BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhif 9

Un o brif nodweddion Dwyrain Berlin ydi’r creaduriaid yma – maen nhw i’w gweld ym mhob man.  Mae’r un peth yn wir am rannau o Dde Ewrop wrth gwrs – ond y gwahaniaeth yma ydi bod y rhain yn dal i weithio’n ddiwyd.  Mae llawer o greini De Ewrop… Parhau i ddarllen

Glo Man: Masnach Deg

Unwaith eto roedd Penwythnos Masnach Deg yn lwyddiant aruthrol yn Rhydaman. Caswom nifer o ddigwyddiadau arbennig. Wrth gwrs pinacl y pythefnos oedd y Banana Split enfawr oedd eleni yn cael ei chynnal am y chweched tro.

Cafodd Tref Masnach Deg Rhydaman ei gynrychioli’n dda yng Ngŵyl Masnach Deg Foncho ar ddydd Sadwrn 8 Mawrth yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe .

Roedd Caffi Cymunedol iSmooth yno yn gwneud smoothies wrth i bobl reidio beic i bweru y peiriant gwneud ssiodydd, ac roedd siopau Masnach Deg lleol Bertram, Harmony a Catherine Blair gyda stondinau.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pasg hapus

“Ond llefarodd yr angel wrth y gwragedd: Peidiwch chwi ag ofni. Gwn mai ceisio Iesu a groeshoeliwyd, yr ydych. Nid yw ef yma oherwydd y mae wedi ei gyfodi fel y dywedodd y byddai.” Haleliwia. Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: I’r Bur Hoff Bau

Y Sêr: Osian Williams, Dafydd Owain, Gruff ab Arwel, Aled Hughes, Llyr Pari a Llyr Gwyn Lewis Y. Cyfarwyddo: Nico Dafydd Y Stori: Dafydd Owain, Gruff ab Arwel, Nico Dafydd a Llio Non Hyd: 90mun Byddaf yn adolygu I’r Bür … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhif 8

Mae yna dipyn go lew mwy o sylw i etholiadau Ewrop yma yn yr Almaen na sydd adref.  Mae Ewrop yn bwysicach i’r Almaen nag ydyw yn y DU.  Adlewyrchir hyn gan sylw cyfryngol a chan bosteri ar hyd ochru’r ffyrdd.  Gan bod uchel lys yr Almae… Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Golygfa Hyfryd

Newydd droi’r domen sydd wedi bod yn gwneud ei gwaith dros y gaeaf. Wedi dechra cael system o’r diwedd. Rysait rhywbeth fel hyn: Haen tua 10 cm o dail ceffylau. Haen tebyg o chwyn ayyb. Haen tebyg o groen llysiau a ballu o’r gegin (dim byd wedi ei goginio) a darnau o bapur a chardbord […] Parhau i ddarllen

Gwin Dylanwad Wine: Gwaith yn Dechrau/Work Begins

O Chef i Bob the Builder/From Chef to Bob the Builder

Mae’n teimlo fel blynyddoedd ers i ni gerdded i mewn i ‘Threshers’ fel yr oedd a phenderfynu cymryd y cam a’i brynu ond mae’r awr wedi cyrraedd ble mae’r gwaith gwirioneddol wedi dechrau. Anodd iawn yw’r dasg o gadw Dylan draw o’r lle, ond chware teg, mae o wedi ymgymryd â’r dasg o chwalu popeth mae’n gallu cyffwrdd yn racs gyda brwdfrydedd sydd ychydig yn sgeri weithiau! Roedd gryn dipyn o waith tynnu hen ganolfuriau i lawr, tynnu plaster rhydd a chlirio hen bibellau.

It feels like years since we first walked into the old ‘Threshers’ and took the plunge by making an offer. Now, the real work has begun at last. Keeping Dylan out of the building is impossible and he has taken to the task of ripping everything down with worrying gusto – anyone would think he’d been locked in a kitchen for 25 years! So once he’d done the job of clearing old partition walls and removing piping and loose plaster, we were ready for the workers.


Dadorchuddio pethau sydd yn waith pleserus, dwi’n gweld hwn mor hyfryd ac yn atsain o’r gorffennol sy’n anodd ei ddisgrifio. Efallai na fyswn yn ofnadwy o hapus gyda rhai o’u dulliau adeiladu dyddiau yma!

Revealing funny bits like this is part of the pleasure, it’s such a poignant and interesting echo from the past – not to mention spotting some pretty ‘interesting’ methods our past builders must have adopted at times!

Gwelwch ar y chwith o dan yr hen blaster bod mwy o wal ‘plank & muntin’. Credwn fod yr adeilad gwreiddiol o’r efallai 16eg ganrif yn darfod rhywle yma.

Look carefully on the left under the plaster and you can see it is more plank & muntin partition. We believe that the original building from somewhere around the 16th century ended here.

A rhai pethau yn ddychrynllyd! Ar ôl tynnu’r planciau fyny oedd yn amlygu sut mae’r hen le ‘ma wedi cael ei adeiladau, ei ddarnio, ei ‘batchio’ a ‘bojio’. Edrych i lawr i’r darn siop o’r adeilad rydym yn fan yma, ac mae golwg fel petai rywun wedi stwffio darnau bach i mewn i’w gael yn sefydlog. Coeliwch neu beidio, mae’n teimlo’n gadarn hollol – di o ddim yn neud llawer i fy nerfau!

And some things are just downright terrifying! After removing the floorboards on the second floor, the joins became apparent and where it has been built, chopped, botched and patched. This is looking into the shop section of the building. It’s woven together in parts with some random bits of wood stuffed in to give a bit of stability. Believe it or not, it is totally stable under foot – doesn’t stop my nerves jangling though!


Peep-po!

Barod i dynnu’r hen ffenest allan! Mae CADW wedi rhoi grant i ni atgyfodi’r hen ffenest oedd pawb yn hoffi gymaint.

Ready to take the old window out. CADW have generously supplied a grant to resurrect the original window.

Gwelwch ble mae’r wal frics wrth y ffenest, bydd agoriad i’r estyniad gwydr yma a mynediad i’r siop seler.

The brick wall by the window is where we will knock through to the glass extension and the stairs down to the cellar shop.
Ar ôl y clirio Wyn Rowlands oedd y cyntaf i mewn i ddechrau gwaith a rhoi trawstiau dur i sicrhau diogelwch yr adeilad.

After the clearing, Wyn Rowlands was first on site to come and put the steel structure in place to will hold the building up safely.


Yn y cychwyn, roedd yn edrych yn debyg bod un o’r trawstiau mawr yma wedi cael ei dorri a dim byd wedi ei wneud i’w gysylltu â’r ochr arall o’r llawr. Poeni wedyn am beth oedd yn dal popeth i fyny! Ond, ar ôl tynnu plaster amlygodd y pin enfawr yma sydd wedi’i daro i mewn i ben y trawst ac yn bachu gwaelod y llawr. Roeddwn dal yn falch o weld trawstiau Wyn yn eu lle!

Initially, we were alarmed to see that a huge beam seemed to have been cut off and simply ended in mid-air. This led to question the security of the upper floors. So on removing the casing, we were relieved to see the presence of this massive pin that has been hammered into the end of the beam a provides support for the added floor. I am still happier with Wyn’s steel girders in place!

This was what was holding it up!

Closer view

14eg o Orffennaf 2014 yw’r dyddiad agor wedi’i benodi. Diwrnod Bastille yn Ffrainc. Dwi’n hoffi hynna! (A penblwydd hen ffrind – bydd dim maddeuant am roi diwrnod hanesyddol cyn Ken!) Ar y funud, oherwydd ein bod heb werthu Dylanwad Da, rydym yn agor o 10 tan 4 o Ddydd Mawrth i Ddydd Sadwrn fel siop/bar/caffi ac yn cynnal ambell sesiwn Blasu Bach ar Nos Wener. Dewch i ddweud helo – neu byddwn ni yn gorfod yfed y gwin i gyd!

The date earmarked for the opening of the new shop is 14th July 2014. Bastille Day. I like that! (Not forgetting an old friend’s birthday – we haven’t forgotten you Ken!). For now, in the absence of any customers for Dylanwad Da, we have decided to open as a shop/cafe/bar there and are open 10 – 4 from Tuesdays to Saturdays until the new Dylanwad is ready. We are also going to have free mini-tastings on Friday evenings so call by to say hello. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Coron Stiniog

Darn o newyddion cyffrous o rifyn Ebrill, gan y Cynghorydd Rory Francis, am Goron Eisteddfod Genedlaethol 1898, yn dychwelyd i’r dref lle’i cynhaliwyd.
Efallai i chi weld neu glywed yr hanes ar y teledu neu’r radio ddoe (Ebrill17eg). Ar waelod y dudalen mae dolen i wefan BBC Cymru.

<!–[if gte mso 9]>

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false Parhau i ddarllen

fel y moroedd: plac

Aeth y pedwar bachgen o Japan (Llysgenhadaeth Tensho) i Fenis hefyd ar ôl eu hymweliad â’r Pab yn 1585. Yn ôl y llyfr Japaneg a ddarllenais, codwyd cofeb drostyn nhw yno. Roeddwn i’n chwilio am wybodaeth ynglŷn â hi ond heb lwyddiant tan yn ddiweddar. Penderfynais gysylltu ag Alberto Toso Fei, hanesydd/awdur lleol yn Fenis. Ces i wybod lle mae’r plac, yn hytrach na chofeb, diolch i’w ymdrech; mae o ymysg y casgliad yn yr oriel dros nesaf i Santa Maria della Salute. Cafodd y plac ei adfer gan fudiad Japaneaidd ryw dro ac aethpwyd copi i amgueddfa yn Japan. Parhau i ddarllen

Golwg360: El Galesa ymysg y goreuon

Mae’r byd wedi gweld y Bale go iawn o’r diwedd, meddai Iolo Cheung … Parhau i ddarllen

Golwg360: Draw ym Mhontypridd …

Owain Gwynedd sy’n edrych ar obeithion Ponty o gipio ‘Coron Driphlyg’ hanesyddol … Parhau i ddarllen

Glo Man: Eisteddfod Ysgol Dyffryn Aman

Testun cystadleuaeth Y Gadair eleni ysgrifennu darn o ryddiaith ar y thema ‘Machlud’. Yr ennillydd oedd Ffion Thomas. Yn y llun gwelir Ffion gyda rhai o’r prif swyddogion yn ei llongyfarch. Yn yr ail lun gwelwn capteiniaid llys Llwyd y llys buddugol,… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhif 7

Daw’r lluniau isod o un o lochesau niwclear Berlin.  Ceir lle  i tua 3,600 o bobl gysgodi mewn amgylchedd heb ymbelydredd am gyfnod o bedwar diwrnod ar ddeg.  Wedi hynny roedd y dwr, bwyd ac awyr yn dod i ben.  Ymarferiad mewn gwneu… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhif 6

Na, nid Groeg neu Dwrci ond y tu mewn i Amgueddfa Pergamon ym Merlin.  Mae’r allor yn esiampl hynod drawiadol o’r degau o filoedd o eitemau bach a mawr o’r Dwyrain Canol sydd wedi dod o hyd i’w ffordd i amgueddfeydd neu gasgliadau preifat yn y Gor… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Ebrill 2014

Darlleniad y Dydd: Ioan 20:1-10 (BCND tud.126 / BCN: tud.115)

Croeso i Sul y Pasg! Cofiwn mai fel Oen Duw y disgrifir Iesu. Fe fydd darllen canlyniadau gwerthiant ŵyn yn gyfarwydd i lawer ohonoch. Dyma’r math o wybodaeth sydd ar gael ar wefan Ruthin Farmers:

 

“Ruthin Store Sale Report Thursday 10th April

. . . → Read More: Dydd Sul, 20 Ebrill 2014

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Dynion yn darllen llai

Mi ges i’r linc i’r erthygl hon drwy Gareth, cynhyrchydd rhaglen radio Tudur Owen. A dydi’r stori ddim yn synnu rhywun. Pan ro’n i’n blentyn, byddai fy nhad yn darllen nofelau yn eitha cyson. Ond wedi i’r fan llyfrgell roi’r gorau i alw heibio ffermydd, mi roddodd yntau’r gorau iddi. Straeon cowbois oedd y ffefrynnau, […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Arfordir Sir Benfro

Dyma ni eto, yn cerdded ar hyd yr arfordir. Mi gollais i ddiwrnod oherwydd ‘byg’ felly mi ddechreuiais I bore ma o Marloes a cherdded i Littlehaven. Diwrnod braf, haulog, gyda blodau gwyllt ym mhobman. A digon o fywyd gwyllt hefyd yn ogystal ag olygfey… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Ailddysgu 2014-04-17 20:52:00

fel y moroedd: yn florence

Wedi cwblhau’r gwaith gwirfoddoli, sef dysgu Saesneg i blant yr ysgol am ddau fis, mae fy ail ferch yn mwynhau mynd ar wibdaith yn yr Eidal. Roedd hi yn Napoli yr wythnos diwethaf, a rŵan mae hi yn Florence. Byddwn i eisiau gweld mwy o luniau ond dwedodd hi fod yna gynifer ohonyn nhw fel na fyddai hi’n medru rhoi trefn arnyn nhw. Ac felly mae hi’n uwchlwytho un neu ddau  ar Face Book o bryd i’w gilydd. Mae’n anhygoel ei gweld hi o flaen cromen Brunelleschi! Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhan 5

Siop lyfrau Iddewig ddim ymhell o Sw Berlin.  Mae’n ymddangos bod y lle angen cael ei warchod gan yr heddlu – mae heddlu wedi bod yn sefyll y tu allan i’r lle pob tro ‘dwi wedi mynd heibio.  Ag ystyried pob dim ddigwyddodd yn nhri degau a phe… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhan 4

Gardd goffa yng nghysgod y Reichstad i goffau grwp o bobl mae eu dioddefaint yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn cael ei anghofio yn aml iawn – y Sipsiwn – neu i fod yn gywirach o bosibl pobl y Sinti, Roma, Lallere, Louvari a Monouche.  Bu hyd at 500,000… Parhau i ddarllen

Golwg360: @Ddarllenwyr Golwg – pam dyfynnu eich trydariadau?

Sut mae pobl yn teimlo am y ffaith bod Newyddion 9 a Golwg yn dyfynnu negeseuon trydar pobol? Alun Rhys Chivers sy’n trafod Parhau i ddarllen

Pethe: Llyfr Y Flwyddyn

Beth oedd y llyfr Cymraeg gorau i chi ei ddarllen yn 2013? Pa nofel wnaeth eich cadw’n effro tan oriau mân y bore? Pa lyfr ffeithiol wnaeth ehangu eich gorwelion? Pa gasgliad o farddoniaeth wnaeth eich gadael yn gegrwth? Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhan 3

Un o’r ychydig rannau o Wal Berlin sy’n sefyll o hyd ydi ychydig gannoedd o fetrau ar hyd yr Afon Speer – Oriel yr Ochr Ddwyreiniol.  Mae’r wal wedi ei gorchuddio efo murluniau o un ochr i’r llall ar y ddwy ochr. Yn wahanol i Belfast – dinas … Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: The Amazing Spiderman 2 (12)

Y Sêr: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan Paul Giamatti, Sally Field, Denis Lehane Y Cyfarwyddo: Marc Webb Y Sgrifennu: Sgript Alex Kurtzman, Roberto Orci a Jeff Pinker, yn seiliedig ar gomics Stan Lee a Steve Ditko Hyd: 142 … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Rio 2 (U)

Y Sêr: Anne Hathaway, Jesse Eisenberg, Andy Garcia, Jamie Foxx, Kristin Chenoweth, Bruno Mars, will.i.am Y Cyfarwyddo: Carlos Saldhana Y Sgrifennu: Don Rhymer a Carlos Saldhana Hyd: 101 mun Byddaf yn adolygu Rio 2 ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Brocoli a shibwns

Dros flwyddyn yn ddiweddarach… WordPress i weld yn gweithio ar y teclyn rŵan felly siawns o ail afael ar hwn. Llwyddiant efo brocoli piws yn y twnnel. Diolch i Iwan am y gair ‘shibwns’ am ‘spring onions’ ddoe. Defnydd yn y De debyg? Unrhyw un yn gyfarwydd efo enw gogleddol? Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dysgu cymraeg

Mae gen i dipyn o gasgliad ar gyfer dysgu Cymraeg, a dweud y lleiaf. Mae fy merch wrthi’n gwrando ar y CD a ges i’n rhad ac am ddim gan ACEN flynyddoedd yn ôl. Mae Nia Parry’n rhoi’r fersiwn gogleddol ac un deheuol. Awgrymais i fy merch ddysgu’r olaf oherwydd mai yn Abertawe bydd hi. Gan ei bod hi eisiau gwybod am Gymru hefyd, beth fyddai’n well na’r llyfr gan y diweddar Gwynfor Evans, sef the Fight for Welsh Freedom. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhan 2

Reit dwi heb gael llawer o amser i flogio – ond un neu ddau o argraffiadau brysiog am Berlin.  Mae’r llun isod wedi ei dynnu yn Alexanderplatz yn Nwyrain y ddinas.  Ar flaen y llun ceir cerfluniau o Marx ac Engles gan Ludwic Engelhart, ac yn … Parhau i ddarllen

Golwg360: Dathlu Diwrnod Siop Recordiau

Hannah Roberts sydd yn gweld cyfle i ni werthfawrogi beth sydd gan ein siopau annibynnol i’w cynnig … Parhau i ddarllen

Y Twll: Un arbrawf enfawr…dad bedydd avant-garde America

Yn wreiddiol o Lithuania, ymfudodd Jonas Mekas i Efrog Newydd yn 1949 ac fe ddechreuodd gwneud ffilmiau arbrofol o fewn pythefnos o gyrraedd yno. Ers y 60au cynnar, mae e wedi canolbwyntio ar themâu personol o fewn cyd-destun athronyddol gan … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Cymdeithasau Hanes

Mae’r Cymdeithasau Hanes wedi cael chwarter cyntaf prysur a difyr hefyd.

Dyma ddetholiad o newyddion Cymdeithad Hanes Bro Ffestiniog; Cymdeithas Hanes Bro Cynfal; a Chymdeithas Trawsfynydd, o rifynnau Mawrth ac Ebrill 2014:

<!–[if gte mso 9]>

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad yn eich ardal chi

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru swyddogion yn gweithio ar draws Cymru yn darparu cyflwyniadau a gweithdai, yn cefnogi busnes y Cynulliad ac yn mynd i ddigwyddiadau’r haf. Prosiectau a gweithdai Mae’r tîm Allgymorth yn gweithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau a rhanddeiliaid ar draws Cymru yn lleol ac yn genedlaethol yn darparu cyflwyniadau a gweithdai […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Dros y Top (Theatr Bara Caws)

Mae na ddybryd angen sioe gomedi sgetsus ar S4C, ac mae’r cast delfrydol ar daith ar hyn o bryd. Ond ag ystyried y talent, efallai na fyddai teledu’n apelio, mewn cymhariaeth â gwefr theatr byw. Dyma’r ail waith i mi brofi sioe … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Asiant A, Cyfres Pen Dafad

Grrr – mae WordPress yn chwarae i fyny eto! Gorfod ail neud tri chwarter y blogiad yma! Dwi wedi deud ers tro bod angen llyfrau tebyg i rai Anthony Horowitz a Cherub, Robert Muchamore yn Gymraeg. A dyma ni, mae Anni Llyn wedi cyhoeddi un! Mae Alys (Asiant A) yn 14 oed, ac yn debyg […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ysgoloriaeth

Enillodd fy nhrydedd ferch ysgoloriaeth Brad Henry! Mae hyn yn golygu y bydd hi’n astudio ym Mhrifysgol Abertawe am dymor! Mae’n anhygoel bod yna gysylltiad rhwng Oklahoma a’r brifysgol yno ac mae’n anhygoel fyth y bydd fy merch yn byw yng Nghymru am fisoedd. Roedd dau ymgeisydd yn y rownd derfynol am yr ysgoloriaeth yn y brifysgol leol; ffrind i fy merch ydy’r llall. Cafodd y ddwy eu dewis! Maen nhw’n cael mynd efo’i gilydd, ym mis Ionawr y flwyddyn nesaf. Rŵan mae fy merch yn benderfynol o ddarllen am Gymru ac yn awyddus i ail-ddechrau dysgu Cymraeg. Mae’n dal yn anodd credu. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Asiant A, Anni Llŷn

Wedi ei ddechrau ac yn mwynhau’n arw hyd yma! Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymarferion technegol – uno’r Cwestiynau Ysgrifenedig a’r Atebion ar wefan y Cynulliad

Rhan o’m cyfrifoldeb i fel Golygydd y we i’r Cynulliad yw gweithio gyda gwahanol adrannau’r Cynulliad i geisio gwneud ein gwefan yn fwy hwylus ac mor ddefnyddiol â phosibl. Nid gwybodaeth y Cynulliad yw popeth yr ydym yn ei gyhoeddi ar y wefan, sy’n gallu gwneud pethau ychydig yn anodd. Un enghraifft o hyn yw […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Tai am ddim i bawb o bobl y byd!

Wel, i bawb yng Nghymru fel cam cyntaf, efallai…;-) Ia, mae’n swnio fel jôc, neu addewid etholiadol eithaf anarferol, mi wn.  Ond mae wedi bod yn fy nghosi yn ddiweddar – os ydan ni’n derbyn bod hi’n iawn i bobl gael gwasanaeth iechyd am ddim, pam na fedran nhw gael tai am ddim hefyd?  Tydi… Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Adroddiant gwrth-Gymraeg y BBC: tri ffactor

Pam mae eitemau gyda phwyslais gwrth-Gymraeg ar y BBC? Rwyt ti’n aros am rywbeth am Gymru ac mae mwy nag un eitem annifyr yn llifo mewn ar yr un pryd, e.e. Radio Wales, Radio 4. Pam nawr? Dw i’n credu bod mwy o eitemau gwrth-Gymraeg ar y ffordd oherwydd tri ffactor damcaniaethol. 1. Mae mwy o gystadleuaeth […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Merched y Wawr a Sefydliad y Merched

Cafodd y merched gychwyn prysur iawn i’r flwyddyn eto eleni ym Mro Ffestiniog.

Dyma ddetholiad o newyddion o’r canghennau o rifynnau Mawrth ac Ebrill 2014:

 
<!–[if gte mso 9]>

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE

<![ Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogiadau o’r Almaen – rhan 1

Roedd yr haf diwethaf yn anarferol i Flogmenai yn yr ystyr na chymerwyd gwyliau.  Yn lle hynny mi es ati i wneud ychydig o flogio gwleidyddol tra ar wyliau yng ngwlad y Basg a Gogledd Spaen.  Doeddwn i ddim yn disgwyl i lawer ddarllen a dweud y gwir, ond er syndod i mi cefais fwy o ddarllenwyr yn ystod y cyfnod hwnnw nag yn ystod unrhyw ran arall o’r flwyddyn.  Felly dyma drio’r un peth eto – ‘dwi yn ardal Berlin y tro hwn.

Y Trabant ydi’r car isod – darn o beirianwaith a ddaeth yn drosiad am fethiant y drefn Gomiwnyddol i lwyddo ar lefel economaidd.  Fyddai neb wedi credu hynny pan gynhyrchwyd y Trabant am y tro cyntaf yn Nwyrain yr Almaen yn 1958  - fel car roedd yn cymharu’n ffafriol ag unrhyw beth a gynhyrchwyd yn y Gorllewin ar y pryd.  Serch hynny ychydig iawn o ddatblygiadau a gafwyd wedi hynny – erbyn diwedd yr wythdegau roedd y cyferbyniad rhwng y Trabbi ar un ochr i Wal Berlin a’r Mercs a’r Beamers ar yr ochr arall yn ymylu ar fod yn greulon.  

Er mor elfennol mae’r car yn ymddangos i ni heddiw, roedd yn eitem i’w thrysori yn Nwyrain yr Almaen – roedd rhestr aros o ddeuddeg mlynedd i gael un, ac roedd yn costio rhwng 11,000 a 13,000 Ostmark – cyfwerth a chyflog cyfartalog ugain mis.  Mae cyflog cyfartalog yng Nghymru yn tua £20,000 y flwyddyn – felly roedd yn costio mwy na £32,000 yn ein pres ni.  

Rydych yn hynod o anhebygol o weld Trabbi ar y lon heddiw oni bai bod ei injan wedi ei addasu’n sylweddol – mae’n cynhyrchu llawer mwy o lygredd na sy’n gyfreithlon – tua phump gwaith cymaint o carbon monocsid na char gorllewinol o’r un cyfnod.   Roedd y  cynhyrchu llawer iawn mwy o wenwyn na Mercs oedd efo injan chwe gwaith cymaint a’r uned 600cc oedd yn gyrru’r Trabbi.

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

13eg Ebrill 2014 – Cafwyd Oedfa Deulu arbennig heddiw oedd yn dathlu gwaith y plant dros y tymor diwethaf.  Dangoswyd cyflwyniad y plant o stori’r Creu.  Roedd gwaith Pasg y plant yn addurno’r festri ac roedd y plant wedi dysgu eu gwaith yn a… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

6ed Ebrill 2014 – cwis hwyliog heddiw a chyfle i gael ymarfer ar gyfer Oedfa Deulu yr wythnos nesa. Ar ol yr holl waith caled mwy o hwyl yn gwneud cacennau Pasg! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: neges gas

Mae’n drist bod rhai pobl yn mwynhau bod yn gas. Druan o Lucrezia sydd wrthi’n sgrifennu blog a chreu fideos i helpu dysgwyr yr Eidaleg; cafodd hi neges ofnadwy o gas yn ddiweddar. Rhaid bod hi’n cael sioc gan ei bod hi’n ei bostio ar ei thudalen Face … Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Fy mhrofiad gwaith yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru gan Tooba Naqvi

Ble ddechreua i? Mae wedi bod yn freuddwyd gen i erioed cael gweithio mewn amgylchedd ffurfiol ond cyfeillgar. Ar ôl gweithio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru am 5 diwrnod, gallaf ddweud bod fy mreuddwyd wedi’i gwireddu. Rwyf mor ffodus fy mod i wedi cyfarfod â Mari Wyn Gooberman y llynedd pan oeddwn yn ymweld â’r Senedd. […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Caeau

Roedd Bolahaul yn enw cyfarwydd yn ardal fy mebyd. Enw cae, enw fferm, enw ar heol hyd yn oed.  Mae’n golygu lle heulog braf ac roeddwn i wastod yn ei ddychmygu fel rhywun yn gorwedd ar draeth yn danbgos ei bola i’r haul ar ddiwrnod o haf. A dyma ein Bolahaul ni Tynnais i’r llun […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Adolygiad: 35 Diwrnod

Daniel Johnson sy’n rhoi’i farn ar y ddrama wrth iddi gyrraedd hanner ffordd … Parhau i ddarllen

Golwg360: Blog Llundain – Huw’n adrodd hanes

Ymweliad arbennig i Ysgol Gymraeg Llundain – a llwyddiant mawr i un o’u disgyblion Parhau i ddarllen

S4C Caban: Disgyblion Ysgol Bro Hedd Wyn yn serennu ar S4C

Mi fydd plant ardal Trawsfynydd yn serennu ar S4C ar ôl cymryd rhan mewn rhaglen sy’n olrhain hanes un o enwogion y cylch, Hedd Wyn.  A dydd Mercher diwethaf gwelodd y sêr ifanc eu hymddangosiad ar y sgrin mewn premiere …Darllen mwy Parhau i ddarllen