Archif Misol: Gorffennaf 2019

Bethan Gwanas: Asiant A – Her LL

Dyma be sgwennais i am y llyfr cyntaf, Asiant A: Mi wnes i hedfan drwy hon, mi wnewch chithau hefyd, a dwi’n edrych ymlaen at y nesa. Mae Alys yn gymeriad dwi am weld mwy ohoni yn bendant. A dyma’r ail yn y gyfres gan Anni Llŷn wedi cyrraedd! A deud y gwir, mae hi […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Parallel.cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy: Dydd Sadwrn 03/08 & Mercher 07/08

Bethan Gwanas, Mared Lewis & Pegi Talfryn: Sgwrs gyda rhai o awduron Amdani / In conversation with Amdani authors Dydd Sadwrn 03/08, 15:10-16:00 Yn y pabell Shwmae Su’mae: Dysgu Cymraeg / In the Learn Welsh tent Yma bydd parallel.cymru yn cyflwyno sgwrs rhwng tair awdures sydd wedi cyhoeddi llyfrau yn y gyfres i ddysgwyr, Cyfres Amdani, ac yn addysgu dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion hefyd. Here parallel.cymru will present a chat between three authors who have released books in the series for Welsh learners, Amdani, and also teach Welsh for Adults… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : peony

Paentiodd fy merch furlun bach cyflym ar wal yr ysgol ar gyfer plant gydag anableddau. Cafodd y wal ar y dde difrod gan rocedi Hamas. Dewisodd fy merch flodyn peony sydd yn golygu “dewrder mewn brwydr,” wrth obeithio y bydd yr Arglwydd yn amddiffyn paw… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: llyfr?

Cwestiwn i chi gyd, a byddwn yn falch iawn o dderbyn atebion!
A fyddai diddordeb mewn darllen llyfr wedi ei seilio ar hyn yr wyf wedi bod yn cynnwys yn y blog? Byddai’n canolbwyntio ar Astwrias ac ar yr ardd, rownd y flwyddyn.

Parhau i ddarllen

Blog Y Gyfnewidfa Arfer Da: Gwrandewch ar ein gweithdai Cymunedau Gwledig yn fyw!

Rydym yn rhoi cynnig ar rywbeth newydd yn ein seminar Cymunedau Gwledig: Bydd yr holl weithdai yn cael eu ffrydio’n fyw o Lanrwst. Mae dolen ar gyfer pob un isod:… Read more Gwrandewch ar ein gweithdai Cymunedau Gwledig yn fyw! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y murlun cyntaf

Mae fy merch newydd orffen y murlun cyntaf wedi cael hoe fach yn Jerwsalem a’r Môr Marw dros y penwythnos. Dyma fo! Mae hi wrthi’n creu un arall yn Sderot.  Parhau i ddarllen

Gronyn: Nogaeth: Crefydd pwdin reis

A hithau’n ganol haf, mae’n debyg bod yna bwdinau mwy tymhorol, ond dwi am wneud pwdin reis. Mae mwy nag un ffordd o wneud pwdin reis mae’n debyg. Yn ôl rysáit ‘Cegin Bryn’ ar wefan S4C mae angen hufen tew, llaeth, fanila, melyn wy, siwgr mân, hufen dwbl a reis. Mae’n swnio fel lot o […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : rhybudd coch

Cafodd heddwch y Saboth ei rwygo gan rocedi Hamas. Aeth rhybudd coch ymlaen yn Ne Israel. Yn ffodus, gafodd neb ei anafu. Ymosododd mwy na 6 mil o Balestiniaid yn dreisgar ar y ffin fel gweithgaredd wythnosol hefyd. Dyma ran o fywyd beunyddiol yn Israel. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gadael am y saboth

Er gwaethaf y gwres llethol, mae’r artistiaid yn Sderot yn fwrw ymlaen. Dyma agwedd diweddaraf murlun fy merch. Mae hi bron â gorffen! Roedd rhaid iddi a’r lleill adael y gwaith am 12:45 fodd bynnag, ar gyfer y Saboth. Byddan nhw’n ail gychwyn nos Sadw… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dadorchuddio Plac Afallon

Wel am ddiwrnod i’w gofio – diwrnod i ddadorchuddio plac ar Afallon, Tanygrisiau, dydd  Sadwrn, Mai 18fed.
Cychwynnodd y dathlu gyda chylchdro o gwmpas y pentref a chyfle i glywed hanesion y cymeriadau brith sydd wedi byw yma, nifer ohonynt wedi gadael… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llwyd

Dechreuodd fy merch baentio murlun ar loches bom yn Sderot. Yn gyntaf roedd rhaid paentio lliw llwyd ar yr hen lun. Mae hi a’r artistiaid eraill yn dal i ddisgwyl mwy o baent gan y siop yn y dref. Dwedodd un ohonyn nhw ei bod hi’n ofnadwy o boeth fel e… Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Eryrod Pasteiog XI: Beti a Bryn

Yr oedd wedi nosi, a thaniodd Beti George ei leitar i gynnau’r gannwyll oedd ar y ddysgl fechan a pharatoi at ei gwely. Araf oleuodd y gannwyll a dechreuodd hithau ddringo’r grisiau.‘Dere nawr, amser gwely, Tits,’ galwodd ar ei chath, a gysgai â hi’n… Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: O ran dyfodol ein Daear – yr Ifanc a Ŵyr, yr Hen a dybia!

Bu’n ysbrydoliaeth gweld sut mae David Attenborough (93) a Greta Thunberg (16) wedi  cyd-lefaru ar draws y cenedlaethau yn ddiweddar wrth alw am weithredu argyfyngus-o-gyflym i geisio ffrwyno cynhesu byd-eang. Cafodd David Attenborough sylw eang wrth iddo esbonio’i bryderon ynghylch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Twll: Newydd sbon gan Gruff Rhys, Carwyn Ellis & Rio 18, Koffee, Twinfield

Cafodd y gân hon ei chymysgu yng Nghaerdydd a Johannesburg gan Muzi, cynhyrchydd electroneg o Dde Affrica, ac mae ei ddylanwad e yn gryf. Dw i’n chwarae’r gân Bae Bae Bae gan Gruff o 2018 o hyd, a’i ailgymysgiad gan Muzi. Mae hefyd cân gyda’r ddau fel rhan o brosiect Africa Express. Mae sôn bod … Parhau i ddarllen “Newydd sbon gan Gruff Rhys, Carwyn Ellis & Rio 18, Koffee, Twinfield”

The post Newydd sbon gan Gruff Rhys, Carwyn Ellis & Rio 18, Koffee, Twinfield appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : eisiau dŵr

Mae’n hydrangea ni’n bwrw ymlaen yn braf. Maen nhw eisiau cymaint o ddŵr bob dydd. Pan dan ni’n methu eu dyfrhau, byddan nhw’n edrych yn hynod o drist, ond byddan nhw’n sefyll yn syth eto hanner awr wedi cael dŵr. Edrych ymlaen at eu gweld nhw’n blodeu… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Mor Ffol – Diffiniad

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Gomer ar eich gwyliau / Gomer on your holidays 2019

Mae gwyliau’r haf yn prysur nesáu ac mae pawb yn Gwasg Gomer wedi dechrau paratoi at fynd ar eu gwyliau. Ond mae un peth sydd wastad yn fwy anodd nag unrhyw beth arall… Sut ar wyneb y ddaear wyt ti’n dewis pa lyfrau i fynd â chi i ffwrdd? Yn lwcus, dan ni wedi rhoi…

The post Gomer ar eich gwyliau / Gomer on your holidays 2019 appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : etifeddu beibl

Cyrhaeddodd becyn oddi wrth frawd y gŵr. Gyrrodd bentwr o hen luniau ei rieni wrth drefnu eu heiddo. Yn eu mysg, roedd Feibl ei dad – Fersiwn ESV. Roeddwn i eisiau’r fersiwn hwn ers dechrau gwrando ar y Gweinidog LeBoutillier. (Mae’r llythrennau’n ddig… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Pam mae rhaid credu mewn pobl

Rwy’n person sy’n hynod o bositif. Mae hynny yn ei hun yn ddigon i wneud fi ffafrio dulliau sy’n seiliedig ar gryfderau. Mae gweithio ynghylch beth mae pobl yn wneud yn dda yn gwneud synnwyr i mi.Gan fy mod i wedi gweithio ym maes cyd-gynhyrchu a chyfr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : i sderot

Mae fy merch hynaf ynghyd â dau artist arall yn gadael am Israel eto heddiw, er mwyn paentio murluniau ar y llochesau bom yno. I Sderot ger Gaza byddan nhw’n mynd y tro hwn lle mae rocedi Hamas yn disgyn yn aml iawn. A dweud y gwir, mae yna gymaint o w… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Mae Ysgol Llanfair DC yn symud cam arall yn nes at ei gwblhau

Mae’r gwaith o adeiladu  ysgol newydd yn Llanfair Dyffryn Clwyd yn cyrraedd carreg filltir arall yr wythnos hon wrth i waith mewnol ddod i ben. Mae’r ysgol eglwys ddwyieithog newydd yn cael ei hadeiladu ar dir gyferbyn â Bryn y Clwyd, Llanfair. Fe’i hariennir ar y cyd rhwng Cyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel […] Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Ach Eisteddfodol

Mae cart achau’r Parch. John Bowen (1747-1835), Caerfaddon (sef NLW MS 24111G), yn bryniad diweddar gan y Llyfrgell Genedlaethol sydd o ddiddordeb ar sawl cyfrif…. Darllen Mwy

The post Ach Eisteddfodol appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Sara Borda Green: Auf tour- Côr Dre yn yr Almaen / Auf tour – Côr Dre en Alemania / Auf tour – Côr Dre in Germany

Mae Sara yn dod o’r Wladfa, ac wedi astudio MA yn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd ym Mhrifysgol Caerdydd, ond erbyn hyn yn ymchwilydd ym Mhrifysgol Bangor ac yn canolbwyntio ar ffilmiau, rhaglenni dogfen a llenyddiaeth am Batagonia, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Dyma bwt yn Sbaeneg, Cymraeg a Saesneg ar gyfer canu gyda Côr Dre…

The post Sara Borda Green: Auf tour- Côr Dre yn yr Almaen / Auf tour – Côr Dre en Alemania / Auf tour – Côr Dre in Germany appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Gronyn: Help i ddeall

Dim ond rhan o’r cyfweliad a glywais. Dim ond digon i ddeall y caiff miloedd o bunnoedd ei wario ar Ynys Cybi dros y flwyddyn neu ddwy nesaf i warchod yr amgylchedd a hybu’r economi. Ond digon hefyd i sylweddoli, at ddiwedd y cyfweliad, nad oedd yr holwr wedi deall bod yna bobl yn byw […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : enw newydd

Penderfynais newid enw’r wiwer (a’i chriw.) Dw i ddim eisiau gweiddi “Yoni!” mwyach. Wedi’r cwbl, enw anrhydeddus ydy Yoni, diweddar frawd Prif Weinidog Israel a gafodd ei ladd yn ystod y cyrch Entebbe 43 mlynedd yn ôl. Rissy ydy’r enw newydd. Mae o’n … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Enwau Lleoedd yn Chwarel Llechwedd

Pennod cyntaf cyfres o erthyglau o’r archif.
Yn dilyn y stŵr diweddar dros enw Llechwedd, mae cyfres Steffan ab Owain dal yn berthnasol iawn heddiw.
Yn gyntaf oll, hoffwn eich atgoffa mai’r hen enw ar y chwarel oedd Llechwedd Cyd, neu Llechwedd y Cyd (… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Parallel.cymru @ Medium.com – Welsh Valleys Humour David Jandrell: The types of people that I’ve met in 44 years of work in Wales…

The post Parallel.cymru @ Medium.com – Welsh Valleys Humour David Jandrell: The types of people that I’ve met in 44 years of work in Wales… appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.
Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dyna ni felly …

Dyna ni felly, P.C. am gadw draw. Rhan o gynghrair nad yw’n bod … hyd y gwyddom ni. Ynteu a oes rhyw ddealltwriaeth fach yn y cefndir? Darllenwn fod Vince Cable yn werthfawrogol iawn, a hefyd yr ymgeisydd Jane Dodds. O’r gorau, disgwyliwn glywed beth a roir yn gyfnewid … Fel y dywedais echnos, yr […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pen-blwydd arall

Pen-blwydd fy mhlentyn ifancaf ydy hi heddiw. Mae o’n 20 oed. Ces i o yn y tŷ yma, yn fy ystafell wely, rhwng y gwely a’r dreser i fod yn fanwl gyda chymorth bydwraig. Mae o wedi tyfu’n ddyn ifanc dymunol gyda chalon dda (er mai ei fam sydd yn dweud.) … Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Niwroamrywiaeth yn y gweithle

Amrywiaeth a Chynhwysiant Niwroamrywiaeth yn y gweithle Mae niwroamrywiaeth yn ymwneud â chydnabod bod pobl yn amgyffred pethau’n wahanol. I’r rhan fwyaf o bobl, mae’r ymennydd yn gweithio ac yn dehongli gwybodaeth mewn ffordd debyg, ond mae rhai pobl yn dehongli gwybodaeth mewn ffyrdd gwahanol. Dim ond ffordd arall o ymgysylltu â’r byd o’ch cwmpas … Continue reading Niwroamrywiaeth yn y gweithle Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Game of Thrones a chwedloniaeth Gymreig – beth yw’r cysylltiad?

Dyma gofnod gwâdd fel rhan o gyfres Stori Cymru sy’n edrych ar elfennau gwahanol o hanes Cymru, a sut mae’r Gymru fodern yn cofio hanes… Darllen Mwy

The post Game of Thrones a chwedloniaeth Gymreig – beth yw’r cysylltiad? appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

cymraeg – gwallter: Yn erbyn Sioe Awyr Abertawe

Dros y Sul yma daw sŵn byddarol i’r awyr uwchben Bae Abertawe.  Yn ôl trefnwyr y Sioe Awyr, Cyngor Abertawe, ‘bydd perfformiadau erobatig trawiadol ac awyrennau hen a chyfoes unwaith eto’n gwefreiddio cannoedd ar filoedd o ymwelwyr’.  Y disgwyl yw y bydd dros 250,000 o bobl yn bresennol.  Honnir y bydd y Sioe yn dod […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 7 ac 14 Mehefin 2019

Croeso cynnes i chi ar ddydd Sul gwahanol i’r arfer ym Mro Aled. I ddechrau, bydd yn hyfryd cael cwmni Owain Edwards, Coleg y Bala wrth iddo ddod atom ar gyfer Bore Bro Aled yng Nghefn Meiriadog am 10.30. Yna’n hwyrach ymlaen, byddwn yn croesawu Meilyr Geraint atom i oedfa o fawl yn Llansannan am . . . → Read More: Dydd Sul, 7 ac 14 Mehefin 2019

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgolion Rhuthun yn dathlu carreg filltir arbennig

Ymunodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, yn y dathliadau yn Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos, Rhuthun wrth iddynt ddathlu carreg filltir arbennig yn eu hanes. Agorwyd y ddwy ysgol yn swyddogol gan y Prif Weinidog mewn seremoni heddiw, ddydd Iau, Gorffennaf 4. Symudodd cyfanswm o 428 o ddisgyblion i’r ysgolion newydd sbon, […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 243 oed

Bydded i America ddychwelyd at Dduw o dano ef sefydlwyd, a thrwyddo ef bendithir.Pen-blwydd hapus! Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Hyrwyddo Gweithle sy’n Ystyriol o Deuluoedd

Wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant Yr wythnos hon, rydym yn dathlu Amrywiaeth a Chynhwysiant. Yma yn y Cynulliad, rydym yn gweithio’n ddiflino tuag at ddatblygu polisïau a gweithdrefnau sy’n cefnogi ein nod o fod yn gyflogwr cynhwysol, sy’n ein helpu i ddatblygu diwylliant sefydliadol lle gallwch fod fel chi eich hunain, ond gallwch hefyd ffynnu a … Continue reading Hyrwyddo Gweithle sy’n Ystyriol o Deuluoedd Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Unwaith eto: Brycheiniog a Maesyfed

Byth er pan ddechreuais gyntaf ymddiddori yng ngwleidyddiaeth Cymru – ac mae hynny flynyddoedd go faith yn ôl erbyn hyn – rwyf wedi mwydro a phendroni llawer ynghylch dau beth: (1)  Cynrychiolaeth gyfrannol. Ers talwm roedd yn fy mhoeni fod posib i Aelod gael ei ethol dros ranbarth heb fod ganddo fwyafrif o’r rhai a fwriodd […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : noson agoriadol

Roedd noson agoriadol Gun, y tŷ bwyta sydd yn arbenigo ar fwyd stryd Japaneaidd yn Okolahoma City. Cafodd nifer o bobl eu gwahodd gan gynnwys fy merch hynaf a baentiodd y murlun. Dwedodd fod popeth yn flasus dros ben. Aeth y perchennog i Japan am gyfno… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: MOR FFÔL (DIRTY POP MIX) – Diffiniad :: 06/07/2019

*MOR FFÔL (DIRTY POP MIX)*FFRYDIO / PRYNU*06.07.19 pic.twitter.com/USkUiN3aTD— Diffiniad (@diffiniad) July 3, 2019 Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gwerthwyr Gorau i blant a’r Goeden Ioga ac Ysgol Maes y Gwendraeth

Hwrê! Drwy ryw ryfedd wyrth, mae 7 o’r 10 Gwerthwr Gorau ar gyfer Mehefin yn lyfrau gwreiddiol Cymraeg, wedi eu sgwennu gan awduron o Gymru! Dyma’r rhestr – cliciwch ar y ddolen isod: http://www.gwales.com/ecat/?lang=CY&tsid=1 Iawn, mae 2 o’r tri uchaf yn addasiadau, ond tydi hi’n braf gweld llyfrau fel hyn yn cael eu GWELD? A […] Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Fy Mhrofiad yn gweithio ar y prosiect Datgloi ein Treftadaeth Sain yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Yma mae Oscar Seager, un o wirfoddolwyr Datgloi ein Treftadaeth Sain, yn siarad am ei brofiad o weithio ar Gasgliad Archif Sain Drake. Ers dechrau… Darllen Mwy

The post Fy Mhrofiad yn gweithio ar y prosiect Datgloi ein Treftadaeth Sain yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Fy Wythnos Profiad Gwaith: Iwan Kellett

Fy enw yw Iwan Kellett a dwi’n fyfyriwr chweched dosbarth yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch. Dros yr wythnos o’r 17eg i’r 21ain o Fehefin cefais gyfle i fynd ar brofiad Gwaith i Swyddfa Etholaeth Rhun ap Iorwerth AC Ynys Môn, a roeddwn yma am 3 diwrnod o’r wythnos. Am y ddau ddiwrnod arall cefais … Continue reading Fy Wythnos Profiad Gwaith: Iwan Kellett Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Grym y dylech ei barchu: Heddlu De Cymru 21-12 Caerdydd, Parc Waterton Cross, 8 Hydref 1969

Un o isgynhyrchion sefydlu Cwnstabliaeth De Cymru hanner can mlynedd yn ôl oedd cychwyn tîm rygbi a ddaeth â chwaraewyr talentog ynghyd o’r pedwar heddlu a gyfunodd ar 1 Mehefin 1969. Yn yr argraffiad llawn cyntaf o gylchgrawn Heddlu De Cymru cydnabuwyd y cyfle i sefydlu tîm fyddai’n gwneud ei farc ar rygbi Cymru. Amalgamation […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Pareidolia – Serol Serol : Sesiwn Ochr 1 #llanrwst

Diolch OCHR 1 Parhau i ddarllen

fel y moroedd : at ddeintydd

Roedd rhaid i mi fynd at ddeintydd ar frys ddoe; collais ran o’r llenwadau ar gilddant. Ffrind i mi a’r gŵr ydy’r deintydd. Mae o’n fedrus a chlên dros ben. Wedi triniaeth lwyddiannus dilynwyd gyda glanhau, mae fy nannedd mewn cyflwr gwych rŵan, diolch… Parhau i ddarllen

Carl Morris: Nodiadau ar seiclo’n amlach

Dw i’n seiclo i fwy o lefydd yn amlach, ac wedi mentro i ddal trên gyda fy meic[…]

The post Nodiadau ar seiclo’n amlach appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Chwiliwch am yr heulwen yn y glaw

Erthygl wadd gan Bleddyn Harris, Swyddog Datblygu a Hyfforddi Sefydliadol – Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant. Enfys Enw Bwa o liwiau sy’n weladwy yn yr awyr, a achosir gan blygiant a gwasgariad golau’r haul gan law neu ddiferion dŵr eraill yn yr atmosffer. Pan ddyluniodd Gilbert Baker y faner enfys, tybed a wnaeth … Continue reading Chwiliwch am yr heulwen yn y glaw Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Sam Brown: Cyflwyno Cernyweg i bawb / Introducing the Cornish language to all

Yn ddiweddar mae’r iaith Gernyweg wedi dod yn fwy amlwg i bobl y tu allan i’r Ddugaeth. Yn 2010 adnabu Llywodraeth Prydain y Gernyweg fel iaith swyddogol yng Nghernyw; yn 2018 cymerodd Gwenno yr iaith i wledydd ynysoedd Prydain, i Ewrop a’r tu hwnt efo’i halbwm newydd Le Kov (Lle Cof); ac yn 2019 dan ni’n dathlu pythefnos o Wythnos Siaradwch Gernyweg sy’n dechrau efo gŵyl cerddoriaeth a barddoniaeth Fest Kernewek – y tro cyntaf i ŵyl o’r math hwn gael ei chynnal erioed. Felly beth am ddysgu ychydig o’r… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Netflix a’r Mabinogi – The Witcher ar TV

Ydy ni am weld elfenau o fytholeg Cymru am y tro cyntaf ar Netflix? Cawn weld yn fuan efo rhaglen deledu The Witcher. gan Daf Prys Os oes unrhyw gem dwi a Dr Elidir Jones yn medru cytuno arno fydd yn codi i’r brig ymysg y cwestiwn mawr o ‘Beth Yw’r Gem Orau Erioed’, yna, […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Luke Williams: Dadansoddi gemau pêl-droed Cymru / Analysing Wales’ Football Matches

Helo, Luke dw i, a dw i’n mynd i siarad am bêl-droed yn yr iaith Gymraeg! Dw i ddim yn berffaith efo’r iaith Gymraeg ond dw i’n mynd i drio ysgrifennu Cymraeg derbynniol wrth i mi ddal i ddysgu mwy. Dw i’n falch iawn o weithio efo parallel.cymru achos ei fod e’n gylchgrawn anhygoel ar gyfer dysgwyr. Hello, I’m Luke and I’m going to speak about football in the Welsh language! I’m not perfect with the Welsh language but I am going to try and write in better Welsh as… Parhau i ddarllen