Bethan Gwanas: Llyfr am heneiddio i blant dan 7, llyfr Saesneg OI ac Ysgol Rhiw-bechan.

Mae ‘na ddau lyfr o’r enw Nain Nain Nain yn Gymraeg rŵan, ond mae’r ddau yn wahanol iawn. Yn 2012, cyhoeddodd Sian Eirian Rees Davies ‘Nain! Nain! Nain!’ Mi wnes i flogio amdano eisoes: rhowch ‘2 lyfr ar gyfer plant 6-9 oed’ yn y blwch chwilio (top dde, uwch ben ‘Cofnodion Diweddar’) Yr argraff mae’r […] Parhau i ddarllen

meddwl.org: Cydweithio gyda heleddowen.co.uk…

Rydyn ni’n falch iawn i ddechrau cydweithio gyda heleddowen.co.uk i ddod ag ychydig o hapusrwydd i’ch dydd! Bob dydd Llun byddwn yn rhyddhau dyfyniad positif Cymraeg gyda’r gobaith o wneud i chi wenu, neu i deimlo nad ydych ar eich pen eich hun. Cadwch olwg ar ein cyfryngau cymdeithasol a’r dudalen hon i weld y […]

The post Cydweithio gyda heleddowen.co.uk… appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hen gar

Mae ffrind i ni’n gwerthu ei gar. Penderfynodd y gŵr ei brynu ar gyfer i’n mab ifancaf. (Bydd y mab yn ein talu ni’n ôl yn y dyfodol wrth gwrs.) Hen gar ydy o – 1997 Toyota Camry, ond yn rhedeg yn ardderchog. Bydd yn anodd curo’r pris hefyd – $1,500. P… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Gall camesgoriad arwain at straen wedi trawma hirdymor : BBC

Rhybudd cynnwys: camesgoriad (miscarriage) Mae 1 o bob 6 menyw sy’n colli babi yn ystod cyfnod cynnar ei beichiogrwydd yn profi symptomau hirdymor o straen wedi trawma, yn ôl astudiaeth ddiweddar.  Yn ôl ymchwilwyr, mae ar fenywod angen gofal mwy sensitif a phenodol yn dilyn camesgoriad neu feichiogrwydd ectopig.   Yn yr astudiaeth o 650 […]

The post Gall camesgoriad arwain at straen wedi trawma hirdymor : BBC appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Qualiton

Cwmni recordiau sefydlwyd gan John Edwards yn 1953 a ryddhaodd recordiau yn y 50au a’r 60au (o tua 1958 tan 1965, er y gwelir ambell record ar y label tan yn hwyrach yn y 60au). Y cwmni oedd yn berchen ar y label oedd Cwaliton Records (Wales) Ltd o Bontardawe. Cyhoeddodd y cwmni dros 110Parhau i ddarllen “Qualiton” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : coffi twrcaidd 2

Mae’r coffi sydd gen i yn rhy dywyll i wneud coffi Twrcaidd a dweud y gwir, ac felly prynais bwys o ffa wedi’i rostio’n ganolig yn y dref y bore ‘ma. Gofynnais i’r siopwr i falu’r ffa yn fân iawn. O’r diwedd llwyddais i wneud coffi Twrcaidd yn y sosban… Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Gwahanol Fersiynau

Wrth gasglu hen recordiau, buan iawn y dewch i sylweddoli y ceir mwy nag un fersiwn o ambell i record. Ar y dechrau, roeddwn yn anelu cael un copi o gymaint o recordiau Cymraeg ag y gallwn. Dros amser deuais i sylweddoli bod ambell i fersiwn o rai recordiau. Er Enghraifft, edrychwch ar recordiau 7Parhau i ddarllen “Gwahanol Fersiynau” Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Cyfri’r diwrnodau tan agor Ysgol Llanfair DC newydd

Mae’r paratoadau terfynol yn cael eu gwneud ar gyfer agor ysgol newydd yn Llanfair DC. Bydd yr ysgol eglwys ddwyieithog newydd yn agor ar ôl hanner tymor Chwefror pan fydd y disgyblion yn symud o’r safle presennol ar Ffordd Wrecsam i’r safle newydd ar dir gyferbyn â Bron y Clwyd. Mae swyddogion y Cyngor wedi […] Parhau i ddarllen

Gronyn: Lawan Andimi

Mae dros dair mil o filltiroedd a thua deg awr o daith awyren rhyngom a Nigeria yng ngorllewin Affrica. Tair miliwn yw poblogaeth Cymru, ond mae dros 200 miliwn yn byw yn Nigeria. Wn i ddim faint o ieithoedd a siaredir yng Nghymru ar wahân i’r Gymraeg a’r Saesneg, ond mae dros 500 o ieithoedd […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Codi’r To

CANTORION YN COFIO CANMLWYDDIANT GENI MERÊD
Daeth tyrfa luosog ynghyd i Gapel Carmel, Tanygrisiau i Gymanfa ‘Codi’r To’.

Er mai yn Ne Meirionnydd, ym mhentref Llanegryn, y ganwyd y canwr, casglwr a hanesydd cerddoriaeth werin Gymreig, Meredydd Evans, … Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Diwrnod ardderchog o Gymraeg

Cefais diwrnod bendigedig ddoe yn y Ganolfan yn LLundain ar cwrs undydd Cymraeg, gyda Gwen (Rice), brenhines y gramadeg, yn diwtor.  Dwi wedi bod yn trio meddwl a myfyrio am pam dwi’n cael cymaint of hwyl a be oedd mor dda.Chwech ohonon ni, cris c… Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Diwrnod yn y sioe redeg

Adolygiad o’r National Running Show yn Birmingham Parhau i ddarllen

fel y moroedd : byrbryd i adar

Mae’r bwydwr adar diweddaraf yn gweithio’n ardderchog. Dw i’n gosod hadau unwaith bob dydd. Mae’n braf gweld adar gwyllt yn dod ato a mwynhau byrbryd yn ystod y gaeaf. Yn aml iawn clywa’ i’w sŵn tra bydda i ger y bwydwr. Dyma luniau a dynnodd fy merch. Parhau i ddarllen

shitclic: Dal i fyny

Cyfres achlysurol sy’n cynnig pum peth sy’n werth dal i fyny â nhw, yn fy marn fach ddibwys i. Pethau i roi cynnig arnyn nhw os ydi teli arferol yn sobor o sâl.Wisting (BBC Four) Does yna dal ddim pluen o eira eto’r gaeaf hwn, ond roedd penodau cynta’r… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ymweliad

Cafodd fy mam ymwelwr arbennig, sef cyn rheolwr Adran Farchnata Gwesty Gajoen. Aeth at fy mam o’r blaen ar gyfer y cyfweliad teledu, ond mae hi newydd ymddiswyddo’r gwesty, a bydd yn mynd yn ôl at ei thref enedigol. Roedd hi eisiau gweld fy mam un… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: GALW DARLLENWYR IFANC CYMRU!

GALW DARLLENWYR IFANC CYMRU! Ffansi bod yn feirniad answyddogol? Dyma’r cyfle i chi! Dewis y Darllenydd #gwobrautirnanogawards #carudarllen #lovereading Dyma’r hyn mae’r Cyngor Llyfrau newydd ei gyhoeddi: “Ar y panel beirniaid (Gwobr Tir na n-Og) mae nifer o unigolion sydd ag arbenigedd ym maes llenyddiaeth plant, ac er eu bod nhw’n hyfryd ac yn glyfar […] Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Ystadau boneddigion Cymru: Trysorfa o wybodaeth

Am ganrifoedd, roedd cyfran uchel o dir Cymru wedi ei ganoli yn nwylo cyfran gymharol fechan o deuluoedd bonedd. Roedd rhai ystadau yn anferth, er […]

The post Ystadau boneddigion Cymru: Trysorfa o wybodaeth appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: ‘Gwella’n dechrau dod yn bosib’ – Ffion Jones

Rhybudd cynnwys- Problemau bwyta, hunanladdiad, hunan-niweidio (ond dwi’n addo bod hwn yn ddarn sy’n cynnig gobaith!) Pan welais i bod #2019in5words yn trendio ar Twitter,  aeth fy meddwl yn syth i “totally fucked up dumpster fire”, “the government let us down” neu, fel y dywedodd Greta Thunberg mor huawdl, “our house is on fire”. Fodd […]

The post ‘Gwella’n dechrau dod yn bosib’ – Ffion Jones appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwibdaith breifat

Aeth fy merch hynaf a’i gŵr i Gajoen, gwesty a thŷ bwyta moethus, hanesyddol yn Tokyo lle’r oedd fy mam yn gweithio ynddo 80 mlynedd yn ôl. Roedden nhw eisiau dringo’r grisiau enwog, ond yn anffodus roedden nhw ar gau ar achlysur tymhorol. Pan ddwedodd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwibdaith breifat

Aeth fy merch hynaf a’i gŵr i Gajoen, gwesty a thŷ bwyta moethus, hanesyddol yn Tokyo lle’r oedd fy mam yn gweithio ynddo 80 mlynedd yn ôl. Roedden nhw eisiau dringo’r grisiau enwog, ond yn anffodus roedden nhw ar gau ar achlysur tymhorol. Pan ddwedodd… Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Syffragét o Feidrfair?

A oedd menyw a chanddi gydymdeimlad â mudiad y syffragét yn byw yn Feidrfair ym 1911? Rwyf wedi bod yn casglu enwau pobl sy’n gysylltiedig ag Aberteifi ers amser (dros 20,000) ac erbyn hyn rwyf wedi cyrraedd cyfrifiad 1911. O dan y cofnod ar gyfer Palmyra, Feidrfair (tŷ sydd yn dal yno heddiw), wele’r canlynol: […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Cerdded yn yr haul

Cawsom pedair diwrnod o haul braf, o ddydd Sadwrn tan dydd Mawrth, ac yn ffodus, roeddwn wedi trefnu mynd am daith cerdded gyda’m ffrindiau dydd Sul.  Rhaid dweud, dwi’n hoff iawn o ddyddiau haelog yn y gaeaf; mae’r golau mor fendigedig.  A d… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : eira cyntaf

Codais at fore gwyn heddiw. Eira cyntaf y gaeaf hwn. Mae’n llosgwr logiau ni yn prysur gynhesu’r tŷ ers dyddiau. Roeddwn i’n meddwl mynd i siopa heddiw ond penderfynais beidio; bydda i’n aros yn y tŷ cynnes. Mae yna ddigon o fwyd. Parhau i ddarllen

shitclic: Evans Above!

“All Hollywood wneud acen Gymreig lwyddiannus?” ydi cwestiwn Cymru Fyw ar hyn o bryd.Na.Hyn yn sgil hys-bys ffilm ddiweddar Dolittle, a ffilmiwyd ar Bont y Borth ac sy’n cael ei llywio gan Robert “butty” Downey Jr mewn acen sydd wedi ffw… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Nifer hunanladdiadau ieuenctid yng Nghymru yn ‘sgandal’: BBC Cymru Fyw

Mae plant sydd mewn perygl o ladd eu hunain yng Nghymru yn dal i “syrthio trwy’r bylchau”, yn ôl y Comisiynydd Plant. Dywedodd Sally Holland fod rhai pobl ifanc yn cael eu “bownsio o amgylch y system”, a galwodd am fwy o gydweithio. Daeth y sylwadau wrth i’r elusen atal hunanladdiad ymhlith pobl ifanc, Papyrus, […]

The post Nifer hunanladdiadau ieuenctid yng Nghymru yn ‘sgandal’: BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Gethin Jet

Mae recordiau R-Bennig wedi lansio is-label newydd hwylus, sef Recordiau Sâl. Un o nodweddion y label newydd mae’n debyg yw fod pob deunydd am ddod mewn bag chwdu (heb ei ddefnyddio, gobeithio…). Gethin Jet yw’r artist cyntaf ar y label, hefo traciau am gwmni hedfan Easyjet. Ar y traciau, mae’r cymeriad (aelod o staff EasyjetParhau i ddarllen “Gethin Jet” Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Gwaed Morgannwg: Cofnodion Iechyd a Llesiant yng Nghasgliadau’r Diwydiant Glo – Deunyddiau cyn dyddiad breinio

Mae Grant Adnoddau Ymchwil Ymddiriedaeth Wellcome wedi caniatáu i ni gatalogio a chadw cofnodion cwmni pwll glo cyn-freinio a’r Bwrdd Glo Cenedlaethol. Mae’r Ymddiriedaeth Wellcome yn sefydliad elusennol rhyngwladol sydd wedi ymrwymo i wella iechyd ac, yn hyn o beth, un o brif nodau’r project yw gwella mynediad at gofnodion ynghylch materion meddygol a llesiant. […] Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Syrcas y frenhiniaeth

Un o’r pethau rhwystredig am y cyhoeddiad bod y Tywysog Harri a Meghan Markle yn ‘camu’n ôl’ o’r rhan fwyaf o’u dyletswyddau brenhinol yw cael fy ngorfodi, fel gweriniaethwr rhonc, i gydymdeimlo ychydig. Mae agwedd y tabloids Llundeinig tuag at Markle … Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Cronfa Lawnsio 2020

Er nad ydi hyn yn uniongyrchol i’w wneud â chasglu recordiau, diddorol oedd darllen ar wefan Radio Cymru am y Gronfa Lawnsio, sy’n cynnig arian i berfformwyr o Gymru, i’w helpu i ehangu eu cynulleidfa. I ddyfynnu o’r wefan: “Yn rhan o’r cynllun Gorwelion, mae cronfa Lawnsio yn adnodd sy’n helpu artistiaid neu fandiau talentogParhau i ddarllen “Cronfa Lawnsio 2020” Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Cronfa Lawnsio 2020

Er nad ydi hyn yn uniongyrchol i’w wneud â chasglu recordiau, diddorol oedd darllen ar wefan Radio Cymru am y Gronfa Lawnsio, sy’n cynnig arian i berfformwyr o Gymru, i’w helpu i ehangu eu cynulleidfa. I ddyfynnu o’r wefan: “Yn rhan o’r cynllun Gorwelion, mae cronfa Lawnsio yn adnodd sy’n helpu artistiaid neu fandiau talentogParhau i ddarllen “Cronfa Lawnsio 2020” Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Cronfa Lawnsio 2020

Er nad ydi hyn yn uniongyrchol i’w wneud â chasglu recordiau, diddorol oedd darllen ar wefan Radio Cymru am y Gronfa Lawnsio, sy’n cynnig arian i berfformwyr o Gymru, i’w helpu i ehangu eu cynulleidfa. I ddyfynnu o’r wefan: “Yn rhan o’r cynllun Gorwelion, mae cronfa Lawnsio yn adnodd sy’n helpu artistiaid neu fandiau talentogParhau i ddarllen “Cronfa Lawnsio 2020” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : platiau trwydded gyrru

Cyflwynodd ein hannwyl Seneddwr Nathan Dahm fil yn cynnig platiau trwydded gyrru gyda Make America Great Again a Keep America Great arnyn nhw! Bydd rhan o’r elwau’n mynd at helpu’r cyn milwyr. Os bydd y Llywodraethwr yn rhoi ei lofnod ar y bi… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Dewch i’r Hacathon Hanes, 11 Chwefror 2020, Aberystwyth

Es i i’r Hacathon Hanes diwethaf ac roedd hi’n diwrnod ardderchog ac ysbrydoledig – o ddatblygwyr, pobl data, haneswyr, ymchwilwyr, pobl chwilfrydig, ac eraill yn dod at ei gilydd i geisio canfod dulliau o ddarganfod a chyfleu hanes mewn ffyrdd newydd. Mae trefnwyr yr Hacathon Hanes wrthi eto, yn Aberyswyth y tro hwn, ac wedi […]

The post Dewch i’r Hacathon Hanes, 11 Chwefror 2020, Aberystwyth appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

shitclic: Bro

Dwi wrth fy modd efo’r radio hwyr bnawn Sul. Amser diawlio-smwddio a meddwl am becynnau bwyd yr wythnos i ddod. Ac yn y cefndir, lleisiau cyfarwydd y weiarles i’m harwain at amser swper. Mae’r awr a hanner o ddiwylliant solet Dei Tomos a’i westeion amr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : parti yn y nefoedd

Roedd rhaid bod yna barti mawr yn y nefoedd ymysg yr angylion ddoe. Penderfynodd Keith, un o’r ffrindiau newydd, fwrw ymlaen i gyhoeddi ei ffydd yn Iesu Grist gan gael ei fedyddio (yn y cafn buwch arferol.) Roedd o’n arwain bywyd anodd, llawn o gyffuri… Parhau i ddarllen

petroc: Ymateb i erthygl gan Liz Saville-Roberts yn Nation.Cymru

Erthygl dda am annibyniaeth gan Liz Saville-Roberts yn Nation.Cymru,  arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan.  https://nation.cymru/opinion/as-in-scotland-we-need-to-have-a-discussion-about-the-values-of-an-independent-wales/‬ Yn amlwg un o brif fuddion annibyniaeth mewn deddfwriaeth yw cyflymder y gweithredu. Gallai Cymru symud gêr ar drydaneiddio ein holl reilffyrdd. Gallai hefyd roi paneli solar dros bob canolfan siopa y tu allan i’r drefi a gorchuddio meysydd … Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Drych o dristwch ofnadwy

Newydd fod yn edrych ar … hyd y gallaf gofio … y rhaglen deledu dristaf a welais erioed, rhifyn o’r gyfres ‘Waliau’n Siarad’ yn dangos Coleg Harlech yn ei gyflwr dirywiedig a lled-adfeiliedig. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf fe ddigwyddodd yma drychineb a thrasiedi, a rhaid ei fod wedi digwydd trwy ofer esgeulustod rhywun […] Parhau i ddarllen

Gronyn: Wedi ei ddifa

Anodd iawn, iawn yw hi i neb ohonom ddychmygu’r difrod a wnaed ers deufis gan y tannau a fu’n ysu oddeutu 10 miliwn hectar o dir coediog Awstralia. Mae o leiaf 28 o bobl wedi eu lladd, dros 2,000 o dai wedi eu dinistrio, a miloedd o bobl wedi gorfod ffoi o’u cartrefi rhag y […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : te llefrith brenhinol

Des i ar draws te diddorol, sef te llefrith brenhinol. Dyfeisiwyd gan gwmni te o Japan yn 1965, mae’n cael ei wneud gyda mwy o lefrith na dŵr, yn debyg i chai. Blasus iawn. Yn ôl fy merch yn Japan, mae’r te hwnnw’n cael ei wawdio gan y Saeson, ond gwel… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Rhwystr a niwsans gwleidyddol ydi’r ‘Chwith’

Wrth wylio aelodau Llafur yn mynd ati i ddewis arweinydd newydd, mae agweddau llawer o ddilynwyr Jeremy Corbyn yn ymylu ar fod yn anghredadwy. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -Bethel fach y Llan

Ar Ddydd Nadolig 2019, roedd Capel Bethel, Llan Ffestiniog yn dathlu canrif a hanner ei sefydlu.

Er mai ‘1868’ a nodir ar y garreg a dynnwyd oddi ar yr hen adeilad a’i gosod uwchben drws y ‘Festri’ y bu inni ei haddasu a’i chysegru’n addoldy ar y 3 Ma… Parhau i ddarllen

Cymru Fach, Cymry Iach !: Parkrun Amdani Bore Sadwrn

Mae na Parkrun newydd yn dechrau bore fory yng nghyffiniau Machen sydd haner ffordd rhwng Caerffili a Chasnewydd. Am 9.00am  bydd canooed o redwyr brwd yn dechrau ar gwrs 5km heriol trwy Goed Cefn Pwll Du. Dwi’n bwriadu fod yn un ohonyn nhw.Ers go… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : coffi twrcaidd

Roeddwn i’n arfer defnyddio sosban bob pwrpas i hwylio coffi Twrcaidd, ond ces i fy narbwyllo gan fy merch i brynu’r un a wnaed at y diben. Dyma hi, newydd gyrraedd! Mae’n hwyl ei defnyddio, ond dw i’n gweld rŵan bydd angen coffi wedi’i falu’n fân, neu… Parhau i ddarllen

Y Twll: Ani Glass i rif 1

Wawsa. Dyma Mirores, y sengl newydd sbon ardderchog gan Ani Glass – cerddor electronig, cynhyrchydd, arlunydd a ffotograffydd. Mae ar gael ar Recordiau Neb ac dyma fideo trawiadol gan Carys Huws. Mae’n werth nodi taw Ani Glass oedd cynhyrchydd y tiwn yn ogystal â chyfansoddwraig a chantores. Mae lefel galluogrwydd rhai pobl yn sgeri. Mirores … Parhau i ddarllen “Ani Glass i rif 1”

The post Ani Glass i rif 1 appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Arbrawf

Wedi cael broblemau efo’r safle yma yn mynd i safle “spam”. Am wirio os yw post newydd yn adfer y safle. Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad 82: Brynjury Recovery Blwyddyn Newydd

Blwyddyn newydd dda gan griw’r Haclediad! Neidiwch mewn i ~2awr o epic i groesawu 2020 gyda Bryn, Iestyn a Sioned – byddwn ni’n trafod sut fod camera drws Ring yn rili doji, Sonos yn siwio Google, ac afterparty epic sy DDIM yn siarad am Star Wars Rise of Skywalker, ond sydd sorto yn.

The post Haclediad 82: Brynjury Recovery Blwyddyn Newydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Gronyn: Pwyllgor Yr Ofalaeth

Bydd Pwyllgor Blynyddol yr Ofalaeth yn festri Carmel, Llanllechid am 7.00 o’r gloch nos Lun, Ionawr 20, 2020.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : atami

Mae fy merch yn dal i fwynhau ei gwyliau yn Japan gyda’i gŵr. Maen nhw yn Atami am dri diwrnod i ymlacio yn y dŵr poeth enwog, ymweld â’r berllan eirin lle roeddwn i gyda hi a fy mam flynyddoedd yn ôl. Maen nhw’n aros yn yr un gwesty hyd yn oed. Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Hyfforddi marathon – wythnos 1

Peidiwch poeni, dwi dim yn bwriadu cyhoeddi blog wythnosol ynglŷn â fy mharatoadau tuag at redeg Marathon Llundain ddiwedd mis Ebrill.  Wedi dweud hynny, gan mai dyma brif ffocws misoedd y Gwanwyn i mi, mae’n debygol bydd y profiad yn dylanwadu ar ambell ddarn blog mewn ffyrdd gwahanol.  Ond, gan fod y profiad o baratoiParhau i ddarllen “Hyfforddi marathon – wythnos 1” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Hyfforddi marathon – wythnos 1

Peidiwch poeni, dwi dim yn bwriadu cyhoeddi blog wythnosol ynglŷn â fy mharatoadau tuag at redeg Marathon Llundain ddiwedd mis Ebrill.  Wedi dweud hynny, gan mai dyma brif ffocws misoedd y Gwanwyn i mi, mae’n debygol bydd y profiad yn dylanwadu ar ambell ddarn blog mewn ffyrdd gwahanol.  Ond, gan fod y profiad o baratoiParhau i ddarllen “Hyfforddi marathon – wythnos 1” Parhau i ddarllen