Archif Misol: Hydref 2019

Blog Glyn Adda: Tyrcwn call

Echdoe fe bleidleisiodd Aelodau Seneddol Plaid Cymru yn erbyn cael etholiad cyn y Nadolig. Am unwaith dyma dyrcwn call. Ond y ffordd arall yr aeth y mwyafrif y tro hwn. Ni ddoed â’r dyddiad ymlaen ddigon i blesio’r Democratiaid Rhyddfrydol, oedd yn poeni y byddai myfyrwyr y colegau … mewn etholaethau arbennig … yn dechrau […] Parhau i ddarllen

shitclic: Radio pwy?

Erbyn adeg yma’r flwyddyn nesaf, fydd o ddim yno. Bloc concrid y BBC yn Llandaf a agorwyd ym 1966, sydd i’w ddymchwel er mwyn gwneud lle i 400 o dai a fflatiau hyd Heol Llantrisant, tagfa waetha’r brifddinas yn barod. Bydd 1,200 o gyfryngis (gan gynnwy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : caru israel

Dw i’n dal i wrando ar bregeth gan Pastor Paul o Gapel Galfaria bob bore, a chael fy mendithio gan ei fewnwelediad drwy’r Ysbryd Glân. Yn ei bregeth heddiw cyhoeddodd ei gariad diffuant tuag at Israel unwaith eto; dylai pob Cristion garu Israel; fedrit… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Sut i ddylunio mudiad sy’n gwrando

Mae’n ymddangos i mi fod gwrando yn hollbwysig i bwnc fy mlogbost ddiwethaf i, sef dysgu.

Fe wnaeth Kelly Doonan trydar amdano gwynion fel ffynhonnell o ddysgu sy’n cael eu hanwybyddu. Mae yna cymaint o ffynonellau gwybodaeth ar gael, ond eto mae sefydliadau wedi’u cynllunio i’w ddarparu yn lle gwrando.

The best example of seen of this is how we use complaints information. There is so much rich feedback and learning in the feedback people give us in complaints, and organisations often aren’t able to see it and use it. https://t.co/snlmXRrAyo

 — @allyblue22

Mae Naomi Stanford wedi ysgrifennu blogbost wych ar sut mae sefydliad sy’n gwrando yn edrych. Mae Naomi yn tynnu themâu allan o adroddiad ar “Greu Pensaernïaeth Gwrando Mewn Sefydliadau,” sy’n awgrymu bod angen i sefydliadau wrando ar raddfa fawr. Mae’r adroddiad yn dweud bod y rhain yn elfennau allweddol:

1. Diwylliant o wrando

2. Polisïau ar gyfer gwrando

3. Mynd i’r afael â gwleidyddiaeth gwrando

4. Strwythurau a phrosesau gwrando

5. Technolegau ar gyfer gwrando

6. Adnoddau ar gyfer gwrando

7. Sgiliau

8. Mynegiant o wrando ar wneud penderfyniadau a llunio polisïau

Rwy’n hoff iawn o rai o’r rhain, yn enwedig diwylliant a sgiliau. Dyw rhai eraill ddim cweit mor allweddol yn fy marn i. Dyw strwythur ddim yn gorbwysig.

Mae rhywun yn gofyn i genie i newid strwythur ei mudiad, ac mae’r genie yn caniatáu hyn. Does dim byd yn newid.
Delwedd gan @agile_memes. Rhannwyd gan Helen Bevan https://twitter.com/helenbevan/status/1188025831328751618

Ac o ran dechnoleg — does dim synnwyr cael y dechnoleg orau yn y byd os nad yw’n cael ei defnyddio a’i alinio â phwrpas.

Mae gwe 2.0 wedi meddwl bod y mwyafrif ohonom wedi gallu cyrchu technoleg o’r fath yma ers sbel. Ond serch hyn, dydyn ni heb wireddu posibiliadau’r dechnoleg yma’n llawn. Mae gan Paul Taylor blogbost gwych ar wneud synnwyr o gyfryngau cymdeithasol a dysgu, lle mae’n gwneud y pwynt gwych yma:

“Mae pobl yn ymfudo’n gyflym i ffwrdd o’r cyfryngau mawr prif ffrwd, i ffwrdd o fodelau a reolir yn ganolog. Mae llawer ohonom yn creu ein rhwydweithiau ein hunain — yn gwneud cysylltiadau newydd a defnyddio’r cymunedau yma i bontio’r bwlch rhwng arloesi a gwneud gwaith.”

Mae’r newid mewn lleoliad pŵer yn cysylltu’n dda â’r hyn y mae Naomi yn ei ddisgrifio yn ei blogbost fel gwrando ar raddfa fawr:

“Rhaid i gyfathrebu ar draws ffiniau gynnwys gwrando agored a moesegol, dim jyst casglu gwybodaeth neu wrando’n ddethol i wasanaethu eich diddordebau’ch hun. Rydym yn clywed yn aml am gyfathrebu’n torri i lawr, a’r duedd yw credu bod hyn yn cael eu hachosi trwy beidio â gwneud achos (h.y. siarad) yn ddigon da. Ond anaml y mae diffyg siarad yn achosi diffyg cyfathrebu; mae diffyg cyfathrebu fel arfer o ganlyniad i ddiffyg gwrando.”

Rwy’n caru’r cysyniad o wrando moesegol. Mae’n cyd-fynd â’m profiad o ymgynghori, ble mae’n cael ei wneud oherwydd gofynion cyfreithiol yn lle awydd gwirioneddol i wrando er mwyn llywio dyluniad gwasanaeth.

Cymhlethdod

Dyw un maint ddim yn addas i bawb o fewn amgylchedd cymhleth. Felly oes yna sgil fwy pwysig na gwrando?

Os mai’r stori yw’r mesur ble does dim perthynas clir rhwng achos ac effaith (fel mae Complex Wales yn amlinellu yn ei gyfres o flogbostau), sut allwn ni synhwyro pa gamau sy’n ofynnol? Mae gwrando yn allweddol i ddeall sut mae ein gwasanaethau’n teimlo i bobl. Os ydym am drin pobl fel unigolion, yna mae rhaid i ni ddeall amrywiad a sut y gallwn ymateb iddo.

Gwneud synnwyr

Defnyddiais Sensemaker ychydig yn fy swydd flaenorol. Mae’n fodd cŵl o fynd i’r afael â data o ffynonellau torfol a chanolbwyntio ar yr unigolyn.

Edrychais am wybodaeth bellach ar wneud synnwyr, neu “sensemaking.” Mae Dave Snowden o Cognitive Edge wedi ysgrifennu blogbost ddiddorol ar hyn ble mae’n dyfynnu diffiniad Klein o’r term:

“Gwneud synnwyr yw’r gallu neu’r ymgais i wneud synnwyr o sefyllfa amwys. Yn fwy union, gwneud synnwyr yw’r broses o greu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth sefyllfaol mewn sefyllfaoedd o gymhlethdod neu ansicrwydd uchel er mwyn gwneud penderfyniadau. Mae’n ymdrech barhaus, llawn cymhelliant i ddeall cysylltiadau (a all fod ymhlith pobl, llefydd a digwyddiadau) er mwyn rhagweld eu taflwybrau a gweithredu’n effeithiol.”

Rwy’n hoff iawn o’r cysyniad yma gan ei fod yn rhoi pwyslais ar bobl a chysylltiadau, yn ogystal â’r agwedd sefyllfaol. Fel y soniais yn fy mlogbost ar y modd y mae gwasanaethau’n effeithio ar bobl, gall diffyg dealltwriaeth arwain at wasanaethau aneffeithiol ac aneffeithiol sy’n effeithio bywydau pobl yn negyddol.

Gallwn feio systemau gwael, yn hytrach na phobl am wasanaethau fel hyn. Mae pobl yn gweithio i wasanaethau cyhoeddus oherwydd maen nhw eisiau gwneud gwahaniaeth. Gall gwrando go iawn helpu unigolion a sefydliadau i gofio pam roeddem am wneud ein gwaith yn y lle cyntaf, sef er mwyn helpu pobl. Mae sicrhau bod gwrando wrth wraidd ein gwaith yn ffordd wych o ailffocysu a dychwelyd ato hynny.


Sut i ddylunio mudiad sy’n gwrando was originally published in Gwneud pethau gwell on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Parhau i ddarllen

shitclic: Gwylio Cymru’n colli

A fo ben bid BoksRo’n i’n ofni’r gwaethaf bore Sul. Yr hen deimlad gorhyderus yna, y cyffro, mentro’n lwc ymhell cyn y gic gynta. Y “bwrlwm” hyd yn oed, chwadal gormod o gyflwynwyr S4C.Beiwch Llinos Lee. Wel, nid Llinos Lee yn benodol, ond ei chyflogwy… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Y Dyn Dweud Drefn

Dwi wedi dotio at y llyfr bach yma! Llyfr cyntaf awdur newydd sbon, ac mae’n debyg ei fod wedi gweld golau dydd am y tro cyntaf fel rhan o bortffolio ar gyfer modiwl Ysgrifennu Creadigol yn Adran Gymraeg Prifysgol Abersytwyth. Dwi mor falch bod llyfrau plant yn cael eu croesawu fel rhan o fodiwl o’r […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Y Dyn Dweud Drefn

Dwi wedi dotio at y llyfr bach yma! Llyfr cyntaf awdur newydd sbon, ac mae’n debyg ei fod wedi gweld golau dydd am y tro cyntaf fel rhan o bortffolio ar gyfer modiwl Ysgrifennu Creadigol yn Adran Gymraeg Prifysgol Abersytwyth. Dwi mor falch bod llyfrau plant yn cael eu croesawu fel rhan o fodiwl o’r […] Parhau i ddarllen

Pethau by Chain: 10 Oleh-oleh Khas Bali, Pie Susu hingga Baju Barong

Oleh-oleh merupakan hal wajib yang harus dibawa setelah selesai berlibur di suatu tempat termasuk dengan Bali. Selain sebagai kenang-kenangan bahwa kamu pernah berlibur ke Bali, oleh-oleh juga bisa dijadikan hadiah untuk orang di rumah yang tidak bisa ikut berlibur. Banyak sekali pilihan oleh-oleh yang bisa kamu bawa pulang di Bali, bisa berupa makanan khas maupun … Continue reading 10 Oleh-oleh Khas Bali, Pie Susu hingga Baju Barong

The post 10 Oleh-oleh Khas Bali, Pie Susu hingga Baju Barong appeared first on Pethau by Chain.

Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Marathon Eryri 2019: Dipyn o ras

Wrth i mi ysgrifennu’r rhagolwg ar gyfer Marathon Eryri ddiwedd wythnos diwethaf, roedd gen i deimlad ei bod hi’n mynd i fod yn ras ddifyr eleni…a waw, chawsom ni mo’n siomi! Ar ôl i Russell Bentley arwain y ras yn gyfforddus o’r dechrau i’r diwedd llynedd, ro’n i’n gobeithio am frwydr agosach eleni, yn enwedig […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : seigiau gwahanol

Dw i bron yn sicr bod gen i anoddefiad FODMAP, wedi dilyn y diet arbennig am sbel. Dw i’n ceisio fy ngorau i osgoi’r bwyd sydd yn achosi problemau, a hefyd gwneud yn siŵr fy mod i’n cael digon o faetholion. Rhaid paratoi seigiau gwahanol yn aml felly. … Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: ‘Gweld mewn Lliw’ gan James Clerk Maxwell

Ymhlith y casgliad o bamffledi Gladstone sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol mae cannoedd o bapurau o gasgliad y Parchedig Bartholomew Price, mathemategydd a ddaliodd gadair […]

The post ‘Gweld mewn Lliw’ gan James Clerk Maxwell appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Gwaed Morgannwg: Cofnodion Iechyd a Llesiant yng Nghasgliadau’r Diwydiant Glo – Archwiliadau Meddygol Gweithwyr Anafedig

Mae Grant Adnoddau Ymchwil Ymddiriedaeth Wellcome wedi caniatáu i ni gatalogio a chadw cofnodion cwmni pwll glo cyn-freinio a’r Bwrdd Glo Cenedlaethol. Mae’r Ymddiriedaeth Wellcome yn sefydliad elusennol rhyngwladol sydd wedi ymrwymo i wella iechyd ac, yn hyn o beth, un o brif nodau’r project yw gwella mynediad at gofnodion ynghylch materion meddygol a llesiant. […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y gêm olaf

Ces i wahoddiad arall gan Gymdeithas Dewi Sant Japan i weld y gêm rhwng Cymru a Seland Newydd ddydd Sadwrn:Annwyl pawb,Mae’n anodd gyrru’r gwahoddiad hwn; dw i’n sicr eich bod chi’n dal i ddolurio ers dydd Sul diwethaf. Nad y cyflawniad gwaethaf bydd g… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff Lyfrau Cynan Llwyd

Dach chi’n cofio i mi ganmol nofel ‘Tom’ gan Cynan Llwyd i’r cymylau? Wel, fo ydi’r awdur diweddara i ateb fy nghwestiynau am ei hoff lyfrau yn blentyn. Un o ardal Aberystwyth ydi o’n wreiddiol ond mae o bellach yn byw yn Grangetown, Caerdydd gyda’i wraig Rachel. Pan na fydd o’n sgwennu mae’n darllen neu’n […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff Lyfrau Cynan Llwyd

Dach chi’n cofio i mi ganmol nofel ‘Tom’ gan Cynan Llwyd i’r cymylau? Wel, fo ydi’r awdur diweddara i ateb fy nghwestiynau am ei hoff lyfrau yn blentyn. Un o ardal Aberystwyth ydi o’n wreiddiol ond mae o bellach yn byw yn Grangetown, Caerdydd gyda’i wraig Rachel. Pan na fydd o’n sgwennu mae’n darllen neu’n […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Y Boced Wag – llyfr am fabwysiadu i blant

Y llyfr Cymraeg cyntaf erioed i gyflwyno’r syniad o fabwysiadu i blant bach dan 7! Syniad gwych gan Eurgain Haf, yr awdur. Ac amseru da hefyd: mae’n Wythnos Mabwysiadu Hydref 14-20 eleni. Mae Eurgain yn gwybod am be mae’n sôn gan ei bod hi wedi mabwysiadu plentyn pan oedd yn fabi, a ganddo fo y […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: R-Bennig Arbennig

Bu cwmni recordiau R-Bennig yn weithgar iawn yn rhyddhau recordiau rhwng tua 1990 a 2005 cyn i’w perchennog Johnny R (sef John Robbins o Gwalchmai) symud ymalen at borfeydd eraill. Rhyddhawyd bron i 130 o recordiau ar y brif label a nifer bach of is-labeli fel Egni a Statws. Bandiau fel Waw Ffactyr, A5, VaffanParhau i ddarllen “R-Bennig Arbennig” Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: R-Bennig Arbennig

Bu cwmni recordiau R-Bennig yn weithgar iawn yn rhyddhau recordiau rhwng tua 1990 a 2005 cyn i’w perchennog Johnny R (sef John Robbins o Gwalchmai) symud ymalen at borfeydd eraill. Rhyddhawyd bron i 130 o recordiau ar y brif label a nifer bach of is-labeli fel Egni a Statws. Bandiau fel Waw Ffactyr, A5, VaffanParhau i ddarllen “R-Bennig Arbennig” Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: R-Bennig Arbennig

Bu cwmni recordiau R-Bennig yn weithgar iawn yn rhyddhau recordiau rhwng tua 1990 a 2005 cyn i’w perchennog Johnny R (sef John Robbins o Gwalchmai) symud ymalen at borfeydd eraill. Rhyddhawyd bron i 130 o recordiau ar y brif label a nifer bach of is-labeli fel Egni a Statws. Bandiau fel Waw Ffactyr, A5, Vaffan […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yn ôl at "persuasion"

Wedi gorffen gwrando ar lyfr clywedol Jane Ayre, roeddwn i’n chwilio am un newydd, ond methais. Mae yna gannoedd ar gael dw i’n gwybod ond mae’n anodd ffeindio un dw i’n ei hoffi. Dyma fi, yn ôl at Jane Austen, Persuasion i fod yn fanwl. Fy hoff stori … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Fy Manod

Mae dylanwad y filltir sgwâr yn allweddol yn aml iawn wrth i rywun ddatblygu diddordebau, a’r rheiny’n aml yn arwain at yrfa greadigol. Mae Gwyn Vaughan Jones yn adnabyddus heddiw fel actor ar gyfres boblogaidd Rownd a Rownd. Yma cawn gipolwg ar ei dai… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Adar mudol

Ddoe, gyda’r clociau wedi newid, es i’r warchodfa i wylio’r tîm BTO yn modrwyo adar.  Mae rhwyd yn cael ei roi i fyny a wedyn mae’r adar sydd wedi ei dal yn cael ei bwyso a mesuro a modrwyo cyn iddynt hedfan i ffwrdd.Yr amser yma o’r flwyddyn mae … Parhau i ddarllen

Gronyn: Tri deg naw

Nifer llyfrau’r Hen Destament a’r ‘Steps’ yn un o nofelau John Buchan; blwyddyn dechrau’r Ail Ryfel Byd; a theitl un o ganeuon Queen. Ond fore Mercher diwethaf, clywyd am 39 arall. Yn Essex, cafwyd 39 o bobl yn farw yng nghefn lori. Credir bod y trelar wedi glanio ym mhorthladd Purfleet ryw awr a hanner […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ar y naw ?

Rydym wedi cael un gynghrair anfad yn ddiweddar, sef honno rhwng Plaid Cymru a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn isetholiad Brycheiniog a Maesyfed. A heddiw dyma sôn am un arall. Y Democratiaid a’r SNP y tro hwn yn uno i alw am ddwyn etholiad cyffredinol arfaethedig Boris ymlaen o’r deuddegfed o Ragfyr i’r nawfed. Pam y tridiau […] Parhau i ddarllen

meddwl.org: Myfyrdod – Delweddu bore da a hapus : Dr Liza Thomas

Myfyrdod yn defnyddio sgiliau delweddu i helpu gydag anhwylder affeithiol tymhorol (SAD) i wrando arno drwy’r misoedd tywyll.

GWYBODAETH: Ymlacio
GWYBODAETH: Anhwylder Affeithiol Tymhorol
ERTHYGL: Ymdopi gydag Anhwylder Affeithiol Tymhorol

Th… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : moka

Dw i wedi ail ddarganfod fy moka yn ddiweddar. Mae’n dipyn o drafferth paratoi coffi ynddo fo (a’i lanhau) a dweud a gwir, ond mae’n wrth ei chweil er mwyn mwynhau paned o goffi gwych. Bydda i’n ychwanegu llwyaid o hufen heb lefrith sydd yn taro’r deud… Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Delysé

Cwmni o Lundain a ryddhaodd nifer o recordiau Cymraeg a Chymreig yn y 50au a’r 60au, darlleniadau o straeon plant yn Saesneg, a cherddoriaeth glasurol. Roedd yna ychydig o is-labeli, fel Envoy, Isabella a Voyager. Delysé oedd y cwmni recordiau cyntaf i’w sefydlu gan ddynes, Isabella Wallich, ym 1954. Ganwyd hi yn Isabella Valli ynParhau i ddarllen “Delysé” Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Delysé

Cwmni o Lundain a ryddhaodd nifer o recordiau Cymraeg a Chymreig yn y 50au a’r 60au, darlleniadau o straeon plant yn Saesneg, a cherddoriaeth glasurol. Roedd yna ychydig o is-labeli, fel Envoy, Isabella a Voyager. Delysé oedd y cwmni recordiau cyntaf i’w sefydlu gan ddynes, Isabella Wallich, ym 1954. Ganwyd hi yn Isabella Valli ynParhau i ddarllen “Delysé” Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Delysé

Cwmni o Lundain a ryddhaodd nifer o recordiau Cymraeg a Chymreig yn y 50au a’r 60au, darlleniadau o straeon plant yn Saesneg, a cherddoriaeth glasurol. Roedd yna ychydig o is-labeli, fel Envoy, Isabella a Voyager. Delysé oedd y cwmni recordiau cyntaf i’w sefydlu gan ddynes, Isabella Wallich, ym 1954. Ganwyd hi yn Isabella Valli yn […] Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sesiynau cwnsela i 11,000 o bobl ifanc yng Nghymru : BBC Cymru Fyw

Fe gafodd dros 11,000 o bobl ifanc sesiynau cwnsela i ddelio â phryderon yn 2017-18, yn ôl Llywodraeth Cymru. Maen nhw hefyd wedi amcangyfrif bod tua thri phlentyn ym mhob dosbarth ar gyfartaledd yn delio â phroblem iechyd meddwl. Dywedodd elusen Barnado’s Cymru fod cynnydd o 56% wedi bod yn nifer y plant maen nhw […]

The post Sesiynau cwnsela i 11,000 o bobl ifanc yng Nghymru : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llwyddiant ysgubol

Cafodd Israel y nifer mwyaf o dwristiaid erioed eleni, diolch heb os, i weithgareddau didostur BDS rhyngwladol. Well iddyn nhw sylweddoli po fwyaf maen nhw’n ymosod ar Israel, y mwyaf cefnogol bydd y Cristnogion iddi hi. Llofruddiais ddeiseb yn dd… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad 81: 9 mlynedd yn y busnes

Ar bennod ddiweddaraf dy hoff bodlediad oedd-yn-arfer-bod-am-tech-ond-sy-rŵan-am-Duw-â-ŵyr-be: Watchdog yn mynd yn gonzo ar Monzo; mwy o ddoethineb Craig Mod, ac mi aeth Iestyn i weld Joker 🤡🤡🤡
Mae’r after party yn llawn awgrymiadau anime a sci-fi i lleddfu nosweithiau tywyll yr hydref, joiwch!

The post Haclediad 81: 9 mlynedd yn y busnes appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Marathon Eryri: Rhagolwg o farathon fwyaf Cymru

Mae ‘na sawl marathon arall, ond does dim un fel Marathon Eryri. Dwi heb redeg marathon eto – y bwriad ydy rhedeg yn Llundain fis Ebrill. Dwi wastad wedi isio rhedeg marathon Llundain ers yn ifanc, a ddim wir yn rhedeg. Mae’n debyg bydd y byg yn cydio unwaith fyddai wedi rhedeg y gyntaf, ond […] Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: The Moon-eyed People

Chwedl o Gymru ac Appalachia ar gyfer Calan Gaeaf Ar ddiwedd mis Mai 2019, agorodd arddangosfa o gelf werinol Gymreig o’r enw ‘Meddygon, Swynion a […]

The post The Moon-eyed People appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sesiwn Llannerch meddwl.org Eisteddfod 2019 : Lŵp S4C

Eitem gan Lŵp S4C am ein sesiwn ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ yn Eisteddfod 2019.

FIDEOS: Trafodaeth ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’
FIDEO: Sesiwn meddwl.org : Heno

The post Sesiwn Llannerch meddwl.org Eisteddf… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sesiwn Llannerch meddwl.org Eisteddfod 2019 : Lŵp S4C

Eitem gan Lŵp S4C am ein sesiwn ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ yn Eisteddfod 2019.

FIDEOS: Trafodaeth ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’
FIDEO: Sesiwn meddwl.org : Heno

The post Sesiwn Llannerch meddwl.org Eisteddf… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Fideos o’r digwyddiad ‘Darllen yn Well: Iechyd Meddwl’

Clipiau fideo o’r digwyddiad ‘Darllen yn Well: Iechyd Meddwl’ a gynhaliwyd yn Eisteddfod 2019 gyda Bethan Hughes, Manon Elin, Dewi Wyn Williams ac Angharad Tomos.

FIDEOS: Trafodaeth ‘Gyrru Drwy Storom: Pwysigrwydd trafod iechy… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Fideos o’r digwyddiad ‘Darllen yn Well: Iechyd Meddwl’

Clipiau fideo o’r digwyddiad ‘Darllen yn Well: Iechyd Meddwl’ a gynhaliwyd yn Eisteddfod 2019 gyda Bethan Hughes, Manon Elin, Dewi Wyn Williams ac Angharad Tomos.

FIDEOS: Trafodaeth ‘Gyrru Drwy Storom: Pwysigrwydd trafod iechy… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Y gêm can pelen: gimic, neu hwb i griced yng Nghymru?

Alun Rhys Chivers sy’n trafod y datblygiad diweddaraf ar y maes Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cyn codi

Dw i’n deffro yn gynnar yn naturiol heb gymorth cloc larwm y dyddiau hyn. Er mwyn cael mantais ar yr effaith heneiddio hon, penderfynais wrando ar emyn ar fy ffôn yn y gwely cyn codi. Mor Fawr Wyt Ti ydy fy ffefryn ar hyn o bryd. Mae’n fodd braf i dreu… Parhau i ddarllen

Gronyn: Newid amser yn Neiniolen

Mae amser yr oedfa yn Neiniolen y Sul nesaf, Hydref 27, wedi ei newid. Bydd yr oedfa am 3.30 o’r gloch yng ngofal y Gweinidog.
Parhau i ddarllen

: Newid amser yn Neiniolen

Mae amser yr oedfa yn Neiniolen y Sul nesaf, Hydref 27, wedi ei newid. Bydd yr oedfa am 3.30 o’r gloch yng ngofal y Gweinidog.
Parhau i ddarllen

Gronyn: Newid amser yn Neiniolen

Mae amser yr oedfa yn Neiniolen y Sul nesaf, Hydref 27, wedi ei newid. Bydd yr oedfa am 3.30 o’r gloch yng ngofal y Gweinidog.
Parhau i ddarllen

Gronyn: Newid amser yn Neiniolen

Mae amser yr oedfa yn Neiniolen y Sul nesaf, Hydref 27, wedi ei newid. Bydd yr oedfa am 3.30 o’r gloch yng ngofal y Gweinidog. Advertisements Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sut mae arbed ein cymunedau gwledig?

Myfyrwraig ym Mhrifysgol Sciences Po yn Poitiers, Ffrainc ydi Elin Roberts. Fel rhan o’i chwrs Gradd Gwyddorau Gwleidyddol, mae’n astudio gwleidyddiaeth, economeg, y gyfraith, hanes, ac athroniaeth, yn ogystal â Ffrangeg a Sbaeneg. Mae’n bryderus am se… Parhau i ddarllen

Gronyn: Bore Sul nesaf yn Capel Coch

Mi fydd yr Oedfa Deulu (Gwasanaeth Diolchgarwch) yn Capel Coch, Llanberis fore Sul nesaf, Hydref 27 am 11.15 o’r gloch (yn hytrach na 10.30) er mwyn rhoi cyfle i chi weld y gêm rygbi fawr rhwng Cymru a De Affrica cyn dod i’r oedfa.
Parhau i ddarllen

Gronyn: Bore Sul nesaf yn Capel Coch

Mi fydd yr Oedfa Deulu (Gwasanaeth Diolchgarwch) yn Capel Coch, Llanberis fore Sul nesaf, Hydref 27 am 11.15 o’r gloch (yn hytrach na 10.30) er mwyn rhoi cyfle i chi weld y gêm rygbi fawr rhwng Cymru a De Affrica cyn dod i’r oedfa. Advertisements Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Merched Badass y Sinema

Rhannais fy nheynged i rai o ferched mwyaf badass y sinema ar raglen Stiwdio ar BBC Radio Cymru, ar ddydd Mercher y 23ain o Hydref, 2019.  Bydda i’n adolygu’r ffilm Terminator: Dark Fate ar Prynhawn Da ar S4C ar ddydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fideo fenis

Mae cynifer o fideo a dynnwyd yn Fenis ar gael, ond rhaid dweud mae’r rhan fwyaf ohonyn nhw’n ddiflas. Des i ar draws ddau sydd yn hollol wahanol i’r lleill. Tynnwyd ar gondola, ac mae’r cwpl arno fo’n gadael i’r gondolwr siarad fel mynni. Weithia… Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Ymweliad â Sain

Wedi ymweld â chwmni Sain y pnawn ‘ma, dwi wedi derbyn dipyn go lew o wybodaeth i lenwi’r bylchau yn y Ddisgyddiaeth. Dwi’n arbennig o ddiolchgar i Rhian Eleri, am y croeso ac am helpu fi hefo lot o wybodaeth oedd yn newydd i mi, ac i’r Prif Weithredwr Dafydd Roberts am y caniatad i […] Parhau i ddarllen