Golwg360: Darogan seddi Cymru yn etholiad 2015

Iolo Cheung sydd yn bwrw golwg dros bwy sydd wedi darogan beth Parhau i ddarllen

Storïau Tir Du: Parod am oedfaon parod?

Dwi’n meddwl y dylai’r oedfaon yma fod o fewn dealltwriaeth y sawl sy’n debygol o’u defnyddio. Parhau i ddarllen

Storïau Tir Du: Pa mor barod yw oedfaon parod?

Ddau ddydd Sul o’r bron nawr, am wahanol resymau, rŷn ni wedi bod heb bregethwr. Rŷn ni’n eglwys freintiedig gan fod gennym ni nifer o aelodau sy’n gallu paratoi oedfaon i’w cynnal ond oherwydd salwch, gwyliau a phrysurdeb, doedd neb ar gael i wneud hynny. Felly, dyma droi at y CD Cynnal Oedfa gan Gyhoeddiadau’r […] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Ydy Diogelu Data yn rhwystro gwelliant yng ngwasanaethau cyhoeddus?

Yn y Seminar Lles ddiweddar yn Lanrwst a Chaerdydd, fe wnaeth y pynciau o Rhannu a Diogelu Data cael eu codi fel materion allweddol i wasanaethau cyhoeddus Cymreig. Yn y blog yma, mae Dyfrig Williams yn edrych ar pam mai Diogelu Data yn cymaint o rhwystr. Yn sesiwn llawn y seminar lles, disgrifiodd Anne Marie […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Poster y Diwrnod

BlogMenai.com: Cwestiwn arall i Alun Pugh

Er i lu o ddarllenwyr Blogmenai ofyn i Alun Pugh yn ddiweddar os oedd wedi derbyn arian gan Tony Blair i gynnal ei ymgyrch, hyd y gwn i ni chafodd neb ateb. Dydw i ddim mewn sefyllfa i holi fy hun oherwydd i mi gael fy mlocio ar trydar gan Alun.  … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: prom 2015

Cynhaliwyd Prom yn yr ysgol uwchradd leol ddydd Sadwrn. Roedd pwysau trwm ar y disgyblion amser maith yn ôl i gael hyd i date ar gyfer yr achlysur hwnnw (ar wahân i rai oedd gan rywun yn barod wrth gwrs.) Y tuedd diweddar ydy mynd efo ffrindiau menywaidd da, a dyna beth mae fy merch wedi ei wneud unwaith eto. Sioe ffasiwn i’r merched ydy Prom yn y bôn. Yn ôl fy merch, roedd yna dipyn o’r merched yn gwisgo ffrogiau mawr glas fel gwisgwyd gan Cinderella! Costiodd un ffrog $600 hyd yn oed. ($20 oedd ffrog fy merch. Gweler y llun.)  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pol TNS yr Alban heddiw

Ffoc ia, Tylluan Wen!: Be sy gleta, telyn ta Martha?

bywyd Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cymeriad fydd yn cynhyrfu dyfroedd Rownd a Rownd

Mae cymeriad lliwgar newydd yn ymuno â chast y ddrama boblogaidd Rownd a Rownd – a bydd Carys yn sicr o ychwanegu sbeis a chynnwrf i fywydau trigolion Glanrafon. Ceri Lloyd o Lanelli sy’n portreadu’r flonden ddi-hid, Carys; sydd hefyd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

: Blog

Dydw i ddim wedi bod yn blogio yn ystod y cyfnod yn arwain at yr Etholiad Cyffredinol, ond dewch yn ôl ar ôl yr Etholiad i glywed y newyddion diweddaraf am y pethau mawr sy’n digwydd yn y cyngor ac … Continue reading Parhau i ddarllen

Y Twll: Fideos nawr! Diffyg rhyfedd cynhyrchu annibynnol ar y we

Helo. Elidir dwi. Ac mae gen i bethau i’w dweud. Ewch i nôl panad. Flwyddyn diwetha, wnes i a fy nghyfaill Dafydd Prys sefydlu’r wefan Fideo Wyth. Os ‘da chi ddim ‘di clywed amdanom ni, peidiwch a phoeni. Dim chi … Parhau i ddarllen

The post Fideos nawr! Diffyg rhyfedd cynhyrchu annibynnol ar y we appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

BlogMenai.com: Arweinydd gorau’r DU

fel y moroedd: picnic perffaith

Ar lan y môr, mewn heulwen ysgafn, fel mewn nofel, meddai. Cafodd fy merch yn Abertawe bicnic efo ei ffrind y prynhawn ‘ma cyn wynebu wythnos brysur o sgrifennu sawl traethawd. Mae hi wedi cael ei difetha gan y bywyd hyfryd yng Nghymru bellach. :) Bydd rhaid iddi fod yn barod am sioc ddiwylliannol pan ddaw hi adref!  Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Wythfed Gorchymyn (Exodus 20:15 a Marc 10:17-31) – Aneurin Owen (26.04.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/26042015_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Yn dân ar fy nghroen

  Mae rhai pethau’n dân ar fy nghroen. Ac un ohonyn nhw yw’r holl sôn am fu trwy’r wythnos am y gemau rygbi yn Stadiwm y Mileniwm ddoe. Nid bod unrhyw beth o’i le ar hanner can mil o bobl yn dod at ei gilydd i fwynhau dwy gêm rygbi rhwng timau rhanbarthol y De, […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Buddugoliaeth Datblygu yn Ngŵyl CAM 2015

Mae hi’n anodd dychmygu sut allai Datblygu wedi gwella eu perfformiad yng Nghanolfan y Mileniwm fel rhan o Ŵyl CAM 2015. O’n i’n nerfus drostynt am y gig, yn enwedig wrth ystyried y lleoliad anarferol, y bwlch oddeutu 20 mlynedd … Parhau i ddarllen

The post Buddugoliaeth Datblygu yn Ngŵyl CAM 2015 appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -dilyn sgwarnog

Rhan o golofn reolaidd Steffan ab Owain, o fis Mai 2006.

Yr Ysgyfarnog Wen

Hoffwn sôn ychydig am yr ysgyfarnogod gwyn a gyflwynwyd i’r cyffiniau hyn a’r ardaloedd cyfagos lawer blwyddyn yn ôl.

Wel, ar ôl chwilio’r gist, cefais hyd i’r ha… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Un ffordd effeithiol o golli etholiad

BlogMenai.com: Cartwn y diwrnod

O’r Observer. Parhau i ddarllen

O Bell: Er cof annwyl ?

Ar y cyfan, nid yw Awstralwyr yn bobl sy’n gwerthfawrogi’r fath o seremonïau y mae’r sefydliad Prydeinig/Seisnig mor hoff ohonynt. Rhengoedd clos o filwyr wrth i’r Frenhines dderbyn ei “lliwiau” ar Barêd Gwarchodlu’r Ceffylau (cyfieithiad ciami bwriadol!!). Defod agor y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mansfield park

Dw i newydd orffen Mansfield Park gan Jane Austen; roeddwn i’n gwrando ar ddarlleniad gan Karen Savage i fod yn benodol. Mae’r nofel hon yn hir iawn fel gweddill o’i nofelau a llawn o ddeialogau a disgrifiad hir o feddyliau’r prif gymeriadau. (Ces fy nrysu sawl tro!) Darllenais i hi o’r blaen wrth gwrs fel ffan o’r awdures, ond dyma’r tro cyntaf i mi sylweddoli mai tebyg iawn ydy’r stori (yn y bôn) i King Lear. Efo’r nofel hon, gorffennais ail ddarllen prif nofelau Jane Austen i gyd. Rhaid dweud mai Emma ydy fy ffefryn a Persuasion sydd yn dod yn yr ail. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Delweddau’r diwrnod

Cefnogwyr yr SNP yn Glasgow Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Newyddion y pwyllgor amddiffyn, o rifyn Ebrill:

Mae’r wythnosau yn llithro heibio ac mae llawer ohonoch yn gofyn, mae’n siŵr, be sy’n digwydd rŵan, o ganlyniad i’r refferendwm? Falla’ch bod chi’n meddwl bod y Pwyllgor Amddiffyn wedi mynd… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cwestiwn i Alun Pugh

Mae Abel McWalkies yn gwneud honiad diddorol yn ei dudalen Gweplyfr – sef bod ymgeisydd Llafur yn Arfon, Alun Pugh wedi derbyn £1,000 o bunnoedd o bres budur Tony Blair.  Gallwch weld y neges yn ei chyfanrwydd yma.
Rwan, dwi ddim yn gwybod os wnaeth Alun gymryd y pres yma, ac yn anffodus fedra i ddim gofyn iddo fo’n hawdd iawn – dwi wedi cael fy mlocio o’i gyfrif trydar ers talwm.  Mae’r cwestiwn yn un perthnasol iawn i Arfon – mae yna draddodiad o heddychiaeth yng Ngogledd Orllewin Cymru sy’n mynd yn ol ymhell, ac mae llawer o’r bobl sydd wedi symud i’r ardal yn ystod y degawdau diwethaf hefyd yn arddel yr un gwerthoedd.  
Serch y ffaith na allaf i ofyn trwy drydar i Alun,  efallai bod y trydarwyr yn eich plith eisiau gofyn iddo fo os ydi o wedi derbyn pres budur Blair.  Gellir dod o hyd iddo ar @Alun_Pugh.  Dwi ‘n gwybod nad oes rhaid i mi atgoffa yr un ohonoch i holi’n gwrtais – er bod y pwnc yn un hynod emosiynol.

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Hellenic Eatery, Crwys Road, CaeryddSouvlaki bendigedig a’r lle…

Hellenic Eatery, Crwys Road, Caerydd

Souvlaki bendigedig a’r lle yn llond o Roegwyr

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth wnawn ni o electionforecast.co.uk?

Dwi ddim yn siwr beth i’w wneud o’r wefan electionforcast.co.uk.  Mae’r wefan yn cael ei rhedeg gan sefydliadau academaidd, mae’n cymryd y polau diweddaraf i ystyriaeth, mae’n cynnig ffigyrau ar gyfer pob etholaeth ag eithrio rhai Gogledd Iwerddon… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pont foch cwta

Syniad da – mae’n lleihau gwaith y gweithwyr a llawenhau’r ymwelwyr o gystal â rhoi cyfle i’r moch cwta ymarfer corf. Mae gynnon ni ddau fochyn cwta ac mae’n ddiddorol eu gweld nhw’n rhedeg un ar ôl y llall ar y dec cefn. Does ryfedd bod y bont yn creu cymaint o gynnwrf mewn petting zoo yn Japan. A chafodd y fideo hwn ei weld bron i 400,000 gwaith. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llên Gwerin

Erthygl o rifyn Mawrth 2006 gan Nesta Evans, yn adrodd ar benwythnos difyr iawn ym Mhlas Tanybwlch.

Dyro Gân i Mi
Dyna oedd teitl y Cwrs Llên Gwerin a gynhaliwyd yn ddiweddar ym Mhlas Tanybwlch. Braf oedd cyfarfod ffrindiau a gwneud rhai newydd yn y… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diogelwch yn gyntaf ym Modnant wrth i’r gwaith adeiladu barhau

Croesawodd ddisgyblion Ysgol Gymunedol Bodnant ym Mhrestatyn ymwelydd anghyffredin yr wythnos hon, Ivor Goodsite (Cynllun Adeiladwyr Ystyriol). Daeth i weld plant Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 i gyflwyno neges diogelwch pwysig. Ymunodd Ivor Richard Smart, Rheolwr Contractau o Read Construction. Cyflwynodd Richard gyflwyniad am beryglon safleoedd adeiladu a’r gweithdrefnau sydd ar waith i helpu […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Hanes Cymry Llundain dros bum canrif gyda Huw Edwards

Mewn cyfres newydd ar S4C bob nos Sul, Huw Edwards a’r Cymry Estron: Stori Cymry Llundain, Huw Edwards fydd yn olrhain hanes y Cymry yn Llundain. Dros y tair wythnos nesaf, cawn ddysgu mwy am hanes a dylanwad y Cymry …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Ceidwadwyr Môn yn ffyddiog

Albert Owen yn “ddyn neis iawn” meddai ymgeisydd y Ceidwadwyr ar yr ynys Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Berllan: Arbrofion Lu

Rwyf i wedi bod yn esgeuluso’r blog yn diweddar. Yr hindda sydd wedi ein galluogi i weithio bob awr yn y lluarth, a chymdogion wedi bod wrthi’n trefnu digwyddiadau gyda’r nos! Ond rwyf i wedi bod yn tynnu lluniau o’r gwaith, felly dyma rai o’r uchafbwyntiau. Un o’r ddwy goeden pîn yw hon, o’r diwedd […] Parhau i ddarllen

Osian Rhys Jones [dot com]: Gwlad y Menyg Gwynion

Ymateb Mike ParkerMae ‘na ddelwedd o Gymru sydd wedi goroesi, sy’n gyfleus iawn i rai carfannau. Mae’n codi’i ben yn aml yn y byd gwleidyddol, pan fyddwn ni’n cael ein hannog yn aml i roi ein barn i blesio eraill, i ategu rhyw bwynt (mae’r Cymry’n cytuno!), neu chwarae’r Plwmsan i Wynff rhywun arall. Ar ôl i’r baw […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Eseia 64:1-4 (BCND tud.679 / BCN: tud.619)

Bore da! Croeso i oedfaon y dydd heddiw. Mae hi wedi bod yn glir iawn yr wythnos hon a phob copa draw i’r gorllewin o’r Aran i Garnedd Dafydd i’w weld yn blaen am ddyddiau. Codi ei lygaid tua’r mynydd a wnaeth y . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Ebrill 2015

Parhau i ddarllen

Y Twll: Gŵyl CAM: Datblygu, Ela Orleans, Ann Matthews, Agata Pyzik…

Digwyddiad newydd sbon o drafodaethau, ffilm a gigs fydd Gŵyl CAM ac mae’r cyfan yn digwydd yng Nganolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn 25ain o Ebrill 2015 o 12 hanner dydd ymlaen. Mae CAM yn gyrchfan aml-gyfrwng sy’n … Parhau i ddarllen

The post Gŵyl CAM: Datblygu, Ela Orleans, Ann Matthews, Agata Pyzik… appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur Watch 1013

O diar, o diar, o diar. Parhau i ddarllen

WordPress | Cymraeg: WordPress 4.2 yn Gymraeg

Y diweddaraf gan WordPress: Ffordd haws o rannu cynnwys Clipio, golygu, cyhoeddi. Ymgyfarwyddwch â’r Press This newydd a gwell. O’r ddewislen Offer, ychwanegwch Press This i’ch bar nodau tudalen yn eich porwr neu sgrin eich dyfais symudol. Unwaith mae wedi ei osod gallwch rannu eich cynnwys yn sydyn iawn. Dyw rhannu eich hoff fideos, delweddau […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 4.2 Cymraeg

Y diweddaraf gan WordPress: Ffordd haws o rannu cynnwys Clipio, golygu, cyhoeddi. Ymgyfarwyddwch â’r Press This newydd a gwell. O’r ddewislen Offer, ychwanegwch Press This i’ch bar nodau tudalen yn eich porwr neu sgrin eich dyfais symudol. Unwaith mae wedi ei osod gallwch rannu eich cynnwys yn sydyn iawn. Dyw rhannu eich hoff fideos, delweddau […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Delweddau’r Diwrnod

Leanne yn y brifysgol ym Mangor: Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Rhiwbob 4

Yr olaf o’r rhiwbob-dan-orchudd wedi eu codi o’r planhigyn cynnar. Coesau cochion gwych.
Dwi am adael hwn i ddatblygu yn yr agored rwan.

Mae’r bwced wedi mynd i orchuddio coesynau newydd o’r planhigyn arall sydd yma. Mae egin y rheiny wedi torri trwy wyneb y pridd yn y dyddiau dwytha’, wythnosau ar ôl y llall.
Braf cael tymor rhiwbob gweddol hir, efo un planhigyn cynnar ac un hwyr.

Y cenin Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg i fam

Roeddwn i’n arfer anfon anrheg benblwydd i fy mam drwy’r post – cnau neu ffrwyth sych fel arfer gan ei bod hi’n hoff iawn ohonyn nhw. Y broblem oedd y tâl post; mae’n drytach na’r anrheg ei hun yn aml. Fe wnes i wneud peth gwahanol eleni ar gyfer ei phenblwydd 93 oed – archebais gnau drwy Amazon Japan. Mae’r tâl post yn rhad ac am ddim oherwydd mai yn Tokyo mae hi’n byw. Bydd y cnau’n cyrraedd fflat fy mam mewn dau ddiwrnod. Ar ben hynny mae’r gyfradd gyfnewid rhwng yen a doler yn ffafriol rŵan fel costiodd bopeth ond $23.  Parhau i ddarllen

Golwg360: Llafur wedi dangos ‘diffyg diddordeb’ yng Ngogledd Cymru

Leanne Wood yn awgrymu nad yw’r rhanbarth wedi elwa o ddatganoli Parhau i ddarllen

Cymru Fach: Etholiad Yng Nghymru

Nid wyf yn cofio etholiad tebyg i hwn. Mwy o ddewisiadau a llai o ddylanwad gan y ddau prif blaid. Ond, a dyma’r ond mawr oes unrhywbeth wir yn newid yng Nghymru ?Os ydym am gymharu ein hunain gyda’r Alban a’r codiad sylweddol i gefnogaeth yr SNP yr at… Parhau i ddarllen

Cwmni Da » Blog: Noson Lawen Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau

Ifan Jones Evans sy’n cadw trefn ar lond llwyfan o berfformwyr mewn Noson Lawen arbennig o Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau ar y 3ydd o Awst, 2015. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Random Readers

Bydd grŵp “Random Readers” Llyfrgell y Rhyl yn cyfarfod ar 28 Ebrill, 6.00 – 7.00pm. Llyfr y mis hwn yw Eloise gan Judy Finnigan. Archebwch yma: Clawr Caled | Clawr Meddal | Print Bras | Llyfr Llafar CD | Llyfr Llafar MP3 CD Parhau i ddarllen

S4C Caban: Pum Cynnig i Gymro yn dychwelyd i S4C – a chyfle i weld gwaith enillydd Oscar

Mae hi’n saith deg mlynedd eleni ers diwedd yr Ail Ryfel Byd, ac i nodi’r ffaith bydd S4C yn ail-ddangos cyfres ddrama bedair pennod o’r archif, Pum Cynnig Gymro, gan ddechrau nos Sul, 26 Ebrill am 9.00pm (isdeitlau Saesneg ar …Darllen mwy Parhau i ddarllen

radiorhydd: Y Ffug + Radio Rhydd, Breichiau Hir, Sion Rich, Jess Hall

Parhau i ddarllen