Archif Misol: Tachwedd 2011

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Rysait Cawl Stwnsh Cwningod

Clywais sôn lawer gwaith am allu cwningod i fagu cwningod, ond erioed nis brofais hyn i’r ffasiwn raddfeydd ac y profais tra’n coginio cawl stwnsh cwningen hefo Aled, y brawd hynaf, ychydig wythnosau yn ôl.Glyn ‘Rerw a Sian Glyn ‘Rerw roddodd inni’n … Parhau i ddarllen

Osian Rhys Jones [dot com]: Gig Pen-blwydd Taliesin

Dyma fydda i yn ei wneud am 7 o’r gloch nos Fercher Rhagfyr 7. Be newch chi? Wir yr, mae’r noson hon yn fargen. Ewch draw, da chi. Tagged: barddoniaeth, caerdydd, Cerddoriaeth, gig, talieisn Parhau i ddarllen

Adnoddau Ar-lein yn y Gymraeg: RockMelt – Porwr Webkit Newydd(ish)

Jest pan roeddwn i’n meddwl nid oedd modd ffeindio lle ar y bwrdd gwaith am borwr arall des i ar draws RockMelt (wwwww). Mae RockMelt yn fath o hybrid rhwng Chrome a Safari – wel, i’w ddisgwyl efallai gan ei fod wedi’i adeiladu ar Webkit/Chromium.Dwi’n… Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Poster Rali Wylfa B

Dwi ddim wedi bod yn hapus gyda fy ngwaith dylunio graffeg ers tro. Yn bennaf oherwydd bod deadlines a phrysurdeb yn golygu mod i wedi gorfod brysio pethau’n ormodol a/neu mod i wedi gorfod dilyn briff cleient yn gaeth er mod i ddim yn hoffi’r syniad/delwedd roedden nhw am i mi lunio. Ar yr adegau […] Parhau i ddarllen

Ifan Morgan Jones: Cyfyng Gyngor

Mae yna drafodaeth ar Maes-e ynglŷn â nifer y cynghorau sydd yng Nghymru. Mae yna 22 ar hyn o bryd ond mae sawl un o’r farn y dylid lleihau eu nifer.Dyma fy nghyfraniad i at yr ymgynghoriad, sef Adolygiad Ffiniau Cymdeithas Llywodraeth Leol Ifan Mo… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dim Croeso i’r Cymydog Newydd

Dyna lle’r oeddwn yn tynnu mŵts i ar ôl bore yn yr ardd, pan gyrhaeddodd cymdoges. Ac roedd ei newyddion yn fy syfrdanu: nos Sul, neu ben bore Lun, roedd baedd gwyllt wedi bod yn tyrchu yn ei gardd hi, yn palu lan y lawnt o flaen y tŷ! Erbyn hyn roedd hi wedi dodi […] Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Sesiynau lu!

Nos Lun dwetha fe gaethom ni sesiwn arbennig iawn wedi ei recordio yn stiwdios Radio Cymru gan yr athrylith Euros Childs.

Nos Lun nesa bydd sesiwn arall ar raglan Huw Stephens. Y Bandana – y grwp pop o ardal Llanrug a Chaernarfon fydd y tro hwn yn darparu’r gerddoriaeth.

Bydd Gwilym y canwr hefyd yn y stiwdio yn sgwrsio gyda Huw.

Dyma un o’r caneuon o Sesiwn Euros. Mae’r sesiwn i’w chlywed yn ei chyfanrwydd ar wefan C2.

Gyda llaw, mae albym ddiweddara’ Euros Childs allan bellach ac ar gael o’i wefan www.euroschilds.com am ddim, neu am gyfraniad – mwynhewch!

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Sbin Uwch Adsbin

Dydw i ddim yn gwybod os ydw i wedi dal feirws neu rywbeth ond am yr ail bost yn olynnol rwyf am gyfeirio yn ôl at ddyddiau Mrs Thatcher. 1990 yw’r maes llafur heddiw – blwyddyn pan oedd trafferthion Treth y Pen ar eu hanterth a’r llywodraeth Geidwad… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cystadleuaeth Trelar Ffermio

Milfeddyg o ardal Llanwrtyd yn ennill y wobr gyntaf ar ôl dilyn cyngor ei ferch.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Noson gerddoriaeth ydi nos Fercher!

Helo!
Ar y rhaglen heno am 8 – Huw M fydd yn dewis ‘Caneuon i…’ a Griff Lynch fydd yn trafod newyddion y sin.

Albym yr wythnos ydi CURIAD CARIAD – Llwybr Llaethog, a Carys o Ysgol Uwchradd Llanfyllin fydd yn dewis can gwaith cartref.
Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Ymennydd ar streic?

Hwyrach mae fi sy’n dwp, ond rwy’n cael anhawster deall prif ddadl y Torïaid yn erbyn streic heddiw, sy’n cael ei ail adrodd hyd at syrffed sef bod yr undebau yn anghyfrifol am gynnal streic tra bod trafodaethau yn mynd rhagddynt.

Yn fy marn fach i d… Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Cyhoeddi’r PhD dan drwydded Creative Commons

Dwi wedi gwneud y penderfyniad, dewr efallai, i gyhoeddi fy thesis PhD yma ar y wefan dan drwydded Creative Commons. Dyma rai o’r rhesymau tu ôl y penderfyniad: Fy mwriad o’r dechrau gyda’r ymchwil oedd dod a syniadaeth Gristnogol R. Tudur Jones am ddiwylliant a gwleidyddiaeth i glyw mwy o bobl, yn arbennig y genhedlaeth […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Rhodri Talfan a BBC Cymru ar-lein

I fod yn deg i BBC Cymru dw i wastad yn cael rhyw fath o ateb i unrhyw gofnod amdanyn nhw, fel arfer trwy ebost neu alwad ffôn. Mae croeso iddyn nhw adael sylwadau hefyd. Os oes gyda ti syniad neu farn amdanyn nhw dylet ti blogio fe ac anfon y ddolen iddyn nhw yn […] Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Gig pen-blwydd Taliesin yn 50

Gig pen-blwydd Taliesin yn 50 Bunkhouse, Heol Santes Fair Rhagfyr 7ed, 7PM Anni Llŷn Gwilym Dwyfor Llŷr Gwyn Lewis Catrin Dafydd Aneirin Karadog Rhys Iorwerth Osian Rhys Jones Cerddoriaeth gan Richard James Y Niwl Mynediad a thanysgrifiad blwyddyn i Taliesin £8.50 (wrth archebu o flaen llaw ac i fyfyrwyr) £10.00 (ar y drws) £5.00 (i […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: car wedi’i dorri

Munud ar ôl gadael y tŷ, torrodd y car. Doedd dim byd fedrwn i wneud ond ei adael a cherdded adref. Yn ffodus es i ddim yn bell. Y broblem ydy roeddwn i ar fy ffordd i gasglu’r plant. Dyma ffonio’r gŵr ond roedd o ar gychwyn ei ddarlith ac na fedrit… Parhau i ddarllen

Pugnacious little trolls: Hiraeth am yr iaith, a cheisio canfod arian

+ Cofnideos beunyddiol+ Facebook+ Twitter Parhau i ddarllen

S4C Caban: Seren Nadolig Rhos

Camerâu yn ffilmio yn ardal Rhosllannerchrugog tan ddechrau Rhagfyr wrth i’r gymuned drefnu a chynnal pantomeim Nadolig.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Ymweld â De Eryri: Deg Peth i’w Gwneud yn Nolgellau a’r Cyffiniau

Tref farchnad fechan ac unigryw yn ne Eryri yw Dolgellau, lle roedd hen diroedd Celtaidd yr Ordofigiaid gynt, amser maith yn ôl. Mae’n lle delfrydol i grwydro Eryri, felly dyma ddeg peth y gallwch eu gweld a’u gwneud pan fyddwch yn ymweld.  Mae tref farchnad dlos Dolgellau yn ne Eryri wedi’i lleoli wrth droed Cader […] Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Myfi ysydd ddyn..

Myfi ysydd ddyn sydd yn byw mewn tŷ,Sydd yn byw mewn tŷ gyda’m brodyr,Yn y tŷ mae tri gwely, tair cadair,Seidr tshep a gwirodydd,A rhewgell,Yn y rhewgell mae stwnsh ffa a chawl cwningen,Stwnsh ffa a chawl cwningen,Pwdin reis a rwdin peis,a stwnsh ff… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Caeau Colledig

Rwyf i wedi sôn o’r blaen am y caeau anghofiedig, llawn mieri, o gwmpas pentrefi Asturias; yn aml iawn oherwydd y gyfundrefn etifeddiaeth sy’n rhannu tir ymysg yr etifeddion (rhywbeth debyg i’r hen ffordd Gymreig ganol-oesol o wneud pethau). Ond tan heddiw ni wyddwn bod cymaint â chan mil hectar – un o bob deg […] Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Amser maith yn ôl

Un mlynedd ar hugain yn ôl i ddoe fe yrrwyd Margaret Thatcher i Balas Buckingham i gyflwyno ei hymddiswyddiad yn ffurfiol i’r Frenhines. Roedd yn ddiwedd cyfnod mewn gwleidyddiaeth ac ers hynny mae cenhedlaeth o etholwyr wedi tyfu i fyny heb unrhyw go… Parhau i ddarllen

Welsh Learners: Januray 120 hour courses reduced from £295 to £199 – save £96!

Join a 120 hour course (Entry, Foundation or Intermediate) in January and save £96! a Christmas gift from the Welsh for Adults Centre to celebrate the 2012 National Eisteddfod coming to the Vale of Glamorgan. To order a new prospectus… Parhau i ddarllen

Welsh Learners: New January – April courses added to the site today! courses on many levels including £20 tasters

We have added the new January – April 2012 courses to the site today! why not buy someone a Welsh course as a Christmas present?..
Order a hard copy of the new prospectus now:
http://www.cardiff.ac.uk/learnwelsh/contactsandpeople/prspectusrequest.html
Parhau i ddarllen

S4C Caban: Fferm Ffactor

Y tri olaf. Pwy fydd yn ennill teitl Fferm Ffactor eleni ac yn gyrru adref yn y 4 x 4 Isuzu Rodeo Denver? 
Gwyliwch y rownd derfynol ar nos Fercher 30 Tachwedd am 20:25. 
Gwefan Fferm Ffactor
Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gary Speed: Teyrnged

Mae gwylwyr wedi diolch i Sgorio am eu teyrnged emosiynol i reolwr tîm pêl-droed Cymru fu farw’n sydyn ddydd Sul 27 Tachwedd yn 42 oed.   Doedd hi ddim yn rhaglen hawdd i’r tîm ei chyflwyno, yn enwedig i John Hartson …

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

iechydcymru: Galwad am fwy o ofal i bobol gyda diabetes

Mae 43% o bobol yng Nghymru, sy’n byw gyda diabetes (neu clefyd y siwgr) yn ffaelu cael y gofal meddygol hanfodol – yn ol arolwg diweddara. Mae tua 5% or poblogaeth yng Nhymru yn ddiabetic ac felly mae Diabetes UK Cymru wedi lansio ymgyrch sy’n amlinellu 15 hanfodion gofal iechyd y ddyle pobol cael. 15 […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: wedi’r gwyliau

Reit, mae’r gwyliau wedi drosodd a dw i’n ôl i fy mywyd beunyddiol. Gorffennais i olchi pentwr o ddillad (diolch i’r peiriant golchi!) Smwddiais i grysau’r gŵr. Rhaid i hwfro p’nawn ‘ma hefyd. O leiaf mae llun y teulu a llythyr Saesneg Nadolig yn bar… Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Dyma boster fe wnes i ddarlunio ar gyfer gig arbennig i ddathlu…

Dyma boster fe wnes i ddarlunio ar gyfer gig arbennig i ddathlu pen-blwydd y cylchgrawn Taliesin yn 50 mlwydd oed. Fel welwch chi, mae yna lein-yp arbennig iawn o feirdd a cherddorion am fod yn darllen a pherfformio, felly dowch yn llu. x*************… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Rhyfeddod y Lasagne

Prin deufis ers imi ddechrau gwneud y ‘gwely lasagne’ yn y lleuarth, i fwydo’r pridd a’i gadw’n ddiddos dros y gaeaf. Ond roedd y gŵr yn dechrau poeni na fyddai’r haenau o garbord yn pydru ac y byddai’n waith trwm iddo eu palu i fewn yn y gwanwyn. Iawn, meddai fi, wna’i balu un cornel […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Teyrnged i Gary Speed

Mewn rhaglen arbennig ar nos Lun 28 Tachwedd fe dalodd tîm Sgorio deyrnged i Gary Speed, rheolwr tîm pêl-droed Cymru, fu farw ddydd Sul 27 Tachwedd yn 42 oed.  Dylan Ebenezer oedd yn cyflwyno’r rhaglen Gary Speed: Teyrnged gyda theyrngedau personol gan Dai Davies …

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Ymddiried a rhannu

Bob hyn a hyn mae rhywun yn rhannu gwybodaeth sensitif gyda fi am brosiect neu rywbeth ar y gweill ac yn aml iawn maen nhw yn dweud ‘plîs paid â phostio’r manylion ar y we – ar hyn o bryd’. Wel, diolch. Does dim rhaid i ti ofyn o gwbl achos dw i ddim yn […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Stwnsh yn goleuo’r Nadolig

A fydd criw Stwnsh yn cynnau’r goleuadau Nadolig yn dy dref di?

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn Wrecsam

Rhwng 17 Tachwedd ac 8 Rhagfyr bydd S4C yn ymweld â Wrecsam.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Y Ffair Aeaf/11

Bydd y cyflwynwyr ar faes Y Ffair Aeaf yn Llanelwedd ar 28 a 29 Tachwedd, a hefyd ar 27 Tachwedd i ffilmio’r paratoadau.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adref

Mae eglwys fy merch hynaf yn cynnal cyfarfodydd yng nghartrefi’r aelodau. Ar ôl y canu a dysgu’r Beibl anffurfiol, roedd rhaid i ni gychwyn ar unwaith achos bod fy mab hynaf yn cael lifft i ddod yn ôl i’r brifysgol yn Arkansas am bedwar o’r gloch. Go… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Pam?

Mae’n anhygoel, amhosibl dirnad paham bod dyn, sydd i bawb arall a phob rheswm i fyw, yn penderfynu dod a’i fywyd i ben.

I ni a oedd yn adnabod Gary Speed fel ffigwr cyhoeddus, roedd ei fywyd a’i yrfa yn edrych yn berffaith. Un o brif sêr y gêm pêl… Parhau i ddarllen

Aderyn Cân: Roasted Pear, Spinach, & Parmesan Pizza

This dish was inspired by a Twitter friend who mentioned she made spinach, pear, and Parmesan salad for Thanksgiving. That combination sounded amazing to me, except that I’m not a big salad/raw spinach fan. So after a Thanksgiving Iron Chef marathon, I went to sleep and apparently dreamt of the salad, because I awoke the next morning with the directive "Put it on a pizza!" in my head.And then two Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Sul Tawel

Codi’n hwyr a gwneud ychydig fu hanes heddiw ar ôl noson hwyr iawn yn y fiesta yn Llames. Yn gyntaf cynhaliwyd y chwaraeon cefn gwlad: gornest ceffylau’n tynnu car llusg yn dwyn yr un pwysau â’r anifail; ras â chaniau llaeth (na. dydyn nhw ddim yn cael eu defnyddio rhagor); a thynnu rhaff – cystadleuthau […] Parhau i ddarllen

Blog Banw: Newyddion Trasig – Marwolaeth Gary Speed

Dwi heb flogio am gyfnod maith am nifer o resymau, prinder amser, bywyd hectig yn y brifysgol ayyb. Ond mae na un stori sydd wedi fy ysgytwad i a miloedd ar filoedd o bobl yng Nghymru ac ar draws y byd, sef marwolaeth Gary Speed. Yn wir doedd neb yn … Parhau i ddarllen

S4C Caban: Sioe Nadolig Tudur Owen

Tocynnau ar werth i fod yn y gynulleidfa – ac mae Tudur yn eich gwahodd i fod yn rhan o’r rhaglen gyda’ch lluniau a’ch negeseuon.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod yn norman

Mae’r gwesty’n ddigon da gan ystyried y pris. Cewch chi frecwast yn rhad ac yn ddim hyd yn oed. Methais i gysgu’n dda serch hynny. Fedra i ddim cysgu’n dda mewn gwesty.Y peth pwysicaf i’w gyflawni heddiw oedd tynnu llun y teulu ar gyfer ein llythyr Nad… Parhau i ddarllen

Adnoddau Ar-lein yn y Gymraeg: CKeditor yn Gyflawn

Dwi newydd wedi gorffen cyfieithu (i ryw siâp) CKEditor ar Transifex:https://www.transifex.net/projects/p/ckeditor/Dyma golygydd testun WYSIWYG i osod ar eich gwefan. Mae’n weithredol gyda Wordpress, Joomla a Sharepoint. Os hoffai unrhyw un cynnig gwe… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: App Ribadesella

Swyddog twristiaeth oedd arweinydd cyngor Ribadesella cyn iddi fentro i fyd gwleidyddiaeth, ac mae ôl y hen  alwad ar ei blaenoriaethau presennol. Y gwir yw taw dyma’r diwydiant mwyaf o lawer iawn cyhyd ag y mae ennill bywoliaeth yn y dref a’r ardal yn y cwestiwn, ac os am ei ddatblygu bydd  rhaid gwneud rhywbeth […] Parhau i ddarllen

apLlywarch: Mark de Clive-Lowe – Renegades [2011]

01. Alabi (Prelude)02. Get Started Feat. Omar & Sheila E03. The Why Feat. Nia Andrews04. (Just Wanna)05. Under Orders Feat. Tawiah06. We Renegades Feat. Nia Andrews07. Interlude I08. Hooligan Feat. Nia Andrews09. Just Wanna Lil More10. Push Feat. Bembé Segué & Nia Andrews11. Emergency Feat. Nia Andrews12. Everything Feat. Ovasoul713. Interlude II14. Alabi Feat. Sandra Nkaké

Album stream…. Parhau i ddarllen

apLlywarch: Ugly Duckling – Taste the Secret [2003]

1. Opening Act2. Turn It Up3. Meatshake4. Dumb It Down5. Abigail Silk6. Energy Drink7. The Drive-Thru8. Mr. Tough Guy9. Pass It On10. La Revolucion11. Potty Mouth12. Daisy13. The Confrontation14. Rio de Janeiro15. I Wanna Go Home16. Goodnight Now

Listen: myspace/UglyDuckling

Buy: Amazon

…………………………………………………………………… Parhau i ddarllen

Glo Man: SYNDOD YR ARWEINYDDES. – Cor Rhydaman

Achlysur hapus oedd parti penblwydd Mrs. Indeg Thomas, arweinyddes Côr Cymysg Rhydaman. Bu’r côr yn trefnu’r noson yn dawel a chyfrinachol, heb yn wybod i’w harweinydd, a’r rhyfeddod oedd iddynt lwyddo. Credech chi byth? Roedd teulu Indeg hefyd yn rh… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i norman

Aeth y siwrnai’n ddigon hawdd a heb drafferth. Dim ond tair awr a hanner cymerodd i dŷ fy merch yn Norman. Stopion ni unwaith am betrol a defnyddio’r tŷ bach ar Pig Out Palace yn Henryetta. Roedd y plant wrth eu boddau’n gwylio DVD yn y car trwy’r a… Parhau i ddarllen

Glo Man: Medal Gee

Unwaith yn rhagor fe fu dydd i’w gofio i aelodau Capel y Tabernacl, Glanaman pan anrhydeddwyd Mrs. Mefus Williams, Y Gelli,  gyda medal Mr. a Mrs.Thomas Gee am ei ffyddlondeb i’r Ysgol Sul a’i Chapel yng Nghapel Seion Newydd, Treforus ar ddy… Parhau i ddarllen

Glo Man: Anrhydedd y Fedal Gee

Ar ddydd Iau, Medi 29, 2011 yng Nghapel Seion Newydd, Treforus, anrhydeddwyd Mrs. Dilys Richards, Capel y Tabernacl, Glanaman a medal Mr.a Mrs.Thomas Gee am ei ffyddlondeb ers yn naw mlwydd oed yn mynychu’r Ysgol Sul a’r Capel.  Ar hyd y blyny… Parhau i ddarllen

Ifan Morgan Jones: Storm mewn cwpan de (yn y grug)

Kate RobertsYn ddiweddar rydw i wedi tueddu i ddechrau ysgrifennu sylw ar flog arall, cyn gorfod ei drawsblannu i fan hyn am ei fod wedi tyfu’n rhy hir ac wedi crwydro oddi ar y pwnc. Dechreuodd y blogiad yma yn ymateb i’r ysgrif yma ar flog Anffyd… Parhau i ddarllen