Llafar Bro: Rhifyn Gorffennaf allan rwan!

Mae’n braf cael dod ‘nôl i gyfrannu at rifynnau haf Llafar Bro eto, ond a hithau’n gyfnod anodd i’r byd newyddiaduraeth, efo llai a llai o bobl yn darllen papurau, a diwedd ein ‘Papur Cenedlaethol’ Y Cymro yn hoelen arall yn arch y wasg … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : jane wedi’i bygwth

Yn sgil terfysgoedd dros synwyryddion metel ar gatiau Temple Mount, cafodd fideo Jane o Jerwsalem ei bostio ar wefan Hamas a’i weld gan 370,000 o bobl. Fel canlyniad, cafodd hi filoedd o fygythiadau marwolaeth gan Fwslemiaid candryll. Dim ond dweud y gwir mae hi ers blynyddoedd, ond rŵan mae hi’n gorfod bod yn ofalus iawn. Does ganddi ofn fodd bynnag; mae hi’n dal ati ddweud y gwir a sefyll efo Israel. Mae yna gannoedd o filoedd o gefnogwyr sydd wrthi’n gweddïo drosti hi. Parhau i ddarllen

Awê Awen: Wythnos yn Galiza

Gan fod is-deitl y blog hwn yn datgan mai ‘Blogio am deithio’ ydw i, a’r blog wedi derbyn nifer o ymwelwyr newydd yn ddiweddar, ro’n i’n meddwl y byddai’n syniad i mi sgwennu pwt am y gwyliau fues i arno rhyw fis yn ôl. Ydy, mae hynny’n eitha pell yn ôl, ond dw i’n gweithio’n […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Y Sioe Frenhinol 2017

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dychwelyd i Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd rhwng 24-27 Gorffennaf gyda rhaglen newydd o ddigwyddiadau, a chyfle i’r cyhoedd gyfarfod ag Aelodau a staff y Cynulliad a chael gwybod mwy am ein gwaith. Byddwn yn y Pafiliwn Gwyrdd, ac mae croeso i bawb ymweld â’n stondin i roi eich barn … Continue reading Y Sioe Frenhinol 2017 Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: The Happiness Stone

Legends. Legends. Legends. This year has been designated Year of the Legends and we in Wales are fortunate to have them in abundance – Mabinogi, […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Gorffennaf 2017

01/07/17 – Cynhaliwyd Dathliad Tŷ Crwn Glan Morfa yn y Rhyl Ar ôl diolch i’r Gwirfoddolwyr a’u llongyfarch am 12 mis cyntaf y Prosiect Tŷ Crwn aethom ymlaen i blannu planhigion bach gyda’r plant a sgwrsio â rhieni ynglŷn â phwysigrwydd yr ardal hon i drigolion lleol. 02/07.17 – Diwrnod Hwyl i Deuluoedd yng Ngerddi […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Gorffennaf 2017

Darlleniad y Dydd: Numeri 6: 22-27 (BCND:tud.127/ tud.116)

Bore da a chroeso cynnes i bawb ohonoch sydd ym Mro Aled, a gobeithio y caiff bawb sy’n ymweld â’r Sioe yn Llanelwedd wythnos lwyddiannus yno. Wrth i ni ddod at gyfnod o orffwys ar gyfer nifer o weithgareddau’r ofalaeth dros yr haf, diolchwn fod cynhaliaeth yr . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Gorffennaf 2017

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : te dagrau

Dyma sawl deigryn ychwanegol at de Mr. Tylluan:Siglen dydy neb yn siglo arno fooherwydd bod y plant i gyd wedi tyfu a gadael cartref Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: DEG LLUN TRAWIADOL AM DRAWSFYNYDD

DEG llun arbennig i roi blas i chi ar hanes rhyfeddol Trawsfynydd. Parhau i ddarllen

Gwyneth Glyn: *Tro* Albwm Newydd Gwyneth Glyn Yn Rhyddhau Medi 29 2017

Bydd Gwyneth Glyn yn rhyddhau ei halbwm newydd, Tro, ar label bendigedig ar y 29ain o Fedi. Tro yw’r albwm unigol ddiweddaraf gan un o artistiaid mwyaf diddorol a disglair Cymru. Mae cariad Gwyneth at iaith, a’i chrefft a’i dawn fel cyfansoddwraig yn amlwg yn y caneuon grymus hyn. Hefyd yn ymddangos ar yr albwm […]

The post *Tro* Albwm Newydd Gwyneth Glyn Yn Rhyddhau Medi 29 2017 appeared first on Gwyneth Glyn.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beleek a Brexit

Dwi’n digwydd bod yn teithio Iwerddon ar hyn o bryd, ac o ganlyniad mae blogio’n ysgafn iawn.  Serch hynny, hyd yn oed pan ar wyliau mae rhywbeth perthnasol i wleidyddiaeth Cymru’n codi.  Yr hyn gododd y tro hwn oedd aros yn nhref fechan Bele… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps

Chief Executive and Librarian, Linda Tomos tells us about her love for maps as part of our #LoveMaps campaign.   “My fascination with maps dates […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Trivallis: Newid diwylliant o fewn y rheng flaen

Read this post in English Yn y trydydd o gyfres o flogiau ar raglen Frontline Futures y Sefydliad Tai Siartredig, siaradodd Dyfrig Williams â Jonathan Tumelty o Trivallis i glywed sut maen nhw’n grymuso ei staff i arwain newidiadau i wasanaethau. Yn ein digwyddiad diweddar ar wella arweinyddiaeth a pherchenogaeth ddigidol, rhannodd Chris Bolton sleid […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : siwrnai boeth

Des i adref neithiwr wedi siwrnai sydyn i Texas. Y gŵr a yrrodd yr holl ffordd (270 milltir) ac yn ôl efo’n mab ni fel llywiwr wrth ei ochr. Ar ôl gweld ein mab hynaf a’i deulu sydd yn byw cyfagos, roedd rhaid i mi fynd i Dallas i nôl fy mhasbort newydd. Roedd y siwrnai hir yn her ei hun, ond ar ben hynny, torrodd A/C ein car ni yng ngwres Texas! Prynon ni boteli dwr i’w rhewi a chist iâ i’w cadw. Roeddwn i’n teimlo pe baswn i’n eistedd mewn popty am bum awr a hanner hyd yn oed efo’r poteli oer. 

y llun: y gist iâ efo baner Texas Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -cofio

Yn ystod y flwyddyn 2017, byddwn yn cofio am eni sawl emynydd, llenor a bardd. Mae ambell ymdrech wedi ei gwneud eisoes i gofio’r Pêr Ganiedydd o Bantycelyn – a anwyd dri chan mlynedd union yn ôl. Yn nhyb llawer, gellid bod wedi gwneud llawer mwy,… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Darllen Lliwiau’r Eira
Mae Lyn Ebenezer yn llawn moliant yn ei adolygiad o “Lliwiau’r Eira” gan Alun Jones: gwelir http://www.gwales.com/goto/biblio/en/9781848515512/?session_timeout=1


Dwi newydd orffen darllen y llyfr am yr ail-waith.  Felly mae rhaid fy mod i wedi ei mwynhau o ddifri a meddwl ei fod yn werth ail-ddarllen.  A mae hynny sicr yn wir, er fy mod ddim cweit yn siwr beth yn union sydd mor hudolus am y llyfr yma.  Y tro yma dan ni’n darllen y llyfr yn y grwp darllen yn Llundain – a bydd o’n ddiddorol gweld be mae eraill yn gwneud ohono fo.  Dydy o ddim I ddant bawb swn i’n meddwl.  Ond bydd rhaid aros tan ddiwedd Fedi i weld – dyna pryd dan ni’n trafod y llyfr.


Dydy o ddim wedi dod yn lyfr glasurol, am wn i.  A falle ei fod o yn rhy hir i rai ddarllenwyr.  Mae yma anturiaethau a chyffro, ond yn y bôn, dim dyma ydy brif gymeriad y llyfr.  I fi, mae o’n lyfr am natur ddynoliaeth, am gyfeillgarwch – yn ogystal a thrais a chreulondeb – a be sydd yn digwydd yn y pen draw pan mae pobl yn cael eu drin yn wael ac o dan ormes.  Mae o’n trafod byw mewn gymuned, a hefyd mae’r cymeriadau yn treulio llawer o amser yn teithio ar droed.  Does dim ffordd arall o deithio: dydy ceffylau ddim yn cael eu ddefnyddio – a does dim technoleg yn y byd yma chwaith.

Mae’r iaith yn ardderchog ond yn anodd mewn llefydd i rywyn ail iaith Gymraeg [ fel fi].  Does dim cyfaddawd yn fama gan Alun Jones.  


Yn y byd yn y nofel yma, mae annifeiliad gwyllt yn chwarae rhan fawr, yn enwedig yr eryr a’r blaidd.  A natur ei hyn; y tywydd, y mynyddoedd a’r creigiau a’r llynnoedd.  Yn y diwedd, y tro yma, r’on i’n meddwl bod y llyfr braidd yn hir: doedd dim angen gymaint.  Ond falle y peth mwyaf pwysig i fi ydy ayrgylch y llyfr.  Dyma be mae Lyn Ebenezer yn dweud, a dwi’n cytuno’r llwyr: 

Yn y nofel hon mae yna gynhwysin prin arall.  Yn Saesneg fe’i gelwir yn “mood”.  Y gair Cymraeg annigonol yw ‘awyrgylch’.  Mae’n gynhwysyn anodd iawn i’w ganfod, heb son am ei ddefnyddio.  Dyma’r cynhwysyn s’yn cyfranu at lwyddiant y cyfresi Scandinafaidd ar BBC4 fel The Bridge, The Killing, Wallander a Bergen [a tasai Ebenezer wedi sgwennu hwn yn ddiweddar efallai fase wedi ychwanegu Y Gwyll].  Ac mae Alun Jones yn sicr wedi ei ganfod yn LLiwiau’r Eira.

Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 LLYFR I DDARLLEN AR Y TRAETH

Ta waeth lle byddwch chi’n treulio’ch haf dyma wledd o lyfrau addas i chi ddewis a pacio i fynd gyda chi! Parhau i ddarllen

Esgyrn: Rhai sylwadau ar hunanladdiad diwylliannol

Dydw i ddim yn aelod o Gyngor Gwynedd ers mis Mai eleni, ond cyn i mi gamu o’r neilltu roeddwn i wedi bod yn aelod am naw mlynedd. Am y rhan fwyaf o’r cyfnod hwnnw, fe fues i’n ymwneud a chynllunio mewn rhyw ffordd neu gilydd – yn aelod o

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Holi Morgan Tomos

Morgan Tomos ydi’r diweddaraf i ateb fy nghwestiynau i. Mae o’n fwyaf adnabyddus am ei gyfres am Alun yr Arth: ond mae o wedi sgwennu ambell lyfr arall hefyd, ac mae ‘na fwy ar ei wefan o (linc yn is i lawr y blog). Daw Morgan  o Gaernarfon yn wreiddiol ond mae’n byw ym Mirmingham […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt

This month, musician Dr Lyn Davies talks about his love for art as part of our #LoveArt campaign. His second choice is ‘Arthur Giardelli’ by […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: YMCA a Neuadd Cory, Rhodfa’r Orsaf, Caerdydd

Roedd yr YMCA a Neuadd Cory yn  gymdogion drws nesa i’w gilydd ar Rodfa’r Orsaf, gyferbyn â’r fynedfa i Orsaf Heol y Frenhines.  Mae’r ddau yn dyddio o tua 1900. Mae’r YMCA yn olrhain ei wreiddiau yn ôl i 1844, pan ffurfiodd criw o frethynwyr Llundain, dan arweiniad George Williams, Gymdeithas Efengylaidd y Brethynwyr.  Buan […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Arddangosfa Ffotograffeg FUKUSHIMA – CYMRU yn Niwbwrch

O Sadwrn, 5 Awst ymlaen, bob dydd ym mis Awst, yn Neuadd Prichard Jones, Niwbwrch – Cynhelir  arddangosfa o waith Lis Fields yn portreadu trawma cymuned Fukushima yn dilyn y trychineb niwclear chwe blynedd yn ôl. Mae llawer iawn o’r wybodaeth wedi ei gelu rhag y byd allanol ond, gyda degau o filoedd o bobl […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Sut all hyfforddi cefnogi penderfyniadau rheng flaen gwell

Read this blog post in English Sut gall hyfforddiant (‘coaching’) helpu staff rheng i flaen wneud penderfyniadau gwell? Cwrddodd Dyfrig Williams ag Owain Israel o Gymdeithas Tai Charter i ddysgu sut mae’n helpu staff i gymryd perchnogaeth o gwynion. Ar ôl blogio am y rhaglen Frontline Futures, a’r hyn y gellir ei ddysgu ohoni ar […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Library Foundations get the Royal Touch

The 15th of July is an important date for the Library as on this date in 1911 not one but two foundation stones were laid […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Stablau Guest, Merthyr Tudful

Gyda chyflenwad lleol digonol o fwyn haearn, calch, coed a glo, roedd Merthyr Tudful yn  ganolfan gynnar bwysig ar gyfer creu haearn a dur. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sesiwn Crefft i’r Teulu – Llyfrgell Y Rhyl, 24ain Gorffennaf

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri 16 Gorffennaf 2017

Y SAMARIAD TRUGAROGRoedd dyn yn teithio i lawr o Jerwsalem i Jericho …… a dyma ladron yn ymosod arno.Dyma nhw’n dwyn popeth oddi arno, ac yna ei guro cyn dianc.Dyma Offeiriad Iddewig yn digwydd dod heibio, ond pan welodd y dyn yn gorwedd … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ffrindiau Mrs May yn cael hwyl

fel y moroedd : nyth wag

Mae fy mab ifancaf ar restr aros College of the Ozarks ers misoedd. Mae yna gynifer o ymgeision yn gobeithio mynd i’r brifysgol fach wych honno. Cafodd o alwad ffôn ddoe gan y brifysgol; cynigir lle dros y tymor nesaf a fydd yn dechrau mewn mis! Mae o a’r teulu (a finnau wrth gwrs) wrth ein bodd! Na fydd rhaid iddo fynd i’r brifysgol leol; dylai fo adael y gwaith rhan amser a gychwynnodd ond wythnosau’n ôl. Mae ei chwaer yn astudio yno’n barod, sydd yn help mawr. Bydd gen i a’r gŵr nyth wag go iawn.  Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad: Deffro’r Gwanwyn (Canolfan Berfformio Cymru)

Roedd gwres The Gate yn danbaid ar noson gyntaf  Deffro’r Gwanwyn; cynhyrchiad tymor olaf myfyrwyr Canolfan Berfformio Cymru ,Y Drindod Dewi Sant. I gyfri am hyn oedd cyfuniad o’r tywydd tesog, hormonau’r dorf, a pherfformiadau’r cast – oedd ar dân … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : erchylltra

Unwaith eto – cafodd plismyn Israelaidd eu llofruddio, wrth Borth Lew’r Temple Mount yn Jerwsalem hyd yn oed. Roedd y tri llofrudd, a gafodd eu saethu gan blismon arall, yn gwenu yn y selffi’r noson gynt yn dweud y byddai eu gwen yn felysach y bore wed… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gwilym Owen rhif _ _ _ beth bynnag

Agwedd y Blaid at Wylfa Newydd ydi testun hefru Gwilym Owen yn Holwg yr wythnos yma, methiant Cyngor Cenedlaethol y Blaid i ganiatau i’r grwp yng Nghonwy i glymbleidio efo ‘r Toriaid oedd hi bethefnos yn ol, cwyno bod y Blaid yn cyd weithio efo’r Toria… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: The ‘Holy Grail’ of Nanteos

This weekend the Nanteos Cup will return to Strata Florida Abbey, where, according to tradition, it was kept by the Cistercian brothers before Henry VIII’s […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: 80 years since the offical opening of the Library building

This is a guest post by Dr Rhidian Griffiths.  You are welcome to submit posts for our consideration in Welsh or English. All posts must […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps

Mike Parker chooses his favourite maps from the Library’s collection as part of the #LoveMaps campaign. A new town in Mid-Wales, 1966 “Nearly two decades […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwaith dylunio i ddechrau ar ysgol newydd 3-16

Mae Kier Construction wedi eu penodi fel y prif gontractwr i ddatblygu’r cynlluniau i ddatblygu’r ysgol newydd Gatholig 3-16 yn y Rhyl. Mae’r prosiect wedi ei gynllunio i gael ei gyllido mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy eu Rhaglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Bydd Kier Construction nawr yn […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 16 Gorffennaf 2017

Darlleniad y Dydd: 1 Corinthiaid 13: 4-7 (BCND:tud.191/ tud.174)

‘Molwch yr Arglwydd. Da yw canu mawl i’n Duw ni, oherwydd hyfryd a gweddus yw mawl.’ Dyna’r ffordd y mae’r Salmydd yn dechrau Salm 147 ac maent yn eiriau i’n hannog ninnau hefyd i roi clod i Dduw gyda’n gilydd yn ein hoedfaon heddiw. Meddyliwch am . . . → Read More: Dydd Sul, 16 Gorffennaf 2017

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : joshua in the holy land

Wedi mwynhau’n fawr Joshua gan Joseph Girzone, penderfynais ddarllen nofel arall yn y gyfres, sef Joshua in the Holy Land, a dw i newydd ei gorffen. Roedd yn hwyl “teithio” Israel gyda Joshua, ond rhaid cyfaddef fy mod i’n cael fy siomi. Yn gyntaf, roedd yr awdur yn credu mai da yw dyn yn y bôn, sydd yn wrthwyneb i beth mae’r Beibl yn ei dweud. Yn ail, doedd o ddim yn gwybod am y problemau yn Israel yn dda. Sgrifennodd Girzone nofelau eraill, ond dw i ddim yn bwriadu eu darllen. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tybed pa unoliaethwr _ _

_ _ _ fu’n dathlu gwyl fwyaf atgas a chyntefig Gorllewin Ewrop?Does ddim rhaid gofyn nag oes? Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Y Cymro – archif ar-lein yn fyw

Mae dyfodol papur newydd Y Cymro yn ansicr ond mae grŵp Cyfeillion y Cymro wedi ei sefydlu i’w ail-lansio. Yn y cyfamser mae rhywun sy’n cysylltiedig â chwmni Tindle wedi tynnu’r plwg ar wefan Y Cymro yr wythnos hon – heb unrhyw rybudd na seremoni! Yn sydyn diflanodd dros 4500 o dudalennau oddi ar y […]

The post Y Cymro – archif ar-lein yn fyw appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – Gorfennaf 18eg, 2.00yh

Dadeni – Ifan Morgan Jones Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Gwneud defnydd o ddata agored

Read this blog post in English Yn ddiweddar fe wnaeth Swyddfa Archwilio Cymru rhyddhau ein Dataset Agored cyntaf. Beth ddigwyddodd nesaf? Isod mae Ben Proctor o Sefydliad Data Agored Caerdydd yn trafod sut y gwnaeth ddefnydd o’r data. Www! Data newydd Roeddwn yn gyffro i gyd pan welais fod Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyhoeddi cyfres […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dathlu Prydeindod

Mae’r traddodiad unoliaethol – a chyfeillion Thereasa May wrth gwrs – wrthi’n dathlu eu Prydeindod heno yn y modd arferol – llosgi delweddau o’r hyn nad ydynt yn ei hoffi.  Ar ddiwrnod pan mae bygwth a sarhau gwleidyddion yn y newyddion yn San Ste… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gajoen

Cafodd fy merch gyfle i giniawa efo ffrindiau yn y tŷ bwyta / gwesty yn Tokyo roedd ei nain yn gweithio cyn yr Ail Ryfel Fyd. Gajoen ydy’r enw, ac mae o’n dal i fwrw ymlaen wedi’i adnewyddu’n hyfryd. Mae gan fy mam atgof annwyl amdano, a dw i wedi clywed yr hanes yn aml dros y blynyddoedd.  Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt

This month, musician Dr Lyn Davies talks about his love for art as part of our #LoveArt campaign. His first choice is Kyffin Williams’s painting […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad prosiect: Datblygiad Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Glasdir. Mae’r gwaith ar y safle yn mynd rhagddo gyda ffenestri bellach yn cael eu mewnosod. Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Pwmp Melingriffith

Pan adeiladwyd Camlas Morgannwg yn y 1790au, roedd yn tynnu dŵr o Afon Taf ger Cored Radur, trwy’r un ddyfrffos â Gwaith Tunplat Melingriffith oedd yno eisoes.  I osgoi lleihau cyflenwad Melingriffith, roedd y Ddeddf Seneddol a awdurdododd adeiladu’r gamlas yn mynnu bod y gweithredwyr yn echdynnu eu dŵr yn is i lawr yr afon […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fy hoff fwyd

Iogwrt efo banana a phethau iachus ydy un o fy hoff fwydydd. Dyma’r cynhwysion:iogwrt plaen braster llawn (Cas gen i iogwrt heb fraster.)powdr cocopowdr proteinsinamonbananaalmoncnau Ffrengigpowdr had llinMae hyn yn hynod o flasus a llawn o b… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cipio’r Llyw, Awen Schiavone

Do’n i’n gwybod dim am hanes Hywel Dafydd o Aberdaugleddau, ond roedd o’n foi go iawn, yn fôr-leidr yn y 1700au, a’i hanes o sydd yn nofel gyntaf Awen Schiavone: Cipio’r Llyw. Nofel ar gyfer oedolion ifanc ydi hi, ac mi gyrhaeddodd y bennod gyntaf restr fer cystadleuaeth Gwobr Goffa T. Llew Jones yn 2013. […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 PETH RHAID GWYBOD AM NOFEL NEWYDD CATRIN DAFYDD ‘GWALES’

Mae gan Catrin Dafydd nofel newydd ar y ffordd – dyma roi blas i chi ohoni! Parhau i ddarllen