Archives: aranjones

Trafodaeth: Ar y lôn…

Pwt sydyn cyn fynd ag Angharad Lliar ar ei thaith penblwydd i Gaer… Mae Jesse wedi gwneud gwaith ychwanegol i ddangos ein hysbysebion ar yr adegau gorau o ran canlyniadau – wnaethon ni drafod eithaf dipyn ddoe am y gwahanol ffyrdd ymlaen – ac mae’n edrych yn gynyddol clir y bydd pob dim yn haws … Continue reading Ar y lôn… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cyfnod tyfu

Doeddwn i erioed wedi meddwl amdanaf fi fy hun fel person busnes. Ac eto, mae’n hynod diddorol beth dach chi’n gorfod dysgu wrth fagu busnes – ac yn sicr, mae gen i ddiddordeb mawr mewn dysgu yn gyffredinol. Am flynyddoedd, roedd modd i ni ffocysu ar adeiladu cyrsiau a strwythurau cefnogi dysgwyr, gan wario hynny … Continue reading Cyfnod tyfu Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ystadegau cwrs 6min

Erbyn heno, bydd gynnon ni werth wythnos o ystadegau hyrwyddo’r cwrs 6 munud, wedi cynyddu ein gwariant ar ddau hysbyseb i tua £200 y diwrnod yr un. Roedd y prawf cychwynnol – tua £100 y diwrnod – yn addawol iawn, ac os bydd yr un yma yn debyg, bydd gynnon ni syniad eithaf clir o’n … Continue reading Ystadegau cwrs 6min Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Annibyniaeth o’r plant

Dyna dwi angen, mewn ffordd. Mae’n rhyfedd faint mae patrymau diwrnod yn dibynnu ar sut mae’r plant yn y boreau. Bore ‘ma, oeddan nhw wedi codi’n ddistaw erbyn 7.30, wedi gwisgo, cael brecwast, brwsio dannedd a mynd allan i’r ardd i chwarae. Roedd yn teimlo ychydig bach fel bod wedi ymddeol – ond rwan maen … Continue reading Annibyniaeth o’r plant Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Mynd i’r ysgol a phethau prin eraill

Ar y cyfan, Catrin sydd yn mynd â’r plant i’r ysgol, yn bennaf am bod hi’n gwybod byddai’n well gen i tasen nhw ddim yn mynd o gwbl (ond stori arall ydi hynna). Heddiw, ar ôl iddi frifo ei bys yn chwarae’n wirion efo’r plantos ddoe, fi oedd yn gorfod mynd, yn edrych wedi dychryn … Continue reading Mynd i’r ysgol a phethau prin eraill Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dannedd a nofio

Mae dannedd mam yn dechrau disgyn allan – wel, darnau ohonyn nhw, felly mwy o trips bach at y deintydd ar y gorwel – ac mae ‘na frwydr mam vs merch am dacluso stafell wely yn mynd ymlaen – ac ansicrwydd os ydi Angharad am ddal ymlaen efo gwersi nofio ta nofio fel teulu yn … Continue reading Dannedd a nofio Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dim isio siarad yn rhy fuan…

Ond ar ôl dweud ddoe bod pentwr gwirion o ddillad budr – o, na, rhai’r plant ydi rheina – pentwr gwirion o bethau i’w gwneud… Dwi’n teimlo heddiw bo fi’n gallu gweld mwy neu lai trwodd at ddiwedd y cyfnod prysur. Hynny yw, mae dal tipyn go lew o bethau gwahanol i feddwl amdanyn nhw … Continue reading Dim isio siarad yn rhy fuan… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Angen amser meddwl

Mae dal cymaint yn mynd ymlaen ar y funud – paratoi at lawnsio’r cwrs Sbaeneg 6 mis/6 munud, trafodaeth cynyddol cymhleth efo partner mawr posib, bwrw ymlaen efo’r hysbysebion a sicrhau bod ni’n ddigon hyderus bod ni’n tracio eu canlyniadau yn ddigon manwl i fedru cynyddu ein gwariant yn ddiogel… Mewn ffordd, mae gen i … Continue reading Angen amser meddwl Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Bore bach hectig

Angharad yn sâl, Beuno a’i ben yn mynd i bob man (ond chwarae teg, wedi bwrsio dannedd a chael bag ysgol erbyn hyn) – Catrin heb gysgu fawr dim – finnau’n gorfod mynd â Beuno i’r ysgol, gwneud yn siwr fod o’n cael amlen wedi argraffu i Catrin gan ffrind, ac wedyn bod adref mewn … Continue reading Bore bach hectig Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Penwythnos detox

Wel, o ran pethau digidol, beth bynnag. Dydd Sadwrn a dydd Sul efo’r nesaf peth i ddim defnydd o’r gliniadur ta’r ffôn – ac mae’n rhyfedd pa mor sydyn mae’n dechrau teimlo’n normal eto – fel rhyw atsain o fywyd cyn dyfodiad y we. Dwi am drio gwneud o’n beth cyson o hyn allan, gwaith … Continue reading Penwythnos detox Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Diwrnod anodd braidd

Dan ni gyd yn eu cael nhw, tydan? Diwrnodiau anodd. Stwff teulu. Anghytuno, bod yn angharedig efo’n gilydd, y math yno o stwff. Ond rhaid codi wedi’r stŵr a dal ymlaen, hyd yn oed pan mae’n teimlo’n dywyll braidd. Roedd yn help yn hynny o beth cael ychydig o olau haul wrth i Nia ymweld … Continue reading Diwrnod anodd braidd Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Gwaith adeiladu

Weithiau, mae’r holl gwestiwn o ‘waith dwfn’ yn gorfod cymryd set cefn tra bod gwaith caib a rhaw yn digwydd. Fel ‘na mae o yn fan hyn ar y funud, ac felly bydd am y mis neu ddau nesaf, am wn i – dwi wrthi’n symud ein cwrs Sbaeneg drosodd at lwyfan newydd o’r enw … Continue reading Gwaith adeiladu Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cychwyn y diwrnod fel ti’n bwriadu ha ha ha

Pah. Cychwyn y diwrnod fel ti’n bwriadu bwrw ati am y gweddill, medden nhw. Felly dan ni gyd wedi cysgu yn hwyr ar ôl cyrraedd adref o’r ysbyty neithiwr am 10.30 (Beuno wedi llosgi ei fysedd ar wyneb y popty, ond mae i’w weld yn champion rwan) – yn ddifrifol hwyr i’r ysgol… Ac wedyn … Continue reading Cychwyn y diwrnod fel ti’n bwriadu ha ha ha Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Gorwneud hi ychydig

Gen i duedd i orwneud hi chydig bach pan fo pethau newydd i mi ddod i arfer efo nhw – a dyna oedd hi heddiw, wrth i mi gynefino efo trefn newydd ar gyfer cyhoeddi ein cwrs Sbaeneg – hanner wedi naw arna i yn rhoi’r gliniadur i lawr, sydd ddim yn fodel da! Ond … Continue reading Gorwneud hi ychydig Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ail-ffocysu ar ‘Gwaith Dwfn’

Mae wedi bod yn gychwyn digon prysur i’r flwyddyn – a dwi yn sicr wedi colli tir o’r meddylfryd pwyllog oeddwn i ‘di bod yn gweithio tuag ati… Ond wnes i ddim edrych ar yr un sgrîn ddoe (ag eithrio pan oedd y plant yn gwylio rhywbeth ar y teledu, ond darllen o’n i ar … Continue reading Ail-ffocysu ar ‘Gwaith Dwfn’ Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Diwedd yr wythnos a ffenest newydd

Diwedd yr wythnos, plant adref o’r ysgol am fod y llonydd yn beryg braidd, a gwaith yn cael ei orffen heddiw ar ffenest newydd stafell Angharad. Ia, optimistaidd i feddwl bydd modd gwneud lot o waith heddiw! Ond dwi am sgwennu pwt ar Facebook, hysbyseb newydd, ac wedyn tipyn o ‘waith dwfn’ meddwl am flaenoriaethau … Continue reading Diwedd yr wythnos a ffenest newydd Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Nôl yn y cyfrwy

Dyma fi adref o Rydychen, wedi cyfarfod hynod bositif yno – ac efo rhestr hir o bethau i’w gwneud, a phenderfyniadau cymhleth i’w cymryd. Am heddiw, tra dwi’n gadael i bethau droi yn fy meddwl, af i ati efo creu mwy o hysbysebion – yn benodol, ar gyfer ein cwrs ‘6 Munud y Diwrnod’, sydd … Continue reading Nôl yn y cyfrwy Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ar fin dechrau teithio eto…

A dyma ni off… taith i lawr i Rydychen heddiw, sydd yn meddwl bydd hi’n anodd cael bore o feddwl clir… gormod o sŵn paratoi yng nghefn fy meddwl. Ond dyma cadw at y ddefod, a sgwennu pwt ar Facebook hefyd – ac wedyn, erbyn dydd Iau, dwi’n credu bydda i’n barod i dreulio mwy … Continue reading Ar fin dechrau teithio eto… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Rhywbeth fel trefn

Ia, dwi’n dechrau cael trefn arni eto… er gwaethaf gorfod deffro cyn hanner wedi 7 er mwyn dathlu penblwydd Angharad yn ddeg oed! Wedi dathlu, wedi cael nhw i’r ysgol ar amser, wedi clywed pwt amdani ar Radio Cymru wnaeth blesio’n fawr, wedi mynd â’r ci am dro, wrthi’n sgwennu hyn – ac yn barod … Continue reading Rhywbeth fel trefn Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dim mor hwyr â hynna

Weithiau, mae tipyn o’r amser ‘meddwl am waith dwfn’ yn diflannu – ond mewn ffordd dda. Hynny yw, dwi’n cael sgwrs efo Jesse, sydd yn gorfod bod peth cyntaf pan mae o mewn timezone heriol – ond mae sgwrs efo Jesse wastad yn gweithio fel rhyw fath o sesiwn ffocysu, felly fedra i ddim gweld … Continue reading Dim mor hwyr â hynna Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Be’ ddudes i am ddechrau’r diwrnod?

O. Hanner dydd yn barod, a dyma fi’n gwneud y peth cyntaf ar fy rhestr beunyddiol… wps! Eto, weithiau mae’n rhaid cydnabod pan ti wedi blino – a dwi wedi blino. Dydd Iau wythnos diwethaf es i Gaerdydd am gyfarfod efo’r TUC – nos Wener bues i yn Llanelli am bwt ar Heno am Common … Continue reading Be’ ddudes i am ddechrau’r diwrnod? Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ac ymlaen i’r deng mlynedd nesaf…

Roedd yn braf cael pawb at ei gilydd ddoe – dan ni’n gobeithio gwneud hynny’n amlach. Ac roedd yn brafiach byth i fedru gyrraedd adref a chynnig gwaith i aelod newydd o staff – bydd yn galluogi ni i gynnig pecyn llawnach i’n dysgwyr Cymraeg…:-) Heddiw, mae gen i dipyn o waith ‘dal i fyny’ … Continue reading Ac ymlaen i’r deng mlynedd nesaf… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Mymryn o ddathlu

Gen i eithaf dipyn o bethau i’w gwneud heddiw – creu mwy o hysbysebion i’w profi, gwneud rhai o’r rhai presennol yn fideos, dechrau trafod efo rhywun am ein cwrs Sbaeneg dwys – ond bydd rhaid i’r rhan helaeth o hynna aros tan yfory. Achos heddiw, ffordd â mi lawr i Aberystwyth eto – y … Continue reading Mymryn o ddathlu Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Byr ond cyson

Dyna’r amcan ar y funud, beth bynnag… Hyd yn oed ar ddiwrnodiau fel heddiw, pan fo rhaid i mi gasglu ‘mhethau at ei gilydd a gadael fan hyn erbyn tua 11. Ond dwi’n gwneud hynny ar ôl diwrnod da arall o hysbysebu, ac efo tipyn o benderfyniadau i’w cymryd am strategaeth tyfu dros y mis … Continue reading Byr ond cyson Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Peth cyntaf yn y bore

Ia, mae’n gorfod bod yn beth cyntaf yn y bore. Dim mwy o’r busnas yma o ‘jesd delio efo cwpl o bethau ac wedyn gwneud y pytiau sgwennu’. Tydi hynna ddim yn gweithio, nac ydi? Sori, jesd nodyn i fi fy hun ydi hyn…;-) Diweddglo prysur ond difyr i’r wythnos – i lawr i Landysul … Continue reading Peth cyntaf yn y bore Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Traed moch a helyntion eraill

Gwers newydd i mi – mae dal at ddefod beunyddiol yn fwy heriol byth pan mae llawer iawn yn mynd ymlaen – ond efallai yn bwysicach byth adeg hynny hefyd… Dwi’n cofio clywed hen stori am Gandhi yn dweud byddai angen awr i fediteiddio, un o’i swyddogion yn dweud bod dim amser, ac ynteu’n ateb … Continue reading Traed moch a helyntion eraill Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Plant ta busnes?!

Do, mi aeth ddoe rhwng y cŵn a’r brain – Angharad wedi gwrthod mynd i’r ysgol eto (cafodd hi godwm y noson gynt, ac mae unrhyw awgrym o boen yn ddigon o esgus yn ei barn hi!), tipyn o anghydfod yn fan hyn, ac wedyn lot fawr iawn o redeg o gwmpas. Ac heb y … Continue reading Plant ta busnes?! Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cysondeb a methu diwrnodiau

Un o’r pethau difyr am y ddefod yma o ddechrau’r diwrnod efo nodyn syml yn fan hyn ydi sut mae’n teimlo pan dwi’n methu. Roedd ddoe yn rhemp o’r cychwyn cyntaf un – Angharad yn gwrthod mynd i’r ysgol, hwyliau gwael gan bawb yn y bore, angen mynd â mam at y deintydd, ac wedyn … Continue reading Cysondeb a methu diwrnodiau Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Nôl yn y cyfrwy – neu ‘ci pwy ydi hwn?’

Plant nôl yn yr ysgol – y cyfle perffaith am ddiwrnod cyfan i gyflawni pob math o bethau. Ia, wir. Mewn cartref heb gi sydd isio neidio ar goesau pobl yn cysgu’n ddiniwed tua 4.30 y bore – ac yn aml wedyn hefyd. Felly diolch byth am weithio mewn cwmni efo oriau hyblyg – ac … Continue reading Nôl yn y cyfrwy – neu ‘ci pwy ydi hwn?’ Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Rhaid cyfaddef…

Tydi gwyliau a plantos ddim yn ffit perffaith ar gyfer y busnes ‘gwaith dwfn’ ma…;-) Ond eto, mae’r ddefod o gychwyn bob dydd efo pwt yn fan hyn, sydd wedyn yn syth bin yn f’atgoffa i bod angen sgwennu rhywbeth ar dudalen FB SSiW ac ail-bostio wedyn ar y blog, yn golygu bo fi’n cyflawni … Continue reading Rhaid cyfaddef… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ar frys braidd

Off â ni heddiw i weld teulu sydd yn ymweld ag Ynys Môn, felly pwt bach yn fan hyn tra’n annog plant (gan gynnwys fy nai, sydd efo ni am yr wythnos) i fwyta a gwisgo a brwsio dannedd a ballu…;-) Y prif peth heddiw ydi cychwyn (gobeithio!) ein prawf marchnata newydd cyn fynd ati … Continue reading Ar frys braidd Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Os ydi Dee yn gweithio…

Wedi gweld ebost wythnosol yn cyrraedd, felly well i mi roi diwrnod o waith i mewn hefyd. Jôc! Dwi ddim yn mynd i weithio ar ddiwrnod cynta’r flwyddyn. Stopia dithau hefyd, Dee!…;-) Advertisements Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Blwyddyn newydd fawr o’n blaenau

Cyfnod y Nadolig drosodd, a nôl yn y cyfrwy – mwy neu lai, am fod fy nai yn aros efo ni am yr wythnos, felly fydd ‘nam fawr o lonydd yn fan hyn! Ond amser clirio pen a bwrw ati – blwyddyn dylai fod yn gyffrous iawn i SSi, yn enwedig os bydd ymdrechion hysbysebu … Continue reading Blwyddyn newydd fawr o’n blaenau Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ww, diwedd yr wythnos!

Wel, mae cyhoeddi bob dydd ar Facebook eisoes wedi arwain at ein post mwyaf llwyddiannus erioed o ran faint o bobl mae wedi cyrraedd heb unrhyw gost hysbysebu – felly mae’r busnes ffocws/cysondeb yma yn werth ei halen, am wn i… 😉 Diwrnod meddwl piau hi heddiw, ar ôl cyhoeddi ar Facebook a’r blog eto. … Continue reading Ww, diwedd yr wythnos! Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Arian ac yn y blaen

Wel, diwrnod dwys oedd hi ddoe, yn trio gweithio allan beth ydi’r realiti o ran ein llif arian – mae Iestyn yn tueddu i fod yn ofalus, dwi’n tueddu i fod yn or-optimistaidd, ac roedd Jesse yn chwilota am y gwir rhywle rhwng y ddau ohonom ni. Roedd profiad Jesse yn amlwg, yn enwedig yn … Continue reading Arian ac yn y blaen Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Amcanion a manylder

Ddoe, wnes i rannu ‘cryfhau’r Gymraeg’ yn ddwy: cynyddu nifer o ddysgwyr llwyddiannus, a chefnogi prosiectau ieithyddol. Yr un gyntaf, wrth gwrs, ydi beth mae SSiW yn trio gwneud – ond mae’n werth nodi bod y manylder eisoes yn cynnig gogwydd mymryn yn wahanol ar ein gwaith. Os dan ni’n anelu at gynyddu faint o … Continue reading Amcanion a manylder Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Gwynt, glaw a blaenoriaethau

Gobeithio na fydd apwyntiad nesaf mam efo’r deintydd ddim am 9.15 ar fore mor wlyb a gwyntog…;-) Reit, lle o’n i?  O, ia, amcanion mawreddog – adeiladu Cymru well trwy gryfhau’r Gymraeg a chryfhau cymdeithas yn gyffredinol. Wn i, mae hynna’n dal i swnio’n haniaethol, niwlog.  Ond cam wrth gam… Sut mae cryfhau’r Gymraeg?  Hynny … Continue reading Gwynt, glaw a blaenoriaethau Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Blaenoriaethau

Tipyn i’w wneud heddiw – y math o ddiwrnod ‘dal i fyny ar ôl y penwythnos’ byddai wedi mynd rhwng y cŵn a’r brain fel rheol – ond mae’r arfer o gychwyn efo sgwennu nodyn yn fan hyn ac wedyn cyfraniad ar Facebook yn dechrau sadio gen i erbyn hyn. Mae’n deimlad braf i gyflawni … Continue reading Blaenoriaethau Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Sadio ac ail-gychwyn

Wnes i gychwyn yr arfer beunyddiol yma er mwyn mynd yn fwy disgybledig yn y boreau, ac mae wedi helpu efo hynna. O’n i hefyd isio gwella fy ffocws ar ‘waith dwfn’ – ac wedi dechrau gwneud y gwaith asesu sydd angen ar gyfer hynna – ond mae hynna wedi mynd rhwng y cŵn a’r … Continue reading Sadio ac ail-gychwyn Parhau i ddarllen

: Sadio ac ail-gychwyn

Wnes i gychwyn yr arfer beunyddiol yma er mwyn mynd yn fwy disgybledig yn y boreau, ac mae wedi helpu efo hynna. O’n i hefyd isio gwella fy ffocws ar ‘waith dwfn’ – ac wedi dechrau gwneud y gwaith asesu sydd angen ar gyfer hynna – ond mae hynna wedi mynd rhwng y cŵn a’r … Continue reading Sadio ac ail-gychwyn Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Sprint diwedd wythnos

Mae heddiw yn mynd: Dyddiadur. Darn am SSiW ar gyfer FB a’r blog a ballu. Sgwrs efo Iestyn am y rhagolygon ariannol – wrth i mi ddechrau deall y model yn well, dan ni’n agosau rwan at weithio allan sut i’w addasu ar gyfer ffigyrau gwahanol o incwm rhagweledig. Mae’n teimlo fel gwaith digon sych, … Continue reading Sprint diwedd wythnos Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Sprint diwedd wythnos

Mae heddiw yn mynd: Dyddiadur. Darn am SSiW ar gyfer FB a’r blog a ballu. Sgwrs efo Iestyn am y rhagolygon ariannol – wrth i mi ddechrau deall y model yn well, dan ni’n agosau rwan at weithio allan sut i’w addasu ar gyfer ffigyrau gwahanol o incwm rhagweledig. Mae’n teimlo fel gwaith digon sych, … Continue reading Sprint diwedd wythnos Parhau i ddarllen

: Ar ei hôl hi braidd

Mae rhai diwrnodiau yn fwy heriol nag eraill – wedi ffrae mawr efo’r plant neithiwr, bore digon distaw fuodd hi, ond finnau’n gwneud y daith ysgol tra bod Catrin yn paratoi ar gyfer sgwrs ar y radio nes ymlaen – wedyn golchi llestri, dyn ffrwythau, archeb Tesco, sesiwn delio efo gorbryder fy mam, nwy yn … Continue reading Ar ei hôl hi braidd Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ar ei hôl hi braidd

Mae rhai diwrnodiau yn fwy heriol nag eraill – wedi ffrae mawr efo’r plant neithiwr, bore digon distaw fuodd hi, ond finnau’n gwneud y daith ysgol tra bod Catrin yn paratoi ar gyfer sgwrs ar y radio nes ymlaen – wedyn golchi llestri, dyn ffrwythau, archeb Tesco, sesiwn delio efo gorbryder fy mam, nwy yn … Continue reading Ar ei hôl hi braidd Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Arian, ymgyrchu a chysondeb

Cychwyn araf arni heddiw – mae’r saer coed wedi cyrraedd i drwsio llawr stafell fyw y caban (neu hafoty, meddai Bruce – dwi’n eithaf licio hynna), felly mae fy mam i lawr efo ni – ond mae pawb mwy neu lai yn setlo erbyn hyn, a Catrin wedi cilio er mwyn gweithio ar ail ddrafft … Continue reading Arian, ymgyrchu a chysondeb Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Arian, ymgyrchu a chysondeb

Cychwyn araf arni heddiw – mae’r saer coed wedi cyrraedd i drwsio llawr stafell fyw y caban (neu hafoty, meddai Bruce – dwi’n eithaf licio hynna), felly mae fy mam i lawr efo ni – ond mae pawb mwy neu lai yn setlo erbyn hyn, a Catrin wedi cilio er mwyn gweithio ar ail ddrafft … Continue reading Arian, ymgyrchu a chysondeb Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Gwerth cysondeb

Wnes i gadw at y patrwm boreol ddoe, a’r canlyniad oedd i mi orffen darn weddol cymhleth cyn wedyn bod efo digon o amser i drafod patrymau asesu ein llif arian yn fanwl iawn efo Iestyn. Cyn dechrau trio bod yn fwy gyson efo patrymau cychwynnol, mae’n debyg na fyddwn i wedi gorffen y darn … Continue reading Gwerth cysondeb Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Strwythur gweithio

Ww – mae bore ‘ma’n teimlo’n drefnus… plant yn ôl yn yr ysgol, mymryn o ddyddiadura i atgoffa fi lle mae angen i mi ffocysu, ac amdani…:-) Sgwennu post yn esbonio elfen o’r methodoleg (ar gyfer Facebook a Twitter) bob bore bydd hi am y ddau neu dri mis nesaf – sydd yn glir, yn … Continue reading Strwythur gweithio Parhau i ddarllen

: Strwythur gweithio

Ww – mae bore ‘ma’n teimlo’n drefnus… plant yn ôl yn yr ysgol, mymryn o ddyddiadura i atgoffa fi lle mae angen i mi ffocysu, ac amdani…:-) Sgwennu post yn esbonio elfen o’r methodoleg (ar gyfer Facebook a Twitter) bob bore bydd hi am y ddau neu dri mis nesaf – sydd yn glir, yn … Continue reading Strwythur gweithio Parhau i ddarllen

: Dydd Sul distaw

Fel bod ‘na ffasiwn beth…;-) Ond ges i gyfle i dreulio rhywfaint ar y syniadau daeth allan o gyfarfod YesCymru yn Llanfair-ym-Muallt ddoe, wrth eistedd efo panad yn y Blac tra bod Angharad yn parti penblwydd ei chefnithr yn yr Hwylfan. Bydd Siôn yn wych fel cadeirydd – bydd yn egnïol, yn bositif, yn weithgar.  … Continue reading Dydd Sul distaw Parhau i ddarllen