Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog- egarych a chogyn

Erthygl o gyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans, o 1998. Nid rhywbeth diweddar yn unig ydi hafau gwael!

Unwaith eto dyma ni ymhell i mewn i dymor y brithyll. Tydw’i ddim wedi clywed neb yn rhoi gair o ganmoliaeth i’r tymor yma mwy nag i’r un gawsom … Parhau i ddarllen

S4C Caban: Yr Eisteddfod yn rhyngwladol ar s4c.cymru

Gwyliwch Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau yn rhyngwladol ar wefan S4C, gyda rhaglenni byw bob dydd, sy’n dechrau am 10.00 y bore ac yn cynnwys y prif seremonïau o’r Goron i’r Gadair. Os am wylio uchafbwyntiau’r dydd, mae’r rhaglen Mwy …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Cwyno i’r heddlu am ddarn o ffuglen

Ymddengys bod rhyw berson od yn rhywle wedi anfon ‘gwaith’ gwirioneddol anghynnes at gystadleuaeth Gwobr Daniel Owen eleni. ‘Nid nofel oedd hi, ond cyfres o ddisgrifiadau graffig o blant yn cael eu treisio’ yn ôl Dewi Prysor, un o’r beirniaid.

Yn anffodus, ymateb yr Eisteddfod oedd anfon y stwff at yr heddlu, ynghyd â manylion yr awdur. Sinigaidd fyddai nodi’r ffaith i hyn i gyd ddigwydd ym mis Mawrth ond bod y ‘newyddion’ wedi torri ddiwrnod cyn i’r brifwyl ddechrau, wrth gwrs. Beth bynnag am hynny, rwy’n gyndyn o’r farn na ddylai hyn fod yn fater i’r heddlu o gwbl. Roeddwn yn credu hynny cyn i natur y cynnwys ddod i’r amlwg, ac rwy’n credu hynny o hyd.

Fel mater o egwyddor pendant, rwy’n chwyrn yn erbyn y syniad o anghyfreithloni geiriau ar bapur, oni bai eu bod yn enllibus neu’n bygwth rhywun yn uniongyrchol. Yn sicr, ni allaf feddwl am senario lle byddai’n briodol galw’r heddlu oherwydd darn o ffuglen.

Y ddadl yw bod pryder am y posibilrwydd bod yr awdur yn bwriadu gwireddu’r hyn a ddisgrifia, a bod y disgrifiadau hynny’n neilltuol o ffiaidd. Ond mae pob math o lyfrau – llawer ohonynt yn ‘glasuron’ yn nhyb rhai – yn cynnwys golygfeydd pur anweddus. Mae nofelau Raymond Chandler neu Agatha Christie, er enghraifft, yn llawn llofruddiaethau, ond nid oedd unrhyw un yn credu bod hynny’n reswm i boeni am gymhellion yr awduron. Rwy’n berchen ar gopïau o Naked Lunch gan William S Burroughs a Trout Fishing In America gan Richard Brautigan, dwy nofel sy’n cynnwys disgrifiadau o weithredoedd pedoffeilaidd. Ystyrir y ddwy’n gyfrolau arwyddocaol (fymryn yn ormodol felly yn fy marn i, yn enwedig Naked Lunch), er eu bod yn cynnwys darnau gwirioneddol fochedd. Ystyrier Lolita hefyd fel enghraifft arall.

A dweud y gwir, byddai ‘pryderon’ yr Eisteddfod yn swnio’n fwy didwyll pe na baent wedi denu’r holl sylw yma at yr hyn a ddigwyddodd. Canlyniad y cyhoeddusrwydd yma yw bod gan lawer o bobl – a minnau yn eu plith – awydd darllen y deunydd anweddus dirgel yma, er chwilfrydedd pur. Ni fyddem wedi cael gwybod am ei fodolaeth yn y lle cyntaf petai’r Eisteddfod o ddifrif am eu gofidion bod rhywbeth sinistr ar droed. Mae’n bosibl iawn mai creu braw ymysg y ‘sefydliad’ fel hyn oedd union obaith yr awdur, trwy fod yn edgy a gwasgu’r botymau ‘anghywir’ i gyd. Dyna oedd nod Burroughs yn Naked Lunch, a gyhoeddwyd ym 1959, i bob pwrpas. Y jôc yn achos y gyfrol honno yw mai f’ymateb pennaf iddi wrth ei darllen yn lled ddiweddar oedd bod rhywbeth eithaf hen-ffasiwn – quaint, bron – am yr ysfa yna i ddychryn er mwyn dychryn.

Yn rhwystredig ddigon, yn rhy aml mae amddiffyn yr hawl i ysgrifennu rhywbeth yn cael ei ddehongli fel amddiffyniad o safon y gwaith. Y gwir yw ei bod yn swnio fel bod yr hyn a ysgrifennodd yr awdur anhysbys yma’n ofnadwy ym mhob ystyr y gair. Ond yr ateb syml i hynny oedd i beidio rhoi gwobr Daniel Owen iddo,  hynny’n dawel bach. Gwaherdder yr awdur rhag cystadlu eto, ar bob cyfrif (mae’n debyg iddo wneud rhywbeth tebyg yn 2007 hefyd). Ond mae mynd at yr heddlu’n wirion. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sêl

Bydda i’n siopa yn Reasor’s ar ddydd Sadwrn. Mae’n llai na Walmart, a does dim cynifer o gwsmeriaid fel arfer fel bydda i’n cael siopa’n ddigynnwrf. Heddiw fodd bynnag, roedd y maes parcio’n llawn dop ac roedd llawer o gwsmeriaid yn mynd yma ac acw ar yr eiliau. Pan gyrhaeddais at y til, welais giw hir at bob un. Roedd gan bawb troli wedi’i lenwi efo dwsinau o soda. Doeddwn i ddim yn gwybod bod y siop yn cynnal sêl soda heddiw. Gwelais mai fi oedd yr unig gwsmer na phrynodd soda. Does ryfedd bod gan Americanwyr gymaint o broblemau iechyd. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pam bod ‘atebion’ David Davies i argyfwng Calais yn sylfaenol anymunol

Felly ateb David Davies – Aelod Seneddol Mynwy – i’r argyfwng mewnfudwyr yng Nghalais ydi anfon byddin Prydain i Ogledd Ffrainc a gorfodi’r mewnfudwyr arfaethiedig i fynd i fyw mewn gwersylloedd yn Affrica neu’r Dwyrain Canol  a lleihau budd daliadau yn y DU er mwyn rhoi llai o anogaeth i fewnfudwyr ddod i ‘r DU.  Mae David yn foi digon dymunol, ond mae o hefyd yn byw mewn bydysawd cyfochrog i’r un mae pawb arall yn byw ynddo.
Mae Gogledd Affrica a’r Dwyrain Canol bellach yn llawn dop o wersylloedd i ffoaduriaid – ac hynny yn ganlyniad uniongyrchol neu anuniongyrchol yn aml i’r rhyfeloedd a’r ymgyrchoedd bomio mae plaid David wedi bod mor frwdfrydig i’w cefnogi.

Mae llawer o’r gwledydd mae David eisiau dympio ei broblem pobl sy’n chwilio am loches arnynt eisoes yn dlawd, ac eisoes wedi cymryd nifer fawr o bobl o’r tu allan i’w ffiniau -Iran 857,400, Yemen 241,300, Ethiopia 433,990, De Sudan 229,600, Uganda 220,600, Kenya 534,000.  Twrci sydd efo’r mwyaf o bobl – 1.6m.  Ar ddiwedd 2014 roedd 0.24% o boblogaeth y DU yn bobl oedd yn chwilio am loches – 117,161 o bobl sydd wedi derbyn caniatad i aros 36,383 oedd yn disgwyl i’w hachosion gael eu clywed a 16 person nad oedd ganddynt wladwriaeth.  Mae 86% o bobl sy ‘n chwilio am loches wedi eu lleoli mewn gwledydd sy ‘n datblygu yn economaidd – hy gwledydd sydd yn llawer tlotach a felly llai abl i ddelio efo’r broblem na’r DU.Mae nifer o wledydd Gorllewinol yn delio efo llawer mwy o geisiadau am loches na’r DU – yr UDA, yr Almaen, Sweden, yr Eidal er enghraifft.  Dydi Ffrainc ddim yn derbyn cymaint o geisiadau na’r DU – a’r prif reswm am hynny ydi nad ydi’r wlad honno yn cartrefu ymgeiswyr lloches am dri mis, mae Prydain yn darparu cartrefi cyn gynted a phosibl.  Gallai Prydain wrth gwrs wneud yr un peth – ond byddai David, y Mail, yr Express ac ati wedyn yn cwyno bod dinasoedd De Lloegr yn edrych fel Calais efo pobl yn cysgu ar ochr y strydoedd.

Mae David hefyd eisiau gostwng budd daliadau.  Dwi ddim yn siwr os mai son am fudd daliadau i ymgeiswyr lloches mae o yn hytrach na budd daliadau i bawb – ond mae’r budd dal mae ymgeiswyr lloches yn ei gael yn dod i £36.95 y person, yr wythnos – mae hyn yn £5.28 ar gyfer bwyd, dillad a hylendid personol y dydd.  Mae David yn ennill £67,060 y flwyddyn fel aelod seneddol.  Mae David hefyd yn mynd o gwmpas y wlad yn traddodi darlithiau – mae’n codi £150 yr awr am rheiny.  Roedd ei dreuliau am lety a theithio tros £18,000 yn 2013-2014.  A bod yn deg dydi’r ffioedd darlithio na’r treuliau ddim yn arbennig o uchel, ond mae’n rhaid eu bod yn edrych fel ffortiwn i rhywun sy’n ceisio cynnal ei hun ar £5 y diwrnod.

Ac mae yna fater arall hefyd.  Dydi o ddim yn glir os mae eisiau i ymgeiswyr lloches gael llai na £5.28 y diwrnod mae David, ynteu a ydi o eisiau i bawb gael llai o fudd daliadau er mwyn gwneud y DU yn llai atyniadol i fewnfudwyr – gyda mae mewnfudwyr wedi derbyn hawl i loches mae ganddynt hawl i fudd daliadau pellach wrth gwrs.  Rwan mae’r Toriaid wrthi’n brysur yn torri budd daliadau pobl ieuengach – fel y trafodwyd yn y blogiad diwethaf, ac efallai mai cyflymu’r broses  sydd gan David mewn golwg.  Yn sicr mae’r wasg Adain Dde yn awyddus iawn i gysylltu mewnlifiad efo budd daliadau.

Mae yna tua 7 miliwn o bobl wedi mewnfudo i Awstralia ers diwedd yr Ail Ryfel Byd – y rhan fwyaf  o Ewrop a’r rhan fwyaf o ddigon er mwyn gwella eu hunain – dwi ddim yn meddwl bod neb yn cwestiynu hynny.  Mae’r gred bod pobl efo greddf naturiol i geisio gwella eu cyflwr materol yn elfen greiddiol o’r ffordd mae’r wasg Adain Dde a phobl fel David yn gweld y Byd, a’r hyn sy’n gwneud i gymdeithasau dynol weithio.  Ond mae’n ymddangos bod y Mail, y Telegraph a’r Express yn priodoli greddfau felly i Ewropiaid gwyn.  Mewnfudo i chwilio am waith mae’r boi o Newcastle, ond chwilio am fudd daliadau mae’r sawl sy’n dweud ei fod yn dianc rhag erledigaeth yn Eritrea.  Mae’r boi o Newcastle yn weithgar, tra bod yr un o Eritrea yn ddiog.  Mae yna rhywbeth hyll iawn yn y ffordd yna o edrych ar y Byd.

Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Bwyta yn Efrog Newydd

Yn ddigon naturiol mae bwyta yn rhan bwysig o bob gwyliau a phob taith tramor. Nepell o’n gwesty yn Efrog Newydd roedd Koreatown a dyna lle aethom ni i gael ein pryd cyntaf. Dwi ddim yn cofio’n union beth wnaetho ni archebu, ond fe gafodd Menna bryd noodlaidd a ches i bryd reis ond fe […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Hwligang – Band newydd o Gaerdydd – Dilynwch nhw rwan!

Band newydd Cymraeg o Gaerdydd, byddwn yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth wrth ein dilyn! 🎤🎶🎸

— Hwligang (@hwligang_band) July 31, 2015

Parhau i ddarllen

Cael y System Allan o'm System: Manylion Gwersyll Rhyngwladol Ail Feddianu’r Caeau yn Wrecsam!

Am manylion llawn ewch i: http://www.reclaimthefields.org.uk Am y gwersyll Ganwyd Ail Feddianu’r Caeau yn y Deyrnas Unedig yn 2011, yn seren mewn cyster ehangach o frwydrau bwyd a thir ar draws y byd. Ers 2011, mae gwersylloedd Ail Feddianu’r Caeau eraill wedi helpu cefnogi cymunedau lleol mewn brwydrau, rhannu sgiliau, a ddatblygu rhwydweithiau, ac yn […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Tic Toc – Y Cyrff – (Archif ITV Cymru/Wales @ LlGC |) #archif #llanrwst

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sesiynau Galw Heibio Cyngor ar Bopeth

Bydd Cyngor ar Bopeth yn cynnal eu sesiynau galw heibio rheolaidd yn Llyfrgell Prestatyn ar 4, 11, 18 a 25 Awst rhwng 9.30 ac 1.00. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r llyfrgell ar 01745 854841 neu anfonwch e-bost at llyfrgell.prestatyn@sirddinbych.gov.uk … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Bywyd newydd o hyd yn yr hen chwedl

Wn i ddim pryd ddiwethaf yr edrychais ar S4C, nac ar unrhyw sianel deledu, am ddwyawr a hanner solet.  Amser go fawr yn ôl. Fe gydiodd GWYDION, sioe gerdd agoriadol Eisteddfod Maldwyn, o’r eiliadau cyntaf, am fod ynddi’r peth hwnnw sy’n anghenraid a hanfod pob cyflwyniad llwyddiannus, – cywair, ac undod cywair.  Ym Mhedwaredd Gainc […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Problema’ dy Arddega’ – Y Chwedlau #maerfelanarnai

rhysllwyd.com: Teithio yn America

Un traddodiad ymneilltuol Cymreig does gen i ddim bwriad brwydro yn ei erbyn yw’r arfer o roi mis cyfan o wyliau i’r Gweinidog ym mis Awst bob blwyddyn. Fel rheol mae’r mis yna’n diflannu’n sydyn gyda’r ddefod flynyddol o fynd i’r Eisteddfod (am wythnos gyfan fel Cymro diwylliannol da), ymweld a theulu a mynychu o […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dyn efo pen ceffyl

Hwn ydy teitl yr ail stori fer yn yr e-lyfr Ffrangeg gan Sylvie Lainé a brynais yn ddiweddar – stori am Ffrancwr sydd yn mynd ar ei wyliau mewn pentref bach yn Ne Ffrainc; mae o’n mynd i’r farchnad i brynu anrheg i’w ffrind; wrth iddo brynu gwin lleol at stondin, mae cwsmer arall yn dechrau siarad efo’r gwerthwr….  Ddylwn i ddim dweud mwy. Mae’n stori’n hynod o ddiddorol ac mae Sylvie’n darllen yn araf a chlir. Y tro ‘ma, defnyddiwyd yr amser gorffennol mewn nifer o’r brawddegau; y cam nesaf naturiol ac effeithiol, rhaid dweud.  Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Glaw, a Chroeso Iddo

Daeth diwedd ar y sychder. Yn ystod y ddeuddydd diwethaf rydym ni wedi casglu 1,500 liter o’r to i’r tanc mawr, ac ychydig yn fwy i’r un bach wrth ymyl yr ardd flodau. Mae 1000 liter yn barod wedi ei drosglwyddo i danciau’r cae, ac mae’r pridd fel cors felly dylem ni fod yn iawn […] Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Dianc i wisgo denims blêr Tra’n dawnsio i Gandelas o dan y sêr. #Eisteddfod

Dianc i wisgo denims blêr
Tra’n dawnsio i Gandelas o dan y sêr.

#Eisteddfod

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Grŵp Darllenwyr Dydd Iau

Mae Grŵp Darllenwyr Dydd Iau yn cyfarfod ar ddydd Iau cyntaf y mis yn Llyfrgell Prestatyn rhwng 2.00 a 3.00pm. Cynhelir cyfarfod y mis hwn ar 6ed Awst a bydd y grŵp yn trafod teitlau amrywiol gan Anita Shreve. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pam bod y Toriaid yn hapus i bechu’r ifanc?

Roeddwn i ‘n fy ugeiniau yn ystod wythdegau ‘r ganrif ddiwethaf, ac roedd gen i deulu ifanc am y rhan fwyaf o’r ddegawd honno.  Degawd Thatcher oedd hi wrth gwrs – cyfnod sy’n cael ei gysylltu efo diweithdra, ymosodiadau ar hawliau gweithwyr, tori… Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: BBC Cymru Fyw: Pethe at Ddant Pawb – Pigion Celfyddydol Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2015

                      Gyda’r wenwisg wedi’i smwddio, y cerdyn Clwb Carafanwyr Cymru’n sgleinio’n braf, a’r ddolen i we-dudalen rhagolygon y tywydd yn ffefryn mawr ar hyn o bryd, mae ’na siawns da … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed- ennill a gwario

Pedwaredd ran y gyfres am ‘hanes y bêldroed yn y Blaenau’.

Dan benawd ‘Amrywiol’ cawn fân wybodaeth yn ymwneud â thîm y Blaenau ym mlynyddoedd cynnar yr 20fed ganrif, megis cofnod am 1908 a ddywed ‘Agor Cae Newborough Medi 1908′, a chanlyniad y g… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Windows 10 yn Gymraeg ar gael nawr!

Mae Windows 10 wedi ei lansio ac mae ar gael yn Gymraeg o’r cychwyn. Sut mae cael gafael ar Windows 10? Os ydych ar Windows 7 ac 8.1 ac wedi diweddaru’n gyson bydd ar gael i chi am ddim drwy gydol y flwyddyn nesaf. Os ydych ar ryw fersiwn cynt o Windows neu heb fod […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Triptych (DeOscuro / Canolfan Mileniwm Cymru / Chapter)

Peth cyffredin yw mynychu’r theatr a phrofi cynhyrchiad heriol, ond yn aml, mae dramodwyr yn pregethu i’r cadwedig. Anaml y gwela i gynhyrchiad Cymreig sy’n cyfathrebu’n uniongyrchol â chynulleidfa newydd, ond yr wythnos hon, ces i brofiad pur wahanol. Ydych … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: Y Gwyll yn dychwelyd ar S4C

Bydd rhaid i wylwyr y gyfres Y Gwyll/Hinterland nodi dydd Sul 13 Medi 2015, fel diwrnod pwysig yn eu calendr, gan mai dyna’r dyddiad mae Y Gwyll yn dychwelyd i sgrin S4C. Bydd yr ail gyfres o’r ddrama dditectif afaelgar …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Y Neuadd: vers libre cyfatebol i’r Cywydd Croeso

Dyma’n cyffur; ein narcotig cymdeithasol blynyddol.   ’Da ni’n Bobl Steddfod; cyfryngol a chŵl.   Dyma’n dihangfa – o’r ddinas, neu o’r dolydd, du – heidiwn yn un tuag addewid ysbeidiau heulog, seiadu mewn pebyll, a chwistrelliadau cynghannedd i hen wythiennau.   Siawns y bydd hi’n arw a’r glaw dros y gledd a’r gadair yn […] Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Y Grym a fo Gyda Chwi

Darllen y rhain ti sydd raid

(Munud i Feddwl 31/7/15)

Ddydd Sadwrn diwethaf, mewn galaeth bell, bell i ffwrdd (sef Comic-Con Manceinion) wnes i weld nifer go dda o zombies, Doctoriaid Who, arwyr a dihirod o gomics megis Batman a Joker, llu o gymeriadau ffantasi eraill ac, wrth gwrs, Darth Vader, catrawd o Storm Troopers a nifer o Jedi o’r ffilmiau Star Wars.

 Mae gan wahanol fathau o gomics a ffilmiau eu dilynwyr brwd ond, hyd y gwn i, Star Wars yw’r unig stori ffantasi adloniannol sydd wedi esgor ar grefydd go iawn allan yn y byd go iawn.  Yn ôl cyfrifiad 2011 roedd tua 200,000 o Jedi yn y Deyrnas Gyfunol a chanran uchel ohonyn nhw yng Ngheredigion.  

Mae’n debyg mai protest yn erbyn cofnodi daliadau crefyddol mewn cyfrifiadau swyddogol oedd wrth wraidd y ffenomenwm.   Wedi dweud hynny dyw hi ddim yn syndod fod crefydd y Jedi wedi taro tant gyda chynifer o bobl gan fod George Lucas wedi llunio stori Star Wars dan ddylanwad Joseph Campbell, yr arbenigwr ar grefyddau a mytholegau bydeang ac awdur The Hero With  a Thousand Faces.  Un o ddywediadau enwog Joseph Campbell oedd “All religions are true, but none are literal.”  Mewn un ystyr, felly, mae stori Star Wars a chrefydd y Jedi yr un mor alegorïol wir ag unrhyw grefydd arall.

Un o’r cysyniadau canolog yn y ffilm oedd ochr olau ac ochr dywyll y ‘Grym’ bondigrybwyll hwnnw sydd, meddir, yn hydreiddio trwy bob dim ac sy’n sail i’r bydysawd.  Fel alegori mae’n gysyniad pwerus gan ei fod yn tanlinellu gwirionedd sylfaenol iawn, sef fod gan bob un ohonom ei ochr dywyll, ei gysgod (chwedl Jung).  Heb ei fai, heb ei eni.  Ac o edrych ar hanes y ddynolryw dros y canrifoedd pwy all wadu nad ydym fel unigolion a rhywogaeth yn aml iawn wedi croesi drosodd yn llwyr i’r ochr dywyll.

Ond boed i bob un ohonom am heddiw, o leiaf, mewn meddwl, gair a gweithred, lwyddo i ymwrthod â’r temtasiwn i groesi drosodd i’r ochr dywyll.  Bore da …….. a’r Grym a fo gyda chwi.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dal amser i ymuno yn Sialens Ddarllen yr Haf Torri Pob Record

Mae dros 3000 o blant wedi ymuno yn Sialens Ddarllen yr Haf yn llyfrgelloedd Sir Ddinbych yn barod – ac mae dal digon o amser i ragor ymuno. Mae llyfrgelloedd Sir Ddinbych yn rhedeg Sialens Ddarllen yr Haf, sy’n gofyn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Talwrn y Trosiadau

Annwyl gyfeillion, Am 11:00 ar ddydd Iau y 6ed o Awst eleni cynhelir digwyddiad arbennig iawn ym mhabell Prifysgol Aberystwyth ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, sef ‘Talwrn y Trosiadau’. Gornest fydd hon lle bydd nifer o unigolion blaengar ym mydoedd ysgolheictod, ysgrifennu, a chyfieithu, yn dewis eu hoff gyfieithiad i’r Gymraeg a dadlau o’i blaid […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: ARDDANGOSFA CRIW CELF YM MHARC GWLEDIG LOGGERHEADS

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhedeg adref

Mae fy mab ifancaf yn rhedeg bron bob dydd naill gyda’r tîm neu ar ei ben ei hun. Aeth i nofio efo’i chwaer i dŷ eu ffrind saith milltir i ffwrdd ddoe a phenderfynu rhedeg adref. Rhedodd ar ochr y prif ffyrdd a thrwy’r dref yn cyfarchu ffrindiau a basiodd. Gyrrodd testun neges o dro i dro i ddweud lle’r oedd o ar y pryd fel y byddwn i’n gwybod ei fod o’n iawn. Daeth adref yn ddiogel; roedd ei grys-T yn wlyb socian efo’r chwys.  Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed

Yn ôl ym mis Tachwedd 2014 penderfynodd Pwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru gynnal ymchwiliad i cyfloedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed Gall fod yn anodd i bobl dros 50 oed ddod o hyd i swydd, yn enwedig … Continue reading Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwr

Bydd Cylch Darllen y Dysgwyr yn cyfarfod yn Llyfrgell Rhuthun ar Gorffennaf 31 am 3.00pm. Llyfr y mis yw O Tyn y Gorchudd  gan Angharad Price. Cyfrol arobryn Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi 2002, sef hunangofiant dychmygol hen fodryb yr awdures … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ar daith!

Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn mynd ar daith dros yr haf gyda 20 cyngerdd a pherfformiad – yng Nghymru a thu hwnt – a bydd rhai o ddoniau gorau Cymru yn ymddangos ynddyn nhw wrth Berfformio dros Gymru! Mae Dawns Genedlaethol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2015-07-30 13:37:42

SESIWN GWYCH YNG NGHANOLFAN Y DDERWEN AR DDYDD MERCHER 29 GORFFENNAF DARLUNIO AC ARGRAFFU WEDI YSBRYDOLI GAN GERRIG, CREGYN A PHETHAU O LAN Y MOR, I GREU BANERI PAPUR LLIWGAR. Diolch o galon i Tara Dean a phlant a staff y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fideo wyth: Dipyn bach o splwrj – warhammer

Mae ‘na geeks a wedyn mae ‘na gîcs. Ma geeks yn edrych ar Game of Thrones ac yn chwarae cwpl o gems ar y ffon neu’n mynd i’r sinema i wylio Marvel films neu rhyw nonsens gwyllt. Wedyn mae gîcs. Mae gîcs, wrth ei wirfodd, yn mynd i’r goedwig gyda chleddyfau a clogwyni ac yn […] Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: the-lesbian-label: faunaflorah: gimme ❤️

the-lesbian-label:

faunaflorah:

gimme

❤️

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Pan oedd cusannau Ionawr yn brathuyn faindrwy dy wallt bregus,a’th wefys yn sycha dy eiriau’n…

Pan oedd cusannau Ionawr yn brathu

yn fain

drwy dy wallt bregus,

a’th wefys yn sych

a dy eiriau’n sychach fyth;

Doedd dim gwant gen i

i garu. 

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: be-cutfree-and-hope: Follow a depression blog with a little…

be-cutfree-and-hope:

Follow a depression blog with a little pinch of happiness

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: be-a-serial-killer: Isn’t Lisbon such a lovely city? by Miguel

be-a-serial-killer:

Isn’t Lisbon such a lovely city? by Miguel

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo