Archives: Alwyn ap Huw

Hen Rech Flin: Rhodri Morgan

Ar ddechrau
Gorffennaf 2005, cynhaliwyd cynhadledd G8 yn Glenegles yr Alban. Bu tua 10,000
o heddlu arfog y DU a miloedd o Luoedd Diogelwch tramor yn amddiffyn y
gwladweinwyr. 

Pythefnos yn ddiweddarach cynhaliwyd Sesiwn Fawr Dolgellau. Mi
fûm yn… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Diolch Dafydd

Fel un sydd wedi pleidleisio i Blaid Cymru ym mhob etholiad, lle fu ymgeisydd Plaid Cymru, ers imi ddyfod yn ddigon hen i bleidleisio, rwyf mor siomedig ag aelodau eraill o’r Blaid bod Dafydd Êl wedi ymadael a grŵp y Blaid yn y Cynulliad. Wedi dweud … Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Comisiwn ffiniau – ymateb brysiog

Rwyf wedi cael golwg brysiog dros argymelliadau Comisiwn Ffiniau Cymru parthed etholaethau newydd Cymru.

Fel Plaid Cymru, rwy’n anghytuno a lleihau nifer ASau Cymru heb gryfhau pwerau Senedd Cymru yn sylweddol mwy na chynigwyd ym Mil Cymru neithiwr…. Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Addysg Gymraeg yn y Fro Gymraeg!

Mynychodd fy mhlant ysgolion a oedd i fod yn "ddwyieithog", cefais fy siomi’n ddirfawr efo eu hysgol gynradd; aethent yno fel Cymry Cymraeg uniaith, a dod allan fel Saeson uniaith. Roedd yr ysgol yn cael ei ddisgrifio gan Cyngor Conwy fel un naturiol ddwyieithog, roedd pob athro yn yr ysgol yn Gymry Cymraeg ond roedd y plantos ymysg lleiafrif bychan o gefndir Cymraeg, gan hynny cawsant addysg Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Cwestiwn Dyrys am Ymarfer Corff

Mae ‘na Gampfa yng Nghyffordd Llandudno a gyflenwyd fel rhan o’r cytundeb i adeiladu safle Tesco; mi fyddai’n groes i’r gyfraith imi awgrymu bod elfen o lygredigaeth perthnasol rhwng y deupeth, gan hynny nid ydwyf am wneud y fath sylw, ond rwyf am hol… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Tewi neu Dewi?

Dyma ni, unwaith eto, yn y tymor traddodiadol o ofyn i awdurdodau Prydain am Ŵyl y Banc ar Ddydd Gŵyl Dewi!

Fel un sydd wedi fy magu yn y traddodiad anghydffurfiol, sy’n credu bod pob unigolyn sydd wedi dewis gras Crist wedi ei sancteiddio, rwy’n a… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Isdeitlo ar S4C

Dechreuodd y gallu i isdeitlo rhaglenni teledu ar gyfer pobl byddar / trwm eu clyw gyda datblygu Teletex ac Oracle yn y 1970au, cyn i S4C cael ei lansio. Pwrpas y ddarpariaeth oedd galluogi pobl byddar a thrwm eu clyw dilyn rhaglenni trwy ddarllen y ge… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Yes Cymru

Ers blynyddoedd rwyf wedi gweld yr angen am fudiad all bleidiol i hyrwyddo’r achos dros annibyniaeth; mae’n ymddangos bod achos o’r fath am gael ei greu.

Yn anffodus rwy’n methu mynd i Gaerdydd ar gyfer y lansiad, ond yn dymuno’n dda i’r achos. Os yw’… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Cymru yn Ewrop

Dyma neges gan Blaid Cymru yn cefnogi pleidlais o blaid i’r DU aros yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd:

Mae Cymru yn elwa o fod yn rhan o’r UE, yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol.

Mae’r UE wedi helpu i sefydlu heddwch ac i gynnal heddw… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Dioddef dros Gymru

Salwch bore drannoeth?

https://cy.wikipedia.org/wiki/Salwch_bore_drannoeth

Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato!

Pe bai bawb sy’n gallu ysgrifennu yn y Gymraeg yn addunedu i ysgrifennu dim ond dwy erthygl yn y Gymraeg ar Wicipidia yn 2016, by… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Rhugl?

Fel Blog Menai mae gennyf bryderon mawr am y ffordd mae Golwg yn adrodd arolwg am rugledd yn y Gymraeg.

Be di rhugl? Sut mae’n cael ei werthuso?

Cefais fy magu trwy’r Saesneg, dechreuais ddefnyddio’r Gymraeg yn fy arddegau hwyr / ugeiniau ifanc (amse… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Hen Rech Flin: Corbyn yn Ymatal

Hen Rech Flin: Corbyn yn Ymatal: Un o’r obeithion (ac fel un sy’n casáu’r Blaid Lafur, un o’r pryderon i mi) oedd bod ymgyrch Jeremy Corbyn am arweinyddiaeth… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Corbyn yn Ymatal

Un o’r obeithion (ac fel un sy’n casáu’r Blaid Lafur, un o’r pryderon i mi) oedd bod ymgyrch Jeremy Corbyn am arweinyddiaeth y Blaid Lafur wedi bywiogi’r rhai nad oeddent erioed wedi pleidleisio cynt i gefnogi Llafur. Fe lenwodd neuaddau yn Lloegr i w… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Y Blaid, Cenedlaetholdeb a Chorbyn

Gallwn ddeall pam bod cefnogwyr adain chwith Jeremy Corbyn yn y Blaid Lafur yn cannu’n groch am ei fuddugoliaeth yn etholiad yr arweinyddiaeth, mae’n buddugoliaeth i’r chwith, yn ddiamheuaeth, ond ni allaf ddeall pam bod rhai aelodau o Blaid Cymru mor … Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Ymddiheuro am y Steddfod

Mi fwynheais raglen y bardd Benjamin Zephaniah ar y BBC am yr Eisteddfod, fe wnaeth ambell i sylw ardderchog, megis mae adeiladwyr, a phlymwyr a phobl gyffredin yw mynychwyr yr Eisteddfod, nid y crach sydd yn mynychu gwyliau tebyg yn Lloegr – rhywbeth … Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Achub Pantycelyn neu achub yr Iaith?

Mae gennyf pob parch dros y sawl sydd wrthi’n meddiannu Neuadd Pantycelyn ar hyn o bryd. Mae pob safiad dros yr iaith yn haeddu parch, ond mae gennyf bryderon enfawr am sail eu safiad.

Mi fûm yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor am gyfnod hynod ber yn nechrau’r 1980au ac yn breswylydd Neuadd JMJ y cyfnod, sef yr "Univerity Hall" cynt a sefydlwyd yn ystod taernasiad Victoria (symudodd JMJ drws nesaf Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Picl Ed Miliband a Mrs Windsor

Mae datganiadau Ed Milliband o alw "blỳff" y pleidiau cenedlaethol trwy ddweud ei fod am gyflwyno Araith Brenhinol Llafur di gyfaddawd a herio’r pleidiau llai i’w drechu yn nonsens!

Er mwyn creu’r cam argraff ei bod hi’n wleidyddol di duedd mae Araith y Frenhines yn rhestr ffug o bethau y mae hi’n gofyn i’w llywodraeth i wneud.

Dyma broblem fwyaf y Blaid Lafur, bydd y Frenhines ddim yn gwneud Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Darogan Etholiad 2015

Ers etholiad cyffredinol 1970 yr wyf wedi bod yn darogan canlyniadau etholiadau, gyda mwy o lwyddiant nag o fethiant. Yn fy ieuenctid dim ond criw’r chweched neu’r dafarn byddai’n derbyn fy mherlau o ddoethineb. Ers dyfodiad y rhyngrwyd yr wyf wedi cae… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Y Lle am Lansiad Maniffesto

Does dim ots am eich barn am y blaid, ei pholisïau a’i phersonoliaethau, prin y gall unrhyw un anghytuno mae’r SNP yw enillwyr y frwydr i gynnal lansiad maniffesto yn y lleoliad mwyaf trawiadol.

Mae’r Edinburgh International Climbing Arena, wedi ca… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Etholiad 2015 – Y Dewis Syml

Mae nifer o sylwebyddion gwleidyddol yn honni y bydd Etholiad San Steffan 2015 yn un hynod gymhleth. Rwy’n anghytuno, mae’r dewis yn syml iawn i bleidleiswyr Cymru:
Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Diwedd y Cyngor Cymuned

Mae llawer o drafod wedi bod ar yr angen i leihau’r nifer o Gynghorau Sir yng Nghymru, gyda chonsensws ar yr angen i gael llai na’r 22 bresennol (er nad oes fawr o gytundeb ar siâp y fath gynghorau). Un elfen o’r Papur Gwyn Datganoli, Democratiaeth a … Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Mae Croeso yma i Dylan Llyr

You are blocked from following @dylanllyr and viewing @dylanllyr’s Tweets.

Y mae pob ymateb yr wyf yn postio ar flog Anffyddiaeth yn cael ei ddileu.

Nid ydwyf yn cael bod yn "ffrind "i Dylan ar Facebook!

Mae croeso i Dylan darllen fy nhrydar dros achos Cymru, Crist a Chyd ddyn, mae croeso i Dylan postio barn yn yr adran sylwadau ar unrhyw post ar fy mlogiau; mae croeso i Dylan bod yn ddigon o Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Testun Rhagfynegol (Predictive Text)

Yn ystod cyfres fer o "Pawb a’i Farn" y mae pob cynrychiolydd Llafur wedi ail adrodd fantra Carwyn Jones bod angen "predictive text Cymraeg" er mwyn annog pobl ifanc i ddefnyddio’r Gymraeg ar eu e –teclynnau. Yn hytrach nag ail adrodd rwtsh potes maip eu harweinydd, pe byddai Cymreigwyr honedig y Blaid Lafur yn defnyddio’r Gymraeg eu hunain byddent yn ymwybodol o fodolaeth:

https:// Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Gweddïwch Dros Dylan Llŷr

Un doniol yw Dylan Llŷr, prif ladmerydd Rhyddid Barn yn Lloegr a Ffrainc, ond yr un mwyaf annioddefol o ran caniatáu’r fath ryddid yng Nghymru.

Mae Dylan yn anghrediniwr rhonc (meddai fo) ac yn cadw Blog o’r enw Anffyddiaeth lle mae o’n pregethu ei… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Pa mor Rydd yw Rhyddid Barn?

Mewn nifer o byst ar fy mlogiau ac ar y diweddar Maes-E yr wyf wedi mynegi’r farn bod ymddygiad gwrywgydiol yn ddewisol. Nid ydwyf erioed wedi awgrymu bod y fath dewis yn wrthyn, yn wir yr wyf wedi dweud ei fod yn ddewis imi ei fwynhau, – ond mae "dewis"’ yn groes i’r uniongredaeth gan hynny yr wyf yn cael fy ngwatwar yn ffiaidd o feiddio honni’r cysyniad o ddewis wrywgydiaeth. Yr wyf wedi fy Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Je ne suis pas Charlie

Rwy’n teimlo’n anghynnes parthed rhan o’r naratif sydd wedi codi ers yr erchyllterau yn Ffrainc yr wythnos diwethaf.

Yr wyf, yn ddiamheuaeth, yn cefnogi rhyddid barn a hawl newyddiadurwyr / sylwebwyr / blogwyr (hyd yn oed) i sarhau unrhyw gredo, ond … Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Cwestiwn Dyrus am Anghrediniaeth

Mae anghrediniaeth yn esblygiad o’r traddodiad anghydffurfiol rhyddfrydol o rydd i bob un ei farn ac i bob barn ei llafar.

Pam, felly, bod anghredinwyr mor driw am ddychwelyd i dduwch uniongrededd yn eu safbwynt hwy nad oes hawl i unrhyw farn, ond yr … Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Y Diwidiant Elusenu

Mae ‘na erthyglau diddorol yn fersiwn print ac ar-lein Golwg heddiw am is-deitlau Cymraeg ar raglenni S4C. Fel un sydd yn hynod drwm fy nghlyw yr wyf yn cytuno cant y cant a mwy efo sylwadau Dr Wayne Morris bod angen is deitlau Cymraeg i’r byddar / trw… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Sut mae dod yn berchennog parth dot.cymru / dot.wales?

Pan ddaeth y parthau dot-me-dot-uk ar gael mi brynais, drwy gwmni a oedd yn darparu gwefannau, y wefan dolgellau.me.uk. Creais wefan o filoedd o dudalennau efo llwyth o wybodaeth hanes lleol a hanes teuluol ardal bro fy mebyd. Llogais le ar y we am dd… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Hen Ddigon o’r Drewdod

Adeiladwyd gwaith trin carthffosiaeth Y Ganol (drws nesaf i orsaf betrol Black Cat ger Llansanffraid Glan Conwy a Chyffordd Llandudno) ym 1999 ar gost o £45 miliwn.

Y bwriad oedd creu gwaith byddai’n sicrhau bod carthion o’r rhan helaethaf o Sir Con… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Darogan Refferendwm yr Alban

Mae’n gêm mae pob blogwyr wedi chware ers cyn cof – darogan canlyniad pleidlais cyn cynnal pleidlais.

O edrych ar yr ychydig iawn o bolau sydd wedi eu cynnal ar achos refferendwm, sef refferendwm Cymru 2011 a Refferendwm AV 2011, yr un nodwedd fwyaf… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Atgof am Ryfel

Roedd Hedd Wyn yn perthyn o bell i mi. Wrth gofio’r rhai a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf, "perthnasau o bell" bydd pob perthynas i’r mwyafrif ohonom mi dybiaf. Perthynas o bell oedd y bardd Wilfred Owen hefyd. Ac mewn sefyllfa o gynghanedd od bron ym Mhrifwyl Penbedw 1917 roedd Prifardd y Gadair (Hedd Wyn) yn perthyn i Dad a Phrifardd y Goron (Wil Ifan) yn perthyn, drwy briodas, i Mam.

Mae Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Cwestiwn i Guto Bebb AS

O dderbyn dy amddiffyn nad oes cysylltiad rhwng y rhodd gan Alexander Temerko a dy farn ar Israel / Palestina. A oes modd i ti egluro i mi, un o dy etholwyr, pam dy fod wedi derbyn arian gan Oligarch Rwsiaidd? Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Cabledd!

Ar 8 Mai, 2008, diddymwyd y troseddau Cabledd ac Enllib Cableddus yng Nghymru a Lloegr a da o beth oedd eu diddymu. Cyn hynny roedd modd i bobl cael eu dedfrydu i ddirwy, carchar, ac ar un adeg marwolaeth am anghytuno a barn y wladwriaeth parthed y ffy… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Pwy laddodd Iesu Grist?

Fel anghydffurfiwr fy ateb yw mai FI lladdodd yr Iesu, gan iddo farw er mwyn maddau FY mhechodau.

Mae’r Beibl yn awgrymu bod yna ryw fath o gynllwyn rhwng yr Iddewon a’r Rhufeiniad i’w dienyddio heb osod bai penodol ar y naill ochr na’r llall ond gan… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Y Parchedig Dr Hen Rech Flin?

Yn ôl yn y 1980au mi fûm yn fyfyriwr yn adran Diwinyddol Prifysgol Bangor. Yr oeddwn yn ymgeisydd am weinidogaeth yr Eglwys Fethodistaidd (Weslead ar lawr gwlad). Ar y pryd doedd gan Yr Eglwys Fethodistaidd dim modd i roi addysg Gymraeg i’w cyw weini… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: It’s the Drains Stupid!

Rwy’n hynod hoff o fy AS gyfredol Guto Bebb, roeddwn yn meddwl y byd o’i ragflaenydd Beti Williams, ei rhagflaenydd hi Syr Wyn a’i ragflaenydd ef Ednyfed Hudson Davies – anghytuno’n llwyr a gwleidyddiaeth pob un ohonynt, ond yn gwybod, yn ddiamheuae… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Stwffiwch eich technoleg newydd ewch allan i ymgyrchu!

Yn ystod etholiadau cyffredinol 1974 roeddwn yn berchen ar declyn, newydd ei ddyfeisio, y cyfrifiannell; peiriant a oedd yn caniatáu imi gyfrif gobeithion fy mhlaid yn gynt nag oedd aelodau eraill o’r blaid yn gallu gwneud ar bapur, roedd hynny’n wy… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Yr Angen am Hen Bregethwrs ar Lein

Pan ddechreuais bregethu, bron i ddeugain mlynedd yn ôl bellach, cefais lwyth o gefnogaeth gan frodyr a chwiorydd yn y ffydd a oedd yn falch o weld gŵr ifanc yn ymlwybro i uchel arswydus swydd y weinidogaeth, ac un o’r ffyrdd yr oeddent yn mynegi eu … Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Pleidleisiwch TEIRGWAITH i’r Blaid

Dim ond chwinc dros 30% o bobl Cymru aeth i’r drafferth o fwrw pleidlais yn etholiad Ewrop 2009.

Gyda darogan bydd y niferoedd yn is o dipyn eleni, bydd pob pleidlais unigol yn hynod werthfawr; bydd POB UN bleidlais a bwrir dros Blaid Cymru dydd Iau … Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Rwyn Pleidleisio Plaid Cymru ar 22 Mai

Hen Rech Flin: Sori Mr/Mrs/Ms Canfasiwr – ti’n rhy hwyr o lawer!

Rwy’n hen, rwy’n fusgrell; mae’r bwth pleidleisio agosaf yn daith gerdded milltir a hanner yno ac yn ôl – ew rwy’n sgut ar fy mhleidlais post!

Ond – mi bleidleisiais ddydd Iau diwethaf, cyn derbyn anerchiadau gwleidyddol y rhan fwyaf o’r pleidiau, c… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Polau – y Blaid a’r Prydeinwyr

Nifer o gwestiynau difyr wedi cael eu gofyn ar Flog Menai am sefyllfa polau piniwn Cymreig. Dwi ddim yn sgit am bolau ond ta waeth, hoffwn ymateb i’r sylw hwn ar flog Cai

Ond dwi’n gofyn y cwestiwn eto – pam y byddai’r Torïaid yn cynhyrchu un canlyni… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Sbwriel!

Llongyfarchiadau i Gyngor Gwynedd;am benderfynu i leihau pa mor aml bydd y biniau brwnt yn cael eu casglu.Rwy’n mawr obeithio bydd Cyngor Conwy yn dilyn yr un trywydd.

Gan fy mod yn ailgylchu yn ddiwyd, tua unwaith pob chwe wythnos byddwyf yn rhoi … Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Syr Cyril Smith

Mi fûm yn aelod o’r Blaid Ryddfrydol
(noder NID y Rhyddfrydwyr Democrataidd) yn y 1970au. Roeddwn yn 13 oed pan
gyfarfyddais a Cyril Smith am y tro cyntaf, mi fûm mewn cysylltiad â fo am lawer
blwyddyn wedyn. Er gwaetha’r ffaith fy mod
yn un o "protégés" Cyril ni chefais fy ngham-drin ganddo na derbyn
unrhyw awgrym am ddymuno fy ngham-drin. Rwy’n cael yn anodd derbyn bod y Cyril
Smith yr oeddwn Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Adfer a’r Fro Dwyieithog

Er gwell, er gwaeth, mi fûm yn gefnogwr
brwd o Fudiad Adfer ar ddiwedd y Saithdegau, dechrau’r Wythdegau. Rwy’n dal i
gredu bod polisi iaith Adfer yn gywir. Pe bai Bro Gymraeg wedi ei greu yn y
1980au byddai hanes yr iaith yn wahanol!

Dadl Adfer o… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Cymraeg "Ar y Gweill"

Bron i flwyddyn yn ôl cafodd y Cyngor Cymuned Lleol dipyn o anghydfod, pan benderfynodd y cyngor i beidio a dilyn traddodiad canrif oed o beidio ac ethol yr is-gadeirydd yn awtomatig i’r Cadeiryddiaeth. Wedi i bwyllgor safonau Sir Conwy edrych ar yr … Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Nain, Dad, DET ac IWCIP

Pan oeddwn tua 11 oed, yn ystod etholiad 1970, daeth rhyw foi Plaid Lafur i
gnocio ar ddrws tŷ Nain i ofyn a oedd hi am gael pas i’r bwth pleidleisio.
Cafodd ei ddanfon i ffwrdd, efo pry yn ei glust, am geisio prynu ei phleidlais
am gyn lleied o wobr… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Nid TAW bia hi!

Mewn sylw ar ei flog mae Cai Larsen yn adrodd y gwirionedd noeth

Fel mae’r gyfradd pleidleisio yn syrthio mae perfformiad y Blaid yn gwella

Rhan o lwyddiant Plaid Cymru yn etholiadau cyntaf y Cynulliad oedd cael y bleidlais craidd allan mewn ethol… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Chwip Din i’r Cynulliad

Roedd gwrando ar ddadl ar ddisgyblu plant ar Y Dydd yn y Cynulliad yn werth aros fynnu yn hwyr y nos ar ei gyfer. Roedd nifer o ddadleuon call yn cael eu gwneud o’r ddwy ochor. Rwy’n credu bod y Cynulliad wedi gwneud y penderfyniad cywir i beidio a chy… Parhau i ddarllen