Archif Misol: Awst 2019

fel y moroedd : y murlun mwyaf

Mae fy merch hynaf newydd gychwyn ar furlun arall. Mae hi a’i gŵr yn Harrisburg, Pensylvania ar hyn o bryd. Neithiwr roedden nhw wrthi’n taflu y dyluniad ar wal – y wal fwyaf mae hi erioed paentio murlun arno fo. Anghofiodd dynnu unrhyw lun yn anffodus… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y murlun mwyaf

Mae fy merch hynaf newydd gychwyn ar furlun arall. Mae hi a’i gŵr yn Harrisburg, Pensylvania ar hyn o bryd. Neithiwr roedden nhw wrthi’n taflu y dyluniad ar wal – y wal fwyaf mae hi erioed paentio murlun arno fo. Anghofiodd dynnu unrhyw lun yn anffodus… Parhau i ddarllen

shitclic: Dan glo

Gydag ailddarllediadau’n bla ar S4C ddiwedd Awst, rhaid troi at gyfryngau eraill am adloniant. Os ‘adloniant’ hefyd, achos dw i newydd orffen sglaffio (be ’di binge yn Gymraeg ’dwch?) cyfres frawychus pedair pennod ar Netflix, yn seiliedig ar ddigwyddi… Parhau i ddarllen

shitclic: Gŵyl goll

Crafu mwd y Maes o’m ’sgidia oeddwn i wrth sinc y gegin ryw noson, pan ddigwyddodd yr anffawd. Roeddwn i eisoes wedi pwdu braidd ar ôl methu â sicrhau tocyn euraidd i gig Mark Cyrff yn yr Eagles, a chael tolc nid ansylweddol i ’nghar ddyddiau ynghynt. … Parhau i ddarllen

shitclic: Cof cenedl

Bu’n haf o ben-blwyddi arbennig. Cawsom ein boddi gan raglenni ac erthyglau i gofio dwy garreg filltir nodedig yn hanes Cymru a’r bydysawd – hanner canrif ers coroni tywysog o Sais drosom, a hanner canrif ers i ddyn droedio’r lleuad.Doedd gen i fawr o … Parhau i ddarllen

Tŷ'r Cymry: Tymor Newydd / New Term 2019-20

Helo! Gobeithio eich bod wedi mwynhau gwyliau’r Haf ac yn barod i ddychwelyd nol i ddysgu a datblygu. Rydyn ni  wedi newid y pethau isod i symleiddio’r ffioedd ac i sicrhau dyfodol ariannol y busnes. Sesiwn Bore nawr yn dechrau am 08:30 Ses… Parhau i ddarllen

Morfablog: DeSmog UK

Lansiwyd DeSmog UK ym mis Medi 2014 fel porth cyfryngol ymchwiliol sy’n ymroddedig i dorri trwy’r troelli sy’n tywyllu’r ddadl ar ynni a’r amgylchedd ym Mhrydain. Ers hynny, mae eu tîm o newyddiadurwyr ac ymchwilwyr wedi dod yn ffynhonnell ddiofyn ar gyfer gwybodaeth gywir, wedi’i seilio ar ffeithiau ynghylch ymgyrchoedd gwybodaeth anghywir ar wyddoniaeth hinsawdd …

Parhau i ddarllen “DeSmog UK”

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Archif Traffyrdd Cymru

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Archif y Traffyrdd o dan Ddatganiad o Ymddiriedolaeth ym 1999 a’i chofrestru fel elusen ym mis Ionawr 2000. Datblygwyd yr ymddiriedolaeth o ganlyniad I awgrym Syr Peter Baldwin, Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Drafnidiaeth y dylai archif yn ymwneud â chyflawniad traffyrdd yn y DU gael ei chreu gan y rhai sy’n ymwneud â’r […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tŷ bwyta newydd

Des i o hyd i dŷ bwyta newydd yn y dref (drwy hysbysfwrdd enfawr wrth y draffordd.) Roeddwn i’n falch oherwydd bod gan y dref diffyg tai bwyta da. Es i ynghyd â’r gŵr yno i swper neithiwr. Newk’s ydy’r enw. Mae o yn ar ardal agored newydd lle datblygir… Parhau i ddarllen

Morfablog: Pwysigrwydd normaleiddio dwyieithrwydd yn XR Cymru

Ddim yn wneud hyn yn aml (unwaith o’r blaen, os dw i’n cofio’n iawn), ond dw i newydd bostio hyn ar Basecamp XR Cymru, ac yn meddwl falle byddai’n werth cael copi ohono fe fan hyn. The importance of bilingualism (in XR Cymru) Second attempt at making this shorter, and now into my third hour, …

Parhau i ddarllen “Pwysigrwydd normaleiddio dwyieithrwydd yn XR Cymru”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Colli’r Hen Flog

Dw i wedi sôn am hyn o’r blaen, ond y rheswm nad oes archif i’r blog ‘ma yw iddo fe gael ei hacio, sawl gwaith dros y “cyfnod segur”, sef rhywle rhwng diwedd fy amser gyda maes-e, a diwedd y flwyddyn diwetha, pan o’n i’n blogio yma yn achlusurol iawn. O beth dw i’n gallu …

Parhau i ddarllen “Colli’r Hen Flog”

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sut i helpu eich partner â gorbryder – yn ogystal â’ch hun

Gall byw â gorbryder fod yn anodd – mae’n bosibl bod eich meddyliau ar garlam, eich bod yn ofni tasgau y mae eraill yn eu gwneud yn hawdd ac efallai ei bod hi’n teimlo fel petai nad oes modd dianc o’ch pryderon. Ond mae caru rhywun â gorbryder yn gallu bod yn anodd hefyd. Efallai […]

The post Sut i helpu eich partner â gorbryder – yn ogystal â’ch hun appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cyfres fideos

Dw i newydd ffeindio cyfres newydd o fideos am Japan. Mae yna gynifer o eraill wrth gwrs, ond dw i erioed wedi gweld fideos rhagorol ym mhob agwedd fel y rhain. Rhaid canmol y gohebwyr sydd yn gyfarwydd iawn â diwylliant Japan hefyd. Dysgais bethau new… Parhau i ddarllen

Morfablog: Llosgi

Cerdd Osian Owen fel Bardd y Mis Radio Cymru

Llun: tân y tu hwnt i reolaeth yn ymledu i fferm ar hyd priffordd ym mwrdeistref Nova Santa Helena yn nhalaith Brasil Mato Grosso.

Ffotograffiaeth gan Joao Laet/AFP/Getty Images, ffeindiwyd a… Parhau i ddarllen

Morfablog: Gŵyl Gwrthryfel, Y Borth, 13-15 Medi 2019

(Wedi’i gopio o wefan swyddogol XR.) Gŵyl hyfforddi XR i uno Cymru! P’un a ydych chi’n wrthryfelwr profiadol neu’n darganfod XR am y tro cyntaf, ymunwch â ni i ddod at ein gilydd, i gael eich hyfforddi, i drefnu… a chael hwyl! • Hyfforddiant yn y Dull Di-Drais o Weithredu’n Uniongyrchol a Chyfathrebu• Sgyrsiau gan …

Parhau i ddarllen “Gŵyl Gwrthryfel, Y Borth, 13-15 Medi 2019”

Parhau i ddarllen

Morfablog: “Blogiwr ar newid hinsawdd”

Ces i’r fraint o gael erthygl yn rhifyn cyfredol Y Cymro, ar fy mhrofiadau fel aelod Gwrthryfel Difodiant, y protestiadau yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf, a pham dw i’n meddwl bod rhaid i “bobl normal fel fi” cael ein harestio yn y pen draw. Dyw’r erthygl ddim ar-lein (Y Cymro, natch), ond os chi’n fodlon …

Parhau i ddarllen ““Blogiwr ar newid hinsawdd””

Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Prorogio: y Goron ydi rhan o’r broblem

Dylan Iorwerth sy’n pwyso a mesur gambl fawr Boris Johnson Parhau i ddarllen

fel y moroedd : harddwch

Er nad oes golygfeydd gogoneddus fel rhai llefydd yn y byd, mae yna ddigon yn yr ardal yma i mi gael fy nghyfareddu o dro i dro. Wrth i’r haf adael ac mae’r hydref ar y trothwy, roedd y goedwig yn y gymdogaeth yn hardd dros ben y bore ‘ma. Fedr fy ffôn… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pedwar can mlwyddiant

Dyma hi eleni’n bedwar can mlwyddiant geni Morgan Llwyd y llenor o Gynfal yn Ardudwy. Fel awdur rhyddiaith grymus ac arloesol  y cofiwn Morgan Llwyd yn bennaf, y cyntaf yn wir i ysgrifennu llyfrau syniadol gwreiddiol Cymraeg.  Ond yr oedd hefyd yn dipyn o brydydd, a’i gerddi’n adlewyrchu cynnwrf mawr ei oes a’i genhadaeth bersonol […] Parhau i ddarllen

Gronyn: Ail ddechrau

Mae’n bryd ail afael yn Gronyn wedi seibiant yr haf. Caiff ei gyhoeddi y Sul nesaf, Medi 1 felly. Advertisements Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Brexit – canlyniad hen ragfarnau Prydeinig

Un o’r pethau mwyaf trawiadol – a diddorol mewn rhai ffyrdd – am yr holl fusnes Brexit yma – ydi’r ffaith bod cymysgedd o hen ragfarnau a mytholeg Prydeinig yn elfen greiddiol o’r ffordd mae cefnogwyr Brexit yn rhesymu ac yn rhesymoli eu agweddau. .Yr … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffefryn newydd

Fideos Derek o Ganada ydy rhai o fy ffefrynnau yn ddiweddar. Maethegydd feganiaid ac adeiladwr cyhyrau ydy o. Mae yna gynifer o fideos tebyg gan bobl eraill, ond ei gryfder sydd yn apelio at bawb ydy ei bersonoliaeth hoffus, yn fy nhyb i. Dw i ddim yn … Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Linden Peach: Pacifism, Peace and Modern Welsh Writing

Dywedir yn aml fod traddodiad heddychol yng Nghymru. Dechreuodd y traddodiad hwn gyda sylfaenu’r ‘Society for the Promotion of Permanent and Universal Peace’ a gwaith ‘Apostol Heddwch’ Henry Richard. Mae’r aelodaeth o sefydliadau heddychlon wedi cynnwys deallusion, diwinyddion, athrawon ac ysgrifenwyr sydd wedi cael dylanwad sylweddol ar ddiwylliant yng Nghymru. Yn aml daethon nhw o gymunedau agos, Cymraeg eu hiaith, oedd ffynhonnell syniadau allweddol yn heddychiaeth Gymraeg. Ymhellach, roedd y naill heddychwyr yn arfer nabod, ysbrydoli, a helpu’r llall. Dros amser, datblygodd heddychiaeth Gymraeg o fod yn fudiad oedd yn… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Tanau’r Amazon yn profi ynfydrwydd y syniad o sofraniaeth

All neb ohonom sydd ag unrhyw barch at y ddaear ond teimlo torcalon a dicter wrth weld y tanau sy’n dinistrio cyfoeth amhrisiadwy rhanbarth yr Amazon ar hyn o byd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : het goch

Mae blwyddyn newydd brifysgolion newydd gychwyn; mae fy mab ifancaf, myfyriwr y drydedd flwyddyn, wedi setlo i lawr mewn neuadd breswyl wahanol. Roedd ganddo ychydig o ansicrwydd cyn cyfarfod ei gydletywr newydd wrth reswm, ond roedd o’n gwybod y bydda… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Mae’r cynhaeaf yn parhau

Mae o mor boeth yma. Roedden yn meddwl bod yr haf drosodd a dyma’r tywydd poeth yn dod yn ol. Beth bynnag – does dim modd mynd allan yn ystod y dydd (yn fy marn i) – felly allan ar y comin yn gynnar gyda Teo, ac yn ol yn erbyn ryw 9.15 mewn pryd i… Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Croes, oh… yn ôl

Ymddiheuriadau bod y wefan hon wedi bod i lawr am gymaint o amser. Gobeithio bod popeth yn gweithio o hyd.
Parhau i ddarllen

fel y moroedd : copi enfwar

Mae gan fy merch hynaf gelf newydd i werthu, sef copi enfawr (60 x 34 modfedd) o’i murlun cyntaf a greodd yn Oklahoma City. “Mae Ffortiwn yn Ffafrio’r Dewrion” ydy’r teitl. Mae o’n drawiadol a dweud y lleiaf.  Parhau i ddarllen

Blog Colin: Annibyniaeth ddienaid neu annibyniaeth go iawn?

“Mae’n rhaid i[’r mudiad cenedlaethol] ddangos i bobl Iwerddon nad yw ein cenedlaetholdeb yn ddim byd mwy na delfrydu melancolaidd o‘r gorffennol, ond hefyd bod ganddo’r gallu i greu atebion pendant a chlir i broblemau’r presennol… Gellid pledio y byddai delfryd o Weriniaeth Sosialaidd yn awgrymu, fel y mae, chwyldro gwleidyddol ac economaidd cyflawn, a […] Parhau i ddarllen

meddwl.org: Un diwrnod, blynyddoedd o frwydro

Mae’r blog hwn yn cyfeirio at hunanladdiad a cham-drin rhywiol.    Oni’n arfer bod mor hapus, yn mwynhau bywyd, gyda dipyn o ffrindiau, ac yn ‘joio fy hun. Mae bywyd yn greulon weithiau, ond mae’r rhwystrau yma yna i’ch profi medda’ nhw, ac mae pob cam ti’n gymryd i ddod dros y rhwystrau sy’ o […]

The post Un diwrnod, blynyddoedd o frwydro appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dim ond yn japan

Gosodwyd dau ddwsin o gamerâu diogelwch tu mewn. Bydd y siop heb staff rhwng 12 a 5 o’r gloch yn y bore; bydd y cwsmeriaid yn siopa (wedi cael tynnu eu llun at y drws,) talu drwy gerdyn credid a mynd gyda’r nwyddau. Er mwyn datrys problem prinder llafu… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cymdeithas byd chwarel

Erthygl arall o’r archif; y tro hwn o rifyn Gorffennaf 1979. (Lluniwyd o ysgrif Ifor Jones, ‘Hunangofiant Creigiwr’, Y Caban, 1958)
Nodwedd arbennig bywyd chwarel flynyddoedd yn ôl oedd agosatrwydd y gymdeithas; brawdgarwch a orlifodd i fywyd y dref ga… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pris am geinder

Cynigir shaved ice gan un o dai bwyta Gajoen yn Tokyo ers mis Gorffennaf hefyd. Mae yna ddau fath – melon a phîn-afal. O’i gymharu â rhai Morinoen (gweler isod,) maen nhw’n llawer llai. Rhaid dweud bod nhw’n edrych yn gain dros ben. Mae’r prisiau’n adl… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hanner maint

Aeth fy nghefnder yn Japan i siop de lle mae fy merch yn gweithio ynddi. Postiodd lun ohonyn nhw’n ddau o flaen shaved ice enfawr gyda syryp o flas te wedi’i rostio drosodd. Gofynnodd o am hanner maint, ac eto enfawr ydy’r bowlen honno! Mae’n braf cael… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: 10 rheswm i ymweld â’r Senedd yr haf hwn

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg Chwilio am rywbeth i’w wneud y penwythnos hwn? Beth am fynd i Fae Caerdydd i ymweld â’r Senedd? O wleidyddiaeth i bensaernïaeth, o gelf i gynhyrchion Cymreig, mae gan y Senedd rywbeth at ddant pawb. 1. Y bensaernïaeth a’r dyluniad sydd wedi ennill … Continue reading 10 rheswm i ymweld â’r Senedd yr haf hwn Parhau i ddarllen

meddwl.org: Fideos o’r digwyddiad ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’

 
The post Fideos o’r digwyddiad ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ appeared first on meddwl.org.
Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Llyfrau Lloffion Jiwbilî Sefydliad y Mercher, 1965

Cafodd Sefydliad y Merched ei sefydlu gyntaf ym 1897 yn Ontario, Canada, yn gangen o Sefydliad y Ffermwyr. Pan agorwyd cangen gyntaf y DU, yn Llanfairpwll, Ynys Môn, ym Medi 1915, ei hamcanion craidd oedd helpu i wella bywydau’r sawl oedd yn byw mewn cymunedau gwledig, ac annog menywod i chware rhan amlycach yn yr ymdrech […] Parhau i ddarllen

daflog: Gwefannau archif BBC Cymru

Rwy newydd ddanfon yr ymholiad canlynol i’r BBC. Pam fod holl hen wefannau BBC Cymru wedi diflannu? Dyma’r rhai oedd wedi nodi gyda “Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach” e.e. https://www.bbc.co.uk/cymru/cerddoriaeth neu … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mac newydd

Prynais liniadur MAC newydd, wel ddim yn newydd sbon, ond un wedi’i atgyweirio. Mae’n gyflym ac yn wych beth bynnag. Y peth gorau i mi ydy fy mod i’n medru ei gludo i le bynnag dw i eisiau yn y tŷ. Roedd yr hen MAC mawr ar ddesg mewn cornel tywyll, a d… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: NINNAU: The North American Welsh Newspaper

NINNAU is the North American Welsh newspaper, published bi-monthly, with 28 comprehensive pages of news, articles, reviews and what’s on calendars. Its contributors include many Welsh-heritage North Americans, Welsh ex-pats and some notable names still living in Wales. Print and digital subscription rates are very reasonable, and this article gives you a small taste of the items published. It works in partnership with the Welsh North American Association and the annual North American Festival of Wales. Ontario Welsh Festival, London, Ontario, April 26–28 by Hefina Phillips Even non-Welsh people are… Parhau i ddarllen

petroc: Crwydro’r maes 2019

Wythnos arall mewn dinas hollol gymraeg, mewn cae wrth ochr afon Conwy. Theatr bob dydd a nos, ond nid un drama ond  dewis ohonynt. Gormod o ddewis, methu mynd i’r babell len oherwydd darlith diddorol, neu hoff fand yn chwarae. Gorfod ffoi o hen ffrindiau i hegla hi dros y maes i ddigwyddiad arall. Cyfleoedd … Parhau i ddarllen

meddwl.org: Profiad gorfeddyliwr ar ddiwrnod ‘Steddfod – Carwyn Tywyn

Cefais fy nghyffwrdd i’r byw gan eiriau fy nghyd-delynor Dylan Cernyw mewn blog i wefan Meddwl yn ddiweddar, ac mae blog Dylan wedi bod yn ysgogiad i minnau rhoi pen ar bapur hefyd. Yn ei flog, dywedodd Dylan ei bod e’n gallu ‘cuddio tu ôl i’r delyn’, a dyma osodiad y gallwn innau uniaethu ag e’n […]

The post Profiad gorfeddyliwr ar ddiwrnod ‘Steddfod – Carwyn Tywyn appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad | Pyrth Uffern gan Llwyd Owen

Mae Pyrth Uffern gan Llwyd Owen yn nofel gyffrous ac anturus yn adrodd hanes dau gyfnod cythryblus yn hanes bywyd DS Rolant Price o Adran Dditectifs Gerddi Hwyan. Mae un rhan o’r stori yn canolbwyntio ar ymdrechion obsesiynol ‘Rol’ i ddal troseddwr rhyw a llofrudd sy’n ysbeilio ar ferched ifanc yn y dref; a’r rhan […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: The Joy Formidable: Lansio’r Gŵyl Aruthrol / Launching the Formidable Festival

Band roc o’r Wyddgrug yw’r Joy Formidable sy’n canu yn ddwyieithog ac yn teithio’r byd yn rheolaidd. Ddim yn fodlon â bod yn boblogaidd iawn o hyd 10 mlynedd ar ôl ffurfio, maen nhw’n lansio gŵyl yn Tramshed Caerdydd ym mis Tachwedd- Gŵyl Aruthrol. Yma mae Ritzy, Rhidian a Matt yn ateb rhai o gwestiynau Parallel.cymru… The Joy Formidable are a rock band from Mold who sing bilingually and regularly tour the world. Not content with still being very popular 10 years after forming, they are launching a festival at… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Deryn Nos a’i Deithiau

“A’i fel hyn ‘roedd hi?” Dyna mae ‘T.W’ yn holi yn yr erthygl hon o rifyn Ebrill 1988.Dafydd Roberts yw’r awdur, COF CENEDL III yw’r gyfrol, a’r testun yw golwg arall ar fywyd ardaloedd y chwareli.  “Gwerthoedd y capel oedd gwerthoedd y gymdeithas” yw… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Enw Gorsedd

Trech Awen na thywydd, fel a ddigwyddodd droeon yn hanes yr Eisteddfod; trech na llawer peth arall hefyd. Llongyfarchiadau i holl drefnwyr Llanrwst, petai ond am hwylustod y parcio a’r bysus gwennol. Gorsedd Cymru? Mae ar batrwm Gorsedd Môn, Gorsedd Powys a Gorsedd Cernyw, ac efallai bod rhyw synnwyr yn hynny. (Yn fy hen ardal […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gyoza heb glwten

Iawn. Prynais gig twrci eto. Dyma goginio gyoza, heb glwten ar gyfer fy mab. Defnyddiais bapur reis am y tro cyntaf. Peth rhyfedd ydy o sydd yn solet fel plastig ond bydd yn meddalhau mewn dŵr poeth mewn hanner munud. Roedd yn dipyn o her i’w drin, ond… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Cysylltu ar ran y wasg yn chwilio am gyfranwyr i raglen neu erthygl…

Oherwydd y nifer o geisiadau rydyn ni’n ei dderbyn, prinder amser a’r ffaith ein bod yn fudiad hollol wirfoddol â phob un ohonom yn gweithio/astudio llawn amser fel arall hefyd, ni allwn fynd ati i ddarganfod siaradwyr ar ran eraill. Dyma sut allwn ni gynnig helpu: 1. Os ydych chi’n creu neges ar Twitter neu […]

The post Cysylltu ar ran y wasg yn chwilio am gyfranwyr i raglen neu erthygl… appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : buddugoliaeth

Buddugoliaeth o’r diwedd! Roedd yn frwydr galed a hir iawn. Dydy’r gwiwerod yn medru cyrraedd y bwydwr adar o gwbl. Dim ond yr hadau sydd yn disgyn oddi wrtho maen nhw’ eu bwyta. Mae Cardinal (gwryw) yn prysur fwydo ei fabis newydd. Mae gynnon ni weste… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sesiwn Meddwl.org – Eisteddfod Sir Conwy 2019 : Heno

Ar Lwyfan y Llannerch yn yr Eisteddfod yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth Non Parry gadeirio sesiwn hynod ddifyr yn trafod a yw perfformio’n effeithio ar iechyd meddwl, gyda Miriam Isaac, Gruff Jones a Carys Eleri. Diolch i raglen Heno am ddod draw i greu eitem am y digwyddiad. Lluniau Eisteddfod 2019 FIDEO: Non Parry a […]

The post Sesiwn Meddwl.org – Eisteddfod Sir Conwy 2019 : Heno appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen