Golwg360: BLOG: Annibyniaeth yw’r unig ffordd o newid Cymru

Mae’n rhaid i Gymru ddilyn esiampl Ciwba, Costa Rica a’r gwledydd Nordig, meddai Joe Chucas Parhau i ddarllen

Hargandroid: Ini Spesifikasi Dan Harga Sony Xperia Z2 Yang Perlu Diketahui!

Spesifikasi dan Harga Sony Xperia Z2 – Sony dengan produk paling anyarnya
yang dirilis tahun ini adalah Sony Xperia Z2. Merupakan seri kedua dari seri
sebelumnya, yaitu Sony Xperia Z1, Sony telah membekali produk terbarunya dengan
spesifikasi yang t… Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Parcio am ddim

Dylai meysydd parcio Gwynedd fod yn llawnach nag arfer yr wythnosau nesaf wedi i’r cyngor sir gyhoeddi na fydd rhaid talu am barcio yn ei feysydd parcio’r penwythnos hwn a’r nesaf. Mae hynny’n ychwanegol at y cyfnod arferol o barcio am ddim cyn y Nadolig (rhwng Rhagfyr 15 a 27 eleni). Gobaith Cyngor Gwynedd, fel […] Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Dyneiddiaeth

Lansiwyd Dyneiddwyr Cymru, cangen o’r Gymdeithas Dyneiddwyr Prydain, wythnos diwethaf, ac i gyd-fynd cafwyd arolwg barn newydd sy’n dangos bod 51% o Gymry bellach yn ystyried eu hunain yn anghrefyddol. Bûm yn trafod y canlyniadau hynny, a dyneiddiaeth yn gyffredinol, ar Taro’r Post (dechrau ar ôl 25:45).

Mae’n bwysig cofio’r caveats arferol wrth ystyried arolygon barn am bwnc mor bersonol a goddrychol. Mae diffiniad pobl o grefydd yn amrywio, ac mae’n debygol bod llawer o’r bobl hynny sy’n ystyried eu hunain yn ‘anghrefyddol’ yn parhau i gredu mewn rhyw fath o dduw. Vice versa, fe ddichon bod llawer hefyd yn galw’u hunain yn Gristnogion am resymau diwylliannol, er mai’r unig adegau maent yn meddwl am y pwnc yw pan mae rhywun o YouGov yn gofyn y cwestiwn. Eto i gyd, rwy’n credu bod y patrwm dros amser yn amlwg: mae crefydd, ar y cyfan, yn dirywio. Parhau i ddirywio fydd ei thynged, hefyd, gan fod yr ‘anghrefyddol’ yn llawer iawn mwy niferus ymysg y to ifanc. Mae hyn i gyd yn newyddion da iawn, wrth gwrs.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng anffyddiaeth a dyneiddiaeth, felly? Yn bersonol, rwy’n cofleidio’r ddwy label, a buaswn yn hapus i wneud y ddwy gyfystyr â’i gilydd yn llwyr. Gwn fod ambell un yn gwrthwynebu hynny: mae rhai anffyddwyr yn mynnu mai’r cyfan yw anffyddiaeth yw ‘diffyg cred mewn duw’, ac nad oes ganddi unrhyw beth i’w ddweud am y byd y tu hwnt i hynny. Fel rwyf wedi’i grybwyll sawl tro ar y blog, rwy’n credu bod hynny’n hurt.

Mae elfen o wirionedd i’r caricature o anffyddwyr fel pobl hunan-fodlon sy’n mwynhau galw pobl grefyddol yn dwp ar y we. Rwyf wedi gwneud hynny fy hun, ac mae’n gallu bod yn llawer o hwyl. Ond rwy’n gyndyn bod angen i anffyddiaeth olygu mwy na hynny. Mae goblygiadau anferthol i absenoldeb duw, a dylem eu hwynebu. Nid yw’n gwneud synnwyr o gwbl i wrthwynebu crefydd heb wrthwynebu’r rhagfarnau hynny mae crefydd wedi gwneud cymaint i’w hyrwyddo. O’r herwydd, nid wyf yn gallu gwahanu gwerthoedd positif fel cydraddoldeb a hawliau sifil oddi wrth anffyddiaeth ei hun. Dyneiddiaeth yw’r label traddodiadol ar gyfer y casgliad hwnnw o werthoedd positif, ond dylai anffyddiaeth olygu’r un peth yn union yn fy marn i. Ysywaeth, mae’r ffaith i’r ymadrodd ‘atheism plusgael ei fathu rai blynyddoedd yn ôl i ddisgrifio’r fersiwn o anffyddiaeth rwy’n ei disgrifio fan hyn yn awgrymu ein bod wedi colli’r ddadl.

Mae’r anghrefyddol yn cofleidio nifer o labelau gwahanol: anffyddwyr, dyneiddwyr, freethinkers neu rationalists. I mi, maent i gyd yn gyfystyr, a llai dryslyd fyddai i ni gyd ddewis un. Fel yr awgrymais, buaswn i’n ffafrio ‘anffyddiaeth’ i gwmpasu’r cyfan. Eto i gyd, ac er nad yw anffyddiaeth geidwadol yn gwneud synnwyr fel cysyniad, rwy’n cydnabod bod pobl yn bodoli sy’n gwrthod bodolaeth duw ond sydd, am ba bynnag reswm, yn parhau i wrthwynebu syniadau fel ffeminyddiaeth. Petai rhaid i mi ddewis, byddai’n well gennyf Gristion blaengar ei gwleidyddiaeth nag ‘anffyddiwr’ fel yna sy’n gwadu bodolaeth duw heb wrthod y rhagfarn (er bod rhesymeg y ddau yr un mor od i mi). Mae cydraddoldeb a hawliau sifil yn bwysicach na labelau, ac, yn wir, yn bwysicach na materion diwinyddol. Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Un baned


Aeth i mewn i’r siop goffi. Doedd y lle ei hun ddim at ei ddant ond roedd o wedi cael paned yno sawl gwaith, bron pob tro yr âi i’r dre a dweud y gwir, ac wedi penderfynu ei fod yn licio’r coffi o leiaf. Cadw at ei drefn arferol. Yr un archeb bob tro.
            Cappuchino,’ cyfarthai at y weinyddes. Roedd hi’n oer tu allan a doedd o’n teimlo fawr gynhesach ei hun heddiw. Arhosai’n ddiamynedd wrth iddi ffwndro’r archeb yn y til yn ddwl.
            Did you say latte babes?’ meddai hi’n ôl ar ôl amser a deimlai fel awr. “Babes”. Dwi ddeg mlynedd yn hŷn na chdi, feddyliodd. Ac os wyt ti methu cofio un archeb funud ar ôl i mi ei gwneud mewn siop goffi fyddi di am byth, cariad.
            No. Cappuchino,’ meddai’n fwriadol nawddoglyd wrthi. Cafodd hi’r neges, doedd ‘na ddim awydd cwrteisi diangen ar hwn – roedd o jyst isio panad. ‘I’ll sit outside,’ meddai cyn lluchio arian ati a’i heglu am y drws fel petai am adael y lle.
            Cafodd le tu allan ar fwrdd unig. Roedd y dre’n brysur heddiw. Miloedd o bobl ddibwrpas yn dechrau ar eu siopa ‘Dolig. Rhoes ei sbectol haul amdano a’u gwylio’n ddirmygus; rhai’n llusgo traed ac yn gwylltio’r bobl gyflym. Neb ohonynt yn cerdded yn gall fel y gwnâi o, naill ai’n ei malwennu hi’n drwsgl neu’n llamu fel merlod. Twpsod. Pam fod pawb yn gorfod cerdded mor wahanol iddo fo? A ble oedd y blydi panad ‘na?
            Cyrhaeddodd y gweinydd. ‘Cappuchino?’ gofynnodd.
            Yes,’ cyfarthai eto, ond edifar braidd y tro hwn. Gwyddai nad oedd angen bod felly wrth ryw dipyn o weinydd ifanc druan, yn gweithio ar ddydd Sul yn lle gorwedd yn ei wely’n drewi o gwrw’r noson gynt. A dweud y gwir, dyna fyddai’n well ganddo fo wneud, ond ddigwyddodd hynny ddim. Eto. Gorfododd ei hun i ychwanegu, ‘That’s great, thank you very much’ gan daro gwên fawr ddanheddog tuag ato. Gwnaeth hynny’r tric, gwenodd y gweinydd yn ei ôl cyn mynd i glirio bwrdd arall.
            Ymfalchïai yn ei wên yn fawr. Cofiai flynyddoedd yn ôl i ferch brydferth iawn ddweud wrtho fod ganddo wên neis, a daliai at yr un ganmoliaeth fechan honno byth ers hynny. Gwyddai fod hynny’n bitw, ond mor brin y canmoliaethau a dderbyniai’n ddiffuant cadwodd honno yn ei gof. Roedd o’n coelio ei fod wedi perffeithio’i wên i guddio popeth. Ddefnyddiai o mohoni i ddal sylw merched del, budron tafarndai tywyll y ddinas, mor anaml y gweithiai y rhoes y gorau i hynny. Ond fel giât castell ei ben roedd hi’n berffaith am gadw’r cwestiynau draw.
            Trodd at y baned, a chydio ynddi, a chymryd y llymaid cyntaf. Doedd y gwpan gynnes fawr o gysur iddo. Ei glustiau fo oedd yn rhynnu wedi’r cwbl, nid ei ddwylo. 
             Roedd hi’n chwerw. Doedd ganddo fawr o amser i goffi chwerw, ond ddaeth ‘na ddim siwgr efo’r baned diolch i’r gweinydd ifanc gwirion. Trodd y wên yn wg wrth iddo droi’n ôl at syllu ar yr haid o siopwyr. Ymfalchïai yn ei wg hefyd. Dywedai wrth ei hun ei fod yn gwneud iddo edrych yn feddylgar; yn ddoeth hyd yn oed, fel petai’n ystyried dirgelon mawr ac yn eu deall yn iawn. Twyll arall wrth gwrs. Ond dydi hunan-dwyll ddim bob amser y peth gwaethaf, cyn belled â bod rhywun yn gwybod mai dyna ydi o, ac ei fod yn twyllo pawb arall hefyd.
            Cymrodd swigiad arall. Cynnes oedd y baned, yn union fel yr hoffai, a leddfodd rywfaint ar ei chwerwder, a throdd yntau ei sylw’n ôl at y stryd. Wyddai o’m unrhyw un yno. Rholiodd ei lygaid wrth weld un dyn boliog hŷn yn gwisgo hwdi porffor, yr union un yr oedd ganddo fo, a barodd iddo fwmian rhegfeydd dan ei wynt. Roedd yn gas ganddo bobl yn gwisgo’r un dillad, yn enwedig hen ddynion, fynta’n ddim tebyg iddyn nhw yn ei ben. Ddim eto o leiaf. Ac yna cwpwl tew fel dau fynydd yn sglaffio’n farus ar grempogau poeth y cabanau ‘Dolig. Roedden nhw’n edrych yn hapus, ond faliai o ddim am hynny. Mynnodd ei argyhoeddi ei hun taw’r crempogau yn hytrach na’i gilydd oedd pam yr oedden nhw’n gwenu. Wrth gwrs y gwyddai fel arall. Ond pa ots? Jyst dau fasdad tew oedden nhw. Pa hawl oedd ganddyn nhw i fod mor hapus yn edrych fel’na, tra bod o’n rhannu bwrdd â neb ond yr oerfel?
            Syrffedodd braidd ar wylio pobl a phaneidio – gwnâi fawr o les i’w dymer heddiw – a llyncodd weddill y coffi heb roi cyfle i’w hun ei fwynhau. Roedd o wedi gwastraffu deg munud ac roedd hynny’n ddigon. Roedd yn amser rhoi’r cynllun ar waith; crwydro’r dref a’r siopau ei hun, efallai trïo ambell ddilledyn cyn digalonni eu bod ddim yn ei siwtio. Efallai prynu ffilm i wastraffu awr neu ddwy’n nes ‘mlaen am na wyddai beth arall i’w wneud ag amser eithr ei wastraffu. Coffi arall beryg. Unrhyw beth i fyrhau’r munudau maith.
           
A chododd o’i sedd ac ymgorffori’n ddibwrpas i’r bobl ddibwrpas ddiddiwedd, yn un ohonyn nhw.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cymru wedi Brexit – ambell i bosibilrwydd

Un o ‘r pethau fydd yn digwydd bron yn ddi eithriad pan mae newid mawr – fel y newid fydd yn digwydd pan fydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropiaidd – ydi bod cyfres o sefyllfaoedd anisgwyl yn datblygu.  A chyfieithu term Saesneg, rydym yn son am Gyfr… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -Hel Mâg

Erthygl arall o gyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans; y tro hwn, o rifyn Rhagfyr 2005.

Mae Cymdeithas y Cambrian wedi penderfynu hel mâg eto eleni ar gyfer y ddeorfa ym Mron y Manod. Yn ogystal â hynny mae yna ymdrech i fagu diddordeb yn y gwaith … Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Efrog, 2012

Cynnau cannwyll yng Nghadeirlan Efrog, dros aelod o’r teulu a oedd yn dioddef o gancr.    Ro’n i’n agnostig heb newid mân i’w roi yn y bocs ‘elusen’, a dim ‘mynadd gen i chwaith, i roi ‘rhodd’ mewn amlen i brynu organ, neu gannwyll, neu garped, neu…   Ciliodd anffyddiaeth oedolyn. Bu i’m meddwl droi yn feddwl plentyn a safais mewn syfrdan, gan deimlo cusan o gynhesrwydd ar gefn fy ngwddf.   Daeth…

View On WordPress

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pam bod y Lib Dems yn dweud celwydd am Brexit?

Neges gan Swyddfa’r Wasg y Dib Lems:Rwan y gwir amdani ydi nad ydi hyn oll yn wir.  Mae yna nifer o bleidiau yn y DU efo agweddau digon tebyg i un y Lib Dems ynglyn a mater Ewrop.  Gallaf feddwl am bump heb orfod crafu fy mhen – y Gwyrddion a… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: galwad ffôn

Dydy beirniadaeth y rhyddfrydwyr ddim yn poeni Donald Trump; mae o’n bwrw ymlaen ar ei egwyddor. Galwodd Prif Weinidog Taiwan Mr. Trump ddoe i’w longyfarch ar ei fuddugoliaeth. Atebodd. A dyma iddo greu hanes – siaradodd Arlywydd America a Phrif Weinidog Taiwan am y tro cyntaf ers 1979 pan drodd America gysylltiad â Taiwan er mwyn plesio Tsieina. Mae Tsieina’n gandryll. Dydy Mr. Trump ddim yn poeni. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Topper ar Stiwdio Gefn , S4C

Topper ar Stiwdio Gefn, S4Cwww.facebook.com/s4c.cymru Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Allan rwan: MSM1 – Machynlleth Sound Machine #tiwn


“Darganfyddiad ar hap a damwain fod Belleville, man geni tecno Detroit, yn efeilldref â Machynlleth, a arweiniodd at greu MACHYNLLETH SOUND MACHINE. Yn sianelu ysbryd gwrthryfelgar y ddau man tra wahanol yma trwy gyfrwng cerddoriaeth electroneg, yr allbwn yw cerddoriaeth tecno wedi ei drochi yn nharth cannoedd o flynyddoedd o hanes Cymru a stormydd de-orllewinol – fersiwn Cambroddyfodolaidd o un o hoelion wyth Affroddyfodoliaeth.”

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Sengl Dolig: Catrin Nadolig – Ian Rush

Catrin Nadolig – Ian RushMae’r Dolig di cyrraedd Yr Wyddgrug yn gynnar leni. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Chroma, Local Enemy, Cadno, Hyll – Clwb Ifor Bach, Caerdydd 29:12:16

Chroma, Local Enemy, Cadno, Hyll
Clwb Ifor Bach, Caerdydd
29:12:16 | 7.30yh | £4

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Allan rwan: Anrheoli – sengl newydd gan Yws Gwynedd

AnrheoliYws Gwynedd Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Porwr Trallod ar raglen Rhys Mwyn 28/11/16

http://www.bbc.co.uk/programmes/b083hcr1
 
Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Y Gwyll, Parch, a’r New Welsh Review

Wel, gyfeillion, bu’n gyfnod prysur iawn dros y misoedd diwethaf, gyda theithiau i gynadleddau yn yr Unol Daleithiau, sgyrsiau mewn gwyliau llenyddol, prysurdeb beunyddiol tiwtora Cymraeg i Oedolion, a gwaith ymchwil y ddoethuriaeth yn llenwi f’amserlen i’r brig. Ar fy anturiaethau yn y Byd Newydd darganfum nifer o bynciau i ysbrydoli blogiau’r dyfodol, a’r rheiny fydd … Parhau i ddarllen Y Gwyll, Parch, a’r New Welsh Review Parhau i ddarllen

fel y moroedd: brodio

Mae gen i farclod glas tywyll syml. Ces i syniad i frodio arni hi, a dyma brynu edau brodwaith gwyn, a dechrau gweithio. Y canlyniad – Seren Dafydd ynghyd â gair Hebraeg dani hi sydd yn dweud hatikvah – y gobaith. Parhau i ddarllen

helo gan helen: gwella cartrefi: gwella bywydau

Meddyliwch am eich cartref. Ydi’ch cartref yn ddiogel, yn gynnes, ac yn cadw’r tywydd allan? Ydi’ch cartref yn rhywle y gallwch ddychwelyd iddo ar ddiwedd y dydd a theimlo’n hapus ac yn gyfforddus? Gobeithio mai ‘Ydy’ yw’ch ateb. Dyna ddylai fod. Achos dylai pawb allu byw mewn cartref o safon. Mae’n angen sylfaenol, ac yn […] Parhau i ddarllen

: Adfywio Dumballs Road

Croeso i fy mlog fideo diweddaraf. Wythnos yma cyfarfu’r Arweinydd a’r Cabinet yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn Dumballs Road i drafod y cynlluniau i adfywio’r ardal. Diolch, Phil   Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Mics: Awr o gerddoriaeth ddawns gan Geraint Pickard, Clinigol #tiwns

Awr o gerddoriaeth ddawns gan Geraint Pickard o Clinigol. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg -Owen T. Owens

Erthygl gan W. Arvon Roberts, yn y gyfres achlysurol sy’n edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro.

Pan fu farw Owen T. Owens, Fruitvale, Califfornia, ar y 13eg o Orffennaf, 1908, collodd Cymry San Francisco a’r gymdogaeth un o’i ffrindiau mwyaf cydymdeimladol a charedig. Ganwyd ef ym Mlaenau Ffestiniog tua 1848, yn fab i John ac Ann Owens. Bu ei dad yn ddiacon ffyddlon a Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Christmas at the Library

Well, Christmas has arrived at the Library! It’s the 2nd of December, and it’s time we joined in the festivities. If you come to the […] Parhau i ddarllen

Hargandroid: Ini Daftar Spesifikasi dan Harga Sony Xperia Z2A

Spesifikasi dan HargaSony Xperia Z2A – Sebagai salah satu produsen smartphone yang telah
mendunia, keberadaan Sony tentu tidak perlu ditanyakan kembali. Meskipun
bermunculan cukup banyak saingan di bidang yang satu ini, namun pada
kenyataannya Sony … Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell+ Prestatyn ar 9fed Rhagfyr am 4.00yh ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 10fed Rhagfyr am 10.00yh.  I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Leighton Andrews i annerch Hacio’r Iaith 2017

Am y tro cyntaf a 7fed mlwyddyn Hacio’r Iaith bydd gennym ni siaradwr gwadd i ddechrau’r diwrnod , a rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd Leighton Andrews, cyn Weinidog Llywodraeth gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg a thechnoleg Cymraeg yn rhoi ei farn ar y pwnc ‘Llywodraeth, digidol ac arloesi’. Byddwch yn barod am […]

The post Leighton Andrews i annerch Hacio’r Iaith 2017 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Mae gwefan Y Twll yn saith mlwydd oed heddiw.

Mae gwefan Y Twll wedi parhau am saith mlynedd o ddiwylliannau, celf, cerddoriaeth, ffilm, gwleidyddiaeth a threigladau ansafonol. Dw i’n dal i chwilio am ragor o gyfraniadau gyda llaw. Cysylltwch ar unwaith. Yn ogystal ag, o bosib, diod am ddim fe gewch chi’n fraint o fynegi safbwynt tu fas i unrhyw gydberthynas rhwng arian cyhoeddus a gwerthoedd … Parhau i ddarllen “Mae gwefan Y Twll yn saith mlwydd oed heddiw.”

The post Mae gwefan Y Twll yn saith mlwydd oed heddiw. appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Iesu yn ben ar ei eglwys (Colosiaid 1:18-20) – Gwion Dafydd (27.11.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/27112016_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Rhagfyr 2016

Darlleniad y Dydd: Luc 1:46-56 (BCND:tud.61 / BCN: tud.56)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’r gwahanol oedfaon ym Mro Aled heddiw. Wrth i ni nesáu at y Nadolig, dwi’n siŵr fod yr un pethau yn rhedeg trwy feddwl llawer ohonom – sut wibiodd y flwyddyn heibio mor sydyn, neu sut ydw i’n mynd i lwyddo . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Rhagfyr 2016

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Nirfana gan HMS Morris #tiwn

Nirfana gan HMS Morris o’u albwmInterior DesignInterior Design by HMS Morrisar gael ar CD neu i’w lawrlwytho. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dal ati

Dyma’r tri rhifyn diweddarach o Decision gan Gymdeithas Billy Graham. Fel gwelwch chi, maen nhw i gyd am yr etholiad arlywyddol diwethaf. Wrth eu pori nhw, fedra i ddim peidio â chofio pa mor galed roeddwn ni a’r Cristnogion eraill yn America a gwledydd eraill wedi gweddïo dros yr etholiad hwnnw. A dweud y gwir, dw i erioed wedi gweddïo o galon dros etholiad o’r blaen. Drwy drugaredd atebodd Duw ein gweddi a rhoi i ni Donald Trump yn Arlywydd America yn hytrach na Hillary Clinton. Dydy’r frwydr ddim wedi drosodd fodd bynnag fel gwelir y cynnwrf dros America. Dylen ni ddal ati. Parhau i ddarllen

S4C Caban: A fydd Stephanie’n mwynhau diwrnod ei phriodas?

Wyth mlynedd yn ôl, cyfarfu Stephanie Roberts ac Allan Oliver mewn tafarn yng Nghaernarfon, wrth i’r ddau wylio tîm Lerpwl yn chwarae. Bydd y cefnogwyr pêl-droed yn priodi nos Sul, 4 Rhagfyr yn Priodas Pum Mil, a bydd y ddau …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Lliwiau’r Môr: llwyd

Weithiau mae’r môr yn llwyd. Ar brynhawn o aeaf, gyda’r cymylau uwchben yn ei efelychu, neu yn ei adlewyrchu, ac yn arbennig ar ddiwrnod pan fydd y gwynt wedi ei ddiffodd gan fympwy’r tywydd. Un lliw sydd ar y môr ar ddiwrnod felly, ond nid yw’n ymddangos yn unlliw. Bydd y patrwm bythgyfnewidiol yn ymestyn […] Parhau i ddarllen

Carl Morris: Wicidelta/Wikidelta ar flog swyddogol Wikimedia UK

Dw i wedi dechrau fersiwn Gymraeg o gyfrif Twitter Wicidelta. Mae gen ti ddewis! O ran yr enwau yr unig wahaniaeth yw’r ‘c’ neu ‘k’ – Wicidelta neu Wikidelta. Hefyd mae Wikimedia UK wedi fy ngwahodd i ymhelaethu am Wicidelta ac mae dwy fersiwn o’r blogiad newydd fynd yn fyw: Wicidelta: erthyglau Wicipedia unigryw mewn … Parhau i ddarllen Wicidelta/Wikidelta ar flog swyddogol Wikimedia UK Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Mân wrthgyferbyniadau mawr byw

Dydi bywyd fawr ddim onid ydyw’n gydblethiad godidog ac anghyfforddus o wrthgyferbyniadau. Does fawr ddim nad ydyw’n llwyddo ei groesi ei hun; gwên drist a deigryn hapus, haul oer y gaeaf, eiliadau dyfnion sgwrs ysgafn; rhyddhad aflwyddiant a gwewyr gweld yr un sy’n tanio’th galon; jyst bod yn chdi dy hun heb wybod pwy ddiawl ‘di hwnnw. Y bodlondeb a deimlaf o wneuthur na chlywed dim a gwacter dwfn gorfod gwneud popeth. Unigedd mewn cwmni ac ymberthyn unigedd. Blinder sy’n canlyn paned o goffi mewn tipyn o gaffi ac egni a enynnir gan nofio urddasol elyrch ar ddiwrnod niwlog disymud. Myfyrio am farw a phrysurdeb difeddwl byw. Goleuadau stryd sy’n tywyllu’r enaid; duwch nos yn goleuo’r sêr. Sêr bychain dy ben yw heulwen dy ddydd, tra bod heuliau’th fyd yn gyson ymachlud.

Moment od  y bore, dal dy lygaid dy hun yn y drych wrth hanner brwsio dy ddannedd yn ddifynadd dros sinc sydd angen ei llnau. Gweld y cyfan heb weld dim. Dy dalcen yn hirach nag y bu mewn hen luniau. Y llinellau newydd fel camlesi’r lleuad, yn ensynio blinder ond yn deillio o oriau maith o chwerthin a’r hwyl a aeth i garchar y gorffennol; adeg a ddiflannodd ond sy’n esgor ar yr hyn sydd eto i ddod. A’r hen lygaid na elli ond â syllu iddynt; lympiau blonegog meddal sy’n cyfleu llond enaid o dân a rhew, o gas a charu. Yr un teimlad â methu â pheidio ag edrych ar ddamwain car. Gan un edrychiad gweled cant o bethau a aeth o’u lle, a dychmygu’r un peth hwnnw all unioni’r cyfan.

Y ffordd anghysurus honno o wybod popeth mewn eiliad hyd at ddyfnion meithaf môr ein bod, ac anghofio’r cyfan ymhen awr neu fis neu flwyddyn. Y ffordd y mae pob cam yn nesáu at rywbeth ac yn ymbellhau rhag llall. Y ffordd y mae meiddio dy roi dy hun i obaith yn fwy o fraw nag o fendith.

Y ffordd y mae popeth yn y byd mawr crwn yn wrthgyferbyniad llwyr, a’r gwrthgyferbyniadau hynny sy’n creu pob peth. A’r ffaith fy mod i’n gwybod hyn oll, heb imi erioed ei ddysgu.

Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl – 3 Rhagfyr

gan Ross Davies, Rheolwr Amrywiaeth ac aelod o Embrace, rhwydwaith anabledd y Cynulliad. Cynhelir Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl bob blwyddyn i hyrwyddo cydraddoldeb i bobl anabl, i helpu i chwalu rhwystrau a hybu urddas, hawliau a lles pobl anabl. Yn y Cynulliad, rydym yn falch o fod yn gyflogwr ac yn ddarparwr gwasanaethau hygyrch. Rydym … Continue reading Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl – 3 Rhagfyr Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Iechyd y Rhyngrwyd

Mae Mozilla wedi cyhoeddi gwybodaeth bellach am eu hymgyrch i ddiogelu’r rhyngrwyd.

The post Iechyd y Rhyngrwyd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Celebrating Christmas at The National Library

What are you up to on the evening of the 8th of December? Why not join us at the Library for an evening of festive […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Allan rwan: Nadolig Alcoholig – Hanner Pei #lawrlwythwch #ffynciwchomanawr #doligllawen

Nadolig Alcoholig by Hanner PeiNadolig Alcoholig – Hanner Pei Parhau i ddarllen

Hargandroid: Bocoran Spesifikasi Dan Harga Lenovo A889 Desember 2016

Spesifikasi dan Harga Lenovo A889 – Well, sekarang ini keberadaan handphone tidak lagi dilihat
sebagai untuk alat berkomunikasi saja. Nah, sebagai salah satu vendor terkemuka
di Tiongkok, Lenovo pun turut meramaikan produk smartphone di nusantara. L… Parhau i ddarllen

atgof.co: Tywydd Mawr – Extreme weather in Wales

BlogMenai.com: Y diweddaraf o grwp gwleidyddol mwyaf boncyrs Cymru

Dwi’n rhyw ymfalchio bod yr hyn sy’n ymddangos ar Flogmenai yn ffeithiol gywir – yn arbennig felly yn yr oes ol wirionedd sydd ohoni.  Ond mae gen i ofn ei bod yn fwy na phosibl y byddaf yn cael pethau’n anghywir heno – mae’n uffernol a anodd cadw… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Barrug

O’n i am son am y dylluan wen, ond gyda’r tywydd braf, braf [er mor oer], roedd rhaid tynnu dipyn o luniau.  Ddoe penderfynais fynd i’r gwaith ar y beic.  Er ei fod hi’n oer ofnadwy, roedd hi’n ddiwrnod braf iawn, a phobman yn edrych mor wych gyda’r haul yn sgleinio a’r golau mor fendigedig.

Ro’n yn ofalus, a doedd o ddim rhy rhewllud.  Roedd y llyn yn edrych yn hyfryd, a hefyd y coed i gyd ar y fordd i’r gwaith.


A llwyddiais i feicio yn ol, hefyd, heb ddamwain.  Ond heddiw roeddwn yn gweithio gartref, felly dechreuodd y dydd gyda cerdded ar y comin, yn hytrach nag ar y beic.

Dyma rhai o’r olygfeydd ar y comin bore ‘ma.  Mae’r rhain o’r cae gwylod, with yr anon.  Bendigedig.


Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Ffug, Argrph, Adwaith, Los Blancos. Gwdihw, Caerydd 20:12:2016

Ffug, Argrph, Adwaith, Los Blancos
Gwdihw, Caerdydd
20:12:2016 | 7.30yh | £4

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gwna dy feddwl i lawr – Mr Huw

Gwna dy feddwl i lawr #mrhuwA photo posted by Pop Cymru (@popcymru) on Nov 30, 2016 at 9:36am PSTpop-cymru.blogspot.co.uk/2016/11/gwna-dy-feddwl-i-lawr-mr-huw.html  Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Hanner Pei ar Radio Cymru

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies: Stomp Ryng-golegol Aberystwyth 2016

Cynhaliwyd y Ddawns Ryng-golegol yn Aberystwyth yn ystod penwythnos olaf Tachwedd. Bu’r hwyl yr un fath â phob blwyddyn arall, ond eleni, i ddechrau digwyddiadau’r penwythnos, cynhaliwyd STOMP yn nhafarn y Cŵps ar y nos Wener. Digwyddiad newydd oedd hwn, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies: Plant Mewn Angen 2016

Yr wythnos hon, gydag wythnos Plant Mewn Angen ar y gorwel, gwelwyd myfyrwyr brwdfrydig Prifysgol Aberystwyth yn cymryd yr awenau er mwyn codi arian ar gyfer yr elusen. Bu un clwb yn arbennig, sef Clwb Rotaract Aberystwyth, wrthi’n brysur ar … Continue reading Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Yr Ods | Cantref Gwaelod, Brooklyn, NYC | 03:12:2016

Yr OdsCantref Gwaelod, Brooklyn, Efrog Newydd03:12:2016 | 7.30yh Parhau i ddarllen

fel y moroedd: symud i canada

Addawodd dwsinau o bobl amlwg cyn yr etholiad i adael America os byddai Mr. Trump ennill, a symud i Canada. Roeddwn i’n ceisio ffeindio pwy gadwodd yr addewid ond heb lwyddo. Trueni. Ond pe baen nhw wedi cadw at eu gair, bydden nhw’n ofnadwy o draffert… Parhau i ddarllen