Archives: Anturiaethau Ceri

Anturiaethau Ceri: Bitch, Bitch, Bitch

Dwi’n darllen cyfrol fer uffernol o ddoniol am ddyfyniadau gan gantorion a bandiau, mae rhai ohonyn nhw yn ddoniol a rhai eraill yn ddiddorol, dyma rhai ohonyn nhw:

Madonna 2003:
The critics have been writing me off for 20 years. That’s nothing new. As far as I know I still have plenty of fans and sell a lot of records. Do I care what the critics say? No”

Madonna,2003:
Newspapers are full of lies,I don’t want to have anything to do with them. It’s just a rule in out house – nobody can bring magazines or newspapers into the house” haha, “critics don’t bother me my ass.

Noel Gallagher, Oasis , 1995

“Would I accept an MBE? Yeah. I would becaus
e you could probably flog it. I’d accept but I’d rather he offered me a place in the fucking cabinet! Minister for Rock” They’ve got Minister for Sport but who gives a shit about sport, all that bollocks, running around in shorts and that! Fuck that nonsense! I could be the minster for Rock. Just see myself in the House of Lords, falling asleep and dribbling” Canodd Oasis y gan Footballs’s coming home a hefyd ma’r ddau ohonyn nhw’n ffans enfawr o Man City !

Ar ol derbyn tair gwobr 1996, Noel Gallagher:

“What do I think of the Brits committee? They’re a bunch of twats who think people like Sting and Bowie are the cutting edge of music”

“I just nodded and hoped they’d go away” Liv Tyler yn son am y Gallaghers, 2002,

Be’ uffern ydy Fat Roll, Madonna?

“The women you see in videos are always stick figures. It’s such a taboo to have women with rolls of flesh on them, but to me, they’re so beautiful and strong. When you sit down you have a fat roll even if you’re not fat. My six year old daughter has a fat roll. I feel very consoled by that. It’s cool” (Madonna, 2003)

“It’s pathetic when people swear for the sake of it” Glen Matlock, ex Sex Pistol, 2004, oes angen deud mwy?

“Wanna hear my speech? The BNP are cunts” Pete Doherty, yn erbyn hiliaeth 2004.

“You sit and talk about your band’s music and they say “Yeah, that’s great. We’re really gonna cover your band’ Then you read The Mirror and it’s like “1000 pound a day on crack and heroin’ So the five minutes you spent talking about drugs is the article! Pete Doherty, 2004.

“Madonna is an old lady. She should get a nice band, just stand in front of them and sing” Amy Winehouse, 2004.

Madonna, best fucking live act? Fuck off!Since when has lip synching been live? Anyone who lip synchs in public on stage when you’ve paid £75 to see them should be shot. That’s me off her Christmas card list, but do I give a toss? NO” Elton John wedi llyncu mul, 2004.

“Wearing jeans and t-shirt is a symbol of White American imperialism, like drinking coca cola” Bjork, 2004 yn bod yn controversial, sypreis, sypreis!!!

“I wouldn’t even think about playing music if I was born in these times. I’d probably turn to something like mathematics” Bob Dylan, 2004.

“I’m rebelling against myself. I’ve taken out all my piercings apart from one in my right nipple. That’s for me” Christina Aguilera, 2004.

“I’d rather vote for a chimpanzee than Bush” Sting, 2005.

“He’s very pretty. Maybe that’s why he’s so paranoid” Boy George on Eminem. 2001.

“Colonel Gaddaffi is madder than I am. He should stop fucking around with guns and buy a guitar. He’d be the greatest rock star in the world” Ozzy Osbourne 2001, bechod ‘sa Prydain a America wedi rhoi gitar i Gaddafi yn lle gwerthu gynnau a bomia’ iddo fo, falle sa’ fo dal yn fyw a llwyth o bobl eraill diniwed roedd o a’i gyfundrefn wedi lladd, wel Prydain/America oedd ar fai rili…. Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Burma,

Bob 3 mis dwi’n tueddu i fynd drwy phase; gall hynny fod yn un rhywbeth o gael obsesiwn efo beans neu fel yr un rwy’n mynd drwyddi ar hyn o bryd sef hanes a brwydr Burma dros annibyniaeth a democratiaeth.

Tua phythefnos yn ôl pan oedd hi’n 2011, es i i’r sinema i weld ffilm ysbrydoledig iawn, sef “The Lady” sef hanes caethiwed a brwydr Aung San Suu Kyi dros annibynniaeth a democratiaethi I Burma. Cafodd y ffilm gymaint o effaith arna i, er bod rhannau o’r script efallai braidd yn sketchy ar brydiau, yn gyffredinol oedd y ffilm mwy neu lai yn wir.

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1991/kyi-bio.html

Ysbrydolodd y ffilm i mi ymuno a “BurmaCampaignUk” sy’n codi arian ac ymwybyddiaeth o ddifrifoldeb y sefyllfa, er y gallech ddadlau bod pethau wedi gwella o beth uffern ers y 90au yno, mae ‘na gannoedd os nad miloedd o weriniaethwyr, ymgyrchwyr dal yn y carchar, mae ‘na rhai ohonyn nhw wedi bod yn y carchar ers yr ymgyrch gyntaf un dros ddemocratiaeth o dan arweinyddiaeth Aung San Suu Kyi ym 1988.

Maen ddynes ysbrydoledig iawn a phenderfynol, wynebodd sawl her yn eu hymgyrch dros ddemocratiaeth I Burma, roedd rhaid iddi ddewis rhwng parhau i frwydro dros ddemocratiaeth dros dreulio amser gyda’i gwr, y diweddar, Michael Aris, oedd yn marw, a chollodd ef ar ei wely angau. Rhoddwyd y dewis iddi gan filwyr Thein Sein (arweinydd unbennaeth, gomiwnyddol Burma) i gael ei rhyddhau o’i dedfryd o fod yn garcharor yn ei chartref ei hun neu adael Burma I fod efo’i gwr yn gwybod y buasai hi byth yn medru dychwelyd yn ôl I Burma, yn syth heb unrhyw amheuaeth dywedodd “Na, be fath o enghraifft o ryddid ydy hynny”, gan wybod yn iawn y buasai gwr wedi gwylltio yn wallgof petasai hi wedi rhoi ei holl ymdrechion dros ddemocratiaeth yn y fantol.

Pan cafodd hi ei rhyddhau yn 2010, gwelodd ei phlant am y tro cyntaf ers blynyddoedd maith, a gwelodd ffon symudol am y tro cyntaf, gan syllu yn syn arno a gofyn “Be uffern ‘di hwnna?”, gofynnwyd iddi hefyd “Sut oedd hi’n teimlo rŵan ei bod hi’n rhydd?” atebodd drwy ddweud “Er fy mod wedi bod o dan glo, roeddwn ni dal yn rhydd, roedd fy meddyliau, syniadau, dal yn rhydd yn fy mhen, dyna mae rhyddid yn golygu i mi, doedden nhw (milwriaeth Thein Sein) methu rheoli’r rhyddid oedd gennai yn fy mhen, fyny fan hyn (gan bwyntio at ei phen)” geiriau sydd wedi fy nghyffwrdd i am byth.

Difyr oedd y ffyrdd roedd hi’n diddanu ei hun yn ei chartref tra roedd hi dan glo, chwaraeodd y piano a darllenodd llyfrau ly roedd Ghandi wedi ysgrifennu, a ysgrifennodd ei eiriau dros y tŷ i gyd. Felly, ia, dwi hefyd wedi prynu hunangofiant Ghandi hefyd ynghyd sawl llyfr am a gan Aung San Suu Kyi, sydd hefyd yn cael cryn effaith ar fy mywyd ar hyn o bryd.

Dw ni’m pam fy mod wedi sgwennu hyn lawr, siŵr o fod achos fy mod eisiau cael ryw faint o hanes Aung San Suu Kyi drwy’r cyfrwng Gymraeg, ac efallai hyd yn oed dechrau grŵp ymgyrch yng Nghymru i gefnogi galwad Burma dros ddemocratiaeth.

Dim fy mod yn arbenigwr ar hanes Burma, ond dwi’n gobeithio denu mwy o bobl yng Nghymru i gymryd rhan a chefnogi’r ymgyrch dros ddemocratiaeth i Burma neu yn syml i ddysgu ychydig am hanes y wlad sydd wedi cael ei chaethiwo gan filitariaeth. Os hoffech mwy o wybodaeth edrychwch ar wefan amnesty, neu safle gwela BurmaCampaignUk, cewch hanes a phroffail Aung San Suu Kyi ar wefan y BBC. Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Seimon y Saxo.

Helo gyfeillion.

Heb sgwennu dim ar hwn ers sbel….achos mae fy mywyd wedi bod braidd yn wallgof yn ddiweddar.

Ta waeth dyma’r diweddaraf ‘in the life of Ceri Phillips’.

Y stori diweddaraf ydy hanes Seimon y Saxo yn marw ar yr A470. Deffrais ar fore dydd Sul hollol braf ym mis Hydref (roedd hi’n 30 gradd Celsius, torrodd y byd record newydd yn ôl Derek y dyn tywydd). A dyma fi’n cysylltu â Sioned Clwyd

“Hei Sioned, ffansi road trip yn Seimon y Saxo?”

Penderfynais fynd a ni i Aberhonddu am ginio dydd Sul. Cyrhaeddon ni Pontypridd, a finnau’n gweiddi mên hapusrwydd;

“Iei dw i newydd basio Mercedez benzn Sioned, woop woop!!!”

Wedyn dechreuodd y car wneud y sŵn rhyfeddaf “Clic, clic, clic, clic”. Dyma fi’n dweud wrth Sioned

“Duwcs be’ di’r sŵn ’ma sy’n dod o’n nghar i? Wna i stopio’n munud i roi dwr iddo fo. Popeth yn iawn dwi’n meddwl achos does na’m mwg yn dod allan ohono fo”

Dau funud yn ddiweddarach, car yn dechrau arafu, edrychais yn y drych a gweld bod yn nghar i’n mygu…..llwyth o mwg yn dod allan o’r ‘exhaust’. Doedd gen i’m syniad be’i wneud, stopiais ar yr ‘hard shoulder’.

Rhoddais ddŵr yn y car, a mynd yn ôl mewn gan obeithio y buasai’r car yn ailddechrau, dim sŵn, dim byd yn digwydd. Edrychodd Sioned arna i, edrychais ar Sioned a gweiddi “SHIT”.

Arhosodd ni yn y car i feddwl a cachu’n hunain bob tro oedd car yn gwibio heibio. Meddyliais a penderfynais mae’r peth gorau i wneud oedd ffonio Nain i ofyn am ei rhif aelodaeth RAC.

“Okay love, we’ll be there within the hour, please step out of the car!!”

Es i’r bwt a estyn sach gysgu ac eisteddodd fi a Sioned ar ochr yr A470 am awr yng nghanol dail poethion. Tua hanner awr yn ddiweddarach dyma ni’n clywed car ar ochr arall y ‘dual carrigeway’ yn wneud yr union ru’n sŵn a be’ oedd yng nghar i’n wneud, munud nesaf dyma fo’n stopio ar yr ‘hard shoulder’ hefyd. Tua tri chwarter awr wedyn dyma citroen saxo bach gwyn ‘P’ reg yn gwibio heibio yn canu corn fel diawl ac yn gweiddi “OI OI”, do’n ni ddim yn ‘amused’ bod gan rywun arall citroen saxo hŷn na fi yn gwibio heibio.

Cyrhaeddodd yr RAC, edrychodd ar y car a dweud yn syth

“Hmm , your cars dead love, I’ll give you a scrapyard number”

Seimon wedi marw.

Cafodd ni’n tywys holl ffordd adref gan y fan RAC, a finnau’n cachu’n hun yn trio steerio’r saxo ar yr un pryd ar boi RAC. Cyrhaeddon ni Treganna ac ‘typical’ oedd criw Plaid Cymru allan yn dosbarthu pamffledi, bob un ohonyn nhw’n piso chwerthin yn gweld Seimon yn cael ei dywys gan y fan RAC.

Wedi digalonni’n llwyr dyma fi’n cyrraedd Caerdydd a troi at Sioned

“Pub?”

Aethon ni i’r mochyn du, 4 awr yn ddiweddarach cyrraedd yn ôl i’r tŷ a cofio bod gynnai ddillad ar y lein. Tynnais y dillad oddi ar y lein ond baglais dros yn nicyrs yn a brifo’n mhen glin.

Deffrais bore ‘ma efo paced O sushi gwag wrth yng ngwely a rhif dyn ‘scrapyard’. Es i allan I’r ardd a gweld bod gynnai lwyth o nicyrs ar llawr yr ardd…embarassin.

Os gwyddoch chi am unrhyw un sy’n gwerthu car…rhowch floedd. Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Bywyd Newydd Ceri

Helo,
Heb fod ar hwn ers sbelen go dda, sy’n golygu bod gen i mwy na digon i rannu gyda pwy bynnag sy’n dilyn hwn.
Reit, dydd Iau dwetha wnes i ddychwelyd o’n ngwyliau yn Montenegro/Croatia. Un noson tra o ni’n Montenegro ges i ddiawl o seshwn mewn tref o’r enw Budva, chwydais fy mherfedd i fyny bore wedyn (go iawn). Ar ôl y chwydfa roedd rhaid i mi deithio 3 awr ar fws i Dubrovnik, sy ddim yn lot o amser o gwbl, ond efo fy mammoth hangover, roedd y daith yn hunllef.
Oherwydd yr hangover yma ges i fy’n ysbrydoli i newid agweddau o fy mywyd ac hynny mewn ffordd realistig iawn. Peidiwch â phoeni dw i heb gael troeadigaeth, ac bydda i dal yn yfed wnes bo’ fi’n chwydu fy mherfedd fyny yn y dyfodol dw i’n siŵr.
Yr hyn dw i ’di penderfynu wneud ydy yfed 0 yn ystod yr wythnos, sy’n dipyn o dasg wythnos yma ac dw i ’di methu yn llwyr. Ddoe es i ‘Clwb dydd Llun Pubs Caerdydd bob yn un’ a yfed dau fotel o Corona, nos Sul es i’r gwdihw a yfed 3 botel o Corona, a tra o ni’n ‘ Clwb dydd Llun Pubs Caerdydd bob yn un’, landiodd ffrind wnes i’n ystod twmpath ar fy ngwyliau yn Ffrainc y llynnedd efo dau grat o gwrw sy’n 7.2% yr un, uh oh!!!
Ond os gwerthuswn ni’r paragraff uchod dw i wedi gwneud peth da i fy’n nghorff ac mae hynny oherwydd fy mod wedi ymuno a ‘weight watchers’. Cyn i mi ymuno a ‘weight watchers’ buaswn ni wedi yfed 2 beint o lager nithiwr yn hytrach na corona, dydy Corona ddim hanner mor wael i mi ac dydyn nhw ond yn 2 pwynt yr un (pwyntiau weight watchers) . Ac buaswn ni siwr o fod wedi bwyta rhywbeth llawn brasder I swper yn hytrach na pei pysgodyn iachus iawn.
Ar ben hyn i gyd rwyf hefyd wedi ymuno a hanner marathon Caerdydd, sy wedi codi peth ofn arna i, ond dechreuais yr hyfforddiant neithiwr a rhedeg 2.6 millitr. Llwyddais i wario £150 ar ddillad rhedeg cyn mynd ati i ddechrau hyfforddi, ond ma’r trainers sy werth £87 yn fendigedig ac dw i’n rhedeg yn well ynddyn nhw, sy’n gret!
Bydda i’n rhoi hanes yr hyfforddiant i fyny ar hwn, gan obeithio fydda I’n dal ati.
Dw i hefyd wedi dechrau defnyddio fy meic ogwmpas Caerdydd, dw i ’di bod yn ei ddefnyddio ers dros mis bellach a ma’n fendigedig, rwy’n beicio i’r gwaith, i ganol dref, bob man!! Maen golygu fy mod yn safio £15 yr wythnos ar docynnau bws, sy’n safio £60 y mis i mi a £720 y flwyddyn!!!!!
Felly dyna’r diweddaraf; peidiwch a panicio a peidiwch a meddwl fy mod wedi callio, dw I’n mynd allan efo criw gwaith fory a ma’r seshwn yn dechrau am 5 o’r gloch nos fory, wps!
Hwyl am y tro.
Ceri Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Fy Tatw syth ar ol i mi wneud o!

Anturiaethau Ceri: Fy mywyd hyd yn hyn yng Nghaerdydd

Yn ystod yr wythnos dw i’n gweithio i gwmni o’r enw Acen.Ar benwythnosau rwy’n mynd i’r gwdihw.Weithiau dw i’n mynd i’r gwdihw yn ystod yr wythnos.Ges i tatw tua mis yn nol.That is all! Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Byw yng Nghaerdydd!

Rwyf bellach ar fy mhedwerydd wythnos o fyw yn y ddinas, ydy maen le braf iawn! Yr hyn dw i’n licio am fyw yng Nghaerdydd ydy bod pob dim o fewn hyd braich h.y.

Cadwaleders
Sushi
Indian
Chinese
Bingo
Cinema

Dw i hefyd wedi cyfarfod â ambell syyyylebratiii:

Lleoliad Pwy Cwot
Canolfan Chapter Hywel Gwynfryn I’m not educated in beer…
Duke of Clarence Mei Gwynedd Ydy chi’n gwerthu gitars?
Duke of Clarence Gwyn Loader Dach chi’nm fyw ar raglen byd ar bedwar peidiwch a rhegi. Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Refferendwm 2011

Wrth gwrs fy mod i am bleidleisio “Ie Dros Gymru”; gan fy mod i’n casáu’r Torïaid ,rwyf hefyd yn anghytuno â’r rhan fwyaf o’r deddfwriaethau sy’n cael eu pasio yn Sant Steffan, mae’r rhan fwyaf ohonynt yn amherthnasol i Gymru gan fod gennym weledigaeth wleidyddol wahanol.

Ond yr hyn sy’n peri gofid i mi yw’r ffaith bod Cymru yn llawn mewnfudwyr, a rheiny fel arfer yn bobl dosbarth canol ,Toriaid rhonc, Saesnig snobyddlyd sy’n dod i Gymru i ymddeol; does ganddyn nhw dim clem am wleidyddiaeth Cymru na’r sefyllfa’r iaith e.e. Bues i am swper neithiwr i westy crand yng Nghonwy; ac roedd y lle’n llawn o’r bobl rwyf newydd ddisgrifio uchod a dyma fi’n clustfeinio ar un o’i sgyrsiau, dyma glywes i;

Gŵr: What do you think of this referendum lark then?

Gwraig: What is that? I’ve recieved some sort of voting card.

Gŵr: It’s a referendum that will allow Wales to recieve more powers.

Gwraig: I’ll be voting no to that; the Welsh Assembly is a joke an embarassment to Wales.

Gŵr: I don’t want to be controlled by South Wales, they don’t speak the same language as us here in the North, a guy from South Wales lives next door to me and his Welsh is a different language to what they speak here. They have to different langugages in Wales; how can they commnunicate?

Gwraig: I didn’t know that; I’ll be throwing my voting card in the bin I think.

Gŵr: So will I.

Ar fy llw dyna glywes i; o ni’n gandryll yn cerdded o’r Gwesty, beth yw eironi y sefyllfa yw’r ffaith nad ydyn nhw’n medru siarad gair o Gymraeg heb son am ddeall y gwahaniaeth rhwng y deheuwyr ar gogleddwyr ac yn rhu dwp i sylweddoli bo gennym ni dafodiaethau gwahanol yma’n Nghymru fel sydd ganddyn nhw’ yn y Saesneg yn Lloegr. Eironi arall yw’r ffaith bod rhan helaeth o’n deddfwriaethau ni yn cael eu pasio yn Sant Steffan sydd cannoedd o filltiroedd i ffwrdd o Ogledd Cymru, a gallaf gadarnhau nad yw Sant Steffan yn siarad yr un iaith a ni yma yng Nghymru nac yn rhannu’r un weledigaeth wleidyddol, mae agwedd yr Gŵr ar Wraig uchod yn cadarnhau hynny.

Felly er mwyn y nefoedd; os ydych chi eisiau gweld Cymru yn cael yr hawliau mae’n haeddu er mwyn pobl Cymru a’i buddiannau; er mwyn eich plant, ein hiaith a dyfodol ein Cenedl, pleidleisiwch “Ia” ar y 3ydd o Fawrth, mae angen cymaint o bobl ac sy’n bosib i rwystro agwedd y Gŵr ar Wraig uchod lygru Cymru. Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Dw i ffansi tatŵ

Dw i ‘di bod yn ystyried cael tatŵ ers dros flwyddyn wan, es i ymholi i’r parlwr tatŵ lleol am gael llun o Bob Marley yn chwarae gitâr ar yng nghefn ; hyn ges i’n ymateb

Dyn Tew sgeri: “Are you sure? It’s a very big potrait love” mewn ton rhybuddiol.

A dyma fi’n ystyried a meddwl; Os yw’r dyn mawr tew yma’n rhybuddio fi beidio a gwneud rhywbeth mor wirion, well i mi beidio!!

Felly es i adre ac anghofio am y peth; ond wnes i ffeindio blog diddorol iawn am datŵs addas ar gyfer merched a dod ar draws y tatŵ yma:

Dw i wrth fy modd hefo’i felly am fynd yn nôl i’r parlwr tatŵ wythnos nesaf i holi pryd ga i apwyntiad. Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Blwyddyn newydd- dechrau newydd?

Tua’r adeg yma o’r flwyddyn dw i’n tueddu i fynd yn ddigalon, fel pawb arall dw i’n siŵr, ond mae yna rywbeth am adeg yma o’r flwyddyn sy’n rhwystro fi rhag eisiau codi yn y boreau, pam? Y teimlad bod rhaid i mi newid am fod hi’n flwyddyn newydd? Ydi hyn yn arwydd fy mod yn hapus fel ydw’i a bo fi’m eisiau newid, yntau dio’n arwydd bod angen i mi newid fy mywyd? Penbleth!

Neithiwr meddyliais am rai o’r pethau bydd angen i mi ei wneud yn 2011!

1. Symud o Lanrwst a byw yn annibynnol, ond nid hawdd yw peth fel hyn oherwydd maen rhatach byw gartref, does dim rhaid meddwl am le y daw’r geiniog nesaf. Os a’i fyw lawr i Gaerdydd h.y. os gai swydd a fu gennai ddigon o bres i fyw yn hapus?. A fu gennai rywun i fyw gyda? Pam bo rai fi symud lawr i Gaerdydd pam na allai fynd i Lundain neu Gaerfyrddin, Caernarfon?
2. Mynd i deithio; ond ydw’i wir eisiau dod adref heb geiniog yn y banc a gorfod dechrau o’r newydd eto?! Yr ateb yw gweithio dramor; ond sut mae mynd ati i gael gwaith dramor? Bydd rhaid i mi ymchwilio.
3. Cychwyn cwrs newydd; rhywbeth a all fod o fudd i mi yn y dyfodol, rhywbeth a all arwain mi ar drywydd ac i ardal wahanol.

Does dim rhaid i mi wneud ru’n o’r rhain; ond gan fod fy swydd yn dod i ben mewn ychydig o fisoedd mae’n rhaid i mi ddechrau meddwl am y dyfodol, os oes gan rai ohonoch chi syniadau, gadewch i mi wybod! Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: 2010 y gorau ar gwaethaf

Blwyddyn Newydd dda a helo 2011, dyma restr o fy atgofion gorau a gwaethaf o 2010.

Gorau:

1. Cyfarfod bobl wallgof Nepal oedd yn bwyta dim byd ond cyri ac wyau ‘di berwi, golchi llawr hefo cachu gwartheg ac yn codi am 4 y gloch y bore i chwarae twrnamaint badminton ar y to, hwyl a sbri!
2. Dysgu sut i wneud sment (y ffordd gyntefig), adeiladu a thorri cerrig enfawr hefo morthwyl enfawr (eto yn Nepal)
3. Byw hefo gangsta o Firmingham oedd yn licio hela teigr!
4. Cael swydd gyntaf go iawn fi…sydd bellach bron a dod i ben, diolch i’r TORI-iaid.
5. Gweld Everest.
6. Dysgu Nepali a Sbaeneg; dysgu Cymraeg i blant bach Nepal.
7. Parti Llanfrothen a Pharti Caernarfon (gwallgofrwydd)
8. Gŵyl Gwydir- ennill cystadleuaeth “paper plane” yn erbyn boi golygus ( dw i’m am ddatgelu dim mwy na hynny)
9. Byw yng Nghaerdydd am fis, joies i fas draw, bwyta sosejys hefo Emma, landio mewn clwb nos ar gyfer pobl hoyw mewn “hot pants” gwallgof hefo B.M ar fy mhen-blwydd.
10. Eisteddfod Glyn Ebwy yn y glaw, mwd, cysgu ar ben concrit ym maes pebyll Maes B, cyfarfod meibion Meic Stevens, mynd ar goll hefo meibion Meic Stevens, cyfarfod sycho oedd yn dweud dim ond “Come with me to the love tunnel” wnes i’m gofyn pa dwnnel ond glywes i rywun noson cyn hynny yn son am riw dwnnel tywyll oedd yn cael ei alw’n “ The Rape Tunnel”
11. Ffrainc; un chwydfa fawr; torri mewn i wŷl twmpath Ffrengig, cyfarfod boi o’r enw Raphael oedd yn mynd i bobman yn ei fan hefo’i gi rhywiol a chantores opera! Gweld Richard yn disgyn ar ei ben ôl yn y glaw yn Disneyland. Bwyta caws wnes fod o’n dod allan o’n nghlustiau, a finnau’n trio defnyddio’n Ffrangeg “Je’m appelle au toliet?” ia trio gofyn lle oedd y toilet oeddwn i ond yn hytrach yn mynd o gwmpas y twmpath Ffrengig yn dweud wrth bawb mae enw fi oedd “toilet”, damia!
12. Deffro ar ben air-bed yn WAKESTOCK hefo 3 hogyn del, cofio dim ond bod nhw’n dod o Fae Colwyn.
13. Gweld Plan B yn Wakestock a Tiny Tempah a Chasing Statues, nice!
14. Gweld Dizzee Rascal a Florence and the Machine yn y Big Weekend.
15. Ennill tocynnau Big Weekend.
16. Gweld Oscar ci newydd Nain am y tro cyntaf, cyffrous.
17. Parti yn y Gogledd hefo Merched Tan y Castell eithrio Jejehead a Leusa Lejand a Gwenno!
18. Gwisgo fyny ‘tha Whoopie Goldberg!
19. Syrthio mewn cariad hefo Iwan Rheon a ambell i “superstar”arall.
20. Gweld y postmon yn cydiad yn box set “Misfits”, teimlad cyffrous!
21. Bwyta fy stecen gyntaf ar ôl dychwelyd adref o Nepal.
22. Neidio mewn i’n ngwely ar ôl dychwelyd adref o Nepal.
23. Diwrnod y cyhoeddwyd bod gan yr Iaith Gymraeg statws Swyddogol yng Nghymru.
24. Cael fy achub gan midget ar ôl i mi ddisgyn allan o’r raft yn Nepal.
25. Jeje a Leusa yn dychwelyd, doedd byw hebddyn nhw am 5 mis ddim yn hawdd!

Gwaethaf;

1. Deffro yn Llanfrothen; yn drewi o oglau mwg ac yn rhewi bron i farwolaeth.
2. Cael gwybod bo fi’n colli fy swydd ym mis Ebrill.
3. Torïaid yn dod i rym ac yn difetha pob dim, dim S4C, dim Swyddi, dim gobaith.
4. Cymryd y swydd sydd gennyf ar hyn o bryd wedyn ychydig o eiliadau wedi i mi dderbyn y swydd cefais alwad i fynd am gyfweliad hefo’r BBC, damia.
5. Richard a Sion Brit yn chwydu dros fy ffon yn Ffrainc, maen capwt!
6. Jeje a Leusa yn mynd a’n gadael ni gyd diwedd mis Mawrth, bw hw!
7. Gweld bwbis Awel a Emma.
8. Chwydu yng nghiw bysiau WAKESTOCK o flaen pawb.
9. Chwydu yn lolfa tŷ Tudur Stwnsh a lolfa tŷ Sarah ym Manceinion.
10. Hangovers 2010 i gyd.
11. Gweld teigr yn Nepal.
12. Boddi o dan raft yn Nepal.
13. Yr holl bibo wnes i yn Nepal.
14. Benjamin ci Nain yn marw.
15. Sioned yn dwyn yng nghar i….!
16. Damwain car Noson Calan (styc mewn ffos.)
17. Cysgu ar goncrit Maes B- Eisteddfod Glyn Ebwy.
18. Mynd ar goll yn Kathmandu.
19. Trip Ikea (2011 ddigwyddodd hyn) Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Anturiaethau Ceri 2010-11-11 16:19:00

BLIN, BLINDER!

•Pwy welodd 50,000 o fyfyrwyr yn protestio ar strydoedd Llundain ddoe? 2,000 yn Rali
S4C, Parc Cathays, Caerdydd dydd Sadwrn diwethaf?

•Pwy sy’n ofni bo nhw am golli swydd? neu aelod o’i teulu am golli swydd?

•Pwy sy’n ofni bod magu plant a gorfod talu mwy tuag at ei pensiwn a gweithio wnes bo nhw’n 66 mlwydd oed yn deg? Cofiwch chi bod oedran ymddeol merched am godi o 60 i 66, teg??

•Pwy sy’n ofni bod rhaid iddyn nhw dalu 9,000 y flwyddyn (mwy o bosib mewn blynyddoedd i ddod) i’w plant gael yr hawl i dderbyn addysg uwch? Teg!?? Da ni ‘di bod yn ddigon lwcus i gael grantiau a pob math o gefnogaeth i fynd i’r coleg, ond meddyliwch chi am y rhai sy’n wynebu 40,000 o ddyled wedi iddyn nhw orffen astudio, ac os fydd eich plant eisiau dysgu bydd rhaid iddyn nhw ddysgu mathemateg neu wyddoniaeth i dderbyn grant addysg yn y coleg, crazy ond gwir! Er bod hyn ond am ddigwydd yn Lloegr ar hyn o bryd mae am gael effaith ar addysg uwch yng Nghymru fyd!

•Pwy sy’n ofni bo’r system iechyd am fynd o ddrwg i waeth? e.e.Hosbis Sant Cyndeyrn, Llanelwy, sydd wedi cynnig gwasanaeth arbennig i gleifion gyda cancr, dros hanner y staff am golli swyddi o fewn yr wythnosau nesaf, pwy sydd am ofalu am y cleifion?

•Pwy sy’n ofni na fydd gan eu plant mor hawl i wylio rhaglenni trwy’r gyfrwng Gymraeg? Addysg Gymraeg, Gweithio trwy gyfrwng Gymraeg?

•Efallai bod chi’n meddwl bo fi’n malu cachu ond ma’r ffordd ma’r llywodraeth yn Sant Steffan wedi delio hefo S4C yn profi nad oes ganddynt unrhyw gydymdeimlad nag amynedd hefo ni yma’n Nghymru, felly er mwyn sicrhau dyfodol disglair i Gymru rhaid i ni godi’n lleisiau, sut?

1.Dewch i Rali Na i Toridau- Ie i’n Cymunedau:http://www.facebook.com/event.php?eid=143919772322587 (gallai drefnu bws o Llanrwst os oes angen)

2.Refferendwm mis Mawrth (gobeithio) , ymunwch i ddweud “Ie” i fwy o bwerau i’r llywodraeth er mwyn camu’n agosach at ddweud tata unwaith ac am byth i’r llywodraeth yn San Steffan gan bod ni’n gymaint o boen iddyn nhw!

3.Croeso i chi ddod i drafod eich pryderon chi am y toriadau, iaith Gymraeg yn Cell Cymdeithas yr Iaith Llanrwst, dydd Mercher cyntaf pob mis, Menter Iaith Llanrwst, 7y.h- rydym yn barod wedi dechrau lobio gwleidyddion, llythyru cwmniau uniaith Saesneg a hynny’n gwbl gyfreithlon.

4.Lobio gwleidyddion, os ydych chi’n meddwl bo’r toriadau yn anheg ebostiwch eich Aelod Seneddol a mynnwch eich bod yn cael eich clywed!

Beth bynnag yw eich barn, credaf bo’r rhan fwyaf ohonach chi’n credu bo’r toriadau yn anheg a dim ond mater o amser wnes fydd pawb yn gweld yr effaith ma’r toriadau yma am gael ar ein cymunedau, diwylliant, gwasanaethau. Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Question Time!

Rocky HorrorDrama hollol boncyrs gyda’r actorion i gyd yn boncio’i gilydd ar y llwyfan boed yn ddynion, merched neu’r ddau!! Dyma’r geiriau buaswn ni’n ddewis i ddisgrifio’r ddrama:LustCariadRhywiolGwyddonolBiolegolLliwgarRhywiolGwylltGwychGwallgoGwaha… Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Anturiaethau Ceri 2010-08-11 13:34:00

  Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Eisteddfod Glyn Ebwy

Wel wel blydi hel dwi rioed ‘di bod mewn steddfod mor bizzare yn fy mywyd!! Cyrredd methu ffeindio nunlle, dim hyd yn oed y pafiliwn pinc oherwydd bod nhw ond ‘di rhoi ychydig o arwyddion i fyny er mwyn rhwystro pobl rhag ddwyn!! Maes B? Wel dim bo’ fi… Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: News from Nepal!

MID WESTERN NEPAL- THE IGNORED

Geographical facts

• Biggest development region of 5 development
• least populated development region
• economically the poorest
• people are very traditional.
• no good land for cultivation so most of people suffer from starvation for more than 6months in a year.
• no proper presence of government offices.
• very poor conditon of health, last years few hunders of people lost their life due too diorreah and cholera
• no good drinking water.
• Very poor literacy rate.
• no equal opportunity for women you can imagine it after living in our village.

Why I do include these things because you want to invest in sector of education which can change the situation of others. So in conclusion mid west is very poor in every field, life there is very miserable, geographically complicated but immense opportunity to develop the tourism sector. I advise you to come to Nepal and visit that region and you will know how miserably people are living their life. For more information you can search Life in midwestern development region of nepal with the help of google. Whatever I find the new I will send it to you .I will always with the people who got light heart as u do. All the best for ur work and reply me soon.one good news I started my Masters in business studies.

Niranjan Ghimire
Lamatar, Nepal Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Osborne ar Gyllideb!

Cyllideb!Wel wir, bellach ma’r gyllideb wedi bod ac rwan da ni’n disgwyl i weld ei effaith.T.A.W fyny 20%: Gwych i fusnesau sy’n ennill dros 60,000 y flwyddyn, wehei pobl cyfoethocaf y wlad yn manteisio, pobl dlotaf y wlad yn dioddef!Rhewi budd-daliada… Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Sgyrsiau Call!

Su ma’i?Mae genai ddigwyddiadau ar y gweill i godi ymwybyddiaeth o’r hyn sy’n digwydd mewn gwledydd datblygiedig yn Asia a gweddill y byd! Gobeithio gall rai ohonach chi sy’n boddro edrych ar fy mlog gefnogi, drwy fynychu rhai ohonyn nhw!Cefais sgwrs d… Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Anturiaethau Ceri 2010-06-03 13:59:00

Anturiaethau Ceri: Anturiaethau Ceri 2010-04-15 16:40:00

Bhaktapur- Bhaktapur, yeah very nice place, it’s renowned for its elegant art, fabulous culture, colourful festivals, traditional dances and the typical newer lifestyle. Awesome tourist attraction, generous people. Let me tell you about a young gentlem… Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Anturiaethau Ceri 2010-04-07 20:34:00

Anturiaethau Ceri: Helo!!

Wel dw ni’ m pam bo fi’n dal i sgwennu ar hwn… gan bo fi’m yn gwneud dim byd o werth dim mwy a dw i’n sicr ddim ar daith fawr llawn antur, ond dw i di cael wythnos reit ffyni, meddwl sw ni’n adrodd yr hanes!Nos wener- Bues i mewn gig yn Morgan Lloyd,… Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: heloo!

Well i’ve been back for two weeks now, strange but i’m bored of being home arleady! Here are some of the experiences i’ve experienced since i’ve been backFarmer: Have you caught malaria or HIV? i answered “No”Farmer: Where’s Nepal? I didn’t answer!The … Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Helow!

Dw i bellach yn nol ers bythefnos, a dw i’n bored yn barod! Er ma genai ddigon o waith codi ymwybyddiaeth o’r stwff dwi ‘di ddysgu tra o ni ffwrdd! Dw i’n gobeithio neith y profiad dwi ‘di dderbyn hefyd yng nghalluogi i gael swydd mewn maes lle gellai … Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Helo!

Well what have I been up to lately? Well we’ve had a few adventures this last week, last weekend it was Yannick’s birthday so we all went out for a meal and ate chocolate cake!! We’ve also finished all the building work, it was fun! We moved all the bi… Parhau i ddarllen