Archif Misol: Mai 2018

: Ond ‘tydi Brexit yn mynd yn dda dywedwch?

BlogMenai.com: Ond ‘tydi Brexit yn mynd yn dda dywedwch?

fel y moroedd : giât aur

Yn y cyfamser mae fy merch a’i gŵr yn mynd o gwmpas Jerwsalem. Wrth adael Gethsemane, Gwelon nhw giât tuag at y gorllewin – Giât Aur. Dywedir bod Iesu wedi mynd drwyddo Sul y Palmwydd, a bydd o’n ei basio eto pan fydd o’n dychwelyd. Cafodd o’i selio ga… Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Symud o allbynnau i ganlyniadau

Mae Mark Jeffs @markjeffs75, o Swyddfa Archwilio Cymru, wedi ysgrifennu blog i ni cyn ein gweminar Symud o allbynnau i ganlyniadau ar 16 Mai.  Darllenwch fwy i ddysgu am yr hyn sy’n bwysig, aildrefnu cadeiriau haul a chathod bach arswydus… Symud o allbynnau i ganlyniadau Mae pawb yn hoffi canlyniadau.  Mae eu heisiau ar bob […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cwis: Teg edrych tuag adref / Home Sweet Home

Dysgu Ffaith, Dysgu Iaith! Can you find a home from home in this week’s quiz? Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad 68: Google Assiffestant

Ar bennod ddiweddaraf eich hoff bodlediad shambolic bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn trafod y Google assistant newydd; Pam fod textio ar Android yn ofnadwy, Apple Watch Iest, trip Bryn i Ferlin ac ongoing obsesiwn Sioned efo ffilm lled-wael o 2015. Yr hyn oll o’r podlediad sy’n cynnig barn heb wybodaeth, joiwch! Dolenni Google Abandons […]

The post Haclediad 68: Google Assiffestant appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Tô y Rhyl – edrych yn ôl.

Os ydych wedi bod i Lyfrgell y Rhyl yn ddiweddar, neu wedi cerdded heibio, mae’n siŵr eich bod chi wedi sylwi bod y to yn cael ei adnewyddu gan lawer o ddynion mewn hetiau caled a siacedi llachar. I gymharu, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : digwyddiad hanesyddol

Agorwyd Llysgenhadaeth America yn Jerwsalem, prif ddinas Israel heddiw. Cyflawnodd yr Arlywydd Trump ei addewid arall. Mae pobl Israel ynghyd â phawb sydd yn eu cefnogi’n dathlu’n brwd y digwyddiad hanesyddol hwnnw. Mae fy merch a’i gŵr yn Jerwsalem ar… Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Gamwn

Y mae’n rhyfedd imi y dyddiau hyn deimlo bod angen imi fwrw bol dros rywbeth gwleidyddol ar ffurf blog. Dwi dal yn greadur annatod wleidyddol ei anian; ond yn un sydd wedi’i ddadrithio gan wleidyddiaeth pleidiau, gyda hynny wedi treiddio i raddau i’m… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dathlu Dau Ddiwylliant

Bach o bopeth BR: Arfordir Gorllewin Ceri

fel y moroedd : tel aviv

Wedi gorffen y murlun, mae fy merch yn mwynhau gwyliau yn Israel efo’i gŵr sydd wedi ymuno â hi. Maen nhw’n aros mewn llety ger y traeth yn Tel Aviv ers dyddiau. Byddan nhw’n symud i lety arall yn Jerwsalem yfory ymysg y dathliadau ar gyfer pen-blwydd … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dwsin o win

Ces i anrheg Sul y Mamau ymlaen llaw (gan fy ngŵr a dweud y gwir!) Dwsin o win kosher o sawl gwlad – 4 o Israel, 4 o’r Eidal, 1 o Ffrainc, 3 o California. Coch ydyn nhw i gyd ar wahân i ddau binc. Y fi a ddewisodd wrth gwrs, a dewisais ddwsin er mwyn m… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Y Tu Mewn i Weithdy Printio Cymdeithas Artistiaid a Dylunwyr Cymru, Collingdon Road, Caerdydd

Sefydlwyd Cymdeithas Artistiaid a Dylunwyr Cymru (CADC) ym 1974 gan chwe artist o dde-ddwyrain Cymru gyda’r nod o greu sefydliad cenedlaethol i gynrychioli artistiaid o bob disgyblaeth.  Nod y sefydliad oedd hybu beirniadaeth a thrafodaeth ddifrifol; diogelu a gwella safonau; cynghori a chynorthwyo aelodau a chyrff cyhoeddus a chydweithredu â sefydliadau eraill a oedd yn […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: “Gweithredoedd yn fwy na geiriau yw’r gobaith ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol”

Mae Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, wedi siarad droeon ynghylch pam bod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gyfle i bob un ohonom fesur yr hyn sy’n bwysig, nid dim ond yr hyn y gellir ei gyfrif. Mae Sophie yn blogio cyn gweminar GPX ‘Symud o allbynnau i ganlyniadau’… Mae teitl y blog […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 13 Mai 2018

Darlleniad y Dydd: Jwdas 24-25 (BCND:tud.270/ tud.248)

Croeso cynnes i chi i’n hoedfaon ar draws Bro Aled a hithau’n Sul Cymorth Cristnogol. Wrth feddwl am anghenion pobl mewn gwahanol rannau o’r byd, diolchwn nad yw ffiniau gwleidyddol yn atal gwaith Duw, a gweddïwn ar i drugaredd yr Arglwydd gael ei amlygu trwy waith Ei eglwys . . . → Read More: Dydd Sul, 13 Mai 2018

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Manon Elin- Cyflwyno Meddwl.org / Introducing Meddwl.org

Mae Meddwl.org yn gartref i wybodaeth am iechyd meddwl yn Gymraeg ar y we. Mae’n eithaf newydd, mae tri aelod arweiniol a thîm o gynorthwywyr- oll yn wirfoddolwyr- yn ei rhedeg. Yma mae Manon Elin yn siarad mwy am y wefan a’i chyfraniad hi. Meddwl.org is the home for information about mental health in Welsh… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : jerwsalem

Aeth yr artistiaid i Jerwsalem wedi ffarwelio pobl annwyl Shtula. Roedd fy merch yn llawn emosiwn, a methu ei mynegi mewn geiriau wrth weld dinas Duw gyda’i llygaid am y tro cyntaf. Gweddïodd wrth y Wal a gadael darn o bapur rhwng cerrig.  Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Wasgfa’n Parhau

‘Annog y Llywodraeth i ariannu’r wasg yng Nghymru’ meddai stori GOLWG 360 heddiw, gan grynhoi argymhellion Pwyllgor Diwylliant y Cynulliad Cenedlaethol. Dyma beth gwelliant oddi ar y sefyllfa 11-12 mlynedd yn ôl, pan wrthodai ein cynrychiolwyr etholedig hyd yn oed ateb llythyr ar y mater hwn. Beth bynnag am ariannu neu noddi mewn ystyr fwy […] Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: “the bardic schools, as late as the seventeenth century, taught the history of places through their…”

“the bardic schools, as late as the seventeenth century, taught the history of places through their names, so that the landscape became a theatre of memory, continually reminding its inhabitants of attachment and belonging” – Robert Macfarlane, The Wil… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : harddwch ac iachâd

Casglodd trigolion Shtula i ddiolch i’r artistiaid am y murluniau neithiwr. Gosodwyd plac ar y wal gyda geiriau: “paentiwyd y murluniau hyn gan aelodau Artists4Israel mewn gobaith i drwyn harddwch ac iachâd i’r ardal.” y llun: fy merch gyda maer y… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Mae llawer sgil…

Pennawd GOLWG 360 heddiw; ‘Sgiliau Cymraeg yn “dda” mewn ysgolion, yn ôl Estyn’. I hybu’r gwaith da, beth am i’r ysgolion gael cyflenwad o’r llyfr hwn, a’i astudio a chofio’i wersi; a chofio’n arbennig efallai y rhybudd rhag ‘y clwy sgiliau’, tt. 78-9 ? (Gwylier hefyd ‘y clwy gofod’, ‘y clwy addysgu’ a’r ‘clwy person’.) […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ffermydd Bro Ffestiniog -3

Cyfres Les Derbyshire.

Ar ol crwydro o Dalywaenydd i Danybwlch ac yn ol i Dyddyn Gwyn, symudwn ymlaen i gyfeiriad Plas Tanymanod, ac wedyn Ty’n Drain, Pen y Bryn, Pen Cae a’r Fuches Wen, tyddynnod i bob pwrpas.

Yn gyfagos, ac i lawr y dyffryn, mae f… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel newydd gan Siân Lewis

Os ydach chi’n blentyn tua 8-12 oed sy’n mwynhau darllen llyfrau hanesyddol neu straeon sy’n llawn cyffro ac antur, neu straeon am oes y Rhufeiniaid, dyma’r llyfr i chi! Dilyn Caradog, £5.99 gan Wasg Carreg Gwalch. Mae’r awdur, Siân Lewis wedi llwyddo unwaith eto i greu nofel hynod ddifyr, ac mae plant o Aberystwyth i […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Gorsaf Bwmpio ar safle Melin Trelái

Credir y bu melin flawd yn Nhrelái ers y 12fed ganrif o leiaf.  Ar lannau Afon Elái wrth ochr y llwybr cerdded, Birdies Lane, roedd cored yn ei gwasanaethu ychydig ffordd i fyny’r afon.  Mae cyfrifiad 1851 a chyfrifiad 1861 ill dau yn nodi mai Griffith David oedd y melinydd; erbyn 1871, ei fab, John […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cyfres Amdani: Am Ddiwrnod! Am y llyfr a chwis / About the book and quiz

Am Ddiwrnod! yw’r llyfr cyntaf yng nghyfres Amdani – casgliad o 20 o lyfrau handden i ddysgwyr. Mae’n addas i bobl sydd yn dysgu Lefel Mynediad. Yma mae’r addasydd, Meinir Wyn Edwards, yn siarad am greu’r llyfr. I’r rhai sydd wedi darllen y llyfr, mae cwis syml, llawn hwyl. Am Ddiwrnod! (What a Day!) is… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Mis Hanes Lleol, Llyfrgell y Rhyl

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn hanes leol, dewch i lyfrgell y Rhyl ym mis Mai. Mae gennym gyfres o sgyrsiau a sessiynnau diddorol yn ystod y mis. 17eg Mai, 11.00 & 2.30: Clwb Hanes Y Rhyl – Sgwrs a Lluniau, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : newydd orffen

Maen nhw newydd orffen! Creodd saith artist rhyngwladol furluniau trawiadol. Dechreuodd un ohonyn nhw furlun arall hyd yn oed. Mae trigolion Shtula (Israel) wrth eu boddau ac yn llawn cyffro. Gobeithio y bydd y murluniau’n eu bendithio nhw a’u hatgoffa… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Tudalen Gartref: Cyfres Amdani- Llyfrau i Ddysgwyr / Homepage: Cyfres Amdani- Books for Learners

Cyfres newydd gyffrous o lyfrau ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg An exciting new series of books for adults who are learning Welsh Mae’r prosiect Cyfres Amdani yn cael ei ariannu gan y Cyngor Llyfrau ac mae pedair gwasg (Atebol, CAA Cymru, Gomer & Y Lolfa) yn cyhoeddi 5 llyfr yr un. Mae cydweithio agos hefyd gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, ac mae’r llyfrau’n cydymffurfio gyda’r cwricwlwm newydd. Mae lefelau llyfrau’r prosiect yn cydymffurfio â lefelau dysgu ail iaith Ewrop. The Amdani Series project is funded by the Welsh Books… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Common Voice – technoleg llais Cymraeg

Mae rhaglen Common Voice, Mozilla, yn anelu i gynyddu’r data ar gyfer technoleg llais mewn ieithoedd gwahanol ac ar drwyddedau rhydd. Hyd yma mae technolegau llais wedi bod ar gael drwy Alexa, Cortana, Siri ac ati, ond mae cyfyngiadau ar hawlfraint a’r niferoedd yr ieithoedd i’r modelau hyn. Er bod y rhaglen wedi cychwyn gyda’r […]

The post Common Voice – technoleg llais Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cwis: Iaith Gorfforol / Body Language

How well do you know your body… in Welsh? Here’s a handy little quiz to find out. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cefnogaeth

Mae’r artistiaid yn bwrw ymlaen gyda’u murluniau er gwaethaf y pryfed a gwres llethol ayyb. Mae ganddyn nhw gefnogaeth frwd gan y trigolion. Paratoir cinio a swper hyfryd i’r artistiaid bob dydd. Mae’r bobl yn dod at y wal drwy’r ddydd i weld sut mae m… Parhau i ddarllen

: 🗣 Rhaid manteisio ar rwygiadau’r Sefydliad

Mae trafferthion y llywodraeth yn golygu nad oes gan wrthwynebwyr Brexit unrhyw esgus dros beidio manteisio i’r eithaf ar eu rhwygiadau, yn ôl Huw Prys Jones Daw her Dafydd Wigley heddiw i Aelodau Seneddol ddangos rhywfaint o asgwrn cefn ar Ewrop ar ad… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Rhaid manteisio ar rwygiadau’r Sefydliad

Mae trafferthion y llywodraeth yn golygu nad oes gan wrthwynebwyr Brexit unrhyw esgus dros beidio manteisio i’r eithaf ar eu rhwygiadau, yn ôl Huw Prys Jones Daw her Dafydd Wigley heddiw i Aelodau Seneddol ddangos rhywfaint o asgwrn cefn ar Ewrop ar ad… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Rhaid manteisio ar rwygiadau’r Sefydliad

Mae trafferthion y llywodraeth yn golygu nad oes gan wrthwynebwyr Brexit unrhyw esgus dros beidio manteisio i’r eithaf ar eu rhwygiadau, yn ôl Huw Prys Jones Daw her Dafydd Wigley heddiw i Aelodau Seneddol ddangos rhywfaint o asgwrn cefn ar Ewrop ar ad… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Rhaid manteisio ar rwygiadau’r Sefydliad

Mae trafferthion y llywodraeth yn golygu nad oes gan wrthwynebwyr Brexit unrhyw esgus dros beidio manteisio i’r eithaf ar eu rhwygiadau, yn ôl Huw Prys Jones Daw her Dafydd Wigley heddiw i Aelodau Seneddol ddangos rhywfaint o asgwrn cefn ar Ewrop ar ad… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

6ed Mai 2018Gweithgareddau Wythnos Cymorth Cristnogol oedd thema heddiw ac fe gawsom gyfarfod Jephthe a Zaza o Haiti. Mae Ynys Haiti yn diodde daeargrynfeydd a chorwyntoedd cryf iawn ond mae Zaza a Jephthe gyda’n help ni yn gryfach na’r stormydd! Mae J… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

6ed Mai 2018Gweithgareddau Wythnos Cymorth Cristnogol oedd thema heddiw ac fe gawsom gyfarfod Jephthe a Zaza o Haiti. Mae Ynys Haiti yn diodde daeargrynfeydd a chorwyntoedd cryf iawn ond mae Zaza a Jephthe gyda’n help ni yn gryfach na’r stormydd! Mae J… Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Ffarwelio efo’r Ddu (ar y chwith) am y flwyddyn a chroesawu’r…

Ffarwelio efo’r Ddu (ar y chwith) am y flwyddyn a chroesawu’r Wen (ar y dde)… Llun gwael ar y ffôn ond falla bydd blodau’r Ddu wedi mynd erbyn bora. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cynhadledd NRA

Tra bod fy merch yn prysur greu murlun yn Israel, mae fy ngŵr yn mynychu cynhadledd NRA yn Dallas yr wythnos ‘ma ynghyd â 100,000 mil o’r gwladgarwyr ffyddlon eraill. Cafodd gyfle i glywed yr Arlywydd Trump, yr Is Lywydd Pence a nifer o bobl enwog gan … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -Blas ar gerdded

Er mod i wedi byw’n yr ardal ers dros ddeng mlynedd ar hugain, fum i ‘rioed yr ochr draw i Lyn Trawsfynydd tan yn ddiweddar iawn. Y ‘fitbit’ a gefais yn anrheg gan Alwena’r wraig ddechreuodd pethau. Ers tro bellach, rydw i’n cerdded o’r Caffi ger yr Atomfa i fyny at Argae Maentwrog (neu’r ‘Main Dam’ fel y cyfeiria llawer ati) – taith hynod bleserus a gymer ryw 35 munud i gerdded i fyny a’r un Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Carreg filltir arwyddocaol wrth ddatblygu ysgol newydd

Mae cynlluniau cyffrous i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon yn Llanfair Dyffryn Clwyd wedi cymryd cam sylweddol ymlaen – gyda chwblhau’r pryniant tir ar gyfer datblygiad yr ysgol newydd. Mae’r safle ysgol bresennol ar Ffordd Wrecsam yn Llanfair DC. Lleolir yr ysgol newydd yn agos ar safle mwy ym Mron y Clwyd. Nawr mae’r gwerthiant […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cychwyn murluniau

Wedi cael croeso cynnes gan drigolion Shtula, dechreuodd fy merch a’r artistiaid eraill baentio murluniau ar wal y ffin. Wynebon nhw broblem gymhleth ynglŷn â defnyddio taflunydd yn y nos (cam cyffredin i gychwyn murlun) oherwydd y diogelwch. Dechrau m… Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Gair am Air 2018

Dewch bawb i’n plith ar 18 Mai 2018! Bob mis Mai bydd cynadleddau, ac ar 18 Mai 2018 cynhelir un arbennig iawn yn Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Cymru, sef cynhadledd Gair am Air, a gyllidir gan Ganolfan Hyfforddiant Ddoethurol yr AHRC. Amcan Gair am Air yw i annog ymchwilwyr ym myd eang … Parhau i ddarllen Gair am Air 2018 Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Canolfan Islamaidd, Maria Street, Caerdydd

Mae gan Butetown un o gymunedau Mwslimaidd mwyaf hirsefydlog y DU yn Butetown, a sefydlwyd yn bennaf gan forwyr Somali a Yemenïaidd a gyrhaeddodd yn Nociau Caerdydd yng nghanol y 1800au. Ar ddiwedd y 1930au, cafodd rhifau 17, 18 a 19 Peel Street eu haddasu i’w defnyddio fel canolfan ddiwylliannol ac addoli Islamaidd ac, ar […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 6 Mai 2018

Darlleniad y Dydd: 2 Brenhinoedd 4:1-7 (BCND:tud.340/ tud.311)

Croeso cynnes iawn i chi unwaith eto i wasanaethau o addoliad ym Mro Aled. Dewch i ni ddod at ein gilydd yn ein capeli ac yn Oedfa’r Fro i addoli Duw’r Goruchaf. Dewch i ni heddiw roi enw Iesu Grist uwchben pob enw arall. Gweddïwn heddiw y . . . → Read More: Dydd Sul, 6 Mai 2018

Parhau i ddarllen

: Celwydd yr wythnos 2 _ _ _

_ _ _ neu ‘Dim ond yng Ngwynedd’Y CelwyddA’r realiti:Cafwyd cynnig yng nghyfarfod llawn Cyngor Gwynedd heddiw gan y Cynghorydd Alwyn Griffiths ynglyn a chynlluniau i ail fodelu gwasanaeth ieuenctid Gwynedd.  Wele’r cynnig.Bod y Cyngor hwn yn gofyn… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Celwydd yr wythnos 2 _ _ _

_ _ _ neu ‘Dim ond yng Ngwynedd’Y CelwyddA’r realiti:Cafwyd cynnig yng nghyfarfod llawn Cyngor Gwynedd heddiw gan y Cynghorydd Alwyn Griffiths ynglyn a chynlluniau i ail fodelu gwasanaeth ieuenctid Gwynedd.  Wele’r cynnig.Bod y Cyngor hwn yn gofyn… Parhau i ddarllen

: Celwydd yr wythnos 2 _ _ _

_ _ _ neu ‘Dim ond yng Ngwynedd’Y CelwyddA’r realiti:Cafwyd cynnig yng nghyfarfod llawn Cyngor Gwynedd heddiw gan y Cynghorydd Alwyn Griffiths ynglyn a chynlluniau i ail fodelu gwasanaeth ieuenctid Gwynedd.  Wele’r cynnig.Bod y Cyngor hwn yn gofyn… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Celwydd yr wythnos 2 _ _ _

_ _ _ neu ‘Dim ond yng Ngwynedd’Y CelwyddA’r realiti:Cafwyd cynnig yng nghyfarfod llawn Cyngor Gwynedd heddiw gan y Cynghorydd Alwyn Griffiths ynglyn a chynlluniau i ail fodelu gwasanaeth ieuenctid Gwynedd.  Wele’r cynnig.Bod y Cyngor hwn yn gofyn… Parhau i ddarllen