Archif Dyddiol: 20 Mawrth 2019

Cyfnewidfa Arfer Da: Mae’n hawdd bod eisiau newid, ond mae’n goblyn o anodd gwneud newid

Mae Toby Jones o Fforwm Ieuenctid Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu blog i ni am ei brofiadau’n cynrychioli pobl ifanc mewn amrywiaeth o rolau cyn ein digwyddiad ‘Pobl Ifanc yn Dylanwadu ar Benderfyniadau ynghylch yr Hyn sy’n Bwysig Iddyn Nhw‘. Mae fy mhrofiad gyda’r Fforwm Ieuenctid wedi newid fy mywyd.  Mae ymgynghoriadau lleol, ymchwil a […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : purim

Bydd Gŵyl Purim yn cychwyn ar fachlud yr haul heddiw, ac yn para am ddiwrnod. “Os byddi’n gwrthod siarad yn awr, daw ymwared a chymorth i’r Iddewon o le arall, ond byddi di a thŷ dy dad yn trengi. Pwy a ŵyr nad ar gyfer y fath amser â hwn y daetho… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : purim

Bydd Gŵyl Purim yn cychwyn ar fachlud yr haul heddiw, ac yn para am ddiwrnod. “Os byddi’n gwrthod siarad yn awr, daw ymwared a chymorth i’r Iddewon o le arall, ond byddi di a thŷ dy dad yn trengi. Pwy a ŵyr nad ar gyfer y fath amser â hwn y daetho… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Adlewyrchu a dehongli’n hael

Rydw i wedi cymryd rhan mewn lot o waith ar goruchwylio a myfyrio yn ddiweddar. Dyma oedd ffocws Cynhadledd Partneriaeth Research in Practice a hefyd mi wnes i weithio ar weminar ar ymarfer myfyriol sydd wedi cael ei ryddhau ar gyfer Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd.

Fe wnaeth Ermintrude trydar ychydig yn ôl ar sut mae blogio yn helpu iddi myfyrio dros ei waith. Rwy’n cydfynd yn llwyr â hyn. Mae’r weithred o ystyried fy ngwaith cyn ei rannu ar y we fyd-eang yn fy helpu i i adlewyrchu dros beth sydd wedi fy ysgogi sut rydw i wedi cyrraedd y canlyniadau dilynol. Gallaf hefyd weld sut mae gweithio’n agored yn helpu i ddangos Farn Broffesiynol sydd wedi’i Wreiddio, sy’n rhywbeth rydw i wedi blogio amdano o’r blaen. Gofynnodd cydweithiwr i mi’n ddiweddar os allent rannu’r blogbost honno ar flog Research in Practice. Yr unig welliannau byddai angen byddai i ddileu’r rhan ble rwy’n rhoi cic i’r sector cyhoeddus.

I started a new blog few months back reflect my journey from practice into research while working full time. Have written some posts but currently using it as a reflective process. May open it up in a couple of months but writing is useful intrinsically – even without audience.

 — @Ermintrude2

Roedd hyn ychydig yn boenus i’w glywed, ond mewn ffordd ddefnyddiol. Rhaid i mi fod yn glir, rwy’n caru’r sector cyhoeddus. Rydw i wedi treulio fy mywyd gwaith cyfan yn gweithio naill ai gyda neu ar ei cyfer. Gallai ddim ddychmygu gwneud unrhyw beth arall. Rwy’n treulio bob dydd yn weithio gyda phobl anhygoel sy’n gwneud bywydau pobl yn well.

https://medium.com/media/73d69abbb2fe689d1e2715ae2e1e7e88/href

(Tra rydw i yma, coeliwch Billy Bragg. Peidiwch credu gair mae’r Sun yn dweud am y sector cyhoeddus)

Mae pobl yn gweithio i sefydliadau di-elw achos maen nhw eisiau gwneud y byd yn lle gwell. Mae unrhyw feirniadaeth o’r sector wedi bod o natur systemig y gwaith. Fel y nododd Neil Tamplin yn ddiweddar mewn blogbost wych ar fapio teithiau cwsmeriaid:

“Systemau gwael, nid pobl gwael”

Fe achosodd hyn i mi i feddwl am dôn fy ngwaith ac os yw’n gynorthwyol. Siaradodd Gerry Nosowska yn ein gweminar am y ffordd y mae’r oruchwyliaeth orau yn gadarnhaol a chefnogol, ac mae rhaid yn nodweddion rydw i eisiau ar gyfer fy ngwaith i. Rydw i eisiau i’r hyn rwy’n sgwennu i rymuso eraill, yn union fel y mae dysgu o bobl eraill yn fy ngrymuso i.

Dyfynnodd Gerry ymchwil Earle et al o gwmpas sut mae ymarfer ailgyfarwyddol yn helpu i ddatblygu perthnasoedd a gwytnwch. Yn ddiweddar edrychodd Neil Tamplin ar iechyd meddwl a gofynnodd faint y dylem ddatgelu ar-lein. Roedd yn flogbost wych oherwydd edrychodd ar feithrin berthnasau a fod yn agored i niwed. Dyfynnodd Brene Brown, ac rwy’n ei gweld ei gwaith hi bobman ar y foment. Mae Kelly Doonan wedi cyflwyno ei egwyddorion BRAVING i mi, sef:

Ffiniau (Boundaries)
Dibynadwyedd (Reliability)
Atebolrwydd (Accountability)
Cist (Vault h.y. dydych chi ddim yn rhannu gwybodaeth na phrofiadau does gennych ddim hawl i’w rhannu)
Addfwynder (Integrity)
Anfarnol (Nonjudgment)
Haelioni (Generosity)

Mae Brown yn diffinio haelioni fel “rhoi’r dehongliad mwyaf hael posibl i fwriadau, geiriau a gweithredoedd eraill.” Dyw hyn efallai ddim yn rhywbeth rwy’n gwneud, ond mae’n rhywbeth i mi anelu ato. Wnes i ddim nodi hyn fy nodau gwreiddiol am y flwyddyn, ond mae fe yna nawr! Rydw i wedi mynd trwyddo ddrafftiau dwi heb cyhoeddi eto i edrych ar fy iaith a fy nehongliadau, a rwy’n bwriadu fod yn lot mwy hael o hyn ymlaen. Rydw i wedi trafod adeiladu ar gryfderau o’r blaen, felly o hyn ymlaen byddaf yn ganolbwyntio ar beth sy’n gryf, dim beth sy’n bod.


Adlewyrchu a dehongli’n hael was originally published in Gwneud pethau gwell on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Adeiladau iechyd: adeiladau cymunedol?

O’r Pwyllgor Amddiffyn
Fydd neb yn synnu, bellach, bod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi rhoi’r hen ganolfan iechyd ar werth, yn ogystal â’r cyn clinig ffisiotherapi ar Ffordd Tywyn, y naill ar bris o £80,000 a’r llall am £60,000, a hynny er gwaethaf g… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Gwaith bas

Dim gwaith dwfn yr wythnos hon, mae hynna’n sicr – rhwng yr holl nôl ac ymlaen, a meddwl am bob dim sydd angen mynd â fo neu ddod â fo nôl, does gena i’m gobaith mul ffocysu yn ofalus ar unrhyw beth. Ydw i’n gallu cael hyd o’r math iawn o siwmper lliw iawn ayyb? … Continue reading Gwaith bas Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Cylchgrawn Ocean and National, 1935: ‘Why Doesn’t Someone Localise our ‘Snakes and Ladders’ Board?’

Mae casgliad yr ‘Ocean and National Magazine’ yn adnodd anhygoel ar gyfer darganfod sut fath o fywyd oedd gan bobl a oedd yn byw ym maes glo De Cymru yn y 1920au a’r 1930au. Wedi ei gyhoeddi gan yr ‘Ocean Coal Company Ltd’ a’r ‘United National Collieries Ltd’, gyda chyfraniadau gan ac ar ran y […] Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Iaith y Nefoedd

Cyhoeddwyd ar y newyddion yn ddiweddar fod rhywun wedi siarad Cymraeg ar bennod o’r gyfres deledu Star Trek. Nid dyma’r tro cyntaf i’r Gymraeg gael… Darllen Mwy

The post Iaith y Nefoedd appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Blog gwadd gan Llyr Gruffydd, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru . Wnaeth yr erthygl yma dangos cyntaf yn y Western Mail View this post in English Y prynhawn yma, bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn pleidleisio i gymeradwyo Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru). Os caiff y Bil ei gymeradwyo, caiff ei gyflwyno ar gyfer … Continue reading Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Geirfa Thematig: Gwreiddiau Enwau Lleoedd Cymreig / Welsh placename roots

Dyma restr gynhwysfawr o wreiddiau, wedi’u defnyddio mewn enwau lleoedd Cymraeg, sy’n ein helpu i ddeall ystyr lleoliadau yng Nghymru. Here’s a comprehensive list of Welsh placename roots, which helps us to understand the naming of locations in Wales.

The post Geirfa Thematig: Gwreiddiau Enwau Lleoedd Cymreig / Welsh placename roots appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen