Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: I Ddwyrain fy Ieuenctid

Ychydig o wythnosau yn ôl ces i’r cyfle i fynychu I Ddwyrain fy Ieuenctid, sef perfformiad aml-gyfrwng MACCY o’u cyfieithiad, a’u Cymreigiad, o On the Road gan Jack Kerouac. Yn y ddrama cawsom ein tywys i fyd hybrid oedd i’w ganfod rhywle rhwng Cymru a’r UDA, a chyflwynwyd ger ein bron ystyriaethau dwys a digrif […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: o baris

Treuliodd fy merch dri diwrnod ym Mharis efo’i ddwy ffrind a dychwelyd i Abertawe’n ddiogel bellach. O’r diwedd fe wnaeth uwchlwytho rhai lluniau hir disgwyliedig ar Face Book. “Roedd mor braf fel criais i ddiwedd y diwrnod,” meddai. Mae hi’n hynod o hapus llwyddo i gyfathrebu yn Ffrangeg am y tro cyntaf. Gorffennodd dosbarthiadau’r brifysgol yn barod ac mae hi’n prysur ffarwelio â’i ffrindiau yn Abertawe cyn cychwyn ar ei siwrnai i Iwerddon yr wythnos nesaf. (Mae hi’n rhy brysur mynd i Eisteddfod yr Urdd, gwaetha’r modd.) Parhau i ddarllen

Golwg360: Sgwrs a chân – Roughion

Gair sydyn â rhai o artistiaid maes Eisteddfod yr Urdd Parhau i ddarllen

Golwg360: Pod Steddfod yr Urdd – Dydd Iau

Elis Dafydd a Gruffudd Antur sy’n sgwrsio â Iolo Cheung Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Byd di Blino / Tân Yn dy ‘Sgyfaint – Radio Rhydd – Tiwn y Dydd #chwarafongaled #chwarafonuchel

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Random Readers

Bydd grŵp “Random Readers” Llyfrgell y Rhyl yn cyfarfod ar 30 Mehefin.  Llyfr y mis hwn yw Dodger gan Terry Pratchett. Bachgen y stryd ydi Dodger – plentyn digartref sy’n chwilio am sborion ym mudreddi carthffosydd Llundain Oes Fictoria. Mae pawb … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

radiorhydd: Trip!

The wind sighed softly as our four shadows (and backpacks) trailed in silhouettes against the setting sun, marching steadily up the steep incline towards the crest of that hill dominating the darkening sky. The soft thuds of our boots on the hardening earth meticulously sang in rhythm to the whistling of the wind. Above and […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Dinbych

Sesiwn stori a chan i fabis o dan 1 oed.
10.00yb, 2 Mehefin
Llyfrgell Dinbych Parhau i ddarllen

agssc: Dim Teledu, 1973

Yn 1973 roedd anghydfod diwydiannol yn y diwydiant glo yn golygu torriadau yn y cyflenwad trydan. Un newid yn y cartref oedd fod y gwasanaeth teledu yn terfynu am 10.30 y.h,  dri driwrnod yr wythnos, er mwyn arbed trydan. Yn y clip hwn fe holir beth fydd effaith hynny ar amser hamdden pobol.     […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: A llongyfarchiadau i’r Mail Online _ _

_ _ ar lwyddo i fynd cam yn bellach nag arfer hyd yn oed.  Go brin bod yna unrhyw bapur (hyd yn oed yr Express) arall fyddai’n dyrchafu anghyfleustra i dwristiaid sy ‘n ymweld a chanolfan dwristiaid uwchben dioddefaint trueniaid sy’n dianc o ryfel… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Blas ar y Wladfa

Ar yr 28ain o Fai, 1865, union ganrif a hanner yn ôl i heddiw, yr hwyliodd y ‘Mimosa’ o Lerpwl am Batagonia bell. Gan fod sawl cysylltiad rhwng ein hardal ni a’r Wladfa, mae cyfres o erthyglau wedi ymddangos am Batagonia. Y tro hwn, rhan o erthygl o rifyn Mai gan Pegi Lloyd-Williams.

A ninnau yma’n ardal Ffestiniog yn gobeithio gefeillio â thref Rawson ym Mhatagonia, roeddwn yn meddwl y byddai o Parhau i ddarllen

newydd sbon: Senedd

Ffocws cylchgrawn Monocle nôl yn Ebrill 2012 oedd senedd-dai (dwi’n edrych trwy hen gylchgronau cyn eu hail-gylchu). Disgrifiwyd sut i greu’r senedd berffaith (yn eu tyb nhw). Ar ôl ryw gyflwyniad bach, rhestrasant nhw deng pwynt. Felly dyma weld a yw’r senedd yng Nghaerdydd yn ateb y meini prawf. Yr ydwyf wedi cofnodi’n fras iawn […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Poster y diwrnod

BlogMenai.com: Craig Williams yn mynd i’r afael a phroblemau mawr ei etholaeth

Llongyfarchiadau i aelod seneddol newydd Gogledd Caerdydd am ddeall a gweithredu ar yr hyn sy’n hanfodol i ddyfodol ei etholaeth. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Papurau a Phleidiau

Taro i mewn i Clickonwales, heb fod yno ers tro.   Caed yno drafodaethau y dyddiau diwethaf ar (a) dyfodol y wasg brintiedig, a (b) dyfodol gwleidyddol Cymru, dan bwnc gwahanol ond cysylltiedig yn y pen draw. ‘The end game for newspapers’ yw pennawd Simon Farrington, newyddiadurwr profiadol iawn a chyn-olygydd Wales on Sunday.  Mae ei […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwobr

Roedd raffl yn ystod y parti ar gyfer graddedigion yr ysgol uwchradd yr wythnos diwethaf. Roedd yna nifer o wobrau – pabell, caiac, teledu efo sgrin fawr, Keurig, clustffonau a Kindle Fire. Fy merch a enillodd Kindle Fire. Mae hi’n gyffro i gyd fel nad… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Arweinyddiaeth y Blaid Lafur

Os ydi fy syms i ‘n gywir mae’r Blaid Lafur Brydeinig wedi cael 22 arweinydd gwahanol ers 1908.  Pedwar yn unig o’r rheony sydd wedi cael eu hethol yn brif weinidog – Ramsey McDonald, Clem Atlee, Harold Wilson a’r erchyll Tony Blair.  Dydi pe… Parhau i ddarllen

Golwg360: Sgwrs a chân – Y Ffug

Gair sydyn â rhai o artistiaid maes Eisteddfod yr Urdd Parhau i ddarllen

Gŵyl Nôl a Mla'n > Llangrannog < Gwyl Nol a Mlan: Gŵyl Nôl a Mla’n 2015 : Llangrannog

Gŵyl Gerddorol yn Llangrannog, AM DDIM.
Music Festival in Llangrannog, FREE. 

Eeni, rydym ni’n dathlu 100 mlynedd T. Llew Jones.
This year we are celebrating T.Llew Jones’ 100th birthday.

05/06/2015 – Nos Wener o 7yh ymlaen
CANDELAS
YSGOL SUL
UUMAR
WELSH WHISPERER

06/06/2015 – Dydd Sadwrn o 1yh ymlaen
DAFYDD IWAN
SŴNAMI
AIL SYMUDIAD
FORTZA
CÔR MEIBION BLAENPORTH
RAFFDAM
CORAU YSGOLION
+ADLONIANT I’R PLANT

Manylion cyswllt / Contact Details
Pentre Arms – 01239 654345
Y Llong – 01239 654510
Gwersylla – 07950 568538

Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: welshmusic-cerddoriaethcymraeg: Pantycelyn – Lewys Wyn “Hawl…

welshmusic-cerddoriaethcymraeg:

Pantycelyn – Lewys Wyn

“Hawl yw cynnal iaith ein gwlad / yn wyneb grymoedd nerthol / fe safwn innau’n erbyn brad / a geiriau gwag prifysgol”

Dyma gân gan Lewys Wyn (Yr Eira) a ysgrifennwyd fel ymateb i benderfyniad awdurdodau Prifysgol Aberystwyth i gau unig neuadd breswyl Gymraeg y brifysgol, Neuadd Pantycelyn, a hynny heb fawr o gyfiawnhad, ymgynghori nac unrhyw barch tuag at yr iaith Gymraeg a’r gymuned o fyfyrwyr Cymraeg sydd yno.

Neuadd Pantycelyn – gyda’i phensaernïaeth gymunedol ddelfrydol, yw canolbwynt bwrlwm diwylliant a chymdeithas o fyfyrwyr Cymraeg ym Mhrifysgol Abersytwyth.

Byddai cau’r neuadd hanesyddol hon a gwasgaru’r myfyrwyr Cymraeg i ddatblygiad newydd gostus – sydd yn gwbl anaddas ar gyfer anghenion y gymuned Gymraeg, yn lladd y gymuned euraidd, fyw o fyfyrwyr o Gymry ifanc dros nos – cymuned sydd angen cael ei gwarchod.

Oblegid, Pantycelyn yw cadarnle’r iaith Gymraeg yn y brifysgol a byddai ei chau hi yn gwbl hunllefus i’r Gymraeg ac i’r myfyrwyr sydd yn dymuno profi bywyd prifysgol drwy’r iaith.

Cefnogwch yr ymgyrch a safwch gyda’r gymuned o fyfyrwyr Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth er mwyn sicrhau parch, chwarae teg tuag at y Gymraeg. Hoffwch y dudalen ar Facebook, dilynwch yr ymgyrch ar Twitter ac arwyddwch y ddeiseb!

A song written by Lewys Wyn (Yr Eira) in response to the decision by Aberystwyth University to close down the only Welsh halls of residence, Neuadd Pantycelyn. This was a decision made with next to no justification, open consultation or any respect towards the Welsh language and the community of young Welsh speaking students there.

Pantycelyn Halls – with its ideal communal architecture, is at the heart of the hustle and bustle of the culture and community of Welsh students found at Aberystwyth University.

Closing this historical hall and effectively scattering the Welsh students to an expensive new development that is completely unsuitable for the Welsh community’s needs would effectively kill the golden community of young Welsh speaking students overnight – a community that needs to be protected.

For Pantycelyn is the stronghold of the Welsh language at the university and closing it would be disastrous for the Welsh language at the university and to the students – old and new, who wish to live through the Welsh language at university.

Support the campaign and show your solidarity with the Welsh community at Aberystwyth University and ensure that the Welsh language is shown the respect and care it deserves by liking the page on Facebook, following the campaign on Twitter and by signing the petition here!

Dod a hwn yn ei ôl – ymddengys bod Prifysgol Aberystwyth am gau Neuadd Pantycelyn wedi’r cyfan. Ond mae UMCA am barhau i frwydro.

Bringing this back because have received word that Aberystwyth University has made a u-turn and has decided to close Pantycelyn after all. But the students are carrying on the fight. 

Parhau i ddarllen

Golwg360: Pod Steddfod yr Urdd – Dydd Mercher

Steffan Prys Roberts a Heledd Lewis sy’n sgwrsio â Iolo Cheung Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gigs Eisteddfod Maes B Maldwyn a’r Gororau

Pop Cymru: Melynllyn – Anelog – Tiwn y diwrnod!

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Newydd y Rhyl

Gweler y lluniau diweddar o’r cynnydd ar safle Ysgol Newydd y Rhyl. Parhau i ddarllen

S4C Caban: Talu teyrnged i Moc Morgan ar raglen Heno

Fe fydd y gyfres gylchgrawn Heno yn talu teyrnged i’r pysgotwr a darlledwr Moc Morgan ar y rhaglen heno (Nos Fercher, rhaglen yn dechrau am 7.00pm). Daeth y cyhoeddiad ddoe bod y pysgotwr byd-enwog o Dregaron wedi marw ac yntau …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg Trwy'r Lens: Colette & Rhys

Llongyfarchiadau mawr i Colette a Rhys a briododd Ddydd Gwener yn eglwys Llanddinorwig, Deiniolen – cadarnle bandiau pres y byd! Ac wrth gwrs, mai bob tro’n bleser gwrando ar berfformiadau y cerddorion yn ystod gwasanaethau priodas yn y pentre – talent ryfeddol.

Yn dilyn ymweliad byr a Phenllyn, Brynrefail lawog a phont y Borth (eto lawog!) cafwyd y brecwast priodas yng Ngwesty’r Celt, Caernarfon.

Dyma gasgliad byr o luniau.

© Geraint Thomas, Panorama 2015 – Cedwir pob hawl – All Rights Reserved
Mae’r Holl luniau a’r deunydd ar y blog hwn yn berchen i Geraint Thomas, cedwir pob hawl.
All images and material is property of Geraint Thomas All Rights Reserved

Parhau i ddarllen

Y Neuadd: Esgyrn Sychion – Rhan 6

RHAN 6             Do’n i ddim yn meddwl ei bod hi’n un fel ’ny.           Be ti’n feddwl?           Un i gymryd ei bywyd ei hun.           Na, na fi. Ond does dim syndod. Un wedi rhedeg i ffwrdd, y tad wedi lladd ei hun. A nawr ni’n gwybod beth oedd e yn ei […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gogledd Ddwyrain y Gogledd Ddwyrain a’r Alban.

Mae’n dipyn o ystrydeb i ddweud bod pethau  yn aml yn groes i’r hyn y byddech yn ei ddisgwyl yn yr Iwerddon, ond mae yna sylwedd i ystrydebau weithiau.  Patrwm cyffredinol yng Ngogledd Iwerddon ydi mai’r pellaf yr ydych yn teithio i’r Gogledd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dim trydan

Es i a’r gŵr i fwyta allan yn y glaw neithiwr er mwyn dathlu’n penblwydd priodas ni (yn hwyr.) Doedd dim golau ar y goleuadau traffig lle oedd ceir yr heddlu’n sefyll. Gyrrodd y gŵr yn araf drwy’r dref. Doedd dim golau yn y tai neu siopau gan gynnwys Walmart. Doedd dim byd i’w wneud ac felly aethon ni adref. Roedd y plant yn disgwyl i ni brynu ciw iâr wedi’i ffrio i’w swper. Dyma goginio spaghetti ar y brys. Roedden ni’n ddiolchgar bod gan ein hardal ni drydan.  Parhau i ddarllen

Golwg360: Sgwrs a chân Golwg360 – Calan

Gair sydyn â rhai o artistiaid maes Eisteddfod yr Urdd Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn llongyfarch Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru Newydd

Mae S4C wedi croesawu a llongyfarch Anni Llŷn i’w rôl newydd fel Bardd Plant Cymru. Mewn seremoni ar lwyfan Prifwyl Eisteddfod yr Urdd heddiw, dydd Mawrth 26 Mai, cyhoeddodd Y Prif Weinidog Carwyn Jones mai’r llenor a’r cyflwynydd teledu Anni …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Pod Steddfod yr Urdd – Dydd Mawrth

Betsan Powys ac Ynyr Roberts sy’n ymuno â Iolo Cheung Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Hwnt ag yma ynghanol helyntion dynoliaeth a Daear

Y TRO hwn, post gyda nifer o bwyntiau cyfredol: • Syfrdanu a thristáu wrth glywed bod yr Arlywydd Obama wedi caniatáu i gwmni Shell gynnal tyllu arbrofol am olew yn yr Arctig oddiar Alaska. Shell yn disgwyl llawer mwy o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Golwg360: Sgwrs a chân Golwg360 – Plu

Gair sydyn â rhai o artistiaid maes Eisteddfod yr Urdd Parhau i ddarllen

S4C Caban: Wyth seren yn bwyta, cysgu ac yn dysgu Cymraeg ar Cariad@Iaith 2015

Saith niwrnod, wyth cystadleuydd, dau gyflwynydd ac un iaith. Dros gyfnod o wythnos, bydd wyth o sêr Cymreig yn ceisio dysgu Cymraeg hyd eithaf eu gallu, ac eleni, mi fydd Canolfan y Dechnoleg Amgen ym Machynlleth yn cael ei thrawsnewid …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies: Gwahoddiad i Lansiad Y Ddraig

Dewch i ddathlu Lansiad Y Ddraig, cylchgrawn llenyddol Adran y Gymraeg! 2.30 Dydd Iau 28 Mai, Bar Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau. Golygwyd y cylchgrawn gan fyfyrwyr Cymraeg Proffesiynol y flwyddyn gyntaf, a cheir cyfraniadau gan fyfyrwyr a staff … Continue reading Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Seremoni ‘Arwyddo trawst’ ar safle Ysgol Newydd y Rhyl

Dathlwyd cwblhau cam codi ffrâm dur yn Ysgol Newydd y Rhyl  ddydd Gwener y 22ain o Fai gan ddisgyblion Ysgol Uwchradd Y Rhyl ac Ysgol Tir Morfa. Cafodd y trawstiau olaf eu mewnosod yn yr adeilad fore dydd Gwener ac i goffau’r cam, bu i ddisgyblion Ysgol Uwchradd y Rhyl ac Ysgol Tir Morfa eu […] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: 5 peth i wasanaethau cyhoeddus eu hystyried wrth ddefnyddio Periscope

Sut gall gwasanaethau cyhoeddus ddefnyddio Periscope? Yn y blog gwadd yma, mae Will Barker, Swyddog Cefnogi Prosiect (Cyfryngau Cymdeithasol a Digidol), 1000 o Fywydau a Mwy, yn edrych ar sut gallwn ni ddefnyddio’r ap. Ap ffrydio byw newydd yw Persicope sy’n gysylltiedig â Twitter. Dim ond ychydig dros fis oed yw’r ap ac eisoes mae […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -mis Mai

Rhan o erthygl Iwan Morgan, o rifyn Mai 2015:

Dros y canrifoedd, canodd nifer o feirdd i fis Mai. Un o feirdd enwocaf Cymru, a ystyrir yn feistr ar y cywydd a’r canu serch oedd Dafydd ap Gwilym, a ganai yng nghyfnod Beirdd yr Uchelwyr, yn ôl yn y 1… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Peter Robinson ac argyfwng Gogledd Iwerddon

TMae’n siwr gen i nad oes yna amser da i gael trawiad ar y galon, ond petai Gweinidog Cyntaf Gogledd Iwerddon wedi gallu dewis diwrnod anghyfleus i gael un, heddiw fyddai hwnnw.  Mae’n dra thebygol y bydd Sinn Fein yn atal Bil Budd Daliadau plaid … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: torri gwallt

Torrais wallt fy mab ifancaf (eto.) Fe wnes i braidd yn dda er fy mod i’n dweud fy hun. Roedd fy mab yn ddigon bodlon efo’r canlyniad. Dw i heb gael hyfforddiant swyddogol ond wedi gweld fy merch yn torri gwallt ei theulu, ces i syniad neu dd… Parhau i ddarllen

Golwg360: Sgwrs a chân Golwg360 – Gildas

Gair sydyn â rhai o artistiaid maes Eisteddfod yr Urdd Parhau i ddarllen

Golwg360: Pod Steddfod yr Urdd – Dydd Llun

Y cyflwynydd Trystan Ellis-Morris sydd yn sgwrsio â ni Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Gwyfynod Gwych

Mi es i’r gwarchodfa bore  ddoe, a mi wnes i gyfarfod gyda un o’r naturiaethwyr sydd yn arbennigwr mewn gwyfynod – felly es efo fo pan oedd yn edrych i weld be oedd wedi dod i’r trapiau gwyfynod dros nos.  Mi wnes i synnu i weld pa mor hardd roedd rhai ohonyn nhw – fel  y cathfwyn yma:


Dim lliwiau arbennig, ond patrymau diddorol a prydferth.  Dyma un arall hardd – y brychan gwyrdd:
a dyma un arall diddorol – dwi’n meddwl mai gwalchwyfyn y poplys ydy hwn – poplar hawkmoth:

Ac i orffen, un a oedd yn edrych yn union fel darn o bren bach – a dwi wedi anghofio ei enw!A wedyn yn ol i’r ardd, cyn i’r glaw dechrau……..


Mae mis Mai wedi bod yn hyfryd yn yr ardd; yr unig broblem ydy’r tymheroedd.  Mae o wedi bod yn oer yn ddiweddar.  Serch hynny, mae’r blodau yn edrych yn dda, o hyd, ac y llysiau yn dod ymlaen hefyd rŵan.  Dyma rhai luniau ddiweddar.Mae’n amser i gael bopeth sydd am tyfu eleni i fewn,  a dwi’n meddwl fy mod i wedi llwyddo gyda’r rhan fwyaf, er bod planhigion fel courgettes  yn dechrau eu bywydau yn y ty gwydr, fel bod nhw’n cael eu gwarchod rhag y malwod, ac yr un peth gyda’r squashes.  A fel gwelir isod, o’r diwedd dwi wedi rhoi’r tomatos yn ei lle yn y tŷ gwydr: dwi wedi bod yn defnyddio y quadgrow, sydd i’w weld yn y llun isod a sydd wedi bod yn ardderchogDwi’n edrych ymlaen at y ffa llydan, sydd bron yn barod, a’r rhain bydd y llysiau gyntaf i ni cael bwyta eleni, ar wahan i’r planhigion salad.

Parhau i ddarllen

Golwg360: Gwobr £25 am #HunlunSteddfod a #VineSteddfod

Cystadlaethau Golwg360 drwy gydol yr wythnos Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: CYFARFOD SEFYDLU Y PARCHEDIG RYAN ISAAC-THOMAS

Ar brynhawn Sadwrn 23 Mai, cynhaliwyd cyfarfod sefydlu Y Parchedig Ryan Isaac-Thomas yn Weinidog i Iesu Grist yn eglwysi Annibynnol Gellimanwydd a’r Gwynfryn, Rhydaman a Moreia Tycroes.

Roedd y capel yn llawn gyda llu o gyfeillion wedi dod i ymuno gyda aelodau’r dair yn y dathliadau, gan gynnwys cyfeillion o gyn eglwysi Y Parchedig Ryan Thomas sef Jerusalem a Seion Porth Tywyn, Nasareth Pontiets a Sardis, Trimsaran.

Y Parchedig Dyfrig Rees, Penybont ar Ogwr, oedd yn Llywyddu a  Mrs Gloria Lloyd oedd yr organnydd. Y Parchedig Guto Llywelyn, Caerbryn roddodd yr alwad i addoli. Cawsom ddarlleniad o’r Beibl gan Y Parchg Meirion Evans, Porth Tywyn ac yna Weddi gan Y Parchg Dewi Myrddin Hughes, Clydach.

Roedd y Sefydlu yn ngofal y Llywydd

Cawsom hanes yr Alwad gan Mrs Bethan Thomas, Ysgrifennydd Pwyllgor yr Ofalaeth, gan gynnwys hanes creu gofalaeth newydd rhwng y dair eglwys.

Y Parchg Derwyn Morris Jones draddododd yr urdd Weddi. Miss Maureen King oedd yn cyflwyno ar ran eglwysi Jerusalem a Seion Porth Tywyn, Nasareth Pontiets a Sardis, Trimsaran. Yna cafwyd air o groeso gan Mr Elfryn Thomas, Llywydd pwyllgor yr Ofalaeth; Y Parchg Iwan Vaughan Evans, Llalnelli ar ran Cyfundeb Dwyrain Caerfyrddin a Brycheiniog a’r Parchg John Talfryn Jones, Rhydaman ar ran eglwysi’r cylch.

Y Parchg Emyr Gwyn Evans, Y Tymbl, Gweinidog presennol Y Gwynfryn, oedd yn pregethu. Offrymwyd y fendith gan Y Parchg Ryan Thomas.

Wedi’r Oedfa cafodd bawb gyfle i barhau yn y dathlu drwy ymyno yn Neuadd Gellimanwydd a rhannu yn y wledd oedd wedi ei pharatoi gan aelodau’r ofalaeth.

 

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: 4 GWEINIDOG

Dim yn aml mae capel yn cael cyfle i groesawu 4 gweinidog o’r capel at ei gilydd. Ond dyna oedd braint Capel Gellimanwydd yn ystod Cyfarfod Sefydlu y  Parchedig Ryan Isaac-Thomas.

Roedd tri o gyn weinidogion y capel yn cymryd rhan yn oedfa sefydlu y Parchg Ryan Thomas, sef Y Parchg  Dyfrig Rees, Penybont ar Ogwr, y Parchg  Derwyn Morris Jones, Abertawe a’r Parchg Dewi Myrddin Hughes, Clydach.
 

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Posteri’r diwrnod

Mae gosod posteri ar bob dim sy’n gallu dal poster yn nodwedd o etholiadau a refferenda Gwyddelig.  Doedd refferendwm dydd Gwener ddim yn eithriad.  Wele ddetholiad.  Efallai y byddaf yn ychwanegu atynt ‘fory. Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Yn y cefndir

Bosib iawn mai arferiad sy’n gyfrifol amdano, ond anaml iawn y byddaf fi’n cloi oedfa heb ddweud geiriau’r ‘Gras’. Yn ôl a ddarllenais mewn mwy nag un lle yn ddiweddar, byddai ambell un yn feirniadol o’r arfer hwnnw gan eu bod o’r farn bod defnyddio’r un geiriau ar ddiwedd pob oedfa yn arwydd sicr o […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhybudd tornado

Stopiodd y glaw ar gyfer y seremoni raddio nos Wener fel cafodd ei chynnal yn y stadiwm. Mae hi’n dal i fwrw glaw ac yn drom weithiau bob dydd – tywydd hollol anarferol ar yr adeg hon. Mae llifogydd ym mhob man. Y tymor tornados wedi hen gychwyn ar yr un pryd. Mae gan Oklahoma fwy na digon ohonyn nhw. Oherwydd y dirwedd, dw i ddim yn siŵr, mae’n ymddangos bod tornados yn osgoi’r dref hon, diolch i Dduw. Ces i fy synnu neithiwr felly pan glywais fod yna rybudd a dyma ni’n paratoi mynd i’r islawr os byddai’r sefyllfa’n troi’n ddifrifol.  Yn ffodus pasiodd y storm heb achosi tornado ac aethon ni i’r gwely. Parhau i ddarllen