Archifau Morgannwg: Gwaed Morgannwg: Rhydwelïau Tywyll, Hen Wythiennau

Here, are the stiffening hills, here, the rich cargo Congealed in the dark arteries, Old veins That hold Glamorgan’s blood. The midnight miner in the secret seams, Limb, life, and bread. – Mervyn Peake, Rhondda Valley Mae cerdd Mervyn Peake, Rhondda Valley, yn disgrifio cloddio am lo fel y gwaed roes fywyd i Gymoedd Cymru. […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr, Llyfrgell Rhuthun, 23ain Ionawr, 3.00yh

Mis o Fehefin gam Eigra Lewis Roberts
Archebwch yma Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Pa obaith i’r Ddaear yn 2017? – Blwyddyn ffolineb enfawr Trump a Brexit

MAE’R rhan fwyaf o’r bobl y cyfeirir atynt fel ‘amgylcheddwyr’ yn bobl optimistaidd. Rydym yn credu bod modd gwarchod y Ddaear rhag y difrod mae dynoliaeth yn ei achosi iddi. Dywedwn ‘y mwyafrif’, gan fod lleiafrif o amgylcheddwyr o’r farn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Y Jarmans a’r Mwyn – Hanna, Mared a Lisa yn dewis hoff ganeuon eu tad.

Blog yr Hogyn o Rachub: Etholiadau Arlywyddol Ffrainc


Blwyddyn newydd dda!
Nos Iau ddiwethaf mi ges i sgwrs fach yn y dafarn am etholiadau Ffrainc. Mae pawb yn meddwl ei bod yn gwbl anochel y bydd Marine Le Pen yn cyrraedd yr ail rownd yn yr etholiadau arlywyddol a gynhelir ar 23 Ebrill eleni, ac i fod yn deg mae hwnnw’n fet go ddiogel, ynghyd â hithau’n colli yn y rownd derfynol. Mi fu’n fwriad gen i ysgrifennu pwt am etholiad Ffrainc ers rhai wythnosau – wedi’r cyfan, mae’n un o etholiadau pwysicaf y byd ac yn haeddu ymdriniaeth. Mi geisiaf gynnig hynny mewn modd mor gryno ag y gallaf. Ond peidiwch â darllen ymlaen onid oes gennych chi amser i’w sbario.
Rŵan, dydi o ddim y peth hawsaf imi wneud hyn; mae’r ffynonellau gorau, yn anochel, yn Ffrangeg a dwi methu ei siarad. Ond mae ‘na ddigon o gliwiau ar gael sy’n awgrymu y gallai ambell beth go annisgwyl ddigwydd yn yr etholiad hwnnw.
Mae’n annhebyg os ydych chi’n darllen hwn eich bod yn gwbl anymwybodol o’r sefyllfa wleidyddol yn Ffrainc ar hyn o bryd, ond dyma ei chrynhoi’n fras: mae’r polau piniwn yn awgrymu y bydd Marine Le Pen, arweinyddes y Front Nationale, a François Fillon o blaid Les Républicains, yn wynebu ei gilydd yn y rownd derfynol. Mae’r Parti socialiste, sef plaid Hollande (a fydd ddim yn sefyll) yn debygol o gael crasfa, gan o bosibl ddod yn bumed yn y rownd gyntaf y tu ôl i’r Front Gauche(plaid adain chwith eithafol) ac En Marche! sy’n fudiad newydd a sefydlwyd gan Emmanuel Macron, a arferai fod yn weinidog yn llywodraeth Hollande ond a’i gadawodd fis Awst i drïo’i lwc yn yr etholiad hwn. Gambl, yn sicr, ond mae’n debygol bod yr rheiny’n boblogaidd ac yn eithaf llwyddiannus y dyddiau hyn.
Er mwyn rhoi trefn i’r blogiad hwn, dwi am fwrw golwg gryno dros bedair plaid, sef pob un a enwyd uchod eithr y Front Gauche, cyn dod i gasgliad bras ar yr hyn dwi’n credu a allai ddigwydd.
François Fillon – Les Républicains
Roedd dewis Fillon yn sioc i’r system yn y lle cyntaf – Alain Juppé oedd y ffefryn clir i ennill yr enwebiad ond trodd y blaid am yr ymgeisydd sydd bellaf i’r dde wleidyddol. Llenwodd Fillon fwlch yng ngwleidyddiaeth y dde yn Ffrainc sydd wedi bod yn wag am gryn dipyn sef ceidwadaeth Gatholigaidd. Mae pleidleisiau i hynny ar y dde, ond mae ei feddylfryd economaidd yn Thatcheraidd sy’n wrthun mewn gwlad fel Ffrainc, lle mae traddodiad cryf o ymyrraeth lywodraethol yn economi’r wlad. Yn fras, mae ei apêl ym mhleidlais aml-ddewis y rownd gyntaf yn gyfyngedig. Ddiwedd y llynedd, fodd bynnag, fo oedd y ffefryn i gyrraedd yr ail rownd, bob amser yn yr 20au uchaf neu’r 30au isel yn y polau piniwn ac o flaen y lleill. Ond ers hynny, mae ei gefnogaeth wedi dirywio’n sylweddol. Cawsai 30% ar gyfartaledd ym mholau Tachwedd a Rhagfyr, ond fis yma mae o 4-5% yn is ac y tu ôl i Le Pen gan mwyaf.
Alla i ddim dweud fy mod i’n gwybod llawer amdano, ond ar y cyfan mae’n ymgeisydd digon anysbrydoledig ac yn yr etholiad hwn gallai hynny ei niweidio. Mae’n anodd ei weld yn peidio â chyrraedd yr ail rownd oherwydd ei gefnogaeth graidd, a gwelsom yn yr UDA ac yn y DU bwysigrwydd gefnogaeth galed: mae’n fwy llwyddiannus na chynghreiriau gwleidyddol llac.
Gallai ei geidwadaeth ar faterion fel mewnfudo ennill cefnogaeth oddi wrth Le Pen, ond gall ei safbwyntiau ar yr economi, yn galw am ddadreoleiddio ar raddfa enfawr, atal pobl rhag pleidleisio drosto – yn enwedig wrth droi wrth Le Pen sy’n agosach at y canol Ffrengig yn yr ystyr hwnnw. Ac mae’n annhebygol o hudo’r rhai o’r dosbarth gweithiol – sosialwyr traddodiadol –sy’n troi’n gynyddol at y Front Nationale.
Marine Le Pen – Front Nationale
Mae’n rhagdybiaeth gyffredin ers sbel y bydd Marine Le Pen yn cyrraedd yr ail rownd. Mae hi’n gyson ymhlith y ddau uchaf ac mae’r Frontwedi bod yn ennill cefnogaeth dan ei harweinyddiaeth yn gyson, er bod system etholiadol (annheg) Ffrainc yn eu hatal rhag ennill seddi ar y cyfan. Yn wir, â phopeth sydd wedi digwydd y llynedd, mae’n anodd ei diystyru. Ond mi wna i ddarogan yn gwbl hyderus nad Marine Le Pen fydd arlywydd nesaf Ffrainc.
Yr hyn efallai nad ydym ni y tu allan i Ffrainc wedi amgyffred ydi hyn: mae gan y Front broblemau. Gyda’r banciau yn gwrthod benthyca arian i’w hymgyrch, mae Le Pen wedi gorfod troi at gwmni ei thad am fenthyciad o £5.2m; rhywbeth sydd am fwrw amheuaeth dros ei pherthynas â’i thad. Mae wedi ceisio ymddieithrio rhagddo’n fwriadol i ehangu apêl y blaid, ond mae amheuon am ei didwylledd wrth wneud hynny yn sicr am ail-godi. Mi gollodd achos llys y llynedd pan y’i gelwid yn “ast ffasgaidd” gan gomedïwr ac y ceisiodd ei siwio. Fydd ei hymwelid diweddar â Trump Tower fawr o help ychwaith – mae Trump yn amhoblogaidd yn Ffrainc ymhlith bron pawb. A bydd ei hedmygedd cyson o Putin efallai fawr o help.
Y mae craciau yn y Front Nationale, a dwi ddim yn argyhoeddedig y bydd pobl yn eu hanwybyddu. Ni waeth i chi weiddi am Trump na Brexit yn hyn o beth: mae Ffrainc yn wlad wahanol; ac yn draddodiadol dydi’r blaid ddim wedi gwneud yn well mewn etholiadau na mewn polau. Hynny ydi, dydi’r pleidleiswyr distaw lu a drodd allan i bleidleisio yn 2016 mor ddistaw yno. Ni ragwelaf sioc dawel ym mhleidlais Ebrill; mi fyddan ni’n gwybod ymlaen llaw sut eith hi.
Gallai Fillon ddenu rhai o’r bobl ar y dde a fyddai’n pleidleisio drosti (tanciau ar y lawnt ac ati) ond gallai eraill effeithio ar ei phleidlais. A waeth i ni gofio, mae pleidlais Le Pen, fel Fillon, yn y polau piniwn tua 5% i lawr ar yr hyn yr oedd yn ei gael ym mis Tachwedd. Tuedd, a thuedd na ellir ei hanwybyddu.
Wrth gwrs mae pethau a allai ddigwydd rhwng rŵan a mis Ebrill a allai atgyfnerthu ei chefnogaeth, yn eu plith ymosodiad terfysgol arall. Ond ni all neb ddarogan hynny.
Partie socialiste
Pwt yn unig a roddaf i’r blaid sosialaidd. Maen nhw ar chwâl, a fyddan nhw ddim yn cyrraedd yr ail rownd, ond gallai eu dylanwad ar bwy sy’n cyrraedd fod yn hollbwysig. Yn syml – petai Manuel Valls yn ennill mae’n debyg y bydden nhw’n ennill tua 10% – 15% o’r bleidlais (gyda’r uchaf ar y raddfa honno’n annhebygol). Petai un o’r lleill yn ennill gallai fod yn hanner hynny. Debyg na gŵr o’r enw Arnaud Montebourg ydi’r ffefryn i ennill yr enwebiad.
P’un bynnag, gyda’i gobeithion yn rhacs waeth pwy sy’n ennill un o enwebiadau mwyaf anobeithiol Ewrop ar y funud, mae posibiliad cryf y bydd nifer o’r rhai fyddai’n pleidleisio dros y sosialwyr yn ailystyried eu pleidlais rownd gyntaf. O’u plith nhw, mae pleidleisio dros Le Pen neu Fillon yn y rownd gyntaf fwy na thebyg yn amhosibl. Ond, yn strategol, mae un person y gallent bleidleisio drosto a allai atal y ddau…
Emmanuel Macron – En Marche!
A dyma ni, y ffactor rhyfedd, annisgwyl yn yr etholiadau arlywyddol, Emmanuel Macron. Mae’n ifanc, yn siaradwr da, yn frwdfrydig, ac er ei fod yn rhan o’r llywodraeth flaenorol dydi o heb fwrw cysgod gormodol drosto chwaith. Mewn polau piniwn mae un peth yn bwysicach na chanrannau – sef tueddiadau.
Ac yn wir, mae’r duedd i Macron yn un sy’n llawn haeddu sylw. Yn wahanol i Fillon a Le Pen, cynyddu mae ei bleidlais o’n gyson. Mae Macron o fewn pellter taro i’r ddau. Gwnaeth un arolwg barn a gynhaliwyd fis yma ei roi o flaen Le Pen yn y rownd gyntaf. Yr amod, os liciwch chi, oedd nad oedd y Partie socialiste yn dewis Valls. Ond, fel y dywedais uchod, hyd yn oed os gwnân nhw hynny, dydi o ddim y tu hwnt i bob cred y gallai nifer o bleidleiswyr y blaid honno droi ato er mwyn cael rhywun sydd ddim ar y dde yn yr ail rownd. Mae’n bosib, er yn llai tebygol, y gallai rhai o bleidleiswyr y Front Gauchewneud yr un peth. Byddai o’n wirion i beidio ceisio apelio atynt. A dydi o ddim yn wirion.
Cryfder Macron, yn fy marn i, ydi ei ddiffyg syniadaeth wleidyddol. Dydi o ddim yn ei ddiffinio ei hun yn nhermau hynny; gallai fod yn gryfder eithriadol. Rydyn ni eisoes wedi gweld hyn yn digwydd, o Trump yn UDA i’r M5S yn yr Eidal (heb sôn am bleidiau llwyddiannus fel un Merkel yn yr Almaen sydd wastad wedi ffafrio ymarferoldeb dros syniadaeth). Dwi’n gwbl argyhoeddedig na’r duedd wleidyddol sydd ohoni, ymhlith mudiadau llwyddiannus, ydi symud o ideolegau pendant i sefyllfa fwy hyblyg. Mae o’n boblyddwr (y gair Cymraeg crap am populist) o fath.
Rydyn ni’n cyfateb y gair poblyddiaeth i’r adain dde yn aml ond mae hyn yn hollol anghywir; ddadleuwn i mai ystyr poblyddiaeth gyfoes ydi, yn syml, y reddf i ddweud y peth iawn ar yr adeg iawn yn y ffordd iawn er mwyn ennill grym, heb fod yn gaeth i ideoleg. Ac i’r graddau hynny, efallai bod lle i ddadlau bod Le Pen yn fwy o ideolegwr na phoblyddwr. Macron, nid Le Pen, sy’n dilyn ôl-troed pobl a mudiadau diweddar sy’n amrywio o Trump i’r M5S i Syriza i’r SNP.
Ategir hynny efallai gan y ffaith fod Ewrop, yn ôl polau piniwn diweddar, wedi troi’n sylweddol fwy o blaid yr UE, ym mhob gwlad gan gynnwys Ffrainc. Dydi o ddim yn gyd-ddigwyddiad fod Le Pen wedi bod yn llai gelyniaethus at Ewrop yn ddiweddar, na bod Macron yn ffyrnig o’i phlaid.
Gan ddweud hynny, mae ganddo un anfantais a allai fod yn dyngedfennol – does ganddo fo ddim sail gadarn i’w gefnogaeth, yn wahanol i Fillon a Le Pen. Bydd unrhyw darfu ar ei fomentwm o bosib yn lladd ei gyfleoedd.
Casgliad
Mae cynifer o gwestiynau i’w hystyried wrth ddod i unrhyw gasgliad am beth allai ddigwydd yn Ffrainc. Pwy ydi’r ymgeisydd mwyaf poblogaidd fel unigolyn? Faint o bleidleisiau y gall Fillon eu dwyn oddi ar Le Pen, os o gwbl? Pa mor feddal ydi’r gefnogaeth i Macron? Ydi pleidleiswyr ar y chwith am droi ato i atal y ddau arall? Ac un ffactor difyr ydi François Bayrou – rhywun sy’n ei roi ei hun yng nghanol y sbectrwm gwleidyddol, er sy’n Gatholig pybyr, ac sy’n ymgeisydd cyson mewn etholiadau arlywyddol ond sydd heb ddatgan unrhyw fwriad i sefyll. Byddai ei gefnogaeth o i Fillon neu Macron yn gallu bod yn dyngedfennol, os yw’n ei rhoi.
Fy nheimlad i ydi hyn: mae Le Pen (os na ddigwydd ffactorau allanol) wedi colli ei chyfle a’i momentwm. Mae cefnogaeth Fillon yn ddigon cadarn ac yn annhebygol o ostwng mwy. Gall Macron ddenu pleidleisiau o du mwy o ffynonellau na nhw. Dwi’n meddwl y bydd yn llwyddo i wneud hynny, gan wynebu François Fillon yn yr ail rownd, gyda Le Pen yn colli allan ar y cyfle hwnnw o drwch blewyn.
Ond ddyweda i ddim mwy na hynny!

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Geraint Jarman, The Gentle Good | Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth | 17:02:17

Enillydd gwobr Cyfraniad Arbennig Gwobrau’r Selar
Geraint Jarman, The Gentle Good
Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth
17:02:17 | 7.30yh | £12

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Noson Gwobrau’r Selar | Undeb Myfyrwyr Aberystwyth | 18:02:17 |

Gwobrau’r Selar
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
18:02:17 | 5pm – 1am | £15 / £12
Tocynnau: y-selar.co.uk

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: canmolwn y du

Da iawn, y Deyrnas Unedig am wrthod arwyddo’r datganiad sydd yn galw am “two state solution” a gyhoeddwyd gan gynhadledd Paris; trwy hynny atalion nhw’r cynhadledd i’w anfon at Genhedloedd Unedig. Yn gynt, gofynnodd Mr. Trump i’r DU amddiffyn Israel ar… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Rheola’s pictorial survey and its creator

Manuscript estate maps which flourished between the late 16th and late 19th Century  constitute a significant resource in topographical research.   The National Library of […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Beth all Cymru ei wneud i fynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd?

Mae ffigurau gan Age Cymru yn dangos bod 75,000 o bobl hŷn yng Nghymru yn teimlo unigrwydd neu unigedd.  Dywedodd bron i hanner y rhai a holwyd mai eu set deledu neu eu hanifail anwes oedd eu prif gwmni. Mae Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad Cenedlaethol wedi dechrau ymchwiliad i edrych ar sut … Continue reading Beth all Cymru ei wneud i fynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd? Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Do Women Enjoy Wearing Short Skirts?, 1960.

In this daring clip from ‘In the News’ we find out why women enjoy wearing shorter skirts, and men get a chance to comment on […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Adar o’r unlliw, hedant i’r unlle?

Mae Dylan Williams, Aelod Cynulliad dros y Democratiaid, mewn cyfyng gyngor enfawr ym mhennod ddiweddara’ Byw Celwydd. Yn briod ag arweinydd ei blaid, Catrin Williams, nid yw’n cyd-fynd â’i pholisïau yn y gwaith, nac yn dilyn ei harweiniad yn y …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: 54: Minilediad Hacio’r Iaith 2017

Yn nhraddodiad yr englyn, yr haiku a’r cwpled, ni’n dod â chywasgiad creadigol byr a bachog* o’r Haclediad i chi cyn digwyddiad Hacio’r Iaith eleni. Byddwn ni’n chwipio trwy ben-blwydd yr iPhone yn 10, a mwy o newyddion, cyn rhoi syniad i chi o be fydd i’w weld yn Pontio, Bangor ar Ionawr yr 21ain […]

The post 54: Minilediad Hacio’r Iaith 2017 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gwlad yn llifo o laeth a lorïau Mansel

Efallai nad pentref bychan yn Sir Benfro yw’r lleoliad mwyaf tebygol ar gyfer un o gwmnïau cludo nwyddau pwysicaf Cymru ond pan fyddwch yn mentro i bencadlys cwmni Mansel Davies a’i Fab yn Llanfyrnach ger Crymych, rydych chi’n gwybod eich …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Dyddlyfr y Bachan Main: Y Gymraeg yn ysgolion Sir Fynwy yn 1913.

Dros ganrif yn ôl, yn ôl y pwt isod y deuthum o hyd iddo o’r ‘Abergavenny Chronicle’ (22 Mai 1913) yr oedd rhai ysgolion yn yr hen Sir Fynwy yn cynnig y Gymraeg fel pwnc i’r disgyblion. Ni wn a yw’r adroddiad yn cyfeirio at ysgolion cynradd yn unig neu rai uwchradd hefyd; ni hyd at ba le y mae’r ‘Cymoedd Rhymni a Thredegar’ yn ymestyn – O Rymni hyd at Bontlotyn? Neu’r Bargod? O Dredegar hyd at y Coed-duon? Neu Bont-llan-fraith?
Ond yr hyn sydd yn od yw nad oedd gwersi Cymraeg yn y gweddill o’r ysgolion – ar wahân i’r ysgolion yn Llanofer, Trinant a Phantygaseg.
Yn Llanofer gwelaf o bosibl ddylanwad hir-barhaol y Gymraes Augusta Waddington, sef yr Arglwyddes Llanofer (ganwyd Llanofer 1802-1896), neu yn ôl ei henw barddol Gwenynen Gwent, a osododd fri ar y Gymraeg yn y parthau hyn o’r wlad pan oedd y werin yn dechrau troi eu cefn arni (o herwydd addysg yn Saesneg, y mewnlifiad o siroedd gorllewinol Lloegr ac o Iwerddon, ayyb).
Ond pam Trinant a Phantygaseg, tybed?

Monmouthshire and Welsh.
According to a recent report of his Majesty’s inspectors of education in Monmouthshire, Welsh is taught in all the schools of the Rhymney and Tredegar Valleys, as well as Llanover, Trinant and Pantygasseg. The education authority (states the report) has had considerable difficulty in finding teachers with adequate knowledge of the language to undertake its instruction.
It was pleasing to note, however, that evening classes for teachers had been established to meet this difficulty, and teachers had availed themselves of these classes and had benefited considerably thereby. The attitude of the teachers towards the language was friendly and sympathetic.
A General Weakness.
In the majority of the schools the basis of the teaching was the direct method. A general weakness observable in the Welsh teaching was the lack of practice by the child of continuous and connected speech. It was pleasing to note that in one infants’ school “canu penhillion” [sic; = penillion] had been introduced with conspicuous success.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Niwed masnachol Brexit

Fydda i ddim yn un o’r bobl hynny sy’n teimlo’r angen i ddweud ei ddweud trwy adael sylwadau ar dudalennau sylwadau Golwg360 – ond dwi’n meddwl bod y sylw idiotaidd ar ddiwedd y stori yma werth ychydig o sylw.  Ymateb a geir i sylw gan Leanne Wood… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yfory

Aeth 70 cynrychiolydd a mwy i Baris ddoe i gynnal cynhadledd “heddwch” yn Nwyrain Canol. Chyflawnwyd ddim byd. Dim ond condemnio Israel a chefnogi Palestiniaid a wnaethon nhw. Ymunodd Ffrainc â’r lleill sydd yn beirniadu cynllun Mr. Trump ynglŷn â Llysgenhadaeth America yn Israel. “Mae yfory’n edrych yn wahanol; mae yfory’n agos iawn,” meddai prif weinidog Israel. Mae o’n iawn. Parhau i ddarllen

anturypaleone: Dawnsio a ballu….

                                 top y bryn, y seasoned professionals just yn belly syrffio  lawr   Mae ‘na eira, mae fe’n bert iawn, mae hi’n oer iawn a mae bywyd yn cario ymlaen fel arfer. Mae’n anhygoel cyn lleied mae cael trodfeddi o … More Dawnsio a ballu…. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: O Washington i Wynedd

Nid yn annisgwyl, parhau y mae’r sylwebu a’r dadansoddi, y darogan a’r arswydo wrth inni nesu at ddiwrnod urddo’r Trymp yn arlywydd, – neu ei ‘sefydlu’, ac arfer iaith y capel. (A pharhau â’r derminoleg ymneilltuol, cafodd ei ‘godi’ ddiwrnod yr etholiad ym mis Tachwedd, ac eisoes ei ‘ordeinio’ mewn seremoni fach dawel rai dyddiau’n […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2017 ym Mangor: cipolwg ar sesiynau

Mae Hacio’r Iaith 2017 yn agosáu! Bydd croeso cynnes i bawb a mynediad am ddim (nid y band) ddydd Sadwrn yma. Ond mae angen cofrestru nawr… Cofrestru Mae angen cofrestru os ydych chi am fynychu a chymryd rhan (yn Adeilad Pontio, Bangor, ar Sadwrn, 21 Ionawr 2017). Mae llawer o lefydd wedi mynd eisoes ac […]

The post Hacio’r Iaith 2017 ym Mangor: cipolwg ar sesiynau appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hargandroid: Begini 3 Cara Menambah Kapasitas RAM Pada Laptop Dengan Mudah

Random Access Memory atau RAM merupakan hardware
pada gadget untuk menyimpan berbagai data dan instruksi program. Oleh karena
itulah, jika RAM ukurannya kecil, gadget akan menjadi lelet atau lemot jika
isinya penuh atau banyak. Tidak jarang, para pemi… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Ennyn mwy o ddiddordeb yn y Cynulliad…

Ym mis Medi, bydd ugain mlynedd wedi mynd heibio ers i bobl Cymru bleidleisio, o fwyafrif bychan, i gael eu Cynulliad Cenedlaethol eu hunain. Dyma’r unig sefydliad gwleidyddol y mae pobl Cymru wedi pleidleisio o’i blaid. Ers iddo ddod i fodolaeth ym 1999, mae’r Cynulliad wedi tyfu o ran pŵer a chyfrifoldeb. Chwe blynedd yn … Continue reading Ennyn mwy o ddiddordeb yn y Cynulliad… Parhau i ddarllen

non vaughan williams: Ail orsaf radio?

Mae mis Ionawr eleni yn adeg o ddathlu i BBC Radio Cymru gyda 40 mlynedd ers ei sefydlu, ac ar ganol y dathlu daeth y cyhoeddiad fod yr arbrawf Radio Cymru Mwy ar y we yn dod i ben, a…

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gwneud pob dim yn newydd

Yr wythnos ddiwethaf, rhoddodd Book of the Week ar Radio 4 sylw i’r gyfrol All Things Made New a gyhoeddwyd y llynedd gan yr hanesydd Diarmaid MacCulloch. Diwygiad Protestannaidd yr unfed ganrif ar bymtheg yw testun y gyfrol, ac mewn pump o raglenni chwarter awr o hyd roedd yr awdur yn darllen darnau ohoni.  Chlywais […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dadorchuddio cofeb i Gwyn

Brynhawn Sadwrn, Tachwedd 26ain, daeth nifer dda o bobol yr ardal ynghyd i weld dadorchuddio carreg goffa i’r diweddar Gwyn Thomas ar wal Tŷ Capel Carmel, sef  lle y cafodd Gwyn ei eni.

Mae’r diolch am drefnu’r digwyddiad yn mynd i griw gw… Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Lluniau ATP 2016 Photos ATP Prestatyn 2016

Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Yn y warchodfa

Diwrnod digon diflas eto heddiw, o ran y tywydd, ond amser digon diddorol yn ein gwarchodfa natur lleol: ond ryw ddwy filltir o’r tŷ.  Mae’r gwarchodfa yn cynnal ‘Sul Agored’ bob fis, lle mae bob guddfan ar agor i ymwelwyr, a hefyd yr adeilad.  Yn fana, mae llyfrau ail-law ar werth, te a choffi a cacennau cartref, i gyd i godi bres tuag at y warchodfa.
Heddiw, roedd Andy yn tywys taith cerdded byr o gwmpas y warchodfa.  Fo ydy’r ‘county recorder’ (dwn i’m be ydy hynny yn Gymraeg!) a felly mae o’n cyfri ac yn cofnodi’r adar, yn enwedig y hwyiaid.  Syniad da i fynd a bobl gyda diddordeb yn yr adar gyda fo.  Gwelsom ni ddim llawer heddiw, ond roedd yn dda gweld dringwr bach, a hefyd llwynog, yn sefyll yn gwylio ni – ond dim digon o amser i godi’r camera cyn iddo fo fynd. Dyna alun o un o’r cuddfannau:
Wedyn yn ol i fewn am banad a gweld be arall oedd o gwmpas.  Mae na lofft i adeilad y warchodfa lle mae’n bosib cael golygfa gwych, a telesgopau ar gael hefyd.  

A wedyn i’r tafarn gerllaw am ginio gyda fy ngwr a mab, ac i gynhesu wrth yml y tan.
Wrth mynd a fy mab gartref, es i faes parcio IKEA.  Na, dim i siopa yn Ikea, ond oherwydd bod sawl gynffon sidan wedi ei gweld yna ( a roedd hi ar y ffordd), ond na, methais gweld un, a buan r’on i wedi laru gyda maes parcio orlawn a bwrlwm y lle, felly yn ol adre.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mwyaf y bygwth

Doedd rhaid i Mahmoud Abbas beidio â chredu byddai Mr. Trump yn cyflawni ei addewid i symud llysgenhadaeth America o Tel Aviv i Jerwsalem. Wedi’r cwbl, addawodd nifer o arlywyddion America’r un peth ond na feiddiodd neb. Wrth weld bod Mr. Trump yn bwrw ymlaen efo’i addewid, fodd bynnag, dechreuodd Abbas apelio at bob arweinydd amlwg yn y byd gan gynnwys Putin a’r Pab Francis wrth roi awgrym treisgar. Well iddo wybod anian Mr. Trump – mwyaf y bygwth, mwyaf penderfynol. Ac mae pob Americanwr gwerth ei halen tu ôl iddo fo. Parhau i ddarllen

Golwg360: Annog mwy o feicio yng Nghaerdydd

Cyngor yn ystyried cynllun i ddatblygu rhwydwaith o lwybrau Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 17 Ionawr, 2.00yh

Cai gan Eurig Salisbury Enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol 2016. Mae tymor coleg newydd ar fin dechrau yn Aberystwyth, a’r myfyrwyr yn dychwelyd at eu gwaith wrth i’r dyddiau fyrhau’n araf at y gaeaf. Yn yr Ysgol Gelf, mae Cai … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sgrifennu at bapur newydd

Rhyddfrydwyr ydy’r rhan fwyaf o’r prif gyfryngau yn Japan fel yn nifer mawr o’r gwledydd eraill. Y broblem ydy bod y rhan fwyaf o’r bobl yno’n credu popeth maen nhw’n clywed mewn newyddion. Ac felly mae gan y cyfryngau gyfrifoldeb mawr. Dw i’n bwrw gol… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Fideo gwleidyddol yr wythnos

Mississipi Goddam gan Nina Simone ydi’r fideo yr wythnos yma.  Yn amlwg mae’r gan yn dod o gyfnod hawliau sifil yn yr UDA.  Mae’r geiriau yn edrych yn ddigon di niwed heddiw, ond ar y pryd roedd yn cymryd cryn ddewrder i rhywun croenddu feirn… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Postmon di bod: O’r tu allan – Pulco

A video posted by Pop Cymru (@popcymru) on Jan 13, 2017 at 8:33am PST

O’r Tu Allan – Pulco by Recordiau Prin Parhau i ddarllen

fideo wyth: Ymateb i’r Nintendo Switch

gan Elidir Jones Neithiwr, os doeddech chi ddim yn gwybod, fe gafodd llwyth o fanylion eu datgelu ar gyfer consol newydd Nintendo, y Switch. ‘Da ni bellach yn gwybod ei fod o’n cael ei ryddhau, ledled y byd, ar y 3ydd o Fawrth. Yma yng Nghymru fach, £280 fyddwn ni’n ei dalu am y fraint…

Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Cyfeiriad tudalen gwefan newydd IAALl (MALD)

Mae cyfeiriad tudalen gwefan Is-adran Amgueddfeydd Archifau a Llyfrgelloedd wedi newid. Y cyfeiriad newydd yw yma.

Tudaelen eraill yw:

llyfrgelloedd
Safonau llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru
Adolygiad llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru
Manylion hyfforddi
Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Pontydd Cyfieithu

Wel, mae hi’n flwyddyn newydd, ac yn hen bryd i’r blog bach annwyl ‘ma ddeffro o’i drwmgwsg. Mae rhaglen amrywiol a difyr o flogiadau am gyfieithiadau o bob math yn eich disgwyl dros y misoedd sydd i ddod eleni. Pa fodd gwell o gychwyn ar flwyddyn lawn cyfieithiadau na chyda hysbyseb am ddathliad o drosiadau dethol … Parhau i ddarllen Pontydd Cyfieithu Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Ionawr 2017

Darlleniad y Dydd: Mathew 8:5-13 (BCND:tud.8 / BCN: tud.8)

Bore da a chroeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon ym Mro Aled heddiw. Wrth ysgrifennu’r geiriau hyn ar nos Iau, rwy’n eich croesawu i’r oedfaon yn y gobaith y bydd rhai yn cael eu cynnal yn ein capeli oherwydd mae rhagolygon y tywydd yn ddigon . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Ionawr 2017

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Traciau gan Dau Cefn ar Soundcloud

Rhuthrwch i wefan Soundcloud Dau Cefn rwan…. traciau newydd fel rhain – Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cefnogaeth

Falch o weld cefnogaeth gan gant o weriniaethwyr yn Nhŷ’r Cynrychiolwyr ar gynllun Mr. Trump i symud Llysgenhadaeth America o Tel Aviv i Jerwsalem. Er bod Obama newydd arwyddo waiver i’w atal am chwe mis, gobeithio bydd Mr. Trump yn medru goresgyn y rhwystr, a chyflawni ei addewid yn gynt na’r disgwyl. Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Pynciau Lefel A Mwyaf Poblogaidd Cymru

Mae Cymru yn genedl o Haneswyr a Mathemategwyr yn ôl ffigyrau newydd. Mae data ar wefan StatsCymru yn dangos pa bynciau Lefel A oedd y mwyaf poblogaidd yng Nghymru yn ystod 2015-16. Ar dop y rhestr, o drwch blewyn mae Hanes, gyda Mathemateg yn ail agos iawn. (linc data llawn – CLIC) Pynciau Mwyaf Poblogaidd Mae’r siart isod yn dangos y pynciau lefel A fwyaf poblogaidd: Poblogrwydd Dros Amser Wrth edrych ar yr amrediad data o 2008-2016, mi fedrwn ni weld pa bynciau sydd wedi bod fwyaf poblogaidd dros amser. Mae’r siart yma yn dangos y pynciau sydd wedi denu’r…

Cafodd y post yma Pynciau Lefel A Mwyaf Poblogaidd Cymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

: Caerdydd Adroddiad Dinas Byw 2017

Croeso i’r vlog diweddaraf. Mae Adroddiad Drafft Caerdydd Dinas Fyw, Dinas Byw yn edrych ar sut y mae’r ddinas yn perfformio ar draws ystod o ddangosyddion perfformiad allweddol: Iechyd; Trosedd: Yr amgylchedd; Yr economi; ac Addysg. Wedi ei lunio gan … Continue reading Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Blogs: Getting it right

If you’re reading this you’re familiar with the National Library of Wales’ blog. The blog has been going in different formats now for around 8 […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Red Handed Magazine: Adolygiad The Long House, St Nicholas Review

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn: Artes Mundi Bedwyr

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Red Handed Magazine: Adolygiad Il Pastificio, Penylan Review

Parhau i ddarllen

: CIC Chwilog 2017

Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: DAN Y CHWYDDWYDR: HOLI BET JONES

Yr awdur Bet Jones sydd yn cael ei holi gan Y Silff Lyfrau! Parhau i ddarllen

Hargandroid: Inilah 3 Jenis Aplikasi SMS Bomber Terbaik Yang Bisa Dipilih

Short Messages Services atau SMS sekarang sudah jarang
sekali dipergunakan. Karena tugasnya sendiri telah digantikan oleh berbagai
aplikasi pesan instan. Meskipun begitu, masih ada orang atau perusahaan yang
menggunakan SMS ini untuk keperluan pekerja… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group – 19 Ionawr 2017, 10.30yb

‘Llyfrau a gyhoeddwyd yn 2016’ Ymunwch â ni ar gyfer Te a Sgwrs Croeso i bawb! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bwrw ymlaen

Mae Donald Trump yn bwrw ymlaen efo’r cynllun i symud Llysgenhadaeth America i Jerwsalem er gwaethaf y bygythiadau gan rai pobl amlwg. Anfonodd Abbas (PA) lythyrau at arweinwyr llywodraethau’r byd yn gofyn iddyn nhw ei stopio fo hyd yn oed. Dw i’n hyno… Parhau i ddarllen