Canlyniadau Chwilio: cacen

Bach o bopeth BR: Cacen Calabrisella, Caerdydd

Cacen Calabrisella, Caerdydd Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen benblwydd priodas

Wrth baratoi cacen benblwydd priodas, fe wnes i gamgymeriad ofnadwy. Dechreuais gymysgu siwgr ac wyau, ac ychwanegu sydd lemon. Yna gwelais y menyn ar y cownter! Dylwn i fod wedi cymysgu siwgr a menyn gyntaf wrth gwrs. Roedd yn rhy hwyr. Roedd gen i gymysgedd wedi’i wahanu’n llwyr. Mae’r gacen newydd orffen ac yn oeri ar y bwrdd. Gobeithio y bydd hi’n blasu’n iawn. Rysáit newydd gan hogyn o Ffrainc ydy hon. O leiaf roeddwn i’n llwyddo i ddeall faint o fenyn, siwgr a blawd byddai angen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen afal gan peiriant bara

Doeddwn i erioed wedi defnyddio’n peiriant bara ni ond i wneud bara burum tan yn ddiweddar. Roeddwn i’n gwybod fod o’n medru gwneud pethau eraill ond doeddwn i ddim eisiau trafferthu. Penderfynais grasu bara zucchini ddyddiau’n ôl fodd bynnag, ac roedd o’n flasus iawn a hynod o syml heb gynhesu’r tŷ yn y tywydd cynnes. Heddiw fe wnes i gacen afal. Mae o’n dda iawn hefyd. Dw i eisiau gwneud jam yn y peiriant gwych y tro nesaf. (Mae o’n medru gwneud llawer o bethau a dweud y gwir!) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen afal

Fe wnes i grasu cacen afal ac iogwrt. Mae yna nifer o fideos sydd yn dangos dulliau hawdd. Y tro hwn roeddwn i’n gwylio fideos Ffrangeg. Defnyddir iogwrt mewn cwpan bach, ac mae’r cwpan yn cael ei ddefnyddio i fesur y cynhwysion eraill fel blawd, siwgr… Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen Ben-blwydd Lemon a Mafon

Dydych chi byth yn rhy hen i gael cacen ben-blwydd, a hyd yn oed heb barti roedd rhaid gwneud rhywbeth i ddathlu pen-blwydd fy ngŵr yn ddiweddar. A pan ofynnais i’r gŵr Pa fath o gacen yr oedd o eisiau eleni, cacen lemon drizzle meddai. Digon teg, mae’n dipyn o ffefryn gen i hefyd. Ond […] Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen foron a courgette

Does dim dwywaith bod y Gwanwyn wedi cyrraedd. Mae’r haul wedi bod yn tywynnu ers dyddiau nawr a dwi hyd yn oed wedi cyfnewid fy nhrainers am flip flops unwaith. Ac wrth i’r tymhorau newid yna hefyd mae’r hyn dwi’n ei goginio, a’r awydd nawr i bobi cacennau sy’n gwneud y mwyaf o gynhaeaf hael […] Parhau i ddarllen

gwyddonias: Pen-blwydd hapus i ni! : Mae IAS yn dathlu’r pen-blwydd cyntaf! (Ac ydyn, ni’n disgwyl cacen. Fawr.)

W-hw! Pen-blwydd hapus i ni! Mae’n anodd credu ein bod wedi bod yn blogio ar flog IAS ers blywyddyn. Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i bawb am eu cefnogaeth ac am eu sylwadau caredig.   Yes! Sci-fi Cymraeg. Fi nerdily methu aros. @gwyddonias — Steffan Dafydd (@steffdafydd) February 11, 2014 Neis gweld mwy o […] Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacennau datys a sinsir gyda saws taffi

Gyda gloddesta’r Nadolig drosodd mae’n teimlo fel pawb nawr ar ryw fath o ddeiet neu detox, wel dwi’n sicr ddim. Wrth gwrs dwi wedi rhoi’r gorau i fwyta siocled bum gwaith y diwrnod ac yn ceisio bwyta ychydig mwy o lysiau na wnes i dros yr ŵyl, ond dwi ddim yn un sy’n mynd amddifadu […] Parhau i ddarllen

Cwmni Da » Blog: Mwynhewch Cacen Sali Mali ar eich iPad

Un o’r llyfrau mwyaf poblogaidd llenyddiaeth Cymru ar gyfer plant wedi ei ryddhau mewn fersiwn dwyieithog rhyngweithiol ar gyfer dyfeisiadau Apple. Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad #39 – Cacen Sali Mali, Hack(en) Bryn Salisbury a mwy o Nest Test Iest

Croeso i rifyn 39 (bron y 4-0 fawr) o’r Haclediad – byddwn ni’n trafod syniadau Cymdeithas yr Iaith am ariannu darlledwr amlgyfrwng newydd i Gymru, e-lyfrau plant Cymraeg yn dod i iBooks, Bryn yn hacio weiars a checkio nôl mewn gyda system reoli tŷ Iestyn wrth i’r tywydd oeri. Joiwch, a chofiwch, sdim sôn am […] Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen almon a cheirios ffres

Mae’r haul wedi bod yn tywynnu ers wythnosau a’r haf wedi cyrraedd ac mae hynny yn golygu bod yna geirios ffres yn y siopau (neu os ydych chi’n lwcus iawn, ar eich coeden). Mae tymor ceirios ffres yn un byr iawn, felly dwi wastad yn trio gwneud y mwyaf o’r cyfnod yma. Mae gen i […] Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen riwbob a chwstard

  Hwre! Mae’n dymor riwbob a dwi’n bwriadu gwneud y mwyaf o’r ffrwyth /llysieuyn hyfryd yma. Gyda bwyd yn cael ei hedfan ar draws y byd, does yna ddim llawer o lysiau neu ffrwythau sy’n wirioneddol dymhorol erbyn hyn. Os ydych wir eisiau, maen bosib cael mefus yn ganol gaeaf yn yr archfarchnad, er eu […] Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen briodas

Dwi ar fin priodi, a’r un cwestiwn mae pawb yn ei ofyn i mi yw pwy sy’n gwneud dy gacen? Wel fi wrth gwrs! Dwi’n gwybod y bydd rhai ohonoch yn meddwl fy mod i’n hollol wallgo ac yn ychwanegu at fy llwyth gwaith drwy wneud hyn, ond fe fuaswn i’n ei chael hi’n anodd […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen mewn myg

Wedi gweld post Alberto am gacen mewn myg, roeddwn i’n chwilio am ryseitiau da a des o hyd i hon. Dim ond pedwar cynhwysyn sydd angen a heb wy neu fraster. Dw i newydd wneud un a’i bwyta – blasus iawn iawn! Fe wnes i ddefnyddio llefrith cyflawn. (Dw i … Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen orennau bach a marmalêd – rysait o’r llyfr newydd

Dwi wedi bod yn reit dawel ar y blog yma yn ddiweddar, ond dyw hynny ddim yn golygu fy mod wedi rhoi’r ffedog o’r neilltu a’i bod hi wedi bod yn dawel yn y gegin. I’r gwrthwyneb, dwi wedi bod yn pobi fel ffŵl yn ddiweddar, yn gwneud pob math o ddanteithion wrth i mi […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen gyrens duon

Gan fod teulu’r gweinidog i gyd i ffwrdd ar gyfer y briodas, penderfynwyd byddai’r gwasanaeth boreol dipyn yn wahanol. Cymysgedd o wasanaeth, astudio’r Beibl a chymdeithasu oedd o. Aelod sydd yn dod o’r Lloegr a arweiniodd popeth. Cawson ni amrywiaeth o “myffins” a chacennau i fynd efo coffi a the wrth i ni wrando arno fo. Braf iawn! Ymysg y dysglau ar y bwrdd, gwelais gacen gyrens duon hyfryd. Roeddwn i’n gwybod yn syth mai gwraig yr arweinydd a wnaeth; pwy arall  yn y dref hon byddai’n defnyddio cyrens duon mewn cacen? Roedd yn arbennig o dda! Ces i ddwy dafell arall i fynd â nhw adref.  Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cegin Lowri: Cacennau Clustan – Byns Cardamom a Sinamwn à la Brecwast Helsinki

Hyvää huomenta! Bore da i chi gyd. Yr wythnos hon, gyda’r gaeaf yn brathu, dechreuais archwilio ffyrdd mwy blasus o fwynhau brecwast na fy rwtîn arferol o lowcio paned a jam mafon ar dost brown. Mwynheais bowlen o uwd gyda hufen a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Pethau I'w Postio: Cacen gaws Betys, Seleriac a Chnau

See the full gallery on Posterous

Mae’r rysàit hon yn ymdrech i defnyddio’r sbarion caws a chnau oedd gen i ar ôl y Nadolig a llysiau tymhorol o’r sach wythnosol. Wnes i ddefnyddio caws Gorwydd, math o Gaerffili blasus iawn, a Stilton… Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacennau afiach o neis

Ddydd Gwener fe fues i mewn ffair gacennau gwahanol iawn, doedd na ddim cupcakes del na macarons prydferth yn agos at y lle. Na roedd y digwyddiad yma yn amgueddfa patholeg St Barts, Llundain. Ie, ymysg y jariau o esgyrn ac organau wedi’u piclo, roedd ‘na ffair gacennau yn cael ei chynnal. Enw’r digwyddiad oedd Eat Your […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen benblwydd

“Wnei di gynnig y rhain i’r bobl?” meddai mam ifanc yn ystod yr amser coffi cyn y gwasanaeth boreol. Mae ei babi bach newydd droi’n flwydd oed; cupcakes penblwydd oedden nhw. Roedden nhw’n edrych yn arbennig o dda, yn enwedig yr eisin glas a oedd yn ym… Parhau i ddarllen

Hadau: Cacen jam riwbob

Roedd hwyliau pobi arna i ddoe (digwyddiad prin iawn) ac ro’n i eisiau defnyddio beth oedd gyda ni yn tŷ eisoes yn hytrach na mynd allan i brynu llwyth o gynhwysion – felly dyma fi’n *addasu* ryseit Cacen Marmalêd Dan … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen avengers

Dathlon ni ben-blwydd fy mab ifancaf ddyddiau’n ôl er bod ei ben-blwydd go iawn ar y 5 Gorffennaf. Bydd y teulu i gyd heblaw fi oddi cartref pryd hynny – ei dad yn Japan, ei ddwy chwaer mewn cynhadledd ieuenctid yn New Orleans, ei frawd yn Texas yn cy… Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen Ferwi Nain

Wel helo, mae hi di bod yn sbel ers i mi bostio diwethaf ac mae’n ddrwg gen i am hynny. Mae’r llyfr yma wedi hawlio pob munud sbâr sydd gen i. Ond dwi’n tynnu i’r terfyn o’r diwedd, mae gen i wythnos i ffwrdd o’r gwaith a dwi’n bwriadu ei orffen yn yr amser hynny. […] Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Cacennau a choffi

Myfi ysydd ddyn sy’n bwyta cacennau yn y bore, ac yfed coffi a smocio sigarènau. Myfi ysydd ddyn nad ydyw’n byw yn iach.
Ond (ew!) mi dwi’n cael sbort yn gwneud.
A gwae chi eich byw. Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen Guinness

Ia Guinness mewn cacen, mae’n swnio’n od, ond wir i chi mae o’n gwneud synnwyr pan da chi’n ei drio! A dweud y gwir cacen siocled a guinness yw hon, ond mae hi mor wahanol i unrhyw gacen siocled arall. Mae’n ddwys, yn gyfoethog, ond dyw o ddim yn or-felys gan fod y guinness yn […] Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen gaws sinsir a riwbob

Fe welais i riwbob yn yr archfarchnad yn ddiweddar ac fe wnaeth i mi feddwl nad ydw i erioed wedi coginio unrhywbeth efo riwbob heblaw am grymbl. Felly fe ysgogodd hynny i mi fynd ati i chwilio am bwdin neu gacen fyddai ychydig bach yn fwy mentrus. Mae riwbob a sinsir yn gyfuniad gwych, felly […] Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacennau moron iach (ish!)

Dwi di recordio eitem arall ar gyfer rhaglen Blas ar Radio Cymru. Fe fydd o’n cael ei ddarlledu yn y flwyddyn newydd pan fydd y rhan fwyaf ohonom ar ryw fath o ddiet. Felly fe fues i’n trafod cacennau iachus efo Rhodri Williams. Nawr dyw cacen byth yn mynd i fod cweit mor dda i […] Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen Nadolig

Dwi byth yn un o’r bobl yna sy’n gadael eu siopa Nadolig tan y funud olaf. A dweud y gwir dwi’n dechrau panicio os nag ydwyf wedi gorffen fy siopa Nadolig erbyn dechrau fis Rhagfyr. A gyda mwy na mis i fynd cyn y Nadolig dim ond un neu ddau o anrhegion sydd ar ôl […] Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen Penblwydd Pinc

Fe ofynnodd cydweithiwr i mi wneud cacen penblwydd i’w merch 6 oed. Mae hi’n licio unrhywbeth pinc a merchetaidd, ac mae hi’n caru sgidiau sodlau uchel, felly wrth gwrs fe ddywedais i ie. Merch tebyg iawn i fi! Heblaw am y brîff yna roedd gena’i rwydd hynt i wneud beth bynnag yr oeddwn i eisiau. […] Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen oren a passion fruit

Dwi di bod yn slacio efo’r blogio ma yn ddiwedar, ond dyw hynny ddim yn golygu nad ydwyf wedi bod yn pobi. A dweud y gwir dwi wedi bod yn trio pob math o bethau newydd, gan gynnwys bara, felly mae yna ddigon i ddod dros yr wythnosau nesaf. Ychydig o wythnosau yn ôl fe […] Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen briodas Dhara a Steff

Ychydig wythnosau yn ôl roedd un o fy ffrindiau coleg yn priodi, ac fe ges i’r pleser o wneud y gacen briodas. Dyma’r ail gacen briodas i fi ei wneud eleni, ond roedd hon ychydig yn wahanol i’r cyntaf. I ddechrau doedd dim cupcakes, sy’n golygu ychydig llai o waith i fi, ac yn ail […] Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen afal sbeislyd

Ar ôl sbel bach heb flogio, dwi methu stopio rwan. Mae yna gymaint o bethau dwi wedi’i gwneud yn yr wythnosau diwethaf ond dwi heb gael cyfle i flogio amdanyn nhw. Nawr mae hwn yn un gacen mae’n rhaid i fi ei rannu. Dwi’n meddwl fy mod i wedi ffeindio cacen sy’n curo’r lemon drizzle! Nawr […] Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen briodas Lisa a Gwyddno

Y rheswm y dechreuais y blog yma, oedd gan fy mod i’n gwneud dwy gacen briodas eleni. Wel mae priodas rhif un wedi mynd a dod, felly dwi rwan yn rhydd i rannu’r hyn wnes i efo chi. Priodas un o fy ffrindiau gorau Lisa oedd hwn, a’r gacen briodas oedd fy anrheg i iddi […] Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen briodas: Cam 1

I ddechrau, ymddiheuriadau am beidio â blogio ers oes, dwi’n gweithio yng Nghaerdydd dros gyfnod yr etholiad ac felly ddim yn cael cyfle i goginio. Ond dwi nôl yn Llundain am y penwythnos ac yn bwriadu gwneud lot o goginio heddiw, yn bennaf achos bod pawb yn y gwaith yng Nghaerdydd yn cwyno nad ydwyf […] Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacennau priodas

Fe gefais fy ysbrydoli i ddechrau’r blog yma ar ôl treulio diwrnod yn edrych ar flogiau eraill am syniadau ar gyfer cacennau priodas. Dwi’n gwneud dwy ar gyfer ffrindiau eleni, felly pam ddim dechrau blog fy hun yn cofnodi be dwi’n ei wneud, yn ogystal â’r holl gacennau eraill dwi’n eu pobi. Dyw’r priodasau ddim […] Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CWIS A CACEN

Cynhaliwyd Cwis a Cacen difyr iawn yn y festri nos Wener 21ain Mai. Y Cwis-feistres oedd Margaret Wyn Ellis ac roedd ganddi gwis hwyliog iawn gyda’r rhif 5 yn gysylltiedig a’r cwestiwn neu’r ateb! Roedd pedwar tim, ac ar y diwedd roedd y marciau yn a… Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Gorffennaf 2017

01/07/17 – Cynhaliwyd Dathliad Tŷ Crwn Glan Morfa yn y Rhyl Ar ôl diolch i’r Gwirfoddolwyr a’u llongyfarch am 12 mis cyntaf y Prosiect Tŷ Crwn aethom ymlaen i blannu planhigion bach gyda’r plant a sgwrsio â rhieni ynglŷn â phwysigrwydd yr ardal hon i drigolion lleol. 02/07.17 – Diwrnod Hwyl i Deuluoedd yng Ngerddi […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Canllaw i Ymwelwyr â’r Senedd

Fyddwch chi’n ymweld â Chaerdydd ar gyfer Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA? Bydd croeso cynnes ichi ym mhrifddinas Cymru. Mae Cymru’n wlad llawn diwylliant a threftadaeth, ac mae Caerdydd yn lle bendigedig i ymdeimlo ag awyrgylch y digwyddiad rhyfeddol hwn. Os byddwch chi ym Mae Caerdydd ar gyfer Gwŷl Cynghrair Pencampwr UEFA, beth am ymweld … Continue reading Canllaw i Ymwelwyr â’r Senedd Parhau i ddarllen

anturypaleone: BWYD

Ar ôl darllen llyfr gwych Lara Catrin, Llyfr Bach Paris, on ni’n meddwl bydde ni’n dwyn ‘chydig o’i syniad hi a sôn am y caffis/bwytai fi’n hoffi o amgylch Munich. Nawr FULL DISCLOSURE dyw’r rhan fwyaf o rhein ddim yn fwytai Almeinig achos wel mwy ‘na dim dyw’i bwyd nhw ddim mor ddiddorol a hynny, … More BWYD Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Yn y warchodfa

Diwrnod digon diflas eto heddiw, o ran y tywydd, ond amser digon diddorol yn ein gwarchodfa natur lleol: ond ryw ddwy filltir o’r tŷ.  Mae’r gwarchodfa yn cynnal ‘Sul Agored’ bob fis, lle mae bob guddfan ar agor i ymwelwyr, a hefyd yr adeilad.  Yn fana, mae llyfrau ail-law ar werth, te a choffi a cacennau cartref, i gyd i godi bres tuag at y warchodfa.
Heddiw, roedd Andy yn tywys taith cerdded byr o gwmpas y warchodfa.  Fo ydy’r ‘county recorder’ (dwn i’m be ydy hynny yn Gymraeg!) a felly mae o’n cyfri ac yn cofnodi’r adar, yn enwedig y hwyiaid.  Syniad da i fynd a bobl gyda diddordeb yn yr adar gyda fo.  Gwelsom ni ddim llawer heddiw, ond roedd yn dda gweld dringwr bach, a hefyd llwynog, yn sefyll yn gwylio ni – ond dim digon o amser i godi’r camera cyn iddo fo fynd. Dyna alun o un o’r cuddfannau:

Wedyn yn ol i fewn am banad a gweld be arall oedd o gwmpas.  Mae na lofft i adeilad y warchodfa lle mae’n bosib cael golygfa gwych, a telesgopau ar gael hefyd.  

A wedyn i’r tafarn gerllaw am ginio gyda fy ngwr a mab, ac i gynhesu wrth yml y tan.
Wrth mynd a fy mab gartref, es i faes parcio IKEA.  Na, dim i siopa yn Ikea, ond oherwydd bod sawl gynffon sidan wedi ei gweld yna ( a roedd hi ar y ffordd), ond na, methais gweld un, a buan r’on i wedi laru gyda maes parcio orlawn a bwrlwm y lle, felly yn ol adre.

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Diwrnod perffaith yr Hydref

Cacen fêl gan Karina – 7 haen!! Llond pot o fêl, blawd + wyau. Iogwrt naturiol i’r eisin.

image

Coginwyd pob haen yn unigol.

image
image
image

Nefoedd ar y ddaear. Diolch Karina!!

image

Trechwyd gan y gacen.

image

Chwilota am fwy a gacenni’r bore trannoeth yng nghaffi T H Roberts

image
image
image

Llyn Llanelltyd

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Ymlaen i Abermaw yn y glaw.

image
image

Egluro llun Salem a’r diafol yn y siôl yn siop hen bethau Walter Lloyd Jones.

image
image
image

Fyny i weld golygfa’r Mawddach.

image
image
image
image
image

Gyrru i lyn Cregennan.

image
image
image
image
image
image
image

Aber y Mawddach o Westy Siôr y 3ydd.

image
image
image
image

Enfys dros Ddolgellau.

image

Fy hen ysgol gynradd – Ysgol y Brithdir yn gwynebu cau er mwyn canoli gan Gyngor Gwynedd – polisi sy’n lladd cymunedau.

image

Llwybr Torrent.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Lawr i Aberystwyth heibio Llyn Mwyngil.

image

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Hygge

Cyfranais i drafodaeth am hygge ar raglen Bore Cothi ar BBC Radio Cymru ar ddydd Mawrth, Hydref 25ain, 2016. Cliciwch  yma i wrando eto. Beth ar wyneb y ddaear yw’r ffenomenon  hygge, o Sgandinafia, sydd dros bob man ar hyn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Piles de Paris

Amser aduniad unwaith eto.

Cerddais drwy barc Place des Vosage wrth gyfeiriannu i fflat fy ffrind Marine. Dysgais yn hwyrach yn y daith mai dyma oedd un o’r sgwariau hynaf ym Mharis. Dyma hefyd yr union fan ble wnes i ffarwelio â’r criw yn hwyrach hefyd.

image

Ar ôl llusgo fy nhraed i’r fflat, beth gwell na rhoi gwobr i’n hun?

image

Golygfa o gartref Marine – rue de Breguet.

image

Bore trannoeth wedi sgwrsio a rhoi’r byd yn ei le gyda Marine, es i i gaffi i aros am David a oedd ar ei ffordd mewn awyren i Baris i gychwyn ei flwyddyn fel athro Saesneg. Arhosais iddo yn ‘Ten Belles Bread’ ar stryd Marine, woooa, roedd yn flasus!

image

Tra i David ddal lan ar ei gwsg, es i i fyfyrio yng nghaffi Chez Troquette a chael cacen arall.

image
image

Ci enfawr tebycach i afr mewn parc ar fy ffordd i Pere Lachaise.

image

Prynnu grawnwin am y penwythnos.

image

Golygfa fin nos o doeau Paris.

image

Llai na dwyawr gyda’n gilydd yn ôl a roedd Tomislav yn chwilio am hadau yn nannedd David yn barod.

image

Aethom i noson techno yn ‘Les Docks’ a oedd yn rhan o ŵyl Red Bull – ‘Soumission’ oedd ei enw. 

Arwyddion yn y toiledau …

image
image
image
image

Wedi oriau o ddawnsio ac yfed cwrw drud, amser galw tacsi.

image

Diwrnod canlynol: coffi cryf ym marchnad, cyn crwydro i Parc de la Villete (gan basio sawl un yn chwarae PokemonGo) ac yna mynd i Centre Cent Quatre a gweld arddangosfa prydferth gan artist a oedd wedi sgetsio fersiwn newydd o’r Beibl. Yn Centre 104 cawsom wers ddawns gan ffrind Marine, Noussa.

image

Adeiladau ardal Centre 104. Yn dychmygu bydda’r bloc fflatiau yma’n debyg i’r groes fferyllfa o’r awyr.

image

Gwylio Gold Panda yn Café de la Danse. Roedd yn gwbl wych – dim laptop mewn golwg a’r lluniau tu ôl iddo yn hyfryd.

image
image

Rhannu potel gwin yn Cafe des Anges cyn mynd adre i sgwrsio am oriau.

image
image

Dimanche glawiog. Aros am fws cyn mynd i wylio ffilm a wnaed gan gyfarwyddwyr lleol – ‘Le Parc’, yn Le Louxor.

image

Gwisgo sgarff a wnaed gan Marine – a wedi’w osod gan Marine!

image
image

Crwydo’n nes at Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre cyn cael cinio – gwyrddni a sglods gyda llond gwlad o sawsys.

image
image
image
image

Les modèles ar risiau ger Rue Muller sy’n enwog am ymddangos mewn sawl ffilm.

image
image

Dod o hyd i ‘Caru’ ar y wal gariad Montmartre.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Hwyl yr Haf yn y Senedd

  Gareth Coombes, rheolwr teithiau tywys yn y Senedd, yn sôn am bleserau a heriau’r gwaith o drefnu penwythnos o Hwyl i’r Teulu yn y Senedd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd. Y peth cyntaf a ddaw i’r meddwl, mae’n debyg, wrth feddwl am y Senedd yw’r Cyfarfod Llawn, y cyfarfod lle mae’r 60 … Continue reading Hwyl yr Haf yn y Senedd Parhau i ddarllen

fel y moroedd: parti bach

Mis penblwydd i fy nheulu ydy mis Medi oherwydd bod gan dri o fy mhlant benblwyddi yn y mis hwnnw (heb sôn am benblwyddi fy ngŵr a’i fam.) Roeddwn i’n arfer brysur iawn paratoi cacennau iddyn nhw. Wrth i’r plant dyfu a gadael cartref, mae’n mynd yn anodd ymgasglu, ac eleni am y tro cyntaf, byddwn ni ddim yn dathlu’r tri phenblwydd efo’n gilydd. Fe wnes i grasu cacen i fy merch ddoe fodd bynnag, fel caen ni ddathlu ei phenblwydd yn gynnar cyn iddi adael am Japan. “Parti” bach bach oedd o, ond roedd y gacen siocled heb glwtyn yn hynod o flasus yn annisgwyl. Quinoa wedi’i goginio oedd y prif gynhwysyn. Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Riga

Treuliais fy nghwsg gyntaf yn rhannu soffa gyda chi sosej fy ffrind Karina o’r enw Sonja. Roedd hi mor gariadus a hyfryd.

image

Roedd Karina wedi bod yn astudio yn Aberystwyth fel fi. 

Roedd hi’n un or bobl ‘na nad o’n i’n cofio’n union sut neu ble wnaethom ni gwrdd. 

Ro’n i wastad yn chwilio am reswm i weld mwy ohoni achos roedd hi wastad yn llawn egni a sgwrs gwych, felly pan iddi fy ngwahodd i draw i’w chartref am benwythnos, roedd hi’n amhosib peidio derbyn!

Yn fy nghroesawu yn y bore roedd cacen rhiwbob a llys o ardd teuluol Karina.

image

Cefais frecwast Latfiaidd – rhyw fath o uwd sawrus, mwstard gyda gercinau a chaws colfran.

image

Arhosfan dram rhif 4 wrth dŷ Karina. 

Daliom y tram i mewn i’r dre. Yn yr arhosfan roedd ‘na ddyn hyn. Dywedodd Karina wrtha i ei bod hi wedi bod mewn sgwrs ag ef o’r blaen, a’i fod ddim yn hoff o bobl Rwsieg.

Roedd teulu Karina o dras Rwsieg, a roedd hi’n egluro i mi’r perthnasau rhwng y wlad a’i boblogaeth Rwsieg. Roedd Karina ei hun yn teimlo’n Latfiaidd yn fwy na Rwsieg.

Roedd yn teimlo fel rhywbeth parhaus tra roeddem ni yn cerdded o amgylch y ddinas dros y penwythnos, bod llawer iawn o sylwadau gwrth-Rwsieg yn cael ei wneud. 

Roedd yn ddiddorol gweld bod y rhwyg cymdeithasol yma dal i’w weld yn eithaf amlwg yno hyd heddiw.

Smalio bod yn dwristiaid brwd.

Yn yr adeiliad tu ôl i mi fan hyn, roedd ‘na siop grefftau anhygoel llawn nwyddau gan greffwyr dros Latfia gyfan. Yno dysgais sawl pheth am y wlad. Mai dwy filiwn o bobl sy’n byw yn y wlad; Pa mor bwysig yw’r symblau paganaidd i hunaniaith Latfiaidd a bod pawb yn gorfod pasio arholiad ar rhain yn yr ysgol a dysgu o ba ardal roedd patrymau brethyn gwahanol yn dod ohono’n y wlad.

Eglurai Karina i mi bod y feddylfryd o hunaniaeth Lafiaidd wedi ei chrisialu drwy feddwl mai nhw yw’r ‘rhai gorthrymedig’, a bod wastad angen rhyw fath o ‘ymladd’ er mwyn bodoli. Fe wnaeth hyn f’atgoffa i o’r ‘psyche’ Gymreig.

Roedd ffrind Karina yn helpu creu rhain.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: maidd

Dw i ddim yn prynu enwyn mwyach er mwyn crasu cacen ayyb. Pan fydd angen, bydda i’n defnyddio maidd iogwrt sydd yn cronni mewn carton. Mae o’n gweithio’n dda iawn. Heb y maidd, mae’r gweddill o’r iogwrt (cyflawn) yn troi’n drwchus braf fel iogwrt Groeg… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: GWASANAETH GWYL DEWI

Hyfryd oedd gweld y capel yn llawn ar gyfer ein Gwasanaeth Gwyl Dewi ar fore Sul 28 Chwefror.Catrin a Macy oedd yn cymryd y rhannau agoriadol ac yna wnaeth Destiny, Efa Haf a Cadi roi’r emyn gyntaf allan. Wedi darlleniad a gweddi cyhoeddodd Elen, Marge… Parhau i ddarllen

gwyddonias: Pen-blwydd hapus i… NI!

Credwch neu beidio, sefyldwyd blog IAS dwy flynydd yn ôl i’r diwrnod. Does dim arall i’w ddweud ond… HWRE! A diolch eto i bawb am eu cefnogaeth. Gan nad oes modd i flog fwyta cacen na mynychu parti… dathlwn drwy ‘sgriblo ambell ddarn newydd… gan gynnwys stori fer arbennig iawn. Cadwch lygad dros yr wythnos/ddwy […] Parhau i ddarllen

: Eglwysi Ynghyd Tyddewi / St Davids’ Churches Together

Scroll down for English text Mae Eglwysi Ynghyd Tyddewi yn dathlu ei hunfed mlwydd ar hugain yn ystod 2016, a bu Tabernacl Tyddewi yn ei chanol hi o’r cychwyn! Sefydlwyd Cyngor Eglwysi Tyddewi (fel y’i gelwid yn gyntaf) yn 1995 gan Ddeon y Gadeirlan ar y pryd hynny, sef yr Esgob Wyn Evans. Gweithiodd Mrs Elaine […] Parhau i ddarllen