Archif Misol: Chwefror 2017

fel y moroedd: mam

Dynes hardd oedd hi, fy mam. Dyma hi efo fi amser maith yn ôl, yn edrych fel actores. Roedd hi’n gweithio’n galed drwy gydol ei hoes. Mae hi’n dal i fwrw ymlaen er arafach mae hi, a hithau bron i 95 oed.  Parhau i ddarllen

fideo wyth: Anni-(ntendo)-bynnol

gan Elidir Jones Yn eu darllediad olaf cyn rhyddhau’r Switch ar Fawrth y 3ydd, mae Nintendo wedi datgelu llwyth o gemau annibynnol sydd am wneud eu ffordd i’r system. ‘Ma ni: O’r rhain, dwi’n meddwl mai WarGroove a Shakedown Hawaii sy’n apelio ata i. Ond dwi’n sycyr am gemau ecsgliwsif hefyd, felly ella wna i drio Pocket Rumble. Ac mae ‘nghalon…

Parhau i ddarllen

: Agoriad swyddogol Hyb Ystum Taf a Gabalfa

Croeso i’r flog diweddaraf. Heddiw rwy’n yn agoriad swyddogol Hyb Ystum Taf a Gabalfa. Diolch, Phil Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Dydd Gŵyl Dewi

Ar Fawrth y Cyntaf, mae ysgolion a chymunedau ar hyd a lled Cymru yn cynnal gorymdeithiau, yn gwisgo’r Wisg Gymreig ac yn canu a dathlu Cymreictod ar Ddydd Gŵyl Dewi. Gwelwn o lyfrau log penaethiaid ysgolion (dyddiadur o ddigwyddiadau’r dydd), fod Dydd Gŵyl Dewi wedi cael ei ddathlu yn ysgolion Cymru ers o leiaf ddechrau’r […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dadl J.R.J. eto ?

Wee Ginger Dug ddoe’n trafod cynhadledd Llafur yr Alban. Ymhlith yr ymatebwyr mae Marconatrix, sy’n ein cyfeirio at yr ysgrif ddiddorol hon. I rai ohonom efallai y bydd yn dwyn i gof “ddadl J. R. Jones” Mae dros hanner canrif er pan gyflwynodd J.R.J. ei ddadansoddiad. Fe’i derbyniwyd yn frwd gan garfan o genedlaetholwyr, a […] Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Chwarae Drych

Chwarae Drych Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Ciwi + Petrolewm Marchnad Stryd Bessemer

Ciwi + Petrolewm 

Marchnad Stryd Bessemer

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ymweliad i Ysgol Glan Clwyd

Roedd gwyliau hanner tymor yn gyfle perffaith i Gynghorwyr, Swyddogion ynghyd ar Aelod Cynulliad Lleol i ymweld ar adeilad newydd sydd yn rhan o brosiect Ysgol Glan Clwyd ac roedd pawb yn hapus iawn gyda’r cynnydd.  Mae’r prosiect wedi ei gyd-gyllido gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u rhaglen Ysgolion ac Addysg […] Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Gwlad yr Iâ

fideo wyth: Pod Wyth #8: “Daf Prys A’i Geg Hud”

gan f8 Pod Wyth! Rhif wyth! I love it when a plan comes together. Ac mae’r un yma’n bennod arbennig iawn. Sut mae’r podlediad rhyng-gyfandirol cynta yn y Gymraeg yn swnio i chi? Ydi, mae Daf yn darlledu o Seattle, tra bod Elidir yn gorfod bodloni ei hun ar Fangor yn y glaw. Dydi hyd…

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Agor pennod newydd yn hanes Llyfrgell a Siop Un Alwad

Mae Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan yn cyrraedd carreg filltir arbennig yn ei hanes gydag agoriad swyddogol yn dilyn adnewyddiad sylweddol gan nodi dechrau pennod newydd sbon. Mae’r cyfleusterau newydd yn darparu hwb cymunedol, gan gynnig pwynt mynediad sengl … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fideo wyth: Hen bryd am gyhoeddwyr o Gymru?

gan Daf Prys (O San Francisco, don’t you know) Heddiw daeth y newyddion syfrdanol bod y gwasanaeth llifo gemau fideo, Twitch, gafodd ei brynu gan Amazon nôl yn 2014, am gychwyn gwerthu gemau drwy ei gwefan o Wanwyn y flwyddyn hon ymlaen. Beth sy’n nodweddiadol am hyn yw bod platfformau arferol i’w gweld yn hollol…

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanami sydyn

Mae fy mam wedi gwella’n sylweddol ar ôl ei chodwm diwethaf. Fe wnaeth hanami sydyn heb fwyd o flaen ei fflat efo cymorth fy merch ddyddiau’n ôl. (Mae’r ceirios hwnnw’n blodeuo’n gynt na’r rhywogaeth arall.) Mae’n anhygoel gan ystyried ei hoedran – 95 oed bron.  Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn gwisgo cenhinen ar y sgrin ac yn y galon

Mae S4C wedi cydweithio â myfyrwyr o Ysgol Celf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd i ddylunio a chreu delweddau ar gyfer y sianel i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Bydd y ddelwedd – cenhinen bedr wedi’i chreu o fodiau bysedd -yn …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mis Hanes LGBT – Pwysigrwydd Modelau Rôl

Gall cael modelau rôl LGBT gweladwy gael effaith drawsnewidiol ar greu gweithle a chymdeithas wirioneddol gynhwysol. Mae canllaw diweddaraf Stonewall, Modelau Rôl: bod yn lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol yng Nghymru, yn cynnwys straeon ysbrydoledig gan amrywiaeth eang o bobl o wahanol gefndiroedd sy’n gweithio mewn meysydd gwahanol. Fe fyddwch yn adnabod un neu ddau … Continue reading Mis Hanes LGBT – Pwysigrwydd Modelau Rôl Parhau i ddarllen

cymraeg – gwallter: Y Garn Goch

Bûm yna am y tro cyntaf rhywbryd tua diwedd y 1970au.  Cofiaf ddilyn y lôn gul, droellog o wastatir afon Tywi, i fyny’r rhiw o bentref Bethlehem, cyn parcio’r car ar droed y llwybr.  Cofiaf hefyd y waliau cerrig sychion yn amgylchynu’r ddau fryn, yn ddiamddiffyn i’r gwyntoedd o’r gorllewin – neu’n waeth, gwyntoedd dwyreiniol […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Syrup of turnips anyone? Early Welsh books on popular medicine

  Books on medicine and public health, which we’re currently in the process of assessing, form an important part of the Welsh Print Collection. Welsh […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Un Arglwydd

Y mae i Dŷ’r Arglwyddi ei wendidau.  Mae hynny’n amlwg.  Byddai rhai’n falch o’i weld yn diflannu am byth am ei fod yn llawn o bobl nad oes neb wedi eu hethol; am fod rhagor nag un o bob deg ohonyn nhw wedi etifeddu’r hawl i fod yno; ac am fod cymaint o bobl gyfoethog […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Na i allgludiad Shiromini Satkunarajah a Roshani Satkunarajah! Na i allgludiadau!

To read & share the following in English, click here (facebook link) and here (twitter link). Shiromini’s mother, Roshani Satkunarajah is also detained at Yarl’s Wood and facing imminent deportation. There are two mass expulsion charter flights secheduled in the next two weeks, see this facebook link. Stop deportations! Mae’r canlynol yn gyfieithiad o alwad […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y DUP ac ariannu’r ymgyrch i adael Ewrop

Rhywbeth sydd wedi ei fethu gan cyfryngau Prydeinig (ond nid rhai Iwerddon) ydi’r stori fach ryfedd yma.

Yn ei hanfod yr hyn sydd yn y stori ydi bod y DUP – prif blaid unoliaethol Gogledd Iwerddon – wedi cyfrannu swm anferthol – £435k i’r ymgyrch i adael Ewrop.
Cafodd y pres ei wario yn hwyr yn ystod yr ymgyrch.  Fel rheol mae’r DUP gyda meddylfryd  blwyfol iawn ac mae’n gweithredu ar lefel hollol leol.  Fodd bynnag yn yr achos yma cafodd y pres ei wario – ymysg pethau eraill – ar hysbyseb anferth yn y Metro – papur sy’n cael ei ddarllen yn eang iawn ar dir mawr y DU – lle nad oes gan y DUP unrhyw ASau a lle nad ydynt yn sefyll mewn etholiadau.  Yn wir cafodd i bron i’r cwbl o’r pres ei wario y tu allan i Ogledd Iwerddon.

Ymddengys i grwp o gefnogwyr cyfoethog Brexit  (o bosibl cyn lleied ag un cefnogwr)  roi’r pres i’r blaid unoliaethol.  Y rheswm mae’n debyg ydi bod yr ymgychoedd i adael Ewrop wedi hen wario yr hyn roedd ganddynt hawl i’w wario yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, ond bod hawl gan y DUP i wario o hyd. 
A beth ydi ffynhonnell wreiddiol yr arian?  Wel y tebygrwydd ydi bod cysylltiad efo Saudi Arabia. 
Rwan mae yna nifer o gwestiynau wedi eu codi eisoes am ariannu’r ymgyrch Gadael – mae yna ymchwiliadau i drefniadau ariannu’r ddwy ymgyrch ar hyn o bryd.  
Ond mae’r stori hefyd yn codi un neu ddau o bwyntiau diddorol.  

Yn gyntaf mae’n ymddangos bod y DUP wedi caniatau iddynt eu hunain gael eu defnyddio i alluogi i rywbeth ddigwydd sy’n groes i ddymuniadau pobl Gogledd Iwerddon a sy’n debygol o beri niwed economaidd sylweddol i ‘r dalaith.  Mae’n debyg y bydd yna bris i’w dalu am hynny wythnos nesaf.

Yn ail mi fydd y cysylltiad Saudi Arabia yn anghyfforddus i rai o’n cyfeillion Islamoffobaidd.  Ymddengys bod y wlad Islamaidd mwyaf anrhyddfrydig yn ystyried Brexit fel rhywbeth cadarnhaol o’u safbwynt nhw.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Rydym eisiau clywed gennych! Llenwch yr holiadur i’n helpu i wella’ch profiad yn y llyfrgell!

Bydd y cyfnod ymgynghori’n rhedeg o 27 Chwefror tan 5 Mawrth. https://www.surveymonkey.co.uk/r/llyfrgell17 Mae copïau papur o’r holiadur hefyd ar gael yn ein llyfrgelloedd a siopau un alwad. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: twrnamaint

Diwrnod twrnamaint pêl-droed ydy hi heddiw! Daeth sawl tîm ysgol uwchradd yn yr ardal i’n tref ni i chwarae gemau trwy’r dydd. Es i ynghyd â’r teulu i weld fy mab ifancaf yn chwarae yn y gêm gyntaf am 9 o’r gloch. (Roedd yn ofnadwy o oer!) Enillodd ein hysgol ni o 4-0. Fe wnaeth fy mab yn dda iawn fel amddiffynnwr. Mae o’n chwarae’r gêm olaf ar hyn o bryd.  Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl -Tŷ Canol

Erthygl gan Pegi Lloyd Williams.

Daeth i’m meddwl sôn tipyn am Tŷ Canol, Summerhill, yn dilyn rhaglen S4C ‘Ar Faes y Gad’ pryd roedd Owain Tudur Jones yn olrhain hanes rhai o beldroedwyr oedd wedi chwarae i Gymru cyn y Rhyfel Mawr 1914-1918. … Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Dal gafael ar y sylwedd (Colosiaid 2:16-19) – Rhodri Glyn (19.02.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19022017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Awê Awen: Paradwys ar y Ddaear

Mi ddisgrifiodd ffrind i ffrind ardal Kerala yn Ne India fel “Paradwys ar y Ddaear”. Dw i’n cytuno efo’r disgrifiad yma, mae Kerala yn baradwys ar y ddaear … heblaw am y ffaith ei fod o’n India! Be’ dw i’n feddwl? Wel, mae’n dalaith hollol brydferth yn ddaearyddol, ond mae dal sbwriel ar bob metr […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhy gynnar

Mae tiwlipau Leanne newydd ymddangos eu pennau wrth wthio eu hunain drwy’r dail sych trwchus. Ydy, mae hi’n gynnes y dyddiau hyn fel gwanwyn. Ond mae hi’n rhy gynnar! Bydd y tymheredd yn disgyn i 25F/-4C nos fory. Gobeithio byddan nhw’n iawn ac yn blod… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Noson dda i’r Santes

Noson dda i’r Santes Theresa gyda chanlyniadau Copeland a Stoke-on-Trent neithiwr. Copeland, y tro cyntaf ers cantoedd i blaid llywodraeth yng nghanol ei thymor ennill sedd oddi ar wrthblaid. Pam? Sut? O bell fel hyn, ni allaf ond dyfalu. (1) Curwyd UKIP (2025) i’r pedwerydd lle gan y Democratiaid Rhyddfrydol (2252) – canlyniad bach digon […] Parhau i ddarllen

Golwg360: “Does ond un Makélélé” meddai Paul Clement

Hen wynebau yn dychwelyd i Chelsea gydag Abertawe yfory Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Chwefror 2017

Darlleniad y Dydd: Actau 9:19-22 (BCND:tud.139 / BCN: tud.127)

Tybed pa mor aml ydym ni’n rhyfeddu at wahanol bethau neu ddigwyddiadau yn ystod ein bywyd? Er bod yr ansoddair ‘rhyfeddol’ neu amazing yn Saesneg yn gallu cael ei or-ddefnyddio hyd at syrffed ar y cyfryngau, mae’n siŵr fod y gallu i ryfeddu yn tueddu i . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Chwefror 2017

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: selfie newydd

Na fydd angen breichiau hirion na ffyn er mwyn gwneud selfie o fis Mehefin ymlaen. Dyfeisiwyd clawr ffôn symudol sydd yn hedfan, gan bwy ond cwmni o Israel wrth gwrs. Mae pentwr o ddyfeisiadau’n dod o’r wlad honno bob amser er gwaethaf pawb a phopeth. Byddwn i’n hoffi iddyn nhw ddyfeisio eli wyneb i ddileu crychau! Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Difrod i fega-garchar HMP Berwyn, Wrecsam

Ar yr 20fed o Chwefror, 2017, datganodd grŵp dienw eu bod wedi achosi difrod sylweddol i garchar HMP Berwyn, Wrecsam. Dyma gyfieithiad anarchwaethus o’r communiqué gwreiddiol: “Difrod i HMP Berwyn yn ystod adeiladwaith – Carchar yn strwythurol fregus Mae’n bwysig datgan un wythnos cyn agored HMP Berwyn bod dau o’r blociau-tai yn y carchar yn […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o ‘Fake News’ gan Gwilym Trump Owen

Mae ‘Fake News’ yn derm sydd wedi dod yn gyfarwydd iawn yn ddiweddar – yn arbennig felly yn sgil ethol Donald Trump.  Cafwyd enghraifft eithaf da yn ddiweddar pan aeth ati i honni bod ymysodiad terfysgol newydd ddigwydd yn Sweden oherwydd ei fod w… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Cystadleuaeth: Ennillwch Gopi o Nioh!

gan Elidir Jones Os welsoch chi fy adolygiad o Nioh, fyddwch chi’n gwybod bod y gêm yn debyg iawn o fod ar fy rhestr i o uchafbwyntiau’r flwyddyn. Os welsoch chi ddim yr adolygiad, wel… dyma fo. Coeliwch neu beidio, mae gennym ni yma yn Fideo Wyth gopi sbâr o’r gêm ar y PS4 i’w roi, yn rhad ac…

Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: OBSERVATIONS, COLLECTIONS, RECOLLECTIONS – a lifetime in photography: Pete Davis.

4 March 2017 – 17 June 2017 Gregynog Gallery A major retrospective exhibition of photographs spanning six decades, along with new work highlighting the photographer’s […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Adolygiad Nioh

gan Elidir Jones Mae hi wedi bod yn sbel ers ein adolygiad fideo diwetha. Ond mae pethau’n da yn dod i’r rhai sy’n disgwyl, ac mae’r un yma’n sicr yn un da. Dyma olwg ar Nioh – ymgais Team Ninja i efelychu Dark Souls, sydd rhywsut yn… well? Gwyliwch. Gwyliwch, da chithau. Fel arfer, y botwm ‘CC’ sy’n…

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwin trump

Ceisiodd grŵp merched cenedlaethol foicotio Wegmans oherwydd bod hi’n gwerthu Gwin Trump. (Prynodd Donald Trump y gwindŷ a oedd ar fin methu, a’i droi’n fusnes llwyddiannus.) Gwrthododd y siop i blygu, e dal i’w gwerthu. Pan aeth y gair o gwmpas Talaith Virginia, dechreuodd y gwin werthu’n wallgof, ac mae’r deg siop i gyd yn y dalaeth wedi gwerthu allan yn llwyr bellach. Mae’n hen bryd i’r rhyddfrydwyr ddysgu’r wers. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -Cadair Eisteddfod eto

Rhan o golofn reolaidd Steffan ab Owain.

Derbyniais nodyn oddi wrth Geraint V Jones beth amser yn ȏl parthed cadair eisteddfod a welsai Elfyn ei fab ymysg deunydd ail law yng Nghricieth.

Holodd a oedd gennyf ryw gofnod neu bwt o’i hanes. Wel, d… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Saga Ysgol Llangennech a’r Cynllun Miliwn o Siaradwyr

Dwi ddim yn canmol gweinidogion Llafur yn aml iawn, ond mae Cynllun Miliwn o Siaradwyr Alun Davies yn haeddu canmoliaeth.  Mae’r ddogfen ymgynghorol yn uchelgeisiol, mae’n drylwyr ac mae’n gyson a pholisiau eraill Llywodraeth Cymru.  Ond mae … Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Lansiad Llyfr Newydd

Parhau i ddarllen

Blog – Llunio: 02 · 2016

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mawrth 2017 March Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar nos Fercher 8fed Mawrth 2017, Canolfan Cymry Llundain, 19:30. Our next branch meeting will be held on Wednesday 8th March 2017, London Welsh Centre, 19:30. Croeso i’n haelodau i gyd/All members welcome. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cefnogaeth

“Gawn ni fod yn oedolion. Cafodd Donald Trump ei ethol yn ddemocrataidd. Dwedodd hyd yn oed ei fod yn caru’r DU, a’i galw hi’n ffrind mawr. Bydd o’n fendith i bobl y DU yn sgil Brexit. Y Frenhines a’i wahoddodd. Lle mae’n cwrteisi ni?” meddai Nigel Far… Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Y gweddill ffyddlon?

Roedd yna gyfnod pan oeddwn i’n iau lle roeddwn i’n meddwl o ddifri mae dim ond tua phum cant o Gristnogion “go-iawn” oedd ar ôl yng Nghymru. Roeddwn i’n credu fod holl eglwysi Cymru, ac eithrio llond dwrn o rai annibynnol efengylaidd, yn euog o apostasy ac felly nad oedden nhw yn eglwysi “go-iawn” nac […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Clirio at y Gwanwyn

Mae’n debyg iawn i wanwyn y dyddiau yma ar arfordir Asturias, ond mae pob garddwr yn gwybod na ddaw o ddifri tan y Pasg. Mae’r nosweithiau’n dal yn oer a gwlith yn drwch bob bore. Ond os am fod yn barod at y gwanwyn, rhaid dechrau nawr. Y peth cyntaf yw clirio pethau sydd wedi […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Talesinger: Gêm Newydd yn y Gymraeg!

gan Elidir Jones Fe fyddwch chi, mae’n siŵr, yn cofio rhyddhau’r gêm Enaid Coll dair mlynedd yn ôl. Y gêm cyntaf yn y Gymraeg ar gael ar gyfrifiaduron a chonsols ill dau – peth doedd pobol fel Daf a fi, chwaraewyr gemau o Gymru, ddim yn gallu dychmygu pan yn grwtiaid bach. Mae’n hawdd anghofio pa mor…

Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mis Hanes LGBT – rydym wedi gwneud cynnydd da!

gan Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc Ers i mi ymuno â’r Cynulliad yn 2007, rwyf wedi gweld llawer iawn o newid o ran sicrhau bod y Cynulliad yn fwy cynhwysol. Gan mai hwn yw fy Mis Hanes LGBT olaf tra’n gweithio i’r Cynulliad rwyf wedi bod yn ystyried, yn wir, pa mor bell yr ydym … Continue reading Mis Hanes LGBT – rydym wedi gwneud cynnydd da! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Good Practice Exchange at The Wales Audit Office: Sut mae Swyddfa Archwilio Queensland yn dadansoddi data i archwilio’n fwy effeithiol

Beth allwn ni ddysgu o’r ffordd mae Swyddfa Archwilio Queensland yn dadansoddi ei data ar gyfer eu harchwiliadau? Cafodd Dyfrig Williams sgwrs ffôn yn hynod o gynnar yn y bore er mwyn darganfod mwy. Fel rydw i wedi dweud o’r blaen yn fy mlogbost ar brosiect Archwilio Sydd ar Flaen y Gad, rwy’n edrych i […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dirgelwch diweddaraf yr Egin

Roedd yna bwt byr iawn heno ar Newyddion 9 am hynt a helynt yr Egin.  Yn ol y stori ‘dydi’r Theatr Genedlaethol – sydd wedi ei leoli ar hyn o bryd mewn adeilad cyfagos – ddim yn bwriadu symud i’r Egin oherwydd ‘diffyg lle addas’. Rwan, ar yr … Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel Oi (YA) arbennig

Dwi newydd orffen Under a Painted Sky, nofel gan Stacey Lee, Americanes o dras Tseinieg. Dwi isio sôn amdani oherwydd fy mod i wedi mwynhau bob eiliad o’i darllen. Bywyd ar yr Oregon Trail yn 1849, cowbois, miwsig, ceffylau, nadroedd, hiliaeth a chymeriadau gwych fel Andy/Annamae, y ferch ddu sy’n chwilio am ei brawd ac […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hwrê nikki!

“Dw i yma er mwyn pwysleisio cefnogaeth gadarn America i Israel,” meddai Nikki Haley. Mae hi’n sefyll yn ddewr ers cychwyn fel llysgennad America i Genhedloedd Unedig, yn amddiffyn a chefnogi Israel yn erbyn llu o gynrychiolwyr eraill yn ffau’r llewod. Go dda ti, Nikki! Dw i’n siŵr ei bod hi’n cael ei chasáu ganddyn nhw’n barod. Dw i’n gweddïo’n daer drosti hi hefyd. Parhau i ddarllen