Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: No Wê (Theatr Bara Caws)

Does na ddim byd tebyg i sioe glybiau Bara Caws ym myd y theatr Gymreig. Mae’r dramáu masweddus yn denu heidiau o Gymry Cymraeg sydd yn ysu gael eu diddanu. Nid eu herio, na’u goleuo, na’u cyffwrdd i’r byw – ond … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pam bod sgwrsio’n bwysig

Fyddwn i ddim yn synnu mai’r cyfarfod efo Mhiari Black yng Nghaernarfon neithiwr (a drefnwyd gan Plaid Cymru, Arfon) oedd y cyfarfod gwleidyddol mwyaf yng Ngogledd Cymru ers i Leanne ymweld a Phrifysgol Bangor yn ystod yr ymgyrch etholiad cyffredinol y… Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Mehefin 2015

02/06/15  Noson Wobrwyo Gwirfoddolwyr Ifanc Ysgol Dewi Sant, Y Rhyl 03/06/15  Noson Wobrwyo Gwirfoddolwyr Ifanc, Ysgol Clawdd Offa (Is-Gadeirydd wedi mynychu), Prestatyn 05/06/15  Seremoni Wobrwyo  Wythnos Gwirfoddolwyr, Rhuddlan 06/06/15  Garddwest Clwb Rotary Llangollen, Plas Newydd, Llangollen 06/06/15  Cyngerdd ‘Welsh Memorial in Flanders’, Llanelwy 07/06/15  Seremoni Enwi Bâd Achub Y Rhyl 10/06/15  Digwyddiad ‘Great Denbighshire Menu […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Mai 2015

14/05/15  Seremoni Dinasyddiaeth (Is-Gadeirydd wedi mynychu), Rhuthun 15/05/15  Agoriad Swyddogol Amgueddfa Corwen 15/05/15  Cinio Elusennol Maer Y Rhyl (Is-Gadeirydd wedi mynychu), Y Rhyl 20/05/15  Noson sefydlu Maer Y Rhyl 21/05/15  Lansiad Digwyddiad Barnardo’s (Is-Gadeirydd wedi mynychu), Dinbych 22/05/15  Seremoni Trawst, Ysgol Uwchradd Y Rhyl 22/05/15  Seremoni Wobrwyo Gwylgyfoeth Sir Ddinbych (Is-Gadeirydd wedi mynychu), Rhuthun 22/05/15  Garddwest/Agoriad Swyddogol Gardd newydd […] Parhau i ddarllen

: Ffordd i Gaerdydd 2017

Caerdydd i groesawu ffeinal Cynghrair y Pencampwyr 2017 Mae’r si wedi bod ar led ers wythnosau, ond ar ôl cyfarfod corff llywodraethu pêl-droed Ewropeaidd, UEFA, ym Mhrâg mae’n bleser gennyf gyhoeddi’n swyddogol y bydd Caerdydd yn cynnal ffeinal Cynghrair y … Continue reading Parhau i ddarllen

Golwg Trwy'r Lens: Llinos & Dafydd

Llongyfarchiadau mawr i Llinos a Dafydd a briododd yn ddiweddar yn Eglwys Nant Peris, gan ddilyn yng ngwesty Meifod, Bontnewydd.  Dyma ‘chydig o luniau o’r diwrnod.

© Geraint Thomas, Panorama 2015 – Cedwir Pob Hawl – All Rights Reserved

Mae’r Holl luniau a’r deunydd ar y blog hwn yn berchen i Geraint Thomas, cedwir pob hawl.
All images and material is property of Geraint Thomas All Rights Reserved

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group

Mae grŵp darllen Saesneg Llyfrgell Rhuthun yn cyfarfod ddydd Mercher 8 Gorffennaf am 7.30pm. Llyfr y mis hwn yw The Miniaturist – Jessie Burton Nid oes unrhyw beth cudd na fydd yn cael ei ddatgelu. Ar ddiwrnod hydrefol yn 1686, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg -Ysgol Glanypwll

Erthygl arall o’r gyfres achlysurol sy’n edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro. Y tro hwn, blynyddoedd cynnar un o hen ysgolion y fro, gan W. Arvon Roberts.

Dyma lun o ddosbarth o blant yn Ysgol Glan y Pwll, a dynnwyd yn … Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Cynhyrchu a Darlledu (Munud i Feddwl 3/7/15)Ar lawr gwaelod…

Cynhyrchu a Darlledu (Munud i Feddwl 3/7/15)

Ar lawr gwaelod Canolfan Iaith Clwyd yn Ninbych mae’na amgueddfa o’r enw Gwefr Heb Wifrau, sef casgliad diddorol o hen radios.  Mae’r mwyafrif ohonyn nhw’n dal i weithio a phetaen ni’n troi un ymlaen gallem diwnio i mewn i fyrdd o orsafoedd o bob cwr o’r byd a gwrando ar amrywiaeth o raglenni.  Gallem glywed llifeiriant o fonologau a sgyrsiau, dadleuon tanbaid, pwt o gerddoriaeth, ailddarllediadau, malu awyr, dramâu gafaelgar a llawer mwy a hynny mewn myrdd o ieithoedd.  Nid y radio ei hun fyddai’n cynhyrchu’r eitemau hyn, wrth gwrs.  Mae’r rheiny’n cael eu cynhyrchu’n rhywle arall.  Y cyfan y byddai’r radio yn ei wneud yw eu darlledu.

Mae traddodiadau crefyddol dwyreiniol dros y canrifoedd wedi dadlau fod y meddwl dynol rywbeth yn debyg i radio ac nad ni, mewn gwirionedd, yw cynhyrchwyr ein meddyliau ond yn hytrach eu darlledwyr.  Ystyriwch yr arbrawf hon.  Eisteddwch yn segur mewn man distaw am gyfnod cymharol estynedig a thalwch sylw yn anfeirniadol i gynnwys eich meddyliau.  O wneud hyn, mae’n dra thebygol mai’r hyn y sylwch arno yw llifeiriant mewnol di-dor o fonologau neu sgyrsiau, dadleuon tanbaid, pwt o gerddoriaeth, ailddarllediadau, malu awyr, dramâu personol gafaelgar a hynny yn Gymraeg neu’n Saesneg neu efallai ieithoedd eraill.  

I ba raddau y gallwch chi honni mai chi sy’n cynhyrchu’r llifeiriant mewnol hwn yn ymwybodol yn hytrach na’i fod fel petai’n cael ei gynhyrchu yn rhywle arall, yn yr isymwybod efallai, ac yn cael ei ddarlledu yn eich pen fel rhaglen radio?  Gyda radios go iawn mi fedrwch chi newid gorsaf os nad ydych chi’n hoffi’i chynnwys neu mi fedrwch chi hyd yn oed ddiffodd y set.  Fedrwch chi wneud hynny gyda’ch radio mewnol?  Petaech chi’n medru, jest dychmygwch y distawrwydd.

Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Tri pheth sy tu hwnt i jôc

Mae ochr ddigrif i’r rhan fwyaf o bethau yn y bywyd hwn, a’r rhan amlaf bydd yr hen GA yn tueddu i weld yr ochr honno’n gyntaf.   Ond mae rhai pethau yn y byd, a rhai pethau ym mywyd Cymru heddiw, yn gofyn am roi gwamalrwydd o’r naill du weithiau.  Soniwn heddiw am dri pheth […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 5 Gorffennaf 2015

Darlleniad y Dydd: Barnwyr 10:1-7 (BCND:tud.232 / BCN: tud.212)

Un o’r profiadau ysgytwol rheini i mi oedd gwrando ar anerchiad yr Arlywydd Obama ar achlysur gwasanaeth coffa’r naw a gafodd eu llofruddio mewn eglwys yn Charleston, De Carolina ym mis Mehefin. Roedd yr hyn oedd ganddo i’w ddweud yn drawiadol ynddo’i hun ond roedd grym . . . → Read More: Dydd Sul, 5 Gorffennaf 2015

Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Tamaid cyn trioleg…

Weithiau, mae tasgau ar wahân i flogio’n llenwi pob eiliad o wythnos gyfan. Dyma un o’r wythnosau rheiny, yn anffodus. Ond, na phoenwch, gan fod trioleg o flogiadau ar thema gyffredin ar eu ffordd o’r wythnos nesaf ymlaen. Tri blogiad i drafod tair agwedd ar bwnc sy’n agos iawn at fy nghalon … … … […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: french press

Mae fy merch hynaf wrth ei bodd efo French Press. Mae hi’n mynnu mai’r coffi a gafodd ei baratoi ynddo ydy’r gorau. Roeddwn i’n chwilfrydyg ond dw i ddim yn hoffi teclyn sydd angen gormod o gadw a chynnal (fel Keurig!) A dyma greu French Press fy hun heb brynu dim byd. Yr unig beth sydd angen ydy llwy de. Ar ôl i’r dŵr poeth wedi mynd drwy’r hidlo, gwthiwch y coffi i lawr efo llwy er mwyn gwasgu’r holl hylif yn y gwpan dan yr hidlo. Dyna ni! Roedd fy café ou lait yn blasu’n hynod o dda’r bore ‘ma. Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Beth sydd i faner?

Mi fûm i’n synfyfyrio am y ddadl ffyrnig sydd wedi digwydd dros y pwll mawr ynghylch baner y Taleithiau Cydffederal. Dwi’n meddwl y rheswm pam ydi bod eitha tipyn o bobl ar fy Facebook a Twitter yn ei gweld fel cam ymlaen cael gwared ohoni. Wedi’r cyfan, mae’n cynrychioli egin wladwriaeth a gefnogai gaethwasiaeth.

 
Rhyw fath o, o leiaf. Nid y faner honno oedd baner ‘genedlaethol’ y Taleithiau Cydffederal eithr hon:
 
 
 
Felly mae yna ychydig o gamddealltwriaeth o’r faner ei hun. Yn UDA, yn dibynnu ar eich safbwynt, mae’n cynrychioli naill ai caethwasiaeth neu ryw fath o falchder rhanbarthol. Mae’n anodd braidd i unrhyw un o’r tu allan i UDA gynnig barn gall ar y mater, oherwydd does gynnon ni ddim wir deimladau dwfn yn ei chylch – byddai honni fel arall yn anonest braidd.
 
Does gen i fawr o farn ar y mater, ond yn reddfol, dwi’n rhyw feddwl y gall symbolau a ballu newid dros amser, ac felly y gall y faner gynrychioli heddiw rywbeth nas cynrychiolai mewn oes a fu; mae’n un o’r baneri hynny y gellid dadlau iddi gael ei hadhawlio o elfennau gwleidyddol mwy eithafol – wedi’r cyfan, dim ond eithafwyr asgell dde a hedfanai faner Sant Siôr mewn cof byw, ond adhawliwyd y faner honno ganddyn nhw i gynrychioli cenedl gyfoes, er dwi’n derbyn nad ydi honno’n gymhariaeth uniongyrchol.
 
Y cwestiwn ydi ymhle mae’r llinell? Os derbyniwn fod baner y Taleithiau Cydffederal o hyd yn cynrychioli hiliaeth yna mae’n deg cael gwared ohoni. Er hynny, ni fu gan bobl dduon i bob pwrpas yr un hawliau, ar bapur, â phobl wyn UDA hyd Deddf Hawliau Sifil 1964 – roedd hynny bedair blynedd ar ôl mabwysiadu’r fersiwn bresennol o’r Sêr a’r Stribedi (er mai parhad o fersiynau blaenorol ydi honno hefyd). Ydi baner UDA ei hun hefyd felly’n cynrychioli adeg o annhegwch cymdeithasol yn y wlad honno ac a ddylid ei newid?
 
Wn i ddim i fod yn onest. Ond mae’n codi cwestiynau difyr ynghylch yr hyn y mae baneri yn eu cynrychioli, a bod rhywfaint o ragrith yn perthyn i bobl yn nifer o genhedloedd Ewrop sy’n gefnogol o gael gwared ar faner y Taleithiau Cydffederal (er, fel y gwelwch o’r isod, dydi’r feirniadaeth y byddaf yn ei chynnig ddim wir yn berthnasol i fawr ddim o ddarllenwyr y blog hwn).
 
Yr hyn sydd gen i dan sylw ydi bod baneri nifer o wledydd yn Ewrop yn rhai sydd, i nifer o bobl ledled y byd, yn cynrychioli gormes, erledigaeth a thrais. Mae baner yr Undeb yn enghraifft berffaith. 
 
Dydi ymerodraethau ddim yn tyfu drwy fod yn neis. Ni fu erioed enghraifft o ymerodraeth neis. Fe’u crëir drwy ryfel, gormes a chreulondeb – does dim eithriad i hynny. Mae llawer o Brydeinwyr yn ymfalchïo yn eu baner heb ddeall yr hyn y mae’n ei golygu i gynifer o bobl eraill mewn rhannau eraill o’r byd, ac mae hynny yr un mor wir am honno â tricolores Ffrainc neu Wlad Belg. Cynrychiolant ymddarostyngiad, rhaib a gwarth ar lefel y mae’n anodd ei dychmygu: a ddylid felly gael gwared ohonynt, a hwythau wedi cynrychioli rhywbeth mor ffiaidd ag imperialaeth a phopeth sydd a wnelo â hi?
 
Ym Mhrydain, rydyn ni’n eithaf anymwybodol o wir erchyllter yr Ymerodraeth Brydeinig. Mae hyn am i’r wladwriaeth lwyddo greu delwedd ddedwydd, waraidd ohoni (ac iddi gael ei phortreadu felly yn y cyfryngau hefyd – mae Carry on Up the Khyber yn ffilm dwi’n eitha ei licio ond mae’n enghraifft fyw o’r ddelwedd a feithrinwyd) felly hyd yn oed heddiw nid yw’r hyn a wnaeth i sathru’r gwledydd a’r bobl a orchfygasai’n hysbys iawn. Yn ‘ffodus’ i Brydain, roedd nifer o ymerodraethau a gydfodolai â’i un hi, fel rhai Ffrainc, yr Almaen, ac efallai Gwlad Belg fwyaf oll, wedi llwyddo bod yn waeth – er o drwch adain gwybedyn. Felly yn llygaid hanes fe’i gwelwyd fel ymerodraeth unigryw waraidd a theg. Delwedd gymharol efallai, ond anhaeddiannol tu hwnt.
 
Ond er yr hyn a wnaed dan y baneri hynny (nid yr Almaen; yn wahanol i wledydd eraill wynebodd yr Almaen yr hyn a wnaeth ac edifar, er o raid yn fwy nag angen, a hynny wedi eu trechu ym 1945, ymhell ar ôl diwedd ei hymerodraeth) – oll yn waeth o gryn dipyn na’r hyn a wnaeth y Taleithiau Cydffederal, ac roedd nifer o’r ymerodraethau hyn yn dal i orfodi dioddef ar bobl ymhell wedi i’r Taleithiau Cydffederal ddod i ben – ni fu erioed sôn am eu disodli.
 
Dylai Ewrop edrych arni ei hun cyn beirniadu America.
 
Efallai’r gwahaniaeth, dybiwn i y byddai rhai yn dadlau, ydi bod pobl dduon yn byw yn UDA sy’n gwybod hanes eu pobl yn y wlad honno, a bod y faner sydd yno’n gyson yn chwifio oddi uwch yn eu hatgoffa o’u dioddefaint.
 
Gall o leiaf rai ohonom yng Nghymru gydymdeimlo â hynny, dwi’n meddwl, er na ddylem haeru cymhariaeth uniongyrchol (byddai hynny’n gwbl anghywir). I mi fel Cymro Cymraeg, mae baner yr Undeb yn cynrychioli gormes. Mae’n gynrychioliad byw o syniadaeth wladwriaethol i ddileu fy hunaniaeth ddiwylliannol, ieithyddol a chenedlaethol gynhenid i; yn fwriadol ac yn faleisus. Dyna pam dwi’n teimlo rhyw ddicter distaw yn lle bynnag y gwela i’r faner honno yng Nghymru; mae’n sarhad arnaf i’n bersonol ac ar fy mhobl i. Felly mi fedraf ddeall sut mae pobl dduon yn UDA yn teimlo tuag at faner y Taleithiau Cydffederal, er ar lefel ac mewn ystyr gwahanol.
 
Ta waeth, sylwedd yr hyn dwi’n ceisio’i ddweud ydi hyn. Os gwaredu baner y Taleithiau Cydffederal, oni ddylai nifer fawr o fflagiau cenedlaethol gwladwriaethau Ewrop hefyd gael eu roi i’r naill ochr hefyd?

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Actor sy’n teimlo y dylai ei gymeriad gael ‘Parch’

Un cymeriad sydd wedi dal dychymyg gwylwyr cyfres ddrama S4C Parch yw gŵr y ficer Myfanwy Elfed, y darlithydd Archaeoleg deallus ond diniwed, Terwyn. Yn y bennod ddiweddaraf,nos Sul, 5 Gorffennaf, mae Terwyn yn dechrau sylweddoli cymhelliad hollol hunanol y …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ffeministiaeth a thudalen 3 drwy lygaid model o Gymru

Bydd S4C yn mynd y tu ôl i’r llenni ar fywyd un o brif fodelau bronnoeth Prydain mewn rhaglen ddogfen nos Fawrth 14, Gorffennaf. Mae Jess Davies, 22 o Aberystwyth, yn modelu mewn rhai o gylchgronau mwyaf poblogaidd dynion gan …Darllen mwy Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae hi’n ôl

Mae fy merch newydd ddod adref yn ddiogel wedi treulio mwy na phum mis ym Mhrydain. Roedd yn rhyfedd ei gweld hi’n dod allan o’i hystafell y bore ‘ma! Mae gynnon ni gymaint i adrodd efo’n gilydd. Rhaid ei wneud o fesul dipyn. Ces i ddarn o gacen gri ef… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pigion Diwedd y Flwyddyn

Ymddiheuriadau – ro’n i’n meddwl basa gen i adolygiad fideo o Batman: Arkham Knight i fyny wythnos yma. Ond mae’r gêm yna’n hir. Felly wythnos nesa. Dwi’n gaddo. *** Ar ddechra’r flwyddyn, wnes i restr bach handi o’r gemau i edrych allan amdanyn nhw. O rheini, mae dau wedi dod allan (adolygiadau fideo fan hyn a fan hyn), […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Rhuthun

Sesiwn stori a chan i fabis o dan 1 oed
10.00yb & 11.00yb, 6ed Gorffennaf
Llyfrgell Rhuthun Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -Y Rhwyfwr

Rhan o  erthygl o rifyn Gorffennaf 2006, yng nghyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans.

Y Rhwyfwr
Y mis y cysylltir y ‘Rhwyfwr’ yn bennaf ag ef yw Gorffennaf. Yn ystod y mis yma mae pysgota nos ar ei orau, neu felly yr yda’ ni yn ei obeithio, ac o… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sesiwn Rhigymau

Bydd Sesiynau Rhigymau Llyfrgell Prestatyn i blant 4 oed ac iau yn cael eu cynnal fis yma ar 2, 9 a 16 Gorffennaf. Bydd dwy sesiwn, un rhwng 9.30 a 10.15 ac un rhwng 10.45 ac 11.30. Am ragor o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Merched y Rhath a’r Rhyfel: Rhan 5

Roedd Capel Methodistaidd Wesleaidd Roath Road ar y gornel rhwng Heol y Plwca a Heol Casnewydd. Roedd yn adeilad mawr a adeiladwyd tua 1860, gyda lle i 1000 o bobl. Sefydlwyd Cylchgrawn Roath Road yn wreiddiol fel cylchgrawn Ysgol Sul Fethodistaidd Wesleaidd Roath Road (DX320/3/2/i-iii). O fis Tachwedd 1914 fe’i cyhoeddwyd yn fisol o dan […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Canlyniad is etholiad Pentyrch

Is etholiad Pentyrch, Caerdydd:Totri 561(-14% ), PC 543 (+27% ), Llaf 234 (-12%). Annibyn 24Gwyrdd 22Dib Lems 10 Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Hwyl fawr hanner cyntaf 2015!

Anodd credu bod chwe mis cynta’r flwyddyn wedi mynd i rywle mwya’ sydyn! Mae’r diwrnod hiraf wedi bod… "downhill o hyn ymlaen" medda rhywun!

Twt lol, dyma adeg orau’r flwyddyn. Mae wedi c’nesu digon i rywun fedru aros allan yn yr ardd ar ôl i’r haul fachlud dros Graig Nyth y Gigfran, heb i’r gwybaid ddod allan o fewn eiliadau!

Nosweithiau hir, unai yn chwynu a gweithio, neu -rhywbeth nad ydym Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o ryfela yn y Brifddinas

O diar, mae’r grwp o gynghorwyr mwyaf boncyrs yng Nghymru (ac mae hynny’n cryn ddweud) wrthi unwaith eto.  Ymddengys bod grwp Llafur Caerdydd wedi pleidleisio i daflu’r Cynghorydd Ralph Cook allan o’r Blaid Lafur am chwe mis.  Mi fydd darllen… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pack 1

Dw i newydd brynu Pack 1 Français Authentique! Roeddwn i’n dysgu Ffrangeg ers blwyddyn ac wedi defnyddio’r we a CDau amrywiol. Roedd pob un ohonyn nhw’n gymorth i mi, ond rhaid dweud mai gwefan Johan sydd yn fwyaf effeithiol. Mae o’n dweud mai ar gyfer rhai sydd yn deall Ffrangeg heb fedru ei siarad eto ydy ei gyrsiau. Dw i’n credu’n siŵr bod y cwrs yn berffaith i mi. Ces i gip ar y cynnwys; mae yna lawer o awdio a thrawsgrifiadau sydd yn swnio’n ddiddorol. Edrycha’ i ymlaen at y dyddiau nesaf! Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cysylltwch ag S4C ar rif ffôn newydd – 0370 600 4141

Cwestiynau. Syniadau. Sylwadau. Mae Gwifren Gwylwyr S4C yn agored bob dydd i sgwrsio â chi. O 30 Mehefin 2015 ymlaen, mae rhif ffôn y gwasanaeth wedi newid. Am sgwrs gydag aelod o dîm y llinell gymorth bydd nawr angen i …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Ni a Nhw

Ond yw hi’n rhyfedd fel y bydd llywodraethau adain dde, neu dde-canol fel maen nhw’n hoffi cael eu galw, yn siarad cymaint am ryddid yr unigolyn ac yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gyfyngu ar y rhyddid hwnnw? O ‘fory ymlaen yn Sbaen, bydd deddf newydd yn dod i rym, deddf sy’n dwyn […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cyflwynydd newydd yn ymuno â thîm Cyw

Gall S4C ddatgelu mai Huw Owen o Lanberis fydd yn cyd-gyflwyno Cyw gyda Catrin Herbert. Bydd Huw yn ymddangos ar y sgrin am y tro cyntaf ar 11 Medi. Cyw yw gwasanaeth plant S4C sy’n cael ei darlledu yn ddyddiol …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Enillydd Cariad@Iaith Caroline Sheen i barhau â’r gwersi Cymraeg

Mae enillydd cyfres cariad@iaith eleni, Caroline Sheen ar ben ei digon ar ôl cael e-bost gan ei yr actor Hollywood a’i chefnder Michael Sheen yn ei llongyfarch a’i hannog i ddal ati i ddysgu’r Gymraeg. Dywedodd Caroline, sy’n seren adnabyddus …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg - Ysgol Dyffryn Ogwen: Rhyddiaith i ddysgwyr, Hannah Cook, y wobr gyntaf!

Fy Uchelgais Hannah ydw i a dw i’n un deg pedwar oed ac yn byw mewn pentref bach o’r enw Rhiwlas,  ger Bethesda. Rydw i’n ofnadwy o lwcus i fyw mewn lle mor brydferth ac mae hyn yn fy nheulu gyda fy niddordeb, ffotograffiaeth. Mae tynnu lluniau o fynyddoedd gwych a bendigedig Eryri yn rhoi […] Parhau i ddarllen

Storïau Tir Du: Mân Siarad

Darn a ymddangosodd yn y llyfryn “Dyma Ni” gan aelodau o grŵp ysgrifennu aelodau Celfyddydau Anabledd Cymru: Un peth dwi wedi’i ddysgu dros y misoedd diwethaf yw peidio â gofyn i rywun ydyn nhw’n well os nad ydw i’n gwybod eu bod nhw! O ganol iechyd, ym mis Medi, cefais bythefnos pryd, os oeddwn yn […] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Unmentoring 2: Treialon Coffi ar Hap

Beth all gwasanaethau cyhoeddus Cymreig dysgu o Gyngor Kirklees? Fe wnaeth Dyfrig Williams trafod ‘bod yn ddigidol’ gyda Steve Langrick. Rydyn ni wedi bod yn cynnal Treialon Coffi ar Hap, lle mae cyfranogwyr yn cael eu tynnu at ei gilydd ar hap i drafod eu gwaith, ers ein seminar Lles ym mis Mawrth. Rydyn ni […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol: Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Ar 26 Mehefin 2015, cyhoeddwyd ein Hadroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) (PDF 1.22 MB). Mae’n cynnwys 37 o argymhellion ar gyfer y Gweinidog, sy’n … Continue reading Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cyfle i ennill iPod Shuffle neu werth £50 o lyfrau Gwasg Prifysgol Rhydychen!

Mae tymor y gwyliau yma, ac felly dyma gwis thema cerddoriaeth gan Wasg Prifysgol Rhydychen i’ch helpu chi deimlo’r awydd. Defnyddiwch adnoddau ar-lein Gwasg Prifysgol Rhydychen – sy’n rhad ac am ddim yn Llyfrgelloedd Sir Ddinbych – i ateb y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dadansoddiad Martin Baxter o stori etholiad 2015

Dydi dadansoddiad Martin Baxter o’r cyfeiriadau a symudodd pleidleiswyr ddim yn manylu ar yr hyn ddigwyddodd yng Nghymru – ond mae’n ddadlennol serch hynny.  Mwy o bleidleisiau Llafur yn mynd i ‘r Toriaid nag i UKIP, y Toriaid yn colli llwyth o bl… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: colled i un, elw i’r llall

Clywais y newyddion trist y bore ‘ma byddai Petr Cech yn gadael Chelsea a symud i Arsenal, ond wedi darllen ei lythyr at ei gefnogwyr, dw i a fy mab ifanc sydd yn hoff iawn o Chelsea a’r gôl-geidwad ardderchog hwnnw, yn deall pam ei fod o wedi gwneud y penderfyniad. Gobeithio bydd o’n cael cyfle i chwarae cymaint ag y myn a defnyddio ei sgil medrus yn y tîm newydd. Fe fydd yn anodd i fy mab weld y gêm nesaf rhwng y ddau dîm. Bydda i’n cefnogi Petr Cech yn bersonol a gobeithio y bydd o’n blocio pob ergyd Chelsea! Yna byddan nhw’n gweld eu colled a chamgymeriad. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Llyfrgell Y Rhyl

Os ydych yn dod i Lyfrgell y Rhyl dros y dyddiau nesaf ac yn gweld bod y drysau wedi cloi, peidiwch â phoeni mae’r llyfrgell yn dal yn agored. Mae gwaith adeiladu yn digwydd yn y fynedfa, felly bydd angen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sêr sinema Prydain yn ymuno â Dictionary of National Biography (DNB) Rhydychen

Mae 105 o “fywydau newydd” wedi’u hychwanegu at Dictionary of National Biography Rhydychen sydd ar gael ar-lein yn Llyfrgelloedd Sir Ddinbych.  Mae’r ychwanegiadau newydd yn cynnwys 25 o fywgraffiadau newydd actorion, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr sydd wedi helpu i siapio byd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm – She’s Funny That Way (12) – gyda Rhys Ifans

Y Sêr: Owen Wilson, Imogen Poots, Jennifer Aniston, Rhys Ifans, Will Forte a Kathryn Hahn Y Cyfarwyddo: Peter Bogdonovich Y Sgrifennu: Peter Bogdonovich a Louise Stratten Hyd: 92 mun Adolygias y ffilm She’s Funny That Way ar raglen Prynhawn Da ar S4C … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: San Andreas (12) – gyda Ioan Gruffudd

Y Sêr: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Paul Giamatti, Ioan Gruffudd a Kylie Minogue. Y Cyfarwyddo: Brad Peyton Y Sgrifennu: Carlton Cuse Hyd: 114 mun Adolygias y ffilm San Andreas ar raglen Heno ar S4C ar Fehefin 23ain, a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed- timau’r ardal

Trydedd ran y gyfres am ‘hanes y bêldroed yn y Blaenau’.
 
Yn anffodus, ychydig yn garpiog yw gweddill o gofnodion Ernest Jones ar bêl-droed Stiniog yn y cyfnod cynharaf, â’r tueddiad i neidio o gyfnod i gyfnod.

Ond mae un rhan sy’n ddiddorol dro… Parhau i ddarllen

atgof.co: June 2015

atgof.co: Mehefin 2015

fel y moroedd: darganfyddiad

Mae technoleg newydd yn dod ata i’n araf iawn. Dechreuais ddefnyddio hen iPhone fy ngŵr fisoedd yn ôl wedi iddo brynu un newydd. Dw i’n ei ddefnyddio ond fel ffôn syml a chamera’r rhan fwyaf o’r amser heb ddeall pob defnydd y teclyn bach hwn. Felly roeddwn i wrth fy modd yn dod ar draws ar ddamwain y modd i osod ar y sgrin fach unrhyw lun oddi wrth yr albwm. Dyma ddewis un ar unwaith – un o gannoedd a dynnais yn Fenis! Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur yn gwbl hapus efo tan wariant cyhoeddus yng Nghymru

Felly roedd Andy  Burnam yn gwybod bod Cymru yn cael ei than gyllido yn 2007 – ond eto yn hytrach na mynd i’r afael efo’r sefyllfa aeth ati i ganiatau i Gomisiwn Holtham dreulio blwyddyn yn darganfod os oedd Cymru yn wir yn cael ei than gyllido.  Dwi’n credu i’r Comisiwn edrych ar y ffordd mae Cymru’n cael ei chyllido rhwng haf 2008 a haf 2009.   Canlyniad i Gytundeb Cymru’n Un oedd Comisiwn Holtham – neu mewn geiriau eraill gorfodwyd Llafur i gytuno i gomisiwn i ddarganfod os oedd Cymru yn cael ei than gyllido.
 O ddarganfod bod Cymru yn cael ei than gyllido o tua £300m y flwyddyn yn 2009 penderfyniad Llafur oedd gwneud dim i adfer y sefyllfa – gan ddefnyddio’r argyfwng economaidd ar y pryd fel esgys – er mai piso dryw yn y mor ydi £300m o gymharu a chyfanrwydd gwariant cyhoeddus y DU mewn gwirionedd.  Ond ag ystyried newyddion heddiw dydi hynny ddim yn syndod, roeddynt eisoes yn deall bod Cymru’n cael ei than gyllido yn 2007 – ar yr hwyraf un – ond nid oeddynt am wneud dim oll am y peth.

Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Traeth Sousse

A hithau’n ddiwedd Mehefin mae pobl yn amlwg yn meddwl am wyliau’r haf, a gallwn ddychmygu’r cyffro y mae pobl yn ei deimlo wrth gychwyn ar eu gwyliau i wahanol rannau o’r byd.  Yn aml iawn, bydd atgofion a lluniau’r gwyliau’n cynnal pobl am fisoedd wedi iddyn nhw ddychwelyd adref.  Ond weithiau, mae gwyliau’n troi’n […] Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Ysbrydion Aberteifi gan Idris Mathias!

Fanny a’u Clocs Atsain, Ysbryd y Traeth, Twm Ffagod, Ysgerbwd y Cei, Pwll Sgrechh – ma’ nhw i gyd ‘ma!   Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Yn ol yn yr ardd: mafon

Daethon yn ol, neithiwr, ar ol bron wythnos i ffwrdd yn Besançon, yn Ffrainc.  (Dinas gwych, hardd, gyda ymrwymiad i bio-diversity.  Ac efalla bydd mwy am Besancon yn y man).  Fel unryw arddwr, roeddwn yn gobeithio bod yr ardd mewn cyflwr da wrth dod yn ol, enwedig ar ol tywydd sych.  Doedd dim eisio poeni.  Roedd fy mab wedi gwneyd yn dda gyda’r tŷ gwydr, a popeth yn edrych yn iawn.  Tra yn Besançon, roedd rhaid (!) mynd i un neu ddau Boulangerie, i weld be oedd yna, a blasu’r  cynnyrch.  Un peth prynais oedd ‘Tartelette Froamboise’ (dwi’n meddwl dyna roedd yr enw).

Dyma rhai o’r cynnyrch ar gael:

A dyma be brynis i:

Mi lwyddais i gymryd llun cyn sglaffio fo.  Mi roedd hi mor dda – a dim rhy felus.  Dwi erioed wedi pobi tarten fel ‘ma – ond mae bwyta hon wedi rhoi ysbtydoliaeth – a falle mi fyddaf yn trio cael riseit a gweld sut bydd ein mafon ni yn blasu wedi eu rhoi mewn tarten fel hyn.  Dydy nhw ddim mor dda eleni – mae’r tywydd wedi bod mor sych, ond mae na ddigon ar gael i drio gyda tarten bach, os gai amser. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Tiwn bore Sul – Prague- Jess #boresul #bandgoreerioed #chill