Archif Dyddiol: 19 Hydref 2011

Blog C2 - BBC Cymru: Disco Di-waith

Mae criw o bobl ifanc di-waith yng Nghaerdydd wedi dechrau disco I’r di-waith sy’n digwydd yn fisol yn y ddinas. Mae’r digwyddiad am ddim, yn codi calonnau pobl sydd wedi bod allan o waith, yn rhoi cyfle I rhwydweithio a chyd weithio ar brosiectau gwa… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Dyled

Mewn dyled? Os I chi anfen help gyda’ch dyledion mae cyngor rhad ac am ddim I’w gael yma

http://www.nationaldebtline.co.uk/england_wales/

http://www.legalservices.gov.uk/cyngor_cyfreithiol_di-dal_ar_broblemau_ariannol_tai_ac_fel_defnyddiwr.asp
http:/… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Help Ariannol

Mae GO Wales yn cynnig ystod o wasanaethau y profwyd eu bod o gymorth i fyfyrwyr, graddedigion a busnesau yng Nghymru gan gynnwys: lleoliadau gwaith, arian ar gyfer hyfforddiant, cronfa ddata ar-lein o swyddi yng Nghymru ac Academi’r Graddedigion.

htt… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Pryd o Heddwch

Rydym ni newydd gyrraedd yn ôl o Casa Antón, bar a bwyty’r pentref, lle cawsom ni ginio bob dydd ond eto’n anarferol iawn. Diwrnod y desarme yw hi heddiw, ac fel mae’r enw yn awgrymu, dathlu diwedd cyfnod arfog yr ydym. 19 Hydref 1836 welodd ddiwedd Rhyfel 1af y Carlistas yn Uviéu/Oviedo, prifddinas Asturias. Ie, […] Parhau i ddarllen

Pethau Bychain: Paratoi ar gyfer y diwrnod mawr

Mae’r paratoadau  wedi bod yn mynd ymlaen am y diwrnod mawr ers y diwrnod ar ôl diwrnod Pethau Bychain 2010. Heddiw, fe gafodd bandwidth y wefan ei ddyblu o 5Gb i 10Gb ar gyfer dydd Gwener. Wrth gwrs, fe fydd post yn ymddangos gyda ystadegau’r diwrnod ar ôl y digwyddiad, felly cedwch eich llygaid yn […] Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Caerwyn

Roeddwn i’n bell o’r blog, trydar a’r we ddoe. Efallai nad ydych yn credu bod hynny’n bosib. Y cyfan ddywedaf i yw hyn. Os ydych chi’n gweld sgarmes o newyddiadurwyr – boi’r BBC yw’r un yn y cefn yn gwaeddu mewn i Nokia hynafol!

Ta beth, os oeddwn i w… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-19 09:47:00

Darn Gareth
Ces i fy ngeni yn Stryd Buddelph yn ardal ‘Y Doc Newydd’, Llanelli – yn nhŷ fy modryb i – chwaer fy mam. Fy mam oedd yr un ifanca o un ar ddeg o frodyr a chwiorydd – roeddwn nhw i gyd yn gofalu amdani hi wrth gwrs. Ro’n i’n byw yn ‘Y Doc Newydd’ am bum mlynedd cyn symud i Lwynhendy. Ro’n i’n byw ar bwys fferm yn Llwynhendy, ro’n i’n mwynhau chwarae ar y fferm pan ro’n i’n ifanc.

Darn Neil
Wel, ces i fy ngeni a magu ym Mirmingham. Mae dau tîm pel-droed ‘na – Aston Villa ac un arall. Ro’n i’n arfer mynd i Barc Villa i edrych arnyn nhw yn chwarae. Fy atgofion cyntaf ym Mirmingham oedd fi a mam yn mynd i’r swyddfa drws nesa i’r orsaf tram. Gadawais i Firmingham ym 1963, es i yn ôl cwpwl o weithiau ond nawr dw i’n hapus iawn i deithio drwodd heb yn stopio.

Darn Mike
Ces i fy ngeni yn Llanerch, ardal Llanelli, ar bwys Parc Howard. Ces i fy magu mewn tŷ cyngor gyda fy rhieni a thad-cu a mam-gu, ym Mrynmelyn Avenue. Es i i ysgol Hen Ffordd pan o’n i’n ifanc cyn symud i Lwynhendy yn wyth oed. Dw i’n.cofio Llanerch yn dda, atgofion hapus. Mwynheuais i chwarae rygbi, pêl-droed a griced ar y cae mawr ar bwys yr afon Lliedi.
Yn y dyddiau hynny roedd yr holl deulu yn byw yn yr ardal. Yn y dyddiau hyn, mae’r teulu yn symud i bobman. Trist!

Newyddion Tony
Ddydd Gwener chwaerais i golf yn nglwb golff Machynys gyda “Hen fechgyn Ysgol Tregwyr” ond chwaerais i fel twpsyn ac ennill dim byd!
Ddydd Sadwrn oedd y dydd mwyaf dirywiol yn fy mywyd ar ôl i Gymru golli yn erbyn Ffrainc yng Nhgwpan y Byd!
Yn y prynhawn gwelais i glwb rygbi Cydweli yn ennill y gêm yn erbyn clwb rygbi Feleinfoel ym Mharc Stevens, Cydweli
Ddydd Sul chwarais i golf yn nglwb golff Ashburnham ym Mhorth Tywyn ac roedd y tywydd yn braf iawn.
Yn y prynhawn torrais i’r gwair yn yr ardd.

Darn Julie
Ces i fy ngeni yn Llanelli ond yn gadael yr ardal pan o’n i’n chwe mis oed. Nid yw ardal Llanelli lle y cefais fy ngeni yn grand iawn o gwbl, ond dwi wastad yn teimlo fel ei fod yn gartref. Mae pob un fy mherthnasau yn byw o fewn ychydig o strydoedd o’i gilydd. Ces i fy magu yn Affrica a Seland Newydd, ond bob tair blynedd ro’n ni’n teithio yn ôl i ymweld â’n teulu yn Llanelli.
Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Noson gerddoriaeth ydi nos Fercher!

Ar y rhaglen – heno am 8 – Catrin Herbert fydd yn dewis ‘Caneuon i…’ ac Iwan Standley fydd yn trafod newyddion y sin.

Ep yr wythnos ydi Inhale gan Masters in France, a John o Ysgol Uwchradd Tregaron fydd yn dewis can gwaith cartref.
Parhau i ddarllen

Pethe: Heather Jones – Colli Iaith

Y gân eiconig ‘Colli Iaith’, gan Heather Jones, ddeugain mlynedd wedi cyhoeddi’r sengl wreiddiol.

Parhau i ddarllen

Pethau Bychain: Tagiau ar gyfer y diwrnod

Tri diwrnod i fynd tan Diwrnod Pethau Bychain felly roeddwn yn meddwl y byddai’n syniad da i atgoffa pobl o’r tagiau sydd i’w defnyddio ar gyfer y diwrnod. Ar Twitter defnyddiwch #pethaubychain Ar Flickr defnyddiwch pethaubychain Ar YouTube defnyddiwch pethaubychain Ar flogiau defnyddiwch pethaubychain Ydych chi’n dechrau gweld patrwm yma? Yn syml, lle bynnag yr […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sioe

Es i i sioe heno efo fy nwy ferch. Roedd côr yr ysgol uwchradd yn trio codi pres i helpu hogan fach un o’r staff. Dim ond tair oed ydy hi ac mae ganddi gancr.Dawnsiodd a channodd aelodau’r côr yn hudo’r gynulleiddfa am awr. Roeddwn i wrth fy modd efo… Parhau i ddarllen