BlogMenai.com: Tudalen flaen y diwrnod

fel y moroedd: y murlun

Ces i gyfle i weld murlun fy merch hynaf. Mae hi mor brysur fel nad ydy hi’n medru ei gorffen cyn gynted â’r disgwyl. Mae’r rhan orffenedig yn edrych yn wych beth bynnag. Stopiodd y glaw heddiw o’r diwedd ers wythnos fel bydd hi’n gweithio arno fo brynhawn ‘ma. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Aelodau Seneddol Llafur a Thoriaidd yn paratoi am ryfel

Felly mae llywodraeth San Steffan ar fin cyflwyno mesur fydd yn caniatau i’r DU gymryd rhan yn yr wyl fomio sydd wedi bod yn mynd rhagddi yn Syria ers blynyddoedd bellach – a sydd wedi arwain at filiynau o bobl yn gadael y wlad. Mae ‘arweinydd’ y Blaid… Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Nofel: Meistres y Bwa Hir gan Linda Davies (addasiad Cymraeg gan Efa Mared Edwards)

Ddyddiau’n unig ar ôl profi’r ffilm olaf yng nghyfres The Hunger Games, darllenais lyfr am hanes cyffrous Mari Owen – y Katniss Everdeen Cymreig. Fel yn achos yr Americanes eofn, mae’r Gymraes yn giamstar gyda bwa saeth; ond yn wahanol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -‘Steddfod Steshon

Rhan o erthygl Iwan Morgan, o rifyn Hydref 2015.

Rydw i wedi cael yr anrhydedd o dafoli cystadlaethau’r Adran Farddoniaeth yn ‘Steddfod Steshon, Trawsfynydd eleni. Hoffwn longyfarch y pwyllgor, nid yn unig am ddewis testunau teilwng, ond am ddenu … Parhau i ddarllen

Golwg360: “Mae’r Gymraeg yn dwp!”

Fideo trawiadol disgybl ifanc yn taclo rhagdybiaethau am yr iaith Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Dinbych

Sesiwn stori a chan i fabis o dan 1 oed. 8fed Rhagfyr, 10.00 – 11.00yb Llyfrgell Dinbych Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tudalen flaen y diwrnod

fel y moroedd: siopa

Brynhawn dydd Sadwrn es a’r merched i’n hoff siop ni, sef Goodwill yn Norman! Mae’n hawdd siopa yno oherwydd bod eu dillad yn cael eu trefnu yn ôl y lliwiau yn ogystal â’u maint. Prynon ni i gyd bentwr o ddillad yr un; talais ond 16 doler am 4 crys ac un sgarff. Y jôc oedd bod un o fy merched wedi dewis ffrog heb wybod mai ei chwaer hyn a’i rhoddodd i’r siop fisoedd yn ôl! (Yn ffodus na phrynodd hi’r ffrog.) Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: E-lyfrau llafar yr wythnos

Mae gennym amrywiaeth eang o e-lyfrau llafar ar gael i chi eu lawrlwytho gan ddefnyddio eich cerdyn llyfrgell.  Yr wythnos hon ein e-lyfr llafar o’r wythnos yw The Silk Tree gan Julian Stockwin Wedi’i orfodi i ffoi i Rufain, mae’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

helo gan helen: contract y cwsmer

Pan fyddwch yn prynu cynnyrch neu wasanaeth – nid oes ots a yw’n fag o fwydydd neu’n gyngor morgais – mae gennych ddisgwyliadau penodol. Mae’n debyg y byddwch yn disgwyl gwasanaeth effeithlon. A bod y bobl rydych yn delio â hwy yn gwrtais, cymwynasgar ac yn llawn gwybodaeth. Rydych yn disgwyl gwerth am arian a […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Dim crefydd?

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar ddadansoddiad o’r hyn a ddangosai Cyfrifiad 2011 am grefydd yng Nghymru. O gymharu â Chyfrifiad 2001 (gyda 2.1 miliwn o bobl, neu 71.9% o’r boblogaeth yn nodi mai Cristnogaeth oedd eu crefydd) 1.8   miliwn (neu 57.6% o’r boblogaeth) oedd yn dweud hynny yn 2011. Dros yr un degawd, gwelwyd cynnydd […] Parhau i ddarllen

gwyddonias: Ddoe, yng Nghymru Fydd : Llond llaw o luniau o’r diwrnod dyfodolaidd yng Nghanolfan Ofod Arad Goch.

Bu ddoe, yng Nghymru Fydd, yn ddiwrnod i’w gofio – diolch i bawb a deithiodd drwy amser gyda ni!   Mae yna lond llaw o fathodynnau ‘Diwrnod yng Nghymru Fydd’ yn dal i fod ar gael. Cysylltwch gyda @cymruddyfodol i gael gafael ar un! Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Nôl at y gwreiddia’

Gwynt mawr yma heddiw, ond o leia’ gawson ni ddwyawr sych amser cinio i nôl coed tân a chodi rhywfaint o lysiau hwyr yn yr ardd gefn!

Dal i hel moron. Moron bach melys, o heuad hwyr.
Mae tri chwarter rhesiad dal yn y ddaear. Haws eu codi fesul dipyn dwi’n meddwl; haws na’r hen strach o’u codi i gyd, wedyn eu storio mewn bocs efo tywod.
Nes cawn ni rew caled beth bynnag. Bydd rhaid eu codi Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Taith Nem -‘eisiau llonydd mae crwydryn’

Pennod arall o Lyfr Taith Nem, hanesion rhyfeddol Nem Roberts, Rhydsarn yn ‘Merica, a llythyr at y golygydd gan un a gyfarfu Nem yno.

1929
Unwaith yr oeddwn yn teithio mewn cerbyd modur o Los Angeles, Califfornia. Cychwynasom am hanner dydd er mw… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cais i ddarllenwyr Blogmenai

Mae’r sefyllfa yr ydym wedi bod yn son amdani yn ddiweddar lle mae gweinidogion yn Llywodraeth Cymru yn llusgo ymgeiswyr Cynulliad o gwmpas sefydliadau cyhoeddus yn un sydd yn peri gofid.  Yn y bon mae un o ddau beth yn digwydd – ac mae’r ddau yn … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y cinio

Aeth popeth yn dda neithiwr, a chawson ni ginio gwych. Roedd y twrci’n flasus, diolch i’r bag popty. Cafodd Reuben, ci fy merch damaid o’r twrci hefyd. Wedi gwylio fideo byr wrth fwyta’r pwdin a glanhau’r gegin efo help fy merch, des yn ôl at y gwesty efo’r gŵr. Mae’n dal i fwrw eirlaw’n gyson. Bydd y merched yn mynd i siopa prynhawn ‘ma er gwaetha’r tywydd. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Blodau Hir eu Hoes

Wedi bod o gwmpas yr ardd heddiw rhwng y cawodydd, a dyma rai o’r blodfau sy’n dal i ddenu gwenyn mentrus Tachwedd. er gwaetha’r gwynt a’r glaw, ac ambell i noson oer, maen nhw yma o hyd.   Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfrau plant o bob oed

Mae hi wedi bod fel ffair yma, ac yn dal i fod, ond dwi am drio rhoi sylw i hynny alla i o lyfrau Cymraeg GWREIDDIOL i blant cyn y Nadolig. Un o fy ffefrynau ydi hwn: Ia, plant sydd wedi sgwennu’r straeon yma, a phwy sy’n gwybod yn well na phlant be mae plant […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gwleidydda mewn ysgol y tro hwn

Chwi gofiwch i Flogmenai dynnu sylw at y ffaith i Weinidog Iechyd Cymru a’i ddirprwy fynd o gwmpas Ysbyty Gwynedd yn eu rol gweinidogol tra’n tywys ymgeisydd Cynulliad sydd heb rol o unrhyw fath o rol felly o gwmpas y sefydliad.  Y broblem yma – a… Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Bisgedi cyntaf

Mae amser wir wedi hedfan yn ddiweddar, ac mae’r mab nawr wedi dechrau bwyta. Fel rhywun sydd wrth eu bodd gyda bwyd a choginio, mae hyn yn gyfnod cyffroes iawn i mi, ond hefyd yn cynnig her newydd i mi – pobi a choginio gyda llai o halen a siwgr na’r arfer. Ond mae’n un […] Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Y Gymdeithas – DATHLU’R NADOLIG

Nos Iau 26 Tachwedd wnaeth Cymdeithas Gellimanwydd ddechrau dathlu’r Nadolig yn y Neuadd.Roedd y neuadd yn llawn gyda hob sedd wedi ei llenwi.Talent ieuenctid lleol oedd yn ein diddanu a cawsom wledd o ganu a cherddoraieth. 

Croesawyd pawb i’r noson gan ein Llywydd Edwyn Williams. Yna cawsom gwpanaid o de a mins peis. Roedd y neuadd wedi ei ahddurno’n hyfryd, gyda dwy goeden Nadolig!

Trosglwyddodd y llywydd y noson i ddwylo medrus Lynne Leach, un o’n haelodau. Cyflwynodd Lynne ein hartistiad am y noson sef Emily Meek, Osian Calrke, Neve Summers a Catrin Soons, y pedwar yn ddisgyblion yn Ysgol Dyffryn Aman,Rhydaman.

I ddechrau wnaeth Emily, Osian a Neve ein diddannu drwy ganu nife ro ganeuon o’r sioe Les miserables ac hefyd caneuon Cyrmeig eraill. Yn cyfeilio iddynt oedd ein Organnydd Mrs Gloria Lloyd. 

Roedd Emily, Osian a Neve yn  rhan o gynhyrchiad Ysgolion Les Miserables yn ddiweddar yng Nghanolfan y Mileniwm. Hefyd  cawsant y profiad anghygoel o fod yn  rhan o gast y cynhyrchiad Cymraeg o Les Misérables ; Fersiwn Ysgolion yn perfformio yng nghyngerdd gala 30 mlwyddiant Les Misérables yn y Queen’s Theatre West End fel gwesteion arbennig i Cameron Mackintosh.

I gloi’r noson cawsom gyflwyniad arbennig ar y clarnet gan Catrin. Mae Catrin yn y chweched dosbarth yn Ysgol Dyffryn Aman ac yn chwarae’r clarinet. yn wir mae wrthi yn dewis pa l nifer o gyfweliadau mewn Prifysgolion enwog Prydain i ddilyn gyrfa yn chwarae’r clarinet ac ar ol ei chlywe dyn y noson rydym i gyd yn sicr bod dyfodol disglair o’i blaen. 

Diolchodd ein gweinidog Y Parchg Ryan Thomas i bawb am noson mor hyfryd a dymuno Nadolig Llawen i bawb. 

Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Rhugl?

Fel Blog Menai mae gennyf bryderon mawr am y ffordd mae Golwg yn adrodd arolwg am rugledd yn y Gymraeg.

Be di rhugl? Sut mae’n cael ei werthuso?

Cefais fy magu trwy’r Saesneg, dechreuais ddefnyddio’r Gymraeg yn fy arddegau hwyr / ugeiniau ifanc (amse… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: argyfwng

Roeddwn i a fy merch wrthi’n paratoi dwy bastai’r bore ‘ma. Bydda i’n rhoi’r twrci i yn y popty nes ymlaen. Yn y cyfamser cawson ni argyfwng efo’r toiled. Diolch i weithiwr a ddaeth yn gyflym efo “neidr” enfawr fodd bynnag, mae popeth yn iawn bellach, a byddwn ni’n medru cael cinio gŵyl ddiolchgarwch mewn heddwch heno. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: By jingo – i ffwrdd a ni unwaith eto

Slang o’r ail ganrif ar bymtheg ydi’r term Saesneg By Jingo.  Yn y dyddiau hynod grefyddol hynny ‘doedd pobl ddim yn fodlon defnyddio enw Iesu Grist mewn cyd destun ysgafn, felly roedd yn well ganddyn nhw ddweud By Jingo na By Jesus.Yn y… Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Gwywo

Ymgryma’th ben mewn gwyll gwyrdd,
Gan blethu’n dwt mewn drain.
Wyla law i gnawd y tir
Yng nghrebrwng trist yr Hydref main.
Gorffwysa’n awr yn nagrau’r coed
A safai’n llwm uwch ben dy fedd;
Â’u traed yn arch i’th warchod di,
Rhag bryntni oer y byd di-hedd.

View On WordPress

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Colin Charvis – Cymro wedi’r cyfan!

Mae Colin Charvis, un o arwyr rygbi Cymru a gafodd ei ddal yng nghanol sgandal ‘Grannygate’ yn y 90au, o dras Gymreig wedi’r cyfan, yn ôl ymchwil newydd gan y prosiect CymruDNAWales. Hefyd, mae ei brawf DNA wedi dangos fod …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Wythnos Hefin Jones

S4C, Twrci a thraffig yr A55 i gyd yn cael sylw’r wythnos hon Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Colofn y Pigwr -aros mae’r peilonau mawr

Ein colofnydd pigog yn gollwng rhywfaint o stêm am bwnc lleol arall.

Gwrando ar y radio un bore, a chlywed y newyddion syfrdanol bod y Grid Cenedlaethol am wneud cymwynas fawr â thrigolion cefn gwlad. Y gymwynas mewn golwg oedd i’r cwmni weld synn… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Mwg Coffa’r Rhyfel Mawr

Ar 18 Gorffennaf 1919, cyflwynwyd mygiau coffaol i 455 o ddisgyblion yn Ysgol Ferched Caerffili i nodi diwedd y Rhyfel Mawr pan lofnodwyd y Cytundeb Heddwch yn Versailles.  Roedd y mygiau hefyd yn ddiolch am y gwaith rhagorol a wnaeth y staff a’r disgyblion yn yr ysgol dros y 5 mlynedd flaenorol i gefnogi’r ymdrech […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: #WifiAmDdim

Wifi am ddim ar gael yn Llyfrgelloedd Y Rhyl, Prestatyn, Rhuthun, Dinbych, Corwen a Llangollen. Galwch heibio am fanylion. Sesiwn Galw Heibio Ddigidol – Llyfrgell Y Rhy, 2.00 – 4.00 Cael gwybod mwy am y gwasanaethau ar-lein sydd ar gael … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyrraedd

Dechreuodd hi fwrw’n drwm yn sydyn ar ein ffordd. Pan gyrhaeddon ni dŷ fy merch hynaf, roedd y llecyn o flaen y drws blaen dan ddŵr. Roedd rhaid cerdded drwyddo. Mae fy merch a’i gŵr yn cael cinio efo ei rieni, ac felly dan ni’n ymlacio hebddyn nhw nes iddyn nhw ddod yn ôl. Coginiais a fy merch arall swper sydyn i ni wrth ddefnyddio beth bynnag a oedd ar gael yn y gegin. Fe wnaethon ni spaghetti blasus iawn efo cig moch a llysiau yn annisgwyl. Yfory dan ni’n cael cinio mawr yma. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Is etholiad De Pwllheli (Gwynedd)

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 8:23-27 (BCND:tud.9/ BCN: tud.8)

Bore da i chi gyd! Estynnwn groeso cynnes i bawb i’n hoedfaon ni heddiw. Dyma i chi fraint i gael dod at ein gilydd i gydaddoli a chyd-ddysgu am y Duw byw. Gobeithio y bydd ein calonnau ar agor i air Duw symud yn ein bywydau.

Dwi’n . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Tachwedd 2015

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Dim byd yn rhy anodd i’r Iesu (Marc 5:1-20) – Rhun Murphy (22.11.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22112015_pm_rhunmurphy.mp3
Parhau i ddarllen

Golwg360: FIDEO: Cyfarfod ‘Argyfwng Darlledu Cymru’

Trafodaeth ar ddyfodol S4C ar lif byw o’r Galeri yng Nghaernarfon Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Troi newyddion da yn newyddion drwg

Dwi’n gwybod ei bod yn draddodiadol yn y Gymru sydd ohoni i fod mor besimistaidd a phosibl ynglyn a dyfodol yr iaith – ond ydi’r bennawd yma’n mynd ychydig yn rhy bell dywedwch?  Mae’n arwain stori am gynnydd yn y nifer o siaradwyr Cymraeg rhugl a… Parhau i ddarllen

Maes Rhos Rhyfel: Yr efengyl yn ôl… sgrifennu “Iddew”

Bydd fy nofel am Iesu (neu Yeshua, fel dwi’n ei alw fo, i roi iddo ffurf cywir ei enw) yn cael ei chyhoeddi gan Wasg y Bwthyn yn 2016. Mae “Iddew” yn portreadu taith arteithiol dyn tuag at hunanymwybyddiaeth, ac mi gafodd hi glod gan feirniad Gwobr Goffa Daniel Owen eleni. Roedd hi’n un o […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Cofio’r Comisiynwyr

Aled Morgan Hughes sydd yn edrych ar ras etholiadol arall fydd yn digwydd yng Nghymru’r flwyddyn nesaf Parhau i ddarllen

S4C Caban: Noson Gwylwyr Llundain – 1 Rhagfyr

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cyfeirio Ar-lein

Yn gwneud ymchwil neu angen help gyda’ch gwaith cartref? Edrychwch ar ein gwasanaethau cyfeirio ar-lein. Holwch yn eich llyfrgell am fanylion. Sesiwn Galw Heibio Ddigidol – Llyfrgell Y Rhyl, 2.00 – 4.00 Cael gwybod mwy am y gwasanaethau ar-lein sydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Sbaen, ISIS, Etholiad

Llai na mis i fynd tan etholiad cyffredinol llywodraeth Sbaen, ac mae’r prif weinidog Mariano Rajoy yn gwneud ei orau glas i ohirio penderfyniad ar ddanfon milwyr Sbeinig i helpu Ffrainc ar ôl yr ymosodiadau. Nid bomio Siria sydd mewn golwg yma, ond hala dynion a menywod i Affrica, i gymryd lle unedau byddin Ffrainc […] Parhau i ddarllen

Traws Link Cymru: Gwefan newydd! / New website!

Bydd gwefan newydd Traws Link Cymru yn lansio’n fuan!   Traws Link Cymru’s new website will be launching soon! Watch this space! Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Carreg filltir arbennig yn hanes estyniad Ysgol Glan Clwyd

Mae prosiect buddsoddiad mawr i wella adeiladau Ysgol yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy wedi cymryd cam pwysig ymlaen – gyda’r cytundeb ar gyfer y gwaith wedi cael ei ddyrannu i gwmni Willmott Dixon Construction Cyf. Mae £15.9 million  yn cael ei fuddsoddi er mwyn creu estyniad a gwella safon adeiladau, o ganlyniad i’r galw cynyddol […] Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Hen Rech Flin: Corbyn yn Ymatal

Hen Rech Flin: Corbyn yn Ymatal: Un o’r obeithion (ac fel un sy’n casáu’r Blaid Lafur, un o’r pryderon i mi) oedd bod ymgyrch Jeremy Corbyn am arweinyddiaeth… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Corbyn yn Ymatal

Un o’r obeithion (ac fel un sy’n casáu’r Blaid Lafur, un o’r pryderon i mi) oedd bod ymgyrch Jeremy Corbyn am arweinyddiaeth y Blaid Lafur wedi bywiogi’r rhai nad oeddent erioed wedi pleidleisio cynt i gefnogi Llafur. Fe lenwodd neuaddau yn Lloegr i w… Parhau i ddarllen

Golwg360: Gobeithio am ddyfodol gwell

Cerith Rhys Jones, o WWF Cymru, sy’n son am ei obeithion ar gyfer cynhadledd newid hinsawdd COP21 Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: A chyn ein bod yn son am long lawen y Blaid Lafur _ _

BlogMenai.com: Guto Bebb, Russell Goodway ac S4C

Gweler ymateb Russell Goodway i gwestiwn hollol resymol Guto Bebb ynglyn a chyllido S4C.  I’r rhai ohonoch sydd ddim yn gyfarwydd a Russell, mae’n gynghorydd Llafur yn Nhrelai, Caerdydd.  Mae hefyd yn gyn arweinydd y cyngor – yr un mwyaf dadl… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Penarth: Cyhoeddiad Annisgwyl

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi, ar ran Cyngor Tref Penarth, fe fydd holl agendâu a chofnodion cyfarfodydd y cyngor ar gael yn Gymraeg o 1 Ionawr 2016 ymlaen. Nid hynny yn unig, ond fe fydd croeso i unrhyw aelod o’r cyhoedd mynychu’r cyfarfodydd hynny a derbyn gwasanaeth hollol Gymraeg, yn raslon, gan y Cyngor. […] Parhau i ddarllen