Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf / Amser Tyfu

Amser Twf – i fabis o dan 1 oed: 10.00yb & 11.00yb Amser Tyfu – i fabis 1 – 2.5 oed: 1.30yh 15 Chwefror Llyfrgell Rhuthun Parhau i ddarllen

fel y moroedd: super bowl

Diwrnod mawr i lawer o Americanwyr ydy hi heddiw – diwrnod Super Bowl, sef pencampwriaeth gynghrair genedlaethol bêl-droed Americanaidd. Does gen i ddim diddordeb o gwbl ond mae fy nwy ferch yn mynd i bartïon i weld y gêm mewn trefi gwahanol. Gyrrodd fy merch hynaf lun o’r bwyd mae hi’n ei baratoi – yakitori. Bydd ei ffrind yn ei rostio ar y gril yn yr iard cefn ynghyd â chig arall. Mae’r ddwy yn mynd i gymdeithasu yn hytrach na gweld y gêm, a dweud y gwir. Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: “Iowa? A’i o’ma!”

Ychydig iawn o sylwadau annoeth ac ymfflamychol Donald Trump sydd wedi gwneud i ni chwerthin wrth iddo geisio cael ei ethol yn ymgeisydd ei blaid yn Etholiad Arlywyddol yr Unol Daleithiau. Mae’r pethau a glywsom wedi bod yn fwy tebygol o wneud i ni grio na chwerthin. Ond wedi iddo gael ail yn Iowa trwy […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Protest Cymdeithas yr Iaith ar y Maes ddoe

Dydw i ddim yn amau cymhelliad yr aelodau o Gymdeithas yr Iaith a fu ‘n protestio ar y Maes yng Nghaernarfon ddoe mewn ymgais i ddwyn perswad ar gynghorwyr Cyngor Gwynedd i ymwrthod rhag gwneud toriadau yng ngwariant y Cyngor.  Serch hynny ‘dwi’n meddwl ei bod yn amserol i atgoffa’r Gymdeithas o un neu ddau o ffeithiau.

1). Er mai cyngor o dan reolaeth Plaid Cymru ydi Cyngor Gwynedd, ac er bod y Cyngor yn gwneud toriadau, nid toriadau Plaid Cymru ydyn nhw.  Pleidleisiodd y dair plaid fawr unoliaethol – Llafur, y Toriaid a’r Dib Lems – yn San Steffan o blaid hyd at £15bn o doriadau mewn gwariant cyhoeddus yr amser yma y llynedd.  Dyna’r toriadau mae cynghorau ar hyd a lled y DU yn gorfod eu gweithredu rwan.  
2). Penderfyniad llywodraeth Lafur Bae Caerdydd oedd rhoi setliad cymharol wael i Wynedd o gymharu a nifer o gynghorau Llafur De Cymru.  Mae’r grant mae Gwynedd yn ei gael felly’n eithaf sal – ac mae’r broblem gweinyddu toriadau felly ‘n fwy llym yma nag ydyw mewn rhai o ardaledd eraill Cymru.
3). Mae Cyngor Gwynedd wedi ymgynghori’n eang efo etholwyr Gwynedd cyn mynd ati i weinyddu ‘r toriadau Llafur / Toriaidd / Dib Lems.  Mae’r broses wedi bod yn llawer mwy tryloyw yma nag ym mron i unrhyw ardal arall yng Nghymru.
4). Er y bydd toriadau poenus yn digwydd, fydd yna ddim canolfannau hamdden – prif ragdybiaeth y brotest – yn cau.
Ond yn bwysicach na dim, petai Cyngor Gwynedd yn dilyn cyngor y Gymdeithas ac yn peidio a gwneud toriadau ni fyddai modd gosod cyllideb.  Canlyniad hynny fyddai colli rheolaeth o’r Cyngor i gomisiynwyr llywodraeth Cymru, a byddant hwythau yn gweithredu’r toriadau – a phetai hynny’n digwydd fyddai yna ddim ymgynghori efo’r cyhoedd na thryloywder.  Byddai’r toriadau yn cael eu gweithredu yn ddisymwth a di drugaredd.  ‘Does yna neb eisiau hynny.

Parhau i ddarllen

Golwg360: Iwerddon v Cymru – Marciau’r Chwaraewyr

Beth wnaethoch chi o berfformiadau’r Cymry? Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -Rhai o Siopau’r Rhiw

Pigion o golofn fisol Steffan ab Owain.

 Hen Siop Rhiwbryfdir (Belmont yn ddiweddarach)

Byddai siop yn Belmont ar un adeg ac roedd ffenestr siop yno hyd at y chwedegau, os cofiaf  yn iawn. Bu swyddfa bost yno am rai blynyddoedd cyn ei symud tr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blwyddyn o hoe

Bydd fy merch arall yn graddio yn y brifysgol leol ym mis Mai. Hoffai hi astudio ymhellach, ond penderfynodd hi gael blwyddyn o “hoe” cyn hynny. Bydd hi’n aros efo teulu yn Ne Ffrainc a dysgu Saesneg i’w hogyn bach saith oed  yn ystod yr haf; yna bydd hi’n gweithio fel tiwtor Saesneg yn Japan am ddeg mis. Dw i’n gyffro i gyd cymaint â hithau! Gan nad ydw i’n medru mynd i Ewrop eleni, dw i’n teimlo fel pe byddwn i’n cael gweld Ffrainc drwy lygaid fy merch. Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Llyfr y Dechreuadau – Rhan 2

Dros y misoedd nesaf yng Nghaersalem bydda i’n pregethu trwy Lyfr Genesis yn y Beibl. Dwi’n gobeithio (os bydd amser yn caniatau) sgwennu blog i fynd gyda pob pregeth. Dyma’r ail ran, dyma oedd y rhan gyntaf. Mae Genesis yn dechrau gyda delwedd o fyd perffaith, byd sy’n wahanol iawn i’n byd ni heddiw. Mae […] Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Llion Gerallt 2016-02-06 14:47:00

via Instagram http://ift.tt/1STri75 Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tim Farron yn anerch y Dib Lems Cymreig

‘Dwi’n cyfri tua hanner cant o bobl yn y llun.  Mae hon yn gynhadledd genedlaethol yn gwrando ar arweinydd un o’r pleidiau mawr Prydeinig ychydig fisoedd cyn etholiad tyngedfenol. Dwi’n credu i dair neu bedair gwaith cymaint ddod i weld Mhair… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Lwc owt Medwyn Williams

Ar ôl hwyl cystadleuaeth blodyn haul y llynedd, cytunwyd i dyfu moron hir yn 2016.

Cafodd y ddau Daid a finna hadau yn y cracyr nadolig eto, ac mae hen edrych ymlaen am gystadlu brwd a hwyliog.

Er mwyn cadw trefn ar y Teidiau, ac i osgoi unrhyw alwadau am ymchwiliad cyhoeddus i’r canlyniad, bu’r Fechan a finna’n rhoi ‘chydig o reolau ar bapur.

Dwi ddim yn disgwyl medru tyfu dim byd i safon Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blinedig iawn

Mae’n rhai bod y busnes ‘ma o fod yn lefarydd Cymreig yn beth ofnadwy o flinedig.  Dim posibl bod Stephen Doughty – neu Ian Murray yn ol Roger Scully (mae o’n fwy tebyg o fod yn gywir na fi) – yn uffernol o boring wrth gwrs. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Borrowbox

Borrowbox yw’r gwasanaeth e-lyfrau ac e-lyfrau sain gan Lyfrgelloedd Sir Ddinbych. Gallwch fenthyg hyd at 10 e-lyfr a 10 e-lyfr llafar ar y tro, am 21 diwrnod. Cynnwys iaith Saesneg yn unig sydd ar gael. Y ffordd gorau i ddarllen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhosyn saron

Mae olew persawrus o Israel newydd gyrraedd, dim yn uniongyrchol, a dweud y gwir, ond drwy gwmni o America. Cynhyrchwyd yn Israel, mae ganddo arogl rhosyn hyfryd. Prynais fo i ddefnyddio fel persawr, ond mae’n ymddangos bod rhai pobl yn ei ddefnyddio i eneinio’r sâl yn ôl y Beibl, neu fel defod. Dw i ddim yn credu mewn defodau ond fydda i byth eisiau bod yn amharchus, ac felly penderfynais i weddïo dros bobl Israel pryd bynnag byddwn i’n rhoi diferyn o’r olew ar fy arddwrn. Parhau i ddarllen

Golwg360: Wythnos Hefin Jones

Mesur Drafft Cymru, ceiniogau lwcus a’r Trydydd Rhyfel Byd yn cael sylw’r wythnos hon Parhau i ddarllen

Golwg360: Cymru vs Iwerddon

Llion Carbis sydd yn bwrw golwg dros ornest agoriadol gwŷr Gatland Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Golofn Werdd -datblygu mannau gwyrdd

Newyddion cynllun Y Dref Werdd

Y mis yma hoffwn dynnu eich sylw at brosiect arall mae’r staff yn gweithio arno, sef datblygu mannau gwyrdd yn y gymuned.

Wrth fynd ati i dacluso afon Barlwyd ac ardal Tanygrisiau ychydig wythnosau yn ôl, daeth darn … Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Diwrnod Cenedlaethol Llyfrgelloedd 2016

Bydd Diwrnod Cenedlaethol Llyfrgelloedd yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 6 Chwefror eleni. A i i’r llyfrgell y dre yma, i ddathlu – beth amdanoch? Bydd y tîm datblygu cynulleidfa yn defnyddio’r hashnodau sy’n benodol i Gymru #DCLCymru a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Llangollen

I fabis o dan 1 oed. Llyfrgell Llangollen, Stryd y Castell, Llangollen. 8fed Chwefror 2016, 9.30 Ffôn: 01978 869600 Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o newyddion da i Blaid Cymru o ochr arall y wlad

Cyngor Tref Glyn Nedd Plaid Cymru: 218 Llafur 129  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Buddugoliaeth arall i’r Blaid ym Mangor

Llongyfarchiadau i Mair Rowlands am ennill sedd i’r Blaid ar Gyngor Dinas Bangor:Plaid Cymru – 90Dib Lems – 53Annibynnol – 32Ymddengys bod y gweir gafodd Llafur yn is etholiadau cyfagos ward Dewi ym mis Tachwedd wedi arwain at benderfyniad i beidio a s… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Penarth: Cyngor Gwrth-Gymraeg

Mae wedi bod yn hysbys ers tro mai dirmyg tua’r iaith Gymraeg yw nodwedd pennaf Cyngor Tref Penarth. Neb yn medru’r iaith o blith eu swyddogion. Dim un o’r cynghorwyr yn siarad Cymraeg. Dim croeso i neb ddefnyddio’r Gymraeg ar eu cyfyl. Gwefan heb air o Gymraeg arni (heblaw am “Benarth”!). Gwneud popeth posib er […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 7 Chwefror 2016

Darlleniad y Dydd: Salm 119: 41-48 (BCND:tud.561/BCN: tud.512)

Bore da a chroeso i bob un ohonoch i’r oedfaon heddiw. Diolch i aelodau Cefn Meiriadog am eu croeso gwresog nos Sul, a heno, fe fyddwn yn mynd ymhellach yn ein golwg ar y Beibl ac yn trafod y cyfnod o’r Aifft i wlad Canaan. Mae ’na . . . → Read More: Dydd Sul, 7 Chwefror 2016

Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Natur Milton Keynes

Nos Fawrth, es i glywed dyn a ffotograffwyr lleol yn sôn am fywyd gwyllt a natur yn Milton Keynes.  Dydy llawer o bobl ddim yn gweld y ddinas fel lle da ar gyfer bywyd gwyllt, ond dydy o ddim yn ddrwg o gwbl a r’on yn awyddus i glywed am lefydd ar draws y ddinas, ac efallai i glywed am adar d’on i ddim yn gwybod amdanyn nhw.

Dwi ddim yn meddwl fy mod i wedi clywed am adar neu anifeiliaid d’on i ddim yn gwybod amdanynt, ar wahan i’r ffaith bod y tir wrth ym yml lle dwi’n gweithio yn dda am weld nadroedd (ond un neidr sydd i’w gael yn MK, dydy’r gwiber ddim yn byw yma).  Ond yn sicr roedd clywed am y tegeirianau sydd yn tyfu yma yn syndod i fi, a hefyd yr mrywiaith o ieir bach yr haf.  A gan fod ei luniau more dda (gwelir www.cwardphotography.co.uk) roedd y noson yn dda iawn.
Yn aml mae ‘na fwy o gwmpas na fydd pobl yn meddwl.  Roedd arlunwraig lleol yn y cyfarfod, sydd yn ganolbwyntio ar fywyd gwyllt, ac yn gwneud llawer o luniau o sgarnogod.  Felly, wnes i ddechrau feddwl – be ydy fy hoff anifeiliaid neu adar sydd i’w gael o gwmpas y dinas?  A dyma rhai ffefrynnau sydd ar fy rhestr:
Glas y dorlan.  Dwi ddim yn gweld nhw yn aml: rhaid bod yn y lle iawn ar yr amser iawn.  Lwc ydy o (i fi, beth bynnag).  A fel arfer, maent yn hedfan heibio yn gyflym.  Ond weithiau, mae cyfle i drio cael llun gwell (ond dwi ddim wedi llwyddo i gael un dda, eto).
Cornchwiglen.  Braidd yn brin, ond mae nhw’n nythu’n lleol (ond dim llawer ohonyn nhw) ac i’w gweld wrth ymyl y llynoedd yn y Gaeaf.
Llwynogod.  Dwi’n gwybod bod llawer o bobl yn eu casau – ond mae nhw’n del ofnadwy.  (Dydy’r llun yma ddim o MKeynes)
Sgwarnogod.  Mae ’na ddigon o gwmpas, ond mae rhaid gwybod lle mae nhw.  A mae Kate (), yr arlunwraig yn gwybod yn union lle i fynd.  Dwi ddim wedi llwyddo cael llun o sgwarnog lleol eto – un Cymraeg ydy hon! ( a dim yn ofnadwy o glir).
Tylluanod.  Bob fath. Yn fama dan ni’n cael y dylluan fach, y dylluan wen, y dylluan glustiog (rhai flynyddoedd) a mae’r dylluan frech yn byw yn yr ardal ond anaml iawn dwi wedi eu gweld nhw. Dwi ddim yn meddwl bod na llawer ohonyn nhw chwaith. Y tylluan glustiog ydy hon.
Mae na un greadur brin sydd ddim mor frin  yn fama – y fadfall ddŵr gribog (greater crested newt).  Er hynny, dwi erioed wedi gweld un.  Falle eleni?

Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Skyfog, Ysgeifiog, a ‘Sgeifog

Os yr ewch chi rywdro am siwrnai ar hyd yr A487 o Abergwaun i Dyddewi, ac os y craffwch chi’n ofalus ar y cloddiau wrth ichi basio drwy bentref bach Carnhedryn, mi welwch chi rywbeth rhyfedd iawn. Yno, yn cuddio ymysg y dail, nid nepell o ben y feidr fach sy’n arwain mas i’r perci, […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adolygiad

Gofynnodd y cwmni yn Llundain i mi sgrifennu adolygiad ar y myg a brynais. Gan fy mod i’n fodlon dros ben efo’r myg, sgrifennais yn hapus. (Ches i ddim gwobr am y gwaith cofiwch.) Yr unig broblem oedd bod yr holl lysenwau gan gynnwys un defnyddir gan fy ngŵr i fy ngalw i yn cael eu defnyddio gan y lleill yn barod fel rhaid meddwl un unigryw. Dyma ddewis y llysenw defnyddir gan fy merch hynaf, sef Mamaly. Cafodd ei dderbyn! Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth sydd gan UKIP a’r Blaid Lafur yn gyffredin?

Yn eithaf syml, maen nhw fel ffuredau mewn sach. Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Ymgolli mewn Celf y Rhyl – Iau 1-3pm, Ty Newydd, y Rhyl

Rhai llefydd yn dal ar gael – Ffoniwch Sian Fitzgerald ar 01824 708216 i archebu eich lle Parhau i ddarllen

Golwg360: Chwe Gwlad – Blog Darogan Golwg360

Blogwyr Golwg360 sydd yn edrych i mewn i’r belen grisial Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Rhagfyr 2015

03.12.15  Seremoni Torri’r Dywarchen yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy (Is-gadeirydd yn bresennol) 03.12.15  Diwrnod Agored Popeth Cymraeg a Lansiad y Dudalen Gwe newydd, Dinbych 04.12.15  Gwobrau Rhagoriaeth Sir Ddinbych, Prestatyn 04.12.15  Derbyniad VIP ac Agor Canolfan Nova, Prestatyn 05.12.15  Hwyl Nadolig i’r Teulu ac Agor Canolfan Nova, Prestatyn 07.12.15  Ymweliad â Swyddfa Ddidoli Dinbych 08.12.15  […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Tachwedd 2015

01.11.15  Gwasanaeth Dinesig Maer Caerwys, Caerwys 05.11.15  Lansiad Prosiect Llwybrau Tref gan Ken Skates AC Dinbych 05.11.15  Ymweliad Ysgolion, Rhuthun 06.11.15  Agoriad o Estyniad yn Ysbyty Dinbych, Dinbych 08.11.15  Sul y Cofio, Dinbych Torchau Pabi hefyd wedi eu gosod gan Aelodau yn :   Llangollen, Rhuthun, Llanelwy, Rhuddlan, Bodelwyddan, Y Rhyl, Prestatyn, Cefn Meiriadog, Trefnant, Llanfair D.C., Dyserth, Llandyrnog […] Parhau i ddarllen

helo gan helen: contract y cwsmer – rhan 2

Ysgrifennais erthygl yn ddiweddar o’r enw Contract y Cwsmer. Roedd yr erthygl yn edrych ar bwysigrwydd bodloni disgwyliadau cwsmeriaid. A sut mae sicrhau fod hynny wrth galon popeth a wnawn, yn strategaeth a ddyfynnir yn aml ond yn strategaeth gyda sail dda mewn busnes a llywodraeth. Siaradais hefyd am ein safonau gofal cwsmer a ddiwygiwyd […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Ymgolli mewn Celf Ruthun – Llun 1-3pm Canolfan Grefft Rhuthun

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group

Bydd Ruthin Library Reading Group yn cyfarfod eto ar 13 Ionawr, 7.30. Y mis hwn byddant yn darllen Three Men in a boat neu Three men on the bummel – Jerome K. Jerome Yn ferthyron i hypocondria ac anhwylder cyffredinol, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: caserol brocoli a ffacbys

Llwyddiant arall! Fe wnes i gaserol efo tofu, brocoli a ffa yn ôl rysáit Marco Bianchi. Dim ond hadau sesame, halen ac olew olewydd a ddefnyddir fel cyfwyd, ond roedd yn saig hynod o flasus. Defnyddiais y tun o ffacbys yn y cwpwrdd cegin ddoe ar ddamwain, ac felly rhaid defnyddio ffa pinto. Dwedodd Marco am ferwi’r brocoli am 7 munud, ond penderfynais ond tywallt dŵr poeth arnyn nhw rhag ofn iddyn nhw fynd yn rhy feddal yn y popty. Roedden nhw’n berffaith. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dail 31 wedi ei ddiddymu

Mae’r blog yma yn gwneud un peth sydd fwy neu lai yn unigryw – darparu sylwebaeth cyfrwng Cymraeg (a di duedd) ar wleidyddiaeth Iwerddon.  Rwan bod y 31fed Dail wedi ei ddiddymu, dwi’n gobeithio cynhyrchu ambell i flofiad ar y pwnc yn ystod yr ymg… Parhau i ddarllen

Pendroni: Cymru heb Ddiwylliant?

Dydd Sadwrn yma (6 Chwefror), fe fydd yna orymdaith dra wahanol i’r arfer yn digwydd yn ein prif ddinas – gorymdaith dros ddiwylliant. Cafodd ei threfnu mewn ymateb i’r toriadau arfaethedig i’r celfyddydau yng nghyllideb ddrafft Cyngor Caerdydd, a allai beryglu dyfodol Artes Mundi, Canwr y Byd a llu o ddigwyddiadau/ gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydol yn y ddinas. Daw hyn law yn llaw a thoriadau gan Lywodraeth Cymru (yn sgil y setliad i’r Cynulliad o San Steffan) i nifer o sefydliadau cenedlaethol diwylliannol sydd yn ariannu digwyddiadau/ unigolion yn y celfyddydau, neu sydd a’u pencadlys yng Nghaerdydd.

Rhaid cofio nad dyma’r tro cyntaf i Gyngor Caerdydd dorri cyllidebau celfyddydol a diwylliannol. Fodd bynnag, mae yna deimlad cryf bod y Cyngor wedi mynd rhy bell y tro yma ac mewn peryg o golli golwg o werth buddsoddi mewn diwylliant i economi’r ddinas, a lles ei hymwelwyr a’i thrigolion.

Dyma sydd wedi sbarduno’r ymgyrch Caerdydd heb Ddiwylliant? sy’n gofyn i bobl ystyried effaith diffyg buddsoddiad o ran hunaniaeth ac endid Caerdydd, a hefyd Cymru fel cenedl. Ac nid dim ond i Gaerdydd mae’r ymgyrch hon yn berthnasol. Mae bron pob Cyngor yng Nghymru wedi torri, ac yn bwriadu torri ymhellach, eu gwariant o ran y celfyddydau, treftadaeth a diwylliant.

Gwn nad oes pot diddiwedd o arian, a bod rhaid i gyrff a sefydliadau wneud penderfyniadau anodd yn sgil y toriadau i’w cyllidebau. Gen i gydymdeimlad garw a’r rhai sy’n gorfod gweithredu’r toriadau hynny. Fodd bynnag, fel cenedl, fe ddylem boeni fod y celfyddydau, treftadaeth a diwylliant yn dechrau cael eu gweld fel pethau na allwn bellach fforddio buddsoddi ynddynt. Mewn geiriau eraill, mae rhai yn eu hystyried yn bethau sydd yn iawn i’w harianu pam mae digonedd o bres ar gael, ond nid ydynt yn angenrheidiol mewn cyfnod o doriadau.

Hanfod bodolaeth Cymru fel cenedl yw ein diwylliant. Dyma’r hyn sydd yn ein gwneud yn wahanol ac yn unigryw. A dyma hefyd sy’n allweddol bwysig o ran ein dyfodol economaidd o ran denu ymwelwyr, cwmnïau a buddsoddiadau i’n gwlad. Os gollwn ni’n hunaniaeth, fe gollwn ni’r arf economaidd mwyaf pwerus sydd gennym.

Hyder sydd ei angen arnom os ydym am gystadlu ar lwyfan rhyngwladol. Hyder o ran pwy ydym ni, a’r hyn sydd gennym i gynnig. Mae diwylliant, y celfyddydau a threftadaeth yn rhan hanfodol o hyn a dylai cyllidebau adlewyrchu hynny.

Yr hyn sy’n codi fy nghalon am yr ymgyrch Caerdydd heb Ddiwylliant? ydi’r ffaith fod yna bobl o lu o wahanol wledydd, ond sydd wedi dewis Caerdydd fel eu cartref, yn ei chefnogi. Diwylliant Caerdydd a Chymru sydd wedi denu nifer ohonynt yma, ac yn fwy na dim, sydd wedi eu cadw yma. Er nad ydynt i gyd yn siarad Cymraeg, maent yn deall pwysigrwydd dwyieithrwydd ac amlieithrwydd – rhywbeth arall sydd yn gryfder gennym fel cenedl.

Edrychaf ymlaen at orymdeithio dydd Sadwrn, a chefnogi’r ymgyrch wrth iddi ddatblygu, a lledaenu gobeithio ledled ein cenedl. Dyma un frwydr na allwn fforddio ei cholli.

Am ddarn llawer gwell na hwn ynglŷn â’r ymgyrch yng Nghaerdydd, mae’n werth darllen yr erthygl hon gan Geraint Talfan Davies.

Dilynwch yr ymgyrch Caerdydd heb Ddiwylliant yma: https://www.facebook.com/cardiffwithoutculture/?fref=nf Parhau i ddarllen

mattaran10: Adapting

Last Friday and Saturday was another of the MA weekends for the full-time and part-time students. The focus of the weekend was “adaptation” and David Lane, “an award winning playwright and dramaturg” with a host of credits to his name,  had been invited to discuss his work with the group. On the day we looked at music […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Hwl Hanner Tymor!

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Manylion swydd (sail llawrydd) dros dro fel Cydlynydd Cymunedol i gwmni Something & Son.

Community coordinator Cymraeg PDF Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: HYSBYSEB SWYDD : CYFARWYDDWR ARTISTIG / PRIF SWYDDOG GWEITHREDOL – DAWNS I BAWB

HYSBYSEB SWYDD.docx3.2 Parhau i ddarllen

: Bore i’r teulu ym Mharc Glasfryn

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Antur Liw Gweithdai i artistiaid ifanc

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Cyfle am Swydd Cydgysylltydd Rhwydwaith Celf ac Addysg Gogledd Cymru

Cydlynydd Rhwydwaith Gogledd Cymru SDd Parhau i ddarllen

Golwg360: Ar ôl COP21, beth nesa’ i’r coedwigoedd glaw?

Megis dechrau mae’r gwaith o achub coedwigoedd trofannol, yn ôl Lowri Jenkins Parhau i ddarllen

Llafar Bro: John Ellis Williams a ffilm Y Chwarelwr

Sgwrs Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog, ac ychydig o hanes cwblhau darnau coll ffilm Y Chwarelwr.

Un o siaradwyr gwâdd y Gymdeithas yn 2015 oedd Geraint Lloyd Jones o Benrhyndeudraeth. Testun Geraint oedd John Ellis Williams, yr athro, awdur a dramody… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymraeg o’r Crud

Cyflwyniad hwyliog ac ymlaciol i’r Gymraeg i rieni a’u babis hyd at flwydd oed. Llyfrgell Llangollen, Stryd y Castell, Llangollen 5ed Chwefror 2016, 9.30 – 1.00 I archebu lle cysylltwch â Pam Evans-Hughes: e-bost p.evans-hughes@bangor.ac.uk, ffôn 01978 345247. Parhau i ddarllen

atgof.co: At my feet

fel y moroedd: pancake siocled

Dw i’n ceisio perffeithio pancake siocled gan ddefnyddio cynhwysion iach wedi cael syniad gan fideo Elisabetta. Dywedir bod siocled yn gwneud lles i chi – newyddion braf! Dyma fy fersiwn:
Flawd cyflawn
Flawd ffacbys
Siwgr brown
Powdr coco
Powdr pobi
Llefrith cnau coco
Olew olewydd
Darnau o almon
Mêl fel topping

Dylwn i brofi sawl tro cyn cael rysáit perffaith; gwaith caled! Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur Cymru yn cefnogi’r economi (hy un Essex)

Gair bach o ganmoliaeth am unwaith i ymgeisydd Llafur yn Arfon, Sion Jones.  A chymryd bod y trydariad isod yn ddibynadwy, ymddengys bod Sion yn dilyn esiampl Plaid Cymru ac yn argraffu ei ddeunydd etholiadol yn lleol.  Yn amlwg mae hyn yn rhywbeth i’w groesawu.

Serch hynny mae yna rhywbeth ychydig yn anarferol am y geiriad – pan rydym yn dweud ein bod yn ‘gwrthod’ gwneud rhywbeth, mae yna rhywun yn ceisio ein gorfodi i wneud rhywbeth yn erbyn ein hewyllys gan amlaf.  Pwy tybed fyddai’n ceisio gorfodi ymgeisydd i argraffu ei ddeunydd y tu allan i’w etholaeth?  Un ateb posibl ydi’r ‘Blaid Lafur Gymreig’  – neu o leiaf byddai rhywun yn credu hynny o edrych ar ffrwd trydar Carl Harris – @cjharris85.
Mae Carl wedi bod yn cael cip ar wariant diweddar y Blaid Lafur ‘Gymreig’ ar wefan y Comisiwn Etholiadol. Yn ol ei drydariad cyntaf ar y pwnc ymddengys iddynt wario £14k ar eu ‘gwrw’ Americanaidd.
Rwan mi geisiwn fod yn garedig.  Duw a wyr pam y byddai’r Blaid Lafur Gymreig eisiau gwasanaethau ‘gwrw’ Americanaidd, ond os oes rhaid iddyn nhw gael un, mae’n siwr bod rhaid mynd i America i chwilio amdano.  Mae’n debyg bod yna rai mathau o gyngor neu wasanaethau nad ydynt ar gael yng Nghymru.  Iawn, gadawn i honna fynd ‘ta.  Beth arall mae Carl wedi ei ddarganfod?
Hmm – deunyddiau etholiadol ydi’r rheiny.  Be arall?  
Paratoi a phostio deunyddiau etholiadol.  Be arall?
Gwasanaethau cwmni paratoi gwefannau.  Be arall?
Argraffu deunyddiau etholiadol i’w dosbarthu yng Nghymru.  Be arall?

Mwy o’r un peth.  Unrhyw beth arall?

Taflenni.  Oes yna fwy?
Mwy o’r un peth.  Oes yna fwy?
A – posteri.  Mwy?
Mwy o bosteri.  

Mwy o bres yn mynd o Gymru i Essex felly, diolch i’r Blaid Lafur Gymreig.  Ydi hyn yn dechrau mynd yn llwyth o bres dywedwch?

Arglwydd mawr mae yna wariant anferth fan hyn.  Oes ‘na fwy?
Mae’n anodd gwybod beth i’w ddweud mewn gwirionedd.  Mae Llafur eisiau i etholwyr Cymru fuddsoddi eu ffydd ynddyn nhw trwy bleidleisio iddynt ym Mis Mai – ond dydyn nhw ddim eisiau buddsoddi eu harian eu hunain yn economi Cymru.
Dweud y cyfan mewn gwirionedd.

Parhau i ddarllen