Archif Misol: Medi 2018

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Daeth yr amser

Ar ddiwedd mis Medi arall mae’n adeg i edrych ymlaen. Aeth yr haf heibio, ac mae’n anochel ein bod yn paratoi at y Diolchgarwch, at droi’r clociau, at y Nadolig ac at bopeth arall sy’n rhan o’n hydrefau a’n gaeafau bob blwyddyn. Dywed Salm 102, y dyfynnir ohoni yn Gronyn yr wythnos hon, ei bod […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : blas

Roeddwn i heb fedru clywed y blas ers dau fis. Does dim achos amlwg ar wahân i heneiddio. Os felly, does dim triniaeth! Roeddwn i’n arbrofi nifer o feddyginiaethau cartref – sinsir, olew cnau coco, olew mintys, sinamon, soda pobi, ayyb a gymysgwyd â ll… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Diweddariad y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: Gwobrau Arwain Cymru yn cydnabod arweinyddiaeth ysbrydoledig Helen Prosser yn y sector Dysgu Cymraeg / Update from The National Centre for Learning Welsh: Helen Prosser’s leadership in Learn Welsh sector recognised by 2018 Leading Wales Awards

Mae Helen Prosser, Cyfarwyddwr Strategol y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, wedi ennill un o brif wobrau Gwobrau Arwain Cymru 2018, mewn cydweithrediad â’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Helen Prosser, Director of Strategy at the National Centre for Learning Welsh, has won a major award at the 2018 Leading Wales Awards, in association with The Institute… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Yr etholiad am arweinyddiaeth Y Blaid – un neu ddau o sylwadau brysiog

Dwi’n eistedd ar long o Ddulyn i Gaergybi ar hyn o bryd.  Mewn bar coffi yng nghanol Dulyn oeddwn i pan gafodd canlyniad yr etholiad ei gyhoeddi.  Efallai bod pellter yn anfantais o ran trafod rhywbeth fel hyn yn ystyrlon – ond mae pellter we… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Tristwch

Dyma Blaid Cymru wedi gwrthod y CYNRYCHIOLYDD gorau a gafodd erioed. Y gwahaniaeth, ar banelau a seiadau holi Saesneg &c, rhwng Leanne a’i holl ragflaenwyr yn swydd yr arweinydd oedd NAD OEDD ARNI OFN SAESON. Ni chymerai hi ddim ganddynt, ond ei rhoi yn ôl. Colled fawr, a chamgymeriad anferth, yn hyn o beth. Ond […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Telynores Gwen Màiri: Y Gymraes o’r Alban / Harpist Gwen Màiri: The Welshwoman of Scotland

Beth yw hi i fod â hunaniaeth Geltaidd ddeuol, ac i berfformio cerddoriaeth draddodiadol o ddiwylliannau Cymreig a Scots? Yma mae’r delynores Gwen Màiri yn rhannu ei phrofiadau… What is it like to have a dual Celtic identity, and to perform traditional music from the Welsh and Scots Gaelic cultures? Here the harpist Gwen Màiri… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gweddi

Pethau mae’r Arglwydd yn eu casáu – geiriau a chloriannau twyllodrus, tyst celwyddogPethau mae’r Arglwydd yn eu caru – y rhai sy’n gweithredu’n gywir, pwysau cywirPob bendith a thangnefedd gan yr Arglwydd i’r Barnwr Kavanaugh a’i deulu. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Dechrau’r frwydr go-iawn i Adam Price

Huw Prys Jones yn trafod yr her sy’n wynebu arweinydd newydd Plaid Cymru … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llechen i bawb o bobl y byd

Mae disgyblion o Ysgol y Moelwyn wedi cysylltu â gwleidyddion mwyaf blaenllaw y byd mewn ymgais i gefnogi cais ardaloedd llechi Gwynedd am Safle Treftadaeth y Byd. 

Derbyniodd Arlywyddion, Prif Weinidogion a theuluoedd brenhinol ar draws y byd lechen … Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AM

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn, 5 Hydref, 4.00 – 5.00 ac yn Y Rhyl ar 6 Hydref am 10.00 – 11.00.
I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 30 Medi 2018

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau ar draws Bro Aled. Heddiw, byddwn yn ystyried y cwestiwn – beth yw bywyd tragwyddol? Ac unwaith eto, byddwn yn troi at wefan www.gotquestions.org am ysbrydoliaeth. Cofiwch, os oes cwestiynau penodol yr hoffech inni ymdrechu i’w hateb yn y dyfodol, croeso cynnes i chi eu gyrru i mi . . . → Read More: Dydd Sul, 30 Medi 2018

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tywydd nodweddiadol yn oklahoma

Gostyngodd y tymheredd fel carreg. Roeddwn i’n gwisgo dillad hafaidd echdoe; roedd angen arna i siaced, het a sgarff i fynd am dro’r bore ‘ma. Mae fy mysedd yn oer yn teipio’r pwt hwn. Mae cawl tatws a brocoli yn swnio’n hynod o ddymunol. Dw i’n siŵr b… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Kyffin yn y Senedd

Daw ein herthygl blog gan David Meredith, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Kyffin Williams, cyn lansio Arddangosfa Kyffin Williams yn y Senedd.  Mae arddangosfa Kyffin yn y Senedd, drwy baentiadau a phrintiau, sy’n cynrychioli gwaith celfyddydol helaeth Kyffin, yn deyrnged addas i athrylith Syr John Kyffin Williams.   Yn paentio am dros 60 mlynedd, daeth Kyffin yn arbenigwr wrth … Continue reading Kyffin yn y Senedd Parhau i ddarllen

Maes Rhos Rhyfel: Cau ceg Katie Hopkins

Bydd Katie Hopkins yn ymddangos ar Y Byd Yn Ei Le ar S4C yr wythnos nesa. Trafod y Gymraeg, addysg Gymraeg. Trafod ei hymosidad diweddar ar ariannu’r ‘iaith farw’ ‘ma rydan ni’n siarad a sgwennu ynddi’n ddyddiol. Dwn i’m yn union sut i ddisgrifio Hopkins. Mae rhai’n hoffi defynddio ‘ffasgydd’ ond ‘ffasgydd’ i rhain ydi […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Darllenwyr hapus a chyfieithu llyfrau plant Cymraeg

Synnu dim o weld yr erthygl hon yn y Times. Felly mae plant sy’n caru darllen yn blant bodlonach eu byd na phlant sydd ddim yn darllen. A bechgyn sy’n caru darllen yw’r rai hapusaf! Wel, wel… felly, os ydach chi’n nabod bachgen blin, trist heb awch at fywyd, rhowch lyfr iddo fo – wedi […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Rhyl Library Reading Group

Llyfr ysgafn yw’r dewis ar gyfer Rhyl Library Reading Group y mis hwn a fydd yn cwrdd eto ar 4 Hydref i drafod “The Break” gan Marian Keyes. Nid yw gŵr Amy, Hugh, am ei gadael. Mae o’n ei charu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Clawr y Diffeithwch Du

Dyma fo – y clawr terfynol, wedi ei ddylunio gan Tanwen Haf, diolch Tanwen! Ydi, mae’r llun bach ohona i yn hen, ond tyff, dwi’n ei licio fo! Iolo Penri dynnodd hwnna – a diolch Iolo. xx Yn ôl Meinir, y golygydd, mae’r testun ar fin mynd i brint. Weihei! O ia, hon ydi’r ail […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cyfarwyddwr newydd

Cafodd fy merch gyfle i fod yn gyfarwyddwr am y tro cyntaf fel rhan o’r cwrs yn y brifysgol. Dewisodd hi olygfa fer o nofel enwog Jane Austen, sef Emma, a gydag wyth o “actorion,” roedden nhw’n ymarfer yn galed. Perfformiwyd y ddrama nos Sul yn llwyddi… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Seremoni arwyddo trawstiau mewn ysgol gwerth £23m yn Y Rhyl

Mae’r gwaith ar ysgol Gatholig gwerth £23 miliwn yn Y Rhyl yn mynd rhagddo ar amser. Mae ffrâm ddur adeilad ysgol Gatholig Crist y Gair – a fydd yn rhoi addysg i 420 o ddisgyblion llawn amser rhwng 3 ac 11 oed, a 500 o ddisgyblion rhwng 11 ac 16 oed – yn agos at […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Medi 2018

02/09/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth Dinesig Maer Llanelwy yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Cafwyd diwrnod braf gyda phobl Llanelwy. 03/09/18 – Diwrnod y Llynges Fasnachol – Codi’r Lluman Goch ar gyfer Diwrnod y Llynges Fasnachol ar y polion fflagiau y tu allan i Neuadd y Sir, Rhuthun.  Roedd yn wych gweld gymaint o bobl yn mynychu’r digwyddiad […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Ffotograffau Maes Glo De Cymru – Mae angen eich help arnom

Mae angen eich help ar Archifau Morgannwg i adnabod ffotograffau o faes glo De Cymru a roddwyd i’r Archifau yn gynharach eleni. Mae’r 79 ffotograff yn bortread arbennig o faes glo De Cymru. Maent yn cynnwys lluniau o lowyr ym Mhwll Glo Abercynon, tua 1980; lluniau’n dogfennu’r pyllau glo yn cau yn y 1980au; lluniau […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ystafell hobi

Mae gynnon ni doiled yn y garej a oedd yn arfer lletya moch cwta fy merch. Wedi iddyn nhw farw flynyddoedd yn ôl, caewyd y drws heb neb i’w ddefnyddio. Yn ddiweddar glanhaodd y gŵr a throi’r ystafell fach yn ei lecyn cyfleus a chyfforddus i lanhau ei g… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : golau newydd

Daeth Kurt, ein handy-man i osod golau newydd i’r nenfwd yn y gegin. Fflwroleuol oedd yr hen un a oedd yn methu’r rhan fwyaf o’r amser. Ces i fy synnu dros ben i wybod pa mor wahanol ydy LED. Mae’r gwahaniaeth fel rhwng y cyfrifiaduron yn yr 80au a’r r… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Common Voice Cymraeg ar y Radio!

Bore’ma bues i ar rhaglen Aled Hughes ar Radio Cymru i siarad am Common Voice Cymraeg a chyfle i brofi mor hawdd yw recordio a dilysu lleisiau. Mae’r eitem hanner ffordd trwy’r rhaglen. Yn ystod yr eitem dwi ac Aled yn trafod sut mae mynd at y wefan yn voice.mozilla.org/cy ac wedyn gwrando a dilysu […]

The post Common Voice Cymraeg ar y Radio! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -Nofio

Cyfres ‘Hynt a Helynt Hogiau’r Rhiw yn y 50au’, gan Steffan ab Owain
Atgoffwyd fi yn ystod y tywydd poeth diweddar o’r dyddiau braf hynny a fwynhawyd gennym ar rai o’r gwyliau haf yn yr 1950au. Yr adeg honno nid oedd pwll nofio cyhoeddus yn y Blaenau, … Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ffair Gweithgareddau Lleol

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts: Ardal Arbennig: Parc Cenedlaethol Eryri (Rhan 2)

Mae’r erthygl hon yn rhan o gyfres o erthyglau pythefnosol, pob un gyda thema wahanol, fydd yn addas i ddysgwyr sy’n neud cyrsiau lefel Canolradd. Maen nhw wedi eu sgrifennu yn Gymraeg yn unig, ac maen nhw’n cynnwys geiriau wedi’u tanlinellu, fel y byddwch chi’n gallu hofran drostyn nhw, neu wasgu botwm y llygoden i… Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Trump eto

Ddylwn i ddim chwerthin.  Dwi’n gwybod hynny’n iawn.  Ond weithiau, mae’n anodd peidio.  Efo’r dyn o’r Tŷ Gwyn, mae dau beth yn bosibl, chwerthin neu grio.  Mae geiriau a gweithredoedd Mr Trump yn achosi mwy na digon o grio i ormod o bobl, am bob math o resymau.  Ond ddydd Iau, chwerthin oedd pia hi. […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Siarad: Cefnogi dysgwyr trwy ‘siarad’ gyda’n gilydd / National scheme matches Welsh learners with Welsh speakers

Bydd cyfle i ddysgwyr Cymraeg ym mhob cwr o Gymru ymarfer yr iaith a magu hyder newydd wrth i gynllun o’r enw ‘Siarad’ gael ei gyflwyno’n genedlaethol gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Welsh learners will be able to practise the language and gain new confidence as a scheme called ‘Siarad’ is introduced across Wales… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hwyl mewn rali

Mae’r Arlywydd Trump wrthi’n teithio i gynnal rali ar ôl y llall dros America er mwyn cefnogi’r ymgeiswyr Gweriniaethol. Roedd yn Las Vegas nos Iau lle mae brawd y gŵr a’i deulu’n byw. Ceidwadwyr pybyr ydyn nhw hefyd. A dyma fy chwaer yng-nghyfraith sy… Parhau i ddarllen

cymraeg – gwallter: Sgythia

Pe bawn i’n nofelydd hanesyddol, byddwn i’n meddwl dwywaith cyn dewis Dr John Davies Mallwyd fel ffigwr canolog fy llyfr. Ysgolhaig oedd John Dafis (Davies) – yr ysgolhaig disgleiriaf o oes y Dadeni yng Nghymru, ac un o’n hysgolheigion amlycaf erioed.  Ei brif gampau oedd diwygio Beibl William Morgan a chyhoeddi gramadeg a geiriaduron Cymraeg […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Gwelededd Deurywiol 2018

Gan Rhayna Mann Ugain mlynedd yn ôl roeddwn i newydd orffen yn y brifysgol, roeddwn i’n teithio, yn cael anturiaethau, yn cwrdd â phobl newydd ac yn dechrau ystyried fy nyfodol. Onid yw hynny’n swnio’n ddelfrydol? Yr ochr arall i’r stori hon yw fy mod i hefyd yn dod allan fel menyw ddeurywiol. Pam ydw … Continue reading Diwrnod Gwelededd Deurywiol 2018 Parhau i ddarllen

fel y moroedd : penpen-blwydd y gŵr

Pen-blwydd y gŵr ydy hi heddiw yn 63 oed. Ceith o’n ei galw’n henoed mewn dwy flynedd tasai fo’n byw yn Japan oherwydd bod pawb sydd dros 65 oed yn henoed yn swyddogol yno! Gwnes i gacen geirch efo banana, afal, cnau a datysen. Dim cacen ydy … Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Y ras arweinyddol a lle Plaid Cymru ar y sbectrwm dde-chwith

Un peth sydd wedi codi unwaith eto yn ystod etholiad arweinyddol Plaid Cymru yw’r cwestiwn am le’r Blaid ar y sbectrwm dde-chwith. Gyda Leanne yn glir ar y chwith, Adam efallai yn fwy tua’r canol erbyn hyn (er y byddai yn gwadu hynny!) â Rhun yn gwrthod cael ei diffinio yn ôl y sbectrwm dde-chwith […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Rhoslyn Prys: Pobl Cymru, mae’n amser codi eich llais- fel bod peiriannau’r dyfodol yn ein deall ni / People of Wales, it’s time to speak up- so that the machines of the future understand us

Sut fyddwch chi’n siarad gyda’ch gweision? Ddim yn gwestiwn cyffredin y dyddiau hyn ond yn y dyfodol efallai. Ac mae’n well paratoi ar gyfer y diwrnod hwnnw nawr. Yma, mae Rhos Prys, sydd yn rhedeg meddal.com, yn esbonio mwy. How do you like to talk to your servants? Not a common question these days, but… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwau ar dun

Cychwynnais wau sgarff heb ddefnyddio nodwyddau. Dim ond tun coffi gwag a rhyw ffyn sydd angen. Mae gen i lawn edmygedd tuag at bwy bynnag a ddyfeisiodd y dechneg. Mae’n syml, hawdd a hwyl. Fel arfer bydda i’n gwau wrth wrando ar awdio, Gardd Ddirgel a… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Calendr y Cymdeithasau

Bob blwyddyn, mae Llafar Bro yn cyhoeddi rhaglenni gaeaf y Cymdeithasau yn rhifyn Medi. Mae rhywun yn sylwi mor weithgar ydi gwirfoddolwyr Bro Ffestiniog. Oes unrhyw gymuned arall trwy’r byd efo cymaint o weithgareddau Cymraeg tybed? Go brin!

Dyma fla… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dewis Dall: M.C. Beaton – Agatha Raisin and the Witch of Wyckhadden

Hawdd a braf i’w ddarllen, yn symud yn gyflym ac yn ysgafn o un olygfa i’r llall. Mae’n ddirgelwch llofruddiaeth â synnwyr digrifwch. Llyfr dymunol.
Archebwch yma> Llyfr | Print Bras | CD | E-lyfr llafar
Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yom kippur 2

Mae popeth a ysgrifennwyd yn yr Hen Destament ynglŷn â Yom Kippur yn dynodi Iesu, wrth ragarwyddo sut byddai o’n achub ni. Fe wnaeth.”Symudaf ymaith anwiredd y tir hwn mewn un diwrnod.” Sechareia 3:9 Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Cau’r Glofeydd: Diwedd Oes

Mae cofnodion y Bwrdd Glo Cenedlaethol a’i ragflaenwyr a gedwir yn Archifau Morgannwg yn dangos cyfnodau da a gwael y diwydiant glo yn Ne Cymru. Drwy gofnodion ariannol gwelwn sut yr oedd cwmnïau mawr y pyllau glo fel Powell Duffryn ac Ocean Coal yn perfformio ar ddiwedd y 19eg a dechrau’r 20fed. Erbyn 1947 a […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dewis Dall: Bullseye – James Patterson

Gweddol.  Mae gormod o lyfrau asasin ar y farchnad, a phob un ohonynt fwy neu lai yr un fath.  Darllenwch “Day of the Jackal”, gan Frederick Forsythe. Archebwch yma Bullseye>  Llyfr | Print Bras | CD | MP3CD | E-lyfr | E-lyfr llafar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Mae’n Wythnos Codio!

Fel rhan o wythnos codio mae Scratch yn cynorthwyo plant a pobl ifanc i ddysgu sgiliau hanfodol ar gyfer bywyd yn yr 21ain ganrif. Mae gan y RaspberryPi Foundation llwythi o ddeunyddiau Cymraeg ar eu gwefan ar gyfer chwarae/arbrofi. Cofiwch fod modd arbrofi gyda Scratch 3 Beta, sydd hefyd ar gael yn Gymraeg. Cliciwch y […]

The post Mae’n Wythnos Codio! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Angen arweiniad gan driawd Plaid Cymru ar fygythiad Cynhesu Byd-eang

Nid pwnc yw Cynhesu Byd-eang a Newid Hinsawdd, ond cyd-destun – cyd-destun i fywydau a gweithgarwch pawb ohonom. Ni fydd yn bosibl i ni’r Cymry osgoi difrod y chwalfa amgylcheddol sydd ar gerdded trwy guddio y tu ôl i Glawdd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Common Voice Cymraeg

A wnewch chi gyfrannu eich llais i Common Voice Cymraeg? Project Common Voice yw’r ymgais i greu data rhydd ar gyfer adnabod lleferydd, fel bod peiriannau yn gallu cofnodi’r hyn rydych yn ei ddweud wrthyn nhw ei ddeall ac ymateb iddo. Mae hyn yn galluogi darparu rhaglenni a pheiriannau ar gyfer y deillion ac anabl, […]

The post Common Voice Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yom kippur

Yn ystod yr ŵyl fwyaf sanct Iddewig hon, wrth iddyn nhw ofyn i Dduw Israel am faddeuant, dw i’n gweddïo y bydd yr Iddewon yn Israel ac yn y gweddill y byd yn dod i adnabod Yeshua yr Iddew sydd yn medru maddau iddyn nhw’n gyfan gwbl drwy ei waed a dywal… Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Arweinydd Newydd Plaid Cymru

Helô stalwm!Ac na, mi wn i. Dwi ddim yn aelod o Blaid Cymru. Ond dydi hynny ddim yn golygu nad oes gen i farn ar y ras arweinyddol sydd wedi bod yn mynd rhagddi. A dweud y gwir, dwi wedi bod yn ei dilyn yn gymharol agos. Go brin y byddai unrhyw un o’r… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Pam mae rheolau sylfaenol yn ddefnyddiol

https://medium.com/media/300521f250220ce0516d7c4bf1c016c6/hrefYn fy ail blogbost ar ôl ein Diwrnod Cymdeithasion (roedd fy mlogbost diwethaf ar ba mor ddefnyddiol mae torwyr iâ), roeddwn i’n meddwl byddwn i’n amlinellu pam mae rheolau sylfaenol yn allw… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwaith yn mynd yn ei flaen mewn dwy ysgol yn Sir Ddinbych

Mae disgyblion wedi bod yn gadael eu hôl ar ddwy ysgol newydd yn Sir Ddinbych, canlyniad buddsoddi bron i £10 miliwn mewn addysg wledig yn y sir. Bu myfyrwyr Ysgol Carreg Emlyn ac Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd yn cymryd rhan mewn seremonïau llofnodi paneli wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen yn y ddwy ysgol. […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Casnewydd Mwy Diogel – cynllun canolbwyntio ar ardal leol

Cyn i’n digwyddiad ‘Gweithio mewn Partneriaeth: Dal y drych i fyny’ gael ei gynnal, mae Tracy McKim @Lady_McK o Gyngor Dinas Casnewydd yn dweud wrthym am y bartneriaeth rhwng y Cyngor a’r Heddlu yn dilyn argyfwng yn ardal Pillgwenlli, Casnewydd. Dewch i’n digwyddiadau yng Nghaerdydd a Llanrwst i weld gweithdy Tracy, lle y bydd yn […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dewis Dall: M.C. Beaton – Love, Lies and Liquor

Peidiwch â gadael i’r clawr fod yn rwystr, mae stori wych y tu mewn, Llofruddiaeth, a mwy o lofruddiaethau a rhamant sy’n methu. Byddwch yn chwerthin trwy gydol y llyfr. Mae’n rhaid darllen y llyfr hwn. Archebwch yma> Llyfr | … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen