Llyfrgell Babel: Newyddion diddorol

Mae Michael Swanwick yn ysgrifennu olynydd arall i un o’m hoff nofelau, The Iron Dragon’s Daughter! Rwy’n gobeithio bydd y nofel newydd yr un mor gymhleth a treiddgar a’r nofelau arall yn y gyfres. (Esgus gwych dros ailddarllen TIDD a The Dragons of Babel, efallai…) Parhau i ddarllen

Y Llwyfan: Cofio Gerallt …

Un o’r rhesymau y dechreuais i’r blog yma yn y lle cyntaf oedd i nodi cyfraniad unigolion arbennig a chofio pethau o werth diwylliannol. Yn ddiweddar, gwyliais raglen ddogfen Gerallt Lloyd Owen am yr eil dro. Rhaglen ddirdynnol a gonest, … Continue reading Parhau i ddarllen

Pethe: Llanelli Jon Gower

Mae’r awdur Jon Gower wedi sôn droeon am ddylanwad ei Dad-cu, Thomas John Gower arno fo. Fo oedd y storiwr gwreiddiol, yn llwyddo i ddal sylw ei wyr darllengar hefo straeon am ei helyntion mewn rhannau ecsotig o’r Byd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dal ati, alberto

Mae Alberto o Italianoautomatico yn mynd o nerth i nerth. Mae o’n dal i greu fideos, awdio, ac erthyglau i helpu dysgwyr yr Eidaleg tra mae o’n dysgu dwy iaith arall ei hun (Almaeneg a Rwsieg) a gwneud cynifer o bethau. Mae ei frwdfrydedd, ymrwymiad a’… Parhau i ddarllen

Diferion o'r Pwll Coch: : ‘Oes rhiwin yn mynd i’r sdeddfod?’ Sillafu’r Gymraeg yn yr oes ddigidol

Digon niferus yw’r bobl hynny sy’n cwyno nad oes digon o Gymraeg i’w chlywed ar hyd a lled y wlad y dyddiau hyn. Ond anaml y bydd yr un bobl yn ymfalchïo bod mwy o Gymraeg nag erioed yn cael … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Pric o Lawenydd: Comic-Con 2014

Mae Comic-Con, Eisteddfod y gîc-fyd, drosodd am flwyddyn arall, ac mae pobol San Diego yn mwynhau dinas gymharol dawel erbyn hyn, yn rhydd o bobol yn crwydro’r strydoedd wedi eu gwisgo fel Chewbacca a Chun Li a be bynnag ydi hwn. Yn anffodus, fedra i ddim trafod popeth. Tan iddo fo ddod yn gyfreithiol i […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: O America i’r Maes – Gruff Rhys ym mhafiliwn S4C

Am 4.30pm, dydd Iau, 7 Awst, ym mhafiliwn S4C ar faes yr Eisteddfod, bydd cyfle i glywed y canwr enwog Gruff Rhys, yn canu ac yn sôn am ei brosiect aml-blatfform diweddaraf, I Grombil Cyfandir Pell -American Interior.  Mae’r prosiect …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Y Neuadd: Y Seiri Coed yn Auschwitz

Cofiaf argraff, breuddwyd efallai, dau ddyn. Un yn sefyll yn ffurfiol syth a’r llall yn ei gwman. Wedi ymgolli’n llwyr, bron, yn eu hymgom. Mor real oedd manylder eu sgwrs nes imi dybio bod oglau blawd lli, ôl ffrwyth eu gwaith, yn fy ffroenau. Pîn, bedw, derw, byrddau crwn, hirsgwar, cadeiriau gegin, cadeiriau parlwr. Llifai […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Menter a Busnes – Ymchwiliad i Dwristiaeth

Cafodd cynrychiolwyr o’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru gyfle i gyfarfod ag Aelodau’r Cynulliad i drafod ac asesu’r cynnydd a wnaed gan Lywodraeth Cymru tuag at gyflawni ei ymrwymiadau yn y Rhaglen Lywodraethu sy’n ymwneud â thwristiaeth. Roedd hyn yn rhan … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ymarfer corff efo’r hoff ganeuon

Dw i a fy mhlant yn gwneud ymarfer corff wrth wylio fideo Japaneaidd You Tube ers misoedd. Yn ddiweddar dechreuodd fy merched wneud yr un ymarferion efo eu hoff gerddoriaeth. Syniad da! Dyma brofi ar fy hoff ganeuon Beach Boys. Maen nhw’n berffaith! Fel arfer bydda i wedi blino ar ôl gorffen y fideo Japaneaidd sydd yn para ond tri munud, ond roeddwn i’n cael llawer o hwyl fel fe wnes i bedair cân, un ar ôl y llall. Y gân orau i ddefnyddio ar y dechrau ydy Kokomo oherwydd bod hi’n araf. Yna Catch a Wave, Surfin USA, I Get Around, Fun Fun Fun ac yn y blaen. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nico gan Leusa Fflur Llewelyn

Hei! Mae ‘na lwyth o nofelau da i blant 11-14 mwya sydyn! Ac mae hon yn un o fy ffefrynnau: Nofel ffantasi, llawn antur a dychymyg, am fyd sydd o dan Lyn Celyn. Dwi’n gwybod bod galw am nofelau o’r math yma, ac mi ddylai hon blesio. Un o gyfres Mellt ar gyfer darllenwyr 11-14 […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dwy sedd ymylol Lib Dem

Blogiad arall ydi hwn sy’n edrych ar y seddau ymylol yng Nghymru -fel mae’r rheiny yn cael eu diffinio gan Ladbrokes.Mae polau Ashcroft yn rhoi syniad i ni o beth sy’n digwydd yn seddi ymylol Lib Dem hefyd.  Roedd y polio diweddaraf ar gyfer y rha… Parhau i ddarllen

Glo Man: COFIWCH BRYNU EICH COPI

Blog Glyn Adda: Anogaeth Brenin

Yn yr hen Daily Torygraph heddiw (wn i ddim a yw yn y papurau eraill), hanes newydd ac annisgwyl braidd am ddigwyddiadau trychinebus can mlynedd yn ôl. Pwy oedd yn benderfynol o gael rhyfel ?  Yn gyntaf a phennaf, dynion ifainc chwech neu saith o wladwriaethau Ewrop, gyda’r merched ifainc yn dod ymlaen i’w hannog […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Moulsecomb Forest Garden

Mi roeddwn in yn Brighton bythefnos yn ol.  Ac ar bore  Gwener, mi es i ymweld ag ardd:  “Moulsecomb Forest Garden“ sydd wrth yml yr orsedd yn Moulsecomb, ardal o Brighton.  R’on i’n digwydd bod ar campws (Mulsecomb) Prifysgol Brighton - sydd yn agos iawn, a roedd gan yr ardd diwrnod agored.

Mae’r ardd yn wych - yn tyfu llysiau gyda cymorth pobl gwahanol o’r cymuned: rhai oedolion gyda anablau dysgu, pobl ifanc eraill sydd ddim yn mynd i ysgol arferol ar hyn o bryd, a disgyblion o ysgolion o gwmpas yr ardal, yn ogystal a gwirfoddolwyr a.y.y.b.   A mae nhe hefyd yn cynnal bob fath o ddigwyddiadau yna hefyd.  Yn ddiweddaf, mae’r prosiect wedi bod yn adeiladu tŷ: ond dim unrhyw tŷ, ond tŷ gwyrdd - a roedd Russell, sy’n gyfrifol am y prosiect yma yn esbonio pa mor anodd ydy dod o hyd i  adnoddau gwyrdd.  Mae’r waliau wedi eu gwneud o forglawdd (? “cob“ yn Saesneg) traddodiadol  a’r to o wair lleol.  Dyma llun o rhan o’r tŷ ac o Russell:



A dyma llun o’r ardd (yn anffodus mi roedd o’n bwrw ar y pryd…). 


Mae bob math o weithredau yn digwydd yn yr ardd: yn cynnwys coginio a gwaith coed: dyma llun o’r gweithdy gwaith coed:


Da, te? A mae ’na fwy o wybodaeth am yr ardd ar ei blog nhw
A dyma ty arall, gwellt, a chafodd ei gwbwllhau yn gynhrarach


Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Mae’r Lluarth yn Sych

Mae’r lluarth yn sych, a phobman arall hefyd. Dim mwy na phedwar diferyn, ys dywedan nhw fan hyn ‘cuatro gotas’, ers bron i dair wythnos. Anarferol iawn i Asturias, hyd yn oed yng nghanol haf. Gyda’r sychder, daw’r morgrug yn eu miloedd. Bob tro rwy’n clirio chwyn neu iorwg dyna nhw’n rhedeg am eu bywydau. […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Adolygiad o Gwylliaid!

Newydd glywed y bydd dwy ferch ysgol yn adolygu Gwylliaid ar raglen Pnawn Da ar S4C ar Orffennaf 30! Wyddwn i ddim bod plant yn adolygu llyfrau plant ar y rhaglen, ond go dda de? Da iawn Tinopolis, da iawn S4C. Bydd raid i mi wylio’r slot rwan – yn nerfus y tro yma wrth […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: trysor

Mae’r gŵr wedi etifeddu drôr offerynnau gan ei dad. Ei daid a wnaeth a rhoi i’w fab 85 mlynedd yn ôl. Mae’r campwaith hwn gan grefftwr medrus mewn cyflwr ardderchog. Wrth i dad fy ngŵr symud i fyw efo ei ail fab yn Las Vegas, mae o’n gorfod cael gwared ar nifer o bethau a hwn oedd un ohonyn nhw. Dw i’n siŵr y bydd o’n cael ei basio i’n mab hynaf un diwrnod (ac i’w mab wedyn…) Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y seddi ymylol Tori / Llafur

Reit – mi wnawn ni gychwyn efo’r seddi sy’n ymylol rhwng Llafur a’r Toriaid lle mae Llafur yn ail. Wnawn ni ddim edrych ar Gogledd Caerdydd – bach iawn oedd mwyafrif y Toriaid o’r blaen ac mae pob etholiad ers 2010 yn awgrymu y bydd y Toriaid yn colli … Parhau i ddarllen

Golwg360: Rasys newydd i Fformiwla Un

Phil Kynaston sy’n pendroni’r goblygiadau Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gwell hwyr na hwyrach

RHONDDA CYNON TAF CBC, ABERAMAN GOGGorff 24, 2014Llaf 356 (39.4%; -30.0%)Anninynnol 276 (30.6%; +30.6%)Plaid Cymru 228 (25.2%; -5.3%)TUSC 23 (2.5%; +2.5%)Toriaid 20 (2.2%; +2.2%)Mwyafrif 80 Parhau i ddarllen

Blog Sali Mali: Efo’n llygad bach i…..

Mae wedi bod yn ddiwrnod hir. Wedi bod yn gweithio; yn gorfoleddu ar ôl torri trwy’r wal pan na fûm yn medru sgwennu am wythnosau – a chredwch fi, mae hynny’n achos gorfoledd. Wedyn yn galaru, yn rhyfeddu, yn chwarae, … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cof

A beach boy oedd fy ngŵr pan oedd yn ei arddegau yn Hawaii. Roedd o’n arfer mynd i nofio efo ei frawd a’u ffrindiau’n aml (er nad oedd yn llwyddo i feistroli syrffio.) Beach Boys oedd ei hoff fand hefyd. Un diwrnod dalion nhw octopws. Roedden nhw’n mynd i’w fwyta (doedden nhw ddim yn gwybod sut) a’i gadw fo yn y bŵt nes iddyn nhw gyrraedd lle addas. Roedden nhw’n gyrru’n llawen yn gwrando ar Beach Boys efo’r octopws druan ym mŵt y car…. Fwyton nhw mohono wedi’r cwbl.  Parhau i ddarllen

Y Llwyfan: Geraint Lovgreen

Pryd ddechreuodd dy ddiddordeb di mewn cerddoriaeth? Mae’n siwr mai tua 9-10 oed oeddwn i (tua canol y 1960au) pan ges i a fy chwaer a ’mrawd dri o senglau’r Beatles a gramoffôn gen Nain i Nadolig. Dyna hi wedyn, … Continue reading Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dewi Emrys, ei gadeiriau a’i gymeriad coll

Sut ddyn oedd y bardd Dewi Emrys? Dyna fydd y rhaglen ddrama ddogfen Dewi Emrys: Cythraul yr Awen yn ei ofyn nos Sul, 27 Gorffennaf. Yna, nos Fawrth, 29 Gorffennaf mewn rhifyn arbennig o’r gyfres Pethe,Twm Morys a’r Cadeiriau Coll, …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Dychmygwch Gaza…

Mererid Mair Williams sy’n dychmygu sut fyddai pethau, petai Gaza ym Mhen Llyn… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cyflwynwraig S4C yn derbyn Gwobr Goffa Bob Davies

Ar ddiwrnod olaf Y Sioe Frenhinol ddoe (24 Gorffennaf) derbyniodd Meinir Jones, cyflwynwraig cyfres Ffermio S4C, Wobr Goffa Bob Davies, Undeb Amaethwyr Cymru. Un o Sir Gaerfyrddin yw Meinir, a magwyd hi ar Fferm Maesteilo yng Nghapel Isaac ac mae’n …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Pethe: Pethe : Llanelli Jon Gower

Ar drothwy Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr bydd rhaglen arbennig o Pethe yn rhoi cyfle i ni ddod i adnabod tref Llanelli ac un o’n hawduron cyfoes mwyaf poblogaidd – Jon … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiad 2015 a’r polau piniwn

Cip brysiog ar y sefyllfa gyffredinol yn gyntaf.  Y peth cyntaf i’w ddweud ydi nad ydi’r polau confensiynol yn rhoi gwybodaeth gysact i ni.Er enghraifft petai pol YouGov heddiw yn cael ei wireddu ar ddiwrnod etholiad, a phe bai yna ogwydd unffurf … Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Pwy laddodd Iesu Grist?

Fel anghydffurfiwr fy ateb yw mai FI lladdodd yr Iesu, gan iddo farw er mwyn maddau FY mhechodau.

Mae’r Beibl yn awgrymu bod yna ryw fath o gynllwyn rhwng yr Iddewon a’r Rhufeiniad i’w dienyddio heb osod bai penodol ar y naill ochr na’r llall ond gan… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Betio gwleidyddol ac etholaethau Cymreig

Mae na un neu ddau wedi gofyn i mi wneud rhywbeth ar y darogan etholiadol sydd wedi ei seilio ar brisiau betio ar flog Ladbrokes.  Dwi methu postio linc yr eiliad hon oherwydd fy mod i ffwrdd ac yn gweithio efo 3G Vodafone.  Dydi’r system dio… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cynifer o gyngherddau

Clywais fod Beach Boys yn cynnal dros 100 o gyngherddau’r flwyddyn hyd yn oed heddiw. Dw i heb sylweddoli bod nhw’n dal i fod mor boblogaidd. Mae pobl ifanc ynghyd y rhai hynach yn llenwi neuadd enfawr bob tro. Fe welais wragedd canol oed yn dawnsio’n … Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Jac gan Guto Dafydd. Cyfres Pen Dafad

Yn ôl gwefan Gwales, dyma’r nofel olaf yng Nghyfres Pen Dafad ar gyfer darllenwyr 11-15 oed. Felly roedd angen gorffen efo bang, debyg! Dyma’r disgrifiad ar y wefan : Mae Jac yn darganfod corff marw yn y twyni tywod ac yn benderfynol o fynd at wraidd y llofruddiaeth trwy helpu Jim, y ditectif. Nofel llawn […] Parhau i ddarllen

Pric o Lawenydd: Gemau Diweddar, Rhan 2

Cofnod byr (ella) heddiw – o’n i isio dod a’r blog yn ôl at gemau, a gan bod y blogiad nesa yn debyg o fod am yr holl newyddion sy’n dod allan o Comic-Con, does ‘na ddim amser gwell i wneud. Be wna i, welwch chi, ydi mynd drwy’r holl gemau dwi ‘di bod yn […] Parhau i ddarllen

Pethe: Podlediad Gŵyl Arall – Plu

Elan Mererid Rhys o’r grwp Plu fuodd yn siarad gyda Lisa Gwilym mewn sesiwn yn ystod Gŵyl Arall 2014. Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cyfrannwch eich llais er mwyn creu technoleg newydd

Paldaruo yw ap newydd sy’n casglu lleisiau er mwyn creu technoleg Adnabod Llais fydd yn gweithio yn yr iaith Gymraeg. Mae Uned Technoleg Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, yn apelio ar bobl o bob oed, ac o bob ardal, i …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dal dy ddwr

Rhan o erthygl o rifyn Gorffennaf 2014:

Mae cryn brysurdeb a gweithgaredd ar safle trin dŵr Garreglwyd ar hyn o bryd. Llanast ofnadwy medd rhai; ac eraill yn holi be’ ar y ddaear sy’n digwydd yno? O chwilio a holi rhyw ‘chydig, daw’n amlwg bo… Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Llwyr Ymgolli

image

(Munud i Feddwl 24/7/14)

Ychydig flynyddoedd yn ôl mi ymgymerodd y seicolegydd Mihaly Csikszentmihalyi â phrosiect ymchwil i geisio darganfod beth sy’n gwneud pobl yn hapus.  Yr hyn a ddarganfu oedd nad pethau megis cyfoeth a statws oedd yn creu hapusrwydd, ond yn hytrach weithgareddau heriol lle oedd unigolion yn gorfod llwyr ymgolli yn yr hyn yr oedden nhw’n ei wneud.  Yr ‘ym’ sy’n cael ei golli pan fyddwn ni’n llwyr ymgolli, wrth gwrs, yw ni’n hunain. 

Mae’r neges hon, mai colli’r ymdeimlad o ni’n hunain yw’r llwybr at ddedwyddwch, yn hen neges mewn crefyddau dwyreiniol megis Bwdistiaeth a Taoistiaeth ond mae seicoleg fodern a niwroleg bellach fel petaent yn canu o’r un llyfr emynau. 

 Mae hon wedi bod yn neges gyson, hefyd, o du perfformwyr, cerddorion, artisitiaid, llenorion, gwyddonwyr a phencampwyr chwaraeon.  Yn ôl adroddiadau goddrychol gan nifer ohonyn nhw pan fyddan nhw’n llithro i ryw ystâd o ganolbwyntio dwys eithriadol, lle mae’r ymdeimlad o’r hunan yn diflannu, mae’r hyn y maen nhw’n ei gyflawni fel petai’n digwydd ohono’i hun.

 Fel ystâd mae’n fwy o ‘gwneir’ nag o ‘gwnaf’, yn ‘eir’ yn lle ‘af’, ‘cyfansoddir’ yn lle ‘cyfansoddaf’ a ‘chwaraeir’ yn lle ‘chwaraeaf’.  A dyw’r ystâd hon ddim dim jest yn digwydd i fynachod Bwdistaidd neu unigolion creadigol anarferol, chwaith; gall ddigwydd i feidrolion cyffredin os ydyn nhw’n llwyddo i fedru bod yn bresennol yn y presennol a llwyr ymgolli mewn rhyw weithgaredd neu’i gilydd.  Dyna darddiad yr ymadrodd ‘ex-stasy’, sef sefyll y tu allan i chi’ch hunan.

 A finnau wedi llwyr ymgolli yn y Munud i Feddwl hwn does dim byd ar ôl i’w ddweud, felly, ond ‘Terfynir hyn o lith a gadewir y stiwdio’.

 http://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow#t-1041349

 http://en.wikipedia.org/wiki/Flow_(psychology)

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Anweledig (Cwmni Frân Wen)

Llun gan Iestyn Hughes. Roedd Anweledig yn benllanw gwych i berl o flwyddyn ym mywyd Aled Jones Williams. Os na wnaethoch chi brofi un o’i gampweithiau eleni, rhaid gofyn; sut mae’r tywydd ar blaned Mawrth? Bu’r awdur amryddawn yn dadlennu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dal i fynd

Un o fy hoff fand ydy Beach Boys. Ces i wybod ar ddamwain bod nhw’n dal i ganu ac wedi dathlu’r 50fed pen-blwydd ddwy flynedd yn ôl. Maen nhw’n canu mewn cyngherddau’n helaeth, hyd yn oed yn Japan yn denu torfeydd mawr. Maen nhw’n llawer hynach bellach wrth gwrs ond yn canu bron cystal efo eu cytgord nodweddiadol braf. Dyma Catch a Wave, fy hoff gân. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cystadleuaeth cam resymu ‘cyffredinoli brysiog’

Mae un o gyfranwyr anhysbys y blogiad diweddaraf yn cyhuddo Guto Bebb o Suppressio Veri – celu’r gwir. Dwi’n tueddu i fod ychydig yn fwy caredig – mae’n well gen i gredu mai cam resymu yn hytrach na chelu’r gwir oedd Guto yn ei ymateb i’r blogiadau diw… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ymunwch â’r Clwb – S4C yn lansio Sul o chwaraeon

Bydd prynhawniau Sul yn cael eu gweddnewid ar S4C o fis Medi ymlaen wrth i’r sianel lansio rhaglen Clwb a fydd yn rhoi llwyfan i chwaraeon byw, uchafbwyntiau o gampau amrywiol a lle trafod mewn sioe chwaraeon bum awr newydd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Pethe: Podlediad Gŵyl Arall – Gwenno Saunders

Gwenno Saunders fuodd yn sgwrsio gyda Lisa Gwilym mewn sesiwn yn ystod Gŵyl Arall 2014. Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Tanysgrifio i wybodaeth gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Ar hyn o bryd, rydym yn ystyried opsiynau eraill o ran ein gwasanaeth tanysgrifio e-bost. Os hoffech chi gael gwybod am wasanaethau tanysgrifio e-bost i wefan y Cynulliad yn y dyfodol, rhowch wybod i ni yma:
https://www.surveymonkey.com/s/G9PR67T Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Tony Judt: breuddwyd o heddwch yn y Dwyrain Canol

Dw i wedi ail-ddarllen traethawd gan y ddiweddar Tony Judt o 2003 ar y ‘datrysiad un gwladwriaeth’ yn Israel-Palesteina heno. Dw i newydd ddarganfod ymateb gan Judt i rai o’r ymatebion i’r traethawd gwreiddiol a dyna ffynhonnell y dyfyniad isod: [...] Ideas acquire traction over time as part of a process. It is only when […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Guto Bebb, y Toriaid a gwrth Semitiaeth

Un o’r anghytundebau bach fydd yn dod i’r wyneb o bryd i’w gilydd  rhwng Blogmenai ag aelod seneddol Aberconwy sydd gen i heddiw. Rwan ar un olwg mae Guto’n gywir.  Mae yna hanes o wrth Semitiaeth yn yr Iwerddon.   Mae’n debyg bod Guto w… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gad iddo fod

Pan fydda i mewn amser caledFe ddaw Iesu Grist ata iYn siarad geiriau o ddoethineb,”Gad iddo fod”Yn fy awr dywyllMae o’n sefyll yn union o fy mlaen iYn sisial geiriau o ddoethineb,”Gad iddo fod” Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Canllaw Mynychwyr Gwyliau Cerddoriaeth i Weithgareddau’r Haf yn Eryri

Bob haf mae rhai sy’n hoffi cerddoriaeth yn heidio i Eryri i fwynhau’r llu o wyliau cerddoriaeth sydd yn yr ardal. Ond pa weithgareddau eraill sydd ar gael yn y cyffiniau os ydych chi’n bwriadu aros ychydig mwy? Rock, blues, gwlad, indie – beth bynnag fo’ch oedran a’ch chwaeth gerddorol, ceir dewis ardderchog o wyliau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: Sioe Nadolig Llawen Cyw!

Eleni mae modd mynd a’r plantos i weld Sioe Nadolig Cyw gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn ogystal a sioeau dydd i ysgolion cynradd a meithrin, ond mae’r tocynnau yn gwerthu yn gyflym felly cofia archebu dy rai di cyn ei …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynulliad: Steve George, Clerc, Y Pwyllgor Deisebau

 
Pobl y Cynulliad; cyfres fideo a blogio gan amryw o aelodau o staff yn egluro eu gwaith yn y Cynulliad.
 
Parhau i ddarllen