BlogMenai.com: Beth fydd effaith yr etholiad cyffredinol ar yr etholiadau lleol?

Mae’r etholiadau cynghorau lleol yn rhai hynod anarferol oherwydd bod etholiad cyffredinol yn eu dilyn ychydig wythnosau’n ddiweddarach.  Fedra i ddim cofio i’r un peth ddigwydd yng Nghymru – er bod etholiadau lleol ac etholiad arall yn dogwydd ar… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: castell franklin

Mae “castell” y dref newydd gael ei agor fel lle ar gyfer partïon priodas, pen-blwydd, ayyb  wedi 18 mis o adnewyddu helaeth. Castell Franklin ydy’r enw. Cafodd o ei godi yn y 30au, ac mae o un o eiconau’r dref. Roedd o mewn cyflwr truenus yn ddiweddar, fodd bynnag, cyn cael ei brynu gan y perchennog presennol. Roeddwn i’n gobeithio byddai’r dref yn ei brynu a’i droi’n rhyw amgueddfa, ac felly falch iawn gweld bod ganddo fywyd newydd. Cewch chi weld y tu mewn drwy’r fideo yma. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 30 Ebrill 2017

Darlleniad y Dydd: 1 Brenhinoedd 3:10-14 (BCND:tud.312/: tud.285)

Bore da a chroeso i wasanaethau’r Fro. Gweddïwn y bydd Duw yn siarad gyda ni heddiw ac yn ein cymell i mewn i berthynas agosach gydag Ef. Cyflwynwn hefyd ein cyd-Gristnogion yn y Fro a thros y byd sy’n mynd trwy amseroedd caled yn eu bywydau. Gweddïwn . . . → Read More: Dydd Sul, 30 Ebrill 2017

Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y MATER MAWR eto

Ddoe bûm ymhlith y gwrandawyr yng Ngwrandawiad Cyhoeddus llywodraeth Cymru ynghylch Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. Wn i ddim beth a ddigwyddodd heddiw yn ail sesiwn y gwrandawiad, ond ddoe o leiaf ni chyrhaeddwyd at agwedd fwyaf dadleuol yr holl broses, sef pwysau oddi wrth gwmni niwclear Horizon i newid geiriad […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y ddarlith olaf

Traddododd y gŵr y ddarlith olaf heddiw. Bydd wythnos arall o arholiad, yna, seremoni raddio nos Wener. Bydd o’n anfon doctoriaid optometreg newydd i’r byd am y tro olaf, ac yn ymddeol ddiwedd mis Gorffennaf ar ôl gweithio yn y clinig am ddau fis. Mae o’n gweithio fel athro optometreg yn ffyddlon yn y brifysgol yma ers 21 mlynedd. Cafodd grys gwych yn anrheg gan ei ddosbarth. Mae o’n awyddus i gychwyn cam nesaf; bydd o’n brysur eto, ond yn medru gwneud pethau heb ddyddiau cau. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Pentref Llosg La Hoya

Ychydig km o gromlech la Chabola de la Hechicera (post cynt) mae olion pentref La Hoya, pentref a losgwyd yn ulw gan ymosodwyr dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Yn ôl y geiriadur, mae dau posibilrwydd i’r enw: naill ai Pant, sydd mor gyffredin yn Gymraeg, neu dir gwastad gyda mynyddoedd naill ochr (pant enfawr, […] Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Tomatos a broga

San Marzano a phedwar Gardener’s Delight. Wedi rhoi cardbord dros y gwely yma dros y gaeaf – pan wnes i godi’r cardbord roedd brogaod (llyfantod os yda chi dros Bont Borth debyg) yn mhob man. Dyna pam dwi wedi cadw llanast yng nghanol y gwely i drio rhoi ‘chydig o gartref iddyn nhw. Heblaw mod […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mynd gam ymhellach na’r Dib Lems

Mae’r Dib Lems yn enwog am gam ddefnyddio ffigyrau a graffiau – ond hyd y gwn i dydyn nhw erioed wedi defnyddio pol cyfangwbl ddychmygol – er na fyddai’n syndod mawr i mi petai hynny wedi digwydd.  Ond mae’n sicr wedi digwydd gydag un ymgeisydd Ll… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 NOFEL AM FYD DYSTOPIAN

Mae nofelau dystopian yn amlach na pheidio yn ddrych ar ein cymdeithas ni heddiw… Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Sut mae astudio yn lliniaru risg

Read this blog post in English Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn annog dull o reoli risg yn effeithiol yn nigwyddiadau’r Gyfnewidfa Arfer Da. Rhannodd Simon Pickthall ychydig o wybodaeth ar ddull Vanguard cyn gwaith y Gyfnewidfa Arfer Da ar reoli risg yn effeithiol. Rydym yn wynebu pwysau ariannol nas gwelwyd ei debyg erioed o’r blaen, […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine

Dyma gyfweliad gyda Machynlleth Sound Machine artist sydd wrthi’n cyfuno dau le yn ei waith ac wedi cynhyrchu a rhyddhau cerddoriaeth electronig Detroitaidd yn ddiweddar gyda thiwns o enwau fel Gwrthryfel Tanddaearol, Canolfan Y Tecno Amgen, a Maengwyn Hard Trax (1404). Mae un o’r disgrifadau ar dy gyfrif Soundcloud yn sôn am Belleville, Michigan, UDA, y ddinas fach lle … Parhau i ddarllen “Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine”

The post Canolfan y Tecno Amgen: cyfweliad Machynlleth Sound Machine appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Delwedd y diwrnod

National Library of Wales Blog: #LoveArt

It feels like ‘home’….. “I really like the work of Osi Osmond. I was privileged to spend time filming with him in his studio -he […] Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mai 2017 May Branch Meeting

Roedd yn braf gweld rhai ohonoch yn y cyfarfod gyda Steffan Lewis ddechrau Ebrill.  Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 3ydd Mai, 19:30, yn y bar, Canolfan Cymry Llundain.  Gyda etholiad cyffredinol annisgwyl ac – yn ol pob tebyg … Continue reading Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ffrâm ddur yn cael ei godi ar safle Glasdir

Mae’r gwaith o godi ffrâm ddur ar safle datblygiad newydd sbon ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yng Nglasdir, Rhuthun wedi dechrau. Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif. Y ffrâm gyntaf i’w chodi […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dim ond Plaid Cymru wneith amddiffyn Cymru

fel y moroedd: y gêm olaf

Bydd y gêm olaf pêl-droed heno – olaf y tymor ac olaf a fydd fy mab ifancaf yn chwarae ynddi efo tîm yr ysgol. Bydd o’n graddio mewn wythnosau. Mae o’n ymarfer a chwarae’n ffyddlon ac yn galed ers blynyddoedd. Bydd o eisiau chwarae’n hamddenol heb ymuno â chlwb yn y dyfodol. Diwedd cyfnod a dechrau un newydd. Roedd o’n chwarae neithiwr hefyd a daeth adref wedi hanner nos. Roedd rhaid i mi olchi’r iwnifform y bore ‘ma ar brys iddi sychu mewn pryd. Parhau i ddarllen

Analog: England’s screaming? 3D Monster Maze (1981) and punk auteurism in 8-bit programming

[Meant for an internal Swansea University audience at this stage, but drop me a line, wherever you are, if this sort of thing appeals to you. It’s definitively a work-in-progress though: please don’t expect much finesse.] Dr Rhys Jones Department … Continue reading Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pam pleidleisio i’r Democratiaid Rhyddfrydol ?

Sylwch ar y marc cwestiwn. Nid wy’n addo eto fy mod am wneud. Ond os gwnaf, dyma fydd y rheswm. (Hefyd rwy’n sôn am etholiadau Cyngor Gwynedd. Nid am yr Etholiad Cyffredinol.) Pam felly? I gosbi Plaid Cymru yng Ngwynedd am ei maith wiriondeb dros y blynyddoedd diwethaf. Pethau fel … 1. O, fe awn […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Diwedd y gân yw’r geiniog

Alun Rhys Chivers sy’n bwrw golwg ar berfformiad Morgannwg hyd yn hyn… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Calon yr Efengyl (Marc 16:1-15) – Dewi Tudur (23.04.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/23042017_pm_dewitudur.mp3
Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -Y Cogyn

Erthygl arall o gyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans; y tro hwn yn edrych ymlaen at fis Mai.

‘Mawrth oerllyd a gwyntogAc Ebrill cawodog,Ill dau a wnant rhyngddyntFai teg a godidog’.
Dyna, yn ôl darogan yr hen bennill yma, sut mae hi i fod ym m… Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Frontline Futures: newid ymddygiad a grymuso pobl

Read this blog post in English Sut ydyn ni’n sicrhau bod sefydliadau’n gweithio gyda’i gilydd i ddarparu’r gwasanaeth cywir yn y sefyllfa gywir, gyda chanlyniadau gwell i’r rhai sy’n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus yn aml? Siaradodd Dyfrig Williams â Melys Phinnemore i ddysgu o raglen Frontline Futures. A yw Tai yn addas ar gyfer y dyfodol? […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cartref y Cristion (2 Cor.4:13-5:10) – Rhodri Glyn (16.04.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/16042017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ah, y Dib Lems

Kate Hoey oedd un o’r ychydig ASau Llafur a ymgyrchodd i adael yr UE.  Mae’n aelod seneddol Vauxhall – etholaeth yn Lambeth – bwrdeisdref yn Llundain lle pleidleisiodd 67.5% o’r boblogaeth i aros yn Ewrop.  Mae’r Dib Lems yn eu ffordd dihafal… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn enw’r bobl

Dw i’n hynod o falch bod Marine Le Pen wedi ennill rownd gyntaf yr etholiad arlywyddol yn Ffrainc ddoe. Mae’r grwpiau efo diddordebau arbennig yn ffyrnig ac yn achosi terfysg ym mhob man. (Mae hyn yn profi pwy sy’n dda a phwy sy’n ddrwg, yn fy nhyb i.)… Parhau i ddarllen

Ifan Morgan Jones: The Tories ahead in Wales

YouGov/ITV’s poll.
It’s clear that this is going to be a historic election in Wales. A YouGov poll just released by Roger Scully shows the Tories on 40% to Labour’s 30% – in Wales!

He deserved a bardic robe for maintaining the embargo, and a poker face, on this one over the weekend. According to this poll, the Tories will win 21 seats to Labour’s 15.
The real hammer blow for Labour are the UKIP votes turning from purple to blue. Nigel Farage’s party seems to have become a gateway through which Brexit supporting Welshmen and women have passed from Labour to the Tories.

This changes the dynamic in some seats, like Ynys Môn, completely. It now looks like a Plaid vs Tory race rather than a Plaid v Labour one.
It’s not necessarily good news for Plaid Cymru, however, who could fall to 3rd place in some previously competitive seats surrounding the valleys.

I’m not convinced that this represents a new political order in Wales. Labour have a historically bad leader. Theresa May is on her honeymoon as a new PM. The Brexit sh**t hasn’t hit the fan yet.
This could well be the Tories’ high water mark in Wales for the next few decades.
What could this political volcano mean for nationalism in Wales more broadly?

It makes the argument that Wales’ political will isn’t represented at Westminster more difficult. Wales and England have become much closer aligned politically.

It could mean that Welsh Labour are more likely to support more autonomy for Wales, as it’s unlikely to be a stepping stone to Westminster anytime soon. Remember that the difference between the ’79 referendum and ’97 was more than a decade of Tory government.

UKIP as a political force in Wales seems to be in permanent decline. This can only be a good thing. At least the Tories are competent!

Progressive Alliance

What’s notable about this poll is that Welsh Labour, Plaid Cymru and the Liberal Democrats still make up a relatively comfortable majority.

What the Tories have managed to do, which the SNP did in Scotland post-Indyref, is to make the election a second referendum and then monopolise one-half of the vote.

This goes to show that FPTP doesn’t really work in multi-party systems and should ideally be replaced by PR, or better yet STV, as soon as possible.

But since we’re stuck with FPTP for the moment, is there a case for some kind of Progressive Alliance in Wales?

It’s clear that the Tories are making hay while the sun shines. But once Brexit loses its potency as an issue Labour are likely to gain ground again in Wales. It’s notable that a local election poll by YouGov has Labour in the lead, 28% to the Tories’ 26%.

Brain drain

Is has to be asked, however, to what extent Labour’s chronic mismanagement of the Welsh economy is finally coming back to bite them on the derrière?

Until the Welsh economy improves (it’s the weakest in western Europe at the moment) the brain drain to young people will continue, to be replaced only by older retirees.

Older people tend to vote for the Conservatives, while younger voters are more likely to plump for Labour.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pol Cymreig heddiw

Ar y ffigyrau yma byddai Llafur yn colli pob sedd sydd ganddynt yn y Gogledd – Ynys Mon, De Clwyd, Wrecsam, Delyn ac Alyn a Glannau Dyfrdwy.  Byddant hefyd yn colli’r ddwy sedd Casnewydd, De Caerdydd, Gorllewin Caerdydd, Pen y Bont.  Byddai r… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: A Welsh cinematic journey via the Library’s online newspapers

Whilst reading the current issue of Empire magazine, I came across an article on how “Citizen Kane” lost out to “How Green Was My Valley” […] Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Mae’r llanw mawr glas yn bygwth dyfodol ein cenedl

Aled Gwyn Job sy’n dadlau pam y dylai Leanne Wood fod wedi mentro, a sefyll i fod yn Aelod Seneddol y Rhondda Parhau i ddarllen

fideo wyth: Mellten yn Taro (am y pedwerydd gwaith…)

gan Elidir Jones Mae comic Mellten wedi bod allan am bron i flwyddyn erbyn hyn, a rhifyn #4 newydd ei ryddhau. Trwy hyn i gyd, ‘da ni yn f8 wedi byw yn ein bybl bach ac anwybyddu’r ffenomenon yn llwyr. Rhag. Ein. Cywilydd. Ond efo bwndel trwchus o’r comics wedi cyrraedd f8 HQ yn ddiweddar, diolch i olygydd Mellten, Huw Aaron,…

Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Gwyddonwyr doeth yn herio ffolineb Donald Trump

Ynghanol y gwallgofrwydd cyfoes ymysg gwleidyddion asgell-dde sy’n gwadu bodolaeth Cynhesu Byd-eang a Newid Hinsawdd, diolch o galon i’r miloedd di-ri’ o wyddonwyr gynhaliodd Orymdeithiau dros Wyddoniaeth mewn 600 o ddinasoedd ledled y byd ddoe, wrth nodi Dydd y Ddaear. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Mari lygatlas

Seren yr ardd ar hyn o bryd ydi Omphalodes (cherry ingram).

Mae’r lluniau yma braidd yn fflat eu lliw, a delweddau digidol fel hyn ddim yn medru cyfleu harddwch y glesni a symlrwydd hyfryd blodau Mari lygatlas.

Wrth bori mewn siop recordiau ail-law yn ddiweddar, mi welis i sengl Angylion Stanli, Mari Fach, ar werth am ugain punt. Mi es adra’n reit handi er mwyn chwilio am y copi brynais i Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Geiriau’r hen bunt

Os oes gennych bentwr o hen bapurau £5 dan fatres y gwely, mae gennych lai na phythefnos i’w gwario.  Ar ôl Mai 5ed, bydd y papurau hyn yn ddiwerth yn y siopau.  Bydd yr un peth yn wir am yr hen ddarnau punt ar ôl Hydref 15 eleni wedi i ni gael y darn punt […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig:Pesda Roc 2017 – Lastigband, Argraph, Phalcons, Radio Rhydd, Ffug, Maffia Mr Huws | Neuadd Ogwen, Bethesda | 29-30:04:2017

Roc yn Bethesda 2017

 Nos Sadwrn 29:04:2017 7.30yh £5
Lastigband
Argrph
Phalcons
DJ Delweddau Hen Dduwiau

Nos Sul 30:04:2017  7.30yh £10
Maffia Mr Huws
Ffug
Radio Rhydd
DJ Morrison

Tocynnau

Siop Ogwen, Bethesda

www.neuaddogwen.com Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Aw!

Polau Prydain gyfan ydi’r isod wrth gwrs – ond os oes yna rhywbeth tebyg i’r tri pol cyntaf yn digwydd yng Nghymru – ac mi gawn ni weld pan fydd pol Cymreig yn cael ei gyhoeddi ddydd Llun – mae ‘n bosibl nad y Blaid Lafur fydd yr un fwyaf yng Nghymru y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras 5k

Cynhaliwyd ras 5K a fynychwyd gan fyfyrwyr optometreg y bore ‘ma. Wedi colli cefnogaeth noddwr hael flynyddoedd yn ôl, aeth y ras yn llai bob blwyddyn yn anffodus. Diolch i’r cynnig arbennig gan eu hathro, sef fy ngŵr, fodd bynnag, rhedodd rhyw 30 gan gynnwys y gŵr a’n mab ifancaf ni. Cafodd yr holl redwyr ddau bwynt ychwanegol ar y prawf diweddaraf tra oedd y tri a gurodd eu hathro’n ennill tri phwynt! Roedd yn ras bleserus ar fore braf beth bynnag. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o synnwyr cyffredin gan UKIP

Pop Cymru: Brass ar bnawn Sadwrn: Mawr Mawr – Band Pres Llareggub #tiwn

Blog Glyn Adda: Cytuno â Rod … !

Mae’n debyg fod yna dro cyntaf i bob peth. A heddiw dyma’r hen G.A. yn cytuno â Rod Richards wrth iddo annog Leanne Wood i beidio â sefyll yn yr Etholiad Cyffredinol. Gwelaf Ifan Morgan Jones a Dylan Iorwerth yn dadlau yr un modd, er am resymau ychydig yn wahanol efallai. Mae’r sylwebyddion hyn oll […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anghytuno

Mae Fatah ac Hanas yn cytuno â’i gilydd nad oes gan Israel hawl i fodoli. Dydy’r Un sy’n rhoi’r haul yn oleuni’r dydd, a threfn y lleuad a’r sêr yn oleuni’r nos, sy’n cynhyrfu’r môr nes bod ei donnau’n rhuo ddim yn cytuno: 

“Os cilia’r drefn hon o’m gŵydd, yna bydd had Israel yn peidio hyd byth â bod yn genedl ger fy mron.” Jeremeia 31: 35, 36 Parhau i ddarllen

Golwg360: Rhaid i’r Blaid gipio Môn

Y darlithydd newyddiaduraeth Ifan Morgan Jones sy’n dyfalu beth fydd ffawd Plaid Cymru yn yr etholiad ar 8 Mehefin… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Saer yn Serennu’n y Selar

Erthygl gan Rhydian Morgan ar lwyddiant un o sêr pop y fro.

‘Nôl ar Nos Sadwrn 18fed Chwefror, cynhaliwyd un o’r nosweithiau mwyaf yng ngherddoriaeth Cymru sef Gwobrau’r Selar* yn Aberystwyth.  Fe sefydlwyd y cylchgrawn yn ôl yn 2004 a dechre… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel ffantasi Saesneg ar gyfer plant 9 +

Dwi’n gorfod argymell hwn – The Girl of Ink and Stars gan Kiran Millwood Hargrave. Hyfryd, hyfryd, hyfryd. Jest y peth i blant (ac oedolion) sy’n hoffi ffantasi – a mapiau! Ac mae’r prif gymeriad yn ferch – ond mi ddylai bechgyn fwynhau’r stori, wir yr! Mae Isabella yn breuddwydio am y gwledydd pell roedd […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Y Cynulliad wedi’i cydnabod unwaith eto efo enwebiad ar gyfer Gwobrau Gwychder Cymru Gweithredu ar Golled Clyw Cymru

Rydym yn falch iawn ein bod ar y rhestr fer unwaith eto yng Ngwobrau Gwychder Gweithredu ar Golled Clyw Cymru. Eleni rydym ar y rhestr fer ar gyfer y categori Rhagoriaeth Gwasanaeth ac wedi cael ein cynnig ar gyfer Gwobr Dewis y Bobl. Rydym yn ymdrechu’n barhaus i ragori yn ein ddarpariad o wasanaethau i … Continue reading Y Cynulliad wedi’i cydnabod unwaith eto efo enwebiad ar gyfer Gwobrau Gwychder Cymru Gweithredu ar Golled Clyw Cymru Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: ‘Nôl i’r gwely

Ddwy flynedd yn ôl mi fues i’n newid coed dau wely yn yr ardd gefn, gan feddwl gwneud dau arall yn 2016. Aeth hi’n ddoe arna’i yn gwneud hynny o’r diwedd.

Roedd coed llus -blueberry- yn y gwely triongl, ond doedden nhw ddim yn hoff o’u lle, felly maen nhw wedi mynd i rywle arall. Mae’r mefus alpaidd bach a’r cenin syfi oedd yno hefyd wedi eu symud.

Yn ogystal â phreniau newydd, mae’r pridd Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Ebrill 2017

Darlleniad y Dydd: Ioan 20:24-29 (BCND:tud.127/ BCN: tud.116)

Wel wir, pwy fasa’n meddwl? Yn ychwanegol at yr holl grafu pen ynglŷn â chanlyniadau gadael yr Undeb Ewropeaidd a’r hyn y mae’r Arlywydd Trump yn mynd i’w wneud nesaf, gallwn erbyn hyn ychwanegu ansicrwydd Etholiad Cyffredinol annisgwyl i’r pair. Beth sy’n mynd i ddigwydd a sut . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Ebrill 2017

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Rotterdam

Fuodd Mam yn byw yn Rotterdam yn ei hugeiniau am rhai blynyddoedd, felly rym ni wedi bod i’r ddinas bob ryw bum mlynedd i ymweld â ffrindiau fel teulu. Ro’n i wastad yn teimlo bod fy mhrofiad o’r ddinas wedi bod yn un o ddilyn ôl-traed fy mam, ac felly ddim wir yn gwneud amserlen fy hun a ddim wir wedi dod i adnabod y ddinas.

Penderfynais ymweld ben fy hun ac aros gyda ffrindiau mam, a hefyd fy ffrind Cisem a oedd yno’n astudio’r fiolin er mwyn cael blas o’r sîn ifanc yn y ddinas.

Wnes i gwrdd â Cisem sy’n wreiddiol o Dwrci mewn parti ar dram yng Ngwlad Pwyl a wnaethon ni yrru ymlaen yn syth bin! Roedd hi’n astudio’r fiolin ac yn rhoi gwersi, ynghyd â theithio gyda cherddorion o dro i dro. Roedd hi’n teithio ar hyn o bryd gyda perfformwraig o’r enw ‘Karsu’. Roedd hi’n byw bellach yn Koningin Emmaplein yn ne’r ddinas, mewn fflat a oedd yn eiddo i A.D. Donker, awdur llyfrau academaidd i ysgolion enwog yn yr Isel Diroedd. Roedd ei fab yn byw lawr grisiau i Cisem – artist … mi dynnais rhai lluniau o’r tu fewn hefyd… 

image
image
image
image
image

Roedd hwn mewn bocs gwydr a tua’r un maint a fy llaw.

image
image

Celf mab Donker.

image
image
image

Cefais groeso Twrceg yn fflat Cisem, gyda choffi Twrceg yn fy nisgwyl.

image

Drws nesa’ i’r fflatiau roedd amgueddfeydd hanes natur, galeri gelf enwog y Kunsthall, parc del ac ysbyty wedi eu henwi ar ôl Erasmus.

Ysbyty Erasmus

image

Cariadon ym Mharc Het

image
image

Yn un o’r coed roedd ‘na barot gwyrdd diddanu ei hun trwy bigo’r hadau coed ‘na sy’n twyrlio i lawr fel hofrennydd gyda’i big, ac yna’n eu gollwng a’u gwylio’n disgyn i’r llawr.

image

Tŵr teledu Rotterdam

image
image

Clirio addurniadau’r Hydref o’r parc yn barod i’r Gaeaf!

image

Ymlwybro wedyn i’r amgueddfa hanes natur gydag anifeiliaid a thrychfilod.

image
image
image
image
image

Roedd arddangosfa ar fywyd cyfredol anifeiliaid y ddinas, yn gorfod goroesi ymysg yr holl sbwriel.

image

Dyma nyth ‘deryn a wnaed o wifren.

image

Roedd casgliad od o anifeiliaid a oedd wedi dioddef tynged erchyll. 

Yn ystod ailaddurno ei dy yn 1987, daeth Leo Eeuwijk o hyd i’r lygoden fawr yma yn ei dŷ yn Schiedam. Cafodd y lygoden druan ei ddal rhwng y llawr a’r tô gan y sgriw.

image
image
image

Mi es i ymlaen i’r galeri gelf fodern y Kunsthall wedyn drws nesa’.

image

Yn ei weithdy ym Maputo, mae’r artist Goncalo Mabunda yn casglu arfau a metel sgrap a gafodd ei ddefnyddio yn ystod y rhyfel cartre’ pymtheg mlynedd o hyd yn Mozambique – gan ddefnyddio’r hyn mae’n dod o hyd iddo mewn i seddi, gan roi ystyr newydd i’r hen ddeunyddiau. Mae ei wefan www.crise.com nid yn unig yn feirniadol am y cydsyniad bod cyfundrefnau milwrol Affricanaidd yn rhai llawn trosedd, ond mae hefyd yn gwthio’r syniad o adlewyrchu yn bositif ar y pwêr o gelf i drawsnewid gwrthrychau, enwedig mewn cyd-destun cymdeithasau sifil Affricanaidd.

http://makingafrica.net/2015/04/featured-workgoncalo-mabunda-www-crise-com/

image
image
image

Roedd gen i ofn edrych i lawr wrth gamu ar hwn!

image

Arddangosfa gan y ffotograffydd du a gwyn enwog Peter Lindbergh.

image

Dyma lun Lindbergh yn 1988 yn mynegi ei syniad plentyndod o brydferthwch am iddo gael ei fagu yn yr ardal diwydiannol yr Almaen, y Ruhr.

image
image

Yn y tô roedd arddangosfa am ddeintyddiaeth mewn celf dros yr oesoedd. Roedd yn ddifyr iawn! Gwelwch isod ‘Santa Polonia’ – Sant Apollonia 1470-1800. Pan wnaeth Apollonia wrthod rhoi’r gorau i’w chrefydd (Cristnogaeth) yn yr ymerodraeth Rhufeinig yn 248 AC, cafodd hi ei dannedd wedi eu tynnu allan gan efail a fe dorrwyd ei gên! Er mwyn rhoi terfyn i’r boen, penderfynodd hi i neidio ar coelcerth yn wirfoddol a marw fel merthyr. Fe wnaeth ei dioddefaint hi ysbrydoli Cristnogion, a fe wnaed hi’n sant ar boen dannoedd!

image
image

Roedd galeri Witte de With ar agor yn hwyr, felly aethom i weld y celf yn fano. Mae wedi ei leoli ar stryd prysur ac ifanc y Witte de Withstraat- sy’n enwog am gael y dafarn fwyaf prysur yn Ewrop yno – De Witte Aap.

image
image
image
image
image

Roedd y ffilm yma’n anhygoel gan ddangos adeilad gwag Le Corbusier yn India.

image
image
image
image
image
image
image

Dawnsio a chwrw yn Witte De Aap.

image
image

Aethom i glwb nos WORM gan ei fod yn enwog am nosweithiau cofiadwy a celfyddydol. Roedd hi’n digwydd bod yn noson dathlu amrywiaeth rywedd, felly mewn â ni… yno cafwyd perfformiad ar ôl perfformiad gan y gymuned LGBTQ a oedd yn llawn rhyw! Dyma luniau o ddawnsiwr oedd y mwyaf gweddus i roi ar y blog! Ar un llaw, ro’n i’n falch o fod yn rhan o’r dathliad yma, ond ar y llaw arall roedd bach o ofarlôd o rhyw a roedd’na awyrgylch rhyfedd am bod y gynulleidfa oedd i gyd yno i ddawnsio a mwynhau mewn tawelwch yn gwylio ‘chydig rai oedd yn mwynhau sylw a ddim gyda lawer o dalent… !

image
image
image
image

Cyn mynd adre’ cawsom fwyd Surinamaidd o gaffi Warung Mini – mor dda, ond mor seimllyd!

Cefais snap o’r celf stryd wrth i ni gerdded adref.

image

Clwb nos breifat White’s rownd y gornel o fflat Cisem. Dyma ble mae’r dynion ariannog y ddinas yn mynd i gael cwmni merched meddai hi. Roedd yn y newyddion ‘chydig fisoedd yng nghynt am bod un o’r cwsmeriaid wedi cael ei saethu.

image

Witte yn y dydd.

image
image
image

Dyma gerflun trawiadol o ddynes Rotterdam yn dal yr awyr i fyny am i ddinas Rotterdam gael ei ddifetha’n llwyr gan fomio’r ail ryfel byd yn 1946.

image

Markthal Rotterdam llawn stondinau bwyd a bwytai tu fewn.

image
image
image

Cefais grempogau bach Iseldireg ‘poffertjes’ gyda siwgr, lemwn a sinamwn.

image

Gyda’r nos aethom i weld ffrind Cisem yn chwarae’r trwmped fel rhan o berfformiad ‘The Big Easy’ yn theatr y Rotterdamse Schouwburg. Roedd yn berfformiad a oedd yn cyfuno drama a cherddoriaeth yn Saesneg a Iseldireg gan sôn am brofiadau trigolion New Orleans wedi’r trychineb corwynt Katrina. 

image
image

Ymlwybro i weld y bariau Luchtsingel wedi i ni gael bwyd ffres hyfryd ym mwyty Sbaeneg La Cazuela.

image
image

Gin mawr nol yn Witte De Withstraat.

image

Am fy noson olaf mi es i at fy anti Loes ac wncwl Peter i aros yn eu fflat ar Benthuizerstraat gyda grisiau serth wrth i chi ddod mewn!

image

Roeddynt wedi paratoi swper arbennig i mi gyda Jennifer a Fleur yn y fflat!

image

Aethom wedyn i far. Roedd mor hyfryd bod yng nghwmni’r ddau – maent dal llwyr mewn cariad wedi degawdau o berthynas!

image
image
image

Cysgais yn y gwely tri chwarter dan lun a wnaed gan tad Peter.

image

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Brwsel Tomislav

Aduniad

Noson 1af, creu caer o obennyddion a sgwrsio

image

Cogydd o fri

image
image

Cawsom daith tywys gan Tomislav o gwmpas y Cyngor Ewropeaidd ble mae’n gweithio fel cyfieithydd i swyddfa Croatia. Cerddom heibio gwenidogion economi’r holl wledydd wedi iddynt ddod allan o gyfarfod!

Dyma ni’n ymlwybro i’r siopau yn y Marolles o Palais de Justice. Prynnais ddwy sgarff o siop ar Rue Haute am 20c.

image

Prif Sgwâr Brwsel yn goleuo fyny fel Disneyland gyda’r nos.

image

Dawnsio budr yn Bonnefooi yn oriau mân y bore wedi i ni fod i glwb nos drag Chez Maman. 

image
image
image

Cawsom hefyd noson gyda cariad Tomislav sy’n Eidalwr mewn tŷ llawn o Eidalwyr, a mi gefais brynhawn gyda Tomislav cyn ymadael yn mynd am dro i farchnad ac yna gwylio ei ffrindiau’n chwarae pêl droed mewn canolfan yn y banlieu.

Llun hyfryd o’r criw yng ngoleuni’r machlud.

image

Chwarae gyda’r bylb golau disgo.

image

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sanctaidd wyt ti

Bydda i a fy nheulu yn dy wasanaethu, Arglwyddgan godi dwylo sanctaidd i dy addoli di;Na fyddwn ni’n ymgrymu o flaen duwiau’r dynion;Byddwn ni’n addoli Duw IsraelSanctaidd wyt ti;Does neb arall fel ti;Dewiswch y diwrnod hwn bwy y byddwch yn ei wasanaet… Parhau i ddarllen