BlogMenai.com: Ynglyn a sacio Jenny Rathbone

Hanes sacio Jenny Rathbone fel cadeirydd un o bwyllgorau’r Cynulliad am godi llais yn erbyn y cynllun i wario’r rhan fwyaf o’r pres cyfalaf sydd ar gael i Gymru ar ychydig filltiroedd o darmac ochrau Casnewydd sy’n dominyddu’r cyfryngau cymdeithasol Cy… Parhau i ddarllen

Cael y System Allan o'm System: 2 – 8 Tachwedd 2015: Wythnos o Weithredu yn Erbyn Carchar Gogledd Cymru a’r Cyd-Berthynas Diwydiannol Carcharda

VIA Ymgyrch CAPE Am yr Wythnos o Weithredu Dyma alwad am wythnos o weithredu i annog holl wledydd Prydain a’r byd i weithredu yn erbyn adeiladu Carchar Gogledd Cymru yn Wrecsam. Hon bydd yr ail garchar fwyaf yn Ewrop, yn dal mwy na 2100 o fobol ac yn costio £250 miliwn i’w hadeiladu. Enillodd Lend […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mynd i japan

Dw i’n mynd i Japan i weld sut mae fy mam. Fe adawa’ i ddydd Iau a dod yn ôl ar y 24ain. Dyma’r tro cyntaf i mi ymweld â Japan yn yr hydref; yn y gwanwyn es i bob tro – yr amser blodau ceirios. Bydd fy merch hynaf a’i gŵr yn mynd hefyd, wythnos wedyn i fynychu priodas ffrind. Dan ni’n mynd i’n cyfarfod yn fflat fy mam. Dw i’n edrych ymlaen at gael teithio’n hawdd ar y trên ac ar fws o gwmpas Tokyo. Parhau i ddarllen

Golwg360: Blog Byw: Cymru v Andorra

Iolo Cheung sydd yn blogio’n fyw o Stadiwm Dinas Caerdydd Parhau i ddarllen

: Kelda’n Torri Tir Newydd, Fynwent Cathays & Llwyddiant y Bêl Enfawr

Kelda’n Torri Tir Newydd Yn gynharach eleni, llofnododd Dinas Caerdydd a Bro Morgannwg gytundeb gwastraff organig ar y cyd am £13.4m a fydd yn para 15 mlynedd, gyda Kelda Organig Energy Limited, i adeiladu cyfleusterau newydd i drosi gwastraff yn … Continue reading Parhau i ddarllen

mattaran10: Exercise for a protagonist / narrator

On the MA writing course this weekend we were given an exercise to help define the protagonist of our major project. At the moment I am in the process of trying to decide which character will be a fallible / unreliable narrator for the story and tried out one of the potential characters, Iolyn Goch […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ar ôl yr holl ddathlu, dyma stori pêl-droed Cymru

Gyda thîm Cymru yn cyrraedd twrnamaint rhyngwladol mawr am y tro cyntaf ers 1958, mae S4C yn darlledu cyfres deledu chwe phennod am hanes pêl-droed ein gwlad. Mae Stori Pêl-droed Cymru yn dechrau nos Fawrth, 20 Hydref (9.30pm, isdeitlau Saesneg …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llafar Bro: OPRA Cymru -Carmenâd a Chyfeillion

Erthygl gan Alwena Morgan, a ymddangosodd yn rhifyn Medi 2015.
Carmenâd
Mae pawb a fu yn ‘Steddfod Meifod, neu a fu’n gwrando neu’n gwylio adref, yn cytuno ei bod wedi bod yn ‘Steddfod dda. Yn sicr, cafodd OPRA Cymru wythnos brysur a llwyddiann… Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Tartenni afal

Mae cyfres arall o’r Great British Bake Off wedi dod i ben ac fel y cyfresau eraill cyn hyn, dwi wedi mwynhau hon yn aruthrol, ac yn hapus iawn o weld Nadiya yn ennill. Pencampwr haeddiannol yn fy marn i, wnaeth gynyddu mewn hyder wrth i’r gyfres fynd yn ei blaen gan greu cacennau trawiadol […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun

Bydd grŵp darllen Cymraeg Llyfrgell Rhuthun yn cyfarfod ar Hydref 20ain am 2.00pm. Llyfr y mis yw Rhwng Dau Fyd gan Mared Lewis Mae Gwen yn dechrau ar ei swydd gyntaf fel athrawes a Rosa, yn ei hwythdegau, wedi dod … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: stori’r hen gapten

Daniel Evans, actor gwych a ddarllenodd y stori hon gan T.Llew am deithiwr a gollodd ei ffordd yn cael llety mewn hen ficerdy ar noswyl Nadolig. Wrth wrando, roeddwn i’n sylwi fy mod i wedi gwrando arni hi o’r blaen ond heb gofio beth oedd hanes y ficer. Stori drist yn hytrach na arswydus ydy hi. Mae gan Gristnogion obaith ar ôl marwolaeth yn ôl addewid Duw. Doedd dim rhaid i’r ficer golli ei galon. Un lletygar ydy o beth bynnag.  Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cyfamod Duw a Noa (Genesis 8:20-9:17) – Celfyn Williams (11.10.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11102015_pm_celfynwilliams.mp3
Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Rhuthun

Sesiwn stori a chan i fabis o dan 1 oed: 10.00yb. Sesiynnau Twf i blant dros flwydd oed hyd at 2 a 1/2: 1.30yp 19 Hydref, Llyfrgell Rhuthun Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Chwaraewyr eraill

Mater y Bala eto.  Ni ddylid gadael i’r mater hwn orffwys. Am swyddogion addysg Gwynedd ac aelodau’r cabinet, ni ddywedwn ddim heddiw.  Mae chwaraewyr eraill yn y ddrama hon, neu o leiaf yn berthnasol iddi. (1)   Plaid Cymru (neu ‘Plaid’, neu ‘Plaid Plaid Cymru’ fel y bydd yn ei galw’i hun).  A yw ailgyflwyno addysg […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Y diolch pennaf

Mae gwahanol gyfnodau wedi esgor ar wahanol draddodiadau mewn byd a betws. Mae hynny’n sicr yn wir am yr Ŵyl Ddiolchgarwch, ac mae’r rhan fwyaf ohonom wedi gweld sawl ffordd o ddathlu’r ŵyl hon yn ein capeli a’n heglwysi dros y blynyddoedd. I lawer o bobl yr ardaloedd hyn, mae’r Diolchgarwch yn annatod ynghlwm wrth […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Deg uchafbwynt o ymgyrch Ewro 2016 Cymru

Iolo Cheung sydd yn edrych nôl ar ei hoff adegau o’r ymgyrch hanesyddol Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur Arfon – gwirio ffeithiau rhan 1

Bydd darllenwyr cyson Blogmenai yn cofio i gryn dipyn o amser gael ei dreulio yn ystod yr ymgyrchEtholiad  Cyffredinol ddiwethaf yn cywiro gwahanol ymgeisiadau gan Blaid Lafur Arfon i gam arwain etholwyr Arfon.  Bu’n rhaid dechrau’n gynnar ar… Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Yuri (August 012)

Y cynhyrchiad Yuri yw’r nesaf peth at jazz i mi brofi yn y theatr Gymraeg. Ceir naws boncyrs, byrfyfyr, i ddrama abswrd Fabrice Melqiot sy’n eich cadw ar flaenau eich traed. Gyda’r ddrama eisioes ‘ar waith’ wrth fyned y set, drylliwyd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Canlyniadau peryglus amharodrwydd y chwith i feirniadu islam

Mae’n debyg bod grŵp o’r enw ‘Infidels of North Wales‘ yn bwriadu cynnal rali yn Llangefni ymhen mis. Fel inffidel balch o ogledd Cymru, dylai’r enw fod yn atyniadol i mi. Yn anffodus, buan iawn y daw i’r amlwg mai ffasgiaid hiliol ‘Britain First’-aidd asgell dde ydynt. Mae ganddynt obsesiwn ynghylch mewnfudo, ond dim ond, fe ymddengys, yn achos mwslemiaid, er mai canran fechan iawn o fewnfudwyr mwslemaidd sy’n dewis ymgartrefu yng ngogledd Cymru. Saeson gwyn yw’r mwyafrif anferth o fewnfudwyr i’r rhan yma o’r byd, ond ymddengys nad ydynt hwy’n cyfrif yn ôl y bobl yma. Afraid dweud nad oes gair o Gymraeg ar eu tudalen, er eu cynlluniau ar gyfer Llangefni o bob man, ond nid dyna’r broblem fwyaf o bell ffordd. Maent yn ffiaidd ym mhob ffordd.

Rwyf wedi trafod amharodrwydd y chwith i feirniadu islam hyd syrffed. Heb ail-adrodd fy hun eto, mae problemau enfawr gydag islam, ac mae pethau ofnadwy yn cael eu cyfiawnhau yn enw’r ffydd honno. Dylid beirniadu’r grefydd o safbwynt rhyddfrydol asgell chwith, ond mae tuedd i osgoi gwneud hynny oherwydd pryderon dwl bod hynny’n hiliol. Y broblem wedyn yw bod y cyndynrwydd yma i feirniadu islam yn gall a phwyllog yn creu gwacter sy’n cael eu lenwi gan ffyliaid paranoid ffasgaidd fel y grŵp uchod. Os mai prif wrthwynebwyr islam yw hilgwn fel hyn, sy’n blaenoriaethu rhagfarn ar draul dadleuon synhwyrol, byddai hynny’n drychinebus a pheryglus. Mae angen beirniadu islam, ac mae’n bwysig mai ni sy’n gwneud hynny yn hytrach na ffyliaid fel hyn. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tudalen bapur newydd y diwrnod

Mae hon yn mynd ol ymhell – i 1993 a bod yn fanwl gywir – ond mae’n adrodd cyfrolau am sut mae agweddau’r cyfryngau at bobl yn cael eu llywio gan eu canfyddiad o leoliad y bobl hynny mewn perthynas a buddiannau’r wladwriaeth. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -ymladdfa ffyrnig

Erthygl arall o gyfres reolaidd Emrys Evans.

Gwaith difyr yn aml yw pori mewn hen bapurau newyddion, ac wrth wneud hynny gall rhywun daro ar ambell i hanesyn neu ddigwyddiad diddorol iawn.

Pan fu gy nghyfaill Vivian P. Williams, y Blaenau, wrthi bet… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gorau t.llew jones

Awr cyn canmlwyddiant T. Llew, gorffennais ail-ddarllen y llyfr hwn, y gorau ganddo fo yn fy marn i, sef “Corn, Pistol a Chwip.” Roeddwn i’n anghofio’r stori erbyn hyn, ac felly roedd yn gyffrous dros ben dilyn siwrnai hir ac anhygoel o galed y Mêl o Lundain i Gaergybi yn y gaeaf yn yr adeg pan adeiladwyd Pont Menai. Roedd y nofel yn ddiddorol o’r dudalen gyntaf i’r diwedd. Hoffwn i ei gweld hi’n cael ei hail-argraffu. (y llun: Nant Ffrancon a hen lôn bost) Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: T. Llew Jones

Rhag ofn eich bod wedi bod ar eich gwyliau i blaned arall, rydan ni’n dathlu canmlwyddiant geni T. Llew Jones eleni. Fel rhan o’r dathliadau, mae Gwasg Gomer wedi cyhoeddi argraffiadau newydd o rai o’i nofelau enwocaf yn ogystal ag addasiad Saesneg newydd o Trysor y Môr-ladron ac argraffiad newydd o One Moonlit Night. Roedd […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cwrs eidaleg newydd alberto

Roedd Alberto’n gweithio’n galed i greu ei ail gwrs Eidaleg ers blwyddyn. Wedi ei weld o ar gael y bore ‘ma, prynais y cwrs ar yr unwaith. Roeddwn i’n bwriadu ei brynu ers iddo sôn amdano fo er mwyn diolch iddo am ei ymdrech dygn i helpu dysgwyr yn rhad ac am ddim ers blynyddoedd, a hefyd gwella fy Eidaleg wrth gwrs. Mae gan y cwrs gymaint o awdios, fideos a PDF amrywiol ar seiliedig ar ei ddull dysgu effeithiol y bydd yn cael anfon atoch chi un wers ar y tro.  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pob Lwc Cymru

Ailddysgu: Pigion o’r ardd

Am tywydd gwych dan ni’n cael ar y funud.  Ar ol dipyn o law (yn dilyn cyfnod digon sych) mae’r haul allan eto: dyma llun o’r tren ddoe pan oeddwn yn teithio i Shrewsbury i weld ffrind. (Dinas bach (neu dre?) dymunol iawn – ’rioed wedi bod o’r blaen).
Yn ol yn yr ardd mae digon i’w gwneud o hyd.  Gyda’r diwrnodau byr, dwi wedi bod yn tynnu plisg y cnau gyda’r nos – gymaint o gnau eleni: dyma’r cnau gwreiddiol…..a wedyn ar ol ’prosesu’ nhw….. 
wedi eu casglu….
Ac ar ol tynnu’r plisgyn allanol….
A’r plisgyn nesa’.

Cymryd oes – rwan dwi’n gwybod pam mae cnau yn ddrud yn y siopau!

Am ryw reswm, mae’r pry moron wedi cadw draw eleni yn yr ardd – o rywfaint o’r moron beth bynnag.  Fel arfer bydd rhaid tyfu’r moron yn y tŷ gwydr, ond mae rhain digon dda! 

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun

Bydd grŵp darllen Cymraeg Llyfrgell Rhuthun yn cyfarfod ar Tachwedd 17eg am 2.00pm. Llyfr y mis yw Veritas gan Mari Lisa. Estynnodd TL ei ddwy law am y blwch, a chodi’r clawr. Gwelwodd. Gwyddai’r ddau arall ar unwaith fod rhywbeth … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Teithlyfr: Llundain, Lloegr (25.6.2015-28.6.2015)

Cyflwyniad Rhwng y 25ain a’r 28ain o Fehefin 2015 treuliais benwythnos hir yn Llundain. Nid hwn oedd y tro cyntaf i mi fod yn y brifddinas ymerodrol Brydeinig, prifddinas Lloegr. Yn wir, rydw i wedi colli cownt faint o weithiau i mi fod yno ar hyd y blynyddoedd, boed hynny gyda gwaith, gyda chôr neu […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Oes unrhyw un yn chwilio am ‘fargen’?

BlogMenai.com: Cofiwch fynychu’r Gynhadledd

fel y moroedd: murlun newydd

Cafodd fy merch gomisiwn arall am furlun, ar gyfer Heddlu Norman y tro hwn. Mae hi newydd ddechrau gan drosglwyddo ei dyluniad at wal adeilad yr heddlu. Roedd rhaid gwneud y gwaith hwnnw yn y nos er mwyn defnyddio taflunydd, a chafodd hi a’i gŵr sydd yn ei helpu eu hymosod gan filoedd o fosgitos! Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Shadows . Cysgodion

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Perlau Gwereniaethol – rhan 1

A hithau’n dymor dewis ymgeiswyr ar gyfer etholiad arlywyddol America roeddwn yn meddwl  y byddai’n hwyl edrych ar rhai o’r datganiadau cwbl orffwyll mae’n rhaid i’r ymgeiswyr Gwereniaethol eu gwneud er mwyn apelio at y sawl sy’n pleidleisio yn ys… Parhau i ddarllen

Y Neuadd: Casgliad o lên meicro

Marw Roedd y llafn, a oedd eiliadau yn ôl yn nwylo’r dihiryn, yn gorffwys yn ddwfn ym mol yr arwr. Llenwodd yr awyr ag arogl chwys ac ofn. Cododd yr arwr ei ddwylo at y llafn yn yr ymgais i stopio’r gwaed oedd yn prysur droi ei ddillad yn goch. Cwympodd ar ei liniau, ei […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dydd y Farn i’r timau rhyngwladol – ‘C’mon Cymru!’

Mae bron i 1,000 o filltiroedd fel yr hed y frân rhwng Zenica yn Bosnia-Herzegovina a Twickenham, Llundain, ond bydd cefnogwyr rygbi a phêl-droed fel ei gilydd yn dathlu os bydd timau Cymru’n cael y canlyniadau sydd eu hangen arnynt …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Seiclo rhyngwladol yn fyw ar S4C ar benwythnos hanesyddol o chwaraeon

  Ar benwythnos anferth o chwaraeon, fe fydd S4C yn dangos seiclo byw o’r safon rhyngwladol uchaf o Ffrainc brynhawn Sul, 11 Hydref (2.00pm).   Fe fydd y rhaglen Seiclo: Paris i Tours yn dangos ras Paris-Tours, sef un o …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Wythnos Hefin Jones

Bwrw golwg ysgafn dros rai o bigion yr wythnos a fu Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mil Harddach Wyt -gwarchod rhag yr oerfel

Erthygl arall o golofn arddio Eurwyn Roberts, Meithrinfa Blodau’r Felin.

Yn yr ardd lysiau
Daliwch ati i godi llysiau sydd ar ôl yn yr ardd yn enwedig rhai sy’n debyg o gael eu difetha gan rew megis corbwmpen (marrow). Fe ddylai’r planhigion tomatos … Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal cymhorthfa yn Llyfrgell Llanelwy ar 16 Hydref rhwng 2.30 a 3.30yh. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r llyfrgell ar 01745 582253 neu anfonwch e-bost at llyfrgell.llanelwy@sirddinbych.gov.uk Llyfrgell Llanelwy Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gofal cymdeithasol i bawb tros 65 oed

Plaid Slate Blog Feed: ‘Mae darparu gofal cymdeithasol am ddim yn rhan o’r cytundeb cymdeithasol’ – Elin Jones

Ein Gweinidog Iechyd Cysgodol yn esbonio pam fod Plaid Cymru wedi gwneud ymrwymiad i ddarparu gofal cymdeithasol am ddim i’r henoed a sut rydym am wireddu’r amcan. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Hydref 2015

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 5:1-5 (BCND:tud.168/ BCN: tud.154)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd! Mae tymor yr Hydef yn euro’r wlad a rhai wedi dechrau sôn am ‘Dolig yn barod! Un o’r rheini oedd Cerian sy’n gynhyrchydd radio ac wrthi’n paratoi oedfaon yr Adfent. Cawsom wahoddiad ganddi i gyfrannu i’r gyfres trwy lunio . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Hydref 2015

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cynnwrf eto!

Wel, dwi newydd ddod dros y gêm yn erbyn Lloegr ( sori – esgus i ddangos y llun hwnnw eto) Ac mae’r gêm yn erbyn Awstralia ddydd Sadwrn – PAN DWI AR GWRS YN ABERYSTWYTH! Grrrr… A sôn am Awstralia, edrychwch, dwi newydd weld manylion fy nofel ddiweddaraf ar gyfer oedolion ar wefan Gwales; cliciwch […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Haf Bach Mihangel

28C ym mis Hydref! Mae gŵyl Mihangel Sant wedi pasio ers dros wythnos ond mae’r tywydd sy’n dwyn ei enw yn dal i wenu as Asturias, a’r penrhyn Iberaidd yn gyffredinol. Heb gynnau tân eto, na thynnu’r dillad gaeaf o’u lle cadw. Ond ar y llaw arall, yn gorfod bod tu fewn, yn gaeth i’r […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dim cynhadledd i UKIP

O diar – dydi UKIP ‘Cymru’ ddim yn cynnal eu cynhadledd yn Abertawe.  Y rheswm hynod anarferol ydi bod yna gynhadledd Wanwyn, felly does yna ddim angen cynhadledd yn ystod yr hydref. Mi fedrwch chi gredu’r stori honno os mynnwch chi.  Eg… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tatŵ dros dro

Mae busnes tatŵ dros dro fy merch yn ffynnu’n ddiweddar. Mae hi’n derbyn archebion o dramor yn gyson gan gynnwys Tanzania a Rwsia. Yn ogystal â dyluniadau unigryw ar ei gwefan, mae hi’n creu rhai ar gais. Rhain ydy’r diweddaraf yn y siop – llythrennau Tsieineaidd sydd yn boblogaidd bob amser. Parhau i ddarllen

Osian Rhys Jones [dot cymru]: Cadwch eich blydi xips!

Bowl-of-ChipsOs byddwch chi erioed wedi yngan y geiriau chips, chili neu tsiaen, ac yna wedi troi at bapur a beiro neu sgrin gyfrifiadur i nodi’r geiriau yna mewn brawddeg ‘gywir’ Gymraeg – byddwch chi yn siŵr o fod wedi ffeindioch hun yn teimlo bod rhaid sillafu’r geiriau hyn, yn Gymraeg, fel tsips, tsili neu, wel, […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad 44 – Premiere Tymor 3: Dychwelyd i’r byd a Bionic Bryn

Ydy, mae hi wedi bod yn rhy hir, mae’r Haclediad yma wedi hiatus hafaidd hir. Wedi damwain Bionic Bryn, mae’r criw nôl yn dod â’r diweddaraf o fyd tech i’ch clustiau, gyda’r gymysgedd arferol o fwydro a chabinet diodydd llawn. Tro ’ma bydd popeth o deganau sgleiniog newydd Apple i sinema 3D a cheir clyfar […]

The post Haclediad 44 – Premiere Tymor 3: Dychwelyd i’r byd a Bionic Bryn appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Mis Hanes Pobl Dduon

Er mwyn nodi Mis Hanes Pobl Dduon, mae Encyclopaedia Britannica ar-lein wedi llunio llinell amser fywgraffyddol o Arwyr Mis Hanes Pobl Dduon. Gallwch weld y llinell amser drwy glicio yma. Rydym hefyd wedi llunio rhestr fer o lyfrau gan awduron … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Canlyniad etholiad Glan yr Afon