Broc môr: John Davies

Teyrnged hyfryd gan Peter Stead heno i John Davies. Fel rhywun sy’n byw ym mhenrhyn Grangetown ( tud 118 y Gwyddioniadur, ho ho….), mae gen i atgofion melys o John yn unai’r Cornwall neu rhyw gipolwg ohonno yn Merolas yn cael pryd rheolaidd. Methu’r gilet a’r wen ‘na mae pawb. Dwy atgof i’w hadrodd yma.  … Continue reading John Davies Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Polau diweddaraf Ashcroft o’r Alban

Maent yn awgrymu perfformiad cryfach i’r SNP na gafwyd mewn polau blaenorol gyda chwymp trychinebus yng nghefnogaeth Llafur yn arbennig.  O’u gwireddu byddai Llafur yn colli bron i pob sedd yn yr Alban.Cliciwch ar y ddelwedd i’w gweld yn glir. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fflat

Mae fy merch yn Japan wedi bod yn ofnadwy o brysur wrth ddechrau gweithio fel athrawes Saesneg a symud tŷ ar yr un pryd. Roedd rhaid iddi symud ei heiddo yn ei chesys dillad rhwng 2 a 5 yn y bore oherwydd cytundebau’r ddau lety! Cafodd hyd i rai dodrefn ail-law hyfryd yn rhad iawn ac mae hi’n medru byw yn ei fflat ei hun yng nghyfforddus bellach. Gyrrodd luniau am y tro cyntaf ers dyddiau. Mae o’n fflat bach ond edrych yn glyd. Mae yna goedyn ceirios o flaen y ffenestr hyd yn oed fel mae hi’n medru gwneud hanami yn y fan ar y lle.  Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Creu’r ardd gefn

Edrych ‘nôl dros gyfnod creu’r ardd gefn:

Ebrill 2002- y gwanwyn cyntaf ar ôl symud i mewn. Roedden ni’n dal i
weithio a gwario ar y tŷ, a’r ardd dal yn le i gadw hen deils a brics a ddaeth allan o’r gegin, a
phob math o bethau eraill fel bath a thanc dŵr poeth, ac ati. Y ddau wrych yn dwyn gormod o le. Roedd yr ardaloedd
pridd yn wlyb iawn iawn.

Erbyn Pasg 2003 roedden ni’n barod i Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ysgrifennu yn Gymraeg ar Android

Mae Google wedi cyhoeddi Google Handwriting Input sy’n gweithio mewn 82 iaith gan gynnwys y Gymraeg a’r Wyddeleg. Mae’r rhaglen ar gael oddi ar Google Play. Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i ysgrifennu ar y sgrin yn lle defnyddio’r bysellfwrdd. Mae modd ei ddefnyddio i ysgrifennu tecst, llanw blwch chwilio neu dudalen gwe neu ysgrifennu […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog Gwedd: Digwyddiad Ymgynghori i Graffu ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Fy enw i ydy Claire Blakeway a fi ydy Is-lywydd Campws Parc y Mynydd Bychan yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Ddydd Mercher 18 Mawrth, cymerais ran mewn digwyddiad ymgynghori i graffu ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru). Roedd hyn yn … Continue reading Parhau i ddarllen

agssc: Status Quo, July 1976.

In the mid seventies Cardiff Castle played host to several outdoor rock concerts,, including one by Status Quo in July 1976. In this clip Rick and Francis discuss what has kept the band together and their hopes for success in America.   The ITV Cymru/Wales Archive is based at the National Library Of Wales. English: […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Salman Butt? Dim diolch

Bydd criced ar ei hennill o beidio â chaniatáu i dwyllwr ddychwelyd, meddai Alun Rhys Chivers… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Stori Tomi: Arthur Cornelius Hobbs

Mae’r Casgliad yn Archifau Morgannwg yn cynnwys cofnodion helaeth yn ymwneud â sawl agwedd ar y Rhyfel Byd Cyntaf.  Mae’r rhain yn amrywio o bolisïau a chyfarwyddebau llywodraethol swyddogol, boed yn lleol neu genedlaethol, i ddogfennau’n adlewyrchu effeithiau’r rhyfel ar y boblogaeth gyffredinol. Mae’r darn byr hwn yn disgrifio’r dogfennau y gallai’r milwr cyffredin fod […] Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Dirywiad parhaol y system ddwy blaid

Mae datgan bod newid parhaol ar droed mewn gwleidyddiaeth yn gêm beryglus. Pan mae plaid a fu’n boblogaidd yn dechrau llithro, ceir milltiroedd o golofnau yn ein papurau newydd yn darogan nad oes ffordd yn ôl iddynt. Ond bron bob tro, yn hwyr neu’n hwyrach, yn ôl y dônt. Rwyf am fentro dweud, serch hynny, bod y gwleidyddiaeth aml-bleidiol newydd sydd wedi dod i’r amlwg yn ystod yr ymgyrch bresennol yn barhaol.

Y peth pwysig i’w gofio yw nad yw dirywiad y system ddwy blaid – Llafur a’r Ceidwadwyr – yn ffenomen newydd o gwbl. Yn etholiad cyffredinol 1951, cafodd y ddwy blaid honno bron 97% o’r bleidlais rhyngddynt, sy’n ffigwr syfrdanol. Syrthio’n raddol a chyson a wnaeth y cyfanswm hwnnw’n ystod y degawdau canlynol, gan gyrraedd tua dwy draean ar gyfer yr etholiad hwn. Nid oes rheswm i ddisgwyl i’r broses yma newid cyfeiriad.

Llwyddiant yr SNP fydd y stori fawr ar Fai yr 8fed, wrth gwrs. Disgwylir iddynt ennill mwyafrif swmpus o 59 sedd seneddol yr Alban, o’i gymharu â’u chwech presennol. Yn hanesyddol, mae’r system cyntaf i’r felin wedi gweithio’n erbyn y pleidiau llai, gyda’r SNP a Phlaid Cymru yn eu plith. Erbyn hyn, fodd bynnag, gyda thwf rhyfeddol yr SNP, mae’r system, yn sydyn ddigon, yn fanteisiol i’r blaid honno. Mae’n bosibl y bydd tua hanner pleidlais boblogaidd yr Alban yn ddigon iddynt ennill tua 80% o holl seddau’r wlad (cymharer hyn gyda UKIP, sy’n debygol o ennill tua 13% o’r bleidlais ym Mhrydain gyfan ond dim ond rhyw ddwy sedd). Canlyniad anochel hyn yw bod y ddwy blaid fawr, sydd cyn hyn wedi bod yn ddirmygus o’r syniad o gynrychiolaeth gyfrannol, bellach wedi sylweddoli bod y system cyntaf i’r felin yn annheg. Maent yn gywir, wrth gwrs; mae’n annheg dros ben.

Yn dilyn yr etholiad, rwy’n darogan y bydd trafodaeth ddifrifol, o’r diwedd, am ddiwygio’r system etholiadol (mwy felly na’r hyn a gafwyd yn ystod ymgyrch y refferendwm ar y bleidlais amgen). Pwdu’r ddwy blaid fawr oherwydd llwyddiant yr SNP fydd y sbardun, ond er y rhagrith digywilydd, bydd hynny i’w groesawu. Y gwir yw nad oes modd cyfiawnhau cyntaf i’r felin mewn system lle nad oes unrhyw blaid unigol yn ennill mwy na thua traean o’r bleidlais.

Bydd unrhyw elfen o gyfraniaeth wedyn yn golygu mwy o lais, ar y cyfan, i bleidiau amgen, a bydd hynny yn ei dro yn ei gwneud yn anos i’r system ddwy blaid ddychwelyd i’w hanterth. Mantais arall i hyn i gyd yw y bydd pawb yn cael eu gorfodi i ymddwyn yn llawer aeddfetach ynghylch clymbleidio. Os yw llwyddiant cynyddol yr SNP am olygu ail refferendwm, a honno’n llwyddiannus, efallai mai anrheg gadael yr Alban i weddill Prydain fydd system etholiadol mwy synhwyrol. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Actau 1:1-14 (BCND tud.128 / BCN: tud.118)

Bore da a chroeso cynnes i chi i oedfaon y dydd. Mae’r Salmydd yn ein hatgoffa mai ‘bendigedig yw’r Arglwydd, sy’n ein cario ddydd ar ôl dydd; Duw yw ein hiachawdwriaeth.’ (Salm 68:19). Mae heddiw’n gyfle o’r newydd i ddiolch am gael derbyn y fath . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Ebrill 2015

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Delwedd y ddadl

Wel, mi ddaeth y ddelwedd fwyaf cofiadwy wedi i’r ddadl ddod i ben.A’r ail ddelwedd.   Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Dau lun a Dulyn

Dros y Pasg es i a’m cariad ar ein gwyliau i Ddulyn.  Aethom i weld holl ryfeddodau’r lle, o’r casgliad euraidd ysblennydd yn yr Amgueddfa Archaeolegol Genedlaethol, i berfformiadau cerddoriaeth werin yr ŵyl lyfrau, barddoniaeth a cherddoroliaeth a gynhaliwyd nid nepell o’n gwesty, i ryfeddodau’r lepreconiaid, hyd yn oed, yn Amgueddfa Genedlaethol y Leprecorniaid (un […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn fiena

Mae fy merch hynaf a’i gŵr yn Fiena ers dydd Mawrth wedi cymaint o stŵr ynglŷn y pasbort yn Llundain. Maen nhw’n mynd o gwmpas y dref wrth ffilmio bywyd beunyddiol cyn gweinidog yr eglwys adref a’i deulu. Un o’r lluniau cyntaf a yrrodd hi oedd hwn – efo heddlu Fiena wrth gwrs! Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Sgwrs yn Llydaweg yn Aberystwyth


Bydd Yann Talbot yn rhoi sgwrs yn Llydaweg
ar y testun
Llydaw yn y 16eg ganrif ac yn yr 17eg ganrif (1532-1675) – gwleidyddiaeth, cymdeithas a diwylliant

Am 7 p.m.
ddydd Mercher
22 Ebrill

yn
Ystafell y Gymraeg
Yr Hen Goleg

Croeso i bawb
************
Yann Talbot a raio ur brezegenn diwar-benn
Breizh er XVIvet hag er XVIIvet kantved (1532-1675) – politikerezh, kevredigezh ha sevenadur

Da 7 eur noz
d’ar merc’her 22 a viz Ebrel
e Sal ar C’hembraeg
er Skol-Veur Gozh
 

                                                              Degemer mat d’an holl Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwynfyd- Un wennol…

Mae erthyglau am fywyd gwyllt ein bro wedi ymddangos o dro i dro ers sefydlu Llafar Bro ym 1975. Ymddangosodd cyfres ‘Gwynfyd’ gan Paul Williams am dair, bedair blynedd yn y nawdegau. Dyma ddarn a ymddangosodd yn rhifyn Ebrill 1996, yn dathlu dyfodiad … Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Dewi Morris Jones


Wedi cyfnod byr o salwch, bu farw Dewi Morris Jones. Bu Dewi’n gweithio am flynyddoedd yn Mhrifysgol Aberystwyth fel tiwtor Llydaweg rhan amser yn Adran y Gymraeg. 
Yn enedigol o’r Hendy-gwynar Daf, daeth yn rhugl yn y Ffrangeg ac yn y Llydaweg tra oedd yn byw ym Mrest am naw mlynedd. ’Roedd wedi astudio gwaith y cenhadon a aeth, yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, o Gymru i Lydaw i geisio troi’r bobl yno yn Brotestaniaid.

Cyn ymddeol, gweithiai Dewi fel Pennaeth Adran Olygyddol y Cyngor Llyfrau.  Cofir amdano fel gŵr tawel a diymhongar a hefyd fel un o’r tîm a greodd y fersiwn Cymraeg o Scrabble. ’Roedd yn weithgar hefyd gyda Phlaid Cymru. Canai gyda Chôr Meibion Caron ac fe’i derbyniwyd i’r Orsedd yn 2008.
 ’Roedd ei gartref ym Mronnant. Cydymdeimlwn â Sandra, ei wraig, ac â’u dwy ferch.

Parhau i ddarllen

ymgyrch NEWSNIGHT CYMRU campaign - Blog: Ti ‘da fi…?

[...] Parhau i ddarllen

Golwg360: Dadl y gwrthbleidiau – pwy ddaw i’r brig?

Heno fydd cyfle olaf y pleidiau llai i wneud sŵn mawr, yn ôl Iolo Cheung Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Haul ac adolygiadau plant

Mae’r haul allan a dwi wedi bod ar y beic efo Del. ( dwi isio sgwennu nofel o safbwynt ci ryw dro…) Ro’n i’n dathlu am mod i wedi rhoi’r stori Botany Bay i gyd i lawr erbyn ugain munud i ddau echdoe – yn y bore. Dwi ddim wedi teipio ‘Y Diwedd’, achos dydi’r […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Corff Cymru yn chwilio am deuluoedd i gymryd rhan

Mae’r gyfres wyddonol Corff Cymru yn dychwelyd i S4C. Mae’r tîm cynhyrchu yn chwilio am deulu o siaradwyr Cymraeg i gymryd rhan yn y gyfres newydd sy’n canolbwyntio ar y wyddoniaeth tu ôl i’r camau pwysig sy’n cymryd lle ar …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Ffoc ia, Tylluan Wen!: Beth yn y byd? Ydy athrawon yn hoffi lladd ni blinking hell nes i bron cusgy trwy’r gwers hwn yn pan dwi’n mor drag efo’i cymraeg I nod we’d yn ni angen soar ad am 15 muned fuck that

be ddiawl wti’n deud

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch darllen Llyfrgell Rhuthun

Bydd grŵp darllen Cymraeg Llyfrgell Rhuthun yn cyfarfod ar Mawrth 17eg am 2.00pm. Llyfr y mis yw Y Fro Dywyll gan Jerry Hunter Nofel hanesyddol gyffrous am Rhisiart Dafydd, un o’r Crynwyr cyntaf i deithio i America i geisio cynnig … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Tegid Jones: UNSAIN a’r iaith Gymraeg

Dyma gopi o e-bost rwyf i wedi anfon i’r undeb rwy’n aelod ohono: Annwyl UNSAIN, Un peth oedd yn siomedig o fod yn aelod o UNSAIN yw prin iawn yw’r defnydd o’r iaith Gymraeg. Ond dydd Llun, derbyniais becyn drwy’r post oedd yn mynd a phethau rhy bell. Yr unig ddarn o Gymraeg yn yr […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Newydd y Rhyl

Mae adeilad Ysgol newydd y Rhyl yn dod yn ei flaen yn dda, gweler y lluniau isod o ymweliad safle ddoe. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Llyfrgell Y Rhyl

Mae’r gwaith o adnewyddu Llyfrgell y Rhyl wedi cychwyn. Mae’r prosiect yn cynnwys symud Swyddfa Arian y Rhyl a’r Siop Un Alwad o Neuadd y Dref i’r Llyfrgell, i greu canolfan cwsmer newydd fydd yn cynnig mwy o wasanaethau o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dwy wythnos a dwy stori yn y Cambrian News

Diolch i Cneifiwr am luniau o Cambrian News wythnos yma ac wythnos diwethaf. Fel y gwelwch roedd ffrwyth dychymyg y Cambrian News yr wythnos diwethaf yn cael tudalen flaen gyfan iddi hi ei hun – penderfyniad a allai yn hawdd gael y papur o flaen llys b… Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Alone . Unig

King Edward VII Avenue Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Bees . Gwenyn

Bute Street . Stryd Bute Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Head Rest . Pwyso ar y Pen

The Hayes . Yr Aes Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: The Top . Y Top

Bute Street . Stryd Bute Parhau i ddarllen

Golwg360: A fydd Llafur yn cipio Arfon?

Ifan Morgan Jones sy’n dyfalu mewn sedd allai fynd y naill ffordd… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur Watch 1007

Alun Pugh yn dangos unwaith eto ei fod yn cymryd rhan mewn etholiad arlywyddol – ac yn anghofio mai ei blaid o oedd yn gyfrifol am gyflwyno ffioedd prifysgol. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: nofel newydd

Dw i newydd gael nofel newydd gan Donna Leon, sef Falling in Love yn fenthyg gan y llyfrgell leol. Dechreuais ei ddarllen yn syth. Braf “gweld” Commissario Brunetti unwaith eto. Mae ganddo fo ffôn symudol bellach (ond dim iPhone.) Pan ymddangosodd yn y gyfres gyntaf flynyddoedd yn ôl, roedd rhaid iddo adael neges ar recordydd ffôn cartref. Dw i ddim yn gwybod sut bydd y stori’n datblygu, ond mae’n ddiddorol hyd yma. Dw i’n falch o beidio darllen y pwt tu ôl y clawr blaen cyn cychwyn. Byddai hynny fod wedi chwalu elfen annisgwyl yn y stori.  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: O wel – dyna un peth i’w wneud efo pamffledi Llafur.

Stori yma Parhau i ddarllen

Osian Rhys Jones [dot com] » Trafod Cynghanedd #1: Trafod Cynghanedd #1

Llyfrau CynghaneddWrth ddysgu dosbarthiadau cynganeddu i ddisgyblion sydd â chrap go lew ar y rheolau, mae cryn dipyn o drafodaeth mewn dosbarthiadau ar y mannau llwyd hynny mewn cynghanedd, lle gall rhywbeth fod yn gywir ac yn anghywir yr un pryd; lle mae chwaeth, crebwyll a barn bersonol y cynganeddwr yn ganllaw cystal ag unrhyw lyfr rheolau. Fe wnes […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y stori go iawn o Aberconwy

Ddylai’r ffrae fewnol ymysg Ceidwadwyr Aberconwy ddim synnu neb.  Dydi’r blaid yn Aberconwy ddim yn ddieithr i ffraeo, dydi’r ymgeisydd seneddol yn sicr ddim yn ddieithr i ffraeo, ac mae dynesiad etholiad cyffredinol yn tueddu i ddod a thensiynau … Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dai Jones yn ymweld â Bob Williams, Henllan

Bydd cyfres newydd o Cefn Gwlad yn parhau ddydd Llun, 27 Ebrill, ac yr wythnos hon bydd Dai Jones Llanilar yn ymweld â Bob Williams a’i deulu yn Henllan, Sir Ddinbych. Mae Bob yn dipyn o gymeriad, ac yn hel …Darllen mwy Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ydych chi eisiau poster?

Mae’r Blaid yn Arfon wedi dosbarthu llawer mwy o bosteri gardd nag arfer ar gyfer yr etholiad yma – a bu’n rhaid archebu mwy.  Os oes yna rhywun eisiau un, gadewch i mi wybod trwy fy e bostio ar blogmenai@gmail.com Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ymweliad Awdur Noson y Llyfr

Stephen Booth yn Llyfrgell+ Prestatyn Nos Iau 23 Ebrill 7:30 Tocynnau: £4 Ar gael o holl Lyfrgelloedd Sir Ddinbych Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Dinbych

Sesiwn stori a chan i fabis o dan 1 oed.
21 Ebrill, 10.00
Llyfrgell Dinbych Parhau i ddarllen

agssc: Olew pen

Parhau i ddarllen

Cael y System Allan o'm System: Bloc Radicalaidd y Gweithwyr

“DAW DYDD PRYD FYDD EIN DISTAWRWYDD FWY PWERUS NA’R LLEISIAU RYDYCH YN CROGI HEDDIW.” (Agust Spies ar y sgaffold cyn ei ddineyddiad) Bydd Anarchwyr De Cymru yn gwrthdystio yng Nghaerdydd i ddathlu Calan Mai eleni. Yn wreiddiol yn ŵyl baganaidd, mae gan yr ŵyl y banc Calan Mai gyfoes ei wreiddiau yn y frwydr ar […] Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Yn erbyn goddefgarwch

Mae tybiaeth gyffredinol bod goddefgarwch yn beth da. Os mai’r hyn a olygir yw ‘cyd-fyw yn ddedwydd’, mewn ffordd arwynebol, pwy all anghytuno? Ond wrth feddwl am y peth am funud, fe sylwch nad yw’r cysyniad yn gwneud rhyw lawer o synnwyr.

Er enghraifft, beth yn union mae ‘goddefgarwch’ yn ei feddwl wrth ystyried agweddau tuag at bobl cyfunrywiol neu o leiafrifoedd ethnig? Mae’r gair yn awgrymu dygymod â rhywbeth annymunol. Os ydych yn ‘goddef’ grwpiau fel hynny, mae’n dilyn bod gennych broblem â hwy ond eich bod yn cadw’n dawel am y peth, oherwydd bod cyfaddef hynny bellach yn dabŵ. Mewn gwirionedd, mae’n rhaid i chi fod yn ragfarnllyd i orfod goddef o gwbl yn y cyd-destun hwn. Os nad ydych yn meddu ar y rhagfarnau hynny, a’n deall nad oes unrhyw beth yn bod ar gyfunrywioldeb neu liw croen gwahanol, nid oes unrhyw beth i’w oddef yn y lle cyntaf. Camargraff cyffredin yw mai ‘goddefgarwch’ yw gwrthwyneb ‘rhagfarn’, ond rhagfarn gyfrinachol ydyw mewn gwirionedd.

Ar y llaw arall, os ydych yn credu bod rhywbeth yn annerbyniol, pam ei oddef? Rwy’n ffieiddio at homoffobia, hiliaeth a rhywiaeth, ac rwy’n gwrthod eu ‘goddef’. Yn wir, mae ‘goddef’ y fath anoddefgarwch yn anfoesol. Wrth gwrs, rwy’n ffieiddio hefyd at y syniad o wahardd mynegi’r safbwyntiau hynny mewn unrhyw ffordd. Ond nid ‘goddefgarwch’ mo ‘caniatáu’ i bobl rhagfarnllyd ddweud eu dweud; nid yw, ac ni ddylai fod, o fewn fy ngallu i’w rhwystro hyd yn oed petai hynny’n ddymuniad gennyf.

Mae ‘goddefgarwch crefyddol’ yn gysyniad llithrig arall. Beth mae’n ei olygu i ddweud eich bod yn goddef crefydd benodol? Na ddylai’r sawl sy’n credu ynddi (gan gymryd nad ydynt yn niweidio eraill) gael eu herlyn neu eu herlid? Dylai hynny fod yn sylfaenol ac amlwg. Yn aml, defnyddir y syniad o oddefgarwch crefyddol er mwyn ceisio gorfodi pobl eraill i ‘barchu’ rheolau crefydd nad ydynt yn credu ynddi. Un o ganlyniadau chwerthinllyd hyn yw cyhuddo pobl o ‘anoddefgarwch’ am iddynt lunio cartwnau di-niwed o ddyn Arabaidd barfog, er enghraifft. Nid wyf yn parchu rheolau nac athrawiaethau crefyddol o gwbl, ond rwy’n chwyrn o blaid hawl pobl i’w harddel. Unwaith eto, nid yw ‘goddefgarwch’ nac yma nac acw. Da fyddai claddu’r gair. Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Gwyl OCTA Festival

Gwenno | Sherman Cymru | 04.04.15

Gwenno | Sherman Cymru | 04.04.15

Y Pencadlys | Sherman Cymru | 04.04.15

Y Pencadlys | Sherman Cymru | 04.04.15
  Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Tawelwch. Dwi’n gweithio.

Jest nodyn sydyn i ddeud: naddo, dwi ddim wedi mynd ar fy ngwyliau na chael rhyw salwch sy’n golygu mod i methu blogio am lyfrau. Dwi’n dal i ddarllen bob nos yn fy ngwely, ond yn tueddu i gysgu ar ôl tudalen achos 1.) Dwi ddim yn rhy hoff o’r llyfr ( un oedolion ydi […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fenis o safbwynt anarferol

Does dim Piazza San Marco, dim adeiladau mawreddog, dim golygfeydd nodweddiadol Fenis yn y fideo yma, ond llwybrau culion, camlesi a phontydd anhysbys ynghyd â chip neu ddau ar y llefydd enwog oddi ar ongl anarferol. Dw i’n adnabod rhai llefydd tra bod y lleill yn ymddangos yn gyfarwydd er nad ydw i’n medru eu henwi nhw. Mewn gair, mae’r fideo’n dangos Fenis dw i’n ei chofio a gwirioni arni hi.  Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Atgofion Bore Oes

Darn o’r archif y tro hwn: rhan o erthygl gan Ellen Maiden (Ephraim gynt), Southampton, a ymddangosodd yn rhifyn Chwefror 2014.

Pan fydda i’n gweld rhaglenni ar y teledu am ffermwyr heddiw, gyda phob arf a’r peiriannau diweddaraf sy’n gwneud eu gwaith gymaint ysgafnach nag oedd i ffermwyr saithdeg mlynedd yn ôl, byddaf yn cofio mor galed y byddai ffermwyr bychain yn gorfod gweithio.

Adeg Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Colofn Fwytai Merch y Ddinas – Pitch

Parhau i ddarllen

: Pasg yn y Parc

Cynhaliwyd ‘Pasg yn y Parc’ ar Ddydd Sadwrn Ebrill 4 rhwng 10.30 ac 1.00 y.p. ym Mharc Glynllifon ger Caernarfon. Diwrnod i deuluoedd ddod at ei gilydd a dysgu am wir neges y Pasg tra’n cael llawer o hwyl. Trefnwyd … Continue reading Parhau i ddarllen