LLAIN Y LLEUAD: n-c-x: n-c-x: eartheld: mostly nature nature blog nature…

n-c-x:

n-c-x:

eartheld:

mostly nature

nature blog

nature blog Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

Ymweld ag Eryri: Diwrnodau allan i’r teulu mewn atyniadau addysgol Eryri

Mae haf llawn o gestyll tywod, nofio a hufen iâ yn freuddwyd pob plentyn. Ond os, fel rhiant, ydych am gynnwys rhai atyniadau addysgol yn eich taith gwyliau’r haf, mae’r erthygl hon ar eich cyfer chi! Mae meddyliau ifanc fel sbwng, yn sugno gwybodaeth newydd yn frawychus o sydyn. Beth am gymryd mantais pan fyddwch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Neuadd: Gwreichion

         ‘I’d rather die standing than live on my knees’                                                                 – Stephane Charbonnier   Fe’u crogwyd fry ger bron y byd i gyd ar fore Mercher mwyn merthyrdod cas, i’r wasg gael pigo paent eu gwaed o’r stryd a chlywed udo’r blaidd a’i weflau’n las. Lle gynt bu tân, roedd angau’n […] Parhau i ddarllen

Cwmni Da » Blog: Band Eang – Chwilio am Gyflwynydd Cerddorol

Dwi di decrhau gweithio ar gyfres newydd i Stwnsh sy’n agos iawn at fy nghalon… sef cyfres cerddoriaeth gyfoes. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanner awr

Hir pob aros, medden nhw, ond does dim rhaid iddo fod yn hir os dach hi’n paratoi ymlaen llaw. Mae Non yn dioddef am hanner awr bob bore yn aros am fws ysgol. Os bydd hi’n defnyddio modd Johan ac Alberto, gall hi droi’r hanner awr yn aur. Yn lle gwrand… Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: GWEITHDAI CELF A CHREFFT YN RHYL YR HAF YMA

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: GWEITHDAI CELF A CHREFFT YN NINBYCH YR HAF YMA

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfr ar gyfer rhieni di-Gymraeg

Pan ddechreuais i ar gwrs dwy flynedd ‘Cymhwyster Dysgu Cymraeg i Oedolion’ doedd gen i ddim syniad bod un o fy nghyd-fyfyrwyr yn awdures lwyddiannus tu hwnt. Ond mae’n debyg bod Lisa Jones o Aberhonddu ( dyna hi yn y llun isod) wedi gwerthu miloedd o’i chwrs 3-CD ar gyfer rhieni oedd/sydd yn dechrau dysgu […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Amser ystyried dychwelyd i Stadiwm y Mileniwm?

Ond nid ar draul llwyddiant y tîm pêl-droed, yn ôl Iolo Cheung Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pan O’n I’n Reslar

Wnes i ymuno â chynghrair fantasy football yn ddiweddar. Dwi ddim yn gwybod unrhywbeth am bêl-droed y tu allan i glwb Dinas Bangor. Fydd o’n drychinebus. Debyg wna i sgwennu am y profiad un dydd. Ond wnaeth hwnna fy atgoffa i. Ro’n i mewn cynghrair ffantasi o’r blaen. Un eitha gwahanol. Yn fy arddegau, ro’n i wrth […] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Trosglwyddo Asedau: Popeth y mae arnoch angen ei wybod

Beth oedd y pwyntiau dysgu allweddol o’r digwyddiad Trosglwyddo Asedau WCVA? Yn y blogbost yma mae Gweithgor Asedau Cenedlaethol yn edrych nôl dros y diwrnod. Roedd y digwyddiad Trosglwyddo Asedau a drefnwyd gan WCVA yn ddiwrnod o ddysgu i bawb ohonym sy’n rhan o drosglwyddo asedau cymunedol – grwpiau cymunedol, cynghorau lleol ac aelodau o NAWG (Gweithgor […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Ailymweld â Thomas Harry o Forgannwg a Phatagonia

Bydd darllenwyr cyson yn cofio efallai ein bod, fel rhan o ddathliadau ein pen-blwydd yn 75 oed, wedi cynnwys erthygl fer am lythyr o’n casgliad a ysgrifennwyd gan Thomas Harry, gŵr o Forgannwg a ymfudodd i Batagonia ym 1865. Sefydlwyd y Wladfa ym Mhatagonia ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Aeth y Cymry cyntaf, 153 […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Os da chi heb brynu EP newydd Y REU pam ddim? #pamddim #reu

Ar gael o wefan IKA CHINGhttp://www.ikaching.co.uk/siop/artistiaid/EP-YREU Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Pen-blwydd Beatrix Potter heddiw

Byddai 28 Gorffennaf, 2015 wedi bod yn ben-blwydd Beatrix Potter yn 149 oed. Roedd hi’n artist ac yn fridiwr defaid, ond yn bennaf oll bydd hi wastad yn cael ei chofio am ei straeon hyfryd o Jemima Puddle-Duck, Peter Rabbit, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: hollowfuck: The story behind this painting is very…

hollowfuck:

The story behind this painting is very interesting, though.  The artist’s mother was very sick, so the house was always filled a suffocating silence.  This painting depicts him wanting to scream, but having to be silent, hence the anguished expression.  In the whole painting you see figures in the background, one of which is his sister.

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: nitrogen: (18+)

nitrogen:

(18+) Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

BlogMenai.com: Arwyr y genedl – rhif 2

Nia Griffith unwaith eto – ymddengys ei bod o’r farn bod credydau treth yn hanfodol i deuluoedd sy’n gweithio – ond dydi hynny ddim yn rheswm digon pwysig iddi bleidleisio yn erbyn toriadau sylweddol mewn credydau.Hyfryd iawn. Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

BlogMenai.com: Tudalen flaen yr wythnos

fel y moroedd: y crogdlws

Des i o hyd i E-lyfr byr efo MP3 ar gyfer dysgwyr Ffrangeg. Yr awdures sydd yn darllen efo’i acen goeth yn araf ac yn glir. Gorffenodd y sampl hwn pan ddechreuodd y stori droi’n gyffroes fel byddwn i eisiau gwybod beth fyddai’n digwydd. Does … Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Ganol Haf

Hen bryd imi restru llwyddiant a ffaeleddau’r lluarth. Dyma’r ail flwyddyn yn olynol lle mae’r tywydd ar arfordir Asturias wedi bod yn sych am gyfnod hir – bron i ddeufis yn barod, a dim ond ambell i ddiwrnod o law. Ac eleni mae’r tymheredd yn uwcg na’r llynedd a llai o gymylau.  Mae hyn yn […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Be’ Sydd ar Ol – Y Cledrau #tiiiiiiiiiiiiiiwwwwwn

Golwg Trwy'r Lens: Leslie & Wayne

Llongyfarchiadau mawr i Leslie a Wayne a briododd yn ssiweddar yn Eglwys Llanbeblig, Caernarfon, gan ddilyn yn Chateau Plas Rhianfa, Ynys Mon.  Dyma ‘chydig o luniau o’r dydd – bydd y brif set o luniau i’w gweld yn fuan ar y wefan.Mae’r Holl lunia… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Y Dydd Olaf – Gwenno – Ar CD ac LP

Mae CD dwbl neu LP + CD Gwenno ar gael o famahttp://www.piccadillyrecords.com/prod/Gwenno-YDyddOlafBonusDiscEdition-HeavenlyRecordings-104291.html Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Buddsoddi ar y cyd a sbarduno gweithlu cynhyrchiol a medrus yng Nghymru

Yn Ebrill 2015 gwelwyd Llywodraeth Cymru’n dechrau gweithredu ei fframwaith ar fuddsoddi ar y cyd mewn sgiliau. Mae’r fframwaith hwn yn newid y ffordd y mae hyfforddiant, sgiliau a phrentisiaethau yn cael eu hariannu yng Nghymru. Mae’r dull newydd o … Continue reading Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Rheolwyr diogelwch yn taflu allan cynlluniau peryglus Wylfa newydd

Mae “diffygion rheoleiddio difrifol” yng nghynlluniau Hitach ar gyfer atomfa newydd yn y Wylfa yn ôl yr awdurdodau diogelwch (Gorffennaf 2015). Mae pryderon wedi eu codi am asesiad diogelwch cynllun ar gyfer adweithydd newydd. Dywedodd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ei fod angen mwy o fanylion i gwblhau “asesiad ystyrlon” o’r cynllun. Mae Hitachi yn bwgwth […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ymwelwyr o’r Wladfa

Parhau’r
gyfres yn nodi canrif a hanner ers taith y Mimosa i greu gwladfa
Gymreig yn Ne America. Y tro hwn, dathlu’r closio rhwng Patagonia a Stiniog, o
rifynnau Mehefin a Gorffennaf.

Yn dilyn ymweliad i Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili, er mwyn … Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Ffydd ar Waith – Samuel yn ymateb i alwad Duw (1 Samuel 3) – Rhodri Glyn (26.07.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/26072015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y 25ain

Dw i a’r teulu’n edrych ymlaen at y pumed ar hugain o bob mis oherwydd bod hi’n ddiwrnod bydd pwyntiau Amazon ar gael. Enillir pwynt pryd bynnag defnyddir y cerdyn credyd Amazon. Fel arfer mae’r fasged siopa’n llawn cyn cyrhaeddith y diwrnod, a rhaid r… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Arwyr y genedl – rhan 1

Mae’n debyg y dyliwn  longyfarch aelod seneddol Gorllewin Caerdydd, Kevin Brennan ar ei wrthwynebiad di wyro i’r toriadau Toriaidd mewn gwariant cyhoeddus a’r gyfundrefn les.  Yn wir cymaint ei wrthwynebiad nes iddo addo ymladd yn eu herbyn w… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Mynydd Paris

Mynydd Parys, yn yml Amlwch

Mynydd Parys ydy’r lle gyntaf o’r cant o’r llefydd y dylem ymweld â nhw yn ol  yr hanesydd John Davies yn y llyfr “Cymru: y 100 Lle i’w gweld cyn marw“.  Mi ges i gyfle i ymweld a Mynydd Parys bore Iau diwethaf pan roedden yn aros ond dwy filltir i ffwrdd.  Do’n i ddim yn siŵr os fyddwn yn cytuno gyda John Davies am harddwch y lle.  Ond mae o’n lle lliwgar, bron yn arallfudol, werth ei gweld gyda gymaint o luwiau wahanol – o’r cloddu ac o’r blodau sydd rŵan yn tyfu’n ol.  Mae’r hen felyn gwynt yn sefyll wrth frig y ’mynydd’ – a rhesi o felynau modern o gwmpas:

A mae rhai rhannau bron fel gerddi creigiau gwyllt.

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Inside Out (U)

Y Sêr: Amy Poehler, Phyllis Smith, Bill Hader, Mindy Kaling a Lewis Smith Y Cyfarwyddo: Pete Docter a Ronaldo Del Carmen Y Sgrifennu: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen, Meg LeFauve, Amy Poehler a Bill Hader Hyd: 102 mun Adolygias y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Two Dots . Dau Ddot

Cardiff . Caerdydd Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sinsir

Mae’n boeth. 97F/36C. Does dim glaw ond mae’n ofnadwy o fwll. Byddai’n hyfryd pe byddwn i’n cael bwyta hufen iâ Alaska yn Fenis ddiwrnod poeth felly a chlywed y peth melys “yn llithro i lawr fy ngwddw yn oer.” Roedd yna ormod o ddewis yn y siop fach. Gofynnais i’r perchennog am awgrym. “Sinsir” oedd ei ateb; felly a fu. Roedd y sinsir sbeislyd yn asio’n rhyfeddol efo’r hufen melys yn creu hufen iâ blasus. Bydda i’n cael dwy bêl y tro nesaf, sinsir a Tiramisu efallai. Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Circle . Cylch

Wood Street Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Arrow . Saeth

Corporation Road Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Dots . Dotiau

Corporation Road Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pawb yn hapus ac yn llawen

Mae’n dda nodi bod ymgyrch arweinyddiaeth Llafur yn mynd rhagddi mewn ffordd mor aeddfed a brawdgarol. Pawb yn un teulu dedwydd. 

Wele rhai o’r datgamiadau mwyaf cofiadwy hyd yn hyn.


Talks like a ponce, lost votes over Iraq and when he told party members who voted for Jeremy Corbyn to have a heart transplant: It’s just abuse… it’s totally unacceptable. – Prescott am Blair

The moronic MPs who nominated Jeremy Corbyn to ‘have a debate’ need their heads felt. They should be ashamed of themselves. They’re morons. – John McTernan am yr aelodau seneddol Llafur a enwebodd Corbyn.

I am one of them (hy moron) I have to say at no point did I intend to vote for Jeremy myself nor advise anyone else to do so – Beckett.

The self-anointed “moron” shouldn’t have called herself a moron and shouldn’t have backed down over her decision to nominate Corbyn – Moron – Prescott am Beckett.

Who the heck is John McTernan? He advised in Scotland, we lost, he advised Australia and we lost. He wasn’t in the Blair camp in any substance whatsoever… he has no authority – Prescott am McTernan.

Bloody useless job as interim leader. Made a “mess” over Welfare Bill vote which she had no authority to make – Prescott am Harman.

Who?  Prescott am Liz Kendall. 

The party is becoming the political equivalent of Millwall Football Club. Their chant? ‘No one likes us, we don’t care.  Mary Creagh am ei phlaid.

It would not take the country forwards, it would take it backwards.  This is why when people say ‘My heart says I should really be with that politics’ – get a transplant. – Blair am bobl dy ‘n ystyried cefnogi Corbyn.

The so called ‘trendy left’ politics of the early 1980s was a contributory factor in covering up child abuse. I myself saw that repeatedly at first hand in Lambeth. Meanwhile children were murdered and disappeared, were raped and beaten, forced into prostitution, trafficked around and a significant number of lives destroyed and blighted.

Your inaction in the 1980s and 1990s says a lot, not about your personal character, which I admire, but about your politics which I do not. Your carefully worded excusing of Islington Council in the House of Commons equally demonstrates why it is inappropriate for you to attempt to lead the Labour Party at the critical time of the Goddard Enquiry, as child abuse is the issue that will haunt this Parliament – John Mann AS wrth Jeremy Corbyn AS.


Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Y diweddaraf [o rifyn Gorffennaf Llafar Bro] o Bwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Bro Ffestiniog.
Mae’n hysbys i bawb, bellach, bod yr Athro Trevor Purt, Prif Weithredwr y Bwrdd Iechyd (BIPBC), wedi gorfod gadael ei swydd a bod y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, wedi rhoi’r Betsi o dan fesurau arbennig.

       ‘Nid cyn pryd!’ meddai pawb.

Sut bynnag, y sawl sydd bellach yn gyfrifol am roi trefn Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Cwt coed a draenogod

Mae o leiaf un rhan o’r ardd gefn yma mewn llanast ac anhrefn ar ryw adeg trwy’r flwyddyn.

Wrth inni ddod i ben efo creu’r ardd fesul darn, rydan ni’n arbenigwyr mewn symud pethau o un lle i’r llall; dybl-handling a hanner. Mae’n teimlo weithia fel bo’ angen gwneud tri neu bedwar peth cyn allwn ni wneud y joban sydd dan sylw. Mynd rownd mewn cylchoedd…

Ta waeth, gwaelod yr ardd sydd wedi cael Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn: Steddfod ar Blât

Efallai fod yr Eisteddfod yn cynnig bwyd i’r meddwl ond mae bwyd go iawn yn bwysig hefyd, i’ch cynnal drwy’r fath farathon o ddiwylliant a chymdeithasu. Ble ddylech chi fynd eleni i hel yn eich bol y tu hwn i’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: teithiwr

Mae fy ail ferch ar ei gwyliau yng Ngwlad Thai ar hyn o bryd wedi cwblhau’r tymor cyntaf yn yr ysgol Saesneg yn Tokyo. Mae hi’n teithio o le i le ar y bws a beic heb flinder boed glaw neu heulwen. Llwyddodd i ffeindio lle i olchi ei dillad ddoe hyd yn … Parhau i ddarllen

Golwg360: Grwpiau Cwpan y Byd 2018 – pwy allai Cymru wynebu?

Y gwledydd yn cael eu dewis mewn seremoni prynhawn fory yn Rwsia Parhau i ddarllen