Archif Misol: Gorffennaf 2017

Y Papur Gwyrdd: Yn y sinemau o18 Awst ymlaen: ‘An Inconvenient Sequel,Truth to Power’ – ffilm newydd Al Gore

Pan fydd haneswyr y dyfodol yn adrodd sut yr achubwyd y Ddaear rhag bygythiad enfawr cynhesu byd-eang – fe welwch fod awel fach optimistaidd yn fy nghyffwrdd ar y funud, wn i ddim pam – bydd enw’r cyn-Is Arlywydd Americanaidd, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : newyddion gwir

Gan fod y prif gyfryngau yn prysur ddarparu’r cyhoedd gyda Newyddion Ffug, dechreuodd tîm Trump Newyddion Gwir ar Face Book i ddweud wrth y cyhoedd yn uniongyrchol beth sydd yn digwydd o gwmpas Tŷ Gwyn. Yn y rhifyn diweddaraf, soniodd Lara Trump am gyflog chwarterol yr Arlywydd a roddwyd i Adran Addysg, yn ogystal â’r cynifer o bethau mae’r Arlywydd wedi eu cyflawni nad fyddai’r prif gyfryngau byth yn adrodd amdanyn nhw. Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Dathlu Hedd Wyn

“Mam, gawn ni stori Hedd Wyn?” Wrth deithio lawr o Benmynydd, Môn i Sir Gâr yn  ystod saithdegau’r ganrif ddwethaf , erbyn cyrraedd Trawsfynydd mi roedd hi’n amser stopio wrth y cerflun yng nghanol y pentref  a chael picnic. Eistedd yn syllu ar y cerflun o Hedd Wyn a chael clywed y stori. Dw i’n … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: A N i • G L A S S – Ffrwydrad Tawel [Remixed]

Artwork for Ani Glass‘ new EP – Ffrwydrad Tawel [Remixed] Gwaith celf ar gyfer EP newydd Ani Glass – Ffrwydrad Tawel [Remixed] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Tai yn Heol Casnewydd, Caerdydd (Woodfield Place)

Mae’r garreg dyddiad yn dangos y cafodd y teras hwn, a adnabuwyd fel Woodfield Place yn wreiddiol,  ei godi yn 1860 ar ben gorllewinol yr hyn oedd yn Roath Road ar y pryd. Ar ôl hyn, ymgorfforwyd yr eiddo fel rhifau 10 – 18 yn Heol Casnewydd wedi’i ailenwi. Tan y 1920au, mae’n ymddangos mai […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: A note on the life and art of John Mervyn Davies (1917-2007), by his son Philip

Born in ‘Peerie Hoose,’ Parrog Road, Newport, Pembrokeshire, John Mervyn Davies painted the watercolours in this collection between 1955 and the late 1980s, after relocating […] Parhau i ddarllen

atgof.co: Ciao

Blog Glyn Adda: At WRAIDD y broblem

1. Diffyg synnwyr Gydol fy oes i bu gwleidyddiaeth Unol Daleithiau America’n ymdrechu’n galed a chyson i daro’r gwaelod. Fis Tachwedd diwethaf, fe lwyddodd. A fydd haneswyr y dyfodol yn dyfarnu fod gwleidyddiaeth Cymru wedi cyrraedd yr un nod gyda phleidlais Cyngor Gwynedd echdoe ar fater tai a chynllunio? Mae Aelod Seneddol Arfon ac Aelodau […] Parhau i ddarllen

Maes Rhos Rhyfel: Ffeithiau, “whataboutery”, a’r Satan Fawr: esgusodi “Terroristiaeth”

OS NA glywsoch chi am “whataboutery?” a beio dioddefwyr (“victim-blaming”), darllenwch erthygl Guto Prys ap Gwynfor yn y rhifyn Gorffennaf/Awst o’r cylchgrawn Cristion. Teitl yr erthygl yw “Terroristiaeth”. Dwi ddim yn amau bod yr awdur yn ddiffuant. Ond nid yw ei lid wedi ei anelu tuag at y Wladwriaeth Islamaidd gyflawnodd yr ymosodiadau ym Maenceinion […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ynglyn a Chynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Mon

Reit – gair neu ddau am ddigwyddiadau ddoe yn siambr Cyngor Gwynedd.Pwt o gefndir yn gyntaf – gan nad wyf wedi son ar y blog mae’n debyg na fydd llawer o ddarllenwyr Blogmenai yn ymwybodol i mi gael fy ethol ar Gyngor Gwynedd fel cynghorydd Plaid Cymru… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 BLOG: ‘Gwynedd Gydymffurfiol’ yn dweud cyfrolau amdanom ni

Aled Gwyn Job sy’n gofyn, ai gweinyddwyr ac nid gwleidyddion sy’n rhedeg cynghorau bellach? Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: ‘Gwynedd Gydymffurfiol’ yn dweud cyfrolau amdanom ni

Aled Gwyn Job sy’n gofyn, ai gweinyddwyr ac nid gwleidyddion sy’n rhedeg cynghorau bellach? Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ispeakspokespoken

Dw i’n ceisio dysgu pethau drwy gyfrwng yr Eidaleg neu’r Ffrangeg cymaint â phosib e.e. ryseitiau, yr Hebraeg. Gan fy Eidaleg yn well na fy Ffrangeg, bydd gwersi Ffrangeg drwy gyfrwng yr Eidaleg yn ddelfrydol, ond dw i’n methu ffeindio un addas hyd yma. Fideos Adrian ydy amgen da felly. Mae o’n dysgu Saesneg i’r Ffrancwyr drwy gyfrwng y Ffrangeg efo ei acen wych. Dw i’n cael dysgu Ffrangeg, a chael adolygu’r Saesneg ar yr un pryd. Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Ddy gŷrls

Ddy gŷrls

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Photo

Parc Sefton Parc Sefton Lerpwl ONE Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Tapas a choctêls ym mwyty ‘Midland’ Biwmaris i ddathlu Bleep yn…

Tapas a choctêls ym mwyty ‘Midland’ Biwmaris i ddathlu Bleep yn cymhwyso fel athrawes.

Ffrindiau newydd yn clwb COPA Caernarfon wedyn!

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Llyn Hafod

Caffi 1815 Bangor

Mynd ar goll yn y goedwig

Llyn Hafod o’r diwedd yn y gwres

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg -Eisteddfod Ynys Drysor

Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro. Y tro hwn, darn gan W. Arvon Roberts.

Cafodd yr Eisteddfod ei chyflwyno i Galiffornia gan yr arloeswyr Cymreig yn ystod darganfyddiad yr aur yno.  Ymsefydlodd n… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Yr etholiad mewn delweddau – rhan 3

Dwi wedi addo blogio ychydig ar yr etholiad cyffredinol – ond am wahanol resymau dwi heb gael cyfle i wneud hynny – felly dyma wneud hynny. Dydi’r ymarferiad isod ddim yn un sydd a hygrededd mathemategol llwyr iddi.  Yr hyn ‘dwi’n ei wneud ydi edr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sam and ella

Sam and Ella oedd ar restr fy merch, ac felly aethon ni i’r pizzeria poblogaidd yn y dref neithiwr. Mae pawb yn gwirioni ar bitsa Sam and Ella; maen nhw’n ymddangos mewn cylchgronau o bryd i’w gilydd hyd yn oed. Roedd y lle yn llawn dop pan gyrhaeddon ni. Wedi aros yn hir, daeth y weinyddes â’n pitsa ni – enfawr efo pentwr o toppings. Dim ond tafell neu ddau bydd yn eich llenwi’n braf. Roedd yn flasus ond dw i ddim eisiau mynd yno mwy nag unwaith y flwyddyn. Roedd yna ddigon ar ôl ar gyfer y cinio ddiwrnod wedyn. Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Gwneud newidiadau mawr

Kelly a fi yn Nyfnaint (Budleigh Salterton i fod yn fanwl gywir)

Cyhoeddais blogbost ddoe ar blog y Gyfnewidfa Arfer Da i rannu fy mod i’n symud i Ddyfnaint i weithio i Research in Practice. Roedd e’n teimlo’n dda i rannu’r newyddion gyda’r byd ehangach, ond roedd e hefyd yn teimlo fel hanner stori, gan fod y rhesymeg dros wneud penderfyniad mor fawr yn un personol.

Dros flwyddyn yn ôl fe wnes i gyfarfod â chariad fy mywyd yn LocalGovCamp, sef anghynhadledd i bobl sy’n gweithio mewn (neu gyda, neu sydd â diddordeb mewn) llywodraeth leol. Doeddwn i heb gynllunio ar gyfer hyn pryd wnes i dal y trên 05:30 o Gaerdydd, ond cymerodd Kelly fy anadl i ffwrdd — mae hi’n hynod o glyfar, doniol a phrydferth. Cwympais mewn cariad â hi’n syth, ond wnaeth e gymryd ychydig o wythnosau i mi i gael fy mhen i o amgylch beth yn union oedd jyst wedi digwydd. Cafodd popeth ei gymhlethu gan fod hi’n byw yng Nghaerwysg.

Mae’n bythefnos nawr nes rwy’n symud i Gaerwysg, ac rydw i’n mynd i flogio amdano bopeth, jyst fel ar ôl anghynhadledd.

Profi, prototeipio, iteru

Roeddwn i wedi bod yn mynd mas gyda Kelly am chwe mis pan es i ar siwrne fawr i Ogledd Cymru gyda fy ffrind a fy nghydweithiwr Ena ar gyfer priodas aelod arall o’r tîm, Bethan. Roedd e’n ddiwrnod hyfryd, ac fe wnaeth y daith pedair awr rhoi cyfle da i ni sgwrsio. Doeddwn i ddim yn gallu gweld ffordd ganolig rhwng byw a gweithio yng Nghaerdydd a rhoi’r gorau i fy swydd a symud i Gaerwysg. Fe wnaeth Ena agor fy llygaid i’r posibilrwydd o weithio o gartref am ddau ddiwrnod yr wythnos yn Ne Orllewin Lloegr. Roedd hyn yn golygu y gallem weld a allem fyw gyda’n gilydd heb gymryd y cam enfawr o symud i Ddyfnaint. Mae cymryd y cam nesaf mewn perthynas wastad yn beryglus, ond nawr roeddwn i’n gallu rheoli’r risg a rhoi’r cyfle gorau i’n berthynas i lwyddo. Byddai’n ddiolchgar i Ena am weddill fy mywyd am y sgwrs honno, ac i Swyddfa Archwilio Cymru am fod mor hyblyg.

Byddwch yn feiddgar, ac yn ddewr

Mae gweithio i Swyddfa Archwilio Cymru wedi golygu fy mod i wedi gorfod fod yn ddiduedd ac yn niwtral yn wleidyddol, sydd wedi bod yn anodd ar adegau. Ond mae fe hefyd wedi golygu bod rhaid i mi fod yn ddewr. Ers ymuno â’r Gyfnewidfa Arfer Da mae fy nghydweithwyr wedi dweud wrtho fi i “ofyn am faddeuant, nid am ganiatâd”. Mae Janet Hughes wedi ysgrifennu blogbost anhygoel am feiddgarwch fel gwerth yn y gwasanaeth sifil. Rydw i wedi meithrin y meddylfryd yma yn fy mywyd gwaith, ac mae hyn wedi ffeindio’i ffordd i mewn i fy mywyd personol.

“fear isn’t always an accurate measure of danger, and that after trepidation there often comes great relief and reward.”

Fe wnaeth e gymryd mwy o amser nag y dylai fe wedi i mi symud o Aberystwyth i Gaerdydd pum mlynedd yn ol. Doeddwn i ddim yn teimlo’n arbennig o ddewr am adael fy nghartref, teulu a ffrindiau yng Ngorllewin Cymru. Roeddwn i’n teimlo’n ansicr iawn i ddweud y gwir. Ond gadael oedd y peth iawn i’w wneud. Ar ôl gwneud hynny, rwy’n teimlo’n fwy parod i symud y tro yma. Ie, mae’n newid mawr, ond trwy fod yn feiddgar rwy’n gallu ffeindio allan os allwn wneud i’r berthynas yma i weithio. Ac mae hynny’n hynod o gyffrous.

Mae popeth amdano bwrpas

Mae gweithio o gartref yn Nyfnaint wedi fy ngalluogi i edrych yn fanwl ar beth rwy’n gwneud ar gyfer fy mywoliaeth a pam rwy’n gwneud y gwaith rwy’n gwneud. Ysgrifennais blogbost sbel yn ôl am reoli amser a chydbwysedd bywyd a gwaith. Dyma beth wnes i ddweud:

“Os ydych chi’n edrych i fod yn fwy effeithlon er mwyn gwneud gwaith diddiwedd, yna mae’n debyg na fyddwch yn osgoi’r straen rydych chi’n ceisio osgoi. Ond os ydych chi’n edrych i gydbwyso’ch bywyd yn well, mae’n gallu’ch helpu chi i sicrhau eich bod chi’n canolbwyntio ar ble mae gan eich gwaith y gwerth mwyaf. Mae’r dull yma wedi gwneud fy ngwaith yn fwy boddhaol, ac mae fe wedi fy ngalluogi i i ganolbwyntio ar fy mywyd personol a gwneud mwy o’r pethau sy’n bwysig i mi.”

Y ferch fwyaf cŵl yn y byd?

Pum mis lawr y lein, ac rydw i wedi bod yn meddwl am bwrpas fy ngwaith a sut mae’n ffitio i mewn i fy mywyd. Rwy’n gweithio’n galed i wneud bywydau pobl yn well — mae hynny wedi bod yn ffocws i mi ers i mi ddechrau fy swydd gyntaf yng Nghyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn ôl yn 2005. Ond rydw i hefyd yn gwybod fy mod i’n gweithio i fyw, a dydw i ddim yn barod i wneud yr aberth anhygoel a wnaeth fy nhad pan oeddwn i’n tyfu i fyny, er bod yr aberth hynny wedi rhoi cymaint o gyfleoedd mewn bywyd i mi. Mae bod yn llystad wedi gwneud i mi sylweddoli fy mod i byth eisiau gweithio ar ddydd Nadolig fel fy nhad i, ac mai’r defnydd gorau o’ch amser yw i’w wario fe gyda’r bobl chi’n caru. Rwy’n teimlo bod fy mhwrpas gwaith wedi’i sortio; nawr rwy’n teimlo fel bod pwrpas fy mywyd i wedi’i sortio hefyd.


Gwneud newidiadau mawr was originally published in Gwneud pethau gwell on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Parhau i ddarllen

Blog llyfrgelloedd Cymru Alyson: Adroddiad Taflu Goleuni

Cyhoeddwyd Carnegie UK Trust adroddiad ar lyfrgelloedd cyhoeddus yn fis Ebrill 2017. Mae taflenni ar Gymru ar gael yn y Gymraeg. Roedd awdur yr adroddiad, Dr Jenny Peachey, wedi ysgrifennu erthygl yn Saesneg ar fy blog Saesneg.
Parhau i ddarllen

Esgyrn: Llythyr at aelodau Cyngor Gwynedd

Dyma gopi o ebost dwi wedi ei yrru at aelodau o grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd. Gobeithio bydd modd iddyn nhw ei ddarllen cyn y cyfarfod tyngedfenol ddydd Gwener:

Annwyl gyfeillion,

Dwi’n ymwybodol eich bod wedi derbyn llawer iawn o ohebiaeth yn ddiweddar, parthed y Cynllun Datblygu Lleol – a

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diolchgar o newydd

Mae fy merch eisiau gwybod hanes yr etholiad arlywyddol diwethaf gan ei bod hi wedi colli’r cyfle i brofi’r etholiad hanesyddol hwnnw. (Roedd hi’n gweithio yn Japan.) Dyma ei thad yn ei helpu’n hapus, a dechrau dangos fideos You Tube iddi. Wrth i mi ymuno â nhw a gweld clip ar ôl y llall, gwelais o newydd pa mor galed roedd Donald Trump yn ymgyrchu, a sefyll yn gadarn ar ei egwyddor er gwaethaf dirmyg a gwawd y Rhyddfrydwyr. Mae o wedi cyflawni cymaint yn ystod y chwe mis cyntaf yn barod. Dw i’n ddiolchgar o newydd bod Duw wedi ei ddewis i arwain y wlad hon. Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps

Chief Executive and Librarian, Linda Tomos tells us about her love for maps as part of our #LoveMaps campaign. “For me, this map shows the […] Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 BLOG: “Dydi Gwynedd ddim yn bwriadu codi 8,000 o dai”

Dafydd Meurig, sy’n dal portffolio Cynllunio ar Gyngor Gwynedd, sy’n amddiffyn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd â Môn… Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: “Dydi Gwynedd ddim yn bwriadu codi 8,000 o dai”

Dafydd Meurig, sy’n dal portffolio Cynllunio ar Gyngor Gwynedd, sy’n amddiffyn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd â Môn… Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Gadael y Gyfnewidfa Arfer Da

Ar ôl gweithio yn Swyddfa Archwilio Cymru am bedair blynedd, bydd Dyfrig Williams yn gadael tîm y Gyfnewidfa Arfer Da ar 11 Awst. Mae’n blogio isod ar ei amser gyda’r mudiad a’i gynlluniau ar gyfer y dyfodol. Rydw i wedi cael ddiddordeb mewn gwella gwasanaethau cyhoeddus ers dechrau fy ngyrfa gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, […] Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Trump a Putin

Yn fuan iawn wedi buddugoliaeth Donald Trump ym mis Tachwedd, cyhoeddwyd erthygl wych yn y New York Review Of Books â’r teitl ‘Autocracy: Rules for Survival‘. Rwyf wedi dychwelyd at yr ysgrif sawl tro dros y misoedd diwethaf. Roedd yr awdur, Masha Gessen, yn berffaith iawn i ddweud mai ffolineb llwyr oedd y gobaith y byddai Trump yn callio ar ôl ymgartrefu yn y Tŷ Gwyn.

Yn fy marn i, hi yw’r sylwebydd gorau un ar bwnc Trump a Vladimir Putin. Mae’n besimistig ynghylch y niwed mae Trump yn ei achosi, a’n un o feirniaid pennaf Putin, ond mae’n ein cymell ar yr un pryd i wrthsefyll y demtasiwn i ddyfeisio neu gofleidio theorïau cynllwyn di-sail i gysylltu’r ddau ddyn.

Mae’n enedigol o Rwsia, ac roedd yn newyddiadura yn y wlad honno wrth i’w system ddemocrataidd ifanc gael ei datgymalu. Mae bellach wedi ffoi i America, felly mae ei phrofiad yn ei rhoi mewn safle delfrydol i roi’r hyn sy’n digwydd yno (a’r gorllewin) yn ei gyd-destun.

Fe gyhoeddodd fywgraffiad o Putin yn 2012. Fe ddarllenais y gyfrol yn ddiweddar, a’r peth trawiadol yw bod Putin wedi cyrraedd y brig bron trwy ddamwain. Ystyr teitl y llyfr yw nad yw Putin, mewn gwirionedd, yn ddyn hynod o gwbl. Mae’n demtasiwn i ystyried ein gelynion (ac mae Putin yn sicr yn elyn) yn fwy galluog nag ydynt mewn gwirionedd, ond mynna Gessen (sydd wedi’i gyfarfod) ei fod yn ddyn diflas, syml, ac ychydig yn dwp. Os yw’n feistr ar grefft, yna canfod ffyrdd o bocedu symiau anferth o arian trwy ddulliau llwgr yw honno. Mae’n bosibl iawn mai Vladimir Putin yw’r person cyfoethocaf yn y byd ar hyn o bryd.

Nid yw Gessen yn gwadu am eiliad bod Rwsia wedi ymyrryd yn yr etholiad (ac etholiadau eraill ledled y gorllewin). Gwyddom i sicrwydd eu bod wedi dwyn a rhyddhau e-byst mewnol y DNC ac ymgyrch Clinton, a chydlynu ymgyrchoedd propaganda a newyddion ffug arlein. Nod y Kremlin yn hyn i gyd, fwy na thebyg, yw creu helynt a drwgdybiaeth, a thanseilio hygrededd systemau gwleidyddol y gorllewin rhyddfrydol. Dadl Gessen yw bod twf theorïau cynllwyn sy’n mynd ymhellach na hynny heb dystiolaeth yn symptom ynddo’i hun o’r union niwed mae Putin yn ceisio’i wneud i’n cyfundrefnau sifig. Mae awtocratiaeth yn ffynnu pan mae’r gwirionedd ei hun fel cysyniad yn cael ei danseilio. Mae Trump eisoes wedi meddianu’r cyhuddiad ‘fake news’; y peth olaf y dylai’i wrthwynebwyr ei wneud yw rhoi sail i’w gwynion.

Rheswm arall i osgoi obsesiynu’n ormodol ynghylch y cysylltiadau honedig â Rwsia, yn ôl Gessen, yw bod hynny’n cuddio’r ffaith mai ffenomen Americanaidd yw Trump. Symptom yw’r dyn, wedi’r cyfan; nid ymddangos o nunlle (neu o’r tu allan) a wnaeth ei fath ef o ymgyrch. Mae miliynau o’i gefnogwyr yn teimlo’n chwerw a drwgdybus, a hynny am resymau perffaith Americanaidd (sef hiliaeth, i raddau helaeth). Hyd yn oed petai modd dangos bod ymgyrch Trump wedi llwyddo i ddwyn yr etholiad diolch yn benodol i gynllwyn pwrpasol gan y Kremlin, beth wedyn? Wedi’r cyfan, fe ofynnodd Trump yn gyhoeddus i Rwsia hacio e-byst Clinton dros flwyddyn yn ôl. Nid yw’n eglur beth fyddai canfod cyd-weithio mwy cyfrinachol yn ei ychwanegu i’r stori, sydd eisoes yn ddigon brawychus.

Ar ben hyn oll, mae Putin yn hapus iawn i gael ei bortreadu fel mastermind holl-ddylanwadol, gan fod hynny’n ei droi’n ffigwr pwysicach (a llawer galluocach) nag ydyw mewn gwirionedd. Fel rwyf wedi’i ddweud o’r blaen, mae ceisio esbonio’r byd trwy greu theorïau cynllwyn cywrain sy’n plethu popeth yn reddf grefyddol. Am wn i, mae llawer yn teimlo cysur o deimlo bod rhywun, yn rhywle, yn rheoli pob dim, hyd yn oed os yw’r person hwnnw’n ddihiryn. Efallai bod Putin fel y Diafol yn syniad mwy apelgar na’r gwir, sef bod popeth yn llanast. A dyna, rwy’n amau, fydd casgliad yr holl ymchwiliadau sydd ar y gweill i’r cysylltiadau rhwng Trump a Rwsia: blerwch a thwpdra. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cig anghywir

Wel, aethon ni i’r tŷ bwyta neithiwr fel dwedais. Cafod y gŵr bryd o fwyd blasus, a chawson ni amser braf. Cyw iâr a archebais. Daeth y bwyd a dechreuais fwyta wrth feddwl mai braidd yn galed a sych ydy’r cig er ei fod o ddim yn rhy ddrwg. Wedi cyrraedd adref, gwawriodd arna i mai porc oedd, nid cyw iâr! Doeddwn i ddim yn sylweddoli ar y pryd oherwydd nad oedd gen i reswm i amau fel arall. Ces i sioc. Dw i ddim yn bwyta porc yn ddiweddar. O leiaf doedd o ddim yn niweidio fy ysbryd. “Mae popeth a greodd Duw yn dda os byddwn ni’n ei dderbyn yn ddiolchgar.” Parhau i ddarllen

fideo wyth: Uchafbwyntiau Comic Con 2017

gan Elidir Jones Ymddiheuriadau unwaith eto bod hi wedi bod mor dawel ar fideowyth.com yn ddiweddar. Fe fydd y routine arferol yn dychwelyd yn fuan. Gaddo. Am y tro, be am gymryd golwg yn ôl ar Comic-Con – sioe nyrdi mwya’r byd – sydd newydd orffen yn San Diego? Ia, efallai mai mewn comics mae gwreiddiau’r sioe,…

Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Siarad Cyhoeddus

Heb ysgrifennu cofnod ers misoedd. ac oes, mae rhesymau am y diffyg. Mae pethau yn newid yn fy mywyd, ac yn cymryd llawer mwy o amser nac a ddisgwyliwn, a llawer mwy o waith. Beth bynnag, syrpreis o’r mwyaf oedd derbyn gwahoddiad i siarad mewn tertulia , math o drafodaeth grŵp sy’n eitha cyffredin yma […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Tai ym Mhlas Dumfries, Caerdydd

Enwir Plas Dumfries ar ôl Iarll Dumfries – teitl cwrteisi a ddefnyddiwyd gan fab hynaf yr Ardalydd Bute.  Fodd bynnag, mae gwahaniaeth o ran ynganiad; mae Iarllaeth Dumfries yn odli gyda’r gair Saesneg ‘peace’ tra bod pobl Caerdydd yn odli enw’r stryd gyda’r gair Saesneg ‘peas’. Cyfyngwyd datblygiadau preswyl i ochr ddwyreiniol y stryd, gyda’u […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: A welwyd erioed “flog” mor foel

Mae gen i ddigon i ddweud ond dim egni i wneud! 😀 Parhau i ddarllen

fel y moroedd : path bach braf

Daeth fy merch adref neithiwr am y tro cyntaf ers gadael am Japan dros ddwy flynedd yn ôl. Ces i a’r teulu gymaint o hwyl clywed ei hanes dros ginio teulu. Mae hi’n bwrw ymlaen yn braf fel athrawes Saesneg yn Tokyo. Dim ond tair wythnos o wyliau sydd ganddi, a bydd hi’n treulio wythnos yn Honduras efo ei ffrind. Mae hi eisiau ymweld â’i chwiorydd mewn dwy dref wahanol. Dw i’n siŵr bydd amser yn hedfan. Am heno, byddwn ni’n mynd i dŷ bwyta Mecsicanaidd i ddathlu ymddeoliad ei thad. Parhau i ddarllen

Dyddlyfr y Bachan Main: METHU Â SBARIO GOF

Y Gwladgarwr. 28 Tachwedd 1868.

METHU A SPARIO GOF.

Yn ddiweddar, darfu i of mewn pentref yn Spain lofruddio dyn, am yr hyn y condemniwyd ef i farw. Ymgasglodd trigolion y lle yn nghyd, a thaer erfynasant ar yr awdurdodau am beidio crogi y gof, am ei fod yn wir angenrheidiol yn y lle i bedoli ceffylau, gwella olwynion, &c. Ond meddai yr alcade [sic;  = alcalde], “Pa fodd y gallaf felly gyflawni cyfiawnder?” Atebwyd ef fod dauwehydd yn y lle, a bod un yn eithaf digon, ac am iddo grogi y llall.

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Maes parcio dinasol • City carpark Mixed paint on board (122 x…

Maes parcio dinasol • City carpark
Mixed paint on board
(122 x 61cm) • £500

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Maes parcio dinasol • City carpark Mixed paint on board (122 x…

Maes parcio dinasol • City carpark
Mixed paint on board
(122 x 61cm) • £500

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Holi Mair Wynn Hughes

Edrych mlaen at y Steddfod? A fi – ac un o’r pethau cynta fydda i’n eu gwneud ( ar ôl gosod fy stondin efo’r campafan – os gai help rhywun i godi’r adlen hurt sy gen i) fydd holi’r awdures Mair Wynn Hughes. Mi fydd hynny’n digwydd  am 5.00 ar y pnawn Sul cynta, Awst […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Rhannu’r hyn a ddysgwyd o Adolygiad Annibynnol o Effaith y Gyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru

Mae’r Gyfnewidfa Arfer Da wedi bodoli ers diwedd 2010/dechrau 2011. Gwnaethom amlinellu sut beth fyddai llwyddiant mewn 5 mlynedd, a gwnaethom ymrwymo i werthusiad annibynnol o’r hyn roeddem yn ceisio ei gyflawni yn 2016. Felly ar ôl pum mlynedd, daeth yr angen i gynnal adolygiad annibynnol. Felly, fel gyda phopeth sy’n ymwneud ag arfer da, […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: DAN Y CHWYDDWYDR – HOLI BETHAN GWANAS

Yr awdur Bethan Gwanas sydd yn cael ei holi gan Y Silff Lyfrau yr wythnos hon! Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: The Legends in our Art

As part of the Arthur and Welsh Mythology exhibition, Gregynog Gallery – the largest and most prestigious gallery in Wales – will exhibit some of […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dyletswydd y byd call

Heddiw roeddwn i’n meddwl ysgrifennu am siocled a wnaed yn Oklahoma, nes i mi weld fy mlog diweddaraf isod. Mae wyneb y llofrudd yn gwenu’n braf ar wely ysbyty Israel, wedi cael triniaeth radd uchaf yn fy nghythruddo cymaint fel na fedra i. Dylai’r holl fyd call gondemnio dim ond y dyn hwnnw, ond yr holl arweinwyr sydd yn dysgu eu pobl mai sanctaidd ydy trais a llofruddiaeth anfad, a’u hannog nhw i gyflawni troseddau erchyll. Fe gadwa’ i’r llun hwnnw er mwyn cofnodi erchylltra’r trosedd. Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gweithiwr Newydd Cynllun Efe

Newyddion da! Mae Cynllun Efe wedi penodi Gweithiwr newydd. Bydd Catrin Ruth Hampton yn cychwyn ei swydd newydd fel Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Efe ar Fedi 1af, 2017. Mae hon yn swydd lawn amser mewn cydweithrediad ag Eglwys y Bedyddwyr yng Nghaersalem, Caernarfon a Scripture Union. Bydd Catrin yn gwasanaethu Eglwys Caersalem am ddiwrnod […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Anifail – Ysbiwyr: Sialens Darllen yr Haf 2017

Cwningod wedi’u creu gan plant yn sesiwn crefft Llyfrgell Y Rhyl heddiw.  Sesiwn nesaf – Awst 7fed 2.00yh. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: ‘GALAR A FI’ – STORI ESYLLT MAELOR

Esyllt Maelor, yn trafod pwysigrwydd siarad am alar a’i phrofiad personol hi. Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Y Neuadd Ymarfer, Plas Dumfries, Caerdydd

Cafodd y Neuadd Ymarfer ei hadeiladu â chyllid gan ymddiriedolwyr trydydd Ardalydd Bute (oedd yn blentyn dan oed ar y pryd) yn 1867 ar gyfer y gwirfoddol-lu yn bennaf (rhagflaenydd Byddin y Tiriogaethwyr). Cafodd ei dylunio gan bensaer o Lundain, Alexander Roos, a oedd hefyd yn un o ymddiriedolwyr Bute. Cafodd briciau lliwgar eu defnyddio […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Llyfr a Llymed – Llyfrgell Rhuthun, 31/7/17, 7.30

Dadeni – Ifan Morgan Jones Pan aiff lladrad yn Nhwr Llundain o chwith, caiff yr archeolegydd Bleddyn Cadwaladr a’i fab Joni Teifi eu galw i ddatrys yr achos. Ond mae’r hyn y maent yn ei ddarganfod yn eu gwthio i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

atgof.co: Llun Aberystwyth

fel y moroedd : gwallgofrwydd

Roedd neges frys Jane o Jerwsalem yn fy nisgwyl pan agorais yr e-bost y bore ‘ma – am y llofruddiaeth erchyll gan Arabaidd ifanc sydd yn ddig wrth y synwyryddion metel. Drywanodd o dri o Iddewon i farwolaeth yn eu cartref tra oedden nhw’n dathlu Saboth. Cafodd o’i saethu gan filwr, a’i gludo i’r ysbyty ISRAELAIDD i gael triniaeth. Bydd o’n cael ei yrru at garchar ar ôl iddo fod yn ddigon gwell. Yna, bydd o’n dechrau ennill cyflog gwych gan Awdurdod Palestinaidd am lofruddio Iddewon!

y llun: y llofrudd wedi cael triniaeth ddyngarol yn yr ysbyty Israelaidd Parhau i ddarllen