Canlyniadau Chwilio: plaid

BlogMenai.com: Polio diweddar – Plaid vs Llafur

Mae yna gryn dipyn o sylw wedi ei roi i ddau bol piniwn diweddar – y naill gan YouGov a’r llall gan ICM – sy’n awgrymu bod y gefnogaeth i’r Blaid ar gynnydd tra bod cefnogaeth Llafur yn lleihau.  Wna i ddim edrych arnyn nhw’n fanwl – mae eraill we… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Polio diweddar – Plaid vs Llafur

Mae yna gryn dipyn o sylw wedi ei roi i ddau bol piniwn diweddar – y naill gan YouGov a’r llall gan ICM – sy’n awgrymu bod y gefnogaeth i’r Blaid ar gynnydd tra bod cefnogaeth Llafur yn lleihau.  Wna i ddim edrych arnyn nhw’n fanwl – mae eraill we… Parhau i ddarllen

: Plaid Lafur Arfon – eto fyth

Mae’n debyg gen i y bydd darllenwyr Blogmenai sy’n byw yn Arfon yn falch o ddeall bod mae gan Mary Gwen Griffiths – ymgeisydd Llafur yn yr etholiad San Steffan nesaf yn yr etholaeth – gyfri trydar.Tra nad ydi’r cyfri yn un arbennig o gynhyrchiol ar hyn… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid Lafur Arfon – eto fyth

Mae’n debyg gen i y bydd darllenwyr Blogmenai sy’n byw yn Arfon yn falch o ddeall bod mae gan Mary Gwen Griffiths – ymgeisydd Llafur yn yr etholiad San Steffan nesaf yn yr etholaeth – gyfri trydar.Tra nad ydi’r cyfri yn un arbennig o gynhyrchiol ar hyn… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid Lafur Arfon – eto fyth

Mae’n debyg gen i y bydd darllenwyr Blogmenai sy’n byw yn Arfon yn falch o ddeall bod mae gan Mary Gwen Griffiths – ymgeisydd Llafur yn yr etholiad San Steffan nesaf yn yr etholaeth – gyfri trydar.Tra nad ydi’r cyfri yn un arbennig o gynhyrchiol ar hyn… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Datganiad i’r wasg Plaid Cymru yn sgil ennill y frwydr i atal codi 366 ym Mhen y Ffridd, Bangor

Mae trigolion lleol a Phlaid Cymru Bangor yn llawenhau bod eu hymgyrch i wrthwynebu datblygiad tai mawr, 366 o gartrefi newydd ym Mhen y Ffridd, Bangor wedi llwyddo!Gweithiodd Plaid Cymru Bangor yn ddiflino i wrthod y cynllun i ddatblygu cynifer o dai … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Datganiad i’r wasg Plaid Cymru yn sgil ennill y frwydr i atal codi 366 ym Mhen y Ffridd, Bangor

Mae trigolion lleol a Phlaid Cymru Bangor yn llawenhau bod eu hymgyrch i wrthwynebu datblygiad tai mawr, 366 o gartrefi newydd ym Mhen y Ffridd, Bangor wedi llwyddo!Gweithiodd Plaid Cymru Bangor yn ddiflino i wrthod y cynllun i ddatblygu cynifer o dai … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Yn y cyfamser ym myd rhyfedd Plaid Lafur Arfon _ _

_ _ mae’r syniad o gyfieithu eu stwff o’r Saesneg i Urdu a ieithoedd Dwyrain Ewrop yn cael ei ystyried er mwyn gallu cyfiawnhau cyfieithu i’r Gymraeg. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dim ond Plaid Cymru wneith amddiffyn Cymru

BlogMenai.com: Plaid llawr gwlad?

BlogMenai.com: Ynglyn a cholofn ‘Plaid Cymru Bad’ Golwg

I’r sawl yn eich plith sy’n anghyfarwydd a’r term ‘SNP Bad’ mae’n debyg bod angen pwt o eglurhad.  Term ydyw sy’n cael ei ddefnyddio mewn perthynas ag arfer elfennau o’r cyfryngau i ddod i ‘r un casgliad o pob stori – bod yr SNP yn ‘ddrwg ‘ – ac i… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiad 2016 y Toriaid vs Plaid Cymru

Mae’n debyg gen i bod yna deimlad i Blaid Cymru wneud yn eithaf da yn etholiadau Mai 5 tra bod yToriaid wedi gwneud yn sal.  Ar un olwg mae hyn yn rhyfedd braidd gan bod nifer pleidleisiau a nifer seddi’r ddwy blaid yn debyg iawn.  Serch hynn… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid Cymru a threth y cyngor

BlogMenai.com: Plaid Cymru ar y blaen – yn Planet Swans o leiaf

Peidiwch byth, byth a chymryd pol piniwn sy’n cael ei gynnal ar wefan gyhoeddus gormod o ddifri.  Mae pol ‘go iawn’ yn dewis yn ofalus eu sampl i wneud yn siwr ei fod yn debyg i’r boblogaeth yn ei chyfanrwydd.  Maent hefyd yn polio llawer o b… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid y. ‘bobl fawr’?

Rydan ni eisoes wedi cyfeirio at ‘rant’ ymgeisydd Llafur yn Arfon oherwydd bod biniau heb eu casglu yn ystod cyfnod y Nadolig.  Byddwch yn cofio iddo wneud nifer o ddatganiadau cwbl gamarweiniol yn ystod y rant.  Wnaethom ni ddim – fodd bynnag –  aros efo’r paragraff bach yma – mi edrychwn i’n fwy manwl heddiw. 

Yn drydydd, dros y Nadolig a’r flwyddyn newydd, mi roedd y Cyngor wedi rhoi bai ar ‘y tywydd garw’ am fethu casgliadau. ANGHYWIR – Does ddim un awr wedi’i fethu gan y gweithwyr yn ein ardaloedd ni, dim ond esgus gan y fat cats yn y Cyngor am beidio rhoi’r adnoddau iawn i’r gweithwyr.

Mi adawn o’r neilltu natur sarhaus y dermenoleg a ddefnyddir, y ffaith bod pob sir yng Nghymru yn ol pob tebyg efo mwy o swyddi cyflog uchel na Gwynedd a’r ffaith ei bod yn anhepgor bod unrhyw gorff sy’n cyflogi miloedd lawer o bobl efo rhai ar gyflogau cymharol uchel.  Edrych wnawn ni ar y gred sydd ymhlyg yn y baragraff bod rhywbeth moesol amheus am fod ar gyflog cymharol uchel – ac edrych ar rhywbeth o’r enw Mosaic
Dull ystadegol o rannu poblogaeth y DU i gydrannau gwahanol ydi cynllun Mosaic y cwmni Experian.  Defnydd masnachol sydd i’r system yn bennaf – mae’n ddefnyddiol i gwmniau masnachol i bwrpas targedu cwsmeriaid posibl.  Mae yna hefyd ddefnydd gwleidyddol amlwg. 

Yn ol astudiaeth ddiweddar gan y Blaid Lafur ei hun sy ‘n defnyddio Mosaic, mae ei haelodaeth yn – wel gyfoethog – at ei gilydd.  

Dau gydadran sylweddol o aelodau’r Blaid Lafur – a defnyddio’r enwau lliwgar mae Experion yn eu defnyddio ydi prestige positions city prosperity.  

Labour is also attracting 10% of its overall membership from those categorised by Mosaic as being in “prestige positions” – affluent, home-owning married couples enjoying financial security. This category makes up 9% of the general population.

Felly ymddengys bod ychydig mwy yn perthyn i ‘r categori yma ymysg aelodau’r Blaid Lafur na geir yn y boblogaeth yn gyffredinol.  Mae’n debyg bod hyn ychydig yn anisgwyl gan y byddai rhywun yn meddwl y byddai pobl cymharol gefnog wedi eu tan gynrychioli yn y Blaid Lafur.  Beth am City Prosperity ‘ta?

As a group they make up 4% of the general population in contrast to 11.2% of party membership,” it says.
The report says the party has 36,646 members categorised as coming from a category it calls “city prosperity”, and 19,917 of these have joined since the general election – an increase of 119%.
Reit – llawer mwy anisgwyl – bron i dair gwaith cymaint o ‘r grwp yma yn perthyn i’r Blaid Lafur ‘na sy ‘n perthyn i’r boblogaeth yn ei chyfanrwydd.  
Gadewch i ni weld beth yn union ydi Prestige Positions a City Prosperity.  

Ia – dyna chi – ar gyfartaledd mae incwm teuluol y naill grwp yn £100k i £149k tra bod incwm teuluol y grwp arall yn £150k+.  Mae rhwng pumed a chwarter aelodau’r Blaid Lafur yn byw mewn teuluoedd sydd ag incwm o £100k+.  
Pa ganran felly o weithwyr Cyngor Gwynedd sydd ag incwm o £70k+?  Mae’r ateb i honna yn llai na 0.2%.  Felly mae gennym ni gynrychiolydd plaid sydd a chanran uchel o’i haelodau ar gyflogau teuluol o £100k+ yn galw gweithwyr swyddfa cyngor yn fat cats ar y sail bod 0.2% o weithwyr y cyngor hwnnw yn ennill £70k+.  A – chyn i rywun ofyn – byddwn yn tybio bod llai na 100 o aelodaeth y Blaid fyddai’n syrthio i’r categoriau yma.
A dyna chi – rhagrith Llafur ar ei orau.  Cynrychiolydd plaid sydd a degau o filoedd o’i haelodau ar gyflogau uchel iawn yn honni bod llond dwrn o weithwyr sector gyhoeddus sydd ar gyflogau is yn fat cats.  

O.N i’r rhai ohonoch sydd ddim digon ffodus i fyw yn y Gogledd Orllewin – pobl gyfoethog iawn ydi ‘pobl fawr’ – perchnogion chwareli a ‘ballu.  Dydi’r term ddim yn un canmoliaethus.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cynllun prentisiaeth Plaid Cymru


·         Bwriedir talu am y 50,000 o brentisiaethau gyda siâr Cymru o lefi prentisiaethau y Deyrnas Gyfunol, sydd werth £150m i Gymru bob blwyddyn.

·         Bwriedir gwneud hyn oherwydd cred y Blaid na ddylai unrhyw berson ifanc rhwng 16 a 24 oed yng Nghymru fod tu allan i addysg, swydd a hyfforddiant ac er mwyn gwella rhagolygon y genhedlaeth nesaf.

·         Ar hyn o bryd mae 12,200 o bobl ifanc Cymru rhwng 16 a 18 – un o bob deg – y tu allan i addysg, swydd a hyfforddiant, sydd yn llawer gormod.

·         Mae Plaid Cymru yn credu bod prentisiaethau yn cynnig llwybr i’r byd gwaith sydd yr un mor werthfawr â chwrs prifysgol ac mae’n gwleidyddion yn benderfynol o sicrhau fod y ddau lwybr yma yn cael eu hystyried i fod yn gyfartal yn y dyfodol.


Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Contract canser Plaid Cymru

Mae canser  yn effeithio ar y rhan fwyaf o bobl yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol rhywbryd yn ystod eu bywydau.

Does yna’r unman sy’n lle da i gael cansar – yn amlwg – mae yna rai llefydd yn waeth na’i gilydd.   Mae’r rhestrau aros am ddeiagnosis yma yn fater o warth cenedlaethol.  Er enghraifft mae tua traean o gleifion yng Nghymru yn aros am chwech wythnos neu chwaneg,  1% a 6% ydi’r ffigyrau cymharol yn Lloegr a’r Alban.  
‘Dydi’r targed o sicrhau bod 95% o achosion sy’n cael eu cyfeirio trwy’r llwybr brys yn derbyn triniaeth o fewn 62 diwrnod erioed wedi ei gwrdd – mae’r perfformiad tua 8% yn salach nag yw yn yr Alban.  Does yna fawr unman yn Ewrop lle mae’r tebygolrwydd o oroesi’r clefyd yn waeth.
Bwriad Contract Canser Plaid Cymru  – a gyhoeddwyd heddiw – ydi lleihau amseroedd aros, gwella mynediad at gyffuriau a chefnogi cleifion

Bydd cynlluniau Plaid Cymru i wella gwasanaethau canser yn cyflymu diagnosis ac yn sicrhau y gall cleifion gael y cyffuriau a’r triniaethau mae arnynt eu hangen.  

Mae Contract Canser 3 phwynt Plaid Cymru yn ymrwymo i’r canlynol:

  • Dod ag amseroedd aros i lawr – diagnosis neu ddweud nad oes canser ymhen 28 diwrnod

  • Cronfa triniaethau newydd: gallu mynd at feddyginiaethau newydd ar sail beth mae’r meddyg yn ragnodi, nid eich cod post 

  • Cefnogaeth unigol i bob claf cyn, yn ystod ac ar ôl y driniaeth


Mae’r cynllun hefyd yn anelu at ostwng nifer y marwolaethau y gellir eu hosgoi trwy ofalu bod y brechlyn HPV yn cael ei roi am ddim i fechgyn yn ogystal â merched, trwy gymryd camau pellach i atal pobl rhag ysmygu, trwy gyflwyno treth ar ddiodydd llawn siwgr, a thrwy sicrhau gwell mynediad at feddygon teulu trwy ein cynllun i hyfforddi a recriwtio mil o feddygon yn ychwanegol.

Tros yr wythnosau nesaf bydd cyfres o ddatganiadau polisi pwysig eraill yn cael eu gwneud gan y Blaid.  Bydd y datganiadau hyn yn rhoi dewis clir i bobl Cymru ym mis Mai – dewis rhwng llywodraeth sy’n bwriadu gwneud gwahaniaeth go iawn trwy fynd i’r afael a rhai o broblemau mwyaf di symud Cymru, a’r status quo o ddiffyg uchelgais a than berfformiad parhaus. 

Bydd etholwyr Cymru yn cael y cyfle i wneud gwahaniaeth go iawn fis Mai.  Mae’n hanfodol bod y cyfle’n cael ei gymryd.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cynhadledd Plaid Cymru 2015

Cofiwch am Gynhadledd Flynyddol y Blaid yn Aberystwyth ddydd Gwener a dydd Sadwrn.  Bydd y digwyddiad yn digwydd yn naw degfed blwyddyn y Blaid, ac mae’n ddigon posibl mai hon fydd y Gynhadledd fwyaf yn ei hanes o ran y nifer o bobl fydd yn mynychu.  Dewch os ydi hi o gwbl yn bosibl.

Fel y gwelwch o’r amserlen isod bydd Prif Weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon yn annerch y Gynhadledd ddydd Gwener – ond mae yna siaradwyr arbennig o dda eraill trwy gydol y Gynhadledd.  

Mi gaiff aelodau sy’n mynychu’r Gynhadledd gyfle anarferol i bleidleisio tros awdur Blogmenai os ydynt eisiau gwneud hynny.  Dwi’n sefyll i fod yn un o ddau gynrychiolydd y Gogledd ar Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol y Blaid.  Rwyf wedi cyflawni’r rol honno am y ddwy flynedd diwethaf.  Y ddau ymgeisydd arall ydi Vaughan Williams, Caergybi a Carrie Harper, Wrecsam.

Mae yna nifer o etholiadau cystadleuol eraill yn cael eu cynnal, gan gynnwys:
Cyfarwyddydd Polisi ac Addysg Wleidyddol
Cynrychiolydd Rhanbarthol Canol De Cymru
Pwyllgor Llywio’r Gynhadledd

Bydd ymgeiswyr y Blaid am Gomisiynwyr yr Heddlu yn cael eu dewis yno hefyd.

Beth bynnag am etholiadau, prif arwyddocad y Gynhadledd fydd ei hamseriad – mae’n cael ei chynnal fel mae ymgyrchoedd Cynulliad ar hyd a lled Cymru yn cychwyn o ddifri.  Mae’n bwysig mai’r Blaid ac nid Llafur fydd yn arwain y llywodraeth nesaf ym Mae Caerdydd.  Mae’r blaid honno wedi methu a methu eto ers ennill grym yn y Cynulliad yn 1999.  Ymhellach mae Cymru wedi pleidleisio i Lafur ym mhob etholiad fwy neu lai ers 1918 – ac rydym yn cael ein gwobreuo efo lleoliad ar waelod bron i pob tabl economaidd am wneud hynny.  

Byddai cynhadledd lwyddiannus yn fan cychwyn da ar yr ymgyrch anodd ond posibl i ddod a’r hunllef hir o oruwchafiaeth Llafur yng Nghymru i ben.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid Cymru am well Gwasanaeth Iechyd

BlogMenai.com: Ydi Plaid Lafur Arfon yn sbeio ar ty ni?

Paranoid dwi’n gwybod – ond fedra i ddim meddwl am neb arall sy’n hoffi gwisgo fel anifeiliaid gwyllt – yn gyhoeddus beth bynnag. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid Cymru, yr SNP a’r Gwyrddion i gael cymryd rhan yn y dadleuon teledu?

Bydd yn ddiddorol gweld ymateb y Blaid Lafur os ydi’r adroddiadau y bydd y Blaid Werdd, Plaid Cymru a’r SNP yn cymryd rhan yn nwy o’r tair dadl deledu.  Un o’r rhesymau pam nad oedd Cameron eisiau cymryd rhan yn y dadleuon o dan y trefniadau gwrei… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid pobl fawr, ddinesig

Roedd yr hyn wnaeth Emily Thornberry trwy ymddangos i edrych i lawr ei thrwyn ar Sais, gwlatgarol  dosbarth gweithiol yn drychinebus o safbwynt etholiadol.  Y rheswm am hynny ydi bod yr agwedd roedd yn ei ddangos yn datgelu’n glir yr hyn ydi’… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid Saesneg Cymru

Mae’n gryn syndod i mi nodi bod rhai o fy nghyfeillion bach Llafur yn beirniadu Aelodau Cynulliad y Blaid – o bawb – am beidio a gwneud digon o ddefnydd o’r Gymraeg ym Mae Caerdydd. Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi ffigyrau am y defnydd o’r Gymrae… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid Lafur Arfon yn mynd i ryfel

Ddim ar gael ar ipad mae gen i ofn.  Felly edrychwch yma os ydych yn defnyddio’r teclynnau hynny. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid De Lloegr

Mae’n debyg y dyliwn i longyfarch y canlynol ar gael eu hethol i Bwyllgor Gwaith ‘Cenedlaethol’ y Blaid Lafur.Ken LivingstoneAnn BlackEllie RivesChristine ShowcroftKate OsamoreJohanna BaxterJim McMahonAlice PerryEr mai ychydig o gefnogaeth sydd gan Laf… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid Cymru ac UKIP yn ennill yr etholiad

Iawn – mae’r teitl dipyn bach yn ddi gywilydd ag ystyried mai pedwerydd oedd y Blaid yn etholiadau Ewrop, ond dwi’n meddwl ei bod yn ddigon teg nodi mai’r Blaid enillodd yr ymgyrch ei hun – neu o leiaf i’r Blaid ddod yn ail i UKIP.  Dydan ni ddim … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid Carwyn Jones mor awyddus i dorri gwariant cyhoeddus a’r Toriaid

Dylai fod o gryn ddiddordeb i’r gwrthbleidiau yn y Cynulliad bod Ed Balls wedi dod i’r casgliad bod Llafur – o gael eu hethol – yn bwriadu cadw oddi mewn i gynlluniau gwariant George Osborne.Bydd unrhyw un sy’n dilyn sesiynau holi’r Prif Weinidog … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pam y byddai ethol Dewi Evans yn gadeirydd yn weithred hunan niweidiol ar ran y Blaid

Mae’n debyg y dylwn gychwyn trwy ddatgan diddordeb.  ‘Dwi’n eistedd ar Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol y Blaid ac ar ei Phwyllgor Aelodaeth, Safonau a Disgyblu.  Roeddwn ar y panel disgyblu yn ystod gwrandawiad cyntaf Neil McEvo… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiadau Ewrop 2 – nodiadau brysiog iawn

Cafodd y ddwy brif blaid unoliaethol efo’i gilydd y ganran isaf erioed o’r bleidlais – 22% – o filltiroedd.  Yn 2017 y ffigwr cyfatebol oedd 82.5%.  Mae‘r cwymp yng nghyfanswm y pleidleisiau hyd yn oed yn fwy trawiadol – mae’n syrth… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth fydd yn digwydd heno?

Reit, beth sydd am ddigwydd pan mae’r pleidleisiau yn cael eu cyfri heno?Y peth cyntaf i’w ddweud ydi os oes rhywun yn dweud wrthych eu bod yn gwybod i sicrwydd mae nhw’n dweud celwydd.  Yr unig ffordd hollol ddibynadwy o ddweud beth sydd am ddigw… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth fydd yn digwydd yn yr Etholiad Ewrop?

Mae’n debyg bod rhywbeth digri am y sefyllfa ryfedd lle mae llefarwyr ar ran y Blaid Doriaidd a’r Blaid Lafur yn dweud bod canlyniadau etholiadau lleol yn Lloegr yn arwydd bod yr etholwyr yn dweud wrth y gwleidyddion am sicrhau Brexit (mae Nigel Evans … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ffantasi ddi gyfnewid Llafur Arfon

Fel mae pawb sy’n gyfarwydd efo Plaid Lafur Arfon yn gwybod, mae nhw yn treulio cryn dipyn o amser ac ynni yn ffraeo – efo’i gilydd yn bennaf.  Weithiau bydd hynny yn torri i wyneb y dwr – yn amlach na pheidio (ond ddim pob tro) ar un o wefan… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Canlyniad y refferendwm fesul etholaeth

Un o nodweddion bach y refferendwm ar aelodaeth y DU o’r UE ydi’r ffaith bod y canlyniadau yn cael eu datgan fesul sir – yn hytrach nag etholaeth – ym mhob man ag eithrio Gogledd Iwerddon.  Mae yna waith wedi ei wneud gan yr Athro Chris Hanretty o… Parhau i ddarllen

: Cais bach i aelodau’r Blaid

Yn hanesyddol dydi etholiadau arweinyddol heb fod yn brofiadau cadarnhaol iawn i bleidiau gwleidyddol yn y DU – na thu hwnt o ran hynny.  Yn wir mae rhai ohonynt wedi agor holltau sydd wedi diferu gwenwyn i mewn i gylchrediad pleidiau am flynyddoe… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cais bach i aelodau’r Blaid

Yn hanesyddol dydi etholiadau arweinyddol heb fod yn brofiadau cadarnhaol iawn i bleidiau gwleidyddol yn y DU – na thu hwnt o ran hynny.  Yn wir mae rhai ohonynt wedi agor holltau sydd wedi diferu gwenwyn i mewn i gylchrediad pleidiau am flynyddoe… Parhau i ddarllen

: Cais bach i aelodau’r Blaid

Yn hanesyddol dydi etholiadau arweinyddol heb fod yn brofiadau cadarnhaol iawn i bleidiau gwleidyddol yn y DU – na thu hwnt o ran hynny.  Yn wir mae rhai ohonynt wedi agor holltau sydd wedi diferu gwenwyn i mewn i gylchrediad pleidiau am flynyddoe… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cais bach i aelodau’r Blaid

Yn hanesyddol dydi etholiadau arweinyddol heb fod yn brofiadau cadarnhaol iawn i bleidiau gwleidyddol yn y DU – na thu hwnt o ran hynny.  Yn wir mae rhai ohonynt wedi agor holltau sydd wedi diferu gwenwyn i mewn i gylchrediad pleidiau am flynyddoe… Parhau i ddarllen

: Ynglyn a chynghreirio efo’r Toriaid

Bydd y sawl yn eich plith sydd yn aelodau o’r Blaid yn gwybod bod y cwestiwn o gynghreirio efo’r Toriaid wedi gwthio i mewn i’r ymgyrch arweinyddol yn ystod yr wythnos diwethaf, gyda’r arweinydd presenol yn gwneud yn gwbl glir na fydd y Blaid yn mynd y… Parhau i ddarllen

: Ynglyn a chynghreirio efo’r Toriaid

Bydd y sawl yn eich plith sydd yn aelodau o’r Blaid yn gwybod bod y cwestiwn o gynghreirio efo’r Toriaid wedi gwthio i mewn i’r ymgyrch arweinyddol yn ystod yr wythnos diwethaf, gyda’r arweinydd presenol yn gwneud yn gwbl glir na fydd y Blaid yn mynd y… Parhau i ddarllen

: Ynglyn a chynghreirio efo’r Toriaid

Bydd y sawl yn eich plith sydd yn aelodau o’r Blaid yn gwybod bod y cwestiwn o gynghreirio efo’r Toriaid wedi gwthio i mewn i’r ymgyrch arweinyddol yn ystod yr wythnos diwethaf, gyda’r arweinydd presenol yn gwneud yn gwbl glir na fydd y Blaid yn mynd y… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ynglyn a chynghreirio efo’r Toriaid

Bydd y sawl yn eich plith sydd yn aelodau o’r Blaid yn gwybod bod y cwestiwn o gynghreirio efo’r Toriaid wedi gwthio i mewn i’r ymgyrch arweinyddol yn ystod yr wythnos diwethaf, gyda’r arweinydd presenol yn gwneud yn gwbl glir na fydd y Blaid yn mynd y… Parhau i ddarllen

: Yr etholiad arweinyddol – record etholiadol Leanne Wood

Tra nad ydi llinellau’r frwydr am arweinyddiaeth Plaid Cymru yn gwbl glir eto, un o’r materion sy’n debygol o godi (a sydd yn wir wedi codi) ydi’r tebygrwydd o ennill llwyddiant etholiadol.  Wedi’r cwbl mae Llafur wedi arwain pob llywodraeth datga… Parhau i ddarllen

: Yr etholiad arweinyddol – record etholiadol Leanne Wood

Tra nad ydi llinellau’r frwydr am arweinyddiaeth Plaid Cymru yn gwbl glir eto, un o’r materion sy’n debygol o godi (a sydd yn wir wedi codi) ydi’r tebygrwydd o ennill llwyddiant etholiadol.  Wedi’r cwbl mae Llafur wedi arwain pob llywodraeth datga… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Yr etholiad arweinyddol – record etholiadol Leanne Wood

Tra nad ydi llinellau’r frwydr am arweinyddiaeth Plaid Cymru yn gwbl glir eto, un o’r materion sy’n debygol o godi (a sydd yn wir wedi codi) ydi’r tebygrwydd o ennill llwyddiant etholiadol.  Wedi’r cwbl mae Llafur wedi arwain pob llywodraeth datga… Parhau i ddarllen

: Yr etholiad arweinyddol – record etholiadol Leanne Wood

Tra nad ydi llinellau’r frwydr am arweinyddiaeth Plaid Cymru yn gwbl glir eto, un o’r materion sy’n debygol o godi (a sydd yn wir wedi codi) ydi’r tebygrwydd o ennill llwyddiant etholiadol.  Wedi’r cwbl mae Llafur wedi arwain pob llywodraeth datga… Parhau i ddarllen

: Yr etholiad arweinyddol – record etholiadol Leanne Wood

Tra nad ydi llinellau’r frwydr am arweinyddiaeth Plaid Cymru yn gwbl glir eto, un o’r materion sy’n debygol o godi (a sydd yn wir wedi codi) ydi’r tebygrwydd o ennill llwyddiant etholiadol.  Wedi’r cwbl mae Llafur wedi arwain pob llywodraeth datga… Parhau i ddarllen

: Arweinyddiaeth y Blaid – llythyr agored at Leanne Wood

Wele lythyr agored at arweinydd y Blaid.  Os oes unrhyw gynghorydd sir arall eisiau arwyddo – a dwi’n siwr bod – cysylltwch. Annwyl Leanne Rydym yn ysgrifennu atoch fel grŵp o gynghorwyr sir o pob rhan o Gymru i fynegi cefnogaeth i’ch ym… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Arweinyddiaeth y Blaid – llythyr agored at Leanne Wood

Wele lythyr agored at arweinydd y Blaid.  Os oes unrhyw gynghorydd sir arall eisiau arwyddo – a dwi’n siwr bod – cysylltwch. Annwyl Leanne Rydym yn ysgrifennu atoch fel grŵp o gynghorwyr sir o pob rhan o Gymru i fynegi cefnogaeth i’ch ym… Parhau i ddarllen

: Arweinyddiaeth y Blaid – llythyr agored at Leanne Wood

Wele lythyr agored at arweinydd y Blaid.  Os oes unrhyw gynghorydd sir arall eisiau arwyddo – a dwi’n siwr bod – cysylltwch. Annwyl Leanne Rydym yn ysgrifennu atoch fel grŵp o gynghorwyr sir o pob rhan o Gymru i fynegi cefnogaeth i’ch ym… Parhau i ddarllen

: Arweinyddiaeth y Blaid – llythyr agored at Leanne Wood

Wele lythyr agored at arweinydd y Blaid.  Os oes unrhyw gynghorydd sir arall eisiau arwyddo – a dwi’n siwr bod – cysylltwch. Annwyl Leanne Rydym yn ysgrifennu atoch fel grŵp o gynghorwyr sir o pob rhan o Gymru i fynegi cefnogaeth i’ch ym… Parhau i ddarllen