Crwydro Ynys Môn: Cylch y Garn

Man cychwyn: Ger fferm Bryn Goelcerth (SH 309918) Ar y daith: Gary, Mari, Hywel, Rhian, Ifan, Harri, Gwenno a Catrin Amser: Dydd Mercher 18 Chwefror, 2015: 1415 – 1700 Tywydd: Sych a gwyntog Pellter:  6 milltir Gan ei bod hi’n hanner tymor dyma benderfynu mynd am dro i gornel o’r ynys ‘da ni heb ymweld â hi eto, a diolch i luniau hyfryd Ian Morris Jones o’r Ladis Wen roedd pawb am fynd i weld y colofnau arbennig yma. Ar ôl gyrru trwy pentref Llanfair-yng-Nghornwy a pharcio cyn cyrraedd fferm Bryn Coelcerth, dyma gymryd y llwybr tuag at fferm Mynachdy – peidiwch â phoeni bod yr arwydd yn dweud “Private Road” gan fod y llwybr yn croesi cowt y fferm yr ochr draw i’r parlwr godro. Mae’n fferm anferth gyda tua 650 o wartheg godro felly mae’n bur debyg y cewch chi gwmni ar y rhan cyntaf o’ch taith heibio i’r parlwr ac allan am Drwyn y Gader … peidiwch a bod ofn! Dilynwch y traciau heibio i gefn y parlwr gyda’r ty fferm tu ôl i chi ond peidiwch a cholli’r arwydd am y llwybr sy’n arwain am yr arfordir. Gallwch weld y Ladis Wen o’r cae cyntaf, ond peidiwch ac anelu amdanynt gan fod y llwybr …

>> Mwy

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sioe gerdd

Lucky Stiff oedd teitl y sioe gerdd a berfformiwyd gan grŵp theatr yr ysgol uwchradd leol neithiwr. Cafodd fy merch arall ran fach ac felly es i a’r gweddill o’r teulu i weld y sioe. Fe wnaeth pawb yn ardderchog ar y cyfan yn enwedig y ddau brif gymeriad sydd yn medru canu’n hyfryd. Roedden nhw’n diddanu’r gynulleidfa am awr a hanner. Chwaraeodd fy merch pedwar cymeriad; lleian Eidalaidd oedd un ohonyn nhw. Roedd hi’n ymarfer siarad efo acen Eidalaidd am wythnosau. Fe wnaeth hi’n dda iawn wir ar y llwyfan. Cafodd y soie ei chanslo dwy noson yr wythnos hon oherwydd yr eira. Heno bydd y noson olaf. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Datganoli eilradd

Ymweld ag Eryri: Dilyn Ffordd y Pererin Yn Eryri

Mae rhan fwyaf o bobl yn gwybod na Dewi Sant yw nawddsant Cymru, sy’n cael ei anrhydeddu pob blwyddyn ar Ddydd Gŵyl Dewi, 1 Mawrth. Ond oeddech chi’n gwybod fod yr ynys fechan mor ysbrydol fel roedd tair pererindod iddi yn gyfartal ac un i Rufain? Sut y gwnaeth ynys fechan ar flaen Penrhyn Llyn, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Golwg360: O ddrwg i waeth i’r Gleision

Owain Gruffudd sydd yn edrych ar drafferthion Mark Hammett – a phwy allai ei olynu Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Dydd Gŵyl Dewi 1915, Palas Buckingham

Ym mis Mawrth 1915, anfonodd y Gwarchodluwr David ‘Dai’ Luker lythyr at Edward ac Amy Lewis, sef pâr priod a oedd yn gweithio’n ddiflino yn Anheddiad Prifysgol Caerdydd bryd hynny. Wedi’i ysgrifennu ar bapur y YMCA, dechreuodd Luker ei lythyr yntau drwy ddiolch am y llythyr a gafodd ganddynt y bore hwnnw. Drwy ysgrifennu mewn […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Glan Clwyd – Ail Ddigwyddiad Cyhoeddus

Bydd trigolion lleol a rhieni disgyblion Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy, yn cael cyfle arall i roi sylwadau ar gynigion ar gyfer yr estyniad a’r gwaith adnewyddu a gynlluniwyd, y bwriedir eu cynnal yn yr ysgol. Bydd y prosiect hwn yn cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Mwy o Gymry yn y Prem nag erioed o’r blaen?

Iolo Cheung fu’n cymharu timau Cymru’r gorffennol a’r presennol Parhau i ddarllen

Golwg360: Cartŵn yr wythnos – Jamie Roberts

Cartŵn gan Sionmun Parhau i ddarllen

Golwg360: ‘Y peth olaf mae nhw eisiau yw heddwch’

Hefin Jones sy’n amau cymhellion Obama a Cameron yn Yr Wcrain… Parhau i ddarllen

agssc: St David’s Day Celebrations, 1963

In this clip school children are asked what they know about St David and what activities they will do to celebrate St David’s Day in 1963.   The ITV Cymru/Wales Archive is based at the National Library Of Wales. English: http://www.twitter.com/nssaw Facebook – ‘Archif Sgrin a Sain Cymru’ Parhau i ddarllen

agssc: This World Of Wales, 1963

In the clip from TWW’s ‘This World of Wales’, writer Gwyn Thomas introduces Richard Burton who reads an account of St David’s death on March 1st, including his final words to his followers.   Wales Archive is based at the National Library Of Wales. English: http://www.twitter.com/nssaw Facebook – ‘Archif Sgrin a Sain Cymru’   Parhau i ddarllen

Golwg360: Y Bleidlais Werdd a’r Gymraeg

Bethan Gwenllïan sy’n betrusgar o gefnogi’r Gwyrddion oherwydd eu hagwedd at yr iaith … Parhau i ddarllen

agssc: St David’s Day, Carmarthen. 1957

No Sound Wonderful amateur footage of children in traditional welsh costume celebrating St David’s Day in Carmarthen, 1957.   The ITV Cymru/Wales Archive is based at the National Library Of Wales. English: http://www.twitter.com/nssaw Facebook – ‘Archif Sgrin a Sain Cymru’ Parhau i ddarllen

agssc: Leek Eating Ceremony, Germany, 1973

In this clip Soldiers of the Royal Regiment of Wales take part in a leek eating ceremony on St David’s Day at Osnabruck military base, Germany,1973.   The ITV Cymru/Wales Archive is based at the National Library Of Wales. English: http://www.twitter.com/nssaw Facebook – ‘Archif Sgrin a Sain Cymru’     Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: “Pob chwarae teg …”: Hybridedd Eisteddfod Tyddewi

Dyma rifyn tra gwahanol o’r blog arferol. Dros yr wythnos diwethaf, bûm yn darllen dros gant o eitemau llenyddol o bob math ar gyfer fy nhasg flynyddol o feirniadu llenyddiaeth Eisteddfod Tyddewi, a gynhelir yfory. Mae’n eisteddfod ddwyieithog, ac o’r herwydd mae’n ddisgwyliad i’r beirniad llên i gynnig pwt o gyfieithiadau o’r gweithiau buddugol yn […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 18:1-5 (BCND tud.21 / BCN: tud.19) Bore da ar ddydd Gŵyl Dewi Sant! Pa mor bwysig ydi hi i ni fel Cymry gofio tybed? W. Ambrose Bebb ddywedodd: “Myfyriwn yn ddyfnach yn ein hanes. O’n gorffennol y daw goleuni inni. Tynnwn wersi ohoni.” Wrth feddwl am boblogaeth fawr y byd a . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gair wrth Bwyllgor Diamond

Yn ben-set, cefais broc i ddweud rhywbeth wrth Bwyllgor Syr Ian Diamond, a fydd yn adrodd ar gyllido prifysgolion yng Nghymru.  Sgrifennais bwt fel hyn: Mae’n bleser gennyf gyflwyno’r ychydig sylwadau hyn ar dri maes a all ddod o fewn ymchwiliad y Pwyllgor: 1.     Y mudo ’mennydd blynyddol o ysgolion Cymru.  Rwyf wedi tanlinellu difrifwch […] Parhau i ddarllen

Blog Sali Mali: Geiriau’n sglefrio. A heno dwi’n hapus

Mae yna gymaint o eiriau wedi mynd. Sglefrio heibio ni i ddiddymdra. Ecriture feminine; hilariws; ol-foderniaeth; egwyddorion; hob y deri dando. Dwi’n teimlo ias y genhedlaeth sydd wedi mynd, a does dim rhaid i mi eu henwi nhw. Ond heno … Continue reading Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Chwyn da!

Mae mwy o groeso i ambell chwynnyn. Un o’r planhigion cyntaf i dyfu ar bridd noeth dechrau’r flwyddyn ydi berwr chwerw.

Aelod bach o deulu mawr y bresych. Ac aelod blasus hefyd.

Salad gwyllt cynta’r flwyddyn. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Clwb Nofio Bro Ffestiniog

Cyfnod prysur i Glwb Nofio Bro Ffestiniog

Mae hi wedi bod eithaf prysur i aelodau’r Clwb yn ddiweddar, gyda nofio noddedig 24 awr a’r gala gymunedol gyntaf erioed.

Fel diolch am waith caled ac ymroddiad y bobl ifanc, cafodd 38 o aelodau gyfle yn d… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Grwp Llafur Cyngor Caerdydd

Hmm, fel mae Cyngor Llafur Caerdydd yn trafod y toriadau anferth maent am eu gwneud mae un o ‘u cyn gynghorwyr   Siobhan Corria (Gogledd Llandaf), wrthi’n trydar am ddiwylliant mewnol y grwp hwnnw.  A barnu o’i sylwadau dydi aelodae… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyrch

Nid dim ond amharu’r busnes cyfreithlon, rhwystr enfawr i’r cerddwyr ydy’r gwerthwyr anghyfreithlon yn Fenis. Fe wnaeth yr heddlu mewn dillad plaen gyrch ar hanner dwsin ohonyn nhw ar Bont Scalzi a’u harestion nhw ac atafaelu’r nwyddau. Gobei… Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Ymgolli Mewn Celf y Rhyl – 26.2.15

Ffotogyfosodiadau hardd wedi eu gwneud yn sesiwn Ymgolli Mewn Celf y Rhyl heddiw, gyda’r artist Lisa Carter. Mae Ymgolli Mewn Celf y Rhyl yn darparu sesiynau celf wythnosol ar gyfer pobl gyda dementia. Ei nod yw wynebu materion yn ymwneud … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Argraffiadau: Oddi ar y silff lyfrau…

Dydw i ddim yn honni fy mod i’n feirniad llenyddol o bell ffordd. Dw i jyst yn hoffi darllen, felly dim ond meddwl y baswn i’n rhannu rhai nofelau da rydw i wedi’u darllen a’u mwynhau yn ddiweddar.

Llanw – Manon Steffan

Anheg yw cymharu’r nofel hon â Blasu  – mae’n mynd i gymryd homar o nofel i guro honno – ond mae’n anodd peidio. Mae’n stori ddifyr ar y cyfan, er yn araf ar brydiau, sy’n darlunio ardal Tywyn yn fyw iawn. Bron y baswn i’n mynd mor bell â dweud bod yr ardal yn cymaint cymeriad yn y nofel â’r gweddill. Mi faswn i wedi mwynhau’r stori yn fwy os nad Llanw a Gorwel oedd enwau’r cymeriadau. Beirniadaeth od efallai, ond roedd yr enwau’r torri ar lif y stori i mi. Yn fy marn i, mae Manon Steffan yn un o awduron gorau Cymru ar hyn o bryd.

Y Ddyled – Llwyd Owen

Os rydych chi wedi darllen nofelau Llwyd Owen yn y gorffennol ac wedi eu hoffi, fe wnewch chi fwynhau hon. Fe wnes i laru ar fformat ei nofelau ar ôl Yr Ergyd Olaf a dydw i heb ddarllen dim o’r wait hers hynny. Mae rhyw, cyffuriau, trais a Chaerdydd yn rhan fawr o’r nofel ac ar brydiau’n tynnu oddi ar y stori (rydyn ni’n deal ei fod o’n joio sbliff!!!). Un o gryfderau Llwyd Owen yw ei lais a’i arddull unigryw ac mae’r cyfeiriadau at y digwyddiadau hunangofiannol yn ychwanegu at hynny. Ei hoffi neu beidio, mae o wastad wedi bod yn barod i ddweud ei farn drwy ei straeon.The Humans – Matt Haig

Fedra i ddim egluro cymaint y gwnes i fwynhau’r nofel hon. Sylwebaeth ar y dras ddynol yw hi drwy lygaid bod arallfydol. Mae’n codi calon ac yn torri calon.  ’Sdim byd fel ‘chydig o sci-fi da i wneud rhywun feddwl am fywyd, moesau a chariad.A Letter for the King Tonke Dragt

Yn wreiddiol, nofel Iseldiraidd i bobl ifanc oedd hon, ac ‘rargol nes i ei mwynhau. Roedd cyfieithiad Laura Watkinson o De brief voor de koning yn tywys y darllenydd ar antur gyda Tuiri, o deyrnas Dagonaut i deyrnas Unauwen, sy’n cael ei anfon ar orchwyl â llythyr i frenin Unauwen. Yn llawn troeon trwstan, perygl a chymeriadau lliwgar, byddwch yn siŵr o ymgolli yn y byd hwn o farchogion, arglwyddi a mynachod.Someday, Someday Maybe – Lauren Graham

Easy read. Chick lit. Beth bynnag ‘da chi eisiau galw’r genre. Fe ddarllenais i hon dros ‘Dolig. Stori yw hi am Franny Banks sy’n actores sy’n ceisio “ei gwneud hi” yn Efrog Newydd. Mae’n ffraeth iawn ar brydiau, ond wnaiff hi ddim newid eich bywyd! Mae cwmni teledu Ellen DeGeneres a’r awdur yn gweithio ar droi’r nofel ynraglen deledu ar hyn o bryd.
Rwy’ hefyd wedi gorffen darllen To Kill a Mockingbird – nofel sy’n gyfarwydd i’r rhan fwyaf mae’n siŵr. Bydd dilyniant i honno Go Set a Watchman yn cael ei chyhoeddi fis Gorffennaf. Felly dyma’r amser i atgoffa’ch hun o stori’r Finchiaid! Bydd y nofel honno yn dilyn taith Scout Finch ugain mlynedd ar ôl digwyddiadau To Kill a Mockingbird, pan mae hi’n dychwelyd i Maycombe o Efrog Newydd i ymweld â’i thad – Atticus. 
Ar hyn o bryd, dw i’n darllen Random Briths and Love Hearts gan Catrin Dafydd, sef dilyniant ei nofel Saesneg gyntaf Random Deaths and Custard. Hyd yma, dw i wedi chwerthin lot. Mae’n argoeli’n dda. Mi gewch chi’r dyfarniad terfynnol ar ôl i mi ei gorffen.

Parhau i ddarllen

Golwg360: Cadw cymeriad Caerdydd a Lerpwl

Mae Lerpwl wedi llwyddo llawer gwell na Chaerdydd i drysori ei hanes, yn ôl Morgan Owen Parhau i ddarllen

S4C Caban: Emily Pobol y Cwm yn camu i ffau sioe siarad Jonathan

Fe fydd un o sêr opera sebon S4C, Pobol y Cwm, yn troedio i ffau’r Llew yn sioe siarad rygbi’r sianel, Jonathan nos Wener, 27 Chwefror, 10.00pm. Fe fydd Emily Tucker, 23 oed, sy’n chwarae rhan Sioned Rees yn y …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Sut gallwch chi wella’ch cynllunio ar gyfer eich Gweithlu Gofal Cymdeithasol?

Yn 2011/12 nododd arolygiadau Estyn ac AGGCC bod angen i Gyngor Sir Penfro mynd i’r afael â phroblemau’n ymwneud â chadw a recriwtio gweithwyr cymdeithasol. Isod, mae Anne Nicholson yn trafod sut mae’r cyngor wedi mynd ati i wneud hynny. Gwnaethom waith ymchwil sylweddol ar recriwtio a chadw, llwyth gwaith a chymorth ar gyfer gweithwyr […] Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Lol anwyddonol ‘DNA Cymru’

Gwych yw gweld blog newydd Cymraeg am ‘wyddoniaeth, technoleg, tystiolaeth a’r cyfryngau’: Syndod. Mae’r blogiad cyntaf yn rhagorol: ‘Profion llinach genetig, DNA Cymru ac S4C‘.

Gwerthusiad damniol ydyw o raglen fydd yn dechrau ar ein sianel genedlaethol ar Ddydd Gŵyl Ddewi. Bwriad y rhaglen yw ateb y cwestiwn ‘pwy yw’r Cymry?’ trwy olrain llinallau genetig unigolion. Ond mae hynny’n amhosibl ac anystyrlon. Nid oes modd darllen DNA person penodol fel rhyw fath o fap. Mae S4C wedi cynhyrfu’n lân am rwtsh siwdowyddonol. Mae’n rhaid eu bod yn deall hynny’n dawel bach, ond ni welwch unrhyw arwydd o sceptigiaeth yn y deunydd hyrwyddo. Nid oes rheswm i beidio disgwyl i’r rhaglen ei hun fod yr un mor grediniol chwaith.

Rhag ofn eich bod yn credu bod hyn yn hallt, ystyrier y ffaith nad yw Alistair Moffat, y dyn sy’n bennaf gyfrifol am hyn i gyd, yn wyddonydd o fath yn y byd. Yn hytrach, mae’n berchen ar fusnes sy’n elwa trwy werthu ‘profion’ genetig. Mae S4C wedi cytuno’n llon a digywilydd i hyrwyddo propaganda masnachol ar ran quack llwyr sy’n debygol o wneud ffortiwn o’r fath sylw. Cyd-ddigwyddiad, rwy’n siwr, yw’r ffaith bod Moffat a phennaeth y sianel yn hen ffrindiau.

Darllenwch y cwbl, a rhannwch. Mae’n bwysig ein bod fel Cymry yn beirniadu’r nonsens yma’n chwyrn, rhag iddo ategu’r ystrydeb amdanom fel cenedl sy’n obsesiynu ynghylch ein hynafiaid a syniadau dwl am waed a rhyw fath o burdeb Celtaidd. Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Datblygiad Y Gymraeg Ar Twitter

Datblygiad Y Gymraeg Ar Twitter – Data Techiaith Wrth bori drwy twitter ychydig yn ôl, ddes i ar draws y neges yma gan @techiaith Adnodd cyntaf y #PorthTechnolegauIaith: Corpora Gwefannau Cymdeithasol, 2.6 miliwn trydariad Cymraeg a mwy!
http://t.co/IuIcmgstmg — techiaith (@techiaith) February 13, 2015 Techiaith yw Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr ym Mangor sydd yn gweithio i ddatblygu adnoddau Cymraeg (e.e. Cysgair a Cysill). Un o’r adnoddau fwyaf newydd yw’r corpws data twitter– sef swmp anferth o dwîts Cymraeg wedi eu casglu ers 2007. (Linc – http://techiaith.org/corpora/twitter/) Penderfynais weld pa fath o ddadansoddiadau oedd posib eu creu gyda’r data yma. Y…

Cafodd y post yma Datblygiad Y Gymraeg Ar Twitter ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gorffennais!

Prynais Accelerated Learning French fisoedd yn ôl wedi ymddiddori yn y stori ddiddorol. (Mae’r bennod gyntaf ar gael ar You Tube.) Dw i newydd gyrraedd y bennod olaf, sef 12 a chael gwybod cyfrinach y pecyn dirgel a daethpwyd o Lundain i Baris gan Philip, Sais ifanc. Roedd yn stori hynod o ddiddorol sydd yn fy ysgogi i eisiau gwrando arni hi tra oeddwn i’n dysgu geiriau newydd a’r gramadeg syml mewn modd naturiol. Fedra i ddim dweud fy mod i’n medru “siarad” Ffrangeg eto, ond dw i’n deall llawer mwy nag o’r blaen; dydy hi ddim yn swnio’n hollol ddieithr a ryfedd bellach. Dw i’n falch iawn bod y tapiau a fy hen Walkman wedi para tan y diwedd! Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Coed Hen a Newydd

A fydd 2015 yn flwyddyn dda i’r cnau cyll? Mae’r cynffonau ŵyn bach yn niferus iawn. Cefn Bolahaul, y cae newydd, yw hwn. Coed cyll heb eu trin ers oesoedd, gydag ewcaliptus y tu ôl iddyn nhw ar y graig, a choeden cnau Ffrengig yn dal yn noeth wrth eu hochor. Felly beth sydd rhaid […] Parhau i ddarllen

Cylch Meithrin Ty'r Cymry: Gwyl Ddewi Cardiff Made

Cylch Meithrin Ty’r Cymry @ Cardiff Made 41 Lochaber St Roath CF24 3LS tel: 02920 473373 Dydd Sul Mawrth 1af , 12pm BWYDLEN GWYL DDEWI / ST DAVID’S DAY MENU   Cawl Cig Oen traddodiadol / Traditional Lamb Cawl bara cartref / home baked bread   Picer ar y Maen / Welsh Cakes Bara Brith … Continue reading Gwyl Ddewi Cardiff Made Parhau i ddarllen

Cylch Meithrin Ty'r Cymry: Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry – Chwefror 2015

Annwyl Rieni, Dyma ychydig o wybodaeth am y diweddaraf yn y Cylch. Cofiwch edrych ar ein gwefan am ragor o newyddion: cylchmeithrintyrcymry.org Salwch: Os yw eich plentyn yn sal, a wnewch chi sicrhau ei fod yn holliach cyn dychwelyd i’r Cylch. Ni does gennym staff cyflennwi, felly mae’n hanfodol bod ein staff yn cadw’n iach … Continue reading Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry – Chwefror 2015 Parhau i ddarllen

Golwg360: Sut i adolygu gig?

Miriam Elin Jones sy’n holi sut orau i gloriannu ‘bwrlwm’ a ‘chyffro’ Gwobrau’r Selar Parhau i ddarllen

agssc: Saltney Ferry

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Amser stori gyda Cyw ar BBC Radio Cymru

Beth am fwynhau stori cyn mynd i’r gwely yn nghwmni Cyw a’i ffrindiau mewn cyfres radio newydd Stori Tic Toc ar BBC Radio Cymru? Mae Stori Tic Toc yn brosiect cyffrous ar y cyd rhwng S4C, BBC Radio Cymru a …Darllen mwy Parhau i ddarllen

agssc: FWA

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: at:sain

Dewch i fod yn rhan o’r stori! Digwyddiad celfyddydol cymunedol RHAD AC AM DDIM Mae at:sain yn chwilio am EICH STRAEON CHI! Mae Marinella Senatore yn artist o’r Eidal sy’n gweithio gyda channoedd o bobl ar brosiectau diwylliannol ar raddfa fawr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru – tocynnau rhad i fyfyrwyr!

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: BRIFF GRWPIAU DYSGU ARTWORKS CYMRU

Mae ArtWorks Cymru yn gwahodd grwpiau o artistiaid i wneud cais am gefnogaeth i ddatblygu pedwar Grŵp Dysgu yn seiliedig ar wahanol gyd-destunau i helpu adeiladu cymuned ymarfer gryfach ar draws y celfyddydau cyfranogol yng Nghymru. Cwblhewch y ffurflen gais a’i ddychwelyd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Cipolwg ar fywyd yn Llanisien yn ystod y Rhyfel Mawr

Wrth eistedd mewn gwasanaeth diweddar yn Eglwys Isan Sant yn Llanisien, cafwyd cyfle i feddwl am ddynion Llanisien fu’n eistedd yn yr un seddau 100 mlynedd yn ôl. Nid oedd ganddynt unrhyw syniad o beth fyddai’n digwydd dros y blynyddoedd nesaf, gyda chynifer ohonynt yn ymladd yn y rhyfel, a rhai yn gwneud yr aberth […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Goleuni yn yr hwyr ?

Rwyf wedi sgrifennu llawer dros y blynyddoedd am ‘Y Gwaedu Mawr’ o ysgolion Cymru bob mis Medi. Ac ailadrodd unwaith eto yr hyn a ddylai fod yn amlwg, dyma un o’r pethau – os nad yn wir y prif un – a fydd yn sicrhau ein diwedd fel pobl cyn yr êl llawer o flynyddoedd […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bara banana

Crasodd fy merch fara banana i’r teulu. Mae hi’n hen law bellach wedi crasu dros 15 o dorthau yn Honduras wrth gymryd mantais ar y bananas rhad yno. Dw i newydd gael tafell flasus efo paned o goffi o Honduras. Yfory bydd hi’n coginio bulgogi, bwyd Core… Parhau i ddarllen

Golwg360: Gwerth i sgandalau’r camerâu cudd

Mae ffonau smart a chamerâu cudd yn taflu goleuni angenrheidiol ar rai corneli o gymdeithas, yn ôl Iolo Cheung Parhau i ddarllen

Golwg360: Hunllef yn rhoi hyder i ddysgwraig

Kayleigh Jones sy’n trafod trafferthion darllen fel dysgwraig, a chymorth Stori Sydyn Parhau i ddarllen

S4C Caban: Newid byd i’r teulu mewn bacpac

Cafodd y teulu Davies o Landybie amser anturus iawn y llynedd – gan iddynt dreulio bron i flwyddyn yn teithio o amgylch y byd. A chawn hanes siwrnai fythgofiadwy Paul, Adele a’u plant Lili naw oed a Nel saith oed …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Oedfa Sefydlu

Estynnir i chi wahoddiad i Oedfa Sefydlu’r Parchg John Pritchard yn weinidog yr Arglwydd Iesu Grist i eglwysi Bethlehem, Talybont a Charmel, Llanllechid yng nghapel Carmel, Llanllechid am 5.00 o’r gloch nos Sul, Mawrth 22, 2015 Parhau i ddarllen

www.participationcymru.org.uk: Diweddariad: Rhwydweithiau Cyfranogi Rhanbarthol

Cynhaliwyd ein rhwydweithiau cyfranogol rhanbarthol y mis hwn yn y Rhyl, Casnewydd a Chaerfyrddin. Yn y digwyddiadau rhwydweithio hyn edrychwyd yn fanwl ar sawl adnodd arlein am ddim y gellir eu defnyddio i ymgysylltu. Roedd amrywiaeth eang o fudiadau yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Penarth: Hawliau Iaith? Sut i’w Mynnu?

Mae’r frwydyr dros hawliau iaith wedi bod yn un hir, hir. Yn ystod cyfnod o golli cewri’n gwlad megis John Bwlchllan, Mared a John Rowlands, mae’n amser briodol i ni edrych yn ôl cyn edrych ymlaen. Cyfeillion, rydym wir yn sefyll ar ysgwyddau mawrion. Nid brwydro dros yr hawl i siarad Cymraeg mewn llys barn […] Parhau i ddarllen