Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 27 Ebrill 2014

Darlleniad y Dydd: Luc 24:28-35 (BCND tud.98 / BCN: tud.90)

‘Yr amcan ym mhob dim yw gogoneddu Duw trwy Iesu Grist. Iddo ef y perthyn y gogoniant a’r gallu byth bythoedd. Amen.’ (1 Pedr 4:11) Dyma sut y mae Pedr yn cymell Cristnogion yn ei lythyr i roi eu bywydau mewn mawl a gwasanaeth i . . . → Read More: Dydd Sul, 27 Ebrill 2014

Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Clwb Pobi: Gwanwyn

Mae’n rhaid cyfaddef, yn ddiweddar dwi wedi bod yn aelod ofnadwy o fy nghlwb pobi lleol, Band of Bakers. Dwi wedi bod yn hwyr iawn i’r ddau ddiwethaf, yn cyrraedd jyst mewn pryd i rannu fy nghacennau fel roedd pawb arall yn gadael. Mae cywilydd arna i. Ond roeddwn i’n digwydd bod i ffwrdd o’r […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffrangeg?

Mae hi’n iaith ofnadwy o anodd dysgu (i mi o leiaf) o ran ynganiad a sillafu. A does gen i ddim diddordeb yn y diwylliant Ffrainc. Ac eto mae hi’n swnio’n braf i’r clustiau, ac oherwydd bod hi’n ymddangos yn amhosib i mi ei dysgu, dechreuais wylio fide… Parhau i ddarllen

Golwg360: Delwedd Farage a UKIP

Catrin Williams sy’n dweud ei dweud Parhau i ddarllen

S4C Caban: Criw Cyw yn Fferm Folly ar Ŵyl y Banc

Ar ddydd Llun Gŵyl y Banc,  5 Mai, bydd cyflwynwyr a chymeriadau Cyw  yn cynnal sioe arbennig yn Fferm Folly, Sir Benfro. Bydd y criw yn dawnsio, canu a chael hwyl a sbri trwy’r dydd felly dewch draw i ymuno …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Mwy o bethau Cymraeg yn MK: Georgia Ruth a’r "Stables"….

Mi ddois ar draws Georgia Ruth yng Gwyl Dewi Arall, yng Nghaernarfon, mis diwethaf.  Llais hyfryd a swynol, a caneuon “folk/blues”? – falle dipyn o “rock”, hefyd.  Mae hi’n sgwennu ei cheneuon ei hyn, ond hefyd yn canu rhai bethau eraill, ac … Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Wythnos ddwl arall yn y ddadl ynghylch erthylu

Tros y dyddiau diwethaf, mae ffrae wedi codi ynghylch penderfyniad rhywun o’r enw Josie Cunningham i gael erthyliad gan ei bod yn gobeithio cael gyrfa mewn rhaglenni realiti ar y teledu. Mae hyn yn od, ac mae’n destun braw braidd bod gweld menyw’n dewis canolbwyntio ar ei gyrfa wedi gwylltio cymaint o bobl gymaint. Roeddwn yn hanner-meddwl bod y math yma o beth wedi rhoi’r gorau i fod mor ddadleuol ym Mhrydain.

Fel y dywedais, nid yw ystyried effeithiau ar yrfa wrth benderfynu beth i’w wneud ynghylch cynnwys eich croth eich hun yn gysyniad newydd. Mae elfen gref o snobyddiaeth yn yr ymatebion blin, gan mai uchelgais Cunningham yw serenu ar Big Brother cyn symud ymlaen i ymddangos ar raglenni crap eraill ac efallai ar gloriau cylchgronnau ofnadwy. Nid wyf am anghytuno bod rhywbeth digon digalon am hynny, ond mae’n amherthnasol. Ni fyddai llawer o’r snobs blin yma wedi meddwl dwywaith petai hi’n fenyw fusnes llwyddiannus, ond mae gan Cunningham yr un hawl yn union i reoli’r hyn sy’n mynd ymlaen gyda’i chyfarpar atgenhedlu ei hun er dibenion gyrfaol (neu am unrhyw resymau eraill). Yr un yw’r egwyddor yn union: ei phenderfyniad hi ydyw, a neb arall.

Ond os yw rhai ym Mhrydain wedi troi’r cloc yn ôl i’r 1950au yr wythnos yma, mae’r dde grefyddol yn America wedi plymio dyfnderoedd rhyfedd newydd eto fyth. Yn ôl y Christian Post, mae’r ffaith bod Chelsea Clinton yn hapus i fod yn feichiog a’n edrych ymlaen i gael babi yn enghraifft o ragrith, gan ei bod, fel ei mam Hillary, yn cefnogi hawl menywod i ddewis cael erthyliad. Yn ogystal, mae llu o’u cyd-geidwadwyr yn mynnu mai stynt gwleidyddol yw hyn i gyd, er mwyn hwyluso ymgais Hillary Clinton i ennill yr arlywyddiaeth yn 2016 (gan ddadlau, ar yr un pryd, y byddai bodolaeth y babi rywsut yn ei rhwystro rhag canolbwyntio’n iawn ar ofynion y swydd). Afraid dweud nas mynegwyd y pryder yma pan ddaeth Mitt Romney yn daid i ddau o wyrion newydd yn ystod ymgyrch 2012. (rhifau 17 ac 18 oedd y rheiny; mae pump o Romneyaid bychain ychwanegol wedi ymddangos ers hynny). Dyma rywiaeth cwbl noeth ac amrwd ar waith.

Mae twpdra fel hyn bron yn arwrol yn ei ffordd. A yw’r bobl yma’n camarwain yn fwriadol er dibenion ideolegol, ynteu a yw eu ffordd o feddwl wirioneddol mor dila o blentynnaidd? Hyderaf nad oes gwir angen i mi egluro’r peth fan hyn, ond rwyf am wneud beth bynnag: ystyr pro-dewis yw’r syniad bod gan fenywod yr hawl i ddewis y naill ffordd neu’r llall. Os nad ydynt yn dymuno rhoi geni i fabi, dylai fod ganddynt yr hawl a’r gallu i gael gwared ar y ffetws yn ddi-ffwdan. Os ydynt eisiau babi, hei lwc iddynt! Mae hyn yn hawdd i chi a mi ei ddeall, ond fe ymddengys bod rhai’n cael trafferth darllen a’n tybio bod pawb pro-dewis yn deisyfu difa pob ffetws yn ddi-eithriad, gan gynnwys pan fyddai hynny’n gwbl groes i ewyllys y ddarpar-fam. Mae’n siwr bod hyn yn adlewyrchu anallu i amgyffred unrhyw gysyniad nad yw’n golygu gorfodi pethau ar eraill. Dyna’r cwbl mae’r bobl yma’n ei ddeall, yn eu dallineb theocrataidd lloerig. Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Camargraffiadau cyffredin am y Gymraeg

Efallai bod llawer ohonoch wedi gweld hyn eisoes, ond mae Ifan wedi creu gwefan WhyWelsh sy’n ceisio mynd ati i gywiro’r amryw gamargraffiadau neu fythau sy’n bodoli am yr iaith Gymraeg a’i siaradwyr (tebyg i’r mynegai i ddadleuon creadyddion ar wefan … Parhau i ddarllen

Huw M » Cymraeg: Lluniau a synau o’r stiwdio

[Click here for the English version] Felly gyfeillion, rydan ni wedi bod yn y stiwdio am gyfanswm o 6 diwrnod hyd yma yn recordio ar gyfer yr albym. Mae ‘na gamera wedi bod yn gorwedd o gwmpas ac mae pawb wedi bod yn … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd: chwynnu

Wedi glaw sydyn ddoe roedd y pridd yn yr ardd yn feddal y bore ‘ma; amser chwynnu! Mae’n gas gen i weithio yn yr ardd ond roeddwn i’n ymwybodol o’r chwyn a oedd yn tyfu yng ngwely iris ac yn gwybod beth fyddai’n digwydd os byddwn i’n oedi’r gwaith. Roeddwn i wrthi am ond hanner awr yn awyr oeraidd. Dw i’n meddwl bod yna fwy o goesynnau nag arfer ac maen nhw’n edrych yn hapus rŵan! Edrycha’ i ymlaen at weld y blodau. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Gwanwyn Llawn Blodau

Dwi wedi bod yn gweithio heddiw, onest. Wedi clirio deunydd hen domen gompost a’i ddodi lle ‘roedd ei angen – yn un o welyau’r tomatos ac o amgylch y cennin. Wedi troi’r domen nesaf i le’r hen un fel bod gyda ni le i ddechrau un newydd. Mae gyda ni sawl un ymhob ran o’r […] Parhau i ddarllen

Y Neuadd: Casgliad o Lên Meicro

RHAN O NATUR Dwi wedi bod yn eu gwylio ers amser maith. Y nhw, draw yn fan ’cw. Ac maen nhw’n gwybod yn iawn ’mod i yma. O ydyn, maen nhw’n gwybod. Do, lladdais ambell un, a llenwi eu ’sgyfaint. Ond ’rioed yn fwriadol. Dwi’n addo. Mae o yn fy natur i, yn rhan annatod […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Golwg ar Grwydr – Hwlffordd

Iolo Cheung fu lawr yn Sir Benfro i weld beth oedd y pynciau llosg lleol … Parhau i ddarllen

Teithlyfr: Bwdapest, Hwngari (13.4.2014-16.4.2014)

Cyflwyniad Yn ogystal â theithio, yn fy amser rhydd rwyf yn canu gyda Hogia’r Ddwylan, côr meibion a leolwyd ym Mhorthaethwy, Môn sydd – fel mae’r enw yn awgrymu – gydag aelodau yn hanu o’r ddwy lan i’r Fenai. Un o’r rhinweddau o fod yn aelod o gôr yw cael cyfle weithiau i gyfuno fy […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Clec Amdani, Esyllt Maelor

Dwi wedi derbyn pecyn o nofelau y gyfres Copa gan Y Lolfa, cyfres wedi ei hanelu at yr arddegau, a nofelau sy’n bendant yn mynd i fod o gymorth mawr yn y dosbarth. Maen nhw i gyd yn hawdd iawn eu darllen, ac yn delio efo pynciau ddylai fod o ddiddordeb i’r oedran yna. Dwi […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhif 10

Beth sydd gan y Reichstag a’n Cymulliad bach ni yn gyffredin?Dim llawer o ran grym a statws – ond mae cysylltiad rhwng penseiri’r ddau adeilad.  Marchog o Sais o’r enw Richard Rogers oedd yn gyfrifol am gynllunio’r Cynulliad – mae’r holl wydr sydd… Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Ffug-ddwyster gwag yr Oes Newydd

The quantum cycle is bursting with molecular structures. To walk the story is to become one with it. Today, science tells us that the essence of nature is wellbeing.

This life is nothing short of a deepening fusion of joyous nature.

Through feng shui, our third eyes are baptized in flow. As you believe, you will enter into infinite wellbeing that transcends understanding. Affirmations may be the solution to what’s holding you back from an astonishing reimagining of truth.

Eons from now, we dreamweavers will self-actualize like never before as we are awakened by the multiverse. It is time to take wellbeing to the next level. This vision quest never ends.

Yes, it is possible to eradicate the things that can extinguish us, but not without growth on our side. Ego is the antithesis of guidance. You must take a stand against turbulence.

Humankind has nothing to lose. You and I are travellers of the universe. We live, we vibrate, we are reborn. Nothing is impossible.

You will soon be guided by a power deep within yourself — a power that is powerful, perennial. The future will be a sentient summoning of wisdom. The unifying of life-force is now happening worldwide.

Fe gewch faddeuant os ydych yn tybio mai un o’r siarlataniaid hyny’n pedlera lol Oes Newydd sydd berchen ar y geiriau uchod. Dwfn, yntydyn?

Mewn gwirionedd, cynnyrch y New Age Bullshit Generator ydynt. Cliciwch y botwm ar dop y dudalen yna, ac fe gewch lith tebyg i’r uchod sy’n gwneud yr un faint o synnwyr yn union â’r fflwff ffug-ddwys a bareblir gan Deepak Chopra, Andrew Weil ac ati (sef dim). Nonsens pur sy’n gywir yn ramadegol ond dyna’r cwbl. Atgoffa rhywun o gymwynas enwog Alan Sokal ym 1996. Parhau i ddarllen

Glo Man: Masnach Deg yn Ysgol Gwaun Cae Gurwen

Mae’r ysgol yn ymfalchio yn ei statws fel Ysgol Masnach Deg.  Eleni, gan i ddyddiad dechrau dathlu Pythefnos Masnach Deg gwympo yn ystod gwyliau hanner tymor, aeth aelodau’r Cyngor Ysgol ati  i gynnal nifer o weithgareddau yn ystod yr wythnos flaenorol. Cafwyd wasanaeth arbennig ar y bore Llun i godi ymwybyddiaeth o waith ffermwyr bananas yn  Colombia  yna gwerthwyd ysgytlaeth bananas ganddynt ar y Dydd Mawrth a banana ‘splits’ ar y Dydd Iau. Dros yr hanner tymor , fel rhan o’u gwaith cartref, gofynnwyd i’r plant lunio poster i hyrwyddo amcanion Masnach Deg a bydd gwaith y  buddugwr yn cael ei wneud yn faner i’w harddangos tu fas i’r ysgol. Hamperi Masnach Deg oedd y gwobrwyon raffl yn ystod Eisteddfod Gŵyl Ddewi’r ysgol.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: jac y do

Mae’n rhyfedd glywed geiriau Cymraeg oddi wrth ystafell fy merch arall wrth iddi ddysgu “gyda” Nia Parry. Efallai mai hyn yn cael effaith ar fy mab ifancaf; gofynnodd i mi ddysgu cân Gymraeg. Roedd yn anodd meddwl am gân digon hawdd. (Dw i ddim yn meddwl bod Un Dydd ar y Tro gan Trefor Edwards yn addas rhywsut.) Wedi ymchwilio ar y we, des i ar draws un da, sef Mi Welais Jac y Do. Dyma ymarfer canu tipyn a sgrifennu’r geiriau ar bapur drosto fo. Perffaith. Parhau i ddarllen

Golwg360: 35 Diwrnod: Pennod pump yn llusgo eto

Adolygiad Ciron Gruffydd o’r diweddara’ o’r ddrama ddu Parhau i ddarllen

Golwg Trwy'r Lens: Sioned & Shaun

Llongyfarchiadau mawr i Sioned a Shaun a briododd Ddydd Iau diwethaf yng nghapel Rhos y Gad, Llanfairpwll, gan ddilyn yng ngwesty Treysgawen ger Llangefni.

Yn ol yr arfer – detholiad byr o luniau sydd yma – bydd y set gyflawn i’w gweld maes o law yma .

Mwynhewch!

© Geraint Thomas, Panorama 2014 Cedwir Pob Hawl – All rights Reserved

Mae’r Holl luniau a’r deunydd ar y blog hwn yn berchen i Geraint Thomas, cedwir pob hawl.
All images and material is property of Geraint Thomas All Rights Reserved

Parhau i ddarllen

Golwg360: Adolygiad: Undeniable

Mirain Jones fu’n gwylio drama ddirgelwch ddiweddar ITV … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: werth yr ymdrech

Mae fy merch yn dal i deithio o gwmpas yr Eidal. Wedi aros yn Florence un neu ddau ddiwrnod, aeth yn sydyn i Cinque Terre. Dw i’n edmygu ei dewrder. Aeth i fyny Cromen Brunelleschi yn ogystal â Thŵr Giotto yn Florence. Dwedodd nad oedd yn anos na’r disgwyl, ond roedd yna gynifer o dwristiaid eraill a oedd eisiau gwneud yr un peth fel roedd hi’n gorfod aros am ryw dair awr cyn cychwyn i fyny. Aros a wnaeth fodd bynnag a doedd dim edifar ganddi hi oherwydd yr olwg a gafodd oddi ar ben y gromen. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Nodyn Byr am Bersawr

Cofnod am dato oedd hi i fod y bore ‘ma, ac efallai y bydd hi heno, ond wrth gerdded mâs drwy’r drws i’r teras fe ges i fy hudo gan bersawr y jasmin. Mae’r blodau yno ers sbel: dwi ddim yn gwybod ai tymheredd y nos sydd wedi cyrraedd rhyw lefelangenrheidiol neu beth, ond bois bach. […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y diweddaraf gan Bwyllgor Amddiffyn yr Ysbyty Coffa

Darn allan o rifyn Ebrill 2014:

Nid yw’n syndod i neb, bellach, bod aelodau’r Prosiect Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig (PIGCI) wedi croesawu a chymeradwyo’r cynlluniau pensaernïol i addasu adeilad yr Ysbyty. Dim problem cael y gefnogaeth… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Blodau’r ffrwythau

Llwyth o bethau’n blodeuo ar hyn o bryd: dwi’n falch bod yr haul a’r gwenyn a’r pryfaid allan i’w peillio, er i rhywfaint o law gyrraedd heddiw wrth i mi grwydro efo camera.

Dyma ambell lun yn dangos cyflwr y blodau ar goed ffrwythau’r ardd gefn….

Tyrd ‘nol mewn bythefnos… cnau codog:  braidd yn gynnar i’r planhigyn diarth yma. Dagrau Adda, a bladdernut yn enwau eraill (Staphylea pinnata) Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Mwy o’r arfordir

Roedden yn ffodus iawn gyda’r tywydd tra’n cerdded ar yr arfordir, a rŵan mae hi’n stidio bwrw - sydd ddim yn beth ddrwg, oherwydd coelio neu beudio. mae’r ardd wedi sychu yn ofnadwy dros y bythefnos diwethaf.

Felly gyda’r glaw yn disgyn, a dim modd rhoi’r tatws i mewn, dyma amser dda i drio gofio a ddysgu enwa’r adar a welson wrth gerdded ar arfordir Sir Benfro.  I ddechrau, dyma’r olygfa o’r gwesty yn “Little Haven“ - wel, uwchben i ddweud y gwir.  Dwi ddim yn meddwl faswn i byth yn blino am olygfa fel hyn.

Llynedd, mi welson ni’r hebog dramor uwchben y creigiau – ond dim smic eleni. Mae niferoedd yr hebog wedi cynyddu yn Sir Benfro, ond dydy’r cudyll coch ddim yn gwneud mor dda, gyda’r niferoedd yn gostwng - mae ’na adroddiad yn fama (dydyn nhwn ddim yn gwneud mor dda yn gyffredinol chwaith.  Serch hynny, gwelson ni sawl gudyll coch yn hela.   Mi roedd llawer o adar bach, hefyd.  Un dan ni ddim yn gweld yn lleol ydy’r llinos - a mi roedd digon ohonyn nhw.  Hefyd y llinos werdd, clochdar y cerrig (stonechat), a’r tinwen y garn hardd i’w gweld yn aml, yn ogystal a’r nico.  O’r llwybr uwchben y creigiau. roedden yn gweld yr aderyn drycain-y-graig, (fulmar) yn hedfan ar hyd y creigiau gyda’r adenydd mor syth .
Dwi’n hoffi mynd i aradaloedd a chynefinoedd gwahanol i weld y bywyd gwyllt gwahanol - ond mae o’n ddiddorol gweld be sydd yn gyffredin i bron bob man, hefyd.  O ran y gudyll goch, mae par yn hela ac yn nythu dim mor bell o’r fy nhŷ, felly dwi’n gobeithio cael lluniau – ond gawn ni weld! 

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhif 9

Un o brif nodweddion Dwyrain Berlin ydi’r creaduriaid yma – maen nhw i’w gweld ym mhob man.  Mae’r un peth yn wir am rannau o Dde Ewrop wrth gwrs – ond y gwahaniaeth yma ydi bod y rhain yn dal i weithio’n ddiwyd.  Mae llawer o greini De Ewrop… Parhau i ddarllen

Glo Man: Masnach Deg

Unwaith eto roedd Penwythnos Masnach Deg yn lwyddiant aruthrol yn Rhydaman. Caswom nifer o ddigwyddiadau arbennig. Wrth gwrs pinacl y pythefnos oedd y Banana Split enfawr oedd eleni yn cael ei chynnal am y chweched tro.

Cafodd Tref Masnach Deg Rhydaman ei gynrychioli’n dda yng Ngŵyl Masnach Deg Foncho ar ddydd Sadwrn 8 Mawrth yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe .

Roedd Caffi Cymunedol iSmooth yno yn gwneud smoothies wrth i bobl reidio beic i bweru y peiriant gwneud ssiodydd, ac roedd siopau Masnach Deg lleol Bertram, Harmony a Catherine Blair gyda stondinau.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pasg hapus

“Ond llefarodd yr angel wrth y gwragedd: Peidiwch chwi ag ofni. Gwn mai ceisio Iesu a groeshoeliwyd, yr ydych. Nid yw ef yma oherwydd y mae wedi ei gyfodi fel y dywedodd y byddai.” Haleliwia. Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: I’r Bur Hoff Bau

Y Sêr: Osian Williams, Dafydd Owain, Gruff ab Arwel, Aled Hughes, Llyr Pari a Llyr Gwyn Lewis Y. Cyfarwyddo: Nico Dafydd Y Stori: Dafydd Owain, Gruff ab Arwel, Nico Dafydd a Llio Non Hyd: 90mun Adolygais I’r Bür Hoff Bau ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhif 8

Mae yna dipyn go lew mwy o sylw i etholiadau Ewrop yma yn yr Almaen na sydd adref.  Mae Ewrop yn bwysicach i’r Almaen nag ydyw yn y DU.  Adlewyrchir hyn gan sylw cyfryngol a chan bosteri ar hyd ochru’r ffyrdd.  Gan bod uchel lys yr Almae… Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Golygfa Hyfryd

Newydd droi’r domen sydd wedi bod yn gwneud ei gwaith dros y gaeaf. Wedi dechra cael system o’r diwedd. Rysait rhywbeth fel hyn: Haen tua 10 cm o dail ceffylau. Haen tebyg o chwyn ayyb. Haen tebyg o groen llysiau a ballu o’r gegin (dim byd wedi ei goginio) a darnau o bapur a chardbord […] Parhau i ddarllen

Gwin Dylanwad Wine: Gwaith yn Dechrau/Work Begins

O Chef i Bob the Builder/From Chef to Bob the Builder

Mae’n teimlo fel blynyddoedd ers i ni gerdded i mewn i ‘Threshers’ fel yr oedd a phenderfynu cymryd y cam a’i brynu ond mae’r awr wedi cyrraedd ble mae’r gwaith gwirioneddol wedi dechrau. Anodd iawn yw’r dasg o gadw Dylan draw o’r lle, ond chware teg, mae o wedi ymgymryd â’r dasg o chwalu popeth mae’n gallu cyffwrdd yn racs gyda brwdfrydedd sydd ychydig yn sgeri weithiau! Roedd gryn dipyn o waith tynnu hen ganolfuriau i lawr, tynnu plaster rhydd a chlirio hen bibellau.

It feels like years since we first walked into the old ‘Threshers’ and took the plunge by making an offer. Now, the real work has begun at last. Keeping Dylan out of the building is impossible and he has taken to the task of ripping everything down with worrying gusto – anyone would think he’d been locked in a kitchen for 25 years! So once he’d done the job of clearing old partition walls and removing piping and loose plaster, we were ready for the workers.


Dadorchuddio pethau sydd yn waith pleserus, dwi’n gweld hwn mor hyfryd ac yn atsain o’r gorffennol sy’n anodd ei ddisgrifio. Efallai na fyswn yn ofnadwy o hapus gyda rhai o’u dulliau adeiladu dyddiau yma!

Revealing funny bits like this is part of the pleasure, it’s such a poignant and interesting echo from the past – not to mention spotting some pretty ‘interesting’ methods our past builders must have adopted at times!

Gwelwch ar y chwith o dan yr hen blaster bod mwy o wal ‘plank & muntin’. Credwn fod yr adeilad gwreiddiol o’r efallai 16eg ganrif yn darfod rhywle yma.

Look carefully on the left under the plaster and you can see it is more plank & muntin partition. We believe that the original building from somewhere around the 16th century ended here.

A rhai pethau yn ddychrynllyd! Ar ôl tynnu’r planciau fyny oedd yn amlygu sut mae’r hen le ‘ma wedi cael ei adeiladau, ei ddarnio, ei ‘batchio’ a ‘bojio’. Edrych i lawr i’r darn siop o’r adeilad rydym yn fan yma, ac mae golwg fel petai rywun wedi stwffio darnau bach i mewn i’w gael yn sefydlog. Coeliwch neu beidio, mae’n teimlo’n gadarn hollol – di o ddim yn neud llawer i fy nerfau!

And some things are just downright terrifying! After removing the floorboards on the second floor, the joins became apparent and where it has been built, chopped, botched and patched. This is looking into the shop section of the building. It’s woven together in parts with some random bits of wood stuffed in to give a bit of stability. Believe it or not, it is totally stable under foot – doesn’t stop my nerves jangling though!


Peep-po!

Barod i dynnu’r hen ffenest allan! Mae CADW wedi rhoi grant i ni atgyfodi’r hen ffenest oedd pawb yn hoffi gymaint.

Ready to take the old window out. CADW have generously supplied a grant to resurrect the original window.

Gwelwch ble mae’r wal frics wrth y ffenest, bydd agoriad i’r estyniad gwydr yma a mynediad i’r siop seler.

The brick wall by the window is where we will knock through to the glass extension and the stairs down to the cellar shop.
Ar ôl y clirio Wyn Rowlands oedd y cyntaf i mewn i ddechrau gwaith a rhoi trawstiau dur i sicrhau diogelwch yr adeilad.

After the clearing, Wyn Rowlands was first on site to come and put the steel structure in place to will hold the building up safely.


Yn y cychwyn, roedd yn edrych yn debyg bod un o’r trawstiau mawr yma wedi cael ei dorri a dim byd wedi ei wneud i’w gysylltu â’r ochr arall o’r llawr. Poeni wedyn am beth oedd yn dal popeth i fyny! Ond, ar ôl tynnu plaster amlygodd y pin enfawr yma sydd wedi’i daro i mewn i ben y trawst ac yn bachu gwaelod y llawr. Roeddwn dal yn falch o weld trawstiau Wyn yn eu lle!

Initially, we were alarmed to see that a huge beam seemed to have been cut off and simply ended in mid-air. This led to question the security of the upper floors. So on removing the casing, we were relieved to see the presence of this massive pin that has been hammered into the end of the beam a provides support for the added floor. I am still happier with Wyn’s steel girders in place!

This was what was holding it up!

Closer view

14eg o Orffennaf 2014 yw’r dyddiad agor wedi’i benodi. Diwrnod Bastille yn Ffrainc. Dwi’n hoffi hynna! (A penblwydd hen ffrind – bydd dim maddeuant am roi diwrnod hanesyddol cyn Ken!) Ar y funud, oherwydd ein bod heb werthu Dylanwad Da, rydym yn agor o 10 tan 4 o Ddydd Mawrth i Ddydd Sadwrn fel siop/bar/caffi ac yn cynnal ambell sesiwn Blasu Bach ar Nos Wener. Dewch i ddweud helo – neu byddwn ni yn gorfod yfed y gwin i gyd!

The date earmarked for the opening of the new shop is 14th July 2014. Bastille Day. I like that! (Not forgetting an old friend’s birthday – we haven’t forgotten you Ken!). For now, in the absence of any customers for Dylanwad Da, we have decided to open as a shop/cafe/bar there and are open 10 – 4 from Tuesdays to Saturdays until the new Dylanwad is ready. We are also going to have free mini-tastings on Friday evenings so call by to say hello. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Coron Stiniog

Darn o newyddion cyffrous o rifyn Ebrill, gan y Cynghorydd Rory Francis, am Goron Eisteddfod Genedlaethol 1898, yn dychwelyd i’r dref lle’i cynhaliwyd.
Efallai i chi weld neu glywed yr hanes ar y teledu neu’r radio ddoe (Ebrill17eg). Ar waelod y dudalen mae dolen i wefan BBC Cymru.

<!–[if gte mso 9]>

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false Parhau i ddarllen

fel y moroedd: plac

Aeth y pedwar bachgen o Japan (Llysgenhadaeth Tensho) i Fenis hefyd ar ôl eu hymweliad â’r Pab yn 1585. Yn ôl y llyfr Japaneg a ddarllenais, codwyd cofeb drostyn nhw yno. Roeddwn i’n chwilio am wybodaeth ynglŷn â hi ond heb lwyddiant tan yn ddiweddar. Penderfynais gysylltu ag Alberto Toso Fei, hanesydd/awdur lleol yn Fenis. Ces i wybod lle mae’r plac, yn hytrach na chofeb, diolch i’w ymdrech; mae o ymysg y casgliad yn yr oriel dros nesaf i Santa Maria della Salute. Cafodd y plac ei adfer gan fudiad Japaneaidd ryw dro ac aethpwyd copi i amgueddfa yn Japan. Parhau i ddarllen

Golwg360: El Galesa ymysg y goreuon

Mae’r byd wedi gweld y Bale go iawn o’r diwedd, meddai Iolo Cheung … Parhau i ddarllen

Golwg360: Draw ym Mhontypridd …

Owain Gwynedd sy’n edrych ar obeithion Ponty o gipio ‘Coron Driphlyg’ hanesyddol … Parhau i ddarllen

Glo Man: Eisteddfod Ysgol Dyffryn Aman

Testun cystadleuaeth Y Gadair eleni ysgrifennu darn o ryddiaith ar y thema ‘Machlud’. Yr ennillydd oedd Ffion Thomas. Yn y llun gwelir Ffion gyda rhai o’r prif swyddogion yn ei llongyfarch. Yn yr ail lun gwelwn capteiniaid llys Llwyd y llys buddugol,… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhif 7

Daw’r lluniau isod o un o lochesau niwclear Berlin.  Ceir lle  i tua 3,600 o bobl gysgodi mewn amgylchedd heb ymbelydredd am gyfnod o bedwar diwrnod ar ddeg.  Wedi hynny roedd y dwr, bwyd ac awyr yn dod i ben.  Ymarferiad mewn gwneu… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhif 6

Na, nid Groeg neu Dwrci ond y tu mewn i Amgueddfa Pergamon ym Merlin.  Mae’r allor yn esiampl hynod drawiadol o’r degau o filoedd o eitemau bach a mawr o’r Dwyrain Canol sydd wedi dod o hyd i’w ffordd i amgueddfeydd neu gasgliadau preifat yn y Gor… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Ebrill 2014

Darlleniad y Dydd: Ioan 20:1-10 (BCND tud.126 / BCN: tud.115)

Croeso i Sul y Pasg! Cofiwn mai fel Oen Duw y disgrifir Iesu. Fe fydd darllen canlyniadau gwerthiant ŵyn yn gyfarwydd i lawer ohonoch. Dyma’r math o wybodaeth sydd ar gael ar wefan Ruthin Farmers:

 

“Ruthin Store Sale Report Thursday 10th April

. . . → Read More: Dydd Sul, 20 Ebrill 2014

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Dynion yn darllen llai

Mi ges i’r linc i’r erthygl hon drwy Gareth, cynhyrchydd rhaglen radio Tudur Owen. A dydi’r stori ddim yn synnu rhywun. Pan ro’n i’n blentyn, byddai fy nhad yn darllen nofelau yn eitha cyson. Ond wedi i’r fan llyfrgell roi’r gorau i alw heibio ffermydd, mi roddodd yntau’r gorau iddi. Straeon cowbois oedd y ffefrynnau, […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Arfordir Sir Benfro

Dyma ni eto, yn cerdded ar hyd yr arfordir. Mi gollais i ddiwrnod oherwydd ‘byg’ felly mi ddechreuiais I bore ma o Marloes a cherdded i Littlehaven. Diwrnod braf, haulog, gyda blodau gwyllt ym mhobman. A digon o fywyd gwyllt hefyd yn ogystal ag olygfey… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Ailddysgu 2014-04-17 20:52:00

fel y moroedd: yn florence

Wedi cwblhau’r gwaith gwirfoddoli, sef dysgu Saesneg i blant yr ysgol am ddau fis, mae fy ail ferch yn mwynhau mynd ar wibdaith yn yr Eidal. Roedd hi yn Napoli yr wythnos diwethaf, a rŵan mae hi yn Florence. Byddwn i eisiau gweld mwy o luniau ond dwedodd hi fod yna gynifer ohonyn nhw fel na fyddai hi’n medru rhoi trefn arnyn nhw. Ac felly mae hi’n uwchlwytho un neu ddau  ar Face Book o bryd i’w gilydd. Mae’n anhygoel ei gweld hi o flaen cromen Brunelleschi! Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhan 5

Siop lyfrau Iddewig ddim ymhell o Sw Berlin.  Mae’n ymddangos bod y lle angen cael ei warchod gan yr heddlu – mae heddlu wedi bod yn sefyll y tu allan i’r lle pob tro ‘dwi wedi mynd heibio.  Ag ystyried pob dim ddigwyddodd yn nhri degau a phe… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhan 4

Gardd goffa yng nghysgod y Reichstad i goffau grwp o bobl mae eu dioddefaint yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn cael ei anghofio yn aml iawn – y Sipsiwn – neu i fod yn gywirach o bosibl pobl y Sinti, Roma, Lallere, Louvari a Monouche.  Bu hyd at 500,000… Parhau i ddarllen

Golwg360: @Ddarllenwyr Golwg – pam dyfynnu eich trydariadau?

Sut mae pobl yn teimlo am y ffaith bod Newyddion 9 a Golwg yn dyfynnu negeseuon trydar pobol? Alun Rhys Chivers sy’n trafod Parhau i ddarllen

Pethe: Llyfr Y Flwyddyn

Beth oedd y llyfr Cymraeg gorau i chi ei ddarllen yn 2013? Pa nofel wnaeth eich cadw’n effro tan oriau mân y bore? Pa lyfr ffeithiol wnaeth ehangu eich gorwelion? Pa gasgliad o farddoniaeth wnaeth eich gadael yn gegrwth? Parhau i ddarllen