fel y moroedd: ymarfer corff efo’r hoff ganeuon

Dw i a fy mhlant yn gwneud ymarfer corff wrth wylio fideo Japaneaidd You Tube ers misoedd. Yn ddiweddar dechreuodd fy merched wneud yr un ymarferion efo eu hoff gerddoriaeth. Syniad da! Dyma brofi ar fy hoff ganeuon Beach Boys. Maen nhw’n berffaith! Fel arfer bydda i wedi blino ar ôl gorffen y fideo Japaneaidd sydd yn para ond tri munud, ond roeddwn i’n cael llawer o hwyl fel fe wnes i bedair cân, un ar ôl y llall. Y gân orau i ddefnyddio ar y dechrau ydy Kokomo oherwydd bod hi’n araf. Yna Catch a Wave, Surfin USA, I Get Around, Fun Fun Fun ac yn y blaen. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nico gan Leusa Fflur Llewelyn

Hei! Mae ‘na lwyth o nofelau da i blant 11-14 mwya sydyn! Ac mae hon yn un o fy ffefrynnau: Nofel ffantasi, llawn antur a dychymyg, am fyd sydd o dan Lyn Celyn. Dwi’n gwybod bod galw am nofelau o’r math yma, ac mi ddylai hon blesio. Un o gyfres Mellt ar gyfer darllenwyr 11-14 […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dwy sedd ymylol Lib Dem

Blogiad arall ydi hwn sy’n edrych ar y seddau ymylol yng Nghymru -fel mae’r rheiny yn cael eu diffinio gan Ladbrokes.Mae polau Ashcroft yn rhoi syniad i ni o beth sy’n digwydd yn seddi ymylol Lib Dem hefyd.  Roedd y polio diweddaraf ar gyfer y rha… Parhau i ddarllen

Glo Man: COFIWCH BRYNU EICH COPI

Blog Glyn Adda: Anogaeth Brenin

Yn yr hen Daily Torygraph heddiw (wn i ddim a yw yn y papurau eraill), hanes newydd ac annisgwyl braidd am ddigwyddiadau trychinebus can mlynedd yn ôl. Pwy oedd yn benderfynol o gael rhyfel ?  Yn gyntaf a phennaf, dynion ifainc chwech neu saith o wladwriaethau Ewrop, gyda’r merched ifainc yn dod ymlaen i’w hannog […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Moulsecomb Forest Garden

Mi roeddwn in yn Brighton bythefnos yn ol.  Ac ar bore  Gwener, mi es i ymweld ag ardd:  “Moulsecomb Forest Garden“ sydd wrth yml yr orsedd yn Moulsecomb, ardal o Brighton.  R’on i’n digwydd bod ar campws (Mulsecomb) Prifysgol Brighton - sydd yn agos iawn, a roedd gan yr ardd diwrnod agored.

Mae’r ardd yn wych - yn tyfu llysiau gyda cymorth pobl gwahanol o’r cymuned: rhai oedolion gyda anablau dysgu, pobl ifanc eraill sydd ddim yn mynd i ysgol arferol ar hyn o bryd, a disgyblion o ysgolion o gwmpas yr ardal, yn ogystal a gwirfoddolwyr a.y.y.b.   A mae nhe hefyd yn cynnal bob fath o ddigwyddiadau yna hefyd.  Yn ddiweddaf, mae’r prosiect wedi bod yn adeiladu tŷ: ond dim unrhyw tŷ, ond tŷ gwyrdd - a roedd Russell, sy’n gyfrifol am y prosiect yma yn esbonio pa mor anodd ydy dod o hyd i  adnoddau gwyrdd.  Mae’r waliau wedi eu gwneud o forglawdd (? “cob“ yn Saesneg) traddodiadol  a’r to o wair lleol.  Dyma llun o rhan o’r tŷ ac o Russell:A dyma llun o’r ardd (yn anffodus mi roedd o’n bwrw ar y pryd…). 


Mae bob math o weithredau yn digwydd yn yr ardd: yn cynnwys coginio a gwaith coed: dyma llun o’r gweithdy gwaith coed:


Da, te? A mae ’na fwy o wybodaeth am yr ardd ar ei blog nhw
A dyma ty arall, gwellt, a chafodd ei gwbwllhau yn gynhrarach


Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Mae’r Lluarth yn Sych

Mae’r lluarth yn sych, a phobman arall hefyd. Dim mwy na phedwar diferyn, ys dywedan nhw fan hyn ‘cuatro gotas’, ers bron i dair wythnos. Anarferol iawn i Asturias, hyd yn oed yng nghanol haf. Gyda’r sychder, daw’r morgrug yn eu miloedd. Bob tro rwy’n clirio chwyn neu iorwg dyna nhw’n rhedeg am eu bywydau. […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Adolygiad o Gwylliaid!

Newydd glywed y bydd dwy ferch ysgol yn adolygu Gwylliaid ar raglen Pnawn Da ar S4C ar Orffennaf 30! Wyddwn i ddim bod plant yn adolygu llyfrau plant ar y rhaglen, ond go dda de? Da iawn Tinopolis, da iawn S4C. Bydd raid i mi wylio’r slot rwan – yn nerfus y tro yma wrth […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: trysor

Mae’r gŵr wedi etifeddu drôr offerynnau gan ei dad. Ei daid a wnaeth a rhoi i’w fab 85 mlynedd yn ôl. Mae’r campwaith hwn gan grefftwr medrus mewn cyflwr ardderchog. Wrth i dad fy ngŵr symud i fyw efo ei ail fab yn Las Vegas, mae o’n gorfod cael gwared ar nifer o bethau a hwn oedd un ohonyn nhw. Dw i’n siŵr y bydd o’n cael ei basio i’n mab hynaf un diwrnod (ac i’w mab wedyn…) Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y seddi ymylol Tori / Llafur

Reit – mi wnawn ni gychwyn efo’r seddi sy’n ymylol rhwng Llafur a’r Toriaid lle mae Llafur yn ail. Wnawn ni ddim edrych ar Gogledd Caerdydd – bach iawn oedd mwyafrif y Toriaid o’r blaen ac mae pob etholiad ers 2010 yn awgrymu y bydd y Toriaid yn colli … Parhau i ddarllen

Golwg360: Rasys newydd i Fformiwla Un

Phil Kynaston sy’n pendroni’r goblygiadau Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gwell hwyr na hwyrach

RHONDDA CYNON TAF CBC, ABERAMAN GOGGorff 24, 2014Llaf 356 (39.4%; -30.0%)Anninynnol 276 (30.6%; +30.6%)Plaid Cymru 228 (25.2%; -5.3%)TUSC 23 (2.5%; +2.5%)Toriaid 20 (2.2%; +2.2%)Mwyafrif 80 Parhau i ddarllen

Blog Sali Mali: Efo’n llygad bach i…..

Mae wedi bod yn ddiwrnod hir. Wedi bod yn gweithio; yn gorfoleddu ar ôl torri trwy’r wal pan na fûm yn medru sgwennu am wythnosau – a chredwch fi, mae hynny’n achos gorfoledd. Wedyn yn galaru, yn rhyfeddu, yn chwarae, … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cof

A beach boy oedd fy ngŵr pan oedd yn ei arddegau yn Hawaii. Roedd o’n arfer mynd i nofio efo ei frawd a’u ffrindiau’n aml (er nad oedd yn llwyddo i feistroli syrffio.) Beach Boys oedd ei hoff fand hefyd. Un diwrnod dalion nhw octopws. Roedden nhw’n mynd i’w fwyta (doedden nhw ddim yn gwybod sut) a’i gadw fo yn y bŵt nes iddyn nhw gyrraedd lle addas. Roedden nhw’n gyrru’n llawen yn gwrando ar Beach Boys efo’r octopws druan ym mŵt y car…. Fwyton nhw mohono wedi’r cwbl.  Parhau i ddarllen

Y Llwyfan: Geraint Lovgreen

Pryd ddechreuodd dy ddiddordeb di mewn cerddoriaeth? Mae’n siwr mai tua 9-10 oed oeddwn i (tua canol y 1960au) pan ges i a fy chwaer a ’mrawd dri o senglau’r Beatles a gramoffôn gen Nain i Nadolig. Dyna hi wedyn, … Continue reading Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dewi Emrys, ei gadeiriau a’i gymeriad coll

Sut ddyn oedd y bardd Dewi Emrys? Dyna fydd y rhaglen ddrama ddogfen Dewi Emrys: Cythraul yr Awen yn ei ofyn nos Sul, 27 Gorffennaf. Yna, nos Fawrth, 29 Gorffennaf mewn rhifyn arbennig o’r gyfres Pethe,Twm Morys a’r Cadeiriau Coll, …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Dychmygwch Gaza…

Mererid Mair Williams sy’n dychmygu sut fyddai pethau, petai Gaza ym Mhen Llyn… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cyflwynwraig S4C yn derbyn Gwobr Goffa Bob Davies

Ar ddiwrnod olaf Y Sioe Frenhinol ddoe (24 Gorffennaf) derbyniodd Meinir Jones, cyflwynwraig cyfres Ffermio S4C, Wobr Goffa Bob Davies, Undeb Amaethwyr Cymru. Un o Sir Gaerfyrddin yw Meinir, a magwyd hi ar Fferm Maesteilo yng Nghapel Isaac ac mae’n …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Pethe: Pethe : Llanelli Jon Gower

Ar drothwy Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr bydd rhaglen arbennig o Pethe yn rhoi cyfle i ni ddod i adnabod tref Llanelli ac un o’n hawduron cyfoes mwyaf poblogaidd – Jon … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiad 2015 a’r polau piniwn

Cip brysiog ar y sefyllfa gyffredinol yn gyntaf.  Y peth cyntaf i’w ddweud ydi nad ydi’r polau confensiynol yn rhoi gwybodaeth gysact i ni.Er enghraifft petai pol YouGov heddiw yn cael ei wireddu ar ddiwrnod etholiad, a phe bai yna ogwydd unffurf … Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Pwy laddodd Iesu Grist?

Fel anghydffurfiwr fy ateb yw mai FI lladdodd yr Iesu, gan iddo farw er mwyn maddau FY mhechodau.

Mae’r Beibl yn awgrymu bod yna ryw fath o gynllwyn rhwng yr Iddewon a’r Rhufeiniad i’w dienyddio heb osod bai penodol ar y naill ochr na’r llall ond gan… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Betio gwleidyddol ac etholaethau Cymreig

Mae na un neu ddau wedi gofyn i mi wneud rhywbeth ar y darogan etholiadol sydd wedi ei seilio ar brisiau betio ar flog Ladbrokes.  Dwi methu postio linc yr eiliad hon oherwydd fy mod i ffwrdd ac yn gweithio efo 3G Vodafone.  Dydi’r system dio… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cynifer o gyngherddau

Clywais fod Beach Boys yn cynnal dros 100 o gyngherddau’r flwyddyn hyd yn oed heddiw. Dw i heb sylweddoli bod nhw’n dal i fod mor boblogaidd. Mae pobl ifanc ynghyd y rhai hynach yn llenwi neuadd enfawr bob tro. Fe welais wragedd canol oed yn dawnsio’n … Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Jac gan Guto Dafydd. Cyfres Pen Dafad

Yn ôl gwefan Gwales, dyma’r nofel olaf yng Nghyfres Pen Dafad ar gyfer darllenwyr 11-15 oed. Felly roedd angen gorffen efo bang, debyg! Dyma’r disgrifiad ar y wefan : Mae Jac yn darganfod corff marw yn y twyni tywod ac yn benderfynol o fynd at wraidd y llofruddiaeth trwy helpu Jim, y ditectif. Nofel llawn […] Parhau i ddarllen

Pric o Lawenydd: Gemau Diweddar, Rhan 2

Cofnod byr (ella) heddiw – o’n i isio dod a’r blog yn ôl at gemau, a gan bod y blogiad nesa yn debyg o fod am yr holl newyddion sy’n dod allan o Comic-Con, does ‘na ddim amser gwell i wneud. Be wna i, welwch chi, ydi mynd drwy’r holl gemau dwi ‘di bod yn […] Parhau i ddarllen

Pethe: Podlediad Gŵyl Arall – Plu

Elan Mererid Rhys o’r grwp Plu fuodd yn siarad gyda Lisa Gwilym mewn sesiwn yn ystod Gŵyl Arall 2014. Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cyfrannwch eich llais er mwyn creu technoleg newydd

Paldaruo yw ap newydd sy’n casglu lleisiau er mwyn creu technoleg Adnabod Llais fydd yn gweithio yn yr iaith Gymraeg. Mae Uned Technoleg Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, yn apelio ar bobl o bob oed, ac o bob ardal, i …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dal dy ddwr

Rhan o erthygl o rifyn Gorffennaf 2014:

Mae cryn brysurdeb a gweithgaredd ar safle trin dŵr Garreglwyd ar hyn o bryd. Llanast ofnadwy medd rhai; ac eraill yn holi be’ ar y ddaear sy’n digwydd yno? O chwilio a holi rhyw ‘chydig, daw’n amlwg bo… Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Llwyr Ymgolli

image

(Munud i Feddwl 24/7/14)

Ychydig flynyddoedd yn ôl mi ymgymerodd y seicolegydd Mihaly Csikszentmihalyi â phrosiect ymchwil i geisio darganfod beth sy’n gwneud pobl yn hapus.  Yr hyn a ddarganfu oedd nad pethau megis cyfoeth a statws oedd yn creu hapusrwydd, ond yn hytrach weithgareddau heriol lle oedd unigolion yn gorfod llwyr ymgolli yn yr hyn yr oedden nhw’n ei wneud.  Yr ‘ym’ sy’n cael ei golli pan fyddwn ni’n llwyr ymgolli, wrth gwrs, yw ni’n hunain. 

Mae’r neges hon, mai colli’r ymdeimlad o ni’n hunain yw’r llwybr at ddedwyddwch, yn hen neges mewn crefyddau dwyreiniol megis Bwdistiaeth a Taoistiaeth ond mae seicoleg fodern a niwroleg bellach fel petaent yn canu o’r un llyfr emynau. 

 Mae hon wedi bod yn neges gyson, hefyd, o du perfformwyr, cerddorion, artisitiaid, llenorion, gwyddonwyr a phencampwyr chwaraeon.  Yn ôl adroddiadau goddrychol gan nifer ohonyn nhw pan fyddan nhw’n llithro i ryw ystâd o ganolbwyntio dwys eithriadol, lle mae’r ymdeimlad o’r hunan yn diflannu, mae’r hyn y maen nhw’n ei gyflawni fel petai’n digwydd ohono’i hun.

 Fel ystâd mae’n fwy o ‘gwneir’ nag o ‘gwnaf’, yn ‘eir’ yn lle ‘af’, ‘cyfansoddir’ yn lle ‘cyfansoddaf’ a ‘chwaraeir’ yn lle ‘chwaraeaf’.  A dyw’r ystâd hon ddim dim jest yn digwydd i fynachod Bwdistaidd neu unigolion creadigol anarferol, chwaith; gall ddigwydd i feidrolion cyffredin os ydyn nhw’n llwyddo i fedru bod yn bresennol yn y presennol a llwyr ymgolli mewn rhyw weithgaredd neu’i gilydd.  Dyna darddiad yr ymadrodd ‘ex-stasy’, sef sefyll y tu allan i chi’ch hunan.

 A finnau wedi llwyr ymgolli yn y Munud i Feddwl hwn does dim byd ar ôl i’w ddweud, felly, ond ‘Terfynir hyn o lith a gadewir y stiwdio’.

 http://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow#t-1041349

 http://en.wikipedia.org/wiki/Flow_(psychology)

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Anweledig (Cwmni Frân Wen)

Llun gan Iestyn Hughes. Roedd Anweledig yn benllanw gwych i berl o flwyddyn ym mywyd Aled Jones Williams. Os na wnaethoch chi brofi un o’i gampweithiau eleni, rhaid gofyn; sut mae’r tywydd ar blaned Mawrth? Bu’r awdur amryddawn yn dadlennu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dal i fynd

Un o fy hoff fand ydy Beach Boys. Ces i wybod ar ddamwain bod nhw’n dal i ganu ac wedi dathlu’r 50fed pen-blwydd ddwy flynedd yn ôl. Maen nhw’n canu mewn cyngherddau’n helaeth, hyd yn oed yn Japan yn denu torfeydd mawr. Maen nhw’n llawer hynach bellach wrth gwrs ond yn canu bron cystal efo eu cytgord nodweddiadol braf. Dyma Catch a Wave, fy hoff gân. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cystadleuaeth cam resymu ‘cyffredinoli brysiog’

Mae un o gyfranwyr anhysbys y blogiad diweddaraf yn cyhuddo Guto Bebb o Suppressio Veri – celu’r gwir. Dwi’n tueddu i fod ychydig yn fwy caredig – mae’n well gen i gredu mai cam resymu yn hytrach na chelu’r gwir oedd Guto yn ei ymateb i’r blogiadau diw… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ymunwch â’r Clwb – S4C yn lansio Sul o chwaraeon

Bydd prynhawniau Sul yn cael eu gweddnewid ar S4C o fis Medi ymlaen wrth i’r sianel lansio rhaglen Clwb a fydd yn rhoi llwyfan i chwaraeon byw, uchafbwyntiau o gampau amrywiol a lle trafod mewn sioe chwaraeon bum awr newydd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Pethe: Podlediad Gŵyl Arall – Gwenno Saunders

Gwenno Saunders fuodd yn sgwrsio gyda Lisa Gwilym mewn sesiwn yn ystod Gŵyl Arall 2014. Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Tanysgrifio i wybodaeth gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Ar hyn o bryd, rydym yn ystyried opsiynau eraill o ran ein gwasanaeth tanysgrifio e-bost. Os hoffech chi gael gwybod am wasanaethau tanysgrifio e-bost i wefan y Cynulliad yn y dyfodol, rhowch wybod i ni yma:
https://www.surveymonkey.com/s/G9PR67T Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Tony Judt: breuddwyd o heddwch yn y Dwyrain Canol

Dw i wedi ail-ddarllen traethawd gan y ddiweddar Tony Judt o 2003 ar y ‘datrysiad un gwladwriaeth’ yn Israel-Palesteina heno. Dw i newydd ddarganfod ymateb gan Judt i rai o’r ymatebion i’r traethawd gwreiddiol a dyna ffynhonnell y dyfyniad isod: [...] Ideas acquire traction over time as part of a process. It is only when […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Guto Bebb, y Toriaid a gwrth Semitiaeth

Un o’r anghytundebau bach fydd yn dod i’r wyneb o bryd i’w gilydd  rhwng Blogmenai ag aelod seneddol Aberconwy sydd gen i heddiw. Rwan ar un olwg mae Guto’n gywir.  Mae yna hanes o wrth Semitiaeth yn yr Iwerddon.   Mae’n debyg bod Guto w… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gad iddo fod

Pan fydda i mewn amser caledFe ddaw Iesu Grist ata iYn siarad geiriau o ddoethineb,”Gad iddo fod”Yn fy awr dywyllMae o’n sefyll yn union o fy mlaen iYn sisial geiriau o ddoethineb,”Gad iddo fod” Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Canllaw Mynychwyr Gwyliau Cerddoriaeth i Weithgareddau’r Haf yn Eryri

Bob haf mae rhai sy’n hoffi cerddoriaeth yn heidio i Eryri i fwynhau’r llu o wyliau cerddoriaeth sydd yn yr ardal. Ond pa weithgareddau eraill sydd ar gael yn y cyffiniau os ydych chi’n bwriadu aros ychydig mwy? Rock, blues, gwlad, indie – beth bynnag fo’ch oedran a’ch chwaeth gerddorol, ceir dewis ardderchog o wyliau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: Sioe Nadolig Llawen Cyw!

Eleni mae modd mynd a’r plantos i weld Sioe Nadolig Cyw gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn ogystal a sioeau dydd i ysgolion cynradd a meithrin, ond mae’r tocynnau yn gwerthu yn gyflym felly cofia archebu dy rai di cyn ei …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynulliad: Steve George, Clerc, Y Pwyllgor Deisebau

 
Pobl y Cynulliad; cyfres fideo a blogio gan amryw o aelodau o staff yn egluro eu gwaith yn y Cynulliad.
 
Parhau i ddarllen

Golwg360: Fideo Wyth – uchafbwyntiau arbennig o Sioe Gemau Cymru

Blog fideo Daf Prys i golwg360 Parhau i ddarllen

Golwg Trwy'r Lens: Sian & Geraint

Llongyfarchiadau mawr i Sian a Geraint ar eu priodas Ddydd Sadwrn yn y niwl a’r glaw yn Nant Gwrtheyrn. Er y tywydd roedd teimlad hudolus yn y Nant – ac roedd pawb mewn hwyliau da.Dyma gasgliad o luniau o’r diwrnod – mwynhewch!Hawlfraint Geraint Thomas… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mr Bebb a ‘gwrth Semitiaeth’ y Gwyddelod

Dwi ddim yn meddwl bod neb yn amau bod Guto Bebb yn goblyn o foi gwybodus, ond mae’n debyg nad oes fawr neb yn gwybod ei fod hyd yn oed yn gyfarwydd a fersiynau o hanes sydd erioed wedi digwydd – gwrth Semitiaeth hanesyddol yn yr Iwerddon yn yr achos yma.
Mae yna hanes o wrth Semitiaeth yn Lloegr wrth gwrs – cafodd 300 eu lladd yn 1279, a chafodd y gweddill eu hestraddodi y flwyddyn ganlynol.  Ni chaethant ddod yn ol nes i Cromwell eu gwahodd yn ol yn 1655.

Mae cymuned fechan o Iddewon wedi byw yn yr Iwerddon am fil o flynyddoedd, ac wedi bod yn wrthrych llai o wrth Semitiaeth na’r un gymuned arall yn Ewrop bron – er bod achosion felly wedi bod – roedd digwyddiad yn Limerick yn nau ddegau’r ganrif ddiwethaf er enghraifft.

Roedd gwrth Semitiaeth yn gyffredin mewn cymdeithas yn Ewrop trwy’r canrifoedd wrth gwrs – ac roedd hynny yn wir  am y feddylfryd Seisnig – fel mae’r dyfyniad yma gan George Orwell yn ei awgrymu.
There has been a perceptible anti-Semitic strain in English literature from Chaucer onwards, and without even getting up from this table to consult a book I can think of passages which if written now would be stigmatised as anti-Semitism, in the works of Shakespeare, Smollett, Thackeray, Bernard Shaw, H. G. Wells, T. S. Eliot, Aldous Huxley and various others. Offhand, the only English writers I can think of who, before the days of Hitler, made a definite effort to stick up for Jews are Dickens and Charles Reade. And however little the average intellectual may have agreed with the opinions of Belloc and Chesterton, he did not acutely disapprove of them. Chesterton’s endless tirades against Jews, which he thrust into stories and essays upon the flimsiest pretexts, never got him into trouble — indeed Chesterton was one of the most generally respected figures in English literary life.

Rhaid wrth dderyn glan i ganu

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn 92 oed

Bob tro siarada’ i efo fy mam ar y ffôn, dw i’n synnu pa mor sionc yn feddyliol ydy hi, a hithau’n 92 oed. Mae ganddi hi gymaint i adrodd bob amser fel na fedra i ddweud gair nes iddi golli ei hanadl a gorfod gorffwys am eiliad neu ddwy. Mae hi’n clywed yn berffaith dda hefyd. Mae’n dal i fyw ar ei phen ei hun efo ambell gymorth gofalwyr; mae hi’n cerdded i’r siop gyfagos ac wrth ei bodd yn paratoi picls Japaneaidd er mwyn rhoi i’w ffrindiau. Mae ganddi hi boen yma ac acw ond ar y cyfan, mae hi’n anhygoel o iach yn gorfforol a meddyliol. Mae tua 50,000 o bobl sydd yn dros 100 oed yn Japan ar hyn o bryd. Mae fy mam yn nesáu atyn nhw. Parhau i ddarllen

Pric o Lawenydd: Syrcas Hedegog Monty Peithon

Ia, ia, dwi’n gwbod – dydi hwn ddim am gemau unwaith eto. Sori. Ond does gen i ddim byd gwreiddiol na diddorol i’w ddeud am Mass Effect 2, Dragon Quest 9 a Pikmin 3, y gemau dwi’n chwarae ar y funud. Ac yn y dyddiau rhyfedd hyn cyn Comic-Con, mae o fel bod yr holl […] Parhau i ddarllen

agssc: 24 Hour Jiving Marathon 1960 – 77 Sunset Club, Barry

www.youtube.com/watch?v=Ho4_Gp8ylGk Great dancing during a 24 Hour Jiving Marathon at the 77 Sunset Club, Barry. 23 couples started the competition at Midnight on the 17th December 1960, in the hope of winning the £20 prize. Please note that the first part of this clip is mute Ar yr ail ar bymtheg o Ragfyr 1960, dechreuodd […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn holi ffermwr enwoca’ Cymru ar faes Y Sioe

Ar faes y Sioe Frenhinol yr wythnos hon bydd S4C yn cynnal sesiwn holi ac ateb arbennig iawn gydag un o amaethwyr enwoca’ Cymru – Dai Jones, Llanilar. Ar ddydd Mercher, 23 Gorffennaf am 5.15pm yn adeilad S4C, ger y …Darllen mwy Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Nodiadau ar yr ymateb i drychineb MH17

Cyn dechrau ar hon ‘dwi’n rhyw gymryd yn ganiataol nad oes angen i mi fynd trwy’r rigmarol o gondemnio saethu Boeing 777 (MH17 – 17/7)  i lawr., gan ladd 295 o bobl.  Mae’n weddol sicr i’r awyren gael ei saethu i lawr gan bobl sydd yn gefnogo… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cyhoeddi criw Fferm Ffactor 2014

Dyma nhw, y deg ffermwr sydd yn taclo her eithaf y buarth eleni. Yn y cefn mae: Wil o Lanybri, Shon o Langernyw, Gethin Lloyd o Abergorlech, Delyth o Giliau Aeron, Tudor o Garno, Tudur o Bentrefoelas. Yn y rhes flaen …Darllen mwy Parhau i ddarllen