Arweinyddiaeth y Blaid – llythyr agored at Leanne Wood

Wele lythyr agored at arweinydd y Blaid.  Os oes unrhyw gynghorydd sir arall eisiau arwyddo – a dwi’n siwr bod – cysylltwch.  Annwyl Leanne   Rydym yn ysgrifennu atoch fel grŵp o gynghorwyr sir o pob rhan o Gymru i fynegi cefnogaeth i’ch ymgeisyddiaeth am arweinyddiaeth y Blaid.   Hoffwn i chi wybod ein bod yn gwerthfawrogi’r holl waith rydych wedi ei wneud yn teithio ar hyd a lled Cymru yn hyrwyddo cenhadaeth a gwerthoedd y Blaid.  Rydym yn arbennig o ddiolchgar i chi am eich ymgyrchu di flino yn ystod etholiadau’r cynghorau sir yn 2017.   Rydym hefyd yn nodi bod yr etholiad hwnnw ymysg yr etholiadau lleol mwyaf llwyddiannus yn hanes y Blaid.  Rydym yn nodi ymhellach bod etholiadau cyffredinol 2015 a 2017 yn rhai llwyddiannus, a bod eich gallu chi i fynegi negeseuon y Blaid yn glir ac effeithiol ymysg y prif resymau tros y llwyddiant hwnnw.   Rydym felly yn edrych ymlaen i weithio efo chi i ddatblygu strategaeth etholiadol effeithiol ar gyfer etholiadau’r Cynulliad yn 2021, i ymgyrchu efo chi ar gyfer yr etholiad hwnnw, a rydym yn hyderu y byddwch yn arwain y Blaid i lywodraeth yn 2021, ac yn sicrhau bod gwerthoedd ac amcanion y Blaid yn cael eu gwireddu – a hynny fel Prif Weinidog Cymru.   Yn gywir Dear Leanne We are writing to you as a group of Councillors from across Wales to express our support to your candidacy for the leadership of Plaid Cymru. We’d like you to know that we appreciate all of the work that you have made travelling across the length and breadth of Wales promoting the mission and the values of Plaid Cymru. We are particularly grateful to you for your tireless campaigning during the local election campaigns in 2017. We also note that those elections were amongst the most successful in the history of plaid Cymru. We further note that the 2015 and 2017 General Elections were successful, and that your ability to articulate the party’s messages clearly and effectively was amongst the main reasons for those successes. We therefore look forward to working with you to develop an effective election strategy for the 2021 Assembly Elections, to campaign with you for those elections, and we are confident that you will be leading Plaid Cymru to Government in 2021, ensuring that the values and aims of Plaid Cymru are realised – and that as Wales’ First Minister. Sincerely Nicola Roberts Canolbarth Mon Ynys Mon  Elyn Stevens Ystrad Rh C T Shelley Rees-Owen Pentre Rh C T Sera Evans Treorchy       Rh C T  Maureen Weaver Pentre Rh C T Josh Davies Penygraig Rh C T Darren Macey Ynyshir Rh C T  Alun Cox Porth Rh C T Julie Williams Porth Rh C T Alison Chapman Treorchy Rh C T Emyr Webster Treorchy Rh C T  Karen Morgan Hirwaun Rh C T Danny Grehan Tonyrefail East Rh C T  John Cullwick Penygraig Rh C T Geraint Davies Treherbert Rh C T  Pauline Jarman Mountain Ash East Rh C T  Larraine jones Ystrad RCT Jamie Evans Neath South NPT  Nigel Hunt Aberavon NPT  Scott Bamsey Aberavon NPT  Anthony Richards Pontardawe NPT Jo Hale Bryncoch S NPT Carolyn Edwards Blaengwrach NPT Chris Williams Bryncoch S NPT Linet Purcell Pontardawe NPT Alun Williams Aberystwyth Ceredigion Mark Strong Aberystwyth Ceredigion John Roberts Cwm Aber / Aber Valley Caerffili  Marc Jones Grosvenor Wrecsam  Carrie Harper Queensway Wrecsam  Gwenfair Jones Gwersyllt West Wrecsam  Mabon ap Gwynfor Llandrillo Dinbych  Glenn Swingler Upper Denbigh and Henllan Dinbych  Rhys Thomas Lower Denbigh Dinbych Huw Jones Corwen Dinbych Dave Cowans Eirias Conwy Ian Jenkins Gower Conwy Sue Lloyd-Williams Llansannan Conwy  Austin Roberts Eglwysbach Conwy Aaron Wynne Crwst Conwy Craig ab Iago Llanllyfni Gwynedd Steve Collings Deiniol Gwynedd Dafydd Meurig Arllechwedd Gwynedd Catrin Wager Menai (Bangor) Gwynedd Cai Larsen Seiont Gwynedd Huw Wyn Jones Garth Gwynedd Seimon Glyn Tudweiliog Gwynedd Gruff Williams Nefyn Gwynedd Gareth Griffith Y Felinheli Gwynedd Rhys Sinnett Milford West Sir Benfro Cris Tomos Crymych Sir Benfro  Clive Davies Penparc Ceredigion  Lynford Thomas Llanfihangel Ystrad Ceredigion  Stephen Kent St Martins Caerffili
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.