Dyddlyfr y Bachan Main: METHU Â SBARIO GOF

Y Gwladgarwr. 28 Tachwedd 1868.

METHU A SPARIO GOF.

Yn ddiweddar, darfu i of mewn pentref yn Spain lofruddio dyn, am yr hyn y condemniwyd ef i farw. Ymgasglodd trigolion y lle yn nghyd, a thaer erfynasant ar yr awdurdodau am beidio crogi y gof, am ei fod yn wir angenrheidiol yn y lle i bedoli ceffylau, gwella olwynion, &c. Ond meddai yr alcade [sic;  = alcalde], “Pa fodd y gallaf felly gyflawni cyfiawnder?” Atebwyd ef fod dauwehydd yn y lle, a bod un yn eithaf digon, ac am iddo grogi y llall.

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Maes parcio dinasol • City carpark Mixed paint on board (122 x…

Maes parcio dinasol • City carpark
Mixed paint on board
(122 x 61cm) • £500

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Holi Mair Wynn Hughes

Edrych mlaen at y Steddfod? A fi – ac un o’r pethau cynta fydda i’n eu gwneud ( ar ôl gosod fy stondin efo’r campafan – os gai help rhywun i godi’r adlen hurt sy gen i) fydd holi’r awdures Mair Wynn Hughes. Mi fydd hynny’n digwydd  am 5.00 ar y pnawn Sul cynta, Awst […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Rhannu’r hyn a ddysgwyd o Adolygiad Annibynnol o Effaith y Gyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru

Mae’r Gyfnewidfa Arfer Da wedi bodoli ers diwedd 2010/dechrau 2011. Gwnaethom amlinellu sut beth fyddai llwyddiant mewn 5 mlynedd, a gwnaethom ymrwymo i werthusiad annibynnol o’r hyn roeddem yn ceisio ei gyflawni yn 2016. Felly ar ôl pum mlynedd, daeth yr angen i gynnal adolygiad annibynnol. Felly, fel gyda phopeth sy’n ymwneud ag arfer da, […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: DAN Y CHWYDDWYDR – HOLI BETHAN GWANAS

Yr awdur Bethan Gwanas sydd yn cael ei holi gan Y Silff Lyfrau yr wythnos hon! Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: The Legends in our Art

As part of the Arthur and Welsh Mythology exhibition, Gregynog Gallery – the largest and most prestigious gallery in Wales – will exhibit some of […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dyletswydd y byd call

Heddiw roeddwn i’n meddwl ysgrifennu am siocled a wnaed yn Oklahoma, nes i mi weld fy mlog diweddaraf isod. Mae wyneb y llofrudd yn gwenu’n braf ar wely ysbyty Israel, wedi cael triniaeth radd uchaf yn fy nghythruddo cymaint fel na fedra i. Dylai’r holl fyd call gondemnio dim ond y dyn hwnnw, ond yr holl arweinwyr sydd yn dysgu eu pobl mai sanctaidd ydy trais a llofruddiaeth anfad, a’u hannog nhw i gyflawni troseddau erchyll. Fe gadwa’ i’r llun hwnnw er mwyn cofnodi erchylltra’r trosedd. Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gweithiwr Newydd Cynllun Efe

Newyddion da! Mae Cynllun Efe wedi penodi Gweithiwr newydd. Bydd Catrin Ruth Hampton yn cychwyn ei swydd newydd fel Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Efe ar Fedi 1af, 2017. Mae hon yn swydd lawn amser mewn cydweithrediad ag Eglwys y Bedyddwyr yng Nghaersalem, Caernarfon a Scripture Union. Bydd Catrin yn gwasanaethu Eglwys Caersalem am ddiwrnod […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Anifail – Ysbiwyr: Sialens Darllen yr Haf 2017

Cwningod wedi’u creu gan plant yn sesiwn crefft Llyfrgell Y Rhyl heddiw.  Sesiwn nesaf – Awst 7fed 2.00yh. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: ‘GALAR A FI’ – STORI ESYLLT MAELOR

Esyllt Maelor, yn trafod pwysigrwydd siarad am alar a’i phrofiad personol hi. Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Y Neuadd Ymarfer, Plas Dumfries, Caerdydd

Cafodd y Neuadd Ymarfer ei hadeiladu â chyllid gan ymddiriedolwyr trydydd Ardalydd Bute (oedd yn blentyn dan oed ar y pryd) yn 1867 ar gyfer y gwirfoddol-lu yn bennaf (rhagflaenydd Byddin y Tiriogaethwyr). Cafodd ei dylunio gan bensaer o Lundain, Alexander Roos, a oedd hefyd yn un o ymddiriedolwyr Bute. Cafodd briciau lliwgar eu defnyddio […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Llyfr a Llymed – Llyfrgell Rhuthun, 31/7/17, 7.30

Dadeni – Ifan Morgan Jones Pan aiff lladrad yn Nhwr Llundain o chwith, caiff yr archeolegydd Bleddyn Cadwaladr a’i fab Joni Teifi eu galw i ddatrys yr achos. Ond mae’r hyn y maent yn ei ddarganfod yn eu gwthio i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

atgof.co: Llun Aberystwyth

fel y moroedd : gwallgofrwydd

Roedd neges frys Jane o Jerwsalem yn fy nisgwyl pan agorais yr e-bost y bore ‘ma – am y llofruddiaeth erchyll gan Arabaidd ifanc sydd yn ddig wrth y synwyryddion metel. Drywanodd o dri o Iddewon i farwolaeth yn eu cartref tra oedden nhw’n dathlu Saboth. Cafodd o’i saethu gan filwr, a’i gludo i’r ysbyty ISRAELAIDD i gael triniaeth. Bydd o’n cael ei yrru at garchar ar ôl iddo fod yn ddigon gwell. Yna, bydd o’n dechrau ennill cyflog gwych gan Awdurdod Palestinaidd am lofruddio Iddewon!

y llun: y llofrudd wedi cael triniaeth ddyngarol yn yr ysbyty Israelaidd Parhau i ddarllen

cymraeg – gwallter: ‘The Llanboidy molecatcher’ gan James Lewis Walters

Sylwais i ar y llun am y tro cyntaf llynedd. Ar y pryd roeddwn i’n chwilio am bethau eraill yn Amgueddfa Sir Gâr, yn hen Balas yr Esgob yn Abergwili. Hongiai’r llun yn swil, mewn lle anamlwg y tu ôl i ddrws. Ei destun eithriadol ac arddull medrus a ddenodd fy llygad gyntaf. Arhosodd y llun […] Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Dewis tyngedfennol i gynghorwyr Gwynedd

Anghydfod y gellid bod wedi ei osgoi Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhifyn Gorffennaf allan rwan!

Mae’n braf cael dod ‘nôl i gyfrannu at rifynnau haf Llafar Bro eto, ond a hithau’n gyfnod anodd i’r byd newyddiaduraeth, efo llai a llai o bobl yn darllen papurau, a diwedd ein ‘Papur Cenedlaethol’ Y Cymro yn hoelen arall yn arch y wasg … Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Gerddi’r Frenhines, Bae Colwyn

Dyma lun hafaidd braf (o’r 1960/70au, mae’n debyg)  o Queens Gardens Bae Colwyn Parhau i ddarllen

fel y moroedd : jane wedi’i bygwth

Yn sgil terfysgoedd dros synwyryddion metel ar gatiau Temple Mount, cafodd fideo Jane o Jerwsalem ei bostio ar wefan Hamas a’i weld gan 370,000 o bobl. Fel canlyniad, cafodd hi filoedd o fygythiadau marwolaeth gan Fwslemiaid candryll. Dim ond dweud y gwir mae hi ers blynyddoedd, ond rŵan mae hi’n gorfod bod yn ofalus iawn. Does ganddi ofn fodd bynnag; mae hi’n dal ati ddweud y gwir a sefyll efo Israel. Mae yna gannoedd o filoedd o gefnogwyr sydd wrthi’n gweddïo drosti hi. Parhau i ddarllen

Awê Awen: Wythnos yn Galiza

Gan fod is-deitl y blog hwn yn datgan mai ‘Blogio am deithio’ ydw i, a’r blog wedi derbyn nifer o ymwelwyr newydd yn ddiweddar, ro’n i’n meddwl y byddai’n syniad i mi sgwennu pwt am y gwyliau fues i arno rhyw fis yn ôl. Ydy, mae hynny’n eitha pell yn ôl, ond dw i’n gweithio’n […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Y Sioe Frenhinol 2017

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dychwelyd i Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd rhwng 24-27 Gorffennaf gyda rhaglen newydd o ddigwyddiadau, a chyfle i’r cyhoedd gyfarfod ag Aelodau a staff y Cynulliad a chael gwybod mwy am ein gwaith. Byddwn yn y Pafiliwn Gwyrdd, ac mae croeso i bawb ymweld â’n stondin i roi eich barn … Continue reading Y Sioe Frenhinol 2017 Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: The Happiness Stone

Legends. Legends. Legends. This year has been designated Year of the Legends and we in Wales are fortunate to have them in abundance – Mabinogi, […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Gorffennaf 2017

01/07/17 – Cynhaliwyd Dathliad Tŷ Crwn Glan Morfa yn y Rhyl Ar ôl diolch i’r Gwirfoddolwyr a’u llongyfarch am 12 mis cyntaf y Prosiect Tŷ Crwn aethom ymlaen i blannu planhigion bach gyda’r plant a sgwrsio â rhieni ynglŷn â phwysigrwydd yr ardal hon i drigolion lleol. 02/07.17 – Diwrnod Hwyl i Deuluoedd yng Ngerddi […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Gorffennaf 2017

Darlleniad y Dydd: Numeri 6: 22-27 (BCND:tud.127/ tud.116)

Bore da a chroeso cynnes i bawb ohonoch sydd ym Mro Aled, a gobeithio y caiff bawb sy’n ymweld â’r Sioe yn Llanelwedd wythnos lwyddiannus yno. Wrth i ni ddod at gyfnod o orffwys ar gyfer nifer o weithgareddau’r ofalaeth dros yr haf, diolchwn fod cynhaliaeth yr . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Gorffennaf 2017

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : te dagrau

Dyma sawl deigryn ychwanegol at de Mr. Tylluan:Siglen dydy neb yn siglo arno fooherwydd bod y plant i gyd wedi tyfu a gadael cartref Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: DEG LLUN TRAWIADOL AM DRAWSFYNYDD

DEG llun arbennig i roi blas i chi ar hanes rhyfeddol Trawsfynydd. Parhau i ddarllen

Gwyneth Glyn: *Tro* Albwm Newydd Gwyneth Glyn Yn Rhyddhau Medi 29 2017

Bydd Gwyneth Glyn yn rhyddhau ei halbwm newydd, Tro, ar label bendigedig ar y 29ain o Fedi. Tro yw’r albwm unigol ddiweddaraf gan un o artistiaid mwyaf diddorol a disglair Cymru. Mae cariad Gwyneth at iaith, a’i chrefft a’i dawn fel cyfansoddwraig yn amlwg yn y caneuon grymus hyn. Hefyd yn ymddangos ar yr albwm […]

The post *Tro* Albwm Newydd Gwyneth Glyn Yn Rhyddhau Medi 29 2017 appeared first on Gwyneth Glyn.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beleek a Brexit

Dwi’n digwydd bod yn teithio Iwerddon ar hyn o bryd, ac o ganlyniad mae blogio’n ysgafn iawn.  Serch hynny, hyd yn oed pan ar wyliau mae rhywbeth perthnasol i wleidyddiaeth Cymru’n codi.  Yr hyn gododd y tro hwn oedd aros yn nhref fechan Bele… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps

Chief Executive and Librarian, Linda Tomos tells us about her love for maps as part of our #LoveMaps campaign.   “My fascination with maps dates […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Trivallis: Newid diwylliant o fewn y rheng flaen

Read this post in English Yn y trydydd o gyfres o flogiau ar raglen Frontline Futures y Sefydliad Tai Siartredig, siaradodd Dyfrig Williams â Jonathan Tumelty o Trivallis i glywed sut maen nhw’n grymuso ei staff i arwain newidiadau i wasanaethau. Yn ein digwyddiad diweddar ar wella arweinyddiaeth a pherchenogaeth ddigidol, rhannodd Chris Bolton sleid […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : siwrnai boeth

Des i adref neithiwr wedi siwrnai sydyn i Texas. Y gŵr a yrrodd yr holl ffordd (270 milltir) ac yn ôl efo’n mab ni fel llywiwr wrth ei ochr. Ar ôl gweld ein mab hynaf a’i deulu sydd yn byw cyfagos, roedd rhaid i mi fynd i Dallas i nôl fy mhasbort newydd. Roedd y siwrnai hir yn her ei hun, ond ar ben hynny, torrodd A/C ein car ni yng ngwres Texas! Prynon ni boteli dwr i’w rhewi a chist iâ i’w cadw. Roeddwn i’n teimlo pe baswn i’n eistedd mewn popty am bum awr a hanner hyd yn oed efo’r poteli oer. 

y llun: y gist iâ efo baner Texas Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -cofio

Yn ystod y flwyddyn 2017, byddwn yn cofio am eni sawl emynydd, llenor a bardd. Mae ambell ymdrech wedi ei gwneud eisoes i gofio’r Pêr Ganiedydd o Bantycelyn – a anwyd dri chan mlynedd union yn ôl. Yn nhyb llawer, gellid bod wedi gwneud llawer mwy,… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Darllen Lliwiau’r Eira
Mae Lyn Ebenezer yn llawn moliant yn ei adolygiad o “Lliwiau’r Eira” gan Alun Jones: gwelir http://www.gwales.com/goto/biblio/en/9781848515512/?session_timeout=1


Dwi newydd orffen darllen y llyfr am yr ail-waith.  Felly mae rhaid fy mod i wedi ei mwynhau o ddifri a meddwl ei fod yn werth ail-ddarllen.  A mae hynny sicr yn wir, er fy mod ddim cweit yn siwr beth yn union sydd mor hudolus am y llyfr yma.  Y tro yma dan ni’n darllen y llyfr yn y grwp darllen yn Llundain – a bydd o’n ddiddorol gweld be mae eraill yn gwneud ohono fo.  Dydy o ddim I ddant bawb swn i’n meddwl.  Ond bydd rhaid aros tan ddiwedd Fedi i weld – dyna pryd dan ni’n trafod y llyfr.


Dydy o ddim wedi dod yn lyfr glasurol, am wn i.  A falle ei fod o yn rhy hir i rai ddarllenwyr.  Mae yma anturiaethau a chyffro, ond yn y bôn, dim dyma ydy brif gymeriad y llyfr.  I fi, mae o’n lyfr am natur ddynoliaeth, am gyfeillgarwch – yn ogystal a thrais a chreulondeb – a be sydd yn digwydd yn y pen draw pan mae pobl yn cael eu drin yn wael ac o dan ormes.  Mae o’n trafod byw mewn gymuned, a hefyd mae’r cymeriadau yn treulio llawer o amser yn teithio ar droed.  Does dim ffordd arall o deithio: dydy ceffylau ddim yn cael eu ddefnyddio – a does dim technoleg yn y byd yma chwaith.

Mae’r iaith yn ardderchog ond yn anodd mewn llefydd i rywyn ail iaith Gymraeg [ fel fi].  Does dim cyfaddawd yn fama gan Alun Jones.  


Yn y byd yn y nofel yma, mae annifeiliad gwyllt yn chwarae rhan fawr, yn enwedig yr eryr a’r blaidd.  A natur ei hyn; y tywydd, y mynyddoedd a’r creigiau a’r llynnoedd.  Yn y diwedd, y tro yma, r’on i’n meddwl bod y llyfr braidd yn hir: doedd dim angen gymaint.  Ond falle y peth mwyaf pwysig i fi ydy ayrgylch y llyfr.  Dyma be mae Lyn Ebenezer yn dweud, a dwi’n cytuno’r llwyr: 

Yn y nofel hon mae yna gynhwysin prin arall.  Yn Saesneg fe’i gelwir yn “mood”.  Y gair Cymraeg annigonol yw ‘awyrgylch’.  Mae’n gynhwysyn anodd iawn i’w ganfod, heb son am ei ddefnyddio.  Dyma’r cynhwysyn s’yn cyfranu at lwyddiant y cyfresi Scandinafaidd ar BBC4 fel The Bridge, The Killing, Wallander a Bergen [a tasai Ebenezer wedi sgwennu hwn yn ddiweddar efallai fase wedi ychwanegu Y Gwyll].  Ac mae Alun Jones yn sicr wedi ei ganfod yn LLiwiau’r Eira.

Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 LLYFR I DDARLLEN AR Y TRAETH

Ta waeth lle byddwch chi’n treulio’ch haf dyma wledd o lyfrau addas i chi ddewis a pacio i fynd gyda chi! Parhau i ddarllen

Esgyrn: Rhai sylwadau ar hunanladdiad diwylliannol

Dydw i ddim yn aelod o Gyngor Gwynedd ers mis Mai eleni, ond cyn i mi gamu o’r neilltu roeddwn i wedi bod yn aelod am naw mlynedd. Am y rhan fwyaf o’r cyfnod hwnnw, fe fues i’n ymwneud a chynllunio mewn rhyw ffordd neu gilydd – yn aelod o

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Holi Morgan Tomos

Morgan Tomos ydi’r diweddaraf i ateb fy nghwestiynau i. Mae o’n fwyaf adnabyddus am ei gyfres am Alun yr Arth: ond mae o wedi sgwennu ambell lyfr arall hefyd, ac mae ‘na fwy ar ei wefan o (linc yn is i lawr y blog). Daw Morgan  o Gaernarfon yn wreiddiol ond mae’n byw ym Mirmingham […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt

This month, musician Dr Lyn Davies talks about his love for art as part of our #LoveArt campaign. His second choice is ‘Arthur Giardelli’ by […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: YMCA a Neuadd Cory, Rhodfa’r Orsaf, Caerdydd

Roedd yr YMCA a Neuadd Cory yn  gymdogion drws nesa i’w gilydd ar Rodfa’r Orsaf, gyferbyn â’r fynedfa i Orsaf Heol y Frenhines.  Mae’r ddau yn dyddio o tua 1900. Mae’r YMCA yn olrhain ei wreiddiau yn ôl i 1844, pan ffurfiodd criw o frethynwyr Llundain, dan arweiniad George Williams, Gymdeithas Efengylaidd y Brethynwyr.  Buan […] Parhau i ddarllen

Stopiwch Wylfa: Arddangosfa Ffotograffeg FUKUSHIMA – CYMRU yn Niwbwrch

O Sadwrn, 5 Awst ymlaen, bob dydd ym mis Awst, yn Neuadd Prichard Jones, Niwbwrch – Cynhelir  arddangosfa o waith Lis Fields yn portreadu trawma cymuned Fukushima yn dilyn y trychineb niwclear chwe blynedd yn ôl. Mae llawer iawn o’r wybodaeth wedi ei gelu rhag y byd allanol ond, gyda degau o filoedd o bobl […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Sut all hyfforddi cefnogi penderfyniadau rheng flaen gwell

Read this blog post in English Sut gall hyfforddiant (‘coaching’) helpu staff rheng i flaen wneud penderfyniadau gwell? Cwrddodd Dyfrig Williams ag Owain Israel o Gymdeithas Tai Charter i ddysgu sut mae’n helpu staff i gymryd perchnogaeth o gwynion. Ar ôl blogio am y rhaglen Frontline Futures, a’r hyn y gellir ei ddysgu ohoni ar […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Library Foundations get the Royal Touch

The 15th of July is an important date for the Library as on this date in 1911 not one but two foundation stones were laid […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Stablau Guest, Merthyr Tudful

Gyda chyflenwad lleol digonol o fwyn haearn, calch, coed a glo, roedd Merthyr Tudful yn  ganolfan gynnar bwysig ar gyfer creu haearn a dur. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sesiwn Crefft i’r Teulu – Llyfrgell Y Rhyl, 24ain Gorffennaf

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri 16 Gorffennaf 2017

Y SAMARIAD TRUGAROGRoedd dyn yn teithio i lawr o Jerwsalem i Jericho …… a dyma ladron yn ymosod arno.Dyma nhw’n dwyn popeth oddi arno, ac yna ei guro cyn dianc.Dyma Offeiriad Iddewig yn digwydd dod heibio, ond pan welodd y dyn yn gorwedd … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ffrindiau Mrs May yn cael hwyl

fel y moroedd : nyth wag

Mae fy mab ifancaf ar restr aros College of the Ozarks ers misoedd. Mae yna gynifer o ymgeision yn gobeithio mynd i’r brifysgol fach wych honno. Cafodd o alwad ffôn ddoe gan y brifysgol; cynigir lle dros y tymor nesaf a fydd yn dechrau mewn mis! Mae o a’r teulu (a finnau wrth gwrs) wrth ein bodd! Na fydd rhaid iddo fynd i’r brifysgol leol; dylai fo adael y gwaith rhan amser a gychwynnodd ond wythnosau’n ôl. Mae ei chwaer yn astudio yno’n barod, sydd yn help mawr. Bydd gen i a’r gŵr nyth wag go iawn.  Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad: Deffro’r Gwanwyn (Canolfan Berfformio Cymru)

Roedd gwres The Gate yn danbaid ar noson gyntaf  Deffro’r Gwanwyn; cynhyrchiad tymor olaf myfyrwyr Canolfan Berfformio Cymru ,Y Drindod Dewi Sant. I gyfri am hyn oedd cyfuniad o’r tywydd tesog, hormonau’r dorf, a pherfformiadau’r cast – oedd ar dân … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : erchylltra

Unwaith eto – cafodd plismyn Israelaidd eu llofruddio, wrth Borth Lew’r Temple Mount yn Jerwsalem hyd yn oed. Roedd y tri llofrudd, a gafodd eu saethu gan blismon arall, yn gwenu yn y selffi’r noson gynt yn dweud y byddai eu gwen yn felysach y bore wed… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gwilym Owen rhif _ _ _ beth bynnag

Agwedd y Blaid at Wylfa Newydd ydi testun hefru Gwilym Owen yn Holwg yr wythnos yma, methiant Cyngor Cenedlaethol y Blaid i ganiatau i’r grwp yng Nghonwy i glymbleidio efo ‘r Toriaid oedd hi bethefnos yn ol, cwyno bod y Blaid yn cyd weithio efo’r Toria… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: The ‘Holy Grail’ of Nanteos

This weekend the Nanteos Cup will return to Strata Florida Abbey, where, according to tradition, it was kept by the Cistercian brothers before Henry VIII’s […] Parhau i ddarllen