Archives: aranjones

Trafodaeth: Be’ ydi roller-coaster yn Gymraeg?!

Adref o Gaerdydd ddoe – wedi un o’r cyfarfodydd mwyaf difyr dwi wedi cael ers peth amser, efo Colin Paterson, a phob math o syniadau cyffrous yn codi ohono fo – diwrnod o rasio i ddal i fyny heddiw (yn enwedig efo’r ffaith bod ni wedi cael wythnos wael efo’n hysbysebion, ac wedi gorfod gweithredu … Continue reading Be’ ydi roller-coaster yn Gymraeg?! Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Newidiadau bach pwysig

Dau beth gwahanol iawn i ddiwedd wythnos diwethaf – wedi penwythnos o beidio meddwl am waith o gwbl, dwi’n teimlo’n llawer mwy ffres… Oce, *bron* peidio meddwl am waith o gwbl – mewn sgwrs fach efo Jesse, wnaethon ni weld bod un problem bach ar ein tudalen glanio sydd yn effeithio’n negyddol ar ein canrannau … Continue reading Newidiadau bach pwysig Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Delio efo egni isel

Mae’n amhosib i neb fod efo egni a brwydfrydedd trwy’r amser – ond pan ti’n trio adeiladu busnes, mae’r cyfrifoldeb i fedru bwrw ymlaen trwy’r amser yn gallu pwyso’n drwm. Mae fy mam adref o’r ysbyty, ers ddoe – ac, wedi’r cyfan, tydi’r cefnogaeth gan y gwasanaeth cymdeithasol dim eto ar gael, a does neb … Continue reading Delio efo egni isel Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dewis a dethol

Pan ti’n trio adeiladu busnes – hynny yw, trio cael o i dyfu – ti wastad yn gorfod bod yn dewis rhwng bethau i’w gwneud. Mae ‘na rifoedd di-derfyn o bethau gwahanol gall fod yn werth i ti ffocysu arnyn nhw, ac mae’n rhaid i ti ddewis llond llaw ohonyn nhw – neu gymryd y … Continue reading Dewis a dethol Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Recordio llais a chwant bwyd

Un o’r petha dwi’n gorfod gwneud yn eithaf aml ydi recordio fy llais. Dros y blynyddoedd, dwi wedi dod i arfer efo clywed o – fedra i’m dweud bod fi’n hoff iawn o’i wneud, ond tydi o ddim yn swnio’n gwbl diarth fel y mae o tro cyntaf ti’n clywed dy lais dy hun. Heddiw, … Continue reading Recordio llais a chwant bwyd Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ysbrydoliaeth, ofn a diflastod

Mae’n daith ryfedd adeiladu busnes, neu brosiect o unrhyw fath am wn i. Mae cyfnodau cyffrous pan mae posibiliadau difyr newydd yn agor i fyny (gen i gyfarfod diddorol iawn wythnos nesaf, er enghraifft). Mae cyfnodau pan mae pwysau gwaith yn heriol iawn – unai bod andros lot i’w wneud, neu fod y llif arian … Continue reading Ysbrydoliaeth, ofn a diflastod Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Amser grrrrr

Gen i ryw fath o athrylith mewnol tywyll sydd yn gwneud i mi fod yn hwyr i ‘ngwely bob un tro mae’r blincin clociau yn mynd ymlaen. Grrrrr. Mewn newyddion eraill, mae’r ymateb cychwynnol i’n pwyslais newydd ar y cwrs 6 munud yn addawol iawn – mis neu ddau difyr iawn o gasglu data a … Continue reading Amser grrrrr Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dibynnu ar y tywydd

Dwi’n teimlo’n sbonciog ac yn llawn brwydfrydedd ac optimistiaeth bore ‘ma. Cornel wedi’i throi efo’r busnes? Neu jesd bore heulog?…;-) Weles i rywbeth yn ddiweddar yn awgrymu bod pobl pesimistaidd yn debycach o lwyddo mewn busnes. Efallai bod fi’n gwneud gwaith gwell yn nhywyllwch y gaeaf, ac yn dipyn o liability unwaith i’r haul gyrraedd… … Continue reading Dibynnu ar y tywydd Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Arferion

Un wendid sydd gen i ydi sut dwi’n diflasu ar ormod o drefn. Dwi’n gallu teimlo mod i mewn rhigol yn rhy hawdd – ac wrth gwrs un o’r pethau sydd angen i adeiladu unrhyw fath o sefydliad (busnes, cymdeithas, beth bynnag) ydi cysondeb. Rhyw ddiwrnod, bydd rhaid i ni gael beth mae Americanwyr yn … Continue reading Arferion Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Bore llawn addewid

Wel oedd hynna’n rhyfedd. Gweiddi ar y plant bod ‘cyfle olaf am gwtsh’ (sef bod hi’n 5 munud i 8 ac amser iddyn nhw siapio hi) – a dyna lle oedd y ddau, wedi gwisgo, wedi cael brecwast, yn barod am y diwrnod (ac yn reit falch ohonyn nhw eu hunain!). Hen ddigon o amser … Continue reading Bore llawn addewid Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Trio eto…

Aeth heddiw rhwng y cŵn a’r brain braidd – prin wedi cael cyfle i wneud mwy na llond llaw o bethau oedd eu hangen rhwng y galwadau ffôn gwahanol yn trio gweithio allan os oedd fy mam yn cael dod adref neu beidio, ac wedyn yn mynd ati hi yn yr ysbyty a chael clywed … Continue reading Trio eto… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ail-gychwyn herciog

Dan ni adref ar ôl penwythnos braf iawn i ffwrdd – dylen ni fod yn llawn egni a sbarc wedi amser mor dda, ond o diar, mae’n troi allan mae heddiw ydi’r diwrnod mae mam yn dod adref efo’i chlun newydd… felly mae fel ffair yn fan hyn, efo pob math o ofal cymdeithasol a … Continue reading Ail-gychwyn herciog Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cadw i fynd ac ambell sgwrs difyr

O’n i’n meddwl byddai modd gwneud dwy, tair awr o waith da bob dydd tra byddai Mam yn yr ysbyty, ond dydi o ddim cweit yn gweithio felly – mae fy meddwl yn teimlo fod o’n cael ei dynnu i ormod o gyfeiriadau gwahanol i fedru gwneud unrhyw beth o werth real. Wedi dweud hynna, … Continue reading Cadw i fynd ac ambell sgwrs difyr Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Gwaith bas

Dim gwaith dwfn yr wythnos hon, mae hynna’n sicr – rhwng yr holl nôl ac ymlaen, a meddwl am bob dim sydd angen mynd â fo neu ddod â fo nôl, does gena i’m gobaith mul ffocysu yn ofalus ar unrhyw beth. Ydw i’n gallu cael hyd o’r math iawn o siwmper lliw iawn ayyb? … Continue reading Gwaith bas Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cyfnod bach stormus

A dyma fi’n cychwyn arni erbyn chwarter i ddeg – ia, dyna bydd y school run a tomen o lestri yn gwneud i rywun…;-) A dim ond pwt bach o waith bydd hi hefyd, cyn bydd rhaid i mi fynd i mewn i’r ysbyty eto – mae mam i’w gweld yn gwneud yn iawn, ond … Continue reading Cyfnod bach stormus Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Wythnos newydd, pris newydd

Dan ni ‘di cael rhediad go lew o ostwng pris y cwrs 6 mis i £100, ac mae wedi helpu ni i gyrraedd llawer iawn o ddysgwyr newydd – ond oedd o wastad yn mynd i fod yn dalcen caled i’w gadw i fynd am yn hir iawn, ac erbyn hyn (er gwaethaf caredigrwydd pawb … Continue reading Wythnos newydd, pris newydd Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Hwyr a hercan

Bach yn hwyr cychwyn arni heddiw am fod angen pigo i dref am hercan – teimlo’n oer rwan…;-) A’r gwaith dwfn am heddiw – bwrw ymlaen efo cynnwys ebyst y cwrs 6 munud, a’u trosglwyddo wedyn i Kajabi. Gwaith caib a rhaw diflas – bydda i’n falch iawn pan fydd drosodd… Advertisements Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Amser i anadlu

Roedd ddoe yn brysur, fel y disgwyl – mae dal tipyn o waith gynnon ni i wneud yn siwr nad ydw i’n treulio gormod o amser yn ateb sylwadau ar Facebook ayyb, ond mi ddaw. Mae heddiw yn gliriach – tipyn o waith sgwennu i’w wneud, ac wedyn bydda i’n bwrw ymlaen efo trosglwyddo cynnwys … Continue reading Amser i anadlu Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Adeiladu at waith dwfn

Cychwyn yr wythnos, ac mae’n teimlo’n syth bin bod gormod o bethau yn chwyrlîo o gwmpas – diwrnod o redeg ar eu holau nhw bydd o, felly. Rhaid gwneud cynnydd yr wythnos hon efo trefniadau ar gyfer y parti penblwydd ym mis Mai, efo arbrofion hysbysebu newydd, ac efo symud cynnwys i’r llwyfan newydd. Wedi’i … Continue reading Adeiladu at waith dwfn Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Be ti’n meddwl, ddoe?

Ia, sgipio diwrnod heb esgus da am y tro cyntaf mewn eithaf dipyn, i fod yn deg. Roedd ddoe yn un o’r diwrnodiau ‘na mae rhywun yn ei gael bob hyn a hyn pan mae pob dim ar frys o’r eiliad ti’n codi – ac oedd y bore wedi mynd heibio mewn corwynt cyn i … Continue reading Be ti’n meddwl, ddoe? Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Wedi… blino… braidd…

Dim cweit wedi cadw at drefn y bore heddiw – am fod cymaint o bethau yn chwyrlïo o gwmpas y lle ers anhrefn wythnos diwethaf – negeseuon fan hyn a fan draw, a gorffen sgwennu darn yn adrodd hanes yr holl fusnes ‘dysgu Cymraeg ar y radio’. Rwan, rhaid ail-afael yn y gwaith caib a … Continue reading Wedi… blino… braidd… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ymyrraeth a ffocws

A dyma ddiwrnod ola’r wythnos i bob pwrpas – yng nghanol miri hanner tymor – achos yfory bydd rhaid i mi deithio i Lundain ar gyfer sioe radio ddydd Gwener. Mae’n mynd i fod yn ddiddorol trio gweld i ba raddfa mae’n bosib dysgu unrhyw beth o werth mewn deg munud ar radio – a … Continue reading Ymyrraeth a ffocws Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Rhai wythnosau

…jesd yn mynd allan o reolaeth yn gynnar iawn. Cymaint o ‘ddal i fyny’ ddoe ar ôl penwythnos hir i ffwrdd, wnes i ddim hyd yn oed cyrraedd ail gam trefn y bore, sef ‘erthygl fach ar Facebook’. Ac mae heddiw yn edrych yn debyg – wrthi’n paratoi at daith fach diwedd yr wythnos (sydd … Continue reading Rhai wythnosau Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Hanner tymor vs gwneud gwaith

Dyna’r her yr wythnos hon – cadw at ryw fath o drefn er gwaetha’r ddau blentyn bywiog o gwmpas y lle ‘ma. Ar adegau fel hyn, dwi’n aml iawn yn cael fy hun yn synfyfyrio am swyddfa fach bren yng ngwaelod yr ardd…;-) Dwi ddim wedi meddwl llawer am waith dros y penwythnos – sydd … Continue reading Hanner tymor vs gwneud gwaith Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ar y lôn…

Pwt sydyn cyn fynd ag Angharad Lliar ar ei thaith penblwydd i Gaer… Mae Jesse wedi gwneud gwaith ychwanegol i ddangos ein hysbysebion ar yr adegau gorau o ran canlyniadau – wnaethon ni drafod eithaf dipyn ddoe am y gwahanol ffyrdd ymlaen – ac mae’n edrych yn gynyddol clir y bydd pob dim yn haws … Continue reading Ar y lôn… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cyfnod tyfu

Doeddwn i erioed wedi meddwl amdanaf fi fy hun fel person busnes. Ac eto, mae’n hynod diddorol beth dach chi’n gorfod dysgu wrth fagu busnes – ac yn sicr, mae gen i ddiddordeb mawr mewn dysgu yn gyffredinol. Am flynyddoedd, roedd modd i ni ffocysu ar adeiladu cyrsiau a strwythurau cefnogi dysgwyr, gan wario hynny … Continue reading Cyfnod tyfu Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ystadegau cwrs 6min

Erbyn heno, bydd gynnon ni werth wythnos o ystadegau hyrwyddo’r cwrs 6 munud, wedi cynyddu ein gwariant ar ddau hysbyseb i tua £200 y diwrnod yr un. Roedd y prawf cychwynnol – tua £100 y diwrnod – yn addawol iawn, ac os bydd yr un yma yn debyg, bydd gynnon ni syniad eithaf clir o’n … Continue reading Ystadegau cwrs 6min Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Annibyniaeth o’r plant

Dyna dwi angen, mewn ffordd. Mae’n rhyfedd faint mae patrymau diwrnod yn dibynnu ar sut mae’r plant yn y boreau. Bore ‘ma, oeddan nhw wedi codi’n ddistaw erbyn 7.30, wedi gwisgo, cael brecwast, brwsio dannedd a mynd allan i’r ardd i chwarae. Roedd yn teimlo ychydig bach fel bod wedi ymddeol – ond rwan maen … Continue reading Annibyniaeth o’r plant Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Mynd i’r ysgol a phethau prin eraill

Ar y cyfan, Catrin sydd yn mynd â’r plant i’r ysgol, yn bennaf am bod hi’n gwybod byddai’n well gen i tasen nhw ddim yn mynd o gwbl (ond stori arall ydi hynna). Heddiw, ar ôl iddi frifo ei bys yn chwarae’n wirion efo’r plantos ddoe, fi oedd yn gorfod mynd, yn edrych wedi dychryn … Continue reading Mynd i’r ysgol a phethau prin eraill Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dannedd a nofio

Mae dannedd mam yn dechrau disgyn allan – wel, darnau ohonyn nhw, felly mwy o trips bach at y deintydd ar y gorwel – ac mae ‘na frwydr mam vs merch am dacluso stafell wely yn mynd ymlaen – ac ansicrwydd os ydi Angharad am ddal ymlaen efo gwersi nofio ta nofio fel teulu yn … Continue reading Dannedd a nofio Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dim isio siarad yn rhy fuan…

Ond ar ôl dweud ddoe bod pentwr gwirion o ddillad budr – o, na, rhai’r plant ydi rheina – pentwr gwirion o bethau i’w gwneud… Dwi’n teimlo heddiw bo fi’n gallu gweld mwy neu lai trwodd at ddiwedd y cyfnod prysur. Hynny yw, mae dal tipyn go lew o bethau gwahanol i feddwl amdanyn nhw … Continue reading Dim isio siarad yn rhy fuan… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Angen amser meddwl

Mae dal cymaint yn mynd ymlaen ar y funud – paratoi at lawnsio’r cwrs Sbaeneg 6 mis/6 munud, trafodaeth cynyddol cymhleth efo partner mawr posib, bwrw ymlaen efo’r hysbysebion a sicrhau bod ni’n ddigon hyderus bod ni’n tracio eu canlyniadau yn ddigon manwl i fedru cynyddu ein gwariant yn ddiogel… Mewn ffordd, mae gen i … Continue reading Angen amser meddwl Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Bore bach hectig

Angharad yn sâl, Beuno a’i ben yn mynd i bob man (ond chwarae teg, wedi bwrsio dannedd a chael bag ysgol erbyn hyn) – Catrin heb gysgu fawr dim – finnau’n gorfod mynd â Beuno i’r ysgol, gwneud yn siwr fod o’n cael amlen wedi argraffu i Catrin gan ffrind, ac wedyn bod adref mewn … Continue reading Bore bach hectig Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Penwythnos detox

Wel, o ran pethau digidol, beth bynnag. Dydd Sadwrn a dydd Sul efo’r nesaf peth i ddim defnydd o’r gliniadur ta’r ffôn – ac mae’n rhyfedd pa mor sydyn mae’n dechrau teimlo’n normal eto – fel rhyw atsain o fywyd cyn dyfodiad y we. Dwi am drio gwneud o’n beth cyson o hyn allan, gwaith … Continue reading Penwythnos detox Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Diwrnod anodd braidd

Dan ni gyd yn eu cael nhw, tydan? Diwrnodiau anodd. Stwff teulu. Anghytuno, bod yn angharedig efo’n gilydd, y math yno o stwff. Ond rhaid codi wedi’r stŵr a dal ymlaen, hyd yn oed pan mae’n teimlo’n dywyll braidd. Roedd yn help yn hynny o beth cael ychydig o olau haul wrth i Nia ymweld … Continue reading Diwrnod anodd braidd Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Gwaith adeiladu

Weithiau, mae’r holl gwestiwn o ‘waith dwfn’ yn gorfod cymryd set cefn tra bod gwaith caib a rhaw yn digwydd. Fel ‘na mae o yn fan hyn ar y funud, ac felly bydd am y mis neu ddau nesaf, am wn i – dwi wrthi’n symud ein cwrs Sbaeneg drosodd at lwyfan newydd o’r enw … Continue reading Gwaith adeiladu Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cychwyn y diwrnod fel ti’n bwriadu ha ha ha

Pah. Cychwyn y diwrnod fel ti’n bwriadu bwrw ati am y gweddill, medden nhw. Felly dan ni gyd wedi cysgu yn hwyr ar ôl cyrraedd adref o’r ysbyty neithiwr am 10.30 (Beuno wedi llosgi ei fysedd ar wyneb y popty, ond mae i’w weld yn champion rwan) – yn ddifrifol hwyr i’r ysgol… Ac wedyn … Continue reading Cychwyn y diwrnod fel ti’n bwriadu ha ha ha Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Gorwneud hi ychydig

Gen i duedd i orwneud hi chydig bach pan fo pethau newydd i mi ddod i arfer efo nhw – a dyna oedd hi heddiw, wrth i mi gynefino efo trefn newydd ar gyfer cyhoeddi ein cwrs Sbaeneg – hanner wedi naw arna i yn rhoi’r gliniadur i lawr, sydd ddim yn fodel da! Ond … Continue reading Gorwneud hi ychydig Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ail-ffocysu ar ‘Gwaith Dwfn’

Mae wedi bod yn gychwyn digon prysur i’r flwyddyn – a dwi yn sicr wedi colli tir o’r meddylfryd pwyllog oeddwn i ‘di bod yn gweithio tuag ati… Ond wnes i ddim edrych ar yr un sgrîn ddoe (ag eithrio pan oedd y plant yn gwylio rhywbeth ar y teledu, ond darllen o’n i ar … Continue reading Ail-ffocysu ar ‘Gwaith Dwfn’ Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Diwedd yr wythnos a ffenest newydd

Diwedd yr wythnos, plant adref o’r ysgol am fod y llonydd yn beryg braidd, a gwaith yn cael ei orffen heddiw ar ffenest newydd stafell Angharad. Ia, optimistaidd i feddwl bydd modd gwneud lot o waith heddiw! Ond dwi am sgwennu pwt ar Facebook, hysbyseb newydd, ac wedyn tipyn o ‘waith dwfn’ meddwl am flaenoriaethau … Continue reading Diwedd yr wythnos a ffenest newydd Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Nôl yn y cyfrwy

Dyma fi adref o Rydychen, wedi cyfarfod hynod bositif yno – ac efo rhestr hir o bethau i’w gwneud, a phenderfyniadau cymhleth i’w cymryd. Am heddiw, tra dwi’n gadael i bethau droi yn fy meddwl, af i ati efo creu mwy o hysbysebion – yn benodol, ar gyfer ein cwrs ‘6 Munud y Diwrnod’, sydd … Continue reading Nôl yn y cyfrwy Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ar fin dechrau teithio eto…

A dyma ni off… taith i lawr i Rydychen heddiw, sydd yn meddwl bydd hi’n anodd cael bore o feddwl clir… gormod o sŵn paratoi yng nghefn fy meddwl. Ond dyma cadw at y ddefod, a sgwennu pwt ar Facebook hefyd – ac wedyn, erbyn dydd Iau, dwi’n credu bydda i’n barod i dreulio mwy … Continue reading Ar fin dechrau teithio eto… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Rhywbeth fel trefn

Ia, dwi’n dechrau cael trefn arni eto… er gwaethaf gorfod deffro cyn hanner wedi 7 er mwyn dathlu penblwydd Angharad yn ddeg oed! Wedi dathlu, wedi cael nhw i’r ysgol ar amser, wedi clywed pwt amdani ar Radio Cymru wnaeth blesio’n fawr, wedi mynd â’r ci am dro, wrthi’n sgwennu hyn – ac yn barod … Continue reading Rhywbeth fel trefn Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dim mor hwyr â hynna

Weithiau, mae tipyn o’r amser ‘meddwl am waith dwfn’ yn diflannu – ond mewn ffordd dda. Hynny yw, dwi’n cael sgwrs efo Jesse, sydd yn gorfod bod peth cyntaf pan mae o mewn timezone heriol – ond mae sgwrs efo Jesse wastad yn gweithio fel rhyw fath o sesiwn ffocysu, felly fedra i ddim gweld … Continue reading Dim mor hwyr â hynna Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Be’ ddudes i am ddechrau’r diwrnod?

O. Hanner dydd yn barod, a dyma fi’n gwneud y peth cyntaf ar fy rhestr beunyddiol… wps! Eto, weithiau mae’n rhaid cydnabod pan ti wedi blino – a dwi wedi blino. Dydd Iau wythnos diwethaf es i Gaerdydd am gyfarfod efo’r TUC – nos Wener bues i yn Llanelli am bwt ar Heno am Common … Continue reading Be’ ddudes i am ddechrau’r diwrnod? Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ac ymlaen i’r deng mlynedd nesaf…

Roedd yn braf cael pawb at ei gilydd ddoe – dan ni’n gobeithio gwneud hynny’n amlach. Ac roedd yn brafiach byth i fedru gyrraedd adref a chynnig gwaith i aelod newydd o staff – bydd yn galluogi ni i gynnig pecyn llawnach i’n dysgwyr Cymraeg…:-) Heddiw, mae gen i dipyn o waith ‘dal i fyny’ … Continue reading Ac ymlaen i’r deng mlynedd nesaf… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Mymryn o ddathlu

Gen i eithaf dipyn o bethau i’w gwneud heddiw – creu mwy o hysbysebion i’w profi, gwneud rhai o’r rhai presennol yn fideos, dechrau trafod efo rhywun am ein cwrs Sbaeneg dwys – ond bydd rhaid i’r rhan helaeth o hynna aros tan yfory. Achos heddiw, ffordd â mi lawr i Aberystwyth eto – y … Continue reading Mymryn o ddathlu Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Byr ond cyson

Dyna’r amcan ar y funud, beth bynnag… Hyd yn oed ar ddiwrnodiau fel heddiw, pan fo rhaid i mi gasglu ‘mhethau at ei gilydd a gadael fan hyn erbyn tua 11. Ond dwi’n gwneud hynny ar ôl diwrnod da arall o hysbysebu, ac efo tipyn o benderfyniadau i’w cymryd am strategaeth tyfu dros y mis … Continue reading Byr ond cyson Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Peth cyntaf yn y bore

Ia, mae’n gorfod bod yn beth cyntaf yn y bore. Dim mwy o’r busnas yma o ‘jesd delio efo cwpl o bethau ac wedyn gwneud y pytiau sgwennu’. Tydi hynna ddim yn gweithio, nac ydi? Sori, jesd nodyn i fi fy hun ydi hyn…;-) Diweddglo prysur ond difyr i’r wythnos – i lawr i Landysul … Continue reading Peth cyntaf yn y bore Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Traed moch a helyntion eraill

Gwers newydd i mi – mae dal at ddefod beunyddiol yn fwy heriol byth pan mae llawer iawn yn mynd ymlaen – ond efallai yn bwysicach byth adeg hynny hefyd… Dwi’n cofio clywed hen stori am Gandhi yn dweud byddai angen awr i fediteiddio, un o’i swyddogion yn dweud bod dim amser, ac ynteu’n ateb … Continue reading Traed moch a helyntion eraill Parhau i ddarllen