Y Twll: Dwy bennod o The Dragon Has Two Tongues, gyda Gwyn Alf Williams

Yn ystod y moment hon, gyfeillion, efallai bod y hanesydd radical Gwyn Alf Williams yn gallu cynnig rhywbeth o werth i ni – os nad cysur, yn sicr bach o ddoethineb. Mae defnyddiwr YouTube o’r enw International School History newydd lanlwytho ddwy bennod o The Dragon Has Two Tongues mewn ansawdd weddol dda. Mae pobl wedi rhannu darnau o’r rhaglenni … Parhau i ddarllen “Dwy bennod o The Dragon Has Two Tongues, gyda Gwyn Alf Williams”

The post Dwy bennod o The Dragon Has Two Tongues, gyda Gwyn Alf Williams appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tudalen flaen y diwrnod

Blog Carl Morris: Cymryd rheolaeth: ffactor arall

Ceisio dysgu beth aeth o’i le yn y refferendwm ydw i, ac wedi bod yn meddwl am ffactor arall sydd ddim wedi cael sylw – hyd y gwelaf i. Rydyn ni’n cymryd bod pobl yng Nghymru wedi pleidleisio dros adael am sawl rheswm. Oes ffactor arall, sef diffyg cyrraeddiad mudiadau ymgyrchu – yn yr ardaloedd … Parhau i ddarllen Cymryd rheolaeth: ffactor arall Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gorffen y murlun

Mae fy merch hynaf newydd orffen y murlun ym maes awyr Newark. Cymerodd gyhyd oherwydd bod y cwsmer wedi newid ei feddyliau sawl tro; cafodd hi orchymyn i dywyllu’r holl liw, yna i ysgafnhau popeth unwaith eto. Aeth i Newark eto yn ddiweddar i gwblhau’… Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Who is it that is supposed to articulate the longings and aspirations of the people more than the preacher?

Rhywsut wedi ffeindio fy hun yn darllen araith olaf Martin Luther King. Heriol. Doniol. Ysbrydoledig. Da ar ddiwrnod fel heddiw, a lled berthnasol hefyd gan fod cymaint o’r sgwrs o gwmpas y Refferendwm wedi bod ynglŷn a thrin pobl gwahanol i ni o fewn cymdeithas. Lliw, cefndir diwylliannol, cefndir economaidd, iaith, crefydd ayyb… Dyma rai […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Grieving for a Wales in Europe

Just a short English post to try an explain why many Welsh Christians were disappointed by the vote from an identity/cultural perspective. (There are other reasons also, but I’ll stick here to the identity/cultural reasons). I have a deep heart, not out of grief for the EU (as an institution I never felt much love […] Parhau i ddarllen

lloffionalltud: Pontmorlais: colli Ewrop, colli gobaith

Dechreuais y blog hwn er mwy cyfleu gwedd arall ar Ferthyr, un na fyddai pobl yn gyfarwydd â hi, ac un a fyddai’n tynnu’n groes i’r gwawdlun gorliwiedig ohoni a hyrwyddir gan y wasg. Yn ystod yr wythnosau cyntaf, teimlwn fy mod yn llwyddo ar y cyfan i wneud hynny; dangosais yr amgylchedd gwyrdd, toreithiog, … Continue reading Pontmorlais: colli Ewrop, colli gobaith Parhau i ddarllen

Ifan Morgan Jones: Cenedlaetholdeb Cymreig a’r Undeb Ewropeaidd – y camau nesaf

Os oedd angen ysgogiad ar genedlaetholwyr Cymru i weithredu, dyma  fo. Nid yn unig y mae Cymru allan o’r UE, ond wedi gostwng rhaff y gilotîn o’i gwirfodd. Ond mae’r canlyniad wedi digwydd – rhaid meddwl yn gadarnhaol:


Am y tro cyntaf ers cannoedd o flynyddoedd, mae modd cynnig gweledigaeth sy’n gwneud synnwyr ariannol o Gymru sy’n annibynnol o Loegr.


Pleidleisiodd 17 o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru dros Aros. Ond dim ond 52% i 48% oedd y bwlch. Ac o ystyried y rhwyg demograffig rhwng yr hen a’r ifanc, fe allai fod yn debycach i 50-50% mewn rhyw ddegawd.


Yn wahanol i drigolion yr Alban, doedd y Cymry ddim yn meddu ar y wybodaeth oedd ei angen arnynt er mwyn pleidleisio. Faint oedd yn gwybod am gyfraniad ariannol enfawr yr Undeb Ewropeaidd i orllewin Cymru a’r Cymoedd dros y degawdau diwethaf? Ail-adroddwyd y neges hon o fewn bybl rhwydweithiau cymdeithasol, ond nid oedd yn cyrraedd y ddemograffeg honno a fyddai yn penderfynu’r bleidlais.


Rwy’n dilyn gwleidyddiaeth Cymru’n frwd, ond roedd gwleidyddion Cymru yn dawedog iawn yn yr wythnosau cyn y refferendwm. Yn enwedig felly’r Blaid Lafur yr oedd eu pleidleiswyr yn y cymoedd mor allweddol i’r canlyniad. Dywedodd Carwyn Jones mai dyma’r refferendwm pwysicaf yn hanes Cymru, ond os felly pam na welwyd canran o’r un ymdrech a aeth i mewn i amddiffyn seddi targed yn Etholiad y Cynulliad? Nid oedd amseru Etholiad Cymru gwta fis a hanner ynghynt yn help yn hynny o beth, ond roedd wythnosau lawer i fwrw ati gyda’r gwaith. Ni welwyd gwleidyddion o Gymru yn y prif ddadleuon ar y teledu, fel y gwelwyd Nicola Sturgeon a Ruth Davidson. Y tu hwnt i Blaid Cymru, ni wnaethpwyd ymdrech gwirioneddol i osod y ddadl o fewn cyd-destun Cymreig.Yn fyr – gwnaethpwyd cam gwael a’r Cymry o ran eu hysbysy am fanteision yr UE ac oblygiadau’r penderfyniad.


Y broblem oesol yw bod gormod o Gymry yn cael eu newyddion o bapurau newydd Llundeinig, a chyfryngau darlledu sydd yn dilyn agenda newyddion y papurau rheini. Mae’r papurau hyn yn atgynhyrchu disgwrs cenedlaetholdeb Prydeinig, a gwrth-Gymreig a gwrth-Ewropeaidd. Fe fydd datrys hyn yn dalcen caled – ond byddai mynd i’r afael a’r broblem ac awgrymu datrysiadau yn fan cychwyn. Dylai hyn fod yn flaenoriaeth i’r mudiad cenedlaethol os ydynt am ennill tir dros y degawdau nesaf, yn hytrach nag rywbeth i rwgnach amdano a gwneud dim byd yn ei gylch.

Mae angen i ni genedlaetholwyr Cymreig fynd ati dros y blynyddoedd nesaf i newid barn ein cyd-Gymry ynglyn â’r Undeb Ewropeaidd. Os gall llipryn diegwyddor fel Farage ein tynnu allan o’r UE, gallwn gyda’n gilydd ennill mynediad yn ôl – a hynny yn bennaf oherwydd y byddai o fudd i Gymru. Ac mae angen cyfryngau arnom a fydd yn pwysleisio ein bod yn Gymry, ac y dylid ystyried yr oblygiadau i Gymru cyn pleidleisio.

Gyda’r Alban a Gogledd Iwerddon yn bygwth gadael y Deyrnas Gyfunol a llywodreath newydd asgell-dde yn ymffurfio yn San Steffan a fydd yn awyddus i ddal gafael ar yr hyn sy’n weddill, mae yna beryg gwirioneddol i Gymru gael ei llyncu yn barhaol. Mae heddiw yn groesffordd a fydd yn penderfynu a yw Cymru’n tyfu’n genedl-wladwriaeth neu yn bodloni ar fod yn ‘EnglandandWales’ yn barhaol.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Gwibdaith I Ddolwar Fach

Ar ddydd Sadwrn  18 Mehefin aeth gwibdaith o Rydaman I Ddolwar Fach, cartref Ann Griffiths. Galwyd yn  Llanfihangel yng Ngwynfa, i weld yr Eglwys lle cafodd Ann ei bedyddio. Yno cafwyd cyfle i ganu un o’i  hemynau  ‘ Wele’n sefyll wrth y myrtwydd’. 
Ar y ffordd adref cawsom wledd o fwyd yn Llety’r Parc Aberystwyth. Roedd yn ddiwrnod arbennig iawn a mae’n diolch yn mynd i’r Parch Emyr Gwyn Evans, y Parch John Talfryn Jones a Mr brianOwen am yr holl drefniadau. 

Mae’r lluniau o flaen Dolwar Fach ac yn yr eglwys.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae o’n dod yn fuan

Mae gan Joshua Aaron gân newydd sbon! Ar alaw enwog Hawaiian, rhoddodd o eiriau Hebraeg a Saesneg. Hu Yavo Bekarov (Mae o’n dod yn fuan) ydw’r enw. Mae o’n canu’n hyfryd wrth (ac ar) Fôr Galilea. Dw i’n ceisio dysgu canu’n Hebraeg.  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Patrymau pleidleisio Gwynedd ddydd Iau – a’r hyn maent yn eu dweud am weddill Cymru

Un o’r ychydig bethau da i ddeillio o ganlyniad refferendwm Ewrop y diwrnod o’r blaen ydi ei fod am ddarparu  llwyth o ddeunydd blogio am gyfnod i ddod.  Mae’r tirwedd gwleidyddol wedi newid yn llwyr, a bydd pob math o oblygiadau i hynny – ll… Parhau i ddarllen

: Refferendwm yr UE – Ble nawr i Gaerdydd?

Mae’r refferendwm neithiwr wedi codi llawer o gwestiynau, ac nid oes yna atebion clir. Bydd nawr angen i ni fonitro’r canlyniadau. Yn syml, nid ydym yn gwybod sut bydd y bleidlais ‘Gadael’ yn effeithio ar Gaerdydd nac yn wir y … Continue reading Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Doedd yr 20000 pleidlais post o Enlli ddim digon i’n helpu ni heddiw.

via Instagram http://ift.tt/28QdSHE Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dihuno

(Dyma’r ail gynnig ar bosto blog heddiw: aeth rhywbeth o’i le wrth geisio cyhoeddi’r cyntaf.) Dihuno heddiw fel petawn i mewn gwlad estron. Mewn gwlad lle roedd cymaint o’m cydwladwyr wedi llyncu celwyddau fesul llwyaid cyn torri croes ar y papur pleidleisio. Ga’i ddweud yn blaen: dydw i ddim yn credu bod yr Undeb Ewropeaidd […] Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Ufferendwm Ewrop

Dw i heb sgwennu’r blog yma ers tipyn. Mae’r bywyd  wedi mynd ymlaen fel arfer, gwaith, pethe Cymraeg, wythnos wych o wyliau ym Mhenllyn ym Mis Mehefin, a rŵan dw i ar fin mynd draw i Ddolgellau am  wythnos  mewn Ysgol Haf. Ar wahân i wella rhywfaint ar fy Nghymraeg mae’n cynnig y cyfle  i drafod y sefyllfa wleidyddol bresennol efo fy ffrindiau. Yn fy marn i mae canlyniad y refferendwm am yr Undeb Ewropeaidd wedi esgor ar  amser argyfyngus i’r rhai fel fi sy’n credu mewn cydweithrediad rhyngwladol, heddwch, goddefgarwch a chyfeillgarwch i bobl mewn difri angen sy’n edrych i ni am gymorth a lloches.
Roedd yr ymgyrch adael wedi gwenwyno gan hilgwn fel Britain First a mudiadau gwarthus fel UKIP. Dw i’n alaru bod cymaint o’n cydwladwyr wedi cael eu dylanwadu gan y wasg adain de megis Y Sun, Mail, Express et al.
Os bydd canlyniadau economaidd  drwg mi fydd nifer fawr o’r bobl a wnaeth pleidleisio i adael yr EU yn difaru  nes ymlaen. Efallai bydd yr Alban yn  ennill eu hannibyniaeth, beth fydd fawd Cymru? Cael eu llyncu yn derfynol gan Loegr ac yn dod ‘Gorllewin Lloegr’? Pwy a ŵyr? Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Brecwast Brexit

Dyna ni wedi brecwesta yn sŵn y Brexit.  Cinio bach ysgafn heddiw er mwyn treulio popeth sydd wedi digwydd. “Rydym yn ddwy genedl,” meddai rhai o’r sylwebyddion yn yr oriau mân, gan olygu Lloegr a’r Alban.  Trueni na bai Edward I wedi cydnabod hyn wyth ganrif yn ôl; ond dyna ni, cyfle i’r Alban eto.  […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Dref Werdd

Ychydig o newyddion diweddar gan Y Dref Werdd
CLWB CAE BRYN COED

Bu diwrnodau llwyddiannus yn twtio a chlirio cae Bryn Coed yn ddiweddar, fel rhan o weithgarwch ‘Clwb Cae Bryn  Coed’ sydd ar y dydd Sul cyntaf o’r mis.

Cliriwyd y mieri a’r ll… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cleif yn hiraethu am yr hen ffordd Gymreig o fyw

‘Does unlle yn debyg i gartref’ yn ôl eicon sin roc Gymraeg y saithdegau, Cleif Harpwood, sydd wedi penderfynu dychwelyd i fyw i Gwm Afan, wedi cyfnodau yn byw ar hyd a lled de Cymru. Bydd y gyfres 3 Lle …Darllen mwy Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Sibrydion 7

Mon i bleidleisio i adael o drwch blewyn. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Sibrydion 6

Patrwm clir yng Ngwynedd o lefydd Cymraeg eu hiaith yn fwy tebygol o fotio i aros na rhai mwy Seisnig. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Sibrydion 5

Aros yn debygol o ennill yn Nwyfor – ond nid o gymaint.  Meirion yn agos iawn. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Sibrydion 4

Dwyfor am bleidleisio i aros – ond ddim o cymaint ag Arfon. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Mehefin 2016

Darlleniad y Dydd: Luc 12:35-40 (BCND:tud.81/BCN: tud.74)

Bore da a chroeso i’r oedfa. Dwi’n siŵr, beth bynnag ydi canlyniad y refferendwm yma, ein bod yn hapus i weld cefn ar y sgyrsiau di-ddiwedd am aros neu adael yr Undeb Ewropeaidd. Ond gobeithio y gwnewch chi faddau i mi am sôn amdano unwaith eto! Wrth wrando . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Mehefin 2016

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Sibrydion 3

Arfon yn debygol o fod yn 2:1 tros Aros – ond yn Arfon mae’r bleidlais uchaf Aros yn debygol o fod yng Ngwynedd. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Sibrydion 2

Arfon yn drwm iawn tros aros – ddim ymhell o 70% hyd yn hyn. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Sibrydion

Gwynedd Aros ar y blaen 60/40 ar y pleidleisiau post. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod cyntaf yn ffrainc

Cyn gynted ag y bod hi’n cyrraedd y dref fach yn Ffrainc, cafodd fy merch ei thaflu i mewn gweithgareddau hwyl. Roedd yn noson ŵyl gerddoriaeth dros Ffrainc digwydd bod, ac roedd y trigolion yn bwyta efo’i gilydd tu allan ac yna dawnsio tan yn hwyr. Dwedodd fy merch fod hi’n cysgu fel cerrig y noson honno wedi ymlâdd yn llwyr. Mae hi i fod i goginio swper heno, a bydd hi’n cychwyn dysgu Saesneg i’r hogyn yfory. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Salm 23 – Yr Arglwydd yw fy Mugail – Rhys Morgan (19.06.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19062016_pm_rhysmorgan.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Eseia 9 – Bachgen a aned i ni, mab a roed i ni – Aneurin Owen (12.06.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/12062016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad ar Brosiect Ysgol Glan Clwyd

Mae’r estyniad newydd yn Ysgol Glan Clwyd yn datblygu’n dda, dyma rhai lluniau sy’n dangos y datblygiad o’r cyfleusterau addysgu newydd o’n hymweliad i’r safle diweddar. Parhau i ddarllen

Golwg360: Rhedeg i Paris ar ôl gwyrth Toulouse

Nid jyst yma yn yr Ewros am barti y mae Cymru bellach, yn ôl Iolo Cheung Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal cymhorthfa yn Llyfrgell Y Rhyl ar 25ain Mehefin. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r llyfrgell ar 01745 353814. Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Photo

fel y moroedd: pecyn arbennig

Dw i newydd archebu pecyn gan Lev Haolam. Dw i ddim yn gwybod beth fydd ynddo fo’n union, hynny ydy, llenwir y pecyn efo cynnyrch lleol (pethau fel gwin, olew olewydd, te, coffi, ffrwythau sych, siocled, cynnyrch harddwch, crefftau, ayyb) a wnaed gan y… Parhau i ddarllen

: Gorau Chwarae Cyd Chwarae / Together Stronger

Unwaith bob wythnos byddaf yn arwain gwasanaeth mewn ysgol gynradd yn ardal yr Ofalaeth. Felly, ar fore dydd hiraf y flwyddyn, cawson sgwrs am lwyddiant tîm pêl droed Cymru yn eu buddugoliaeth yn erbyn Rwsia. Drwy hyn daethant yn fuddugol yn eu grŵp, Grŵp B, yng nghystadleuaeth Euro 2016. Aethom drwy helyntion yr ornest, gorchestion […] Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Dwi i mewn.

Dwi i mewn. Mae’r dadleuon economaidd dros aros, yn achos Prydain gyfan ac yn sicr yn achos Cymru, yn rhai amlwg a chadarn. Atgyfnerthir ein economi gan ymfudo, gan y gallu i fasnachu’n rhydd, gan y cyllid a dderbyniwn yn y sector gyhoeddus, y sectorau addysgol, amaethyddol, a mwy. Atgyfnerthir ein diogelwch a’n gallu i […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg -Trip i’r Creigiau Duon

Erthygl arall gan W. Arvon Roberts, yn y gyfres sy’n edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro.
Mae’r darlun yn dangos rhai o adran weithgar yr Urdd, Blaenau Ffestiniog, a dynnwyd ar ddydd eu trip i’r Creigiau Duon, Cricie… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Streic y Glowyr 1926: Llyfr Log Ysgol Fechgyn y Maerdy 1908-1930

Cafodd cymdeithas Prydain ei hysgwyd gan Streic Cyffredinol a barodd naw diwrnod ym mis Mai 1926 wrth i 1.5 miliwn o weithwyr ledled y wlad wneud safiad. I lawer yn yr undebau llafur, roedd yn weithred syml o gadernid gyda’r glowyr a oedd wedi gweld eu cyflogau a’u telerau ac amodau gwaith yn gwaethygu’n gyson […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Caffi Bara Menyn

Parhau i ddarllen

Y Twll: Parti reff-erendwm Ifor ap Glyn

Mae’r parti wedi dechrau Mae pawb yn canu’n clod Mae’n tîm ni dal yn Ewrop ‘Na lle ni isho bod Os da chi fel finna Ishe’r parti i barhau Cofiwch fwrw’ch pleidlias Dros aros ar ddydd Iau

The post Parti reff-erendwm Ifor ap Glyn appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Breachtán

Yn dilyn post wythnos diwethaf ynglŷn â’r cysylltiad rhwng ‘brechdan’ â’r Wyddeleg, cefais hwn drwy FB heddiw.
Breachtán: ‘mixed food, e.g., bread and butter, a roll of bread and butter, cream-cake’ (Dinneen).
(Go raibh maith agat, Breandán An Píobaire.)

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Os ydych chi’n cael eich temtio i bleidleisio i adael Ewrop ddydd Iau _ _

_ _ cofiwch pwy fydd yn gwenu fore Gwener. Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Llion Gerallt 2016-06-21 19:34:00

via Instagram http://ift.tt/28MAOL7 Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ar y trên

Cyrhaeddodd fy merch Ffrainc yn ddiogel. Roedd hi’n medru gweld ei chwaer hŷn am ddeg munud ym maes awyr Dallas hyd yn oed. (Roedd ei chwaer ar ei ffordd i Newark.) Fe wnes i gamgymeriad a meddwl bod Cymru’n chwarae erbyn Rwsia heddiw, ond cyfarfod rhai o’r cefnogwyr wnaeth hi, ar y trên o faes awyr Toulouse i Carcassonne! Llongyfarchodd hi nhw am y fuddugoliaeth, yn Saesneg yn anffodus gan mai Cymry di-Gymraeg oedden nhw. Roedd hi’n anghofio tynnu llun. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Ceffyl a chart ar y ffordd o Hen Golwyn i’r traeth

Gan gwmni CS Longman Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Pleidlais dros AROS yn bleidlais sy’n gwrthod tywyllwch ac ofn

Ar hyn o bryd dwi’n teimlo ein bod ni’n mynd trwy gyfnod anodd a thywyll fel gwlad. Ers rhai blynyddoedd bellach mae rhai pobl wedi trio rhoi y bai am rai o broblemau’r wlad ar bobl eraill. Dydy hyn yn ddim byd newydd – dyma wnaeth Hitler yn yr Almaen – ceisio rhoi’r bai am […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Diwrnod Hyfryd Sali Mali (Cwmni Theatr Arad Goch)

Roedd Canolfan y Mileniwm fel ffair ar fore Sadwrn , ac nid y sioe Billy Elliott oedd wrth wraidd! Nadreddodd rhes o blant cynhyrfus, a’u rhieni, i Stiwdio Weston, ar gyfer uchafbwynt mwya’r flwyddyn i rai. Ond beth oedd achos … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Enillwch iPod Shuffle o £50 o Lyfrau Gwasg Prifysgol Rhydychen

Which Brontë sister’s first novel was called “The Professor”? Defnyddiwch adnoddau ar-lein Rhydychen i ddarganfod yr atebion i’r cwestiynau am gyfle i ennill un ai iPod shuffleTM neu gwerth £50 o lyfrau Gwasg Prifysgol Rhydychen! Bydd yr enillydd yn cael … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: Arthur ar ruthr i wylltio’i gymdogion yn Rownd a Rownd

Câr dy gymydog fel ti dy hun meddai’r adnod; ond nid oes fawr o gariad rhwng cymdogion yn Rownd a Rownd yr wythnos hon, wrth i ddadlau Arthur a Meical droi’n rhyfel. “Mae’r ffrae wedi dechrau gan fod Arthur wedi …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Cymraeg – Good Practice Exchange at The Wales Audit Office: Codi tâl ai peidio?

A all cynghorau wneud gwell defnydd o’u hadnoddau drwy godi tâl am wasanaethau gwastraff? Mae Gwyndaf Parry o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi blogio i ni ar ddigwyddiad a gafodd ei chynnal gyda Swyddfa Archwilio Cymru. Mae gwasanaethau yn dod o dan fwy a mwy o bwysau, gyda disgwyl i awdurdodau lleol ddarparu mwy gyda […] Parhau i ddarllen