Llion Gerallt: Llanbedrog

via Instagram http://ift.tt/1TjpSUC Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y canlyniad

Roedd y peli ffacbys yn hynod o flasus (er fy mod i’n dweud hyn fy hun.) Roedden nhw’n grensiog tu allan a meddal tu mewn. Cymysgais nionyn, garlleg, persli, tomato sych, hadau llin, olew olewydd, halen, pupur, tyrmerig a blawd cyflawn efo cymysgwr lla… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm

Dyddiau fu yng Nghwm Cynfal.  
 
Pennod arall o gyfres atgofion y diweddar Ellen Williams.

Rwyf am geisio yn awr alw i’m cof yr arweinyddion a ddaeth o’r Hen Babell i’r Babell newydd. Cof plentyn yw cofiwch hynny. Mae’n sicr y gwnaf rai camgymeriad… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiadau Gweriniaeth Iwerddon – rhan 2 – Fianna Fail

Mae’r blog yma wedi nodi sawl gwaith eisoes batrwm hynod anarferol gwleidyddiaeth Gweriniaeth Iwerddon.  Yr hyn sy’n hynod ydi bod gwleidyddiaeth etholiadol wedi adlewyrchu hollt chwerw a greuwyd mewn cymdeithas Wyddelig  yn ystod y Rhyfel Ca… Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Ol troed pwy yn Llanrwst? Who’s footstep in Llanrwst. #llanrwst #conwy

via Instagram http://ift.tt/1Vbi4SO Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peli ffacbys

Dw i’n mynd i goginio peli ffacbys i swper heno. Fe wnes i byrgyr ffacbys sawl tro, ond y tro hwn, dw i’n bwriadu eu gwneud yn beli. Mae cynifer o ryseitiau ar Youtube (dim ond rhai yn Eidaleg dw i’n eu gweld) ac mae pawb yn defnyddio cynhwysion a dulliau dipyn yn wahanol. Ceisia’ i gyfuno’r syniadau da i greu fy rysáit i. Gawn ni weld. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cywiro datganiadau camarweiniol – rhan 7

Jones yr ieuengaf unwaith eto.  Ymddengys bod cynghorydd Bethel wedi rhedeg cais rhyddid gwybodaeth a darganfod bod Cyngor Gwynedd wedi gwario tua £460k ar ymgynghorwyr allanol tros y bedair blynedd diwethaf.Rwan mae’r defnydd o ymgynghorwyr allanol gan awdurdodau lleol yn fater cynhenus.  Mae’r sawl sy’n beirniadu’r arfer yn honni (fel arfer) y dylai’r awdurdodau eu hunain wneud y gwaith a bod talu i rywun arall wneud hynny yn wastraff arian.  Ond mae’r awdurdodau yn honni (eto fel arfer) mai defnyddio ymgynghorwyr am gyfnodau byr i bwrpas cyflawni cynlluniau penodol maen nhw, a bod hynny’n fwy cost effeithiol nag ydi cyflogi pobl ar gytundebau hir dymor.


Does yna ddim rheol cyson yma – weithiau mae’n fwy cost effeithiol i chwilio am arbenigedd allanol, ond weithiau mae’n fwy cost effeithiol i ddefnyddio arbenigedd mewnol, neu gyflogi pobl sydd efo ‘r sgiliau angenrheidiol ar gytundebau parhaol.  Mae dod i gasgliadau ynglyn ag effeithlionrwydd cynlluniau fel hyn yn fater o edrych ar bethau achos wrth achos.   


Serch hynny mae faint o arian sy’n cael ei wario yn gallu rhoi rhyw fath o syniad i ni.  Er enghraifft gallwn gymryd bod y tua £2.8m a wariwyd gan Gyngor Fflint (Llafur) rhwng mewn blynyddoedd diweddar yn ddefnydd aneffeithiol o adnoddau – yn arbennig felly ag ystyried nad ydi’r cyngor hwnnw yn gwneud joban dda o gofnodi yn union faint o ddefnydd maent yn ei wneud o ymgynghorwyr.  Mae’n rhaid bod yna ffordd o strwythuro’r gweithlu mewn modd fyddai’n caniatau i gyngor wario £2.8m ar weithwyr cyflogedig llawn amser.


Beth bynnag, yn wahanol i ambell achlysur diweddar, mae ffigyrau Sion yn gywir y tro hwn – y ffordd maen nhw’n cael eu defnyddio ydi’r broblem o ran camarwain. 


Daeth Sion o hyd i’r wybodaeth trwy redeg cais rhyddid gwybodaeth yn gofyn am wybodaeth moel am faint o bres mae Gwynedd wedi ei wario ar ymgynghorwyr allanol tros y bedair blynedd ddiwethaf.  Wele canlyniad yr ymarferiad hwnnw.

2012/13 – £44,377

2013/14 – £34,761

2014/15 – £240,950
2015/16 – £136,662

Gallai Sion – fel cynghorydd – fod wedi gofyn i swyddogion y cyngor am y manylion a gafodd trwy redeg y cais rhyddid gwybodaeth, ynghyd a holi am fanylion llawnach.  Byddai hynny wedi bod yn fwy effeithiol – gan arbed y gost a’r ymdrech i’r cyngor o brosesu cais rhyddid gwybodaeth, yn ogystal a darparu eglurhad llawn am y taliadau.  Byddai hynny wedi bod yn well o safbwynt treth dalwyr y sir.  

Beth bynnag, ni chafwyd ymholiad am y rhesymau tros y gwariant, ond anfonwyd y ffigyrau yn ddi addurn i’r Daily Post.  Byddai mymryn o ymchwil ar ran Sion – neu roi cwestiwn syml i swyddog – wedi rhoi darlun cyflawn o natur y gwariant.  Gan na wnaeth o drafferthu gwneud hynny, mi af i ati i ddarparu ‘r wybodaeth.

Mae’r rhan fwyaf o’r gwariant – £260,000 yn 2014-15 a 2015-16 yn ymwneud a gwariant ar gynllun i intigreiddio gofal cymdeithasol a gwasanaethau iechyd.  Er bod Cyngor Gwynedd yn comiwsiynu’r gwaith, nid Cyngor Gwynedd sy’n talu amdano.  Llywodraweth Cymru sy’n talu am 100% o’r costau.  Mi fyddwch yn gwybod mai llywodraeth Lafur ydi Llywodraeth Cymru.

 

Roedd £21,500 o’r hyn a wariwyd ar ymgynghorwyr allanol yn 2015-16 yn ymwneud a datblygu system dechnoleg gwybodaeth ar ran holl awdurdodau’r Gogledd.  Eto mae 100% o’r gwariant yma yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.  Mi fyddwch yn gwybod mai llywodraeth Lafur ydi Llywodraeth Cymru.  

 

Gwariwyd £13,680 tros y ddwy flynedd ariannol diwethaf ar gwmni recriwtio staff a £14,770 ar gyflogi swyddog arbenigol i gymryd lle swyddog yn ystod absenoldeb hir dymor.  

 

Gwariwyd £28,400 ar ymgynghoriad ynglyn a’r ddarpariaeth a roir i bobl mewn oed yn lleol.  

 

Tros y bedair blynedd diwethaf mae £90,220 wedi  ei wario ar gwmni sy’n darparu hyfforddiant i benaethiaid gwasanaethau ac ar ddarparu penaethiaid gwasanaethau tros dro pan roedd swyddi yn wag.   

 

Mae’r ychydig sy’n weddill yn cael ei wario ar fan gynlluniau.


Rwan o edrych ar y manylion ‘does yna ddim o hyn yn ymddangos yn afresymol.  O ddarparu’r wybodaeth yn gwbl foel, yn ddi eglurhad, ac wedi ei agredu tros bedair blynedd mae’r gwariant yn ymddangos yn afresymol.  


Mae’n bosibl camarwain efo ffeithiau sy’n wir weithiau. 


Parhau i ddarllen

Golwg360: Cymru angen ymosod – a goresgyn dyfarnwr lletchwith

Richard Carbis sydd yn edrych ar beth allwn ni ddisgwyl ar y cae rygbi yfory… Parhau i ddarllen

Golwg360: Yn enw’r mawredd

Yn sgil helynt diweddara Plas Glynllifon, mae Dylan Iorwerth yn dadlau tros ddeddf newydd glir i warchod enwau Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn agor Pôl Cân i Gymru fel rhan o ddathliadau Dydd Miwsig Cymru

Mae S4C yn rhoi cyfle i wylwyr bleidleisio am eu hoff gân fuddugol yng nghystadleuaeth Cân i Gymru ers i’r sianel ddechrau darlledu’r digwyddiad yn 1982. Mae’r pôl o 33 cân yn cael ei agor heddiw (12 Chwefror) ar s4c.cymru …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Wythnos Hefin Jones

Clymbleidio, bomio a trydareiddio yn denu’r sylw Parhau i ddarllen

: Derbynfa Neuadd y Ddinas, sgorau Ansawdd Bywyd a’r rhaglen UpRising

Seremoni ar gyfer Ymgyrchwyr yn Neuadd y Ddinas Roeddwn i’n falch iawn o gynnal seremoni yn Neuadd y Ddinas er mwyn amlygu gwaith yr ymgyrchwyr a sefydlodd Grŵp Gweithredu <http://reservoir-action-group.blogspot.co.uk/&gt; yn 2001 er mwyn ymgyrchu yn erbyn cynlluniau i adeiladu … Continue reading Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Adolygiad Unravel

gan Elidir Jones Barod am adolygiad fideo cynta’r flwyddyn? Wel, ydach siŵr iawn. Ac mae’n un sydd wedi dod allan yn eitha neis, os ga i fod mor hŷ. Dyma farn swyddogol f8 ar Unravel, y gêm blatfform newydd sy’n bygwth bod ymysg gemau mwya ciwt – a mwya dipresing, ella? – 2016. Mwynhewch. Ac os ydych…

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 14 Chwefror 2016

Darlleniad y Dydd: Salm 119: 97-104 (BCND:tud.562/BCN: tud.514)

Bore da a chroeso cynnes iawn i chi gyd i’r oedfaon. Dowch i ni ddod at ein gilydd i addoli ein Duw byw heddiw eto. Gweddïwn y byddwn ni’n cael profiad newydd o Dduw ac eisiau dod i berthynas mwy clos gydag Ef.

Dwi wedi bod yn . . . → Read More: Dydd Sul, 14 Chwefror 2016

Parhau i ddarllen

Plaid Slate Blog Feed: Cymru Addysgedig – Plaid yn cynnig polis au o r crud i r yrfa i fod o les i n cymdeithas

Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru, Simon Thomas AC, yn cyhoeddi polis au fydd yn help i hybu economi Cymru a buddsoddi yn ein plant, ein myfyrwyr a n hathrawon. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiad Iwerddon – rhan 1

Dwi wedi rhyw addo son ychydig am etholiad cyffredinol Iwerddon sydd i’r gynnal wythnos i ‘fory, ond heb gael amser i wneud hynny.  Mi gawn ni gip bach iawn heno – a chip  ar un blaid yn benodol – Plaid Lafur Iwerddon.Mi fydd y sawl yn eich p… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cael gwared ar arogl drwg

Gan fy mod i’n defnyddio ffacbys yn aml yn ddiweddar, penderfynais goginio rhai sych  a’u cadw nhw yn y rhewgell. Aeth popeth yn iawn oni bai am yr arogl; roedd y tŷ yn drewi’n arw. Yna, welais fideo digwydd bod gan ddynes Eidalaidd sydd yn rhoi cyngor ynglŷn â sut i gael gwared ar unrhyw arogl drwg yn y tŷ drwy ddefnyddio pethau naturiol. I’r dim! Doeddwn i ddim eisiau defnyddio lemon (rhy ddrud,) a dyma fwyta Halos (tanjerîn) ar y bwrdd ar frys; taflu’r croen ac ychydig o clove cyflawn mewn  sosban o ddŵr, a gadael iddo ferwi am funudau. Goresgynnodd y cymysgedd yr arogl ffacbys yn llwyddiannus. Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Trysorau Afon Conwy #llanrwst

via Instagram http://ift.tt/1KdUwML Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Lucas switch Trysorau Afon Conwy

via Instagram http://ift.tt/1Wgn350 Parhau i ddarllen

Cymraeg: Ategyn Fforwm – bbPress

Mae cyfieithiad drafft o’r ategyn fforwm bbPress ar gael i’w brofi. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch drwy post@meddal.com   Parhau i ddarllen

gwennanelin: Adroddiad S4C Newyddion 9 ar wersi Cymraeg i fewnfudwyr a…

Adroddiad S4C Newyddion 9 ar wersi Cymraeg i fewnfudwyr a chydraddoldeb i’r Gymraeg.

S4C news report on Welsh language classes for immigrants and equality to the Welsh language. Parhau i ddarllen

Cymraeg: WordPress Android 5.0

*Defnyddiwr WordPress.com? Sgriniau “Gosodiadau Gwefan” a “Fy Mhroffil” newydd sy’n caniatáu i chi newid y prif osodiadau, fel teitl eich gwefan, llinell tag a’r enw dangos cyhoeddus (ymysg eraill) – ac mae  rhagor o osodiadau newydd ar eu ffordd. *Trwsio gwallau er mwyn gwell sefydlogrwydd wrth ychwanegu categorïau i gofnodion, edrych ar ystadegau a chyfathrebu […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol

Chwefror yw Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol yn y DU ac er mwyn nodi’r digwyddiad, dyma 10 llyfr sy’n adlewyrchu portread neu brofiad pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol drwy’r oesau.   Gypsy Boy on the Run … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fideo wyth: Beirniaid a Ffug-wydd

gan Miriam Elin Jones Wedi darllen erthygl diweddaraf Elidir Jones am duedd ymysg beirniaid llenyddol tuag at gyfrolau ffug-wydd fe es ati i ymbalfalu drwy adroddion hen Beirniadaethau a Chyfansoddiadau eisteddfodol. Oes tuedd go iawn? Tybiwn taw’r ateb bras yw, oes, oes wir! Wnes i gychwyn pendroni wedi darllen geiriau Elidir wrthi iddo sôn am…

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Taith Nem- ‘gwlad chwe mis’

Hedfan i Ganada
Er i mi deithio gymaint ar hyd fy oes, ychydig iawn deithiais mewn awyrenau.  Mae’n debyg fy mod yn perthyn i’r dosbarth hwnnw sydd yn credu buasai’r Bod Mawr wedi rhoi adain i ddyn pe tae wedi bwriadu iddo hedfan.  Daw hyn … Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Penarth: Safonau Cydymffurfio

Wel am bennawd rhywiol! Ond fe dynnwyd ein sylw yn ddiweddar – gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg – at Hysbysiad Cydymffurfio Cyngor Bro Morgannwg. Ac yn wir, mae’n werth gweld yr ystod o bethau bod yn rhaid i’ch cyngor lleol chi gydymffurfio â nhw. Mae nifer sylweddol o sefydliadau wedi derbyn yr hysbysiadau yma – […] Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Cachfa ddiweddaraf Plaid Cymru

Digon hawdd, mae’n siŵr, wrth ddarllen blog dwi’n ei ysgrifennu am ffolinebau Plaid Cymru feddwl mai’r bwriad ydi ei thanseilio neu ymosod arni. Ond ni fu hynny erioed, nid unwaith, yn fwriad – hyd yn oed petai pawb mwy na bron neb yn darllen. Yn hytrach mae’r blogiau hynny’n gri o rwystredigaeth lwyr â phlaid wleidyddol sydd, ysywaeth, yn edrych yn gynyddol hurt ac amherthnasol.

Os ydych chi’n darllen hwn mi dybiaf i chi ddarllen am fwriad diweddaraf gwallgof y Blaid i geisio sefydlu rhyw fath o gytundeb â’r Gwyrddion a’r Democratiaid Rhyddfrydol cyn etholiad mis Mai – cynllun na ddylai erioed wedi cael ei ystyried heb sôn am fynd i ddwylo’r cyfryngau. A dyma pam fy mod i yma’n egluro pam fod y syniad nid yn unig yn un hurt, ond yn dangos diffyg crebwyll gwleidyddol o’r math mwyaf annealladwy o du’r sawl a feddyliodd amdano.

 

Cyflwr y pleidiau

Mae rhai, fel Adam Price, wastad wedi sôn am yr angen i sefydlu rhyw fath o gynghrair wrth-Lafur yng Nghymru. Yn gyffredinol dydi hynny ddim yn syniad drwg. Y broblem ydi dydi’r sefyllfa wleidyddol bresennol yn gwbl, gwbl amlwg ddim yn caniatáu hynny (onid yw’n cynnwys y Ceidwadwyr, ac mae hynny’n flogiad arall). Mae’r Gwyrddion yn boenus o amherthnasol yng ngwleidyddiaeth Cymru. Eu canlyniadau diweddaraf yng Nghymru oedd 2.6% y llynedd yn yr etholiad cyffredinol, 4.5% yn etholiadau Ewrop yn 2014 a 3.4% yn etholiadau’r Cynulliad yn 2011. Mae hynny heb drafod y ffaith nad oes ganddyn nhw hyd yn oed gynghorydd yma.

O ran y Democratiaid Rhyddfrydol, mae’n debycach y cawn nhw 0 sedd eleni na 2 – sef y mwyaf y maen nhw’n debygol o’i gael. Yn gryno, ar ôl eleni bydd y Democratiaid Rhyddfrydol hwythau yr un mor amherthnasol i wleidyddiaeth Cymru â’r Gwyrddion.

A hyd yn oed os ydi’r ddwy blaid yn cyrraedd y Cynulliad y flwyddyn nesaf, y sefyllfa orau i’r ddwy fyddai dwy sedd yr un. I roi hynny’n ei gyd-destun mae angen 5 sedd ar blaid i ffurfio plaid seneddol yn y Cynulliad. ‘Eraill’ ydyn nhw fel arall. Rhaid bod yn onest hefyd, mae Plaid Cymru’n annhebygol o gyflawni unrhyw beth o bwys ar Fai’r 6ed.

Egwyddor y peth a natur pleidlais y Blaid

Does gen i ddim gronyn o wrthwynebiad i bleidiau’n dod i gytundeb â’i gilydd i beidio â chystadlu yn erbyn ei gilydd cyn etholiad. Mae pwy maen nhw’n gwneud hynny â nhw’n fater arall.

Dwi wedi blogio o’r blaen am y Gwyrddion – pan geisiwyd dod i ryw fath o gytundeb od â nhw yn 2015. Roedd y peth yn warth. O holl bleidiau Cymru, y Gwyrddion ydi’r Seisnicaf ei naws a dydyn nhw erioed wedi dangos mymryn o frwdfrydedd dros ddatganoli, yr iaith Gymraeg na Chymru fel cenedl. Dylai hynny ynddo’i hun eu gwneud yn wrthun i blaid genedlaetholgar honedig. Yn anffodus, yr hyn a ddengys y ffaith i hyn gael ei ystyried ydi bod cenedlaetholdeb, heb ronyn o amheuaeth bellach, yn ail yn rhestr blaenoriaethau Plaid Cymru y tu ôl i syniadaeth wleidyddol asgell chwith leiafrifol, gyfyngedig.

Yr hyn a ddengys hynny ydi, fel dwi hefyd wedi dweud o’r blaid, anallu neu amharodrwydd mawrion y Blaid i gydnabod … adnabod hyd yn oed … natur ei phleidlais hi. Mae o’n dorcalonnus … o dwp, ac yn drewi o gyfforddusrwydd anhaeddiannol â’i sefyllfa. Unig pwynt gwerthu unigryw Plaid Cymru ydi ei chenedlaetholdeb. Yn hytrach mae hi’n mynd o’i ffordd i geisio apelio at lefftis, lleiafrifoedd a hipis a hynny oll drwy fod yn ofalus iawn peidio ag ypsetio Saeson. Y bleidlais sydd yno i’w hennill – os caf i fod yn blaen – ydi’r dosbarth gweithiol Cymraeg. Nhw ydi’r mwyafrif, a dydyn nhw ddim yn licio Llafur ddim mwy.

 
Y fathemateg etholiadol

Dylai hwn fod yn amlwg, ond yn amlwg dydi o ddim. Byddai pact o’r fath ddim yn dod yn agos at yr 18-22 sedd a grybwyllwyd. Mae hynny’n deillio o amhoblogrwydd y Democratiaid Rhyddfrydol, amherthnasedd y Gwyrddion yng Nghymru ac anallu cyson Plaid Cymru i ennill y seddi sydd eu hangen arni. Mae’r tri pheth hynny’n wir eleni. A hyd yn oed petai modd cyrraedd 18 sedd, fel lleiafswm, mae problem fwy craidd…

Y strategaeth etholiadol

Dylai hwn fod wedi bod yn boenus o amlwg cyn hyd yn oed meddwl am geisio trafodaethau. Sut yn union y byddai’n gweithio? Iawn, mi fedra i werthfawrogi y gallai weithio i raddau yn yr etholaethau (ond, cym off it, y Dems Rhydd a’r Gwyrddion yn cytuno i beidio â sefyll yng Ngheredigion?) ond does yna ddim hyd yn oed mymryn o gyfle o gael cytundeb yn y rhanbarthau, sef y lle mwyaf addas i gael cytundeb. Fyddai Leanne Wood yn fodlon ildio i’r Gwyrddion ranbarth Canol De Cymru, er enghraifft? A fyddai’r Democratiaid Rhyddfrydol yn fodlon ildio’r Canolbarth i’r Blaid neu’r Gwyrddion o ystyried eu bod nhw’n wynebu colli pob etholaeth?

Ond dywedwn ni fod hynny, drwy ledrith yn cael ei gytuno arno, mae problem sydd hyn yn oed yn fwy craidd…

Trosglwyddo pleidleisiau

I gael unrhyw gyfle o lwyddo byddai angen i’r pleidiau oll ddarbwyllo eu pleidleiswyr nhw fwrw pleidlais dros blaid arall. A hefyd, byddai angen iddyn nhw gynyddu eu pleidlais oddi ar yr etholiad diwethaf. Mae hynny’n mynd â fi’n ôl at y pwynt uchod – diffyg dealltwriaeth o natur cefnogwyr nid yn unig y Blaid, ond y ddwy blaid arall hefyd.

Gymerwn ni Gaerffili ac Islwyn, sydd yn rhanbarth de-ddwyrain Cymru lle mae Plaid Cymru’n tueddu i wneud yn gymharol dda. A fyddai’r rhai sy’n pleidleisio i’r Blaid yno’n gallu cael eu darbwyllo gan Blaid Cymru i bleidleisio i’r Gwyrddion ar y rhestr, er enghraifft? Na – does yn yr ardaloedd hynny ddim mo demograffeg pleidleiswyr y Gwyrddion. A fyddan nhw’n cael eu darbwyllo i roi fôt i’r Democratiaid Rhyddfrydol a glymbleidiodd â’r Ceidwadwyr? Wrth gwrs ddim.

A fyddai pleidleiswyr y Democratiaid Rhyddfrydol yn y Canolbarth yn gallu cael eu darbwyllo i bleidleisio dros Blaid Cymru, neu Wyrddion y Gogledd drosti? Na – dydi’r rhai fyddai’n pleidleisio drostynt ddim yn agored i hynny o’u hanfod. Y mae’r holl beth mor rhyfeddol o amlwg o amhosibl dwi bron â sgrechian. Dydi pleidleiswyr Plaid Cymru ddim o reidrwydd yn amgylcheddwyr nac yn rhyddfrydwyr. A dweud y gwir, byddwn i’n dadlau bod y rhan fwyaf helaeth o’i phleidleiswyr y naill na’r llall.

O, ac un pwynt arall.

Rhyddhau’r stori i’r cyfryngau

Wn i ddim o ba ffynhonnell y daethai hyn. Mae fy ngreddf yn dweud – o ddarllen ambell beth ar Twitter – o du Plaid Cymru. Ni allaf ond â mynegi hyn: os dyna’r achos, mae’r ffynhonnell yn haeddu cael ei ysbaddu’n gyhoeddus. Am beth mor rhyfeddol, mor wirioneddol dwp i’w wneud. Mae’n embaras llwyr. Mae’n berffaith amlwg fod y Dems Rhydd – y nhw sy’n wynebu colli pob sedd sydd ganddynt – wedi tynnu allan o’r darpar gytundeb cyn unrhyw un arall. Dydyn nhw sy’n wynebu colli pob sedd, sydd mewn sefyllfa gwbl anobeithiol, ddim yn fodlon rhoi cynnig ar hyn. Achos yn y bôn, dydi hyn ddim yn effeithio ar y Dems Rhydd na’r Gwyrddion. Debyg na chaiff fawr o effaith ar bleidlais y Blaid ar ddiwrnod yr etholiad, does bron dim yng Nghymru’n cael effaith ar ddim gwaetha’r modd, ond i’r rhai sy’n ymddiddori mewn gwleidyddiaeth maen nhw’n edrych yn dwp.

Ylwch, rhowch y peth fel hyn. Mae’n siŵr bod y syniad ddaeth i’r amlwg heddiw wedi cael ei ferwi dros gyfnod a chyda brwdfrydedd. Dydw i ddim yn un i ganu fy nghlodydd fy hun – wir, dwi ddim – ond mae o wedi cymryd llai nag awr i fi, nad ydw i’n fwy na thipyn cyfieithydd sydd erioed wedi gweithio yn y byd gwleidyddol mewn unrhyw ffordd, rwygo’r peth yn rhacs yn y blogiad hwn. Fyddwn i’n gallu dweud mwy, ond mae awr yn ddigon i dreulio ar y gachfa ddiweddaraf ‘ma o du ein plaid genedlaethol ddi-glem.
 
***
 
Ac un gair i gloi, rhag ofn i ryw smartarse droi fyny â chwyno fy mod i’n cwyno am Blaid Cymru ond yn gwneud dim fy hun. Dwi ddim yn aelod o blaid. Pleidleisiwr ydw i: nid mwy na llai. Nid fy nyletswydd i – nid fymryn – ydi dewis plaid wleidyddol na chyfrannu ati. Dyletswydd plaid wleidyddol ydi fy narbwyllo i bleidleisio drosti efo’i syniadau a’i gweithredoedd. Ac ar y funud, dwi bron yn sicr pan ddaw hi at etholiad mis Mai, eistedd ar fy nhin a wna i drwy’r dydd a pheidio â bwrw pleidlais, achos bod holl bleidiau ein gwlad ar hyn o bryd yn gawod o gachu pur. Iawn ydi meddwl yn ddwfn am syniadau , “datrysiadau“, hefyd, ond pan maen nhw’n syniadau shit peidiwch â ffycin pwdu bod rhywun yn pwyntio’r peth allan. Rhowch hwnnw yn eich ffycin cetyn a’i smocio.
 

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cinio spaghetti

Roedd cinio spaghetti yn yr ysgol uwchradd neithiwr er mwyn i’r tîm pêl-droed godi pres. Es i ynghyd â’r teulu (dim ond dau bellach) a ffrindiau i’w gefnogi. Roedd yr hogiau a’r athrawon yn prysur goginio a gweinyddu nifer mawr o gwsmeriaid. Doedd dim pwdin oni bai am y rhai ar arwerthiant, a hwythau wedi’u paratoi gan y rhieni! (Mi wnes i bastai.) Gobeithio bod y tîm wedi ennill digon i brynu crysau newydd. Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-02-10 16:00:42

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-02-10 15:56:54

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Dros yr Enfys, Dan y Radar

Mis Chwefror yw Mis Hanes Pobl Lesbaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LHDT). Yn aml, bu’r gorffennol yn galed i bobl LHDT. Mae Pobl LHDT yn aml ynghudd mewn hanes, un ai yn fwriadol neu oherwydd ofn erledigaeth neu maen nhw wedi eu heithrio o gofnodion cymdeithas y brif ffrwd. Fel yn achos llawer o grwpiau […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Clwb Llyfrau f8: Cafflogion

gan Elidir Jones Mae mis Ionawr yn draddodiadol yn dawel iawn ym myd y gemau, a dydi gemau mawr y gwanwyn ddim cweit wedi’n cyrraedd ni. Fe fydd ‘na gwpwl o fideos yn glanio cyn diwedd y mis, gan roi’r “f” yn ôl yn “f8”. Ond am y tro, be am i ni gamu’n ôl…

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun

Bydd grŵp darllen Cymraeg Llyfrgell Rhuthun yn cyfarfod ar 16 Chwefror am 2.00pm. Llyfr y mis yw Cuddwas – Gareth Miles. Nofel gyffrous, gyfoes am aelod o’r Gwasanaethau Cudd yn ymdreiddio i fudiad gwleidyddol yng ngorllewin Cymru. Archebwch yma> Clawr Meddal Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Gwasanaeth cwsmeriaid

Wythnos diwethaf mi es i Gaerdydd gyda’r bwriad o brynu gwely newydd yn John Lewis.  Hynny a mynd â phâr o byjamas yn ôl i Marks and Spencer. Y pyjamas yn gyntaf: i mewn â fi i’r adran gwasanaeth cwsmeriaid … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-02-10 09:44:57

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peth newydd (i mi)

Mae Elisabetta’n eu defnyddio nhw yn aml yn lle wyau. Mae ganddyn nhw bob math o faetholion fel Omega-3, protein a ffibr. Hadau llin dw i’n sôn amdanyn nhw. Yr hyn sydd fy nenu mwy na’u maetholion ydy’r ffaith bod nhw’n medru cymryd lle wyau ac olew. Prynais fag ohonyn nhw wedi’u malu am y tro cyntaf heddiw. Bydda i’n dal i ddefnyddio wyau i wneud quiche, ond byddan nhw’n hwylus mewn cacennau a bisgedi. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cywiro datganiadau camarweiniol – rhan 6

Jones Junior (yn hytrach na’i fos Jones Senior sydd o dan sylw eto heddiw).  Mae’r camarwain y tro hwn yn ymwneud a saga Pont yr Aber yng Nghaernarfon – neu i fod yn fwy manwl awgrym gan Sion mai ei ymgyrch o sy’n gyfrifol am ei hatal rhag cael ei… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed. 1960 – 1964

Ychydig o hanes y Bêl-droed yn y Blaenau. 
Parhau’r gyfres yng ngofal Vivian Parry Williams.(Allan o gofnodion y diweddar Ernest Jones)
 
1960-61 a 1961-62

Rhodiodd Stiniog yr uchelfannau yn 1960-61, gan ennill yr ail safle yn y Gynghrair.  Yn Rh… Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Chapel 1877

  Parhau i ddarllen

agssc: Pancake Making Machine

In Wales we want to take the stress out of Pancake Day, so that’s why we invented the ‘Pancake o Matic‘. Perfect pancakes every time guaranteed (Traditional Welsh ladies costume optional).   The ITV Cymru/Wales Archive is based at the National Library Of Wales. English: http://www.twitter.com/nssaw Facebook – ‘Archif Sgrin a Sain Cymru’ Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Crempogau tatws melys

Dros y blynyddoedd rwyf wedi postio nifer o ryseitiau crempog gwahanol ar y blog, o grempog gyffredin, i ymerawdwr y crempogau- y kaiserschmarrn, a hyd yn oed rhai fegan. Ac ar ddydd Mawrth Ynyd mae gen i un arall i chi – crempogau tatws melys. Nawr peidiwch â throi eich trwynau yn syth, mae’r rhain […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymraeg o’r Crud

Cyflwyniad hwyliog ac ymlaciol i’r Gymraeg i rieni a’u babis hyd at flwydd oed. Llyfrgell Llangollen, Stryd y Castell, Llangollen 12 Chwefror 2016 9.30 – 1.00 I archebu lle cysylltwch â Pam Evans-Hughes: e-bost p.evans-hughes@bangor.ac.uk, ffôn 01978 345247. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Diwrnod arall y hollt arall yn y Blaid Lafur

Hen Rech Flin: Cymru yn Ewrop

Dyma neges gan Blaid Cymru yn cefnogi pleidlais o blaid i’r DU aros yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd:

Mae Cymru yn elwa o fod yn rhan o’r UE, yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol.

Mae’r UE wedi helpu i sefydlu heddwch ac i gynnal heddw… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ymgeisydd Ceidwadol Bro Morgannwg

Diolch i Simon Brooks am dynnu sylw at y trydariad yma gan Ross England.Mr England ydi ymgeisydd y Toriaid ym Mro Morgannwg.  Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • O Exodus i Wlad yr Addewid (Exodus 3:1-6; 13:3-10; Josua 3:9-17) – Aneurin Owen (07.02.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/07022016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

fel y moroedd: modd gwahanol

Dysgais sut i hwylio te gan y ffrind o Tsieina. Yn aml iawn yn Tsieina byddan nhw’n rhoi dail te mewn cwpan yn uniongyrchol heb ddefnyddio tebot . Mae’n fodd hwylus dros ben. (Wrth gwrs dylai’r dail yn gyflawn.) Wedi munudau, dim ond codi’r dail o’r cw… Parhau i ddarllen

gwennanelin: Myfyrwraig PhD yn sicrhau cyllid ar gyfer seminar iaith

Myfyrwraig PhD yn sicrhau cyllid ar gyfer seminar iaith Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Neb yn Hwylio Heno

Rwy’n falch i ddweud ein bod ni wedi hwylio o Asturias wythnos yn ôl, cyn i storom Imogen gyrraedd gogledd-orllewin Ewrop. Mewn gwirionedd, hwylio o Cantabria fyddwn ni, achos mae’r gwasanaeth oedd i fod i dechrau o Gijón wedi darfod, felly Santander yw’r unig ddewis. Fel arfer mae’n daith hyfryd: Ond dim bob tro! Brittany […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Tai ac Etholiadau’r Cynulliad

Steffan Evans sydd yn bwrw golwg dros faes fydd yn berthnasol tu hwnt i etholiadau mis Mai Parhau i ddarllen