Archives: aranjones

Trafodaeth: Dydd Sul distaw

Fel bod ‘na ffasiwn beth…;-) Ond ges i gyfle i dreulio rhywfaint ar y syniadau daeth allan o gyfarfod YesCymru yn Llanfair-ym-Muallt ddoe, wrth eistedd efo panad yn y Blac tra bod Angharad yn parti penblwydd ei chefnithr yn yr Hwylfan. Bydd Siôn yn wych fel cadeirydd – bydd yn egnïol, yn bositif, yn weithgar.  … Continue reading Dydd Sul distaw Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Salwch ac esgusodion eraill

Ia, wel, dyna fi, ynde – dechrau gwella o’r annwyd yma, ac yn anghofio’n llwyr am fy ymrwymiad i flogio-dyddiadur bob dydd er mwyn gwella cysondeb ac eglurder meddwl. Felly tebyg bod faint o eglurder meddwl sydd gen i yn… wel, eglur…;-) Ond diwrnod arall o ffocysu ar y llif arian, a’r camau sydd angen … Continue reading Salwch ac esgusodion eraill Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Bechod mawr drosto fi fy hun

Mae un bore o salwch yn rhywbeth i rolio dy lygaid arni. Cilwenu hyd yn oed, mewn ffordd eironig. Erbyn yr ail fore, does gena i ddim mynadd o gwbl, efo fi fy hun ta neb arall ‘chwaith. Gwely oedd hi ddoe, yn gwneud gwaith ar ddeall ein sustemau rhagweld llif arian – oedd yn … Continue reading Bechod mawr drosto fi fy hun Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Annwyd a hunan-dosturi

Ych. Y peth cyntaf bore ‘ma (wedi gwneud brecwast i’r plant a golchi llestri) ydi llyncu llond llaw o ffisig annwyd a syth yn ôl i ‘ngwely, yn y gobaith bydd yr annwyd ‘ma yn clirio rhywfaint. Mae’n brawf da ar y syniad o ‘waith dwfn’, mae’n siwr – achos fel arfer ar ddiwrnod fel heddiw, … Continue reading Annwyd a hunan-dosturi Parhau i ddarllen

: Annwyd a hunan-dosturi

Ych. Y peth cyntaf bore ‘ma (wedi gwneud brecwast i’r plant a golchi llestri) ydi llyncu llond llaw o ffisig annwyd a syth yn ôl i ‘ngwely, yn y gobaith bydd yr annwyd ‘ma yn clirio rhywfaint. Mae’n brawf da ar y syniad o ‘waith dwfn’, mae’n siwr – achos fel arfer ar ddiwrnod fel heddiw, … Continue reading Annwyd a hunan-dosturi Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cynlluniau a jôcs gwael eraill

Wel, mi gychwynais i arni yn wych ddoe – dim lol, dim petha-tynnu-sylw, jesd agor y chromebook, sgwennu’r dyddiadur, cau’r Chromebook a dechrau meddwl (efo llyfryn nodiadau). Sgwennais i restr uchelgeisiol o bethau hoffwn i eu cyflawni (efallai bydda i’n teimlo’n ddigon di-gywilydd i’w rhannu rhywbryd), ac wedyn dechrau ffocysu ar un elfen o’r gwaith … Continue reading Cynlluniau a jôcs gwael eraill Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Sut mae cychwyn arni

Un o’r pethau dwi’n gobeithio cyflawni trwy gadw dyddiadur bach ydi gorfodi fy hun i gychwyn y diwrnod yn fwy pwyllog. Fel arfer, mae rhestr hir gen i o bethau sydd ‘angen eu gwneud’ wrth gychwyn y diwrnod – gwaith prysur, chwedl ‘Deep Work’. Bydd rhywfaint o ebyst ataf fi, bydd ebyst at gyfeiriad ‘admin’ … Continue reading Sut mae cychwyn arni Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cynnig i’r 5 busnes cyntaf i gefnogi #SaveSaithSeren

Mae 10 diwrnod ar ôl i ni achub Saith Seren. Mae angen codi tua £900 y mis yn rhagor (wedi cyrraedd oddeutu £2100 yn barod). Rydym bellach yn chwilio am 5 busnes Cymraeg i ymrwymo £100 y mis. Dim ond 5, achos am y £100 bydd pob un o’r 5 busnes yn cael: Hysbyseb amlwg… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Pam dwi wedi ymrwymo £10 y mis i #SaveSaithSeren

Dwi ddim yn byw yn Wrecsam. Dwi ddim yn byw yn agos i Wrecsam. Y gwir ydi, prin iawn bydda i hyd yn oed yn ymweld â Wrecsam, er bod gen i ffrindiau da acw. Pam, felly, talu £10 y mis i gadw Saith Seren (y ganolfan Gymraeg a thafarn cyd-weithredol) yn agored? Mae’n agos… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Tai am ddim i bawb o bobl y byd!

Wel, i bawb yng Nghymru fel cam cyntaf, efallai…;-) Ia, mae’n swnio fel jôc, neu addewid etholiadol eithaf anarferol, mi wn.  Ond mae wedi bod yn fy nghosi yn ddiweddar – os ydan ni’n derbyn bod hi’n iawn i bobl gael gwasanaeth iechyd am ddim, pam na fedran nhw gael tai am ddim hefyd?  Tydi… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cyfarfod Plaid Cymru cyntaf i hogyn heb ffydd…

Roeddwn i’n hwyr iawn yn ymaelodi efo Plaid Cymru, er mawr syndod i fi fy hun.  Roedd bwriad gen i ymaelodi yr un adeg i mi ymaelodi efo Cymdeithas yr Iaith a Cymuned, yn Eisteddfod Dinbych 2001 – yr ail dro i mi fynd i’r Eisteddfod Genedlaethol, ac wedi paratoi’r frawddeg ‘Gaf i ymaelodi, os… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cais diddorol iawn ar greu rhwydwaith – a gwir gwerth methiannau

Wedi rhywfaint o fwydro cychwynnol yn fan hyn am bwysigrwydd cysylltu pobl, fydd o ddim yn dy synnu di i mi fod wrth fy modd o weld syniad newydd yn ymddangos ar Twitter heddiw – @YRhwydwaith sydd yn arwain at http://yrhwydwaith.com – er mwyn ‘hyrwyddo cynnwys digidol Cymraeg’. Mae’r syniad wedi’i ddatblygu gan Huw Marshall o S4C,… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Beth fyddai’r pwrpas cysylltu pobl gyda’i gilydd? Beth sydd i’w ennill o’i wneud?

Yn y post blaenorol, cychwynnais ar hyd llwybr yn gofyn sut fath o beth byddai rhyddid y mae modd i ni gymryd heb ganiatad neb arall – a’r fan gychwyn roeddwn yn cynnig oedd yr angen i gysylltu pobl gyda’i gilydd. Yn amlwg, mae pawb wedi’i gysylltu mewn rhyw ffordd yn barod – cysylltiadau ydy… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Sut fath o beth fyddai rhyddid pe tasen ni’n ei gymryd heb ofyn?

Do, diolch, dw i wedi cael y busnes Steddfod ‘na allan o fy sustem, diolch i sylwadau clên rhai pobl dw i’n eu parchu yn fawr iawn – felly nôl at brif reswm bodolaeth y blog hwn, sef codi syniadau am gamau ymarferol ‘er mwyn ennill’ – dim bod ystyr ennill bob tro yn hollol… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: O, na, dim yr Eisteddfod eto! Gwir gwerth yr Ŵyl Genedlaethol

Yli, dim bai fi ydi hyn – wedi cael fy neffro gan y larwm 5 o’r gloch sef hogyn bach yn crio am ei nwn, a does gen i’m gobaith mul cysgu eto – yn enwedig efo fy mhen yn dal i droi efo sylwadau am y Steddfod.  Dw i’n gwybod yn iawn bod 5… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: O, na, dim yr Eisteddfod eto! Gwir gwerth yr Ŵyl Genedlaethol

Yli, dim bai fi ydi hyn – wedi cael fy neffro gan y larwm 5 o’r gloch sef hogyn bach yn crio am ei nwn, a does gen i’m gobaith mul cysgu eto – yn enwedig efo fy mhen yn dal i droi efo sylwadau am y Steddfod.  Dw i’n gwybod yn iawn bod 5… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dyfodol yr Eisteddfod a’r hwyl a sbri o anghytuno gyda Seimon Brooks

2 beth cyn cychwyn – madda i mi os bydd fy Nghymraeg yn fwy lletchwith nag arfer, ond dw i newydd orfod ateb sylw ar fy mlog ‘Saesneg’ yn y Sbaeneg, ac mae dal yn fore iawn i mi, ac mae’r hen frêns ‘ma’n teimlo fel bod rhywun ‘di gadael nhw mewn peiriant sychu dillad… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Faint o oriau cwsg sy’n cael eu colli dros y Gymraeg yn genedlaethol?

Dan ni’n mesur bob math o batrymau iechyd eraill – gorbwysdra, ymarfer corff, pwysau gwaed – ond tybed faint o oriau cwsg (un o’r pethau pwysicaf i fywyd cynhyrchiol a hapus) sy’n diflannu wrth i bobl bendroni am ddyfodol ein hiaith, a dyfodol ein plant sydd yn ei siarad? Dyma hi’n chwarter i bump bore… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Faint o oriau cwsg sy’n cael eu colli dros y Gymraeg yn genedlaethol?

Dan ni’n mesur bob math o batrymau iechyd eraill – gorbwysdra, ymarfer corff, pwysau gwaed – ond tybed faint o oriau cwsg (un o’r pethau pwysicaf i fywyd cynhyrchiol a hapus) sy’n diflannu wrth i bobl bendroni am ddyfodol ein hiaith, a dyfodol ein plant sydd yn ei siarad? Dyma hi’n chwarter i bump bore… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Beth ydi pwrpas ysgrifennu yn y Gymraeg?

Dim o ran llyfrau neu bapurau bro neu gylchgronau neu ffurflenni neu arwyddion – yn y byd cyfoes, mae iaith heb bresenoldeb gweledol yn gorfod bod yn is-raddol. Yr hyn dw i’n holi fy hun ydy beth ydy pwrpas i mi ysgrifennu blog yn y Gymraeg? Dywedais yn y cofnod cyntaf fod o’n iawn –… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Pa beth yr aethoch allan i’w achub?

Roedd hi’n braf iawn gweld Seimon Brooks a Richard Glyn yn lawnsio’r gyfrol maen nhw wedi’i golygu a’i chyhoeddi yn ddiweddar, ‘Pa beth yr aethoch allan i’w achub?’, yn y Penlan Fawr ym Mhwllheli neithiwr – tafarn sydd ag un o’r awyrgylchoedd mwyaf hyfryd o Gymraeg yn y wlad gyfan, am wn i. Dim ond… Parhau i ddarllen