Hargandroid: Pilihan Laptop Gaming 5 Jutaan Tahun 2016 Yang Rekomended

Siap bilang laptop gaming harganya selalu mahal? Sekarang ini mengingat kebutuhan meningkat, para produsen laptop atau benda-benda elektronik seakan berlomba-lomba untuk menawaran laptop gaming dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan sudah banyak l… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o ddiolch i Gymru gan San Steffan

Mae’r gwahaniaeth rhwng adroddiad BBC Scotland ag un BBC Cymru ar y datganiad y bydd Maes Awyr Heathrow yn cael trydydd glanfa yn ddadlennol.  
Yn naturiol ddigon mae  adroddiadau’r ddau wasanaeth cenedlaethol yn canolbwyntio ar oblygiadau’r datblygiad anferth yma i’r wlad maent yn eu gwasanaethu.  Bydd y datblygiad yn cosio £17.6bn, ac os ydi’r propoganda i’w gredu bydd £61bn o fudd i ‘r economi ehangach tros gyfnod o drugain mlynedd.  

Mae’r adroddiad gan BBC Scotland yn cyfeirio at fanteision penodol i ‘r Alban – buddsoddiad yn yr Alban o £200m ac 16,000 o swyddi.  Mae BBC Cymru yn son am obaith – neu bosibilrwydd – y bydd cysylltiad yn cael ei sefydlu rhwng Caerdydd a Heathrow rhyw ddiwrnod.
Mae’r gwahaniaeth yn adrodd cyfrolau – mae’r Alban wedi cael rhywbeth pendant, mae Cymru wedi cael ar ddeall nad ydi cyswllt newydd ‘allan o’r cwestiwn’.  Mewn geiriau eraill, mae un gwlad wedi cael rhywbeth pendant tra nad ydi’r llall yn cael ddim byd.
Y wlad sydd efo’r trefniadau cyllido ffafriol a sydd a’i Senedd wedi derbyn pwerau arwyddocaol a phell gyrhaeddol sydd wedi dod allan o hon orau – eto fyth.  Ac mae yna reswm wrth gwrs, rheswm rydym yn dychwelyd ato fyth a hefyd ar y blog yma – mae llywodraeth y DU yn ofn yr Alban oherwydd patrymau pleidleisio’r Alban.  Y neges mae patrymau pleidleisio Cymru yn ei roi i lywodraeth San Steffan ydi nad oes angen poeni amdanom, a gellir ein anghofio yn ddi gost.  Mae’r ffordd rydym yn pleidleisio yng Nghymru yn wirioneddol hunan niweidiol.

Parhau i ddarllen

Capel Saron Rhydaman: Penwythnos Aberfan

Bu penwythnos Hydref 21 yn un dirdynnol i deuluoedd Aberfan.  Ail fyw, wedi hanner canrif, chwerwder y golled fawr ddaeth yn sgil esgeulusod amryw ynglyn a tip rhif 7  uwchben ysgol Pantglas.  Maes o  law nodwyd y Bwrdd Glo yn gyfri… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -Pwy sydd isio papur newydd?

Rhan o erthygl Iwan Morgan, o rifyn Medi 2016
 

Yng ngholofn Gorffennaf, nodais i Eisteddfod Genedlaethol y Fenni (1913) fod yn un ‘gartrefol’. Profwyd gwres croeso trigolion Sir Fynwy a’r Cyffiniau eto yn 2016, a do, fe gafwyd Eisteddfod gartr… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Adeilad ysgol uwchradd newydd sbon wedi ei agor yn swyddogol

Mae carreg filltir arbennig wedi’i chyrraedd yn hanes yr ysgol uwchradd newydd sbon yn y Rhyl – gyda’r adeilad yn cael ei agor yn swyddogol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Llywodraeth Cymru (dydd Gwener, 21 Hydref). Mae’r ysgol uwchradd newydd sbon gwerth £25 miliwn wedi cael ei hadeiladu ar gaeau chwarae Ysgol Uwchradd y […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dau ddyn o Wynedd yn brwydro i fod yn Bencampwr Ar y Dibyn

Wedi rhedeg i lawr clogwyni, cerdded drwy afonydd dwfn a byw yng ngwylltineb Bannau Brycheiniog am dros 24 awr heb unrhyw offer, dau ŵr o Wynedd fydd yn cystadlu ym mhennod olaf y gyfres Ar y Dibyn. Roedd 10 cystadleuydd brwd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

fel y moroedd: e-bost ffug

Ches i erioed fy nhwyllo gan e-byst ffug…. nes heddiw. Dwedodd e-bost gan “iTune” fy mod i wedi lawrlwytho bechingalw am gost o £28; os nad fi a wnaeth, rhaid canslo ar yr unwaith. A dyma glicio’r linc (!!) ond i You Tube a ges i fy nghludo. Pan geisiais i gael gwybodaeth ar y we, ffeindiais sawl person a gafodd yr un profiad yn derbyn yr un neges efo’r un geiriau! Yn ffodus na chafodd fy nghyfrifiadur effaith niweidiol. Rhaid i mi fod yn fwy gofalus o hyn ymlaen. Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Dw i wedi ymuno â chôr cerdd dant! (Rhan 1)

Non Tudur sy’n mentro i fyd y delyn a’r groesacen cyn yr Wyl Cerdd Dant Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Adolygiad Thumper

gan Elidir Jones Amser fideo arall! Dyma olwg ar Thumper, sef yr uchafbwynt pendant i fi ar ôl treulio wythnos a hanner efo’r Playstation VR. Er ei bod hi’n ddigon hawdd chwarae’r gêm ar deledu arferol, yn y ffordd hen-ffasiwn ‘na. Hefyd, wnewch chi sylweddoli bod y fideo yma yn cynnwys is-deitlau Saesneg dewisol. Mae Fideo Wyth yn…

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell+ Prestatyn ar 28ain Hydref am 4.00yh a Llyfrgell Y Rhyl ar 29ain Hydref am 10.00yb.  I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pam na ddylai’r Blaid glymbleidio efo Llafur

Mae cryn sylw cyfryngol wedi ei roi i’r syniad o glymblaid rhwng Plaid Cymru a Llafur tros y dyddiau diwethaf – er y dylai araith Leanne fod wedi rhoi taw ar hynny am y tro.Yn arwynebol mae yna resymeg yn cynnal y syniad.  Gyda chanlyniad y reffer… Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Mis Tachwedd 2016 a Chinio Nadolig Mis Rhagfyr/November 2016 meeting and December Christmas Meal

Ein Cyfarfod nesaf:  Mercher 9fed Tachwedd, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, gwr gwadd: Hywel Williams AS.  Dewch yn llu i groesawu Hywel. Cinio Nadolig:  Mercher 7fed Rhagfyr, mewn bwyty Italianaidd (tiwb: Holborn) 19:30.  Rhagor o wybodaeth gan/enwau at yr ysgrifennydd, os gwelwch yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Aberfan

Doeddwn i ddim yn yr ysgol ar yr 21ain o Hydref, 1966.  Roedd hi’n wythnos y Diolchgarwch i ni yn Sir Gaernarfon, a’r dydd Gwener  hwnnw oedd diwrnod olaf y gwyliau hanner tymor.  Mewn rhannau eraill o’r wlad, yr wythnos ganlynol fyddai wythnos y gwyliau, ac roedd y plant yn yr ysgol fel arfer y […] Parhau i ddarllen

cymraeg – gwallter: Y £5 newydd: ymlaen i’r gorffennol

Yr wythnos ddiwethaf cyrhaeddodd fy mhapur pum punt newydd cyntaf.  Ychydig ddyddiau cyn hynny derbyniais i trwy’r post The new Fiver, taflen (uniaith Saesneg – er bod fersiwn Cymraeg ar gael) gan Fanc Lloegr sy’n ceisio esbonio’r newid a rhoi cysur i’r cyhoedd. Rhaid imi gyfaddef, yn anaml iawn y byddwn i’n aros am eiliad […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: “Aberfan: politicising tragedy”

https://methiannau.wordpress.com/2016/10/19/aberfan-politicising-tragedy/ Cofnod blog yn siarad am Drychineb Aberfan, gan un o’r pentre. Mae’n adrodd parhad trawma y trychineb, iechyd meddyliol y pentre a’r Cymoedd, a’r cymhlethdod sydd ynghlwm â lleisio gormes wleidyddol y trasiedi. Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Hanner o be gymrwch chi?

O’r diwedd, daeth y sêr a’r planedau i gyd at eu gilydd i roi diwrnod rhydd a thywydd (gweddol) sych, i ni fedru troi rhywfaint o afalau yn sudd, a’r sudd yn seidr.

Methiant llwyr oedd ein coed afalau ni yma, felly casglwyd ychydig o afalau o fan hyn, a mwy o fan draw. Afalau Enlli a James Grieve o ardd fy rhieni -y rhan fwya’ wedi eu hel tra oedden nhw yn Llundain am y penwythnos!

Digonedd Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr -dros y parapet, o dan y tir…

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf.

Yn rhifyn 2il Medi 1916 o’r Rhedegydd cyhoeddwyd ail ran o lith y Capten Evan Jones, Rhosydd, am ei brofiadau yn y twnelau dan ffosydd yr Almaenwyr. Disgrifia’r gynnau ma… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peth bach annwyl

Cawson ni ymwelwyr prin yn ein hiard ni ddoe, sef ddau chipmunk. Mae gwiwerod llwyd ym mhob man ond prin iawn gweld chipmunk mae hi. Fel arfer bydd o’n diflannu mewn twll cyn i mi gael ei weld o’n dda. Ddoe fodd bynnag, aeth dau i’n hiard ni ac roedd u… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Seren y Dyffryn

Hwre! Nofel Gymraeg wreiddiol ar gyfer merched ifanc sy’n hoffi ceffylau! Wel, a bechgyn hefyd wrth gwrs, rhag fy nghywilydd yn bod yn rhywiaethol. Ac mae hon yn un wirioneddol dda! Gwell cyfadde mod i’n nabod yr awdures, Branwen Davies yn eitha da, ond roedd hynny’n gwneud darllen y nofel yn fwy anodd rhywsut – […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Cymru Annibynnol ym Mhrydain?

Slogan newydd i Blaid Cymru wedi Brexit? Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Hir Oes Dy Wen – Griff Lynch

Bethan Gwanas: Sylw i Lyfrau Plant ar Radio Cymru

Ieee! Newydd glywed y bydd rhifyn arbennig o Stiwdio efo Nia Roberts ar Radio Cymru yn rhoi sylw i lyfrau plant. Mi fyddwch yn clywed fy llais i yn traethu a thantro (!) ynghyd â nifer o bobl eraill sy’n ymwneud â chyhoeddi llyfrau plant – a lleisiau plant hefyd, gobeithio! Mae’n cael ei ddarlledu […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: penblwydd hapus

Penblwydd Bibi ydy hi heddiw. Mae o’n gwneud yn dda iawn; mae’n anodd bod yn brif weinidog Israel. Gobeithio bydd o’n dal yn gadarn er gwaethaf y pwysau anhygoel sydd yn pwyso arno fo bob dydd. Mae gan Israel nifer mawr o ffrindiau dros y byd gan gynnw… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Brexit yng Nghymru – Amaethyddiaeth a Physgodfeydd

Wythnos diwethaf, canolbwyntiodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol eu sylw ar Amaethyddiaeth a Physgodfeydd a’r goblygiadau i Gymru wrth gefn penderfyniad y DU i  ymadael â’r UE. Gallwch wylio’r sesiwn cyfan ar  Senedd.TV. Fel rhan o’r sesiwn, gwahoddwyd yr Aelodau banel o arbenigwyr i drafod eu barn ar y meysydd i’w blaenoriaethau yn … Continue reading Brexit yng Nghymru – Amaethyddiaeth a Physgodfeydd Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dathlu degawd o Sŵn: dogfen yn edrych ar y Gwŷl boblogaidd

Fydd degfed pen-blwydd Gŵyl Sŵn yn cael ei ddathlu mewn sawl gig y penwythnos yma, Hydref 21-23, wrth i’r ŵyl cael ei gynnal unwaith eto yng nghlybiau a thafarndai Gaerdydd. Ers i gyflwynydd BBC Radio 1 Huw Stephens a’r hyrwyddwr …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, Hydref 28ain

Llyfr y mis yw Craciau gan Bet Jones, Dydd Llun, 30 Mawrth, 4.35 a.m. Cysgai’r rhan fwyaf o boblogaeth y dref a’r ardal gyfagos gwsg diofal yn eu gwlâu – oddeutu chwe mil ohonynt, yn ddynion, merched a phlant. Yng nghanol Cors … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fideo wyth: Ar Yr Olwg Gynta: Nintendo Switch

gan Elidir Jones Nodyn byr heddiw i dynnu’ch sylw at y ffaith bod NINTENDO WEDI CYHOEDDI CONSOL NEWYDD DDOE! Ahem. Dyma ni’r trelyr (hynod o slic), os ‘da chi ddim wedi ei weld yn barod. Felly: mae’n gonsol allwch chi chwarae ar deledu yn eich cartref, cyn newid yn llyfn i fod yn gonsol symudol,…

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Y Candelas a Swnami’n rocio Pafiliwn y Fenni

Roedd ‘na barti anfarwol ym mhafiliwn newydd yr Eisteddfod Genedlaethol y Fenni eleni, wrth i Candelas, Swnami a’r Ods godi pig y to gyda’u caneuon roc i gyfeiliant rhyfeddol cerddorfa Welsh Pops. Bydd cyfle i chi ail fyw’r haf, a …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bonjour Blaenau

Erthygl gan Sharon Jones, am fyw yn Ffrainc, a phwysigrwydd teimlo’n rhan o gymuned. 
Rhan o gyfres o erthyglau gan awduron gwadd yn trafod ein perthynas efo Ewrop.

Pan ddeffrais ar y 24ain o Fehefin a chlywed bod pobol Prydain wedi pleidleisio i … Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Dyfalbarhad, amynedd a llawenydd (Colosiaid 1:11-14) – Gwion Dafydd (16.10.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/16102016_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Hydref 2016

Darlleniad y Dydd: Datguddiad 5: 11-14 (BCND:tud.274 / BCN: tud.251)

Bore da a chroeso cynnes i chi i gyd i wasanaethau’r Fro heddiw. Gweddïwn y bydd Duw yn siarad gyda ni trwy ei Air ac y byddwn yn cael teimlo cryfder cymdeithas Ei bobl yn ein heglwysi. Diolchwn hefyd am y fraint o gael byw . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Hydref 2016

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y Blaid yn ennill is etholiad arall _ _

_ _ ym Mlaengwrach, Castell Nedd, Port Talbot y tro hwn.  ‘Dwi ‘n deall bod y Blaid wedi ennill dwy etholiad cyngor plwyf yn yr un ardal hefyd.  Da iawn bawb.   Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl yn japan

Mae fy nwy ferch yn Japan wrth eu bodd yn medru gweld ei gilydd bron pob penwythnos. Roedd Gŵyl Kawagoe‘n ddiweddar, a dyma nhw’n mynd at yr orymdaith hynod o boblogaidd. Roedd môr o bobl yno i weld y nifer o mikoshi (temlau cludadwy) ofnadwy o uchel yn pasio un ar ôl y llall. Roedd hyd yn oed dawnswyr yn dawnsio (yn araf) ar ben y mikoshi. Parodd yr orymdaith nes yn hwyr efo llusernau’n goleuni’r holl demlau.  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ynglyn ag ail gynnal etholiadau

Dwi’n cytuno efo’r rhan fwyaf o’r hyn sydd gan Dylan Iorwerth i ‘w ddweud ynglyn a’r helynt Dafydd Ellis Thomas yn rhifyn heddiw o Golwg.Mae’n gywir i nodi bod angen trefn lle gall etholiad gael ei hail gynnal pan mae ymgeisydd yn newid ei blaid yn fua… Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Llifogydd cynhesu byd-eang yn bygwth cynlluniau Dinas Abertawe

Fe ddylen ni wedi bod yn ymateb ers amser maith i’r rhybuddion gwyddonol cynyddol am y niwed ddaw i bawb ohonom gyda chynhesu byd-eang. Ond cawsom ein hudo gan glochdar y Gwadwyr fu’n mynnu mai dychryn di-sail yw’r cyfan. Ond … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ers talwm _ _ _

_ _ _ roedd y Daily Mail yn ymgyrchu i ddod a phlant o fewnfudwyr i’r DU – ond mewn amgylchiadau ychydig yn wahanol i’r rhai sy’n bodoli ar hyn o bryd. Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Amddiffynna dy hun a’th mêts ar-lein! (Rhan 1)

Pam? Mae gwladwriaethau, gorfforaethau a chachwrs arall[1] yn cadw golwg, yn recordio ac yn prosesu’r hyn da ni’n neud ar-lein. Dydi’r fath sbïo ddim yn newydd – nid i drigolion ein hynys o leiaf. Ers dechreuad y Post Brenhinol darllenwyd llythyrau pobl![2] Yng Nghymru ma digon o hanes diweddar o hacio ffoniau, pe bai hyn […] Parhau i ddarllen

Esgyrn: At sylw aelodau Plaid Cymru

Ychydig wythnosau yn ol mi fuo Pwyllgor Etholaeth Arfon yn ddigon caredig i gynnig fy enw fel ymgeisydd ar gyfer swydd Cyfarwyddwr Polisi Plaid Cymru. Ar y pryd, roedd enw arall yn y ras, ond o be’ dwi’n deall erbyn hyn, fi ydi’r unig un sy’n dal i geisio am

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newid yr hanes

Penderfyniad UNESCO –  mae o’n gwadu’r cysylltiadau rhwng yr Iddewon â Bryn y Deml a’r Wal Gorllewinol yn Jerwsalem. Hollol hurt. Yr hyn dw i’n dal ddim yn gwybod ydy beth fydd canlyniad y resolution hwnnw. Na allan nhw byth wahardd yr Iddewon rhag dod at y Wal. Rhag eu cywilydd unwaith eto. Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Eryrod Pasteiog VI: Cerddi’r WerinWaldo

Y beirdd a anghofiasant symlrwydd y gerdd, gan lunio barddoniaeth iddynt hwy eu hunain i fynnu gan ei gilydd ganmoliaeth. Enillasant gadeiriau a choronau â chwpledi ac englynion nad oeddent i’r lliaws, dim ond i ddetholedigion y maestrefi moethus. Deallusrwydd a droesant yn eiriau diystyr na allai neb eu deall. I ba le aethai barddoniaeth y werin, a diniweidrwydd yr awen? Gwaedlif calon y genedl Gymraeg a gyfnewidid am orfeddwl diangen sydd, gan amlaf na pheidio, yn ddiystyr hefyd.Y mae mawredd ein llên nid mewn cysyniadau cymhleth ond ar adain seiniau hoff y famiaith yn anwesu’r glust a gwneud i’r enaid wenu.

Yn syml, fel ag yw – y mae ein llên am ein lladd.”
 
Y GATH 
Hwran ffwr ewinog
Yn chwilio darn o hadog,
O Bwllheli i Borthmadog
Erfynia bryd adeiniog,
Basdad anrhugarog;
Basdad blewog.
Y MÔR
Lwmp hylifog o angau.
Llon ei longau.
Gwae ei wymon.
Cewch fisged arno ar gwch.
Pysgod hefyd
Y GARDIGAN
Y cythraul coslyd.
Cynnes ei gaeafau – ni wêl haf.
Cyfaill yr henoed yw’r hen wallt dafad hwn….
Ni all gwylan ei gwisgo na
llewpart ei hamgyffred;
a dyna wefr y gardigan.
Y GOEDAN ‘FALA
Y pren hwn.
Y gangen hon.
Yr afalau hyn.
Gwaethaf goeden ‘fala,
Coedan ‘fala ddi-afal.
Y CYMRO
Gwron y frechdan gaws,
Salad crîm rydd ar ei fitrwt
A chan wledda arno chwardd i’r awyr
a thery ei goes gan gnoi,
canys
Cymro yw.
Ie, Cymro yw.
YR OFN
Dwi’m yn ofni dim,
‘Does dim yn ofni fi,
Megis dafad
Efo llif,
Prin yw’r bygwth yn fy mrefu

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cofiwch am y Gynhadledd – a chais bach

Bydd Cynhadledd Flynyddol y Blaid yn cael ei chynnal ddydd Gwener a ddydd Sadwrn, Hydref 21 a 22.  Galwch heibio os cewch y cyfle – mae’n digwydd ar drothwy cyfnod tyngedfenol yn hanes Cymru.Os ydych yn dod draw, ac os ydych yn aelod byddwn yn gwe… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg -Utica

Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro. Y tro hwn, erthygl gan W. Arvon Roberts, am rai o ymsefydlwyr cynharaf Utica.
Adeiladwyd dinas Utica, Sir Oneida, yn un o fannau prydferthaf canolbarth Talaith Ef… Parhau i ddarllen

helo gan helen: sut y gall celf helpu ein prif strydoedd

Mae canol dinasoedd a threfi ledled y DU yn wynebu heriau enfawr. Mae arferion siopa wedi newid. Mae technolegau aflonyddgar fel e-fasnach wedi dod i’r amlwg. Ac mae swyddogaeth ein prif strydoedd yn llai sicr nag erioed. Bydd yn anodd rhoi bywyd a phwrpas yn ôl i’r lleoedd hyn – sy’n dioddef yn sgil llai […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Yr anhygoel Dau Cefn ar Ochr 1 #boffsrule

Fideo Ochr1 Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Window Shadow .Cysgod Ffenest

Grangetown, Cardiff / Caerdydd. Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Window Light . Golau Ffenest

Wales Millennium Centre, Cardiff Bay/ Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd. Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Nid wrth ei big mae mesur cyffylog

Diawlad twyllodrus ydi moron yn’de!

Gallan nhw gynhyrchu deiliach trwchus, tal a chyfoethog, yn swancio’n dalog a balch. Ond, tydi hynny’n ddim sicrwydd bod gwreiddyn gwerth ei gael yn y ddaear o dan y tyfiant gwyrdd addawol uwchben.

Dyna brofiad y ddau Daid a ninnau eleni wrth ddyfarnu’r gystadleuaeth moron hiraf.

Moron Taid Cae Clyd yn edrych yn dda iawn yn eu pibelli pwrpasol, proffesiynol Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lev haolam

Dw i newydd dderbyn pecyn arall gan Lev HaOlam! Agorais fo mewn llawn cyffro i weld beth sydd tu mewn. Scrub wyneb, eli corff, olew pomgranad, matiau diod, bag siopa, bariau hadau sesame a gwin coch. Gwych! Gan fod y rhan fwyaf o’r pethau ar fy nghyfer i wrth reswm, (sori, teulu!) bydda i’n cadw’r gwin nes gwledd yr ŵyl Ddiolchgarwch fel gall pawb ei fwynhau. Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Angen mwy o gysondeb a thryloywder – Busnesau Cymru’n rhoi eu barn ynghylch Ardrethi Busnes yng Nghymru

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau‘n treulio llawer o amser yn siarad â phobl yn y byd busnes yng Nghymru. Ardrethi busnes yw un o’r materion sy’n codi ei ben yn aml gan ennyn ymateb cryf. Roedd hefyd yn rhywbeth a gododd yn gyson yn ein hymgynghoriad yn ystod yr haf wrth inni ofyn … Continue reading Angen mwy o gysondeb a thryloywder – Busnesau Cymru’n rhoi eu barn ynghylch Ardrethi Busnes yng Nghymru Parhau i ddarllen

Gwin Dylanwad Wine: Gwobrau Gwin Cymreig 2016 Welsh Wine Awards 2016

Gwobrau Gwin Cymreig 2016/Welsh Wine Awards
Yn bendant mae llawer gennym i fod yn falch ohono am gynnyrch Cymreig. Yn Gwin Dylanwad, nid oes angen nac awydd arnom i edrych am gaws o unrhyw wlad ond Cymru – mae digon yma o safon uchel: o gaws caled Hafod i gaws glas Boxberg (enw od, ond yn wir, mae’n Gymreig).  Ond nawr, cawn ychwanegu gwin i gynnyrch arbennig Cymru gyda balchder. Roedd cadarnhad o hyn yn y diwrnod gwobrwyo gwinoedd Cymreig a chafodd eu cynnal yng ngwinllan Llannerch ger Caerdydd.  

We have a great deal to be proud of when it comes to Welsh produce.  For example, here in Dylanwad Wine, Doglellau we have no need to go beyond the borders of Wales to find excellent cheese – there is a vast choice of the highest quality ranging from Hafod Cheddar to the blue Boxberg (funny name but it is Welsh I assure you) to name but two. However, we can now also boast a new addition to quality Welsh products: our Welsh wines. This was confirmed during the Welsh Wine Awards that were held at the Llannerch vineyard near Cardiff.
 

Robb Merchant o winllan White Castle yw Cadeirydd Cymdeithas Gwinllannoedd Cymru ac roedd naws broffesiynol y digwyddiad yn rhoi statws a hygrededd i’r cynnyrch.  Nododd Dylan roedd y teimlad yn union yr un fath a bod mewn digwyddiad tebyg yn Ewrop. Hefyd, roedd yn plesio’n fawr i weld geiriad ar y tlysau yn yr iaith Gymraeg.

Robb Merchant from White Castle is now the Welsh Vineyards Association’s (WVA) Chairperson and there was an air of professionalism to the event that really gave the industry status and credibility.  Dylan noted that it felt no different to other professional events of the kind in Europe – and so good to see the wording on a cup in Welsh too!
Cawsom y fraint o flasu gwinoedd o bob rhan o Gymru gan gynnwys gwinaeaf cyntaf Gwinllan Conwy.  Roedd yna win pefriog base’n cystadlu gyda Siampen efo mws yn llenwi’r geg yn ogystal â blas ac arogl burum yn deillio o’r dechneg o’i aeddfedu yn y botel dros bum mlynedd ar y gwaddod a hyn i greu cymhlethdod yn y blas.  Pleser oedd gweld gwin coch gyda blas derw ac yn arwydd fod y gwinwyr yn cychwyn arbrofi i greu gwinoedd gwahanol a newydd i Gymru.
We were privileged to taste wines from the length and breadth of Wales including the first vintage from the Conwy Vineyard. There was a sparkling that would compete favourably with many a quality Champagne: lovely full mousse and a nice yeasty quality that arises from maturing in the bottle over five years to create complexity of flavour.
Llongyfarchiadau mawr i’r bobl arbennig yma am eu hangerdd.  Yn lle eich tipl arferol, rhowch gynnig i gaws Hafod gyda Pinot Noir Précoce Robb a Nicola Merchant o White Castle.  Mae hwn wedi ei aeddfedu mewn casgenni derw gyda digon o gorff a blas i sefyll i fyny i’r cynnwys cryf o’r cheddar organig yma.  Parwch gregyn gleision o’r Fenai gyda’r Solaris a gynhyrchwyd gan Colin a Charlotte Bennett o Winllan Conwy. Yfwch Tintern Parva Dathliad neu Ancre Hill Blanc de Blancs i’ch dathliad arbennig nesaf neu jest i roi wmff bach i’ch hunan a mwynhau bywyd!  Mae gymaint sy’n newydd a chyffroes yma i flasu yn ogystal a gwinoedd o lefydd mwy traddodiadol.  Prynwch winoedd llethrau Cymru a dathlwch weledigaeth criw bach sy’n rhoi ein gwlad ar y map.  

This special cluster of people need congratulating for their passion and hard work.  Instead of your normal day to day tipple, give Robb and Nicola Merchant’s Pinot Noir Précoce from White Castle a go with your Hafod cheese.  This wine has been aged in oak casks and has enough body and flavour to stand up to this strong organic cheddar. Pay Menai Mussels the respect they deserve with a fine bottle of Solaris from Colin and Charlotte Bennett’s Conwy Vineyard.  Drink Parva Dathliad or Ancre Hill Blanc de Blancs for your next special occasion or just for the hell of it on a Sunday afternoon! There is so much that is new and exciting here to taste. Buy wines from the slopes of Wales and celebrate the vision of a small group of people who are putting our country on the map.

 

Gwaith  David Cowderoy, Michael Harrison a Linda Johnson-Bell (gwinwr, prynwr i Bibendum ac awdur gwin yn ôl eu trefn) oedd  penderfynu ble roedd y clod am ddisgyn allan o’r 41 gwin yn y gystadleuaeth.
  
David Cowderoy, Michael Harrison a Linda Johnson-Bell (wine maker, wine buyer and wine author respectively) had the unenviable task of judging the 41 wines entered.


Gwobrau/Awards

Gwinoedd Gwyn/White Wines
Efydd/Bronze
White Castle Gwin Gwyn 2014,
Llaethliw White 2015
Conwy Solaris 2015
Tintern Parva Afon Gwyn 2014

Arian/Silver
Tintern Parva  Bacchus 2014
Kerry Vale  Solaris 2014  [Trophy]

Rhosliw/Rosé
Efydd/Bronze
Gwinllan Conwy Rosé 2015
Llaethliw Rosé 2015

Arian/Silver
Tintern Parva Bwthyn Rhosyn 2015    [Trophy]


Gwinoedd Coch/Red Wines
Efydd/Bronze
Kerry Vale Red Kite 2014
Conwy Rondo
White Castle Rondo 2014

Arian/Silver
White Castle Pinot Noir Précoce 2014   [Trophy]

Rhosliw Byrlymus/Sparkling Rose Dim gowbr/No Awards

Byrlymus Gwyn/Sparkling White
Efydd/Bronze
Ancre Hill Blanc de Blancs 2009

Arian/Silver
Tintern Parva Dathliad 2013   [ Trophy]

Parhau i ddarllen