Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Talwrn y Trosiadau

Annwyl gyfeillion, Am 11:00 ar ddydd Iau y 6ed o Awst eleni cynhelir digwyddiad arbennig iawn ym mhabell Prifysgol Aberystwyth ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, sef ‘Talwrn y Trosiadau’. Gornest fydd hon lle bydd nifer o unigolion blaengar ym mydoedd ysgolheictod, ysgrifennu, a chyfieithu, yn dewis eu hoff gyfieithiad i’r Gymraeg a dadlau o’i blaid […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: ARDDANGOSFA CRIW CELF YM MHARC GWLEDIG LOGGERHEADS

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhedeg adref

Mae fy mab ifancaf yn rhedeg bron bob dydd naill gyda’r tîm neu ar ei ben ei hun. Aeth i nofio efo’i chwaer i dŷ eu ffrind saith milltir i ffwrdd ddoe a phenderfynu rhedeg adref. Rhedodd ar ochr y prif ffyrdd a thrwy’r dref yn cyfarchu ffrindiau a basiodd. Gyrrodd testun neges o dro i dro i ddweud lle’r oedd o ar y pryd fel y byddwn i’n gwybod ei fod o’n iawn. Daeth adref yn ddiogel; roedd ei grys-T yn wlyb socian efo’r chwys.  Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed

Yn ôl ym mis Tachwedd 2014 penderfynodd Pwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru gynnal ymchwiliad i cyfloedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed Gall fod yn anodd i bobl dros 50 oed ddod o hyd i swydd, yn enwedig … Continue reading Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwr

Bydd Cylch Darllen y Dysgwyr yn cyfarfod yn Llyfrgell Rhuthun ar Gorffennaf 31 am 3.00pm. Llyfr y mis yw O Tyn y Gorchudd  gan Angharad Price. Cyfrol arobryn Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi 2002, sef hunangofiant dychmygol hen fodryb yr awdures … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ar daith!

Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn mynd ar daith dros yr haf gyda 20 cyngerdd a pherfformiad – yng Nghymru a thu hwnt – a bydd rhai o ddoniau gorau Cymru yn ymddangos ynddyn nhw wrth Berfformio dros Gymru! Mae Dawns Genedlaethol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2015-07-30 13:37:42

SESIWN GWYCH YNG NGHANOLFAN Y DDERWEN AR DDYDD MERCHER 29 GORFFENNAF DARLUNIO AC ARGRAFFU WEDI YSBRYDOLI GAN GERRIG, CREGYN A PHETHAU O LAN Y MOR, I GREU BANERI PAPUR LLIWGAR. Diolch o galon i Tara Dean a phlant a staff y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fideo wyth: Dipyn bach o splwrj – warhammer

Mae ‘na geeks a wedyn mae ‘na gîcs. Ma geeks yn edrych ar Game of Thrones ac yn chwarae cwpl o gems ar y ffon neu’n mynd i’r sinema i wylio Marvel films neu rhyw nonsens gwyllt. Wedyn mae gîcs. Mae gîcs, wrth ei wirfodd, yn mynd i’r goedwig gyda chleddyfau a clogwyni ac yn […] Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: the-lesbian-label: faunaflorah: gimme ❤️

the-lesbian-label:

faunaflorah:

gimme

❤️

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Pan oedd cusannau Ionawr yn brathuyn faindrwy dy wallt bregus,a’th wefys yn sycha dy eiriau’n…

Pan oedd cusannau Ionawr yn brathu

yn fain

drwy dy wallt bregus,

a’th wefys yn sych

a dy eiriau’n sychach fyth;

Doedd dim gwant gen i

i garu. 

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: be-cutfree-and-hope: Follow a depression blog with a little…

be-cutfree-and-hope:

Follow a depression blog with a little pinch of happiness

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: be-a-serial-killer: Isn’t Lisbon such a lovely city? by Miguel

be-a-serial-killer:

Isn’t Lisbon such a lovely city? by Miguel

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

agssc: Y Cyrff, 1985

This is the first television appearence of the group, ‘Y Cyrff’ in 1985. Later on most of ‘Y Cyrff’ members joined the pop group Catatonia, and enjoyed worldwide fame.   The ITV Cymru/Wales Archive is based at the National Library Of Wales. English: http://www.twitter.com/nssaw Facebook – ‘Archif Sgrin a Sain Cymru’     Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau: Beth sy’n digwydd ar y Maes?

Bydd pafiliwn S4C ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn llawn gweithgareddau gydol yr wythnos. Cliciwch yma i weld amserlen llawn digwyddiadau S4C yn yr Eisteddfod. Mae Cwpan Rygbi’r Byd yn agosau, ac fe fydd S4C yn darlledu naw gêm fyw, …Darllen mwy Parhau i ddarllen

ymgyrch NEWSNIGHT CYMRU campaign - Blog: So, ble’n y byd mae Newsnight Cymru?

[…] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llefarydd y Dib Lems ar ddim byd o gwbl

Hmm wele rhestr llefarwyr swyddogol y Dib Lems.  Oherwydd mai dim ond 8 aelod seneddol, mae’n ddealladwy bod Farron wedi gorfod troi pob carreg i ddod o hyd i lefarwyr.  Felly yn ogystal ag aelodau seneddol, mae’n llawn barwniaid, arglwyddi, … Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Cyflwyniad ar Dementia a’r Dychymyg ar faes Eisteddfod Meifod

Cyfle i wrando ar Dr Catrin Hedd Jones (Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia, Prifysgol Bangor) a Sian Fitzgerald (Gwasaneth Celfyddydau Sir Ddinbych) yn egluro eu partneriaeth wrth ddarparu ac ymchwilio effaith rhaglen 12 wythnos ‘Dementia a’r Dychymyg’ er lles bobl sydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Mynd i briodas yr hâf yma, neu gyda ffrindiau sy’n dathlu eu…

Mynd i briodas yr hâf yma, neu gyda ffrindiau sy’n dathlu eu pen-blwyddi?

Dyma gardiau newydd llawn hwyl gena i, £2.75 yr un, neu 4 am £10.
Ar gael yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Gyrrwch neges neu ebostiwch rhysaneurin@hotmail.co.uk os a diddordeb. x

********************************************************************************

Attending a wedding this summer, or have any friends who are celebrating their birthdays? 


Here are some fun new cards I have illustrated. £2.75 each, or 4 for £10. Available with English or Welsh language greeting inside.

Send a message or email rhysaneurin@hotmail.co.uk if interested. x

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gyrru

“Cyrhaeddais!” anfonodd fy merch neges testun gynnau fach. Roedd hi’n dysgu’r map yn ofalus efo’i thad ddoe er mwyn gyrru i dŷ ei ffrind yn Tulsa rhyw 60 milltir i ffwrdd; mae GPS yn methu’n ormod. Dwedodd ei ffrind wedyn fod yna waith ffyrdd ac roedd rhaid dysgu’r map eto. Dw i byth yn gyrru tu allan i’n tref ni gan fod gen i ofn gyrru ar brif ffyrdd anghyfarwydd ar 75 m.y.a. Er fy mod i’n byw yn America ers 25 mlynedd, fedra i byth deimlo’n gyfforddus gyrru. Byddai’n well gen i fynd o gwmpas ar y trên a bws. Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2015-07-29 14:55:00

Arddangosfa newydd yn y Carriageworks, Dinbych nos Wener yma.
Parhau i ddarllen

Golwg360: Sgwrs a Chân Golwg360 yn dod i’r Eisteddfod

Mwy o gyfweliadau a chaneuon gan rai o artistiaid amlycaf Cymru Parhau i ddarllen

Golwg360: Sgwrs a Chân Golwg360 yn dod i’r Eisteddfod

Mwy o gyfweliadau a chaneuon gan rai o artistiaid amlycaf Cymru Parhau i ddarllen

Llafar Bro: AAntur AArdderchog!

Erthygl o rifyn Gorffennaf Llafar Bro.

Mae Antur ‘Stiniog wedi llwyddo i sicrhau Trwydded Gweithgareddau Antur (AALA) ar gyfer  Canolfan Llyn Traws. Mae hyn yn newyddion gwych i’r fenter, a bydd yn ei galluogi i ddatblygu’r ochr gweithgareddau awyr… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ymweliad Prif Weinidog Cymru

Yr wythnos diwethaf croesawyd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, i safle’r Ysgol Newydd Y Rhyl am daith o amgylch y safle i weld sut mae’r gwaith yn ei flaen. Hefyd, cyfarfu’r Prif Weinidog nifer o ddisgyblion Ysgol Uwchradd y Rhyl a disgyblion Ysgol Tir Morfa a fydd cyn bo hir yn elwa o’r cyfleuster newydd […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Catalog y llyfrgell

Rydym yn cael problemau technegol gyda chatalog y llyfrgell.  Rydym yn ymwybodol o’r broblem, ac rydym yn gweithio i ddatrys y broblem cyn gynted â phosib.  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster a achosir. Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Sesiynau celf a chrefft yn Llyfrgell Dinbych 27.7.15

Hwyl hefo Eleri Jones yn argraffu ar fagiau a llieiniau sychu llestri dydd Llun yn Llyfrgell Dinbych. Sesiwn nesaf dydd Llun 3 Awst. Mae’r sesiwn bore i blant 8 – 11 oed yn llawn ond mae dal lle ar y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Dyw hi ddim yn hawdd pobi gyda babi!

Mae hi wedi bod yn sbel ers i mi flogio, ond mae gen i esgus da – dwi di cael babi! Roeddwn i’n dal i weithio pan ddaeth Gruff bach, bron i fis yn gynnar, gan roi dipyn o sioc i fi a’r gŵr. Yn amlwg doedd o methu aros i ddod fewn i’r byd […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: St. Asaph Library Reading Group

Bydd cyfarfod nesaf Grŵp Darllen Llyfrgell Llanelwy yn y Plough ar 5 Awst am 7.30. Fis yma bydd y grŵp yn trafod “A Street Cat Named Bob” gan James Bowen. Pan mae James Bowen yn dod o hyd i gath … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: n-c-x: n-c-x: eartheld: mostly nature nature blog nature…

n-c-x:

n-c-x:

eartheld:

mostly nature

nature blog

nature blog Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

Ymweld ag Eryri: Diwrnodau allan i’r teulu mewn atyniadau addysgol Eryri

Mae haf llawn o gestyll tywod, nofio a hufen iâ yn freuddwyd pob plentyn. Ond os, fel rhiant, ydych am gynnwys rhai atyniadau addysgol yn eich taith gwyliau’r haf, mae’r erthygl hon ar eich cyfer chi! Mae meddyliau ifanc fel sbwng, yn sugno gwybodaeth newydd yn frawychus o sydyn. Beth am gymryd mantais pan fyddwch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Neuadd: Gwreichion

         ‘I’d rather die standing than live on my knees’                                                                 – Stephane Charbonnier   Fe’u crogwyd fry ger bron y byd i gyd ar fore Mercher mwyn merthyrdod cas, i’r wasg gael pigo paent eu gwaed o’r stryd a chlywed udo’r blaidd a’i weflau’n las. Lle gynt bu tân, roedd angau’n […] Parhau i ddarllen

Cwmni Da » Blog: Band Eang – Chwilio am Gyflwynydd Cerddorol

Dwi di decrhau gweithio ar gyfres newydd i Stwnsh sy’n agos iawn at fy nghalon… sef cyfres cerddoriaeth gyfoes. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanner awr

Hir pob aros, medden nhw, ond does dim rhaid iddo fod yn hir os dach hi’n paratoi ymlaen llaw. Mae Non yn dioddef am hanner awr bob bore yn aros am fws ysgol. Os bydd hi’n defnyddio modd Johan ac Alberto, gall hi droi’r hanner awr yn aur. Yn lle gwrand… Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: GWEITHDAI CELF A CHREFFT YN RHYL YR HAF YMA

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: GWEITHDAI CELF A CHREFFT YN NINBYCH YR HAF YMA

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfr ar gyfer rhieni di-Gymraeg

Pan ddechreuais i ar gwrs dwy flynedd ‘Cymhwyster Dysgu Cymraeg i Oedolion’ doedd gen i ddim syniad bod un o fy nghyd-fyfyrwyr yn awdures lwyddiannus tu hwnt. Ond mae’n debyg bod Lisa Jones o Aberhonddu ( dyna hi yn y llun isod) wedi gwerthu miloedd o’i chwrs 3-CD ar gyfer rhieni oedd/sydd yn dechrau dysgu […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Amser ystyried dychwelyd i Stadiwm y Mileniwm?

Ond nid ar draul llwyddiant y tîm pêl-droed, yn ôl Iolo Cheung Parhau i ddarllen

Golwg360: Amser ystyried dychwelyd i Stadiwm y Mileniwm?

Ond nid ar draul llwyddiant y tîm pêl-droed, yn ôl Iolo Cheung Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pan O’n I’n Reslar

Wnes i ymuno â chynghrair fantasy football yn ddiweddar. Dwi ddim yn gwybod unrhywbeth am bêl-droed y tu allan i glwb Dinas Bangor. Fydd o’n drychinebus. Debyg wna i sgwennu am y profiad un dydd. Ond wnaeth hwnna fy atgoffa i. Ro’n i mewn cynghrair ffantasi o’r blaen. Un eitha gwahanol. Yn fy arddegau, ro’n i wrth […] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Trosglwyddo Asedau: Popeth y mae arnoch angen ei wybod

Beth oedd y pwyntiau dysgu allweddol o’r digwyddiad Trosglwyddo Asedau WCVA? Yn y blogbost yma mae Gweithgor Asedau Cenedlaethol yn edrych nôl dros y diwrnod. Roedd y digwyddiad Trosglwyddo Asedau a drefnwyd gan WCVA yn ddiwrnod o ddysgu i bawb ohonym sy’n rhan o drosglwyddo asedau cymunedol – grwpiau cymunedol, cynghorau lleol ac aelodau o NAWG (Gweithgor […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Ailymweld â Thomas Harry o Forgannwg a Phatagonia

Bydd darllenwyr cyson yn cofio efallai ein bod, fel rhan o ddathliadau ein pen-blwydd yn 75 oed, wedi cynnwys erthygl fer am lythyr o’n casgliad a ysgrifennwyd gan Thomas Harry, gŵr o Forgannwg a ymfudodd i Batagonia ym 1865. Sefydlwyd y Wladfa ym Mhatagonia ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Aeth y Cymry cyntaf, 153 […] Parhau i ddarllen