Archif Dyddiol: 1 Mawrth 2013

All articles - y-selar.com: Brwydrau Allweddol Cwpan Jarman

 
Wrth i’r gystadleuaeth fawr nesáu, rydan ni wedi dewis rhai o frwydrau mwyaf diddorol Cwpan Jarman.
Gareth Iwan (C2) v Barry Chips (Y Selar)
Dau hen ben, sydd efallai wedi colli ychydig o’u cyflymder bellach, ond sydd yr un mor gyflym eu meddwl ag erioed. Y ddau’n arfer chwarae 5 bob ochr efo’i gilydd, ond heb ddod wyneb yn wyneb ers rhai blynyddoedd.
Ceri Cunnington (Cigfrain Sbensh) v Ryan Kift (Y Llesbians)
Dau o gymeriadau mwyaf y gystadleuaeth, ond dau wahanol iawn o ran pryd a… Parhau i ddarllen

Y Llwyfan: Munud i Feddwl (Post Cyntaf) – BBC Radio Cymru

Trafod datganiad Leanne Wood ynghylch cydweithio i gael mwy o ferched i’r Senedd oeddwn  i ar gyfer slot Munud i Feddwl, Radio Cymru fore heddiw (48.47) http://www.bbc.co.uk/programmes/b01qtbqp Parhau i ddarllen

Pethe | Pethe: Podlediad newydd Pethe

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi podlediad newydd ‘Pethe’, fydd y cynnwys trafodaethau am ddigwyddiadau diweddaraf byd y celfyddydau. Lisa Gwilym, ein cyflwynwraig newydd a chriw cynhyrchu Pethe sydd yn … Parhau i ddarllen

Pethe | Pethe: Podlediad newydd Pethe

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi podlediad newydd ‘Pethe’, fydd y cynnwys trafodaethau am ddigwyddiadau diweddaraf byd y celfyddydau. Lisa Gwilym, ein cyflwynwraig newydd a chriw cynhyrchu Pethe sydd yn … Parhau i ddarllen

Pethe | Pethe: Pethe Fi

Yr wythnos yma mae Manon Wyn, un o griw cynhyrchu ‘Pethe’, yn trafod ei chynlluniau ar gyfer yr wythnos sydd i ddod. Parhau i ddarllen

Pethe | Pethe: Pethe Fi

Yr wythnos yma mae Manon Wyn, un o griw cynhyrchu ‘Pethe’, yn trafod ei chynlluniau ar gyfer yr wythnos sydd i ddod. Parhau i ddarllen

Pethe | Pethe: Mostyn Agored

Sut da chi’n mynd ati i werthuso darn o waith celf? Pa mor bwysig ydi’r gallu i ddehongli a deall gwaith celf? Beth sy’n gwneud darn o waith celf yn … Parhau i ddarllen

Pethe | Pethe: Mostyn Agored

Sut da chi’n mynd ati i werthuso darn o waith celf? Pa mor bwysig ydi’r gallu i ddehongli a deall gwaith celf? Beth sy’n gwneud darn o waith celf yn … Parhau i ddarllen

Pethe | Pethe: Pethe ar ei Newydd Wedd

Cyflwynydd newydd, arddull newydd a digonedd o straeon newydd o fyd y Celfyddydau yng Nghymru a thu hwnt – dyma Pethe ar ei newydd wedd. Lisa Gwilym fydd yn dod … Parhau i ddarllen

ywers: Blas ar ddysgu Basgeg!

Mae Elin Haf Gruffydd Jones yn uwch ddarlithydd yn Adran Astudiaethau Theatr Fflim a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Hi ydy cyfarwyddwr Sefydliad Mercator ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant. Mae hi’n siarad sawl iaith ac ymysg yr ieithoedd hynny mae … Continue reading  Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT): Gêm Rygbi Elusennol

Clwb Rygbi Llewod Caerdydd 15 – 31 Cynulliad Cenedlaethol Cymru Daeth Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol i ben gyda gornest rygbi rhwng tîm y Cynulliad Cenedlaethol a’r tîm rygbi cyntaf o chwaraewyr hoyw, a’r unig dîm hyd y gwyddom, yng Nghymru. Roedd tîm rygbi’r Cynulliad ar faes y gad ddydd Sadwrn, 23 […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyfarchion o oklahoma

Dydd Gŵyl Dewi Sant Hapus!

Dw i’n bwriadu coginio cawl cennin a bara brith i swper fel arfer. Mae gan ysgol fy mab wisgo ysgol ond un diwrnod bob mis mae’r plant yn cael gwisgo beth bynnag maen nhw eisiau. Heddiw ydy’r diwrnod digwydd bod. Dewisodd y mab grys tîm Dinas Caerdydd. Prynais hwn yng Nghaerdydd pan es i Gymru am y tro cyntaf yn 2007. Cafodd orchymyn gan ei fam i sôn am Ddydd Gŵyl Dewi wrth y dosbarth! Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Hir oes i’r chwyldro

Y bore’ma pan o’n i’n ymweld a Derby wnes i weld dau beth sy wedi tanlinellir holl anghyfiawnder cymdeithasol sy wedi dod yn sgil polisïau llywodraethau’r 35 mlynedd ddiweddaraf.

Yn gyntaf wnes i weld cyn tenant i mi, o’r cyfnod pan o’n i’n gweithio fel Swyddog Tai yn rhoi cymorth i bobl a oedd wedi cael cymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol lleol. Roedd y gŵr bonheddig yma yn dioddef o amwysterau dysgu a ddim wedi ymdopi efo bywyd yn dda iawn nac yn gallu cynnal swydd. Ers i mi ei weld y tro diweddaf, 6 mlynedd yn ôl, mae o bellach wedi colli ei braich de o ganlyniad i gancr. Rŵan mae o’n byw mewn fflat efo cymorth warden preswyl, ond mae’r cyngor lleol ar fin diddymu’r cymorth hyn. Ar ben hynny mae’r gŵr o dan bwysau gan y DWP i fynd yn ôl i’r gwaith. Dyma siampl berffaith o’r gwaith diafoledig sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd. Codi bwganod am bobl yn cam-drin y gyfundrefn lles ac yn gorfod pobl i drio gweithio sy wir ddim yn gallu gweithio. Yn wir ddyn ni’n ôl i’r gwerthoedd Fictorianaidd oedd y bondigrybwyll Mrs Thatcher yn arddel sef rhagfarnu a cham-drin pobl dlawd, pobl anabl a phobl di-rym pan mae’r cathod tewion yn y ddinas yn Llundain yn bocedi taliadau bonus o filiynau o bunnoedd.

Wedyn wrth i mi gerdded nôl i’m car ar ôl cael fy negeseuon o’r dref mi wnes i weld car efo rhifau plât Cymru arno wedi’i barcio o flaen tŷ digon cyffredin. Wn i ddim os oedd y perchennog yn dod o Gymru neu yn Gymro neu Gymraes Cymraeg ond roedd ‘na siawns go dda ei fod o / ei bod hi. Tebyg mae’r car yn berchen i un o filoedd o Gymry sy wedi gorfod gadael Cymru er mwyn cael swyddi. Does dim digon o fuddsoddi mewn ardaloedd tlawd Prydain. Mae’r cymunedau yn edwino a’r iaith yn gadael y fro Cymraeg efo’r bobl ifanc.Dyma agwedd arall o’r anghyfiawnder cymdeithasol sy ar droed ar hyn o bryd. Er gwaethaf holl rethreg am y Gymdeithas Fawr, mae’r rhan fwyaf o’r cyfoeth Brydain yn cael ei ganoli yn Llundain a’r de-ddwyrain o Loegr. Wfft i weddill y wlad, wfft i’r hen ardaloedd diwydiannol boed yng Ngogledd a chanolbarth Lloegr, yr Alban neu Gymru. Dw i’n diogon hen i gofio’r Llwyodraeth Thatcher wrthi yn dinistrio (yn ddi-angen!) yr holl byllau glo a’r diwydiannau trwm. Y cyfiawnhad ar y pryd oedd gwasgu chwyddiant allan o’r system economaidd,  roedd hyn yn bropaganda ac yn gelwydd noeth. Y gwir reswm oedd dial ar y NUM a hefyd i ddinistrio grym economaidd pob rhan arall o’r DU er mwyn rhoi’r holl rym economaidd yn nwylo’r crachach, y ddinas a’r Blaid Tori. Pan ddaeth Tony Blair i rym, roedd y dasg wedi’i wneud ac roedd gormod o ofyn ar y Blaid Llafur i wrth wneud y newidiadau hyn. Roedd cyflogaeth yn dod yn ôl, ond dim ond trwy dyfu maint gwasanaethau a’r biwrocrataidd. Felly nôl at Lywodraeth Tori diafoledig arall efo Cameron ac unwaith eto pobl gyffredin yn cael eu targedu efo polisïau’r toriadau.

Mae Bancwyr wedi achosi’r crisis economaidd ond pobl gyffredin a phobl ar fudd daliadau yn talu’r gost. Mae Cameron yn dweud does dim arian ar ôl. Celwydd noeth eto. Mae digon i hel y fyddin allan i Afghanistan, mae digon i wario 25 billion ar Drident. Beth ddylai’r llywodraeth wneud yn tynnu mas o Drident, tynnu mas o ryfeloedd drud dramor a defnyddio’r pres i gynnal a chadw’r gwasanaethau lles a’r budd daliadau i bobl anabl.

Mi fydd yr hen ddynes Thatcher yn gadael y byd yma cyn bo hir. Piti garw ni fydd ei syniadau hunllefus yn mynd gyda hi. Parhau i ddarllen

elinbach: Half-Shadow

Numbness coarses, greedily digesting a soul:Too weak to reflect in these muddy waters,But shimmering – simmering – in envySelfish, glaring and seeping -A deluge of broken, sharp piecesA solemn mist through drowning vision,Settling with a sigh upon… Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Y Llwybr Cul

Rhywle gartref mae gen i lyfr o’r enw “Labour’s last chance?: the 1992 election and beyond”. Casgliad o draethodau gan rai o’r seffolegwyr gorau Prydain yw’r llyfr ac mae’r teitl yn esbonio’r cynnwys. Ar ôl colli etholiad 1992 pan oedd bron popeth yn gweithio o’i phlaid oedd modd i’r Blaid Lafur ennill byth eto oedd y cwestiwn. Amwys oedd yr atebion.

Cyhoeddwyd y llyfr ym Mai 2004. Llai na thair blynedd yn ddiweddarach enillodd y blaid Lafur y nifer fwyaf o seddi yn ei hanes ac etholwyd Tony Blair yn Brif Weinidog.

Rwy’n codi’r pwynt oherwydd bod cwestiwn digon tebyg yn cael ei ofyn ynghylch y Ceidwadwyr ar hyn o bryd. Os nad oedd hi’n bosib ennill mwyafrif yng ngwyntoedd teg 2010 pa obaith yn y dyfodol?

Yr ateb syml i’r cwestiwn yw wrth gwrs bod hi’n bosib i’r Ceidwadwyr ennill mwyafrif. Yn wir, os nad yw’r blaid yn cwympo’n ddarnau mae hi bron yn sicr o ennill un rhywbryd. Serch hynny mae’r llwybr tuag at fwyafrif yn yr etholiad nesaf yn edrych yn gulach ac yn gulach wrth i ddydd y cyfri agosau.

Y dadansoddiad gorau o broblemau’r Ceidwadwyr mi ddarllen yw hwn gan Paul Goodman cyn aelod seneddol Ceidwadol sy’n un o olygyddion gwefan dylanwadol “Conservative Home”.

Yn ôl Goodman mae ennill mwyafrif yn 2015 yn amhosib oherwydd pedair ffactor. Methiant y blaid i apelio at leiafrifoedd ethnig, undod yr asgell chwith, rhaniadau ar yr asgell dde ac anfantais strwythurol y map etholiadol yw’r ffactorau hynny.

Mae canlyniad Eastleigh yn cymhlethu’r ddwy ffactor olaf.

Trwy guro’r Ceidwadwyr mae Ukip wedi dwysau’r rhaniadau ar y dde. Mae unrhyw obaith na fydd y blaid honno’n ffactor yn yr etholiad nesaf yn prysur ddiflannu a does dim rhaid iddi wneud chwarter cystal â gwnaeth hi yn Eastleigh er mwyn dylanwadu ar y canlyniadau mewn llwyth o etholaethau ymylol.

O safbwynt y ffactor olaf, y broblem strwythurol, amcangyfrifir y bydd angen i’r Ceidwadwyr bod saith y cant ar y blaen i lafur yn y bleidlais boblogaidd er mwyn sicrhau mwyafrif o un. Mae hynny’n glamp o fynydd – ond mae’r guru etholiadiol Peter Kellner wedi darogan y gallai’r Torïaid sicrhau mwyafrif mewn ras llawer agosach pe baent yn cipio rhyw ddau ddwsin o seddi o’r Democratiaid Rhyddfrydol – seddi tebyg iawn i Eastleigh.

Pa obaith o hynny nawr?

Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Mewn harmoni gyda’r Welsh Lady

Mae’r dyn yn dal yn dynn (armlock?) yn llaw y ddynes Gymreig ac yn cuddio ar y chwith mae na ddyn arall gyda barf. Wow. Ding-dong yn y Dingle. Parhau i ddarllen

daflog: Ydi’r camera yn caru Carwyn?

Ers 2009 mae gan Llywodraeth Cymru sianel ar YouTube sy’n cyhoeddi pigion achlysurol am waith y llywodraeth a datganiadau gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones. Dyw e ddim yn arbennig o boblogaidd a pwy all feio pobl am hynny? Ddoe, ddiwrnod yn gynnar, fe gyhoeddwyd cyfarchiad Dydd Gŵyl Dewi gan Carwyn Jones, yn saesneg yn […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 Mawrth 2013

Darlleniad y Dydd: Marc 4: 13-20 (BCND tud.41 / BCN: tud.37)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd! Roedd dydd Gwener, Mawrth 1af yn ddiwrnod i ddathlu’r Beibl yn Gymraeg! Roedd yn 25 mlynedd union ers cyhoeddi’r Beibl Cymraeg Newydd, ac mae’r Beibl cyfan mewn Cymraeg cyfoes wedi cael ei lansio ar . . . → Read More: Dydd Sul, 3 Mawrth 2013

Parhau i ddarllen