Blog yr Hogyn o Rachub: Cyflwr cenedlaetholdeb yng Nghymru

Dydw i ddim am ddadansoddi refferendwm yr Alban. Fyddai o’n cymryd yn rhy hir, a dwi, fel nifer ohonoch, yn gwbl ddigalon ynghylch y peth. Ond o leiaf o ran yr Alban dwi’m yn gwbl anobeithiol. Daw eto refferendwm i’r Alban, ac os dim arall bydd y newidiadau demograffig yn ei gwneud yr un hwnnw’n haws ei ennill. Er, mae rhywun yn amgyffred y bydd y sefydliad Prydeinig yn fwy parod at hwnnw ac efallai’n llai amaturaidd y tro nesaf o’r cychwyn cyntaf.

Ta waeth, Cymru, nid yr Alban, sy’n bwysig i mi. Dwi’n rhyw deimlo fod yn rhaid i’r Alban ennill annibyniaeth i Gymru ei dilyn, ac eto dydw i ddim yn gwbl sicr y gwnaiff am lu o resymau, o’n demograffeg i’n diffyg hunanhyder. Ond yn fwy na hynny, y broblem ydi’r arweinyddiaeth wleidyddol ymhlith cenedlaetholwyr Cymru.

Dwi’n un o’r bobl ddiflas ‘na sy’n hoffi trafod gwleidyddiaeth a dwi’n ddigon ffodus i nabod pobl eraill sy’n licio gwneud hynny hefyd. Felly poetsh o feddyliau’n deillio o sgyrsiau lu dros fisoedd maith ydi’r blogiad hwn mewn difrif. Cyffrowyd nifer ohonom gan yr hyn sy wedi bod yn digwydd yn yr Alban dros y flwyddyn ddiwethaf, a pham lai? Achos y gwir ydi ein bod wedi gorfod troi at yr Alban i gael rhywbeth i wenu amdano. Yr ymdeimlad amlycaf ymhlith cenedlaetholwyr yng Nghymru ydi digalondid llwyr, yn ymylu ar anobaith.

Mae ‘na lu resymau dros hyn, ond nid o’n cymharu ein hunain â’r Alban ond edrych ar Gymru ei hun. Mae’n sgwrs y dylid bod wedi’i chael ers talwm. Efallai dyma’r amser i wneud hynny. Y mae dwy agwedd arni. Hon yn fras ydi’r gyntaf.

Y broblem fwyaf ydi bod y blaid Lafur wedi llwyddo i ddominyddu bywyd cyhoeddus yng Nghymru. Bron yn gyfan gwbl. Mae Llafurwyr lond y lle yn uchaf swyddi cyhoeddus ein gwlad boed yn y wasg, yn y cyfryngau, yn y gwasanaeth sifil, yn yr Undeb Rygbi – mae hyd yn oed ein Comisiynydd Iaith aneffeithlon yn Llafurwraig ronc. Does ‘na ddim craffu ar lywodraeth o’r herwydd.
 
Daw’r diffyg craffu mwyaf o du’r BBC, y mae llawer ohonom yn gwybod nad yw’n fwy nag ymerodraeth Lafuraidd waeth bynnag. A phan mae straeon sy’n peri embaras i’r Llywodraeth yn torri maen nhw’n gwybod sut i ddelio â’r peth – maen nhw’n cyflogi’r rhai sy’ngyfrifol amdanynt (cofnod 2.5).
 
Yn gryno, mae’r sefydliad Cymreig – yn wahanol i fod yn grachach cenedlaetholgar (chwedl Llafur) – ddim mwy nag yn hierarchaeth Lafur gwbl, gwbl lwgr a hynod bwerus. Mae ‘na genedlaetholwyr neu Geidwadwyr yno hefyd, ond fel rheol maen nhw’n cael eu cadw i’r cyfryngau Cymraeg ac ymhell wrth y swyddi mawr eraill. Mae’n sefyllfa afiach sy’n llawn haeddu ei chymharu â gwladwriaeth Sofietaidd.
 
Ond mewn gwlad sy’n cael ei sathru a chael tlodi economaidd, diwylliannol a deallusol wedi’i orfodi arni, pa syndod nad oes neb yn sylwi, ac nad oes ots ganddyn nhw chwaith.  Y mae gorthrwm yn glyfar, a thydi ffydd, cariad a gobaith ddim hanner digon i’w drechu.

*             *             *

O du un lle yn unig, y tu allan i’r cyfryngau annibynnol Cymraeg eu hiaith bychain, y daw craffu, sef ymhlith gwrthbleidiau’r Cynulliad. O, mam bach. ‘Motsh gen i am y Ceidwadwyr na’r Democratiaid Rhyddfrydol – a dwi’m yn nabod fawr neb sy’n eu cefnogi – ond mae’r anobaith llwyr ymhlith cynifer o genedlaetholwyr pan ddaw hi at Blaid Cymru yn rhywbeth dwi wedi’i glwad dro ar ôl tro ar ôl tro ers misoedd. Tystiolaeth anecdotaidd ydi hynny, dwi’n deall, ond maen nhw’n mynd o’r Siôr i’r Cornwall a thydi o’m yn gwyno er mwyn cwyno chwaith. 
 
Dywed nifer fod grŵp Cynulliad Plaid Cymru yn fwy galluog, mewn rhai ffyrdd, na’r un Llafur.  Mae’r llywodraeth Lafur bresennol yn rhyfeddol o wael. Dylai unrhyw un ag unrhyw allu gallu manteisio ar sefyllfa o’r fath. Y broblem ydi dydi Plaid Cymru jyst ddim efo’r gallu hwnnw. 
 
Glywais i echnos y berl mai “problem Plaid Cymru ydi ei gwleidyddiaeth a’i gwleidyddion” – gallai neb fod wedi taro’r hoelen ar ei phen yn well. Gallwn fynd i drafod ei gwleidyddiaeth am oes pys, ond wna i ddim. Jyst mynegi anobaith fod y rhai yn uwch swyddi allweddol Plaid Cymru i gyd yn ffeministiaid blin, asgell chwith diddim sy’n dilyn gwleidyddiaeth blentynnaidd a heb ronyn o allu deallusol na greddf wleidyddol. A dyna fi wedi ei dweud hi.
 
Ond o ran ei gwleidyddion – mae hon yn broblem wirioneddol gan Blaid Cymru ar hyn o bryd. Allan o’r 11 aelod cynulliad sydd gan y Blaid, a dwi ddim am enwi neb, ond pedwar fyddwn i’n dweud sy’n haeddu bod yno. O’r pedwar sy’n deilwng, un yn unig sydd efo’r gallu i arwain y Blaid (a thydi’r person hwnnw ddim yn ei harwain, gyda llaw). Byddai o leiaf dri AC Plaid Cymru yn ffodus bod yn gynghorwyr sir petaent yn aelodau o’r SNP. A ffyc mi, fyddwn i’m yn meiddio adrodd rhai o’r straeon (o ffynonellau dibynadwy) dwi’n eu clywed am rai o’u ACau nhw, ond mae rhai ohonynt nid llai na’n ffycin disgrês.
 
Gyda llaw, mae hynny’n mynd am y pleidiau eraill hefyd. Mae ‘na ddigon o ACau y mae’n rhyfeddol eu bod yn gallu sefyll heb sôn am sefyll etholiad, ac mae pob un ohonynt yn warthus. Ond y broblem i Blaid Cymru ydi nad ydi hi’n gallu eu disodli achos dydi hi fawr gwell ei hun. Lwcus ‘mod i ddim yn ddigon thic i enwi neb, de?
 
Wir-yr. Tra bod yr SNP yn llunio dadleuon economaidd cadarn a manwl, yn creu gweledigaeth, mae Plaid Cymru’n dweud wrthon ni y gallwn ni gael ein hysbrydoli gan Dîm Cymru Gemau’r Gymanwladac yn trafod “economic levers” amhenodol. Synnwn i ddim fod yr SNP wedi ochneidio’n ddwfn o weld bod rhai o genedlaetholwyr Cymru’n dod fyny i’w helpu yn y refferendwm. Mae’r peth yn embaras. 
 
*             *             *

Deilliodd y blogiad hwn nid am fy mod i’n chwerw am ganlyniad yr Alban, er dwi’n siŵr ei fod yn swnio felly. Daw o siarad eithaf dwfn efo cymaint o gyd-genedlaetholwyr, y rhan fwyaf â syniadau a syniadaeth wahanol i mi, dros fisoedd maith. 
 
Fydd rhai ohonoch sy wedi cyrraedd y pwynt yma yn y blogiad hwn yn rhannu’r gofidion hynny. Ond mae’n cymryd deryn glân i ganu, a bydd eraill yn meddwl yn ddig “be ffwc wyt ti’n neud ond am gwyno dros y we, yn ddiffiniad perffaith o keyboard warrior?”. Ac mi fyddech chi’n iawn i ofyn hynny.
 
Ond dyma’r broblem sy gen i. Dwi ddim yn gwybod beth allwn i wneud – ond yn fwy na hynny dwi’m yn gwybod beth y gellid ei wneud. ‘Sgen i ddim syniad. Dwi’n nabod pobl llawer, llawer clyfrach a llawer mwy deallusol na fi a bron yn ddieithriad maen nhw hefyd wedi cyfleu’r un peth. ‘Sneb yn gwybod beth i’w wneud, er ein bod ni’n gwybod beth ydi’r broblem. Mae ‘na bob math o atebion i’w cael: mae rhai wedi dweud cael mewn i’r swyddi allweddol cyhoeddus hynny drwy ryw fodd, eraill yn crybwyll fod angen ysgubo Plaid Cymru ymaith gan blaid genedlaetholgar arall, eraill yn dweud nad gwleidydda ydi’r ateb, rhai yn dweud bod angen mudiad llawr gwlad anwleidyddol. Digonedd yn gweld dim gobaith o gwbl.
 
Fel y dywedais, o’m rhan i, ‘sgen i ddim clem pa un sydd gywir, os unrhyw un.
 
Dwi dal er popeth, dwi’n meddwl, yn meddwl mai Plaid Cymru ydi’r ateb gorau. Ond mae angen arni strategaeth eang – mae angen cyflafan go iawn oddi mewn i’r Blaid ei hun i waredu’r sbwriel sydd wedi’i gasglu dros gyfnod o ddegawd a mwy, mae angen iddi ffeindio ffrindiau yn y sefydliadau Saesneg Llafur hynny i ddylanwadu, mae angen iddi lunio glasbrint manwl iawn o Gymru fel y mae ac fel y gallai fod, mae angen iddi wirioneddol, wirioneddol ail-argyhoeddi ei chefnogwyr traddodiadol ei bod yn dal yn driw iddynt (efallai cyn hyd yn oed dechrau meddwl am ehangu i’r ardaloedd Seisnig h.y. back to step one), mae wir angen arni wleidyddion gwell (a mentrwn i ddweud gweithwyr mewnol gwell) ac yn olaf ac yn bwysicaf rhaid iddi fod yn gwbl, gwbl ddigyfaddawd a didostur wrth ymosod ar Lafur yng Nghymru.
 
A Duw ag ŵyr, jyst ella wedyn fydd ‘na lygedyn o obaith.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llif o aelodau newydd i’r SNP

Un o ganlyniadau anisgwyl refferendwm ddydd Iau ydi cynnydd anferth yn aelodaeth yr SNP ers dydd Gwener.  Mae’n debyg y bydd y cynnydd hwnnw yn cyrraedd 10,000 tros yr oriau nesaf – gan fynd a chyfanswm aelodaeth y blaid o 25,000 i 35,000.  Y… Parhau i ddarllen

Diferion o'r Pwll Coch: : Canfod hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd

Bydd fy nosbarth nos ‘Canfod hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd’ yn dechrau nos Fercher yma (24 Medi), am 7pm yn Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr. Mae lleoedd yn dal i fod ar gael: mae’r manylion ar gael yma ar wefan Menter … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y dyfodol i’r Alban

Dwi’n meddwl bod y tabl yma sydd wedi ei gymryd o bol ol refferendwm Ashcroft yn dangos beth sydd am ddigwydd yn yr Alban yn y dyfodol.  Noder bod y grwp 16-24 yn cynnwys degau o filoedd o fyfyrwyr o Loegr.   Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ai Llafur fydd yn dioddef fwyaf o ganlyniad i ddydd Iau?

Mae’n ddiddorol bod aelodaeth yr SNP wedi cynyddu’n sylweddol ers dydd Iau.  Ymddengys bod rhan o’r cynnydd hwnnw yn dod yn uniongyrchol o aelodaeth y Blaid Lafur. Rydym eisoes wedi son am yr is set o bol YouGov sy’n awgrymu bod Llafur bellach y t… Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Penwythnos yn ardal Dolgellau

Mi ges i benwythnos hyfryd iawn yn ddiweddar yn mynd a’r rhieni draw i ardal Dolgellau. Cawson ni dwy noson yng Ngwesty Gwernan ar ochr Cader Idris i Ddolgellau. Wnaethon ni adael Tarporley ar fore Gwener yn anelu am Langollen i ddechrau le cawson ni  daith  gerdded hyd y bont hynafol uwchben yr afon Dyfrdwy. Wedyn wnaethon ni yrru i’r Bala i gael coffi yn y caffi drws nesa i siop Awen Meirion ac wedyn ymweliad cyflym i archfarchnad Sbâr i brynu cynhwysion  picnic.  
Cawson ni  bicnic  bach neis ar lan Llyn Tegid cyn cyrraedd Dolgellau yn gynnar yn y prynhawn. Ar ôl gadael ein bagiau yn y gwesty aethon ni am daith car i Benmaen-pwl i weld  Gwesty’r George a’r bont dal. Ac yna ar ôl panad aethon ni ymlaen i  weld  y llynnoedd   islaw Cader Idris. Roedd y golygfeydd yn hydrefol ond hyfryd.
Mi oedd y pryd o fwyd yn y Gwernan gyda’r nos yn flasus ac mi oedden ni wedi plesio efo safon y llety.
Ar y dydd Sadwrn aethon ni am daith car arall i Fairbourne, Dolgellau ac yn ôl i Ddolgellau mewn pryd i gael cinio yn y Sosban. Doedd dim lle i ni ar y llawr is, felly aethon ni lan y grisiau i stafell oedd arfer bod yn Llys i’r Goron. Roedd gwaith plaster ar yn wal yn  cyhoeddi’r dyddiad 1606. Cawson ni ginio swmpus cyn mynd yn ôl ‘ Westy Gwernan i eistedd  ar fainc  y tu allan i’r  llety yn edrych ar draw’r llyn pysgota.
Ar yr ail noson penderfynon ni mynd i chwilio am  dŷ bwyta lleol ac yn y pendraw cawson ni bryd o fwyd yn y Little Chef lleol.
Ar fore Sul mi es i a’r rhieni i eglwys Gatholig y dref ond yr oedden ni rhy hwyr i dal y gwasanaeth. Roedd y mass am 9.00 o gloch y bore  a doedden ni dim eisiau colli ein brecwast blasus yn y gwesty!
Aethon ni  nol i Tarporley trwy’r Bala ond roedd digon o amser i alw mewn i weld Capel grug ger Corwen ac i ymweld â Siop bwyd Stad Grug.
Roedd hi’n benwythnos neis mewn ardal hyfryd.

Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ddiwrnod yn ddiweddarach …

1.    Pwy sy am edrych ar gartŵn gwych, a’r tristaf erioed ? 2.    Ar ôl cysgu noson, mae rhywun yn dal i drio gwneud synnwyr o’r peth.   Hwyrach mai’r esboniad gorau, neu’r unig esboniad, yw fod hwrdd o wallgofrwydd adweithiol yn cydio mewn pobl weithiau, fel a ddigwyddodd ym Môn yn etholiad 1979. 3.    Ond […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: paneli plastig

Llongyfarchiadau mawr arall, i Baris y tro hwn. Gosodwyd dau banel plastig ar Pont des Arts yn y ddinas yn ddiweddar er mwyn ei hamddiffyn hi rhag cloeon clap y twristiaid. Prawf ydyn nhw; os byddan nhw’n llwyddiannus, bydd mwy o bontydd yn cael eu cyf… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Y Gwyll yn dychwelyd ar Ddydd Calan

Mae cyfres dditectif Y Gwyll/Hinterland yn dychwelyd i’r sgrin gyda phennod unigryw arbennig ar S4C ar 1 Ionawr. Bu cyfres gyntaf Y Gwyll/Hinterland, oedd yn dilyn DCI Tom Mathias (Richard Harrington) a’i dîm wrth iddyn nhw archwilio troseddau tywyll yn …Darllen mwy Parhau i ddarllen

O Bell: Oblgiadau – ambell i sylw

Weithiau mae peidio bod rhywle’n fantais ac yn eich galluogi chi i weld pethe’n gliriach. Ond mae camddehongli’n digwydd yn amlach na pheidio. A chyda’r rhybudd iechydd hwnnw, ymlaen â’r sylwadau wedi’r refferendwm. Nid yw’r drefn yn golygu dim ! … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Rydan ni’n troedio tirwedd newydd

Gwirioneddol dor calonus.  Y pedwar awdurdod efo’r mwyaf o dlodi, a’r mwyaf o amddifadedd yn yr Alban yn pleidleisio Ia yn y gobaith o symud i drefn gallach o lywodraethu – trefn sydd ddim yn creu’r lefelau rhyfeddol o uchel o anghyfartaledd a thl… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Tri Tenar Caernarfon yn cael cyfle ar Llwyfan

Mae triawd comedi o Gaernarfon, Y Tri Tenar, wedi cael cyfle i berfformio o flaen y genedl gyda slot ar sioe adloniant newydd S4C, Llwyfan. Meirion Jones, Ifor ‘Bach’ ac Adrian Roberts, o Gaernarfon, yw Y Tri Tenar, ac maen …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Gegin: Sorbe Mari Waedlyd

Dyma gofnod i’r sawl sydd wedi cael llond bol – am heddiw, beth bynnag – o ddarllen am refferendwm yr Alban a’i ganlyniadau posib. Mae’r tomatos yn cyrraedd y gegin o’r cae newydd fesul kilo, bob dydd. A minnau wedyn yn ceisio meddwl am bethau newydd i wneud gyda nhw. Edrych o dan ‘tomates’ yn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dwedon nhw "na"

Dw i ddim yn gwybod digon o’r sefyllfa, ond roeddwn i’n gobeithio y bydd yr Alban yn annibynnol ers gweld y ffilm, Braveheart sydd yn fy ngadael i mewn môr o ddagrau flynyddoedd yn ôl. O leiaf bod y canlyniad yn agos iawn a phleidleisiodd Glasgow “Ie.”  Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Wedi’r llanast ofnadwy

The rose of all the world is not for me. I want for my part Only the little white rose of Scotland That smells sharp and sweet – and breaks the heart. Hugh MacDiarmid   Ie wel, dyna ni, “and a very good morning to you all,” fel y cyfarchwyd ni mor llon gan Huw Edwards […] Parhau i ddarllen

agssc: sidan

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Medi 2014

Darlleniad y Dydd: Salm 63: 1-8 (BCND tud.524 / BCN: tud.479)

Gan fy mod yn ysgrifennu hwn ar ddydd Iau, dydw i ddim yn gwybod am ganlyniad pleidlais hanesyddol yr Alban. Ond buaswn yn hoffi medru troi’r cloc ymlaen rhyw ychydig er mwyn gallu gweld be’ ddigwyddodd. Yn y papurau mawr mae ’na le wedi . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Medi 2014

Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Bae Colwyn o Benmaenrhos

Mae’n siwr mai sicrhau golygfa o’r mor i bob cartref oedd y rheswm am adeiladu’r tai yn y blaen mewn hanner cylch Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth ddigwyddith heno?

Mae Blogmenai yn darogan etholiadau fel rheol, ond dwi’n cael hon yn uffernol o anodd.  Mi fydd pawb sy’n darllen Blogmenai yn rheolaidd yn gwybod fy mod efo gwendid bach am fetio gwleidyddol.Mi’r oeddwn yn betio ar bethau eraill fel rygbi ers tal… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pwy sydd yn fotio Na?

Os ydi pol STV neithiwr yn gywir pobl sydd ddim yn rhentu eu ty, pobl sydd tros 55 oed, y sawl sydd heb blant yn byw yn y ty a’r sawl sydd wedi ymddeol.  Mae mwyafrif pobl pob sector arall o’r boblogaeth yn pleidleisio Ia.   Parhau i ddarllen

fel y moroedd: popeth yn lan a distaw

Mae hi’n dechrau felly bob bore wedi i’r staff glanhau wneud eu gwaith ffyddlon. Diolch i BluOscar am y llun hyfryd hwn. Erbyn diwedd y diwrnod fodd bynnag, mae popeth yn newid. Mae miloedd o ymwelwyr difeddwl a gwerthwyr anghyfreithlon yn edmygu Parlw… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Nosweithiau Gwylwyr S4C – Rhydaman 30 Medi

Beth yw eich barn chi am raglenni S4C a’r gwasanaethau mae’n ei gynnig? Bydd tair Noson Gwylwyr S4C yn cael eu cynnal mewn tair lleoliad gwahanol yn ystod yr wythnosau nesaf. Clwb Rygbi Ruthun, nos Fercher, 17 Medi am 7:00 …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Yr Alban yn rhoi hwb i ymgyrch Catalunya

Un o aelodau’r Assemblea Nacional Catalana, Berta Gelabert Vilà o Barcelona, sy’n ystyried sut fydd refferendwm Yr Alban yn gyrru’r alwad am annibyniaeth i Gatalunya yn ei blaen Parhau i ddarllen

Pric o Lawenydd: Fideo Wyth ar Facebook

Mae’r teitl ‘na yn dweud y cwbwl, deud y gwir – ‘da ni ar Facebook bellach. Fan hyn. ‘Da chi’n gwbod be i’w wneud. https://www.facebook.com/fideowyth Ac os ‘da chi ddim wedi’n dilyn ni ar Twitter eto… https://twitter.com/fideowyth Dyma lun o faban yn cusanu ci bach. Parhau i ddarllen

Diferion o'r Pwll Coch: : Ar y wagen ar Windway Road

Mae hen dafarn Tŷ Pwll Coch yn sefyll ar gornel Heol y Bont-faen a Windway Road, bellach yn ardal Treganna, Caerdydd. Byddai’n hawdd credu mai creadigaeth o ddechrau’r ugeinfed ganrif, fel y strydoedd o’i chwmpas, yw Windway Road. Ond nid … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pryderon iechyd yn dwyshau!

Ar dudalen flaen, a thu mewn i rifyn Medi Llafar Bro, cafwyd y newyddion diweddaraf gan Bwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Bro Ffestiniog, gan gynnwys torri’r newyddion syfrdanol y gall y fro fod yn ddi-feddyg ymhen 6 mis. Cafwyd adroddiad am y cyfarfod c… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Delweddau o’r Alban heno

BlogMenai.com: George Square, Glasgow rwan

fel y moroedd: athro’r flwyddyn oklahoma

Llongyfarchiadau mawr i Coach Proctor am ennill Athro’r Flwyddyn Oklahoma! Cafodd ei ddewis ymysg y 12 sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol. Athro ymroddedig a ffyddlon sydd ym mharch mawr pawb yn yr ysgol ydy o. Mae o’n haeddu pob canmol. Roedd fy mhedwar plentyn yn dysgu mathemateg yn ei ddosbarth a chafodd fy mab hynaf ei hyfforddi yn y clwb cross country ganddo fo; mae fy mab ifancaf wrth ei fodd yn rhedeg efo fo ynghyd â’r tîm bob dydd. Mae yna gyffro mawr yn y dref drosto fo. Hwrê i Coach Proctor! Parhau i ddarllen

Golwg360: Fideo Wyth yng Ngŵyl Golwg

Daf Prys sydd yn cloriannu beth ddysgodd e a Fideo Wyth o sesiynau digidol yr Ŵyl … Parhau i ddarllen

Pric o Lawenydd: Fideo Wyth yng Ngwyl Golwg

Efallai ein bod ni wedi sôn am hyn o’r blaen, ond fe fu Fideo Wyth yng Ngŵyl Golwg yn ddiweddar. A gan ei fod o’n ddigwyddiad mor hanesyddol, mae sawl fideo wedi dod allan. Gwnewch baned a steddwch i lawr. Fydd o fel bod chi yna. I ddechrau’r diwrnod, fe wnaethom ni gymryd rhan mewn […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Deddfwriaeth yn y Pedwerydd Cynulliad … yr hanes hyd yn hyn

Mae’r darn pwysig cyntaf o ddeddfwriaeth ynghylch tai ar gyfer Cymru (a grëwyd drwy bwerau datganoledig) yn debygol o gael Cydsyniad Brenhinol y mis hwn. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Darlith Gŵyl Golwg

Mi wnes i draddodi darlith Goffa Islwyn Ffowc Elis yng Ngŵyl Golwg dros y Sul. Wnes i rioed feddwl y byddai un o’r sylwadau wnes i yn y ddarlith yn bachu sylw’r cyfryngau i’r fath raddau! Yn sgîl yr erthygl hon ar wefan Golwg 360 Mi ges alwadau ffôn gan Post Prynhawn, Taro’r Post a […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Mae Kath Jones yn ôl yn y Cwm

Mae un o’r cymeriadau mwyaf  eiconig yn hanes Pobol y Cwm yn dychwelyd i Gwmderi. Yn un o gymeriadau mwyaf blaenllaw a phoblogaidd Pobol y Cwm erioed, yn 2007 fe adawodd Kath Jones yr opera sebon wedi pymtheg mlynedd. Nawr, …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dangosiad Adam Price a Streic y Glowyr

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Greenock heno

Tair mil o bobl dwi’n deall. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tri pol yn dweud yn union yr un peth

Mae yna dri pol heno yn rhoi Na ar y blaen 52/48.Diddorol de – ond nid anisgwyl.  Mae polau yn aml yn dod at ei gilydd at ddiwedd ymgyrch etholiadol – ond dydi hynny ddim yn golygu eu bod nhw’n mynd yn gywirach – rhywbeth arall sydd ar waith.Dydi … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: George Square Glasgow heno

BlogMenai.com: Pam y gallai’r polau fod yn gwbl anghywir

Ian James Johnson soniodd y diwrnod o’r blaen ar ol y rali yng Nghaerdydd ei fod o’r farn y gallai’r polau fod yn anghywir ac ei bod yn fwy na phosibl bod y naill ochr neu’r llall am ennill yn rhwydd.  Dwi’n tueddu i gytuno – dydi joban y polwyr d… Parhau i ddarllen

Golwg360: Carwyn a Kirsty’n anghofio un peth – y Saeson

Iolo Cheung sy’n asesu’r ffrae dros fformiwla Barnett yng Nghymru … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cinio yn cana


Mae fy ail ferch yn dal i bostio fesul dipyn lluniau a dynnodd yn ystod ei siwrnai yn Ewrop fisoedd yn ôl. Ces i fy nharo yn gweld y llun cyntaf ar Facebook y bore ‘ma – Cinio yn Cana gan Veronese yn Amgueddfa Louvre. Cafodd y campwaith hwnnw ynghyd â nifer mawr o eitemau celfyddyd ei gipio gan Napoleon oddi wrth Fenis wedi iddo ei choncro hi. Plygodd y Ffrancwyr y paentiad enfawr er mwyn ei gludo i Baris. Copi sydd yn hongian yn yr eglwys lle roedd o’n arfer bod. Rhaid i mi roi clod i Ffrainc, fodd bynnag, am ei adfer a’i gadw mewn cyflwr ardderchog. Parhau i ddarllen

S4C Caban: Yeeha Sheelagh! Dewch i weld comedi newydd yn cael ei ffilmio

Parhau i ddarllen

Golwg360: Hwyl yn yr Ŵyl gyda chystadleuaeth Mario Kart

Daf Prys fu’n sgwrsio â’r cystadleuwyr … Parhau i ddarllen

Golwg360: Beth fydd dyfodol yr Alban?

Catrin Williams sydd wedi bod yn gwylio’r ras annibyniaeth yn agosáu … Parhau i ddarllen

Golwg Trwy'r Lens: Elen & Morien

Llongyfarchiadau mawr i Elen a Morien a briododd yn ddiweddar yng Nghapel Aberhosan ger Machynlleth, gan ddilyn yng ngwesty Rhiw Goch, Trawsfynydd.  Diwrnod braf arall – a dull anarferol o deithio – lori enfawr yn cael ei gyrru gan Morien!  Pob hwyl i’r ddau, a mwynhewch y llunia’!

© Geraint Thomas, Panorama 2014 – Cedwir Pob Hawl – All Rights Reserved

Mae’r Holl luniau a’r deunydd ar y blog hwn yn berchen i Geraint Thomas, cedwir pob hawl.
All images and material is property of Geraint Thomas All Rights Reserved

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Pam ydan ni’n cwrdd yn wythnosol? (Actau 2:41-47) – John Derek Rees (14.09.2014)

BlogMenai.com: Lluniau o Lundain y tro hwn

Gan fy mod wedi postio lluniau o gynulliadau mawr yr ochr Ia, byddai’n well i mi bostio lluniau o gynulliad mawr o blaid yr ochr Na o amgylch symbol imperialaidd enwog yng nghanol dinas Llundain.  Fyswn i ddim eisiau i neb feddwl fy mod mor unllyg… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dawnsio hula

Wedi darllen erthygl am ddosbarth dawnsio Hula ar gyfer yr henoed yn Japan, mi wnes i wneud ychydig o waith googlo a dysgu dawnsio am hanner awr y bore ‘ma. Mae’r symudiad yn araf ond ces i fy synnu’n sylwi pa mor dda ydy’r ddawns ‘ma i’r corf. Yn Japa… Parhau i ddarllen

Y Neuadd: Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2068

Bendramwsogl  Eisteddai Elgan yn ei le arferol wrth y cyfrifiadur, yn gwisgo dim ond ei hen bants llwyd. Roedd wedi cael ei gyfareddu gan y byd ar y sgrin o’i flaen. Ni chlywodd sŵn tap-tap-tap zimmer frame ei fam yn taro yn erbyn y leino rhad yn y cyntedd wrth iddi ymlwybro’n araf tuag at […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Adolygiad – Our Zoo

Mirain Jones sydd wedi bod yn gwylio’r rhaglen ddiweddar am ddechreuad Sw Caer … Parhau i ddarllen