BlogMenai.com: Yr enwog ddeiseb fesul etholaeth

Mae’r ffigyrau yma wedi dyddio rhyw gymaint – neithiwr wnes i fynd ati i edrych – ond wele’r canrannau sydd wedi arwyddo’r enwog ddeiseb i wyrdroi Erthygl 50:Ynys Mon – 5.95%Arfon -10.08%Meirion Dwyfor – 6.83%Aberconwy – 7.22%Gorllewin Clwyd -6.31%Dyff… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hen bryd

Dinistriodd roced Hamas tŷ yn llwyr yng Ngogledd Israel wrth anafu saith o bobl. Diolch i Dduw bod neb wedi cael ei ladd. Mae’n hen bryd i  lywodraeth Israel gymryd camau pendant yn erbyn Hamas er mwyn amddiffyn ei phobl. Ar yr un pryd, mae’n hen … Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ail-gychwyn herciog

Dan ni adref ar ôl penwythnos braf iawn i ffwrdd – dylen ni fod yn llawn egni a sbarc wedi amser mor dda, ond o diar, mae’n troi allan mae heddiw ydi’r diwrnod mae mam yn dod adref efo’i chlun newydd… felly mae fel ffair yn fan hyn, efo pob math o ofal cymdeithasol a … Continue reading Ail-gychwyn herciog Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Ar ein telerau ni

‘£350miliwn i’r Gwasanaeth Iechyd bob wythnos’; ‘Cael ein gwlad yn ôl’;  dyna i chi ddau o sloganau mwyaf pleidwyr Brexit cyn y Refferendwm yn 2016.  Un arall oedd ‘Cipio rheolaeth yn ôl’. ‘Take back control’ oedd y gri. Roedd pobl Prydain, meddid, wedi blino ar griw anetholedig yr Undeb Ewropeaidd yn rheoli pob dim, ac […] Parhau i ddarllen

cymraeg – gwallter: Abaty Cymer, abaty dirgel

Faint o weithiau dych chi’n gyrru’n gyflym ar hyd yr A470 o Lanelltud tua Dolgellau, gan anwybyddu’r lôn fach i’r chwith, yn syth ar ôl croesi afon Mawddach, sy’n arwain at Abaty Cymer?   Y dydd o’r blaen ymwelais â’r Abaty am y tro cyntaf.  O’r maes parcio, tro bach yw e lawr i’r afon, a’r […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: PRALLAN ?

Diwrnod o orymdeithiau, ralïau a chynadleddau oedd hi ddoe. Clywn fod tua dau gant o Frexitwyr o Ogledd-Ddwyrain Lloegr (Brynaich a Deifr, chwedl yr hen Gymry) ar eu hymdaith bythefnos tua Llundain, a bod yr hen Farage wedi ymuno â nhw am ychydig filltiroedd. Yn y cyfamser, rali lawer iawn mwy yn llenwi canol Llundain […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trafod Tictacs -Ceri Roberts

Colofn newydd yn holi rhai o sêr a hoelion wyth chwaraeon Bro Stiniog, gan gychwyn efo Ceri Roberts, rheolwr/hyfforddwr tîm pêl-droed Amaturiaid y Blaenau.
Llongyfarchiadau mawr ar eich llwyddiant hyd yn hyn y tymor yma. Er gwaetha’r enw, does ‘na ddim… Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Difa Twbercwlosis yng Nghymru: 1912 – 1948

Ar 24 Mawrth eleni cynhelir diwrnod rhyngwladol Twbercwlosis. Dydd i godi ymwybyddiaeth am effaith dinistriol yr aflwydd ar iechyd, cymdeithas ac economi. Dyma hanes sefydlu… Darllen Mwy

The post Difa Twbercwlosis yng Nghymru: 1912 – 1948 appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Difa Twbercwlosis yng Nghymru: 1912 – 1948

Ar 24 Mawrth eleni cynhelir diwrnod rhyngwladol Twbercwlosis. Dydd i godi ymwybyddiaeth am effaith dinistriol yr aflwydd ar iechyd, cymdeithas ac economi. Dyma hanes sefydlu… Darllen Mwy

The post Difa Twbercwlosis yng Nghymru: 1912 – 1948 appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwneud hanes eto

“Fe wnaethoch chi hanes unwaith eto,” dwedodd y Prif Weinidog Netanyahu wrth yr Arlywydd Trump ar y ffôn neithiwr. Roedd o’n sôn am ddatganiad cyhoeddus yr Arlywydd ynglŷn ag Uchder Golan. Mae’r Arlywydd newydd ddatgan bod gan Israel sofraniaeth dros y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : er cof am kurt

Dw i a’r gŵr newydd glywed buodd Kurt, ein hoff handyman ni, farw’n sydyn dri diwrnod yn ôl o ganser pancreatig. 55 oed oedd. Roedd o’n fedrus dros ben yn ei faes, ac wedi gweithio droston ni dros ddegawd yn cadw ein tŷ ni mewn siâp. Dim ond mis yn ôl … Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Fforwm Ieuenctid Iechyd Cyhoeddus Cymru, Jessie Hack

Mae Jessie Hack o Fforwm Ieuenctid Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu blog i ni am ei phrofiad o fod yn rhan o’r AQS pobl ifanc ac Uwchgynhadledd Ieuenctid Cymru Ifanc cyn ein digwyddiad ‘Pobl Ifanc yn Dylanwadu ar Benderfyniadau ynghylch yr Hyn sy’n Bwysig Iddyn Nhw’. Roedd y Datganiad Ansawdd Blynyddol (AQS) pobl ifanc yn […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cadw i fynd ac ambell sgwrs difyr

O’n i’n meddwl byddai modd gwneud dwy, tair awr o waith da bob dydd tra byddai Mam yn yr ysbyty, ond dydi o ddim cweit yn gweithio felly – mae fy meddwl yn teimlo fod o’n cael ei dynnu i ormod o gyfeiriadau gwahanol i fedru gwneud unrhyw beth o werth real. Wedi dweud hynna, … Continue reading Cadw i fynd ac ambell sgwrs difyr Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Mae’n hawdd bod eisiau newid, ond mae’n goblyn o anodd gwneud newid

Mae Toby Jones o Fforwm Ieuenctid Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu blog i ni am ei brofiadau’n cynrychioli pobl ifanc mewn amrywiaeth o rolau cyn ein digwyddiad ‘Pobl Ifanc yn Dylanwadu ar Benderfyniadau ynghylch yr Hyn sy’n Bwysig Iddyn Nhw‘. Mae fy mhrofiad gyda’r Fforwm Ieuenctid wedi newid fy mywyd.  Mae ymgynghoriadau lleol, ymchwil a […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : purim

Bydd Gŵyl Purim yn cychwyn ar fachlud yr haul heddiw, ac yn para am ddiwrnod. “Os byddi’n gwrthod siarad yn awr, daw ymwared a chymorth i’r Iddewon o le arall, ond byddi di a thŷ dy dad yn trengi. Pwy a ŵyr nad ar gyfer y fath amser â hwn y daetho… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : purim

Bydd Gŵyl Purim yn cychwyn ar fachlud yr haul heddiw, ac yn para am ddiwrnod. “Os byddi’n gwrthod siarad yn awr, daw ymwared a chymorth i’r Iddewon o le arall, ond byddi di a thŷ dy dad yn trengi. Pwy a ŵyr nad ar gyfer y fath amser â hwn y daetho… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Adlewyrchu a dehongli’n hael

Rydw i wedi cymryd rhan mewn lot o waith ar goruchwylio a myfyrio yn ddiweddar. Dyma oedd ffocws Cynhadledd Partneriaeth Research in Practice a hefyd mi wnes i weithio ar weminar ar ymarfer myfyriol sydd wedi cael ei ryddhau ar gyfer Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd.

Fe wnaeth Ermintrude trydar ychydig yn ôl ar sut mae blogio yn helpu iddi myfyrio dros ei waith. Rwy’n cydfynd yn llwyr â hyn. Mae’r weithred o ystyried fy ngwaith cyn ei rannu ar y we fyd-eang yn fy helpu i i adlewyrchu dros beth sydd wedi fy ysgogi sut rydw i wedi cyrraedd y canlyniadau dilynol. Gallaf hefyd weld sut mae gweithio’n agored yn helpu i ddangos Farn Broffesiynol sydd wedi’i Wreiddio, sy’n rhywbeth rydw i wedi blogio amdano o’r blaen. Gofynnodd cydweithiwr i mi’n ddiweddar os allent rannu’r blogbost honno ar flog Research in Practice. Yr unig welliannau byddai angen byddai i ddileu’r rhan ble rwy’n rhoi cic i’r sector cyhoeddus.

I started a new blog few months back reflect my journey from practice into research while working full time. Have written some posts but currently using it as a reflective process. May open it up in a couple of months but writing is useful intrinsically – even without audience.

 — @Ermintrude2

Roedd hyn ychydig yn boenus i’w glywed, ond mewn ffordd ddefnyddiol. Rhaid i mi fod yn glir, rwy’n caru’r sector cyhoeddus. Rydw i wedi treulio fy mywyd gwaith cyfan yn gweithio naill ai gyda neu ar ei cyfer. Gallai ddim ddychmygu gwneud unrhyw beth arall. Rwy’n treulio bob dydd yn weithio gyda phobl anhygoel sy’n gwneud bywydau pobl yn well.

https://medium.com/media/73d69abbb2fe689d1e2715ae2e1e7e88/href

(Tra rydw i yma, coeliwch Billy Bragg. Peidiwch credu gair mae’r Sun yn dweud am y sector cyhoeddus)

Mae pobl yn gweithio i sefydliadau di-elw achos maen nhw eisiau gwneud y byd yn lle gwell. Mae unrhyw feirniadaeth o’r sector wedi bod o natur systemig y gwaith. Fel y nododd Neil Tamplin yn ddiweddar mewn blogbost wych ar fapio teithiau cwsmeriaid:

“Systemau gwael, nid pobl gwael”

Fe achosodd hyn i mi i feddwl am dôn fy ngwaith ac os yw’n gynorthwyol. Siaradodd Gerry Nosowska yn ein gweminar am y ffordd y mae’r oruchwyliaeth orau yn gadarnhaol a chefnogol, ac mae rhaid yn nodweddion rydw i eisiau ar gyfer fy ngwaith i. Rydw i eisiau i’r hyn rwy’n sgwennu i rymuso eraill, yn union fel y mae dysgu o bobl eraill yn fy ngrymuso i.

Dyfynnodd Gerry ymchwil Earle et al o gwmpas sut mae ymarfer ailgyfarwyddol yn helpu i ddatblygu perthnasoedd a gwytnwch. Yn ddiweddar edrychodd Neil Tamplin ar iechyd meddwl a gofynnodd faint y dylem ddatgelu ar-lein. Roedd yn flogbost wych oherwydd edrychodd ar feithrin berthnasau a fod yn agored i niwed. Dyfynnodd Brene Brown, ac rwy’n ei gweld ei gwaith hi bobman ar y foment. Mae Kelly Doonan wedi cyflwyno ei egwyddorion BRAVING i mi, sef:

Ffiniau (Boundaries)
Dibynadwyedd (Reliability)
Atebolrwydd (Accountability)
Cist (Vault h.y. dydych chi ddim yn rhannu gwybodaeth na phrofiadau does gennych ddim hawl i’w rhannu)
Addfwynder (Integrity)
Anfarnol (Nonjudgment)
Haelioni (Generosity)

Mae Brown yn diffinio haelioni fel “rhoi’r dehongliad mwyaf hael posibl i fwriadau, geiriau a gweithredoedd eraill.” Dyw hyn efallai ddim yn rhywbeth rwy’n gwneud, ond mae’n rhywbeth i mi anelu ato. Wnes i ddim nodi hyn fy nodau gwreiddiol am y flwyddyn, ond mae fe yna nawr! Rydw i wedi mynd trwyddo ddrafftiau dwi heb cyhoeddi eto i edrych ar fy iaith a fy nehongliadau, a rwy’n bwriadu fod yn lot mwy hael o hyn ymlaen. Rydw i wedi trafod adeiladu ar gryfderau o’r blaen, felly o hyn ymlaen byddaf yn ganolbwyntio ar beth sy’n gryf, dim beth sy’n bod.


Adlewyrchu a dehongli’n hael was originally published in Gwneud pethau gwell on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Adeiladau iechyd: adeiladau cymunedol?

O’r Pwyllgor Amddiffyn
Fydd neb yn synnu, bellach, bod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi rhoi’r hen ganolfan iechyd ar werth, yn ogystal â’r cyn clinig ffisiotherapi ar Ffordd Tywyn, y naill ar bris o £80,000 a’r llall am £60,000, a hynny er gwaethaf g… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Gwaith bas

Dim gwaith dwfn yr wythnos hon, mae hynna’n sicr – rhwng yr holl nôl ac ymlaen, a meddwl am bob dim sydd angen mynd â fo neu ddod â fo nôl, does gena i’m gobaith mul ffocysu yn ofalus ar unrhyw beth. Ydw i’n gallu cael hyd o’r math iawn o siwmper lliw iawn ayyb? … Continue reading Gwaith bas Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Cylchgrawn Ocean and National, 1935: ‘Why Doesn’t Someone Localise our ‘Snakes and Ladders’ Board?’

Mae casgliad yr ‘Ocean and National Magazine’ yn adnodd anhygoel ar gyfer darganfod sut fath o fywyd oedd gan bobl a oedd yn byw ym maes glo De Cymru yn y 1920au a’r 1930au. Wedi ei gyhoeddi gan yr ‘Ocean Coal Company Ltd’ a’r ‘United National Collieries Ltd’, gyda chyfraniadau gan ac ar ran y […] Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Iaith y Nefoedd

Cyhoeddwyd ar y newyddion yn ddiweddar fod rhywun wedi siarad Cymraeg ar bennod o’r gyfres deledu Star Trek. Nid dyma’r tro cyntaf i’r Gymraeg gael… Darllen Mwy

The post Iaith y Nefoedd appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Blog gwadd gan Llyr Gruffydd, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru . Wnaeth yr erthygl yma dangos cyntaf yn y Western Mail View this post in English Y prynhawn yma, bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn pleidleisio i gymeradwyo Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru). Os caiff y Bil ei gymeradwyo, caiff ei gyflwyno ar gyfer … Continue reading Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Geirfa Thematig: Gwreiddiau Enwau Lleoedd Cymreig / Welsh placename roots

Dyma restr gynhwysfawr o wreiddiau, wedi’u defnyddio mewn enwau lleoedd Cymraeg, sy’n ein helpu i ddeall ystyr lleoliadau yng Nghymru. Here’s a comprehensive list of Welsh placename roots, which helps us to understand the naming of locations in Wales.

The post Geirfa Thematig: Gwreiddiau Enwau Lleoedd Cymreig / Welsh placename roots appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : swper gyda’i gilydd

Ers i fy merch yn Tokyo ddechrau swydd newydd gydag oriau cyfleus, mae hi a’i chwaer, sydd yn rhannu fflat, yn cael swper gyda’i gilydd unwaith yr wythnos. Maen nhw’n mwyhau coginio a bwyta wrth weld yr olygfa ogoneddus fel hon. Cenfigennus ydw i! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : swper gyda’i gilydd

Ers i fy merch yn Tokyo ddechrau swydd newydd gydag oriau cyfleus, mae hi a’i chwaer, sydd yn rhannu fflat, yn cael swper gyda’i gilydd unwaith yr wythnos. Maen nhw’n mwyhau coginio a bwyta wrth weld yr olygfa ogoneddus fel hon. Cenfigennus ydw i! Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ymweld â safle’r ysgol Gatholig fel rhan o’r ymgyrch adeiladu genedlaethol

Agorwyd safle ysgol Gatholig gwerth £ 23 miliwn i westeion i lansio ymgyrch adeiladu genedlaethol. Fel rhan o ymgyrch Drysau Agored, cafodd menter dan arweiniad Build UK, mewn partneriaeth â Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB), gyfle i weld sut yr oedd y gwaith o greu’r adeilad newydd yn mynd rhagddo yn Ysgol Gatholig 3-16 Crist […] Parhau i ddarllen

Sara Louise Wheeler: Pedwardeg

Mae hi’n flwyddyn o gerrig filltir yn fy swigen fach bersonol. Mae hi’n ddegawd ers i mi gychwyn y golofn yma, nol yn 2009. Mae hi’n ddegawd ers i mi gael fy wobble mawr am y ffaith fy mod yn troi’n deg-ar-hugain – y creisis chwarter bywyd. Rwyf y nawr, felly, yn deugain, neu bedwardeg […] Parhau i ddarllen

Sara Louise Wheeler: Esther, Susanna, a Malan Wilkinson…

Dros y misoedd diwethaf rwyf wedi cael amser caled wrth geisio ysgrifennu, mewn unrhyw gyfrwng – sydd wrth gwrs, i mi, yn achosi pryder, gan mai dyna rwyf yn ei wneud yn fy ngwaith ac yn fy amser hamdden. Dechreuais 2018 yn cyhoeddi’n gynhyrchiol ac yn y llefydd cywir: The Conversation; Y Stamp; Yr Esboniadur; […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cyfnod bach stormus

A dyma fi’n cychwyn arni erbyn chwarter i ddeg – ia, dyna bydd y school run a tomen o lestri yn gwneud i rywun…;-) A dim ond pwt bach o waith bydd hi hefyd, cyn bydd rhaid i mi fynd i mewn i’r ysbyty eto – mae mam i’w gweld yn gwneud yn iawn, ond … Continue reading Cyfnod bach stormus Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Sut i hybu darllen

Dwi wedi gwironi efo’r syniad yma! Ei weld o ar Twitter wnes i: athro wedi trefnu bod plentyn gwahanol yn cael argymell llyfrau ar ei silff ei hun am gyfnod. Nodyn bychan am bob llyfr a sgor allan o ddeg. Tua Blwyddyn 5/6 ddeudwn i. Yna rhywun arall yn cael gwneud yr un peth – […] Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ebrill 2019 Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 10fed Ebrill 2019 am 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain, Heol Ysbyty Llwyd, cwrdd lan lofft yn y bar.  Croeso i’n holl aeloadau. Our next meeting will be on Wednesday 10th April 2019 at 19:30 in the London … Continue reading Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dathlu Bwyd yr Ardal

Wel helo. Nid wyf wedi ysgrifennu dim ers amser, oherwydd salwch. Ond dyma fi eto’n barod i deipio. Os dewch chi ar eich gwyliau i Asturias, byddwch yn sylwin ddigon cyflym bod pobl yn siarad am eu bwyd. Bydd y teulu ar y ford drws nesaf yn y bwyty yn holir gweinydd yn drwyadl am […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : distawrwydd byddarol

Wrth gwrs mai erchyll oedd beth ddigwyddodd yn Seland Newydd yn ddiweddar. Y peth rhyfedd, fodd bynnag, ydy bod y prif gyfryngau’n anwybyddu’r cyflafanau mwy erchyll yn erbyn y Cristnogion sydd yn digwydd bob amser drwy’r byd. Yn ddiweddar, dim ond mew… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Beca Brown: Ysgrifennu’r nofel i ddysgwyr, Gwers Mewn Cariad / Writing the novel for learners, Gwers Mewn Cariad

Nofel ysgafn am ddyn sy’n syrthio mewn cariad â’i diwtor. Mae Liam yn newydd i ddosbarth Liz ym mis Medi. Ar yr wyneb mae’n hollol wahanol i’w diwtor Cymraeg. Er gwaetha’r gwahaniaeth oed mae carwriaeth yn datblygu rhwng y ddau, a Liz yn wynebu creisus tipyn mwy cymhleth na sut i gyflwyno treigladau… A light-hearted novel about a man who falls in love with his tutor. Liam is new to Liz’s class in September. On the face of it, he is completely different from his Welsh tutor. Despite the age difference, a love affair develops between the two, and Liz faces a crisis that is a little more complex than how to introduce mutations… Author: Beca Brown Price: £5.99 Iaith:…

The post Beca Brown: Ysgrifennu’r nofel i ddysgwyr, Gwers Mewn Cariad / Writing the novel for learners, Gwers Mewn Cariad appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Frefox Send – gwasanaeth rhannu ffeiliau

Mae Firefox Send yn wasanaeth rhannu ffeiliau rhad ac am ddim y gall unrhyw un ei defnyddio, does dim rhaid defnyddio Firefox na bod a Chyfrif Firefox. Mae modd ychwanegu ffeiliau hyd at 1GB fel defnyddiwr heb gofrestru. Mae maint y ffeiliau’n codi i 2.5Gb i ddefnyddwyr wedi’u cofrestru. Mae cofrestru’n golygu bod â Chyfrif […]

The post Frefox Send – gwasanaeth rhannu ffeiliau appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Wythnos newydd, pris newydd

Dan ni ‘di cael rhediad go lew o ostwng pris y cwrs 6 mis i £100, ac mae wedi helpu ni i gyrraedd llawer iawn o ddysgwyr newydd – ond oedd o wastad yn mynd i fod yn dalcen caled i’w gadw i fynd am yn hir iawn, ac erbyn hyn (er gwaethaf caredigrwydd pawb … Continue reading Wythnos newydd, pris newydd Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Streiciwch, Meddiannwch, Gwrthsafwch!

Cafwyd tipyn o weithgarwch a phrotest yn Ne Cymru dros yr wythnos diwethaf – digon i warantu crynodeb radical arall! Streic y Fenyw yn picedi Ar ddydd Gwener yr 8fed o Fawrth, Diwrnod Rhyngwladol y Fenyw cafwyd piced tu allan i’r ganolfan swyddi ac yna rhaglen o weithgareddau a pherfformiadau radical gan Streic y Fenyw […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Christchurch

Ddydd Gwener, fe’n brawychwyd ni unwaith yn rhagor gan ddrygioni dyn. Lladdwyd 50 o bobl yn Christchurch, Seland Newydd.  Saethwyd hwy mewn dau fosg yn ystod eu hamser gweddi, a gadawyd degau eraill wedi eu hanafu. Ac fel petai ymosod ar addolwyr a’u lladd ddim yn ddigon dychrynllyd mae’n debyg i’r llofrudd hwn ffilmio’r cyfan […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Diolch Am Eich Cân A Fideo, Bitw

Wawsa. Mae Diolch Am Eich Sylwadau, David yn gân bop hudolus fachog ac hanner. Dros flwyddyn ers Siom dyma’r ail sengl oddi ar albwm cyntaf Bitw, sydd ar y gorwel trwy label Klep Dim Trep (KLEP009). Mae’r fideo yn portreadu gêm gwyddbwyll yn y gofod rhwng yr amryddawn Owain Rhys Lewis, sydd hefyd yn cyfrannu … Parhau i ddarllen “Diolch Am Eich Cân A Fideo, Bitw”

The post Diolch Am Eich Cân A Fideo, Bitw appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y logiau olaf

Mae braidd yn oer; efallai mai hwn ydy’r oerfel olaf cyn y gwanwyn. Dan ni’n llosgi’r logiau olaf. Roedd gynnon ni lawer mwy nag arfer y gaeaf yma, ond maen nhw i gyd wedi mynd ar wahân i’r rhai dylai bara am ddiwrnod arall. Mae’n bob amser tipyn yn dr… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad 75: Sneaky Nest a Robo-Iest

Dewch i ymuno efo Bryn, Sioned a Robot Iestyn am bennod arall o’ch hoff podlediad tech/gin/box sets! Byddwn ni’n trafod Google yn sneakio meicroffôn mewn i’r system gartref Nest, Spotify yn prynnu rhwydwaith Gimlet a platfform podcasts Anchor a Plygiaduron (foldable phones, bathu gwych!) Mae gwestai arbennig genno ni mis yma hefyd – Carl o […]

The post Haclediad 75: Sneaky Nest a Robo-Iest appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: RALI a RHEW- blwyddyn gyffrous Brei

DIWEDD DA I’R TYMOR RALÏODerbyniodd Brian Roberts, (Brei Bach), Blaenau Ffestiniog, dlws ‘Gyrrwr y Flwyddyn’ wedi tymor llwyddiannus yn cystadlu yn y ‘Classic VW Cup’, y llynedd.  Aeth Brei draw i Westy’r Hilton yn Watford ar Ragfyr y 3ydd i dderbyn y … Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Mynediad i’r Anabl – Cynulliad Cenedlaethol Cymru, lleoliad hygyrch i ymwelwyr a staff

View this post in English Awdur ein blog gwadd yw Catrin Greaves, ac mae Catrin newydd ddechrau gweithio gyda thîm y Gwasanaethau Ymwelwyr a Lleoliadau Seneddol. Mae hi’n trafod hynt a helynt bywyd gwaith i rywun sy’n byw gyda’r cyflwr niwrolegol dyspracsia, a sut brofiad yw gweithio yn y Cynulliad i rywun fel hi wrth … Continue reading Diwrnod Mynediad i’r Anabl – Cynulliad Cenedlaethol Cymru, lleoliad hygyrch i ymwelwyr a staff Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Bywyd a gwaith Cranogwen: O forwr i fardd, a llawer mwy …

Dathlu Cyfraniadau Menywod Mae mis Mawrth wedi datblygu i fod yn gyfnod allweddol wrth ddathlu cyfraniadau menywod ddoe a heddiw. Er bod Diwrnod Rhyngwladol y… Darllen Mwy

The post Bywyd a gwaith Cranogwen: O forwr i fardd, a llawer mwy … appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : te wedi’i rostio

Wedi clywed cymaint am de wedi’i rostio gan fy merch yn Japan, roedd syched arna i amdano fo. Archebais rai ar lein, ac mae o newydd gyrraedd. Dyma hwylio te ar yr unwaith. Mae o’n hynod o flasus, llawer mwy na the gwyrdd yn fy marn i. Mae yna chwech o… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 a’r 24 Mawrth 2019

Croeso cynnes i’r oedfaon heddiw. Wrth i’r sefyllfa wleidyddol Brydeinig symud o un penbleth dryslyd i’r llall, a fawr neb yn siŵr beth yw’r cam nesaf, diolchwn y gallwn ymddiried mewn Duw sydd â’i gadernid yn gysur ym mhob sefyllfa: ‘Yr Arglwydd yw fy nghraig, fy nghadernid a’m gwaredydd; fy Nuw yw fy nghraig lle . . . → Read More: Dydd Sul, 17 a’r 24 Mawrth 2019

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tatws melys

Dw i’n gwirioni ar datws melys. Maen nhw’n flasus heb sôn am ba mor faethlon maen nhw. Yn ddiweddar, bydda i’n cymysgu rhai wedi’i stwnsio gyda fy uwd i frecwast. Ynghyd â phrŵns a llefrith soi, mae tatws melys yn rhoi blas melys naturiol iddo fo. Dw i… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: LineageOS – Android 100% yn Gymraeg, ond…

Mae pob gair o’r Android Open Source Project a LineageOS erbyn hyn wedi’u lleoleiddio ac Android ar gael am y tro cyntaf yn llawn yn Gymraeg*. Ond mae dal wir angen eich help chi i gywiro a gwella ambell beth. Lineage 15.1 a 16.0 Mae ROMs swyddogol 16.0 nawr yn cael eu hadeiladu yn ddyddiol […]

The post LineageOS – Android 100% yn Gymraeg, ond… appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Joe Mitchell: Creu’r geiriadur Cymraeg-Gwyddeleg cyntaf / Creating the first Welsh-Irish dictionary (ail-bost / re-post)

Mae Joe Mitchell wedi dysgu Cymraeg a Gwyddeleg, a thrwy ddymuniad i helpu defnyddiwr a dysgwyr o’r ddwy iaith mae e wedi gweithio am dros 20 mlynedd yn paratoi geiriadur unigryw- Cymraeg i Wyddeleg. Yn eang ei olwg ac yn tynnu ar ffynonellau llafar a llenyddol, y mae’r Geiriadur Cymraeg – Gwyddeleg yn cynnwys 12,500 o eiriau Cymraeg wedi eu trin a myrdd o enghreifftiau defnyddiol, ceir ynddo hefyd adran ramadeg i hwyluso gwell dealltwriaeth siaradwyr ac ysgrifenwyr y naill iaith a’r llall. Yma, mewn erthygl tairieithog unigryw, mae’n esbonio mwy… Joe Mitchell has learned Welsh and Irish, and through a wish to help other users and learners of both languages he has worked for over 20 years preparing a…

The post Joe Mitchell: Creu’r geiriadur Cymraeg-Gwyddeleg cyntaf / Creating the first Welsh-Irish dictionary (ail-bost / re-post) appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : toriadau treth

Amser Treth Incwm sydd arnon ni. Roedd yn arfer achosi cur pen i’r gŵr druan bob gwanwyn. (Y fo sydd yn gofalu am bopeth, chwarae teg iddo!) Eleni, fodd bynnag, cafodd ei synnu i ffeindio bod yna ond hanner papurau i’w llenwi, a mwy o fanteision i’r bo… Parhau i ddarllen