Top 10: Y Nadolig yng Nghaerdydd / Christmas in Cardiff

Mae Caerdydd, prifddinas Cymru, yn cynnig llawer o atyniadau adeg y Nadolig ac mae rhywbeth i bawb. Cardiff, the capital city of Wales, offers lots of attractions at Christmas time and there is something for everyone. Gan / By Lydia Hobbs Marchnadoedd Y Nadolig / Christmas Markets Mae Marchnadoedd Y Nadolig poblogaidd yn dychwelyd unwaith eto i strydoedd cerddwyr dinas Caerdydd eleni. Byddan nhw ar agor rhwng Dydd Iau 15 Tachwedd a Dydd Sul 23 Rhagfyr 2018. Mae arddangoswyr newydd a dychwelyd, sy’n gwerthu amrywiaeth cynhyrchion gwreiddiol. Felly, mae’n gyfle gwych brynu anrhegion Nadolig. Hefyd, mae nifer o stondinau’n cynnig bwyd a diod tra eich bod yn siopa! Does dim ffi i’w dalu i fynd i mewn i’r marchnadoedd ac mae digion o le i gerdded ar y strydoedd o gwmpas y marchnadoedd, felly does dim esgus! cardiffchristmasmarket.com The popular Christmas Markets are returning once again to the pedestrianised streets of Cardiff city centre this year. They will be open between Thursday 15th November and Sunday 23rd December 2018. There are new and returning exhibitors, who are selling a variety of original products. Therefore, it is a great chance to buy Christmas presents. Also, there are a number of stalls offering food and drink whilst you are shopping. It is free to go into the markets and there is plenty of space to walk on the streets around the markets, so there’s no excuse! Siopa’r Nadolig / Christmas Shopping Caerdydd yw’r lle perffaith i wneud eich siopa Nadolig eleni. Mae gan Gaerdydd ganolfan siopa enfawr o’r enw “Dewi Sant” gyda llawer o iawn o siopau gwahanol, yn ogystal â nifer o siopau y tu fas i’r ganolfan hon – ar y strydoedd, mewn arcedau ac mewn canolfannau siopa gwahanol. Mae siopau i bawb yno, felly rydych chi’n siŵr o ffeindio beth bynnag rydych chi eisiau prynu. Mae amrywiaeth o siopau gwahanol sy’n enwog a phoblogaidd iawn yng Nghaerdydd. Er enghraifft John Lewis, Debenhams, River Island, Hollister a llawer mwy! Mae’r siopau yn cynnig gostyngiadau yn aml, felly gallech chi arbed arian hefyd! visitwales.com/things-to-do/attractions/shopping/cardiff-shopping Cardiff is the perfect place to do your Christmas shopping this year. Cardiff has a large shopping centre called “St. David’s” with lots of different shops, in addition to a number of shops outside of this centre – on the streets, in arcades and in other shopping centres. There are shops for everyone, so you are sure to find whatever you want to buy. There are a variety of different shops which are famous and very popular in Cardiff. For example, John Lewis, Debenhams, River Island, Hollister and lots more! The shops often offer discounts, so you could save money too! Bwyd a Diod / Food and Drink Yn ogystal â’r holl siopau yng Nghaerdydd, mae llawer o gaffis a thai bwyta hefyd yng nghanol y ddinas. Byddai gennych chi ddewis mawr yno, mae bob math o fwyd ar gael, fel byrgyrs, pasta a salad. Byddwch yn gallu cael rhywbeth i fwyta neu yfed yng Nghaerdydd unrhyw amser o’r dydd – o’r bore i’r nos. Hefyd, mae nifer o’r tai bwyta a’r caffis yn cynnig bwydydd a diodydd y Nadolig, gan gynnwys latte sinsir a brechdanau twrci a llugaeronen. In addition to all to the shops in Cardiff, there are also lots of cafes and restaurants in the city centre. You would have a big choice, there is every type of food available, such as burgers, pasta and salad. You will be able to have something to eat or drink in Cardiff any time of the day – from the morning till the night. Also, a number of the restaurants and cafes offer festive foods and drinks, including a gingerbread latte and turkey and cranberry sandwiches. Sglefrio iâ / Ice Skating Mae’r rinc sglefrio iâ poblogaidd dros ben yn ôl eto eleni yng Ngŵyl y Gaeaf yng Nghaerdydd. Mae ar agor bob dydd rhwng Dydd Iau 10 Tachwedd a Dydd Mawrth 3 Ionawr. Gall pob ymwelwyr, o bob oedran a gallu, fwynhau eu hamser yn sglefrio iâ, o’r dechreuwyr i’r proffesiynol.Eleni, mae to clir ar y rinc, felly byddwch yn gallu aros yn sych pan fo’n bwrw glaw. Mae goleuadau ar y to hefyd sy’n ychwanegu at y naws arbennig yno. Mae tîm o stiwardion yno trwy’r amser sydd wedi’u hyfforddi i sicrhau diogelwch ar y rinc er mwyn i’r sglefrwyr i gyd allu mwynhau’r profiad. cardiffswinterwonderland.com The extremely popular ice skating rice is back again this year at Winter Wonderland in Cardiff. It is open everyday between Thursday 10th November and Tuesday 3rd January. Every visitor, of every age and abilty, can enjoy their time ice skating, from the beginners to the professionals. This year, there is a clear roof on the rink, therefore you will be able to stay dry whilst it is raining. There are also lights on the roof which add to the special atmosphere there. There is a team of trained stewards there at all times to ensure safety on the rink so that all skaters can enjoy the experience. Siôn Corn Lego / Lego Santa Mae Siôn Corn gyda’i sleigh a cheirw enfawr wedi’i wneud gan ddefnyddio Lego wedi ymddangos ym Mae Caerdydd. Defnyddiwyd 500,000 darnau o Lego er mwyn creu Siôn Corn, y sleigh a’r ceirw. Mae’n fanwl iawn a chymerwyd tri mis i’w hadeiladu. Yn ddi-os, mae’n edrych yn drawiadol iawn! Gallwch hyd yn oed eistedd ar y sleigh ar bwys Siôn Corn a thynnu llun gyda fe. Bydd y modelau’n aros ym Mae Caerdydd tan Ionawr 3, 2019. Mae’n rhad ac am ddim i fynd i’w weld e. A giant Santa with his sleigh and reindeer made out of lego has appeared in Cardiff Bay. 500,000 pieces of Lego were used to create Santa, the sleigh and the reindeer. It is very detailed and it took three months to build. Without a doubt, it looks very impressive! You can even sit on the sleigh next to Santa and take a picture with him. The models will stay in Cardiff Bay until 3rd January, 2019. It is free to go and see it. Goleuadau ac Addurniadau / Lights and Decorations Mae llawer iawn o oleuadau ac addurniadau’r Nadolig yng nghanol y ddinas. Maen nhw ym mhob man, er enghraifft ar bwys y castell, yn y canolfan siopa ac ar y strydoedd. Mae amrywiaeth mawr o oleuadau ac addurniadau gwahanol. Mae’r goleuadau a’r addurniadau i gyd yn drawiadol iawn. Maen nhw’n edrych yn wych yn ystod y dydd a gyda’r nos. Felly, heb os nac onibai, mae’n werth mynd i’w gweld nhw i gyd dros y Nadolig. Dylech chi dynnu lluniau ohonyn nhw hefyd! There are lots of Christmas lights and decorations in the city centre. They are everywhere, for example by the castle, in the shopping centre and on the streets. There is a big variety of different lights and decorations.  All of the lights and decorations are very impressive. They look great during the day and at night. Therefore, without a doubt, it is worth going to see them. You should take photos of them too! Pantomeim / Pantomine Bob Nadolig yng Nghaerdydd, mae pantomeim yn cael ei gynnal yn cael ei gynnal yn y “New Theatre” yng nghanol y ddinas. Mae’r stori’n newid bob blwyddyn ac eleni, maen nhw’n perfformio “Beauty and the Beast.” Mae Lisa Riley a Gareth Thomas yn ymddangos yn y sioe. Dechreuodd y sioe ar 8 Rhagfyr a bydd yn gorffen ar 13 Ionawr. Gall pawb fwynhau’r ymweliad i’r pantomeim yng Nghaerdydd. Mae llawer o hiwmor, canu a dawnsio, felly mae’n hwyl i’r teulu cyfan. Hefyd, mae’r gwisgodd a’r set yn anhygoel ac yn drawiadol dros ben! newtheatrecardiff.co.uk Every Christmas in Cardiff, a pantomime is held in the “New Theatre” in the city centre. The story changes every year and this year, they are performing “Beauty and the Beast.” Lisa Riley and Gareth Thomas appear in the show. The show started on December 8th and it will finish on January 13th. Everyone can enjoy the visit to the pantomime in Cardiff. There is a lot of humour, singing and dancing, so it is fun for the whole family. Also, the costumes and the set are amazing and extremely impressive! Ras Siôn Corn a’i Gorachod / Santa and Elf Dash Ar Ddydd Sul 9 Rhagfyr, mae digwyddiad yn cael ei gynnal ym Mae Caerdydd o’r enw “Ras Siôn Corn a’i Gorachod.” Mae pawb yn rhedeg neu gerdded 5km o amgylch Bae Caerdydd ac mae’r ras yn dechrau ac yn gorffen ym Mhlas Roald Dahl.  Mae’n addas i bawb o unrhyw oed a gallu ac mae pawb yn gallu mwynhau, gan gynnwys plant. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwisgo gwisg ffansi, sy’n hwyliog iawn! Mae’n codi arian at yr elusen “Calonnau Cymru.”  Mae’n costio £10 i gymryd rhan a bydd pob rhedwr yn cael tystysgrif a chrys-t ar y diwedd hefyd! welshhearts.org On Sunday 9th December, there is an event being held in Cardiff Bay called “The Santa and Elf Dash.” Everyone runs or walks 5km around Cardiff Bay and the race starts and finishes in Roald Dahl Plas. It is suitable for everyone of any age and abilty and everyone can enjoy it, including children. The majority of people wear fancy dress, which is great fun! It raises money for the charity “Welsh Hearts.” It costs £10 to take part and every runner will receive a certificate and t-shirt at the end too! Groto Siôn Corn / Santa’s Grotto Gellir ymweld â Siôn Corn yn y groto ar Heol y Frenhines, ymhlith y siopau yng nghanol y ddinas. Lleolir gyferbyn ag Arcêd y Frenhines. Mae’r groto wedi’i leoli mewn sialet pren traddodiadol, sydd wedi’i wisgo’n berffaith ar gyfer y Nadolig. Mae ar agor bob dydd rhwng 10 Tachwedd a noswyl Nadolig. Gall plant gwrdd â Siôn Corn a thynnu llun gyda fe. Mae’n costio £6.50 a bydd plant yn cael anrheg oddi wrth Siôn Corn ei hun. You can visit Santa in the grotto on Queen Street, amongst the shops in the city centre. It is located opposite the Queen’s Acade. The grotto is located in a traditional wooden chalet, which has been dressed perfectly for Christmas. It is open every day between 10th November and Christmas Eve. Children can meet Santa and have their photo taken with him. It costs £6.50 and children will receive a present from Santa himself. Gŵyl y Gaeaf / Winter Wonderland Yn ogystal â’r rinc iâ awyr agored, mae Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn darparu llawer o atyniadau teuluol Nadolig. Eleni, mae bar o’r enw ‘Sur La Piste’ sy’n cynnig amrywiaeth o fwydydd a diodydd gyda golygfeydd dros Ŵyl y Gaeaf. Mae ffair  wych yno hefyd. Mae ‘Y Tŵr 90M’ wedi dod i Ŵyl y Gaeaf am y tro cyntaf erioed. Mae’n sefyll yn dalach nag unrhyw adeilad yng nghanol y ddinas, felly bydd yn darparu golygfeydd anhygoel! Mae nifer o atyniadau ardderchog eraill hefyd. cardiffswinterwonderland.com In addition to the open-air ice rink, Cardiff’s Winter Wonderland provides lots of festive family attractions. This year, there is a bar called ‘Sur La Piste’ which offers a variety of food and drink with views across Winter Wonderland. There is a great fun fair there too. ‘The Tower 90M’ has come to Cardiff’s Winter Wonderland for the first time ever. It stands taller than any building in the city centre, so it will provide amazing views! There are a number of other great attractions too.
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.