Archives: Blog

Blog y Cynulliad: Y Cynulliad wedi’i cydnabod unwaith eto efo enwebiad ar gyfer Gwobrau Gwychder Cymru Gweithredu ar Golled Clyw Cymru

Rydym yn falch iawn ein bod ar y rhestr fer unwaith eto yng Ngwobrau Gwychder Gweithredu ar Golled Clyw Cymru. Eleni rydym ar y rhestr fer ar gyfer y categori Rhagoriaeth Gwasanaeth ac wedi cael ein cynnig ar gyfer Gwobr Dewis y Bobl. Rydym yn ymdrechu’n barhaus i ragori yn ein ddarpariad o wasanaethau i … Continue reading Y Cynulliad wedi’i cydnabod unwaith eto efo enwebiad ar gyfer Gwobrau Gwychder Cymru Gweithredu ar Golled Clyw Cymru Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Penodiadau Gweinidogol: Gwrandawiadau cyn penodi

Gwnaeth Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, ddatganiad yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Ebrill 2017 ar ran y Pwyllgor, yn amlinellu profiad y Pwyllgor hwn o’i wrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru. Bydd Awdurdod Cyllid Cymru yn cael ei sefydlu i gasglu a rheoli trethi datganoledig Cymru a bydd yn weithredol … Continue reading Penodiadau Gweinidogol: Gwrandawiadau cyn penodi Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mis Hanes LGBT – Pwysigrwydd Modelau Rôl

Gall cael modelau rôl LGBT gweladwy gael effaith drawsnewidiol ar greu gweithle a chymdeithas wirioneddol gynhwysol. Mae canllaw diweddaraf Stonewall, Modelau Rôl: bod yn lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol yng Nghymru, yn cynnwys straeon ysbrydoledig gan amrywiaeth eang o bobl o wahanol gefndiroedd sy’n gweithio mewn meysydd gwahanol. Fe fyddwch yn adnabod un neu ddau … Continue reading Mis Hanes LGBT – Pwysigrwydd Modelau Rôl Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mis Hanes LGBT – rydym wedi gwneud cynnydd da!

gan Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc Ers i mi ymuno â’r Cynulliad yn 2007, rwyf wedi gweld llawer iawn o newid o ran sicrhau bod y Cynulliad yn fwy cynhwysol. Gan mai hwn yw fy Mis Hanes LGBT olaf tra’n gweithio i’r Cynulliad rwyf wedi bod yn ystyried, yn wir, pa mor bell yr ydym … Continue reading Mis Hanes LGBT – rydym wedi gwneud cynnydd da! Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mis Hanes LHDT – Yn falch o fod yn Gyfaill LHDT

Gwelwyd newidiadau cymdeithasol enfawr sydd wedi arwain at warchod cyfreithiol ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LHDT) yn y DU. Fodd bynnag, mae heriau a brwydrau yn parhau, nid yn unig yn y DU ond ledled y byd. Mae pobl LHDT yn dal i ddioddef gwahaniaethu a rhagfarn, ac mae anawsterau penodol o … Continue reading Mis Hanes LHDT – Yn falch o fod yn Gyfaill LHDT Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Cofio’r Holocost 2012 – 27 Ionawr 2017

Ar Diwrnod Cofio’r Holocost rhannwn y cof am’r miliynau sydd wedi cael ei lofruddio yn yr Holocost a’r genocides dilynol yn Cambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur. DCH yn gyfle i bawb ddysgu gwersi o’r Holocost, erledigaeth Natsïaidd a genocides dilynol ac yn berthnasol iddynt i’r diwrnod bresennol i herio atgasedd a’r erledigaeth a creu lle … Continue reading Diwrnod Cofio’r Holocost 2012 – 27 Ionawr 2017 Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Interniaethau polisi ar gyfer myfyrwyr PhD

A oeddech chi’n gwybod bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cymryd rhan yng nghynllun Interniaethau Polisi i Fyfyrwyr PhD Cynghorau Ymchwil y DU (Saesneg yn unig). Darllenwch am brofiad Eleanor Warren Thomas fel intern yng Ngwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ei herthygl ar ‘Pigion’, sef blog y Gwasanaeth. Rydym yn cyflogi pobl ag amrywiaeth o … Continue reading Interniaethau polisi ar gyfer myfyrwyr PhD Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Annog y cyhoedd i gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad

Mae gwella ymgysylltiad â phobl Cymru yn flaenoriaeth fawr i ni yn y Cynulliad. Rydym wedi bod yn gwneud hyn fwyfwy drwy gynnwys pobl mewn trafodaethau gyda phwyllgorau’r Cynulliad ar faterion sy’n agos at eu calon. Mae hyn yn chwarae rhan bwysig o ran helpu pwyllgorau’r Cynulliad i graffu ar waith Llywodraeth Cymru. Yn ddiweddar … Continue reading Annog y cyhoedd i gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Ennyn mwy o ddiddordeb yn y Cynulliad…

Ym mis Medi, bydd ugain mlynedd wedi mynd heibio ers i bobl Cymru bleidleisio, o fwyafrif bychan, i gael eu Cynulliad Cenedlaethol eu hunain. Dyma’r unig sefydliad gwleidyddol y mae pobl Cymru wedi pleidleisio o’i blaid. Ers iddo ddod i fodolaeth ym 1999, mae’r Cynulliad wedi tyfu o ran pŵer a chyfrifoldeb. Chwe blynedd yn … Continue reading Ennyn mwy o ddiddordeb yn y Cynulliad… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Biliau Aelod: Sut fyddech chi’n newid y gyfraith?

Rydw i’n edrych ymlaen at ddau gyhoeddiad ar hyn o bryd: cyhoeddi enillydd balot Bil Aelod cyntaf y Pumed Cynulliad, a chyhoeddi’r enwau a dynnir allan o’r het ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd 2019. Cyn ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru, bûm yn gweithio yn Japan am ddwy flynedd, felly ddweud yn saff y bydd Cwpan … Continue reading Biliau Aelod: Sut fyddech chi’n newid y gyfraith? Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Digwyddiad i randdeiliaid ar sefydlu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Ar 17 Tachwedd 2016, estynodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau wahoddiad i ystod eang o randdeiliaid i drafod rhai o’r materion allweddol o ran sefydlu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru. Mae’r Comisiwn – a fydd yn cael ei sefydlu y flwyddyn nesaf – yn destun ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd i gadarnhau … Continue reading Digwyddiad i randdeiliaid ar sefydlu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl – 3 Rhagfyr

gan Ross Davies, Rheolwr Amrywiaeth ac aelod o Embrace, rhwydwaith anabledd y Cynulliad. Cynhelir Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl bob blwyddyn i hyrwyddo cydraddoldeb i bobl anabl, i helpu i chwalu rhwystrau a hybu urddas, hawliau a lles pobl anabl. Yn y Cynulliad, rydym yn falch o fod yn gyflogwr ac yn ddarparwr gwasanaethau hygyrch. Rydym … Continue reading Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl – 3 Rhagfyr Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod coffa trawsrywedd – 20 Tachwedd 2016

Blog gan gyd-gadeiryddion OUT-NAW, rhwydwaith LGBT Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn y gweithle. Eleni, i nodi’r Diwrnod Cofio Pobl Drawsryweddol blynyddol, rydym yn bwriadu codi ymwybyddiaeth ynghylch materion trawsryweddol gan dreulio peth amser yn ystyried y materion sy’n effeithio ar y gymuned drawsryweddol a’r effaith y mae trawsffobia a throseddau casineb eraill yn ei chael wrth … Continue reading Diwrnod coffa trawsrywedd – 20 Tachwedd 2016 Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mis Hanes Pobl Dduon: Edrych yn ôl ar ddigwyddiadau mis Hydref yn y Cynulliad

Gan Abi Lasebikan, Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant a Chydlynydd y Rhwydweithiau Ew! Mae mis Hydref wedi bod yn brysur yn y Cynulliad i’r rhwydwaith Hil, Ethnigrwydd a Threftadaeth Ddiwylliannol wrth sicrhau cydraddoldeb yn y gweithle. At hynny, braf yw ymfalchïo yn llwyddiant y digwyddiadau a gynhaliwyd dros y mis diwethaf. Cynhaliwyd ystod o weithgareddau’n fewnol … Continue reading Mis Hanes Pobl Dduon: Edrych yn ôl ar ddigwyddiadau mis Hydref yn y Cynulliad Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mae datganoli digidol wedi cyrraedd – rhowch help llaw wrth inni fynd i’r afael â dyfodol digidol Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dyma farn Claire Scantlebury, pennaeth y Tîm Cyfathrebu Digidol, pam y byddai gweithio i’r Cynulliad yn berffaith i chi os oes gennych chi ddiddordeb mewn digidrwydd. Rwy’n ystyried fy hun yn dipyn o anorac o ran ymgysylltu digidol, ac mae’n deg dweud bod holl botensial y byd digidol yn rhywbeth sydd o ddiddordeb mawr i … Continue reading Mae datganoli digidol wedi cyrraedd – rhowch help llaw wrth inni fynd i’r afael â dyfodol digidol Cynulliad Cenedlaethol Cymru Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mis Hanes Pobl Dduon: Betty Campbell (MBE), y brifathrawes ddu gyntaf yng Nghymru, yn annerch rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle y Cynulliad

Ar 8 Gorffennaf 2016, gwahoddwyd Betty Campbell (MBE) i siarad yn y Cynulliad gan rwydwaith Menywod ‘INSPIRE’ a rhwydwaith ‘REACH’ (Hil, Ethnigrwydd a Threftadaeth Diwylliannol), fel rhan o wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant y Cynulliad. Mae wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant yn ddigwyddiad a gynhelir bob blwyddyn fel rhan o ymrwymiad y Cynulliad i hyrwyddo a chefnogi … Continue reading Mis Hanes Pobl Dduon: Betty Campbell (MBE), y brifathrawes ddu gyntaf yng Nghymru, yn annerch rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle y Cynulliad Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mis Hanes Pobl Dduon: Nid yw Salwch Meddwl yn oes Gwahaniaethu

Gan Abi Lasebikan, Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant a Chydlynydd a Chyd-gadeirydd Rhwydwaith Cydraddoldeb yn y Gweithle’r Cynulliad ar Hil, Ethnigrwydd a Threftadaeth Ddiwylliannol Mae Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (WMHD) yn cael ei nodi bob blwyddyn ar 10 Hydref. Amcan cyffredinol y diwrnod yw codi ymwybyddiaeth ynghylch materion iechyd meddwl ledled y byd a hyrwyddo ymdrechion … Continue reading Mis Hanes Pobl Dduon: Nid yw Salwch Meddwl yn oes Gwahaniaethu Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Brexit yng Nghymrucyllid – Ymchwil a Buddsoddi

Wythnos yma, canolbwytiodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol eu sylw ar gyllid yr UE, ymchwil a buddosddi a’r goblygiadau i Gymru. Gallwch wylio’r sesiwn llawn ar Senedd.TV. Amcanion y sesiwn oedd ystyried: y goblygiadau i Gymru wrth i’r DU adael yr UE, o safbwynt y gallu i fanteisio ar nifer o ffynonellau cyllid … Continue reading Brexit yng Nghymrucyllid – Ymchwil a Buddsoddi Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mae agor pwyllgorau i fyny yn gam ymlaen i ddemocratiaeth gryfach yng Nghymru

Dr Andy Williamson, Hydref 2016 Mae’n wych gweld y pumed Cynulliad Cenedlaethol yn dechrau gyda bwriad cryf i gynyddu cyfranogiad y cyhoedd. Mae’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu eisoes wedi dechrau, gyda chadeirydd y Pwyllgor, Bethan Jenkins, yn gofyn i’r cyhoedd helpu i lywio’r hyn maent yn siarad amdano drwy amrywiaeth o gyfryngau arloesol … Continue reading Mae agor pwyllgorau i fyny yn gam ymlaen i ddemocratiaeth gryfach yng Nghymru Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Ymadael â’r UE: Y goblygiadau i Gymru – Datblygiadau yng Nghymru

Yn dilyn pleidlais y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn archwilio’r goblygiadau i Gymru. Mae’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn gyfrifol am sicrhau bod buddiannau Cymru a’i phobl yn cael eu diogelu yn ystod y broses adael ac yn y perthnasoedd domestig, Ewropeaidd a rhyngwladol sy’n dilyn. … Continue reading Ymadael â’r UE: Y goblygiadau i Gymru – Datblygiadau yng Nghymru Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Rydym yn falch o fod yn cymryd rhan ym Mis Hanes Pobl Dduon fis Hydref

Dathlwyd Mis Hanes Pobl Dduon gyntaf yn y Deyrnas Unedig ym 1987, ac mae’n parhau i gael ei nodi’n flynyddol bob mis Hydref. Yn ystod y mis hwn bydd diwylliant, hanes a chyrhaeddiadau cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn cael eu dathlu. Cynhelir digwyddiadau drwy gydol mis Hydref, yn genedlaethol, i gydnabod a dathlu … Continue reading Rydym yn falch o fod yn cymryd rhan ym Mis Hanes Pobl Dduon fis Hydref Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Pensaernïaeth y Byd 2016: ymweliad yr Athro Thomas Herzog â’r Sened

Lucy Hodson, Arbenigwr Gwybodaeth Adeilad eiconig y Senedd yw cartref democratiaeth yng Nghymru ac mae ar flaen y gad o ran cynaliadwyedd.  Mae wedi ennill sawl gwobr am bensaernïaeth a hefyd  wedi cyflawni’r sgôr Dull Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM) uchaf a gyflawnwyd erioed yng Nghymru. Yn gynharach eleni, cafodd y Senedd ymweliad gan yr … Continue reading Diwrnod Pensaernïaeth y Byd 2016: ymweliad yr Athro Thomas Herzog â’r Sened Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Dathlu Deurywioldeb Dydd Gwener 23 Medi

Mae wedi bod yn wych gweld cymaint o gefnogaeth i Ddiwrnod Dathlu Deurywioldeb. Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi trydar yn dangos eu cefnogaeth i’r gymuned ddeurywiol, ac yng nghynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol yn Brighton, cafwyd fflachdorf yn dathlu deurywioldeb hyd yn oed! Daeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru’n drydydd ym Mynegai Cydraddoldeb yn … Continue reading Diwrnod Dathlu Deurywioldeb Dydd Gwener 23 Medi Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Ymadael â’r UE: Y goblygiadau i Gymru Y Gyfraith a Masnach Ryngwladol

Yn dilyn penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn archwilio’r goblygiadau i Gymru. Mae’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn gyfrifol am sicrhau bod buddiannau Cymru a’i phobl yn cael eu diogelu yn ystod y broses adael. Mae o hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod buddiannau Cymru … Continue reading Ymadael â’r UE: Y goblygiadau i Gymru Y Gyfraith a Masnach Ryngwladol Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Hwyl yr Haf yn y Senedd

  Gareth Coombes, rheolwr teithiau tywys yn y Senedd, yn sôn am bleserau a heriau’r gwaith o drefnu penwythnos o Hwyl i’r Teulu yn y Senedd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd. Y peth cyntaf a ddaw i’r meddwl, mae’n debyg, wrth feddwl am y Senedd yw’r Cyfarfod Llawn, y cyfarfod lle mae’r 60 … Continue reading Hwyl yr Haf yn y Senedd Parhau i ddarllen