Diweddariad gan S4C: Mwynhewch wledd o glasuron a ffilmiau’r Ŵyl gyda bocs sets S4C Clic / Binge on classic programmes and festive favourites as S4C Clic launches box-sets

Mi fydd detholiad o gyfresi poblogaidd S4C a ffilmiau Nadolig ar gael i’w wylio ar alw fel bocs sets ar wasanaeth ar-alw y sianel, S4C Clic. Some of S4C’s best-loved television series and Christmas films will be available to watch again as box-sets on the channel’s on-demand service, S4C Clic. Bydd rhai o ffilmiau a chyfresi clasuron o archif S4C ar gael i’w gwylio yn ei cyfanrwydd ar S4C Clic. Bydd y gwasanaeth bocs sets newydd yn cael ei lansio ar ddydd Sadwrn 15 Rhagfyr, a bydd rhaglenni ar gael i’w gwylio ar y chwaraewr am 150 diwrnod. From Saturday 15 December, classic programmes and award-winning films from S4C’s archives will be available to watch again in their entirety as box-sets on S4C Clic. The programmes will remain on the player for 150 days. Bydd hefyd modd gwylio rhaglenni newydd ar S4C Clic cyn eu bod nhw’n cael eu darlledu ar y teledu am y tro cyntaf. Viewers will also be able to watch selected new S4C programmes online before the date of the first television broadcast. Ymysg y rhaglenni fydd ar gael gyntaf bydd: Con Passionate (cyfres 1), 04 Wal, Y Gwyll (cyfresi 1-3), 35 Diwrnod (cyfres 1 a 2), Nyth Cacwn a Bois y Pizza. The first programmes available to watch now as S4C Clic box-sets, are: Con Passionate (series 1), 04 Wal, Y Gwyll (series 1-3), 35 Diwrnod (series 1 & 2), Nyth Cacwn and Bois y Pizza. Hefyd ar gael i’w gwylio bydd detholiad o ffilmiau Nadoligaidd, gan gynnwys enillydd gwobr BAFTA Plant, Rhestr Nadolig Wil, Porc Pei ac Y Dyn ‘Nath Ddwyn y Dolig. Also being made available are a selection of festive films, including Children’s BAFTA award-winning movie, Rhestr Nadolig Wil, Porc Pei, and Y Dyn ‘Nath Ddwyn y Dolig. Mae Hedd Wyn, a gafodd ei enwebu am Oscar, ar gael i’w wylio eto, yn ogystal â’r ffilm o 1999, Tair Chwaer – Cymer Dy Siâr. Bydd y gyfres Sinema’r Byd hefyd i’w weld ar S4C Clic, sef cyfres o bum ffilm fer a gafwyd ei ddangos ar draws y cyfandir gan ddarlledwyr Undeb Darlledu Ewropeaidd (EBU). Oscar-nominated film Hedd Wyn will also be available to watch again, as well as 1999 film Tair Chwaer – Cymer Dy Siar, and Sinema’r Byd, a series of five short Welsh language films originally shown across the continent by European Broadcast Union (EBU) broadcasters. Mi gaiff rhagor o raglenni ei hychwanegu i wasanaeth S4C Clic yn y flwyddyn newydd. Details of further box-sets and films to be added to Clic will be revealed in the new year. Dywedodd Owen Evans, Prif Weithredwr S4C: “Dyma’r adeg o’r flwyddyn pan mae teuluoedd yn dod at ei gilydd i wylio eu hoff raglenni a ffilmiau, ac rydym yn falch iawn i lansio gwasanaeth bocs sets Clic yn ystod cyfnod yr Ŵyl. Owen Evans, S4C Chief Executive, said: “It’s the time of year when families get together and watch their favourite programmes and films, and we are delighted to be launching our box-sets service on Clic over the festive period. “Mae’r ffordd mae pobl yn gwylio ein cynnwys wedi gweddnewid ac mae’n bwysig bod ein rhaglenni ar gael i’w gwylio ar lwyfannau digidol. “The way that people watch our content has changed and it is important that we are able to make our programmes available on digital platforms. Making box-sets of new and old S4C programmes available to Clic users is a key part of that. “Mae defnyddwyr S4C Clic nawr yn gallu gwylio hen gyfresi S4C a rhai newydd mewn ffurf bocs sets ac mae hynny’n bwysig iawn i ddatblygiad y gwasanaeth. “The way people watch our content has transformed and it’s important that our programs are available to watch on digital platforms. “Mae datblygu Clic yn rhan sylweddol o’n strategaeth ddigidol ac mi ydw i’n falch ein bod ni’n gallu agor drysau ein harchif a chynnig cynnwys iaith Gymraeg i gynulleidfaoedd newydd.” “Developing the Clic player is significant part of our digital strategy and I am pleased that we are now able to open the doors to our archives and bring our popular Welsh language content to new audiences.” I ddefnyddio S4C Clic, ewch i s4c.cymru/clic, neu lawrlwythwch ap S4C Clic am ddim ar gyfer iOS neu Android. To access S4C Clic, visit s4c.cymru/clic, or download the free S4C Clic app for iOS and Android. s4c.cymru / S4C
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.