BlogMenai.com: Gair o gyngor i Paul Flynn

Felly mae blog Paul Flynn wedi dod ar draws y marchnadoedd betio gwleidyddol – ac mae o wrth ei fodd bod y marchnadoedd hynny yn awgrymu bod Albert Owen am gadw Ynys Mon i Lafur.  Wel, y marchnadoedd ydi’r marchnadoedd, maen nhw’n gywir weithiau a… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Manylion gigs #selar10

Mae’r Selar wedi cyhoeddi manylion llawn y gyfres o gigs ‘Selar 10′ fydd yn nodi achlysur pen-blwydd y cylchgrawn yn ddeg oed.
Yn gynharach yn yr wythnos fe wnaethom ni gyhoeddi nifer o bethau sy’n digwydd i nodi’r degawd, gan gynnwys rhifyn estynedig, clwb senglau a’r gyfres o gigs Selar 10.
Felly, dyma fanylion y gigs: 
Aberystwyth: Nos Wener 31 Hydref (nos Calan Gaeaf) – Sŵnami, Yr Eira, Estrons, Ysgol Sul, Sgilti (Canolfan y Celfyddydau)
Bangor: Nos Wener 7 Tachwedd – Sŵnami, Yr Eira,… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyflwyno cymru 2

Dw i ddim yn gwybod ydy enillwyr yr ysgoloriaeth eraill wedi dysgu Cymraeg yn Abertawe ond dw i braidd yn sicr nad oes neb yn ei dysgu cyn iddyn nhw fynd. Mae fy merch eisiau mynd i’r dosbarth Cymraeg cymunedol yn Abertawe oherwydd mai ond dau gwrs mae… Parhau i ddarllen

Golwg360: Pobol y Cwm yn 40 – pwy yw’ch hoff gymeriad?

Pa un o gymeriadau chwedlonol Pobol y Cwm sy’n ennill eich pleidlais chi? Parhau i ddarllen

agssc: Helfa

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyflwyno cymru

Mae’n ddiwrnod cofiadwy yn y dref dw i’n byw ynddi heddiw – siaradwyd Cymraeg yn gyhoeddus am y tro cyntaf! Cyflwynodd fy merch a’i ffrind Gymru i’r dosbarth ieithoedd lleiafrifol. Dechreuodd fy merch y sesiwn gan ddweud, “bore da. ____ dw i. Dw i’n dysgu Cymraeg. Dw i’n mynd i Gymru flwyddyn nesaf.” Ar ei chrys (fy un i) dwedodd, “Cymraeg – o bydded i’r hen iaith barhau ….” Fe wnaeth y merched power point a siaradon nhw am Gymru a’r Gymraeg ac ateb cwestiynau dros awr. Da iawn genod!

(Fedrwn i ddim cysylltu â’r rhyngrwyd drwy’r dydd. Dyna pam mod i’n postio’n hwyr.) Parhau i ddarllen

newydd sbon: Jamie Jones

Yn ddiweddar mae Jamie Jones, a fagwyd yng Nghaernarfon, wedi bod yn cynnal noson Paradise yng nghlwb nos DC-10 yn Ibiza ar ddydd Iau. (Mae’n droellwr sy’n ymweld â digon o lefydd eraill hefyd.) Rhywsut mae wedi mynd ati i fod yn un o arweinydd genre deep house a blasau eraill, gyda cherddoriaeth â bas trwm, […] Parhau i ddarllen

agssc: Radio Myfanwy

Yn 1964 fe ddechreuodd Radio Caroline ddarlledu oddiar long ar y mor. Roedd gosod yr orsaf ar y mor yn rhoi rhyddid darlledu pob math o gynnwys i Radio Caroline, yn rhydd o rheolaeth yr awdurdodau darlledu. Yn y clip hwn mae Emyr Edwards a Ieuan Davies yn dychmygu y fersiwn Gymreig ‘ Radio Myfanwy’ […] Parhau i ddarllen

elinbach: Gloeudy Talacre

elinbach: Twrch Trwyth

Golwg Trwy'r Lens: Erin & Dylan

Llongyfarchiadau mawr i Erin a Dylan a briododd yn eglwys Llangefni ddydd Sadwrn, gan ddilyn yng Ngwesty Bae Trearddur – ac eto cafwyd diwrnod braf ac amser da,  Fel arfer dyma gasglad bychan o luniau i aros pryd – mwynhewch!

© Geraint Thomas, Panorama 2014 – Cedwir Pob Hawl – All Rights Reserved

Mae’r Holl luniau a’r deunydd ar y blog hwn yn berchen i Geraint Thomas, cedwir pob hawl.
All images and material is property of Geraint Thomas All Rights Reserved

Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Hen Ddigon o’r Drewdod

Adeiladwyd gwaith trin carthffosiaeth Y Ganol (drws nesaf i orsaf betrol Black Cat ger Llansanffraid Glan Conwy a Chyffordd Llandudno) ym 1999 ar gost o £45 miliwn.

Y bwriad oedd creu gwaith byddai’n sicrhau bod carthion o’r rhan helaethaf o Sir Con… Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Ynghylch yr honiad bod IS yn ‘anislamaidd’

Mae unrhyw berson call yn ffieiddio at y mudiad terfysgol o’r enw’r Wladwriaeth Islamaidd (IS), barbariaid sydd bron fel petaent wedi cerdded yn syth oddi ar set ffilm wael ac unllygeidiog am yr Oesoedd Canol. Mae rhywbeth bron yn gartwnaidd amdanynt. Yn amlwg, felly, mae’n dda o beth bod dros 120 o ysgolheigion ac imamau mwslemaidd wedi arwyddo llythyr yn beirniadu Abu Bakr Al-Baghdadi, yr arweinydd, a’i gyhuddo o gamddehongli islam.

Wrth reswm, nid yw pobl fel IS yn cynrychioli islam yn gyffredinol. Mae hynny’n berffaith amlwg. Rwy’n cydymdeimlo â llofnodwyr y llythyr, a’n deall eu rhwystredigaeth bod grwpiau terfysgol yn torri pennau i ffwrdd yn enw’u crefydd. Fel mae’n digwydd, ategodd Barack Obama yr un ddadl. Yn yr achos hwnnw, ymgais ydyw i ddangos nad rhyfel yn erbyn islam yw’r cyrchoedd awyr diweddaraf (fe ddywedodd George W Bush bethau tebyg yn dilyn cyflafan 11 Medi 2001). Eto i gyd, nid wyf yn hoffi’r honiad bod IS yn ‘anislamaidd’. Y gri yw nad dyma’r ‘gwir islam’. Ond fel rwyf wedi’i ddweud o’r blaen, nid oes y fath beth â ‘gwir islam’. Iawn, nid islam IS yw’r fersiwn ‘go iawn’, ond nid islam y llofnodwyr ydyw chwaith.

Gall y terfysgwyr eithafol gyfeirio at adnodau yn y Corán sy’n cefnogi a chyfiawnhau lladd anghredinwyr. Yn yr un modd yn union, mae gan y mwslemiaid mwy heddychlon a chymhedrol ddyfyniadau addfwynach i ategu’u safbwyntiau hwythau. Am y rheswm hwn, mae dadleuon ynghylch pa fersiynau o wahanol grefyddau sydd ‘gywirach’ yn syrffedus. Bydd un ochr yn pwyntio at un adnod, bydd yr ochr arall yn troi tudalennau er mwyn canfod un gwahanol, a bydd yr ochr arall yn dewis un arall eto drachefn. Bydd unrhyw un niwtral sy’n ceisio dilyn yn syrthio i gysgu o fewn dim. Yr unig beth call i’w wneud yw cydnabod bod pob fersiwn yr un mor ddi-sail yn union â’i gilydd. Ceir yr un broblem yn union yn achos y Beibl, wrth gwrs, neu wrth gymharu’r Beibl a’r Corán. Nid yw’n hawdd penderfynu pa lyfr sydd fwyaf brawychus, ac nid oes llawer o ddiben trio.

Bydd amddiffynwyr crefydd yn dadlau mai ffactorau diwylliannol, hanesyddol a gwleidyddol sydd i gyfrif am sefyllfaoedd fel yr hyn a welir heddiw yn Syria ac Irác. Wel ie, mae hynny’n amlwg yn wir. Ond ni ellir gwahanu’r ffactorau hynny oddi wrth grefydd. Mae islam yn ran annatod o ddiwylliant, hanes a gwleidyddiaeth y rhan honno o’r byd, a’n lliwio’r cyfan. Go brin y byddai’r lle’n troi’n baradwys heddychlon petai islam (a chrefydd yn gyffredinol) yn diflannu yfory; byddai tensiynau ar sail hil, cenedl, iaith a dosbarth yn parhau. Ond mewn achosion lle nad yw crefydd o reidrwydd yn sail i’r tensiynau, yr hyn a wna yw eu miniogi a’u gwaethygu. Byddai cael gwared ar grefydd (fel delfryd hypothetig) yn gam i’r cyfeiriad cywir, ond na, nid yr ateb i gyd.

Mae’n ddiddorol (ac ychydig yn ddoniol) bod rhai o’r jihadis Prydeinig wedi prynu llyfr Islam For Dummies cyn teithio i Syria, sy’n awgrymu nad oeddent yn arbennig o hyddysg yn athrawiaethau’r grefydd honno cyn cael eu radicaleiddio. Efallai mai antur fawr a chyfle i roi cic i’r ‘sefydliad’ yw’r apêl. Heb grefydd, hwyrach y byddent wedi bodloni ag ymuno â gang yn ardal Birmingham. Yn anffodus, gan eu bod yn hytrach wedi troi at islam eithafol fel ‘allfa’ i’w dyheadau chwyldroadol, maent wedi penderfynu symud i’r Dwyrain Canol er mwyn torri pennau gorllewinwyr i ffwrdd. Er bod y dyheadau chwyldroadol, fwy na thebyg, yn bodoli am resymau sosio-economaidd, ychwanegu crefydd ar ben hynny wedyn sy’n rhoi bodolaeth i’r gwenwyn gwirioneddol. Parhau i ddarllen

Golwg Trwy'r Lens: Lluniau Erin a Dylan

Bydd Lluniau Erin a Dylan i’w gweld yma bore fory – ‘dwi dal i olygu!GeraintMae’r Holl luniau a’r deunydd ar y blog hwn yn berchen i Geraint Thomas, cedwir pob hawl.
All images and material is property of Geraint Thomas All Rights Reserved Parhau i ddarllen

y-selar.com: Y Selar yn dathlu degawd

Bydd y rhai craff ohonoch chi wedi sylwi bod Y Selar yn dathlu pen-blwydd go arbennig eleni. I’r gweddill ohonoch chi, mae mis Tachwedd yn nodi 10 mlynedd ers cyhoeddi rhifyn cyntaf un Y Selar…sy’n golygu bod ni’n ddeg oed!
I nodi’r achlysur rydan ni am wneud nifer o bethau cyffrous iawn, gan gynnwys:

Cynnal cyfres o gigs ‘Selar 10’ yn ymweld ag Aberystwyth, Bangor a Chaerdydd

Cyhoeddi rhifyn estynedig arbennig, 32 tudalen

Cyhoeddi holl ôl-rifynnau’r cylchgrawn yn… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ffitio poced

Dyma gyfres newydd o lyfrau i ffitio poced y Cymro – yn y ddwy ystyr. Ffitio HOSAN NADOLIG hefyd. Cofiwch y PECYN BARGEN ! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bara brith

Mi wnes i grasu Bara Brith y bore ‘ma; dwy dorth i fod yn fanwl, un i’r teulu a’r llall i ddosbarth fy merch yn y brifysgol. Mae hi wrthi’n paratoi efo ei ffrind ar gyfer cyflwyno Cymru i’r dosbarth. Gofynnodd hi i mi grasu Bara Brith iddi gael cy… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Catch-22

Prif ddadl llywodraeth Sbaen wrth geisio cael y llys i wahardd refferendwm Catalwnia yw hyn: does gan Catalwnia ddim o’r hawl i gynnal refferendwm, hyd yn oed ar ffurf ymgynghorol, oherwydd nad oes ganddi sofraniaeth. Ond pe bai sofraniaeth ganddi, fyddai ddim angen y refferendwm presenol! Rwy’n siŵr bod stori’r datblygiadau dyddiol yn cael sylw […] Parhau i ddarllen

O Bell: Chwarae bach. chwarae mawr

Rydyn ni reit yn ei chanol hi. Cynnwrf, cyffro, ofn a siom. Peidiwch â’m cam-ddeall am eiliad. Nid sôn am y perygl o defysgaeth yma yn Awstralia yr wyf yn siarad amdano. Ond cyfnod y gemau mawr – y ddwy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Rhannu ein Ffydd (Ioan 4:1-42) – Rhodri Glyn (28.09.2014)

fel y moroedd: seren aur

Mi ges i seren aur yn wobr gan Yvonne oherwydd bod fy ateb yn ei phlesio. Daeth hi ar draws gair diddorol, sef footling ac annog ei darllenwyr i’w ddefnyddio. Dyma ei hateb ar unwaith a derbyn seren aur. Hwrê! Dw i erioed wedi clywed y gair hwn ond unwaith; defnyddiwyd gan Sais sydd yn byw yn lleol. Ces i a’r teulu i gyd ein difyrru gan y gair hwnnw ar y pryd. Dw i’n genfigennus bod Yvonne’n cael footle mewn lle mor odidog â Fenis.

ON: Fedrai i ddim cofio’r pwnc ar gyfer y post diwethaf wedi’r cwbl! Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Golwg360 yn dal un o afiechydon y Bib

Ymddengys bod y stori hon wedi arwain arlwy newyddio Golwg360 am gyfnod go lew o’r penwythnos yma – bod UKIP yn sefydlu cangen yn y Rhondda.Rwan, peidiwch a cham ddeall – dwi’n hoff o Golwg360, a fel rheol mae’n llwyddo i gynnig gwasanaeth sy’n wahanol… Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Parti dathlu Siop Llyfrau Scarthin yn 40 oed!

Cawson ni noson hwylus  yng nghwmni perchennog, staff a chwsmeriaid siop llyfr hynotaf yng nghanolbarth Lloegr, Prydain a’r byd sef Siop Llyfrau Scarthin, Cromford, Swydd Derby. Mae’r siop yn dathlu 40 oed eleni. Cafodd y siop ei sefydlu yn 1974 g… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dw i ….

Dechreuais sgrifennu post awr yn ôl gan ddweud, “dw i …..” yna, roedd rhaid i mi fynd i wneud pethau eraill. Wedi gorffen popeth, dyma ailgychwyn y post, ond dw i ddim yn cofio beth roeddwn i’n bwriadu sgrifennu amdano fo! O wel, efallai y bydda i’n ei gofio rywdro, ar ôl hitio “Publish” mae’n debyg.  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Aelodaeth y Blaid Lafur yng Nghymru

Cyn ein bod wedi trafod rhifau aelodaeth yr SNP tros y dyddiau diwethaf, efallai ei bod werth cael cip ar rhywbeth cyffelyb sydd yn nes adref – aelodaeth y Blaid Lafur Gymreig. Rydym yn gwybod yn fanwl beth oedd yr aelodaeth yn 2010 oherwydd i’r blaid… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bendith

Mae MAC Book wedi bod yn rhan bwysig o fy mywyd ers i mi ei dderbyn yn anrheg Nadolig y llynedd. Cyn hynny, roedd rhaid i mi rannu’r cyfrifiadur mawr efo fy nhri phlentyn. Mae’n hynod o gyfleus fy mod i’n medru mynd ar y rhyngrwyd pryd bynnag mae angen arna i yn lle aros am fy nhro. Ac felly roeddwn i’n siomedig y bore ‘ma pan fynnodd MAC Book beidio â chysylltu â’r rhyngrwyd yn rhyfedd; roeddwn i’n ofni byddai rhaid mynd â fo at Apple yn Tulsa. Wedi ychydig o brofi, fodd bynnag, roeddwn i’n llwyddo i oresgyn y broblem!  Diolch i’r Arglwydd! Parhau i ddarllen

Golwg360: Pryd mae angerdd yn troi’n obsesiwn?

Yw Rhys Hartley’n mynd rhy bell wrth ddarllen llyfr am bêl-droed rhyngwladol yn Liechtenstein? Parhau i ddarllen

Golwg360: Dechrau petrus i dymor y rhanbarthau

Dim ond y Gweilch sy’n edrych yn dda hyd yn hyn, meddai Illtud Dafydd … Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Menter a Busnes – gwaith ar gyfer tymor yr hydref 2014

Cynhaliodd y Pwyllgor Menter a Busnes ei gyfarfod cyntaf yn nhymor yr hydref ymhell o Fae Caerdydd yr wythnos diwethaf.
Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: 10 llyfr sydyn

Diddorol oedd darllen blog gan Ffrwti ar ffrwti.com yn annog pobl i restru deg llyfr Cymraeg sydd wedi gwneud argraff arnyn nhw am ba bynnag reswm; does dim rhaid enwi eich eich hoff lyfrau, ond llyfrau rydach chi’n eu cofio, sy’n eich atgoffa o gyfnod yn eich bywyd, sydd wedi dysgu rhywbeth i chi o […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 28 Medi 2014

Darlleniad y Dydd: Eseciel 37:11-14 (BCND tud.789 / BCN: tud.719)

Bore da, a chroeso i oedfaon y dydd! Es am dro y dydd o’r blaen heibio Nant y Merddyn ac i fyny heibio i lyn Rhyd y Bedd. Cefais fraw o weld fod dŵr y llyn mor isel – dŵr afonig fechan yn llifo drwy . . . → Read More: Dydd Sul, 28 Medi 2014

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Deall lleisiau’r nentydd

Peth braf iawn i olygydd ydi derbyn erthyglau heb orfod holi a swnian. Daeth darn yma i mewn ar gyfer rhifyn Medi, gan un sy’n dysgu Cymraeg, ac wedi dotio ar fynyddoedd Fro Ffestiniog. Diolch iddo am gefnogi’r papur bro. Biti na fydda rhai o’r newydd-… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pooh yn yr haul

Cafodd fy mhlant wared ar nifer mawr o anifeiliaid meddal erbyn hyn; mae yna rai maen nhw eisiau eu cadw. Winnie the Pooh ydy un ohonyn nhw. Wrth awyru’r gobenyddion ar y diwrnod golchi’r dillad gwely, penderfynais drin Pooh hefyd. Roedd o’n torheulo’n… Parhau i ddarllen

Golwg360: Cenedlaetholdeb Albanaidd yn tyfu

Ac mae’n rhaid i Gymru roi stop ar y begian, meddai Terry Barry Parhau i ddarllen

S4C Caban: Bryn Williams yn cymryd swydd athro yn ei hen ysgol

Aeth y cogydd Bryn Williams yn ôl i’w hen ysgol yn Ninbych er mwyn rhoi gwers goginio i ddisgyblion Ysgol Twm o’r Nant a thrafod pwysigrwydd bwyta’n iach gyda nhw. Yn ystod ei ymweliad â’i hen ysgol gynradd, ar ddydd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Heneiddio’n hapus

Sut beth yw byw am ganrif? Goroesi dau Ryfel Byd a gweld 19 Prif Weinidog gwahanol wrth y llyw? Sut mae person dros eu cant oed yn teimlo am eu lle yn y byd heddiw? Mewn rhaglen ddogfen arbennig iawn, …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llais Llwyth!

Newydd gael cadarnhad. Catrin Mara fydd yn dod a chymeriadau Llwyth yn fyw ar Radio Cymru. Ieee! Hogan o Feirion, sy’n gallu gwneud acenion lu, a fedra i’m disgwyl i’w chlywed yn gwneud Arthur o Lwyth yr Eirth… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y pol Cymreig diweddaraf – y neges bwysig

Mae’n ddiddorol bod y Bib a Golwg360 fel ei gilydd wedi dotio ar y gyfradd isel iawn o gefnogaeth i annibyniaeth (3%) a gofnodwyd yn y polBBC / ICM a gyhoeddwyd heddiw.  Roedd yna bol arall yr wythnos diwethaf oedd yn priodoli cefnogaeth llawer uw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fy moron

Yn hytrach na thaflu pennau’r moron a brynais, gosodais i nhw mewn cwpan efo dŵr. Wedi sawl diwrnod gwelais egin gwyrdd bach bach. Dw i wedi bod yn eu dyfrio nhw bob dydd, ac maen nhw’n bedwar modfedd o daldra bellach. Roeddwn i’n rhyw feddwl eu rhoi nhw mewn salad ar y dechrau, ond penderfynais eu cadw nhw fel fy “mhlanhigyn anwes” ar y silff uwchben y sinc. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Plesio Bl 7 Aberaeron

Braf ydi cael ymateb dosbarth cyfan i Gwylliaid. Dwi wedi cael ymateb unigolion i’r llyfr, ond dyma’r tro cynta gan ddosbarth cyfan! Cael ymateb drwy Twitter wnes i, a dyma’r neges: Neis ynde? Mi wnes i ateb drwy ddweud nad oes gen i lyfr ar gyfer eu hoedran nhw ar y gweill ar hyn o […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Nosweithiau Gwylwyr S4C – Llanllyfni 8 Hydref

Beth yw eich barn chi am raglenni S4C a’r gwasanaethau mae’n ei gynnig? Bydd tair Noson Gwylwyr S4C yn cael eu cynnal mewn tair lleoliad gwahanol yn ystod yr wythnosau nesaf. Clwb Rygbi Ruthun, nos Fercher, 17 Medi am 7:00 …Darllen mwy Parhau i ddarllen

O Bell: Rhy agos o lawer

35 kilomedr i fwrdd. Awr o daith mewn car, ychydig yn hwy mewn tram a thrên. Dyna’r ffeithiau moel am digwyddiad arbennig yn Endeavour Hills a allai arwain at …  wel, pwy a wyr. Neithiwr fe saethwyd dyn 18 oed yn farw … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dysgwraig y flwyddyn yn Dal Ati gyda S4C

  Mae Joella Price, dysgwraig y flwyddyn 2014 yn diolch i S4C am ei hysbrydoli i ddal ati i siarad Cymraeg.   Bydd Joella Price, 30 oed, yn ymddangos yng ngwasanaeth newydd S4C ar gyfer dysgwyr Dal Ati,fydd yn dechrau …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Llais yr ifanc

Ie, Ysgol Profiad.  Mae rhywun yn cael rhyw achos i ailfeddwl o hyd. Mi sgrifennais ar 12 Rhagfyr 2012: “Tipyn o sôn y dyddiau hyn am estyn yr etholfraint, sef yr hawl i bleidleisio, i ddau ddosbarth o bobl yn arbennig, plant 16-18 oed a charcharorion.  “Ymateb cyntaf yr hen Glyn Adda? Hm … wn […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y diweddaraf am aelodaeth yr SNP

Mae aelodaeth yr SNP wedi parhau i gynyddu ar gyflymder rhyfeddol ers fy mlogiad diwethaf – 51,284 ydi’r cyfanswm diweddaraf.  Mae ganddynt bellach fwy o aelodau na dwy o’r pleidiau Prydain gyfan -UKIP  a’r Lib Dems.  Petaent yn blaid Pr… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Gig O’r Selar nos Wener

Candelas, Castro ac Y Gwyryf i chwarae yn y cyntaf o gyfres o gigs yn Aberystwyth
Mae cyfres gigs O’r Selar yn Aberystwyth yn dechrau ym Mar Canolfan y Celfyddydau nos Wener yma, 26 Medi. 
Enillwyr mawr Gwobrau’r Selar nôl ym mis Chwefror, Candelas, fydd y prif atyniad nos Wener – cipiodd y grŵp o Lanuwchllyn deitlau ‘Cân Orau’, ‘Record Hir Orau’ a ‘Band Gorau’ y gwobrau. 
Hefyd yn perfformio mae’r grŵp ifanc gwych o Landeilo,  Castro,  a ryddhaodd eu EP cyntaf ar label… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peth bach braf

Roedd rhaid i fy mab fynd i’r ysgol yn gynt y bore ‘ma. Gadawon ni’r tŷ am 6:45 mewn hanner tywyllwch. Pan gyrhaeddon ni le agored, dyma ni’n gweld yr olygfa anhygoel o brydferth tuag at y dwyrain – roedd y cymylau’n binc, glas ysgafn a llwyd. Pan des yn ôl i’r un lle wedi gostwng y mab yn yr ysgol, roedd y lliwiau wedi newid yn oren llachar, melyn a glas. Profiad braf cyn i mi ddechrau’r diwrnod. Parhau i ddarllen

Pric o Lawenydd: Ewch i Fideo Wyth!

Fydd y rhan fwya ohonoch chi, dwi’n siŵr, yn ymwybodol bod cofnodion ar y blog yma hefyd wedi bod yn ymddangos ar fideowyth.com yn ddiweddar – a gan ein bod ni’n bwriadu troi Fideo Wyth yn beth eitha mawr dros y blynyddoedd i ddod, dydi o ddim yn gwneud llawer o sens i fi barhau […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Diwrnod Gwelededd Deurywiol, 23 Medi 2014

Nid yw’n ffaith hysbys i bawb mai pobl ddeurywiol yw’r rhan helaethaf o’r gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol. Yn anffodus, pan ddaw’n fater o siarad am broblemau pobl LHDT, anaml y caiff profiadau’r grŵp hwn eu cynrychioli neu’u hystyried … Continue reading Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Tro i’r Alban

Awdur gwadd heddiw: Gethin Jones Hon mae’n debyg oedd noson fwya digalon, siomedig ac isel fy mywyd. Tebyg iawn i’r profiad o golledigaeth, ond hyd yn oed yn waeth rywsut. Wedi cychwyn o stesion Bangor am un ar ddeg y bore gyda fy nghyfaill o Radio Ysbyty Gwynedd a chriw mawr o fyfyrwyr ifainc o  […] Parhau i ddarllen