Archif Dyddiol: 31 Hydref 2019

Blog Glyn Adda: Tyrcwn call

Echdoe fe bleidleisiodd Aelodau Seneddol Plaid Cymru yn erbyn cael etholiad cyn y Nadolig. Am unwaith dyma dyrcwn call. Ond y ffordd arall yr aeth y mwyafrif y tro hwn. Ni ddoed â’r dyddiad ymlaen ddigon i blesio’r Democratiaid Rhyddfrydol, oedd yn poeni y byddai myfyrwyr y colegau … mewn etholaethau arbennig … yn dechrau […] Parhau i ddarllen

shitclic: Radio pwy?

Erbyn adeg yma’r flwyddyn nesaf, fydd o ddim yno. Bloc concrid y BBC yn Llandaf a agorwyd ym 1966, sydd i’w ddymchwel er mwyn gwneud lle i 400 o dai a fflatiau hyd Heol Llantrisant, tagfa waetha’r brifddinas yn barod. Bydd 1,200 o gyfryngis (gan gynnwy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : caru israel

Dw i’n dal i wrando ar bregeth gan Pastor Paul o Gapel Galfaria bob bore, a chael fy mendithio gan ei fewnwelediad drwy’r Ysbryd Glân. Yn ei bregeth heddiw cyhoeddodd ei gariad diffuant tuag at Israel unwaith eto; dylai pob Cristion garu Israel; fedrit… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Sut i ddylunio mudiad sy’n gwrando

Mae’n ymddangos i mi fod gwrando yn hollbwysig i bwnc fy mlogbost ddiwethaf i, sef dysgu.

Fe wnaeth Kelly Doonan trydar amdano gwynion fel ffynhonnell o ddysgu sy’n cael eu hanwybyddu. Mae yna cymaint o ffynonellau gwybodaeth ar gael, ond eto mae sefydliadau wedi’u cynllunio i’w ddarparu yn lle gwrando.

The best example of seen of this is how we use complaints information. There is so much rich feedback and learning in the feedback people give us in complaints, and organisations often aren’t able to see it and use it. https://t.co/snlmXRrAyo

 — @allyblue22

Mae Naomi Stanford wedi ysgrifennu blogbost wych ar sut mae sefydliad sy’n gwrando yn edrych. Mae Naomi yn tynnu themâu allan o adroddiad ar “Greu Pensaernïaeth Gwrando Mewn Sefydliadau,” sy’n awgrymu bod angen i sefydliadau wrando ar raddfa fawr. Mae’r adroddiad yn dweud bod y rhain yn elfennau allweddol:

1. Diwylliant o wrando

2. Polisïau ar gyfer gwrando

3. Mynd i’r afael â gwleidyddiaeth gwrando

4. Strwythurau a phrosesau gwrando

5. Technolegau ar gyfer gwrando

6. Adnoddau ar gyfer gwrando

7. Sgiliau

8. Mynegiant o wrando ar wneud penderfyniadau a llunio polisïau

Rwy’n hoff iawn o rai o’r rhain, yn enwedig diwylliant a sgiliau. Dyw rhai eraill ddim cweit mor allweddol yn fy marn i. Dyw strwythur ddim yn gorbwysig.

Mae rhywun yn gofyn i genie i newid strwythur ei mudiad, ac mae’r genie yn caniatáu hyn. Does dim byd yn newid.
Delwedd gan @agile_memes. Rhannwyd gan Helen Bevan https://twitter.com/helenbevan/status/1188025831328751618

Ac o ran dechnoleg — does dim synnwyr cael y dechnoleg orau yn y byd os nad yw’n cael ei defnyddio a’i alinio â phwrpas.

Mae gwe 2.0 wedi meddwl bod y mwyafrif ohonom wedi gallu cyrchu technoleg o’r fath yma ers sbel. Ond serch hyn, dydyn ni heb wireddu posibiliadau’r dechnoleg yma’n llawn. Mae gan Paul Taylor blogbost gwych ar wneud synnwyr o gyfryngau cymdeithasol a dysgu, lle mae’n gwneud y pwynt gwych yma:

“Mae pobl yn ymfudo’n gyflym i ffwrdd o’r cyfryngau mawr prif ffrwd, i ffwrdd o fodelau a reolir yn ganolog. Mae llawer ohonom yn creu ein rhwydweithiau ein hunain — yn gwneud cysylltiadau newydd a defnyddio’r cymunedau yma i bontio’r bwlch rhwng arloesi a gwneud gwaith.”

Mae’r newid mewn lleoliad pŵer yn cysylltu’n dda â’r hyn y mae Naomi yn ei ddisgrifio yn ei blogbost fel gwrando ar raddfa fawr:

“Rhaid i gyfathrebu ar draws ffiniau gynnwys gwrando agored a moesegol, dim jyst casglu gwybodaeth neu wrando’n ddethol i wasanaethu eich diddordebau’ch hun. Rydym yn clywed yn aml am gyfathrebu’n torri i lawr, a’r duedd yw credu bod hyn yn cael eu hachosi trwy beidio â gwneud achos (h.y. siarad) yn ddigon da. Ond anaml y mae diffyg siarad yn achosi diffyg cyfathrebu; mae diffyg cyfathrebu fel arfer o ganlyniad i ddiffyg gwrando.”

Rwy’n caru’r cysyniad o wrando moesegol. Mae’n cyd-fynd â’m profiad o ymgynghori, ble mae’n cael ei wneud oherwydd gofynion cyfreithiol yn lle awydd gwirioneddol i wrando er mwyn llywio dyluniad gwasanaeth.

Cymhlethdod

Dyw un maint ddim yn addas i bawb o fewn amgylchedd cymhleth. Felly oes yna sgil fwy pwysig na gwrando?

Os mai’r stori yw’r mesur ble does dim perthynas clir rhwng achos ac effaith (fel mae Complex Wales yn amlinellu yn ei gyfres o flogbostau), sut allwn ni synhwyro pa gamau sy’n ofynnol? Mae gwrando yn allweddol i ddeall sut mae ein gwasanaethau’n teimlo i bobl. Os ydym am drin pobl fel unigolion, yna mae rhaid i ni ddeall amrywiad a sut y gallwn ymateb iddo.

Gwneud synnwyr

Defnyddiais Sensemaker ychydig yn fy swydd flaenorol. Mae’n fodd cŵl o fynd i’r afael â data o ffynonellau torfol a chanolbwyntio ar yr unigolyn.

Edrychais am wybodaeth bellach ar wneud synnwyr, neu “sensemaking.” Mae Dave Snowden o Cognitive Edge wedi ysgrifennu blogbost ddiddorol ar hyn ble mae’n dyfynnu diffiniad Klein o’r term:

“Gwneud synnwyr yw’r gallu neu’r ymgais i wneud synnwyr o sefyllfa amwys. Yn fwy union, gwneud synnwyr yw’r broses o greu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth sefyllfaol mewn sefyllfaoedd o gymhlethdod neu ansicrwydd uchel er mwyn gwneud penderfyniadau. Mae’n ymdrech barhaus, llawn cymhelliant i ddeall cysylltiadau (a all fod ymhlith pobl, llefydd a digwyddiadau) er mwyn rhagweld eu taflwybrau a gweithredu’n effeithiol.”

Rwy’n hoff iawn o’r cysyniad yma gan ei fod yn rhoi pwyslais ar bobl a chysylltiadau, yn ogystal â’r agwedd sefyllfaol. Fel y soniais yn fy mlogbost ar y modd y mae gwasanaethau’n effeithio ar bobl, gall diffyg dealltwriaeth arwain at wasanaethau aneffeithiol ac aneffeithiol sy’n effeithio bywydau pobl yn negyddol.

Gallwn feio systemau gwael, yn hytrach na phobl am wasanaethau fel hyn. Mae pobl yn gweithio i wasanaethau cyhoeddus oherwydd maen nhw eisiau gwneud gwahaniaeth. Gall gwrando go iawn helpu unigolion a sefydliadau i gofio pam roeddem am wneud ein gwaith yn y lle cyntaf, sef er mwyn helpu pobl. Mae sicrhau bod gwrando wrth wraidd ein gwaith yn ffordd wych o ailffocysu a dychwelyd ato hynny.


Sut i ddylunio mudiad sy’n gwrando was originally published in Gwneud pethau gwell on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Parhau i ddarllen

shitclic: Gwylio Cymru’n colli

A fo ben bid BoksRo’n i’n ofni’r gwaethaf bore Sul. Yr hen deimlad gorhyderus yna, y cyffro, mentro’n lwc ymhell cyn y gic gynta. Y “bwrlwm” hyd yn oed, chwadal gormod o gyflwynwyr S4C.Beiwch Llinos Lee. Wel, nid Llinos Lee yn benodol, ond ei chyflogwy… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Y Dyn Dweud Drefn

Dwi wedi dotio at y llyfr bach yma! Llyfr cyntaf awdur newydd sbon, ac mae’n debyg ei fod wedi gweld golau dydd am y tro cyntaf fel rhan o bortffolio ar gyfer modiwl Ysgrifennu Creadigol yn Adran Gymraeg Prifysgol Abersytwyth. Dwi mor falch bod llyfrau plant yn cael eu croesawu fel rhan o fodiwl o’r […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Y Dyn Dweud Drefn

Dwi wedi dotio at y llyfr bach yma! Llyfr cyntaf awdur newydd sbon, ac mae’n debyg ei fod wedi gweld golau dydd am y tro cyntaf fel rhan o bortffolio ar gyfer modiwl Ysgrifennu Creadigol yn Adran Gymraeg Prifysgol Abersytwyth. Dwi mor falch bod llyfrau plant yn cael eu croesawu fel rhan o fodiwl o’r […] Parhau i ddarllen

Pethau by Chain: 10 Oleh-oleh Khas Bali, Pie Susu hingga Baju Barong

Oleh-oleh merupakan hal wajib yang harus dibawa setelah selesai berlibur di suatu tempat termasuk dengan Bali. Selain sebagai kenang-kenangan bahwa kamu pernah berlibur ke Bali, oleh-oleh juga bisa dijadikan hadiah untuk orang di rumah yang tidak bisa ikut berlibur. Banyak sekali pilihan oleh-oleh yang bisa kamu bawa pulang di Bali, bisa berupa makanan khas maupun … Continue reading 10 Oleh-oleh Khas Bali, Pie Susu hingga Baju Barong

The post 10 Oleh-oleh Khas Bali, Pie Susu hingga Baju Barong appeared first on Pethau by Chain.

Parhau i ddarllen