Archif Misol: Mawrth 2018

fel y moroedd : silff llyfrau

Mae’r tŷ a’r iard yn edrych yn well byth wrth i’r gŵr dal ati i drefnu pethau (efo help ffrind.) Mae o newydd ailosod pren o gwmpas gwely blodau. (Gobeithio y bydd y tiwlipau’n dangos eu pennau eto eleni.) Fe wnaeth silff llyfrau yn yr ystafell wely he… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Shelley Hughes: Llywodraeth Cymru yng Ngogledd America / Welsh Government in North America

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal swyddfeydd mewn 16 o leoliadau ledled y byd, ac maent yn gyfrifol am fasnach a buddsoddi, cysylltiadau llywodraeth, twristiaeth, diwylliant ac addysg. Ond beth maent yn ei wneud o ddydd i ddydd? Yma, Shelly Hughes, Rheolwr Materion Allanol, yn ein tywys trwy eu gwaith… The Welsh Government maintains offices in… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Shelley Hughes: Llywodraeth Cymru yng Ngogledd America / Welsh Government in North America (ail-bost / re-post)

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal swyddfeydd mewn 16 o leoliadau ledled y byd, ac maent yn gyfrifol am fasnach a buddsoddi, cysylltiadau llywodraeth, twristiaeth, diwylliant ac addysg. Ond beth maent yn ei wneud o ddydd i ddydd? Yma, Shelly Hughes, Rheolwr Materion Allanol, yn ein tywys trwy eu gwaith… The Welsh Government maintains offices in 16 locations around the world, and are responsible for trade and investment, government relations, tourism, culture and education. But what do they do on a day-to-day basis? Here Shelley Hughes, External Affairs Manager, takes us through their work… Sefydliadau annibynnol sy’n cefnogi’r iaith a diwylliant Cymru yng Ngogledd America Independent organisations that support Welsh language and culture in North America Mae llawer o bobl a…

The post Shelley Hughes: Llywodraeth Cymru yng Ngogledd America / Welsh Government in North America (ail-bost / re-post) appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Yr Athro Roger Scully- Myfyrdodau ar yr iaith Gymraeg / Professor Roger Scully- Reflections on the Welsh language

Mae’r Athro Roger Scully yn arbenigwr ar ddatganoli, ar wleidyddiaeth, ac ar etholiadau a phleidleisio yng Nghymru. O gyfuno hyn oll â’i brofiad o ddysgu’r Gymraeg, mae ganddo ddealltwriaeth neilltuol ynglŷn â chyflwr yr iaith Gymraeg yng Nghymru heddiw.  Mae’n ymchwilio i hyn ymhellach yn yr erthygl hon, sydd wedi’i haddasu a’i chyfieithu o erthygl… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Yr Athro Roger Scully- Myfyrdodau ar yr iaith Gymraeg / Professor Roger Scully- Reflections on the Welsh language

Mae’r Athro Roger Scully yn arbenigwr ar ddatganoli, ar wleidyddiaeth, ac ar etholiadau a phleidleisio yng Nghymru. O gyfuno hyn oll â’i brofiad o ddysgu’r Gymraeg, mae ganddo ddealltwriaeth neilltuol ynglŷn â chyflwr yr iaith Gymraeg yng Nghymru heddiw.  Mae’n ymchwilio i hyn ymhellach yn yr erthygl hon, sydd wedi’i haddasu a’i chyfieithu o erthygl… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl- Olew Morris Evans

Erthygl arall o lyfr ‘Pigion Llafar 1975-1999’, y tro hwn gan Nesta Evans, Llan.
Cawsom amryw ofynion o dro i dro a yw’n bosibl prynu ‘Olew Morris Evans’ heddiw. Yn anffodus nid yw’n bosibl ar ôl dyddiau’r annwyl Frank Evans, Bryn Olew. Y dydd o’r blae… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Bwyd, diod a Brexit ar y fwydlen ar gyfer craffu ar y Prif Weinidog

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn rhan bwysig o economi Cymru ac mae’r gadwyn gyflenwi bwyd yn un o sectorau mwyaf Cymru, yn cyflogi mwy na 240,000 o bobl gyda throsiant blynyddol o dros £19 biliwn. Yn ogystal â bod yn gyflogwr pwysig ynddo’i hun, mae cynhyrchu bwyd hefyd yn cefnogi nifer o ddiwydiannau eraill … Continue reading Bwyd, diod a Brexit ar y fwydlen ar gyfer craffu ar y Prif Weinidog Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Peniarth Manuscripts now available digitally

The National Library of Wales is today launching a number of Peniarth Manuscripts in digital format: they are available here. What is going on? To […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Unwaith eto, Siroedd a Gwledydd

Dyma inni bapur gwyrdd llywodraeth Cymru ar ddiwygio llywodraeth leol.  Ar sail crynodeb GOLWG 360, dim byd mwy manwl na hynny, nodaf ddau beth am y cynigion: (1)    Drwy leihau rhif y cynghorau sir o ddau ar hugain i ddeg, dyma glosio’n ôl at batrwm Cymru’r 1970-90au, Cymru’r wyth sir.  Ond cofiwn fod yna […] Parhau i ddarllen

: Nwyddau llenyddol fel anrhegion

Roedd hi rhywbryd rhwng y Nadolig a’r flwyddyn newydd, a finnau wedi bod yn diogi o gwmpas y tŷ ychydig gormod, pan awgrymais i’r gŵr i ni fynd am dro i Gaer am gwpwl o oriau, i sbïo o gwmpas y siopau a chael rhywbeth i fwyta. Euthum i’n siopau arferol, megis y siop modelau, […] Parhau i ddarllen

Sara Louise Wheeler: Nwyddau llenyddol fel anrhegion

Roedd hi rhywbryd rhwng y Nadolig a’r flwyddyn newydd, a finnau wedi bod yn diogi o gwmpas y tŷ ychydig gormod, pan awgrymais i’r gŵr i ni fynd am dro i Gaer am gwpwl o oriau, i sbïo o gwmpas y siopau a chael rhywbeth i fwyta. Euthum i’n siopau arferol, megis y siop modelau, […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffa coffi o guatemala

Mae siop fwyd naturiol yn y dref yn rhostio ffa coffi yn y gegin. Dw i wrth fy modd efo nhw. Pan es i yno’r tro diwethaf, gwelais ffa o Guatemala. A dyma brynu pwys ohonyn nhw, er mwyn dangos fy niolchgarwch i Guatemala am gefnogi Israel; cyhoeddodd y … Parhau i ddarllen

: Iaith a Brecsit

Er Mehefin 2016 mae llawer o bobl yn cynnig llawer o resymau er mwyn ceisio esbonio pam dewisodd mwyafrif o bleidleiswyr Prydeinig i adael yr Undeb Ewropeaidd.  Rhesymau economaidd – yr awydd i gadw swyddi a chodi cyflogau, i sicrhau masnachu rhwyddach gyda gweddill y byd, i wario rhagor ar y gwasanaeth iechyd.  Rhesymau gwleidyddol […] Parhau i ddarllen

cymraeg – gwallter: Iaith a Brecsit

Er Mehefin 2016 mae llawer o bobl yn cynnig llawer o resymau er mwyn ceisio esbonio pam dewisodd mwyafrif o bleidleiswyr Prydeinig i adael yr Undeb Ewropeaidd.  Rhesymau economaidd – yr awydd i gadw swyddi a chodi cyflogau, i sicrhau masnachu rhwyddach gyda gweddill y byd, i wario rhagor ar y gwasanaeth iechyd.  Rhesymau gwleidyddol […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Dathlu Ymrwymiad y Cynulliad i Gynaliadwyedd ar gyfer Awr Ddaear

‘Gwnewch addewid i’r blaned’ yw’r thema ar gyfer Awr Ddaear eleni, a gynhelir ddydd Sadwrn 24 Ebrill rhwng 20:30 a 21:30. Bydd y Cynulliad yn cymryd rhan yn Awr Ddaear eleni drwy ddiffodd goleuadau’r Senedd, Ty Hywel a’r Pierhead. Mae llawer o’n Haelodau hefyd wedi gwneud addewid i WWF (Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd) i … Continue reading Dathlu Ymrwymiad y Cynulliad i Gynaliadwyedd ar gyfer Awr Ddaear Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bwydwr adar

Creodd y gŵr fwydwr adar gan ddefnyddio hen lamp llawr. Mae hwn yn berffaith i gadw hadau i’r adar rhag y gwiwerod. Dw i eisiau bwydo’r olaf ond ddim eisiau iddyn nhw fwyta’r hadau i gyd. Maen nhw’n cael hadau ar y rheilen. Mae’n gweithio ac mae cardin… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Wyn Gwanwyn a Cywion Pasg – Sesiwn Grefft i Blant, Llyfrgell Y Rhyl

Llyfrgell Y Rhyl, 26ain Mawrth, 2.00yh
Am Ddim
Bydd rhaid I oedolyn aros gyda’r plant
Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Heddiw! Llyfrgell Y Rhyl

Dyma rai o’r arddangosfeydd

Creu Gemwaith
Cwyr llosgliw
Creu eitemau gan ddefnyddio pren wedi’i adfer

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Lyfrgell y Rhyl ar 01745 854841
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Mawrth 2018

Darlleniad y Dydd: Ioan 12:14-19 (BCND:tud.116 / tud.106)

Bore da a chroeso i oedfaon ar draws y Fro heddiw ar Sul y Blodau. Heddiw, o bob diwrnod, pam na rown ni amser i fyfyrio ar Iesu fel Brenin buddugoliaethus? Beth am roi yr amser iddo Fo heddiw a rhoi’r parch mae o’n ei haeddu fel . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Mawrth 2018

Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Y Gwyddonydd a’r Bargyfreithiwr

Munud I Feddwl (21/3/2018)Hyd y gwela i does yr un
arbenigwr ar y meddwl dynol yn credu erbyn hyn… Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Talcen Caled – Hunan Ddallineb

Munud I Feddwl (14/3/2018)Mae’na weithgaredd torri’r iâ
sy’n cael ei defnyddio weithiau ar gyrsiau… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwersi hebraeg

Mae gwersi Hebraeg newydd ar You Tube! Daniel o Tel Aviv ydy’r tiwtor. Mae’n anodd ffeindio gwersi sydd ddim yn rhy hawdd, anodd na diflas. Mae hyn yn berffaith i mi. Mae yna ymarferion ar lein hefyd, ac mae Daniel yn annog i chi yrru eich ateb iddo. A… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ffermydd Bro Ffestiniog

Cyfres newydd gan Les Darbyshire, am ffermydd a thyddynod dalgylch Llafar Bro.

Mae llawer o ffermydd bach yn y cylch eisoes wedi diflannu, a’u henwau yn brysur yn mynd yn
angof. Bwriad yr ymchwil yma ydyw casglu gwybodaeth (lle mae’n bosib) o faint y… Parhau i ddarllen

Ffoc ia, Tylluan Wen!: Sut ffyc nest ti adolygu am y cach ‘ma? Arholiad ar ôl y pasg ac ‘dw i’n ffyced basically, any tips welcome

Mêt, dwi’m yn cofio be neshi neud wîcend dwytha, let alone sut ddiawl neshi adolygu Tylluan Wen yn ffycin 2009. Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Anturiaethau Mewn Cod: sesiwn arbrofol ar-lein i drin a thrafod rhaglennu 29/3/2018

Helo bobl Pwy sydd awydd cynnal sesiwn ymarferol o: raglennu datblygu hacio dangos apiau a sgriptiau cyfnewid dolenni i brosiectau? Rydyn ni am gael sesiwn o Anturiaethau Mewn Cod dros blatfform sgwrsio Telegram. Fe fydd croeso cynnes iawn i bawb. Sesiwn gyntaf Fe fydd y sesiwn gyntaf ar: nos Iau 29 Mawrth 2018 7yh tan […]

The post Anturiaethau Mewn Cod: sesiwn arbrofol ar-lein i drin a thrafod rhaglennu 29/3/2018 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Heddiw! “Silvograph” – Digwyddiad Llofnodi Llyfr, Llyfrgell Y Rhyl

Bydd yr hanesydd lleol a’r awdur Philip Lloyd yn dod i lyfrgell y Rhyl i lofnodi copïau o’i lyfr newydd “Silvograph” am y gwneuthurwr ffilmiau arloesol, Arthur Cheetham. Bydd cyfle prin hefyd i wylio rhai o ffilmiau Arthur Cheetham rhwng … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Helo Bethan. Rwy’n ysgrifennu atoch achos bod ni’n datblygu prosiect newydd ynglŷn â’r iaith Gymraeg a hoffen ni gael eich help. Mae CorCenCC yn brosiect uchelgeisiol a ddechreuodd yn swyddogol ar Fawrth 1af 2016 (gweler ei’n gwefan – ond nid fedrai yrru url) Bydd llawer o gydrannau gan y corpws rydyn ni’n ei gynllunio. Rydyn ni’n cysylltu â chi ynglŷn â’r elfen testunau electronig. Oes bosib i ti gyrru ebost i mi (WilliamsL10 at cardiff. ac. uk) i mi yrru mwy o wybodaeth i ti? Diolch, Lowri

Helo Lowri, dim ond nawr dwi´n gweld y neges yma! Yda chi dal angen fy help? – Bethan Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps – Professor Mark Whitehead

Professor Mark Whitehead, Aberystwyth University takes part in our #LoveMaps Campaign. There is no such thing as an innocent map There is a popular misconception […] Parhau i ddarllen

: Pa mor bwysig oedd Cambridge Analytica mewn gwirionedd?

Mae’r stori am ddulliau amheus Cambridge Analytica yn arwyddocaol, ond mae ambell beth am yr ymateb sy’n fy nghorddi. Yn un peth, sgandal am Facebook yw hon yn fwy na dim, ac mae’n hen bryd i arferion gwarchod data’r cwmni hwnnw dderbyn y sylw haeddian… Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Pa mor bwysig oedd Cambridge Analytica mewn gwirionedd?

Mae’r stori am ddulliau amheus Cambridge Analytica yn arwyddocaol, ond mae ambell beth am yr ymateb sy’n fy nghorddi. Yn un peth, sgandal am Facebook yw hon yn fwy na dim, ac mae’n hen bryd i arferion gwarchod data’r cwmni hwnnw dderbyn y sylw haeddian… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ah – y Toriaid Cymreig

Hmm – felly eithafwr adain dde gafodd ei ddal yn ceisio dechrau trafodaeth am ddychwelyd at yr erledigaeth o Iddewon a Mwslemiaid yn yr Oesoedd Canol efo eithafwr adain dde arall o Sweden sy’n cynrychioli’r Toriaid Cymreig ar Pawb a’i Farn ‘fory. &nbsp… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Patrwm ‘negydu’ Brexit yn ailadrodd ei hun

Efallai y bydd rhai o ddarllenwyr Blogmenai yn cofio’r blogiad yma.  Dadl y blogiad oedd bod yr holl ddathlu pan ganiatawyd i’r DU fynd i gam 2 o’r trafodaethau Brexit efo’r DU yn anwybyddu un gwirionedd anghyfleus – y rheswm bod y DU wedi ca… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

18 Mawrth 2018Tasg y Grawys wythnos diwethaf oedd casglu pensiliau, pinau ffelt, creyonau a.y.y.b ar gyfer wardiau plant Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Alder Hey ac Ysbyty Glanclwyd. Diolch yn fawr i bawb am gyfrannu mor hael. Dyma’r deunyddiau yn barod i fynd! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

18 Mawrth 2018Tasg y Grawys wythnos diwethaf oedd casglu pensiliau, pinau ffelt, creyonau a.y.y.b ar gyfer wardiau plant Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Alder Hey ac Ysbyty Glanclwyd. Diolch yn fawr i bawb am gyfrannu mor hael. Dyma’r deunyddiau yn barod i fynd! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

18 Mawrth 2018Tasg y Grawys wythnos diwethaf oedd casglu pensiliau, pinau ffelt, creyonau a.y.y.b ar gyfer wardiau plant Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Alder Hey ac Ysbyty Glanclwyd. Diolch yn fawr i bawb am gyfrannu mor hael. Dyma’r deunyddiau yn barod i fynd! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

18 Mawrth 2018Cyfle heddiw i ddysgu beth yw Y Beibl a dysgu am y cenhadon aeth a Newyddion Da y Beibl i bobl Madagascar 200 mlynedd yn ol. Byddwn yn dysgu mwy am Apel Cymru Madagascar dros yr wythnosau nesaf ac yn gobeithio cystadlu am Gwpan Denman yr … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

18 Mawrth 2018Cyfle heddiw i ddysgu beth yw Y Beibl a dysgu am y cenhadon aeth a Newyddion Da y Beibl i bobl Madagascar 200 mlynedd yn ol. Byddwn yn dysgu mwy am Apel Cymru Madagascar dros yr wythnosau nesaf ac yn gobeithio cystadlu am Gwpan Denman yr … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : jiráff

Mae hi newydd orffen! – murlun ar gyfer tŷ bwyta newydd (Hawkers) yn Orlando, Florida. Jiráff ydy’r anifail mewn gwyrdd, yn ôl y bobl hynafol yn y dwyrain. Roedd y perchennog wrthi ei fodd; bydd y tŷ bwyta’n agor y mis nesaf. Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Elizabeth Jane Corbett: 15 ohonom ni yn Melbourne yn helpu cyrraedd at filiwn o siaradwyr / 15 of us in Melbourne are helping to reach a million speakers

Miloedd o bobl dros y byd sy’n dysgu Cymraeg, ac mae straeon diddorol a phrofiadau unigryw gyda llawer iawn ohonyn nhw. Yma, dyn ni’n cael cipolwg ar beth sy’n digwydd mewn cyrsiau Cymraeg yn Melbourne… There are thousands of people across the world who are learning Welsh, and very many of them have interesting stories… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Elizabeth Jane Corbett: 15 ohonom ni yn Melbourne yn helpu cyrraedd at filiwn o siaradwyr / 15 of us in Melbourne are helping to reach a million speakers

Miloedd o bobl dros y byd sy’n dysgu Cymraeg, ac mae straeon diddorol a phrofiadau unigryw gyda llawer iawn ohonyn nhw. Yma, dyn ni’n cael cipolwg ar beth sy’n digwydd mewn cyrsiau Cymraeg yn Melbourne… There are thousands of people across the world who are learning Welsh, and very many of them have interesting stories… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cwyr llosgliw: Llyfrgell Y Rhyl – heddiw

Mae Jain o Rhyl Create yn Llyfrgell Y Rhyl heddiw yn arddangos ei gwaith cwyr losgliw.
Galwch heibio i ddanrganfod mwy.
Ar ddydd Gwener fydd arddangosfeydd creu gemwaith a gwaith coed

Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur – Geraint V. Jones

Ac yntau newydd gyhoeddi ei nofel gyntaf ers bron i ddeg mlynedd, Yn Fflach y Fellten – nofel gyffrous sy’n mynd â’r darllenydd i fyd y goruwchnaturiol, fe aethom ni i gamu i fyd yr awdur ac un o brif nofelwyr Cymru, Geraint V Jones… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Unwaith eto, y Cymro a’i hafod

Echdoe daeth Newyddion Gwynedd drwy’r drws yma, ac eitem ar ei dudalen flaen yn hysbysu perchenogion ail gartrefi yn y sir y byddant eleni yn talu 50% yn rhagor o dreth ar yr eiddo.  Polisi yw hwn sydd dan ystyriaeth ers tro, a deallwn y bydd nifer o awdurdodau eraill yn gweithredu yr un modd. […] Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Lisboa

Bach o bopeth BR: Tiyoweh la Quietud

Gweithdy bwyd figan Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Rhaglen y Gynhadledd

fel y moroedd : alergedd bwyd

Mae fy merch yn Japan newydd ddarganfod bod ganddi alergedd i lefrith, glwtyn, wyau, a soi! Mae bywyd yn anodd iawn yn Japan os oes gynoch chi alergedd i soi oherwydd bod soi mewn cynifer o fwydydd yno. Cafodd hi sioc pan glywodd y dyfarniad … Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Segovia

Archifau Morgannwg: Y Syrcas yn dod i’r Dref: Y Neuadd Syrcas Newydd yng Nghaerdydd, Heol y Porth, 1876

Erbyn 1876 roedd Caerdydd yn dref brysur, fywiog a ffyniannus. Oherwydd y cynnydd mewn masnach a chyflogaeth a sbardunwyd gan y diwydiannau glo, haearn a llongau, roedd poblogaeth y dref wedi cynyddu’n aruthrol. Wrth i’r Nadolig nesáu, roedd teuluoedd yn edrych ymlaen at y dathliadau a’r adloniant arferol. Roedd yr adroddiadau yn y Western Mail […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Dani Schlick: Cymraeg ac Almaeneg- Beth sydd gan iaith Gwlad Beirdd a Chantorion yn gyffredin ag iaith Gwlad Beirdd ac Athronwyr? / Welsh and German- What do the language of the Land of Poets and Singers and the language of the Land of Poets and Philosophers have in common?

Dyma’r dechrau o gyfres gyffrous newydd- cymharu Cymraeg i ieithoedd eraill- ond mewn fformat tairieithog! Mae Dani Schlick, sydd yn dod o Saxony a Berlin yn cyflwyno tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng y Gymraeg ac Almaeneg… Here is the start of an exciting new series- comparing Welsh to other languages- but in a trilingual format! Dani… Parhau i ddarllen