Archif Dyddiol: 21 Hydref 2017

ffontiau cymraeg: “DYGWCH * FEICHIAU EICH * GILYDD” (darn cyfochrog,…

“DYGWCH
*
FEICHIAU EICH
*
GILYDD”

(darn cyfochrog, blyri: “CERWCH * EICH * GILYDD)

– Amgueddfa Ceredigion Parhau i ddarllen

ffontiau cymraeg: “FFEFRYNNAU CWSMERIAID” -Kiehl’s, Canolfan…

“FFEFRYNNAU CWSMERIAID”

-Kiehl’s, Canolfan Dewi Sant 2, Caerdydd Parhau i ddarllen

ffontiau cymraeg: “MYNYDD GWEFRU” – Llanberis

“MYNYDD GWEFRU”

– Llanberis Parhau i ddarllen

ffontiau cymraeg: ER CÔF ANNWYL AM Y BRODYR IEUAINC O’R EGLWYS HON A RHOISANT EU…

ER CÔF ANNWYL
AM Y BRODYR IEUAINC
O’R EGLWYS

HON A RHOISANT EU HEINIOES
DROS EU BRENIN A’U GWLAD
YN Y RHYFEL 1914-1918

OSCAR D. MORRIS
W. BEVAN REES
REGGIE I. V. C. THOMAS
JOHN WYNFORD THOMAS
WILLIAM J. THOMAS
TREVOR N. EVANS

“FFYDDLAWN HYD ANGAU”
Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hanukia

Mae Menorah hardd ar gyfer Hanuka newydd gyrraedd, o Jerwsalem drwy Amazon! Clywais mai hanukia ydy enw’r canhwyllbren efo 9 cangen, ond gan fod nifer o bobl yn ei galw fo’n Menorah, mae’r enw’n cael ei ddefnyddio’n helaeth. Dw i’n mynd i gynnau canhwyllau bob noson am wyth diwrnod ar gyfer Hanuka yn hytrach nag addurno coeden Nadolig eleni. Traddodiad teulu newydd ydy hwn. (Y fi a benderfynodd!) Mae’r traddodiadau o gwmpas y Nadolig yn seiliedig ar arferion paganaidd beth bynnag, ac roedd Iesu ei hun yn dathlu Hanuka yn Jerwsalem yn ôl y Testament Newydd. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cyfres newydd i blant 5-8 oed

Ieee! O’r diwedd! Mae Nia Gruffydd, sydd wedi gweithio fel Llyfrgellydd Plant a Phobl ifanc yn  Ynys Môn a Gwynedd am flynyddoedd ( felly mae hi’n gwbod ei stwff) (er mai Rheolwr Gwasanaeth Llyfrgelloedd yng Ngwynedd ydi hi rŵan) wedi sgwennu cyfres o bedair o nofelau byr gwreiddiol Cymraeg i blant 5 i 8 oed. […] Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Dysgu a datblygu yn GovCamp Cymru 17

Fi’n cynnig y sesiwn. Mae’n werth cael cipolwg ar luniau gret Nigel Bishop https://www.flickr.com/photos/wnbishop/sets/72157689490394916/with/37472562030/

Roedd GovCamp Cymru yn wych eleni. Fe wnes i gyflwyno sesiwn ar sut all dysgu a datblygu bod yn fwy addas i ddibenion gwasanaethau cyhoeddus. Ysgrifennais blogbost o flaen llaw, ac fe wnaeth hyn rhoi cyfle da i mi feddwl am y prif faterion y gallai’r drafodaeth herio. Fe wnaeth e hefyd meddwl bod pobl yn gallu rhannu adnoddau defnyddiol gyda mi cyn y digwyddiad.

Rhannodd Sharon Dale blogbost gan Matt Edgar a wnaeth edrych ar ddysgu yng nghyd-destun dylunio gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar bobl a darpariaeth ystwyth. Mae’r blogbost yn un o’r pethau gorau rydw i wedi darllen ar ddysgu am sbel. Fe wnaeth y blogbost ateb lot o’r cwestiynau roedd gen i cyn y digwyddiad, sy’n dangos gwir bŵer rhwydweithiau ar-lein. Rydw i’n rili hoffi’r gymhariaeth rhwng ffyrdd hen a ffyrdd newydd o ddysgu:

  • Rhannu pwrpas dros dargedau’r sefydliad
  • Dysgu trwy wneud dros addysgu ar gyfer prawf
  • Adeiladu’n gymdeithasol dros drosglwyddiad cynnwys
  • Dylunio ar gyfer amrywiaeth dros gyrsiau safonol

GovCamp Cymru ei hun

Roedd y pwysigrwydd o ddylunio ar gyfer amrywiaeth yn sicr yn rhywbeth a ddaeth o’n trafodaethau, ac efallai nid yw hynny’n syndod wrth feddwl roedden ni’n ystafell lawn o bobl o wasanaethau cyhoeddus amrywiol.

Dechreuodd Melys Phinnemore sgwrs am ddysgu drwy wneud (un arall o bwyntiau Matt) pan nododd y gall dysgu fod yn boenus. Mae hyn achos mae’r broses yn cynnwys edrych yn fanwl ar beth chi’n gwneud a beth chi’n meddwl. Gweithiais i gyda Melys yn fy swydd flaenorol yn Swyddfa Archwilio Cymru, lle’r oedd Melys yn gwneud gwaith gwych gyda’r Sefydliad Tai Siartredig ar annog newid sefydliadol trwy arweinyddiaeth a hyfforddi. Cawsom drafodaeth am y ffaith bod angen lle diogel ar bobl fel eu bod nhw’n gallu rhoi ei dysgu ar waith, a hefyd rôl arweinwyr mewn galluogi hynny i ddigwydd. Roedd hi’n ddiddorol iawn i glywed sut mae Rachel Hughes yn cadw bore yn rhydd bob wythnos ar gyfer dysgu a datblygu, a bod yr enghraifft honno’n galluogi ei thîm i wneud yr un peth. Roedd y rôl alluogi a hyfforddi hon yn rhywbeth y trafodom ymhellach wrth i Neil Tamplin rannu sut mae Tai Cadwyn yn defnyddio’r meddylfryd a amlinellir gan David Marquet mewn ‘Turn the Ship Around’ fel bod pobl yn gallu datgan beth maen nhw’n bwriadu gwneud yn lle rhoi gorchmynion. Mae’n werth darllen blogbost Neil ar y llyfr.

Fe wnaethom hefyd drafod sut mae rhannu’ch dysgu yn eich galluogi chi i ddatblygu rhwydweithiau ac i ddysgu o bobl eraill. Rhannodd Vanessa Williams sut mae DXW wedi rhannu eu llawlyfr ar Github, ac fe wnaeth hi hefyd cynnal sesiwn ddiddorol ar anghynadleddau yn ddiweddarach yn y dydd, lle wnaeth hi rannu arfer o gynadleddau eraill. Fe wnaeth hyn cynnwys llawlyfr Anghynadleddau mewn Blwch James Cattell, sy’n ddefnyddiol os ydych chi’n meddwl am redeg eich digwyddiad eich hun.

Dysgu o ddulliau digidol

Clywsom hefyd am ddulliau diddorol o’r byd digidol y gellir rhoi ar waith yn y ddarpariaeth o wasanaethau cyhoeddus ehangach. Clywsom am Raglenni Pâr, lle mae dau raglennwr yn gweithio ar un cyfrifiadur. Mae un yn ysgrifennu cod tra bod y llall yn ystyried cyfeiriad “strategol” y gwaith ac yn feddwl am gynnig gwelliannau ac yn amlygu problemau tebygol. Mae hyn yn rhyddhau’r gyrrwr i ganolbwyntio ar yr agweddau “tactegol” o gwblhau’r dasg.

Fe wnaethom hefyd ddysgu sut mae Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn defnyddio Oriau Datgelu fel bod eu timau nhw’n gallu gweld yr ymchwil gyda defnyddwyr yn uniongyrchol. Mae hyn yn sicrhau eu bod nhw’n meddwl am sut mae pobl yn defnyddio eu gwasanaethau wrth iddynt eu dylunio. Mae’n swnio fel ffordd wych o sicrhau bod gwasanaethau’n canolbwyntio ar bobl, sy’n gwneud i mi feddwl am sut y gallai hyn weithio wrth feddwl am ymagweddau cydgynhyrchiol mewn gofal cymdeithasol.

Rhannodd Sara Long agwedd gwbl wahanol o ddysgu digidol pan rannodd sut y defnyddir cyfleusterau efelychu mewn meddygaeth, sy’n caniatáu i feddygon i brofi dulliau newydd mewn amgylchedd diogel. Mae yna bosibiliadau cyffrous ar gyfer sut y gellir defnyddio AI ar gyfer dysgu, ac ar ôl gwrando ar Sara, rydw i wedi sylweddoli bod rhaid i mi fynd i’r afael â Google Cardboard er mwyn profi hyn ymhellach.

Siaradom hefyd am ddysgu hunangyfeiriedig, ac efallai nid yw hynny’n syndod wrth feddwl bod pawb yn yr ystafell wedi rhoi ei amser ar ddydd Sadwrn i rannu a dysgu o’i gilydd er mwyn gwella gwasanaethau cyhoeddus. Siaradom amdano sut mae dysgu’n fwy tebygol o gael ei roi ar waith os ydyn ni’n prynu mewn i e ein hunain, yn hytrach na chael ein gorfodi i’w wneud. Y dyddiau yma y mae yna cymaint o adnoddau defnyddiol ar gael, ac mae fe hefyd yn werth rhannu eich gwaith eich hun, sy’n ychwanegu’r elfen o ddysgu gyda’ch cyfoedion. Dywedodd Neil wrthym sut mae cael prosesau allan o’i ben wedi helpu pobl eraill i ddeall sut mae fe’n gweithio. Os oes gennych ddiddordeb, mae’n werth edrych ar ei llawlyfr defnyddiwr.

Pan wnes i ddechrau trafodaeth ar ddysgu ar-lein, roedd e’n ddiddorol i glywed bod y cyrsiau y mae pobl wedi cyrchu wedi adlewyrchu’r gwaethaf o hyfforddiant all-lein. Fe’u disgrifiwyd nhw fel eu bod nhw’n “gyfatebol i rywun sydd â chyflwyniad PowerPoint sy’n sefyll i fyny a siarad atoch chi”. Roedd e’n wych siarad â Lynsey Jackson ar ôl y sesiwn, gan fod Lynsey wedi gwneud cwrs gydag Ideo U. Mae’r cwrs yn cynnwys sgwrs ar-lein gyda thiwtoriaid a chyfranogwyr eraill, ac mae yna hefyd gefnogaeth ddilynol ar gael trwy LinkedIn. Mae’r strwythur yma yn caniatáu i bobl ryngweithio â’i gilydd a rhannu syniadau a phrofiadau. Mae hyn yn rhywbeth sy’n annog rhyngweithio cymdeithasol fel rhan o ddysgu digidol, a hefyd yn galluogi pobl i ddysgu’n hyblyg ar eu telerau eu hunain.

Fel yr ydych wedi darllen, fe ddysgais i cymaint a chefais lot o sgyrsiau diddorol yn GovCamp Cymru eleni. Os ydych chi eisiau dysgu mwy, mae’n werth dilyn ei chyfrif Twitter, edrych ar y Storify ac edrych ar yr adnoddau sydd ar y bwrdd Pinterest. Mae cymaint o bobl wedi cyfrannu adnoddau gwych, ac os wnawn ni rhoi’r dysgu yma ar waith, byddwn mewn sefyllfa dda i allu darparu’r gwasanaethau cyhoeddus gorau posibl yng Nghymru, ac yn fy achos i, tu hwnt.


Dysgu a datblygu yn GovCamp Cymru 17 was originally published in Gwneud pethau gwell on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Parhau i ddarllen