Blog Glyn Adda: Bywyd newydd o hyd yn yr hen chwedl

Wn i ddim pryd ddiwethaf yr edrychais ar S4C, nac ar unrhyw sianel deledu, am ddwyawr a hanner solet.  Amser go fawr yn ôl. Fe gydiodd GWYDION, sioe gerdd agoriadol Eisteddfod Maldwyn, o’r eiliadau cyntaf, am fod ynddi’r peth hwnnw sy’n anghenraid a hanfod pob cyflwyniad llwyddiannus, – cywair, ac undod cywair.  Ym Mhedwaredd Gainc […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Problema’ dy Arddega’ – Y Chwedlau #maerfelanarnai

rhysllwyd.com: Teithio yn America

Un traddodiad ymneilltuol Cymreig does gen i ddim bwriad brwydro yn ei erbyn yw’r arfer o roi mis cyfan o wyliau i’r Gweinidog ym mis Awst bob blwyddyn. Fel rheol mae’r mis yna’n diflannu’n sydyn gyda’r ddefod flynyddol o fynd i’r Eisteddfod (am wythnos gyfan fel Cymro diwylliannol da), ymweld a theulu a mynychu o […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dyn efo pen ceffyl

Hwn ydy teitl yr ail stori fer yn yr e-lyfr Ffrangeg gan Sylvie Lainé a brynais yn ddiweddar – stori am Ffrancwr sydd yn mynd ar ei wyliau mewn pentref bach yn Ne Ffrainc; mae o’n mynd i’r farchnad i brynu anrheg i’w ffrind; wrth iddo brynu gwin lleol at stondin, mae cwsmer arall yn dechrau siarad efo’r gwerthwr….  Ddylwn i ddim dweud mwy. Mae’n stori’n hynod o ddiddorol ac mae Sylvie’n darllen yn araf a chlir. Y tro ‘ma, defnyddiwyd yr amser gorffennol mewn nifer o’r brawddegau; y cam nesaf naturiol ac effeithiol, rhaid dweud.  Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Glaw, a Chroeso Iddo

Daeth diwedd ar y sychder. Yn ystod y ddeuddydd diwethaf rydym ni wedi casglu 1,500 liter o’r to i’r tanc mawr, ac ychydig yn fwy i’r un bach wrth ymyl yr ardd flodau. Mae 1000 liter yn barod wedi ei drosglwyddo i danciau’r cae, ac mae’r pridd fel cors felly dylem ni fod yn iawn […] Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Dianc i wisgo denims blêr Tra’n dawnsio i Gandelas o dan y sêr. #Eisteddfod

Dianc i wisgo denims blêr
Tra’n dawnsio i Gandelas o dan y sêr.

#Eisteddfod

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Grŵp Darllenwyr Dydd Iau

Mae Grŵp Darllenwyr Dydd Iau yn cyfarfod ar ddydd Iau cyntaf y mis yn Llyfrgell Prestatyn rhwng 2.00 a 3.00pm. Cynhelir cyfarfod y mis hwn ar 6ed Awst a bydd y grŵp yn trafod teitlau amrywiol gan Anita Shreve. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pam bod y Toriaid yn hapus i bechu’r ifanc?

Roeddwn i ‘n fy ugeiniau yn ystod wythdegau ‘r ganrif ddiwethaf, ac roedd gen i deulu ifanc am y rhan fwyaf o’r ddegawd honno.  Degawd Thatcher oedd hi wrth gwrs – cyfnod sy’n cael ei gysylltu efo diweithdra, ymosodiadau ar hawliau gweithwyr, tori… Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: BBC Cymru Fyw: Pethe at Ddant Pawb – Pigion Celfyddydol Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2015

                      Gyda’r wenwisg wedi’i smwddio, y cerdyn Clwb Carafanwyr Cymru’n sgleinio’n braf, a’r ddolen i we-dudalen rhagolygon y tywydd yn ffefryn mawr ar hyn o bryd, mae ’na siawns da … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed- ennill a gwario

Pedwaredd ran y gyfres am ‘hanes y bêldroed yn y Blaenau’.

Dan benawd ‘Amrywiol’ cawn fân wybodaeth yn ymwneud â thîm y Blaenau ym mlynyddoedd cynnar yr 20fed ganrif, megis cofnod am 1908 a ddywed ‘Agor Cae Newborough Medi 1908′, a chanlyniad y g… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Windows 10 yn Gymraeg ar gael nawr!

Mae Windows 10 wedi ei lansio ac mae ar gael yn Gymraeg o’r cychwyn. Sut mae cael gafael ar Windows 10? Os ydych ar Windows 7 ac 8.1 ac wedi diweddaru’n gyson bydd ar gael i chi am ddim drwy gydol y flwyddyn nesaf. Os ydych ar ryw fersiwn cynt o Windows neu heb fod […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Triptych (DeOscuro / Canolfan Mileniwm Cymru / Chapter)

Peth cyffredin yw mynychu’r theatr a phrofi cynhyrchiad heriol, ond yn aml, mae dramodwyr yn pregethu i’r cadwedig. Anaml y gwela i gynhyrchiad Cymreig sy’n cyfathrebu’n uniongyrchol â chynulleidfa newydd, ond yr wythnos hon, ces i brofiad pur wahanol. Ydych … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: Y Gwyll yn dychwelyd ar S4C

Bydd rhaid i wylwyr y gyfres Y Gwyll/Hinterland nodi dydd Sul 13 Medi 2015, fel diwrnod pwysig yn eu calendr, gan mai dyna’r dyddiad mae Y Gwyll yn dychwelyd i sgrin S4C. Bydd yr ail gyfres o’r ddrama dditectif afaelgar …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Y Neuadd: vers libre cyfatebol i’r Cywydd Croeso

Dyma’n cyffur; ein narcotig cymdeithasol blynyddol.   ’Da ni’n Bobl Steddfod; cyfryngol a chŵl.   Dyma’n dihangfa – o’r ddinas, neu o’r dolydd, du – heidiwn yn un tuag addewid ysbeidiau heulog, seiadu mewn pebyll, a chwistrelliadau cynghannedd i hen wythiennau.   Siawns y bydd hi’n arw a’r glaw dros y gledd a’r gadair yn […] Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Y Grym a fo Gyda Chwi

Darllen y rhain ti sydd raid

(Munud i Feddwl 31/7/15)

Ddydd Sadwrn diwethaf, mewn galaeth bell, bell i ffwrdd (sef Comic-Con Manceinion) wnes i weld nifer go dda o zombies, Doctoriaid Who, arwyr a dihirod o gomics megis Batman a Joker, llu o gymeriadau ffantasi eraill ac, wrth gwrs, Darth Vader, catrawd o Storm Troopers a nifer o Jedi o’r ffilmiau Star Wars.

 Mae gan wahanol fathau o gomics a ffilmiau eu dilynwyr brwd ond, hyd y gwn i, Star Wars yw’r unig stori ffantasi adloniannol sydd wedi esgor ar grefydd go iawn allan yn y byd go iawn.  Yn ôl cyfrifiad 2011 roedd tua 200,000 o Jedi yn y Deyrnas Gyfunol a chanran uchel ohonyn nhw yng Ngheredigion.  

Mae’n debyg mai protest yn erbyn cofnodi daliadau crefyddol mewn cyfrifiadau swyddogol oedd wrth wraidd y ffenomenwm.   Wedi dweud hynny dyw hi ddim yn syndod fod crefydd y Jedi wedi taro tant gyda chynifer o bobl gan fod George Lucas wedi llunio stori Star Wars dan ddylanwad Joseph Campbell, yr arbenigwr ar grefyddau a mytholegau bydeang ac awdur The Hero With  a Thousand Faces.  Un o ddywediadau enwog Joseph Campbell oedd “All religions are true, but none are literal.”  Mewn un ystyr, felly, mae stori Star Wars a chrefydd y Jedi yr un mor alegorïol wir ag unrhyw grefydd arall.

Un o’r cysyniadau canolog yn y ffilm oedd ochr olau ac ochr dywyll y ‘Grym’ bondigrybwyll hwnnw sydd, meddir, yn hydreiddio trwy bob dim ac sy’n sail i’r bydysawd.  Fel alegori mae’n gysyniad pwerus gan ei fod yn tanlinellu gwirionedd sylfaenol iawn, sef fod gan bob un ohonom ei ochr dywyll, ei gysgod (chwedl Jung).  Heb ei fai, heb ei eni.  Ac o edrych ar hanes y ddynolryw dros y canrifoedd pwy all wadu nad ydym fel unigolion a rhywogaeth yn aml iawn wedi croesi drosodd yn llwyr i’r ochr dywyll.

Ond boed i bob un ohonom am heddiw, o leiaf, mewn meddwl, gair a gweithred, lwyddo i ymwrthod â’r temtasiwn i groesi drosodd i’r ochr dywyll.  Bore da …….. a’r Grym a fo gyda chwi.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dal amser i ymuno yn Sialens Ddarllen yr Haf Torri Pob Record

Mae dros 3000 o blant wedi ymuno yn Sialens Ddarllen yr Haf yn llyfrgelloedd Sir Ddinbych yn barod – ac mae dal digon o amser i ragor ymuno. Mae llyfrgelloedd Sir Ddinbych yn rhedeg Sialens Ddarllen yr Haf, sy’n gofyn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Talwrn y Trosiadau

Annwyl gyfeillion, Am 11:00 ar ddydd Iau y 6ed o Awst eleni cynhelir digwyddiad arbennig iawn ym mhabell Prifysgol Aberystwyth ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, sef ‘Talwrn y Trosiadau’. Gornest fydd hon lle bydd nifer o unigolion blaengar ym mydoedd ysgolheictod, ysgrifennu, a chyfieithu, yn dewis eu hoff gyfieithiad i’r Gymraeg a dadlau o’i blaid […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: ARDDANGOSFA CRIW CELF YM MHARC GWLEDIG LOGGERHEADS

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhedeg adref

Mae fy mab ifancaf yn rhedeg bron bob dydd naill gyda’r tîm neu ar ei ben ei hun. Aeth i nofio efo’i chwaer i dŷ eu ffrind saith milltir i ffwrdd ddoe a phenderfynu rhedeg adref. Rhedodd ar ochr y prif ffyrdd a thrwy’r dref yn cyfarchu ffrindiau a basiodd. Gyrrodd testun neges o dro i dro i ddweud lle’r oedd o ar y pryd fel y byddwn i’n gwybod ei fod o’n iawn. Daeth adref yn ddiogel; roedd ei grys-T yn wlyb socian efo’r chwys.  Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed

Yn ôl ym mis Tachwedd 2014 penderfynodd Pwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru gynnal ymchwiliad i cyfloedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed Gall fod yn anodd i bobl dros 50 oed ddod o hyd i swydd, yn enwedig … Continue reading Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwr

Bydd Cylch Darllen y Dysgwyr yn cyfarfod yn Llyfrgell Rhuthun ar Gorffennaf 31 am 3.00pm. Llyfr y mis yw O Tyn y Gorchudd  gan Angharad Price. Cyfrol arobryn Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi 2002, sef hunangofiant dychmygol hen fodryb yr awdures … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ar daith!

Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn mynd ar daith dros yr haf gyda 20 cyngerdd a pherfformiad – yng Nghymru a thu hwnt – a bydd rhai o ddoniau gorau Cymru yn ymddangos ynddyn nhw wrth Berfformio dros Gymru! Mae Dawns Genedlaethol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2015-07-30 13:37:42

SESIWN GWYCH YNG NGHANOLFAN Y DDERWEN AR DDYDD MERCHER 29 GORFFENNAF DARLUNIO AC ARGRAFFU WEDI YSBRYDOLI GAN GERRIG, CREGYN A PHETHAU O LAN Y MOR, I GREU BANERI PAPUR LLIWGAR. Diolch o galon i Tara Dean a phlant a staff y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fideo wyth: Dipyn bach o splwrj – warhammer

Mae ‘na geeks a wedyn mae ‘na gîcs. Ma geeks yn edrych ar Game of Thrones ac yn chwarae cwpl o gems ar y ffon neu’n mynd i’r sinema i wylio Marvel films neu rhyw nonsens gwyllt. Wedyn mae gîcs. Mae gîcs, wrth ei wirfodd, yn mynd i’r goedwig gyda chleddyfau a clogwyni ac yn […] Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: the-lesbian-label: faunaflorah: gimme ❤️

the-lesbian-label:

faunaflorah:

gimme

❤️

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Pan oedd cusannau Ionawr yn brathuyn faindrwy dy wallt bregus,a’th wefys yn sycha dy eiriau’n…

Pan oedd cusannau Ionawr yn brathu

yn fain

drwy dy wallt bregus,

a’th wefys yn sych

a dy eiriau’n sychach fyth;

Doedd dim gwant gen i

i garu. 

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: be-cutfree-and-hope: Follow a depression blog with a little…

be-cutfree-and-hope:

Follow a depression blog with a little pinch of happiness

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: be-a-serial-killer: Isn’t Lisbon such a lovely city? by Miguel

be-a-serial-killer:

Isn’t Lisbon such a lovely city? by Miguel

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

agssc: Y Cyrff, 1985

This is the first television appearence of the group, ‘Y Cyrff’ in 1985. Later on most of ‘Y Cyrff’ members joined the pop group Catatonia, and enjoyed worldwide fame.   The ITV Cymru/Wales Archive is based at the National Library Of Wales. English: http://www.twitter.com/nssaw Facebook – ‘Archif Sgrin a Sain Cymru’     Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau: Beth sy’n digwydd ar y Maes?

Bydd pafiliwn S4C ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn llawn gweithgareddau gydol yr wythnos. Cliciwch yma i weld amserlen llawn digwyddiadau S4C yn yr Eisteddfod. Mae Cwpan Rygbi’r Byd yn agosau, ac fe fydd S4C yn darlledu naw gêm fyw, …Darllen mwy Parhau i ddarllen

ymgyrch NEWSNIGHT CYMRU campaign - Blog: So, ble’n y byd mae Newsnight Cymru?

[…] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llefarydd y Dib Lems ar ddim byd o gwbl

Hmm wele rhestr llefarwyr swyddogol y Dib Lems.  Oherwydd mai dim ond 8 aelod seneddol, mae’n ddealladwy bod Farron wedi gorfod troi pob carreg i ddod o hyd i lefarwyr.  Felly yn ogystal ag aelodau seneddol, mae’n llawn barwniaid, arglwyddi, … Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Cyflwyniad ar Dementia a’r Dychymyg ar faes Eisteddfod Meifod

Cyfle i wrando ar Dr Catrin Hedd Jones (Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia, Prifysgol Bangor) a Sian Fitzgerald (Gwasaneth Celfyddydau Sir Ddinbych) yn egluro eu partneriaeth wrth ddarparu ac ymchwilio effaith rhaglen 12 wythnos ‘Dementia a’r Dychymyg’ er lles bobl sydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Mynd i briodas yr hâf yma, neu gyda ffrindiau sy’n dathlu eu…

Mynd i briodas yr hâf yma, neu gyda ffrindiau sy’n dathlu eu pen-blwyddi?

Dyma gardiau newydd llawn hwyl gena i, £2.75 yr un, neu 4 am £10.
Ar gael yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Gyrrwch neges neu ebostiwch rhysaneurin@hotmail.co.uk os a diddordeb. x

********************************************************************************

Attending a wedding this summer, or have any friends who are celebrating their birthdays? 


Here are some fun new cards I have illustrated. £2.75 each, or 4 for £10. Available with English or Welsh language greeting inside.

Send a message or email rhysaneurin@hotmail.co.uk if interested. x

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gyrru

“Cyrhaeddais!” anfonodd fy merch neges testun gynnau fach. Roedd hi’n dysgu’r map yn ofalus efo’i thad ddoe er mwyn gyrru i dŷ ei ffrind yn Tulsa rhyw 60 milltir i ffwrdd; mae GPS yn methu’n ormod. Dwedodd ei ffrind wedyn fod yna waith ffyrdd ac roedd rhaid dysgu’r map eto. Dw i byth yn gyrru tu allan i’n tref ni gan fod gen i ofn gyrru ar brif ffyrdd anghyfarwydd ar 75 m.y.a. Er fy mod i’n byw yn America ers 25 mlynedd, fedra i byth deimlo’n gyfforddus gyrru. Byddai’n well gen i fynd o gwmpas ar y trên a bws. Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2015-07-29 14:55:00

Arddangosfa newydd yn y Carriageworks, Dinbych nos Wener yma.
Parhau i ddarllen

Golwg360: Sgwrs a Chân Golwg360 yn dod i’r Eisteddfod

Mwy o gyfweliadau a chaneuon gan rai o artistiaid amlycaf Cymru Parhau i ddarllen

Golwg360: Sgwrs a Chân Golwg360 yn dod i’r Eisteddfod

Mwy o gyfweliadau a chaneuon gan rai o artistiaid amlycaf Cymru Parhau i ddarllen