig yma. Yn absenoldeb unrhyw annhegwch go iawn yn erbyn Cristnogion, rhaid iddynt ei ddychmygu.

Mae’n bur amlwg, a dweud y gwir, mai ffrwyth ymgyrch PR ddigon sinigaidd gan yr Eglwys yw hyn i gyd. Mae polisïau o’r fath yn gyffredin dros ben. Wedi’r cyfan, mae cyfyngiadau llym ar y math o hysbysebion y mae modd eu darlledu ar y teledu. Ni fyddai’n syndod petai’r Eglwys yn deall hynny’n iawn o flaen llaw, ac mai’r bwriad o’r cychwyn cyntaf oedd manteisio ar gyfle i bortreadu’u hunain fel merthyrod. O gofio’r holl sylw – a hynny’n rhad ac am ddim – teg dweud bod yr ymgyrch wedi bod yn llwyddiannus. A dyma fi fy hun yn cyfrannu i’r sylw hwnnw.

Dyma ddolen i’r hysbyseb, gyda llaw; mae’r teitl a roddwyd i’r clip yn profi fy mhwynt. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mewn undeb mae nerth

Mae’n dda gweld bod cymaint o aelodau mainc flaen Llafur wedi dod i gefnogi eu harweinydd yn y drafodaeth heno ar ddatganiad y llywodraeth ar yr adolygiad amddiffyn.  Mewn undeb mae nerth. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: spaghetti western 2

Cyfarwyddwyd gan Sergio Leone (Eidalwr,) saethwyd yn Sbaen, Eidalwyr ac Almaenwyr oedd y rhan fwyaf o’r actorion er mwyn cynhyrchu’r ffilm western honno. Mae’n ffilm eithaf hir; gallai fod wedi byrrach a dweud y gwir, ond dyna fo. Cŵl iawn oedd Eastwood ac roedd o’n garedig wrth yr hen weithiwr telegraff. Mae’r gerddoriaeth gan Ennio Morricone’n wych. (Dw i’n ei chofio hi o fy mhlentyndod.) Roedd bron pob dyn yn ysmygu yn y dyddiau hynny gyda llaw! Parhau i ddarllen

newydd sbon: Cymru o’r Orsaf Ofod Rhyngwladol

Rywsut neu’i gilydd mae llun y gofodwr o Ganada, Chris Hadfield, yn prysur gael ei ail-ddosbarthu ar y rhyngrwyd eto. Mae’r rheswm yn ddigon amlwg. Dyma gyfle priodol i’ch atgoffa o ddigwyddiad Diwrnod yng Nghymru Fydd, sy’n cael ei gynnal ddydd Sadwrn, Tachwedd 28ain 2015. Cliciwch yma am y rhaglen ac i brynu tocyn. Parhau i ddarllen

Golwg360: Fflash mob: ‘Am funud, stopiodd Efrog Newydd i wrando arnom’

Atgofion disgybl Ysgol Bro Myrddin, Garmon Dyfri, am daith ysgol i America Parhau i ddarllen

fideo wyth: Diwrnod Yng Nghymru Fydd

Os ‘da chi ddim wedi bod yn byw o dan garreg… … ac oes ‘na unrhywun erioed wedi gwneud hynny, gyda llaw? Mae o i’w weld yn beth eithriadol o wirion i wneud, i fi… … fyddwch chi’m ymwybodol o ŵyl Diwrnod Yng Nghymru Fydd, sydd yn cael ei chynnal yn Aberystwyth, dydd Sadwrn yma. Be? […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: E-lyfrau llafar yr wythnos

Mae gennym amrywiaeth eang o e-lyfrau llafar ar gael i chi eu lawrlwytho gan ddefnyddio eich cerdyn llyfrgell.  Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn tynnu sylw at ddetholiad o deitlau diweddar. Yr wythnos hon ein e-lyfr llafar o’r wythnos yw … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Colofn Yr Ysgwrn – Cartref Hedd Wyn

Sian Griffiths, Rheolwr Prosiect Yr Ysgwrn, yn cychwyn cyfres o erthyglau yn cofnodi’r hyn sy’n digwydd yn Yr Ysgwrn.
(Ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Hydref 2015)

Creu Campwaith gyda phlant lleol

Mae’n gyfnod cyffrous yn Yr Ysgwrn ar hyn o bry… Parhau i ddarllen

agssc: Etiquette Class, Seren Wib, 1977

Etiquette Class, Seren Wib, 1977 Ladies. Have you ever wanted to know how to enter and exit a car gracefully? This clip, from the Welsh Language magazine programme Seren Wib, takes a look at a modeling school teaching etiquette to aspiring models and actresses. The ITV Cymru/Wales Archive is based at the National Library Of […] Parhau i ddarllen

Cynghrair Cymunedau Cymraeg: Y Diwydiant Teledu yn Dweud Eu Dweud Dros S4C!

Y DIWYDIANT TELEDU YN “DWEUD EU DWEUD” DROS S4C #CyfarfodArgyfwngDarlledu nos Iau yma #Caernarfon 6-9yh Mae cymunedau Cymru yn cynghreirio dros fater sy’n effeithio pob rhan o’r wlad, sef mynediad i’r cyfryngau beunyddiol yn unig iaith swyddogol Cymru: y Gymraeg [tra bod Saesneg yn iaith de facto yng Nghymru]. Oherwydd bod y diwydiant teledu ei […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cau ar y Sul

‘Oherwydd diffyg cefnogaeth ar ddydd Sul mae’r pwyllgor wedi penderfynu na fydd y lle hwn yn agor ar y Sul o hyn allan.’ Hawdd fyddai tybio mai at bwyllgor rhyw gapel neu’i gilydd y cyfeirir yn yr hysbysiad a osodwyd ar ffenestr un o adeiladau’r dre’. Ond yn yr achos arbennig hwn nid pwyllgor capel […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: spaghetti western 1

Galwyd yn spaghetti western gan fod y ffilmiau western honno’n cael eu cynhyrchu gan yr Eidalwyr. Y gyfres hon oedd y mwyaf poblogaidd a llwyddiannus ymysg rhyw 600 a gynhyrchwyd rhwng 1960 a 1980, sef Dollars Trilogy. Wrth gwrs fy mod i wedi eu gweld nhw ar y teledu amser maith yn ôl yn Japan. Des i ar draws eto yn ddiweddar, a dyma weld DVD un o’r tri neithiwr – For a Few Dollars More. Dw i’n hoffi Clint Eastwood beth bynnag naill ifanc neu hen. Mae cysylltiad â’r Eidal yn ddiddorol hefyd. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth ddigwyddodd i Lais Gwynedd?

Peidiwch a phoeni – dydw i ddim yn barod i ‘sgwennu marwnad Llais Gwynedd eto – beth bynnag ddigwyddith rhwng rwan a 2017 mi fydd rhai o aelodau’r grwp gwrth sefydliadol yn cael eu hethol bryd hynny – ac mae’n debyg y bydd Llais Gwynedd yn chwarae rhyw ran neu ‘i gilydd yng ngwleidyddiaeth Gwynedd am sbel wedi hynny.
Ond fel rydym wedi ei drafod yma, ac yma mae’n ymddangos bod llanw’r Llais yn cilio gyda rhai aelodau yn gadael y grwp, rhai eraill yn ymddeol am resymau iechyd (neu’n marw yn achos Bob Wright druan) ynghyd a methiant parhaus i gael llawer mwy na chwarter y bleidlais mewn is etholiadau.  Dim ond wyth mlynedd yn ol roeddynt wedi ennill seddi mewn cyfres o wardiau yn bennaf yn Ne a Gorllewin y sir, ac roeddynt yn beryg bywyd mewn is etholiadau ym mhob rhan o’r sir ag eithrio Bangor a Dyffryn Ogwen.  Mae’n amlwg bod pethau wedi newid – ond y cwestiwn diddorol ydi pam?
Mae yna fwy nag un ateb – fel sydd yn aml yn wir yn y sefyllfaoedd hyn.  Mae’r cyfryngau ac yn arbennig y Bib wedi colli diddordeb ynddynt – roedd yna amser pan roedd y Bib yn adrodd ar pob buddugoliaeth is etholiad oeddynt yn ei chael tra’n anwybyddu pob is etholiad arall yng Nghymru.  Mae’r system newydd i Wynedd lle mae’r penderfyniadau yn cael eu cymryd gan y cabinet yn rhoi llai o gyfle iddynt ennill cyhoeddusrwydd.  Mae diffyg llwyddiant etholiadol yn cael sgil effaith o’i gwneud yn anodd iddynt gael pobl i sefyll trostynt – i Lais Gwynedd y safodd un o ‘r ymgeiswyr annibynnol yn is etholiad De Pwllheli yr wythnos nesaf y tro diwethaf.  Dydi’r ymadawiadau heb helpu chwaith – maent wedi colli pum cynghorydd i Blaid Cymru tra bod un arall bellach yn gynghorydd di grwp.
Ond er nad ydi ‘r uchod wedi helpu llawer, mae yna reswm arall pwysicach o lawer.  Yn wir y rheswm hwnnw sy ‘n gyrru y rhan fwyaf o’r lleill.  Ceir awgrym o’r rheswm yn sylwadau y Cyng Anwen Davies ar ol i ganlyniad nos Iau yn Llanaelhaearn gael ei gyhoeddi:
Mi rydan ni dal yn erbyn polisi addysg y cyngor ac mae rhai yn gryf iawn yn erbyn cau ysgolion bach hefyd,
Beth sy’n gwneud ni’n wahanol [i Blaid Cymru] yw ein bod ni yn cwffio dros y werin ar lawr gwlad. Mi rydan ni yna i bobol pan fyddan nhw angen help.
Mewn geiriau eraill mae naratif Llais Gwynedd yn union yr un peth heddiw ag oedd yn ol yn 2007 – eu bod yn erbyn ad drefnu ‘r gyfundrefn ysgolion, eu bod nhw o blaid pobl tra bod pleidiau eraill – mewn rhyw ffordd neu’i gilydd – yn eu herbyn ac nad ydyn nhw yn hoff o Blaid Cymru.
Arhosodd y naratif yr un peth, er i’r tirwedd gwleidyddol newid yn llwyr.  Pan ddaeth Llais Gwynedd i fodolaeth roedd y Blaid mewn grym ym Mae Caerdydd, doedd yr economi heb syrthio oddi ar ochr dibyn, roedd gwariant cyhoeddus yn dal i gynyddu, ac roedd bron i bawb yn ystyried y cynllun ail strwythuro ysgolion yn rhy bell gyrhaeddol o lawer.
Erbyn hyn mae’r Blaid yn genedlaethol wedi dod allan o lywodraeth, newid arweinyddiaeth, symud i ‘r chwith, ac wedi arwain y gad yn erbyn llymdra. Mae’r cynllun ail strwythuro presenol yn un llawer mwy graddol na’r un gwreiddiol.  
Yn lleol mae’r cyngor wedi gorfod gweinyddu toriadau sylweddol – ond nid yw hynny wedi effeithio ar gefnogaeth y Blaid, fel y dangosodd canlyniadau Etholiad Cyffredinol 2015.  Y rhesymau am hynny ydi bod naratif cenedlaethol y Blaid wedi gwahanu’r weinyddiaeth yng Nghaernarfon oddi wrth y toriadau ym meddyliau ‘r rhan fwyaf o etholwyr, ac mae yna ymwybyddiaeth bod y Blaid yn lleol yn gweinyddu’r toriadau mewn ffordd cyfrifol, cynhwysol a thryloyw.
Mewn geiriau eraill ‘dydi naratif Llais Gwynedd ddim yn berthnasol i’r hinsawdd gwleidyddol sydd ohoni yng Ngwynedd heddiw –  ac oni bai eu bod yn dod o hyd i naratif mwy cyfoes byddant yn parhau i golli tir yn weddol gyflym.  Dydi hi ddim yn bosibl ennill etholiadau heddiw trwy ymladd brwydrau ddoe efo naratif sydd bron yn ddeg oed.

Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Natur o gwmpas y dre

Dwi wedi parhau gyda’r arfer o fynd am drô yn y bore ar ddyddiau pan dwi ddim yn gweithio.  Y drefn ydy cerdded i lawr y stryd at y comin, wedyn ar draws y comin, i lawr stryd bach tuag at y bont a wedyn croesi i barc bach sydd yn arwain at yr hen fynwent a wedyn yn ol ar hyd lan afon arall, parc bach arall a.y.y.b.  
Ar ol gweld tylluan glustiog ar y comin, ryw fis yn ol, dwi wedi bod yn gobeithio gweld nhw eto a cael tynnu lluniau.  Ond erbyn hyn r’on wedi penderfynu bod nhw wedi mynd – tan bore LLun, pan welais i dylluan glustiog yn hela ar y comin, ond tro yma, gweld par!  Son am gyffro!  Beth bynnag, wnes i ddim lwyddo i gael llun – ‘roedd yn gynnar yn y bore, ac er fy mod yn medru gweld yr adar yn dda  trwy’r spyndrych, ac yn medru tynnu llun gyda’r iPhone – roedd angen lens teleffoto i gymryd llun, a gyda hwnnw, roedd y llun yn dywyll iawn – fel gwelwch chi. 

Ers hynny dwi ddim wedi gweld y tylluannod, ond dwi’n meddwl ein bod ni ddigon ffodus gyda’r adar sydd o gwmpas.  Mae’r cudyll coch wedi bod yn hela bron bob dydd dwi wedi bod ar y comin; hefo hon hefyd, dydy o ddim yn hawdd i fi cael llun da, ond dyma hi yn hedfan:

Mae’r bras y cyrs i’w gweld ar y comin hefyd 


a mae’r creÿr glas i’w gweld yn aml wrth ac yn yr afon.  Does dim ond rhaid mynd ryw filltir a hanner i lawr y lôn i gyrraedd cae lle mae sgwarnogod i’w gweld eithaf  aml ac yn yr hen fynwent mae digon o loches, a byddaf yn gweld drwy bach, yn aml, yn ogystal a cnocell coed (weithiau), delor y cnau  a hefyd dringwr bach  (weithiau).  Heddiw roedd un wiwer yn brysu yn casglu brigau ar gyfer ei nyth, a’r fronfraith yn brysur yn bwyta’r aeron o gwmpas.  Yn sicr mae digon o aeron eleni, a hyd at hyn dan ni ddim wedi gweld adar yn yr ardd.  


Ond heddiw, gyda’r barrug gyntaf, a’r tywydd oer, mi ddaethant yn ol I fwydo ar yr hadau yn yr ardd.

Dwi’n teimlo’n eitha ffodus i gael gweld yr holl fywyd gwyllt heb mynd rhy bell o gartref.

Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Triawd y Migneint

Nid yw nef ond mynd yn ôl, hyd y mannau dymunol.

Tydi’r rhain ddim yn luniau arbennig o dda; dim ond cofnod o ddwyawr dymunol ar y mynydd efo ‘nhad ac un o’r genod heddiw. Diwrnod gaeafol ac oer, ond yn bwysig iawn: diwrnod sych!

Graig Lwyd, Drum, Llyn Morwynion

Chwarel Bryn Glas; cymylau duon a’r Moelwynion

Ffestiniog 4½ Yspytty (Ysbyty Ifan) 6½
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0 Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Digwyddiadau Nadolig yn eryri 2015

Fel pob amser, mae dwsinau o ddigwyddiadau Nadolig gwych yn digwydd yn Eryri yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr 2015. Ac fel erioed, ymddengys fod Nadolig yn cyrraedd ychydig yn gynt bob blwyddyn! Mae’r rhestr isod yn cynnwys ffeiriau crefft a bwyd, dangos ffilmiau, pantomeimiau, balet a llawer o ddigwyddiadau difyr eraill sy’n cael eu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: swper

Roeddwn i’n bwriadu coginio enchilada efo cig eidion (ffefryn y teulu) i swper ddoe. Sgrifennais ar y bwrdd bwydlen i’r teulu; prynais y cynhwysion; dechreuais goginio. Aeth popeth yn dda ac roedd y caserol yn ogleuo’n hyfryd. Amser swper! Dyma’r teulu… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Lluniau o Langefni

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sesiwn Galw Heibio Ddigidol

Siop Un Alwad Y Rhyl 2.00 – 4.00 23ain – 27ain Tachwedd Cael gwybod mwy am y gwasanaethau ar-lein sydd ar gael yn eich llyfrgell, gan gynnwys Archebu ac adnewyddu eitemau Hanes Teuluol E-lyfrau Gwasanaethau Cyfeirio E-gylchgronau E-lyfrau Llafar Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Atgofion Gosodwr

Dafydd Roberts sy’n adrodd ei hanes yn nyddiau cynnar Llafar Bro.

Anodd credu bod 40 mlynedd wedi mynd heibio ers ymddangosiad cyntaf ‘Llafar Bro’ yn Hydref 1975.  Roedd dalgylch ‘Stiniog yn un o’r ardaloedd cyntaf yng Nghymru i fentro cynhoeddi papu… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: A thra ein bod yn son am batrymau ac is etholiadau _ _

Wele’r is etholiadau a gynhalwyd ers etholiadau’r cyngor yn 2012.  Aeth un sedd yn wag – Bowydd a Rhiw ym Mlaenau Ffestiniog – ond dychwelwyd aelod o Blaid Cymru yn ddi wrthwynebiad i gynrychioli’r ward honno.Eto mae patrymau eithaf clir i’w gweld… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Crebwyll gwleidyddol ‘ta chrebwyll mathemategol Felix Aubel sy’n giami?

Ymddengys bod y Tori swnllyd sydd bellach yn byw yn Ne Orllewin Cymru yn credu mai ymyraeth ei blaid o oedd yn gyfrifol am atal Plaid Cymru rhag cipio sedd yn is etholiad Cidweli neithiwr.  Mi anghofiwn y ffaith ei bod yn ymddangos bod well gan Do… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cydbwysedd y grwpiau ar Gyngor Gwynedd

Yn sgil canlyniadau neithiwr mae’n ddiddorol edrych yn ol ar gynrychiolaeth y gwahanol grwpiau / bleidiau ar Gyngor Gwynedd tros y blynyddoedd diwethaf.   

Cyngor Gwynedd Tach 2015

·         Plaid Cymru 39

·         Annibynnol 18

·         Llais Gwynedd 8

·         Llafur 5

·         Democratiaid Rhyddfrydol 2

·         Aelod Unigol 2 

 

Cyngor Gwynedd Mai 2012

  • Plaid Cymru 37

  • Annibynnol 18

  • Llais Gwynedd 13

  • Llafur 4

  • Democratiaid Rhyddfrydol 2

 

Cyngor Gwynedd Mai 2008

  • Plaid Cymru 35

  • Annibynnol 16

  • Llais Gwynedd 12

  • Llafur 4

  • Democratiaid Rhyddfrydol 5


 Ceir sawl patrwm gweddol glir – gwendid parhaus Llafur ar lefel llywodraeth leol yn y sir, dirywiad y Lib Dems, sefydlogrwydd y grwp Annibynnol, dirywiad cyflym diweddar Llais Gwynedd a chryfder cynyddol Plaid Cymru.  Dwi’n credu fy mod yn gywir i ddweud bod un o’r ddwy sy ‘n Aelod Unigol hefyd yn aelod o ‘r Blaid gyda llaw.


Rwan mae’r ffaith bod y Blaid yn parhau i ddenu cynghorwyr o’r grwpiau eraill – yn arbennig Llais Gwynedd, yn parhau i gael niferoedd sylweddol iawn o bleidleisiau mewn is etholiadau cyngor, yn parhau i ddenu ymgeiswyr o safon uchel i sefyll ym mhob is etholiad, a hynny er gwaethaf gorfod gweinyddu’r toriadau mewn gwariant cyhoeddus yn adrodd cyfrolau am wytnwch y Blaid ar lawr gwlad Gwynedd.  Dwi’n meddwl fy mod yn gywir i ddweud bod y Blaid yn gryfach heddiw nag yw erioed wedi bod yn hanes Cyngor Gwynedd.

Llongyfarchiadau i Aled a Gareth a llongyfarchiadau i grwp y Blaid ar Gyngor Gwynedd.  Mae’r hyn sydd wedi digwydd tros y blynyddoedd diwethaf yn gryn gamp.

Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Hydref 2015

03.10.15  Gwyl Eirin Dinbych, Dinbych 04.10.15  Gwasanaeth Dinesig Maer Rhuddlan, Rhuddlan 07.10.15  Sesiwn Hyfforddiant Coach Annie, Y Rhyl 08.10.15  Digwyddiad Mudiad Meithrin, Rhuthun 09.10.15  Seremoni Wobrwyo Your Champions, Llandudno 11.10.15  Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Ynys Môn, Llanfairpwll, Ynys Mon/Anglesey 11.10.15  Cyngerdd North Wales Superkids , Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug 12.10.15  Cyfarfod Blynyddol AGM, Y Rhyl 15.10.15  Ymweliad Ysgolion, Rhuthun […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Medi 2015

03.09.15  Digwyddiad ‘Fly a Flag for Merchant Navy Day’,  Rhuthun   03.09.15  Seremoni Wobrwyo Euroscola, Rhuthun 04.09.15  Digwyddiad Coetir, Mount Wood, Dinbych 05.09.15  Cinio – British Legion V E Day Ploughmans Lunch, Prestatyn 06.09.15  Gwasanaeth Dinesig  Maer Llanelwy, Llanelwy 08.09.15  Ymweliad  gan Carl Sargeant AC,  Dinbych (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 10.09.15  Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun 10.09.15  Noson  Elusennol Gelf […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes am gyflogi Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol

Dwi’n postio’r swydd yma ar ran Dawn Knight, CorCenCC. Y dyddiad cau yw 24/11/15 ‘CorCenCC – Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes: Dull cymunedol o adeiladu corpws ieithyddol’ Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol i ymuno â phrosiect rhyngddisgyblaethol ac aml-sefydliadol fydd yn creu corpws ffynhonnell agored o Gymraeg cyfoes ar raddfa eang (CorCenCC). Nod y […]

The post Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes am gyflogi Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Golwg360: Pwy sy’n cofio’r rhaglenni plant yma?

Cyfle i ail-fyw rhai o atgofion melys eich plentyndod! Parhau i ddarllen

Golwg360: Wythnos Hefin Jones

Cwynion Cameron, Mohammad Asghar a Meic Stevens sy’ dan sylw… Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Amser #carudigidol

Gan adeiladu ar lwyddiant ymgyrch ddigidol #CaruLlyfrgelloedd y llynedd ac yn dilyn adborth gan staff llyfrgelloedd, byddwn yn cynnal ymgyrch ddigidol â chyfeiriad pendant ac wedi’i thargedu, o ddydd Sadwrn 21 Tachwedd tan ddydd Sadwrn 28 Tachwedd 2015. Bydd ymgyrch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr

Bydd Cylch Darllen y Dysgwyr yn cyfarfod yn Llyfrgell Rhuthun ar Tachwedd 27ain am 3.00pm. Llyfr y mis yw Rhwng dau fyd gan Mared Lewis. Mae Gwen yn dechrau ar ei swydd gyntaf fel athrawes a Rosa, yn ei hwythdegau, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Y Lle – Star Wars

Ein eitem ola ar y gyfres yma o Y Lle! Tro ‘ma, ‘da ni’n cymryd golwg ar rai o’r pethau mwya rhyfedd sydd wedi digwydd yn enw Star Wars dros y blynyddoedd. A does ‘na ddim Jar-Jar mewn golwg. Diolch i gwmni Antena a chriw Y Lle am fod yn siwpyrb eto y gyfres yma. Welwn ni chi tro nesa! – […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Catalog Arlein

Mae na ychydig o drafferthion hefo’n catalog llyfrgell arlein ar hyn o bryd ac rydym yn ceisio eu datrys – os ydych yn cael helynt a fyddech cystal â chysylltu gyda’ch llyfrgell leol neu ebostio llyfrgell@sirddinbych.gov.uk ac fe allwn ni … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad yn disgleirio yn Sparkle

Kelly Harris, Swyddog Ymgysylltu â Phobl Ifanc Dydd Sadwrn 7 Tachwedd, gyda Craig Stephenson, Cyfarwyddwr y Cynulliad a Chadeirydd ein rhwydwaith staff LGBT, es i a stondin i Swansea Sparkle i siarad â’r cyhoedd am waith y Cynulliad a sut … Continue reading Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Gymunedol Bodnant

Ar 16eg o Hydref, 2015 cynhaliwyd seremoni lofnodi colofn yn Ysgol Gymunedol Bodnant i ddynodi camau olaf y gwaith codi dur strwythurol. Roedd yr  ymwelwyr â’r safle ar gyfer y digwyddiad hwn yn cynnwys Cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych, y Cynghorydd Gwyneth Kensler, Ann Jones AC, James Davies AS, Dirprwy Faer Cyngor Tref Prestatyn y Cynghorydd […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress iOS ar gael yn Gymraeg

Mae WordPress iOS nawr ar gael yn Gymraeg ac yn gweithio ar iPhone, iPad ac iPad touch. Mae’r ap yn cynnig modd o weithio ar wefannau WordPress.com a gwefannau hunanwesteio ar sail WordPress.org. Mae hefyd yn cynnwys Darllenydd sy’n fodd o ddarllen cynnwys awduron eraill o fewn byd WordPress. Dyma’r cyflwyniad swyddogol: Mae ysbrydoliaeth yn […]

The post WordPress iOS ar gael yn Gymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Cymraeg: WordPress iOS yn Gymraeg

Mae WordPress iOS nawr ar gael yn Gymraeg ac yn gweithio ar iPhone, iPad ac iPad touch. Mae’r ap yn cynnig modd o weithio ar wefannau WordPress.com a gwefannau hunanwesteio ar sail WordPress.org. Mae hefyd yn cynnwys Darllenydd sy’n fodd o ddarllen cynnwys awduron eraill o fewn byd WordPress. Dyma’r cyflwyniad swyddogol: Mae ysbrydoliaeth yn […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: WordPress Android 4.7

Mae’r diweddariad yma’n cynnwys y newidiadau canlynol: *Mynd i’r ap i weld ystadegau heddiw? Gyda’r Teclyn Ystadegau newydd mae modd dilyn eich ystadegau o’r dudalen Cartref. * Mae hysbysiadau’n wych. Hysbysiadau wedi eu hidlo? Gwell fyth. Helo, bar hidlo hysbysiadau newydd! Mae WordPress ar gyfer Android yn rhoi grym cyhoeddi yn eich dwylo chi, gan […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cidweli yn llawn

Gogwydd o tua 15% oddiwrth Llafur i’r Blaid. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Is etholiadau heno

Llanaelhaearn (Gwynedd)Plaid Cymru – 200Llais Gwynedd – 112Annibynnol – 99Plaid Cymru cipio sedd Llais GwyneddGogwydd anferth yma o Lais Gwynedd i Blaid Cymru o tua 30%.Dewi, Bangor (Gwynedd)Plaid Cymru – 189Llafur – 110Dib Lem 19Plaid Cymru cadwCydwel… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 13:8-10 (BCND:tud.177/ BCN: tud.162)

Bore da a chroeso i’r gaeaf! Wedi cyfnod mor fwyn, mae hen wynt y gogledd wedi cyrraedd a ninnau’n profi newid byd! Ond croeso cynnes fydd yn ein calonnau gobeithio i air Duw heddiw wrth i ni gydaddoli, a chofiwn deuluoedd y rhai a gollwyd yn Ffrainc . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Tachwedd 2015

Parhau i ddarllen