Archif Dyddiol: 8 Mawrth 2012

city lights...: about the goats…

Bob dydd, ar hanner dydd ar ei ben… / Every day, at the strike of 12…Mae’r drws yn agor a dwy ymladdwr yn ymddangos…/in the very heart of the city…    ymladd rwhng geifr yn dechrau!   the battle of the goats begins… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Mawrth 2012

Syrthiodd Elin oddi ar ei chadair isel, newydd y dydd o’r blaen – dydi hi ddim wedi ffeindio’i thraed yn iawn eto – a dyma edrych rownd yn syth am mam a dad cyn dechrau crio!  Cael ei chodi a’i chofleidio wedyn a’r dagrau’n arafu!

Pan ddaw newyddion annisgwyl, beth fydd ein hymateb cyntaf?  Galw . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Mawrth 2012 Parhau i ddarllen

Glo Man: Cwis Pwerdy Iaith Aman Isaf

Nos Wener 20 Chwefor cynhaliwyd Cwis Pwerdy Iaith Aman Isaf yng Nghlwb Rygbi Rhydaman. Daeth criw da ynghyd gan gynnwys dau dîm o ddysgwyr. Edwyn Williams oedd y cwisfeistr. Wedi cystadlu brwd gan gynnwys ateb cwestiynau ar newyddion, “antiques road… Parhau i ddarllen

Glo Man: Gwasanaethau’r Nadolig

Gwen, Alex, Sian, Gerallt, Carwyn a MalltCynhaliwyd gwasanaeth Nadolig y plant ar 18 Rhagfyr ac er bod y rhif yn fychan, roedd y cynnwys tu hwnt o fendithiol. Bu tri o ieuenctid yr eglwys yn cynorthwyo’r plant. Casglwyd £200 i’w anfon i elusen ‘… Parhau i ddarllen

Glo Man: Ymweliad Mr. Peter Hain MP ag Ysgol Fach y Waun

Yn dilyn ymweliad y plant hyn i’r cynulliad i  weld Mrs Gwenda Thomas AM, fe ddaeth Mr Peter Hain i’r  Ysgol ar Ddydd Gwener  yr ugeinfed o Ionawr.Aeth o gwmpas yr ysgol i gwrdd a holl staff a phlant yr ysgol.Cafodd gyfarfod hefyd gy… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Noswaith Iau, gartref…

Dwi’n cael fy recordio eto, yfory! Pwy a fyddai’n disgwyl byddaf mor fodlon i wneud areithiau cyhoeddus yn wirfoddol? Ond dwi’n credu mod i wedi penderfynu oherwydd hoffwn ddweud pa mor arbennig ydy’r iaith imi ar hyn o bryd.Dwi’n cofio fy nheimladau a… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: donald keene

Mae Donald Keene newydd ennill dinasyddiaeth Japan. Cafodd ei eni yn yr Unol Daleithiau. Wedi dysgu’r Japaneg yn oedolyn, mae o’n arbenigwr ar lenyddiaeth Japaneaidd ers blynyddoedd yn ennill nifer o wobrau ac anrhydeddau. Tra mae llawer o bobl yn gada… Parhau i ddarllen

Pethe » Blog: Diwrnod Rhyngwladol y Merched

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched, 2012, mae wyth artist benywaidd yn arddangos eu gwaith ar y cyd yn Oriel Pendeitsh, Caernarfon. Parhau i ddarllen

Blog – Lledred: 03 · 2012

S4C Caban: Yn y gegin gyda Bryn

Wedi mwynhau pennod gyntaf Cegin Bryn? Rhowch gynnig ar y ryseitiau ar y wefan.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Calan Mai

Mae ‘na bron i ddeufis i fynd tan yr etholiadau lleol ond os ydych chi’n byw mewn ward gystadleuol mae’n debyg bod ambell i daflen wedi dechrau cyrraedd. Yn fy ward fach i mae’n ymddangos mai Llafur, Plaid Cymru a’r Blaid Werdd sy’n brwydro o ddifri. ‘… Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Pryd o Dafod

Un o strydoedd bywioca’r ddinas gyda’r hwyr yw Heol y Ddinas, yn ardal y Rhath. Wedi saith o’r gloch, gyda’r goleuadau neon ynghynn, bron y gallech ddychmygu eich bod yn troedio palmant aur Broadway. Nid theatrau, fodd bynnag, sydd yn denu’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Brwydr y Bandiau 2012 – Tymbal

Proffil y band Tymbal ar gyfer Brwydr y Bandiau C2 2012.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Gwefan Brwydr y Bandiau 2012

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Sgrin

Cystadlaethau wedi cau Enillwyr gwobrau Sgrin Rhifyn 19: Cystadleuaeth Prosiect: Rhys Ifans: Kathleen Richards, Talybont Cystadleuaeth Dos i Gwcio: Eirian Davies, Tregaron Cystadleuaeth Croesair: Delyth Jones, Llanarthne Cystadleuaeth Patagonia: Gretta Edwards, Dinbych Pedwar cyfle i ennill gwobrau yn y rhifyn diweddaraf o …

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Griff Lynch fydd yma am 8 heno…

Helo!
Griff Lynch fydd yma rhwng 8 a 10 heno.
Mi fydd o yn dewis y gerddoriaeth orau, ac yn cael gair hefo Sion Eirug sydd ym Mhrifysgol Metropolian Manceinion, ac ar ol naw – Efa Dafydd a Fflur Elin ydy’r ddwy gyntaf i wynebu her Chwech y Chweched.
Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dathlu ac Amddiffyn Menywod

Wyddwn i ddim fod Diwrnod Rhyngwladol y Merched wedi ei gynnal am y tro cyntaf dros ganrif yn ôl, ym 1911. Bryd hynny, dyrnaid o wledydd Ewrop a’i farciodd: erbyn hyn mae wedi ennill pwysigrwydd newydd wrth i filiynau o fenywod mewn gwledydd sy’n datblygu frwydro am driniaeth gyfartal gan eu cymdeithas. Dyddiau du, e.e. […] Parhau i ddarllen

agssc: ‘Opening Doors’ in the Drwm

Arad Goch are currently in the process of preparing for their 7th AGOR DRYSAU – OPENING DOORS FESTIVAL which will take place here in Aberystwyth between March 19 – 24. For the first time in the history of the Festival, there will be a film screening at the Drwm, in the National Library. Jerry the […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Pen8nos

Cysylltwch â’r cyflwynwyr Eleri Siôn a Gethin Evans yn y stiwdio

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Lisa Gwilym a Greta Isaac

Neithiwr ar raglen Lisa Gwilym, Greta Isaac oedd yn dewis “Caneuon I”. Dyma Greta yn trafod natur ei cherddoriaeth gyda Lisa.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

7fed Mawrth 2012 – Dameg y Ffermwr sydd dan sylw dros yr wythnosau nesaf. Bu i ni gael y stori a gwneud symudiadau iddi heno! Amser prysur iawn yw’r gwanwyn i dyfu hadau a dyma hadau pys, corriander, berwr a blodau haul Clwb Hwyl a Sbri! Brysiwch dyf… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

7fed Mawrth 2012 – Ar y Ffarm yw thema mis Mawrth a dyma i chi lun o fferm Dechrau Da! Bu i ni groesawu Martha i’n plith ni heddiw a chael cacennau! Rydym hefyd wedi cwblhau diwrnod 6 ar gyfer murlun y creu. Dyma ddwylo pawb o Dechrau Da! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: BORE COFFI

7fed Mawrth 2012 – dathlu Gwyl Dewi. Er mai nifer siomedig iawn oedd yn y gynulleidfa heddiw, roedd y rhai oedd yno yn cael gwledd o ddathlu gan y plant. Cawsom eitemau cerddorol a hefyd llawer iawn o wybodaeth am Gymru drwy luniau a gwaith ymchwil g… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB GWAU

5ed Mawrth 2012 – daeth nifer eto ynghyd heddiw ac mae cyflenwad da o eitemau yn barod i fynd i Ysbytai Glan Clwyd ac Ysbyty Gwynedd. Rhoddwyd rhodd o wlan i bob aelod yn dilyn llwyddiant cael grant yn ddiweddar. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: OEDFA MASNACH DEG

4ydd Mawrth 2012 – cawsom oedfa hwyliog ar gyfer Pythefnos Masnach Deg gyda nifer yn cymryd rhan. Lluniwyd yr oedfa gan y grwp Arwain Addoliad. Roedd cyfle i flasu siocled yn ystod yr oedfa ac i brynnu siocled yn dilyn yr oedfa! Gwnaed casgliad ar g… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CYFARFOD GWEDDI BYD-EANG Y CHWIORYDD

2il Mawrth 2012 – Merched o Malaysia luniodd y gwasanaeth eleni – Bydded i Gyfiawnder Lwyddo. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

1af Mawrth 2012 – heno fe wnaethom edrych ar fywyd Iesu. Wedi dewis cyfnodau o’i fywyd aeth y criw ati i greu cameos lluniau ‘yn y ffram’. Cawsom Y Geni, Porthi’r 5000, iachau’r deillion, y Croeshoelio a’r bedd gwag. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhy ddel i’w bwyta

Mae gan rai pobl syniad unigryw a medr i weithredu’r syniad. Maen nhw’n ddel, ond y broblem ydy nad ydw i eisiau bwyta pethau mor ddel – cream puffs yn siâp Totoro! Parhau i ddarllen