Archif Misol: Awst 2017

Blog Glyn Adda: Yr hen, hen broblem

Pryder a phanic ofnadwy heddiw, yn ôl Newyddion S4C a BBC Cymru Fyw. Gostyngiad o 10% oddi ar 2013 yn nifer y Cymry sy’n mynd i brifysgolion “Grŵp Russell”, sef “rhai o brifysgolion mwyaf nodedig y DU”. Hynny yw, dim digon o’n plant galluocaf yn gadael Cymru. Mae llywodraeth Cymru’n cymryd sylw ac yn addo […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 Medi 2017

Darlleniad y Dydd: 2 Timotheus 2:8-10 (BCND:tud.234/ tud.214)

Croeso cynnes i’r oedfaon heddiw ac i Lais Bro Aled cyntaf tymor yr Hydref. Gobeithio i bawb ohonoch fwynhau’r haf a’ch bod yn edrych ymlaen at ailgychwyn gweithgareddau a chyfarfodydd arferol yr eglwysi a’r Fro. Gweddïwn ar i’r Ysbryd Glân barhau i’n hadnewyddu er mwyn i ni . . . → Read More: Dydd Sul, 3 Medi 2017

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwirod eirin

Erthygl newydd gan fy merch – ar wirod eirin. Gwirod poblogaidd yn Japan ydy o, ac mae nifer o bobl yn mwynhau ei wneud gartref. Roedd fy mam yn arfer paratoi jwg ddiwedd mis Mai. Mae’n braf i yfed wrth ychwanegu dŵr a rhew. Mae’n gwneud lles i chi hefyd! Doedd gen i ddim diddordeb dysgu’r grefft pan oedd cyfle gen i yn Japan, ond wedi darllen yr erthygl, byddwn i’n hoffi ei wneud o. Yn anffodus, dydy’r cynhwysion ddim ar gael yma! Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr – Stifyn Parri: Cau Dy Geg (Mr Producer)

Wrth ddarllen fy nodiadau yn dilyn sioe Stifyn Parri, Cau Dy Geg,  dwi’n dal i chwerthin lond fy mol; mae’n berfformiad un-dyn unigryw yn yr iaith Gymraeg, sy’n sicr yn werth ei weld. Yn rhannol yn sioe stand-yp, llawn bon-mots … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps

Chris Catling, Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales Secretary tells us about his love for maps as part of our #LoveMaps […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Stwj Cymreig Putin

Bydd darllenwyr cyson Blogmenai yn cofio’r blogiad yma ynglyn ag arfer y Tori Felix Aubel i ail drydar stwff o gyfri trydar yr eithafwr Adain Dde, David Jones.  Ers iddo fynd i drafferthion efo’r cyfryngau am geisio dechrau trafodaeth efo eithafwr… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: BETH OEDD MEDDYGINIAETHAU GWERIN CYMRU?

Cyn meddyginiaeth fodern a’r GIG bu yng Nghymru draddodiad maith a chyfoethog o ymarfer meddyginiaethau gwerin. Beth oedden nhw? Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr -Dyddiau Blin

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf.

Roedd rhywbeth yn broffwydol yn adroddiad gohebydd newyddion Trawsfynydd yn ei golofn ar 14 Gorffennaf 1917 yn Y Rhedegydd. Oherwydd y newyddion drwg rheolaidd am golledi… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Sut Wnes i Ddysgu Stopio Poeni a Charu Gemau Golff

gan Elidir Jones Dwi’n casau golff. Dwi’n casau popeth amdano fo. Y snobyddrwydd, yr agweddau hen-ffasiwn sy’n frith yn y gêm, cost yr holl beth… mae’r ffaith bod Donald Trump yn ffan yn dweud y cyfan. Nid ‘mod i isio gor-ddweud, ond os ‘da chi’n golffiwr, ‘da chi’n ddim iws i neb, a ddylsech chi…

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mae pawb yn bihafio

Daeth miliwn o bobl i weld y dawnsio. Er gwaethaf y torf enfawr, doedd dim anhrefn. Dim ond yn Japan. Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt

This month journalist, presenter, and newsreader Huw Edwards chooses his favourite works of art from the National Collection as part of the #LoveArt Campaign. He […] Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Cymhlethdod: A allwn ni newid sut ni’n dysgu?

Ar fy ffordd i waith yr wythnos diwethaf, fe wnes i wrando ar raglen TED Radio Hour NPR ar Ailfeddwl Ysgol. Roedd trafodaeth Sal Khan ar y Khan Academy yn hynod o ddiddorol. Mae fe “wedi fflipio’r ystafell ddosbarth” fel bod myfyrwyr yn gallu gwylio darlithoedd yn eu cartrefi trwy YouTube a gallant wneud y gwaith cartref ymarferol gyda’i gilydd yn yr ystafell dosbarth. Gallwch ei weld yn siarad am hyn tua 6 munud i mewn i’r fideo isod.

https://medium.com/media/4c08e318e257ea97c184ef25e10147af/href

Mae hyn yn ymgymryd â rhai cysyniadau rydw i wedi dechrau eu hystyried mewn perthynas â sut rydyn ni’n darparu’r profiad dysgu gorau posibl. Y pwynt fwyaf amlwg i’w gymryd i ffwrdd yw sut allwn wneud ddefnydd mwy effeithiol o dechnoleg. Mae fy nghydweithiwr Leo ymhell o flaen i ar hyn, ac mae fe wedi sefydlu ffyrdd da o weithio ar gweminarau a fersiynau sain ohonynt, ac rydw i wedi cwrdd â Stuart (ein Cydlynydd Systemau Gwe) i siarad am beth mae ein dyfodol digidol yn ei olygu ar gyfer ein digwyddiadau dysgu. Mae Ami hefyd wedi gwneud i mi feddwl ychydig am achredu’n cyrsiau a sut all dysgu cyfunol gweithio yn y cyd-destun yma.

Peth arall a ddaeth i mi wrth i mi wylio Sal yn trafod y Kahn Academy oedd sut y gallwn ni symud addysg i ffwrdd o ddull “un maint sy’n addas i bawb” i fod yn rhywbeth sy’n lot fwy personol a hyblyg. Drwy “fflipio’r ystafell dosbarth”, mae Sal wedi galluogi myfyrwyr i gael profiad dysgu rhyngweithiol sy’n wahanol iawn i’r hyn y mae pobl wedi cymryd rhan mewn yn draddodiadol.

Symud i ffwrdd o ddull un maint sy’n addas i bawb

Yn ystod fy wythnos gyntaf, cwrddais â’n Cyfarwyddwr Dez Holmes i siarad am sut allai weithio yn y rôl o Gydlynydd Dysgu. Un o’r pethau y trafodom oedd yr amgylchedd cymhleth y darperir gwasanaethau cyhoeddus ynddo a beth mae hynny’n golygu ar gyfer dysgu mewn modd effeithiol.

Mewn gweithgynhyrchu, mae’r amgylchedd yn rhagweladwy, ac mae achos ac effaith yn llinol. Ond mae pethau ychydig yn wahanol ym myd gwasanaethau cyhoeddus. Mae bywydau pobl yn gymhleth, felly mae’n annhebygol y bydd eu sefyllfaoedd yn ffitio i’r blychau rydym wedi’u datblygu ar eu cyfer yn ein gwasanaethau.

Yn amlach na pheidio, mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu sefydlu gyda gofynion y sefydliad mewn golwg (mwy ar hyn yn fy mlogbost diweddaraf ar gyfer Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru, ble rydw i wedi blogio ar pam nad yw cyd-gynhyrchu wedi cael ei roi ar waith yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymreig). Rydym yn canolbwyntio ar beth sy’n hawdd i ni o ran darpariaeth, sy’n golygu bod dull un maint i bawb yn tueddu i gael ei ffafrio gan ei bod yn ffordd symlach o gynllunio a chyflwyno gwasanaethau. Ond mae cymhwyso’r ymagwedd hon yn llawn anhawster oherwydd nad yw gwasanaethau’n cael eu darparu mewn amgylcheddau sydd dan reolaeth.

Felly rhaid cwestiynu pam bod PRINCE2 mor boblogaidd yn y sector cyhoeddus, gan ei fod yn sefyll am “PRojects IN Controlled Environments”?

Felly sut allwn ni weithio’n wahanol?

Roedd rhai o’r cyfyngiadau i weithio i Swyddfa Archwilio Cymru yn ddefnyddiol iawn o ran rhannu dysgu ym modd gwahanol. Doedden ni ddim yn gallu datblygu polisi gan ein bod ni’n archwilio’r polisi hynny. Felly doedden ni ddim yn gallu dweud “dyma beth ddylech chi wneud”. Ond dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol dro ar ôl tro y dylai sefydliadau edrych ar yr arfer yr oedden ni’n rhannu a’i addasu i ddiwallu eu hanghenion eu hunain. Mae hyn yn cyd-fynd yn berffaith a’r amgylchedd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn gweithredu. Datblygodd y Gyfnewidfa Arfer Da eu methodoleg o adolygiad Jean Hartley o raglen y Beacon Councils a thrafodaethau gyda’r Athro Dave Snowden. Datblygwyd Fframwaith Cynefin gan yr Athro Snowden, a bwriad y Fframwaith yma yw i helpu pobl i wneud penderfyniadau sy’n seiliedig ar yr amgylcheddau y maen nhw’n gweithredu ynddo.

Fframwaith Cynefin

Ar ddiwedd yr wythnos diwethaf, rhannodd Dez bapur gwych gyda mi o’r enw Mobilising knowledge in complex health systems: a call to action. Dyma beth wnes i gymryd o’r papur:

“Reviews of large-scale organisational change highlight the role of culture in facilitating and mediating improvements consistent with a complexity view of knowledge-to-action”

Mae hwn yn bwynt rili ddefnyddiol am rôl diwylliant, ond rhaid osgoi meddwl am ddiwylliant fel problem gymhleth ynddo’i hun. Gellir adnabod diwylliant pob un o’r mudiadau rydw i wedi gweithio ynddo trwy ateb y cwestiwn yma’n onest: “Pa ymddygiad ydych chi’n gwobrwyo a chosbi?” (rydw i wedi dwyn y syniad yma o’r blogbost wych yma gan Jocelyn Goldfein).

“System change initiatives do not stop at organisational boundaries. Beyond one organisation may be higher-level authorities such as governments — both the public service and elected officials — as well as extra-organisational stakeholder groups on which success depends, but with which there may be no formal reporting relationship.”

Mae’n anodd anghytuno â hyn. Yr unig beth y gallwn ni ei wneud yw gweithio gyda’r pŵer sydd gennym er mwyn helpu newid i gymryd lle a dangos goblygiadau eu penderfyniadau i arweinwyr. Rhaid i arweinwyr fod yn barod i fod yn hunan ymwybodol ac yn agored i ddysgu os oes newid yn mynd i gymryd lle. Dysgais i siwd gymaint o’r Gynghorydd Barry Parsons ynglŷn â sut mae’n agor ei hunain i fyny er mwyn dysgu mwy am sut mae cyngor digidol effeithiol yn edrych. Mae Research in Practice a Research in Practice for Adults yn paratoi ei rhaglen o waith ar gyfer blwyddyn nesaf ar hyn o bryd, ac mae’n wych bod yn rhan o drafodaethau lle mae rheolaeth y sefydliad mor agored i ffyrdd newydd o weithio a dysgu.

“In a complex system, however, it is not possible to predetermine what steps will bring about positive and long-lasting change. Complex problems are similar to complex systems. The components within the problem are in synergistic multiple interaction with each other and cannot be solved in a step-by-step linear manner. Multiple interactions mean that outcomes are not easily predictable but are emergent.”

Rhaid i ni symud i ffwrdd o feddwl am ddysgu fel canlyniad ynddo’i hun. Mae hyn yn digwydd yn rhy aml yng ngwasanaethau cyhoeddus. Pan mae anghenion dysgu yn cael eu nodi mewn arfarniadau maen nhw wastad yn arwain ato gwrs hyfforddiant. Mae rhaid i ni ddarparu gofod yn ein gweithgareddau dysgu fel bod pobl yn cael y cyfle i feddwl amdano sut y gallant roi’r dysgu maen nhw’n derbyn ar waith yn eu hamgylchiadau nhw. Rydw i wedi darllen cwpl o flogbostau da’r wythnos yma ar gynhyrchiant ac ychwanegu gwerth (mae Paul Taylor wedi ysgrifennu un ar y gwahaniaeth rhwng bod yn brysur a bod yn gynhyrchiol ac mae Thomas Oppong wedi ysgrifennu i The Mission ar waith gwerth isel), ac rwy’n meddwl y gallwn roi’r un meddylfryd ar waith yn ein gweithgareddau dysgu — os wnawn ni edrych ar ein gwaith gyda gweledigaeth glir o beth rydyn ni’n ceisio’i gyflawni, gallwn sicrhau ein bod ni’n ychwanegu gwerth go iawn.

A promising shift in health system thinking that supports emergence is away from pilot projects and towards prototypes (Riley et al, 2015). Well-designed pilot projects serve important functions, including testing of innovations before widespread implementation, and making a case for organisational investments. However, in complex systems, it is not likely that a pilot can offer much in the way of guidance for the next implementation: the determinants of success shift with every new context; it is the interaction between the intervention and its context that determines outcome (Pawson, 2013).

Byddai’n hawdd i ddefnyddio prawf a pheilotiaid i ganfod ffyrdd newydd o weithio ac i roi’r gwaith hwnnw ar waith yn gyfan gwbl achos ei fod eisoes wedi’i brofi mewn amgylchedd cymhleth. Gall fframwaith Cynefin fod o gymorth mawr yma — os ydym yn rhoi’r fframwaith ar waith gyda’r dysgu yn ogystal â’r gweithgaredd cychwynnol, yna rydym mewn sefyllfa gwell i sicrhau bod y newid cadarnhaol yma’n cymryd lle.

“In many ways the command and control nature of organisational structures — in place to enact such accountability — runs counter to how successful knowledge-to-action would work best in practice….. People may have job descriptions that limit their responsibilities, or suffer punitive measures for not following rules.”

Rydw i wedi blogio yn barod amdano sut yr oeddwn i’n gobeithio arwain y tîm digwyddiadau mewn ffordd wahanol, ac rwy’n credu bod y blogbost yna’n gysylltiedig â hwn achos bod rhaid i ni fod yn siŵr nad ydy’r wybodaeth ar wahân o’r gwaith. A yw staff yn cael eu grymuso i roi’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu ar waith yn y cyd-destunau y maen nhw’n gweithio ynddynt? Neu ydyn nhw’n dal i roi egwyddorion Taylorism ar waith, lle mae gwybodaeth yn nwylo’r rheolaeth ac mae pobl yn gweithio fel cogiau mewn peiriant? Mae’r erthygl hon o’r Economist ychydig yn frawychus, ond dylai ysgogi ni i feddwl amdano sut mae meddylfryd gorchymyn a rheolaeth yn cael ei weithredu mewn cyd-destun digidol. Gallai nawr ychwanegu “arferion gwaith” at y rhestr o resymau pam rwy’n casáu Amazon (mae’r rhain yn dilyn “osgoi treth” a “diystyru preifatrwydd”).

“While Mode 1 research will and should continue, there is a need to rethink the current division of research and practice or policy.”

Dyma le rwy’n credu bod Research in Practice a Research in Practice for Adults yn ychwanegu gwerth. Pan blogiais i ar gyfer Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru amdano fy swydd newydd i, ysgrifennais am sut roeddwn i’n hoffi ei model triongliad.

https://medium.com/media/4b421cba76bbb85f54f428dbf0853bf0/href

Rwy’n hoffi sut maen nhw’n dod ag ymchwil, arfer a phrofiad pobl at ei gilydd gan nad yw’n diystyru cymhlethdod. Mae’n cydnabod nad ydy’r dull o roi dysgu ar waith yn digwydd ym modd achos ac effaith. Mae’r Uned Ymchwil ar Ddefnyddio Ymchwil wedi gwneud lot o waith defnyddiol ar hyn, felly yn yr wythnosau nesaf rwy’n bwriadu gwneud rhywfaint o ddarllen ynglŷn â’i gwaith.

Fel y dywedodd Dez i mi, mae pobl yn gymhleth — ni’n gweithio mewn amgylcheddau cymhleth, nid mewn profion labordy. Rydyn ni’n gweithio’n galed i sicrhau ein bod ni’n byw i fyny i’n henw ni, a bod ymchwil a gwybodaeth yn cael ei roi ar waith mewn gofal cymdeithasol, does dim ots pa mor gymhleth yw’r amgylchiadau.


Cymhlethdod: A allwn ni newid sut ni’n dysgu? was originally published in Gwneud pethau gwell on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : awa-odori

Aeth fy nwy ferch yn Japan i weld Awa-odori (dawnsio gwerin) dros y penwythnos ynghyd â’r filiwn o bobl eraill. Roedd y merched yn medru sicrhau man gwych i dynnu lluniau hyfryd. Roedd yna lawer o grwpiau dawnsio yn dangos dawnsiau unigryw pob un ohonyn nhw. Mae’r egni’n anhygoel. Un o’r traddodiadau hafaidd poblogaidd yn Japan.  Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Sgrechadelica EP – Pys Melyn

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Awst 2017

09/08/17 –    Gweinidog (Lesley Griffiths AC) yn ymweld â Cyfleuster  Gwastraff Bwyd Biogen yn y Waen, Llanelwy 14/08/17 –    Seremoni Ddinasyddiaeth, Neuadd y Sir, Rhuthun 14/08/17 –    Gwinidog (Lesley Griffiths AC) yn ymweld â Plas Newydd, Llangollen 17/08/17 –    Sioe Dinbych a Fflint, Dinbych Cawsom ein croesawu gan yr ysgrifenyddion a […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : drawer sbeisys

Dw i’n trefnu’r tŷ ychydig ar y tro bob dydd. (Mae gen i ddigon o amser i’w wneud ar ôl i’r plentyn ifancaf adael adref.) Y cyflawniad diweddaraf oedd y drôr sbeisys hwn. Roedd y sbeisys amrywiol yn arfer rholio ym mhob man yn y drôr. Yna, gwelais fideo ar sut trefnu pethau (yn Ffrangeg os cofia’ i’n iawn.) Roedd dynes yno’n trefnu ei drôr wrth ddefnyddio rhannwr a brynodd hi. Dyma greu un tebyg o hen galendr a blwch grawnfwyd. Mae’r sbeisys yn aros yn eu lle’n dwt. Braidd yn falch ohono fo ydw i! Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Faint fyddai lawrlwytho y 40 Mawr BBC Radio Cymru yn ei gostio o Amazon?

Amazon.co.uk Widgets

Am £36.03 mi gewch chi 37 cân gan  Amazon. 

A dyma’r tri na allwch ei prynu

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Llongyfarchiadau Yws Gwynedd – Rhif 1 yn 40 Mawr BBC Radio Cymru

Prynwch y gân ddaeth yn Rhif 1 yma

Sebona Fi – Yws Gwynedd

Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Eryrod Pasteiog IX: Chwilio am Dudley


Ymddengys fod y straeon yn wir. Ga’i o ddifrif ymbil ar ddarllennwr y blog hwn – sef fi – i ddod o hyd i Dudley a’i helpu. 

Y mae Comisiynydd Twitter Heddlu’r Gogledd wedi trydar yn rhyddhau gwybodaeth am y sefyllfa ac erfyniaf i chi ei ddilyn i gael y wybodaeth ddiweddaraf wrth i’r sefyllfa ddatblygu.

 

Os ydych eisiau helpu, cofiwch drydar â’r hashnod #dodohydidudley neu gwnewch un o’r canlynol:
  1. Ewch i chwilio yn eich cymunedau amdano
  2. Chwiliwch am olion wyog ar lwybrau’r fro, gallent arwain ato
  3. Rhowch wybod i’r Heddlu am unrhyw adroddiadau amdano. Y maen nhw hefyd yn derbyn amheuon, honiadau, sïon, sibrydion a chardiau rhodd.
  4. Os byddwch yn dod ar ei draws, peidiwch â’i gynhyrfu na chyfeirio at y ffaith fod ganddo omled ar dennyn, periff hyn iddo wylo.
  5. Arhoswch yn eich tŷ nes bod y sefyllfa wedi’i datrys a dilynwch unrhyw ganllawiau a ryddheir gan Lywodraeth Cymru.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Dref Werdd ar Ynys Enlli

Fel y gwyddoch, mae’r Dref Werdd wedi bod yn trefnu sesiynau ar gyfer plant yr ardal er mwyn eu dysgu am yr amgylchedd, gan gynnwys perthynas pobl a’u hanes. Fel rhan o raglen Cynefin a Chymuned eleni, aeth nifer drosodd i Ynys Enlli, er mwyn dysgu… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llythyr i Golwg

Waeth i mi adael hwn yma rhag iddo beidio ymddangos yn y cylchgrawn.Annwyl OlygyddPleser anisgwyl oedd cael fy hun yn cytuno efo Gwilym Owen (Awst 24).  Mae Mr Owen yn gwbl gywir i nodi bod gormod o’r cyfryngau cyfrwng Cymraeg  yn ddibynnol a… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: I really must get a better map

A reader recently enquired about antiquarian maps showing the Baja California peninsula as an island. Indeed, we have an excellent example of such a map […] Parhau i ddarllen

: Awst yn Anogia

O’r dudalen gyntaf rydych yn ymwybodol eich bod yn nwylo meistr. Roedd Gareth F. Williams yn athrylith, boed yn ysgrifennu … More Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gwario mawr ar Senedd Cymru

Mae’n dda deall bod Darran Hill yn cadw llygad barcud ar wariant Llywodraeth Cymru ac yn cwyno’n groch am wariant o £1.8m ar rhywbeth neu’i gilydd yn Senedd Cymru.

Mae’n siwr ei fod yn gywir i ddadlau bod £1.8m yn swm sylweddol.  Wedi’r cwbl mae’n tua 1/200 o’r hyn mae’r trethdalwr yn cael y fraint o’i dalu am beth sydd i bob pwrpas yn annedd breifat yn Llundain.
Neu’n 1/3,900 o’r hyn y gallai’r gwariant ar ddeddfwrfa arall fod – yr un yn Llundain. 

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tomatos coch

Es i farchnad ffermwyr y bore ‘ma am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Cynhalir dan do enfawr bellach, ac mae yna fand hyd yn oed a oedd yn creu awyrgylch dymunol. Wedi rhoi cip ar bob stondin, dewisais un a oedd yn gwerthu maint lleiaf (i fi a’r gŵr.)  Prynais bwys o domatos coch coch. Gwerthir gwin lleol hefyd, ond yn anffodus doedd gen i ddim digon o bres parod. Y tro nesa efallai! Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Lipstick Coch – Adwaith | Lawrlwythwch am ddim

fel y moroedd : y prosiect diweddaraf

Mae’r gŵr yn dal wrthi’n rhoi trefn ar y tŷ ers ymddeol, a dw i wrth fy modd wrth gwrs! Y prosiect diweddaraf oedd – ail-blannodd y poinsettia druan i mewn i bot blodyn mwy. Mae’r planhigyn eisoes yn edrych yn hapus. (Cafodd ei achub gan fy merch pan oedd ei bos ar fin ei daflu i ffwrdd ar ôl tymor Nadolig y llynedd.) Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Unoliaeth o Gymru i Charlottesville

Ar y 12fed o Awst laddwyd protestiwr, Heather Heyer, gan ffasgydd wrth iddi hi wrthwynebu rali goruchafol gwyn yn Charlottesville, UDA. Anafwyd nifer mwy o wrthffasgiaid wrth iddynt frwydro a dal tir yn erbyn trais y ffasgiaid a’r heddlu fel ei gilydd. Yn dilyn y brwydr cafwyd protestiadau gwrthffasgaidd a gweithredoedd mewn unoliaeth led-led y […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Glan Clwyd – Diweddariad

Mae’r cyffyrddiadau olaf yn cael eu gwneud  cyn trosglwyddo’r cam nesaf o’r gwaith adnewyddu Ysgol Glan Clwyd mewn pryd ar gyfer dechrau’r tymor ysgol newydd. Dyma luniau o ymweliad safle diweddar. Mae’r gwaith o adnewyddu bloc Fictoraidd bellach yn agos at ei gwblhau. Bydd cam olaf y prosiect yn cynnwys cwblhau’r tirlunio, cyfleusterau bws a […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dewch yn llu!

Cyfle arall i ddangos be mae pobol Bro Ffestiniog yn feddwl am gau’r ysbyty…

Mae’r Pwyllgor Amddiffyn yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Craffu Cyngor Gwynedd, ac maen nhw’n gobeithio cael cefnogaeth yno ar y diwrnod.

Mewn undeb mae nerth.

Defnyddi… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cofio sylfaenydd yr ‘Olwyn Fewnol’

Ddechrau’r haf, yng Ngardd Encil, Blaenau Ffestiniog dadorchuddiwyd plac i Margarette Golding, sefydlydd yr Olwyn Fewnol, a gafodd ei geni yn Stryd Fawr y Blaenau yn 1881.

Ar y diwrnod hanesyddol yma, Liz Saville-Roberts fu’n dadorchuddio. Roedd … Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Allan rwan: Aelwyd – Serol Serol #gofodbop #tiwn

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : erthygl arall fy merch

Cafodd erthygl arall fy merch newydd ei chyhoeddi. Ysgrifennodd am ei hymweliad â Gajoen, gwesty/tŷ bwyta cain yn Tokyo. Roedd hi’n cynnwys profiad ei nain a oedd yn gweithio yno fel gweinyddes cyn yr Ail Ryfel Byd. Rhyfeddol iawn bod fy mam yn dal i fyw a sionc yn ei hysbryd. Fu farw ei ffrindiau i gyd a oedd yn gweithio efo hi. Rhaid i Gajoen ddod a’i chyfweld i glywed ei hanes anhygoel dri chwarter canrif yn ôl!
(fy mam ar y dde yng ngardd Gajoen) Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps

Chief Executive and Librarian, Linda Tomos tells us about her love for maps as part of our #LoveMaps campaign. It’s the year 1675 – how […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Hel Atgofion am y Radio yn Llyfrgell y Rhyl

Mae’r flwyddyn hon yn nodi 50 mlynedd ers dechrau Radio 1,2,3 a 4 a 95 mlynedd ers darllediad cyntaf y BBC. I ddathlu’r cerrig milltir arbennig hyn, mae Llyfrgell Y Rhyl wedi chwilio drwy’r ôl-gatalog yn fanwl, ac wedi creu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Carl Morris: Cryptoarian: nodiadau am Bitcoin ayyb

Mae’r maes cryptoarian wedi datblygu eithaf tipyn ers genedigaeth Bitcoin yn 2009. Dyma restr anghyflawn o fathau gwahanol

The post Cryptoarian: nodiadau am Bitcoin ayyb appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Cryptoarian: nodiadau am Bitcoin ayyb

Mae’r maes cryptoarian wedi datblygu eithaf tipyn ers genedigaeth Bitcoin yn 2009. Dyma restr anghyflawn o fathau gwahanol o gryptoarian y mae pobl yn cyfnewid a defnyddio yn 2017. 0x Aragon Augur Bancor Basic Attention Token Binance Coin BitConnect BitShares Bitcoin Bitcoin Cash Bytecoin Civic Dash Decentraland Diamunds Dogecoin EOS Ethereum Ethereum Classic Factom Faircoin … Parhau i ddarllen Cryptoarian: nodiadau am Bitcoin ayyb

The post Cryptoarian: nodiadau am Bitcoin ayyb appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Iaith arholiadau TGAU disgyblion ysgolion Cymraeg: dadansoddi data

Rwy wedi llunio nifer o siartiau newydd yn edrych ar faint o blant ysgolion uwchradd a chanol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sy’n sefyll arholiadau TGAU yn Gymraeg. Mae rhai o’r siartiau wedi cael eu trydar yn ddiweddar ac rwy newydd eu cyhoeddi yma: https://statiaith.com/blog/iaith_tgau_ysgolion-uwchradd-a-chanol-cyfrwng-cymraeg-neu-ddwyieithog/ Ond y rheswm i mi gofnodi hyn ar haciaith yw fy […]

The post Iaith arholiadau TGAU disgyblion ysgolion Cymraeg: dadansoddi data appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Drosodd – Pys Melyn #tiwn

Pop Cymru: Trawsnewid – Heddwch #tiwn

Yr Efengyl yn ôl Gareth: Pride Caerdydd – Myfyrdodau bachan hoyw o’r brif ddinas

Pride Hapus, Gaerdydd! Bydd hi’n benwythnos Pride yn y brif ddinas ymhen rhai dyddiau, ac rwy wedi bod yn hel fy meddyliau am Pride yn ddiweddar, a phenderfynais droi myfyrdodau’n eiriau! Yn gyntaf, hoffwn i ddymuno pob hwyl i bawb a fydd yn mynd i’r dathliadau. Bydd rhai o’m ffrindiau’n synnu, falle, wrth ddarllen y … Parhau i ddarllen Pride Caerdydd – Myfyrdodau bachan hoyw o’r brif ddinas Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hotspur

Dechreuais ddarllen Hornblower gan C.S. Forester unwaith eto. Roeddwn i’n gwirioni ar y gyfres honno ryw ddeg mlynedd yn ôl. (Criais a chriais pan gafodd Mr. Bush ei ladd mewn brwydr!) Mae’r nofel yn hynod o ddiddorol er fy mod i’n ei darllen yr aildro. Ces i fy nghyfareddu o newydd gan Hornblower yn drysu llong Ffrengig sydd yn llawer mwy na’i long Hotspur drwy ei gynllun medrus a dewr.  Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt

This month journalist, presenter, and newsreader Huw Edwards chooses his favourite works of art from the National Collection as part of the #LoveArt Campaign. He […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Ysgol Adamsdown

Pan sefydlwyd Bwrdd Ysgolion Caerdydd yn 1875, un o’i flaenoriaethau oedd darparu ysgol i 800 o blant yn ardal eglwysig yr Holl Seintiau.   I ddiwallu’r angen hwn, sefydlwyd Ysgol Dros Dro Adamsdown yn yr ystafell ysgol dan Gapel Mount Tabor (y Synagog Diwygiedig Iddewig bellach) yn Moira Terrace.   Yna derbyniodd y Bwrdd, gan yr Ardalydd […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Cynnyrch y tymor

Mae mis Awst wedi bod yn eitha llwyddianus yn yr ardd.  Ar ol tywydd sych yn gynharach yn y flwyddyn [a gorfod dyfrio, a dyfrio, a dyfrio…] daeth digon o law, a mae’r llysiau a’r ffrwythau yn ffynnu.
Dwi erioed yn cofio cael gymaint o ffa Ffrengig [dwarf French beans].  Mae nhw’n dod a dod a dod….  Dan  ni wedi bod yn bwyta ffa ym mhob pryd o fwyd am eisoes; dwi wedi rhewi llwyth ohonyn nhw a mae na mwy i mynd i’r rhewgell.  
A fel y gwelir, mae digon o eirin, hefyd.  Y rhain ydy’r diwethaf i ddod, ond maent yn gynnar eleni: eirin Fictoria ydyn nhw, a mae nhw’n ardderchog.  Mae digon o eirin Czar, ac eirin ‘Jubilee’ yn y rhewgell yn barod.
Mae llwyth o afalau gynnar Discovery – sydd ddim yn cadw, a llwyth o ciwcymbers – a neithiwr, wedi methu bwyta ein ffordd trwy’r cnwd i gyd, mi es i lawr y stryd yn gweld os oedd y cymdogion isio llysiau.  Mae’n gas gen i geastraffu bwyd.
Ac yn sicr mae’r hydref yn dod.  Dwi wedi gweld llwyth o fadarch wahanol.  Dwi bron yn sicr mai Madarch Ceffylau [??ydy hwn yn iawn, tybed? horse mushrooms yn Saesneg] ydy’r rhain

 – ond dwi ddim wedi bod digon dewr i’w fwyta nhw.  Eto!  Ond mae ‘na digonnedd o fadarch wahanol o gwmpas, fel y rhain hefyd – yn dod trwy’r concrit.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : rhyfeddod

Roedd y tro cyntaf i mi brofi diffyg ar yr haul. Gamais allan o’r drws blaen, a dyma weld cysgodion yr haul drwy’r coed ar y ddaear; roedden nhw’n edrych fel miloedd o Cheshire Cats yn gwenu’n siriol. Daeth y gŵr â lens oddi wrth y coleg optometreg, a dyfeisio offer syml i weld yr haul yn ddiogel a chlir. Wrth i’r lleuad cuddio’r haul mwyfwy, dechreuodd hi’n tywyllu ac roeddwn i’n medru clywed y tymheredd yn gostwng. Rhyfeddach fyth! Parhau i ddarllen

gwennanelin: https://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/documents/con…

https://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/documents/conference_files/2017-06-07_-_COMBI_multiplyer_event/2017-06-07_-_COMBI_multiplyer_event.pdf Parhau i ddarllen

gwennanelin: COMBI II: language competences in the workplace

COMBI II: language competences in the workplace Parhau i ddarllen

gwennanelin: graddio Abertawe

graddio Abertawe Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tudalen Flaen y Diwrnod