Osian Rhys Jones [dot com] » Lumière Cerdd adeg Nadolig 2014: Lumière

Yr wythnos hon, daeth rhifyn gwahanol o Barddas trwy’r bocs postio. Rhifyn Coffa Gerallt yw Barddas 325; tydw i heb fynd i’r afael â’i holl gynnwys amrywiol a diddorol yr olwg eto, ond gyda thaith tren yn ôl i’r gogledd dros gyfnod yr Ŵyl, buan y daw fy nghyfle. Ond wrth ddechrau bodio’r tudalennau, dyma […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 12: Torri Coed Glyn Palena

Un o’r cerddi mwyaf trist imi erioed yw ‘Torri Coed Glyn Cynon’ sy’n disgrifio dyfodiad diwydiant a darfod y goedwig. Ond cyn imi deithio drwy ardal Aysen yn ne  Chile doeddwn i erioed wedi gweld olion diweddar gweithred tebyg.   Mae’n werth clico i weld y llun maint llawn: cae o borfa heb yr un […] Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Dagrau – Carw

Dagrau – Carw Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i oklahoma city

Es i Oklahoma City efo fy merch prynhawn ‘ma. Wedi cinio bach mewn tŷ bwyta Fietnamaidd, aethon ni i weld murlun fy merch. Mae’n enfawr. Dw i’n llawn edmygedd ei bod hi wedi paentio llun cymaint â hynny. Mae’n hyfryd – y lliwiau, y cynllun a phopeth. Dw i’n hynod o falch fy mod i wedi medru ei weld. Yna prynon ni fwydydd Asiaidd mewn siop arbennig, yfed te efo boba a dod adref. Roedd yn ddiwrnod hollol wahanol i fy nyddiau arferol. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Sawl Alun? Sawl nofel?

Y diwrnod o’r blaen mi gefais lyfr trwy’r post, heb ei archebu na’i ddisgwyl.  Copi ydyw o nofel newydd Alun Cob, Sais, ac fe’i cefais gan Wasg Gomer am ganiatáu dyfynnu ar y cefn bwt o eirda a roeswn i’r awdur am ei lwyddiant yn cofnodi iaith lafar.  Iaith ansafonol, iselwael yw honno yn amlach […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Archif Gwefannau

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi gwahodd Llafar Bro i gymryd rhan yn Archif
We y deyrnas gyfunol, drwy gadw copi rheolaidd o’n gwefan. Rydym wedi derbyn y cynnig wrth gwrs, felly waeth pa newidiadau ddaw yn y dechnoleg yn y dyfodol, bydd cynnwys … Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Chwara’ Hi’n Saff – I Fight Lions

Chwara’ Hi’n Saff – I Fight Lions

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cofio etholiad cyffredinol 1983

IK1983 oedd yr etholiad diwethaf lle’r oedd yn ymddangos bod y gyfundrefn etholiadol yn y DU am gael ei thorri.  Nid UKIP a’r SNP oedd yn bygwth newid pethau bryd hynny, ond y glymblaid SDP / Rhyddfrywyr.Hollt yn y Blaid Lafur yn sgil colli etholi… Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Set Lawnsio Bodoli’n Ddistaw – Candelas

Set Lawnsio Bodoli’n Ddistaw – Candelas: Dyma set Candelas ei chyfanrwydd o noson lansio eu halbwm… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Cwestiwn Dyrus am Anghrediniaeth

Mae anghrediniaeth yn esblygiad o’r traddodiad anghydffurfiol rhyddfrydol o rydd i bob un ei farn ac i bob barn ei llafar.

Pam, felly, bod anghredinwyr mor driw am ddychwelyd i dduwch uniongrededd yn eu safbwynt hwy nad oes hawl i unrhyw farn, ond yr … Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Yn erbyn Siôn Corn

Rwy’n eithaf drwgdybus o’r chwedl (gymharol newydd) am Siôn Corn. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn mynnu mai hwyl di-niwed yw’r holl beth; mae’r plant yn mwynhau, ac mae eu gweld yn cynhyrfu’n lân bob Nadolig yn rhoi pleser i’w rhieni hefyd. Am wn i, mae hefyd yn gelwydd defnyddiol er dibenion annog y diawliaid bach i fyhafio, ond dyna’n union ran o’r broblem sydd gennyf â’r syniad.

Mae’n draddodiad rhyfedd mewn sawl ffordd. Pam mae rhieni mor awyddus i ildio’r clôd am wario ffortiwn ar eu plantos? Yn fwy na hynny, ym mha gyd-destun arall y buasem mor gyfforddus â’r syniad o ddyn oedrannus barfog tew yn torri mewn i’n tai fin nos, gan sleifio’n dawel i ystafelloedd gwely ein hepilod wrth iddynt freuddwydio’n fodlon? Ond yr elfen fwyaf sinistr oll yw’r neges bod Siôn Corn yn gallu gweld ein plant drwy’r amser a’n gwybod popeth amdanynt; yn enwedig, wrth gwrs, a ydynt wedi bod yn dda ynteu’n ddrwg.

Bach o gybolfa yw tarddiad y chwedl mewn gwirionedd, a digon tila yw’r cysylltiad a wneir o dro i dro â’r Sant Niclas Cristnogol. Ar y cyfan, nid oes gan Siôn Corn – sef yr un motiff amlycaf a gysylltir â’r Nadolig – unrhyw beth i’w wneud â Christnogaeth. Nid yw hynny’n syndod, oherwydd nid gŵyl Gristnogol mo’r Nadolig yn y lle cyntaf. Eto i gyd, go brin bod modd ei alw’n ffigwr seciwlar chwaith. I bob pwrpas, mae’r Siôn Corn modern yn hollalluog, hollwybodus a hollbresennol. Yn hynny o beth, nid oes fawr yn wahanol rhyngddo a’r duw monotheistaidd. Am fis bob blwyddyn, mae Siôn Corn yn dadorseddu Duw. Beth yw’r holl lythyrau i Begwn y Gogledd ond gweddïau, wedi’r cyfan? Mae’r cyffelybiaethau’n niferus.

Nid wyf yn credu ei bod yn iach i ddysgu ein plant bod yna rywun yn craffu arnynt bob eiliad o’r dydd, a’n darllen eu meddyliau. Yn un peth, mae’n dilysu syniadau crefyddol am fodau goruwchnaturiol. Ond mae rhywbeth eithriadol o annifyr am y syniad nad oes gan ein plant unrhyw le i ddianc oddi wrth y fath ddewin dirgel. Mae preifatrwydd yn bwysig, o safbwynt seicolegol, hyd yn oed i blant ifainc, ac mae pawb angen rhywle lle mae modd ymlacio heb fod rhywun yn syllu. Mae goruchwyliaeth barhaus yn gysyniad totalitaraidd. Nid wyf yn arbennig o hoff o’r syniad o awgrymu i blant eu bod yn byw mewn siwdo-Ogledd Corea neu rhyw ddystopia Nineteen Eighty-Four-aidd. Am yr un rheswm yn union, mae’n destun rhyddhad nad oes yna dduw’n bodoli.

Nid oes gennyf blant ar hyn o bryd, ond bydd hynny’n newid ym mis Mai (gobeithio). Rwy’n cydnabod bod cael plant eich hunain yn gallu newid eich safbwyntiau ynchylch y pethau yma. Eto i gyd, rwy’n hoffi meddwl mai fy ngreddf fyddai dweud wrth y plentyn “does dim Siôn Corn; dweud wrth dy ffrindiau”. Ond na phoner; rwyf wedi hen golli’r ddadl yma â’m gwraig. Mae’n debyg mai darn o deyrnas Siôn Corn fydd yr aelwyd acw hefyd, er popeth. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ymweliad â’r heddlu

Fe adawodd y teulu’r bore ‘ma. Maen nhw newydd groesi’r ffin rhwng Texas a New Mexico. Byddan nhw’n aros yn Albuquerque heno ac yn cyrraedd Grand Canyon yfory. Yn y cyfamser es i siopa am fwyd efo fy merch hynaf. Mae Norman yn llawer mwy na fy nhref i ac mae yna gynifer o siopau. Yna daeth hi â fi i Orsaf Heddlu i ddangos y lle i mi a fy nghyflwyno i rai heddweision mae hi’n eu nabod. Maen nhw i gyd yn glên iawn ac mae gan un cyn heddwas gasgliad o hetiau’r heddlu o wledydd eraill.  Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Diwrnod i’w anghofio

Ar ôl bore hir a rhwystredig yn yr ysbyty heddiw, cefais alwad ffôn gan Jeanette, prif nyrs y tïm o Felindre, i roi apwyntiad newydd i fi ar gyfer y sesiwn nesaf o gemotherapi, a gafodd ei ganslo oherwydd lefel … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Chwaraeon: Gleision v Scarlets, Derwyddon Cefn v Y Drenewydd

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Cariad Dosbarth Canol Cymru – Y Ffug

Cariad Dosbarth Canol Cymru – Y Ffug Parhau i ddarllen

helo gan helen: curo’r drwm … yn dawel

Dydw i ddim yn arbenigwr cysylltiadau cyhoeddus. Dydw i ddim yn arbenigwr hysbysebu. Ond rwy’n ddefnyddiwr. Ac mae’n ymddangos i mi – fel defnyddiwr – fod rhywbeth wedi newid yn y blynyddoedd diwethaf. Mae’n ymddangos bod y neges galed – “prynwch y cynnyrch hwn – bydd yn newid eich bywyd” wedi meddalu. Neu o leiaf, […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Gweithdai Celf i Ofalwyr

Dim angen profiad! Ydych chi’n gofalu am rywun? Ydych chi’n Ofalwr yn gofalu am ffrind neu berthynas? Hoffech chi gymryd rhan mewn cyfres o weithdai celf hwyliog rhad ac am ddim efo artist proffesiynol? Mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Celfyddydau Sir … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: O’r Alltwen i Affganistan – dilyn taith Owen Davis

Rydym yn gyfarwydd â gweld Affganistan ar y newyddion o dan warchae rhyfel. Ond nos Sul, 6 Ionawr bydd S4C yn cael cipolwg newydd ar y wlad yn Gohebwyr: Owen Davis gan weld bywyd y tu hwnt i’r ymladd. Treuliodd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Nid tedi cyffredin mohono – Gwyliwch SuperTed dros y ‘Dolig

Bydd modd i wylwyr S4C ail fwynhau rhaglenni cartŵn fel SuperTed a Wil Cwac Cwac wrth i S4C lansio CywTiwb dros gyfnod y Nadolig. Bydd SuperTed a Wil Cwac Cwac yn dychwelyd i’r Sianel ddydd Sul, 28 Rhagfyr a ddydd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Y Neuadd: Y Bardd

Fe’i gwelais, y cawr, ar ei ben ei hun, tymhorau yn mynd heibio heb ddiwedd, adar ac anifeiliaid yn byw o’i gwmpas, llygoden fach neu lwynog yn chwarae’n agos, buchod yn brefu yn y caeau ac efallai Cynddylan ar ei dractor yn pasio. Cerddais ato – beth yn y byd allwn i ddweud wrtho,  heblaw […] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Oes ganddo’ch y bobl iawn ar eich bwrdd?

Rydyn ni wedi cael cwpl o fisoedd prysur yn nhîm y Gyfnewidfa Arfer Da. Dydyn ni ddim wedi cael y cyfle i ymlacio wrth i Nadolig agosáu, gan fod ni wedi cynnal digwyddiadau ar faterion i ymddiriedolwyr ac ar lywodraethu. Rydyn ni nawr yn casglu’r holl allbynnau at ei gilydd ac yn gwneud yn siŵr […] Parhau i ddarllen

WordPress | Cymraeg: WordPress 4.1 yn Gymraeg

Mae’r fersiwn diweddaraf ar gael un ai drwy fwrdd gwaith eich gwefan fydd yn eich annog i ddiweddaru neu o wefan Cymraeg WordPress. Mae WordPress yn dilyn cylch ryddhau fersiwn newydd bod 3-4 mis ac felly’n cynnig cyfle i gynnig nodweddion newydd yn ogystal â chynyddu’r diogelwch. Cofiwch ddiweddaru i’r fersiwn diweddaraf er mwyn sicrhau […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 4.1 Cymraeg ar gael nawr

Mae’r fersiwn diweddaraf ar gael un ai drwy fwrdd gwaith eich gwefan fydd yn eich annog i ddiweddaru neu o wefan Cymraeg WordPress. Mae WordPress yn dilyn cylch ryddhau fersiwn newydd bod 3-4 mis ac felly’n cynnig cyfle i gynnig nodweddion newydd yn ogystal â chynyddu’r diogelwch. Cofiwch ddiweddaru i’r fersiwn diweddaraf er mwyn sicrhau […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwyliau

Dw i a’r teulu’n mynd ar wyliau ar wahân bob tro, ond dan ni newydd gychwyn ar ein gwyliau efo’n gilydd. Heddiw dan ni’n aros efo fy merch hynaf ac yfory bydd y gŵr a’n tri phlentyn yn gyrru dros daleithiau i gyrraedd Grand Canyon. Las Vegas ydy eu cylchfan lle mae brawd y gŵr yn byw efo ei wraig a’i fam. Well gen i beidio teithio mewn car cyhyd ac felly bydda i’n hedfan yr wythnos nesaf i ymuno â nhw. Bydd y mab hynaf yn hedfan hefyd. Dyma fydd y tro cyntaf i’r teulu i gyd (bron) i ymgasglu. Tra bydd y teulu’n archwilio Grand Canyon, bydda i’n treulio dyddiau efo fy merch hynaf a’i gŵr. Dw i’n edrych ymlaen. Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: elenapetersen: Zion on Flickr.

elenapetersen:

Zion on Flickr.
Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: http://youtu.be/206HA7w2450

http://youtu.be/206HA7w2450 Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: http://llainylleuad.com/2014/01/16/cariad/

http://llainylleuad.com/2014/01/16/cariad/ Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: artsytoad: Marc Potts, Moonpearl (detail)

artsytoad:

Marc Potts, Moonpearl (detail)

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: saepphire:  nature + more

saepphire:

 nature + more

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: plasmatics-life: Geminid Sky Still – {by Adam Marshall} |…

plasmatics-life:

Geminid Sky Still – {by Adam Marshall} | {Follow on Tumblr}

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Cyffur yw’th gorff, i mi. Doeddwn i’m wedi sylweddoli hynny tan ei bod hi’n 4:56…

Cyffur yw’th gorff, i mi.

Doeddwn i’m wedi sylweddoli hynny tan ei bod hi’n 4:56 y bore a minnau yn edrych fel un o’r “bathroom utensils” yn sdyc i’r llawr a ‘nwylo fi’n gwpan yn dal fy mhenglog.

Cyffur pur yw’th gorff imi. Ond anodd yw cael gafael ar gyffur mor gryf heb fynd drwy ddŵr a thân.

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Rhagfyr 2014

Darlleniad y Dydd: Ioan 1: 1-14 (BCND tud.99 / BCN: tud.91)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw ar drothwy’r Nadolig. Gobeithio y cewch gyfle i ddod i un o’r oedfaon sydd yn y Fro dros Ŵyl y Nadolig ac y cewch gyfle i gyd-addoli hefo ni yn ystod y cyfnod prysur yma. Mae nifer . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Rhagfyr 2014

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: prariefox: Prariefox.tumblr.com

prariefox:

Prariefox.tumblr.com
Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ymateb i Sionyn

Wyddost ti be, Sionyn, dyma’r union beth y mae hen gwmni bach Dalen Newydd Cyf. yn dechrau meddwl amdano, ac yn wir wedi how-ddechrau ei gynllunio. Llyfr bychan Saesneg sydd mewn golwg, dyfyniadau, heb fawr ddim trafodaeth ac eithrio rhagymadrodd byr.   Bydd awduron o fri yn cyfrannu: Bertrand Russell, Eric Hobsbawm, Bernard Levin, Kingsley Amis, […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Eugène Ionesco a Chenedlaetholdeb Cymreig

Mae’n wir bod cyfieithu’n dod â phrofiadau’r byd i bau diwylliant deiliaid yr iaith darged. Trwy gyfieithu gweithiau Plato a Socrates cawn blymio i feddwl yr Hen Roeg Glasurol. Trwy gyfieithu Shakespeare cawn well amgyffrediad o grefft a dawn y dramodydd o Stratford. Trwy gyfieithu testunau o ieithoedd eraill cawn ein cyd-destunio ein hunain, a […] Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Highland Cattle yn Sw Bae Colwyn.

Gwartheg yr ucheldir yn y sw mynydd. Cerdyn post o’r 60au, mwy na thebyg. Dwi’n cofio teithio yn y bws wennol du a gwyn (streipiau sebra) o’r orsaf i’r sw. Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Water Tower . Tŵr Dŵr

Central Station . Gorsaf Ganolog Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Bessemer

Bessemer Road Car Boot . Sêl Cist Car Ffordd Bessemer Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Searching . Chwilio

Bessemer Road Car Boot . Sêl Cist Car Ffordd Bessemer Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Stand Tall . Saf yn Gadarn

City Road . Heol y Ddinas Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pol diweddaraf Ashcroft

Mi fydd darllenwyr rheolaidd y blog yn gwybod fy mod yn hoff o bolio’r Arglwydd Ashcroft.  Mae’r ffordd mae Ashcroft yn mynd ati yn wahanol i’r cwmniau polio eraill i’r graddau ei fod yn polio etholaethau unigol ac yn edrych ar fathau gwahanol o e… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Prosiect Llyfrgelloedd Iechyd a Lles Macmillan Gogledd Cymru

Mae Cymorth Canser Macmillan yn darparu gwybodaeth am ddim, o ansawdd am ganser a chyflyrau hir dymor yn llyfrgell Corwen. Mae gennym amrywiaeth o wybodeth am lawer o bethau sy’n gysylltiedig â chanser, y gallwch ddarllen yn y llyfrgell neu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen