BlogMenai.com: Posteri’r diwrnod

Mae gosod posteri ar bob dim sy’n gallu dal poster yn nodwedd o etholiadau a refferenda Gwyddelig.  Doedd refferendwm dydd Gwener ddim yn eithriad.  Wele ddetholiad.  Efallai y byddaf yn ychwanegu atynt ‘fory. Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Yn y cefndir

Bosib iawn mai arferiad sy’n gyfrifol amdano, ond anaml iawn y byddaf fi’n cloi oedfa heb ddweud geiriau’r ‘Gras’. Yn ôl a ddarllenais mewn mwy nag un lle yn ddiweddar, byddai ambell un yn feirniadol o’r arfer hwnnw gan eu bod o’r farn bod defnyddio’r un geiriau ar ddiwedd pob oedfa yn arwydd sicr o […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhybudd tornado

Stopiodd y glaw ar gyfer y seremoni raddio nos Wener fel cafodd ei chynnal yn y stadiwm. Mae hin dal i fwrw glaw ac yn drom weithiau bob dydd – tywydd hollol anarferol ar yr adeg hon. Mae llifogydd ym mhob man. Y tymor tornados wedi hen gychwyn ar yr un pryd. Mae gan Oklahoma fwy na digon ohonyn nhw. Oherwydd y dirwedd, dw i ddim yn siŵr, mae’n ymddangos bod tornados yn osgoi’r dref hon, diolch i Dduw. Ces i fy synnu neithiwr felly pan glywais fod yna rybudd a dyma ni’n paratoi mynd i’r islawr os byddai’r sefyllfa’n troi’n ddifrifol.  Yn ffodus pasiodd y storm heb achosi tornado ac aethon ni i’r gwely. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Senedd ‘Stiniog

Pytiau o gofnodion Y Cyngor Tref, o rifyn Mai…

Degau o erwau’n troi’n anialwch du …

Yng nghyfarfod mis Ebrill, trafodwyd y tanau gwair a grug a dorrodd allan yn yr ardal. Ni wyddys, wrth gwrs, pwy oedd yn gyfrifol. Ond un peth a wyddom yw e… Parhau i ddarllen

Storïau Tir Du: Her i Ymgynghorwyr Her

Originally posted on Blog Glyn Adda:
Hwyrach – gobeithio – y bydd rhai o’r darllenwyr yn cofio eitem 29 Ebrill, lle gwnes ambell sylw ar swydd a oedd yn cael ei hysbysebu gan ‘gorff newydd uchel ei broffil’.  Ond  ’tawn i’n marw, dyma un arall yn GOLWG, 21 Mai. Wedi dechrau drafftio rhyw bwt bach… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Llyn Morwynion

Milltir sgwâr sawl chwedl; ffynnon ddŵr Blaenau Ffestiniog; cynefin yr ehedydd; man cyfarfod Cymdeithas Caru Cymylau Cwm Cynfal a’r Cylch; a lleoliad picnic ardderchog. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Galwad Cynnar- Plas Tanybwlch

Trwy wahoddiad Cymdeithas Ted Breeze Jones, recordwyd pennod holi-ac-ateb o’r rhaglen Galwad Cynnar ym Mhlas Tan y Bwlch, Maentwrog, ar nos Fawrth, Ebrill 28.

Daeth criw da ynghŷd i wrando ar gyngor aelodau’r panel, Bethan Wyn Jones, Rhys Owen, Ke… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Her i Ymgynghorwyr Her

Hwyrach – gobeithio – y bydd rhai o’r darllenwyr yn cofio eitem 29 Ebrill, lle gwnes ambell sylw ar swydd a oedd yn cael ei hysbysebu gan ‘gorff newydd uchel ei broffil’.  Ond  ’tawn i’n marw, dyma un arall yn GOLWG, 21 Mai. Wedi dechrau drafftio rhyw bwt bach yn cyfeirio at y monitro, yr […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Map y diwrnod

Canlyniadau referendum y Weriniaeth. Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Bach o bopeth BR 2015-05-23 12:20:03

Bach o bopeth BR: Bach o bopeth BR 2015-05-23 12:18:50

Bach o bopeth BR: Bach o bopeth BR 2015-05-23 12:17:21

Bach o bopeth BR: Nostaljic

Bach o bopeth BR: Photo

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiad arall Iwerddon

Er nad ydi’r cyfri wedi dechrau mewn gwirionedd eto yn Iwerddon, mae’n edrych fel petai’r ochr Ia am ennill yn hawdd.  Mae’r Gwyddelod yn dda iawn am ddarogan canlyniadau refferenda o’r broses ddilysu pleidleisiau.  Mae bod yn tallyman yn dip… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: seremoni heno

Diwrnod mawr i fy merch ifancaf ydy hi heddiw. Mae hi’n graddio yn yr ysgol uwchradd. Bydd y seremoni’n cynnal am saith o’r gloch heno. Penderfynodd y prif athro ei chynnal yn y stadiwm er bod hi’n lawog. (Gobeithio y bydd hi’n stopio nes ymlaen.) Dw i’n siŵr bod pawb yn foddlon efo’r penderfyniad oherwydd na fydd hi’n taro deuddeg cynnal y seremoni dan do. Rhaid i mi fynd ag ymbarél a chlustog stadiwm heno. Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dilynwch Bencampwriaeth Rygbi Dan 20 y Byd – Yn Fyw ar S4C

Fe fydd Pencampwriaeth Rygbi Dan 20 y Byd yn cael ei darlledu ar S4C – gyda holl gemau Cymru ar gael i’w gwylio yn fyw. Mae’r sianel deledu wedi sicrhau’r hawliau i ddarlledu’r bencampwriaeth yn 2015 a 2016 drwy gyfrwng …Darllen mwy Parhau i ddarllen

: Croesawu’r Heriau a Chyflawni dros Gaerdydd

Bob mis Mai, bydd Cynghorau Lleol ledled y wlad yn ethol eu harweinwyr yn ffurfiol. Yng nghyfarfod y Cyngor y mis hwn, fe’m hetholwyd yn ffurfiol yn arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd.  Mae hi’n anrhydedd mawr i gael fy ail-ethol, ac … Continue reading Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Cyfle i Wirfoddoli hefo’r Her Darllen Haf

Tyrd i fod yn Wirfoddolwr Ifanc hefo’r Sialens Ddarllen Haf! Y manteision i ti Profiad gwaith gwerthfawr a chofnod a wiriwyd o’r oriau o waith gwirfoddol a wnaed. Cyfle i feithrin hyder, sgiliau cymdeithasol, cyflogadwyaeth a sgiliau llythrennedd ac i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel o’r Ffindir a Diwrnod Ofnadwy Haf Llewelyn

Dwi ddim yn cofio ble wnes i glywed am hwn, ond dwi’n falch iawn mod i wedi ei brynu. Diolch i bwy bynnag wnaeth ei argymell i mi! Dyma’r nofel gyntaf i mi ei darllen gan awdur o’r Findir, a’r un gyntaf sy’n sôn am sgwarnog ( ar wahân i fy llyfr fy hun…). Mae’n […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Mae eisiau Parch! Non yn serennu mewn cyfres ddrama newydd

Mae Non Haf o Landyrnog yn edrych ymlaen at nos Sul, 31 Mai, gan ei bod hi’n actio am y tro cyntaf mewn cyfres ddrama ar deledu. Bydd Non sy’n 25 oed yn actio merch pymtheg oed pwdlyd yn Parch, …Darllen mwy Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Refferendwm Gweriniaeth Iwerddon

Fel dwi’n ‘sgwennu’r geiriau yma, dwi mewn cwch ar y ffordd i’r Iwerddon.  Mi gadwn ni at y drefn arferol pan dwi i ffwrdd – tipyn bach o’r blogio arferol ynghyd a blogio ynglyn a gwleidyddiaeth y wlad dwi’n ymweld a hi.  Fydd yna ddim blogio… Parhau i ddarllen

helo gan helen: mynd yn ddigidol – rhan dau

Ychydig fisoedd yn ôl, cyhoeddais erthygl o’r enw ‘Mynd yn Ddigidol.’ Cafodd ei rannu 51 gwaith ar LinkedIn, felly rwy’n cymryd ei fod wedi taro tant? Soniais am yr heriau – a’r cyfleoedd – y mae cynghorau’n eu hwynebu yn eu hymgais i feithrin diwylliannau sy’n wirioneddol ddigidol. Ac addewais y byddwn yn eich diweddaru […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm -Dyddiau Fu yng Nghwm Cynfal

Yn y misoedd bob ochr i’r milflwydd bu cyfres o erthyglau yn Llafar Bro yn cofnodi atgofion am Gwm Cynfal. Bydd y rhain yn ymddangos fesul dipyn ar y we dros yr wythnosau nesa’. Dyma’r cyntaf ohonynt (o rifyn Mawrth 1999), yn dilyn y rhagair i’r gyfres… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gems Chi (siwr o fod) Heb Chwarae – Ond Dyle Chi

Gan Daf Prys Dyma’r gems chi yn sicr (falle) wedi methu. Fi’m yn gwbod pam bydde chi wedi methu nhw. Falle fod chi’n ddall, neu’n wirion bost neu falle fod dwylo chi wedi gliwio i ddisg Destiny a bod y cas wedi rhywsut toddi fewn i’ch abdomen a’ch corff yn ara bach troi mewn i […] Parhau i ddarllen

Y Neuadd: Esgyrn Sychion – Rhan 5

RHAN 5   Ti’n meddwl eu bod nhw’n gwybod?           Pwy? Beth?           Eu bod nhw ar fin cyfarfod eto.           Ti ddim yn meddwl ei fod e wedi denu’i frawd yno’n fwriadol?           Dydy hi ddim yn amhosibl.   *       *       *   Bu’r daith o’r ddinas i Gangen Goch yn drafferthus i’r Sheriff. […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Rhian Haf a Chelfyddydau a Busnes Cymru yn lawnsio arddangosfa yn HWB Dinbych

Ddydd Sadwrn, 23 Mai, bydd arddangosfa o waith gwydr a greuwyd yn ystod prosiect gyda’r artist gwydr, Rhian Haf, yn agor. Yn ystod y misoedd diwethaf bu Rhian yn gweithio gyda phlant o ysgolion cynradd a grwpiau ieuenctid yn yr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 24 Mai 2015

Darlleniad y Dydd: Exodus 18:13-23 (BCND tud.67 / BCN: tud.61)

Mae’n fraint cael diolch i’r Arglwydd heddiw am bawb sydd wedi bod yn hyrwyddo wythnos Cymorth Cristnogol ym mhentrefi’r Fro a thrwy wneud hynny uno hefo’r dystiolaeth Gristnogol fawr ar draws y wlad yn yr ymdrech i ddelio hefo tlodi’r byd ac angen dirfawr teuluoedd . . . → Read More: Dydd Sul, 24 Mai 2015

Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Dehongli Cyfieithu Diwylliannol

Ar ddydd Llun yr wythnos hon cynhaliwyd ‘Gweithdy: Dehongli ‘Cyfieithu Diwylliannol’ ar draws ein disgyblaethau’ gan Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a Chyfryngau Creadigol, Prifysgol Aberystwyth. Am brynhawn cyfan, aeth ysgolheigion, myfyrwyr a chyfieithwyr o bob maes yn yr Athrofa ati i drafod, dehongli, a dathlu Cyfieithu Diwylliannol drwy gyfrwng papurau academaidd, darlleniadau a sesiynau bord gron. […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llythyr o pemberley

Ces i a’r teulu ein synnu ddoe i dderbyn amlen a anfonwyd o Pemberly. Roedd nodyn bach yn dweud bod rhywun wedi ysgrifennu neges aton ni ar eu papur swyddogol yn eu hystafell foreol, ac y nhw a bostiodd y llythyr drosti hi. Fy merch oedd “rhywun” a ysg… Parhau i ddarllen

Blog y Gog: Dyma fi, ar ôl bron i 3 blynedd o absenoldeb

Dyma fi wedi ddychwelyd ar ôl peth amsar. Mae ‘na amryw o rhesymau pam, ond mi fyddaf yn ceisio ail-gydio ar y blog, rŵan bod petha ‘di tawelu rhywfaint yn fy mywyd addysgiadol a phersonol.

Mi fyddaf yn edrych ar yr un hen bynciau, ieithoedd tramor, llenyddiaeth, ac wrth gwrs, gwleidyddiaeth. Gobeithio caf sgwennu rhywbeth dros y penwythnos.

Hwyl am y tro!

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Mae eisiau Parch! Drama am ficer sy’n marw eisiau byw

Bydd cyfres ddrama gyntaf Fflur Dafydd yn dechrau nos Sul, 31 Mai ar S4C – cyfres ddwys ac ysgafn fydd yn ein harwain ar siwrnai ddirdynnol. Mae Fflur wedi hen ennill ei phlwyf fel awdur, ac wedi cipio’r Fedal Ryddiaith …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Cwestiynu’r brif newyddion yn ôl BBC Cymru Fyw heddiw

Pennaeth canolfan Gymraeg yn ymddiswyddo. Dyna’r brif stori ar wasanaeth newyddion Cymraeg y BBC ers chwe awr heddiw. Dw i ddim yn dweud bod hi ddim yn addas fel stori fach o ddiddordeb i rai o bobl. Ond ai dyna yw’r brif stori go iawn heddiw? Mae ymwelwyr Cymraeg angen gwybod am yr economi, gwleidyddiaeth, […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Blog y Cadeirydd, 21 Mai 2015

Rydym bellach wedi gorffen cymryd tystiolaeth lafar gan dystion. Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi rhoi o’u hamser i’n cynorthwyo wrth ystyried y Bil hyd yn hyn – mae wedi bod yn broses ddiddorol iawn. Yn ein cyfarfod yr … Continue reading Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Alfred Thomas Griffiths

Cefndir Ym mis Chwefror 2014 mewn erthygl ar gyfer Wales Online gan Siôn Morgan roedd yr hanes am ddyddlyfr ffotograffau milwr, Alfred Griffiths, a anafwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf (http://bit.ly/1EXhG0c). Daethpwyd o hyd i’r dyddlyfr mewn siop elusen yng Nghernyw gan Robert Aindow. Gan ddefnyddio’r manylion yn y dyddlyfr a gwybodaeth o gyfrifiad 1911, […] Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Seientoleg

Darllenais Going Clear: Scientology, Hollywood, and the Prison of Belief gan Lawrence Wright yn ddiweddar. Mae’r llyfr yn adeiladu ar yr ysgrif hon a gyhoeddodd yr awdur yn y New Yorker yn 2011. Mae’r erthygl yn anferthol ynddi’i hun – bron yn 25,000 o eiriau – ond rwy’n ei hargymell yn fawr iawn.

Hanes Seientoleg a gawn, a bydd llawer o’r cefndir lled-gyfarwydd i unrhyw un sy’n dilyn hynt a helynt yr ‘eglwys’ (i unrhyw un nad yw’n gwybod sut beth yw Eglwys Seientoleg, argymhellaf y gwefannau Operation Clambake ac Ex-Scientology Kids.

Wrth i ni ddilyn anturiaethau L Ron Hubbard, y dyn a sefydlodd y ffydd, yr hyn a ddaw’n amlwg yw ei fod, ymhell cyn dyddiau Seientoleg, wedi cael trafferth gwahaniaethu rhwng realiti a ffrwyth ei ddychymyg. Roedd yn gelwyddgi heb ei ail; gellir priodoli llawer o hynny i anonestrwydd digywilydd, ond roedd yn freuddwydiwr gwirioneddol. O ystyried hynny, nid oes rhyfedd iddo droi at ysgrifennu gwyddoniaeth yn gynnar iawn; am gyfnod o rai blynyddoedd bu’n ysgrifennu 100,000 o eiriau, ar gyfartaledd, bob mis. Roedd yn gorfod ysgrifennu pob syniad hanner-pan a groesai’i feddwl. Wedi creu cymaint o fydoedd ffantasïol, cam bychan wedyn oedd sefydlu crefydd. Mae chwedl Xenu, er enghraifft, sef ‘stori greu’ Seientoleg, yn darllen fel ffuglen wyddonol gwael (ond wedi dweud hynny, roedd ei stwff i gyd yn bur sâl, fel y gall unrhyw un sydd wedi gwylio Battlefield Earth dystio).

Mae athrawiaethau Seientoleg yn chwerthinllyd. Yn anffodus, nid oes unrhyw beth yn ddoniol am y ffordd y mae’r eglwys yn trin ei haelodau; gwae unrhyw un sy’n ceisio gadael. Mae’n costio ffortiwn i ddilyn ‘cyrsiau’ yr eglwys ac i gael yr audits angenrheidiol. Er mwyn ‘gwella’, rhaid bod yn hollol agored a chyfaddef pob cyfrinach, sy’n golygu bod yr eglwys yn casglu deunydd blacmêl yn ogystal â symiau anferthol o arian. Ar ben hynny, disgwylir i’r aelodau dorri pob cysylltiad â theulu nad ydynt yn fodlon ymuno â’r eglwys. Maent yn barod iawn i fynd i eithafion i rwystro pobl rhag gadael, ac maent wedi meistrioli’r grefft o ganfod unrhyw un a lwyddodd i ddianc.

Mewn sawl ffordd, nid yw Seientoleg yn arbennig o anarferol. Fe’i dirmygir yn fwy na chrefyddau eraill, ond nid yw’r athrawiaethau na’r chwedloniaeth ynddynt eu hunain yn wirionach na’r hyn a geir mewn unrhyw grefydd arall. Y gwahaniaeth pennaf yn achos Seientoleg yw ei fod mor newydd, felly mae amgylchiadau sefydlu’r ffydd yn fwy hysbys i ni. Treigl amser yn unig sy’n gwneud i grefyddau eraill ymddangos yn barchusach. Gwyddwn bod crefydd newydd yn gallu ennill ei phlwyf yn gymharol sydyn; wedi’r cyfan, mae Mormoniaeth, sy’n wirion bost, yn llai na 200 oed, ond roedd modd i Mitt Romney, sy’n aelod selog, enill ymgeisyddiaeth y Blaid Weriniaethol i fod yn arlywydd America yn 2012.

Yr hyn sy’n gwneud Seientoleg ychydig yn wahanol yw’r modd y mae’r eglwys yn mynd i raddau rhyfeddol er mwyn ceisio gwarchod ei henw da. Nid dim ond aelodau o’r ffydd ei hun sy’n dioddef, ond unrhyw un sy’n feirniadol o’r eglwys a’i harweinwyr. Efallai eich bod y cofio Panorama yn darlledu rhaglen am Seientoleg yn 2007, er enghraifft. Dilynwyd John Sweeney a’r criw cynhyrchu bob cam o’r ffordd gan staff Seientoleg, a oedd yn eu ffilmio hwythau drachefn. Y canlyniad, er boddhad i’r eglwys, oedd fideo o Sweeney’n sgrechian yng ngwyneb llefarydd ar ran yr eglwys o’r enw Tommy Davis (dyn arall a gawn ei hanes yn llyfr Wright, ac sydd ei hun wedi gadael erbyn hyn).

Mae Seientoleg yn cyflogi byddin anferth o gyfreithwyr, ac maent wedi meistroli’r grefft o wneud bywyd yn anodd dros ben i unrhyw ymchwilwyr sy’n ceisio cael gwybodaeth am droseddau’r eglwys. Roedd Wright ei hun yn gorfod bod yn eithriadol o ofalus wrth baratoi’r llyfr, sy’n gyforiog o droed-nodiadau’n egluro bod yr eglwys yn gwadu’r cyhuddiadau niferus. Yn wir, oherwydd cyfraith enllib hallt Prydain, nid yw’r gyfrol wedi’i chyhoeddi yn y wlad hon o gwbl. Cynhyrchwyd ffilm ddogfen o’r un enw hefyd, wedi’i seilio ar y llyfr; er iddi gael ei dangos yn America yn ddiweddar, mae’n edrych yn annhebgygol y bydd honno’n cael eu darlledu ym Mhrydain. Mae hynny’n hurt.

Diolch i ddyfodiad y we ac ambell achos llys pwysig, rydym yn gwybod llawer mwy am gredoau’r ffydd, a’r modd y mae’r eglwys yn gweithredu, nag yr oeddem yn y gorffennol, ac mae hynny wedi gwneud peth difrod i hygrededd yr eglwys. Ond nid digon. Mae miloedd o bobl yn cael eu twyllo a’u niweidio o hyd. Maffia yw Seientoleg i bob pwrpas, a dylid croesawu pob ymdrech i fwrw goleuni arnynt. Parhau i ddarllen

Gŵyl Nôl a Mla'n > Llangrannog < Gwyl Nol a Mlan: Amserlen Gŵyl Nôl a Mla’n 2015

Gŵyl Nôl a Mla’n
Nos Wener 05/06/15

Amser
Y Pentre
Y Llong / Ship
19:00
Welsh Whisperer
19:30
Uumar
20.30
Welsh Whisperer
20:30
Ysgol Sul
21:30
Welsh Whisperer
22:00
Candelas

Gŵyl Nôl a Mla’n
Dydd Sadwrn 06/06/15

Amser
Y Pentre
Y Ship / Llong
13:00
Ysgol T. Llew Jones
13:30
Jac Russell
Helfa Drysor
14:00
Creu Cerdd a Rap gyda Aneirin Karadog Bardd Plant Cymru
14:30
Amser Stori T.Llew yn y Garafan Sipsiwn
15:00
Ysgol Bro Siôn Cwilt
15.30
Râs Hwyaid gyda Jac Russell
Cyfle i blant dynnu llun gyda Jac
16:00
Dafydd Iwan a’r Band
17:00
Raffdam
18:00
Côr Meibion Blaenporth
19:00
Fortza
20:00
Ail Symudiad
21:00
Sŵnami
22:00
Dafydd Iwan a’r Band

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth petai refferendwm Ewrop ar yr un diwrnod ag etholiad y Cynulliad?

Mae hyn yn bosibl – wedi’r cwbl mae’r mater o Ewrop yn boen oesol i’r Blaid Doriaidd, ac mi fydd yn demtasiwn iddynt geisio lladd y mater cyn gynted a phosibl ym mywyd y senedd newydd.  Petai hynny’n digwydd byddai’n debygol o gael effaith sylwedd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cwrs ffrangeg

Dw i’n gwrando ar yr awdio gan Johan, crëwr Français Authentique yn ddiweddar. Ceisiais wrando arno fo o’r blaen ond roedd yn rhy anodd y pryd hynny. Penderfynais gofrestru ar y rhestr e-bost er mwyn derbyn 7 rheol yn rhad ac am ddim. (Maen nhw ar gael ar y we hefyd.) Dw i’n gwrando ar y trydedd reol o hyd oherwydd bod hi’n cymryd hir gwirio’r geiriau anghyfarwydd.( Mae’n bwysig dach chi’n gwrando ar bethau dealladwy, yn ôl y rheol gyntaf.) Yna, bydda i’n gwrando arnyn nhw nifer o weithiau er mwyn trochi fy ymennydd yn Ffrangeg. Wedi meddwl, dw i wedi defnyddio’r modd hwn er mwyn dysgu’r ieithoedd eraill.  Parhau i ddarllen

Golwg360: Pasiant y Plant – deng mlynedd yn ddiweddarach

Paratoi ar gyfer perfformiad ‘Y Dyn na fu Erioed’ yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili eleni Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Map y diwrnod

Y map wedi ei gymryd oddi yma. Parhau i ddarllen

agssc: Can Janis

Parhau i ddarllen

radiorhydd: The sky was a black hole, broken and dying!

We slivered silently into the night, And held each other firmly, as if losing grip would mean the end of all things, The collapse of Empires and the death of Kings, We proceeded to walk slowly down the broken streets, Clouds of dust seemingly danced to the wrong beat, The clouds drifted unknowingly, innocent in […] Parhau i ddarllen

Capel Saron Rhydaman: Oedfa i’r Cleifion

Gwelwyd aelodau o’r Capel yn mynd i Ysbyty gymunedol Glanaman erbyn hanner awr wedi un brynhawn Sul Mai 17, i gynnal oedfa. Bydd oedfa yno unwaith bob mis a gwahanol gapeli o’r cwm yn cymryd rhan. Roedd gennym aelod yno y tro hwn – sef y Chwaer Evely… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Rhan o golofn y pwyllgor amddiffyn, o rifyn Mai.
 Fore Llun, Ebrill 20fed, aeth cynrychiolaeth o’r pwyllgor i Fangor i gyfarfod aelodau Cyngor Iechyd Cymunedol (CIC) Gwynedd a Chonwy, ac i gyflwyno cynllun dros ail agor yr Ysbyty Coffa fel ysbyt… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Gwirfoddolwyr Ifanc

Tyrd i fod yn Wirfoddolwr Ifanc hefo’r Sialens Ddarllen Haf! Y manteision i ti • Profiad gwaith gwerthfawr a chofnod a wiriwyd o’r oriau o waith gwirfoddol a wnaed. • Cyfle i feithrin hyder, sgiliau cymdeithasol, cyflogadwyaeth a sgiliau llythrennedd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Dynes yn cysgu, wedi rhoi gorau i’r araith, ar y trên Caerdydd…

Dynes yn cysgu, wedi rhoi gorau i’r araith, ar y trên Caerdydd > Lerpwl

Woman sleeping having given up on her speech. Cardiff > Liverpool

Parhau i ddarllen

Plaid Slate Blog Feed: ‘Croesi bysedd’ a thynnu blewyn o drwyn y sefydliad

Hywel Williams sy’n cnoi cil a rhannu ambell i gyfrinach wrth i San Steffan ymgynnull ar gyfer tymor seneddol arall. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Map yr wythnos

Cyfraddau pleidleisio’r ethpliad cyffredinol.  Llongyfarchiadau i Frycheiniog a Maesyfed.  Manylion yma. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Record arall

Roedd Etholiad Cyffredinol 2015 yn un a sawl record yn perthyn iddi – y cynnydd ym mhleidlais UKIP, y cynnydd yn seddi a chefnogaeth yr SNP, y cwymp yng nghefnogaeth a seddi’r Lib Dems, methiant Llafur yng Nghymru i adeiladu cefnogaeth pan mae’r Toriai… Parhau i ddarllen