Asturias yn Gymraeg: Patagonia 05: yr hen Goedwig

Y Paith. Gair Cymru’r Wladfa am i diffeithwch y tu fâs i’w tir âr yn Nyffryn Chubut. O deithio drwyddo heddiw yn gerrig sychion a llwyni bach pigog, ni fyddai neb yn meddwl bod hyn unwaith yn arfordir, rhannau ohono o dan y môr am filiynau o flynyddoedd. Na chwaith bod afonydd anferth yn llifo […] Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Digwyddiadau’r Nadolig yn Eryri 2014

Mae’r Nadolig yn Eryri yn golygu rhaglen llawn hwyl o ddigwyddiadau Nadoligaidd, ar hyd a lled y rhanbarth, ar gyfer y teulu i gyd. Fel y gwnaethom y llynedd, byddwn yn rheolaidd yn diweddaru’r post hon pryd bynnag digwyddiadau Nadolig Eryri newydd yn cael eu darganfod. Os ydych chi’n trefnu digwyddiad Nadolig yn Eryri ac yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i honduras

Wedi dychwelyd o’r Eidal, mae fy ail ferch wedi bod efo ni am chwe mis yn gweithio fel merch trin gwallt a thiwtor preifat. Rŵan mae hi ar gychwyn cyfnod newydd; mae hi wrthi’n pacio ei chês er mwyn hedfan i Honduras fore fory. Bydd hi’n gwirfoddoli fel athrawes gynorthwyol mewn ysgol gynradd am dri mis. Mae ei ffrind da eisoes yno fel cenhades, a byddan nhw’n rhannu tŷ. Gan ei bod hi eisiau gweithio yn Japan ar ôl dod yn ôl o Honduras, mae’n debyg mai hwn ydy’r tro olaf iddi fyw efo ni cyhyd. Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Tir Mam – Estrons

Tir Mam – Estrons Parhau i ddarllen

Sara Louise Wheeler: Gwerthusiad o ‘Y dŵr’…a buddion y golofn!

                    Yn ôl ym mis Mai roeddwn yn dychwelyd o brifysgol Manceinion, lle roeddwn wedi bod mewn cynhadledd gymdeithasegol, a ffeindiais fy hun yn eistedd ar blatfform bythol-oer rheilffordd Oxford road. Oherwydd y tywydd braf diwrnod hwnnw…ar ffaith fod gen i gymaint i’w gario fel oedd […] Parhau i ddarllen

: Ymgynghori ar gynigion cyllidebol Cabinet y Cyngor.

Yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ddydd Iau, 20 Tachwedd, cytunodd y Cabinet i ymgynghori ar gynigion cyllidebol Cabinet y Cyngor. Hyd y gellir rhagweld, bydd llai o arian gan Gynghorau. Daw hyn ar adeg pan fo’r economi’n dal i ddioddef … Continue reading Parhau i ddarllen

Golwg360: Gwyn Jones yn darogan gwae

Colli fydd ein hanes eto yfory, medd y meddyg Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Candelas. Y Bandana. Mellt. Y Reu. Ysgol Sul. DJ Guto Rhun. Y…

Candelas. Y Bandana. Mellt. Y Reu. Ysgol Sul. DJ Guto Rhun.

Y Ddawns Rhyng-Golegol! Cynhelir gan UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth). Lein-yp anhygoel…! Nos Sadwrn yma (22.11.14) yn Undeb Myfyrywr Prifysgol Aberystwyth. Dewch am bach o roc a rol secsi! x

Rhyng-Gol! The Inter-College Dance! Hosted by UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth – Aberystwyth Welsh Students Union) What a line up….! This is this Saturday (22.11.14) at Aberystwyth University Student’s Union. £10. 8pm. Come one and all for some sexy rock ‘n roll! x

Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Deud y Byddai’n Disgwyl – Cowbois Rhos Botwnnog

Deud y Byddai’n Disgwyl – Cowbois Rhos Botwnnog

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Pryd o fwyd y Nadolig/Christmas meal

Fel arfer, awn am bryd o fwyd Nadoligaidd yn lle cynnal cyfarfod ffurfiol ym Mis Rhagfyr.  Nos Fercher 10 Rhagfyr 2014, 19:30.  Cysylltwch â’r ysgrifennydd am ragor o fanylion. As usual, we’ll be off for a Christmas meal instead of … Continue reading Parhau i ddarllen

agssc: Langland Bay Swimmers

Here is a lovely clip about a group of very ‘hardy’ girls brave enough to swim in the waters of Langland bay even in the depths of winter – fair play! http://youtu.be/g-GQn22BvjU Dyma glip hyfryd am grŵp o ferched ‘gwydn’ yn ddigon dewr i nofio yn nyfroedd Bae Langland , hyd yn oed yn nyfnderoedd […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Yn Galw Pob Artist: Cyfle Preswyl Oriel Wrecsam

Adeiladwyd Oriel Wrecsam yn 1973 a thros y deugain mlynedd ddiwethaf mae artistiaid mwyaf blaenllaw y byd wedi ymweld â hi, gan gynnwys Mona Hatoum, Shani Rhys James, Joseph Beuys, Helen Sear, a Rose Wylie i enwi ond rhai. Ym … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: O’r Gaiman i Gwmderi

Bydd ymwelydd annisgwyl yn cyrraedd pentre’ Cwmderi nos Lun, 24 Tachwedd wrth i Gabriela Gonzalez gamu i’r cwm ar gwest i ddarganfod mwy am hanes ei theulu. Bydd gwylwyr y ddrama ddyddiol Pobol y Cwm ar S4C yn dod i …Darllen mwy Parhau i ddarllen

agssc: Filming Carry On Up The Khyber, Snowdonia 1968

http://youtu.be/lGshDSgVF-4 Behind the scenes from the filming of ‘Carry On Up The Khyber’ in Snowdonia in 1968, including an interview with the Director of the film, and with Kenneth Williams. The Director, Gerald Thomas, explains that the area near the Watkin Path on Snowdon was chosen as the the ideal location because it bore a […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Agor y cwest ‘canibaliaeth’

Dechrau’r broses o ystyried marwolaeth Cerys Yemm Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Y Diwidiant Elusenu

Mae ‘na erthyglau diddorol yn fersiwn print ac ar-lein Golwg heddiw am is-deitlau Cymraeg ar raglenni S4C. Fel un sydd yn hynod drwm fy nghlyw yr wyf yn cytuno cant y cant a mwy efo sylwadau Dr Wayne Morris bod angen is deitlau Cymraeg i’r byddar / trw… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiad syml yn y bon

Cyn cychwyn ymddiheuriadau am y blogio ysgafn diweddar – mae pethau’n brysur iawn o safbwynt proffesiynol ar hyn o bryd, a does gen i ddim llawer o amser.

Beth bynnag,  mae’n ddiddorol – os nad anisgwyl – bod David Cameron eisiau cadw fformiwla Barnett am byth bythoedd am wn i.  Mi fydd y sawl sy’n dilyn y pethau yma yn gwybod bod y fformiwla  yn tan gyllido Cymru o £1.2bn o gymharu a’r Alban, a hynny er bod yr Alban yn llawer cyfoethocach na Chymru.  Mi fyddant hefyd yn ymwybodol i’r fformiwla gael ei dyfeisio yn 1978 fel dull dros dro o ariannu gwledydd llai y DU.  Felly os caiff Cameron ei ail ethol ym mis Mai y flwyddyn nesaf gallwn ddisgwyl mwy a mwy o doriadau mewn gwariant cyhoeddus.  

Ac os caiff Llafur ei hethol mi fedrwn ddisgwyl yr un peth – beth bynnag maen nhw’n ei ddweud ar hyn o bryd.  Cawsant dair mlynedd ar ddeg hir i ddiwigio’r ffordd mae Cymru’n cael ei chyllido – ond ni wnaed hynny.  Does yna ddim rheswm i feddwl y bydd pethau’n wahanol y tro hwn.  
Felly os ydych eisiau i Gymru gael ei chyllido’n briodol – rhywbeth fyddai’n dod a’r toriadau enbyd sy’n cael eu gweithredu ar hyn o bryd mae yna ffordd syml o wneud hynny – bwrw pleidlais tros Blaid Cymru a gobeithio am etholiad agos tros y DU – un digon agos i’r Blaid fod mewn sefyllfa i fargeinio ynddi.  Mae’n etholiad syml yn y bon – os ydych yn byw yng Nghymru.

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Jona 2:1-10 (BCND tud.840 / BCN: tud.766)

‘Fy enaid, bendithia’r Arglwydd, a’r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd.’ Dyna sut mae’r Salmydd yn cychwyn Salm 103 – gan gymell ei hun i roi clod a mawl i Dduw. A ninnau’n cael y fraint o addoli ar Sul arall, beth am i ni . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Tachwedd 2014

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: olwynion rwber

Ym mis Mai nesaf ymlaen, cewch chi’ch ddirwy rhwng €100 a €500 os byddwch chi’n llusgo cesys dillad efo olwynion plasteg yn Fenis. Bydd rhaid i’r cesys eu cyfarparu ag olwynion rwber. Dw i’n cefnogi’r rheoliad newydd hwn; druan o’r trigolion sydd yn dioddef drwy’r dydd a nos, o’r sŵn ofnadwy a achosir gan yr olwynion plasteg ar y palmantydd carreg ym mhob man. Gobeithio y bydd y rheoliad yn helpu lleihau’r “llygredd.” Gobeithio y bydd y ddinas yn mynd i’r afael â chynifer o broblemau eraill hefyd.

Y cwestiwn: lle ga’ i brynu cês dillad efo olwynion rwber? Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Hybridedd, Cyfieithu, a Llenyddiaeth Genhadol

Dysgwn am fyd y gwreiddiol ac am fyd y cyfieithydd gyda phob cyfieithiad newydd. Teflir goleuni ar y naill ddiwylliant fel y llall, ac o astudio’r plethiad rhwng y ddau ddiwylliant gwelwn bortread hybrid o’r ddwy bau diwylliant unigryw’n ymffurfio o’n blaenau. Roedd bri mawr ar ymgyrchoedd cenhadol yn y Brydain Fictoraidd ac Edwardaidd. Cyllidwyd […] Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Bodoli’n Ddistaw. Candelas. Album newydd. New album….

Bodoli’n Ddistaw. Candelas. Album newydd. New album. 4/12/2014.

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Cyfrinachau’r Mynyddoedd

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Clwb Darllen Tudur Owen

Cofiwch wrando ar Tachwedd 28, pan fyddwn ni’n trafod pob math o lyfrau (a bywyd yn gyffredinol am wn i. Y stori dditectif yma rydan ni i fod i’w thrafod: Ond dwi’n amau a fydd y criw wedi cael amser erbyn y 28ain… gawn ni weld! Ond os ydach chi awydd ei ddarllen hefyd er […] Parhau i ddarllen

Blog Theatr Genedlaethol Cymru: Pam Ibsen yng Nghyrmu?

Un o’r pethau pwysicaf y dylai cwmni theatr cenedlaethol ei wneud yw adlewyrchu’r presennol. Pam Henrik Ibsen yng Nghymru ‘te? All Norwywr o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ddweud unrhywbeth wrthom ni yng Nghymru? Gall, yw’r ateb i’r cwestiwn hwnnw. Mae Ibsen yn siarad am ffeindio’i le yn y byd. Y dewis rhwng celwydd a gwirionedd […] Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: “Mae yna bobl eraill sy’n dioddef yn waeth, felly cau dy geg”

Mae Richard Dawkins wedi bod yn cyfiawnhau yr hyn y mae wedi bod yn ei ddweud am ffeminyddiaeth dros y misoedd diwethaf. Hyn i ddechrau:

“I don’t take back anything that I’ve said,” Dawkins said from a shady spot in the leafy backyard of one of his Bay Area supporters. “I would not say it again, however, because I am now accustomed to being misunderstood and so I will … ”

He trailed off momentarily, gazing at his hands resting on a patio table.

“I feel muzzled, and a lot of other people do as well,” he continued. “There is a climate of bullying, a climate of intransigent thought police which is highly influential in the sense that it suppresses people like me.”

Beth yw natur y ‘gormes’ yma, tybed? Ah, cael ei feirniadu! Mae’n ddigalon gweld rhywun fel Dawkins yn syrthio i’r un fagl bathetig â chymaint o’i elynion crefyddol. A yw Dawkins, trwy fynegi ei ddirmyg enwog tuag at grefydd dros y blynyddoedd, wedi bod yn euog o ormesu‘r ffyddlon o’r herwydd? Naddo, yn amlwg, ac mae’r un peth yn wir pan mai ef ei hun sy’n derbyn y feirniadaeth. Efallai ei fod o hyd yn cael trafferth ymgynefino â’r profiad o gael ei gondemnio gan ei gyd-anffyddwyr. Mae cwyno bod beirniadaeth gyfystyr â sensoriaeth neu fwlio yn chwerthinllyd pan ddaw o enau Cristion, ond mae’n gwbl anfaddeuol yn achos Dawkins, sydd wedi dod yn ddyn hynod gyfoethog a dylanwadol trwy danseilio daliadau diwinyddol cryfion biliynau o bobl.

Mae gwaeth eto i ddilyn:

Dawkins, however, disagrees. He is, he said, not a misogynist, as some critics have called him, but “a passionate feminist.” The greatest threats to women, in his view, are Islamism and jihadism — and his concern over that sometimes leads him to speak off-the-cuff.
“I concentrate my attention on that menace and I confess I occasionally get a little impatient with American women who complain of being inappropriately touched by the water cooler or invited for coffee or something which I think is, by comparison, relatively trivial,” he said.

Mae’n wir mai islamiaeth yw’r bygythiad mwyaf i fenywod. Nis gwn am unrhyw un a fyddai’n dadlau nad yw bod yn fenyw yn Sawdi Arabia neu Affganistan yn waeth o lawer nag yn America neu Brydain. Dadl Dawkins fan hyn yw bod dioddefaint hunllefus cymaint o fenywod mewn gwledydd islamaidd yn golygu na ddylai ffeminyddion gorllewinol gwyno am eu problemau hwythau o gwbl. Hynny yw, mewn termau cyffredinol: os oes rhywbeth gwaeth yn digwydd yn rhywle arall, caewch eich cegau.

Dylai’r broblem fod yn hollol amlwg. Mae yna bob tro broblem waeth yn rhywle arall, felly oni bai eich achos chi yw’r gwaethaf un o’r holl enghreifftiau o ddioddefaint yn y byd, nid yw Dawkins eisiau clywed. Dyna’r rhesymeg, ac mae’n abswrd hyd yn oed ar ei delerau ei hun. Mae’r dyn yn galw’i hun yn ffeminydd, ond os mai dyma yw ffeminyddiaeth nid oes i’r gair ystyr.

Ar ben hynny, mae’r rhagrith yn rhyfeddol unwaith eto. Pa frwydrau y mae Dawkins wedi bod yn eu hymladd dros y degawdau? Yn erbyn ymdrechion i ddysgu siwdowyddoniaeth mewn ysgolion. Yn erbyn gorfodi plant ysgol i weddïo. Yn erbyn y parch awtomatig ac annhaeddiannol a roddir i grefydd yn ein cymdeithas, ac yn y blaen ac yn y blaen. Herio pethau fel hyn sydd wedi bod yn ganolbwynt i’r rhan fwyaf o egni Dawkins ers blynyddoedd maith, a da iawn hynny. Maent yn frwydrau cyfiawn. Ond pam? Mae pethau gwaeth o lawer yn wynebu pobl yn y Dwyrain Canol. Pa ots am ddiffygion mewn gwersi bioleg yn Lloegr pan nad yw merched mewn rhannau helaeth o Bacistan yn cael mynychu ysgol o gwbl? Mae’r problemau ym Mhrydain yn bitw mewn cymhariaeth, felly dylai Dawkins, er mwyn dilyn ei resymu ei hun, roi’r gorau i gwyno amdanynt.

Hyd yn oed pe derbyniwn, er lles dadl, bod ffeminyddion yn bod yn annheg ag ef, mae ei sefyllfa’n ddi-nod o gymharu â’r hyn sy’n digwydd i anffyddwyr mewn rhannau eraill o’r byd. Petai Dawkins yn frodor o Bacistan, mae’n debygol y byddai wedi cael ei lofruddio ymhell cyn hyn. Yn ôl ei ddadl ei hun, felly, dylai gau ei geg a rhoi’r gorau i bwdu am ffeminyddion yn dweud pethau blin amdano ar Twitter.

Mae’n rhyfeddol pa mor ddi-glem a chibddall yw’r sylwadau gan rywun sy’n clodfori rhesymeg a chwestiynu. Gyda llaw, dylai hyn roi’r farwol i’r syniad mai Twitter fel cyfrwng yw problem Dawkins. Dyma oedd ei gyfle i ymhelaethu yn llawn, heb y perygl o’r ‘camddealltwriaeth’ honedig sy’n gallu deillio o gyfyngder y trydariad. Dyma a gafwyd. Nid y cyfrwng yw’r broblem, ond y dyn ei hun. Nid ni sy’n ei gamddehongli. Dyma’i safbwyntiau, yn blwmp ac yn blaen, ac mae’r safbwyntiau’n drewi. Dylai anffyddwyr anghofio amdano. Mae llond lle o anffyddwyr ardderchog eraill sy’n haeddu’r platfform. Diolchwn iddo am ei waith yn y gorffennol, ond ni welaf i bod gan Richard Dawkins unrhyw beth mwy o werth i’w gynnig erbyn hyn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cais am le

Cyflwynodd fy merch ynghyd â’i ffrind gais am le yn un o’r neuaddau preswyl ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd yna bedair mewn ystafell. (Na fydd fy merch a’i ffrind efo’i gilydd.) Myfyrwyr o dramor bydd y rhan fwyaf yn y neuadd ond clywodd fy merch fyddai rhai lleol. Mae hi’n gobeithio y bydd hi’n cael nabod myfyrwyr Cymraeg (y bydd yn preswylio tu allan o’r neuadd Gymraeg.) Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Consuriwr Gorau Cymru! Mr Charles Oswald

Rwyf newydd orffen catalogio papurau teuluol David Tilley o’r Bont-faen (cyf.: DX666) lle darganfuais rywfaint o ohebiaeth ddiddorol sy’n ymwneud â chyngerdd a roddwyd i filwyr clwyfedig ar 24 Chwefror 1917. Yn ogystal â pherfformiadau cerddorol, roedd y gyngerdd hefyd yn cynnwys perfformiad gan ‘Gonsuriwr Gorau Cymru’ (South Wales Graphic, 12 Hydref 1906), sef Mr […] Parhau i ddarllen

Blog Theatr Genedlaethol Cymru: #carutheatr #lovetheatre

Pam eich bod chi yn caru theatr? Beth sydd yn eich denu chi i’r theatr?  Dyma gip olwg o pam bod Arwel Gruffydd yn caru theatr  - https://www.youtube.com/watch?v=SCxDTQZFBTQ Filed under: Uncategorized Parhau i ddarllen

agssc: Should Welshmen Wear Kilts?

The pressing question of “Should Welshmen Wear Kilts?!” It seems that the main concerns of the day are knobbly knees- a truly gripping debate! Un o gwestiynau mawr yr oes, a ddylai dynion Cymru wisgo Ciltiaid?. Ymddengys mae’r coesau disiap sydd yn poeni’r hogiau fwyaf! Mae’r hawlfraint i’r archif yn berchen i ITV Cymru/Wales. Cedwir […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Dyddiadur Nel

Gan fod Na, Nel! gan Meleri Wyn James wedi llwyddo cystal i fachu diddordeb plant rhwng 7 a 9 oed, mae’r straeon wedi cael eu hargraffu ETO ac hefyd wedi eu dewis i fod ymhlith y dewisiadau ar gyfer plant blynyddoedd 3-4 yn Darllen Dros Gymru, cystadleuaeth llyfrau plant Cyngor Llyfrau Cymru 2014-15. Mae Meleri […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Yno ac yn ôl: taith annisgwyl…

Mae Zoe Kelland, 20, o’r Rhws yn gyn brentis yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Ar ôl graddio o’r cynllun prentisiaeth agoriadol, mae Zoe bellach yn gweithio i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac yn ddiweddar, aeth i Wobrau Prentisiaeth Cymru 2014 … Continue reading Parhau i ddarllen

Golwg360: Brwsel yn tanio boliau’r Cymry

Bydd dau dîm hyderus iawn yn herio’i gilydd yn Israel mewn tri mis, yn ôl Aled Jones … Parhau i ddarllen

S4C Caban: Iwan ar y brig yng nghystadleuaeth coginio S4C

Mae bachgen 15 oed o Ferthyr wedi cael blas go iawn ar gystadlu ar S4C trwy ddod yn fuddugol mewn rhaglen goginio i blant ar S4C. Enillodd Iwan James gystadleuaeth Cog1nio ar S4C, wedi iddo baratoi pryd tri chwrs cymhleth. …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Y Loteri Genedlaethol yn dathlu 20 mlynedd

Y gystadleuaeth wedi creu 192 o filiwnyddion yng Nghymru ers 1994 Parhau i ddarllen

Amgueddfa Blog: Kids in Museums Takeover Day 2014

On November 13th Class Hawk from Trelai Primary joined us for Kids in Museums Takeover day. They tested out some new activities and trails that have been developed for the Artes Mundi exhibition. In the afternoon they worked on developing their own id… Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Band Aid eto fyth

Rwy’n calonogi bod yr ymateb i’r fersiwn ddiweddaraf o Do They Know It’s Christmas wedi bod yn llawer mwy cymysg y tro hwn nag yn y gorffennol. Efallai bod mwy a mwy o bobl yn blino arni o’r diwedd, gan mai dyma’r pedwerydd tro iddi ymddangos. Roedd y gân yn uffernol ym 1984 ac mae’n uffernol heddiw. Mae’r teitl yn anfaddeuol ar ben ei hun, yn drewi o ddirmyg trefedigaethol. Nid ydynt hyd yn oed wedi mynd i’r ymdrech o newid y gytgan, sy’n dal i fwydro am fwydo’r byd, er mai trechu ebola, nid newyn, yw’r amcan honedig y tro hwn.

Mae diffyg hunan-ymwybyddiaeth y perfformwyr yn ymylu ar fod yn arwrol. Maent i gyd bron yn wyn a chyfoethog, wrth gwrs, ac mae sawl un yn manteisio ar drefniadau amheus er mwyn osgoi trethi (yn enwedig Bono, un o’r bobl waethaf a droediodd y blaned hon erioed). Mae defnyddio’r un hen diwn gron eto fyth yn awgrymu’n glir mai un blob homogenaidd yw Affrica yng ngolwg Geldof a’i griw. Edrychwch ar y logo, mewn difrif, sy’n rhoi’r agraff mai problem ym Motswana yw ebola. Mae Botswana, wrth gwrs, yn bellach i ffwrdd o lawer o Guinea, Sierra Leone a Liberia nag ydym ni.

Byddai’n bosibl datgymalu geiriau’r gân linell wrth linell. Yn wir, mae rhai wedi gwneud, felly nid oes angen i mi drafferthu. Nid oes yr un peth caredig i’w ddweud amdani, yn llythrennol. Mae pob un dim am y gân yn warthus.

Yn ogystal, mae’r mater hwn yn amlygu problem arall sy’n fy nghorddi ynghylch codi arian yn gyffredinol. Mae Geldof yn ystyried ei hun yn sant am iddo roi ychydig oriau o’i amser o-mor-werthfawr er mwyn ail-recordio hen hen gân, ac ar ben hynny fe ddiawliodd Adele am beidio ymuno ag ef yn y stiwdio. Wrth gwrs, roedd Adele eisoes wedi rhoi swm o arian i Oxfam. A dyna’r pwynt: mae’n debyg bellach nad yw rhoi arian yn dawel bach yn ddigonol; mae angen cael eich gweld yn perfformio mewn rhyw ffordd er mwyn annog eraill, yn anuniongyrchol, i roi ar eich rhan. Mae’n system od nad wyf erioed wedi’i deall. Mae’r un peth yn wir am y ffrind hwnnw sydd gan bawb sy’n mynnu ein bod yn ei noddi i fynd i’r Himalayas neu i fyny Kilimanjaro ‘er mwyn codi arian’. Byddai’n llawer gonestach canslo’r gwyliau a rhoi’r arian a arbedir yn uniongyrchol i’r elusen. Cut out the middleman.

Yn y pen draw, mae prynu’r sengl gachu yma’n ddull anobeithiol o gyfrannu ceiniogau at y frwydr yn erbyn ebola. Os am fod o gymorth gwirioneddol, anwybyddwch Geldof a Bono a rhowch swm anrhydeddus yn uniongyrchol i Medecins Sans Frontieres neu #TackleEbola. Dylem allu gwneud hyn yn hael heb yr un smic gan sêr pop hunan-fodlon.

A beth bynnag, fel y gwyr pawb, mae ein hannwyl Ddwylo Dros Y Môr yn gân llai crap:

Parhau i ddarllen

Llyfrgell Babel: Cododd ei mwg yn dragywydd

James Tiptree Jr. (ffugenw’r awdur Alice Sheldon) yw un o awduron pwysicach  ffuglen wyddonol ffeministaidd, ochr yn ochr â enwogion arall fel Joanna Russ a Ursula Le Guin.  Ond doedd hyn ddim mor amlwg ynghanol y 60au hwyr a’r 70au cynnar: fe wnaeth neb llau na Robert Silverberg siarad am ba mor wrywaidd oedd ei […] Parhau i ddarllen

y-selar.com: Sbrigyn-Ymborth i ryddhau Sengl Y Bandana

Mae label Sbrigyn-Ymborth wedi cyhoeddi y byddan nhw’n rhyddhau sengl newydd Y Bandan ddiwedd mis Tachwedd. 
Bydd y sengl dau drac allan ar 29 Tachwedd, ac ar gael i’w lawr lwytho’n unig. 
Enwau’r ddau drac newydd ydy ‘Mari Sal’ a ‘Tafodau y Tonnau’, ac mae’r grŵp wedi bod yn ddigon clên i roi rhagflas o’r traciau ar eu tudalen Soundcloud (gwrandewch isod). 
Dyma ydy’r cynnyrch cyntaf i’w ryddhau gan y grŵp sydd gyda’r mwyaf poblogaidd yng Nghymru ers eu halbwm Bywyd Gwyn, a… Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Bovril, teligraff a tram

Hen fythynod wedi’u gwyngalchu ar ochr prif stryd Hen Golwyn. Sylwch ar y poster Bovril, y gwifrau teligraff a’r tram. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: téléfrancais!

Des ar draws y hen gyfres hon ar You Tube ar gyfer plant i ddysgu Ffrangeg. Mae’n ddigon syml a darparir prif frawddegau wedi’u hysgrifennu. (A dydy hi ddim yn rhy ddiflas.) Mae’n dangos bod yna o leiaf 29 o glipiau. Dw i’n dal i ddefnyddio Coffee Brea… Parhau i ddarllen

agssc: Caffi Gaerwen – 1969

Daeth ‘Caffi Gaerwen‘ yn un o ganeuon mwyaf poblogaidd Toni ac Aloma. Roedd yn son am y Caffi ‘Little Chef’ ym mhentref Gaerwen ar Ynys Mon. Roedd y gwragedd oedd yn gweithio yno, ‘Pat a Janis ac Elsi a Glen’ yn cael sylw mawr yn y gan ei hun ac roeddan nhw’n dal i weithio […] Parhau i ddarllen

gwyddonias: Cardiff Geek Party : Menter newydd fydd yn ‘rhoi Cymru ar fap y byd technegol.’

Pwy sy’n cofio treulio dydd Sadyrnau glawiog yn mynd fel fflamiau trwy’r Mushroom Kingdom a chwarae rôl Mario neu Luigi? Neu’r wefr o brynu eu Playstation cyntaf? Mae’r adrenalin ar fin cael ei adfywio gan gwmni newydd, Cardiff Geek Party. Trwy gynnig gwasanaeth i gynnal partion gemau cyfrifiadurol ar hyd a lled Caerdydd, mae’r cwmni […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Tîm Allgymorth yn lansio ei gyfrif Twitter ei hun!

Yr wythnos hon, lansiwyd cyfrif Twitter ar gyfer Tîm Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn rhoi cipolwg i’r cyhoedd ar y gwaith rydym yn ei wneud bob dydd i gefnogi busnes y Cynulliad ac i ymgysylltu â phobl Cymru. O’r … Continue reading Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Ymgolli mewn Celf

Mae Ymgolli mewn Celf (prosiect celfyddydau gweledol ar gyfer pobl â dementia a’u gofalwyr a gynhalir yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, ac Oriel Llyfrgell y Rhyl erbyn hyn) wedi ennill un o Wobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Oriel (gwobr flynyddol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Artistiaid Helfa Gelf

Parhau i ddarllen

agssc: snooker

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Seremoni swyddogol i nodi adeilad newydd Ysgol Uwchradd Y Rhyl

Daeth yr haul allan yr wythnos ddiwethaf yn y sermoni torri’r dywarchen swyddogol ar safle datblygiad ysgol newydd y Rhyl. (Dydd Llun y 10fed o Dachwedd) Bydd y datblygiad £25 miliwn yn cael ei leoli ar gaeau chwarae ysgol Uwchradd Y Rhyl sydd eisoes yn bodoli, a bydd lle i 1,200 o ddisgyblion, yn ogystal […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Ar 14 Tachwedd 2014, cyhoeddwyd ein Hadroddiad Cyfnod 1 ar y Bil a gwnaethom 12 o argymhellion i’r Gweinidog sy’n atgyfnerthu’r Bil yn ein barn ni. Er bod cefnogaeth gref i’r angen am y Bil … Continue reading Parhau i ddarllen

Y Twll: Tair ffilm am y Rhyfel Byd Cyntaf go iawn

Mae unrhyw bortread o’r Rhyfel Byd Cyntaf heb y ffolineb, trais ac erchylldra yn gelwydd. Dyma dair ffilm sy’n agosach i realiti y Rhyfel Byd Cyntaf nag unrhyw ‘ddathliad’ swyddogol gan wleidyddion heb sôn am unrhyw hysbyseb. Nid detholiad terfynol … Parhau i ddarllen

The post Tair ffilm am y Rhyfel Byd Cyntaf go iawn appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: UKIP dros gydraddoldeb

Cyn iddo fynd dros gof, gair neu ddau am arolwg barn YouGov yr wythnos diwethaf ar y cwestiwn:  a ddylai Cymru gael yr un pwerau â’r Alban o dan drefn newydd ym Mhrydain? 63% o’r rhai a holwyd o blaid.  Fe ddown ni’n ôl at hyn. 85% o bobl Plaid Cymru o blaid. Cwestiwn bach […] Parhau i ddarllen