shitclic: Twll bach y clo

Mae ’na fynd mawr ar gyfresi busnesu/hel tai ar ein Sianel hoff y dyddiau hyn. Rhai wedi’u hanelu at siaradwyr newydd yn bennaf dan faner ‘Dysgu Cymraeg’ ar foreau Sul a ailddarlledir fin nos wedyn, ond sy’n hynod boblogaidd yn gyffredinol. Dyna chi’r … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : grits yn tiffany’s

Tiffany’s oedd enw’r tŷ bwyta cafodd y teulu frecwast ynddo fo ddoe. Dim yn Efrog Newydd, ond yn Noble, Oklahoma mae o. Mae o’n llawn o luniau Audrey Hepburn, ond yn cynnig bwyd Americanaidd deheuol nodweddiadol, fel grits, omelet, biscuits, pancakes, … Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: The Ocean and National Magazine, 1928: Yr Eisteddfod yn Nhreorci

Mae casgliad yr ‘Ocean and National Magazine’ yn adnodd anhygoel ar gyfer darganfod sut fath o fywyd oedd gan bobl a oedd yn byw ym maes glo De Cymru yn y 1920au a’r 1930au. Wedi ei gyhoeddi gan yr ‘Ocean Coal Company Ltd’ a’r ‘United National Collieries Ltd’, gyda chyfraniadau gan ac ar ran y […] Parhau i ddarllen

shitclic: Llanast!

Hen fasdad ydi mis Ionawr. Diffoddwyd goleuadau’r ŵyl gan adael ein strydoedd fel y fagddu a’r ysbryd yn dduach. Mae cloc y corff wedi rhewi ar 26 Rhagfyr, ac mae’r “Bs” yn fygythiad parhaus – biliau a Brecshit.Does ryfedd mod i’n crefu am rywfain… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Peth cyntaf yn y bore

Ia, mae’n gorfod bod yn beth cyntaf yn y bore. Dim mwy o’r busnas yma o ‘jesd delio efo cwpl o bethau ac wedyn gwneud y pytiau sgwennu’. Tydi hynna ddim yn gweithio, nac ydi? Sori, jesd nodyn i fi fy hun ydi hyn…;-) Diweddglo prysur ond difyr i’r wythnos – i lawr i Landysul … Continue reading Peth cyntaf yn y bore Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cegin Lowri: Blwydd-jin Newydd Dda!

Blwyddyn newydd dda i chi, ac i bawb sydd yn y tŷ! Dwi ddim yn gwbod amdanoch chi, ond bu’r wythnos gyntaf ‘nol i’r gwaith yn ddigon heriol i mi, wedi gwyliau Nadolig llawn gwledda, coginio a gorweddian o gwmpas … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : un o’r pedair

Cafodd fy merch hynaf (Juuri ydy ei ffugenw) ei chyflwyno fel un o’r pedwar artist benywaidd a greodd murluniau yn ardal Boston. Mae’r cyflwyniad yn swnio’n hynod o dda ac eithrio galwyd hi’n artist Japaneaidd. Cafodd ei geni a magu tan chwech oed yn J… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Y Bleidlais Fawr

Dylan Iorwerth yn ceisio edrych y tu hwnt i ddigwyddiadau Tŷ’r Cyffredin heno Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Traed moch a helyntion eraill

Gwers newydd i mi – mae dal at ddefod beunyddiol yn fwy heriol byth pan mae llawer iawn yn mynd ymlaen – ond efallai yn bwysicach byth adeg hynny hefyd… Dwi’n cofio clywed hen stori am Gandhi yn dweud byddai angen awr i fediteiddio, un o’i swyddogion yn dweud bod dim amser, ac ynteu’n ateb … Continue reading Traed moch a helyntion eraill Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Lluniau adeiladau: rhan 1

Llynedd dechreuais cwrs fforograffiaeth:  ffotograffiaeth creadigol  Ar ol un tymor, es yn ol a wedyn yn yr Hydref hefyd.  ’Roedd y cwrs yn ddigon leol i fi feicio yna, a r’on am ymuno eleni hefyd.  Yn anffodus doedd dim ddigon o bo… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sgarff arall

Gorffennais sgarff arall, i ŵr fy merch hynaf. Gofynnodd hi i mi wneud un ar ei gyfer wedi gweld y sgarff a wnes i’w chwaer. Ac felly a fu. Cymrodd amser byr iawn – tra oeddwn i’n siarad gyda fy mam ar Skype ddeuddydd yn ôl, a dweud y gwir. Dw i’n cros… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Pethau i’w gwneud yn Ne Cymru / Things to do in South Wales: Top 10

Mae llawer o bethau gwahanol y gallwch chi eu gwneud yn Ne Cymru. Mae’n llawn hanes, hwyl a chyffro. Mae amrywiaeth enfawr o bethau i’w gwneud  yn Ne Cymru, felly mae rhywbeth i bawb. There are lots of different things that you can do in South Wales. It is full of history, fun and excitement. There is a huge variety of things to do in South Wales so there is something for everyone. Gan / By Lydia Hobbs  Pwll Mawr, Amgueddfa Lafaol Cymru / Big Pit, Welsh Coal Museum

The post Pethau i’w gwneud yn Ne Cymru / Things to do in South Wales: Top 10 appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Yr wythnosau nesaf – beth sydd o’n blaenau?

Reit ta – beth sy’n debygol o ddigwydd tros yr wythnosau nesaf?  Yr ateb wrth gwrs ydi nad oes yna neb yn gwybod.  Ond o ran ceisio darogan y dyfodol mae yna waeth ffyrdd o fynd ati nag edrych ar beth mae’r marchnadoedd betio yn awgrymu.&nbsp… Parhau i ddarllen

cymraeg – gwallter: Dilyn Iolo

Bore mwyn, di-haul o Ionawr, a dyma bedwar ohonon ni’n cychwyn ar Daith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg.  Taith gylchol o ryw bedair milltir a hanner yw hon, un o gyfres o deithiau cerdded wedi’u dyfeisio gan Gyngor Bro Morgannwg, gyda help Valeways, Ramblers Bro Morgannwg a’r Undeb Ewropeaidd (cofio hwnnw?). Taith berffaith ar gyfer canol […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gweddi am heddwch

Pwy a ŵyr beth a ddigwydd yn San Steffan yr wythnos hon?  Mae’r Senedd i fod i bleidleisio ddydd Mawrth o blaid neu yn erbyn y cytundeb a sicrhaodd Theresa May gyda’r Undeb Ewropeaidd ar gyfer ymadawiad y Deyrnas Unedig o’r Undeb.  Mae’n debyg y cynhelir y bleidlais, ond fyddai neb yn synnu erbyn hyn pe […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llwyddiant Ysgubol Yr Ŵyl Gerdd Dant

Erthygl gan Iwan Morgan, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Gŵyl Cerdd Dant 2018.Bu dydd Sadwrn, 10fed o Dachwedd yn ddiwrnod hanesyddol yn nhre’r Blaenau. Cynhaliwyd Gŵyl genedlaethol yma am y tro cyntaf ers 82 o flynyddoedd. Do, daeth Gŵyl Cerdd Dant Cymru at… Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gobaith a gweddi

Mae pawb yn bwriadu’n dda, ond gall ein geiriau ar ddechrau blwyddyn fod yn wag ac ystrydebol. ‘Have a good year’ oedd cyfarchiad un dyn wrth i mi dalu am betrol nos Galan, fel petai gen i’r gallu i sicrhau peth felly. Roedd John Lennon yn nes ati mae’n debyg: ‘A very merry Christmas and […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hufen ia i ddathlu

Aeth y ddau blentyn ifancaf yn ôl at y brifysgol ddoe. Yn ogystal ag ymlacio yn ystod y gwyliau, cafodd fy merch dynnu ei phedwar dant gofid i gyd. Roedd yn dda iddi gael y driniaeth cyn iddi gychwyn y tymor newydd. Prynodd ei chwaer hufen ia iddyn nhw… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cystadleuaeth Fideo Firefox

Mae Firefox yn rhedeg cystadleuaeth fideo 16 eiliad Firefox Fights for You ym mhob iaith posib. Byddai’n grêt cael rhai Cymraeg – beth amdani! Manylion creu’r fideo a’r testun: https://events.mozilla.org/firefoxfightsforyoucampaign

The post Cystadleuaeth Fideo Firefox appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Brexit a’r chwith

Dyma erthygl gennyf yn Nation Cymru ynghylch agwedd fwrdd-a-hi a pheryglus y chwith tuag at Brexit. Mae’r chwith yn gywir i fynnu bod y mudiad cenedlaethol yng Nghymru’n bod yn ofalus a manwl ynghylch ei chynlluniau, ond maent wedi bod yn rhyfeddol o d… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Blwyddlyfr 2018 fel e-llyfr
 / 2018 Annual as an ebook
 on Apple Books- free!

The post Blwyddlyfr 2018 fel e-llyfr
 / 2018 Annual as an ebook
 on Apple Books- free! appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.
Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Blwyddlyfr 2018 fel e-llyfr
 / 2018 Annual as an ebook
 on Kindle- free!

The post Blwyddlyfr 2018 fel e-llyfr
 / 2018 Annual as an ebook
 on Kindle- free! appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.
Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Plant ta busnes?!

Do, mi aeth ddoe rhwng y cŵn a’r brain – Angharad wedi gwrthod mynd i’r ysgol eto (cafodd hi godwm y noson gynt, ac mae unrhyw awgrym o boen yn ddigon o esgus yn ei barn hi!), tipyn o anghydfod yn fan hyn, ac wedyn lot fawr iawn o redeg o gwmpas. Ac heb y … Continue reading Plant ta busnes?! Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau 2019: Dewis Elidir

gan Elidir Jones Blwyddyn newydd dda! Efo 2019 yn rowlio’n ddiog allan o’r gwely, a Brexit yn llechu’n fygythiol oddi tano fo, cyllell waedlyd yn ei law, mae’n bryd edrych ymlaen at y flwyddyn mewn gemau. Os allwch chi feddwl am y fath beth rhwng casglu bwyd at yr apocalyps. Och. Blwyddyn newydd dda. Dim […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sgarff

Dw i newydd orffen sgarff i fy merch. A dweud y gwir, roeddwn i’n bwriadu gwneud sgarff ddiderfyn, ond pan es i at ddiwedd y fideo, roeddwn i’n sylweddoli fy mod i wedi gwneud cowl! Dw i ddim eisiau ail-wneud y prosiect (eto.) Ac felly dyna fo. O leiaf… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Tro arall ar y swigod

“‘Diffyg eglurder’ yn y cwricwlwm newydd’ yw pennawd BBC Cymru Fyw y bore ’ma. Y tu ôl i’r ‘cwricwlwm newydd’ a’r holl drafod yn ei gylch y mae Adroddiad Donaldson, 2015. Wrth ddarllen yr hanes heddiw daeth i’m cof fy ymateb i’r Adroddiad hwnnw pan gyhoeddwyd ef. I arbed ichi glicio, dyma’r hen ysgrif eto. […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Tro arall ar y swigod

“‘Diffyg eglurder’ yn y cwricwlwm newydd’ yw pennawd BBC Cymru Fyw y bore ’ma. Y tu ôl i’r ‘cwricwlwm newydd’ a’r holl drafod yn ei gylch y mae Adroddiad Donaldson, 2015. Wrth ddarllen yr hanes heddiw daeth i’m cof fy ymateb i’r Adroddiad hwnnw pan gyhoeddwyd ef. I arbed ichi glicio, dyma’r hen ysgrif eto. […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Pobl yn erbyn Cynnydd: Y Cyfnod Rhwng y Glo a’r Olew ym Mhrydain

Ar ddechrau’r 20fed ganrif, Prydain oedd prif bŵer diwydiannol y byd. Dyna oedd y bobl gyntaf i fabwysiadu’r diwydiant gan ddal grym dros ymerodraeth fyd-eang a’r fasnach ledled y byd.  Wrth i foneddigion sefydlu’r trefedigaethau hyn a lledaenu dylanwad Prydain, ffynhonnell wirioneddol ‘pŵer y wlad’ oedd ei phyllau glo, a oedd yn cynhyrchu 257 miliwn […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhamant Bro

Y  mae’r rhifyn diweddaraf o gylchgrawn Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog, sef Rhamant Bro yn y siopau yn barod ar eich cyfer.

Dyma gylchgrawn delfrydol i bob un ohonoch sydd â diddordeb yn hanes ein bro a’r cyffiniau. Ac unrhyw un sy’n ymddiddori yn… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Sarah Philpott: Y Figan Achlysurol / The Occasional Vegan- Yn dathlu Veganuary / Celebrating Veganuary

Yn aml, mae’n gyflym a hawdd paratoi seigiau feganaidd, ac fel arfer bydd gadael cig allan yn fwy iachus a rhatach. Mae’r llyfr cyntaf gan Sarah Philpott, The Occasional Vegan, yn cyflwyno 70 o seigiau syml, fforddiadwy, a danteithiol, fydd yn addas i bobl sy newydd ddarganfod y fath fwyd a feganiaid amser hir fel ei gilydd. Maen nhw i gyd yn cynnwys digon o fwyd fydd yn eich cadw’n iach. Mewn colofn unigryw ar gyfer parallel.cymru, mae hi’n sôn am rai o’r ryseitiau ‘ma, wrth rannu hefyd ei phrofiadau a’i chynghorion personol. Vegan dishes are often quick and straighforward to prepare, and it’s usually healthier and cheaper when omitting meat. Sarah Philpott’s first book, The Occasional Vegan, presents 70…

The post Sarah Philpott: Y Figan Achlysurol / The Occasional Vegan- Yn dathlu Veganuary / Celebrating Veganuary appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : wal y ffin

Anerchodd yr Arlywydd Trump y genedl ynglŷn â diogelu’r ffin neithiwr. Hynod o falch a diolchgar bod gynnon ni arweinydd cryf, penderfynol. Mae popeth a ddwedodd yn swnio’n synnwyr cyffredin, ond mae’n amlwg nid felly i rai. Dylai pawb sydd yn erbyn wa… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Iechyd meddwl amenedigol: flwyddyn yn ddiweddarach

Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion, Ionawr 2019 Faint o gynnydd sydd wedi’i wneud? Wythnos yma, bydd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad yn clywed oddi wrth Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AC, am y gwaith sydd wedi ei wneud mewn ymateb i ymchwiliad y Pwyllgor blwyddyn diwethaf i wasanaethau … Continue reading Iechyd meddwl amenedigol: flwyddyn yn ddiweddarach Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cysondeb a methu diwrnodiau

Un o’r pethau difyr am y ddefod yma o ddechrau’r diwrnod efo nodyn syml yn fan hyn ydi sut mae’n teimlo pan dwi’n methu. Roedd ddoe yn rhemp o’r cychwyn cyntaf un – Angharad yn gwrthod mynd i’r ysgol, hwyliau gwael gan bawb yn y bore, angen mynd â mam at y deintydd, ac wedyn … Continue reading Cysondeb a methu diwrnodiau Parhau i ddarllen

Osian Rhys Jones: O Gymru! Pleidleisiaist dros Brexit…

Yn y Siwperstomp ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod eleni, cyfansoddais gerdd am un o bynciau llosg y dydd – Brexit!
The post O Gymru! Pleidleisiaist dros Brexit… appeared first on Osian Rhys Jones.
Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Cyfres Amdani: Cawl- Ymestynnwch eich Cymraeg gyda Jo Knell / Extend your Welsh with Jo Knell

Cawl a Storïau Eraill Wedi’i golygu gan Rhiannon Thomas Pris: £5.99 Iaith: Cymraeg Safon: Uwch Cyhoeddwr: Y Lolfa Prynwch: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784616168 Am Jo Knell Mae Jo wedi bod yn athrawes ac ymgynghorydd Cymraeg ers dros ugain mlynedd gyda’r rhan fwyaf o’r amser hwnnw mewn ysgolion uwchradd ail iaith.  Bu’n ddarlithydd Cymraeg hefyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn hyfforddi darpar athrawon. Mae Jo yn awdur pedwar o lyfrau Cymraeg, a llyfr adolygu i ymgeiswyr TGAU yw’r un mwyaf diweddar: cantamil.com/cynnyrch/welsh-second-language-wjec-gcse-revision/?lang=cy Mae siop llyfrau Cymraeg gyda Jo yng Nghaerdydd sy’n stocio’r holl lyfrau newydd ynghyd â llyfrau ail law, cardiau, nwyddau ac anrhegion. Mae Cant a Mil yn ardal Mynydd Bychan, Caerdydd. About Jo Knell Jo has been a Welsh teacher and consultant…

The post Cyfres Amdani: Cawl- Ymestynnwch eich Cymraeg gyda Jo Knell / Extend your Welsh with Jo Knell appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Cyfres Amdani: Cawl- Ymestynnwch eich Cymraeg gyda Jo Knell / Extend your Welsh with Jo Knell

Cawl a Storïau Eraill Wedi’i golygu gan Rhiannon Thomas Pris: £5.99 Iaith: Cymraeg Safon: Uwch Cyhoeddwr: Y Lolfa Prynwch: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784616168 Am Jo Knell Mae Jo wedi bod yn athrawes ac ymgynghorydd Cymraeg ers dros ugain mlynedd gyda’r rhan fwyaf o’r amser hwnnw mewn ysgolion uwchradd ail iaith.  Bu’n ddarlithydd Cymraeg hefyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn hyfforddi darpar athrawon. Mae Jo yn awdur pedwar o lyfrau Cymraeg, a llyfr adolygu i ymgeiswyr TGAU yw’r un mwyaf diweddar: cantamil.com/cynnyrch/welsh-second-language-wjec-gcse-revision/?lang=cy Mae siop llyfrau Cymraeg gyda Jo yng Nghaerdydd sy’n stocio’r holl lyfrau newydd ynghyd â llyfrau ail law, cardiau, nwyddau ac anrhegion. Mae Cant a Mil yn ardal Mynydd Bychan, Caerdydd. About Jo Knell Jo has been a Welsh teacher and consultant…

The post Cyfres Amdani: Cawl- Ymestynnwch eich Cymraeg gyda Jo Knell / Extend your Welsh with Jo Knell appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dwy het

Dw i’n dal i grosio. Dyma ddwy het a orffennais yn ddiweddar, ar gyfer fy nau blentyn. Rŵan dw i wrthi’n crosio un arall a sgarff ddiderfyn ar gyfer fy nwy ferch sydd yn gweithio yn Japan. Rhaid eu gorffen cyn i fy nhrydedd ferch fynd yn ôl yno mewn py… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Rhywedd a digwyddiadau sector cyhoeddus

Rydw i’n ffeindio fe’n anhygoel bod gennym baneli llawn dynion yng nghynadleddau gofal cymdeithasol yn 2018. Hyn mewn sector ble mae yna ddadl barhaus ynghylch sut allwn gael mwy o ddynion yn y sector.

Mae yna ryfel sifil o fewn gwleidyddiaeth Ryddfrydol ar hyn o bryd, gyda’r bai yn aml yn cael ei ddyrannu i wleidyddiaeth hunaniaeth, wrth i grwpiau ymladd ymhlith ei gilydd ar draul y frwydr ehangach ar gyfer pŵer.

Mae gen i broblem gyda’r dadansoddiad yma, gan ei fod e’n swnio fel galwad i fynd yn ôl i fusnes fel yr arfer a gadael pryderon lleiafrifol ar yr ymylon. Mae’r blogbost yma gan Sincere Kirabo yn wych:

“Mae’r rheswm pam fod cydgyfeiriadedd yn hollbwysig yn amlwg: mae’n metaffor a fframwaith ar gyfer dealltwriaeth sy’n cydnabod nifer o ‘ffyrdd’ o ragfarn ac ymyleiddio, a bod y ‘ffyrdd’ yma’n croesi. Mae cydgyfeiriadedd yn ein hatgoffa ni i ystyried sut y cawn ein heffeithio yn wahanol oherwydd natur gymhleth, sy’n croesi deinameg pŵer cymdeithasol.”

Mae hyn yn dod â mi yn ôl i ddigwyddiadau gwasanaeth cyhoeddus a pham mae ymdrech a chynrychiolaeth yn gwneud cymaint o wahaniaeth.

Buom yn ffodus yn Swyddfa Archwilio Cymru i gael hwylusydd mor wych ag (((Ena Lloyd))). Fe wnaeth hi sicrhau bod ein digwyddiadau yn cwrdd â’r safon gorau phosib wrth redeg y digwyddiad yn y Gymraeg. Dangosodd Ena yn weithredol ein bod ni’n annog cyfranogiad yn yr iaith. Roedd e’n ddiddorol gweld sut wnaeth hyn newid natur cyfranogiad y gynulleidfa. Yng Nghaerdydd roedd y cyfieithydd fel arfer yn eistedd yn ddiflas wrth ochr y llwyfan, ond nawr roedden nhw’n cyfrannu’n gynhyrfus. Golygodd hyn bod y digwyddiad yn llawer mwy hygyrch i bobl yn y ddwy iaith. Nid jyst hynny, dechreuon ni gael rhagor o gwestiynau yn y Gymraeg, hyd yn oed pan ddoedd pobl heb nodi eu bod nhw’n siarad Cymraeg wrth gofrestru achos diffyg hyder. Yn y Gogledd cawsom lawer o adborth o bobl hapus gan ein bod ni’n galluogi pobl i gyfrannu yn eu hiaith gyntaf.

llywodraethu cryf: ‘pwysig i graffu’n wybodol a hero’n gadarn’ da iawn #waotrustees. Y digwyddiad yn gadarn yn y gymraeg hefyd, gwych!

 — @SearellDesign

Dangosodd hyn oll i mi pa mor bwysig yw cynrychiolaeth. Dim jyst dweud ein bod ni am i bawb gyfrannu, ond dangos ein bod ni eisiau hynny. Pan rydym yn arddangos dynion gwyn ganol oed mewn digwyddiadau, rydym yn dweud mai “dyma sut mae llwyddiant yn edrych.” Os mae mynychwyr yn rhoi eu safbwyntiau ar waith, maen nhw’n gweithredu ar sail rhan gul o gymdeithas. Fel y dywedodd Billie-Jean King yng Ngwobrau Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn yn ddiweddar:

“If you see it, you can be it”

Does dim rhaid edrych yn rhy galed i weld sut mae dyluniad cymdeithas yn effeithio ar ddigwyddiadau. Mae’n anochel bod dynion yn gallu mynd i’r toiledau yn ddidrafferth, tra bod yna ciw mawr i’r menywod.

Ennillion cyflym

Mae rhai mentrau gwych i annog paneli cymysg mewn meysydd sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, megis Addewid Cydraddoldeb Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU.

“Yn y dyfodol, ni fydd neb o GDS yn cymryd rhan mewn trafodaeth banel o ddau neu fwy o bobl oni bai fod o leiaf un fenyw ar y panel, heb gynnwys y gadeirydd.

Yn y dyfodol, ni fydd neb o’r GDS yn siarad mewn digwyddiad oni bai fod trefnwyr y digwyddiad yn gweithio’n galed i fynd i’r afael ag amrywiaeth rhywiol ar y llwyfan. Mae’n anodd rhoi rhif ar y math hwn o beth, felly byddwn yn gwneud y penderfyniad hwnnw yn seiliedig ar yr hyn a welwn ar agenda drafft pob digwyddiad.

Byddwn yn dal ein hunain i’r un safonau ar gyfer digwyddiadau mewnol a rhai cyhoeddus hefyd.

Yn ddelfrydol, pan wahoddir GDS i gyflenwi siaradwr gwadd ar gyfer digwyddiad, hoffem anfon menywod i siarad yr un mor aml ag yr ydym yn anfon dynion.”

Mae hwn yn arbennig! Rwy’n caru’r dyfyniad yma o’r blogbost flwyddyn olynol:

“Mae ein haddewid wedi gwneud gwahaniaeth. Mae cynrychiolaeth well ar y llwyfan yn helpu i annog merched i ymgeisio am rolau nad oeddent yn eu hystyried ar eu cyfer, neu fynychu cynadleddau lle nad oeddent yn credu eu bod yn cael eu croesawu. Mae’n annog merched i fod yn rhan o’r drafodaeth ac mae’n croesawu safbwyntiau gwahanol ar y llwyfan.”

Newid hirdymor

Os ydym yn meddwl am bethau’n systematig, mae ochr arall arall i hyn i gyd. Sut ydyn ni’n galluogi pobl i fynychu digwyddiad fel hyn yn y lle cyntaf?
Mae gan anghynadleddau ddeinamig pŵer mwy cyfartal achos maen nhw’n fwy tebygol o gymryd lle ar benwythnos. Does dim rhaid i aelodau’r cyhoedd gymryd diwrnod i ffwrdd tra bod gweithwyr proffesiynol yn gallu rhoi eu hamser fel rhan o’u swyddi. Ond mae ymrwymiadau gofal yn golygu bod rhai pobl yn cael eu hallgau, felly sut allwn ni mynd i’r afael â hyn?
Rwy’n caru’r ffaith bod UK GovCamp wedi ail-ddyrannu eu hadnoddau er mwyn darparu gofal plant fel bod eu digwyddiad yn fwy hygyrch.

@pixlz @SDinGov @LeanAgileScot @Agilein There will be a blog post forth coming about this. No T-Shirts this year, going to spend that money on childcare/crèche options to help those campers who may struggle. Sponsors can still bring merch though 🙂

 — @UKGovCamp

Mae angen mwy o hyn. Ac mae angen inni hefyd edrych ar sut mae ein gweithredoedd ein hunain yn cyd-fynd â’r foeseg yma. Rwy’n ymwybodol iawn fy mod i’n fuddiolwr o strwythurau pŵer presennol fel aelod o’r patriarchiaid.

Mae fy mhartner yn hynod o ddeallus ac yn awdur gwych. Does ganddi ddim le i rannu ei gallu fel y mynnai oherwydd y llafur emosiynol sy’n gysylltiedig â sicrhau bod fy llysferch yn cael y cychwyn gorau mewn bywyd.

Mae ein sefyllfa’n gymhleth oherwydd bod fy ngwaith presennol wedi fy ngalluogi i i symud i’r Gorllewin, ond mae fe hefyd yn golygu fy mod i’n cymudo bob dydd. Mae yna lawer o ganlyniadau anuniongyrchol i hyn o ran gollyngiadau ysgol ac ati. Fel y rhiant biolegol, fy mhartner yw’r rhiant diofyn os mae unrhyw beth yn mynd o’i le. Oni bai fy mod i’n gwneud ymdrech go iawn, mae rhan fwyaf o’r llafur emosiynol yn cael ei wneud gan fy mhartner. Nid tasgau yn y cartref yn unig yw hyn, ond y cynllunio y tu ôl i fywyd teuluol. Mae Gemma Hartley wedi ysgrifennu blogbost wych ar sut mae hyn yn teimlo:

“Roedd yn gwestiwn a arweiniodd at frwydr wrth i mi geisio sicrhau bod fy ngŵr yn deall pam mai’r rheolwr cartref sy’n hysbysu problemau, yn cynnig atebion, ac mae rhaid iddi ofyn mewn llais lafargan i gael rhywun i gydymffurfio… Fel arfer, y fenyw yw’r un sy’n gwneud llafur emosiynol fel cynllunio dyddiadau chwarae, darllen llawlyfr yr ysgol, sylwi pa eitemau pantri sy’n rhedeg yn isel a’u rhoi ar y rhestr groser, gan ddewis beth i ddod â i’r bric-a-brac cymunedol … mae’r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen.”

Mae’n gymharol hawdd i amlygu anghyfartaledd mewn digwyddiad pan mai cyfrifoldeb neu fai rhywun arall ydyw. Ond ydyn ni’n gweithredu yn yr un modd ble gallwn hwyluso newid go iawn, sef yn y cartref?

Er mwyn newid pethau’n o iawn mae rhaid i ni ddarparu cefnogaeth ar bob lefel — ie, mewn digwyddiadau cyhoeddus lle mae canlyniadau’r patriarchaidd yn cael eu dathlu fel arfer, ond hefyd yn y cartref. Ni allaf gau’r blogbost hon yn well na gyda’r dyfyniad yma gan Jessica Valenti:

“Mae ymladd y frwydr hon yn swydd amser llawn, ac mae’n rhaid inni ei wneud ar ben gweithio bob dydd a gwneud yr ail shifft yn y cartref. Menywod yw’r rhai sy’n gofalu am y plant, yn coginio’r cinio, ac yn codi sanau yn bennaf… Dylai bod yna ddim angen i ni eich perswadio neu geisio ‘dod â chi ar y siwrne;’ dylech fod yn aflonydd yn barod. A dim jyst achos rydym yn ‘wragedd, merched, neu famau’ — ond oherwydd ein bod ni’n bobl.”


Rhywedd a digwyddiadau sector cyhoeddus was originally published in Gwneud pethau gwell on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : swper

Mae gen i dri o blant adref o hyd wedi i fy ail ferch fynd yn ôl i Japan. Byddan nhw’n gadael cyn bo hir, ond dw i’n cael mwynhau eu cwmni am sbel. Mae gan fy nhrydedd ferch ofnadwy o alergedd bwyd, ond mae hi wedi dysgu sut i baratoi bwyd diogel a bla… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Nôl yn y cyfrwy – neu ‘ci pwy ydi hwn?’

Plant nôl yn yr ysgol – y cyfle perffaith am ddiwrnod cyfan i gyflawni pob math o bethau. Ia, wir. Mewn cartref heb gi sydd isio neidio ar goesau pobl yn cysgu’n ddiniwed tua 4.30 y bore – ac yn aml wedyn hefyd. Felly diolch byth am weithio mewn cwmni efo oriau hyblyg – ac … Continue reading Nôl yn y cyfrwy – neu ‘ci pwy ydi hwn?’ Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Word Tango: Creating a Welsh-language word puzzle game- from the Netherlands

A small company in the Netherlands has released an iOS and Google Play word puzzle game, Word Tango. In its first iteration, Word Tango can be played in English, Welsh, Cornish, Danish, Faroese, Icelandic, Dutch and Frysian, with more languages to follow. Parallel.cymru asked the game’s designer, Remco Denessen, to talk us through how he went about making the game and why they are supporting lesser-used languages. I speak Limburgisch (https://en.wikipedia.org/wiki/Limburgish), which is classed as a language, but everyone speaks a dialect, or variant, of that language- so each village or town speak a little bit differently. Many have their own dictionary! Every town has thousands of songs in their dialect and most have a local radio station broadcasting in…

The post Word Tango: Creating a Welsh-language word puzzle game- from the Netherlands appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Brexit – beth fydd yn digwydd tros y misoedd nesaf

Tri phosibilrwydd sydd yna mewn gwirionedd:- Mae Prydain yn gadael yr UE ar delerau cytundeb May- Prydain yn gadael heb unrhyw fargen- Prydain yn aros yn yr UE.Mae’n annhebygol y bydd Ty’r Cyffredin yn derbyn cytundeb May.  Ymddengys bod tros 400 … Parhau i ddarllen

Ailddysgu: 2019

Gyda tynnu’r ardduniadau i lawr mae tymor Dolig a’r flwyddyn newydd wedi gorffen go iawn.  Mae bywyd yn ol i’r arferol – sydd ddim yn beth ddrwg o gwbl.  Ac yn bendant dwi isio garddio mwy eleni.  Yn sgîl y penderfyniad ym… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Rhaglenni S4C / S4C Programmes: Top 10

S4C yw’r sianel deledu Cymraeg. Mae amrywiaeth o raglenni ar y sianel ac mae’n addas i bawb, siaradwyr Cymraeg, dysgwyr a’r di-gymraeg. Mae rhywbeth i bawb ar S4C, felly dylech chi edrych am rywbeth y byddech yn ei fwynhau. S4C is the Welsh language television channel. There is a variety of programmes on the channel and it is suitable for everyone, Welsh speakers, learners and the non-Welsh speakers. There is something for everyone on S4C, so you should look for something that you would enjoy. Gan / By Lydia Hobbs 35 Diwrnod

The post Rhaglenni S4C / S4C Programmes: Top 10 appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y cyntaf i adael

Gadawodd fy ail ferch adref ar ben ei hun i fynd yn ôl i Japan y bore cynnar. Roedd ganddi ond pythefnos o wyliau, a bydd hi’n dechrau ei gwaith yfory. Y peth olaf a wnaeth oedd dysgu ei chwaer iau sut i grasu bara banana yn ôl ei rysáit enwog (ymysg y… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Made For Each Other: A Sci-fi Novella by David Jandrell, available as an ebook

David Jandrell is a best-selling author of Welsh Valleys dialect books- observing and commenting on the humourous way that people of South Wales speak. He then set himself the challenge of writing fiction- and to write a science fiction story.  The challenge arose in that David only reads non-fiction, and had never read a scifi book in his life- making this a unique and distincitive novella.  It follows an autistic man who is ejected from Earth for not being able to contribute to society, but his approach to problem-solving and communication enable him to overcome the obstacles he finds when his craft is drawn to a planetoid on the outskirts of the solar system and meets an all-knowing sentient entity.…

The post Made For Each Other: A Sci-fi Novella by David Jandrell, available as an ebook appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ymchwil ar Facebook gan Leighton Andrews

Ydych chi wedi cyfrannu at gyfieithu Facebook i’r Gymraeg? Mae’r academydd Leighton Andrews yn gweithio ar astudiaeth o Facebook, ac wedi gofyn i mi helpu trwy basio’r cwestiynau isod ymlaen at sylw unrhyw un sydd wedi cyfrannu at gyfieithu rhyngwyneb Facebook. Anfonwch eich atebion i’r cwestiynau at AndrewsL7@cardiff.ac.uk os gwelwch yn dda. Sut ddaethoch chi’n […]

The post Ymchwil ar Facebook gan Leighton Andrews appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffi glanio

Penderfynwyd dylai pawb sydd yn teithio i Fenis heb aros mewn llety dalu treth rhwng 2,50 a 10 Ewro. Mae’n hen bryd. (Mae’r twristiaid sydd yn aros yno’n talu’n barod, cofiwch.) Mae Fenis yn gorlifo gyda thwristiaid bob amser, ac mae gan lawer ohonyn n… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Banciau i’r Bobl

Y bore ma yn ôl ein harfer aethom ni i Posada de Llanes i’r farchnad wythnosol. Wedi darllen am ymgyrch @banccambria ar y we, penderfynais i wneud adroddiad byr ar sut mae pethau’n gweithio yno o ran prynu a gwerthu, talu a benthyg. Ychydig o dan 2,000 o bobl sy’n byw yn Posada ei hunan, […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Banciau i’r Bobl

Y bore ma yn ôl ein harfer aethom ni i Posada de Llanes i’r farchnad wythnosol. Wedi darllen am ymgyrch @banccambria ar y we, penderfynais i wneud adroddiad byr ar sut mae pethau’n gweithio yno o ran prynu a gwerthu, talu a benthyg. Ychydig o dan 2,000 o bobl sy’n byw yn Posada ei hunan, […] Parhau i ddarllen