BlogMenai.com: By jingo – i ffwrdd a ni unwaith eto

Slang o’r ail ganrif ar bymtheg ydi’r term Saesneg By Jingo.  Yn y dyddiau hynod grefyddol hynny ‘doedd pobl ddim yn fodlon defnyddio enw Iesu Grist mewn cyd destun ysgafn, felly roedd yn well ganddyn nhw ddweud By Jingo na By Jesus.Yn y… Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Gwywo

Ymgryma’th ben mewn gwyll gwyrdd,
Gan blethu’n dwt mewn drain.
Wyla law i gnawd y tir
Yng nghrebrwng trist yr Hydref main.
Gorffwysa’n awr yn nagrau’r coed
A safai’n llwm uwch ben dy fedd;
Â’u traed yn arch i’th warchod di,
Rhag bryntni oer y byd di-hedd.

View On WordPress

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Colin Charvis – Cymro wedi’r cyfan!

Mae Colin Charvis, un o arwyr rygbi Cymru a gafodd ei ddal yng nghanol sgandal ‘Grannygate’ yn y 90au, o dras Gymreig wedi’r cyfan, yn ôl ymchwil newydd gan y prosiect CymruDNAWales. Hefyd, mae ei brawf DNA wedi dangos fod …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Wythnos Hefin Jones

S4C, Twrci a thraffig yr A55 i gyd yn cael sylw’r wythnos hon Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Colofn y Pigwr -aros mae’r peilonau mawr

Ein colofnydd pigog yn gollwng rhywfaint o stêm am bwnc lleol arall.

Gwrando ar y radio un bore, a chlywed y newyddion syfrdanol bod y Grid Cenedlaethol am wneud cymwynas fawr â thrigolion cefn gwlad. Y gymwynas mewn golwg oedd i’r cwmni weld synn… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Mwg Coffa’r Rhyfel Mawr

Ar 18 Gorffennaf 1919, cyflwynwyd mygiau coffaol i 455 o ddisgyblion yn Ysgol Ferched Caerffili i nodi diwedd y Rhyfel Mawr pan lofnodwyd y Cytundeb Heddwch yn Versailles.  Roedd y mygiau hefyd yn ddiolch am y gwaith rhagorol a wnaeth y staff a’r disgyblion yn yr ysgol dros y 5 mlynedd flaenorol i gefnogi’r ymdrech […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: #WifiAmDdim

Wifi am ddim ar gael yn Llyfrgelloedd Y Rhyl, Prestatyn, Rhuthun, Dinbych, Corwen a Llangollen. Galwch heibio am fanylion. Sesiwn Galw Heibio Ddigidol – Llyfrgell Y Rhy, 2.00 – 4.00 Cael gwybod mwy am y gwasanaethau ar-lein sydd ar gael … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyrraedd

Dechreuodd hi fwrw’n drwm yn sydyn ar ein ffordd. Pan gyrhaeddon ni dŷ fy merch hynaf, roedd y llecyn o flaen y drws blaen dan ddŵr. Roedd rhaid cerdded drwyddo. Mae fy merch a’i gŵr yn cael cinio efo ei rieni, ac felly dan ni’n ymlacio hebddyn nhw nes iddyn nhw ddod yn ôl. Coginiais a fy merch arall swper sydyn i ni wrth ddefnyddio beth bynnag a oedd ar gael yn y gegin. Fe wnaethon ni spaghetti blasus iawn efo cig moch a llysiau yn annisgwyl. Yfory dan ni’n cael cinio mawr yma. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Is etholiad De Pwllheli (Gwynedd)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 8:23-27 (BCND:tud.9/ BCN: tud.8)

Bore da i chi gyd! Estynnwn groeso cynnes i bawb i’n hoedfaon ni heddiw. Dyma i chi fraint i gael dod at ein gilydd i gydaddoli a chyd-ddysgu am y Duw byw. Gobeithio y bydd ein calonnau ar agor i air Duw symud yn ein bywydau.

Dwi’n . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Tachwedd 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Dim byd yn rhy anodd i’r Iesu (Marc 5:1-20) – Rhun Murphy (22.11.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22112015_pm_rhunmurphy.mp3
Parhau i ddarllen

Golwg360: FIDEO: Cyfarfod ‘Argyfwng Darlledu Cymru’

Trafodaeth ar ddyfodol S4C ar lif byw o’r Galeri yng Nghaernarfon Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Troi newyddion da yn newyddion drwg

Dwi’n gwybod ei bod yn draddodiadol yn y Gymru sydd ohoni i fod mor besimistaidd a phosibl ynglyn a dyfodol yr iaith – ond ydi’r bennawd yma’n mynd ychydig yn rhy bell dywedwch?  Mae’n arwain stori am gynnydd yn y nifer o siaradwyr Cymraeg rhugl a… Parhau i ddarllen

Maes Rhos Rhyfel: Yr efengyl yn ôl… sgrifennu “Iddew”

Bydd fy nofel am Iesu (neu Yeshua, fel dwi’n ei alw fo, i roi iddo ffurf cywir ei enw) yn cael ei chyhoeddi gan Wasg y Bwthyn yn 2016. Mae “Iddew” yn portreadu taith arteithiol dyn tuag at hunanymwybyddiaeth, ac mi gafodd hi glod gan feirniad Gwobr Goffa Daniel Owen eleni. Roedd hi’n un o […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Cofio’r Comisiynwyr

Aled Morgan Hughes sydd yn edrych ar ras etholiadol arall fydd yn digwydd yng Nghymru’r flwyddyn nesaf Parhau i ddarllen

S4C Caban: Noson Gwylwyr Llundain – 1 Rhagfyr

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cyfeirio Ar-lein

Yn gwneud ymchwil neu angen help gyda’ch gwaith cartref? Edrychwch ar ein gwasanaethau cyfeirio ar-lein. Holwch yn eich llyfrgell am fanylion. Sesiwn Galw Heibio Ddigidol – Llyfrgell Y Rhyl, 2.00 – 4.00 Cael gwybod mwy am y gwasanaethau ar-lein sydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Sbaen, ISIS, Etholiad

Llai na mis i fynd tan etholiad cyffredinol llywodraeth Sbaen, ac mae’r prif weinidog Mariano Rajoy yn gwneud ei orau glas i ohirio penderfyniad ar ddanfon milwyr Sbeinig i helpu Ffrainc ar ôl yr ymosodiadau. Nid bomio Siria sydd mewn golwg yma, ond hala dynion a menywod i Affrica, i gymryd lle unedau byddin Ffrainc […] Parhau i ddarllen

Traws Link Cymru: Gwefan newydd! / New website!

Bydd gwefan newydd Traws Link Cymru yn lansio’n fuan!   Traws Link Cymru’s new website will be launching soon! Watch this space! Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Carreg filltir arbennig yn hanes estyniad Ysgol Glan Clwyd

Mae prosiect buddsoddiad mawr i wella adeiladau Ysgol yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy wedi cymryd cam pwysig ymlaen – gyda’r cytundeb ar gyfer y gwaith wedi cael ei ddyrannu i gwmni Willmott Dixon Construction Cyf. Mae £15.9 million  yn cael ei fuddsoddi er mwyn creu estyniad a gwella safon adeiladau, o ganlyniad i’r galw cynyddol […] Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Hen Rech Flin: Corbyn yn Ymatal

Hen Rech Flin: Corbyn yn Ymatal: Un o’r obeithion (ac fel un sy’n casáu’r Blaid Lafur, un o’r pryderon i mi) oedd bod ymgyrch Jeremy Corbyn am arweinyddiaeth… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Corbyn yn Ymatal

Un o’r obeithion (ac fel un sy’n casáu’r Blaid Lafur, un o’r pryderon i mi) oedd bod ymgyrch Jeremy Corbyn am arweinyddiaeth y Blaid Lafur wedi bywiogi’r rhai nad oeddent erioed wedi pleidleisio cynt i gefnogi Llafur. Fe lenwodd neuaddau yn Lloegr i w… Parhau i ddarllen

Golwg360: Gobeithio am ddyfodol gwell

Cerith Rhys Jones, o WWF Cymru, sy’n son am ei obeithion ar gyfer cynhadledd newid hinsawdd COP21 Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: A chyn ein bod yn son am long lawen y Blaid Lafur _ _

BlogMenai.com: Guto Bebb, Russell Goodway ac S4C

Gweler ymateb Russell Goodway i gwestiwn hollol resymol Guto Bebb ynglyn a chyllido S4C.  I’r rhai ohonoch sydd ddim yn gyfarwydd a Russell, mae’n gynghorydd Llafur yn Nhrelai, Caerdydd.  Mae hefyd yn gyn arweinydd y cyngor – yr un mwyaf dadl… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Penarth: Cyhoeddiad Annisgwyl

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi, ar ran Cyngor Tref Penarth, fe fydd holl agendâu a chofnodion cyfarfodydd y cyngor ar gael yn Gymraeg o 1 Ionawr 2016 ymlaen. Nid hynny yn unig, ond fe fydd croeso i unrhyw aelod o’r cyhoedd mynychu’r cyfarfodydd hynny a derbyn gwasanaeth hollol Gymraeg, yn raslon, gan y Cyngor. […] Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Hwyl a Sbri Ysgol Sul

22ain Tachwedd 2015 – diwrnod parti Hwyl a Sbri.  Gemau a cwis Nadolig.  Bydd Hwyl a Sbri yn ail ddechrau yn fuan yn 2016. Bydd croeso mawr i ti a dy ffrindiau yn Maesyneuadd – rhaglen ar gael yn fuan.   Parhau i ddarllen

fel y moroedd: chwilio am gamgymeriad

Pan welais y llun cyntaf hwnnw, roeddwn i’n meddwl bod Blu Oscar yn chwarae tric ar ei ddarllenwyr, neu geisio gweld pwy fyddai’r cyntaf i sylwi camgymeriad yn y llun, fel gêm plant. Sut ar y ddaear gallai clochdy San Marco ac Eglwys Salute sefyll ochr yn ochr? Wedi gweld gweddill y lluniau a meddwl yn galed, roeddwn i’n sylweddoli o’r diwedd mai oddi ar Giudecca tynnodd y lluniau!  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Clec arall i S4C

Felly mae’r rhan o gyllideb  S4C sy’n dod gan lywodraeth San Steffan yn lleihau o £6.7m i £5m erbyn 2019/20 – cwymp  o 26%.  Rydan wedi cael y newyddion da o lawenydd mawr yma ar ddiwrnod pan rydym hefyd wedi clywed bod George Osborne wedi dod o hyd i £23bn nad oedd yn gwybod bod ganddo ac wedi mynd ati i gynyddu gwariant ar yr heddlu, ‘amddiffyn’ a chael gwared o’r toriadau mewn credydau treth.  Byddai arbed S4C rhag y toriad  wedi costio 1/13,530 o’r £23bn.Mae £1.7m yn bres mawr i S4C, ond dydi o ddim mewn gwrionedd.  Cymharwch y ffigyrau hyn efo’r gwariant canlynol dwi wedi eu dewis ar fympwy.

Bomio Libya a’i throi’n wladwriaeth sydd wedi methu –  £320m
Bwydo’r cannoedd o Arglwyddi yn Nhy’r Arglwyddi – £1.3m.
Treuliau’r 650 Aelod Seneddol – £103m (2013)
Y gost o addasu RAF Voyager A330 at ddefnydd David Cameron –  £10m.
Cost tebygol uwchraddio adeilad San Steffan £5.7bn.
Gwir gost y teulu brenhinol £334m y flwyddyn (pan ystyrier diogelwch, incwm a gollir i’r trysorlys ac ati).
‘Amddiffyn’ Ynysoedd y Malvinas – £75m (2010 – mwy erbyn heddiw). 

Rwan dydi’r £1.7m o doriad mae S4C yn gorfod ei gymryd yn ddim byd yng nghyd destun gwariant cyhoeddus y DU.  Bydd hwnnw tua £760bn y flwyddyn nesaf.  Wrth ymyl gwariant felly  dydi £1.7m ddim hyd yn oed cyn gryfed a phiso dryw yn Llyn Padarn.  Ond mae mae’r toriad yn mynd rhagddo  beth bynnag – yn ol pob tebyg ar argymhelliad gwas sifil sydd yn ystyried gwariant ar ddarlledu cyfrwng Cymraeg yn flaenoriaeth isel iawn.  

Ac o’i safbwynt o mae’n flaenoriaeth isel iawn wrth gwrs – does yna ddim gwahaniaeth iddo rhwng darlledu Farsi a darlledu Cymraeg.  Ond o’n safbwynt ni yng Nghymru – os ydan ni’n siaradwyr Cymraeg neu beidio – mae’r iaith yn rhan creiddiol o’n hunaniaeth.  Ac o ganlyniad mae’r strwythurau sy’n ei chynnal yn bwysig.  Mae felly’n amhriodol bod penderfyniadau pwysig ynglyn ag ariannu’r strwythurau hynny’n cael eu cymryd gan bobl sy’n gwbl ddi hid am y Gymraeg.  Dylai dyfodol darlledu cyfrwng Cymraeg gael ei gymryd gan bobl sy’n deall ei bwysigrwydd i Gymru.  Nid dyna’r sefyllfa ar hyn o bryd.  


Mae’n weddol amlwg y dylai  darlledu yn ei gyfanrwydd gael ei ddatganoli i Gymru – ond wnaiff hynny ddim digwydd am reswm sy’n ddim oll i’w wneud a Chymru.  Byddai datganoli’r gyfrifoldeb honno i Gymru yn ei gwneud yn anodd cyfiawnhau peidio a’i datganoli i’r Alban – a dydi hynny ddim am ddigwydd am resymau amlwg.
Parhau i ddarllen

fideo wyth: Clwb Llyfrau f8: Samhain

Tro diwetha yn y Clwb Llyfau, fe wnaethon ni droi at lyfrau ffantasi, a Seren Wen Ar Gefndir Gwyn. Ffantasi sydd ddim yn draddodiadol iawn, ac un dwi ddim yn hoff iawn ohoni. ‘Da ni’n newid cyfeiriad yn llwyr wythnos yma, wrth drafod y nofel Samhain (1994) gan Andras Millward. Dyma lyfr gan awdur sy’n amlwg yn gyfarwydd â gweithiau […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -Gamallt

Erthygl arall o gyfres reolaidd Emrys Evans, y tro hwn o rifyn Tachwedd 1998.

Llynnoedd y Gamallt.
Mae yna gryn dipyn o bysgota wedi bod ar y ddau Lyn Gamallt ers pan agorwyd hwy i’w pysgota yn 1994.

Fel y cofir cauwyd Llynnoedd y Gamallt rhag cael… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: # E-sain

Wedi clywed llyfr da yn ddiweddar?  Cannoedd o lyfrau sain i’w lawrlwytho ar gael i’w benthyg am ddim.  Holwch yn eich llyfrgell am fanylion. Sesiwn Galw Heibio Ddigidol – Llyfrgell Y Rhyl, 2.00 – 4.00 Cael gwybod mwy am y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: wythnos yr ŵyl

Gorffennais siopa’r bore ‘ma cyn i siopwyr heidio i Walmart i brynu dros ginio Gŵyl Ddiolchgarwch. Prynais bethau beunyddiol yr unig fodd bynnag oherwydd fy mod i a’r teulu’n mynd i Norman i gael cinio twrci eleni eto (er mai fi a fydd yn coginio yng nghegin fy merch.) Y hi a brynodd dros y cinio. Mae pawb yn edrych ymlaen at ymgasglu yn Norman i weld ein gilydd a hefyd i fynd i siopa yn y siopau mawr yno unwaith y flwyddyn.  Parhau i ddarllen

Llais o Lundain: Allan ar y stryd

Sawl gwaith dw i’n mynd allan ar y stryd ffor’ yma heb clywed ieithoedd eraill? Clywais mwy nag un pan ês i allan i brynu llaeth yn Lidl bron hanner awr yn ôl. Mae pethau wedi newid dros y blynyddoedd. Mae’r nifer o ieithoedd yn gwahaniaeth mawr o’r pryd ddes i i Lundain yn gyntaf […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Artistiaid lon Pendraf

Parhau i ddarllen

Golwg360: Fideo Yws yn croesi 25k

Owain Schiavone sy’n trafod pwysigrwydd y fideo ar gyfer hyrwyddo cerddoriaeth, a phoblogrwydd un fideo o’r fath yn arbennig eleni. Parhau i ddarllen

Golwg360: Hynafiaeth Gymraeg Merthyr Tudful

Mae Morgan Owen wedi dod ar draws cyfeiriad diddorol yng ngwaith Guto’r Glyn … Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: #Chwilioamwaith

Chwilio am waith? Chwiliwch ar-lein yn rhad ac am ddim yn eich llyfrgell leol, galwch i mewn am fanylion. Sesiwn Galw Heibio Ddigidol – Llyfrgell Y Rhyl 2.00 – 4.00 Cael gwybod mwy am y gwasanaethau ar-lein sydd ar gael … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Rhuthun

Sesiwn stori a chan i fabis o dan 1 oed: 10.00yb Sesiynnau Twf i blant dros flwydd oed hyd at 2 a 1/2: 1.30yp 30 Tachwedd, Llyfrgell Rhuthun Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Hysbyseb Eglwys Loegr

Roeddwn ar Taro’r Post yn gynharach heddiw (31 munud i mewn), yn trafod y penderfyniad i beidio dangos hysbyseb gan Eglwys Loegr yn sinemâu Odeon, Cineworld a Vue. Mae’n ffrae ffug mewn sawl ffordd. Nid gwahardd hysbyseb unigol a wnaed. Yn hytrach, mae gan y cwmnïau bolisi cyffredinol, ers tro, o beidio dangos unrhyw hysbysebion o natur gwleidyddol neu grefyddol. Yn hynny o beth, mae cynnwys yr hysbyseb benodol – sef pobl amrywiol yn adrodd llinell yr un o Weddi’r Arglwydd – yn hollol amherthnasol (mae rhywbeth bron yn annwyl, gyda llaw, am y syniad mai problem yr Eglwys yw nad yw pobl rywsut yn gyfarwydd â’r weddi honno).

Dau ddewis sydd gan y cwmnïau hyn mewn gwirionedd: y polisi presennol, neu agor y drws i hysbysebion gwleidyddol a chrefyddol o bob math. Byddai polisi o ddewis a dethol hysbysebion crefyddol neu wleidyddol unigol yn creu problemau ymarferol dyrys (a chyfreithiol, fwy na thebyg), felly chwarae’n saff yw peidio’u derbyn o gwbl.

Penderfyniad masnachol llwyr yw hynny. Mae’r mwyafrif o’r cwsmeriaid, wedi’r cyfan, yno’n unswydd er mwyn mwynhau awr a hanner o adloniant di-feddwl. Pryder perchnogion y sinemâu yw y byddai’u gorfodi i eistedd drwy bregeth, neu i wrando ar rywun ar ei focs sebon gwleidyddol, yn diflasu, dadrithio neu dramgwyddo’r cwsmeriaid hynny, gan beri iddynt aros adref yn y dyfodol. Efallai bod hynny’n wir; efallai ddim. Ond cytuno neu beidio, mae gofid y cwmnïau’n berffaith ddealladwy, a gallaf weld y ddwy ochr. Yn bersonol, petawn yn berchen ar sinema, rwy’n credu buaswn i’n fodlon derbyn arian yr Eglwys; ni welaf wahaniaeth egwyddorol o bwys rhwng hysbysebion ‘gwleidyddol’ a rhai ar gyfer unrhyw gynnyrch cyfalafol; mewn ffordd, mae pob hysbyseb yn wleidyddol. Ond y pwynt yw mai mater o chwaeth bersonol yw hyn, yn y pen draw.

Un peth sy’n sicr: nid mater o ryddid mynegiant mohono, o fath yn y byd. Nid yw rhyddid mynegiant yn golygu hawl awtomatig i fynnu bod rhywun arall yn darparu’r platfform. Roedd Taro’r Post yn ddigon caredig i’m gwahodd i gyfrannu heddiw, ond petawn i’n dechrau mynnu bod rhaid i Garry Owen ddarparu slot deg munud i mi bob dydd, nid amharu ar fy rhyddid mynegiant fyddai gwrthod, eithr penderfyniad golygyddol synhwyrol. Yr un yw’r egwyddor yn union yn achos y sinemâu.

Y peth hanfodol am ryddid barn, wrth gwrs, yw’r hawl i gwyno am farn pobl eraill. Oes, wrth gwrs, mae gan gwsmeriaid Cristnogol y sinemâu bob hawl i roi pwysau arnynt i ail-ystyried y polisi. Ac mae gan y cwmnïau wedyn yr hawl unai i gyd-synio neu i barhau i’w hanwybyddu. Yr hyn sy’n fy nghorddi, fodd bynnag, yw tuedd barhaus a syrffedus gormod o Gristnogion i gwyno bod achosion fel hyn yn symptom o ryw fath o erledigaeth yn eu herbyn. Dyma rwy’n ei gasáu fwyaf am Gristnogaeth fodern: mae gan y ffydd statws breintiedig a gor-barchus yn ein cymdeithas o hyd, ond nid yw hynny’n ddigon i rai o’i lladmeryddion. Yn eu tyb hwy, mae trin Cristnogaeth yr un fath â phob ffydd arall (neu fel unrhyw ideoleg arall o ran hynny) gyfystyr â’u herlid a’u croeshoelio. Mae llawer iawn o’r ymateb i’r stori yma (megis ymdriniaeth ragweladwy’r Daily Mail) yn drewi o’r persecution complex pathetig yma. Yn absenoldeb unrhyw annhegwch go iawn yn erbyn Cristnogion, rhaid iddynt ei ddychmygu.

Mae’n bur amlwg, a dweud y gwir, mai ffrwyth ymgyrch PR ddigon sinigaidd gan yr Eglwys yw hyn i gyd. Mae polisïau o’r fath yn gyffredin dros ben. Wedi’r cyfan, mae cyfyngiadau llym ar y math o hysbysebion y mae modd eu darlledu ar y teledu. Ni fyddai’n syndod petai’r Eglwys yn deall hynny’n iawn o flaen llaw, ac mai’r bwriad o’r cychwyn cyntaf oedd manteisio ar gyfle i bortreadu’u hunain fel merthyrod. O gofio’r holl sylw – a hynny’n rhad ac am ddim – teg dweud bod yr ymgyrch wedi bod yn llwyddiannus. A dyma fi fy hun yn cyfrannu i’r sylw hwnnw.

Dyma ddolen i’r hysbyseb, gyda llaw; mae’r teitl a roddwyd i’r clip yn profi fy mhwynt. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mewn undeb mae nerth

Mae’n dda gweld bod cymaint o aelodau mainc flaen Llafur wedi dod i gefnogi eu harweinydd yn y drafodaeth heno ar ddatganiad y llywodraeth ar yr adolygiad amddiffyn.  Mewn undeb mae nerth. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: spaghetti western 2

Cyfarwyddwyd gan Sergio Leone (Eidalwr,) saethwyd yn Sbaen, Eidalwyr ac Almaenwyr oedd y rhan fwyaf o’r actorion er mwyn cynhyrchu’r ffilm western honno. Mae’n ffilm eithaf hir; gallai fod wedi byrrach a dweud y gwir, ond dyna fo. Cŵl iawn oedd Eastwood ac roedd o’n garedig wrth yr hen weithiwr telegraff. Mae’r gerddoriaeth gan Ennio Morricone’n wych. (Dw i’n ei chofio hi o fy mhlentyndod.) Roedd bron pob dyn yn ysmygu yn y dyddiau hynny gyda llaw! Parhau i ddarllen

newydd sbon: Cymru o’r Orsaf Ofod Rhyngwladol

Rywsut neu’i gilydd mae llun y gofodwr o Ganada, Chris Hadfield, yn prysur gael ei ail-ddosbarthu ar y rhyngrwyd eto. Mae’r rheswm yn ddigon amlwg. Dyma gyfle priodol i’ch atgoffa o ddigwyddiad Diwrnod yng Nghymru Fydd, sy’n cael ei gynnal ddydd Sadwrn, Tachwedd 28ain 2015. Cliciwch yma am y rhaglen ac i brynu tocyn. Parhau i ddarllen

Golwg360: Fflash mob: ‘Am funud, stopiodd Efrog Newydd i wrando arnom’

Atgofion disgybl Ysgol Bro Myrddin, Garmon Dyfri, am daith ysgol i America Parhau i ddarllen

fideo wyth: Diwrnod Yng Nghymru Fydd

Os ‘da chi ddim wedi bod yn byw o dan garreg… … ac oes ‘na unrhywun erioed wedi gwneud hynny, gyda llaw? Mae o i’w weld yn beth eithriadol o wirion i wneud, i fi… … fyddwch chi’m ymwybodol o ŵyl Diwrnod Yng Nghymru Fydd, sydd yn cael ei chynnal yn Aberystwyth, dydd Sadwrn yma. Be? […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: E-lyfrau llafar yr wythnos

Mae gennym amrywiaeth eang o e-lyfrau llafar ar gael i chi eu lawrlwytho gan ddefnyddio eich cerdyn llyfrgell.  Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn tynnu sylw at ddetholiad o deitlau diweddar. Yr wythnos hon ein e-lyfr llafar o’r wythnos yw … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Colofn Yr Ysgwrn – Cartref Hedd Wyn

Sian Griffiths, Rheolwr Prosiect Yr Ysgwrn, yn cychwyn cyfres o erthyglau yn cofnodi’r hyn sy’n digwydd yn Yr Ysgwrn.
(Ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Hydref 2015)

Creu Campwaith gyda phlant lleol

Mae’n gyfnod cyffrous yn Yr Ysgwrn ar hyn o bry… Parhau i ddarllen

agssc: Etiquette Class, Seren Wib, 1977

Etiquette Class, Seren Wib, 1977 Ladies. Have you ever wanted to know how to enter and exit a car gracefully? This clip, from the Welsh Language magazine programme Seren Wib, takes a look at a modeling school teaching etiquette to aspiring models and actresses. The ITV Cymru/Wales Archive is based at the National Library Of […] Parhau i ddarllen

Cynghrair Cymunedau Cymraeg: Y Diwydiant Teledu yn Dweud Eu Dweud Dros S4C!

Y DIWYDIANT TELEDU YN “DWEUD EU DWEUD” DROS S4C #CyfarfodArgyfwngDarlledu nos Iau yma #Caernarfon 6-9yh Mae cymunedau Cymru yn cynghreirio dros fater sy’n effeithio pob rhan o’r wlad, sef mynediad i’r cyfryngau beunyddiol yn unig iaith swyddogol Cymru: y Gymraeg [tra bod Saesneg yn iaith de facto yng Nghymru]. Oherwydd bod y diwydiant teledu ei […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cau ar y Sul

‘Oherwydd diffyg cefnogaeth ar ddydd Sul mae’r pwyllgor wedi penderfynu na fydd y lle hwn yn agor ar y Sul o hyn allan.’ Hawdd fyddai tybio mai at bwyllgor rhyw gapel neu’i gilydd y cyfeirir yn yr hysbysiad a osodwyd ar ffenestr un o adeiladau’r dre’. Ond yn yr achos arbennig hwn nid pwyllgor capel […] Parhau i ddarllen