Archif Dyddiol: 26 Hydref 2011

Blog C2 - BBC Cymru: Mwy o gymorth bwlio?

Os ydych yn meddwl eich bod yn fwli neu yn amau bod eich plentyn yn fwli, yna dyma ychydig o gymorth I chi…

http://www.direct.gov.uk/cy/YoungPeople/HealthAndRelationships/Bullying/DG_10031375CY Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gwefan yn lle facebook

Ar ol i Megan Dance gael ei bwlio yn yr ysgol, aeth ei thad ati i greu gwefan newydd tebyg i facebook, ond dipyn saffach.
Am fwy o wybodaeth: www.greatbritishkids.com Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Bwlio

Mewn arolwg gafodd ei ‘neud llynedd gan wefan Bullying online o bobl oedd yn cael eu bwlio, allan o’r miloedd wnaeth ymateb gwelwyd bod 49% o achosion yn erbyn merched a 51% yn erbyn bechgyn. Ro’dd 40% yn achosion o fwlio corfforol a 49% yn ymwneud a b… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Bwlio – Be sydd gan yr heddlu i’w ddweud?

Mae pedwar Heddlu Cymru, mewn partneriaeth ag Addysg a Llywodraeth Cymru, wedi ymrwymo i gyflwyno Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan (RhGCYCG) i bob Ysgol yng Nghymru. Ar hyn o bryd caiff y Rhaglen ei haddysgu gan 85 o Swyddogion Heddlu dynode… Parhau i ddarllen

Persona Non Grata » Bryn_S: Datblygu Diogel | Secure Development

Rhag ofn eich bod chi’n meddwl fy mod i draw yn Iwerddon ond am hwyl (Dwi yn cael hwyl, ond dim dyna yw’r unig reswm bod ‘ma), fe ges i un o’r amseroedd ‘na lle glywais i rywbeth sydd wedi gwneud i fi ail-feddwl fy marn ar bwnc yn ystod trafodaeth ar ddatblygu meddalwedd diogel. […] Parhau i ddarllen

cadwchgymrundaclus: Tymor llawn drysor

26 Hydref 2011 Mae hi bron yn fis Tachwedd ac mae’r tywydd yn oeri’n sicr – ond ddaru’r rhedwyr Litterish Allsorts ddim sylwi ar hynny wrth iddyn nhw redeg Hanner Marathon Caerdydd i godi arian at Cadwch Gymru’n Daclus. Diolch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Y Drenewydd a’r Ail Ryfel Byd

Gwersylloedd milwrol, faciwis, gwersyll carcharorion rhyfel a ffatri gyfrinachol i greu arfau – dyma rhai o’r themâu y bu dros 300 o blant ysgol ardal Y Drenewydd yn eu hastudio rhwng Hydref 12-20, 2011. Cynhaliwyd cyfres o weithdai gan Wasanaeth … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Pysgotwyr Eisiau Clawdd

Yr etholiad yn nesáu, ac mae grwpiau lleol yn dechrau cyhoeddi cynlluniau yn y gobaith y bydd y naill blaid neu’r llall yn eu mabwysiadu nhw. Mae pysgotwyr cychod Ribadesella am weld clawdd môr fydd yn ei gwneud hi’n haws gadael y cei a dychwelyd. Ar hyn o bryd mae bar tywod yn aber afon […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Côr Plant Destiny Africa yn dychwelyd i’r Pierhead – 1 Tachwedd 2011

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd Côr Plant Destiny Africa, yn dilyn eu hymweliad llwyddiannus fis Mai diwethaf, yn dychwelyd i Gymru i berfformio yn y Pierhead nos Fawrth 1 Tachwedd. Bydd y perfformiad, sy’n rhan o’u taith Ewropeaidd “Rhythms of Life”, yn rhoi cyfle i’r gynulleidfa ddysgu am stori ysbrydoledig […] Parhau i ddarllen

Glo Man: Cyflwyno Sieciau

Dilys Richards(Tabernacl) a Mair Wyn (Lleisiau’rCwm) yn derbyn Cyfraniadau’r Cyngor) Cynhaliwyd noson arbennig yn Siambr y Cyngor, Stryd Fawr, Glanaman ar nos Fercher, 26fed Gorffennaf pan anrhydeddwyd rhai o sefydliadau’r Cwm gyda rhod… Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Mannau Diarffordd yn Eryri: Llanfrothen a Chroesor

Mae Eryri yn lleoliad gwyliau poblogaidd ble ceir llawer o atyniadau ymwelwyr enwog. Ond os hoffech weld ochr wahanol i Eryri, beth am ymweld â rhai o’i hen bentrefi hyfryd, megis Llanfrothen a Chroesor. O ran mannau i ymweld â hwy mae gan bob gwlad yn y byd ei chyfrinachau cudd, ac nid yw Eryri’n […] Parhau i ddarllen

mwydro ym mangor: Mwydro ym Mangor – Pennod 9

Tro yma, mae Glynne Roberts yn son am lyfyr mae o’n ysgrifennu am hanes Dinas Bangor yn Ffordd Farrar. Hefyd, mae Cwpan y Byd Rygbi wedi rhoi syniad i Jonathan Ervine am sut i wella pêl-droed yng Nghymru. Am fwy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Yr Angel Moroni, J.R Jones ac Argyfwng yr Euro

Bob bore Sul rwy’n canfod fy hun yng nghanol brechdan o grefydd. Oedfa sy’n dod cyn fy rhaglen wleidyddol ar Radio Wales a rhaglen drafod y Parchedig Roy Jenkins sy’n ei dilyn. Does gen i ddim byd i ddweud ynghylch yr oedfa ond mae rhaglen Roy yn un … Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Llyfrau coginio

Oes yna rywun arall yn mwynhau darllen llyfrau coginio? Dwi’n cofio mwynhau llyfrau cwmni Hamlyn pan o’n i’n gneud lefel ‘O’ coginio. Ydw, dwi’n mwynhau coginio ac ydw, dwi’n mwynhau bwyta (yn arw), ond dydy hynny ddim yn egluro’r pleser dwi’n gael o ddarllen llyfr coginio. Nid glafoerio dros y lluniau sy’n denu chwaith oherwydd […] Parhau i ddarllen

Metastwnsh: Llywodraethiant S4C wedi ei gytuno

Mae Awdurdod S4C, Ymddiriedolaeth y BBC a’r Adran Dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) wedi dod i gytundeb ynglŷn â chyllideb, llywodraethiant ac atebolrwydd S4C tan 2017. Dyma sy’n cael ei ddweud ar wefan S4C mewn datganiad i’r wasg. Elfennau allweddol y cytundeb llywodraethiant yw: • Bydd S4C yn parhau i gael ei arolygu […] Parhau i ddarllen

Glo Man: ALEX JONES – Merch byrsur

Llongyfarchiadau mawr i Alex Jones ar ei llwyddiant ysgubol ym myd y teledu. Ers ei phenodiad yn gyd-gyflwynydd ‘The One Show’ bron i flwyddyn yn ôl erbyn hyn, mae wedi cyflwyno perfformiadau ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam; ymddango… Parhau i ddarllen