Archives: Blog

Blog y Cynulliad: Hynt a helynt prosiect Cylchffordd Cymru a’r penderfyniadau a wnaed yn ei gylch gan Lywodraeth Cymru.

Cyfweliad â Nick Ramsay AC, Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cyhoeddi ei adroddiad ar ei ymchwiliad i gyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Cylchffordd Cymru. Beth sbardunodd y Pwyllgor i ymchwilio i’r mater penodol hwn? Cafwyd tipyn o ddadlau ynghylch y cyllid cychwynnol a ddarparwyd ar gyfer … Continue reading Hynt a helynt prosiect Cylchffordd Cymru a’r penderfyniadau a wnaed yn ei gylch gan Lywodraeth Cymru. Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mae angen trawsnewid y cymorth a ddarperir i blant a phobl ifanc yng Nghymru o ran eu hiechyd emosiynol a’u hiechyd meddwl

Cyfweliad â Lynne Neagle, Cadeirydd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad Mae’r Pwyllgor yn lansio ei adroddiad ar y newid mawr sydd ei angen o ran y cymorth a ddarperir i blant a phobl ifanc yng Nghymru o ran eu hiechyd emosiynol a’u hiechyd meddwl. Pam wnaeth y Pwyllgor benderfynu craffu ar y … Continue reading Mae angen trawsnewid y cymorth a ddarperir i blant a phobl ifanc yng Nghymru o ran eu hiechyd emosiynol a’u hiechyd meddwl Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Sicrhau Dyfodol ar gyfer y Celfyddydau yng Nghymru

Erthygl gwadd gan Bethan Sayed, Cadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu’r Cynulliad Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae cyllid Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru wedi gostwng bron 10 y cant mewn termau real, tra bod y Llywodraeth wedi galw ar y sector i ddibynnu llai ar wariant cyhoeddus. Fi … Continue reading Sicrhau Dyfodol ar gyfer y Celfyddydau yng Nghymru Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Dathlu Ymrwymiad y Cynulliad i Gynaliadwyedd ar gyfer Awr Ddaear

‘Gwnewch addewid i’r blaned’ yw’r thema ar gyfer Awr Ddaear eleni, a gynhelir ddydd Sadwrn 24 Ebrill rhwng 20:30 a 21:30. Bydd y Cynulliad yn cymryd rhan yn Awr Ddaear eleni drwy ddiffodd goleuadau’r Senedd, Ty Hywel a’r Pierhead. Mae llawer o’n Haelodau hefyd wedi gwneud addewid i WWF (Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd) i … Continue reading Dathlu Ymrwymiad y Cynulliad i Gynaliadwyedd ar gyfer Awr Ddaear Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Isafbris am Alcohol – Ai Dyma’r Ateb Cywir?

Fel rhan o’n hymchwiliad pwyllgor i’r isafbris am alcohol, gofynnwyd i bobl ifanc a phobl ddigartref am eu barn. Ymhlith y nifer o syniadau a gynigwyd oedd bod posibilrwydd y gallai canlyniadau anfwriadol ddeillio o godi isafbris am alcohol. Y cefndir i Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) Ym mis Hydref 2017, gofynnwyd … Continue reading Isafbris am Alcohol – Ai Dyma’r Ateb Cywir? Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: “Carreg filltir ar y ffordd i gydraddoldeb o ran rhywedd, nid y llinell derfyn” – Joyce Watson AC

Blog gwadd gan Joyce Watson AC Eleni, rydym yn dathlu canmlwyddiant menywod yn cael y bleidlais. Ond nid pob menyw: y rhai ag eiddo a’r rhai oedd yn hŷn na 30. Trwy osod y bar hwnnw, roedd Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918 yn gwahardd menywod o’r dosbarth gweithiol yn fwriadol rhag pleidleisio, ac yn rhoi … Continue reading “Carreg filltir ar y ffordd i gydraddoldeb o ran rhywedd, nid y llinell derfyn” – Joyce Watson AC Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Clywed Lleisiau Pobl Ifanc Sydd Wedi Bod Mewn Gofal

Ar #DyddGofal18, roeddem yn meddwl y buasem yn edrych ar y sesiynau tystiolaeth diweddar o’n hymchwiliad i Blant a Phobl Ifanc Sydd Wedi Bod Mewn Gofal. Roedd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus am glywed yn uniongyrchol gan bobl ifanc a oedd wedi cael profiad o fod mewn gofal ac roeddem yn falch iawn bod dau grŵp … Continue reading Clywed Lleisiau Pobl Ifanc Sydd Wedi Bod Mewn Gofal Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Fel aelod o leiafrif – a yw eich hanes o bwys?

Fel rhan o’n gwaith i goffáu mis Hanes LGBT, mae ein blog gwadd wedi’i ysgrifennu gan Norena Shopland (@NorenaShopland), awdur Forbidden Lives: LGBT Stories from Wales. Pan gyhoeddwyd fy llyfr Forbidden Lives: LGBT stories from Wales ddiwedd y llynedd, un o’r cweistynau a ofynnwyd i mi oedd pam wnes i ei ysgrifennu. Ni ofynnwyd y … Continue reading Fel aelod o leiafrif – a yw eich hanes o bwys? Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: ‘Methiant cenedl’ i ddathlu a nodi cyfraniad merched

Cyhoeddwyd yr ethygl hon yn wreiddiol ar BBC Cymru Fyw ar 6 Chwefror 2018. Mae’r erthygl wreiddiol ar gael yma. Mae gen i deimladau cymysg wrth nodi’r canmlwyddiant pwysig hwn. Cymysg yn yr ystyr ei bod hi’n dal i fod yn gwbl anghredadwy i mi mai dim ond canrif sydd ers i fenywod gael unrhyw … Continue reading ‘Methiant cenedl’ i ddathlu a nodi cyfraniad merched Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Dathlu Dydd Miwsig Cymru

Heddiw, rydym yn dathlu Dydd Miwsig Cymru (Welsh Language Music Day), sef digwyddiad blynyddol a gynhelir ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth am gerddoriaeth o Gymru. Eleni, bydd aelodau o staff Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn manteisio ar y cyfle i ddathlu Dydd Miwsig Cymru, a hynny fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg … Continue reading Dathlu Dydd Miwsig Cymru Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Rhannu Heriau a Chyfleoedd Gweithio mewn Deddfwriaethol Llai â Senedd Bermuda

Ar 29 Ionawr 2018, daeth dirprwyaeth o Aelodau a Chlerc y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn Senedd Bermwda i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  Trefnwyd yr ymweliad gan Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad (CPA) fel rhan o’i rhaglen dair blynedd gyda’r nod o atgyfnerthu craffu ariannol yn Nhiriogaethau Tramor y Deyrnas Unedig.  Mae CPA UK wedi ffurfio consortiwm gyda … Continue reading Rhannu Heriau a Chyfleoedd Gweithio mewn Deddfwriaethol Llai â Senedd Bermuda Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Dathlu 100 mlynedd ers Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918

Er mwyn coffáu 100 mlynedd ers i Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918 gael Cydsyniad Brenhinol, mae’r Dirprwy Lywydd Ann Jones AC (@ann_jonesAM) yn trafod pwysigrwydd symudiad pleidleisio menywod yng Nghymru. Mae 6 Chwefror 2018 yn nodi can mlynedd ers rhoi Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918. Rhoddodd y Ddeddf hon yr hawl fenywod … Continue reading Dathlu 100 mlynedd ers Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918 Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Rydym ar frig Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall UK ar gyfer 2018

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cael ei gydnabod fel cyflogwr blaenllaw y DU ar gyfer 2018 ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle diweddaraf Stonewall. Dyma’r tro cyntaf inni fod ar frig y rhestr a daw ddeng mlynedd ers inni gael ein cynnwys yn y mynegai am y … Continue reading Rydym ar frig Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall UK ar gyfer 2018 Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl – 3 Rhagfyr

Cynhelir Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl (IDDP) bob blwyddyn i hyrwyddo cydraddoldeb i bobl anabl, i helpu i dorri rhwystrau ac i gefnogi urddas, hawliau a lles pobl anabl. Yn y Cynulliad, rydym yn falch o fod yn gyflogwr hygyrch ac yn ddarparwr gwasanaethau hygyrch. Rydym yn gwerthfawrogi cyfraniad ein staff anabl ac yn cydnabod manteision … Continue reading Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl – 3 Rhagfyr Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Ymweld â’r Senedd a’r Pierhead: Drysau Agored 2017

Wybodaeth Am Ddrysau Agored Pob blwyddyn, mae adeiladau a lleoliadau yn agor Drysau Agored Cadw, gan roi cyfle i bobl ymweld â channoedd o atyniadau ar draws y gwlad am ddim. Ar ddydd Sadwrn 30 Medi, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnig mynediad arbennig i’r cyhoedd. Er bod y Senedd a’r Pierhead ar agor i’r … Continue reading Ymweld â’r Senedd a’r Pierhead: Drysau Agored 2017 Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: 5 Rheswm i Ymweld â’r Senedd y Penwythnos Hwn

Ydych chi’n chwilio am rywbeth i’w wneud y penwythnos hwn? Beth am fynd i Fae Caerdydd i ymweld â’r Senedd? Dyma’r penwythnos olaf i weld y Pabïs: Weeping Window, a fydd yn gadael Caerdydd ar 24 Medi. Ewch am dro i’r Bae y penwythnos hwn a chanfod pum rheswm i ymweld â’r Senedd. 1. Pabis: Weeping … Continue reading 5 Rheswm i Ymweld â’r Senedd y Penwythnos Hwn Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod yn y Senedd gyda Lora Lewis, Enillydd Cystadleuaeth yr Urdd

Cafodd Lora Lewis ymuno â Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi’r Cynulliad am ddiwrnod ar ôl ennill cystadleuaeth cyfieithu’r Urdd. Yma, mae’n sôn am ei phrofiad y tu ôl i’r llenni… A minnau wedi ystyried gyrfa ym maes cyfieithu, roedd cystadlu yng nghystadleuaeth yr Urdd yn gam naturiol wedi imi ddarganfod mai’r wobr oedd diwrnod yn y … Continue reading Diwrnod yn y Senedd gyda Lora Lewis, Enillydd Cystadleuaeth yr Urdd Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Blwyddyn yn ddiweddarach – Digwyddiad i randdeiliaid

Flwyddyn ar ôl ei ddigwyddiad cyntaf i randdeiliaid ym mis Gorffennaf 2016, gwahoddodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau amrywiaeth eang o randdeiliaid yn ôl i fyfyrio ar uchafbwyntiau’r flwyddyn ac i ystyried y blaenoriaethau sy’n dod i’r amlwg ar gyfer y Pwyllgor y flwyddyn nesaf. Beth ddigwyddodd? Ar 19 Gorffennaf 2017 bu Aelodau’r Pwyllgor … Continue reading Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Blwyddyn yn ddiweddarach – Digwyddiad i randdeiliaid Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Y Sioe Frenhinol 2017

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dychwelyd i Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd rhwng 24-27 Gorffennaf gyda rhaglen newydd o ddigwyddiadau, a chyfle i’r cyhoedd gyfarfod ag Aelodau a staff y Cynulliad a chael gwybod mwy am ein gwaith. Byddwn yn y Pafiliwn Gwyrdd, ac mae croeso i bawb ymweld â’n stondin i roi eich barn … Continue reading Y Sioe Frenhinol 2017 Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant: Amrywiaeth Oedran yn y Gweithle: Gweithio amlgenhedlaeth

Erbyn hyn mae cyflogwyr yn gweld pum cenhedlaeth wahanol o weithwyr yn gweithio ochr yn ochr yn eu gweithleoedd. Mae’r pum cenhedlaeth wahanol yn cael eu diffinio fel a ganlyn: Traddodiadol: 70 oed – 80+; y Babyboomers: 50 oed – 60au hwyr; Cenhedlaeth X: 30au hwyr – 40au hwyr; Cenhedlaeth Y / y Millennials: 20 … Continue reading Wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant: Amrywiaeth Oedran yn y Gweithle: Gweithio amlgenhedlaeth Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant: Y Cynulliad fel Cyflogwr Cynhwysol

Rydym yn ymdrechu i fod yn gyflogwr cynhwysol sy’n cefnogi anghenion pawb sy’n gweithio yma. Mae gennym nifer o dimau, polisïau a gweithdrefnau ar waith i’n helpu i ddatblygu diwylliant cynhwysol, ac i sicrhau bod ein staff yn cael eu cefnogi, ac yn gallu mynegi eu hunain a chyflawni eu potensial. “Rwy’n credu ei bod … Continue reading Wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant: Y Cynulliad fel Cyflogwr Cynhwysol Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant: Tynnu coes, aflonyddu ac ymddygiad amhriodol

Mae gan bawb ohonom yr hawl i weithio mewn amgylchedd sy’n rhydd o aflonyddu a bwlio, ac i gael ein trin yn deg, gydag urddas a pharch. Ni ellir goddef aflonyddu a bwlio am eu bod yn tanseilio hyder, yn gallu effeithio ar iechyd meddwl a chorfforol, yn digalonni ac yn niweidio cydlyniad, cynhyrchiant ac … Continue reading Wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant: Tynnu coes, aflonyddu ac ymddygiad amhriodol Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant: Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant Comisiwn y Cynulliad

Diben Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant y Cynulliad yw nodi ein hamcanion amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer 2017-21 a’r camau y mae angen inni eu cymryd i gyflawni’r amcanion hyn. Bydd y strategaeth hefyd yn ein helpu i gynllunio sut rydym yn cydymffurfio â’r dyletswyddau a roddwyd ar Gomisiwn y Cynulliad gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 … Continue reading Wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant: Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant Comisiwn y Cynulliad Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant: Neges gan y Prif Weithredwr

Mae’r uwch dîm a minnau yn gwbl ymrwymedig i sicrhau ein bod, fel cyflogwr a sefydliad seneddol, yn enghreifftiol o ran hyrwyddo amrywiaeth, cynhwysiant, cydraddoldeb a darparu gwasanaethau hygyrch. Er mwyn cyflawni hyn, rydym wedi datblygu ein Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant a chynllun gweithredu cysylltiedig a fydd yn ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth a’n … Continue reading Wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant: Neges gan y Prif Weithredwr Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Canllaw i Ymwelwyr â’r Senedd

Fyddwch chi’n ymweld â Chaerdydd ar gyfer Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA? Bydd croeso cynnes ichi ym mhrifddinas Cymru. Mae Cymru’n wlad llawn diwylliant a threftadaeth, ac mae Caerdydd yn lle bendigedig i ymdeimlo ag awyrgylch y digwyddiad rhyfeddol hwn. Os byddwch chi ym Mae Caerdydd ar gyfer Gwŷl Cynghrair Pencampwr UEFA, beth am ymweld … Continue reading Canllaw i Ymwelwyr â’r Senedd Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Y Diwrnod Cenedlaethol ar gyfer Rhwydweithiau Staff – 10 Mai 2017

Gan Abi Lasebikan, Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant a Chydgysylltydd a Chyd-gadeirydd Rhwydwaith Cydraddoldeb yn y Gweithle’r Cynulliad ar Hil, Ethnigrwydd a Threftadaeth Ddiwylliannol Bydd y Diwrnod Cenedlaethol ar gyfer Rhwydweithiau Staff y diwrnod cyntaf erioed yn y DU sy’n ymroddedig i ddathlu pob rhwydwaith yn y gweithle, gan gydnabod gwerth a chyfraniad rhwydweithiau i sefydliadau … Continue reading Y Diwrnod Cenedlaethol ar gyfer Rhwydweithiau Staff – 10 Mai 2017 Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mae’r Hawl i Brynu yng Nghymru yn newid

Fi yw John Griffiths AC (@JGriffithsLab), Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau. Gwybodaeth am y Bil Diddymu’r Hawl i Brynu Ar 13 Mawrth, cyflwynodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant AC, y Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) gerbron y Cynulliad. Nod y Llywodraeth ar gyfer y … Continue reading Mae’r Hawl i Brynu yng Nghymru yn newid Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Y Cynulliad wedi’i cydnabod unwaith eto efo enwebiad ar gyfer Gwobrau Gwychder Cymru Gweithredu ar Golled Clyw Cymru

Rydym yn falch iawn ein bod ar y rhestr fer unwaith eto yng Ngwobrau Gwychder Gweithredu ar Golled Clyw Cymru. Eleni rydym ar y rhestr fer ar gyfer y categori Rhagoriaeth Gwasanaeth ac wedi cael ein cynnig ar gyfer Gwobr Dewis y Bobl. Rydym yn ymdrechu’n barhaus i ragori yn ein ddarpariad o wasanaethau i … Continue reading Y Cynulliad wedi’i cydnabod unwaith eto efo enwebiad ar gyfer Gwobrau Gwychder Cymru Gweithredu ar Golled Clyw Cymru Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Penodiadau Gweinidogol: Gwrandawiadau cyn penodi

Gwnaeth Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, ddatganiad yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Ebrill 2017 ar ran y Pwyllgor, yn amlinellu profiad y Pwyllgor hwn o’i wrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru. Bydd Awdurdod Cyllid Cymru yn cael ei sefydlu i gasglu a rheoli trethi datganoledig Cymru a bydd yn weithredol … Continue reading Penodiadau Gweinidogol: Gwrandawiadau cyn penodi Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mis Hanes LGBT – Pwysigrwydd Modelau Rôl

Gall cael modelau rôl LGBT gweladwy gael effaith drawsnewidiol ar greu gweithle a chymdeithas wirioneddol gynhwysol. Mae canllaw diweddaraf Stonewall, Modelau Rôl: bod yn lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol yng Nghymru, yn cynnwys straeon ysbrydoledig gan amrywiaeth eang o bobl o wahanol gefndiroedd sy’n gweithio mewn meysydd gwahanol. Fe fyddwch yn adnabod un neu ddau … Continue reading Mis Hanes LGBT – Pwysigrwydd Modelau Rôl Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mis Hanes LGBT – rydym wedi gwneud cynnydd da!

gan Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc Ers i mi ymuno â’r Cynulliad yn 2007, rwyf wedi gweld llawer iawn o newid o ran sicrhau bod y Cynulliad yn fwy cynhwysol. Gan mai hwn yw fy Mis Hanes LGBT olaf tra’n gweithio i’r Cynulliad rwyf wedi bod yn ystyried, yn wir, pa mor bell yr ydym … Continue reading Mis Hanes LGBT – rydym wedi gwneud cynnydd da! Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mis Hanes LHDT – Yn falch o fod yn Gyfaill LHDT

Gwelwyd newidiadau cymdeithasol enfawr sydd wedi arwain at warchod cyfreithiol ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LHDT) yn y DU. Fodd bynnag, mae heriau a brwydrau yn parhau, nid yn unig yn y DU ond ledled y byd. Mae pobl LHDT yn dal i ddioddef gwahaniaethu a rhagfarn, ac mae anawsterau penodol o … Continue reading Mis Hanes LHDT – Yn falch o fod yn Gyfaill LHDT Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Cofio’r Holocost 2012 – 27 Ionawr 2017

Ar Diwrnod Cofio’r Holocost rhannwn y cof am’r miliynau sydd wedi cael ei lofruddio yn yr Holocost a’r genocides dilynol yn Cambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur. DCH yn gyfle i bawb ddysgu gwersi o’r Holocost, erledigaeth Natsïaidd a genocides dilynol ac yn berthnasol iddynt i’r diwrnod bresennol i herio atgasedd a’r erledigaeth a creu lle … Continue reading Diwrnod Cofio’r Holocost 2012 – 27 Ionawr 2017 Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Interniaethau polisi ar gyfer myfyrwyr PhD

A oeddech chi’n gwybod bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cymryd rhan yng nghynllun Interniaethau Polisi i Fyfyrwyr PhD Cynghorau Ymchwil y DU (Saesneg yn unig). Darllenwch am brofiad Eleanor Warren Thomas fel intern yng Ngwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ei herthygl ar ‘Pigion’, sef blog y Gwasanaeth. Rydym yn cyflogi pobl ag amrywiaeth o … Continue reading Interniaethau polisi ar gyfer myfyrwyr PhD Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Annog y cyhoedd i gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad

Mae gwella ymgysylltiad â phobl Cymru yn flaenoriaeth fawr i ni yn y Cynulliad. Rydym wedi bod yn gwneud hyn fwyfwy drwy gynnwys pobl mewn trafodaethau gyda phwyllgorau’r Cynulliad ar faterion sy’n agos at eu calon. Mae hyn yn chwarae rhan bwysig o ran helpu pwyllgorau’r Cynulliad i graffu ar waith Llywodraeth Cymru. Yn ddiweddar … Continue reading Annog y cyhoedd i gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Ennyn mwy o ddiddordeb yn y Cynulliad…

Ym mis Medi, bydd ugain mlynedd wedi mynd heibio ers i bobl Cymru bleidleisio, o fwyafrif bychan, i gael eu Cynulliad Cenedlaethol eu hunain. Dyma’r unig sefydliad gwleidyddol y mae pobl Cymru wedi pleidleisio o’i blaid. Ers iddo ddod i fodolaeth ym 1999, mae’r Cynulliad wedi tyfu o ran pŵer a chyfrifoldeb. Chwe blynedd yn … Continue reading Ennyn mwy o ddiddordeb yn y Cynulliad… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Biliau Aelod: Sut fyddech chi’n newid y gyfraith?

Rydw i’n edrych ymlaen at ddau gyhoeddiad ar hyn o bryd: cyhoeddi enillydd balot Bil Aelod cyntaf y Pumed Cynulliad, a chyhoeddi’r enwau a dynnir allan o’r het ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd 2019. Cyn ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru, bûm yn gweithio yn Japan am ddwy flynedd, felly ddweud yn saff y bydd Cwpan … Continue reading Biliau Aelod: Sut fyddech chi’n newid y gyfraith? Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Digwyddiad i randdeiliaid ar sefydlu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Ar 17 Tachwedd 2016, estynodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau wahoddiad i ystod eang o randdeiliaid i drafod rhai o’r materion allweddol o ran sefydlu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru. Mae’r Comisiwn – a fydd yn cael ei sefydlu y flwyddyn nesaf – yn destun ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd i gadarnhau … Continue reading Digwyddiad i randdeiliaid ar sefydlu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl – 3 Rhagfyr

gan Ross Davies, Rheolwr Amrywiaeth ac aelod o Embrace, rhwydwaith anabledd y Cynulliad. Cynhelir Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl bob blwyddyn i hyrwyddo cydraddoldeb i bobl anabl, i helpu i chwalu rhwystrau a hybu urddas, hawliau a lles pobl anabl. Yn y Cynulliad, rydym yn falch o fod yn gyflogwr ac yn ddarparwr gwasanaethau hygyrch. Rydym … Continue reading Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl – 3 Rhagfyr Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod coffa trawsrywedd – 20 Tachwedd 2016

Blog gan gyd-gadeiryddion OUT-NAW, rhwydwaith LGBT Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn y gweithle. Eleni, i nodi’r Diwrnod Cofio Pobl Drawsryweddol blynyddol, rydym yn bwriadu codi ymwybyddiaeth ynghylch materion trawsryweddol gan dreulio peth amser yn ystyried y materion sy’n effeithio ar y gymuned drawsryweddol a’r effaith y mae trawsffobia a throseddau casineb eraill yn ei chael wrth … Continue reading Diwrnod coffa trawsrywedd – 20 Tachwedd 2016 Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mis Hanes Pobl Dduon: Edrych yn ôl ar ddigwyddiadau mis Hydref yn y Cynulliad

Gan Abi Lasebikan, Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant a Chydlynydd y Rhwydweithiau Ew! Mae mis Hydref wedi bod yn brysur yn y Cynulliad i’r rhwydwaith Hil, Ethnigrwydd a Threftadaeth Ddiwylliannol wrth sicrhau cydraddoldeb yn y gweithle. At hynny, braf yw ymfalchïo yn llwyddiant y digwyddiadau a gynhaliwyd dros y mis diwethaf. Cynhaliwyd ystod o weithgareddau’n fewnol … Continue reading Mis Hanes Pobl Dduon: Edrych yn ôl ar ddigwyddiadau mis Hydref yn y Cynulliad Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mae datganoli digidol wedi cyrraedd – rhowch help llaw wrth inni fynd i’r afael â dyfodol digidol Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dyma farn Claire Scantlebury, pennaeth y Tîm Cyfathrebu Digidol, pam y byddai gweithio i’r Cynulliad yn berffaith i chi os oes gennych chi ddiddordeb mewn digidrwydd. Rwy’n ystyried fy hun yn dipyn o anorac o ran ymgysylltu digidol, ac mae’n deg dweud bod holl botensial y byd digidol yn rhywbeth sydd o ddiddordeb mawr i … Continue reading Mae datganoli digidol wedi cyrraedd – rhowch help llaw wrth inni fynd i’r afael â dyfodol digidol Cynulliad Cenedlaethol Cymru Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mis Hanes Pobl Dduon: Betty Campbell (MBE), y brifathrawes ddu gyntaf yng Nghymru, yn annerch rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle y Cynulliad

Ar 8 Gorffennaf 2016, gwahoddwyd Betty Campbell (MBE) i siarad yn y Cynulliad gan rwydwaith Menywod ‘INSPIRE’ a rhwydwaith ‘REACH’ (Hil, Ethnigrwydd a Threftadaeth Diwylliannol), fel rhan o wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant y Cynulliad. Mae wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant yn ddigwyddiad a gynhelir bob blwyddyn fel rhan o ymrwymiad y Cynulliad i hyrwyddo a chefnogi … Continue reading Mis Hanes Pobl Dduon: Betty Campbell (MBE), y brifathrawes ddu gyntaf yng Nghymru, yn annerch rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle y Cynulliad Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mis Hanes Pobl Dduon: Nid yw Salwch Meddwl yn oes Gwahaniaethu

Gan Abi Lasebikan, Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant a Chydlynydd a Chyd-gadeirydd Rhwydwaith Cydraddoldeb yn y Gweithle’r Cynulliad ar Hil, Ethnigrwydd a Threftadaeth Ddiwylliannol Mae Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (WMHD) yn cael ei nodi bob blwyddyn ar 10 Hydref. Amcan cyffredinol y diwrnod yw codi ymwybyddiaeth ynghylch materion iechyd meddwl ledled y byd a hyrwyddo ymdrechion … Continue reading Mis Hanes Pobl Dduon: Nid yw Salwch Meddwl yn oes Gwahaniaethu Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Brexit yng Nghymrucyllid – Ymchwil a Buddsoddi

Wythnos yma, canolbwytiodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol eu sylw ar gyllid yr UE, ymchwil a buddosddi a’r goblygiadau i Gymru. Gallwch wylio’r sesiwn llawn ar Senedd.TV. Amcanion y sesiwn oedd ystyried: y goblygiadau i Gymru wrth i’r DU adael yr UE, o safbwynt y gallu i fanteisio ar nifer o ffynonellau cyllid … Continue reading Brexit yng Nghymrucyllid – Ymchwil a Buddsoddi Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mae agor pwyllgorau i fyny yn gam ymlaen i ddemocratiaeth gryfach yng Nghymru

Dr Andy Williamson, Hydref 2016 Mae’n wych gweld y pumed Cynulliad Cenedlaethol yn dechrau gyda bwriad cryf i gynyddu cyfranogiad y cyhoedd. Mae’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu eisoes wedi dechrau, gyda chadeirydd y Pwyllgor, Bethan Jenkins, yn gofyn i’r cyhoedd helpu i lywio’r hyn maent yn siarad amdano drwy amrywiaeth o gyfryngau arloesol … Continue reading Mae agor pwyllgorau i fyny yn gam ymlaen i ddemocratiaeth gryfach yng Nghymru Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Ymadael â’r UE: Y goblygiadau i Gymru – Datblygiadau yng Nghymru

Yn dilyn pleidlais y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn archwilio’r goblygiadau i Gymru. Mae’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn gyfrifol am sicrhau bod buddiannau Cymru a’i phobl yn cael eu diogelu yn ystod y broses adael ac yn y perthnasoedd domestig, Ewropeaidd a rhyngwladol sy’n dilyn. … Continue reading Ymadael â’r UE: Y goblygiadau i Gymru – Datblygiadau yng Nghymru Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Rydym yn falch o fod yn cymryd rhan ym Mis Hanes Pobl Dduon fis Hydref

Dathlwyd Mis Hanes Pobl Dduon gyntaf yn y Deyrnas Unedig ym 1987, ac mae’n parhau i gael ei nodi’n flynyddol bob mis Hydref. Yn ystod y mis hwn bydd diwylliant, hanes a chyrhaeddiadau cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn cael eu dathlu. Cynhelir digwyddiadau drwy gydol mis Hydref, yn genedlaethol, i gydnabod a dathlu … Continue reading Rydym yn falch o fod yn cymryd rhan ym Mis Hanes Pobl Dduon fis Hydref Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Pensaernïaeth y Byd 2016: ymweliad yr Athro Thomas Herzog â’r Sened

Lucy Hodson, Arbenigwr Gwybodaeth Adeilad eiconig y Senedd yw cartref democratiaeth yng Nghymru ac mae ar flaen y gad o ran cynaliadwyedd.  Mae wedi ennill sawl gwobr am bensaernïaeth a hefyd  wedi cyflawni’r sgôr Dull Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM) uchaf a gyflawnwyd erioed yng Nghymru. Yn gynharach eleni, cafodd y Senedd ymweliad gan yr … Continue reading Diwrnod Pensaernïaeth y Byd 2016: ymweliad yr Athro Thomas Herzog â’r Sened Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Dathlu Deurywioldeb Dydd Gwener 23 Medi

Mae wedi bod yn wych gweld cymaint o gefnogaeth i Ddiwrnod Dathlu Deurywioldeb. Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi trydar yn dangos eu cefnogaeth i’r gymuned ddeurywiol, ac yng nghynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol yn Brighton, cafwyd fflachdorf yn dathlu deurywioldeb hyd yn oed! Daeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru’n drydydd ym Mynegai Cydraddoldeb yn … Continue reading Diwrnod Dathlu Deurywioldeb Dydd Gwener 23 Medi Parhau i ddarllen