fideo wyth: Dyfodol gemau fideo yng Nghymru

Mae blwyddyn wedi bod ers i Dafydd Prys ymfudo i ardal Seattle yn yr Unol Dalaethiau er mwyn cydweithio efo timau a chwmniau er mwyn datblygu gem fideo wedi seilio ar y Mabinogi. Bellach wedi dychwelyd i Gymru er mwyn cychwyn ail rhan o’r broses i adeiladu gem fideo y Mabinogi, sef adeiladu y gem…

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cwis cyntaf

Roedd llyfrau cwrs daearyddiaeth Beibl yn hwyr cyrraedd. Dw i newydd orffen y cwis ar lein cyntaf. Yn anffodus doedd y map ddim yn gweithio, a methais ateb pum cwestiwn allan o chwech. Ces i 50% ar y cyfan fodd bynnag sydd yn syndod mawr i mi. Mae’r ll… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt – Valériane Leblond

This month, artist Valériane Leblond takes part in our #LoveArt campaign. She has chosen ‘Cottage loaves baked in an ancient oven at Llanrhaeadr-ym-Mochnant’ by Geoff […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Marchnad Nonpareil, James Street, Caerdydd

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd ein blog yn dychwelyd at dynnu sylw at gasgliad sy’n helpu i gofnodi Caerdydd a de Cymru sy’n newid yn gyflym.  Ym mis Mehefin 2014, derbyniodd Archifau Morgannwg adnau hynod ddiddorol ac unigryw gan Mary Traynor, artist o Gaerdydd, sydd wrthi ers diwedd y 1960au yn ceisio tynnu lluniau […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Y Cledrau, Mellt, Gwilym | Neuadd Buddug, Bala | 17:03:18 | 8pm | £8 |

Noson i lawnsio albwm newydd Y Cledrauhefyd Mellt a GwilymNeuadd Buddug, Bala17:03:18 8pm £8 Tocynnau o Awen Meirion Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: 33 Cathedral Road (2018) Emulsion on board (81 x 41cm) •…

33 Cathedral Road (2018)
Emulsion on board
(81 x 41cm) • £275
Blwyddyn Newydd Dda • Happy New Year X Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dydy neb yn medru ei stopio

Roedd hi’n 7F / -14C y bore ‘ma. Es i am dro fel arfer fodd bynnag. Dw i’n credu’n siŵr mai’r bore oerach oedd o yn y gaeaf ‘ma. Aeth y gŵr i gae saethu er gwaethaf yr oerfel. Bydd o’n aros am oriau wrth gynhesu ei hun yn y car o bryd i’w gilydd. Mae o… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: WI Blaenau’n dathlu

Ym mis Medi 2017 dathlodd cangen Sefydliad y Merched, Blaenau Ffestiniog ei phen-blwydd yn 100 oed.

Yn ystod y dathlu trefnwyd arddangosfa o’r blynyddoedd – o’r cofnodion cyntaf yn 1917 hyd at heddiw yn 2017. Roedd lluniau o nifer o ddigwyddiadau … Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau 2018

gan Daf Prys, Elidir Jones, a Joe Hill 2018, eh? Phwoaaar. ‘Na chi flwyddyn. Eh? Phwoaaar. Mowredd. Phwoaaar. ‘Di’r flwyddyn prin ‘di dechra eto, Daf. Phwoaaar. Ond y gemau, ddyn. Y gemau. PHWOAAAR. Meddwl ddylsen ni adael e gŵlio lawr am sbel, Elidir? Aye. OK, Joe. PHWOAAAR. Rhestr o gemau mwya’r flwyddyn? Rhestr o gemau…

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Tir ha Mor – Gwenno

Tir Ha Mor yw sengl cyntaf Gwenno o’r albwm newydd Le Kov Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Ffair Lyfrau Radical, Abertawe, 20/01/2018

https://ffairlyfrauradical.wordpress.com/ Ar Ddydd Sadwrn yr 20fed o Ionawr bydd Ffair Lyfrau Radical yn Abertawe! Dyma “wagle dan-dô dros-dro i radicaliaid, mudiadau cymdeithasol, grwpiau ymgyrch, dosbarthwyr tanddaearol, cyhoeddwyr amgen ac unrhyw un sydd gyda diddordeb cael dod ynghyd.” Bydd mynediad yn rhad ac am ddim, a’r Gymraeg yn brif-iaith y digwyddiad. Ac yn well fyth, mi […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : brigau

Mae’r oerfel wedi dod yn ôl yn ffyrnig fel bod y llosgwr logiau wrthi’n galed. Dan ni wedi llosgi pentwr o logiau yn y mis diwethaf. Weithiau maen nhw’n cael eu llosgi i lawr bron dros nos, ac felly rhaid casglu digon o frigau er mwyn achub marwor yn y… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Syniad da i ddenu darllenwyr?

Be dach chi’n feddwl o’r syniad yma? Gallu gweithio’n dda mewn llyfrgelloedd ac ysgolion yn fy marn i. Dim digon o le yn y rhan fwya o siopau llyfrau Cymraeg o bosib? Dyma i chi llinellau cyntaf ambell lyfr/stori Cymraeg i blant: “Doedd Elsi ddim wedi siarad ers iddi gael ei gadael ar stepen drws […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group – 18/1/18, 10.30am

‘Cyfeillgarwch’
Croeso cynnes i bawb
(Bydd y cyfarfod yma yn uniaith Saesneg)
 
Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Eryrod Pasteiog X: Y Dyrchafiad

Ha-ha-ha! Hi-hi-hi!Portffolio twristiaeth rhowch i mi!-Dafydd Elis-Thomas wrth Carwyn Jones, 03.11.2017 Negodwyd y cyfan yn gelfydd a chain, a chyrhaeddodd yr Arglwydd yn ôl i’w gwt chwain. Fflat foethus a sefid yn rhwysg uwch y Bae, ddi-wae ei gw… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adduned Blwyddyn Newydd (New Year’s Resolution) 2018 – dysgu Cymraeg!

Os ydych chi, neu rhywun yr ydych yn adnabod yn trio dysgu Cymraeg eleni, beth am rhoi help llaw – dyma rhai llyfrau gan wasg (publisher) Y Lolfa wedi’u anelu (aimed) at ddysgwyr o bob lefel… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Carreg Emlyn – cynlluniau ar gyfer yr ysgol newydd gam yn nes

Mae dyluniadau manwl ar gyfer yr ysgol newydd sbon yng Nghlocaenog yn cael eu llunio ar hyn o bryd. Mae Cabinet Cyngor Sir Ddinbych eisoes wedi cymeradwyo codi adeilad ysgol newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn. Mae’r ysgol ar hyn o bryd yn gweithredu ar ddau safle; yng Nghlocaenog a Chyffylliog. Mae staff a chynrychiolwyr […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Bwthyn Stamford

Stadiwm newydd arfaethedig Chelsea ‘Tŷ Nant’ sydd ar ei fur heddiw, ond gwelais gyfeirio at y bwthyn hefyd fel ‘Ty’n Nant’ ac o bosibl ‘Tŷ’r Nant’.  Mae’n swatio yng nghesail wal Stad y Faenol yng ngwaelod Nant y Garth.  Nid bod bonheddwr hael y Faenol wedi bwriadu i’r wal gysgodi’r bwthyn rhag pob tywydd chwaith; […] Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Ciwba

Pop Cymru: Podlediad Newydd: Does Dim Gair Cymraeg am Random P2 – Ani Glass

Pop Cymru: Podlediad Newydd: Gareth Potter – Yma o Hyd #1 – Newid y Gem

Podlediad newydd sbon gan Gareth Potter wedi ei recordio ar gyfer Dydd Miwsig Cymru 2018.Bydd Gareth yn trafod datblygiad cerddoriaeth Gymraeg o’r Blew yn y 60au i’r band Adwaith hanner can mlynedd yn ddiweddarach.Gwrandewch, mwynhewch! Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gad i mi gribo dy wallt – Bitw #senglausain

Gad i mi gribo dy wallt – Bitw#senglausain Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Cosmic – Pys Melyn #senglausain

Cosmic – Pys MelynSenglau Sain Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Fideo: Cosmic – Pys Melyn #diolch @Ochr1

Cosmic – Pys MelynDilynwch Ochr  1 Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mymryn o gymorth i Donald Trump

Nid yn aml y bydd Blogmenai yn ceisio cynnig cymorth i Arlywydd Unol Daleithiau’r America, ond cyn bod Donald Trump methu deall pam nad ydi pobl yn symud i fyw i America o Norwy, mi wna i geisio egluro.Os ydych yn byw yn Norwy rydych yn debygol o fyw &… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tŷ wag o newydd

Mae fy merch ifancaf newydd adael am y brifysgol yn Missouri wedi treulio mis o wyliau. Cafodd amser braf yn ymlacio, darlunio, gwnïo, gwau, ayyb. Rŵan mae tymor newydd a phrysur yn ei disgwyl. Tra oedd hi adref, daeth i wirioni ar Krav Maga a ddysgir … Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ysgol be losgwyd hefyd … ?

Rhywbeth arall oedd i fod gan yr hen G.A. heddiw, ond wir mae stori ar GOLWG 360 yn mynnu blaenoriaeth ! Yr Arglwydd yn serennu yn Llanystumdwy wrth ochr pennaeth y Llu Awyr, ar achlysur dathlu canmlwyddiant sefydlu’r Awyrlu yn ystod prif weinidogaeth Lloyd George. Darllenwn y bydd gardd ynghlwm wrth Amgueddfa Ll.G. i dragwyddol […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : oer eto

Wedi hoe fach, mae’r tywydd oer wedi dod yn ôl. Gollyngodd y tymheredd o 59F(15C) i 15F(-9.5C) dros nos. Roeddwn i’n cadw’r tân bach yn y llosgwr logiau yn ystod yr hoe ar gyfer y tywydd oer disgwyliedig. Pan godais y bore ‘ma, fodd bynnag, roedd y tân… Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Bobi Jones (1929 – 2017)

Ddiwedd Tachwedd bu farw R.M. (Bobi) Jones un o ysgolheigion Cristnogol mwyaf ail hanner yr ugeinfed ganrif yng Nghymru. Roedd yn academydd wrth ei alwedigaeth, yn llenor o bwys, yn bencampwr dros ddysgu Cymraeg i oedolion ac yn amddiffynnydd digyfaddawd o’r traddodiad Calfinaidd Cymreig. Pan oeddwn i’n blentyn roedd llawer o sôn am Yncl Bobi […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Rhan o erthygl Geraint Vaughan Jones, o Bwyllgor Amddiffyn yr Ysbyty Coffa, a ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Rhagfyr 2018.

Bnawn dydd Iau, Tachwedd 30ain, caed gweld agor y Ganolfan Iechyd o’r diwedd, a hynny bron bum mlynedd union ers i’r Bwrdd … Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps – Huw Owen

Huw Owen, former keeper of pictures and maps at The National Library of Wales takes part in our #LoveMaps campaign. John Speed, Theatre of the […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Hearthstone: Cyflwr y Gêm, 2018

gan Elidir Jones (Nodyn: mae ein rhagolwg o gemau 2018 yn dod wythnos nesa. Am y tro, mwynhewch y sleis sylweddol yma o nyrdrwydd.) Ddwy flynedd yn ôl – i’r diwrnod – fe wnes i ddarn am Hearthstone, y gêm gardiau ar-lein gan Blizzard yn seiliedig ar World of Warcraft. Ar y pwynt yna, ro’n i wedi bod yn…

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 14 Ionawr 2018

Darlleniad y Dydd: 1 Ioan 2:15-17 (BCND:tud.264 / tud.242)

Bore da a chroeso cynnes i chi i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Dewch i ni roi clod i’r Arglwydd trwy ein mawl heddiw gan ei fod yn deilwng o’n holl fawl. Dewch i ni gydaddoli’r Duw byw sy’n frenin perffaith, yr un sy’n codi’r gwan . . . → Read More: Dydd Sul, 14 Ionawr 2018

Parhau i ddarllen

anturypaleone: Be? Pryd? Gorffen?

Felly a finne nawr wedi dechrau ar dymor ola’r drydedd flwyddyn yma’n Munich o’n ni’n meddwl bydde ni’n sgwennu rywbeth bach. Dwi ‘di bod nol am wythnos a mae’n ôd faint mor fast ei di nol fewn i rythm a routine. Fi’n credu yn un peth mae’r ffaith bod fi wedi codi am 6:30 am … More Be? Pryd? Gorffen? Parhau i ddarllen

ei medr hi: Mae Ei Medr Hi wedi cynnal ei gyfweliad cyntaf gyda Marged Owain, gwneuthurwraig o Gaernarfon a…

Mae Ei Medr Hi wedi cynnal ei gyfweliad cyntaf gyda Marged Owain, gwneuthurwraig o Gaernarfon a enillodd Ysgoloriaeth Artist Ifanc yn Eisteddfod Ynys Môn 2017 a sy’n rhan o’r arddangosfa bresennol yng Nghanolfan Grefft Rhuthun ‘Ei Wneud yn Awr’.EMHLlon… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Mis Ionawr oer a gwlyb

Byddaf yn darllen y colofnau cyngor i arddwyr yn y wasg Seisnig a Chymreig, ac yn chwerthin yn dawel. Amser i wneud cynlluniau, amser i lanhau a chywiro offer, amser i freuddwydio….. Yma ar arfordir dwyreiniol Asturias nid oes seibiant. Dyw pethau ddim yn tyfu mor gyflym, ond tyfu maen nhw. Pan es i heibio’r […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Mae Hacio’r Iaith bellach ar .cymru

Dw i newydd symud gwefan Hacio’r Iaith i’r enw parth haciaith.cymru (un o’r pethau sydd wedi bod ar fy rhestr o bethau i’w gwneud ers sbêl!). Dylai dolenni at yr hen enw fynd yn awtomatig at yr enw newydd. Hynny yw mae haciaith.com/X yn mynd i haciaith.cymru/X Gadewch wybod os ydych chi’n gweld unrhyw wallau […]

The post Mae Hacio’r Iaith bellach ar .cymru appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt – Tegwen Morris

Tegwen Morris, National Director of Merched y Wawr takes part in our #LoveArt Campaign. She has chosen View of Aberystwyth Harbour, 1944 Eric Beardsworth 1881 – […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pwy sy’n trydar yn y Gymraeg?

Yn dilyn rhyddhau ffigyrau Cymdeithas yr Iaith sy’n dangos mai ychydig iawn o Gymraeg fyddai’n cael ei ddefnyddio yn y Cynulliad oni bai am aelodau Plaid Cymru roeddwn yn rhyw feddwl y byddai’n syniad cael cip ar faint o ddefnydd sy’n cael ei wneud o’r… Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Rhwystrwch y Rali Hiliol, Caerdydd, 13/01/2018

Stop the Racist Rally, Cardiff, 13/01/2018 English below Ar ddydd Sadwrn y 13eg o Ionawr am 10am mae’r asgell-dde eithafol yn bwriadu cynnal rali yng Nghaerdydd, tu allan i’r Senedd. Bydd gwrth-brotestwyr yn ymgynnull o 10 o’r gloch i wrthwynebu’r rali. Bydd aelodau o UKIP yn ymuno gyda’r gyfundrefn “The People’s Charter” o blaid Brecsit. […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dod adref yn jerwsalem

Mae Jane o Jerwsalem newydd ddychwelyd “adref” ym mhrif ddinas Israel wedi cael tair wythnos o wyliau yn Nenmarc efo’i theulu. Mae’n amlwg bod yr hoe fach wedi gwneud cymaint o les iddi. Mae hi’n benderfynol byth i fod yn llais ar gyfer Israel a’i fend… Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ionawr 2018 January Branch Meeting

Happy New Year!  Blwyddyn Newydd Dda, bawb! Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 10fed Ionawr 2018, 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain. Our next branch meeting will be held on Wednesday 10th January 2018, 19:30 at the London Welsh … Continue reading Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Silff Llyfrau Digidol: Canllaw i lyfrau sy’n canolbwyntio ar y Gymraeg yn storfeydd Kindle ac iBooks / Digital Bookshelf: A guide to Welsh-focussed books on the Kindle and iBooks stores

Mae silff lyfrau lawn yn beth prydferth iawn, yn adlewyrchu personoliaeth a diddordebau ei pherchennog.  Er hynny, i bobl sy’n byw mewn gofod bach, yn teithio llawer, neu’n byw y tu allan i Gymru, mae silff lyfrau ddigidol yn llawn deunyddiau sy’n gysylltiedig â Chymru’n ddefnyddiol.  O brif gyhoeddwyr Cymru (Y Lolfa, Gomer, Gwasg Carreg… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 16/1/18, 2.00yh, Llyfrgell Rhuthun

Pry ar y Wal gan Eigra Lewis Roberts
Nofel am fywyd mewn pentref cyffredin yng ngogledd Cymru, lle caiff bywydau’r trigolion eu hysgwyd pan fo Owen Myfyr Owen yn dychwelyd i fyw i’w bentref genedigol, gan fygwth datgelu cyfrinachau pawb Parhau i ddarllen

fel y moroedd : coffi twrcaidd

Mae gen i chwant coffi Twrcaidd arna i heddiw a dyma chwilio am y modd gorau i’w wneud. Mae yna nifer o fideos ar You Tube, ac mae rhai’n mynd yn erbyn i’r lleill. Dewisais un gan ddynes Arabaidd. (Rhaid bod ei modd yn well.) Does gen i ddim sosban ben… Parhau i ddarllen

shitclic: Iaith

Rydyn ni mewn coedwig ddu bitsh. Gwelwn ddyn tal main barfog yn camu i mewn i’w bicyp, yn tanio’r injan a chynnau’r lampau-ben-to sy’n pwysleisio’r niwl a’r glaw smwc. Heliwr falle? Ar ôl gyrru fel mellten drwy’r llaid a’r llaca, daw i stop. Â’i wynt y… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -eli at bob dolur

Pennod o golofn reolaidd Steffan ab Owain, o’r archif.

Dwi wedi sôn o’r blaen am yr hen eliau  ar gyfer pob math o ddoluriau a briwiau gan ein neiniau a’n teidiau gynt. Wel, mae’n amlwg o’r hyn rwyf wedi ei ganfod fod cryn dipyn o wahanol fathau o eli… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: William Robert Grove: a Victorian Scientist

On Wednesday, 10 January, Professor Iwan Morus will present a lunchtime talk on William Robert Grove.   Grove was a scientist from Swansea who was […] Parhau i ddarllen

shitclic: Drymlwythog o ddramâu

Blwyddyn newydd, cyfresi newydd. A ’wannwl dad, mae yna gymaint ohonyn nhw dw i wedi gorfod chwynnu’r hen focs Sky+ er mwyn gwneud lle i gyswllt-cyfresi newydd. Mae gen i dri llyfr ar waith fel mae hi – 100 Lle i’w gweld cyn Brexit Aled Sam, Stalin’s G… Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Esgidiau

Yr un hen stori!  Sawl gwaith glywsoch chi eiriau tebyg?  ‘Nid oedd y cerddwr wedi paratoi’n iawn ar gyfer y daith na’r tywydd na’r dirwedd’.  Dywedwyd hyn eto rai dyddiau cyn y Nadolig wedi i’r hofrennydd godi un dyn oddi ar Grib Goch.  Wn i ddim yn union pa offer neu ddillad nad oedd gan […] Parhau i ddarllen