Blog Sali Mali: Ail-gladdu, a’r Ymgyrch Fer

Am fy mod yn gwneud gwaith weithiau i blaid wleidyddol, dwi’n gwybod mwy nac a ddylwn (a mwy nac sy’n dda i’m hiechyd) am yr Ymgyrch fer a’r Ymgyrch Faith a’r Dyddiadau Cau… o plis! Diamau y gwna’i sgwennu am … Continue reading Parhau i ddarllen

Golwg360: A fydd Plaid Cymru yn cipio Ceredigion?

Ifan Morgan Jones sy’n holi a oes gan Mike Parker obaith o ddymchwel Mark Williams yn y sedd… Roedd hi’n ddiwrnod tawel a heulog yma yng Ngheredigion heddiw. Ond mae cyfnod tymhestlog ar y gorwel. Glaw a gwynt yr wythnos… Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Rhai o fois y SRG. Some of the boys of the Sin Roc Gymraeg.

Iolo Jones, Ysgol Sul Iwan Fon, Y Reu Griff Lynch, Yr Ods Rhai o fois y SRG. Some of the boys of the Sin Roc Gymraeg. Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Sadwrn yn cau! | Sadwrn is closing down!

Newyddion trist iawn yw deall fod y wefan gerddoriaeth Sadwrn yn cau lawr…am byth! Yn wir i… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Blodau Cynnar

Maen nhw’n dweud taw heddiw fydd diwrnod olaf yr oerfel a’r glaw – am sbel, yn achos y glaw, ond am fisoedd yn achos yr oerfel. Rwy’n edrych ymlaen at gadw’r welis yn lle eu gwisgo nhw bob dydd. Ac o’r diwedd mae’r coed ffrwythau’n mentro agor ambell i flodyn cynnar. Y coed eirin sy’n […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: teulu sydd yn teithio

Mae fy nheulu’n hoff iawn o deithio. Ar hyn o bryd mae fy ddwy ferch yn byw yng Nghymru a Japan; aeth fy nau fab i Loegr yr wythnos diwethaf; bydd fy merch hynaf a’i gŵr yn mynd i Awstria’r mis nesaf. A fydd fy merch deunaw oed yn mynd i Iwerddon ym mis Mehefin efo’i chwaer sydd yn Abertawe. Dw i newydd brynu tocyn awyren drosti hi. (Y hi sydd yn talu.) Mae hi’n ymddiddori yn Iwerddon ers blynyddoedd ac wedi bod yn gweithio’n rhan amser i gynilo pres ar gyfer y siwrnai. Dw i’n fodlon clywed hanes ganddyn nhw i gyd. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Apêl Walton

Yn Awst 2007 dioddefodd Beryl, fy ngwraig strôc ddifrifiol, a threuliodd wythnos yn Ysbyty Gwynedd, gan ddirywio’n waeth yno. A ninnau fel teulu wedi cael ein hysbysu nad oedd llawer o obaith iddi, penderfynwyd ei hanfon i Ysbyty Niwrolegol Walton, lle y derbyniodd driniaeth brys ar ei hymennydd, gan dreulio peth amser yn yr adran gofal dwys yno. 

Diolch i’r gofal a dderbyniodd gan yr arbenigwyr Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Gwobrau Tir na n-Og

Mae rhestr fer gwobrau llyfrau plant Tir na n-Og eleni wedi eu cyhoeddi. Categori’r Llyfr Cymraeg Cynradd Gorau Sgleinio’r Lleuad – Caryl Lewis a Valériane Leblond (Y Lolfa) Straeon Gorau’r Byd – Caryl Lewis (Gwasg Carreg Gwalch) Gwylliaid – Bethan … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Chatterbooks

Bydd Chatterbooks, grŵp darllen i blant, yn cyfarfod yn Llyfrgell Llanelwy ar 1 Ebrill rhwng 4.00 a 5.00. Am fanylion, ffoniwch y llyfrgell ar 01745 582253 neu e-bostiwch llyfrgell.llanelwy@sirddinbych.gov.uk. Llyfrgell Llanelwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Nerfus cyn y gêm – a neb yn meiddio colli

Rhys Hartley sydd allan yn Israel i wylio gêm hollbwysig Cymru yn ymgyrch Ewro 2016 Parhau i ddarllen

helo gan helen: ffaith: mae gogledd cymru yn lleoliad busnes gwych

Mae angen cynllun ar bawb. Mae gennym gynllun yng Nghyngor Wrecsam – a chefnogi’r economi leol a rhanbarthol yw un o’r prif amcanion. Felly mae’n wych gweld ffilmiau #7NorthWales yn tanlinellu pam fod Wrecsam a gweddill gogledd Cymru yn lleoliad busnes mor wych. Mae’r ffilmiau yn seiliedig ar ymchwil anffurfiol sy’n awgrymu bod pum ffactor […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: St. Asaph Library Reading Group

Mae St. Asaph Library Reading Group yn cyfarfod ar 1 Ebrill yn y Plough yn Llanelwy am 7.00pm. Am fanylion, ffoniwch y llyfrgell ar 01745 582253 neu e-bostiwch llyfrgell.llanelwy@sirddinbych.gov.uk.
Llyfrgell Llanelwy Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Athrawesau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Roedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn gyfle nas gwelwyd ei fath o’r blaen i fenywod ddechrau cyflawni rolau a galwedigaethau a gyflawnwyd gan ddynion yn unig cyn y rhyfel. Roedd creu Byddin Tir y Merched a Chorfflu Atodol Byddin y Menywod yn enghreifftiau amlwg iawn o fenywod yn gweithredu mewn meysydd newydd. Amcangyfrifwyd bod tua […] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Gwella Gofal Meddygon Teulu drwy Alinio Tystiolaeth, Methodoleg Gwella Ansawdd, TG a Chontractau: Model Newydd ar gyfer Cymru

Yn y blogpost diweddaraf y Gwobrau Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan, mae Dr Alastair Roeves o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn dweud wrthym sut maen nhw’n gwneud y fwyaf o’u hadnoddau i wella eu gwaith. Mae Ffibriliad Atrïaidd yn afreoleidd-dra o ganlyniad i weithgarwch afreolaidd, trydanol ac anhrefnus yn atriwm y galon; fel arfer, mae’n […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Cabinet yn cefnogi buddsoddiad mawr yn Ysgol Glan Clwyd

Mae Cabinet Sir Ddinbych wedi cytuno i gefnogi Achos Busnes Terfynol, a fydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru, am fuddsoddiad o £16 miliwn yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy. Dyma fydd prosiect allweddol nesaf Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif Sir Ddinbych. Yn ystod y 7 mis diwethaf mae Sir Ddinbych wedi gweithio […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Ioan 10:7-15 (BCND tud.113 / BCN: tud.104)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwahanol oedfaon ar hyd a lled Bro Aled a ninnau’n dathlu Sul y Blodau. Wythnos wedi’r diweddglo cyffrous i Bencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad, cofiwn am Iesu’n cyrraedd Jerwsalem i fonllefau’r dorf yn gweiddi: “Hosanna i Fab Dafydd! Bendigedig yw’r . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyfweliad

Cafodd ffrind fy merch gyfweliad gan Good Morning Wales. Saesnes sydd yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe ydy hi. Cafodd hi a myfyriwr o Gymru sydd yn astudio yn Lloegr eu holi cwestiynau o ran eu bywydau cyferbyniol. Siaradodd hi’n dda iawn wrth roi ffi… Parhau i ddarllen

Adran Ffrangeg: Dolenni adolygu TGAU

Bonjour, Année 11! Mae’r arholiadau yn prysur agosau ac felly meddyliais y byddech yn croesawu rhestr o ddoleni defnyddiol i’ch cynorthwyo i adolygu. :) Darllen a gwrando French Revision – Safle lle mae’n rhaid talu £5 i gael mynediad i’r holl ddeunydd. Fodd bynnag, mae deunydd sampl i’w gael am ddim sy’n hafal i un […] Parhau i ddarllen

ymgyrch NEWSNIGHT CYMRU campaign - Blog: Yn cyflwyno…

[...] Parhau i ddarllen

gwennanelin: “Gwanwyn” yn Québec

“Gwanwyn” yn Québec

Parhau i ddarllen

gwennanelin: Lluniau o ddiwrnod yn dysgu Cymraeg i hyd at 200 o…

Lluniau o ddiwrnod yn dysgu Cymraeg i hyd at 200 o fewnfudwyr yng Nghanolfan ESOL, Caerdydd

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Random Readers

Bydd grŵp “Random Readers” Llyfrgell y Rhyl yn cyfarfod ar 31 Mawrth. Llyfr y mis hwn yw Elizabeth is Missing – Emma Healey Dewch i gyfarfod Maud. Mae Maud yn anghofus. Mae hi’n gwneud paned o de ac yn anghofio … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Dyn yn sloutchio ar y trên, Gorsaf Victoria, LlundainSlouching…

Dyn yn sloutchio ar y trên, Gorsaf Victoria, Llundain

Slouching man on train, Victoria Station, London

Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Yn ol yn yr arddGyda’r haul yn gwenu (wel, ambell waith) ddoe, a fina ddim yn y gwaith, roedd cyfle i wneud dipyn y yr ardd ac i dwtio’r tŷ gwydr ddoe.  Falle eich bod wedi sylwi nad ydwi wedi sôn llawer am yr ardd yn y blog yn ddiweddar – a hynny am fy mod ddim wedi gwneud llawer o gwbl dros y gaeaf.  Ond rŵan, mae rhan o’r tŷ gwydr yn dwt gyda’r gwlau yn barod am y tymor newydd.Dwi wedi clirio tipyn ar yr hen pridd, ychwanegu compost newydd a hau letys, radish, moron, rocet a persil – a  wedi torri’r letys sydd wedi bod yna dros y gaeaf, fel ei bod yn tyfu dail newydd.


Felly mae pethau yn dechrau dwad, yn araf bach. 

Ac yn yr ardd, mae’r nionod a’r ffa llydan a aeth i fewn yn yr hydref hwyr yn dod ymlaen yn dda, a dwi wedi ychwanegu ychydig o blanhigion pŷs, diolch i’r stondin ar y farchnad, a dipyn o foron –  a sialóts.


A weithiau mae’r tywydd yn eich helpu – heddiw mae’n bwrw – a bydd hyn yn gwneud lles i’r planhigion ar ol wythnos eitha sych.

Yn ol yn y tŷ, dwi’n falch iawn gweld bod Porthpennwaig yn cael ei ailddangos ar S4C.  Mwynhais y gyfres yma y tro gyntaf, a dwi’n mwynhau o eto – ac yn y cyfamser wedi bod yn cerdded ar hyd yr arfordir hyfryd o gwmpas Aberdaron. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y Bib wrthi eto

Cyfeirio ydw i at y pennawd ar waelod ochr dde’r sgrin.  Mae’r ymchwydd ym mhleidlais yr SNP yn cael ei ddidgrifio fel SNP threat.  Mae’n anodd meddwl am gynnydd ym mhleidlais unrhyw blaid arall yn y DU (gydag eithriad posibl Sinn Fein) yn ca… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

22 Mawrth 2015 – heddiw bu’m yn dysgu am hanes Iesu yn dod i mewn i Jerusalem. Hosanna! Hosanna. Brenin nef. Arglwydd nef a daear. Mab Duw! Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Blew cae

Dant y llew cynta’r flwyddyn dynnodd fy sylw, a gwneud i mi chwerthin ar gyflwr truenus y lawnt acw. Nid fod y peth yn newyddion i ni, ond argian ulw, mae’r diffyg glaswellt yn destun cywilydd.

Neu mi fysa fo, taswn i’n malio botwm corn am drwch y gwair yno!

Chwyn a mwsog, mall a’i medd… y ‘lawnt’ honedig yn foel iawn o ran gweiriau

Pawb at y peth y bo, ond ‘sgen i ddim diddordeb Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Archif -Trem yn ôl

Pegi Lloyd Williams yn dewis pigion o’r archif.
Y tro hwn, darn a ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Tachwedd 1984.

Cipdrem ar hanes “Yr Hall”
Annodd iawn yw cyfleu darlun teg o’r holl ddigwyddiadau cyffrous a fu ynglŷn â Neuadd y Farchnad ac Ystafell Gynnull y Blaenau drwy ychydig eiriau.  Fodd bynnag, ceisiaf dynnu braslun o’r hyn a ddigwyddodd yno yn ystod y can mlynedd ac ugain diwethaf. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ydym ni’n ddifater am ddifaterwch? (Actau 4) – Rhun Murphy (22.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22032015_pm_rhunmurphy.mp3
Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Christine Chapman ydw i (@ChrisChapmanAM), a fi yw Cadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol. Y Bil Ym mis Chwefror, cyflwynodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths AC, y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) i’r Cynulliad. Bydd y … Continue reading Parhau i ddarllen

agssc: oswestry

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: API Data “Ar Y Dydd Hwn…” Wicipedia Cymraeg

Casglu Data Gyda YQL Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn chware o gwmpas gydag adnodd datblygu YQL gan Yahoo (https://developer.yahoo.com/yql/). Mae’n galluogi ni ddefnyddio iaith debyg iawn i SQL i dynnu data allan o wefannau ayyb. Mae’n werth trio allan y consol datblygu i gael gweld sut mae’n gweithio (https://developer.yahoo.com/yql/console/) Ar ôl chware o gwmpas gyda’r consol – mi es ati i chwilio am brosiect diddorol ar ei gyfer. Mi nes i gofio am y twît yma gan Robin Owain, rheolwr Wicipedia Cymru . @rhyswynne @UCAC @addysgcymru @cymdeithas Ar Ddydd Gŵyl Dewi bydd @Wicipedia #Cymraeg yn lansio:
‘Ar y dydd hwn…’…

Cafodd y post yma API Data “Ar Y Dydd Hwn…” Wicipedia Cymraeg ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

: Dechrau Trafod ‘Bargen Ddinesig’ i Gaerdydd

Roeddwn yn falch o glywed y Canghellor yn cyhoeddi yn y gyllideb fod Llywodraeth San Steffan wedi dechrau trafodaethau ffurfiol â Chyngor Dinas Caerdydd ynghylch taro ‘Bargen Ddinesig’ ar gyfer y rhanbarth. Dyma benllanw cryn dipyn o waith caled y … Continue reading Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Dadfentora a Threialon Coffi Ar Hap

Lansiwyd Treialon Coffi Ar Hap gennym am y tro cyntaf yn ein Seminar Lles. I’r anghyfarwydd, eu nod yw cael pobl at ei gilydd ar hap i drafod eu gwaith. Mae’r canllaw yma gan David Gurteen yn gyflwyniad defnyddiol iawn. Er mwyn esbonio’r cysyniad i bawb a oedd yn bresennol, aethom ati i chwarae’r fideo […] Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Diwedd y Cyngor Cymuned

Mae llawer o drafod wedi bod ar yr angen i leihau’r nifer o Gynghorau Sir yng Nghymru, gyda chonsensws ar yr angen i gael llai na’r 22 bresennol (er nad oes fawr o gytundeb ar siâp y fath gynghorau). Un elfen o’r Papur Gwyn Datganoli, Democratiaeth a … Parhau i ddarllen

Plaid Slate Blog Feed: John Rowlands: ‘Ein brwydr yn erbyn Ystadau r Goron’

Fe wnaeth trigolion M n ennill brwydr bwysig o ran Hawliau Maenorol, ond rwan mae gelyn arall ar y gorwel… Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: 01trickpony: On the way to Davos Lomo LC-A

01trickpony:

On the way to Davos
Lomo LC-A Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

BlogMenai.com: Ydi Llafur yn gwybod rhywbeth am Arfon?

Rydan ni wedi son yn y gorffennol am unigrwydd ymgyrch Alun Pugh yn Arfon.  Yn ol y trydariad isod bu Mr Pugh yn dweud wrth ei ddarllenwyr ei fod wedi bod wrthi’n taflennu Llanberis heddiw.  Roedd wrthi yn taflennu pentref cyfagos Penisarwaun… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Wedi codi nyth cacwn!

Wel, do’n i ddim wedi disgwyl y byddai’r sylw am Lyfr y Mis i Blant yn denu cymaint o sylw! Tra ro’n i’n dod adre o gyfarfod Llywodraethwyr, ro’n i ar y Newyddion ar S4C neithiwr! Dyma linc i’r rhaglen ar clic: http://www.s4c.cymru/clic/c_level2.shtml?programme_id=523846775 Hm… am ryw reswm, dim ond hysbyseb sydd yno rwan. Ond os […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fideo gwych efo diwedd siomedig

Mae fy merch yn dal i fwynhau ei bywyd yn Abertawe a thu hwnt. Yn ddiweddar uwchlwythodd fideo sydd yn hybu Cymru; dwedodd hi efo balchder mai yna mae hi’n byw. Mae’r fideo’n wych fel mae o’n gwneud i chi eisiau ymweld â Chymru, ac i chi feddwl mai ond ffŵl na fydd yn mynd. Yr unig siom i mi ydy’r diwedd. Efallai bod y cynhyrchydd am apelio at bobl ifanc gan gymryd mantais ar y cwpl poblogaidd. Mae mwy na digon o Gymry sydd yn haeddu i gael eu henwi ar ddiwedd y fideo i roi argraff gref tybiwn i. Parhau i ddarllen

Golwg360: Cartŵn yr wythnos – yr eclips

Cartŵn gan Sionmun Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lle mae tywel papur?

Prynais betrol wedi cludo fy merch o’r ysgol i’r coleg. Mae gan yr orsaf betrol peiriant newydd; braf iawn. Dechreuais bwmpio. Yna roeddwn i’n sylwi bod yr handlen yn wlyb. Arhosais nes gorffen popeth a chwilio am dywel papur. Dim. Roedd rolyn ar gael … Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Croesawu ‘Gwyddoniaeth – a mwy’

MAE gwefan Y Papur Gwyrdd yn falch iawn bod yr Athro Emeritws Gareth Wyn Jones o Brifysgol Bangor wedi cytuno i ni gyhoeddi’r erthyglau am Newid Hinsawdd a ymddangosodd ganddo yng nghylchgrawn newyddion Cymraeg Golwg yn ystod 2013. Rydym yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -awdl 1964- Patagonia

PATAGONIA 150. Cyfres achlysurol fydd yn ymddangos trwy’r flwyddyn, i nodi canrif a hanner y Cymry yn y Wladfa. Dyma wthio’r cwch i’r dŵr efo rhan o golofn Rhod y Rhigymwr, Iwan Morgan, o rifyn Chwefror 2015.

Eleni, mae’n ganrif a hanner er pan hwyliodd 153 o Gymry ar fwrdd y ‘Mimosa’ o Lerpwl i Batagonia yn Ne America, gyda’r Capten George Pepperell a chriw o ddeunaw. Cychwynnwyd o Lerpwl ar Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Berlin – Tachwedd 2014

Nol ym mis Tachwedd es i a Menna i Ferlin am benwythnos hir. Roedd hi’n oer IAWN, fe wnes i brynnu a gwisgo long johns am y tro cynta erioed! Ond dyma rai o’r uchafbwyntiau gyda lluniau. Y diwrnod cyntaf aetho ni ar daith gerdded amgen o gwmpas y ddinas yn ein cyflwyno ni i […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Colli, cariad a throsedd yng nghefn gwlad

Bydd y ddrama dair rhan Tir yn dechrau nos Sul, 29 Mawrth ar S4C – cyfres ddrama gyfoes am fywyd gwledig, cariad a throsedd gan yr awdur amryddawn o Gaerfyrddin, Roger Williams. Mae cyfres ddrama S4C yn sôn am a …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Barddoniaeth, barddoniaeth a mwy o farddoniaeth!

Kayleigh Jones sy’n rhannu’r profiad o werthfawrogi barddoniaeth fel dysgwraig Parhau i ddarllen