Canlyniadau Chwilio: s4c

meddwl.org: Sesiwn Llannerch meddwl.org Eisteddfod 2019 : Lŵp S4C

Eitem gan Lŵp S4C am ein sesiwn ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ yn Eisteddfod 2019.

FIDEOS: Trafodaeth ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’
FIDEO: Sesiwn meddwl.org : Heno

The post Sesiwn Llannerch meddwl.org Eisteddf… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sesiwn Llannerch meddwl.org Eisteddfod 2019 : Lŵp S4C

Eitem gan Lŵp S4C am ein sesiwn ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ yn Eisteddfod 2019.

FIDEOS: Trafodaeth ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’
FIDEO: Sesiwn meddwl.org : Heno

The post Sesiwn Llannerch meddwl.org Eisteddf… Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Teledu: Merched Parchus (S4C)

Adolygais Merched Parchus ar raglen Dewi Llwyd ar BBC Radio Cymru ar fore Sul, Ebrill 7ed, 2019. Cliciwch yma i wrando eto. Pwy arall sy’n gutted bod Fleabag (BBC3) ar fin dod i ben, ac ail gyfres Derry Girls (All 4) … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Rhaglenni S4C / S4C Programmes: Top 10

S4C yw’r sianel deledu Cymraeg. Mae amrywiaeth o raglenni ar y sianel ac mae’n addas i bawb, siaradwyr Cymraeg, dysgwyr a’r di-gymraeg. Mae rhywbeth i bawb ar S4C, felly dylech chi edrych am rywbeth y byddech yn ei fwynhau. S4C is the Welsh language television channel. There is a variety of programmes on the channel and it is suitable for everyone, Welsh speakers, learners and the non-Welsh speakers. There is something for everyone on S4C, so you should look for something that you would enjoy. Gan / By Lydia Hobbs 35 Diwrnod

The post Rhaglenni S4C / S4C Programmes: Top 10 appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

: Diweddariad gan S4C: Mwynhewch wledd o glasuron a ffilmiau’r Ŵyl gyda bocs sets S4C Clic / Binge on classic programmes and festive favourites as S4C Clic launches box-sets

Mi fydd detholiad o gyfresi poblogaidd S4C a ffilmiau Nadolig ar gael i’w wylio ar alw fel bocs sets ar wasanaeth ar-alw y sianel, S4C Clic. Some of S4C’s best-loved television series and Christmas films will be available to watch again as box-sets on the channel’s on-demand service, S4C Clic. s4c.cymru / S4C Parhau i ddarllen

: Diweddariad gan S4C: Mwynhewch wledd o glasuron a ffilmiau’r Ŵyl gyda bocs sets S4C Clic / Binge on classic programmes and festive favourites as S4C Clic launches box-sets

Mi fydd detholiad o gyfresi poblogaidd S4C a ffilmiau Nadolig ar gael i’w wylio ar alw fel bocs sets ar wasanaeth ar-alw y sianel, S4C Clic. Some of S4C’s best-loved television series and Christmas films will be available to watch again as box-sets on the channel’s on-demand service, S4C Clic. s4c.cymru / S4C Parhau i ddarllen

: Diweddariad gan S4C: Mwynhewch wledd o glasuron a ffilmiau’r Ŵyl gyda bocs sets S4C Clic / Binge on classic programmes and festive favourites as S4C Clic launches box-sets

Mi fydd detholiad o gyfresi poblogaidd S4C a ffilmiau Nadolig ar gael i’w wylio ar alw fel bocs sets ar wasanaeth ar-alw y sianel, S4C Clic. Some of S4C’s best-loved television series and Christmas films will be available to watch again as box-sets on the channel’s on-demand service, S4C Clic. s4c.cymru / S4C Parhau i ddarllen

: Diweddariad gan S4C: Mwynhewch wledd o glasuron a ffilmiau’r Ŵyl gyda bocs sets S4C Clic / Binge on classic programmes and festive favourites as S4C Clic launches box-sets

Mi fydd detholiad o gyfresi poblogaidd S4C a ffilmiau Nadolig ar gael i’w wylio ar alw fel bocs sets ar wasanaeth ar-alw y sianel, S4C Clic. Some of S4C’s best-loved television series and Christmas films will be available to watch again as box-sets on the channel’s on-demand service, S4C Clic. s4c.cymru / S4C Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Parallel.cymru ar S4C

Cip olwg o parallel.cymru: sgwrs fach gyda chyflwynydd Nia Parry ym mis Awst 2018 A glance at parallel.cymru: a short chat with presenter Nia Parry in August 2018 Daeth Alun Williams o S4C i siarad â fi ar gyfer parallel.cymru. Mae’n ei darlledu ar Dal Ati: Bore Da ar 19/11/2017, pythefnos ar ôl gwnes i… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online magazine / Cylchgrawn ar-lein: Bilingual books, articles, short stories and poetry / Llyfrau, erthyglau, straeon byrion a chyfweliadau dwyieithog Cymraeg-Saesneg: S4C Presenter Alun Williams: Stories from my TV career

Mae Alun Williams yn wyneb a llais adnabyddus ar S4C oherwydd cyflwyno Dal Ati: Bore Da a rhaglenni chwaraeon. Yma, mae’n siarad am ei gyrfa fel cyflwynwr, rhai straeon doniol a chyngor am ddysgwyr… Alun Williams is a recogniseable face and voice on S4C from presenting Dal Ati: Bore Da and sports programmes. Here, he… Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn gwisgo cenhinen ar y sgrin ac yn y galon

Mae S4C wedi cydweithio â myfyrwyr o Ysgol Celf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd i ddylunio a chreu delweddau ar gyfer y sianel i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Bydd y ddelwedd – cenhinen bedr wedi’i chreu o fodiau bysedd -yn …Darllen mwy Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Chwaneg o gwestiynau am S4C a’r Egin

Mwy o gwestiynau – wedi eu gadael ar un o dudalennau sylwadau fy mlog y tro hwm:

Mae S4C angen talu £3 miliwn i’r Egin, gan na fydd S4C yn gallu gwerthu yr HQ yn Llanisien sy werth £3 miliwn nes bod y staff technegol yn gallu symud i adeilad newydd y BBC (yn 2020) o le fydd y 3 miliwn yn dod? Budget rhaglenni? 

Mae S4C yn cynnig 45c y filltir i’r 50-55 staff am 6 mis o deithio (cyfanswm o £375k) iddyn nhw gael trio gweithio yn yr Egin gyntaf cyn derbyn tal diswyddo, cyfanswm o £1.5 miliwn ychwanegol os yw 50 o staff yn dewis aros yng Nghaerdydd ar ddiwedd y cyfnod prawf. O le fydd y £1.9 miliwn yma’n dod? Budget rhaglenni?

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cwestiwn bach arall am S4C a’r Drindod

Tudalen ydi’r isod o gofnodion o gyfarfod o Bartneriaeth Sir Gaerfyrddin ar Fai 2 2014.  Mae’r eitem ar adleoli S4C yn ymwneud a’r fideo i gyflwyno cais y Drindod oedd wedi ei gyflwyno i S4C ychydig fisoedd ynghynt.  Roedd Coleg y Drindod wedi clywed eu bod wedi derbyn y lleoliad yn ystod y Mis Mawrth blaenorol.
Yr hyn sy’n ddiddorol yma ydi bod y £3m yn cael ei ddisgrifio fel ‘investment’ ac nid fel rhent wedi ei dalu o flaen llaw.  Rwan mae’n bosibl mai blerwch ar ran rhywun neu’i gilydd sy’n gyfrifol am hyn – ond mae’n amlwg bod taliad o £3m gan S4C yn rhan o’r cais a dderbyniodd S4C.  Y cwestiwn sy’n codi ydi sut oedd Coleg y Drindod yn gwybod na fyddai gofyn i S4C am £3m yn cael ei weld fel rhywbeth nad oedd yn gost niwtral?   Roedd niwtraliaeth o ran y gost yn amod cais llwyddiannus.  Petai amheuaeth am hyn ni fyddai’r Coleg wedi ei gynnwys yn y cais – felly mae’n dilyn ei bod yn debygol iawn bod trafodaeth rhwng y sianel a’r coleg ynglyn a’r trefniadau ariannu wedi digwydd cyn i’r cais gael ei gyflwyno.  
Ac mae yna gwestiwn arall yn codi wrth reswm – pam bod S4C a Choleg y Drindod yn credu bod grantiau o Ewrop ar gael pan nad oeddynt ar gael?  Byddai dyn yn disgwyl y byddai’r ddau gorff wedi gwirio bod y cynllun yn addas ar gyfer grantiau cyn cyflwyno a derbyn y cais ad leoli.  Efallai bod gwiriad felly wedi digwydd wrth gwrs ac mai’r ateb oedd yn wallus – ond mae’n fater sydd angen sylw.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Telerau rhent rhyfeddol S4C a Choleg y Drindod

Yn sgil y stori sydd wedi torri ar Newyddion 9 heno am y telerau rhyfedd rhwng S4C a Choleg y Drindod ynglyn a thaliadau rhent y naill i’r llall wedi i bencadlys y sianel symud i Gaerfyrddin, dyma gyhoeddi’r ddogfen mae stori’r BBC wedi ei seilio arni – glaniodd yn fy ebost innau hefyd. 


Rwan mae’n siwr nad ydi bob dim sy’n ymddangos ar Flogmenai werth ei ddarllen – ond mae’r 

ddogfen yma yn sicr werth ei darllen mae’n ddadansoddiad trylwyr a fforensig o’r ddel ryfedd rhwng S4C a’r Drindod – ac mae’n ei gwneud yn gwbl, gwbl glir bod y telerau hyn o fantais sylweddol i’r Drindod ac o anfantais sylweddol i S4C.  Os ydi’r ffigyrau mae’r ddogfen yn eu dyfynnu yn agos at fod yn gywir mae’n ymddangos bod y sianel wedi cymryd y cam hynod anarferol o dalu rhent masnachol flynyddoedd maith o flaen llaw, ac wedi cael telerau hynod anghystadleuol fel gwobr am eu caredigrwydd.


Y cwestiwn  diddorol wrth gwrs ydi pam?  Cyfrifoldeb ymddiriedolwyr S4C ydi amddiffyn buddiannau’r sianel.  Ac eto mae’r telerau mae’r sianel wedi cytuno i gytundeb hollol unochrog  – a hynny er mantais i’r Drindod ac er anfantais i S4C.  Pam?  


Byddwn yn dychwelyd at hyn oll eto – ond yn y cyfamser darllenwch y ddogfen, da chi.S4C, University of Wales Trinity St David and ‘Yr Egin

 

 

Introduction


S4C’s proposed move to a new building (Yr Egin) on the University of Wales Trinity St David (UWTSD) campus in Carmarthen is surrounded by both controversy and mystery. The most mysterious element is S4C’s decision to handover £3 million pounds in a single upfront rentpayment to UWTSD as it moves into its new HQ. A sum that the BBC reported last week would cover 20 years of rent. The following will attempt to offer a factual analysis of the deal on the basis of publicly available information.

 

Evaluating the deal


The main problem faced in seeking to evaluate the arrangement between S4C and UWTSD is that both are (infamously) among the least transparent public bodies in Wales. Information is, therefore, at a premium. Nonetheless, a number of facts are now in the public domain and it is possible to make some calculations on their basis. But before we do so, it is important to note two key claims that S4C has repeatedly made about the nature of its proposed move to Yr Egin.

 

First it has claimed the move will be ‘cost neutral’. The basis of this claim has never been adequately explained. It is even less clear how (or, indeed, if) the channel’s arrangement with UWTSD represents value for money.(Even if the elision has been implicit in S4C’s public statements, cost neutral does not necessarily equate to value for money.)

 

Secondly, the channel’s leadership have claimed that their relationship with UWTSD in the context of ‘Yr Egin’ is simply that of a ‘tenant’ – albeit an ‘anchor tenant’.

 

The UWTSD perspective


S4C’s decision to handover £3M in a single, upfront rent payment at the start of its occupation of Yr Egin to cover a 20 year period of rent represents unalloyed good news and a major financial benefit for UWTSD. It seems certain that the University would otherwise have had to borrow the money that S4C intends to handover and pay the attendant interest costsOne way to estimate the benefit is to use the interest rate on Cardiff University’s recent bond issue – the lowest yielding higher education bond in UK history’ – namely 3.1%.On this basis, S4C’s initial payment of £3M will have been worth £4.03M to UWTSD by the end of the 20 year period. This is almost certainly a very significant underestimate of the true benefit to UWTSD.

 

S4C’s rent compared


From the perspective of S4C the benefits of the proposed arrangement are far less obvious. At £3M for 20 years, the channel will be paying the equivalent of an (inflation proofed) annual rent of £150K.

 

Does this sum represent value for money? Given the lack of transparency of the principal parties, the only way to seek to answer this question is to look at equivalent rental rates in the nearby area. Of particular relevance here is Y Llwyfan, a nearly-new building on the UWTSD campus that stands immediately adjacent to the proposed site for Yr EginThis building houses offices – including headquarter offices – for a number of organisations, bodies and companies, the largest of which is the Coleg Cenedlaethol Cymraeg (CCC). A Freedom of Information request submitted to the CCC has yielded the following:

 

The Coleg Cenedlaethol Cymraeg (CCC) currently pays £25,939.20 in annual rent for its offices – the CCC’s main office – on the UWTSD campus; offices that are occupied by some 20 staff.

 

In addition to being located in offices adjacent to yr Egin, the CCC also provides a useful comparison for S4C in that the offices of both bodies will be used for broadly similar purposes. S4C’s technical operation will not be moving to Caerfyrddin but will rather be colocated with the BBC Wales in the latter’s new Cardiff headquarters. This means that the jobs being moved to Yr Egin will be focused on the channel’s commissioning, financing, communications and marketing, and internal governance activities. In other words, they will be desk-based similar to those at the CCC jobs.

 

But of course, the CCC staff contingent of 20 is smaller that S4C’s proposed 55 for the Egin site. So adjusting on a pro-rata basis, if S4C were paying rent to UWTSD on the same basis as CCC, they would be faced with an annual rental bill of £71,332.80. Over 20 years and adjusting for inflation on the basis of the OBR long-runestimate for inflation (2%), this would gives a total cost to S4C of £1.73M, or an annual average (of £87K per annum). Put in other terms: if S4C were paying rent to UWTSD on the same basis as the CCC, then even after adjusting for inflation,a £3M payment would cover 31 rather than 20 years of rent.

 

 

S4C deal

CCC pro rata

Average annual rental payment (over 20 years)

£150K (inflation protected)

£87K (inflation adjusted)

Total payment for 20 year period

£3M

£1.73M

 

Clearly, even if the CCC appears to provide a fair comparison for S4C’s requirements at Yr Egin, it is not an exact comparison. Nonetheless, the gap between what S4C is planning to pay and what a broadly equivalent tenant is already paying is very substantialindeedOn this basis, the Egin deal appears to represent very poor value for money for the channel.

 

The £3 million question


But ‘value for money’ and even ‘cost neutrality’ are called into further question once we take into account the origins of the £3M that S4C currently seems determined to handover to UWTSD. Whilst details are opaque, observers of the Egin deal have been led to believe that the £3M will be raised by selling S4C’s current headquarters in Cardiff. At any rate, there is no suggestion that the sum will be raised through borrowing. This means that an obvious alternative to paying £3M upfront would be to invest the sum and use the interest accruing to help pay the rent on the channel’s new headquarters.

 

As some indication of the figures involved, if S4C were paying rent on the same pro rata basis as CCC (i.e. at £71,332.80), a long-run rate of return of 2.4% paid on £3M would be sufficient to ensure that S4C could make it’s first annual rent payment without any erosion of the principal sum.

 

At a long-run rate of return of 4% then the £3M would generate more than enough of an investment return (at £120K in the first yearboth to pay rent at the CCC rate’ of at £71,332.80 but also to add the remainder to the principal. Indeed, assuming that the rent paid increased at the annual rate of inflation (the OBR’s estimate is 2% p.a.), then at along-run rate of return of 4%, an endowmentof £3M would be enough to pay the rent for no fewer than 85 years.

 

Even paying rent at an initial and apparently excessive £150K, and taking into account subsequent rises in rent (at 2% per annum), then at long-run rate of return 4% per annum, S4C’s £3M would be enough to pay for 25 years worth of office space at Yr Egin.

 

Conclusion


In assessing the S4C/UWTSD deal much hinges on the assumptions made, not least about future interest rates and future rental inflation rates. Given the lack of transparency of the parties involved, we have no idea what (if any) calculations have been made by S4C about the various possible options for funding its new HQ, and on the basis of which assumptions.

 

But the only publicly available evidence suggests thatdespite its willingness to pay 20 years of rent upfront and thus provide a very substantial financial benefit to UWTSDS4C is preparing to pay well over the odds for its new home. Not only that, but once forgone interest payments are taken into account, S4C’s claim that its move to Yr Egin will be cost neutral (even for S4C alone) must also be called into question. Rather its decision and apparent determination to handover £3M to UWTSD as upfront rent looks set to substantially erode the channel’s long term financial position, again to the benefit of UWTSD. If S4C is right in characterising its relationship with UWTSD as being simply that of ‘tenant’, then it is, by any standards, an astonishingly generous one. Given that the channel’s senior officials so regularly lament its financial position, it is a level of generosity that is hard to fathom and even harder to justify.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Yn ol ar ddec S4C

Reit, yn ol a ni at ddec llawen S4C.

Ymddengys bod un o’r paneli o ‘arbenigwyr’ a benodwyd gan Edwina Hart i gynghori Llywodraeth Cymru ar faterion economaidd – wedi cryn drafod a doethinebu – wedi dod i’r un casgliad a bron i bawb arall y tu hwnt i Gaerfyrddin a datgan bod y syniad o glwstwr creadigol ar safle Coleg y Drindod yn – wel – gwbl ddiwerth.  
Pwysigrwydd ehangach hyn ydi bod y casgliad yn effeithio ar benderfyniad rhyfedd S4C i adleoli ar y safle.  Chwi gofiwch i’r sianel ystyried aros ymhle mae hi yng Nghaerdydd, mynd i’r Egin ar safle Coleg y Drindod yng Nghaerfyrddin neu ddod i safle’r Galeri yng Nghaernarfon.  Llunwyd ceisiadau gan Gyngor Gwynedd a Choleg y Drindod a phenderfynodd S4C ar safle’r Drindod.  Roedd hyn yn ymddangos yn rhyfedd i lawer ohonom ar y pryd –  mae Caernarfon yn brif ddinas answyddogol i’r Gymru Cymraeg gyda degau o filoedd o Gymry Cymraeg naturiol – gwylwyr S4C yn byw oddi fewn i radiws o ddeg milltir, ac mae hefyd yn ganolfan i’r diwydiant teledu.  Roedd cais Cyngor Gwynedd hefyd yn mynd cryn dipyn ymhellach na’r amod o fod yn ‘gost niwtral’ i S4C – neu mewn geiriau eraill roedd y sianel yn cael uffern o fargen dda.  
Ta waeth – symud i fyny’r M4 i Gaerfyrddin oedd penderfyniad y sianel – a chafwyd cryn dipyn o sbloets a dathlu yn y Drindod.  Beth bynnag, dechreuodd pethau syrthio’n ddarnau yn weddol sydyn.  Ymddengys bod cynllun ariannol cais y Drindod yn cymryd bod grantiau ar y ffordd o Ewrop – ond dydyn nhw ddim.  Chwythwyd twll gwerth £4m i £6m yn y cynllun – ond mae’n ymddangos bod y Drindod wedi addo dod o hyd i’r pres ychwanegol hyd yn oed os nad oedd y grant o Ewrop ar gael.  Dydyn nhw heb wneud hynny eto – ond maen nhw wedi gofyn ar gyllid gan Lywodraeth Cymru i lenwi’r twll.  Mae’n amhosibl gweld y cais hwnnw’n cael ei ganiatau yn wyneb adroddiad heddiw.
Gwnaed cais hefyd i S4C dalu rhent o flaen llaw – £3m o rhent a bod yn fanwl gywir – ac yn rhyfeddol cytunodd y sianel i wneud hynny.  Rwan dydan ni ddim yn gwybod os bydd y Drindod yn llenwi’r twll du ariannol o’i adnoddau ei hun, ond os ydi hi mi fydd S4C wedi dod i delerau talu rhent unigryw ac anhygoel er mwyn adleoli i glwstr sy’n cael ei ystyried i fod ag unrhyw fudd ieithyddol, addysgol na chymdeithasegol  ynghlwm gan banel sy’n cynghori Llywodraeth Cymru.  

Fedra i ddim meddwl am gymaint ag un rheswm pam y dylai S4C wahanu a £3m o dan yr amgylchiadau hyn.  Mae’r holl beth yn hollol boncyrs.

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Y gorau o’r byd bocsio ac ymladd MMA Cymru i’w gweld ar gyfres newydd S4C, Y Ffeit

Bydd cyfres chwaraeon newydd ar S4C yn dangos y gornestau bocsio ac MMA orau sy’n cael eu cynnal yng Nghymru. Bydd y gyfres newydd chwe rhan, o’r enw Y Ffeit, yn darlledu uchafbwyntiau gornestau proffesiynol ac amatur o’r nosweithiau bocsio …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Edrych ymlaen at y 6 Gwlad RBS ar S4C

Ar drothwy blwyddyn taith y Llewod i Seland Newydd, mae mwy o gyffro nag arfer wrth edrych ymlaen at y 6 Gwlad RBS eleni, yn ôl sylwebydd Clwb Rygbi Rhyngwladol, Gareth Charles. S4C yw’r unig ddarlledwr i ddangos pob un …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Topper ar Stiwdio Gefn , S4C

Topper ar Stiwdio Gefn, S4Cwww.facebook.com/s4c.cymru Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy am helynt adleoli pencadlys S4C

Yn ol at y stori S4C mae gen i ofn.  
Mae yna un neu ddau o drydarwyr – @SeimonBrooks ac @Dilys Davies ymhlith eraill wedi bod yn trafod y mater heddiw.  Hefyd mae Simon Thomas AS wedi gofyn cwestiwn i Ken Skates yn y Senedd heddiw. Mae’r stori’n un gweddol gymhleth, ac mae yna sawl elfen iddi hi – a dydi hi ddim yn amlwg bod neb wedi gwneud dim o’i le.  
Serch hynny mae yna broblem – ac mae’n troi o gwmpas y ffaith bod y cynllun i fod yn gost niwtral – ond ein bod yn gwybod i Goleg y Drindod wneud o leiaf ddau gais am grant – y naill gan Ewrop a’r llall gan y Cynulliad – i ariannu’r cynllun.  Mae hyn yn ei dro yn esgor ar ddwy broblem arall.  Yn gyntaf dydi gwneud cais am grant ddim yn golygu y bydd y cais yn cael ei dderbyn o anghenrhaid, felly mae amheuaeth ynglyn ag i ba raddau roedd cynllun Coleg y Drindod wedi ei adeiladu ar seiliau ariannol cadarn yn y lle cyntaf.  Yn ail ‘dydi hi ddim yn glir os oedd dealltwriaeth y ddau gorff ymgeisiodd i gael croesawu pencadlys S4C yn dehongli’r term ‘cost niwtral’ yn yr un ffordd.
Beth bynnag dyma’r cwestiynau sydd angen eu hateb er mwyn darganfod faint o broblem sydd yna mewn gwirionedd.  Os oes rhywun efo cwestiwn arall (call) gadewch o yn y dudalen sylwadau – dwi’n fwy na pharod i’w gyhoeddi.

Cwestiynau i S4C:

1). Ymddengys mai darpariaeth ‘cost niwtral’ oedd un o brif feini prawf ar gyfer arfarnu’r ceisiadau.  Oedd ‘cost niwtral’ yn cyfeirio at gost i S4C ‘ta’r gost i’r pwrs cyhoeddus?
2). A wnaed yn glir yn y canllawiau a anfonwyd i’r ymgeiswyr beth yn union oedd ‘cost niwtral’ yn ei olygu?  
3). Oedd S4C yn ymwybodol o’r cychwyn mai trwy wneud cais am grantiau yr oedd Coleg y Drindod yn bwriadu ariannu eu cynllun?
4). Os felly, oedden nhw’n hapus bod trefniadau amgen gan Coleg y Drindod os nad oedd eu ceisiadau am grantiau’n cael eu caniatau?
5). Roedd S4C mewn cyfarfod efo Cyngor Sir Caerfyrddin a Choleg y Drindod i drafod cais am grant o Ewrop ym mis Ebrill 2015.  Faint cyn hynny oedden nhw’n gwybod nod angen gwneud cais felly.?
Cwestiynau i Ken Skates:
1). Mewn ymateb i gwestiwn yn gynharach heddiw gan Simon Thomas dywedodd Ken Skates hyn – Up to £6m of extra cash has been requested for the Carmarthen building, BBC Wales revealed last week.  At beth mae’r gair ‘extra’ yn cyfeirio?

Cwestiynau i Goleg y Drindod.

1). Gwnaed cais gan Coleg y Drindod am grant o gyfeiriad Ewrop i ariannu Canolfan Egin y llynedd.  Cais am faint oedd o, ac oedd y cais yn llwyddiannus?

2). A wnaed yn glir yn y cais gwreiddiol i S4C mai trwy wneud ceisiadau am grantiau am bres cyhoeddus y byddai’r cynllun yn cael ei ariannu – o leiaf yn rhannol?  

3). Oedd yna drefniadau amgen mewn lle i ariannu’r cywaith?

4). Os oedd trefniadau felly mewn lle, a wnaed yn glir i’r sawl y gwnaethwyd cais am grant iddynt bod Coleg y Drindod efo trefniadau eu hunain i ariannu’r cywaith os oedd angen gwneud hynny?

5). Sawl cais sydd wedi ei wneud am grantiau, a faint o bres sydd wedi ei godi?

6). Pa ganran o gost y cynllun y rhagwelir fydd yn cael ei ariannu trwy grant?  

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ynglyn ag ad leoli S4C

Dwi’n gwybod fy mod yn mentro swnio’n blwyfol, ond dwi’n meddwl y byddai’n well i mi ddweud pwt am saga ad leoli S4C i Gaerfyrddin.  Bydd darllenwyr Blogmenai yn cofio i’r sianel – yn dilyn edrych yn bryddglwyfus ar ei botwm bol ar ol colli cyllid a gwylwyr – benderfynu ystyried adleoli ei phencadlys yn nes at ei chynulleidfa.  Cafwyd cais gan Coleg y Drindod i gartrefu’r sioe yng Nghaerfyrddin, a gan Cyngor Gwynedd i’w chartrefu yng Nghaernarfon.  

Wedi  dipyn o bendroni penderfynwyd ar Gaerfyrddin.  Roedd hyn yn dipyn o syndod i rai ohonom – mae Gaernarfon yn ganolfan i gwmniau teledu beth bynnag tra nad ydi hynny’n wir am Gaerfyrddin, mae mwy o gynulleidfa S4C yn byw yn ardal Caernarfon nag ardal Caerfyrddin a gan bod Caerfyrddin mor agos at Gaerdydd doedd dim rhaid i weithwyr y sianel fynd ar gyfyl cynulleidfa S4C.  Gellid neidio i’r car ym Mhontcanna a neidio allan yng Ngholeg y Drindod yn y bore, a gwneud yr un peth o chwith ar ddiwedd y diwrnod.  Nid oedd rhaid i neb fynd trwy ‘r sioc ddiwylliannol o ddod wyneb yn wyneb a’r gynulleidfa.

Yn ol colofn orfoleddus gan Gwilym Owen yn Golwg ar y pryd, roedd cais Coleg y Drindod yn llawer gwell nag un Gwynedd – a dyna pam y penderfynwyd symud yno.  Yn wahanol i Gwilym – debyg – ni welais y ceisiadau, felly roedd rhaid rhyw dderbyn mai ansawdd y ceisiadau oedd y rheswm tros y dewis rhyfedd.  Ond, ymddengys bellach nad oes gan Coleg y Drindod ddigon o bres i gartrefu S4C, ac maent am i Lywodraeth Cymru lenwi’r bwlch.  
Rwan, beth am atgoffa ein hunain o eiriau Prif Weithredwr y sianel ddwy flynedd yn ol:
Yn gyffredinol, roedd Awdurdod y Sianel wedi dweud y byddai angen i gynllun adleoli fod yn fuddiol i’r gwasanaeth ac yn gost-niwtral dros gyfnod.  Hefyd roedd yr Awdurdod yn glir am ei ofyniad i sicrhau bod modd creu manteision ieithyddol, diwylliannol ac economaidd.  Roedd nifer o feini prawf agored wedi’u cyhoeddi yn seiliedig ar y gofynion hyn, ac yng ngholeuni’r meini prawf hynny y cafodd y penderfyniad terfynol ei wneud.

Mae yna ddau fater yn codi o hyn.  Yn gyntaf mae’n amlwg bellach nad ydi cais Caerfyrddin yn gost niwtral, felly mae’n methu un o’r meini prawf.

Mae’r ail yn dod a ni ‘n ol at ansawdd y ceisiadau.  Mae’n hawdd i unrhyw ffwl lunio cynllun sy’n edrych yn dda os nad yw’n gorfod talu amdano fo i gyd.  Mae’n fwy o gamp llunio cais o ansawdd sydd wedi ei gostio’n gywir.  

Mae’n weddol amlwg – os ond o ran tegwch naturiol – edrych ar y mater o’r newydd.

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Tri threlar poblogaidd i’w hennill ar raglen Ffermio S4C

Mae cystadleuaeth trelar rhaglen Ffermio ar S4C wedi cael ei lansio, gyda thri o drelars mwyaf poblogaidd Ifor Williams Trelars yn cael eu cynnig fel gwobrau. Bob wythnos o 10 Hydref 2016 ar raglen Ffermio bydd cwestiwn gwahanol yn cael …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gemau rhyngwladol Rygbi’r Gynghrair yn fyw ar S4C

Yn dilyn eu buddugoliaeth ym mhencampwriaeth Ewrop y llynedd, mae tîm Rygbi’r Gynghrair Cymru nawr yn gobeithio gadael eu marc yn erbyn timau gorau’r byd yng Nghwpan y Byd Rygbi’r Gynghrair 2017. Ond yn gyntaf, er mwyn sicrhau ei lle …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: S4C – Sianel Pwy? #steddfod2016

Dyma wybodaeth wrth Gymdeithas yr Iaith Gymraeg am drafodaeth yn Eisteddfod Genedlaethol 2016 sy’n siŵr o gynnwys triniaeth o’r we a chyfryngau digidol: Annwyl gyfaill, Yn yr Eisteddfod byddwn yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i drafod adolygiad Llywodraeth Prydain o S4C yn 2017, gan gynnwys mentrau digidol newydd posib a materion cynnwys megis polisi is-deitlau’r sianel. […]

The post S4C – Sianel Pwy? #steddfod2016 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn dathlu seremoni Llyfr y Flwyddyn ym Merthyr

Bydd hufen y byd llenyddol yng Nghymru yn ymgasglu yng nghanolfan The Redhouse, Merthyr Tudful nos Iau, 21 Gorffennaf ar gyfer Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2016 Llenyddiaeth Cymru; a bydd yr uchafbwyntiau i’w gweld ar S4C yr un noson. …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Le Tour de France yn dychwelyd i S4C

O Faendy i Mont Ventoux, mae sylwebydd Seiclo S4C, Wyn Gruffydd, wedi dilyn gyrfa ddisglair Geraint Thomas wrth iddo ennill y fedal aur mewn Gemau Olympaidd a datblygu i fod yn rhan allweddol o dîm buddugol yn y Tour de …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cannoedd yn mwynhau Taith Ewros S4C rownd y clybiau

Daeth cannoedd o gefnogwyr pêl droed i rannu cyffro Euro 2016 wrth i Daith yr Ewros S4C deithio i glybiau pêl-droed ledled Cymru. Dros yr wythnosau diwethaf, mae criw Euro 2016 S4C wedi teithio i Landudno, Bangor, Y Bala, Penrhyncoch …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ymgyrch Euro 2016 S4C yn dathlu’r gefnogaeth a chariad tuag at dîm Cymru

Undeb a chariad Cymru tuag at y bêl gron yw’r brif thema tu ôl i trêl hyrwyddol y sianel sy’n dathlu ymddangosiad y tîm cenedlaethol ym Mhencampwriaeth UEFA Euro 2016. Y gân Llawenydd heb Ddiwedd, un o glasuron gan fand …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Band Pres Llareggub yn canu anthem digwyddiadau S4C eleni

Bydd ffilm hyrwyddo newydd S4C yn dathlu bod y sianel yn darlledu o holl brif wyliau’r haf yng Nghymru eleni – gyda chyfeiliant cerddorol hwyliog fersiwn Band Pres Llareggub o’r gân ‘Mae’n Wlad i Mi’. Daeth y gân yn enwog …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C am berfformio ar bob llwyfan yn ystod Eisteddfod yr Urdd!

Wrth i filoedd o blant a phobl ifanc gystadlu ar lwyfannau Eisteddfod yr Urdd eleni, bydd S4C hefyd yn brysur yn ‘perfformio’ ar y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat a Periscope, bydd y sianel yn rhoi llwyfan i …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ffansi gwylio sioeau sy’n llawn hwyl a sbri? Tyrd draw i stondin S4C yn Eisteddfod Sir y Fflint

Bydd amrywiaeth o ddigwyddiadau cyffrous i dy ddiddanu di yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint eleni, o ddydd Sul, 29 Mai hyd at ddydd Sadwrn, 4 Mehefin. Gweler yr amserlen yma: Amserlen Bydd sioe boblogaidd Cyw yn perfformio bob …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ffansi gwylio sioeau sy’n llawn hwyl a sbri? Tyrd draw i stondin S4C yn Eisteddfod Sir y Fflint

Bydd amrywiaeth o ddigwyddiadau cyffrous i dy ddiddanu di yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint eleni, o ddydd Sul, 29 Mai hyd at ddydd Sadwrn, 4 Mehefin. Dyma’r amserlen i ti! urdd 2016 amserlen Bydd sioe boblogaidd Cyw yn perfformio …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rhowch eich barn yn Arolwg Chwaraeon S4C

A oes gennych ddiddordeb mawr mewn chwaraeon? A ydych chi’n gwylio rhaglenni fel Sgorio, Clwb Rygbi a Clwb? Os felly, byddai S4C yn falch iawn i glywed eich barn. Mae’r sianel yn cynnal Arolwg Chwaraeon arbennig sy’n cynnwys cwestiynau amrywiol …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: O gri ein geni hyd ein holaf gwyn: S4C yn dilyn taith bywyd

Mae newidiadau mawr yn digwydd i’n cyrff yn ystod ein taith trwy fywyd ac yn y gyfres newydd o Corff Cymru: Bywyd byddwn yn dilyn taith bywyd ‘o gri ein geni hyd ein holaf gwyn’. Bydd y rhaglen gyntaf yn …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dydd y Farn yn agor penwythnos mawr o chwaraeon ar S4C

Y Stadiwm Principality fydd cartref rygbi S4C dros benwythnos Gŵyl y Banc ar ddechrau Mai wrth i gemau Dydd y Farn a Diwrnod Rowndiau Terfynol SSE Swalec gael eu dangos yn fyw ar y Sianel. Wrth i ddiweddglo’r tymor Guinness …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Seren deledu Nico’r ci yn dod i S4C

Mae anturiaethau Nico’r ci bach hoffus, sy’n byw gyda’i deulu ar gwch ar gamlas Llangollen, yn dechrau 25 Ebrill ar S4C. Mae Nico’r Jack Russell, sy’n 5 oed, eisioes yn seren YouTube, o dan ei enw go iawn Chico, mewn …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gall Geraint brofi ei bwynt ar ddechrau’r tymor seiclo S4C?

Wrth i’r tymor seiclo ddechrau ar S4C y penwythnos yma, mae cyflwynydd Seiclo Rhodri Gomer Davies yn credu bod gan y Cymro Geraint Thomas bwynt i’w brofi. Bydd arlwy seiclo S4C eleni yn cychwyn ddydd Sul, 13 Mawrth, gyda darllediad …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Beth yw USP yn Gymraeg? Denu mwy o wylwyr i S4C

Dechreuais i wylio S4C yn y flwyddyn 2007. O’n i’n ymwybodol o’i fodolaeth cyn hynny ond doedd neb wedi sôn wrthaf i am unrhyw raglen benodol o ddiddordeb. Gallwn i wedi enwi Pobol Y Cwm wrth gwrs ond bron dim rhaglen arall. Gofynodd ffrind os oeddwn i’n ymwybodol bod band yn chwarae ar raglen Bandit ar y … Parhau i ddarllen Beth yw USP yn Gymraeg? Denu mwy o wylwyr i S4C Parhau i ddarllen

S4C Caban: Bywyd drwy luniau: S4C yn dathlu cyfraniad Philip Jones Griffiths i ffotograffiaeth

Mae rhaglen ddogfen sy’n dathlu gwaith a bywyd y ffotograffydd byd-enwog, y diweddar Philip Jones Griffiths, yn cael ei dangos ar S4C nos Sul, 28 Chwefror ar S4C; gyda’r gohebydd tramor Wyre Davies yn cyflwyno. Mae’r rhaglen ddogfen Philip Jones …Darllen mwy Parhau i ddarllen

: Isdeitlo ar S4C

Dechreuodd y gallu i isdeitlo rhaglenni teledu ar gyfer pobl byddar / trwm eu clyw gyda datblygu Teletex ac Oracle yn y 1970au, cyn i S4C cael ei lansio. Pwrpas y ddarpariaeth oedd galluogi pobl byddar a thrwm eu clyw dilyn rhaglenni trwy ddarllen y ge… Parhau i ddarllen

: Isdeitlo ar S4C

Dechreuodd y gallu i isdeitlo rhaglenni teledu ar gyfer pobl byddar / trwm eu clyw gyda datblygu Teletex ac Oracle yn y 1970au, cyn i S4C cael ei lansio. Pwrpas y ddarpariaeth oedd galluogi pobl byddar a thrwm eu clyw dilyn rhaglenni trwy ddarllen y ge… Parhau i ddarllen

: Isdeitlo ar S4C

Dechreuodd y gallu i isdeitlo rhaglenni teledu ar gyfer pobl byddar / trwm eu clyw gyda datblygu Teletex ac Oracle yn y 1970au, cyn i S4C cael ei lansio. Pwrpas y ddarpariaeth oedd galluogi pobl byddar a thrwm eu clyw dilyn rhaglenni trwy ddarllen y ge… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Isdeitlo ar S4C

Dechreuodd y gallu i isdeitlo rhaglenni teledu ar gyfer pobl byddar / trwm eu clyw gyda datblygu Teletex ac Oracle yn y 1970au, cyn i S4C cael ei lansio. Pwrpas y ddarpariaeth oedd galluogi pobl byddar a thrwm eu clyw dilyn rhaglenni trwy ddarllen y ge… Parhau i ddarllen

daflog: Isdeitlau gorfodol S4C

Mae S4C wedi datgan eu bod am ddangos isdeitlau gorfodol (h.y. wedi llosgi ar y sgrîn) wythnos nesaf fel ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth isdeitlo. Mae hyn yn dilyn syniad dwl Tweli Griffiths ym mis Rhagfyr o roi isdeitlau … Continue reading Parhau i ddarllen

daflog: Isdeitlau gorfodol S4C

Mae S4C wedi datgan eu bod am ddangos isdeitlau gorfodol (h.y. wedi llosgi ar y sgrîn) wythnos nesaf fel ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth isdeitlo. Mae hyn yn dilyn syniad dwl Tweli Griffiths ym mis Rhagfyr o roi isdeitlau … Continue reading Parhau i ddarllen

S4C Caban: Seiniwch yr Utgorn! S4C yn datgelu cystadleuwyr Band Cymru 2016

Ar ôl hir aros, mae’r bandiau fydd yn cystadlu am wobr Band Cymru 2016 – cystadleuaeth S4C i fandiau chwyth, pres a jazz – wedi cael eu datgelu. Yn dilyn llwyddiant cynnal y gystadleuaeth gyntaf yn 2014, mae S4C a …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gwobrau Selar yn fyw o Aberystwyth ar wefan S4C a Radio Cymru

Fe fydd S4C a BBC Radio Cymru yn cynnig gwe darllediadau byw o Wobrau Selar eleni, ar nos Sadwrn 20 Chwefror. Mae’r noson yn cael ei chynnal yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ac mi fydd rhai o fandiau a cherddorion …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn agor Pôl Cân i Gymru fel rhan o ddathliadau Dydd Miwsig Cymru

Mae S4C yn rhoi cyfle i wylwyr bleidleisio am eu hoff gân fuddugol yng nghystadleuaeth Cân i Gymru ers i’r sianel ddechrau darlledu’r digwyddiad yn 1982. Mae’r pôl o 33 cân yn cael ei agor heddiw (12 Chwefror) ar s4c.cymru …Darllen mwy Parhau i ddarllen

gwennanelin: Adroddiad S4C Newyddion 9 ar wersi Cymraeg i fewnfudwyr a…

Adroddiad S4C Newyddion 9 ar wersi Cymraeg i fewnfudwyr a chydraddoldeb i’r Gymraeg.

S4C news report on Welsh language classes for immigrants and equality to the Welsh language. Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dathlu hanes a phobl Cymoedd De Cymru ar S4C

Fel rhan o wythnos Caru’r Cymoedd, bydd S4C yn darlledu nifer o raglenni am gymoedd De Cymru i ddathlu eu pobl, eu hanes a’u tirwedd. Trwy ddrama, cerddoriaeth, rhaglenni dogfen a materion cyfoes, cawn fwrw golwg o’r newydd ar gymoedd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Elis James yn chwerthin yn Gymraeg ar S4C

Mae Elis James yn gomedïwr amlwg iawn yn Saesneg ond eleni penderfynodd wneud i bobl chwerthin yn Gymraeg hefyd, ac roedd cwmni Zeitgeistyno ar ran S4C i ddal y cyfan. Bydd modd gwylio standyp y bachgen o Gaerfyrddin, Elis James: …Darllen mwy Parhau i ddarllen