eiriandyfed: Darnau pastel meddal/ Soft pastel pieces

Darnau sydd wedi cael eu hysbrydoli gan ddarn o ddefnydd Paisley sydd gennyf yma. Rwy’ wedi eu gwneud gyda golosg a phasteli meddal ar bapur. These pieces were inspired by a piece of Paisley textile. There were made with charcoal and soft pastels on paper. Parhau i ddarllen

mattaran10: Ass’s ears

I chose this detail of an image of ‘The Fool’ from a tarot set for use on the blog. There were three reasons for this – the first being that I saw a parallel between the archetypes presented in Vogler’s The Writer’s Journey, the second because ‘The Fool’ represents the beginning of a journey or a […] Parhau i ddarllen

mattaran10: Addasiad o waith Beroul

Rwyf wedi penderfynu gwneud addasiad o waith canoloesol sydd wedi’i gyfieithu o Ffrangeg Eingl-Normanaidd sef The Romance of Tristan gan Beroul, cyfieithiwyd gan Alan Fedrick (1970). Mae stori Trystan ac Esyllt wedi cael ei haddasu sawl gwaith dros y blynyddoedd mewn sawl cyfrwng o farddoniaeth i opera (Wagner yn amlwg). Mae gwaith Beroul yn un […] Parhau i ddarllen

Caneuon Gwerin: Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf

[Scroll down for English] Mae’n flin gen i am y seiniant yn y blog yma. Mae y misoedd dwethaf wedi bod yn brysur iawn yn paratoi ar gyfer y Dance England Rapper Tournament a lansiad albwm newydd The Foxglove Trio. I ddathlu’r ffaith bod yr albwm, These Gathered Branches, wedi ei ryddhau dwi’n mynd i […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cystadleuaeth yr etholiad

Cystadleuaeth bach o ran hwyl.  Beth mae’r llwynog yn ei ofyn i Alun Pugh?  Dim gwobr mae gen i ofn – dim ond y clod.  Gadewch eich awgrymiadau ar y dudalen sylwadau – neu ar trydar gan dabio @OlafCaiLarsenMi gychwynaf i efo un:Faint o l… Parhau i ddarllen

Golwg360: ‘Dŵr Coch’ Cymru’n dechrau encilio?

Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn esbonio’r rhesymau y tu ôl i’r Ympryd yn erbyn y Bil Cynllunio Yn 2002, cafodd nifer o bobl eu calonogi’n fawr gan araith ‘dŵr coch clir’ Rhodri Morgan, oedd yn amlinellu gweledigaeth fwy adain chwith nag… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pam bod y Blaid Lafur fel ag y mae hi?

Mae tynnu sylw at anonestrwydd sylfaenol yn naratifau gwleidyddol gwleidyddion Llafur yn rhywbeth sydd wedi datblygu i fod yn un o themau mwyaf cyffredin y blog yma.  Son ydw i am ymdrechion mynych gwleidyddion Llafur i gamarwain – neu a bod … Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Nawfed Gorchymyn (Exodus 20:16 ac 1 Bren.21:1-26) – Rhodri Glyn (03.05.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/03052015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gwerth bywyd

Wnes i mo’i brynu. A hyd y gwn i, mae’n dal ar gael ar e-bay. Roedd o braidd yn ddrud i mi. Wedi’r cwbl, mi gewch chi lyfrgell go lew o lyfrau am y £182.98 yr oedd y gwerthwr yn ei ofyn am y Beibl Cymraeg hwn. A sut Feibl gewch chi am y fath […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pemberley

“Dw i’n mynd i ymweld â Pemberley efo ffrindiau yfory,” dwedodd fy merch yn ddidaro nos Wener. (Gweiddodd ei chwaer efo cenfigen.) Gyrrodd hi neges sydyn neithiwr yn dweud ei bod hi wedi blino ar ôl diwrnod hir fel byddai’n mynd i’r gwely yn gynnar. Na yrrodd hi luniau eto. Bydd hi’n mynd i Gernyw yfory efo’r un ffrindiau. Mae hi wedi cael ei difetha’n llwyr.  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Leanne yng Nghaernarfon ddoe

Golwg360: Golwg arall ar Arfon

Ifan Morgan Jones sy’n ail-ystyried pwy fydd yn ennill sedd dinas Bangor a thref Caernarfon… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Lafant

Dan ddylanwad llefydd fel gerddi Dwnhrefn (Porthcawl) a chaeau Ffrainc, mi yden ni wedi bod isio tyfu rhes o lafant acw ers talwm iawn.

Gerddi Dwnhrefn. Dunraven.

Unwaith eto, fel efo marchysgall ac olewydd, mentrus -neu ddigwilydd- ydi tyfu planhigion mediteranaidd ar ochr y mynydd, ond mae planhigion unigol wedi gwneud yn iawn yma, felly pam ddim ‘de?!

Bordor bach y lawnt cyn plannu’r Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Poster arall

Diolch eto fyth i Craig ab Iago Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur watch 2014

Mae’r ysfa i wisgo i fyny fel anifeiliaid gwyllt yn gryf yn y Blaid Lafur y tro hwn.  Llafur Caerffili yn ymgyrchu. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tudalen bapur newydd y diwrnod

Y Mail on Synday yn cyrraedd pinacl newydd o hysteria – hyd yn oed a chymharu a’i safonau ei hun. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ail boster y diwrnod

Trafodaeth: Cynnig i’r 5 busnes cyntaf i gefnogi #SaveSaithSeren

Mae 10 diwrnod ar ôl i ni achub Saith Seren. Mae angen codi tua £900 y mis yn rhagor (wedi cyrraedd oddeutu £2100 yn barod). Rydym bellach yn chwilio am 5 busnes Cymraeg i ymrwymo £100 y mis. Dim ond 5, achos am y £100 bydd pob un o’r 5 busnes yn cael: Hysbyseb amlwg… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Poster y diwrnod

BlogMenai.com: Llafur Watch 1013

O diar, mae’n ymddangos nad ydi pethau’n mynd yn dda i’r Blaid Lafur Llanelli.  Dim byd o gwbl ar ol i’w gynnig ag eithrio ail gylchu’r un hen gelwydd trosodd a throsodd a throsodd.   Parhau i ddarllen

O Bell: Dwy wlad, dwy iaith

Mae bwrw pleidlais yn fraint ac yn gyfrifoldeb. Yma yn Awstralia yr ydym yn cael ein gorfodi i’w wneud ac ar ddiwrnod lecsiwn mae’na gwyno byth a hefyd wrth i’m cyd-etholwyr aros i ddefnyddio eu pensils bach. Mae’na dipyn o gwyno … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Petawn i … (1)

PETAWN I YN LLE’R SNP Yn oriau mân bore Gwener byddwn yn gwybod.  Ond ar hyn o bryd rydym yn dal i ragdybio senedd grog gyda chyfle i genedlaetholwyr yr Alban a Chymru ddylanwadu.  Os daw hi i hynny bydd yn glod aruthrol i’r ddwy arweinyddes, Nicola a Leanne, ac nid er mwyn drysu’r hwyl […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Delweddau’r diwrnod o Arfon

Leanne a Hywel ym Mangor, Caernarfon a Bethesda.Rhag ofn eich bod eisiau gwybod pwy sydd yn y llun yn y gwaelod, criw o ymwelwyr o Ynys Manaw gafodd bas ar fws y Blaid o Fangor i Gaernarfon ar ddiwedd y dydd ydyn nhw. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tudalen papur newydd y diwrnod

BlogMenai.com: Ymgyrch Llafur yn Arfon yn syrthio’n ddarnau

Rwan efallai fy mod i yn hen ffasiwn, ond dwi wedi ymwneud a rhyw etholiad neu’i gilydd trwy gydol fy mywyd fel oedolyn.  Yn ystod yr amser hwnnw dwi’n rhyw feddwl fy mod wedi dod i ddeall rheolau sylfaenol ymladd etholiad cyffredinol yn weddol dd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llyfr awdio novecento

Rhaid bod y nofel wedi rhoi effaith enfawr ar y bobl ers iddi gael ei chyhoeddi. Mae yna gynifer o ddarlleniadau, perfformiadau ar y llwyfan proffesiynol ac amaturaidd ohoni hi heb sôn am y ffilm a welais. Un o’r darlleniadau ydy hwn gan Antonio Randazzo. Dw i’n gwrando ar yr olygfa ornest biano ers ddoe. Mae o’n dda iawn. Dw i’n deall y stori’n well. Mae hyd yn oed sain effaith gan gynnwys perfformiadau piano gan y cymeriadau. Mae yna ddwsinau o eiriau anghyfarwydd roedd rhaid i mi eu gwirio. Efallai mai hyn ydy modd effeithiol i ddysgu ieithoedd wedi’r cwbl! Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Half Way . Hanner Ffordd

Tudor Road . Heol Tudur Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Concrete . Concrît

Westgate Street Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Paws . Pawennau

Cardiff . Caerdydd Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: View . Golygfa

Taff’s Embankment Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gweithdai Ysgolion Cynradd

Dwi wedi bod yn brysur iawn yn crwydro gogledd Cymru yn ddiweddar. Dwi wedi bod yn cynnal gweithdai mewn ysgolion cynradd, yn gweithio efo criwiau o blant hynod abl a thalentog, yn creu profion darllen. Ia, y profion yna lle rydach chi’n gorfod darllen darn ac yna ateb cwestiynau fel hyn: i weld os ydach […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O Lech i Lwyn -Mynydda

Cyfres am yr awyr agored a bywyd gwyllt oedd ‘O Lech i Lwyn’ ar ddiwedd y nawdegau. Dyma erthygl o rifyn Mai 1998 gan Myfyr Tomos, Llawrplwy oedd bryd hynny yn gadeirydd Clwb Mynydda Cymru – cymdeithas a sefydlwyd ym 1979 i hyrwyddo datblygiad mynydda yng Nghymru a threfnu gweithgareddau a theithiau mynydd, trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Faint o amser sydd ers i chi fod ar gopa’r Moelwyn, y Rhinog Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Y triathlon dewis a chymysgu Eryri

Os yw meddwl am gymryd rhan mewn triathlon go iawn yn gadael i chi allan o wynt, ond hoffech chi gymryd rhan mewn amgen (ac yn llai egniol) hwyl, gallech bob amser fynd ynghyd â  ffrindiau a chreu un eich hun. Dyma sut i wneud hynny, yn Eryri. Nid yw cystadlu mewn triathlon i’r gwan … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Mapio’r Etholiad, Rhan 1 – Etholiad 2010

Mapio’r Etholiad, Rhan 1 – Etholiad 2010 Does dim dianc rhag y siarad, ffraeo a bwrlwm sydd wedi dod yn sgil etholiad 2015. Dwi’m yn ddilynwr mawr o wleidyddiaeth, ond gan fy mod i’n mapio data pob dydd, penderfynais y bysa’n ddiddorol trio mapio canlyniadau a phatrymau pleidleisio Cymru. Yn y blogiad yma, dwi am edrych ar ganlyniadau 2010, i weld faint o bobl bleidleisiodd am ba blaid. Y syniad yw creu’r un fath o flog gyda chanlyniadau 2015, ac wedyn blog yn mapio’r gwahaniaeth.   Map Rhyngweithiol Yn ogystal â’r mapiau isod, dwi wedi creu ap mapio rhyngweithiol i…

Cafodd y post yma Mapio’r Etholiad, Rhan 1 – Etholiad 2010 ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Poster y diwrnod

Hen Rech Flin: Picl Ed Miliband a Mrs Windsor

Mae datganiadau Ed Milliband o alw "blỳff" y pleidiau cenedlaethol trwy ddweud ei fod am gyflwyno Araith Brenhinol Llafur di gyfaddawd a herio’r pleidiau llai i’w drechu yn nonsens!

Er mwyn creu’r cam argraff ei bod hi’n wleidyddol di duedd mae Araith y Frenhines yn rhestr ffug o bethau y mae hi’n gofyn i’w llywodraeth i wneud.

Dyma broblem fwyaf y Blaid Lafur, bydd y Frenhines ddim yn gwneud Parhau i ddarllen

atgof.co: Ebrill – April 2015

Plaid Slate Blog Feed: Dafydd Trystan yn dadansoddi canlyniadau arolwg barn newydd YouGov

Dafydd Trystan yn dadansoddi arolwg pol YouGov sydd wedi rhoi hwb anferth i ymgyrch etholiadol Plaid Cymru. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Yr ifanc a’r etholiad

Dro neu ddau yn y gorffennol mae’r blog hwn wedi amau doethineb gostwng oedran pleidleisio.  Ar y dechrau roeddwn yn amheus ynghylch penderfyniad llywodraeth yr Alban i roi llais i’r 16 oed yn y refferendwm y llynedd.  Llyncais fy ngeiriau pan welwyd y patrwm pleidleisio.   Yr oedd greddf Alex yn iawn yn yr achos yna. […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Poster y diwrnod

Ar Asgwrn y Graig: Cymdeithas Caru Cymylau

Cwm Cau, Cadair Idris, heddiw.

Craig Cau, Bwlch Cau, Llyn Cau

Hyfryd yn yr haul, ond oer iawn yn y cysgod, lle oeddwn i, yn chwilio am blanhigion Arctig Alpaidd ar waelodion y clogwyni. Braidd yn gynnar oedd hi. Esgus i fynd ‘nôl eto.

pren y ddannoedd- Sedum rosea- roseroot

tormaen serenog- Saxifraga stellaris – starry saxifrage

 Gwell na diwrnod yn y swyddfa unrhyw bryd!
# Parhau i ddarllen

Y Twll: Mwng gan Super Furry Animals – trac-wrth-drac (i’r ffans)

Tra bod rhai o’r byd wrthi’n darganfod Super Furry Animals, mae rhai ohonom ni yn gwrando ar Mwng bob pythefnos ers blynyddoedd. Beth sydd ar ôl i wrandawyr sy’n (gor)gyfarwydd â Mwng? Does dim rhaid i mi ddweud pa mor … Parhau i ddarllen

The post Mwng gan Super Furry Animals – trac-wrth-drac (i’r ffans) appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: A Good Clean Heart (The Other Room)

Anaml  fydda i’n gadael y theatr  dros riniog tafarn, gyda bar o siocled yn fy llaw, ond noson felly a gafwyd ar fy ymweliad cyntaf â The Other Room. Dan sylw  yng nghlwb Porters, Cwrt Harlech, Caerdydd, tan yr 16eg … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: Chwe ffeinal chwaraeon fawr dros un penwythnos

Fe fydd S4C yn darlledu chwe’ ffeinal dros gyfnod o 28 awr ar benwythnos Calan Mai. Fe fydd pedair ffeinal yn cael eu dangos yn fyw ar y sianel ac uchafbwyntiau dwy gêm derfynol arall ar Sadwrn a Sul, 2 …Darllen mwy Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwedd gwell

Dw i’n dal i feddwl am y nofel a’r ffilm. Wedi siarad amdanyn nhw efo’r teulu a sgrifennu yn fy mlog ddoe, fodd bynnag, dw i’n teimlo’n well. Pan ddwedais wrth fy merch yn Abertawe fy mod i wedi cael gwers yn Eidaleg drwy’r profiad torcalonnus hwnnw, a… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Grwpiau Darllen ym Mhrestatyn

Y mis hwn, bydd Monday Readers yn cyfarfod yn Llyfrgell Prestatyn ar 11 Mai rhwng 6.00pm a 7:00pm. Bydd Tuesday Readers yn cyfarfod 19 Mai rhwng 2.00 a 3.00pm a bydd Thursday Readers yn cyfarfod ar 7 mai rhwng 2.00pm … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Pethe: Llyfr Y Flwyddyn 2015

Rydym yn falch iawn o fod wedi cyhoeddi rhestr fer cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2015 yma ar wefan ‘Pethe’. Gweler y rhestr isod i wybod pa lyfrau sydd wedi cyrraedd … Parhau i ddarllen

Pethe: Sgwrs Estynedig Gyda Annes Glynn

Dyma Annes Glynn, un o feirniaid Llyfr y Flwyddyn eleni, yn trafod y naw llyfr Cymraeg sydd ar y rhestr fer, ac yn egluro pam eu bod wedi apelio at … Parhau i ddarllen

S4C Caban: Pethe wedi cyhoeddi rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2015

Mae rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2015 wedi ei chyhoeddi ar wefan Pethe. Gwyliwch y cyhoeddiad yng nghwmni Lisa Gwilym a dau o’r beirniaid Annes Glynn ac Alex Clark ar wefan Pethe: http://www.s4c.cymru/pethe/ Yno hefyd mae fideos arbennig yn cynnig …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Pethe: Darlleniadau Llyfr Y Flwyddyn 2015

Dyma flas ar gynnwys y llyfrau sydd ar restr fer Llyfr Y Flwyddyn 2015
Parhau i ddarllen