Archif Misol: Gorffennaf 2018

Llafar Bro: ‘Stiniog ydi Canol y Bydysawd!

CYSAWD ERYRI
Erthygl gan Eleth Peate.

Bydd yr haul yn sicr o wenu yn y Blaenau o hyn allan diolch i brosiect newydd Cysawd Eryri. Dros y misoedd nesaf bydd Arloesi Gwynedd Wledig a Pharc Cenedlaethol Eryri yn cydweithio gyda’r artistiaid Rachel Rosen … Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Mewn Anwybod – golwg ar waith T.H. Parry-Williams

Traddodwyd y ddarlith hon fel rhan o raglen ddarlithoedd Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau, Dinbych ddiwedd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwres eithoaol

Mae rhybudd gwres eithoaol ar ddwyrain Oklahoma gan gynnwys fy sir o hanner dydd ymlaen tan naw o’r gloch heno. Rhagwelir mai 104F/40C gradd bydd y tymheredd uchaf. Gobeithio bod y bobl sydd yn gweithio tu allan yn fod yn ofalus. Dw i’n mynd am dro dwy… Parhau i ddarllen

: Is etholiad Saron, Sir Gaerfyrddin a Chyngor Tref Pontardawe, Castell Nedd

BlogMenai.com: Is etholiad Saron, Sir Gaerfyrddin a Chyngor Tref Pontardawe, Castell Nedd

: Dydd Sul, 22 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd: Ioan 13: 12-16 (BCND:tud.118 / BCN:tud.108)

Croeso cynnes i chi i’r oedfaon heddiw ac i rifyn olaf Llais Bro Aled tan fis Medi. Dyma felly gyfle gwych i mi ddymuno’n dda i bawb fydd yn mynd i lawr i’r Sioe yn Llanelwedd ac i bob un fydd yn mwynhau mymryn o wyliau . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Gorffennaf 2018

Parhau i ddarllen

: Dydd Sul, 22 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd: Ioan 13: 12-16 (BCND:tud.118 / BCN:tud.108)

Croeso cynnes i chi i’r oedfaon heddiw ac i rifyn olaf Llais Bro Aled tan fis Medi. Dyma felly gyfle gwych i mi ddymuno’n dda i bawb fydd yn mynd i lawr i’r Sioe yn Llanelwedd ac i bob un fydd yn mwynhau mymryn o wyliau . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Gorffennaf 2018

Parhau i ddarllen

: Dydd Sul, 22 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd: Ioan 13: 12-16 (BCND:tud.118 / BCN:tud.108)

Croeso cynnes i chi i’r oedfaon heddiw ac i rifyn olaf Llais Bro Aled tan fis Medi. Dyma felly gyfle gwych i mi ddymuno’n dda i bawb fydd yn mynd i lawr i’r Sioe yn Llanelwedd ac i bob un fydd yn mwynhau mymryn o wyliau . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Gorffennaf 2018

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd: Ioan 13: 12-16 (BCND:tud.118 / BCN:tud.108)

Croeso cynnes i chi i’r oedfaon heddiw ac i rifyn olaf Llais Bro Aled tan fis Medi. Dyma felly gyfle gwych i mi ddymuno’n dda i bawb fydd yn mynd i lawr i’r Sioe yn Llanelwedd ac i bob un fydd yn mwynhau mymryn o wyliau . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Gorffennaf 2018

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Interview with Gofid of Welsh Black Metal band Iselder

Gofid (meaning sorrow) plays extreme metal with Welsh song titles under the name Iselder (meaning depression). His work attracted attention this month when he covered Dafydd Iawn’s cultural anthem Yma O Hyd- parallel.cymru went to find out more! First up Gofid, what is your background in metal? I first started listening to metal when I… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ymarfer yn erbyn ymosodwr arfog

Cynhaliwyd ymarfer yn erbyn ymosodwr arfog mewn ysgol yn Norman, Oklahoma ddoe, gyda SWAT, parafeddygon, dynion tân a gwirfoddolwyr lleol. Roedden nhw’n actio yn ôl senario lle mae’r ymosodwr yn cymryd rhai pobl yn wystlon. Roedd fy merch yn wrth ei bo… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Gweithgaredd yn Shw’mae Caerdydd: Sut all dysgwyr gyfrannu at fywyd Cymry Cymraeg? / How can learners contribute to Welsh-speaking life?

Weithiau, fel dysgwyr dyn ni’n gallu meddwl ei fod yn anodd cyfrannu i fyd y Cymry Cymraeg. Yma, mae Neil Rowlands a chyfranwyr i’r cylchgrawn digidol parallel.cymru yn siarad am eu gwaith ac yn cynnig awgrymiadau a chyngor. Sometimes, as learners we can think it is difficult to contribute to the Welsh-speaking world. Here, Neil… Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Clymblaid y cyfoethogion a’r gwadwyr newid hinsawdd – sut i ffrwyno Trump a ‘gwleidyddiaeth ysgytwad’

No is Not Enough: Defeating the News Shock Politics, Naomi Klein (Allen Lane) ADOLYGIAD GAN CHARLOTTE DAVIES “Ni ddaw henaint ei hunan” …na newid hinsawdd ’chwaith, mae’n ymddangos. Yn hytrach, fel mae Naomi Klein yn dadlau yn ei llyfr mwya’ … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Gwersi’r Holocost

Y broblem gydag anferthedd dychrynllyd yr Holocost yw bod tuedd i’w osod, fel petai, mewn categori ar wahan, y tu allan i hanes arferol, ac i bortreadu’r Natsïaid fel cartwnau. Perygl hynny yw i ni ddod yn ddirmygus o’r syniad bod modd i rywbeth tebyg … Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Gwersi’r Holocost

Y broblem gydag anferthedd dychrynllyd yr Holocost yw bod tuedd i’w osod, fel petai, mewn categori ar wahan, y tu allan i hanes arferol, ac i bortreadu’r Natsïaid fel cartwnau. Perygl hynny yw i ni ddod yn ddirmygus o’r syniad bod modd i rywbeth tebyg … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llwyddiant ysgubol

Mae’n ymddangos bod y bobl ar y chwith eisiau i’r Arlywydd Trump fod wedi condemnio’r Arlywydd Putin yn y cyfarfod diwethaf, a chychwyn rhyfel fawr arall. Yn lle hynny, fe wnaeth yr Arlywydd Trump wneud ffrind ohono fo! Ofnir y bydd hynny’n cyfrannu at… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Delyth Ifan: Dementia a Darllen

Mae’r cyhoeddwr CAA Cymru newydd ryddhau tri llyfr am ddementia- y llyfrau cyntaf am y cyflwr yn y Gymraeg. Yma mae Delyth Ifan, cyfarwyddwr CAA Cymru, yn rhannu ei phrofiad o ddelio gyda dementia a pham mae’r llyfrau’n golygu cymaint iddi hi.  The publisher CAA Cymru have just released three books about dementia- the first… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Caerdydd yn Croesawu’r Byd

Ymhlith y casgliad enfawr o ffotograffau a ddelir yn Archifau Morgannwg, mae tri a dynnwyd 60 mlynedd yn ôl sy’n rhoi cliw i ddigwyddiad mawr a afaelodd yn y ddinas a gweddill Cymru ym mis Gorffennaf 1958 gan sicrhau mai Cymru, am 8 diwrnod, oedd ffocws sylw nid yn unig ym Mhrydain ond ledled y byd. Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Sut mae atebolrwydd yn edrych yn yr unfed ganrif ar hugain?

Mae biwrocratiaeth yn achosi siwd gymaint o rwystredigaeth. Mae bron pawb wedi cael ymateb afrhesymol pryd dyw e ddim yn bosib i wneud rhywbeth hollol synhwyrol. Ar ei waethaf, mae’n rhoi gofod rhwng pobl. Mae’r bodlediad Bookshambles yma gyda Tim Harf… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Bil gan yr Aelod Cyfrifol – Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid Ar 17 Gorffennaf 2018, cytunodd y Cynulliad ar y Penderfyniad Ariannol ynghylch Bil Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru). Mae hon yn garreg filltir arwyddocaol i’r Bil. Yn awr, gallwn symud ymlaen i drafodion Cyfnod 2 ar y Bil—sef … Continue reading Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Côr Meibion Pontarddulais: Hanes, straeon & canu ar draws y byd / Pontarddulais Male Voice Choir: History, stories & singing all around the world

Y côr meibion mwya’ llwyddiannus sy’n cystadlu yng Nghymru yw Côr Meibion Pontarddulais, ac maen nhw’n glodfawr ledled y byd. Yma mae Gareth Wyn Jones sy’n aelod o’r côr yn sôn wrthon ni am hanes y côr, am y cystadlaethau, ac am y profiadau o ganu o flaen torf yn Stadiwm y Mileniwm pan fydd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : blodau

Ein Tad caredig, rwyt ti’n addurno caeau gyda blodau hardd. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwyl Car Gwyllt 2018

Ar ôl hen edrych ymlaen, a phob tocyn wedi gwerthu ers chwe wythnos, daeth y 14eg o Orffennaf.

Dechreuodd y canu yn gynnar yn y pnawn, a bu’r ddau lwyfan -un y tu mewn i Glwb Rygbi Bro Ffestiniog, a’r llall mewn marquee ar y cae- yn brysur wedyn tan … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwyl Car Gwyllt 2018

Ar ôl hen edrych ymlaen, a phob tocyn wedi gwerthu ers chwe wythnos, daeth y 14eg o Orffennaf.

Dechreuodd y canu yn gynnar yn y pnawn, a bu’r ddau lwyfan -un y tu mewn i Glwb Rygbi Bro Ffestiniog, a’r llall mewn marquee ar y cae- yn brysur wedyn tan … Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Dod yn ol o’r Gŵyl Arall

A dyma fi, ym Mangor, ar y tren 9.22 a fydd yn mynd yn uniongyrchol i Milton Keynes.  Dod yn ol ar ol benwythnos pen-y-gamp yng Ngŵyl Arall.  Y ddegfed Gŵyl Arall.  Dwi ddim yn cofio pryd es i’r Gŵyl Arall gyntaf – wel, gyntaf i fi. &nbs… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : i bobl ffrainc

Llongyfarchiadau mawr i bobl Ffrainc am y fuddugoliaeth! Dw i’n eu ffafrio nhw oherwydd y ffrindiau sydd gen i (drwy fy merch) yn Pezens. Trist gweld fodd bynnag yr hyn a ddigwyddodd ar strydoedd mewn dinasoedd mawr yn dilyn y dathliadau. Achlysur dath… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Y Düwch gan Jon Gower | Blas

Dyma flas o nofel newydd dywyll Jon Gower, Y Düwch, sef y bennod gyntaf.

Nofel drosedd, dywyll wedi ei lleoli ar rust belt Cymru, yr arfordir diwydiannol ac ôl-ddiwydiannol o Gynffig i Lansamlet. Caiff prifathro ysgol gynradd ei herwgipio a’i boenydio gan ‘Y Bwystfil’, seicopath mileinig sydd wedi lladd dau berson yn barod. Mae’r darn yma yn cyflwyno’r ‘Bwystfil’ a’i ffyrdd o artaith…. Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Gofal Mam? Rhianta a chyflogaeth yn Hen Wlad fy Nhadau

Heddiw, mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn lansio’i adroddiad, ‘Wrth eich gwaith: rhianta a chyflogaeth yng Nghymru’. Fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru, aethom ati i gasglu barn a phrofiadau pobl o bob cwr o Gymru. Wedi’u hysgogi gan y cyfle i ddylanwadu ar newid agwedd … Continue reading Gofal Mam? Rhianta a chyflogaeth yn Hen Wlad fy Nhadau Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cwis: Y Cwis Tafarn Go Iawn / The Actual Pub Quiz

What’ll you have? Will you have the answers in this ‘pub’ quiz? Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Meddwl.org: Beth yw iechyd meddwl? / What is mental health?

Erbyn heddiw, clywn yn aml am iechyd meddwl a salwch meddwl. Ond beth ydyn ni’n ei olygu wrth sôn am iechyd meddwl a lles emosiynol? Dyma erthygl o meddwl.org sydd yn esbonio mwy: The days, we often hear about mental health and mental illness. But what do we mean when talking about mental health and… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hynod o hwyl

Un o agweddau’r Arlywydd Trump a enillodd calonnau cynifer o Americanwyr ydy ei onestrwydd. Mae o’n dweud yr hyn sydd yn corddi yng nghalonnau’r bobl gyffredin; roedd eu lleisiau wedi cael eu hanwybyddu gan y prif gyfryngau dros flynyddoedd. Mae o’n ga… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hynod o hwyl

Un o agweddau’r Arlywydd Trump a enillodd calonnau cynifer o Americanwyr ydy ei onestrwydd. Mae o’n dweud yr hyn sydd yn corddi yng nghalonnau’r bobl gyffredin; roedd eu lleisiau wedi cael eu hanwybyddu gan y prif gyfryngau dros flynyddoedd. Mae o’n ga… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fideo cerddoriaeth

Mae’n ymddangos bod creu fideo dawnsio, canu’n boblogaidd ymysg Heddlu America dros y wlad yn ddiweddar. Mae adrannau lleol wrthi’n dangos eu staff talentog. Hwn ydy fersiwn Adran Heddlu Norman. Murlun fy merch sydd tu ôl i’r dawnswyr brwd. Cyfeillgar … Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mae codi ymwybyddiaeth yn allweddol i ganfod diabetes Math 1 yn gynnar mewn plant a phobl ifanc.

Erthygl gwestai gan David Rowlands AC, Cadeirydd Pwyllgor Deisebau’r Cynulliad. Dydd Gwener 13 Gorffennaf, cyhoeddodd Pwyllgor Deisebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ein hadroddiad ar ddeiseb sy’n galw am driniaeth well ar gyfer diabetes Math 1 mewn plant a phobl ifanc. Cyflwynwyd y ddeiseb gan y teulu Baldwin, a gollodd eu mab/brawd 13 oed, Peter, a fu … Continue reading Mae codi ymwybyddiaeth yn allweddol i ganfod diabetes Math 1 yn gynnar mewn plant a phobl ifanc. Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Cynlluniau Doc Porthcawl

Ym 1825 cafodd diwydianwyr a thirfeddianwyr lleol Ddeddf Seneddol am adeiladu tramffordd i lawr Cwm Llynfi i Fae Porthcawl, a gwella’r Bae drwy godi rhyw fath o ddoc. Dechreuodd y rheilffordd yn Nyffryn Llynfi, ychydig filltiroedd uwchben Maesteg, a rhedodd ar hyd y Dyffryn i Dondu lle trodd tua’r gorllewin tuag at Fynydd Cynffig a […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad | Rhyddhau’r Cranc gan Malan Wilkinson

Arddun Rhiannon o wefan meddwl.org aeth ati i adolygu Rhyddhau’r Cranc, sef atgofion Malan Wilkinson sydd wedi byw gyda phroblemau salwch meddwl ers blynyddoedd. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn, 20ain Gorffennaf, 4.00 – 5.00 ac yn Y Rhyl ar 21ain Gorffennaf am 10.00 – 11.00.
I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd: Salm 34: 1-8 (BCND:tud.507 / BCN:tud.463)

Croeso i chi i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Mae’n bleser i ni unwaith eto gael dod at ein gilydd fel corff Crist i gael ein hadeiladu a’n cynnal gan ein gilydd a gan Ysbryd Crist, sy’n ein huno (1 Corinthiaid 12).

Tybed ydych chi dros . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Gorffennaf 2018

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Firefox Focus newydd

  Mae fersiwn newydd o Firefox Focus wedi ei ryddhau ac ar gael o Google Play a’r AppStore. Mae’r porwr syml a diogel wedi cael ei ddiweddaru gan ychwanegu nodweddion defnyddiol newydd. Canfod yn y Dudalen (Android yn unig) – er mwyn hwyluso chwilio am eitemau. Mae modd gwneud hyn ar wefan lawn, nid un […]

The post Firefox Focus newydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Y comin

Bron bob dydd dwi’n cerdded am awr ar y comin yn y bore a weithiau awr yn y prynhawn ond ar y funud  mae o’n boeth yn y prynhawn fel arfer a felly hanner awr dan ni’n gnweud ar ol saith o’r gloch.Ond yn ddiweddar dwi wedi bod yn cerdded ar comin y… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Owen John- Cyflwyno Cyfreithwyr.com / Introducing Cyfreithwyr.com

Cyfreithwyr.com yw’r unig le ar y we i chwilio am gyfreithwyr sy’n cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Sut y dechreuodd a pha effaith mae e’n ei gael? Syflaenydd Owen John yn esbonio mwy… Cyfreithwyr.com is the only place on the internet to search for solicitors who offer their services through the medium of Welsh.… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : creadur rhyfedd

Wrth i mi gerdded yn y gymdogaeth y bore ‘ma, gwelais garreg fach yn symud i fyny’r llethr yn araf. Nid carreg oedd hi fodd bynnag, ond peli tail a oedd yn cael ei wthio gan chwilen tail. Roedd dyna’r tro cyntaf i mi weld peth felly. Creadur rhyfedd! C… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Grŵp newydd Pendevig: Mynd  Cherddoriaeth Gymraeg Allan i’r Byd / Taking Welsh Music Out Into The World

Mae rhai tocynnau ar ôl ar gyfer gig gyntaf Pendevig yng Nghymru yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, nos Iau 9 Awst yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Catch Pendevig’s first Welsh gig at the Cardiff National Eisteddfod on Thursday 9 August in the Wales Millennium Centre. eisteddfod.cymru     pendevigband Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Martha yw meistres y stori!

Dyma’r stori a gipiodd y drydedd wobr i Martha Jones o flwyddyn 7 yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Mwynhewch! Anghofio “Wel Mrs Lewis,” holodd Mr Tomos, perchennog y siop gŵn.”Pa gi ydych chi’n ddymuno ei brynu?” “Mmmmm, mae’r spanial bach yma yn eithaf del, ond braidd yn fywiog i mi,” atebodd Mrs Esyllt Lewis,  yr … Parhau i ddarllen Martha yw meistres y stori! Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Osian yn llyncu llyfrau!

Adolygiad Llyfr Cipio’r Llyw Awdur:                          Awen Schiavone Argraffwyr:                  Y Lolfa Cynllun Clawr:             Sion Ilar Rhif ISBN:                     978-1-78461-435-5 “Chwip o nofel am oes aur y môr-ladron Cymreig” yw’r broliant ar gyfer y nofel hon. Ffuglen hanesyddol ydyw … Parhau i ddarllen Osian yn llyncu llyfrau! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : iachâd

Cymylau llachar, gogoneddus Awyr las lasArwydd DuwTrugaredd” Dos mewn tangnefedd, a bydd iach o’th glwyf.” Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: D. Geraint Lewis- Creu Geiriadur Gomer i’r Ifanc

Mae Geraint Lewis yn eiriadurwr toreithiog, ac yn awdur nifer o lyfrau iaith hynod ddefnyddiol megis Geiriadur Cynradd Gomer, Y Llyfr Berfau, Pa Arddodiad?, Y Treigladur a Geiriau Lletchwith. Yma mae’n mynd â ni i ni y tu ôl i’r llen ynghylch pam y creodd Geiriadur Gomer i’r Ifanc (enillydd Gwobr Tir Na N’og ym… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dewis Dall yn Llyfrgell y Rhyl

A ydych erioed wedi dod ar draws awdur nad oeddech wedi credu y byddech yn hoff ohonynt, ond wedi gwirioni’n llwyr â nhw? Wel, mae Llyfrgell y Rhyl yn herio benthycwyr i roi cynnig ar rywbeth newydd gydag opsiwn Dewis … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Gareth Thomas: Cipolwg ar Iolo Morgannwg- Taflenni gwaith ar gyfer Grwpiau Darllen / Worksheets for Reading Groups

Cyfres o ddeg taflen waith ar gyfer dysgwyr Canolradd ac Uwch wedi addasu o’r nofelau gan Gareth Thomas. A series of ten worksheets adapted for Canolradd and Uwch learners adapted from the novels by Gareth Thomas. Myfi, Iolo: Ail-adroddiad stori Iolo Morganwg Diweddglo’r 18fed ganrif – Iolo yn ddyn ifanc gyda doniau aruthrol ac egni… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts: Mudiad Arbennig – Stonewall Cymru

Mae’r erthygl hon yn rhan o gyfres o erthyglau pythefnosol, pob un gyda thema wahanol, fydd yn addas i ddysgwyr sy’n neud cyrsiau lefel Canolradd. Maen nhw wedi eu sgrifennu yn Gymraeg yn unig, ac maen nhw’n cynnwys geiriau wedi’u tanlinellu, fel y byddwch chi’n gallu hofran drostyn nhw, neu wasgu botwm y llygoden i… Parhau i ddarllen