Archives: cathasturias

Asturias yn Gymraeg: Pentref Llosg La Hoya

Ychydig km o gromlech la Chabola de la Hechicera (post cynt) mae olion pentref La Hoya, pentref a losgwyd yn ulw gan ymosodwyr dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Yn ôl y geiriadur, mae dau posibilrwydd i’r enw: naill ai Pant, sydd mor gyffredin yn Gymraeg, neu dir gwastad gyda mynyddoedd naill ochr (pant enfawr, […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Cromlechi Dyffryn Ebro

A wyddost ti fod cromlechi yn Sbaen? Dwsenni ohonyn nhw i gyd, o’r de i’r gogledd. Rwy’n dal i chwilio am restr cynhwysfawr. Mae sawl un yn Asturias, y rhan fwyaf tua’r gorllewin, gydag un nodedig yn nhref Cangas de Onis ar odre’r Picos de Europa, ond pan fuom ni am sbel fach yn ardal […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Clirio at y Gwanwyn

Mae’n debyg iawn i wanwyn y dyddiau yma ar arfordir Asturias, ond mae pob garddwr yn gwybod na ddaw o ddifri tan y Pasg. Mae’r nosweithiau’n dal yn oer a gwlith yn drwch bob bore. Ond os am fod yn barod at y gwanwyn, rhaid dechrau nawr. Y peth cyntaf yw clirio pethau sydd wedi […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Gardd y Rhyfeddodau

Ganol mis Ionawr, ac mae’r tywydd yn oer, yn heulog a heb ochenaid o wynt. Wythnos ddiwethaf daeth stormydd a glaw mawr. Popeth o fewn 6 diwrnod. Rhyfeddodau yn y lluarth: neithiwr i swper, ffa llydan ffres. Daeth rhain o blanhigion oedd wedi dod eu hunain rywbryd ar ôl y cynhaeaf ym mis Mehefin. Mae […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Llwyth o Lemwns mewn Byd Anghyfartal

Mae’n fis Ionawr, amser tocio coed. Gwaith sy’n gadael llawer o amser i’r meddwl. Iawn, o bryd i’w gilydd rhaid sefyll yn ôl ac edrych ar y goeden yn ei chrynswth, ond mater o gadw mlaen i dorri brigau unionsyth, neu frigau sy’n anelu am ganol y goeden, yw hi rhan fwyaf. Rwyf i wedi […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Deilbridd am ddim

Un o’r pethau hudolus hynny mae garddwyr trefol yn son amdano gyda hiraeth yw deilbridd. Dau beth sydd eisiau: dail, a lle i’w cadw am flwyddyn neu ragor. Mae cymaint o ddail yn cwympo yn ac o gwmpas ein gardd ni, dyw’r cyntaf ddim yn broblem. Dail y kaki. uchod.  Dail cnau ffrengig, tunelli ohonyn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Lliwiau’r Tir: amryliw

Mae’n ddiwrnod llwyd ym mhobman a gofyn chwilio am oleuni a lliw yn y stordai. Dau beth sydd wedi gwneud yn dda iawn eleni. Y cyntaf yw’r lemwns. Llenwais i fasged 15 kilo o’r goeden hon ym mis Hydref. Ac eto ym mis Tachwedd, pan dynnais i’r ffoto hwn. Mae teulu a chyfeillion – a […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Lliwiau’r Môr: llwyd

Weithiau mae’r môr yn llwyd. Ar brynhawn o aeaf, gyda’r cymylau uwchben yn ei efelychu, neu yn ei adlewyrchu, ac yn arbennig ar ddiwrnod pan fydd y gwynt wedi ei ddiffodd gan fympwy’r tywydd. Un lliw sydd ar y môr ar ddiwrnod felly, ond nid yw’n ymddangos yn unlliw. Bydd y patrwm bythgyfnewidiol yn ymestyn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Hen Feinil

Dyma’r senglau sydd ar gael: Meic Stevens y Brawd Houdini Meic Stevens Diolch yn Fawr Tebot Piws Blaenau Ffestiniog Y Nhw Siwsi Ac Eraill Nia Ben Aur Yr Hennessys Lawr ar lan y Môr Amen Corner Gin House Y 2 Meic Stevens wedi colli’r cloriau papur mewnol. Brawd Houdini, Tebot a Siwsi gyda’m henw i […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Anthem y Bobl

Roedd clywed Hen Wlad fy Nhadau yn atseinio o gwmpas stadiwm ar ôl stadiwm yn ystod Pencampwriaeth Pêl-Droed Ewrop yr haf yma yn wefreiddiol. Cyn hynny, efallai bod yr hen gân wedi mynd dipyn bach yn ystrydebol, yn swyddogol. Ond yn awr mae wedi ei ailfeddiannu gan y bobl. Yn Asturias, o fewn y 5 […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: La Rioja 01

Y peth cyntaf sydd rhaid ei wneud wrth gyrraedd ardal gwinllannau a gwindai y Rioja yw ymgynefino å thirlun newydd. Mae talaith La Rioja yng ngogledd Sbaen, sy´n ffinio å Gwlad y Basg. Ac mae´r rhan fwyaf o´r diwydiant gwin o fewn y dalaith honno, gyda nifer llai o bodegas yn nhalaith Alava (la Rioja […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Cloddio Hanes y Cymoedd

Mae Asturias yn fach. Awr yn y car o fan hyn ar yr arfordir i ganol y mynyddoedd. Awr hefyd i gyrraedd cymoedd glofaol canol y dalaith. Yr wythnos hon buom ni ar drip gyda chyfeillion, taith i ardal sy´n gofyn ei chymharu ag ardal maes glo Cymru. Darnau o hanes yw´r tyrrau hyn i […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: 3 chynnig i gallego?

Heddiw bydd aelodau senedd Sbaen yn cyfarfod i bleidleisio dros brif weinidog newydd. Nhw yw’r rhai a etholwyd ym mis Mehefin, ar ôl i’r ymgais cyntaf fethu.  Bryd hynny doedd gan y PP geidwadol ddim digon o seddi, a’r PSOE chwith-ganol ddim digon o galon i ddod i gytundeb â phlaid wrth-llymder Podemos a’r pleidiau […] Parhau i ddarllen

Bant i Bilbo

Neges yw´r cofnod hwn i’r sawl sydd heb ymweld â dinas Bilbo (Bilbao) – cer! Fues i erioed yno 30 mlynedd yn ôl pan oedd yr afon yn ffiaidd o frwnt a hen ffatrioedd yn araf adfeilio ar hyd ei glannau. Ond ers agor Oriel Guggenheim ym 1997, mae pethau wedi gwella’n aruthrol, medd ein […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Cinio, cinio, cinio

Tri pheth sy’n denu ymwelwyr i Asturias: y traethau, y mynyddoedd, a’r bwyd. Yn ystod yr haf bydd ein cyfeillion – a ninnau – yn paratoi bwyd ac yn gwahodd 12, hyd at 20, i giniawa. Cinio canol dydd, gan ein bod ni yn Sbaen. Cinio 4 o’r gloch, mewn gwirionedd, erbyn bod pawb wedi […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Diwrnod o Haf

Mae’n 6 o’r gloch y bore, a’r brain yn dechrau anesmwytho yn y coed gerllaw. Clywaf geiliog drws nesaf yn clochdar i gyfarch ei ddiwrnod newydd. Ac yma yn y tŷ mae’n dal yn boeth, a minnau’n ffaelu cysgu. Dim ond haenen denau o wlith sydd wedi bod y ddeuddydd diwethaf, a rhaid dwrhau’r planhigion […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Gegin: Brechdan

Bydd y dilynwyr cyson yn gwybod bod fy syniadau am beth i baratoi i ginio yn dibynnu gymaint ar beth sydd dros ben yn yr ardd neu’r stordy ag unrhyw beth arall. Ar hyn o bryd, ffa. Ffa mawr gwyn Asturias, fabes, prif gynhwysyn y fabada. Ond maen nhw hefyd yn cydorwedd yn dda iawn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dim byd eto

Ga’i ymddiheuro i unrhyw un sydd yn chwilio am newyddion ar etholiad Sbaen. Rwy’n teithio’n ddiwifi heddiw felly’n methu dilyn y stori. Ond fe ddaw rhywbeth cyn bo hir Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dihuno

(Dyma’r ail gynnig ar bosto blog heddiw: aeth rhywbeth o’i le wrth geisio cyhoeddi’r cyntaf.) Dihuno heddiw fel petawn i mewn gwlad estron. Mewn gwlad lle roedd cymaint o’m cydwladwyr wedi llyncu celwyddau fesul llwyaid cyn torri croes ar y papur pleidleisio. Ga’i ddweud yn blaen: dydw i ddim yn credu bod yr Undeb Ewropeaidd […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dihuno

(Dyma’r ail gynnig ar bosto blog heddiw: aeth rhywbeth o’i le wrth geisio cyhoeddi’r cyntaf.) Dihuno heddiw fel petawn i mewn gwlad estron. Mewn gwlad lle roedd cymaint o’m cydwladwyr wedi llyncu celwyddau fesul llwyaid cyn torri croes ar y papur pleidleisio. Ga’i ddweud yn blaen: dydw i ddim yn credu bod yr Undeb Ewropeaidd […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Gyda’n Gilydd y Gallwn

Yfory, 20fed Mehefin, bydd hi’n chwe mis ers etholiad Sbaen. Ddydd Sul, 26ain, daw un arall. Roedd y canlyniad ym mis Rhagfyr mor agored o ran y bedair prif blaid na fu’n bosib ffurfio llywodraeth: nid gan blaid unigol, nid gan glymblaid, nid hyd yn oed drwy gytuno i gydweithio ar fesurau ariannol. Oherwydd hynny, […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Lluarth: Codlysiau

Rydym ni wedi bod yn bwyta pŷs o’r cae, a ffa llydan hefyd, ers bron i bythefnos. Pŷs crwn ydyn nhw, coden ifanc anaeddfed yw hon, a’r ffa llydan sydd i’w gweld yn y cefndir. Bydda’i’n mynd ar hyd y rhesi bob dydd yn pigo digon i swper, felly daw mwy. Ac wrth droi ffordd […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Am Dro Bach

Mae cerdded tua´r clogwyni yr amser hyn o´r flwyddyn fel camu nøl i´mhlentyndod. Gwair gwyllt y cloddiau’n ymestyn o boptu’r heol fach i gwrdd rywle uwch fy mhen, yn union fel cardded adref o’r bws ysgol slawer dydd. Digon tebyg yw’r tirwedd, yr hindda a’r defnydd y mae amaethwyr wedi ei wneud o’r tir:  caeau […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Gogledd i’r De

Ffrainc, hynny yw. Roeddem ni wedi trefnu hwylio fel arfer o Portsmouth yn syth i Santander yng ngogledd Sbaen, dim ond awr o gartref. Ond oherwydd problem gyda’r bad, rhaid oedd mynd i Ffrainc, a gyrru lawr i Sbaen drwy Nantes a Bordeaux. Mae’n bosib felly y bydd hwn o ddiddordeb i’r rhai fydd yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Uno’r Chwith

Doedd gen i ddim hawl pleidleisio yn etholiad Sbaen nag yn etholiad Cymru, ond efallai bydd sylwadau rhywun sy’n gwylio o’r tu fâs yn ddiddorol. Dyw’r ddwy sefyllfa post-etholiad ddim yn union ‘run peth, yn amlwg. Ond mae nifer o arweddion tebyg yr hoffwn i dynnu sylw atynt. Yng Nghymry, fel yn Sbaen, mae ddau […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Cae: Edrych Nôl a Mlaen

Dim ond dwy flynedd yw hi ers inni brynu’r cae gyferbyn â’r tŷ. I fod yn fanwl gywir, tri-chwarter y cae, achos mae un rhan o hyd yn cael ei defnyddio’n borfa gan gymydog sy’n pesgi lloi. Daeth cymydog arall i aradu, ac o fewn chwe mis roeddem ni’n mwynhau cynhaeaf da o ffa, a […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Mynydd y Teras

Dyma’r gadwyn o fynyddoedd sy’n codi i’r dde o tŷ ni, y mynyddoedd y byddwn yn eu gweld bob awr o’r dydd o’r teras – onibai bod niwl yn eu cuddio. Mae sawl enw lleol ar rannau o’r gadwyn, ond Sierra Cueva Negra (yr ogof ddu) yw’r un a glywir fwyaf am y cwbl. A […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Cam tuag at Lywodraeth?

Brynhawn yfory am 15.30 amser Cymru, bydd uwch gynrychiolwyr tair plaid yn ymuno gyda’i gilydd am y tro cyntaf i geisio ffurfio llywodraeth yn Sbaen. Mae tri mis a hanner wedi mynd heibio ers yr etholiad, pan enillodd y PP (ceidwadwyr) y nifer fwyaf o seddi ond yn bell o fod yn ddigon i reoli, […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Lluarth: Gwersi’r Gwanwyn

Bydd y wers gyntaf yn gyfarwydd: sdim diben rhuthro i hau na phlannu pan na fydd y tywydd wedi gwells digon, tymheredd y pridd wedi codi a’r gwyntoedd oer wedi gostwng. Rydym ni wedi dysgu’rt ail hanner, ond yn dal yn hau mewn potiau’n rhy gynnar yn fy marn i – mae’r gegin yn llawn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Gegin: Marmalêd

Mae 10 kilo o farmalêd yn gorwedd yn dawel mewn potiau ar y silff. Dim ond dal un o flaen y ffenestr ac mae lliw’r haul yn torri ar draws diwrnod llwyd. Doeddwn i erioed wedi gweithio marmalêd o’r blaen. Doedd e ddim chwaith yn rhywbeth fyddai fy mam yn gwneud, felly dechrau o’r dechrau […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Chwyldro a Dim Llai! ?

Mae Sbaen o hyd heb lywodraeth. Methiant fu ymdrech Pedro Sanchez a’r PSOE i ennill pleidleisiau mwyafrif yr aelodau seneddol, er gwaethaf, a hefyd oherwydd, ei gytundeb gydag un o’r pleidiau newydd, Ciudadanos. Roedd ceidwadwyr y PP wrth gwrs yn ei erbyn, ond beth am y gweddill. Beth am Podemos? Mae Podemos yn blaid ar […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dygŵyl Dewi

gan ddymuno diwrnod llawen i bawb
 

Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Syrcas

Ddydd Mawrth nesaf, drannoeth Dydd Gŵyl Dewi, bydd senedd Sbaen yn pleidleisio ie neu nage i ymgais arweinydd y PSOE, Pedro Sanchez, i fod yn brif weinidog. Mae e wedi llwyddo i ddod i gytundeb gydag un o’r pleidiau newydd, Ciudadanos, fydd yn ei gefnogi gyda’i 40 aelod. Dyw 5 pwynt y gytundeb ddim yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Casino

Wrth reswm bydd y sawl sy’n darllen hwn yng Nghymru yn canolbwyntio ar ddechrau’r ymgyrchoedd efeilliaid ar gyfer y Senedd a refferendwm Ewrop. Ond mae Sbaen yn dal heb lywodraeth ar ôl deufis. Wedi methiant y PP (ceidwadwyr) i ffurfio clymblaid, mae arweinydd y PSOE yn dal i gynnal trafodaethau gyda’r ddwy blaid newydd, Podemos […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Neb yn Hwylio Heno

Rwy’n falch i ddweud ein bod ni wedi hwylio o Asturias wythnos yn ôl, cyn i storom Imogen gyrraedd gogledd-orllewin Ewrop. Mewn gwirionedd, hwylio o Cantabria fyddwn ni, achos mae’r gwasanaeth oedd i fod i dechrau o Gijón wedi darfod, felly Santander yw’r unig ddewis. Fel arfer mae’n daith hyfryd: Ond dim bob tro! Brittany […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Straeon diweddar: Diweddaru

Mae Sbaen yn dal heb lywodraeth, chwech wythnos ar ôl yr etholiad cyffredinol. Mae’r cyn Brif Weinidog, Mariano Rajoy (PP), sy’n dal i weinyddu’r wladwriaeth er na all wneud deddfau newydd, wedi gwrthod mynd i bleidlais ar ei arweinyddiaeth ef achos nad oes digon o gefnogaeth ganddo yn y Cortes, y brif siambr. Tro Pedro […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tynged Tywysoges

Mae chwaer brenin Sbaen (a merch yr un blaenorol y bu’n rhaid iddo ildio’r goron) o flaen ei gwell mewn llys ym Mallorca. Cristina de Borbón, gyda’i gŵr, ynghŷd â chyn-lywydd cymuned Ynysoedd y Baleares a nifer o swyddogion, yn wynebu rhestr o gyhuddiadau’n ymwneud â thwyll, llygredd ariannol a dwyn arian cynhoeddus. Ar ôl […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Pwy sy’n Rheoli?

Ei chael hi´n anodd dilyn hynt a helynt Byw Celwydd? Bydd yn ddiolchgar nad wyt ti’n byw yng Nghatalwnia, nac unman arall yn Sbaen, ac yn dal i ddisgwyl llywodraeth newydd fisoedd ar ôl yr etholiadau. I fod yn fanwl gywir, y cwestiwn yw pwy fydd yn ein rheoli? Cwestiwn yr oedd pawb yn disgwyl […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Ystwyll Asturias

Gŵyl dra gwahanol yw dydd yr ystwyll yn Asturias i’r hyn sy’n cael ei ddathlu yng Nghymru. Diwrnod olaf Nadolig, amser i dynnu’r addurniadau, tacluso’r goleuadau bach a chael gwared ar y goeden am flwyddyn arall. Yn Sbaen, diwrnod ymweliad y doethion yw hi, i’r crefyddol a’r anffyddiwr fel ei gilydd. Achos ymweld y maen […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tân y Gaeaf

Gobeithio bod amynedd, os nad diddordeb, ond rhaid imi nodi’r tywydd rhyfedd eleni (eto) a’r canlyniad gwael ddaeth ohono. Yma ar arfordir Asturias mae wedi bod cyn dwymed â’r haf. Dyw’r planhigion ddim yn deall chwaith beth yw’r byd newydd yma – mae dail gleision y gwanwyn yn ymddangos ar y coed ffrwythau a’r jasmin […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: A Blwyddyn Newydd Dda

Diwrnod yn yr ardd heddiw. Tocio’r hortensias. Dyw e ddim yn waith anodd ond mae’n cymryd amser. Dianc felly i’r clogwyni lle’r oedd y gwynt o’r gorllewin a llif y môr o’r gogledd yn gwthio dŵr lan y twneli cul yn y graig, iddo ffrwydro dros y tir. Camu nôl i’r bae, a gweld enfys […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Nadolig llawen

a blwyddyn newydd dda! Mae diwrnod Nadolig ei hun yn weddol dawel yn Sbaen. Ar noswyl Nadolig,  nochebuena, mae pawb yn gwledda: bwyd môr, pysgod, neu gig oen fel arfer. Ac yn ôl y traddodiad, y Reyes – y brenhinoedd, neu’r doethion, sy’n dod ag anrhegion i’r plant, a hynny ddim tan 6 Ionawr, Gŵyl […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Etholiad Sbaen: Ffurfio Llywodraeth

Ddeuddydd cyn y Nadolig, aeth arweinydd y PSOE (democratiaid cymdeithasol) i dŷ swyddogol prif weinidog Sbaen i gyfarfod ag arweinydd y PP (ceidwadwyr). Roedd Mariano Rajoy wedi gwahodd Pedro Sánchez er mwyn ceisio cael cefnogaeth yn y bleidlais ar gyfer ‘arlywydd y llywodraeth’ (h.y. prif weinidog) yn y llywodraeth fydd yn cael ei ffurfio ar […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Etholiad Sbaen 20.12.15

Heddiw yw diwrnod olaf yr ymgyrchu etholiadol. Am hanner nos, bydd y ‘cyfnod ystyried’ yn dechrau, heb arolygon barn, heb ganfasio, heb areithio na newyddion. Dyna’r ddeddf. Wedyn ddydd Sul, bydd etholwyr Sbaen yn cael y cyfle i fynegi barn ar lywodraeth Mariano Rajoy a’r PP (ceidwadwyr). Byddant hefyd yn mynegi barn, neu deimlad, ar […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Seidr 2015

Mae’r seidr newydd yn y gasgen lle bydd yn eplesu’n dawel dros y misoedd nesaf. Roedd yr afalau wedi eu casglu ers tro ac wedi bod mis yn aros ar gyfer y broses nesaf. Dim ond afalau ar gyfer y ford sy’n cael eu pigo, mae’r gweddill yn cael disgyn a’u casglu o’r llawr. Ar […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Blodau Hir eu Hoes

Wedi bod o gwmpas yr ardd heddiw rhwng y cawodydd, a dyma rai o’r blodfau sy’n dal i ddenu gwenyn mentrus Tachwedd. er gwaetha’r gwynt a’r glaw, ac ambell i noson oer, maen nhw yma o hyd.   Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Sbaen, ISIS, Etholiad

Llai na mis i fynd tan etholiad cyffredinol llywodraeth Sbaen, ac mae’r prif weinidog Mariano Rajoy yn gwneud ei orau glas i ohirio penderfyniad ar ddanfon milwyr Sbeinig i helpu Ffrainc ar ôl yr ymosodiadau. Nid bomio Siria sydd mewn golwg yma, ond hala dynion a menywod i Affrica, i gymryd lle unedau byddin Ffrainc […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Haf Bach Sant Martin

Mae dau haf bach i gael yn Asturias: hwnnw ym mis Medi sy’n fwy cyfarwydd yng Nghymru ac yn dwyn enw Mihangel Sant, ac un arall yng nghanol mis Tachwedd oddeutu gŵyl Sant Martin (11eg). A bois bach mae hwn wedi bod yn haf gwerth ei gael eleni. Cerdded o gwmpas mewn sandalau a llewys […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tynnu at Galan Gaeaf

Mae’r cynhaeaf drosodd. Y rhewgell yn llawn, pob jar wedi cael dod mâs ar gyfer cyffaith, y cnau Ffrengig wedi cymryd eu lle yn y stafell sbâr. Ar y corredor (balconi) ac o dan do’r hen garej mae ffa yn sychu. Mae angen aer arnyn nhw, ond nid glaw. Yn anaml y daw’r glaw o’r […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tynnu at Galan Gaeaf

Mae’r cynhaeaf drosodd. Y rhewgell yn llawn, pob jar wedi cael dod mâs ar gyfer cyffaith, y cnau Ffrengig wedi cymryd eu lle yn y stafell sbâr. Ar y corredor (balconi) ac o dan do’r hen garej mae ffa yn sychu. Mae angen aer arnyn nhw, ond nid glaw. Yn anaml y daw’r glaw o’r […] Parhau i ddarllen