Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Mae Pen-blwydd JK Rowling Heddiw

Ganwyd JK Rowling ar 31 Awst, 1965. Y hi wrth gwrs sy’n gyfrifol am y ffenomen Harry Potter. Os nad ydych wedi darllen y llyfrau eto neu heb weld y ffilmiau, gallwch fentro i mewn i’r byd o hud a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ynys st. martin

Mae fy merch hynaf a’i gŵr ar eu gwyliau ar Ynys St. Martin yng Ngharibïaidd. (Pasiodd y corwynt sydd gan yr un enw â’i chwaer cyn iddyn nhw gyrraedd.) Mae hi’n gyrru lluniau drwy’r ffôn symudol o bryd i’w gilydd. Does dim llu o dwristiaid ac mae nhw’n medru ymlacio. Peth unigryw a diddorol ydy’r ffaith bod y wlad honno’n cael ei rhannu’n ddau – Iseldiraidd a Ffrengig. Mae’r bobl yn siarad Saesneg ar un ochr a Ffrangeg ar y lleill. Does dim ffin glir ac felly mae pawb yn mynd a dod fel mynnon nhw. 
llun: y ffin Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gwerth gweddi?

Mewn llythyr yn y Daily Post ddydd Mercher roedd Gerard Tobin o Gonwy yn feirniadol o ymateb yr eglwysi Cristnogol i ddioddefaint y ffoaduriaid sy’n ceisio lloches yn ein plith ar hyn o bryd.  Wn i ddim pa gyswllt sydd gan Mr Tobin â’r eglwysi’n gyffredinol nac â’r un eglwys unigol.  Ond yr hyn a […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Goreuon Gŵyl Caeredin 2015

Dwi newydd ddychwelyd o Gaeredin, dinas ragorol i ymweld â hi ym mis Awst, pan gynhelir gŵyl gelfyddydol ryngwladol ar hyd ei strydoedd. Fel rhan o’r dathliadau ceir comedi, llên a chelf, a llond y lle o weithiau theatr, a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Sara Louise Wheeler: Dyfodol Cyfrwng Gymraeg!

Wel mae llond o bethau wedi digwydd ers i mi sgwennu’r golofn ddiwethaf. Fy newyddion fwyaf yw fy mod wedi ymgeisio am swydd fel ‘Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol (Cyfrwng Gymraeg)’…ac wedi ei glanio hi! Ie wir, doeddwn i ddim wedi bwriadu ymgeisio am swydd newydd mor fuan ar ôl cychwyn ym mhrifysgol Bangor, yn enwedig […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o idiotrwydd o Orllewin Caerdydd

Mae’n debyg bod ymgeisydd UKIP yng Ngorllewin Caerdydd yn etholiadau’r Cynulliad i’w ganmol am gael ei bamffled agoriadol allan yn weddol gynnar.  Neu o leiaf dwi’n rhyw gymryd mai gohebiaeth ar gyfer etholiadau’r Cynulliad ydi’r pamffled gan mai … Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dim Eirin

Blwyddyn arall heb eirin.

Dim eirin Dinbych. Dim damsons gwyllt. Dim eirin tagu.

Mae pen draw i amynedd pawb, ac mae’r goeden eirin Dinbych yn yr ardd gefn yn agosáu at y last chance saloon. Mi flodeuodd hi eto eleni, ond ddaeth dim ffrwythau. Bosib iawn mae’r cyfnod oer adeg blodeuo achosodd y methiant, ond roedd gwenyn yn sicr wedi bod yn peillio arni. Bosib nad ydi’r goeden yn fodlon yn ei Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Hanesion hynod Anti Cein

Am gyfnod hir bu Anti Cein, Gellilydan yn gyrru straeon a hanesion o’i milltir sgwâr i Llafar Bro. Dyma ran o bennod a ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Medi 2004.

Yn hen ysgriflyfr fy niweddar fam cefais yr hen ddywediadau a hanesion hyn, a hithau… Parhau i ddarllen

atgof.co: Canada

fel y moroedd: i marseille

Prynodd E-lyfr arall efo MP3 gan Sylvie Lainé, sef Voyage à Marseille. Y tro hwn, un stori hir, ddoniol ydy hi – stori am gwpl hŷn o Loegr sydd yn teithio o Lundain i Marseille ar eu gwyliau mewn car. Does dim trosedd, digwyddiadau hyll, dim byd annymunol ond cipolwg ar y diwylliant, pobl, bwyd, lleoedd Ffrengig a adroddir yn Ffrangeg syml i ddysgwyr. Defnyddir yr amserau eraill heblaw presennol mewn modd naturiol fel byddwch chi’n eu deall yn dda. Mae deialogau doniol a achoswyd gan gamynganiad y gŵr nad ydy ei safon Ffrangeg cystal â’i wraig. Rhaid bod Sylvie yn gyfarwydd â hynny gan ei bod hi’n dysgu Ffrangeg i estron. Rhoddais bum seren ar dudalen Amazon.


Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Eryrod Pasteiog

Roedd y dail yn hynod o wyrdd y bore hwnnw, a ddylwn i ddim fod wedi synnu achos mae dail fel arfer yn wyrdd, felly synnais i ddim. Roedd yn ymateb call. Ni ŵyr y lliaws fod, fel rheol, fwy o ddail ar goeden nag sydd i goeden foncyffion. Ond fe fûm innau wastad yn un sylwgar, yn un gân o flaen y gweddill, a dyna pam nad oes neb yn fy hoffi, ac yn taflu ataf wrthrychau lu, boed yn gerrig, yn gyllyll neu’n gadeiriau ac unwaith stôl odro. Fe’i cedwais a’i defnyddio at ei phriod fwriad. Does gen i ddim buwch felly smaliais.

Stôl ar ôl,


Ar ôl mae stôl,


Ond be ddaw wedyn?


Sosej rôl.

Roeddwn fardd ym more glas fy llencyndod gynt.


Sosej rôl yn

RHEIBUS


fel eryr


pasteiog.


Ydi, mae’r hen chwedlau’n wir. Beirdd ddoe yw’r bwytwyr mawr; ac ar ôl oes o gynganeddu, hen gelf na ddeall neb ac na ddiolch neb amdani eithr cynganeddwyr, gan draflyncu cywyddau ânt dew gan swmp eu gallu; archwilient finiau’r archfarchnadoedd yn eu blys am englynion newydd ond methiant ddaw iddynt bob un oherwydd ni chewch mewn archfarchnad farddoniaeth a dyna pam fod Mei Mac bellach yn ugain stôn ac ni fydd yn gadael ei dŷ mwyach ond i odli.

Nid oes yn rhaid i feirdd penrhydd odli felly maen nhw’n dewach fyth fel rheol.


Ond methu’r pwynt ydwyf – yn ôl ato. Cerddais ar droeon i lawr y lôn fach tua’r ffridd brudd, grimp gan sychder, lle gwelsai’r hynafiaid ryfeddod yn y rhedyn a gwirionedd yn yr wybren faith gynt oddi fry; ac ynddi sêr gwib rif y gwlith yn … gwibio.

Welais i mo hynny erioed, ond mi welais yno Dewi Llwyd, ac mi wn fod Dewi Llwyd yn licio wy wedi’i ffrio achos mi fydd weithiau’n gwisgo wy wedi’i ffrio am ei ben fel het, fel rockstar y werin bobl. Aethpwyd ag ef i’r ddalfa am fod rhaid; ofnai’r plant ei benwisg ac fe’i hymosodwyd arno gan wylanod a chan gathod, yn ffyrnig eisiau wy. Heidiodd am ei gylch bryfaid a rhedodd oddi wrthynt nerth ei draed ac yn wylofain – rhedodd i fyny’r bryn a lawr i’r glyn, rhwng yr eithin a’r grug a’r Melyn Mair, i geisio’u gwaredu, nes dod i orweddian yn lwmp di-anadl ar weiriau’r wern. Erbyn hynny, roedd yr wy wedi hen ddisgyn oddi ar ei ben gyda’r holl redeg, ac ar ôl hel ei feddyliau am ei ddiwrnod diweddaraf, ymlusgai’n wrthodedig tua thre, cyn parhau â’r cylch dieflig eto drannoeth.

Bu farw Dewi Llwyd yn ddeunaw oed.  Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cwrdd â’r Awdur

Mae Arthur Penlington yn sôn am ei lyfr newydd “Around the World in Wonder Socks” yn Llyfrgell y Rhyl, dydd Gwener 4 Medi, 6.00pm – 7.00pm. Straeon ffraeth ac ingol o daith gŵr heb unrhyw gynllun penodol. Fe gychwynodd cyn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Yn ol i’r deyrnas fanana

Felly dyma fi ar y llong ar y ffordd yn ol adref i’r newyddion gwych fy mod yn cael gwneud fy nghyfraniad bach i gadw 45 o ‘arglwyddi’ newydd mewn moethusrwydd.  Daw hyn a’r cyfanswm i 826.  Mae nifer o ‘r ‘arglwyddi’ newydd ymysg y sawl oedd ynghanol y sgandal dreuliau enwog saith mlynedd yn ol.  Mae gan y Dib Lems 8 o aelodau seneddol etholedig a 102 o ‘arglwyddi’ efo’r hawl i ddeddfu – er na chawsant eu hethol gan neb. 

Mae’n debyg mai’r unig gorff llywodraethol mwy o ran maint ydi Cyngres y Bobl yn China sydd a bron i 3,000 o aelodau. Ond mae hwnnw yn gorff mwy democrataidd, llai drud a llai llwgr na Thy’r Arglwyddi.  Mae yna etholiadau – o fath – i’r Gyngres. Yr unig beth sydd ei angen i fod yn aelod o Dy’r Arglwyddi ydi bod yn ffrindiau efo arweinydd un o’r pleidiau unoliaethol mawr, bod wedi cyfrannu pres i arweinydd un o’r pleidiau unoliaethol mawr, neu bod wedi cyfrannu i un o’r pleidiau unoliaethol mawr.  Mi fydd yna ambell i berson arall yn cael ymuno o bryd i’w gilydd am resymau cyflwyniadol.

Tra bod dod a thair mil o gynrychiolwyr o pob cwr o China at ei gilydd yn broses cymharol ddrud, dydi’r Gyngres ond yn cyfarfod am 10 i 14 diwrnod y flwyddyn – yn y gwanwyn fel rheol.  Mae Ty’r Arglwyddi yn cyfarfod ar hyn y flwyddyn – ac mae unrhyw aelod sy’n teimlo fel mynychu yn cael gwneud hynny – gan dderbyn ‘costau’ o £300 y dydd.  Yn naturiol ddigon bydd llawer yn cymryd mantais o hyn, a bydd rhai’n treulio’r diwrnod yn cysgu’n braf ar y meinciau coch cyfforddus.

Mae deddfwrfa fawr, anetholedig fel hyn yn arwydd o wladwriaeth lle nad ydi atebolrwydd yn gweithio’n iawn, a’r mwyaf mae rhywun yn edrych ar y drefn Brydeinig, y mwyaf mae dyn yn cael y teimlad bod yr atebolrwydd democrataidd sydd wedi ei sefydlu yng ngweddill Gorllewin Ewrop wedi mynd ar goll yn y  DU rhywsut.  Dwi’n gwybod i’r Chwyldro Ffrengig fethu a chyffwrdd Prydain – ond rhywsut llwyddodd i ddylanwadu ar wledydd eraill na effeithiodd yn uniongyrchol a nhw.  Ond rhywsut mae yna deimlad o Deyrnas Fanana am y DU – rhywle lle mae’r syniad o gyfartaledd  ac atebolrwydd llywodraethol wedi methu a gwreiddio’n iawn

Meddyliwch am Bennaeth y Wladwriaeth er enghraifft.  Dynas o’r enw Elizabeth Windsor sy’n 
cyflenwi’r rol arbennig yna ar hyn o bryd.  Mae wedi bod wrthi – heb fod yn atebol i neb na dim – am 
dros i hanner canrif.  Mae ei chymwysterau ar gyfer y swydd bwysig yma fel a ganlyn:

Hi oedd merch hynnaf ei thad.
Doedd ganddi hi ddim brawd.
Dydi hi ddim yn Babyddes, a dydi hi ddim wedi priodi Pabydd.


Mewn geiriau eraill cafodd ei phenodi ar sail secteraidd a llwythol.  Er gwaethaf hynny mae’r trethdalwr – yn Babyddion neu beidio – yn cael eu gorfodi i ariannu Elizabeth Windsor ac aelodau eraill ei theulu.  Mae’n rhaid gwneud hyn er gwaetha’r ffaith ei bod hi a’i theulu ymysg pobl gyfoethocaf y Byd – ac mae’r cyfoeth hwnnw wedi ei adeiladu ar y manteision mae’r olyniaeth llwythol a secteraidd wedi ei roi iddynt.  Mae ei mab hynaf – Charles Windsor – a’r brenin nesaf os bydd yn goroesi ei fam – yn hoff iawn o geisio dylanwadu ar weinidogion sydd wedi eu hethol yn ddemocrataidd trwy lythyru efo nhw i bwrpas  gorfodi ei gwahanol ddiddordebau esoterig ar y gweddill ohonom.  Mae atebion rhai o’r gweinidogion yn ogleisiol o grafllyd.Erbyn meddwl, efallai fy mod wedi gwneud cam ddefnydd o’r gair ‘democrataidd’ yn y frawddeg ddiwethaf ond un.   Mae gan y llywodraeth bresenol fwyafrif llwyr i lywodraethu yn ol ei doethineb addfwyn ei hun ar 37% o bleidleisiau’r sawl a drafferthodd i bleidleisio.  Mae hynny’n fwy na’r 35% a gafodd Blair yn 2005 gyda llaw.   Mae’r wladwriaeth yn cael ei rhedeg gan gabinet sydd a 50% o’i haelodau wedi bod i ysgolion bonedd – 7% ydi’r ganran ymysg y cyhoedd yn gyffredinol.  Mae’r Prif Weinidog a’i Ganghellor yn perthyn trwy waed i’r dywydiedig Elizabeth Windsor a’i thylwyth llawen.  

Mae gennym drefn etholiadol sy’n caniatau i un blaid gael 3 sedd ar llai na 100,000 o bleidleisiau ac un arall i gael 1 gydag 3.8m o bleidleisiau.  Ar hyn o bryd mae’r brif wrthblaid yn cynnal etholiad arweinyddol.  Mae tri o’r ymgeiswyr efo gwleidyddiaeth tebyg iawn i’w gilydd ac nid anhebyg i un y llywodraeth.  Fel 17 aelod o’r cabinet Toriaidd mae 3 ohonynt wedi bod i Rydychen neu Gaergrawnt.  Oherwydd bod ofn cyffredinol ymysg arweinyddiaeth presenol y Blaid Lafur bod y rhan fwyaf o’r pleidleiswyr am bleidleisio i’r boi sydd wedi ei addysgu yn y coleg ‘anghywir’ a sy’n arddel y wleidyddiaeth ‘anghywir’ (hy gwleidyddiaeth y rhan fwyaf o aelodau ei blaid) mae yna ymarferiad enfawr i chwynu’r rhestr etholwyr o bleidleiswyr sy’n debygol o bleidleisio trosto yn mynd rhagddi.  Canlyniad chwerthinllyd hyn ydi bod arweinwyr undeb a phobl sydd wedi ymgyrchu tros hawliau pobl gyffredin trwy eu bywydau yn cael eu gwrthod oherwydd ‘nad ydynt yn arddel gwerthoedd Llafur’ tra bod dynion busnes cyfoethog yn cael eu derbyn.

Nid bod llawer o hyn am gynhyrfu’r cyfryngau wrth gwrs.  Mae’r rhan fwyaf o’r cyfryngau print ym mherchnogaeth pobl gyfoethog iawn sy’n rhannu’r un buddiannau materol a’r sawl sy’n llywodraethu, ac mae pawb yn cael eu gorfodi i gyfrannu at ddarlledwr cyhoeddus sy’n gweithredu fel darlledwr gwladwriaethol pan mae’n canfod bygythiad i fuddiannau’r wladwriaeth – ac yn mynd ati i stwffio propoganda amrwd i lawr corn gyddfau’r sawl sy’n ei ariannu.  Gwelwyd hyn yn ystod ymgyrch refferendwm yr Alban yn ddiweddar, fe’i gwelwyd yn ystod y dwsinau o ryfeloedd mae’r DU wedi cael ei hun ynddynt ers sefydlu’r Bib, fe’i gwelwyd yn ystod Streic y Glowyr, fe’i gwelir yn yr hyrwyddo hysteraidd o ddigwyddiadau ‘brenhinol’ a sefydliadol, ac fe’i gwelwyd trwy gydol y stad o anhrefn maith yng Ngogledd Iwerddon.  

Yn wir mi fyddwn yn dadlau i lyfdra newyddiadurol yn ystod y cyfnod hwnnw a arweiniodd at fimicio cibddall o naratif llywodraethol bod problem wleidyddol yn broblem droseddol anesboniadwy gyfrannu  at golli cannoedd o fywydau yn ddi angen.  Ac ar ben hynny – er gwaethaf presenoldeb anferth yn y dalaith ar hyd y cyfnod – methodd y Bib a gweddill y cyfryngau a sylwi bod nifer sylweddol o ddynion oedd yn cael eu rheoli ac oedd yn derbyn cyflog gan y wladwriaeth yn rhedeg o gwmpas y dalaith yn saethu pobl a’u chwythu i fyny – a hynny er (a defnyddio idiom leol) bod y cwn ar ochrau’r strydoedd yn gwybod yn iawn.  

Gyda llaw mae’n ddiddorol yn y cyd destun yma i Douglas Hogg gael ei godi’n ‘arglwydd’ ddoe.  Enilliodd enwogrwydd amheus iddo’i  hun ddwywaith yn y gorffennol – am ddefnyddio trefn dreuliau llwgr San Steffan  i gael y treth dalwr i dalu am lanhau ei ffos, ac am sefyll i fyny yn Nhy’r Cyffredin i wneud honiad ffug bod  Pat Finucane, un o bartneriaid hyn cwmni cyfreithiol  Madden & Finucane o Felfast, yn gefnogwr i’r IRA.  Cafodd Finucane ei lofruddio o flaen ei wraig a’i blant lai na mis yn ddiweddarach tra’n bwyta ei ginio dydd Sul yn ei gartref gan gyn heddwas o’r enw Ken Barrett a dyn arall.  Fe’i saethwyd yn ei wyneb bedair ar ddeg o weithiau. Roedd y dryll a ddefnyddwyd yn y llofruddiaeth wedi ei ddarparu gan gyn heddwas arall ac asiant cyflogedig i’r gwasanaethau cudd – Bill Stobie, ac roedd y wybodaeth a ddefnyddwyd i gynllunio’r llofruddiaeth wedi ei ddarparu gan ddyn arall oedd yng nghyflogaeth y gwasanaethau cudd – Brian Nelson.


Ond wedyn mae’r system gyfreithiol yn un ryfedd yn ei chyfanrwydd. Mae’r system yn wych am ddod o hyd i bobl sy’n twyllo i gael budd daliadau, ond yn anobeithiol o sal am ddod o hyd i bobl sy’n gwrthod talu eu trethi – er bod sgeifiwrs treth yn colli mwy o bres o lawer i’r Trysorlys na hawlwyr budd daliadau anonest.  Mae’r heddlu yn cymryd degawdau i fynd i’r afael a chylch cam drin plant anferth honedig reit o flaen eu trwynau yn San Steffan (a llefydd eraill) tra’n delio yn effeithiol efo’r sawl sy’n dwyn Mars Bar o arch farchnad oherwydd ei bod yn llwglyd.  Gall ymchwiliadau cyhoeddus gymryd blynyddoedd a blynyddoedd i’w gweithredu (mae Chilcott wedi cymryd cryn dipyn mwy o amser na’r rhyfel mae’n edrych ar ei hachosion) neu gall y llywodraeth gyfarwyddo eu canlyniad (Widgery).  Mae ymddygiad anghyfrifol y banciau Prydeinig wedi dod yn agos at ddod a’r economi i’w gliniau, ac wedi achosi caledi gwirioneddol i rai o bobl mwyaf bregus cymdeithas – ond ‘does yna neb wedi torri’r gyfraith. Yn wir mae’r rhan fwyaf o’r sawl oedd yn gyfrifol yn ol ar gyflogau anferthol.
Mae’n debyg na fyddai trefn lywodraethol sylfaenol anemocrataidd ac anatebol mor ddrwg petai’n effeithiol – ond yr hyn a gynhyrchir gan y gyfundrefn sydd ohoni ym Mhrydain ydi gwlad gyfoethog ond diarhebol o anghyfartal.  Mae’r anghyfartaledd i’w weld ar lefel bersonol a lefel rhanbarthol.  Mae gan Brydain rai o’r rhanbarthau ac unigolion tlotaf yng Ngorllewin Ewrop – ac mae gan Gymru fwy na’i siar – llawer mwy na’i siar o ardaloedd a theuluoedd tlawd.  Pan mae gormod o rym yn nwylo cydadrannau cyfyng o gymdeithas – mae cyfoeth yn cronni’n dwt o gwmpas yr union gydadrannau hynny – felly mae pethau’n gweithio mae gen i ofn.  
Wel – dyna ddwy awr ar long wedi hedfan a ninnau yng nghysgod clogwynni gwyn De Lloegr.   Fyddwn i ddim wedi credu y gallai mordaith dwyawr ddiiflannu mor sydyn.  Well i mi godi fy mhac a mynd i chwilio am y car.

Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Yr ardd a’r cefn gwlad lleol

Penwythnos diwethaf roeddwn yn dweud pa more sych oedd yr ardd – ond wrth gwrs, wedi dweud hynny, daeth digon o law….a dan ni wedi cael cawodydd trwy’r wythnos, ond llai o law, dwi’n credu, na gweddill y wlad.

Beth bynnag, ar ol yr holl law, roedd heddiw digon sych, felly dipyn o waith yn yr ardd, yn cynnwys codi mwy o datws – a mae nhw wedi dod ymlaen yn dda:

 

“pink fir apple“ ydy’r rhain, ac wrth clirio’r pridd, dod ar draws y lindysyn yma: 
dwi’n meddwl mai lindysyn gwalchwyfyn y poplys ydy hwn? (Ond does dim coed poplys yn yr ardd…)
A wedyn mynd am dro.  Dwi ddim wedi bod yn cerdded gymaint yn ddiweddar – ond dwi am gwneud dipyn mwy.  Dyma rhai o’r lluniau, yn cynnwys y defaid Herdwick: rhyfedd gweld nhw yma yn hytrach nag yn ardal y llynnoedd.  Meheryn roedd y rhan fwyaf.  

Ac wrth dod at y cae lle roedd y defaid, cael hyd i’r puffballs yma – gair Cymraeg?
A felly y ol i goginio gyda ’r tatws, aubergines o’r tŷ gwydr, tomatos, a caws – a’r puffballs wedi ffrio.  Bendigedig!

Parhau i ddarllen

Bodio'r Bydysawd: Dechrau eto

Cefais fy atgoffa o’r blog yma yn ddiweddar, ac o’r diwedd rwyf wedi darganfod fy nghyfrinair! Byddaf (gobeithio) yn dechrau postio eto ar Saiffai yn y dyfodol agos. Gwd nawr. Ceribethlem Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Mwng – Band Pres Llareggub – Ein hofff fand pres a’u cyfeillion yn ail wampio clasur Super Furry Animals

mwng by Band Pres Llareggub Parhau i ddarllen

fel y moroedd: booben druan

Un sensitif ydy ci fy merch hynaf. Reuben ydy ei enw o ond mae pawb yn ei alw fo’n Booben bellach. Mae o’n hoffi bywyd digyffro wrth ymyl ei fam (fy merch,) ac mae’n well ganddo gwmpeini oedolion synhwyrol yn hytrach na phlant swnllyd a chŵn eraill go egnïol. Dw i’n amau ydy o’n ystyried ei hun yn berson. Un peth mae o’n casáu ei weld, neu ofni ei weld ydy cês dillad. Mae o’n gwybod yn dda beth mae hwnnw’n ei olygi – bydd ei rieni, sef fy merch a’i gŵr yn mynd ar siwrnai; bydd o’n cael ei anfon i gartref arall nes iddyn nhw ddod yn ôl. Dw i’n siŵr mai tragwyddoldeb ydy hynny i Booben. Yn anffodus (iddo) maen nhw’n mynd ar siwrnai arall. Roedd fy merch wrthi’n paratoi’r cês dillad ddoe a gweld Booben druan ar y llawr fel hyn. Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: YMGOLLI MEWN CELF YN SIR DDINBYCH YN DIGWYDD MEWN 3 SAFLE – CROESAWU AELODAU NEWYDD

Mae Ymgolli Mewn Celf, cynllun celf weledol ar gyfer pobl sydd yn byw gyda dementia, ar fin ail gychwyn yn Sir Ddinbych yn dilyn egwyl dros yr haf. Bydd y cynllun yn cael ei gynnal mewn 3 lleoliad: Y Rhyl, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: YMGOLLI MEWN CELF YN CAEL EI LAWNSIO MEWN SIROEDD CYFAGOS – CHWILIO AM AELODAU NEWYDD

MAE YMGOLLI MEWN CELF, CYNLLUN CELF GWELEDOL AR GYFER POBL SY’N BYW GYDA DEMENTIA, AR FIN CYCHWYN YNG NGHONWY, SIR Y FFLINT A WRECSAM. CLICIWCH AR Y POSTERI ISOD ER MWYN CAEL GWYBODAETH AM Y PROSIECT YM MHON SIR. Parhau i ddarllen

Golwg360: Gwladychu Cymru

Does dim budd i’r Gymraeg o fod o dan adain Prydeindod, yn ôl Morgan Owen Dan gochl Prydeindod y mae Cymru’n cael ei gwladychu. Ei choloneiddio, ei throi’n drefedigaeth. Diffinnir ‘gwladychu’ fel a ganlyn gan eiriadur Saesneg Rhydychen’: “setlo ymysg… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Enillwch docynnau dydd Sadwrn ar gyfer Gŵyl Rhif 6 2015

Amodau a thelerau llawn Mae’r Cyfle i Ennill Gwobr hwn yn agored i holl breswylwyr y Deyrnas Unedig sy’n 18 oed neu’n hŷn, ac eithrio staff S4C, eu teulu agosaf a chwmnïau y mae ganddynt gyswllt uniongyrchol gyda’r Cyfle i …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Grŵp Darllen Llyfrgell Llangollen

Mae Grŵp Darllen Llyfrgell Llangollen yn cyfarfod ddydd Gwener cyntaf pob mis (ac eithrio mis Awst). Bydd y cyfarfod nesaf ar 4 Medi, 7.00pm, a bydd y grŵp yn trafod “An Officer and Spy” – Robert Harris Paris, 1895: mae … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Golwg360: Dechrau addawol i Abertawe wrth iddyn nhw groesawu Man United

Dewi Alter yn taro golwg ar dymor yr Elyrch yn y cyntaf o’i flogiau i Golwg360 Parhau i ddarllen

S4C Caban: Taith Cwpan Rygbi’r Byd er budd Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru

Wrth baratoi ar gyfer darlledu cystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd 2015, bydd S4C yn mynd â chyn chwaraewyr rygbi Cymru ar daith arbennig er budd Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru. Yn dechrau ddydd Mercher 2 Medi, bydd y daith yn ymweld â …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr -newyddion o’r ffrynt

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

Ym Mlaenau Ffestiniog, roedd presenoldeb tua 80 o filwyr o adran o’r fyddin wedi tarfu ar dawelwch y bore Sul cyntaf yn Ionawr 1915, wrth iddynt orymdeithio y tu ôl i’r … Parhau i ddarllen

mattaran10: The unreliable narrator and The Lone Ranger (2014)

‘Tonto’ in the Lone Ranger (2014) is the unreliable narrator of a story from the Wild West in the nineteenth century as told to a young boy in a fairground in 1933. The story is fantastical : the scenes shown are clearly beyond the realms of possibility and are accepted as a story, not history. But on the […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Yr hyn ydi Llafur erbyn heddiw mewn dau lun

Mae Tony Blair yn arddel gwerthoedd Llafur, felly mae’n cael pleidleisio yn yr etholiad arweinyddol.Dydi Mark Serwotska ddim yn arddel gwerthoedd Llafur, felly dydi o ddim yn cael pleidleisio. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: te i weision

Dw i’n mwynhau Barry’s tea bob dydd. Roedd y bag te’n edrych yn ddigon da ar ôl cael ei ddefnyddio unwaith fel gwnes i de eto efo’r un bag. Er nad oedd o cystal â’r paned cyntaf, doedd o ddim yn rhy ddrwg, efallai llawer gwell na’r te arall. A dyma benderfynu cael ail baned efo’r un bag bob tro. Fe enwais fo’n de i weision oherwydd fy mod i wedi clywed o’r blaen dyna beth oedd gweision mewn plastai ym Mhrydain yn ei yfed ganrif yn ôl.  Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Newydd Y Rhyl

Gweler y lluniau diweddar o’r cynnydd ar safle Ysgol Newydd y Rhyl. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Twrw Trwy’r Dydd – Clwb Ifor Bach 30ain o Awst 2015 #gigs #caerdydd

Twrw Trwy’r Dydd@ Clwb Ifor BachY Reu   HMS Morris   Breichiau Hir   Tymbal  Hyll a  Mwy! Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Grŵp Darllenwyr Dydd Iau

Mae Grŵp Darllenwyr Dydd Iau yn cyfarfod ar ddydd Iau cyntaf y mis yn Llyfrgell Prestatyn rhwng 2.00 a 3.00pm. Cynhelir cyfarfod y mis hwn ar 3ydd Medi a bydd y grŵp yn trafod Stoner gan John Williams Aiff William … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Dysgu o Fethiant mewn amgylchedd cymhleth

Yn ei ail blogbost am weithdy Dysgu o Fethiant, mae Dyfrig Williams yn edrych ar fethiant mewn amgylchedd cymhleth. Mae cwpl o wythnosau wedi mynd heibio ers y gweithdy Dysgu o Fethiant, ac mae fe hefyd wedi bod yn sbel ers fy ymateb iddo, ble wnes i gyfaddef fy mod i heb ddysgu lot o fy […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mop

Ers cael llawr bambŵ flwyddyn yn ôl, roeddwn i’n chwilio am fop sych syml fel un mae fy mam yn ei ddefnyddio yn Japan. Doedd dim ar gael nes ddoe. Fe welais un perffaith yn Walmart, a dyma ei brynu ar unwaith. Mae’r pen bach yn troi i bob cyfeiriad fel gallwch chi lanhau onglau cul. Taflir papur meddal penodol wedi iddo fod yn fudr iawn. (Dw i’n defnyddio’r ochr arall hefyd.) Mae o’n hwylus dros ben! Dw i’n gwirioni arno fo.  Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Un o draciau coll Jess? #C90 #nawdegau

Jess ar ei orau gyda’r swn prog roc “Yesaidd/Rushaidd”.Yn sicir un o fandiau byw gorau y nawdegau.Licio swn Jess – mwy yn famahttps://soundcloud.com/christobella/sets/jess-jess Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Aduniad: Efrog Newydd

Aros yn Brooklyn Parhau i ddarllen

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies: ‘Mentro Meifod’

[In this post Eiri Angharad Siôn, a graduate of Professional Welsh, discusses how a BA module on Welsh literary heritage inspired her to undertake further study for an MPhil. Her research, funded by KESS (Knowledge Economi Skills Scholarships) and in … Continue reading Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Ail wampiad y foment – Patriarchaeth | Gwenno #ailwampiad

Ydy’ch chi’n ailwampwyr? Cysylltwch a Pop Cymru, hoffem glywed ganddoch.Mae angen  sin gerddoriaeth dawns yn Nghymru. Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Gwyliau a newid byd

Gwyliau yw hanes fy mywyd yn ddiweddar: wythnos diwethaf treuliais dridiau yn Llundain gydag Elen, a mwynhau’r cyfle i ymweld â rhannau o’r ddinas oedd yn gyfarwydd iawn, ar ôl i mi dreulio deng mlynedd yno yn fy ugeiniau. Ond … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Hanes byr iawn o Bentref Portmeirion

Cafodd Clough Williams-Ellis, creawdwr Portmeirion, ei eni yn 1883 ac adeiladwyd Pentref Portmeirion mewn dau gam: rhwng 1925 a 1939, ac o 1954 i 1976. Mae’r canlynol yn hanes byr iawn o’r pentref Eidalaidd sydd yn annwyl gan bobl leol ac ymwelwyr o bob cwr o’r byd. Roedd Pentref Portmeirion yn freuddwyd Clough am fwy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Jaime & Georgetown

image

Canŵio ar y Potomac o flaen yr adeilad Watergate yn Georgetown.

image
image

Cefais fy nyfodol wedi’w ddyfalu gyda Jaime…dyma beth sydd ar y cardiau i mi . . (noder na wnaeth y ddynes siarad gyda mi o gwbl o flaen llaw …) : dau o blant cyn i mi fod yn 30ain oed, yna dau arall wedi hynny! Bydd un o fy mhlant yn lwyddianus ym myd perfformio. Dylwn i weithio gyda plant gan fy mod gen i effaith therapiwtig ar bobl. Dyfodol mewn gweithio gyda pobl. Marw yn fy 80au hwyr o henaint!

image
image

Caffi cathod yn Georgetown

image
image
image
image

Profiad bisâr, ond gwych ar yr un pryd!

image
image

Mynydd natshôsss

Emily a oedd yn astudio dylunio graffig ac ar fin symud i Ogledd Carolina gyda Jaime a minna’.

“Yoga Mike” a “Just Mike”. Roedd Yoga Mike (ar y chwith) wedi dechrau gweld Jaime, ac wedi ymuno â’i dosbarth ioga hi…felly’r enw…

Jaime yn cael gwers “ring on a string”, gêm boblogaidd mewn bariau ble mae rhaid taflu modrwy sydd ar darn o gortyn ar fachyn… ges i lwyddiant ar tua fy negfed tro …!

Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: edrych yn ôl dros y pum mlynedd ddiwethaf

David Rees ydw i, ac rwy’n Gadeirydd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad. Mae’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn grŵp o 10 Aelod Cynulliad o bob rhan o Gymru sy’n cynrychioli’r pedair plaid wleidyddol sy’n ffurfio’r Cynulliad. Ers 2011, … Continue reading Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl -Utica

Mae llawer o gysylltiadau wedi bod rhwng Bro Ffestiniog ag Utica yn nhalaith Efrog Newydd. Dyma bennod o’r gyfres Trem yn ôl: erthyglau o lyfr ‘Pigion Llafar 1975-1999′, yn trafod y cysylltiad.

Enw Capel Utica, Gellilydan.
Cymeraf ddiddordeb mewn han… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: E-Lyfrau Llafar

Dyma ddeg arall o’r teitlau E-lyfrau llafar diweddaraf y gallwch eu llwytho i lawr yn rhad ac am ddim gan ddefnyddio eich cerdyn llyfrgell. Cliciwch ar y teitl i gael gwybod mwy am y llyfr a chliciwch yma i lawrlwytho’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rheolau Llawn ar gyfer Cyfle i Ennill Crys Rygbi Cymru wedi’i arwyddo S4C 2015

1.Mae’r Cyfle i Ennill Gwobr (Prize Draw) hwn yn agored i holl breswylwyr y Deyrnas Unedig sy’n 16oed neu’n hŷn ac eithrio unigolion sy’n gyflogedig gan S4C, unigolion a chwmnïau eraill sydd â chyswllt uniongyrchol gyda’r Cyfle i Ennill Gwobr …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Bechgyn Pen-y-bont ar Ogwr a’r Peirianddryll

Ar 25 Gorffennaf 1919 aeth disgyblion Ysgol Cyngor Pen-y-bont i Fechgyn i gyfarfod a gynhaliwyd yn Neuadd Tref Pen-y-bont ar Ogwr i goffáu diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Prif atyniad y cyfarfod oedd Peirianddryll Maxim a gipiwyd oddi wrth yr Almaenwyr. Rhoddodd un o ddisgyblion ysgol Pen-y-bont, Edwin James Cuming, 9 oed, yr araith ganlynol: […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Deiseb statws y Gymraeg yng Nghaerdydd

Os ydych eisiau arwyddo deiseb yn cefnogi statws y Gymraeg yn y brif ddinas yn dilyn sylwadau haerllyg arweinydd y cyngor, mae un wedi ei threfnu gan arweinydd Plaid Cymru ar y cyngor, Neil McEvoy. Phil BaleNeil Mcevoy Parhau i ddarllen

Y Twll: Elidir Jones (Plant Duw) + MC Mabon = Elixir

Dw i newydd gael gafael ar gopi o albwm newydd o’r enw Elixir oddi wrth label Tarw Du. Mae’r hanner cyntaf hyd yn hyn yn ddoniol, cyfoethog, a phrofoclyd. ‘Mewn newyddion bisâr ac annisgwyl, dwi di recordio albym o gomedi cerddorol efo MC … Parhau i ddarllen

The post Elidir Jones (Plant Duw) + MC Mabon = Elixir appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Golwg Trwy'r Lens: Lois & Iwan

Llongyfarchiadau mawr i Lois ac Iwana briododd yn ddiweddar yng Nghapel Llidiardau ger y Bala, gan ddilyn yn yr Hilton Double Tree yng Nghaer.  Dyma gasgliad bach o luniau  – bydd y set gyflawn ar y brif wefan yn fuan iawn.

© Geraint Thomas, Panorama 2015 – Cedwir Pob Hawl – All Rights Reserved

Mae’r Holl luniau a’r deunydd ar y blog hwn yn berchen i Geraint Thomas, cedwir pob hawl.
All images and material is property of Geraint Thomas All Rights Reserved

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: corn, pistol a chwip

Darllenais ddarn o nofel T.Llew, sef Ymysg Lladron ar y we. Fe wnaeth cip ar y Goets Fawr fy atgoffa i o nofel wych arall a ddarllenais yn ystafell Marteg yn Llanberis flynyddoedd yn ôl . Allan o argraff mae Corn, Pistol a Chwip ers tipyn, ac felly roeddwn i’n hapus dros ben gweld copi ar silff llyfrgell y dref ar y pryd. Cododd chwant sydyn arna i ddoe ddarllen y nofel lawn gyffro unwaith eto. Wedi chwiliad ar y we, des o hyd i gopi ail-law yn Siop Lyfrau’r Hen Bost ym Mlaenau Ffestiniog, a dyma ei archebu drwy Abebooks. Bydd o’n cyrraedd Tachwedd 15 yn ôl y cwmni! Gobeithio bydd y llong yn hwylio’n gyflymach na hynny. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dyna agwedd y Blaid Lafur at y Gymraeg yng Nghaerdydd yn glir felly

Stori lawn yma.Er gwybodaeth, mae yna 54,504 o drigolion Caerdydd yn honni rhyw sgil neu’i gilydd yn yr iaith Gymraeg yn ol Cyfrifiad 2011.  Mae hyn yn tua pedair gwaith y nifer o Fwslemiaid sy’n byw yn y brif ddinas, ac mae’n llawer uwch nag unrh… Parhau i ddarllen