Archives: A.R.

Meddyliau: Noc Kupały, Poznań

Mi wna i ddisgrifio’r peth yn fuan, yn y cyfamser, lluniau. Mae’r holl beth yn syniad gwych sy’n edrych yn hollol swynol, on’d ydy? Parhau i ddarllen

Meddyliau: Cyfweliad Eisteddfod

Mae gen i gyfweliad Dysgwr y Flwyddyn Eistddfod Sir Ddinbych ddydd Sadwrn. Dwi ddim yn nerfus eto, ond dwi’n gwybod bydda i erbyn hynny… Dwi ddim yn siwr beth byddan nhw eisiau gwybod, dwi ddim yn rhy fodlon i siarad amdana i fy hun nac ymffrostio!Ne… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Atgofion cefais gan un ffilm

Sgwn i a ydy (neu oedd) “Xena: Warrior Princess” yn boblogaidd yng Nghymru? Roeddwn i’n siarad efo un person o Gymru’n ddiweddar, a doedd hi ddim yn gwybod amdani o gwbl, ond gan bod gan y ffilm gefnogwyr o gwmpas y byd (neu o leiaf dyma beth maen nhw’… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Llysblant Cymreig?

Hoffai unrhyw un o siaradwyr neu ddysgwyr Cymraeg gymryd rhan yn y cynllun hwn? Gallwch fabwysiadu dysgwyr neu gael eich mabwysiadu gan siaradwyr. Mae taenlen gyda chyfeiriadau e-bost ar gael ar y wefan.Dwi ddim yn hollol sicr am hynny, ond dwi’n credu… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Ceisio bod yn greadigol, rhan 1

Wyt ti eisiau clywed stori?

Unwaith, roedd yna frenin a breswyliai â’i deulu mewn palas gwydr ar dop mynydd anferth â miliynau o eirlys arno. Roedd y blodau’n tyfu ar yr adeilad hefyd, yn ei guddio rhag olwg pobl ddrwg, neu or-chwilfrydig. Achos mae rhaid i ti wybod y gwnaethpwyd y brenin, ei deulu, a phawb arall yn y palas o’r crisial bregysaf a mwyaf tryloyw yn y byd. Ond nid oedd felly o’r dechrau: melltith hen wrach a wnaeth i ddynion o gnawd a gwaed droi i grisial. Ac felly, fe ddisgynnodd galar a phoen mawr ar y llys, ac ni wyddai neb beth i’w wneud. Ni allai neb adael y palas rhag ofn iddynt dorri mewn i ddarnau bychain. Ni wyddai neb am eu tynged, gan ar ôl i’r wrach felltithio’r palas, fe’i ddileodd o gof pawb tu hwnt iddo. Ac yn wir, nid oedd gobaith yng nghalonnau preswylwyr y llys, felly un diwrnod heulog a thwym fe adawon nhw’r lle a neidio o dop y mynydd.

A phan oeddent yn syrthio, dyma fi’n ymddangos am y tro cyntaf. O ble? Wn i ddim. Yr unig bethau imi eu cofio ydyw distawrwydd, düwch, llonyddwch. Ac yna, yn yr eiliad nesaf, roeddwn i’n disgyn fel carreg, a channoedd o gyrff crisialaidd yn syrthio i lawr o dan fy nhraed. Alli di ddychmygu’r fath beth? Ceisia ddychmygu beth ddigwyddodd ar ôl inni i gyd gyrraedd y ddaear. Pan dwi’n cau fy llygaid yn awr, dwi’n teimlo poen yn fy nhrechu, yn gwthio awyr o’m hysgyfaint. Dwi’n gweld briwsion crisialaidd yn codi o’r pridd. Maen nhw’n dal pelydrau’r haul ynddynt, ac yn gollwng enfysau amryliw o’m cwmpas i. Roeddwn yn wylo fel baban bach. Gwyddwn mai oherwydd eu marwolaeth hwythau gallwn ddechrau fy mywyd innau.

Ar ôl amser hir – oriau? dyddiau? misoedd? – codais a dechrau cerdded. Lle troediais, roedd blodau gwydr yn tyfu.

Parhau i ddarllen

Meddyliau: Cwyno

Mae rhaid i mi gwyno am y tywydd eleni. Yr hyn sy’n digwydd fedra i ddim ei ddeall. Mae mis Ebrill wedi cyrraedd, ond dydy’r gaeaf ddim wedi gadael eto, ac bydd hi’n aros am hwy.Mewn gwirionedd, dwi wedi cael llond bol o eira ac oerni! Gwanwyn ydy fy h… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Rygbi Cymru!

Newydd orffen gwylio’r gem heddiw- llongyfarchiadau enfarw i di^m Cymru!Dyma oedd gem gyntaf rygbi i mi ei gweld erioed, felly doeddwn i ddim yn deall rheolau o gwbl, doeddwn i ddim yn gwybod pam bod Cymru’n cael cymaint o penalties, pam bod y chwaraew… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Y Gymdeithas a Thrydar

Pleser mawr ydy dweud fy mod i wedi sefydlu proffeil Cymdeithas Gwlad a Chymru ar Drydar.Mewn gwirionedd dwi ddim yn gwybod beth gallwn ddisgwyl oherwydd hynny, ond dwi’n gobeithio bydd mwy o bobl Cymru’n dilyn ni- mae Trydar yn eithaf poblogaedd yna, … Parhau i ddarllen

Meddyliau: "Y Weithred", y canu, y siarad

Neithiwr fe ddaeth yna ddilyniant Gwyl Dewi Sant ym Mhoznań, ac mi gawson ni gyfle i wylio ffilm ddogfenaidd “Y Weithred”.

Dwi ddim yn sicr faint ohonoch chi sy’n gyfarwydd efo hi, felly mi wna i roi disgrifiad byr ohoni. Ffilm am Gapel Celyn a Thryweryn ydy hi, a gweithred tri dyn a oedd yn ceisio rhwystro llywodraeth rhag foddi’r Cwm; yn ofer.

Ar y cyfan doedd y ffilm ddim yn rhy ddrwg, ond i mi, doedd dim rhaid i’r cyfarwyddwr daflu cenedlaetholdeb Cymreig i’m hwyneb i. Dwi’n gwybod nad ydy’r geiriau hyn yn swnio’n gyfeillgar, efallai dwi wedi defnyddio rhai sy’n rhy gryf, ond mae fy nheimlad ynglyn a’r ffilm yn anodd i’w hoelio (er fy mod i’n gwybod bod rhywbeth anesmwyth ynddi). Efallai ychydig mwy o gydbwysedd? Gan fod y ffilm yn bwysig i ni i gyd, mae’n dangos bod wir angen gweithredu dros y wlad a’r iaith.

Ar ol i’r ffilm orffen dechreuon ni weithdy canu. Wnaethon ni ganu caneuon fel Cyfri’r Geifr, Sospan Fach, Calon Lan, Dacw ‘Nghariad, Carlo (Dafydd Iwan), Dansin Ber (Gwyneth Glyn), Geiban a Be nawni? (Y Bandana) a sawl can Pwyleg. Wedyn bach o siarad efo fy athrawon, a gorffenodd noson hon o hwyl a sbri. Parhau i ddarllen

Meddyliau: Sut i ymweld a Phoznań drwy gyfrwng y Gymraeg, neu: penwythnos Dewi Sant

Yn y byd lle nad ydy’r iaith Gymraeg yn ddigon gweladwy wrth ystyried gwasanaethau cyfoes, mae yna le lle bydd hi ar gael i bawb a fyddai’n fodlon i’w chlywed: Poznań, Gwlad Pwyl!

Yn ystod y penwythnos diwethaf, cawson y geiriau yma eu gwiredu wrth i ni gael gwestai arbennig: Cymraes o Ogledd Cymru, sydd yn Wrocław ar hyn o bryd, yn astudio gwyddor gwleidyddiaeth yno, yn dilyn cynllun Erasmus. Roedd gynnon ni wyl arbennig- diwrnod Dewi Sant, felly penderfynodd hi ymuno a ni a gweld rhai o lefydd diddorol ym Mhoznań.

Cyrhaeddodd hi ar ddydd Gwener, tua henner dydd. Ynghynt, roedd fy ffrind a finnau’n brysur yn y brifysgol, roedden ni’n ceisio hysbysebu Gwyl Dewi i bobl allan o’r Adran. Wnaethon ni brintio taflenni arbennig i hyrwyddo dau gyfarfod yn y dafarn a gwylio ffilm am fomio Tryweryn. Hefyd, roedden ni’n clymu cennin a chennin Pedr wrth ganllaw grisiau (pob hwyl, tydi?)

Beth bynnag, yn fuan roedd rhaid i ni adael a mynd i orsaf trenau i groeso ein ffrind. Wrth gwrs i ddechrau doedden ni ddim yn gallu ei gweld, roedd degau o bobl yn mynd tu fewn ac allan o’r tren, ond rywsut llwyddom i ddod o hyd i’w gilydd. Aethom yn syth adref, yn siarad am ei thaith ar y ffordd. (Dyma dro cyntaf i ni gael ein synnu gan ei hawsed i ddysgu’r Bwyleg – dim ond am wythnos a hanner oedd hi’n dysgu, ond roedd hi’n cofio llawer o eiriau ac ymadroddion, ac roedd hi’n cronni a chofio llwythi ohonyn nhw pan oedden ni’n crwydro efo hi o gwmpas y ddinas!) Wedyn roedden ni’n eistedd yn fflat fy ffrind, ac aros am ffrind arall i ddod efo bwyd (roedden ni i gyd yn llwgi!) Y diwrnod yma, wnaethon ni goginio ‘pyry z gzikiem’, sef tatws gyda chaws gwyn, nionod a sbeisys. Math o bryd tradoddiadol Poznań ydy hwn, er nad ydw innau’n ei fwyta’n rhy aml. Ar ol bwyta, roedden ni’n rhy lawn i gerdded, felly arhoson ni gartref tan prynhawn hwyr, yn sgwrsio a gwrando ar gerddoriaeth. Wedyn, aethom i fflat ffrind arall i nol sach gysgu sbar, ac i’r dafarn: Gwyl Dewi oedd hon! Roedden ni’n gyntaf i gyrraedd, ac roedden ni’n poeni na fydd neb arall yn dod, ond mae’n rhaid i mi gyfaddef bod eithaf llawer o bobl wedi ymgasglu gyda’r amser. Cawson ni noswaith braf iawn, yn yfed, trafod pynciau gwahanol (yn eithaf ffyrnig weithiau!) a chael llwythi o hwyl. Aethom adref yn hwyr iawn, ac roedd rhaid i ni baratoi ar gyfer y diwrnod canlynol.

Wnaethon ni gyfarfod a’i gilydd ar Hen Farchnad, er mwyn iddi weld un o symbolau Poznań – geifr mecanyddol yn gwffio ei gilydd ar glocdwr bob haner dydd. (Dilyniant chwedl ydy popeth: unwaith, roedd rhyw ddyn cyfoethog i ymweld a Phoznań, ac roedd criw o bobl yn paratoi gwledd  grand i’w groeso. Cig carw oedd i fod yn brifbryd o fwyd, ond wnaeth helpwr y cigydd ei losgi. Roedd rhaid iddo fyrfyfyrio, felly penderfynodd rostio cig geifr. Ond yn anffodus iddo, dihangodd ei eifr, dringo clocdwr y ty cyngor, a dechrau gwffio. Chwedl difyr, on’d ydy?) Ar ol i ni weld y geifr, cawsom dro bach o gwmpas yr Hen Farchnad, wedyn i gael brecwast ar gyfer llysieuwraig, yna i brynu rogale marcińskie (croissant arbennig efo past pabi a mel, a chnau ar dop) ac yn y diwedd taith fach o gwmpas Stary Browar (canolfan siopa mwyaf ‘snobaidd’ / ffroenuchel ym Mhoznań). Cawson ni goffi enfawr a bwyta’r rogale, ac wedyn roedden ni’n cerdded a cheisio prynu rhywbeth ar gyfer parti pen-blwydd ffrindiau fy ffrind a finnau. Ar ol sawl awr dychwelom adref, lle wnaethon ni baratoi cinio blasus, ac wedyn aethom allan, gan iddynt fynd i’r parti.

Y diwrnod canlynol oedd y diwrnod olaf fy ffrind ym Mhoznań. Yn anffodus, doedd fy ffrind o’r Adran ddim yn teimlo’n rhy dda (rhyw ffliw ofnadwy), felly dim ond fi a’r ffrind o Wrocław a aeth allan y tro yna. Diwrnod cerdded oedd hwnna, aethom i barc Sołacki (mi wnes i son amdano yn un o gofnodion ynghynt ar y blog yma). Doeddwn i ddim yno ers meitin, felly pleser enfawr oedd dychwelyd! Roedd y diwrnod yn eithaf braf (efallai bach yn wyntog, ond doedd dim ots gynnon ni), ac wnaethon ni gerdded o gwmpas y parc i gyd bron iawn, yn rhyfeddu at brydferthwch y golygfeydd (wel, o leiaf minnau ;)). Ar ol y parc hwn, penderfynon ni fynd i Malta, lle efo llyn artiffisial. Rhaid i mi gyfaddef nad ydw i mor hoff o’r lleoliad yma, yn enwedig wrth gymharu a pharc Sołacki, ond weithiau mae’n werth ymweld ag ef. Ar ol i ni weld rhan o Malta, roedd yn rhaid i ni fynd ‘nol adref, ac ar ol cael pryd o fwyd blasus arall, roedd yna amser i ni fynd i’r orsaf trennau.

Penwythnos llawer o hwyl a sbri oedd y tri diwrnod yma, dwi’n falch iawn i mi gael cyfle i weld fy ffrind o Gymru a defnyddio cymaint o’r Gymraeg! Bechod nad oedd hi’n gallu aros am fwy, ond dwi’n wir gobeithio bydd hi eisiau dod ‘nol rhyw ddiwrnod! Parhau i ddarllen

Meddyliau: Cam o’r Tywyllwch

Helo bobl, jest cofnod byr iawn i roi gwybod i chi am raglen newydd ar Radio Caerdydd, sef Cam o’r Tywyllwch. Rhaglen gan Gwenno Saunders a chriw label Peski ydy hi, ac mae’r cyflynwyr yn trafod (yn y Gymraeg!) cerddoriaeth amgen, electronig ac arbrofo… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Corquiéu

Heddiw, roeddwn i’n tyrchu drwy restr artistiaid Ewropeaidd sy’n creu eu cerddorieath mewn ieithoedd lleiafrifol. A des i o hyd i fand o’r enw Corquiéu, sy’n chwarae cerddoriaeth draddodiadol yn yr Astwrieg.

Mae’r Astwrieg yn agos iawn i Galisieg a Sbaeneg. Dydy hi ddim yn iaith swyddogol, ond mae tua hanner miliwn o bobl yn medru ei siarad (yn cynnwys bach mwy na 100 milo siaradwyr brodorol).

Dyma ddolen i’w proffeil swyddogol ar YT: Corquiéu, dwi’n wir gobeithio y gwnewch chi fwynhau eu cerddoriaeth cymaint a fi, roedd y darganfyddiad yma’n hollol annisgwyl i mi!

Parhau i ddarllen

Meddyliau: Noson sgwrsio

Roedd gynnon ni noson sgwrsio arall neithiwr. Un noson braf yn rhagor, fel arfer!

Y tro yma, roedd fy ffrind yn siarad am ei brofiadau yn Llydaw, am ddysgu Llydaweg, gwella ei Ffrangeg, am bobl a oedd yno, am neuaddau myfyrwyr ayyb. Rhaid i mi gyfaddef iddo fynd trwy eithaf llawer o bethau tra yn Llydaw, ond yn gyffredinol ymddengys Erasmus yn ddeniadol iawn i mi. Bechod na fydd gen i gyfle ceisio mynd fy hun, dwi’n (mewn theori) graddio o’r brifysgol eleni…

Ond ta beth. Un peth arall oedd adroddiad fy ffrind arall a aeth i Gymru am un diwrnod a hanner dwy wythnos yn ol. Roedd ganddi anturiaethau hefyd! Unwaith, cafodd ei chloi tu mewn parc ynghanol Caerdydd cyn bump o’r gloch yn y prynhawn (gwallgof!); yn ffodus iddi, roedd heddlu ar wyliaduriaeth a chafodd ei hachub gan un ohonynt (sy’n medru Cymraeg!) Yn lwcus, doedd dim rhaid iddi neidio trwy’r giat, fel y roedd i un o’m ffrindiau eraill, a chafodd o ei frifo yn ei goes.  Diwedd da i stori (yr un ddiweddaraf, wrth gwrs!)

Ac un pwnc arall oedd math o gynhadledd ffantasi/ffuglen wyddonol a gynhelir ym mis Mawrth ym Mhoznań. Mae gan dri neu bedwar o’m ffrindiau cyflwyniad yno, ac bydd dau ohonynt yn cymharu’r Gymraeg efo’r Sindarin, iaith ellyllon Tolkien. Bydd yn rhaid i mi eu gweld. Llynedd, roedd eu darlith am y Gymraeg yn boblogaidd dros ben, doedd dim digon o le i bawb a oedd yn bwriadu eu gweld! Ac wnaeth dair merch ymuno ag Adran Geltaidd o’i herwydd. Da iawn, gyfeillion 🙂

Iawn, y tro nesaf byddaf yn ysgrifennu am Ddiwrnod Dewi, hwyl am y tro! Parhau i ddarllen

Meddyliau: Can i Gymru 2013

Ydach chi’n gwylio’r rhaglen hon? Mewn gwirionedd, doeddwn i ddim yn ei dilyn o gwbl tan eleni, dwi’m yn gwybod bron a dim byd amdani, a dwi’n nabod dim ond un ennillydd, ac wedi clywed dim ond sawl can o blith y digwyddiad.

Ond rywsut neu’i gilydd, dwi wedi ymddiddori fy hun yn Can i Gymru 2013, dwi wedi clywed pob un o’r caneuon sy’n cystadlu (ar gael fan hyn: Can i Gymru 2013), ac mae rhaid i mi ddwued fy mod i’n hoff iawn ohonyn nhw i gyd! Maen nhw’n swnio’n ddiddorol ac amrywiol iawn, byddai gen innau broblem i ddewis dim ond un sy’n orau (ar hyn o bryd mae gen i ddau fferfryn – “Mynd i Gorwen Hefo Alys” ac “Aur Ac Arian”, ond mae’r gweddill yn hynod o agos). Mae’r digwyddiad yn fyw ar Fawrth 1af, felly fydda i ddim yn ei wylio beth bynnag (dathliad Diwrnod Dewi ym Mhoznań), ond dwi’n gobeithio cai pob un a fydd bob hwyl a sbri. A phob lwc i’r cystadleuwyr! Parhau i ddarllen

Meddyliau: Spotify yng Ngwlad Pwyl!

Mae gen i newyddion gwych: o’r diwedd, mae Spotify ar gael yng Ngwlad Pwyl (ers tua chwech awr ;)) Dwi mor falch oherwydd hynny, bellach fyddai ddim angen i mi gynllwynio er mwyn ei ddefnyddio! Dwi’n cofio defnyddio dirprwy a chael llawer o drafferth i… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Dathliad Diwrnod Santes Dwynwen ym Mhoznań a’r tywydd

Pam ddylai rhywun ddathlu gyda Folant diflas os gallai wneud yr un peth ar Ddiwrnod Santed Dwynwen, mis ynghynt? Yn dilyn y meddwl yma, wnaeth rhan o Adran Geltaidd gyfarfod mewn un o dafarndau ym Mhoznań i ddangos eu cymorth i’r Santes hon a’i brodyr a chwiorydd NIFERUS (63?!).

Yn anffodus, doedd yna ddim digon o bobl i wneud dim byd mwy na siarad, ond, fel y gwyddwch, mae hynny’n ddigon diddorol yn ei hun. Ac felly, mi wnaethon ni dreulio bron a phedwar awr yn sgwrsio am bopeth a mwy, fel cerddoriaeth, cariadon tramor, gwneud sigarets, tywydd yng Nghymru, fy nheulu, brwydr y ddwy ddraig ar Henfarchnad ym Mhoznań ayyb.

Rydyn ni wedi cynllunio (neu gynllwynio) pwnc y cyfarfod nesaf hefyd: dysgu’r Bwyleg i’n hathrawon (rhagflas: wychowały mnie wilki = cefais fy magu gan fleiddiau) Maen nhw’n gwneud yn eithaf da yn barod yn fy marn i, maen nhw’n dda iawn at ailadrodd pethau 🙂

Ac wedyn, yn hwyrach, es i’n ol adref, ac roedd y tywydd mor braf! Roedd yn oer iawn iawn, ac roedd yn bwrw eira, felly roedd yr eira yn sgleinio yn yr awyr ac ar balmentydd. Doedd yna ddim gwynt, felly wnaeth yr eira aros ar geinciau, yn eu gwneud yn wyn (ac maen nhw fel hyn o hyd, pan dwi’n sbio drwy’r ffenestr). Golygfa hyfryd!

Dyma gwpl o luniau i chi [os nad oes gennych chi ots o ran eu cyflwr gwael], doedd gen i ddim cyfle i’w tynnu yn ystod y cyfarfod, ond hoffwn i chi weld ychydig bach o wyndra Poznań 🙂

Parhau i ddarllen

Meddyliau: Atgofion Gig 50

Yn ddiweddarach, mi gefais gyfle i wylio ffilm am Gig Hanner Cant a oedd ar gael ar S4C ar ol y digwyddiad.Roedd hi’n mor braf i hel atgofion (am bump awr!), gweld yr hyn a welais am amser hwnnw (yn cynnwys fi fy hun weithiau – eithaf doniol ;)) ond he… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Dysgu’r Gernyweg?

Roeddwn i’n meddwl am hynny ers tipyn o amser, ond ddoe, o’r diwedd, penderfynnais ddechrau dysgu’r Gernyweg. Beth ydw i’n gwybod am yr iaith hon?Mae hi’n dod o’r un gainc o ieithoedd Celtaidd fel y Gymraeg, ac maen nhw’n debyg i’w gilydd o ran gramade… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Dymuniadau Blwyddyn Newydd

Annwyl Bawb,Mae’r flwyddyn nesaf wedi mynd. Sut oedd hi i chi? Dwi’n gobeithio y cawsoch chi gyfle i gyflawni o leiaf rhan o’ch cynlluniau a breuddwydion. Ac os chawsoch chi ddim, peidwich a phoeni, dwi’n sicr y gwnewch chi lwyddo o yfory ymlaen – dymu… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Y Gwyliau

Felly, mae’r Nadolig, gwyl bertaf y flwyddyn yn fy marn i, wedi dod i ben. Dwi’n hapus, gan trodd   allan mai Nadolig orau ers sawl blwydd oedd y ‘Dolig honno. Treulais amser braf efo fy nheulu, tu allan fy nhy, a chael cyfle i fwrw’m blinder.

Os nad ydych yn gwybod yn barod, mae pobl yng Ngwlad Pwyl yn cael swper Nadolig arbennig ar noswaith 24ain o Ragfyr. Mae teuluoedd yn ymgasglu o gwmpas un bwrdd (yn ol traddodiad – ar ol gweld seren gyntaf yn y nefoedd), yn rhannu waffer Nadolig gyda phawb, wrth roi dymuniadau iddynt, ac wedyn bwyta. Mae traddodiad cryf yn dweud bod rhaid yna fod deuddeg pryd o fwyd, ac mae’r rhai mwyaf adnabyddus yn cynnwys pysgod gwahanol fel cerpyn a phennog. Hefyd, rydyn yn cael er enghraifft cawl betys, twmplenni gyda bresych a madarch a phasta gyda phabi, mel a chneuon. Mewn theori dydyn ni ddim i fwyta cig yn ystod yr holl ddiwrnod, a pheth arall, dylen ni flasu pob un o brydau o fwyd sydd ar y bwrdd. Ar ol bwyta’r swper, mae pobl yn tueddu cael melysfwyd, yn amlaf cacen gaws, cacen babi (poppy-seed cake) neu dorth sinsir. Felly, mae pawb yn bwyta, siarad efo’i gilydd, ac weithiau canu carolau neu ddarllen dyfyniadau o’r Beibl. Yn y nos (hanner nos neu ynghynt), mae rhai yn mynd i pasterka, sef offeren arbenig sy’n dathlu genedigaeth Iesu Grist. Es innau i offeren ar ddeg o’r gloch yn y nos, efo fy nhaid a nain, fy mam a chwaer, a fy ewythr a modryb (y ddau a ddaeth i ymweld a ni ar ol y swper)

25ain o Ragfyr oedd diwrnod pan aethom i Śrem, tref fychan i’r dde i Boznań, er mwyn ymweld a  gweddill fy nheulu (modryb arall a’i mab). Wnaeth fy nghefndir wsigo gwisg Niclas Sant, ac roedd hynny’n ddoniol, gan ei fod bach yn esgyrnog, felly roedd rhaid iddo ychwanegu clustog fel fol Niclas 🙂
Canlyniadau’r diwrnod: mwy o fwyta a siarad, a llawer o chwarae gemau cyfrifiadur. Yn y noswaith roedd y tywydd yn berffaith ar gyfer tro bach (+7 gradd Celciws!), roedd y dref yn dawel a gwag, dim ond ninnau’n crwydro o gwmpas. Ac wedyn, fe’n gyrrodd fy nhaid yn ol i Boznań – fe’m atgoffodd y daith fach yma o Gymru, a dychwelyd o Bont yn ystod Hanner Cant: dim goleuadau, dim ond gwynder stripiau ar y ffordd a thywyllwch – teimlad braf iawn, roeddwn yn difaru nad oeddwn yno ar ben fy hun.

Yn ol ym Mhoznań, roedd hi’n rhy hwyr i fynd adref, felly arhosais yn fflat fy nhaid a nain. Roedd y diwrnod nesaf, 26ain o Ragfyr yn ddiwrnod mwyaf diog o’r dri, wnaethon ni ddim ond eistedd a bwyta (!)

Ar y cyfan, amser teulu a gwneud dim byd oedd y Nadolig eleni, ac ar ol yr holl fwyta bydd rhaid i mi golli llawer o bwysau ychwanegol 😉

Cwpl o luniau o gyfnod y Dolig a’r dyddiau cynt ym mis Rhagfyr (pan oedd eira ym Mhoznań):

Parhau i ddarllen

Meddyliau: Nadolig Llawen!

Annwyl Bawb,Hoffwn ddymuno i chi i gyd Nadolig Llawenaf erioed, dwi’n gobeithio y bydd o’n dawel a llonydd, ac mi gewch chi gyfle i dreulio amser braf gyda’ch teuluoedd. Ac, wrth gwrs, mwynhewch y bwyta!Cofion gorau,Asia Parhau i ddarllen

Meddyliau: Cyfarfodydd sgwrsio ym Mhoznań

Bydd gynnon ni gyfarfod sgwrsio nesaf ar ddydd Llun hwn. Mae’n rhaid i mi ddweud fy mod yn hoff iawn (iawn) ohonyn nhw, dyma’r unig gyfle (bron) i mi ei gael yn ystod y flwyddyn i siarad Cymraeg, fel mae’n digwydd. Wrth gwrs, ar wahân i’r gwersi a sgyrsiau ysgrifenedig.

Nid yn unig rydyn ni’n siarad am bynciau ‘llosg’ y brifysgol a’n bywydau ni, ond hefyd mae gynnon ni siawns i drefnu digwyddiadau a’u trafod nhw. Er enghraifft, bydd Nadolig yr Adran yn digwydd mewn pum niwrnod (ysgrifennaf adroddiad wedyn), ac mae noswaith ffilm nesaf yn yr wythnos ganlynol.

Hefyd, rydyn ni’n trafod pynciau diwylliannol, fel addysg yng Nghymru (y tro olaf ond un), dysgu Pwyleg i’n hathrawon (hwyl a sbri :)), dysgu Cymraeg i bobl eraill (ie! mae un person tu allan i’r Adran eisiau dysgu Cymraeg, mae hynny’n wych, nac ydi?), a siarad am bethau digrif a difrif eraill.

Tybed ar beth byddwn ni’n myfyrio yfory? Roedden ni’n cellweirio mai cwyno bydd y prifbwnc, gan bod pawb yn hoff o wneud hynny. Mi gawn ni weld!

————————————————————–

Na, dim cyfarfod y tro yma, mae’r gaeaf go iawn wedi dod, roedd eira’n disgyn drwy’r dydd, a nawr fydd yna ddim digon o bobl yn cyrraedd… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Bach o gerddoriaeth

Roeddwn yn gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg (neu Gymreig) am dibyn bach o amser erbyn hyn, felly meddyliais byddai’n neis cael bach o drefn arni, ac o ganlyniad dwi wedi gwneud rhestr o’m hoff ganeuon Cymreig. Dyma beth trodd allan i mi:

1. Fflur Dafydd – Ar ôl heddi’: heb os, dyma fy hoff gân Gymreig am byth! Dwi’n cofio i mi ddysgu ei geiriau ar gof a phoenydio fy nheulu wrth ei chanu drosodd a throsodd!

2. Elin Fflur – Symud Ymlaen: mewn gwirionedd, nid honno a oedd fy hoff gân gan Elin Fflur, ond fel y daeth amser rhagddo, dechreuais ddwli arni. A dwi mor hoff o’r rhan offerynnol ar y diwedd!
3. Cowbois Rhos Botwnnog – Ffarwel i Langyfelach Lon: cân mwyaf anhygoel y band, sy’n fy syfrdanu bob tro byddaf ei chlywed. Mae’n hir, ond dwi ddim yn medru teimlo wyth munud fel wyth munud sydd wedi pasio ar ôl i’r gân orffen (ydy hwnna’n gwneud synnwyr o gwbl?)
4. Texas Radio Band – Swynol: mi glywais y g

ân hon yn ystod un o wersi Cymraeg llynedd. Doeddwn i ddim wedi ei chlywed o’r blaen, ond does dim rhyfedd pam bod ei theitl fel y mae, mae hi wedi fy swyno yn y fan a’r lle!


 

5. Sen Segur – Oswald: dwi’n hoffi meddwl bod hi’n siwtio fy mywyd yn berffaith, mae ei geiriau yn apelio ataf fi’n isymwybodol, a dwi’n teimlo’r ‘bond’ arbennig efo’r dyn o’r gân


 

6. Violas – Gwymon: “Sea Shells” oedd y g

ân gyntaf i mi ei chlywed gan Violas, a thynnodd hi fy sylw mewn eiliad braidd. Ac wedyn, yna ddaeth “Gwymon” (gyda’r un canlyniad), a daeth Violas yn fy hoff fand Cymreig. Jest fel ‘ma.

7. Yr Ods – Fel Hyn Am Byth: dwi’n ei hoffi cymaint oherwydd bod hi mor gadarnhaol, a fedraf ddim ond canu ymlaen efo’r Ods bob tro i mi ei chlywed. Mae’n jest hwyl a sbri!
Fel Hyn Am Byth (Myspace)

8. Yucatan – Y Gwacter: dwi’n ffan mawr o gerddoriaeth ôl-roc, felly doedd dim amheuaeth byddaf yn hoffi Yucatan. Mae harddwch eu cerddoriaeth yn cyffwrdd yn fy nghalon, ac mae’r gân yma yn arbennig o arbennig!


 

9. Y Promatics – Bodlon i sibrwd: i mi, Y Promatics oedd un o fandiau mwyaf diddorol a dawnus o ran ddull eu cerddoriaeth, felly bechod nad ydyn nhw’n bodoli bellach! A dyma eu cân orau o ran alawon (dydw i ddim yn siŵr am y geiriau, dwi’n methu deall y cyfan)
10. Gorky’s Zygotic Mynci – Merched yn neud gwallt ei gilydd: doedd gen i ddim syniad yn y byd am y gân hon am lawer o amser, dim ond caneuon o “Patio” a “Barafundle”. Ond ar ôl i mi gael ychydig mwy o gynhyrch Gorky’s oddi wrth fy ffrind, dyma beth y syrthiais mewn cariad efo hi!

Parhau i ddarllen

Meddyliau: Andrzejki (Diwrnod Sant Andreas) yng Ngwlad Pwyl: traddodiadau

Dwi’n gwybod mai ddoe a oedd yr Wyl, ond efallai byddwch yn cymryd diddordeb mewn dysgu sut byddai Pwyliaidd yn ei dathlu: yn bennaf yn y gorffennol, ond mae rhai o bobl yn wneud hynny o hyd.Felly, y peth sy’n  mwyaf adnabyddus yng Ngwlad Pwyl ydy… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Y ffilm

Iawn. Dwi wedi ei gweld, y ffilm i mi so^n amdani neithiwr. “Twin Town” oedd ei henw hi.Dwi ddim yn meddwl y mwynheais yr hyn a welais. O reolaeth dwi’n ceisio osgoi ffilmiau gyda gormod o drais, rhegi a rhyw, yn enwedig pan bod nhw’n  h… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Heb deitl

Helo pawb, ymddiheuriadau nad oeddwn yn rhy epilgar y dyddiau hyn, ceisiaf wella fy hun, chwilio am bynciau i  ysgrifennu amdanynt a chynchyrchu rhywbeth yn amlach na rwan.Ac beth sy’n digwydd ym Mhoznań ar hyn o bryd? Wel, dan ni wedi … Parhau i ddarllen

Meddyliau: Y Gymdeithas

Nodyn byr am y sefydliad sy’n wrth ei greu ar hyn o bryd yn y brifysgol, sef Cymdeithas Gwlad Pwyl a Chymru (Towarzystwo Polsko-Walijskie yn y Bwyleg). Rydyn ni’n anelu at greu cysylltiadau rhwng y ddwy wlad (o ran ochr academaidd a diwyllianol yn… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Cyngerdd Hello Mark ym Meskalina, Poznań

Prin iawn byddwn i’n mynychu cyngherddau y dyddiau hyn (tra ym Mhoznań, wrth gwrs!), ond doedd gen i ddim amheuaeth pan glywais am un a oedd am ddim (pam peidio a chymryd mantais, dywedwch?) yng nghlwb Meskalina yn yr Hen Farchnad ym Mhoznań. Ma… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Bach o gymharu, bach o adolygu…

Yn ddiweddar, darllenais Atyniad gan Fflur Dafydd, ac wedyn, yn ystod fy niwrnod olaf yng Nghymru, llwyddais brynu Twenty Thousand Saints (i’r rhai sydd ddim yn gwybod, mae hi wedi ail-ysgrifennu Atyniad mewn Saesneg, ond fersiwn gwahanol ydy hwn, gyda… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Myfyrdodau y munud

Felly, mae fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol wedi dechrau!Mae’n rhyfedd meddwl y daw popeth i’w ben mewn dim ond cwpl o fisoedd. Dwi wedi dod i arfer efo rhythm y brifysgol dros y blynyddoedd a fu, felly dwi’n credu bydd yn anodd newid pob dim.Bydd rhaid… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Be dwi’n cofio o Gymru? rhan 2

– cwpanau plastig o gwrw- fel ydych chi’n cofio, roeddwn i yn y fan a’r lle yn ystod cyngerddi Hanner Cant a Gwyl Gwydir. Ac fy mhrif gof ar wahan i’r gerddoriaeth ydy miloedd o gwpanau o gwrw ym mhob man. Oherwydd nad ydw i’n yfed llawer, roedd gweld … Parhau i ddarllen

Meddyliau: Be dwi’n cofio o Gymru? rhan 1

– bysiau a’u gyrrwyr – o ran y bysiau: roedden nhw wastad yn hwyr neu ddim mewn gwasaneth. Yn gyffredinnol, roedd y fath beth yn eithaf doniol, yn enwedig pan oedden ni wedi blino llwyr, ac roedd fel trydydd bws allan o wasanaeth. Ac o ran eu gyrrwyr? … Parhau i ddarllen

Meddyliau: Ffarwel i Gymru

Iawn, pawb, amser i mi fynd yn ol i Wlad Pwyl (ddydd Sadwrn yn nesau!). Dwi ddim yn fodlon oherwydd hynny, ond dyna sut mae pethau’n mynd…Diolch i bob un ohonoch chi a oedd yn darllen yr hyn a ysgrifennais i tra yng Nghymru, dwi’n gwerthfawrogi hynny… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Llanrwst a Chlwb Rygbi Nant Conwy, lluniau

Ychydig yn hwyr, dwi’n gwybod, ond gadewch i mi uwchlwytho lluniau o Wyl Gwydir a Llanrwst (cymysgiad o’r cyngherddau a’n crwydro o gwmpas y lle, rhyw fath o luniadur, dwi’n credu :)). Dwi’n gwybod nad ydy eu hansawdd yn rhy dda, ond mwynhewch beth byn… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Gwyl Gwydir

Reit, felly ar hyn o bryd dwi’n eistedd o flaen y sgrin, yn gwisgo fy nghrys T newydd Gwyl Gwydir, felly beth am ysgrifennu darnyn bach am honno?Felly, mae’n rhaid i mi ddweud mai gwyl lwyddiannus arall i mi ei gweld tra yng Nghymru. Mae gan wyliau ger… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Cyn Gwyl Gwydir

Iawn, felly ar hyn o bryd dwi’n eithaf sicr galla i fynd i Wyl Gwydir eleni: mae fy lifft i Lanrwst wedi cael ei setlo, mae gen i le i gysgu, mae gen i ffrind i fynd efo hi… Ac mae gen i ddisgwyliadau eithaf uchel wrth ystyried y lein-yp eleni! Mae y… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Caernarfon, ia?

Ar ol imi fwriadu mynd i’r Gogledd, ces i’r fath gyfle ddoe, ac es i i Gaernarfon a’m ffrindiau. Cyn imi fynd, roedd yn rhaid imi wneud ymchwil fach, a dyma beth glywais i: prin iawn gallet glywed Saesneg ar strydoedd; mae yna gymaint o bethau i’w gwel… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Taith fach, lluniau

Dwi wedi bod ar daith fach o gwmpas sawl lle diddorol diolch i un o’m cydweithwyr, a gwelais Ystrad Fflur, Y Bont ym Mhontarfynach a’r Mynydd Hyddgen (neu y gors fwyaf Cymru yn fy marn i!). Mwynheuais fy hun yn fawr iawn, felly penderfynnais ro… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Pabell binc, binc, binc…

Felly, gan eich bod wedi gweld yn barod, ces i gyfle unigryw i weld a’m llygaid fy hun beth sy’n digwydd yn ystod Gwyl fwyaf Cymru, sef y Steddfod. Dau gyfle, hyd yn oed!Ac beth ydw i’n ei feddwl? Wel, mae gen i sawl meddwl sydd, weithiau, yn gwrth-ddw… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Lluniau’r Eisteddfod, dydd Gwener

 Dim ond lluniau y tro yma hefyd, dwi’n ceisio dal digon o ysbrydoliaeth i ysgrifennu rhywbeth diddorol i chi! Parhau i ddarllen

Meddyliau: Lluniau’r Eisteddfod, dydd Mercher

Dyma ychydig o’m lluniau a dynnwyd gen i yn ystod fy niwrnod cyntaf yn yr Eisteddfod Bro Morgannwg eleni. Dwi’n cynllunio rhoi disgrifiad bach o bethau a ddigwyddodd ar ol fy ail diwrnod yno, yfory. Yn y cyfamser, mwynhewch!  Parhau i ddarllen

Meddyliau: Ar ol mis

Wel, dyna ni, treuliais fis diwethaf yng Nghymru. Ydy popeth fel roeddwn yn ei ddisgwyl? Nac ydy. Ydwi’n hapus beth bynnag? Ydw i’n wir! Mae hi fel gwnaeth pob dydd imi gadarnhau fy nghariad at Gymru a’r Gymraeg. Mae lle lle rydw i’n byw yn arbennig o … Parhau i ddarllen

Meddyliau: Diwrnod braf arall yn Aberystwyth

Pedwar dydd yn yr wythnos hon sydd wedi bod yn braf iawn, ond heddiw oedd yn anhygoel! Dim cymylau (o gwbl!), haul drwy’r amser, tymheredd uchel (i safonau Cymru, wrth gwrs :))…Felly, ar ol inni fynd i’r offeren (gyda un emyn ac un darlleniad yn y G… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Lluniau

Iawn, dyma ni: lluniau o’r Llyfrgell (tynnwyd gan rywun arall) fan ymaAc efallai byddech yn hoffi gweld fy lluniau Hanner Cant hefyd, dwi wedi creu albwm ar fy ngwefan Gweplyfr(Dwi’n gwybod nid ydy hynny o gyflwr da, ond o leiaf bydd gen i rywbeth bach… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Am Mrs. Dafydd & Hanner Cant (yn fyr, fyr iawn)

Iawn, doeddwn ddim am ysgrifennu cyn i bethau orffen, ond rwan, ar ol hynny, gadewch imi ddweud ychydig am y pethau sydd yn y teitl.Felly, ces i gyfle i fynd i gyfarfod a Fflur Dafydd yn y Llyfrgell Genedlaethol. Roedd hi’n arweinydd yn y daith fach o … Parhau i ddarllen

Meddyliau: Aberaeron

Roeddem yn Aberaeron heddiw (ar ol mynd i’r eglwys yn y bore) o achos ffair pysgod a ddigwyddodd fan hyn. Roedd yna eithaf llawer i’w weld, mewn gwirionedd!Y peth pwysicaf am y digwyddiad oedd y ffaith i nifer o bobl siarad Cymraeg! Ar ol imi glywed di… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Diwrnod perffaith

Mae’n swyddogol: diwrnod gorau a mwyaf prydferth fy aros yn Aberystwyth oedd hwn, felly, wrth gwrs, roedd yn rhaid imi gymryd pob mantais ohono a gwnes i beth fy mod i’n hoff iawn iawn ohono, sef mynd i weld yr eigion. Doedd hi ddim yn bwrw glaw o gwbl… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Sylwadau ychwanegol

Dechreuais feddwl fy mod heb son am ddoe o gwbl, ac roedd bryd yma yn arbennig o hwyl hefyd! Wel, yn y bon, roedd gennym ddiwrnod rhydd, felly penderfynnon beidio a gwneud dim byd yn ystod y dydd. Arhosom gartref ac roeddem yn ymlacio.Ond roedd noson (… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Trip fach i’r Llyfrgell

Foneddigion a boneddigesau, roeddwn yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru am y tro cyntaf fy mywyd heddiw. Diolch byth dywedwyd wrth fy ffrind am lwybr arall (dros bryniau Aberystwyth unwaith eto :)). Aethom heibio Canolfan Chwaraeon, ac oherwydd nad oedde… Parhau i ddarllen

Meddyliau: Cymru, tri diwrnod cyntaf

Fel rydych chi i gyd yn gwybod yn barod, rydw i yng Nghymru, yn Aberystwyth. Cyrhaeddais y lle ddydd Sadwrn, ond doedd gen i ddim amser i ysgrifennu unrhyw beth, roedd cymaint i’w wneud! Felly, i ddechrau, mae’n rhaid imi ddweud fy mod yn gorhapus … Parhau i ddarllen