fel y moroedd: te i weision

Dw i’n mwynhau Barry’s tea bob dydd. Roedd y bag te’n edrych yn ddigon da ar ôl cael ei ddefnyddio unwaith fel gwnes i de eto efo’r un bag. Er nad oedd o cystal â’r paned cyntaf, doedd o ddim yn rhy ddrwg, efallai llawer gwell na’r te arall. A dyma benderfynu cael ail baned efo’r un bag bob tro. Fe enwais fo’n de i weision oherwydd fy mod i wedi clywed o’r blaen dyna beth oedd gweision mewn plastai ym Mhrydain yn ei yfed ganrif yn ôl.  Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Newydd Y Rhyl

Gweler y lluniau diweddar o’r cynnydd ar safle Ysgol Newydd y Rhyl. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Twrw Trwy’r Dydd – Clwb Ifor Bach 30ain o Awst 2015 #gigs #caerdydd

Twrw Trwy’r Dydd@ Clwb Ifor BachY Reu   HMS Morris   Breichiau Hir   Tymbal  Hyll a  Mwy! Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Grŵp Darllenwyr Dydd Iau

Mae Grŵp Darllenwyr Dydd Iau yn cyfarfod ar ddydd Iau cyntaf y mis yn Llyfrgell Prestatyn rhwng 2.00 a 3.00pm. Cynhelir cyfarfod y mis hwn ar 3ydd Medi a bydd y grŵp yn trafod Stoner gan John Williams Aiff William … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Dysgu o Fethiant mewn amgylchedd cymhleth

Yn ei ail blogbost am weithdy Dysgu o Fethiant, mae Dyfrig Williams yn edrych ar fethiant mewn amgylchedd cymhleth. Mae cwpl o wythnosau wedi mynd heibio ers y gweithdy Dysgu o Fethiant, ac mae fe hefyd wedi bod yn sbel ers fy ymateb iddo, ble wnes i gyfaddef fy mod i heb ddysgu lot o fy […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mop

Ers cael llawr bambŵ flwyddyn yn ôl, roeddwn i’n chwilio am fop sych syml fel un mae fy mam yn ei ddefnyddio yn Japan. Doedd dim ar gael nes ddoe. Fe welais un perffaith yn Walmart, a dyma ei brynu ar unwaith. Mae’r pen bach yn troi i bob cyfeiriad fel gallwch chi lanhau onglau cul. Taflir papur meddal penodol wedi iddo fod yn fudr iawn. (Dw i’n defnyddio’r ochr arall hefyd.) Mae o’n hwylus dros ben! Dw i’n gwirioni arno fo.  Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Un o draciau coll Jess? #C90 #nawdegau

Jess ar ei orau gyda’r swn prog roc “Yesaidd/Rushaidd”.Yn sicir un o fandiau byw gorau y nawdegau.Licio swn Jess – mwy yn famahttps://soundcloud.com/christobella/sets/jess-jess Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Aduniad: Efrog Newydd

Aros yn Brooklyn Parhau i ddarllen

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies: ‘Mentro Meifod’

[In this post Eiri Angharad Siôn, a graduate of Professional Welsh, discusses how a BA module on Welsh literary heritage inspired her to undertake further study for an MPhil. Her research, funded by KESS (Knowledge Economi Skills Scholarships) and in … Continue reading Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Ail wampiad y foment – Patriarchaeth | Gwenno #ailwampiad

Ydy’ch chi’n ailwampwyr? Cysylltwch a Pop Cymru, hoffem glywed ganddoch.Mae angen  sin gerddoriaeth dawns yn Nghymru. Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Gwyliau a newid byd

Gwyliau yw hanes fy mywyd yn ddiweddar: wythnos diwethaf treuliais dridiau yn Llundain gydag Elen, a mwynhau’r cyfle i ymweld â rhannau o’r ddinas oedd yn gyfarwydd iawn, ar ôl i mi dreulio deng mlynedd yno yn fy ugeiniau. Ond … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Hanes byr iawn o Bentref Portmeirion

Cafodd Clough Williams-Ellis, creawdwr Portmeirion, ei eni yn 1883 ac adeiladwyd Pentref Portmeirion mewn dau gam: rhwng 1925 a 1939, ac o 1954 i 1976. Mae’r canlynol yn hanes byr iawn o’r pentref Eidalaidd sydd yn annwyl gan bobl leol ac ymwelwyr o bob cwr o’r byd. Roedd Pentref Portmeirion yn freuddwyd Clough am fwy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Jaime & Georgetown

image

Canŵio ar y Potomac o flaen yr adeilad Watergate yn Georgetown.

image
image

Cefais fy nyfodol wedi’w ddyfalu gyda Jaime…dyma beth sydd ar y cardiau i mi . . (noder na wnaeth y ddynes siarad gyda mi o gwbl o flaen llaw …) : dau o blant cyn i mi fod yn 30ain oed, yna dau arall wedi hynny! Bydd un o fy mhlant yn lwyddianus ym myd perfformio. Dylwn i weithio gyda plant gan fy mod gen i effaith therapiwtig ar bobl. Dyfodol mewn gweithio gyda pobl. Marw yn fy 80au hwyr o henaint!

image
image

Caffi cathod yn Georgetown

image
image
image
image

Profiad bisâr, ond gwych ar yr un pryd!

image
image

Mynydd natshôsss

Emily a oedd yn astudio dylunio graffig ac ar fin symud i Ogledd Carolina gyda Jaime a minna’.

“Yoga Mike” a “Just Mike”. Roedd Yoga Mike (ar y chwith) wedi dechrau gweld Jaime, ac wedi ymuno â’i dosbarth ioga hi…felly’r enw…

Jaime yn cael gwers “ring on a string”, gêm boblogaidd mewn bariau ble mae rhaid taflu modrwy sydd ar darn o gortyn ar fachyn… ges i lwyddiant ar tua fy negfed tro …!

Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: edrych yn ôl dros y pum mlynedd ddiwethaf

David Rees ydw i, ac rwy’n Gadeirydd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad. Mae’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn grŵp o 10 Aelod Cynulliad o bob rhan o Gymru sy’n cynrychioli’r pedair plaid wleidyddol sy’n ffurfio’r Cynulliad. Ers 2011, … Continue reading Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl -Utica

Mae llawer o gysylltiadau wedi bod rhwng Bro Ffestiniog ag Utica yn nhalaith Efrog Newydd. Dyma bennod o’r gyfres Trem yn ôl: erthyglau o lyfr ‘Pigion Llafar 1975-1999′, yn trafod y cysylltiad.

Enw Capel Utica, Gellilydan.
Cymeraf ddiddordeb mewn han… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: E-Lyfrau Llafar

Dyma ddeg arall o’r teitlau E-lyfrau llafar diweddaraf y gallwch eu llwytho i lawr yn rhad ac am ddim gan ddefnyddio eich cerdyn llyfrgell. Cliciwch ar y teitl i gael gwybod mwy am y llyfr a chliciwch yma i lawrlwytho’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rheolau Llawn ar gyfer Cyfle i Ennill Crys Rygbi Cymru wedi’i arwyddo S4C 2015

1.Mae’r Cyfle i Ennill Gwobr (Prize Draw) hwn yn agored i holl breswylwyr y Deyrnas Unedig sy’n 16oed neu’n hŷn ac eithrio unigolion sy’n gyflogedig gan S4C, unigolion a chwmnïau eraill sydd â chyswllt uniongyrchol gyda’r Cyfle i Ennill Gwobr …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Bechgyn Pen-y-bont ar Ogwr a’r Peirianddryll

Ar 25 Gorffennaf 1919 aeth disgyblion Ysgol Cyngor Pen-y-bont i Fechgyn i gyfarfod a gynhaliwyd yn Neuadd Tref Pen-y-bont ar Ogwr i goffáu diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Prif atyniad y cyfarfod oedd Peirianddryll Maxim a gipiwyd oddi wrth yr Almaenwyr. Rhoddodd un o ddisgyblion ysgol Pen-y-bont, Edwin James Cuming, 9 oed, yr araith ganlynol: […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Deiseb statws y Gymraeg yng Nghaerdydd

Os ydych eisiau arwyddo deiseb yn cefnogi statws y Gymraeg yn y brif ddinas yn dilyn sylwadau haerllyg arweinydd y cyngor, mae un wedi ei threfnu gan arweinydd Plaid Cymru ar y cyngor, Neil McEvoy. Phil BaleNeil Mcevoy Parhau i ddarllen

Y Twll: Elidir Jones (Plant Duw) + MC Mabon = Elixir

Dw i newydd gael gafael ar gopi o albwm newydd o’r enw Elixir oddi wrth label Tarw Du. Mae’r hanner cyntaf hyd yn hyn yn ddoniol, cyfoethog, a phrofoclyd. ‘Mewn newyddion bisâr ac annisgwyl, dwi di recordio albym o gomedi cerddorol efo MC … Parhau i ddarllen

The post Elidir Jones (Plant Duw) + MC Mabon = Elixir appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Golwg Trwy'r Lens: Lois & Iwan

Llongyfarchiadau mawr i Lois ac Iwana briododd yn ddiweddar yng Nghapel Llidiardau ger y Bala, gan ddilyn yn yr Hilton Double Tree yng Nghaer.  Dyma gasgliad bach o luniau  – bydd y set gyflawn ar y brif wefan yn fuan iawn.

© Geraint Thomas, Panorama 2015 – Cedwir Pob Hawl – All Rights Reserved

Mae’r Holl luniau a’r deunydd ar y blog hwn yn berchen i Geraint Thomas, cedwir pob hawl.
All images and material is property of Geraint Thomas All Rights Reserved

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: corn, pistol a chwip

Darllenais ddarn o nofel T.Llew, sef Ymysg Lladron ar y we. Fe wnaeth cip ar y Goets Fawr fy atgoffa i o nofel wych arall a ddarllenais yn ystafell Marteg yn Llanberis flynyddoedd yn ôl . Allan o argraff mae Corn, Pistol a Chwip ers tipyn, ac felly roeddwn i’n hapus dros ben gweld copi ar silff llyfrgell y dref ar y pryd. Cododd chwant sydyn arna i ddoe ddarllen y nofel lawn gyffro unwaith eto. Wedi chwiliad ar y we, des o hyd i gopi ail-law yn Siop Lyfrau’r Hen Bost ym Mlaenau Ffestiniog, a dyma ei archebu drwy Abebooks. Bydd o’n cyrraedd Tachwedd 15 yn ôl y cwmni! Gobeithio bydd y llong yn hwylio’n gyflymach na hynny. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dyna agwedd y Blaid Lafur at y Gymraeg yng Nghaerdydd yn glir felly

Stori lawn yma.Er gwybodaeth, mae yna 54,504 o drigolion Caerdydd yn honni rhyw sgil neu’i gilydd yn yr iaith Gymraeg yn ol Cyfrifiad 2011.  Mae hyn yn tua pedair gwaith y nifer o Fwslemiaid sy’n byw yn y brif ddinas, ac mae’n llawer uwch nag unrh… Parhau i ddarllen

atgof.co: Palu am fwyd

Llion Gerallt: Achub Mynydd – Hofrennydd Gwylwyr y Glannau ac Achubwyr Mynydd Ogwen

fel y moroedd: peth rhyfedd

Penderfynais gymryd mantais ar y tymheredd is y bore ‘ma a mynd am dro yn y gymdogaeth yn hytrach na mynd yn hwyrach. Dyma weld peth rhyfedd – roedd yn edrych fel rhosyn wedi’i ffosileiddio, ond na! Madarch brown enfawr ydy o! Mae o’n tyfu ar foncyff c… Parhau i ddarllen

Golwg360: Merthyr a’r Gymraeg

Mae UKIP a’i demagogiaeth Brydeinig yn peryglu hanes ac iaith y fro, yn ôl Morgan Owen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Taith Nem -Heb Grefft, heb barch

Ail bennod o hanesion Nem Roberts yn crwydro’r Unol Daleithiau.
Yr adeg honno yr oedd llawer o siarad am yr Unol Daleithiau ac yn wir mentrodd amryw o’m cyfoedion dros yr Iwerydd, a theimlwn innau rhyw awydd am fynd yno. Cryfhaodd yr awydd o wythnos i … Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Medi 2015 September Branch Meeting

Nos Fercher, 2il Medi 2015, Canolfan Cymry Llundain, 19:30 Wednesday, 2nd September 2015, London Welsh Centre, 19:30 Rhagor o fanylion gan yr Ysgrifennydd/More details from the Secretary. Croeso!  Welcome! Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Amser maith yn ol _ _ _

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Teitlau Newydd gan Oneclick Digital

Dyma ddetholiad o rai o’r teitlau E-lyfrau llafar diweddaraf y gallwch eu llwytho i lawr yn rhad ac am ddim gan ddefnyddio eich cerdyn llyfrgell. Where Death Delights gan Bernard Knight Wedi’i hadrodd gan Jonathan Keeble Y gyntaf yn y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Tywallt ac arllwys

Wedi cymryd gair y dyn tywydd bore ‘ma, a mentro allan am dro cyn cinio efo dwy o’r genod, gan ddisgwyl iddi aros yn sych tan ddau o’r gloch.

Difaru wedyn!

Crwydro uwchben tref ‘Stiniog heibio’r Fuches Wen a Hafod Ruffydd, ac wrth ddringo’r domen i chwarel Maenofferen, cyrraedd gwaelod y cwmwl, fel cerdded trwy ddrws i stafell wahanol…

Ymhen dim, a ninnau ar ein ffordd ‘nôl i lawr, Parhau i ddarllen

Traws Link Cymru: Traws Link Cymru yn hedfan i’r entrychion

Gyda gwyliau’r haf yn dirwyn i ben, nid oes llonydd i’w gael i aelodau TLC, wrth i ni fod yn brysur yn paratoi ffordd arbennig iawn o archwilio’r hen reilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth. Mae nifer o bobl yn dal i gredu fod y rhan fwyaf o’r lein wedi ei cholli oherwydd datblygiadau, ond nid […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Twtio

Dwi wedi bod yn treulio llawer o amswer yn dyfrio yn yr ardd.  Dwi’n gwybod bydd y rhai ohonoch chi sydd yn byw yng Nghymru yn chwerthin, ond wir yr, dan ni mewn ardal  sych ofnadwy a dim wedi cael llawer o law o gwbl dros yr haf.  Yn bendant dim digon.  (Ond mae glaw ar y ffordd.) Felly, mae llawer o amser wedi mynd yn sicrhau bod y planhigion, a’r coed yn enwedig, yn llwyddo.  Dydw i ddim yn dyfrio’r coed sydd wedi bod yno am rhai flynyddoedd, ond y rhai ifanc, ond eleni, roedd rhai o’r coed hyn yn dioddef hefyd, fel y coeden eirin yma:

Gobeithio bydd y coeden yn gwella ar ol dipyn o ofal a llawer o ddŵr! Ond mae angen gwneud pethau eraill yn yr ardd heblaw dyfrio, ac o’r diwedd, dwi wedi gwneud dipyn o waith yn un gwely mafon.  Rhywsut, mae’r mafon haf a’r mafon hydref wedi cymysgu yn y gwely yma – mafon ha sydd i fod yna.  Ond doedden nhw ddim wedi cael llawer o ofal.  Ond ddoe a heddiw, ro’n i’n tynnu’r chwyn i gyd; dyfrio; rhoi dipyn o faeth iddynt, torri’r planhigion a oedd wedi rhoi ffrwythau eleni, a. y.y. b.  Yn anffodus gwnes i ddim cymryd llun cyn ddechrau, ond dyma sut roedd y gwely wedi i fi orffen gyda rhoi compost (cartref) ar y gwely.  

Dydy’r lluniau ddim yn dda ofnadwy ond dwi’n falch gweld trefn ar y lle.  Mae rhyw syniad i’w gael o sut oedd y gwely wrth edrych ar llun y gwely arall.
Mae gormod i’w gwneud, fel arfer.  Mae’r afalau cynnar, “Discovery“ i gyd yn barod a mae gymaint ohonyn nhw. Dyma ychydig.
Dwi’n bwyta nhw; mynd a nhw i’r gwaith i fy nghyd-weithwyr, rhoi nhw i ffrindiau a chymdogion, a choginio gyda nhw, a mae ‘na llwyth ar ôl.  Dwi ddim isio rhoi llawer yn y rhewgell – mae o’n eitha llawn o ffrwythau eraill! Mae ddigonedd o bethau da i’w bwyta ar y funud.
Dwi wedi bod yn twtio yn y tŷ gwydr hefyd – a mae’r nionod a’r shallots i gyd mewn bocsus rŵan ar ol bod yn sychu yn y tŷ gwydr. 
A heno mi fyddaf yn gwneud saws tomato i roi yn y rhewgell.  Mae rhywbeth am gwneud pethau gyda cynnwys yr ardd, fel rho nhw i ffwrdd am y gaeaf, neu gwneud jam, sydd yn gwneud i fi deimlo’n dda………

Parhau i ddarllen

Traws Link Cymru: Up, up and away for Traws Link Cymru

With the summer holidays drawing to a close, there is no rest for the wicked as TLC members have been planning an extra special way of exploring the old line between Carmarthen and Aberystwyth. Many people still believe that most of the line has been lost to redevelopment, but nothing could be further from the […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ymweliad sydyn

Tra oeddwn i wrthi’n paratoi coffi yng nghegin yr eglwys y bore ‘ma, daeth y gŵr ata i’n dweud bod yna geirw ym maes parcio. Dyma frysio at y drws gwydr. Dyma nhw! Teulu o bump neu chwech a oedd yn sefyll yn syllu arnon ni (dw i’n meddwl.) Tynnais lun yn sydyn, yna dechreuodd babi’r teulu redeg tuag at y cae cyfagos dilynwyd gan y gweddill. Roeddwn i’n poeni amdanyn nhw oherwydd bod yna stryd rhwng y maes parcio a’r cae. Yn ffodus na ddaeth car a dyma nhw’n croesi’r stryd yn ddiogel. Gobeithio bod nhw’n cadw draw o dai. Yn anad dim gobeithio na fyddan nhw’n croesi ffyrdd prysur. Parhau i ddarllen

fideo wyth: Adolygiad: Spyfall

‘Da ni wedi sôn droeon ar f8 am gemau bwrdd modern, a pa mor hollol, hollol briliant ydyn nhw. Wir yr. Fedrwn ni’m stopio mynd ymlaen am y peth. Deud y gwir – sibrydwch y peth – mae’n well gen i gemau bwrdd na gemau fideo. Dwi jyst ddim yn cael lot o gyfle i’w chwarae […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Un peth am Corbyn …

Un peth am Corbyn, mae ganddo enw Cymraeg iawn. Peri meddwl am  ‘Corbedyn’, llysenw Morrisiaid Môn ar Mr. Corbett, cydweithiwr i Lewis Morris. Y peth arall am Corbyn, a’r peth mawr, yw ei fod wedi creu panig a hanner yn rhengoedd Llafur.  Sut?  Mae’r cyfan yn y gair ‘egwyddor’, sef y peth y mae gwleidyddion […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Dim Gronyn heddiw

Ni chyhoeddir Gronyn heddiw.  Gobeithir ei gyhoeddi’r Sul nesaf, Awst 30. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: acen brin

Cafodd fy merch sgwrs efo ffrind da o Loegr drwy Skype y bore ‘ma. Fel arfer mae hi’n siarad yn ei hystafell ond yn y gegin roedd hi y tro hwn. Roedden nhw’n cael amser braf wrth fy merch yn dangos ein cegin ni i’w ffrind. (Doeddwn i ddim yn gwran… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Catalonia ac annibyniaeth

Mae bod yn Catalonia heddiw tipyn bach fel bod yn yr Alban ar yr un pryd y llynedd – ond efallai y byddai’r ‘Alban ar steroids’ yn well disgrifiad.  Mae’r ymgyrch tros annibyniaeth yn hynod o weladwy yma – gyda baner annibyniaeth – yr Estelada i’w… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed- Cae Clyd

Pumed ran y gyfres am ‘hanes y bêldroed yn y Blaenau’.

Pan oedd golwg am gae da i’w gael yng Nghae Clyd, sefydlwyd Pwyllgor Apêl ym Medi 1955 i gael lloches ar gyfer y cefnogwyr yno, ac ystafelloedd newid. (Ar y 14eg o Awst, 1971 yr agorwyd yr yst… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: model

Cafodd fy merch sgwrs sydyn efo ffrind ysgol dros baned, a synnu’n clywed y byddai’r ffrind yn mynd i Japan cyn hir. Bydd y ffrind yn cychwyn mewn prifysgol flwyddyn nesaf ac mae hi’n gweithio fel model ffasiwn yn y cyfamser. Does ryfedd oherwydd mai hogan hardd, dal a thenau ydy hi. Mae hi’n dawnsio bale clasurol yn ogystal â rhedeg cross country. Bydd hi’n gweithio yn Japan am ddau neu dri mis. Dysgodd fy merch ymadrodd Japaneg pwysig iddi, sef, “lle mae’r tŷ bach?” Parhau i ddarllen

Golwg360: Mwy na nodau

Cymry – ac ambell un arall – yn Aberhonddu Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cefnogi’r boi oedd yn gwybod bod Cymru’n cael ei than ariannu

Hmm, felly mae Owen Smith, Kevin Brennan, Nick Thomas-Symonds, Nia Griffith, Wayne David, ac Albert Owen wedi datgan cefnogaeth i Andy Burnham.  Hwn ydi’r Andy Burnham sydd bellach yn cyfaddef ei fod yn gwybod ers blynyddoedd bod Cymru y… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Y Scarlets yn yr Undeb Sofietaidd

Ym 1957, yng nghanol y Rhyfel Oer a’r bygythiad o ryfel niwclear yn gysgod dros y byd, teithiodd tîm rygbi Llanelli i Foscow i wynebu timoedd rygbi’r byd Comiwnyddol. Mae rhaglen ddogfen Y Gêm Gudd: Llanelli v USSR, nos Sul, …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Pippi Hosan-hir

Paham y gwnawn ni’r hyn a wnawn? Beth sy’n ein cymell ni i ymddwyn, i fyw a bod a meddwl, mewn un ffordd, neu mewn un casgliad o ffyrdd, penodol? Beth sy’n diffinio’r ‘normal’ yn ein bywydau ni? Mae Pippi Hosan-hir wedi bod yn ein cymell i ofyn y fath gwestiynau ers 70 mlynedd, ers […] Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Yr Eisteddfod ar Twitter

Data Eisteddfodol Mae’r cyfrif twitter @TwitterData yn arbenigo ar ddadansoddi a dehongli data twitter yn ystod digwyddiadau mawr fel y gemau Olympaidd a’r elecsiwn. Dwi ‘di bod yn chware o gwmpas gyda data twitter ers sbel, a meddyliais sa’n arbrawf diddorol trio gwneud yr un math o ddehongliad ar ddigwyddiad yma yng Nghymru – a pha ddigwyddiad gwell na’r Eisteddfod! Y syniad yn fras oedd casglu’r holl twîts sy’n crybwyll yr eisteddfod at ei gilydd, a gweld pa batrwm ddaeth i’r golwg. Dwi ddim wedi dadansoddi cynnwys y twîts, heblaw am yr hashnodau – yn syml iawn, does gen i’m…

Cafodd y post yma Yr Eisteddfod ar Twitter ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dal gwyfynod

O’r diwedd daeth noson braf a digon cynnes nos Sul i dynnu’r llwch oddi ar y lamp dal gwyfynod.

Bu ymlaen rhwng 9.30 a hanner nos, sydd ddim hanner digon a deud y gwir, ond o’n i’n barod am fy ngwely, a ddim isio codi wrth iddi wawrio i rwystro popeth rhag dianc yng ngolau dydd, felly mi rois geuad arno tan y bore.

Mae’r twb o dan y lamp yn llawn o ddarnau bocsys wyau iddyn nhw gael clwydo. Parhau i ddarllen

robincrag: Deuddydd yn Nowy Targ

Wedi archebu dwy noson arall yn Oberża pod Różą, es i chwilio am fap! Cefais un da am ddim gan y dyn rhyfeddol o dawedog yn y ganolfan wybodaeth i dwristiaid, a dal y bws i Kowaniec. Er bod Turbacz dipyn yn uwch na’r Wyddfa, nid mynydda mo hyn ond crwydro trwy coetir digon mwyn […] Parhau i ddarllen