S4C Caban: Talu teyrnged i Moc Morgan ar raglen Heno

Fe fydd y gyfres gylchgrawn Heno yn talu teyrnged i’r pysgotwr a darlledwr Moc Morgan ar y rhaglen heno (Nos Fercher, rhaglen yn dechrau am 7.00pm). Daeth y cyhoeddiad ddoe bod y pysgotwr byd-enwog o Dregaron wedi marw ac yntau …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Y Neuadd: Esgyrn Sychion – Rhan 6

RHAN 6             Do’n i ddim yn meddwl ei bod hi’n un fel ’ny.           Be ti’n feddwl?           Un i gymryd ei bywyd ei hun.           Na, na fi. Ond does dim syndod. Un wedi rhedeg i ffwrdd, y tad wedi lladd ei hun. A nawr ni’n gwybod beth oedd e yn ei […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gogledd Ddwyrain y Gogledd Ddwyrain a’r Alban.

Mae’n dipyn o ystrydeb i ddweud bod pethau  yn aml yn groes i’r hyn y byddech yn ei ddisgwyl yn yr Iwerddon, ond mae yna sylwedd i ystrydebau weithiau.  Patrwm cyffredinol yng Ngogledd Iwerddon ydi mai’r pellaf yr ydych yn teithio i’r Gogledd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dim trydan

Es i a’r gŵr i fwyta allan yn y glaw neithiwr er mwyn dathlu’n penblwydd priodas ni (yn hwyr.) Doedd dim golau ar y goleuadau traffig lle oedd ceir yr heddlu’n sefyll. Gyrrodd y gŵr yn araf drwy’r dref. Doedd dim golau yn y tai neu siopau gan gynnwys Walmart. Doedd dim byd i’w wneud ac felly aethon ni adref. Roedd y plant yn disgwyl i ni brynu ciw iâr wedi’i ffrio i’w swper. Dyma goginio spaghetti ar y brys. Roedden ni’n ddiolchgar bod gan ein hardal ni drydan.  Parhau i ddarllen

Golwg360: Sgwrs a chân Golwg360 – Calan

Gair sydyn â rhai o artistiaid maes Eisteddfod yr Urdd Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn llongyfarch Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru Newydd

Mae S4C wedi croesawu a llongyfarch Anni Llŷn i’w rôl newydd fel Bardd Plant Cymru. Mewn seremoni ar lwyfan Prifwyl Eisteddfod yr Urdd heddiw, dydd Mawrth 26 Mai, cyhoeddodd Y Prif Weinidog Carwyn Jones mai’r llenor a’r cyflwynydd teledu Anni …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Pod Steddfod yr Urdd – Dydd Mawrth

Betsan Powys ac Ynyr Roberts sy’n ymuno â Iolo Cheung Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Hwnt ag yma ynghanol helyntion dynoliaeth a Daear

Y TRO hwn, post gyda nifer o bwyntiau cyfredol: • Syfrdanu a thristáu wrth glywed bod yr Arlywydd Obama wedi caniatáu i gwmni Shell gynnal tyllu arbrofol am olew yn yr Arctig oddiar Alaska. Shell yn disgwyl llawer mwy o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Golwg360: Sgwrs a chân Golwg360 – Plu

Gair sydyn â rhai o artistiaid maes Eisteddfod yr Urdd Parhau i ddarllen

S4C Caban: Wyth seren yn bwyta, cysgu ac yn dysgu Cymraeg ar Cariad@Iaith 2015

Saith niwrnod, wyth cystadleuydd, dau gyflwynydd ac un iaith. Dros gyfnod o wythnos, bydd wyth o sêr Cymreig yn ceisio dysgu Cymraeg hyd eithaf eu gallu, ac eleni, mi fydd Canolfan y Dechnoleg Amgen ym Machynlleth yn cael ei thrawsnewid …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies: Gwahoddiad i Lansiad Y Ddraig

Dewch i ddathlu Lansiad Y Ddraig, cylchgrawn llenyddol Adran y Gymraeg! 2.30 Dydd Iau 28 Mai, Bar Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau. Golygwyd y cylchgrawn gan fyfyrwyr Cymraeg Proffesiynol y flwyddyn gyntaf, a cheir cyfraniadau gan fyfyrwyr a staff … Continue reading Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Seremoni ‘Arwyddo trawst’ ar safle Ysgol Newydd y Rhyl

Dathlwyd cwblhau cam codi ffrâm dur yn Ysgol Newydd y Rhyl  ddydd Gwener y 22ain o Fai gan ddisgyblion Ysgol Uwchradd Y Rhyl ac Ysgol Tir Morfa. Cafodd y trawstiau olaf eu mewnosod yn yr adeilad fore dydd Gwener ac i goffau’r cam, bu i ddisgyblion Ysgol Uwchradd y Rhyl ac Ysgol Tir Morfa eu […] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: 5 peth i wasanaethau cyhoeddus eu hystyried wrth ddefnyddio Periscope

Sut gall gwasanaethau cyhoeddus ddefnyddio Periscope? Yn y blog gwadd yma, mae Will Barker, Swyddog Cefnogi Prosiect (Cyfryngau Cymdeithasol a Digidol), 1000 o Fywydau a Mwy, yn edrych ar sut gallwn ni ddefnyddio’r ap. Ap ffrydio byw newydd yw Persicope sy’n gysylltiedig â Twitter. Dim ond ychydig dros fis oed yw’r ap ac eisoes mae […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -mis Mai

Rhan o erthygl Iwan Morgan, o rifyn Mai 2015:

Dros y canrifoedd, canodd nifer o feirdd i fis Mai. Un o feirdd enwocaf Cymru, a ystyrir yn feistr ar y cywydd a’r canu serch oedd Dafydd ap Gwilym, a ganai yng nghyfnod Beirdd yr Uchelwyr, yn ôl yn y 1… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Peter Robinson ac argyfwng Gogledd Iwerddon

TMae’n siwr gen i nad oes yna amser da i gael trawiad ar y galon, ond petai Gweinidog Cyntaf Gogledd Iwerddon wedi gallu dewis diwrnod anghyfleus i gael un, heddiw fyddai hwnnw.  Mae’n dra thebygol y bydd Sinn Fein yn atal Bil Budd Daliadau plaid … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: torri gwallt

Torrais wallt fy mab ifancaf (eto.) Fe wnes i braidd yn dda er fy mod i’n dweud fy hun. Roedd fy mab yn ddigon bodlon efo’r canlyniad. Dw i heb gael hyfforddiant swyddogol ond wedi gweld fy merch yn torri gwallt ei theulu, ces i syniad neu dd… Parhau i ddarllen

Golwg360: Sgwrs a chân Golwg360 – Gildas

Gair sydyn â rhai o artistiaid maes Eisteddfod yr Urdd Parhau i ddarllen

Golwg360: Pod Steddfod yr Urdd – Dydd Llun

Y cyflwynydd Trystan Ellis-Morris sydd yn sgwrsio â ni Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Gwyfynod Gwych

Mi es i’r gwarchodfa bore  ddoe, a mi wnes i gyfarfod gyda un o’r naturiaethwyr sydd yn arbennigwr mewn gwyfynod – felly es efo fo pan oedd yn edrych i weld be oedd wedi dod i’r trapiau gwyfynod dros nos.  Mi wnes i synnu i weld pa mor hardd roedd rhai ohonyn nhw – fel  y cathfwyn yma:


Dim lliwiau arbennig, ond patrymau diddorol a prydferth.  Dyma un arall hardd – y brychan gwyrdd:
a dyma un arall diddorol – dwi’n meddwl mai gwalchwyfyn y poplys ydy hwn – poplar hawkmoth:

Ac i orffen, un a oedd yn edrych yn union fel darn o bren bach – a dwi wedi anghofio ei enw!A wedyn yn ol i’r ardd, cyn i’r glaw dechrau……..


Mae mis Mai wedi bod yn hyfryd yn yr ardd; yr unig broblem ydy’r tymheroedd.  Mae o wedi bod yn oer yn ddiweddar.  Serch hynny, mae’r blodau yn edrych yn dda, o hyd, ac y llysiau yn dod ymlaen hefyd rŵan.  Dyma rhai luniau ddiweddar.Mae’n amser i gael bopeth sydd am tyfu eleni i fewn,  a dwi’n meddwl fy mod i wedi llwyddo gyda’r rhan fwyaf, er bod planhigion fel courgettes  yn dechrau eu bywydau yn y ty gwydr, fel bod nhw’n cael eu gwarchod rhag y malwod, ac yr un peth gyda’r squashes.  A fel gwelir isod, o’r diwedd dwi wedi rhoi’r tomatos yn ei lle yn y tŷ gwydr: dwi wedi bod yn defnyddio y quadgrow, sydd i’w weld yn y llun isod a sydd wedi bod yn ardderchogDwi’n edrych ymlaen at y ffa llydan, sydd bron yn barod, a’r rhain bydd y llysiau gyntaf i ni cael bwyta eleni, ar wahan i’r planhigion salad.

Parhau i ddarllen

Golwg360: Gwobr £25 am #HunlunSteddfod a #VineSteddfod

Cystadlaethau Golwg360 drwy gydol yr wythnos Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: CYFARFOD SEFYDLU Y PARCHEDIG RYAN ISAAC-THOMAS

Ar brynhawn Sadwrn 23 Mai, cynhaliwyd cyfarfod sefydlu Y Parchedig Ryan Isaac-Thomas yn Weinidog i Iesu Grist yn eglwysi Annibynnol Gellimanwydd a’r Gwynfryn, Rhydaman a Moreia Tycroes.

Roedd y capel yn llawn gyda llu o gyfeillion wedi dod i ymuno gyda aelodau’r dair yn y dathliadau, gan gynnwys cyfeillion o gyn eglwysi Y Parchedig Ryan Thomas sef Jerusalem a Seion Porth Tywyn, Nasareth Pontiets a Sardis, Trimsaran.

Y Parchedig Dyfrig Rees, Penybont ar Ogwr, oedd yn Llywyddu a  Mrs Gloria Lloyd oedd yr organnydd. Y Parchedig Guto Llywelyn, Caerbryn roddodd yr alwad i addoli. Cawsom ddarlleniad o’r Beibl gan Y Parchg Meirion Evans, Porth Tywyn ac yna Weddi gan Y Parchg Dewi Myrddin Hughes, Clydach.

Roedd y Sefydlu yn ngofal y Llywydd

Cawsom hanes yr Alwad gan Mrs Bethan Thomas, Ysgrifennydd Pwyllgor yr Ofalaeth, gan gynnwys hanes creu gofalaeth newydd rhwng y dair eglwys.

Y Parchg Derwyn Morris Jones draddododd yr urdd Weddi. Miss Maureen King oedd yn cyflwyno ar ran eglwysi Jerusalem a Seion Porth Tywyn, Nasareth Pontiets a Sardis, Trimsaran. Yna cafwyd air o groeso gan Mr Elfryn Thomas, Llywydd pwyllgor yr Ofalaeth; Y Parchg Iwan Vaughan Evans, Llalnelli ar ran Cyfundeb Dwyrain Caerfyrddin a Brycheiniog a’r Parchg John Talfryn Jones, Rhydaman ar ran eglwysi’r cylch.

Y Parchg Emyr Gwyn Evans, Y Tymbl, Gweinidog presennol Y Gwynfryn, oedd yn pregethu. Offrymwyd y fendith gan Y Parchg Ryan Thomas.

Wedi’r Oedfa cafodd bawb gyfle i barhau yn y dathlu drwy ymyno yn Neuadd Gellimanwydd a rhannu yn y wledd oedd wedi ei pharatoi gan aelodau’r ofalaeth.

 

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: 4 GWEINIDOG

Dim yn aml mae capel yn cael cyfle i groesawu 4 gweinidog o’r capel at ei gilydd. Ond dyna oedd braint Capel Gellimanwydd yn ystod Cyfarfod Sefydlu y  Parchedig Ryan Isaac-Thomas.

Roedd tri o gyn weinidogion y capel yn cymryd rhan yn oedfa sefydlu y Parchg Ryan Thomas, sef Y Parchg  Dyfrig Rees, Penybont ar Ogwr, y Parchg  Derwyn Morris Jones, Abertawe a’r Parchg Dewi Myrddin Hughes, Clydach.
 

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Posteri’r diwrnod

Mae gosod posteri ar bob dim sy’n gallu dal poster yn nodwedd o etholiadau a refferenda Gwyddelig.  Doedd refferendwm dydd Gwener ddim yn eithriad.  Wele ddetholiad.  Efallai y byddaf yn ychwanegu atynt ‘fory. Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Yn y cefndir

Bosib iawn mai arferiad sy’n gyfrifol amdano, ond anaml iawn y byddaf fi’n cloi oedfa heb ddweud geiriau’r ‘Gras’. Yn ôl a ddarllenais mewn mwy nag un lle yn ddiweddar, byddai ambell un yn feirniadol o’r arfer hwnnw gan eu bod o’r farn bod defnyddio’r un geiriau ar ddiwedd pob oedfa yn arwydd sicr o […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhybudd tornado

Stopiodd y glaw ar gyfer y seremoni raddio nos Wener fel cafodd ei chynnal yn y stadiwm. Mae hi’n dal i fwrw glaw ac yn drom weithiau bob dydd – tywydd hollol anarferol ar yr adeg hon. Mae llifogydd ym mhob man. Y tymor tornados wedi hen gychwyn ar yr un pryd. Mae gan Oklahoma fwy na digon ohonyn nhw. Oherwydd y dirwedd, dw i ddim yn siŵr, mae’n ymddangos bod tornados yn osgoi’r dref hon, diolch i Dduw. Ces i fy synnu neithiwr felly pan glywais fod yna rybudd a dyma ni’n paratoi mynd i’r islawr os byddai’r sefyllfa’n troi’n ddifrifol.  Yn ffodus pasiodd y storm heb achosi tornado ac aethon ni i’r gwely. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Senedd ‘Stiniog

Pytiau o gofnodion Y Cyngor Tref, o rifyn Mai…

Degau o erwau’n troi’n anialwch du …

Yng nghyfarfod mis Ebrill, trafodwyd y tanau gwair a grug a dorrodd allan yn yr ardal. Ni wyddys, wrth gwrs, pwy oedd yn gyfrifol. Ond un peth a wyddom yw e… Parhau i ddarllen

Storïau Tir Du: Her i Ymgynghorwyr Her

Originally posted on Blog Glyn Adda:
Hwyrach – gobeithio – y bydd rhai o’r darllenwyr yn cofio eitem 29 Ebrill, lle gwnes ambell sylw ar swydd a oedd yn cael ei hysbysebu gan ‘gorff newydd uchel ei broffil’.  Ond  ’tawn i’n marw, dyma un arall yn GOLWG, 21 Mai. Wedi dechrau drafftio rhyw bwt bach… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Llyn Morwynion

Milltir sgwâr sawl chwedl; ffynnon ddŵr Blaenau Ffestiniog; cynefin yr ehedydd; man cyfarfod Cymdeithas Caru Cymylau Cwm Cynfal a’r Cylch; a lleoliad picnic ardderchog. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Galwad Cynnar- Plas Tanybwlch

Trwy wahoddiad Cymdeithas Ted Breeze Jones, recordwyd pennod holi-ac-ateb o’r rhaglen Galwad Cynnar ym Mhlas Tan y Bwlch, Maentwrog, ar nos Fawrth, Ebrill 28.

Daeth criw da ynghŷd i wrando ar gyngor aelodau’r panel, Bethan Wyn Jones, Rhys Owen, Ke… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Her i Ymgynghorwyr Her

Hwyrach – gobeithio – y bydd rhai o’r darllenwyr yn cofio eitem 29 Ebrill, lle gwnes ambell sylw ar swydd a oedd yn cael ei hysbysebu gan ‘gorff newydd uchel ei broffil’.  Ond  ’tawn i’n marw, dyma un arall yn GOLWG, 21 Mai. Wedi dechrau drafftio rhyw bwt bach yn cyfeirio at y monitro, yr […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Map y diwrnod

Canlyniadau referendum y Weriniaeth. Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Bach o bopeth BR 2015-05-23 12:20:03

Bach o bopeth BR: Bach o bopeth BR 2015-05-23 12:18:50

Bach o bopeth BR: Bach o bopeth BR 2015-05-23 12:17:21

Bach o bopeth BR: Nostaljic

Bach o bopeth BR: Photo

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiad arall Iwerddon

Er nad ydi’r cyfri wedi dechrau mewn gwirionedd eto yn Iwerddon, mae’n edrych fel petai’r ochr Ia am ennill yn hawdd.  Mae’r Gwyddelod yn dda iawn am ddarogan canlyniadau refferenda o’r broses ddilysu pleidleisiau.  Mae bod yn tallyman yn dip… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: seremoni heno

Diwrnod mawr i fy merch ifancaf ydy hi heddiw. Mae hi’n graddio yn yr ysgol uwchradd. Bydd y seremoni’n cynnal am saith o’r gloch heno. Penderfynodd y prif athro ei chynnal yn y stadiwm er bod hi’n lawog. (Gobeithio y bydd hi’n stopio nes ymlaen.) Dw i’n siŵr bod pawb yn foddlon efo’r penderfyniad oherwydd na fydd hi’n taro deuddeg cynnal y seremoni dan do. Rhaid i mi fynd ag ymbarél a chlustog stadiwm heno. Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dilynwch Bencampwriaeth Rygbi Dan 20 y Byd – Yn Fyw ar S4C

Fe fydd Pencampwriaeth Rygbi Dan 20 y Byd yn cael ei darlledu ar S4C – gyda holl gemau Cymru ar gael i’w gwylio yn fyw. Mae’r sianel deledu wedi sicrhau’r hawliau i ddarlledu’r bencampwriaeth yn 2015 a 2016 drwy gyfrwng …Darllen mwy Parhau i ddarllen

: Croesawu’r Heriau a Chyflawni dros Gaerdydd

Bob mis Mai, bydd Cynghorau Lleol ledled y wlad yn ethol eu harweinwyr yn ffurfiol. Yng nghyfarfod y Cyngor y mis hwn, fe’m hetholwyd yn ffurfiol yn arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd.  Mae hi’n anrhydedd mawr i gael fy ail-ethol, ac … Continue reading Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Cyfle i Wirfoddoli hefo’r Her Darllen Haf

Tyrd i fod yn Wirfoddolwr Ifanc hefo’r Sialens Ddarllen Haf! Y manteision i ti Profiad gwaith gwerthfawr a chofnod a wiriwyd o’r oriau o waith gwirfoddol a wnaed. Cyfle i feithrin hyder, sgiliau cymdeithasol, cyflogadwyaeth a sgiliau llythrennedd ac i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fideo wyth: Golwg ar ‘Y Dydd Olaf’

Reit. Cyn dechrau. Ddylsech chi wybod bod blog Gwyddonias yn gwneud y math yma o beth yn lot gwell na ni. A fysa’r cofnod yma ddim yn bodoli hebddyn nhw. Felly dyna ni. Dwi wedi bod yn meddwl sgwennu stwff ffantasi / ffuglen wyddonol yn Gymraeg ers sbel. Deud y gwir, ella fy mod i ‘di […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel o’r Ffindir a Diwrnod Ofnadwy Haf Llewelyn

Dwi ddim yn cofio ble wnes i glywed am hwn, ond dwi’n falch iawn mod i wedi ei brynu. Diolch i bwy bynnag wnaeth ei argymell i mi! Dyma’r nofel gyntaf i mi ei darllen gan awdur o’r Findir, a’r un gyntaf sy’n sôn am sgwarnog ( ar wahân i fy llyfr fy hun…). Mae’n […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Mae eisiau Parch! Non yn serennu mewn cyfres ddrama newydd

Mae Non Haf o Landyrnog yn edrych ymlaen at nos Sul, 31 Mai, gan ei bod hi’n actio am y tro cyntaf mewn cyfres ddrama ar deledu. Bydd Non sy’n 25 oed yn actio merch pymtheg oed pwdlyd yn Parch, …Darllen mwy Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Refferendwm Gweriniaeth Iwerddon

Fel dwi’n ‘sgwennu’r geiriau yma, dwi mewn cwch ar y ffordd i’r Iwerddon.  Mi gadwn ni at y drefn arferol pan dwi i ffwrdd – tipyn bach o’r blogio arferol ynghyd a blogio ynglyn a gwleidyddiaeth y wlad dwi’n ymweld a hi.  Fydd yna ddim blogio… Parhau i ddarllen

helo gan helen: mynd yn ddigidol – rhan dau

Ychydig fisoedd yn ôl, cyhoeddais erthygl o’r enw ‘Mynd yn Ddigidol.’ Cafodd ei rannu 51 gwaith ar LinkedIn, felly rwy’n cymryd ei fod wedi taro tant? Soniais am yr heriau – a’r cyfleoedd – y mae cynghorau’n eu hwynebu yn eu hymgais i feithrin diwylliannau sy’n wirioneddol ddigidol. Ac addewais y byddwn yn eich diweddaru […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm -Dyddiau Fu yng Nghwm Cynfal

Yn y misoedd bob ochr i’r milflwydd bu cyfres o erthyglau yn Llafar Bro yn cofnodi atgofion am Gwm Cynfal. Bydd y rhain yn ymddangos fesul dipyn ar y we dros yr wythnosau nesa’. Dyma’r cyntaf ohonynt (o rifyn Mawrth 1999), yn dilyn y rhagair i’r gyfres… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gems Chi (siwr o fod) Heb Chwarae – Ond Dyle Chi

Gan Daf Prys Dyma’r gems chi yn sicr (falle) wedi methu. Fi’m yn gwbod pam bydde chi wedi methu nhw. Falle fod chi’n ddall, neu’n wirion bost neu falle fod dwylo chi wedi gliwio i ddisg Destiny a bod y cas wedi rhywsut toddi fewn i’ch abdomen a’ch corff yn ara bach troi mewn i […] Parhau i ddarllen

Y Neuadd: Esgyrn Sychion – Rhan 5

RHAN 5   Ti’n meddwl eu bod nhw’n gwybod?           Pwy? Beth?           Eu bod nhw ar fin cyfarfod eto.           Ti ddim yn meddwl ei fod e wedi denu’i frawd yno’n fwriadol?           Dydy hi ddim yn amhosibl.   *       *       *   Bu’r daith o’r ddinas i Gangen Goch yn drafferthus i’r Sheriff. […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Rhian Haf a Chelfyddydau a Busnes Cymru yn lawnsio arddangosfa yn HWB Dinbych

Ddydd Sadwrn, 23 Mai, bydd arddangosfa o waith gwydr a greuwyd yn ystod prosiect gyda’r artist gwydr, Rhian Haf, yn agor. Yn ystod y misoedd diwethaf bu Rhian yn gweithio gyda phlant o ysgolion cynradd a grwpiau ieuenctid yn yr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen