Archif Dyddiol: 21 Rhagfyr 2018

Morfablog: Portread: Gail Bradbrook

Dim llawer o newyddion ar wefan newyddion y BBC ynglyn â phrotestiadau XR yn erbyn, ym, y BBC heddi, ond dw i’n siwr ei fod e ond yn fater o amser.

Wrth i ni aros, dyma bortread o Gail Bradbrook, un o sylfaenwyr Rising Up!, y mudiad tu ôl i&… Parhau i ddarllen

Morfablog: Portread: Gail Bradbrook

Dim llawer o newyddion ar wefan newyddion y BBC ynglyn â phrotestiadau XR yn erbyn, ym, y BBC heddi, ond dw i’n siwr ei fod e ond yn fater o amser.

Wrth i ni aros, dyma bortread o Gail Bradbrook, un o sylfaenwyr Rising Up!, y mudiad tu ôl i&… Parhau i ddarllen

Morfablog: Peter Singer ar Fwyta’n Foesol

Ces i sgwrs gyda fy mam echdoe a ddylen ni fod wedi ei gael ers tro, am y ffaith mod i’n galw fy hunan yn “figan”, ond ddim yn poeni gormod am fwyta fel “llysieuwr” pan dw i ddim gartre. Mae hyn wedi bod yn asgwrn cynnen gydag aelodau eraill fy nheulu cyn nawr, ac …

Parhau i ddarllen “Peter Singer ar Fwyta’n Foesol”

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad 73: Tri Gwirod Doeth

Mae’r tân yn craclo, yr hors d’oeuvres allan o’r tupperware a mae Iest yn gwisgo ei hoff ffroc goctail sbarcli – ydi, mae’n amser am barti Nadolig yr Haclediad! Yn y garthen glyweledol yma bydd Iest, Sions a Bryn yn yfed gormod, trafod eu hoff ddarnau o’r flwyddyn AC YN TRIO AROS YN BOSITIF! Dolenni […]

The post Haclediad 73: Tri Gwirod Doeth appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Nadolig Llawen i bob cyfranwr a darllenwr! Merry Christmas to each contributor and reader!

Morfablog: Gwrthryfel a’r BBC

Heddiw ‘ma mae Gwrthryfel Difodiant wedi bod yn pwyso ar y BBC i wella’r ffordd maen nhw’n gweithredu yn wyneb yr argyfwg hinsawdd. Dw i ddim yn gwybod os ydy hyn wedi cyrraedd tonfeydd Cymreig y Bîb – dw i’n methu gweld dim byd ar BBC Cymru Fyw ond mae rhaid cyfadde mod i heb …

Parhau i ddarllen “Gwrthryfel a’r BBC”

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : het i fy mam

Mae’r het a wnes ar gyfer fy mam yn Tokyo newydd gyrraedd. Gobeithio y bydd hi’n cadw fy mam yn gynnes yn y gaeaf hwn sydd yn arbennig o oer. Dw i’n dal i fwynhau crosio hetiau. Fe wnes i ddwy i fy merched, a dw i wrthi un arall rŵan. Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Fy 2018

Dyna chi flwyddyn!

Rydw i wedi dysgu cymaint. Mae bod yn llystad amser llawn wedi bod yn afreal. Felly dyma adroddiad o sut aeth y flwyddyn a fy amcanion i ar gyfer 2019.

Gweithio’n agored

Rydw i wedi ysgrifennu 23 blogbost dwyieithog eleni, sy’n gweithio mas fel un bob pythefnos.

Ymateb bychan cafodd y blogbostau ysgrifennais i ar ddiwedd y flwyddyn, ac mae hyn yn rhannol i lawr i’r ffaith bod fy nefnydd i o gyfryngau cymdeithasol wedi lleihau.

Rwy’n gobeithio bod fy ngwaith i’n ddiddorol ac yn ddefnyddiol i eraill, ond ei brif bwrpas yw i fy helpu i i fynd i’r afael gyda syniadau gwahanol. Roedd y nifer o bobl a wnaeth cyrchu fy mlogbostau ble weithiais yn agored yn eithaf isel, yn enwedig fy ngwaith ar dorwyr ia a rheolau sylfaenol o’n ddiwrnod cymdeithason. Roeddwn i eisiau cadw’r allbwn o’r gwaith yn rhywle, ac roedd y we fyd-eang mor dda ag unrhyw le! Wrth edrych yn ôl dros yr ystadegau, mae’n amlwg bod rheol gwe 2.0 yn berthnasol, ac mae Paul Taylor wedi nodi hwn yn gryno yn ei blogbost ar gyfryngau cymdeithasol a dysgu:

“Os nad ydych chi’n rhannu, peidiwch â disgwyl i gael eich rhannu”

Fy mlogbostau mwyaf inswlar felly yw’r rhai y darllenir y lleiaf.

Gwell defnydd o’r rhyngrwyd

Er fy mod i’n dal i ddefnyddio ffôn clyfar, mae’n lot fwy twp nag oedd e. Dim ond un ap newyddion a Medium sydd gen i erbyn hyn. Rydw i wedi dileu’r porwr o’m ffôn, felly mae’n haws i mi gael fy niflasu. Mae diflastod yn hynod o ddefnyddiol, gan fod e’ n annog fi i newid beth rwy’n wneud.

Cydbwysedd gwaith / bywyd

Penderfyniad gorau fi eleni oedd dal y trên a beicio i waith. Mae’r llinell reilffordd rhwng Caerwysg a Totnes yn hynod o brydferth. Rwy’n gweld morlun hardd ar fy ffordd i’r swyddfa bob dydd, sy’n gwneud i mi deimlo’n lwcus drosben.

Rwy’n cymudo i’r gwaith ar y trên ac ar feic am y tro cyntaf heddiw. Golygfeydd weddol fach! I’m commuting to work on the train and by bike for the first time today. It’s a bit lush

 — @DyfrigWilliams

Mae ymarfer corff yn allweddol i fy iechyd meddwl, ac felly mae beicio am 40 munud y dydd yn ddiofyn wedi bod yn arbennig. Mae nosweithiau byr y gaeaf wedi lleihau’r cyfleoedd ar gyfer ymarfer corff yn yr awyr agored, ond rwy’n dringo dau fryn y dydd nawr ac rwy’n mynd ar daith 60 milltir o gwmpas De Ddyfnaint bob dydd Sul gyda phobl wych hefyd. Fi yw’r gwrthwyneb o’r bechgyn campfa sy’n esgeuluso’r coesau – mae fy nhorso i fel Walter the Softy, ond o leiaf dyw fy nghoesau i ddim yn edrych fel y dylai nhw fod yn hongian mas o nyth rhagor.

Fy nghrys seiclo Ramones. Y crys mwyaf cŵl yn y byd. Ond dyw e ddim yn grêt am seiclo yn y nos…

Mae cael y trên wedi golygu fy mod i wedi gorfod gadael gwaith am 5:15 bob dydd. Mae hyn wedi fy ngorfodi fi i fod yn gynhyrchiol achos rwy’n dueddol o weithio i’r amser sydd gen i. Yn bwysicaf oll, mae hyn hefyd yn golygu fy mod i gartref ar amser rhesymol bob nos.

Ac nid jyst hynny, mae fy amser ar y trên wedi rhoi amser i mi blogio, gwrando ar bodlediadau a myfyrio. Rhoddodd yr amser i mi ysgrifennu fy nhraethawd cyntaf ers prifysgol ar Swyddi di-werth ar gyfer O’r Pedwar Gwynt heb unrhyw effaith ar fy mywyd cartref. Roedd ysgrifennu darn hir yn y Gymraeg yn cŵl hefyd – cefais fy amgylchynu yn fy mamiaith am fis, ac fe bwysleisiodd hwn i mi pam ei bod mor bwysig fy mod i’n blogio’n ddwyieithog.

Yn y bôn, mae fy siwrne i’r gwaith wedi troi mas i fod yn amser gwerthfawr. Arbennig!

Llyfrau wnes i fwynhau

Fe wnes i ddarllen a charu’r llyfrau yma’r flwyddyn hon:

Purity‘ gan Jonathan Franzen

Mae Franzen gydag agwedd braidd yn feirniadol am Twitter a bywyd modern, ond mae ei ddisgrifiadau o ddynoliaeth, ac yn enwedig America Rhyddfrydol, yn wych. Mae ei ysgrifennu yn gyfyng, ond yn bwerus. ‘Freedom‘ yw fy hoff lyfr ganddo, ond roedd hwn yn nofel wych hefyd.

The Nix‘ gan Nathan Hill

Roedd hwn yn nofel enfawr sy’n dadansoddi bywyd teulu dros 50 mlynedd o hanes Americanaidd radical, ac mae’n anhygoel o ddoniol ac yn hynod o siarp.

Llyfr Glas Nebo‘ gan Manon Steffan Ros

Mae’r nofel hon yn ffocysu ar ôl-effeithiau damwain niwclear ar deulu penodol a’r ardal ehangach. Enillodd y Gadair yn yr Eisteddfod eleni, ac yn eironig gafodd ei noddi gan gwmni ynni niwclear. Dyma oedd fy hoff lyfr Yn fy mlwyddyn gyntaf o ddarllen nofelau Cymreig. Roedd yna cymaint o hype, ond fe wnaeth e byw i fyny iddo. Roedd y portread o fam a’i berthynas â’i theulu yn hynod o emosiynol. Roedd e fel ‘The Road‘ Cymraeg ond heb y ganibaliaeth!

Yr albymau wnes i garu

‘Joy Is An Act Resistance’ gan Idles

Mae’r albwm yma wedi bod yn ysgubo gwobrau’r flwyddyn am yr albwm gorau gan ei fod yn ddigrif ac yn dreiddgar. Fel darn o waith, mae’n amlygu ei hun o fewn cyd-destun y flwyddyn gan ei fod yn obeithiol am yr amseroedd ni’n byw ynddo. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys caneuon am wrywdod gwenwynig (‘Samaritans’) a’r manteision o fewnfudo (‘Danny Nedelko’).

https://medium.com/media/a7e5390ee431d76650cc068e3667b974/href

‘Waiting for Love’ gan Pianos Become the Teeth

Mae’r ddau albwm diwethaf fel Marmite – os ydych chi’n hoffi ei gerddoriaeth drom, mae’n debyg na fydd hwn at eich dant. Ond rwy’n caru tyfiant y band, yn enwedig y gwrthgyferbyniad rhwng y drymio gorwyllt a’r llafargan. Gorfoleddus!

https://medium.com/media/cb2e8ddfa45ff4d4c1a7732894ea0f7a/href

‘We Can’t Stay Here’ gan Iron Chic

Pop pync tywyll gyda chanwr sy’n swnio fel mae’n gegolchi gyda graean. Rwy’n meddwl hwn yn y ffordd orau bosibl.

https://medium.com/media/3aaf0beaec20a9f3d4733f777cffbc8a/href

Nodau ar gyfer 2019

Blogio’n ddoeth

Cyrhaeddwyd fy nod i flogio bob 2-3 wythnos yn 2018, ond doedd hwn ddim rili yn fesurydd defnyddiol. Ansawdd dros nifer!

Sut fyddai hyn yn teimlo?

Byddwn yn rhoi pwyslais ar ansawdd. Gwendid rhai o fy mlogbostau yw fy mod i wedi dolenni â ffynonellau eraill heb wneud yn glir pam mae’r cynnwys yma’n ddefnyddiol yn fy ngwaith i. Byddwn yn cyfeirio’n benodol at ddarnau yn fy ngwaith fy hun yn hytrach na disgwyl i’r darllenwr wneud y gwaith caled.

Gwneud fwy o’r llafur emosiynol

Byddaf yn ehangu mwy ar hyn mewn blogbost sydd i ddod, ond mae bod yn llystad yn golygu mai fy mhartner yw’r rhiant diofyn os nad ydw i’n gwneud ymdrech ymwybodol. Dyw hwn ddim yn ymwneud â rhestr bocsys o dasgau – rwy’n gwneud hanner o’r gwaith tŷ. Ond fe wnaeth y paratoadau ar gyfer y Nadolig amlygu bod rhywbeth o le mewn sut rydym yn rhannu pethau.

Sut fyddai hyn yn teimlo?

Byddwn yn chwarae mwy o ran yng nghefndir bywyd fy llysferch, gan sicrhau bod ganddi bopeth sydd angen arni.

Bod yn fwy rhwydweithiol

Mae fy rôl bresennol yn fwy o rôl swyddfa gefn, sy’n golygu nad ydw i’n hwyluso rhwydweithiau fel yn fy rolau blaenorol. Rwy’n gweld eisiau hyn a hoffwn ddysgu mwy o bobl eraill sy’n gweithio mewn gwelliant gwasanaethau cyhoeddus yn y De Orllewin.

Sut fyddai hyn teimlo?

Byddwn yn cael trafodaethau gyda phobl eraill o ran gwella’r byd, gan ddatblygu fy syniadau a’n dealltwriaeth fy hun, a gobeithio helpu pobl eraill yn yr un modd.

Rwy’n gobeithio cawsoch chi gyd 2018 gwych hefyd, ac rwy’n gobeithio bydd eich 2019 yn syfrdanol! Blwyddyn Newydd Dda!


Fy 2018 was originally published in Gwneud pethau gwell on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Parhau i ddarllen

Morfablog: Alban Arthan

Blwyddyn newydd dda! Braidd yn gynnar i chi bobl sy’n dal i gredu bod rhifo’r dyddiadau yn golygu rhywbeth, ond i’r meddyliau galaethiol yn ein plith, dyma drobwynt go iawn y flwyddyn gron. Daw tipyn bach mwy o haul ar fryniau yfory, hyd yn oed yng Nghwm Gwaun. Pa ddiwrnod gwell, felly, i atgyfodi’r hen …

Parhau i ddarllen “Alban Arthan”

Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ww, diwedd yr wythnos!

Wel, mae cyhoeddi bob dydd ar Facebook eisoes wedi arwain at ein post mwyaf llwyddiannus erioed o ran faint o bobl mae wedi cyrraedd heb unrhyw gost hysbysebu – felly mae’r busnes ffocws/cysondeb yma yn werth ei halen, am wn i… 😉 Diwrnod meddwl piau hi heddiw, ar ôl cyhoeddi ar Facebook a’r blog eto. … Continue reading Ww, diwedd yr wythnos! Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Y Diwrnod pan chwaraeodd Aladin ar Barc yr Arfau

Gwelwyd digwyddiad a hanner ar Barc yr Arfau Caerdydd bron i 130 mlynedd yn ôl, ddydd Iau 23 Ionawr 1889, pan aeth XV Aladin i’r cae i herio XV Dick Whittington. Gyda’r Athro Hud a lledrith o Tseina, Abanazar, yn gefnwr a Widow Twankey a’r Ymerawdwr Congou yn y pac, roedd tîm Aladin, a ffurfiwyd […] Parhau i ddarllen