Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: WhatsApp: A fyddai’n gallu eich helpu i wneud eich cymuned yn lle gwell i fyw ynddo?

Wrth i’r byd newid, mae’n rhyfeddol gweld sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn newid hefyd. Ychydig o flynyddoedd yn ôl, byddai’n anarferol iawn i sefydliad feddu ar gyfrif cyfryngau cymdeithasol (fel pan grëodd Helen Reynolds dudalen MySpace ar gyfer Neuadd y Sir yn Nhrefynwy). Er bod llawer ohonom yn parhau i geisio deall sut mae’r cyfryngau […] Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Etholiad 2015 – Y Dewis Syml

Mae nifer o sylwebyddion gwleidyddol yn honni y bydd Etholiad San Steffan 2015 yn un hynod gymhleth. Rwy’n anghytuno, mae’r dewis yn syml iawn i bleidleiswyr Cymru:
Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Pointy Man

Queen Street . Ffordd y Frenhines Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Which Way . Pa Ffordd

Station Terrace Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Another Light . Golau Arall

James Street . Stryd James Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: I See a Sail . Hwyl yn Hwylio

Cardiff Bay . Bae Caerdydd Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Hide and Seek . Coeden yn Cuddio

Cardiff . Caerdydd Parhau i ddarllen

Llyfrgell Babel: Amrywion 30/03/15

Stori fach ddiddorol am Blodeuwedd, y Lebanon, a hunaniaeth gan Amal El-Mohtar. Erthygl ddiddorol gan Paul McAuley am y cysylltiad rhwng ffuglen wyddonol a ffuglen ditectif.  Mae’n trafod ei nofel ddiweddar Something Coming Through fan hyn; rwy’n edrych ymlaen at ei darllen.   Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cychwyn siwrnau

Cychwynnodd fy merch (yn Abertawe) ei siwrnai heddiw. Bydd hi’n teithio i Ogledd Cymru, Caeredin a Rhydychen yn ystod gwyliau’r Pasg. Mae hi newydd gyrraedd Dolgellau efo ei ffrind o Ffrainc sydd yn yr un dosbarth Cymraeg yn y brifysgol. Byddan nhw’n m… Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Eryri i bobol sydd yn mwynhau bwyd: Deg lle i Brynu cynnyrch blasus Eryri

Mae rhai pobl yn hapus i fynd ar wyliau heb roi llawer o feddwl i’r hyn y byddant yn ei fwyta a ble mae’n dod. Ond os ydych yn mwynhau bwyd, mae ymweliad ag Eryri yn llawenydd pur… Mae’n bosib nad ydych erioed wedi rhoi llawer o feddwl i’r pwnc o’r bwydydd a’r diodydd sy’n … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Diwrnod yr angladd

Cynhaliwyd angladd Mam ddydd Gwener, a chapel y Methodistiaid unwaith eto dan ei sang, diolch i gefnogaeth hael teulu a ffrindiau.  Y penderfyniad oedd – yn groes i’r traddodiad mae’n debyg – mynd i’r amlosgfa yn y bore a chynnal … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Yr hyn ydi Llafur bellach

Mi fydd y rhan fwyaf o ddarllenwyr Blogmenai yn cofio i Lafur fynd i etholiad 1997 efo neges o obaith am newid a gwell bywyd i bobl gyffredin.  Yn amlwg ni wireddwyd hynny pan benderfynodd Blair a Brown mai eu prif flaenoriaeth oedd rhyfeloedd tra… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Derbyn neges destun pan mae’ch buwch wrthi’n cael babi

Mae’r ddyfais yma yn edrych yn addawol er ei bod hi’n anodd i mi gadarnhau pa mor ddefnyddiol yw hi – achos does dim buwch fenywaidd gyda fi ar hyn o bryd. Pa mor dda ydyn ni am hybu cydweithrediad rhwng y meysydd digidol a’r meysydd amaethyddol yng Nghymru tybed? Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafurwr y diwrnod

Rhyw feddwl oeddwn i y byddai’n syniad cyhoeddi llun o Lafurwr pob dydd yn y diwrnodiau sy’n arwain at etholiad cyffredinol – mewn ysbryd cyfeillgarwch ac ati.  Mi ddechreuwn ni efo’r Arglwydd Robertson – y boi NATO oedd o’r farn y byddai pleidlai… Parhau i ddarllen

Gomer & Seion: DATHLU’R PASG!

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Darllediad gwleidyddol diweddaraf yr SNP

Sara Louise Wheeler: Dysgu darllen patrymau…

Wel dwi ddim eisiau witsio’r peth (jinx), ond mae bywyd yn mynd yn reit dda ar hyn o bryd, mae’n rhaid dweud. Mae gen i swydd ragorol ym mhrifysgol Bangor; dwi ‘di cael fy newis fel un o’r gwyddonwyr cymdeithasol gyrfa gynnar (early career social scientists) i fynd am wythnos i Dre’r Penrhyn (Cape Town) […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pol diweddaraf Cymru

Cyhoeddwyd pol Cymreig gan YouGov / ITV / Prifysgol Caerdydd heddiw.  Mae’n awgrymu ychydig iawn o newid o gymharu a’r pol diwethaf a gyhoeddwyd ganddynt.  O’i wireddu ni fyddai Llafur yn colli eu hegonomi yng Nghymru – byddent yn ennill dwy … Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gorchfygwr drygioni

Mae rhai pethau’n gwbl anhygoel, ac un o’r digwyddiadau hynny oedd tranc awyren Airbus germanwings yn yr Alpau yn Ffrainc ddydd Mawrth. O fewn diwrnod, trodd yr ofnau am ddamwain neu ymosodiad terfysgol yn hunllef y sylweddoliad fod Andreas Lubitz, un o’r ddau beilot, wedi hedfan yr awyren yn fwriadol i’r mynydd gan ei ladd […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Pumed Gorchymyn (Exodus 20:12 a Philipiaid 2:1-11) – Aneurin Owen (29.03.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/29032015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blodau ceirios

Mae blodau ceirios yn eu hanterth yn Tokyo rŵan. Mae fy merch yn gyrru llun ar ôl y llall ohonyn nhw. Aeth hyd yn oed i hanami, sef achlysurol benodol i edmygu’r blodau hardd. Yn aml iawn mae’r bobl yn cael picnic dan y coed ond aeth efo ei ffrindiau heb fwyd. Mae yna goed ceirios bach yma ac acw yn y dref hon hefyd ond does dim cymhariaeth â’r rheiny yn Japan. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -pytiau o’r papurau

Rhannau o golofn Steffan ab Owain, o rifynnau Chwefror a Mawrth 2015:

Can mlynedd yn ôl
Y mae cwyno beunyddiol y dyddiau hyn am y wasgfa economaidd sy’n effeithio ar wasanaethau’r wlad. Pa fodd bynnag, gwelwn o’r dyfyniad isod o hen bapur newydd am y flwyddyn 1915 fod  pethau yn llawer gwaeth yn yr ardal hon a llawer man arall yng Nghymru gan mlynedd yn ôl i’r mis hwn :

"Caledi Mawr  yn  Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: CYMANFA GANU

 Cynhaliwyd ein Cymanfa ganu Undebol ar ddydd Sul y Blodau, 29 Mawrth, 2015 yng Nghapel Gellimanwydd.  Yr Arweinydd oedd Mr Allan Fewster, Llangennech gyda Mrs  Gloria Lloyd yn cyfeilio. Capel Hendre oed d yn llywyddu yn y bore… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Creu Rhestr o’r Clasuron Cymreig

Mae hwn yn syniad difyr arall gan bobl glyfar y byd llyfrau – a dwi’n eitha siwr mai syniad llyfrgellydd oedd o! Creu Rhestr o’r Clasuron Cymreig – ia, gwych, a hen bryd. Mae gynnon ni tan y 30ain o Fai i enwebu ein hoff glasuron. Sut mae gwneud hynny? Trwy gasglu ffurflen o’ch llyfrgell […] Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Y Fam Teresa

Darllenais The Missionary Position (cyhoeddwyd ym 1994) gan Christopher Hitchens yn ddiweddar. Polemig byr ydyw. Afraid dweud nad yw’n garedig â’r diweddar Anjezë Gonxhe Bojaxhiu (mae’n debyg mai teitl amgen cynnar oedd Sacred Cow).

Amcan Hitchens oedd chwalu’r argraff gyffredinol ohoni fel santes llawn daioni. Mae rhai o’r problemau gyda’i gwaith bellach yn gymharol hysbys, ond mae tuedd o hyd i’w hesgusodi. Roedd ei chalon yn y lle iawn, meddir. Ond na. Dylid bod yn berffaith glir fan hyn: nid camgymeriadau’n deillio o fwriadau da oedd y rhain. Roedd yr amcanion eu hunain yn warthus. Yn fy marn i, roedd hi’n ddynes wirioneddol ofnadwy ym mhob ffordd.

Asgetig oedd hi, yn clodfori tlodi a dioddefaint er eu mwyn eu hunain. Er i’w helusen dderbyn miliynau lawer mewn rhoddion (gan gynnwys o ffynonellau pur amheus), llwm iawn oedd yr amodau i bawb yn ei gofal. Nid yw’n glir hyd heddiw i ble aeth llawer o’r arian yma.

Mae’n amhosibl dyfalu faint a fu farw’n gwbl ddi-angen. Ar ben hynny, ac er iddi geisio honni nad creadur gwleidyddol mohoni, roedd hi’n weithgar iawn ei gwrthwynebiad i atalgenhedlu ac erthyliad (dyna oedd prif bwnc ei haraith wrth dderbyn Gwobr Heddwch Nobel ym 1979). O gofio sefyllfa Calcota o bob man, lle mae problemau gorboblogi’n cyrraedd lefelau hurt dros ben, mae hynny’n arbennig o anghyfrifol. (Gyda llaw, mae’n werth nodi fan hyn bod Hitchens, yn anffodus, yn arddangos peth cydymdeimlad â’r farn gwrth-erthyliad, er bod ei feirniadaeth o safbwynt y lleian yn chwyrn hefyd).

Yn dilyn trychineb diwydiannol Bhopal ym 1984, ei chyngor hollol annefnyddiol i’r dioddefwyr a’r rhai mewn galar, yn syth wedi’r digwyddiad, oedd ‘maddeuer, maddeuer, maddeuer’. Rwy’n credu bod hynny’n dweud cyfrolau am wacter anfoesol ei diwinyddiaeth. Lladdwyd miloedd gan esgelustod Union Carbide, ac nid trwy faddau y ceir cyfiawnder. Yn yr un ffordd, ni ddylid maddau i’r Fam Teresa chwaith am y niwed enbyd a wnaeth hithau. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur. = UKIP Lite

fel y moroedd: dw i wedi ei weld o

Wedi hoe fach, dechreuodd awdur a Lover of Venice sgrifennu eto wythnosau’n ôl. Dw i’n edrych ymlaen at weld ei luniau gwahanol bob wythnos. Mae ganddo gwis i’w ddarllenwyr bob wythnos; mae o’n dangos llun a dynnodd yn Fenis a’u herio nhw i enwi’r llecyn. Gan amlaf maen nhw’n gorneli anhysbys sydd yn cuddio oddi ar lygaid y twristiaid prysur. Pan welais lun yr wythnos, (Where are we?) roeddwn i’n adnabod y cerflun yn syth oherwydd fy mod i wedi ei weld o a’i edmygu’n fawr y llynedd. Yr wythnos nesaf ceir yr ateb, ond fe ddwedaf lle mae’r cerflun i fy narllenwyr fel bonws! Eglwys Sant’Elena Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Argraffiadau o gynhadledd yr SNP

Gan i’r Mrs a finnau ymuno efo’r SNP yn sgil refferendwm annibyniaeth yr Alban y llynedd (mae gan aelodau o’r Blaid hawl i ymuno efo’r SNP) a chyn bod gen i ychydig o wyliau, dyma ni’n meddwl bod waeth i ni gymryd mantais o’n haelodaeth a mynychu’r Gynhadledd Wanwyn.

Dau argraff wnaeth diwrnod cyntaf cynhadledd yr SNP arnaf mewn gwirionedd – y mor o bobl a’r swn.  Roedd y neuadd yn yr Hydro gyda lle i eistedd ar gyfer 3,000 o bobl, ac eto roedd yna bobl yn sefyll ar hyd yr ochrau ac yn y cefn.   Roedd y swn hefyd yn drawiadol – swn pobl yn siarad oedd yn llifo i mewn i’r neuadd o’r cyntedd a’r swn ar lawr y gynhadledd yn ystod araith Nicola Sturgeon.  Roedd y deg munud pan oedd yr holl gynadleddwyr ar eu traed yn gweiddi pan aeth Nicola Sturgeon i lawr y gynhadledd ar derfyn ei haraith hefyd yn fyth gofiadwy.

Ychydig o ffigyrau – mae yna dros i  3,000 o gynadleddwyr – cynnydd o 150% ar y 1,200 aeth i gynhadledd Perth y llynedd.  Mae yna 42 o arddangosfeydd a  200 o gynrychiolwyr y wasg.  Bydd y gynhadledd yn ychwanegu  £1.8 miliwn i economi Glasgow, a dim ond yn Glasgow roedd posibl ei chynnal – mae’n debyg mai ‘r Hydro ydi’r unig le yn yr Alban sydd ddigon mawr.  

Roedd rhai o’r bobl oedd wedi mynychu’r gynhadledd ers degawdau yn son yn un o dafarnau Argyle Street wedyn am y diwrnodiau pan roeddynt yn adnabod bron i bawb oedd yn mynychu’r gynhadledd a’r sioc y bore yma o gael eu hunain yn edrych o gwmpas y bore ‘ma a chael nad oeddynt yn adnabod y nesaf peth i neb.

Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: R. Geraint Gruffydd (1928-2015) – atgofion personol

Roedd hi’n drist iawn clywed am farwolaeth R. Geraint Gruffydd wythnos yma. Ces i’r fraint anghyffredin o’m magu yn yr un Eglwys ag yr oedd e’n aelod, yr Eglwys Efengylaidd yn Aberystwyth. Am rai blynyddoedd ces i’r fraint o’i alw e, gyda Bobi Jones, yn athrawon Ysgol Sul. Rwy’n medru dwyn i gof y gwersi […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: High Tide (15)

Y Sêr: Melanie Walters a Samuel Davies Y Cyfarwyddo: James Gillingham a Jimmy Hay Y Sgrifennu: James Gillingham a Jimmy Hay Hyd: 93 mun Adolygais High Tide ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, y 27ain o Fawrth, ac … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Chris Bryant yn y newyddion eto fyth

Mae’n hyfryd gweld bod rhai o’r gwerinwyr dewr o’r Blaid Lafur rydym yn eu hanfon i Lundain i edrych ar ol buddiannau Cymru mor aml yn y newyddion ac yn gwneud mor dda trostynt eu hunain.  Gwaetha’r modd dydi’r hogiau (a hogiau ydyn nhw yn bennaf) erioed wedi cael fawr o hwyl ar edrych ar ol buddiannau Cymru,  Yn wir methodd dwsinau – cannoedd o bosibl – o aelodau seneddol Llafur sylwi bod Cymru yn cael ei thangyllido i raddau grotesg o gymharu a’r Alban – heb son am fynd ati i wneud unrhyw beth am y sefyllfa.
Ta waeth lle maent yn methu ag edrych ar ol Cymru yn effeithiol, maent yn mwy na gwneud iawn am hynny trwy edrych ar ol eu hunain yn effeithiol.  Cymerer Chris Bryant er enghraifft – ymddengys ei fod wedi ymateb yn hynod gelfydd i’r  newidiadau yn y rheolau talu am ail gartrefi aelodau seneddol yn Llundain.  Pan gollwyd yr hawl i hawlio ad daliadau morgais ar draul y treth dalwr yn sgil sgandalau diwedd y ddegawd diwethaf aeth ati i symud allan, rhentu fflat arall ar gost y trethdalwr a chodi rhent ar bobl am gael aros yn ei fflat ei hun – fflat oedd wedi ei dalu amdano gyda chryn gymorth gan y trethdalwr.  Mae fflatiau tebyg yn yr un adeilad yn cael eu rhentu am tua £3,000 y mis.  
Rwan mae £3,000 y mis – ail incwm Mr Bryant – yn uwch nag incwm y rhan fwyaf o gartrefi yn y Rhondda.  Mae ei brif incwm fel aelod seneddol a gweinidog cysgodol tua tair gwaith cyflogau cyfartalog ei etholaeth.  
Does yna ddim awgrym bod yr hyn wnaeth Mr Bryant yn groes i reolau seneddol wrth gwrs – ond mae’r stori yn ddadlennol i’r graddau ei bod yn amlygu hen, hen batrwm.  Cymru’n anfon cenhedlaeth ar ol cenhedlaeth o aelodau seneddol Llafur i San Steffan ar y ddealltwriaeth bod yr aelodau hynny yn amddiffyn buddiannau Cymru.  Maent yn methu a gwneud hynny oherwydd bod eu teyrngarwch sylfaenol i’r Blaid Lafur Brydeinig – ond maent yn cael gwell lwc ar edrych ar ol eu buddiannau eu hunain.  Mae’n bryd i’r cylch yma o fethiant ddod i ben.
Gyda llaw dwi’n cynnwys llun o obaith mawr y ganrif, Llafur yn yr Alban oherwydd ei fod yntau yn chwarae union yr un gem a Mr Bryant.

Parhau i ddarllen

Blog Sali Mali: Ail-gladdu, a’r Ymgyrch Fer

Am fy mod yn gwneud gwaith weithiau i blaid wleidyddol, dwi’n gwybod mwy nac a ddylwn (a mwy nac sy’n dda i’m hiechyd) am yr Ymgyrch fer a’r Ymgyrch Faith a’r Dyddiadau Cau… o plis! Diamau y gwna’i sgwennu am … Continue reading Parhau i ddarllen

Golwg360: A fydd Plaid Cymru yn cipio Ceredigion?

Ifan Morgan Jones sy’n holi a oes gan Mike Parker obaith o ddymchwel Mark Williams yn y sedd… Roedd hi’n ddiwrnod tawel a heulog yma yng Ngheredigion heddiw. Ond mae cyfnod tymhestlog ar y gorwel. Glaw a gwynt yr wythnos… Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Rhai o fois y SRG. Some of the boys of the Sin Roc Gymraeg.

Iolo Jones, Ysgol Sul Iwan Fon, Y Reu Griff Lynch, Yr Ods Rhai o fois y SRG. Some of the boys of the Sin Roc Gymraeg. Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Sadwrn yn cau! | Sadwrn is closing down!

Newyddion trist iawn yw deall fod y wefan gerddoriaeth Sadwrn yn cau lawr…am byth! Yn wir i… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Blodau Cynnar

Maen nhw’n dweud taw heddiw fydd diwrnod olaf yr oerfel a’r glaw – am sbel, yn achos y glaw, ond am fisoedd yn achos yr oerfel. Rwy’n edrych ymlaen at gadw’r welis yn lle eu gwisgo nhw bob dydd. Ac o’r diwedd mae’r coed ffrwythau’n mentro agor ambell i flodyn cynnar. Y coed eirin sy’n […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: teulu sydd yn teithio

Mae fy nheulu’n hoff iawn o deithio. Ar hyn o bryd mae fy ddwy ferch yn byw yng Nghymru a Japan; aeth fy nau fab i Loegr yr wythnos diwethaf; bydd fy merch hynaf a’i gŵr yn mynd i Awstria’r mis nesaf. A fydd fy merch deunaw oed yn mynd i Iwerddon ym mis Mehefin efo’i chwaer sydd yn Abertawe. Dw i newydd brynu tocyn awyren drosti hi. (Y hi sydd yn talu.) Mae hi’n ymddiddori yn Iwerddon ers blynyddoedd ac wedi bod yn gweithio’n rhan amser i gynilo pres ar gyfer y siwrnai. Dw i’n fodlon clywed hanes ganddyn nhw i gyd. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Apêl Walton

Yn Awst 2007 dioddefodd Beryl, fy ngwraig strôc ddifrifiol, a threuliodd wythnos yn Ysbyty Gwynedd, gan ddirywio’n waeth yno. A ninnau fel teulu wedi cael ein hysbysu nad oedd llawer o obaith iddi, penderfynwyd ei hanfon i Ysbyty Niwrolegol Walton, lle y derbyniodd driniaeth brys ar ei hymennydd, gan dreulio peth amser yn yr adran gofal dwys yno. 

Diolch i’r gofal a dderbyniodd gan yr arbenigwyr Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Gwobrau Tir na n-Og

Mae rhestr fer gwobrau llyfrau plant Tir na n-Og eleni wedi eu cyhoeddi. Categori’r Llyfr Cymraeg Cynradd Gorau Sgleinio’r Lleuad – Caryl Lewis a Valériane Leblond (Y Lolfa) Straeon Gorau’r Byd – Caryl Lewis (Gwasg Carreg Gwalch) Gwylliaid – Bethan … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Chatterbooks

Bydd Chatterbooks, grŵp darllen i blant, yn cyfarfod yn Llyfrgell Llanelwy ar 1 Ebrill rhwng 4.00 a 5.00. Am fanylion, ffoniwch y llyfrgell ar 01745 582253 neu e-bostiwch llyfrgell.llanelwy@sirddinbych.gov.uk. Llyfrgell Llanelwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Nerfus cyn y gêm – a neb yn meiddio colli

Rhys Hartley sydd allan yn Israel i wylio gêm hollbwysig Cymru yn ymgyrch Ewro 2016 Parhau i ddarllen

helo gan helen: ffaith: mae gogledd cymru yn lleoliad busnes gwych

Mae angen cynllun ar bawb. Mae gennym gynllun yng Nghyngor Wrecsam – a chefnogi’r economi leol a rhanbarthol yw un o’r prif amcanion. Felly mae’n wych gweld ffilmiau #7NorthWales yn tanlinellu pam fod Wrecsam a gweddill gogledd Cymru yn lleoliad busnes mor wych. Mae’r ffilmiau yn seiliedig ar ymchwil anffurfiol sy’n awgrymu bod pum ffactor […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: St. Asaph Library Reading Group

Mae St. Asaph Library Reading Group yn cyfarfod ar 1 Ebrill yn y Plough yn Llanelwy am 7.00pm. Am fanylion, ffoniwch y llyfrgell ar 01745 582253 neu e-bostiwch llyfrgell.llanelwy@sirddinbych.gov.uk.
Llyfrgell Llanelwy Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Athrawesau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Roedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn gyfle nas gwelwyd ei fath o’r blaen i fenywod ddechrau cyflawni rolau a galwedigaethau a gyflawnwyd gan ddynion yn unig cyn y rhyfel. Roedd creu Byddin Tir y Merched a Chorfflu Atodol Byddin y Menywod yn enghreifftiau amlwg iawn o fenywod yn gweithredu mewn meysydd newydd. Amcangyfrifwyd bod tua […] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Gwella Gofal Meddygon Teulu drwy Alinio Tystiolaeth, Methodoleg Gwella Ansawdd, TG a Chontractau: Model Newydd ar gyfer Cymru

Yn y blogpost diweddaraf y Gwobrau Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan, mae Dr Alastair Roeves o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn dweud wrthym sut maen nhw’n gwneud y fwyaf o’u hadnoddau i wella eu gwaith. Mae Ffibriliad Atrïaidd yn afreoleidd-dra o ganlyniad i weithgarwch afreolaidd, trydanol ac anhrefnus yn atriwm y galon; fel arfer, mae’n […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Cabinet yn cefnogi buddsoddiad mawr yn Ysgol Glan Clwyd

Mae Cabinet Sir Ddinbych wedi cytuno i gefnogi Achos Busnes Terfynol, a fydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru, am fuddsoddiad o £16 miliwn yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy. Dyma fydd prosiect allweddol nesaf Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif Sir Ddinbych. Yn ystod y 7 mis diwethaf mae Sir Ddinbych wedi gweithio […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Ioan 10:7-15 (BCND tud.113 / BCN: tud.104)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwahanol oedfaon ar hyd a lled Bro Aled a ninnau’n dathlu Sul y Blodau. Wythnos wedi’r diweddglo cyffrous i Bencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad, cofiwn am Iesu’n cyrraedd Jerwsalem i fonllefau’r dorf yn gweiddi: “Hosanna i Fab Dafydd! Bendigedig yw’r . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Mawrth 2015

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyfweliad

Cafodd ffrind fy merch gyfweliad gan Good Morning Wales. Saesnes sydd yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe ydy hi. Cafodd hi a myfyriwr o Gymru sydd yn astudio yn Lloegr eu holi cwestiynau o ran eu bywydau cyferbyniol. Siaradodd hi’n dda iawn wrth roi ffi… Parhau i ddarllen

Adran Ffrangeg: Dolenni adolygu TGAU

Bonjour, Année 11! Mae’r arholiadau yn prysur agosau ac felly meddyliais y byddech yn croesawu rhestr o ddoleni defnyddiol i’ch cynorthwyo i adolygu. :) Darllen a gwrando French Revision – Safle lle mae’n rhaid talu £5 i gael mynediad i’r holl ddeunydd. Fodd bynnag, mae deunydd sampl i’w gael am ddim sy’n hafal i un […] Parhau i ddarllen

ymgyrch NEWSNIGHT CYMRU campaign - Blog: Yn cyflwyno…

[...] Parhau i ddarllen