BlogMenai.com: Sibrydion 5

Agos yn Llanelli Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Sibrydion 4

Son bod mwyafrif y Blaid ym Mon am fod yn uchel iawn Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Ychwanegu ‘rhestr ddu’ i gyfrif @UnigrywUnigryw

Dw i wedi bod yn joio canlyniadau fy mhrosiect arbrofol @UnigrywUnigryw, cyfrif Twitter sy’n postio erthyglau sydd ond ar gael ar y fersiwn Cymraeg o Wicipedia. Dyma rai o’r trydariadau diddorol hyd yn hyn: Hywel Hughes Bogotá, Toni Caroll, Eilian, Edrych am Jiwlia, Gwawdodyn byr. Mae’r detholiad yn hollol randym (‘ffug-hap’ yw’r term) – heb unrhyw dueddiadau. Hyd yn … Parhau i ddarllen Ychwanegu ‘rhestr ddu’ i gyfrif @UnigrywUnigryw Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Sibrydion 3

Llafur yn perfformio’n gryfach yn Arfon nag o’r blaen – ond Plaid Cymru ar y blaen yn eithaf cyfforddus hyd yn hyn.  Pleidlais pawb arall yn chwalu – wedi polareiddio yn llwyr. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Sibrydion 2

Rhagolygon cynnar bod Plaid am ennill yn hawdd iawn ym Mon. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 8 Mai 2016

Darlleniad y Dydd: Actau 1:1-11 (BCND:tud.128/BCN: tud.118)

Byddwn yn meddwl am waith Cymorth Cristnogol heddiw ac yn gweddïo dros lwyddiant i’w gwaith ymhlith pobl sy’n byw ar gyrrion dyfroedd Bangladesh. Mae lefelau’r dŵr yn beryglus o uchel, a bywyd yn anodd iawn i lawer iawn o deuluoedd, ac wrth i’r byd gynhesu a lefelau’r môr . . . → Read More: Dydd Sul, 8 Mai 2016

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Sibrydion

Sibrydion cynnar iawn bod Plaid Cymru yn mynd i ennill Arfon yn eithaf cyfforddus Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerdyn priodas

Fe wnes i gerdyn i ffrind sydd yn priodi’r wythnos nesaf. Americanes glên a dewr ydy hi. Mae hi’n helpu’r ffermwyr yn Honduras a gweithio’n galed efo nhw ers blynyddoedd. Roedd hi’n cyfarfod hogyn lleol neis, mab gweinidog, ac maen nhw’n priodi yn Kansas o le mae hi’n dod. Byddan nhw’n byw yn America am sbel cyn mynd yn ôl i Honduras. Dw i’n dymuno pob bendith arnyn nhw. Parhau i ddarllen

Golwg360: Blog Byw: Etholiad Cymru 2016

Croeso i flog byw noson etholiad Golwg 360 Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Newid yn bosib – cofio 1992

Un o’r atgofion gwleidyddol cyntaf sydd gen i oedd Cynog Dafis yn ennill Ceredigion i Blaid Cymru am y tro cyntaf yn 1992. Roeddwn i’n chwe mlwydd oed. Dwi’n cofio’r poster yn iawn – papur gwyrdd, a llun o Cynog mewn grayscale arno. Y tro hwnnw daeth Plaid Cymru o fod yn bedwerydd yn 1987 […] Parhau i ddarllen

atgof.co: Ebrill – April 16

BlogMenai.com: Pa mor gywir oedd y polau Cymreig yn 2011?

Y tro diwethaf roedd yna etholiad Cynulliad roedd y polau yn gor gyfri’r bleidlais Lafur – ac yn tan gyfri’r un Doriaidd (a’r un Plaid Cymru i raddau llai).  Y rheswm tebygol am hyn ydi bod pleidleiswyr Llafur yn llai tueddol i bleidleisio na chef… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: coffi gwych

Doeddwn i ddim yn gwybod bod yn hollol bosib paratoi paned o goffi gwych heb declyn arbennig – tywalltwch dŵr poeth ar ben coffi mewn pot o unrhyw fath; arhoswch am funudau; tywalltwch yr hylif mewn cwpan drwy hidlydd. Dyna i gyd. Peidiwch ag yfed y gwaddod ar waelod y cwpan; golchwch yr wyneb efo fo ar gyfer croen llyfn.  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pob lwc _ _

_ _ i bawb sy’n sefyll yn enw’r Blaid fory – yn yr etholaethau, ar y rhestrau ac am swyddi comisiynwyr yr heddlu.  Cofiwch fynd allan i bleidleisio trostynt – oni bai eich bod eisoes wedi gwneud hynny trwy’r post.  Mae’n arfer i Flogmenai dde… Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Argraffiadau olaf o’r ymgyrch

Ychydig o hwyl ydi darogan etholiad, ddim mwy na llai. Mae ‘na wastad botensial am sioc fan yma fan draw, ac er mor anwadal ag y gall etholiadau fod, dim ond dau beth dwi’n meddwl sy’n gwbl sicr am yfory. Y cyntaf ydi y bydd pleidlais Llafur yn sylweddol lai nag yn 2011, ac yn ail y bydd gan UKIP aelodau cynulliad. O, a nes i anghofio, bydd gan Lafur o hyd lot mwy o seddi na neb arall.

O ran y pleidiau’n unigol, mae’n eithaf rhyfeddol dros 4 blynedd ddiwethaf fod y polau heb newid fawr ddim i’r Ceidwadwyr na Phlaid Cymru – ers 2014, mae’r Ceidwadwyr wedi yn gyson cael rhwng 19% a 23% (a rhwng 19% a 24% ar y rhestri) a Phlaid Cymru rhwng 18% a 21% (15% a 22% ar y rhestri). O ddadansoddi hynny fymryn, mae’n Ceidwadwyr fymryn yn unig i lawr, a Phlaid Cymru’n anhrawiadol o gyson. Cael a chael fydd hi am yr ail safle eto eleni; o ystyried ein bod ni wedi cael 17 mlynedd o Lafur mae’n fater o nid da lle gellir gwell i’r ddwy blaid, a bod yn garedig.

Dydi’r Democratiaid Rhyddfrydol hwythau heb weld fawr o newid eu hunain yn y polau ond mae’n debyg oherwydd UKIP y byddan nhw’n cael canlyniad go erchyll; a bydd pleidlais UKIP ar y rhestri’n rhwystr i’r Ceidwadwyr a’r Blaid rhag camu ymlaen (er, yn ôl y polau, does y naill na’r llall wedi gwneud beth bynnag). Mae’n rhyfedd er bod y gogwydd amlycaf yng Nghymru o Lafur i UKIP – a hynny’n ogwydd sylweddol – mai’r gwrthbleidiau fydd yn dioddef fwyaf yn sgil eu llwyddiant.

Ac o ran Llafur – yr un hen stori. Colli pleidleisiau wrth y drol a dal llwyddo bod ymhell ar y blaen. Does neb heblaw am y mwyaf gwirion o optimistaidd ddim yn rhagweld Llafur yn cael o leiaf ddwbl nifer y seddi y caiff yr ail blaid nos Iau wrth i rannau helaeth o Gymru eto lusgo’r gweddill ohonom i lawr gyda nhw. Roedd tactegau Llafur yn yr etholiad hwn yr un fath ag erioed o’r blaen, eu naratif a’u naws yr un fath – mae o wastad wedi gweithio a does ‘run blaid arall wedi dod o hyd i’r modd i’w gwrthdaro. Mae’r polau’n awgrymu, o leiaf o ran seddi, mai llwyddiant oedd y tactegau hynny eto fyth.

 

Prin fod f’argraffiadau wedi newid llawer dros yr ymgyrch ychwaith o ran hynny. Tua deufis yn ôl roedd hi fel petai’r Ceidwadwyr am gael etholiad da iawn eto yng Nghymru – heb sôn am enillion 2015 roedd sïon am lefydd fel Wrecsam a rhannau helaeth o’r gogledd-ddwyrain yn disgyn iddynt. Rywsut, dwi ddim yn gweld hynny’n digwydd ers digwyddiadau’r wythnosau diwethaf. Roedd hi hefyd yn ymddangos bod y gwynt yn dechrau mynd i hwyliau Plaid Cymru dros y pythefnos diwethaf nes i’r pôl diweddaraf, a ryddhawyd funudau cyn i mi ysgrifennu hyn, ddangos i’r gor-frwd yn eu plith nad oedd unrhyw symudiad yn y polau yn fwy nag o fewn y margin of error beth bynnag.

 

Dros yr ymgyrch, mae rhai etholaethau unigol wedi cael cryn sylw fel llefydd a allai newid dwylo – Aberconwy, Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro, Llanelli, Delyn, Wrecsam, y Rhondda, tair o seddi Caerdydd ac eithrio’r un ddeheuol, Bro Morgannwg a Gwŷr yn eu plith (gyda rhywfaint o sibrwd rhyfedd o Flaenau Gwent). Wedi craffu, a siarad, a darllen, a phendroni – heb fod isio sbwylio hwyl neb ddiwrnod cyn yr etholiad – dim ond dwy o’r rhain dwi’n meddwl fydd yn newid dwylo: Llanelli a Gogledd Caerdydd. Mae ‘na ambell un ar y rhestr uchod nad oes gan yr ail blaid ond breuddwyd gwrach o’i hennill petaen nhw’n onest: ond dyna ni, cyn pob etholiad mae pob plaid yn coelio’i chyffro ei hun.

 

Peidiwch â’m camddallt. Hoffwn i weld gweddnewidiad ym map gwleidyddol Cymru ddiog. Ond, unwaith eto, dwi’n eithaf sicr erbyn hyn na fydd hynny’n digwydd. Nid oes rhagorach na Chymru am siomi.

Gair cyflym hefyd am y dadleuon teledu (sydd, ysywaeth mi dybiaf heb gael fawr o sylw ymhlith y boblogaeth ar y cyfan) a’r argraff a roddodd yr arweinwyr dros yr ymgyrch. Doedd Carwyn Jones ddim yn grêt, ond llwyddodd i amddiffyn ei hun a’i lywodraeth aneffeithiol yn weddol gyfforddus a didrafferth. Roedd Kirsty Williams yn arferol o gadarn ac Alice Hooker-Stroud yn chwa o awyr iach os yn gynyddol anweledig wrth i’r ymgyrch aeddfedu. Leanne Wood, yn ôl y we, oedd orau o filltir yn y dadleuon, ond dydi hynny fawr o syndod – mae’r we yn dueddol i fod yn anghywir ynghylch gwleidyddiaeth, ac iawn oedd hi, nid mwy na llai. Un syndod mawr oedd pa mor ddiawledig oedd Nathan Gill; doeddwn i ddim yn meddwl y gallai rhywun fod cyn waethed. Imi, Andrew RT oedd y gorau o’r cyfan – rhywun nad oeddwn i erioed wedi rhoi fawr o sylw iddo o’r blaen ond oedd yn amlwg ymhob cyfweliad a rhaglen holi neu banel yn gwybod ei stwff (p’un ai a gytunwch â fo ai peidio), yn hyderus a ddim yn dod drosodd yn ddrwg chwaith.

Efallai y bydda i’n bwrw golwg dros yr etholiadau a’i oblygiadau ar ôl i’r canlyniadau ddod i mewn. Ond cyn hynny, orffenna i’r blog hwn nid gyda datganiad ond chwe chwestiwn sylfaenol a syml i bleidiau unigol Cymru ar noswyl y bleidlais ei hun.

 

        Llafur: pa mor wael sydd angen iddyn nhw ei wneud i golli etholiad yng Nghymru?

        Ceidwadwyr: sut ar ôl 17 mlynedd o Lafur, er gwaetha’r ffaith eu bod mewn llywodraeth yn San Steffan, y gall tindroi neu golli seddi gael ei ystyried yn ganlyniad da i’r brif wrthblaid?

        Plaid Cymru: a fyddai dod eto’n brif wrthblaid gyda dim ond 12-13 sedd wir yn ddigon i gyfrif fel noson lwyddiannus, eto o ystyried hirhoedledd rheolaeth Llafur ar Gymru?

        Dems Rhydd: os bydd pethau cyn waethed â’r disgwyl, 1-2 sedd, oes unrhyw obaith iddyn nhw fod yn rhan bwysig o wleidyddiaeth Cymru eto?

        UKIP: waeth faint o seddi y byddan nhw’n eu hennill, ydyn nhw wir am allu cadw disgyblaeth a bod yr un faint o grŵp erbyn 2021?

        Gwyrddion: pryd ddaw hi’n amlwg i’r Gwyrddion – sydd eto’n debygol o ennill dim sedd – mai’r unig ffordd y byddan nhw o unrhyw bwys yng ngwleidyddiaeth Cymru ydi drwy fod yn blaid werdd sy’n gwbl annibynnol, fel yn yr Alban?

A dwi’n siŵr, waeth pa ganlyniad a gawn, y bydd hyd yn oed mwy o gwestiynau i’w gofyn fore Gwener!  

Parhau i ddarllen

eiriandyfed: Cerfluniau tap parsel a phapur newydd/Parcel tape and newspaper sculptures

Cerfluniau wedi eu gwneud o bapur newydd a thap parsel.
Sculptures made from newspaper and parcel tape. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group, 11 Mai, 7.30

Bydd Ruthin Library Reading Group yn cyfarfod eto ar 11 Mai.  Y llyfr ar gyfer y mis hwn yw Sweet Caress – William Boyd Atgof cyntaf Amory yw ei thad yn sefyll ar ei ddwylo. Mae ganddi atgofion ohono’n dychwelyd ar wyliau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pwyllgor Amddifyn yr Ysbyty Coffa

Y frwydr yn parhau.
(O rifyn Ebrill 2016)

Ar ôl chwe mis union o orfod aros, fe gafwyd cyfarfod efo rhai o swyddogion y Bwrdd Iechyd.  Yn bresennol ar ran y Betsi roedd y cadeirydd Dr Peter Higson, Geoff Lang (Cyfarwyddwr Strategaeth), Ffion Johnsto… Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Georgia

Bach o bopeth BR: Tomos yn bwyta Gofry ar Rynek Warsaw, yn ddiarwybod am ei fwstas…

Tomos yn bwyta Gofry ar Rynek Warsaw, yn ddiarwybod am ei fwstas gwyn. Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Gwylio Explosions in the Sky yn Albert Hall Manceinion 22/04/16

Gwylio Explosions in the Sky yn Albert Hall Manceinion 22/04/16 Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Newcastle

Es i ymweld â fy ffrind Catrin yn Newcastle cyn iddi raddio fel Deintydd yno’r haf yma – ro’n i wedi dweud y byddwn yn ymweld 4 mlynedd yn olynol, felly roedd hi’n hen bryd gwneud y daith!

Ar ôl cyrraedd, aethom i fwyty figan bendigedig o’r enw ‘Painted Elephant’ – byddwn yn ei argymell os ydych yn digwydd bod yn y ddinas – roedd yn agos i’r stryd fawr Northumberland.

Roedd Catrin yn astudio am ei harholiadau olaf, felly cefais lawer o amser i grwydro’r ddinas tra roedd hi’n y llyfrgell yn ‘studio.

Rhwng Stryd Croydon a Stryd Tamworth yn Fenham.

image

Roedd Fenham yn llawn o’r cerfluniau yma … (ro’n i’n cadw meddwl eu bod yn edrych fel clitoris)!

image

Brecwast a dewis tê anhygoel yn y caffi Quilliam Bros – roedd yn le poblogaidd felly’n gorfod aros tua hanner awr am fwrdd – ond roedd werth aros!

image

Crwydro Central Arcade

image
image

Yna ymlaen i Grainger Market ble roedd y Marks & Spencer lleiaf sydd dal yn gwerthu stoc – yma ers y 1900au cynnar.

image

Yna ymlaen i Ganolfan Gelfyddydau Newcastle ble roedd graffiti lliwgar ar ochr yr adeilad.

image

Crwydro mewn i dafarn y Centurion i edrych ar y teils prydferth ar y nenfwd a phedwar wal.

image

Yna croesi’r afon Tyne i’r Ganolfan Celf Fodern BALTIC.

image

Coloni o adar Coesddu yn nythu ar adeilad y BALTIC o fis Mawrth i Awst pob blwyddyn.

image

Selffi Gwylan

image

Ymlwybro glannau’r Tyne yn ôl at ganol y dref wedyn gan ddal llun o ddyn busnes yn y glaw a’r holl bontydd.

image

Yna des ar draws caffi cathod CatPawCino … felly roedd yn rhaid i mi fynd i mewn!

image

Dim ond fi ac un ddynes arall roedd yno, felly roedd yn awyrgylch eithaf neis, a doedd y ddynes arall ddim yn hambygio’r cathod arall felly roedd yn braf cael bod o gwmpas yr holl gathod yn cysgu ac yn ymlacio wrth yfed coffi.

Roedd y gath lwyd yma mor ddoniol yn edrych i lawr ar y gath arall yn chwarae.

image
image
image

Roedd un gath yn fy nilyn i o gwmpas y caffi yn eisiau mwythau

image
image

Gwelais yr arwydd yma wrth fynd yn ôl i’r dref. Your Owen good!

image

A neidio mewn i fynedfa fflatiau i guddio o’r glaw a dod o hyd i gyntedd hardd.

image

Cwningen ffrind Catrin yn ôl yn y tŷ.

image

Roedd Catrin yn cael aduniad tîm rygbi myfyrwyr y Brifysgol. Cefais fynychu a gwylio yn yr oerfel, y gwynt a’r glaw – oleiaf roedd gen i gan o gwrw a chwmni!

image

Mynd am bryd o fwyd i ‘As you like it’ gyda’r nos.

image

Ar y Sul cefais grwydro eto, y tro hyn i ‘The Biscuit Factory’, gallery gelf yn nwyrain y ddinas. Roedd yna ffair ‘vintage’ ymlaen yno ble roedd môr o hipstyrs.

Graffiti ar y wal tu allan i’r galeri.

image
image
image

Roedd yr adeilad ‘art deco’ Waterstones yn hardd iawn.

image

Roedd marchnad bwyd a gemwaith mawr dan heneb Grey, felly cefais wledd fach cyn dal y trên yn ôl i Ogledd Cymru.

image
image

Parhau i ddarllen

shitclic: #Senedd16

Beti George, Sharon Morgan, Gareth Wyn Jones, Rhodri Morgan a Hywel Williams. Pump gafodd y fraint amheus o holi a stilio arweinwyr y prif bleidiau sy’n ymgiprys am sedd a grym yn etholiad Cymru eleni, fel rhan o arlwy Y Ras i’r Senedd gan griw’r Byd a’r Bedwar. Toedd y Gwyrddion ddim yn rhan o’r rhaglen, mwya’r piti, er i Alice Hooker-Stroud brofi’n ddigon tebol yn nadl arweinwyr y BBC ac ITV. Doedd gen i, yn wahanol i lawer, fawr o fynadd efo monolog-sgetsh agoriadol Dylan Iorwerth, ond roedd slot y pum holwr gwadd yn ddigon difyr. Ac eithrio’r Llundeiniwr o Gymro efallai, Dyn y Sefydliad a chyn-gynghorydd John Coed-coch sy’n ceisio creu enw iddo’i hun fel sylwebydd “craff” o’r tu allan ond sy’n ymdebygu i Victor Meldrew wedi chwerwi efo’i famwlad am ryw reswm

Byddai’n braf cael y pump nol rownd bwrdd ar S4C noson y canlyniadau, er mae’n siwr bod ganddyn nhw bethau rheitiach i wneud na mynegi barn ar ganlyniadau etholaeth Delyn am hanner awr wedi tri y bore.

A beth am Catrin Penlan y cyflwynydd? Hi oedd yn cloi pob rhaglen trwy holi Leanne, RT Davies, Gill, Williams a Jones ar leoliad allanol – gan bigo beiau ac ailadrodd y cwestiwn wrth i’r gwleidyddion siarad mewn damhegion pleidiol. Trueni felly, mai trwy gyfrwng y Saesneg y bydd hi’n gweithio ar wawr y canlyniadau fel rhan o garfan ITV Cymru-Wales. Mi fydda i’n switsio o sianel i sianel, beth bynnag, efo diwrnod wyliau ddydd Gwener yma. Ie, trist iawn feri sad. Siwr braidd mai S4C gaiff y prif sylw, gyda Dewi Llwyd, Vaughan Roderick a Bethan Lewis yn mynd ben-ben â Bethan Rhys Roberts a Nick Servini ar BBC1 – a phyndits fel Richard Wyn Jones yn pendilio rhwng y naill iaith a’r llall. Gyda’r Gorfforaeth yn addo “ei arlwy mwyaf cynhwysfawr erioed i gyd-fynd ag Etholiad y Cynulliad 2016″, bydd Radio Cymru yn cynnig “Dewi Llwyd, Vaughan Roderick a thîm o newyddiadurwyr yn cyflwyno canlyniadau etholiad y Cynulliad 2016 wrth iddyn nhw gyrraedd”. Howld on Now John. Darllediad ar y cyd ag S4C felly.

Felly, gofalwch fod digon o goffi cryf yn y pot, bricsen o siocled ar y bwrdd, a mwynhewch y canlyniadau byw, y cyffro a’r mwydro wrth i’r swyddog canlyniadau fwrdro’r Gymraeg unwaith eto eleni.

Ac ymateb y sianeli Prydeinig? Etholiadau lleol Lloegr a Maer newydd Llundain fydd canolbwynt y bydysawd. Ac eithrio‘r Alban, berig mai go isel ar agenda golygyddion newydd BBC News, Sky ac ITN fydd llywodraethau newydd y parthau datganoledig.


  

Parhau i ddarllen

Cymraeg – Good Practice Exchange at The Wales Audit Office: Effaith Cyfathrebu MAWR y Gronfa Loteri Fawr

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn gyfrifol am rannu 40% o’r arian a godir ar gyfer achosion da gan y Loteri Genedlaethol. Yma, mae’r Swyddog Cyfathrebu, Rosie Dent yn trafod sut y cafodd un ymgyrch gyfathrebu effaith ystyrlon, fesuradwy. Yng Nghymru, rydym yn rhoi tua £100,000 y dydd i brosiectau sydd â’r nod o wella bywydau […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mae gennych chi dair pleidlais – defnyddiwch nhw

BlogMenai.com: Mwy o ddeunydd uniaith Saesneg _ _

_ _ gan Lafur wrth gwrs.’Does yna ddim llawer o siaradwyr Cymraeg yng Nghasnewydd – ond mae’n amlwg nad ydi Jayne Bryant eisiau eu pleidlais nhw. Parhau i ddarllen

naturiaethwr: Y Gweinidog Teflon

Mae awdur y blog yma â gwrthwynebiad hir-dymor i gynlluniau M4 Llywodraeth Cymru. Gallwch weld erthyglau yn sôn am: Ecolaeth gwastadeddau Gwent Honiadau di-sail y llywodraeth ynghylch tagfeydd traffig a’r effaith economegol Amcanestyniadau gwallus o ran niferoedd traffig Celwyddau Llywodraeth … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

mattaran10: First Draft

Submitted a first draft of my major project yesterday. This is the subject of some celebration but perhaps more pertinently, trepidation. It is far from the finished article and is patently incomplete. It will be under review this weekend at Gregynog by my tutors. I must embrace its imperfection and rejoice in the fact that I […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y moment

Mae yna foment perffaith weithiau. Bydd o’n cael ei golli os na weithredwch chi ar unwaith. Fe welais un – yr olwg hon pan roddais gip tu allan o’r ffenestr y bore ‘ma. Dyma gael gafael yn fy iPhone a mynd allan i dynnu llun ohono fo. Roeddwn i’n gwybo… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rhowch eich barn yn Arolwg Chwaraeon S4C

A oes gennych ddiddordeb mawr mewn chwaraeon? A ydych chi’n gwylio rhaglenni fel Sgorio, Clwb Rygbi a Clwb? Os felly, byddai S4C yn falch iawn i glywed eich barn. Mae’r sianel yn cynnal Arolwg Chwaraeon arbennig sy’n cynnwys cwestiynau amrywiol …Darllen mwy Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Diweddar, Rhan 12

gan Elidir Jones Wel. Mae hi wedi bod yn sbel ers i fi wneud un o rhein. Fel fyddwch chi’n gwybod os ‘da chi’n ddilynwr brwd, wnes i weipio’r llechen yn lân yn ddiweddar, stopio poeni am y rhestr llethol o hen gemau roedd gen i, a chychwyn eto. Fedrwch chi ddarllen am yr holl…

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-05-03 09:56:17

PRESS RELEASE utopia event april 16.docx W Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Ai bod, ai peidio â bod?

Eleni eto, yr wyf i – wedi’i f’ysbrydoli gan fy ngwaith ar gyfieithiadau gyda’r Ganolfan a chynt gyda Mercator – ac Adam Wilson, y gwneuthurwr ffilmiau o Brifysgol Aberystwyth, yn ein gwedd newydd fel y cwmni ffilmiau Ffilmiau Mr Siarc, wedi dewis dathlu pen-blwydd Shakespeare drwy gynhyrchu ffilm amlieithog o’i waith. Y llynedd ‘Soned 30’ aeth â’n bryd, gyda pherfformiad gan […] Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Gwrthsemitiaeth a’r chwith

Mae’n hen bryd i ni gydnabod a datrys problem ddifrifol, sef bod gan lawer gormod o bobl y chwith wleidyddol obsesiwn annifyr gydag Iddewon. Wrth gwrs, mae rhagfarn yn erbyn Iddewon yn hen stori, ac mae’r traddodiad yn parhau ymysg y dde eithafol hefyd. Ond y gwir yw bod llawer ar y chwith, er yn brolio’u hatgasedd tuag at hiliaeth, yn euog o’r un peth, hyd yn oed os nad ydynt yn sylweddoli hynny.

Mewn gwirionedd, mae hyn wedi bod yn berwi o dan yr wyneb ers talwm. Fe ffrwydrodd dros y dyddiau diwethaf, fodd bynnag, ar ôl i hen sylwadau gan yr aelod seneddol Llafur, Naz Shah, ddod i’r amlwg, ac ar ôl i Ken Livingstone waethygu pethau’n waeth o lawer wrth geisio’i hamddiffyn. Disgyblwyd mwy o wleidyddion o’r blaid heddiw wedi i hen sylwadau o’u heiddo hwythau ddod i sylw’r wasg. Ni fyddai’n syndod os oes mwy i ddod. Y canlyniad rhyfeddol yw mai stori fawr wleidyddol y foment, yn 2016, a hithau’n wythnos etholiadau pwysig, yw gwrthsemitiaeth o fewn prif blaid y chwith ym Mhrydain. Yn hytrach na thrafod y gwasanaeth iechyd ac addysg, rydym yn canfod ein hunain yn siarad am Hitler, cytundeb Haavara 1933, a Seionaeth. Fel rhywun sy’n gosod ei hun yn sicr iawn ar begwn chwith y sbectrwm, rwyf wedi cael llond bol.

Rwyf wedi esbonio fy safbwynt ynghylch Israel a Phalesteina o’r blaen. Yn syml iawn, rwy’n cytuno’n llwyr bod llawer o bolisïau llywodraeth Israel yn anfaddeuol, tra’n cydnabod bod Hamas yn fudiad adweithiol a threisgar sy’n gwneud y sefyllfa’n amhosibl. Dyna’r cyfan sydd angen ei ddweud am y pwnc, oherwydd dylem fod yn gofyn cwestiwn pwysicach: pam siarad am Israel o gwbl fan hyn?

Yr ymateb diflas i ffrae Livingstone gan gymaint o’i gefnogwyr oedd bod ei sylwadau’n ffeithiol wir. Na: nac oeddent. Ond y drwg, rwy’n credu, yw bod mynd i ddadl fanwl ynghylch union fwriad a chyd-destun hanesyddol cytundeb Haavara ac ati’n methu’r pwynt yn llwyr. Hyd yn oed petai sylwadau Livingstone yn berffaith wir, buasent yn dal i fod yn wrthsemitig, a buasai’r dyn yr un mor hiliol am eu dweud. Nid cywirdeb ei fersiwn o hanes sy’n berthnasol, ond yn hytrach y ffaith iddo benderfynu ymateb i sylw dwl rhywun arall am Israel trwy sôn am Hitler o gwbl. Nid oedd gan y Führerunrhyw beth i’w wneud â’r mater o dan sylw. Mae’r ffaith mai malu awyr am hwnnw oedd greddf Livingstone yn hen ddigon o dystiolaeth i’w alw’n dwpsyn hiliol, heb fod angen ffonio hanesydd. Dylid cofio hefyd bod ganddo record hir o ddweud pethau dwl am Iddewon. Nid un sylw unigol yw’r drwg, felly, ond y ffaith mai dyma’r diweddaraf yn unig. Mae’n dipyn o obsesiwn ganddo.

Wrth gwrs ei bod yn wir bod y label ‘gwrthsemitiaeth’ yn aml cael ei ddefnyddio i bardduo a thawelu beirniadaeth deg o lywodraeth Israel. Ond nid dyna ddigwyddodd yn yr achos yma. Mae Ken Livingstone wedi cael ei gyhuddo o fod yn wrthsemitydd oherwydd ei fod, mewn gwirionedd, yn hilgi gwrthsemitig. Rwy’n amheus iawn o unrhyw un sy’n cael trafferth deall hynny, ac o unrhyw un sy’n gwadu bodolaeth y broblem ehangach yn ehangach.

For those in any doubt, this is just a little snapshot of what Antisemitism in 2016 looks like. It is very real. pic.twitter.com/aCImyG6OeC

— Luciana Berger (@lucianaberger) April 28, 2016

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ail dudalen flaen y diwrnod

Rhywbeth arall na fyddwn ei eisiau ar gychwyn wythnos etholiad. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tudalen flaen y diwrnod

Aw – yr union y stori fyddai plaid ei heisiau dri diwrnod cyn etholiadau: Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Cuddiad

Dwi wedi dod ar draws sawl annifail yn cuddiad yn ddiweddar.  Yn gyntaf, y llyffantod yn y pwll yn y ardd.  Mae na lechen wrth ochr y pwll –  ac yn cuddiad o dan y lechen, ryw 6 llyffant (rhai wedi dengyd erbyn cymryd y llun!).  Da gwybod bod bywyd yn y pwll  yn iach.
A dim yn bell o’r gwaith, mae rhai creaduriaid yn cael eu cyfrif wrth rhoi darn o haearn rhychiog i lawr a gweld be sy’n cuddio o dan y haearn.  Tynnais un darn o heart rhychiog i weld neidr gwair
Ac o dan un arall, llygoden bengron goch (dwi’n meddwl!: mae Llyfr Natur Iolo yn dweud ei fod yn hawdd gwahaniaethu rhwng hon (bank vole, yn Saesneg) a llygoden bengron y gwair (short tailed vole) o achos y ffwr cochfrown a’r gynffon weddol hir) ac yn bendant, roedd ffwr y llygoden yn gochfrown a’r cynffon yn weddol hir…(er ei fod yn anodd gweld maint y cynffon yn y llun).

Mae ’na greadur arall yn cuddio yn yr ardd, yn y bin compost!   Weithiau pan dwi’n llenwi’r bin mae llygoden bach yn rhedeg i ffwrdd – o dan y compost.  Dwi’n meddwl mai llygoden y coed ydy hi, ond hyd at hyn, dydy hi ddim wedi aros digon hir i fi dynnu llun.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i swper

Roedd yn saig hynod o flasus – cyw, reis, llysiau a wnaed yn yr un badell. Roedd blas lemon yn arbennig o dda. Roedd y teulu wrth ei fodd. A dweud y gwir, does dim sôn am y llysiau (nionyn, garlleg, pupur coch, pys) yn y rysáit, ond roeddwn i’n siŵr bydden nhw’n dda efo’r cyw. Oedden! Y peth gorau oedd bod popeth wedi cael ei goginio yn yr un badell. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth sydd gan Llafur Cymru a’r Alban yn gyffredin?

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Monday Readeing Group – Llyfrgell Prestatyn, 9 Mai

Bydd Monday Reading Group yn cyfarfod yn Llyfrgell Prestatyn ar 9fed Mai. Y mis hwn byddant yn trafod How to Build a Girl – Caitlin Moran My name’s Johanna Morrigan. I’m fourteen, and I’ve just decided to kill myself. I don’t … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Llyfr y Dechreuadau – Rhan 6

Dros y misoedd nesaf yng Nghaersalem bydda i’n pregethu trwy Lyfr Genesis yn y Beibl. Dwi’n gobeithio (os bydd amser yn caniatau) sgwennu blog i fynd gyda pob pregeth. Dyma’r drydedd rhan. Dyma oedd dyma oedd y rhan gyntaf, (Y Cread)dyma oedd yr ail ran (Y Cwymp), dyma oedd y drydedd rhan (Noa), dyma oedd […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr -Gwawdio’r gwan a gwadu’r gwir

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf.

Dyma’r bennod a baratowyd ar gyfer rhifyn Ebrill eleni. Aeth ar goll yn y wasg, felly mae’n ymddangos am y tro cyntaf yma ar y wefan.

Cerdyn a yrwyd adra o’r rhyfel. D… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cyn arweinydd (Llafur) Cyngor Caerdydd – eto

Blog Glyn Adda: Y Pleidiau a’u Pethau

“Cymru a’i gwleidyddiaeth dila, druenus” meddai’r hen G.A. ar ddiwedd ei flog diwethaf.  Tebyg y byddai pob plaid yn cytuno, gan ychwanegu “ac eithrio’n gwleidyddiaeth ni wrth gwrs”. Golwg sydyn heddiw ar y llenyddiaeth etholiad a ddaeth i law. “Cyfathrebiad etholiad”, sylwch chi, oedd un daflen gan Blaid Cymru. Hyd yma nid yw’r tŷ hwn […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Ian Wright yn reit?

Roeddwn wedi bwriadu sôn am hyn yr wythnos ddiwethaf, ond mi anghofiais. Ond gwell hwyr na hwyrach, cyn i dymor presennol ‘Match of The Day’ ddod i ben beth bynnag. Dros y misoedd diwethaf bu’r rhaglen boblogaidd hon yn dangos cyfres o ffilmiau byrion a’n cyflwynodd yn eu tro i un o gefnogwyr pob tîm […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bedydd

Cafodd tair eu bedyddio yn ein heglwys ni heddiw – un ferch ifanc a dwy ddynes ganol oed. Wedi clywed tystiolaethau sydyn diffuant ganddyn nhw, aeth pawb tu allan i fod yn bresennol yn y ddefod bwysig i’r Cristnogion, a rhannu eu llawenydd. Roedd yn sy… Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Blodwen

Llyfr newydd gan Idris Mathias: Dolbadau Press, 180 tudalen. £8.99. 1870 yw’r flwyddyn. Mae Blodwen Morgan yn ddeuddeg mlwydd oed ac yn gan mlynedd o flaen ei hamser. Dociau’r Mwldan ac afon yr Afon Teifi yw’r lle chwarae… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mae’n bosibl parchu ieithoedd lleiafrifol mewn etholiad

Fel mae’r pamffled hwn o Dde Caerdydd / Penarth yn ei ddangos. Gwers i Lafur a’r Dib Lems yn yr etholaeth – dwy blaid sydd methu dangos parch at iaith frodorol y wlad yn yr etholaeth honno – a thu hwnt.   Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Llion Gerallt 2016-05-01 14:16:00

via Instagram http://ift.tt/1rKe9Uw Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llongyfarchiadau i Lafur _ _

_ _ am wneud yn well nag UKIP yn asesiad Cyfeillion y Ddaear o faniffestos y pleidiau Cymreig – o 0.25 pwynt.  O – mi wnaeth Plaid Cymru yn well na’r Blaid Werdd gyda llaw.   Parhau i ddarllen