Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Medi 2014

Darlleniad y Dydd: Salm 63: 1-8 (BCND tud.524 / BCN: tud.479)

Gan fy mod yn ysgrifennu hwn ar ddydd Iau, dydw i ddim yn gwybod am ganlyniad pleidlais hanesyddol yr Alban. Ond buaswn yn hoffi medru troi’r cloc ymlaen rhyw ychydig er mwyn gallu gweld be’ ddigwyddodd. Yn y papurau mawr mae ’na le wedi . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Medi 2014

Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Bae Colwyn o Benmaenrhos

Mae’n siwr mai sicrhau golygfa o’r mor i bob cartref oedd y rheswm am adeiladu’r tai yn y blaen mewn hanner cylch Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth ddigwyddith heno?

Mae Blogmenai yn darogan etholiadau fel rheol, ond dwi’n cael hon yn uffernol o anodd.  Mi fydd pawb sy’n darllen Blogmenai yn rheolaidd yn gwybod fy mod efo gwendid bach am fetio gwleidyddol.Mi’r oeddwn yn betio ar bethau eraill fel rygbi ers tal… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pwy sydd yn fotio Na?

Os ydi pol STV neithiwr yn gywir pobl sydd ddim yn rhentu eu ty, pobl sydd tros 55 oed, y sawl sydd heb blant yn byw yn y ty a’r sawl sydd wedi ymddeol.  Mae mwyafrif pobl pob sector arall o’r boblogaeth yn pleidleisio Ia.   Parhau i ddarllen

fel y moroedd: popeth yn lan a distaw

Mae hi’n dechrau felly bob bore wedi i’r staff glanhau wneud eu gwaith ffyddlon. Diolch i BluOscar am y llun hyfryd hwn. Erbyn diwedd y diwrnod fodd bynnag, mae popeth yn newid. Mae miloedd o ymwelwyr difeddwl a gwerthwyr anghyfreithlon yn edmygu Parlw… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Nosweithiau Gwylwyr S4C – Rhydaman 30 Medi

Beth yw eich barn chi am raglenni S4C a’r gwasanaethau mae’n ei gynnig? Bydd tair Noson Gwylwyr S4C yn cael eu cynnal mewn tair lleoliad gwahanol yn ystod yr wythnosau nesaf. Clwb Rygbi Ruthun, nos Fercher, 17 Medi am 7:00 …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Yr Alban yn rhoi hwb i ymgyrch Catalunya

Un o aelodau’r Assemblea Nacional Catalana, Berta Gelabert Vilà o Barcelona, sy’n ystyried sut fydd refferendwm Yr Alban yn gyrru’r alwad am annibyniaeth i Gatalunya yn ei blaen Parhau i ddarllen

Pric o Lawenydd: Fideo Wyth ar Facebook

Mae’r teitl ‘na yn dweud y cwbwl, deud y gwir – ‘da ni ar Facebook bellach. Fan hyn. ‘Da chi’n gwbod be i’w wneud. https://www.facebook.com/fideowyth Ac os ‘da chi ddim wedi’n dilyn ni ar Twitter eto… https://twitter.com/fideowyth Dyma lun o faban yn cusanu ci bach. Parhau i ddarllen

Diferion o'r Pwll Coch: : Ar y wagen ar Windway Road

Mae hen dafarn Tŷ Pwll Coch yn sefyll ar gornel Heol y Bont-faen a Windway Road (bellach yn ardal Treganna, Caerdydd). Byddai’n hawdd credu mai creadigaeth o ddechrau’r ugeinfed ganrif, fel y strydoedd o’i chwmpas, yw Windway Road. Ond nid … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pryderon iechyd yn dwyshau!

Ar dudalen flaen, a thu mewn i rifyn Medi Llafar Bro, cafwyd y newyddion diweddaraf gan Bwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Bro Ffestiniog, gan gynnwys torri’r newyddion syfrdanol y gall y fro fod yn ddi-feddyg ymhen 6 mis. Cafwyd adroddiad am y cyfarfod c… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Delweddau o’r Alban heno

BlogMenai.com: George Square, Glasgow rwan

fel y moroedd: athro’r flwyddyn oklahoma

Llongyfarchiadau mawr i Coach Proctor am ennill Athro’r Flwyddyn Oklahoma! Cafodd ei ddewis ymysg y 12 sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol. Athro ymroddedig a ffyddlon sydd ym mharch mawr pawb yn yr ysgol ydy o. Mae o’n haeddu pob canmol. Roedd fy mhedwar plentyn yn dysgu mathemateg yn ei ddosbarth a chafodd fy mab hynaf ei hyfforddi yn y clwb cross country ganddo fo; mae fy mab ifancaf wrth ei fodd yn rhedeg efo fo ynghyd â’r tîm bob dydd. Mae yna gyffro mawr yn y dref drosto fo. Hwrê i Coach Proctor! Parhau i ddarllen

Golwg360: Fideo Wyth yng Ngŵyl Golwg

Daf Prys sydd yn cloriannu beth ddysgodd e a Fideo Wyth o sesiynau digidol yr Ŵyl … Parhau i ddarllen

Pric o Lawenydd: Fideo Wyth yng Ngwyl Golwg

Efallai ein bod ni wedi sôn am hyn o’r blaen, ond fe fu Fideo Wyth yng Ngŵyl Golwg yn ddiweddar. A gan ei fod o’n ddigwyddiad mor hanesyddol, mae sawl fideo wedi dod allan. Gwnewch baned a steddwch i lawr. Fydd o fel bod chi yna. I ddechrau’r diwrnod, fe wnaethom ni gymryd rhan mewn […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Deddfwriaeth yn y Pedwerydd Cynulliad … yr hanes hyd yn hyn

Mae’r darn pwysig cyntaf o ddeddfwriaeth ynghylch tai ar gyfer Cymru (a grëwyd drwy bwerau datganoledig) yn debygol o gael Cydsyniad Brenhinol y mis hwn. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Darlith Gŵyl Golwg

Mi wnes i draddodi darlith Goffa Islwyn Ffowc Elis yng Ngŵyl Golwg dros y Sul. Wnes i rioed feddwl y byddai un o’r sylwadau wnes i yn y ddarlith yn bachu sylw’r cyfryngau i’r fath raddau! Yn sgîl yr erthygl hon ar wefan Golwg 360 Mi ges alwadau ffôn gan Post Prynhawn, Taro’r Post a […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Mae Kath Jones yn ôl yn y Cwm

Mae un o’r cymeriadau mwyaf  eiconig yn hanes Pobol y Cwm yn dychwelyd i Gwmderi. Yn un o gymeriadau mwyaf blaenllaw a phoblogaidd Pobol y Cwm erioed, yn 2007 fe adawodd Kath Jones yr opera sebon wedi pymtheg mlynedd. Nawr, …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dangosiad Adam Price a Streic y Glowyr

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Greenock heno

Tair mil o bobl dwi’n deall. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tri pol yn dweud yn union yr un peth

Mae yna dri pol heno yn rhoi Na ar y blaen 52/48.Diddorol de – ond nid anisgwyl.  Mae polau yn aml yn dod at ei gilydd at ddiwedd ymgyrch etholiadol – ond dydi hynny ddim yn golygu eu bod nhw’n mynd yn gywirach – rhywbeth arall sydd ar waith.Dydi … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: George Square Glasgow heno

BlogMenai.com: Pam y gallai’r polau fod yn gwbl anghywir

Ian James Johnson soniodd y diwrnod o’r blaen ar ol y rali yng Nghaerdydd ei fod o’r farn y gallai’r polau fod yn anghywir ac ei bod yn fwy na phosibl bod y naill ochr neu’r llall am ennill yn rhwydd.  Dwi’n tueddu i gytuno – dydi joban y polwyr d… Parhau i ddarllen

Golwg360: Carwyn a Kirsty’n anghofio un peth – y Saeson

Iolo Cheung sy’n asesu’r ffrae dros fformiwla Barnett yng Nghymru … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cinio yn cana


Mae fy ail ferch yn dal i bostio fesul dipyn lluniau a dynnodd yn ystod ei siwrnai yn Ewrop fisoedd yn ôl. Ces i fy nharo yn gweld y llun cyntaf ar Facebook y bore ‘ma – Cinio yn Cana gan Veronese yn Amgueddfa Louvre. Cafodd y campwaith hwnnw ynghyd â nifer mawr o eitemau celfyddyd ei gipio gan Napoleon oddi wrth Fenis wedi iddo ei choncro hi. Plygodd y Ffrancwyr y paentiad enfawr er mwyn ei gludo i Baris. Copi sydd yn hongian yn yr eglwys lle roedd o’n arfer bod. Rhaid i mi roi clod i Ffrainc, fodd bynnag, am ei adfer a’i gadw mewn cyflwr ardderchog. Parhau i ddarllen

S4C Caban: Yeeha Sheelagh! Dewch i weld comedi newydd yn cael ei ffilmio

Parhau i ddarllen

Golwg360: Hwyl yn yr Ŵyl gyda chystadleuaeth Mario Kart

Daf Prys fu’n sgwrsio â’r cystadleuwyr … Parhau i ddarllen

Golwg360: Beth fydd dyfodol yr Alban?

Catrin Williams sydd wedi bod yn gwylio’r ras annibyniaeth yn agosáu … Parhau i ddarllen

Golwg Trwy'r Lens: Elen & Morien

Llongyfarchiadau mawr i Elen a Morien a briododd yn ddiweddar yng Nghapel Aberhosan ger Machynlleth, gan ddilyn yng ngwesty Rhiw Goch, Trawsfynydd.  Diwrnod braf arall – a dull anarferol o deithio – lori enfawr yn cael ei gyrru gan Morien!  Pob hwyl i’r ddau, a mwynhewch y llunia’!

© Geraint Thomas, Panorama 2014 – Cedwir Pob Hawl – All Rights Reserved

Mae’r Holl luniau a’r deunydd ar y blog hwn yn berchen i Geraint Thomas, cedwir pob hawl.
All images and material is property of Geraint Thomas All Rights Reserved

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Pam ydan ni’n cwrdd yn wythnosol? (Actau 2:41-47) – John Derek Rees (14.09.2014)

BlogMenai.com: Lluniau o Lundain y tro hwn

Gan fy mod wedi postio lluniau o gynulliadau mawr yr ochr Ia, byddai’n well i mi bostio lluniau o gynulliad mawr o blaid yr ochr Na o amgylch symbol imperialaidd enwog yng nghanol dinas Llundain.  Fyswn i ddim eisiau i neb feddwl fy mod mor unllyg… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dawnsio hula

Wedi darllen erthygl am ddosbarth dawnsio Hula ar gyfer yr henoed yn Japan, mi wnes i wneud ychydig o waith googlo a dysgu dawnsio am hanner awr y bore ‘ma. Mae’r symudiad yn araf ond ces i fy synnu’n sylwi pa mor dda ydy’r ddawns ‘ma i’r corf. Yn Japa… Parhau i ddarllen

Y Neuadd: Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2068

Bendramwsogl  Eisteddai Elgan yn ei le arferol wrth y cyfrifiadur, yn gwisgo dim ond ei hen bants llwyd. Roedd wedi cael ei gyfareddu gan y byd ar y sgrin o’i flaen. Ni chlywodd sŵn tap-tap-tap zimmer frame ei fam yn taro yn erbyn y leino rhad yn y cyntedd wrth iddi ymlwybro’n araf tuag at […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Adolygiad – Our Zoo

Mirain Jones sydd wedi bod yn gwylio’r rhaglen ddiweddar am ddechreuad Sw Caer … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pam bod y Bib wedi ei cholli hi

Mae’n hen gwyn gan Flogmenai bod y Bib yn strwythurol – anymwybodol bron – yn gefnogol i’r sefydliad Prydeinig a chenedlaetholdeb Prydeinig ac yn elyniaethys i genedlaetholdeb Celtaidd.Mae honna wedi ffrwydro i’r wyneb yn yr Alban yr wythnos diwethaf a… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ac ychydig o luniau o rali Caerdydd ddoe

Ychydig o luniau o’r Bae ddoe – ac erbyn meddwl y tro cyntaf i lun o awdur Blogmenai ymddangos ar y blog – ar ol ymhell tros 2,000 blogiad. Parhau i ddarllen

Llyfrgell Babel: Nodyn Terminolegol Cadnoaidd

Yn ei nofel wych River of Stars, mae  Guy Gavriel Kay yn adeiladu stori gref o amgylch mytholeg a hanes Tseiniaidd.  Un elfen o’r fytholeg yma sydd yn bwysig iawn yn y stori yw’r cadno hud (huli jing), sef cadno sydd a’r gallu i droi’n gŵr neu wraig ar ôl blynyddoedd maith o astudio technegau […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae hi’n haeddu mwy

Mae pawb yn ei hedmygu ac eisiau mynd ati hi, ac eto mae gynifer o’r bobl yn ei sarhau hi a’i sathru dan draed. Yn sicr, mae hi’n dibynnu ar bobl am fywoliaeth ond mae hi’n haeddu tipyn mwy o barch. Brenhines y môr oedd hi am ganrifoedd wedi’r cwbl.

Cynhaliwyd protest gan grŵp o drigolion Fenis heddiw – protest erbyn dirywiad difrifol y dref yn ddiweddar a achoswyd gan y twristiaid difeddwl a’r gwerthwyr anghyfreithlon. Eu tref nhw hefyd ydy Fenis wedi’r cwbl. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Fiesta, Pryd, Cegin

Diwrnod prysur iawn! Ben bore (wel 10 o’r gloch) dyna lle’roeddwn yn torri kilo a hanner o domatos, a thynnu’r sudd a’r hadau, ac ychwanegu olew a sudd lemwn a phersli a mintys, fy nghyfraniad i at bryd cyfeillion nes ymlaen. Wedyn i Nueva de Llanes i fiesta’r Cristo.   Gorymdaith fawr ar ôl yr […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Peidiwch a disgwyl gweld hwn ar y Bib chwaith

Protest yn  Glasgow i brotestio yn erbyn ymdriniaeth unochrog y Bib o’r refferendwm. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y polau eraill

Efo’r holl bolau refferendwm yma o’r Alban, mae’n hawdd anghofio bod polio arferol yn mynd rhagddo fel arfer – ac mae hwnnw’n awgrymu bod agwedd y Blaid Lafur at annibynniaeth i’r Alban yn gwneud niwed sylweddol iawn i’r Blaid honno.  Mae’n hawdd … Parhau i ddarllen

O Bell: Niferoedd, geiriau, diffygion

Yn oriau man dydd Gwener nesaf fe fydd niferoedd solet yn rhoi taw ar bawb a phopeth. Go brin ! Ond – ac proffwydo’r ywyf yn awr –  pa bynnag rif sydd y tu  ôl i’r “4” pan ddaw canlyniadau terfynol y refferendwm, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Caeredin a Glasgow p’nawn ma

Peidiwch a disgwyl gweld y delweddau yma ar y BBC Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Disgwyliwch bedwar diwrnod o hysteria

Disgwyliwch banig lloerig, hysteraidd gan y sefydliad Prydeinig tros y dyddiau nesaf.Diweddariad – dau bol arall y naill yn rhoi Na 6% ar y blaen a’r llall yn eu rhoi 1% ar y blaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras 5k

Cynhaliwyd yr ail ras cross country yn y dref y bore ‘ma. Roedd yn ofnadwy o boeth y tro diwethaf ond wedi’r tymheredd gostwng o 95F(35C) i 45F(7C) yn ddiweddar, roedd yr awyrgylch yn hollol wahanol. Dw i’n siŵr bod yn braf i’r rhedwyr heddiw. Enillon ni’r lle cyntaf fel tîm eto! Llwyddais dynnu llun o’n nwy hogyn gorau ni, sef Zech (34) e Mo (33).  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: piano yng ngorsaf fenis

Ac mae o ar gael i bawb sydd gan chwant chwarae piano. Anrheg hyfryd gan Sofia Taliani, United Street Pianos Italia ydy hi. Ymysg y newyddion trist a digalon ynglŷn â Fenis y dyddiau hyn, mae hwn yn codi calon pawb. Mi fyddwn i eisiau gwrando ar gyngherddau byrfyfyr os ca’ i gyfle i fynd i Fenis eto. Ac os cawn i ddigon o ddewrder, byddwn i’n chwarae’r unig ddarn dw i’n medru ei chwarae, sef Neko Funjiatta (Gamais ar Gath ar Ddamwain.) Parhau i ddarllen

Golwg360: Ap Golwg – Fideos o’r Flwyddyn

Ar drothwy Gŵyl Golwg y penwythnos yma, rydyn ni wedi bod yn parhau i rannu rhai o’r clipiau fideo a chyfweliadau sydd wedi bod ar Ap Golwg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gyda chi. Heddiw mae gennym ni rai o… Parhau i ddarllen

Pethe: Podlediad : Festival Number Six

Gwion Hallam fuodd yn sgwrsio gyda phump arall fuodd yn yr ŵyl dros y penwythnos diwethaf – Siwan Haf, Iestyn Lloyd, Daniel Parry Evans, Llŷr ab Alwyn ac Osian Howells. … Parhau i ddarllen

Pric o Lawenydd: Gwyl Golwg a Straeon Eraill

Sori bod blogfyd Fideo Wyth wedi bod braidd yn dawel yn ddiweddar – yn un peth, ‘da ni wedi bod yn chwarae Destiny. Ac mae o’n eitha da, cofiwch. Ond hefyd ‘da wedi bod yn paratoi ar gyfer ein rôl yng Ngwyl Golwg, Dydd Sul yma, Medi 14, ar gampws Prifysgol y Drindod Dewi Sant […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Ai doeth ymarfer rygbi yn Qatar?

Rhys Jones sy’n pendroni syniad diweddaraf Warren Gatland … Parhau i ddarllen