Archif Misol: Chwefror 2013

Heddwch a Chyfiawnder: Dydd Gwyl Dewi

Mae Mis Mawrth yn dechrau gyda’n gŵyl genedlaethol  Dydd Gŵyl Dewi.  Byddwn yn canu ein hanthem mewn sawl cinio Gŵyl Dewi gydag arddeliad arbennig. Fel heddychwr caf drafferth  gyda’r  llinell  “Ein gwrol rhyfelwyr..”  Mae bod yn wladgarol yn cael ei gysylltu gydag  amddiffyn ein cenedl mewn modd treisiol rhyfelgar.  Dyna a wnaeth ein harwyr mwyaf […] Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Cyhoeddi Carfannau Cwpan Jarman

 
Y Nyth Lliwgar
Alun Gaffey
Gwyn Pari
Osh Tal
Osh Retro
Gwyn Elwyn
 
Sŵnami
Ifan Ywain
Ifan Davies
Gerwyn Murray
Lewis Williams
Tom Ayres
Gruff Jones
Huw Ynyr Evans
 
C2
Gruff Pritchard
Gareth Iwan Jones
Dylan Meirion Roberts
Irfon Jones
Peredur (brawd Gareth Iwan)
Rich (brawd Rhys Aneurin)
 
Oranje Rhos Botwnnog
Aled Hughes
Iwan Hughes
Dafydd Hughes
Osian Williams
Euron Jones
Hefin Jones
Sion Owen
 
I Ka Ching
Gwion Schiavone
Gruff Ifan
George Amor
Dafydd Evans
Gethin… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Rhestrau Byr llawn Gwobrau

 
Mae rhestrau byr holl gategoriau Gwobrau’r Selar bellach wedi’i cyhoeddi.
Fe gyhoeddwyd y ddwy restr olaf yn ecsgliwsif ar raglen Y Lle ar S4C heno.
Datgelwyd mai Cowbois Rhos Botwnnog, Y Bandana a Candelas ydy’r grŵp sydd ar restr fer categori ‘Band Byw Gorau’ y gwobrau.
Cyhoeddwyd rhestr fer categori ‘Cân Orau’ hefyd, gyda ‘ Heno yn yr Anglesey ’ gan y Bandana yn ymuno â dwy o ganeuon Sŵnami, sef ‘Mynd a Dod’ ac ‘Eira’ ar y rhestr fer.
Mewn partneriaeth newydd gyda Cân i… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: jack bara caws

Cafodd ei ethol yn gynghorydd yn Aberteifi fisoedd yn ôl. Fo ydy’r Japaneaidd cyntaf erioed i fod yn wleidydd yn y DU. Akira Shimazaki ydy ei enw a gelwir yn Jack Bara Caws gan y bobl leol. Mae o’n teimlo’n ddwfn caredigrwydd y bobl a roddwyd iddo dros flynyddoedd ac eisiau gweithio’n galed drostyn nhw. Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Ffrindiau meddwDrunken friends

Ffrindiau meddwDrunken friends Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Ffrindiau meddwDrunken friends

Ffrindiau meddwDrunken friends Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Canllaw Bach Caerdydd: Sgwrs Awdur Dydd Gwyl Dewi

Parhau i ddarllen

CRISTNOGBLOG: Diwrnod #beiblibawb

 
Mae Dydd Gwener, Mawrth 1af yn ddiwrnod i ddathlu’r Beibl yn Gymraeg!
 
Ymunwch gyda ni!

Mae’n 25 mlynedd union ers cyhoeddi’r Beibl Cymraeg Newydd, ac mae’r Beibl cyfan yn cael ei lansio ar Wefan www.beibl.net am y tro cyntaf.

Dathlwch! Rhannwch adnod neu wirionedd o’r Beibl sy’n bwysig i chi gyda’ch ffrindiau – defnyddiwch unrhyw gyfrwng:

 • Gweplyfr (Facebook)
 • Trydar (Twitter)/Skype
 • tecstio
 • e-bost
 • blog
 • YouTube
 • neu unrhyw ddull arall…a cofiwch gynnwys yr hashnod (hashtag) #beiblibawb

  Dwedwch wrth bobl am gariad rhyfeddol Duw.
  Fel mae Salm 78 yn ein hannog:


“Dweud fod yr ARGLWYDD yn haeddu ei foli!
Son am ei nerth a’r pethau rhyfeddol a wnaeth.”

ANFONWCH Y NEGES YMA YMLAEN I’CH FFRINDIAU!

 

Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Cymdeithas Cymru-Llydaw 2013-02-28 11:21:00

Dewch i siarad Llydaweg

Tafarn y Rummers, gyferbyn â Chastell Caerdydd, ddydd Sadwrn, 2 Mawrth, am 1pm.

Bydd tri Llydawr ifanc sydd wedi dysgu Cymraeg ac sydd yn treulio’r flwyddyn yn Aberystwyth yn falch o gael cwrdd â chi yno.

+++++++++++++++++++++++++++

Un emgav a vo evit brezhonegañ e Tavarn ar Rummers, e-tal Kastell Kerdiz, da 1eur, d’ar sadorn 2 a viz Meurzh.

Tomaz, Mona ha Bleuenn a vo eno eus Breizh, ha Madison ha Rhisiart eus Aberystwyth.

Deuit niverus

++++++++++++++++++++++++++++++++

Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Yr Eisteddfod, y Llywodraeth a’r “Dwsin”

Dyma lythyr bach a anfonodd yr hen G.A.  (dan enw arall) i GOLWG, gan fawr obeithio y byddai’n ymddangos heddiw, 28 Chwefror.  Nid oedd GOLWG am ei gyhoeddi.             Dyma hi’n Wythnos Cytuno â Gwilym Owen eto.  Fe daw’r rheini yn eu tro. Cwbl briodol yw ei sylwadau (21 Chwefror) ar y ffordd y mae […] Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: A Oes Heddwch?

Mae rhai o sefydliadau Cymru wedi addasu i ddatganoli yn well na’i gilydd. Nid beirniadaeth yw dweud hynny. Doedd dygymod a bod yn genedl gyda llywodraeth ar ôl saith canrif o straffaglu ymlaen heb un byth yn mynd i fod yn hawdd! Wedi’r cyfan mae’r hyn sy’n ymddangos fel atebolrwydd i wleidydd yn gallu ymddangos fel ymyrraeth wleidyddol yr un sy’n atebol.

Gan edrych o’r tu fas ymddengys i mi fod ambell i sefydliad cenedlaethol wedi dygymod a’r newid yn ddigon hawdd. Rwy’n meddwl am gyrff megis Amgueddfa Cymru, y Llyfrgell Genedlaethol a’r Cyngor Chwaraeon. Gallwn fod yn gwbwl anghywir. Mae’n bosib bod ‘na rycsiyns y tu ôl i’r llenni. Os felly clywais i ddim byd amdanynt.

Mae ambell sefydliad wedi methu’r prawf yn llwyr. Prifysgol Cymru yw’r enghraifft amlwg ond dim ond nawr y mae ambell i Gyngor a Choleg yn sylweddoli bod ‘na feistr newydd ar y tŷ.

Mae hynny’n dod a ni at benderfyniad y Llywodraeth i gomisiynu adolygiad o’r Eisteddfod Genedlaethol.

O safbwynt y Llywodraeth does ‘na ddim elfen o fygythiad yn gysylltiedig â’r peth. Mae’r Eisteddfod yn annibynnol. Os ydy hi’n dewis anwybyddu argymhellion yr adolygiad mae perffaith hawl ganddi i wneud hynny heb unrhyw gosb ariannol. Os ydy’r wŷl ar y llaw arall yn derbyn y cyfan neu rhai o’r argymhellion yna fe fyddai’r Llywodraeth yn fodlon cynyddu ei chymhorthdal. Pa le sy ‘na i boeni? Wedi’r cyfan mae’r rheiny syn cynnal yr adolygiad yn garedigion y Gymraeg.

Nawr edrychwch ar y sefyllfa o safbwynt Eisteddfodwr pybyr – un sy’n ystyried y Brifwyl yn “gaer fechan olaf” i’r Gymraeg mewn môr o Saesneg. Gellir synhwyro ei ofnau.

“Pa mor ddidwyll yw’r llywodraeth mewn gwirionedd? Oes ‘na agenda gudd? Onid yw gwneud yr Eisteddfod yn fwy croesawgar i’r Di-Gymraeg yn gyfystyr a glastwreiddio ei Chymreictod?”

“Wedi’r cyfan,” medd ein eisteddfodwr dychmygol “mae’r Eisteddfod wedi profi ei bod yn fodlon newid gyda’r amseroedd. Bob blwyddyn cynhelir adolygiad o lwyddiannau a methiannau’r wŷl gydag argymhellion ar gyfer y dyfodol. Mae’r broses yn dryloyw gyda’r cyfan yn cael ei gyhoeddi ar wefan yr Eisteddfod. Pam fod angen adolygiad allanol yn ogystal?”

Ond beth am benaethiaid yr Eisteddfod? Gellir darllen eu tystiolaeth i’r ymchwiliad yn fan hyn. Mae’n ddarn cytbwys iawn o waith sy’n awgrymu bod yr Eisteddfod wedi ymateb yn bositif i’r ymchwiliad – ar gychwyn y broses o leiaf.

Mae’n ymddangos bod pethau wedi suro rhywfaint ers hynny yn bennaf oherwydd pryder tîm rheoli’r Eisteddfod y gallai’r ymchwiliad argymell canoli’r Eisteddfod ar ddau safle parhaol. Yn ôl y Prif Weithredwr, Elfed Roberts fe fyddai hynny’n drychineb a galwodd ar garedigion yr Eisteddfod i ysgrifennu at yr ymchwiliad i ddatgan eu gwrthwynebiad i’r syniad.

Nawr dydi ddim yn bry ar wal yng nghyfarfodydd y grŵp gorchwyl a gorffen. Dydw i ddim yn gwybod felly faint o sail sy ‘na i ofnau Elfed a’i dim rheoli.

Gwn hyn. Mae sylwadau Elfed a rhai’r trefnydd Hywel Wyn Edwards ar Bawb a’i Farn rhai wythnosau yn ôl wedi peri siom a syndod i ambell un yn agos at yr adolygiad. Yr ofn yw bod Elfed a Hywel wedi mynd o flaen gofid a’u bod trwy hynny mewn peryg o droi Eisteddfodwyr yn erbyn proses oedd i fod er lles y Brifwyl.

Nid fy lle i yw barnu pwy sy’n iawn ond fe fyddai’n trueni i bawb pe rhywbeth oedd fod yn gyfle yn cael ei weld fel bygythiad.

Parhau i ddarllen

Brythonicana: Ben Ellis a George Amor / Sen Segur

Lle? Siop y Foel, (Cartref Ben) Penmachno Pryd? Tua 1.30pm, Chwefror 27, 2013. Mae Sen Segur yn un o fandiau mwyaf unigryw yr SRG ar hyn o bryd ac wrthi’n dathlu rhyddhad eu ail EP – Sudd Sudd Sudd (Recordiau I Ka Ching). Er eu bod yn swnio’n melfedaidd, seicadelig a haniaethol i’r glust, nid […] Parhau i ddarllen

Siwan i Uganda: Pickies, boda bodas ac amser Affrica

Boda boda yw’r term am feic sy’n dacsi a pickie yw beic modur sy’n dacsi ‘ma.  Ond boda boda ry’n ni’n ei ddefnyddio am dacsis moto beics.  Mae criw ohonyn nhw ar bob cornel ac mae nhw’n galw ‘yes?’ arnon … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Siwan i Uganda: Pickies, boda bodas ac amser Affrica

Boda boda yw’r term am feic sy’n dacsi a pickie yw beic modur sy’n dacsi ‘ma.  Ond boda boda ry’n ni’n ei ddefnyddio am dacsis moto beics.  Mae criw ohonyn nhw ar bob cornel ac mae nhw’n galw ‘yes?’ arnon … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Darnau yn seliedig ar y testyn ‘Arfordir’, a fydd yn…


Morglawdd Bae Caerdydd
Cardiff Bay Barrage


Southerdown


Goleudy Y Bari
Barry Lighthouse


Morglawdd Bae Caerdydd
Cardiff Bay Barrage


Pier Penarth Pier

Darnau yn seliedig ar y testyn ‘Arfordir’, a fydd yn cael eu arddangos a’u gwerthu yn Oriel Tonnau, Pwllheli, o’r 23ain o Fawrth ymlaen. 

Pieces based upon the topic ‘Coastline’ which will be exhibitied and sold in Tonnau Gallery, Pwllheli, from the 23rd of March onwards.

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Darnau yn seliedig ar y testyn ‘Arfordir’, a fydd yn…


Morglawdd Bae Caerdydd
Cardiff Bay Barrage


Southerdown


Goleudy Y Bari
Barry Lighthouse


Morglawdd Bae Caerdydd
Cardiff Bay Barrage


Pier Penarth Pier

Darnau yn seliedig ar y testyn ‘Arfordir’, a fydd yn cael eu arddangos a’u gwerthu yn Oriel Tonnau, Pwllheli, o’r 23ain o Fawrth ymlaen. 

Pieces based upon the topic ‘Coastline’ which will be exhibitied and sold in Tonnau Gallery, Pwllheli, from the 23rd of March onwards.

Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Amserlen twrnament Pêl-droed Y Selar

Siawns fod pawb bellach wedi clywed am un o uchafbwyntiau’r calendr cerddorol sy’n digwydd ddydd Sadwrn yma!
Ydy, mae Gwobrau’r Selar nos Sadwrn wrth gwrs, ond nid dyna sydd gen i mewn golwg fan hyn … ond yn hytrach twrnament pêl-droed Gwobrau’r Selar. 
Rydan ni bellach wedi cadarnhau’r holl dimau, a threfnu’r amserlen – felly dyma grynhoi popeth sydd angen i chi wybod isod
 
 
Cwpan Jarman – Gwobrau’r Selar
02 Mawrth 2013 – Pwll Nofio Bangor (y cyrtiau ffwti!)
2:00 –… Parhau i ddarllen

Siwan i Uganda: Du a gwyn…

Mae pobol Uganda yn hoffi dillad gwyn.  Mae nhw’n defnyddio Omo i’w golchi a sgrwbio gyda brws. Mae pobol Uganda yn hoffi sgidie du.  Felly mae’r dyn yma yn lliwio sgidie a adawyd gan mzungus yn ddu gyda dye lledr.  … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Siwan i Uganda: Du a gwyn…

Mae pobol Uganda yn hoffi dillad gwyn.  Mae nhw’n defnyddio Omo i’w golchi a sgrwbio gyda brws. Mae pobol Uganda yn hoffi sgidie du.  Felly mae’r dyn yma yn lliwio sgidie a adawyd gan mzungus yn ddu gyda dye lledr.  … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cwpwrdd Nansi: Mis Chwefror

Mae gennym DWY gyngerdd gwych ar eich cyfer y mis yma. Yn ogystal a’r gerddoriaeth werin Gymreig arferol, rydym yn ymestyn ein gorwelion cerddorol i’r Alban ac Ynys Manaw. Dydd Mercher 27ain Chwefror Barrule (Ynys Manaw) Aled Rheon Gwdihw, Caerdydd 7:30 £5 Wednesday 27th February Barrule (Isle of Man) Aled Rheon Gwdihw, Cardiff 7:30 £5 […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffa coffi

Does gen i ddim peiriant malu ffa coffi. (Ddim yn arbenigwr coffi dw i!) Prynais i fag o goffi ar sêl ddyddiau’n ôl a sylweddoli wedyn mai ffa cyfan oedden nhw. Roeddwn i’n bwriadu eu cyfnewid efo rhai wedi’u malu ond cofio bod yna peiriant yn y siop. Dyma fynd â’r bag pan es i siopa’r bore ‘ma a defnyddio’r peiriant am y tro cyntaf. Hwrê! Roedd y coffi’n arogleuo’n hyfryd. Dw i’n mynd i wneud hynny pob tro o hyn ymlaen. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Cythruddedig Heno

Bu farw Stéphane Hessel yn 95 oed. Almaenwr wrth ei enedigaeth, fe drodd yn Ffrancwr ym 1937 a bu’n ymladd yn erbyn Hitler ar dir Ffrainc fel aelod o’r gwrthsafiad. Yn ddiplomat wrth ei alwedigaeth ac yn athronydd adain-chwith, 3 blynedd yn ôl fe gyhoeddodd ‘Byddwch yn Gythruddedig’ yn erbyn y sefyllfa a welodd yn […] Parhau i ddarllen

Cwpwrdd Nansi: Mis Chwefror

Wednesday 27th February Barrule (Isle of Man) Aled Rheon Gwdihw, Cardiff 7:30 £5 Barrule http://www.barruletrio.com The unique sound of traditional Manx music is the Celtic World’s best kept secret. This is set to change with the introduction of Barrule, an exciting new trio hellbent on taking the Isle of Man’s music to a much wider […] Parhau i ddarllen

Y Llwyfan: Adolygiad (Rhaglen Dewi Llwyd) Cyngerdd Llyr Williams – GALERI

18.01.2013 – cyngerdd wedi’i ohirio. Cynhalwyd y cyngerdd 01.02.2013 Beethoven: Sonata i’r piano yn C llonnod leiaf (Op 27/2) – Moonlight Scriabin: Sonata i’r piano Rhif 2 Op. 19 Bartok: Sonata i’r piano (1926) Bridge: Sonata i’r piano Scriabin: Sonata … Continue reading  Parhau i ddarllen

Cwmereg: Ar y tonfeddi

Mae’r blog wedi cael sylw cenedlaethol, bois bach! Pwy feddylie?! Diolch i Iola Wyn am y cyfweliad ar BBC Radio Cymru. Ac mae hyd yn oed Aled Hall a Nigel Owens wedi rhoi mensh i pwff-wff ar Twitter … er falle nad yn yr un ystyr â fascinator! Parhau i ddarllen

tu chwith: #anhysbys37

Tu Chwith Rhifyn 37: Anhysbys  (Awst 2012) Mynnwch Gopi!   Parhau i ddarllen

今の仕事が適職なのか知れる仕事占い: 当たる 恋愛 相性 占い 占 無料 気持ち

もしそれを放つことができたら、素敵だと思いませんか?今日は金色のを持つ人の特徴と魅力についてお話ししたいと思います。 恋愛がうまくいっていないのは、あなたに対して原因があることも多いです。 引いたおみくじに書かれたに一喜 […] Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Clawr i EP cyntaf Aled Rheon, ‘Sêr yn Disgyn’, allan…

Clawr i EP cyntaf Aled Rheon, ‘Sêr yn Disgyn’, allan yn fuan iawn ar Recordiau Jig Cal.

Cover for ‘Sêr yn Disgyn‘ (‘Falling Stars’), the first EP from Cardiff singer-songwriter Aled Rheon, out soon on Jig Cal Records.

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Clawr i EP cyntaf Aled Rheon, ‘Sêr yn Disgyn’, allan…

Clawr i EP cyntaf Aled Rheon, ‘Sêr yn Disgyn’, allan yn fuan iawn ar Recordiau Jig Cal.

Cover for ‘Sêr yn Disgyn’ (‘Falling Stars’), the first EP from Cardiff singer-songwriter Aled Rheon, out soon on Jig Cal Records.

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Canllaw Bach Caerdydd: Mis Chwefror

I le aeth mis Chwefror dwedwch? O’m rhan i, bu’n fis prysur iawn, a dwi’n falch i ddweud fod Canllaw Bach Caerdydd yn dal i ddenu diddordeb. Dechreuodd y mis gyda chynnwrf mawr; tra’n troedio  palmentydd Aberystwyth yn ystod cynhyrchiad Y Bont, beth … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Grwpiau Ffocws i Ymchwiliad Presenoldeb ac Ymddygiad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

Dros y mis diwethaf, mae’r tîm Allgymorth wedi cynnal 18 grwpiau ffocws gydag ysgolion a sefydliadau dros Gymru ar y mater o bresenoldeb ac ymddygiad. Rhoddwyd cyfle i blant a phobl ifanc o oedran 9 i 21 mlynedd i drafod eu profiadau a’r materion maent yn credu oedd yn fwyaf pwysig wrth ystyried presenoldeb ac […] Parhau i ddarllen

Ffoc ia, Tylluan Wen!: Ry’n ni gyd yn breuddwydio am cael y siawns i codi yn y bore a gweld gwyneb hyfryd Martha pob dydd

Wel, cofiwch pleidleisio dros Martha i fod y Pab newydd, ac ella bydd dy freuddwydion yn dod yn wir, fy ffrind bach.
Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Llyffantod ac ati

mae &^%$£ WordPress newydd golli pob gair o’r llith hir sgwennais i ETO!!! $%£@£%^&*(££@! BLIN? BERWI! Anadlu’n ddwfn … trio eto: Llun da de? Ioan Llewelyn ( bosib mai ‘y’ ydi o, nid ‘e’) Morgan, mab fy ffrind i gymrodd hwn – a’r rhain: Roedd hi fel Sodom a Gomorra yn eu pwll nhw yn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ci ffyddlon

Mae cŵn yn ffyddlon ym mhob gwlad. Darllenais am y ci hwn yn yr Eidal, diolch i Idris am yrru’r erthygl ata i. Mae’r ci’n fendith i’r trigolion; gobeithio ei fod o’n cael cysur ganddyn nhw hefyd wedi colli’i feistres. Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Beibl i bawb

Dwi’n cofio gwylio’r ffilm isod am y tro cyntaf tua dwy flynedd yn ôl. Mae’n dogfennu’r diwrnod y cyrhaeddodd y Beibl bobl y Kimyal yn eu haith nhw eu hunain am y tro cyntaf. Mae’r holl beth yn tu hwnt o drawiadol a does dim rhaid i chi gael ffydd eich hun i werthfawrogi hyn. […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ein gwadu a wnaethant..

Chwarae teg i Gyngor Iechyd Cymunedol ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda am gyfeirio’r cynlluniau heno at winidog iechyd Cymru, yn wahanol i’r yes-men llwfr yn y gogledd.Cerddodd dros fil o bobl eto ddydd Sadwrn -yn Llandudno y tro hwn- i wrthwynebu camweiny… Parhau i ddarllen

Glo Man: Lleisiau’r Cwm yn codi arian i Elusen ‘Fields’

Catrin Hughes(Arweinydd Lleisiau’r Cwm o Ddyffryn Aman) a Catherine a Kirsty Fields o Ysgol Gyfun y Strade. Dros y blynyddoedd mae Lleisiau’r Cwm wedi codi miloedd at achosion da, ac maent yn parhau i wneud. Yn ddiweddar fe godwyd £1,000 i elusen ‘Fields’ -elusen sy’n agos iawn at galon Catrin.
Mae Catherine a Kirsty, efeilliaid, o Ysgol y Strade yn dioddef o glefyd unigryw sy’n effeithio’r cyhyrau, ac erbyn hyn mae’r ddwy yn gaeth i gadeiriau olwyn, ac yn ddibynnol ar beiriannau cyfathrebu i sgwrsio. Nhw mae’n debyg yw’r unig rai yn y byd sy’n dioddef o’r clefyd, ac ychydig fisoedd yn ôl, dilynodd S4C y ddwy am gyfnod ar gyfer y rhaglen ‘O’r Galon’, ‘Fy chwaer a fi’ –rhaglen a oedd yn llawn emosiwn, hiwmor a thristwch. Maent yn ddeunaw oed erbyn hyn, ac er eu bod yn byw adref gyda’u rhieni, maent yn ymweld â Ty Hafan yn gyson.Mae’r clefyd erchyll yma’n effeithio ar gyhyrau yn y corff, sy’n golygu bod y ddwy wedi eu parlysu. Maent yn dioddef o hyd at 100 spasm poenus y dydd, ac o ganlyniad, mae eu cyhyrau yn symud yn afreolus.

Does neb yn gwybod beth sydd gan y dyfodol i’w gynnig, ond mae gan y ddwy neges bwysig i bawb-

“Peidiwch â theimlo trueni drosom ni. Does neb yn byw am byth. Byddwch yn hapus a gwenwch”.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Penblwydd Hapus

Cyflwynwn ein dymuniadau da i Dr.Frank Powell a fu’n dathlu ei benblwydd yn 90 mlwydd oed ar Chwefror 22ain.  Bu Dr.Powell yn Feddyg Teulu gyda ni am flynyddoedd lawer a mawr yw’r parch iddo yn y Cwm.  Penblwydd hapus iawn, Dr.Powell, a gobeithio y bydd sawl blwyddyn arall o’ch blaen i’w dathlu. 

Hefyd, bydd ei wraig annwyl, Mrs.Muriel Powell yn dathlu ei phenblwydd yn 91 oed ar yr 13eg o Fawrth eleni.  Pob dymuniad da iddynt i’r dyfodol a mwy na dim, iechyd da.

 

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffarwel i’r cardiau

Heddiw cawson ni wared ar y cardiau Nadolig a oedd yn hongian ar y wal. Eithaf hwyr ond mae hi’n anodd dweud ffarwel wrth y cardiau bob blwyddyn. Dw i’n cadw rhai, fodd bynnag, gan: Antwn, Linda, hen ddynes yn Japan a oedd yn byw’n agos aton ni, fy merch hynaf (cynlluniwyd ganddi hi ei hun.) Mae’n lawog trwy’r dydd yn ôl rhagolygon y tywydd. Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Poen y dechnoleg

Mae WordPress yn deud bod angen i mi adnewyddu fy server, wel, lawrlwytho’r fersiwn diweddara. Ond mae’r server yn deud na fedar o neud hynny am fod fy nghyfirifadur yn rhy hen. Does isio gras? Pam na fedran nhw adael pethau fel maen nhw, achos mae’r bocs yma’n gweithio’n iawn, diolch yn fawr! Grrr. Dwi […] Parhau i ddarllen

Siwan i Uganda: Dillad newydd!

Dyma fi yn falch iawn o fy ngwisg Ugandaidd newydd. Dyw hi ddim yn hollol Ugandaidd chwaith gan taw fi gynlluniodd hi gan ofyn am goler dyfnach, ysgwyddau gorllewinol, llewys tri chwarter tynn a sgert hir iawn (camgymeriad falle gan … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Siwan i Uganda: Dillad newydd!

Dyma fi yn falch iawn o fy ngwisg Ugandaidd newydd. Dyw hi ddim yn hollol Ugandaidd chwaith gan taw fi gynlluniodd hi gan ofyn am goler dyfnach, ysgwyddau gorllewinol, llewys tri chwarter tynn a sgert hir iawn (camgymeriad falle gan … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Siwan i Uganda: Abertawe 5 – Bradford 0

Dwi wedi mwynhau gwylio Cymru yn chware rygbi yng nghystadleuaeth y Chwe Gwlad mas ‘ma drwy garedigrwydd ffrindie yn dal eu teclynnau Skype o flaen y teledu yng Nghymru inni!  Diolch yn fawr am hynna. Ond doedd gwylio Abertawe ddim … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Siwan i Uganda: Abertawe 5 – Bradford 0

Dwi wedi mwynhau gwylio Cymru yn chware rygbi yng nghystadleuaeth y Chwe Gwlad mas ‘ma drwy garedigrwydd ffrindie yn dal eu teclynnau Skype o flaen y teledu yng Nghymru inni!  Diolch yn fawr am hynna. Ond doedd gwylio Abertawe ddim … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

learningcymraeg: Mae B am..// B is for..

  Bara brith Mae B am Bara brith. Cysonyn mewn bywyd Cymraeg clasurol, ac efallai’r peth mwyaf pwysig i Gymro pur ar ôl meddwi ar nôs Sadwrn. A nôs Wener. A nôs Sul os oes rygbi ymlaen. Os rydych chi am geisio te, gwell peidio ar benwythnos rhag ofn eich bod yn llosgi‘r cacen neu’ch […] Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Brasluniau o Stadiwm y Mileniwm, Glan yr Afon yng…

Brasluniau o Stadiwm y Mileniwm, Glan yr Afon yng NghaerdyddSketches of the Millenium Stadium, Riverside, Cardiff Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Brasluniau o Stadiwm y Mileniwm, Glan yr Afon yng…

Brasluniau o Stadiwm y Mileniwm, Glan yr Afon yng NghaerdyddSketches of the Millenium Stadium, Riverside, Cardiff Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: 21/2/13

21/2/13 Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: 21/2/13

21/2/13 Parhau i ddarllen

Teithlyfr: Filniws, Lithwania (23.1.2013-27.1.2013)

Un prynhawn o fis Hydref 2012 yn y swyddfa, agorais yr app Skyscanner ar y ffôn symudol. Y nod oedd dianc am benwythnos i Ewrop ar gefn ffleit rhad, rhywbryd yn y flwyddyn newydd. Wyddwn i ddim pa syniad fyddai’r teclyn yn ei roi o ofyn iddo ddangos y cyrchfan rhataf o faes awyr Lerpwl […] Parhau i ddarllen