fel y moroedd: iphone apps

Dw i’n cael hwyl defnyddio fy iPhone. Doeddwn i ddim yn sylweddoli pa mor hawdd a defnyddiol ydy o. (Ofnadwy o anodd defnyddio fy ffôn an-smart oedd.) Mae Apps yn swnio’n ddefnyddiol i ddysgu ieithoedd, a dyma brofi un neu ddau ar gyfer Ffrangeg. Does dim byd da ymysg rhai rhad ac am ddim. Bydda i’n fodlon talu ond y broblem ydy bod yna gannoedd ohonyn nhw, a dw i ddim eisiau prynu rhai na fydda i’n eu hoffi. Ac felly rhaid bodloni efo Extra French ar You Tube a’r tapiau a brynais, sef Accelerated French ar hyn o bryd. Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Yr Anhaeddiannol – Dan AmorOddi ar yr albym…

Yr Anhaeddiannol – Dan Amor

Oddi ar yr albym ‘Neigwl’, allan rwan ar Recordiau Cae Gwyn
From the new album ‘Neigwl’, out now on Cae Gwyn Records

A few people have asked as to the meaning of the lyrics, here’s a translation:

The Undeserving

Hold your to ear to the ground friend
There’s an orange shadow in the empty station
Your finger draws a picture of the houses
In the warm white sand beneath your feet
The blue gold island remote
The tide coming in too far
The circle I walk everyday
Old bridge, church, square and street

You deserve these things my friend
Heath of green hiding the hill
Month of March gives its song to May
Stones in a circle in the empty orsedd*
Skin of spring, voice of summer
Bite of winter in your words, poet
The circle I walk everyday
Old bridge, church, square and street

*orsedd: (mutated from Gorsedd): Gorsedd Stones are groups of standing stones constructed for the National Eisteddfod of Wales. They form an integral part of the druidic Gorsedd ceremonies of the Eisteddfod. The stones can be found as commemorative structures throughout Wales and are the hallmark of the National Eisteddfod having visited a community. Not to be confused with ‘orsaf’ (mutated from gorsaf) in the songs first verse, meaning station

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cyhoeddi Caneuon Cân i Gymru 2015

Mae’r rhestr o ganeuon cystadleuaeth Cân i Gymru 2015 wedi ei chyhoeddi heddiw. Bydd fformat newydd i’r rhaglen eleni gyda 4 ffigwr adnabyddus o fyd y gân yn mentora’r cystadleuwyr wrth iddyn nhw recordio eu caneuon yn y stiwdio. Bydd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

bwytagwyllt: Corn Carw’r Môr

Does dim byd gwell ar ddiwrnod calan na mynd mas am dro i drafod a hel atgofion am y flwyddyn a fu ac i edrych ymlaen at yr heriau a’r cyffro fydd yn dod yn ystod y flwyddyn newydd. Pan fydd hynny’n dod a bwyd am ddim i’r hafaliad gwell fyth! Er bod corn carw’r … Continue reading Corn Carw’r Môr Parhau i ddarllen

Traws Link Cymru: Holiadur newydd Traws Link Cymru / Traws Link Cymru’s new survey

Mae Traws Link Cymru yn awyddus i wybod beth wnewch chi o lein newydd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin. Pa mor aml fyddech chi’n ei defnyddio? Pa orsafoedd? Cliciwch ar y linc isod er mwyn ateb yr holiadur syml 10 cwestiwn i’n helpu ni â’n gwaith ymchwil i sicrhau astudiaeth ddichonoldeb. https://www.surveymonkey.com/s/TLCholiadur Diolch Traws Link Cymru […] Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Cynnydd – Swnami

Cynnydd – Swnami Parhau i ddarllen

Rydym yn newid...: Cysylltu ar hyd Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Arfordir Cymru ydy’r cyntaf o’i fath drwy’r byd – a’r llwybr di-dor hiraf ar hyd arfordir unrhyw wlad. Mi fydd y rhan fwyaf o bobl yn troedio’r llwybr efo ffôn clyfar yn eu poced; felly, trwy ddefnyddio ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol @LlwybrArfordirCymru mae gennym ni gyfleoedd i ymgysylltu â phobl mewn dull ar wahân […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Hunan-gasineb cenedl dan sawdl

Yr iaith Gymraeg yn hanfodol i’n hunaniaeth – ymateb Morgan Owen i flog Lydia Ellis Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Britain Prepared

Roedd y 31ain Mai 1916 yn ddiwrnod anarferol i ddisgyblion Ysgol Heol y Frenhines, Merthyr Tudful. Cafodd gwersi’r prynhawn eu canslo ac aeth yr ysgol gyfan i’r Theatr Frenhinol i weld y ffilm Britain Prepared. Nid ffilm arferol oedd hon. Dyma oedd y gyntaf mewn cyfres o ffilmiau a gynhyrchwyd gan y Llywodraeth yn ystod […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Elfyn Llwyd ac Adroddiad Chilcot – Cartŵn gan Rhys Aneurin

Cartŵn gan Rhys Aneurin

The post Elfyn Llwyd ac Adroddiad Chilcot – Cartŵn gan Rhys Aneurin appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Tra bo dau?

Wn i ddim faint o gardiau a blodau y bydd pobl wedi eu rhoi i’w hanwyliaid heddiw, na faint o brydau bwyd neu focsys siocled fydd wedi eu rhannu a’u bwyta.  Wn ddim chwaith faint o bobl sy’n gyfarwydd â’r stori am y ferch a roddodd ei henw i’r Dydd Gŵyl Santes Dwynwen a ddethlir […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Aeddfedrwydd yr eglwys: adeiladu corff Crist (Effesiaid 4:7-16) – Rhodri Glyn (25.01.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/25012015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

fel y moroedd: S&S

Gorffennais ail-ddarllen Northanger Abbey (er mai gwrando ar y nofel drwy Librivox roeddwn i i fod yn benodol.) Rhaid cyfaddef nad ydy hi’n un o fy ffefrynnau. Dyma ail-gychwyn Sense and Sensibility. Tra fy mod i’n ddiolchgar i’r bobl sydd yn darllen l… Parhau i ddarllen

Y Twll: Cynllun £1b Edwina Hart ar yr M4 – Cartŵn gan Rhys Aneurin

Cartŵn gan Rhys Aneurin

The post Cynllun £1b Edwina Hart ar yr M4 – Cartŵn gan Rhys Aneurin appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Cwmereg: 21. Golgi

Talfyriad, am wn i, yw’r gair “gol’gu” (a gaiff ei ynganu fel “golgi”, sy’n odli â “bolgi”) o’r gair “golygu”. Nid “golygu” testun neu iaith neu ba beth bynnag arall a “olygir” yw’r ystyr fan hyn, ond bwriadu. Dyma ambell enghraifft: “Wyt ti’n golgi mynd i’r dre heddi?” = Wyt ti’n bwriadu mynd i’r dre … Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Diwrnod Santes Dwynwen Hapus! | Happy Saint Dwynwen Day!

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus! | Happy Saint Dwynwen Day!
Parhau i ddarllen

Ailddysgu: The Big Garden Birdwatch

Mi gymerais ran yn y Big Garden Birdwatch heddiw; digwyddiad blynyddolyn cael ei redeg gan yr RSPB, lle mae pobl yn cyfri’r fath a’r niferoedd o adar sydd yn dod i’r ardd neu i barc leol dros awr,  Er bod amrywiaeth o adar yn ymweld â’r ardd trwy’r blwyddyn, dwi wedi darganfod dros y blynyddoedd bod llawer ddim yn dod pan dwi’n cyfri fel hyn.


Doedd heddiw ddim yn wahannol iawn.  Roedd o’n well na’r amser welais i ddim byd.  Heddiw, gwelais 2 ddrudwy, 1 robin goch, 2 fwyalchen, 2 titw tomos las, a 2 llwyd y gwrych.  Dim byd arall yn dod i fewn i’r ardd dros yr awr dan sylw.Ond mi wnes i wneud nodyn o’r adar a welais ben bore wrth cerdded y ci.  Dyma’r rhestr:
corhedydd y waun; titw tomos las, titw mawr, brân, crëyr las; gwylanod ben ddu, jac y do, siglen fraith, drudwy, nocell werdd, hwyaid gwyllt, ji-binc  a glas y dorlan.


Mae ’na ddigon o fywyd gwyllt o gwmpas os dach chi’n edrych, er weithiau mae ’na aderyn dwi ddim yn gweld am sbel, fel glas y dorlan - ac yn aml, chwibio heidio bydd yr aderyn.  Dim ond ychydig o flynyddoedd yn ôl wnes i ddysgu bod adar yn symyd o gwmpas tŷ fewn i’r wlad o dymor i dymor.  Felly mae aderyn fel corhedydd y waun, aderyn sydd yn gwneud i fi feddwl am dir uchel fel corsdir, yn dod i lawr o’r ucheldiroedd yn y gaeaf.  Mae rhai eraill un gwneud hyn hefyd, fel y gylfinir sydd weithiau yn symyd i lan y môr, ac y lleol, mae’r cornchwiglen yn symyd o’r caeau lle mae o’n nythu i ymyloedd y llynnoedd.  Y tro cyntaf i fi sylwi ar y corhedydd y waun yn y caeau dim rhy bell o’r tŷ, ron i wedi drysu, yn meddwl - mae’r rheina yn edrych fel corhedydd y waun, ond mae nhw yn y lle anghywir - ond na, mae nhw’n symyd yn y gaeaf.

Dan ni wedi bod yn ffodus iawn yn fama gyda’r tywydd: mae bron bob dydd wedi bod yn sych (ac yn aml yn heulog) am wythnosau, er iddi fod yn oer a rhewllyd weithiau ac yn bwrw dros nos yn aml.  Felly dwi wedi bod yn cymryd mantais a wedi bod allan ar y comin, yn y warchodfa natur, ac wrth y llyn i weld be sydd o’r gwmpas.  A’r gorau oedd gweld coch y berllan (dim aderyn dan ni’n gweld yn aml o gwmpas fan hyn, o gwbl) a dwy garw mwntjac.  Dydy’r rhain ddim yn brin yn fama, (dwi ddim yn meddwl) ond mae nhw’n swil.

Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Venus – Estrons

Venus – Estrons Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Yr Ysbyty- DENG MLYNEDD O YMGYRCHU

Rhan o erthygl y Pwyllgor Amddiffyn, o rifyn Ionawr 2015:

Fe ffurfiwyd y Pwyllgor Amddiffyn union ddeng mlynedd yn ôl i’r mis hwn ac ymddangosodd yr erthygl gyntaf ar dudalen flaen Llafar Bro  rhifyn Ionawr 2005 o dan y pennawd ‘DIGON YW DIGON Parhau i ddarllen

huw_nant: Gwres y tân

Wrth ddiffinio rhywbeth yn ôl ei ymyl, mae rhaid dewis. Mi fyddwch chi’n dod wyneb yn wyneb â chlawdd. Os am chwilio ymhellach bydd raid i chi chwilio am y porth. Dyw hi ddim yn hawdd mynd drwy’r porth, chwaith. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

huw_nant: ‘Addoli’? be ‘di hwnnw?

Cymhwysterau pensaer sydd gen i, ac fel pensaer y bum yn ennill fy mara beunyddiol dros y rhan fwyaf or deng mlynedd ar hugain diwethaf. Mae pensaernïaeth yn broffesiwn diddorol. Daw rhywun i ofyn eich barn ynglyn a sut i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

huw_nant: Anffyddwyr heddiw

Mae nifer o fy ffrindiau yn “anffyddwyr”. Dwi’n rhoi’r gair mewn dyfynodau, oherwydd mai cyfeirio ydw i at yr hyn y mae nhw’n galw eu hunain; does na ddim, yn aml iawn, ronyn o dystiolaeth o ddiffyg ffydd. Am wn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

huw_nant: Thelonious Monk ac Art Tatum

Piannydd o Ohio oedd Art Tatum. Daeth i’r amlwg yn ystod y 1940au ac roedd ei arddull hyderus ddyheuig yn gywir ac yn fedrus, ond hefyd yn greadigol, blaengar, ac arloesol. Piannydd twt a thaclus, pob nodyn yn ei le … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Sarah – BlodauGwylltion

Sarah – BlodauGwylltion Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur watch – rhan 5

Rydym eisoes wedi edrych ar ragrith Alun Pugh, darpar ymgeisydd Llafur yn Arfon tuag at gytundebau sero awr yma.  Felly wnawn ni ddim mynd tros hen dir eto ag eithrio i bwrpas nodi bod llawer o gynghorau Llafur a llawer o Aelodau Seneddol Llafur y… Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Diwrnod Hacio’r GIG: ‘If This Then That’ ar gyfer y gwasanaeth iechyd

Mae Keith Grimes yn feddyg teulu mewn canolfan ‘galw i mewn’ yn Eastbourne. Nododd ei grŵp comisiynu bod pobl yn mynd i adran Damweiniau ac Achosion Brys yr ysbyty lleol pan oedd apwyntiadau ar gael yn eu meddygfa. Mae Keith a chyd-aelodau ei grŵp wedi dod at ei gilydd yn Niwrnod Hacio’r GIG i greu […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: o ddwy wlad

Mae gen i ddwy ferch sydd yn byw tramor ar hyn o bryd – un yn Honduras a’r llall yng Nghymru. Roedd un yn mynd i’r môr i fwynhau” snorkeling” yr wythnos ‘ma tra oedd y llall yn crynu yn yr oerni Cymreig. Maen nhw’n gyrru lluniau a newyddion hollol wahanol! (A dweud y gwir, well gen i awyr llwyd Cymru er pa mor braf ydy’r môr glas yn yr heulwen gynnes yn Honduras.) Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Breuddwydio – Lleuwen

Breuddwydio – Lleuwen Parhau i ddarllen

bocs: Elizabeth Hudson – Power Cut

Exhibition Statement
The exhibition Power Cut presents a new body of work by young London-based artist Elizabeth Hudson, which explores feelings of powerlessness. Working across a range of media, Hudson uses absurdity and exaggeration to turn the troubling into tragicomedy.
The exhibition takes its title from a work in the show that is based on the artist’s [...] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Diwrnod Hacio’r GIG: Delweddu Data

Mae sesiwn gyntaf Diwrnod Hacio’r GIG wedi bod yn llawn dop. Rydyn ni wedi clywed syniadau pobl, ac mae mynychwyr wedi dewis ble i roi eu hegni a’u hymdrechion. Mae’r gwaith caled wedi dechrau. Rydw i wedi dal i fyny gyda Martin Chorley, sy’n ddarlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r […] Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: ‘Dyma fi’n Mynd’ – Aled Rheon

‘Dyma fi’n Mynd’ – Aled Rheon Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Beicio,, rhaglen Dewi Llwyd a Bethan Gwanas

Un fantais mawr o decnoleg pan ‘dach chi eisio cael gafael ar y Gymraeg yn Lloegr ydy’r bodolaeth o amrywiaeth o bodlediau Radio Cymru – ac os dach chi’n beicio i’r gwaith fel ydw i, cyfle ardderchog i gadw i fynny gyda’r Cymraeg. Un rhaglen dwi’n gwrando arno yn aml ydy rhaglen Dewi Llwyd ar fore Sul – dwi’n hoff o’r cymysgiad o bethau gwleidyddol, ddiwyllianol a hefyd gwrando ar y cyfweliad gyda’r gwesteion.  Wrth dod adref ar noson dywyll, oer, nos Iau, roedd bleser arbennig i ddod: Bethan Gwanas oedd y gwestai.

Mae Bethan Gwanas wedi bod yn ddylanwad pwysig arna i ers i fi ddechrau ailddysgu.  Wrth siarad â Dewi roedd hi’n dangos ei hangerdd tuag at lyfrau yn gyffredinol ac yn son am y ffordd mae hi wedi bod yn brwydro i gael fwy o ddarllenwyr Cymraeg i ddarllen yn y Gymraeg, ar ôl sylwi nad oedd ei ffrindiau yn darllen llyfrau Cymraeg.  Pan ddes i yn ol i’r Gymraeg, yr unig llyfrau ro’n yn cofio darllen pan yn blentyn oedd Llyfr Mawr y Plant (yn ôl fy nghof i roedd copi yn bron bob un tŷ yn yr ardal), ac O Law i Law, llyfr a ddarllenais yn yr ysgol, ond doeddwn ddim yn cofio dim byd am y llyfr honno.  Felly ar ol dechrau gyda lyfrau i ddysgwyr, roedd llyfrau Bethan yn lle wych i ddechrau ar llyfrau Cymraeg.  A dwi wedi parhau i ddarllen ei llyfrau hi trwy’r blynyddoedd.  Dwei’n eitha sicr fy mod i wedi darllen bob un (yn cynnwys llyfrau i blant, hefyd: dwi wastad wedi hoffi darllen llyfrau plant, a mae llyfrau Bethan yn arbennig o dda).

Felly, dwi’n gobeithio’n wir bod ei llyfrau wedi dod a darllen i’r rhai and oedd yn darllen llyfrau Cymraeg, ac yn edrych ymlaen i’r llyfr nesaf! Parhau i ddarllen

Blog Sali Mali: Swildod

Rhywbeth y sylwais arno mewn teyrnged i wleidydd o Dori yr wythnos yma. Dwi ddim yn un i ganmol Toriaid (moi?!)ond roedd na ddau beth yn y teyrngedau i Leon Brittan (ysgrifennydd cartra Magi am gyfnod, i’r rhai sy’n rhy … Continue reading Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Remix of Gwenno Saunders – Ymbelydredd (WIP)…

Remix of Gwenno Saunders – Ymbelydredd (WIP) Facebook.com/crashdisco Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rownd derfynol Cwpan Word yn fyw ar Sgorio

Bydd Rownd Derfynol Cwpan Word rhwng Bala a’r Seintiau Newydd yn cael ei dangos yn fyw yn Sgorio o fewn rhaglen Clwb ar S4C ddydd Sul nesaf – 25 Ionawr. Hawliodd y Seintiau Newydd eu lle yn y Ffeinal drwy …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Siocledi Santes Dwynwen

Mae mis Ionawr yn gallu bod yn fis diflas iawn, mae holl ddathlu a gloddesta’r Nadolig drosodd a phawb yn teimlo bach yn dlotach o’r herwydd. Ond da ni Gymru yn lwcus iawn, mae rheswm i ddathlu ym mis Ionawr hefyd, mae hi’n ddydd Santes Dwynwen ar y 25ain. Nawr dwi ddim y person mwyaf […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sgwrs eidaleg

Ces i gyfle i siarad Eidaleg am y tro cyntaf ers yr haf. Mae yna ychydig o ddisgyblion o dramor yn yr ysgol uwchradd leol, o’r Almaen a Brasil fel arfer. Y flwyddyn hon mae yna ferch o’r Eidal sydd yn mynd i wersi ddawnsio efo fy merch unwaith yr … Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Fersiwn byw o’r hen gân werin, wedi’i recordio llynedd. A live…

Fersiwn byw o’r hen gân werin, wedi’i recordio llynedd. A live version of my favourite Welsh folk-song, recorded last year.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Byw’n well, byw’n dda

Sut gall eich llyfrgell eich helpu i gael bywyd gwell, am ddim Os ydych yn boddi dan gyngor a gwybodaeth am sut i fyw bywyd iach, neu os ydych yn cael trafferth dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy am gyflwr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

helo gan helen: pum peth a fydd yn fawr(fwy) yn 2015

Mae’r amser hwnnw o’r flwyddyn yma eto. Mae’r we yn orlawn o erthyglau am yr hyn a ddigwyddodd dros y 12 mis diwethaf. A rhagolygon am yr hyn fydd yn digwydd dros y 12 mis nesaf. A dwi ar fin cyfrannu at y gormodedd, felly rwy’n ymddiheuro ymlaen llaw. Dyma olwg sydyn ar bum peth […] Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Orion o’r ardd gefn

  Ar drwydd Lovejoy! Os da chi ddigon ffodus i fyw mewn ardal heb lawer o oleuadau stryd, a gyda llygaid craff (neu binoculars) – ma’ na gyfle da i chi gael cip gomed Lovejoy, sydd wrthi’n trafeilio drwy gysawd yr haul. Dwi wedi trio sawl gwaith i’w weld, ond heb lwyddiant – gyda chymylau, glaw oerni neu botel o win yn fy ngyrru i mewn. Es i allan eto neithiwr, er gwaetha’r rhew, ond methiant fu’r ymdrech. Er hyn, ges i’r llun uchod o Orïon. Mae’n gytser hawdd i’w adnabod oherwydd y tair seren sydd mewn llinell sydd yn…

Cafodd y post yma Orion o’r ardd gefn ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Golwg360: ‘Cymry di-Gymraeg yn teimlo fel estroniaid’

Lydia Ellis sydd yn rhoi ei hymateb i’r drafodaeth danllyd ar Facebook am gulni rhai carfan o siaradwyr Cymraeg Parhau i ddarllen

Blog Theatr Genedlaethol Cymru: Wythnos Cyntaf Ymarferion

Gan Steffan Gwynn Wedi misoedd o baratoi tuag at y ‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’ – yn sgriptio, yn trafod cynllun set a gwisgoedd, yn pennu ar gerddoriaeth a chynllun sain – roedd hi’n brofiad rhyfedd i groesawu cast y sioe i’r ystafell ymarfer yr wythnos hon a’u gweld yn dechrau rhoi cnawd ar yr […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Cerdd Gymunedol Cymru

Mae Cerddoriaeth Gymunedol Cymru yn cynnal prosiect Theatr Fforwm a ariennir, ac yn chwilio am Jocars Theatr Fforwm hyfforddedig i gynnal Gweithdai Theatr Fforwm taledig ar gyfer grŵp /grwpiau, i gynhyrchu perfformiad Theatr Fforwm. Os oes gennych chi ddiddordeb, neu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Ionawr 2015

Darlleniad y Dydd: Sechareia 4:1-6 (BCND tud.860 / BCN: tud.784)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau ar draws Bro Aled. A hithau’n ddydd dathlu cariad yng Nghymru heddiw, diolchwn am gariad Duw sydd bob amser drosom (Salm 103:11) ac sy’n sylfaen a gwraidd bywyd pob Cristion. Wrth i ni ystyried mor fawr yw cariad . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Ionawr 2015

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Goblygiadau’r dadleuon teledu i etholiad 2016

Un o brif broblemau’r Blaid ar pob lefel ydi diffyg sylw cyfryngol.  ’Dydi hyn ddim pob amser yn fai ar y cyfryngau fel y cyfryw – y brif broblem ydi bod mwyafrif llethol etholwyr Cymru yn cael eu newyddion gan y cyfryngau Seisnig.  ’Dydi hyn… Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Cyfieithu, Cymru, a Tsiechoslofacia

Yn 1922 cyhoeddwyd cyfrol o gyfieithiadau o straeon byrion Tsiecheg, Ystorïau Bohemia, fel rhan o Cyfres y Werin. Cyfieithwyd y straeon gan T.H. Parry-Williams o gyfieithiadau Almaeneg y daeth ar eu traws yn ystod ei gyfnod yn yr Almaen. Ceir yn y gyfrol hon weithiau gan Jaroslav Vrchlický, Svatopluk Čech, a Jan Neruda, sef rhai […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid Cymru, yr SNP a’r Gwyrddion i gael cymryd rhan yn y dadleuon teledu?

Bydd yn ddiddorol gweld ymateb y Blaid Lafur os ydi’r adroddiadau y bydd y Blaid Werdd, Plaid Cymru a’r SNP yn cymryd rhan yn nwy o’r tair dadl deledu.  Un o’r rhesymau pam nad oedd Cameron eisiau cymryd rhan yn y dadleuon o dan y trefniadau gwrei… Parhau i ddarllen

Golwg360: Y dadleuon teledu: Pwy sy’n elwa?

Pwy fyddai hapusaf gyda’r awgrym o ddadl saith ffordd? Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg nadolig

Derbyniais i a’r gŵr anrheg Nadolig hynod o greadigol a gwych gan y plant i gyd; syniad fy merch hynaf oedd. Ces i a’r gŵr amlen yr un sydd yn cynnwys darnau o bapur sydd yn dweud pam maen nhw’n hoffi eu rhieni. Sgrifennodd bawb bedwar peth yr un a gofyn i ni ddarllen un neges bob dydd. Darllenais a’r gŵr yn uchel y negesau ar ôl swper fel y plant gartref yn medru eu clywed. (Doedden nhw ddim yn gwybod beth sgrifennodd y lleill.) Dan ni newydd orffen. Roedd rhai’n ddifrifol a rhai’n ddoniol. Cawson ni amser braf efo’n gilydd. Parhau i ddarllen