Archives: cathasturias

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Blodau Cynnar

Maen nhw’n dweud taw heddiw fydd diwrnod olaf yr oerfel a’r glaw – am sbel, yn achos y glaw, ond am fisoedd yn achos yr oerfel. Rwy’n edrych ymlaen at gadw’r welis yn lle eu gwisgo nhw bob dydd. Ac o’r diwedd mae’r coed ffrwythau’n mentro agor ambell i flodyn cynnar. Y coed eirin sy’n […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tymor Egino

Mae’r tywydd wedi ein cadw ni rhag y lluarth, a phethau eraill wedi’m cadw i rhag y blog. Ond mae pethau’n dechrau symud. Neu godi yn hytrach, o’u compost. Rhai o’r cannoedd o flychau sydd gyda ni o gwmpas y tŷ – sawl math o domato, corbwmpenni, a chennin. Tomatos eto fyth, a wynwns ‘melys’ […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Gegin: Torth Surdoes

Wedi cael blas ar fara surdoes yn nhŷ cyfaill, penderfynais i fynd ati i bobi. Roedd y broses yn ddigon hawdd, ond rhaid meddwl amdano fe mewn da bryd, oherwydd: yn gyntaf, mae angen toes cychwyn. Mae hyn yn cymryd 5-7 diwrnod. Jar Kilner wnes i ddefnyddio, maint 1.5l, roedd hynny’n rhoi digon o le […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Coed Hen a Newydd

A fydd 2015 yn flwyddyn dda i’r cnau cyll? Mae’r cynffonau ŵyn bach yn niferus iawn. Cefn Bolahaul, y cae newydd, yw hwn. Coed cyll heb eu trin ers oesoedd, gydag ewcaliptus y tu ôl iddyn nhw ar y graig, a choeden cnau Ffrengig yn dal yn noeth wrth eu hochor. Felly beth sydd rhaid […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Berllan: Diogelu

Mae nifer y coed ffrwythau’n cynyddu drwy’r amser, yn enwedig nawr bod mwy o dir gyda ni. Nid bob un sy’n llwyddo: mae cyfeilles wedi addo bricyllen newydd imi ar ôl  i ddwy farw. Mae’n dod wrth ei chwaer yng nghyfraith yn Caceres, yn bell i’r de ac yng nghanol y meseta – cawn weld […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Gaeaf Go Iawn

Rwy’n siŵr bod nifer o’r garddwyr sy’n ymweld â’r blog hwn wedi syrffedu arna’i’n disgrifio’r gaeafau mwyn (ond gwlyb) yr ydym yn eu mwynhau ar arfordir Asturias. Wel nid eleni. Ddydd Sadwrn diwethaf, ar ôl y gwynt daeth tyrfe a llucheidi (mellt a tharanau) ac am 9 o’r gloch y bore fe gyrhaeddodd y ddau […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Storm ar Gyrraedd

Paratoi oedd hi heddiw. Mae pobl y tywydd yn darogan glaw mawr (eira yn y mynyddoedd) a gwyntoedd cryfion iawn dros y tridiau nesaf. Torri coed tân felly, a chlirio popeth o’r teras a’r ardd fyddai’n debyg o gael eu chwythu bant. A gweithio digon o fwyd i gadw ni i fynd os bydd y […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Ffrwythau’r Gaeaf

Ffrwythau wedi’u cadw oedd ffrwythau gaeafau fy mhlentyndod – wedi eu rhesu’n dwt ar silffoedd y sied, wedi eu rhewi, neu’u sychu, neu eu trawsnewid yn gyffaith neu’n surop. (Oes gair gwell na surop? achos yn bendant dydyn nhw ddim yn sur.) Ond nawr ein bod ni yma yn nwyrain Asturias, mae gyda ni ffrwythau […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 15: Gwrthod Gwenwyn yr Aur

Yn Esquel, prif dref Cwm Hyfryd, roedden nhw i’w gweld ym mhobman. Ar ffenestri siopa, mewn tai, ac wedi eu peintio’n fawr ar welydd y strydoedd canolog. Yn erbyn mwyngloddio, yn amlwg: ond beth yw’r bygythiad? Mae’r ateb i’w ganfod yn y gofyn byd-eang am aur ac arian. Yn nhalaith Chubut, sy’n cynnwys rhan helaeth […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 14: Darn Bach o Hanes

Yng nghanol tref Esquel yng Nghwm Hyfryd mae siop o fath oedd unwaith yn gyffredin ond sydd yn awr fel darn o hanes byw. Ar gornel Stryd 9 de julio a Stryd 25 de mayo saif Los Vascos. Ac mae mor boblogaidd, pan ddaeth hi’n fwriad gan y perchnogion foderneiddio’r lle, cafwyd deiseb yn ei […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 13: Hoe Fach yn Chile

Roedd y rhan fwyaf o’r daith yn llawn gweithgaredd: naill ai gyrru cannoedd o km neu gerdded o gwmpas yn dysgu am y byd newydd. Ac yn ceisio cael y cwbl i wneud synnwyr yn ein pennau bach Ewropeaidd. Ond bob hyn a hyn fe gymeron ni ddiwrnod bant, diwrnod i’r brenin fel byddai’r hen […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 12: Torri Coed Glyn Palena

Un o’r cerddi mwyaf trist imi erioed yw ‘Torri Coed Glyn Cynon’ sy’n disgrifio dyfodiad diwydiant a darfod y goedwig. Ond cyn imi deithio drwy ardal Aysen yn ne  Chile doeddwn i erioed wedi gweld olion diweddar gweithred tebyg.   Mae’n werth clico i weld y llun maint llawn: cae o borfa heb yr un […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 11: Croesi’r Ffin

Ar ôl wythnos ar yr heol yn y camioneta roeddem ni wedi arfer â golygfeydd hir ac eang, diffeithwch y tir o’n cwmpas, a’r graean o dan yr olwynion. Clawr meddal oedd cefn y fan, felly bu’n rhaid inni ddodi’r bagiau teithio i gyd o fewn sachau plastig er mwyn eu cadw rhag y llwch […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 10: Cwm Hyfryd

Mae’r bws o Gaiman yn gadael teithwyr yn Esquel, tref fwyaf  ‘yr Andes’. Dyma enw Cymry Patagonia ar yr ardal wrth odre’r mynyddoedd, lle sefydlwyd cymuned Gymraeg ugain mlynedd ar ôl trefi’r arfordir a’r dyffryn. Yn Esquel, a hyd yn oed yn Nhrefelin (Trevelin yw’r sillafiad lleol), mae’n anoddach dod o hyd i’r Cymry Cymraeg, […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 09: Croesi’r Paith

Roeddem ni wedi meddwl cymryd un o’r bysus servicio cama (gwely) a theithio rhwng Gaiman ac Esquel dros nos – arbed noson mewn gwesty, defnyddio pob awr oedd gyda ni i weld pethau Patagonaidd. Ond rwy’n falch iawn ein bod ni wedi gwrando ar gyngor pobl y Dyffryn, achos nid yn unig y byddem ni […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 08: y Dyffryn

Heddiw ar arfordir Asturias mae’n ddiwrnod llwyd a llaith, ond yn syndod o fwyn. Fis yn ôl roeddwn yn mwynhau tymheredd uchel a gwynt cryf yr ochr draw i’r Iwerydd, lle mae Dyffryn Chubut yn nesau at y môr. Prif sbardun y daith oedd ymweld â’r Wladfa, ychydig cyn y dathliadau mawr 1865-2015. Ond fel […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 07: Coed Cyn Crist

Rhwng Cwm Hyfryd a mynyddoedd yr Andes mae nifer o lynnoedd, a choedwigoedd o’u cwmpas, sydd erbyn hyn yn Barc Genedlaethol. Mae’r llynnoedd hirgul, yr afonydd a’r rhewlifoedd, a’r anifeiliaid sy’n byw yno i gyd yn bwysig, ond enwid y parc ar ôl y trigolion mwyaf hynafol : Los Alerces. Mae’n debyg taw cael yr […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 06: Deinosor Mwya’r Byd

Ffermydd mawr, anifeiliaid mawr, coed mawr – sdim rhyfedd fod gan Batagonia hefyd deinosor sydd nid yn unig yn fawr, ond ‘y mwyaf sydd wedi ei ddarganfod erioed’. Ond beth sydd efallai yn rhyfedd, a diolch byth ei fod yn wir, yw bod gwaith ymchwil ar esgyrn yr hen ddeinosor, a rhai o’r esgyrn eu […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 05: yr hen Goedwig

Y Paith. Gair Cymru’r Wladfa am i diffeithwch y tu fâs i’w tir âr yn Nyffryn Chubut. O deithio drwyddo heddiw yn gerrig sychion a llwyni bach pigog, ni fyddai neb yn meddwl bod hyn unwaith yn arfordir, rhannau ohono o dan y môr am filiynau o flynyddoedd. Na chwaith bod afonydd anferth yn llifo […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 04: Bwyd

Un peth mae pawb yn gwybod am yr Ariannin, a Phatagonia fel rhan o’r wlad honno, yw eu bod yn bwyta lot o gig. Lot o stêc, i fod yn fanwl gywir. A rhaid imi ddweud bod hyn yn hollol wir, cyhyd ag y mae tai bwyta yn y cwestiwn. Mae pobl yn dal i […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 03: Ogof y Dwylo

Un o Safleoedd Treftadaeth Byd UNESCO yw la Cueva de las Manos, ac yn un o’r pethau yr oedd yn rhaid imi eu gweld yn ystod ein taith ym Mhatagonia. A gan ei bod yn 600km i’r de o Gwm Hyfryd, un na fydd ar restr y rhan fwyaf sy’n ymweld â’r Wladfa. Efallai bydd […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 02: Bywyd Gwyllt yr Arfordir

Dechrau’r daith, tipyn i’r de o Borth Madryn lle glaniodd y Cymry cyntaf yn y Mimosa ym mis Gorffennaf 1865. Penderfynu yn erbyn Penrhyn Valdez, canolfan twristiaeth bywyd gwyllt yr ardal, a cheisio rhywbeth gwahanol. Mae’r traeth eang hwn ar fôr Iwerydd yn edrych fel lleoliad un o raglenni dogfen David Attenborough – ac roedd […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia: 01: Cyn Mynd

Nôl yn hemisffer y gogledd! Ar ôl tair wythnos o deithio drwy Patagonia, hoe fach. Wedi cerdded drwy anialwch, coedwig law, dolydd afon a chanionau, dan haul 29C, mewn glaw trwm a hyd yn oed rhew dros nos. Wedi gwlychu bysedd fy nhraed ym Môr yr Iwerydd a’r Môr Tawel. Wedi gweld eliffantod môr a […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Antur Austral

Fydd dim byd yn ymddangos ar y blog am dipyn bach: bant i Batagonia heno! A gan fod diffyg wiffi, a hyd yn oed diffyg trydan, yn rhai o’r llefydd nid wyf yn mynd i afradu amser yn dechnolegol, ond yn hytrach tynnu lluniau, ac ysgrifennu nodiadau hirion, a dweud yr hanes pan ddof yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tomato Du Domato!

Daeth haf bach Mihangel â salwch yn ei sgîl. Rydym ni wedi hen arfer a cheisio diogelu’r tomatos (a’r tato) rhag y llwydni sy’n dod ym mis Mehefin ac yn gynnar ym mis Gorffennaf pan fydd y dymheredd yn uchel a’r aer yn llawn gwlypdra. Eleni, yn y cae newydd a gan dywydd sych, os […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tagu ar Fraster Llygredd

Bron bob tro y bydd rhywun yn edrych ar y newyddion yn Sbaen, mae achos newydd o lygredd wedi codi. A’r hyn sy’n ein siglo ni eleni yw y bobl sydd wedi bod yn derbyn arian cyfrinachol ac yn ei gelu mewn gwledydd tramor. Nid y PP adain-dde arferol a’u cyfeillion busnes, ond rhai o’r […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Catch-22

Prif ddadl llywodraeth Sbaen wrth geisio cael y llys i wahardd refferendwm Catalwnia yw hyn: does gan Catalwnia ddim o’r hawl i gynnal refferendwm, hyd yn oed ar ffurf ymgynghorol, oherwydd nad oes ganddi sofraniaeth. Ond pe bai sofraniaeth ganddi, fyddai ddim angen y refferendwm presenol! Rwy’n siŵr bod stori’r datblygiadau dyddiol yn cael sylw […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Gegin: Sorbe Mari Waedlyd

Dyma gofnod i’r sawl sydd wedi cael llond bol – am heddiw, beth bynnag – o ddarllen am refferendwm yr Alban a’i ganlyniadau posib. Mae’r tomatos yn cyrraedd y gegin o’r cae newydd fesul kilo, bob dydd. A minnau wedyn yn ceisio meddwl am bethau newydd i wneud gyda nhw. Edrych o dan ‘tomates’ yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Fiesta, Pryd, Cegin

Diwrnod prysur iawn! Ben bore (wel 10 o’r gloch) dyna lle’roeddwn yn torri kilo a hanner o domatos, a thynnu’r sudd a’r hadau, ac ychwanegu olew a sudd lemwn a phersli a mintys, fy nghyfraniad i at bryd cyfeillion nes ymlaen. Wedyn i Nueva de Llanes i fiesta’r Cristo.   Gorymdaith fawr ar ôl yr […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Ariannin Parod

Yng nghanol yr holl gynaeafu, tomatos a ffigys a ffa, rwyf i wrthi’n brysur yn trefnu taith i Batagonia’r mis sy’n dod. Byddwn yn ymweld â threfi’r Wladfa, ond hefyd yn mentro i’r de ar hyd yr enwog Ruta 40 – cawn weld pa mor bell y cyrhaeddwn ni. Un peth sydd wedi fy nharo […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Yn Ol i Luarth

Dim ond wythnos bant (i briodas) ac mae’r chwyn bron cyn daled â’r ffa. A’r tomatos yn rhwygo brigau’r planhigion. Llwyddais i brosesu 3kg o domatos heddiw, yn gyffaith tomato tsili ac yn saws i fynd gyda spageti heno. Ein garlleg ni a’n pupurod poeth ni hefyd! Ac mae’r gŵr wedi bod drwy’r dydd yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Ffrwyth y Ddaear

Rydym ni ar ddechrau’r tymor pan fyddaf yn treulio mwy o amser yn y gegin nag yn y lluarth. Weithiau mae fel petai bob tro rwy’n agor drws y teras mae rhyw lysieuyn neu ffrwyth newydd ar y ford. Ond roedd hyn yn rhywbeth arbennig. Mae cyfaill inni’n ennill ei damaid wrth chwilio am fadarch […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Esgeulus!

Rwyf i wedi bod yn esgeuluso´r blog a´r lluarth. Wythnos gyfan o fiesta yn y pentref, gyda chyfeillion, ac yn fwy na dim ar lan afon Sella i weld y ras ceufadau. (Heb sôn am daith tridiau i Gymru ar gyfer priodas.) Mwy am rheiny pan gaf i amser. Heddiw, nôl i’r gwaith beunyddiol o […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Mae’r Lluarth yn Sych

Mae’r lluarth yn sych, a phobman arall hefyd. Dim mwy na phedwar diferyn, ys dywedan nhw fan hyn ‘cuatro gotas’, ers bron i dair wythnos. Anarferol iawn i Asturias, hyd yn oed yng nghanol haf. Gyda’r sychder, daw’r morgrug yn eu miloedd. Bob tro rwy’n clirio chwyn neu iorwg dyna nhw’n rhedeg am eu bywydau. […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Hoff Win yr Haf

Daw hirddydd haf â chwant gwin pinc, rosé, rosado, neu clarete. Mae’r ddau enw olaf yn cael eu defnyddio yn Sbaen i ddynodi gwin o bob lliw pinc, o’r ceirios dyfnaf i’r awgrym lleiaf mewn gwin golau. A rhaid cyfaddef eu bod nhw’n cael eu defnyddio yn gyfystyron. Ac i’r sawl sydd yn eu hyfed […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Lluarth: Ffrwyth a Phethau Eraill

Nodyn bach cyn inni fynd lan i’r bar i gefnogi’r Ariannin! Mae rhai o’r cwrens duon yn y cae newydd, a brynwyd yn gynharach eleni yn flwydd oed, wedi dwyn ffrwyth. Siŵr nad ydyn nhw ddim i fod i wneud hynny, ond mae’r cynnyrch bach wedi mynd at gwrens yr hen lwyni i weithio cyffaith, […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Newyddion o’r Cae Newydd

Roedd llai o chwyn na’r disgwyl pan ddaethom ni nôl. Diolch i’r tywydd sych am hynny. Ond un peth yr ydym ni wedi sylweddoli gan fod maint y tir wedi cynyddu gymaint yw bod angen cerdded o gwmpas bob rhan ohono o leiaf bob yn eilddydd er mwyn dal y chwyn bach cyn bod nhw’n […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Adolygiad: The Crucible

Wedi bod yn Llundain am ychydig ddyddiau, ac wedi llwyddo i gael tocynnau i weld un o brif ddramau Arthur Miller, The Crucible, yn yr Old Vic. Newydd agor am wythnos o ragberfformiadau  yr oedd, ac ambell i beth yn dal yn flêr ac ambell i linell yn mynd ar goll – ond bois bach […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Mefus Newydd

Wps mae’r amser wedi llithro heibio heb imi ysgrifennu dim am ddatblygiad y lleuarth yn y cae newydd. Y gwir amdani yw bod y tywydd wedi bod cystal – yn heulog dwym – ein bod wedi gweithio oriau hirion ac os nad yn gweithio buom ni’n nofio neu’n cerdded neu’n bwyta cinio gyda chyfeillion. (Congren […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Y Rhod yn Troi

Weithiau, efallai, bydd barn y bobl yn gorfodi´r cyfryngau i newid eu sbin ar straeon gwleidyddol. Nos Sadwrn ymddangosodd erthygl ar flaen tudalen El País oedd yn honni, yn ei bennawd ac yn y frawddeg agoriadol, bod ‘mwyafrif o Sbaenwyr o blaid y brenin nesaf, Felipe’. O ddarllen ymhellach, roedd hyn yn ffrwyth arolwg barn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Ffarwel ag un Brenin

Mae brenin Sbaen, Juan Carlos, wedi ildio’r orsedd. Ond gan taw ei fab Felipe fydd yn cymryd ei le, fawr o newid fydd. Mwy heno pan gaf i amser: mae’n ddiwrnod da i fod yn y cae. (Rai oriau wedyn)   Grym ystrydeb ei gwirionedd. Ystrydeb erbyn hyn yw dweud taw’r un rhwyg sydd yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Y Coed Afalau a Phlanhigion Eraill

Wyddwn i ddim fod afal Enlli’n oedi gymaint cyn blodeuo. Roeddwn i wir wedi dechrau becso am y goeden fach, oherwydd y golwg crin oedd ar y blagur.  Ond dyma hi nawr yn ei blodau a’i dail, a diolch byth mae un o’r coed seidr yn dal i flodeuo felly mae gobaith y bydd yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Pesto Persli

Mae persli llynedd wedi dechrau mynd yn goesau hir caled yn barod i flodeuo. Dim byd i’w wneud ond ei dynnu fe, gan adael dau blanhigyn er mwyn cynhyrchu hadau. Gwerth tri phersli sydd yn y colander uchod! Cymysgu’r cwbl yn y peiriant bwyd gyda garlleg, cnau Ffrengig a chaws dafad, a’i ysgafnhau wedyn gyda […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Lleuarth: Paratoi

Mae pethau’n tyfu yn y cae newydd! Chwyn a gwair, wrth gwrs, ond hefyd planhigion a blannwyd. Yn gyntaf fe ddaeth cymydog caredig i aredig (arar yn Sbaeneg: yr hen Rufeiniaid ‘na a’u technoleg newydd). Roedd y gŵr eisoes wedi cerdded lan a lawr y cwbl (60m x 20m) yn lladd y gwair gyda thorrwr […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Gwanwyn Llawn Blodau

Dwi wedi bod yn gweithio heddiw, onest. Wedi clirio deunydd hen domen gompost a’i ddodi lle ‘roedd ei angen – yn un o welyau’r tomatos ac o amgylch y cennin. Wedi troi’r domen nesaf i le’r hen un fel bod gyda ni le i ddechrau un newydd. Mae gyda ni sawl un ymhob ran o’r […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Nodyn Byr am Bersawr

Cofnod am dato oedd hi i fod y bore ‘ma, ac efallai y bydd hi heno, ond wrth gerdded mâs drwy’r drws i’r teras fe ges i fy hudo gan bersawr y jasmin. Mae’r blodau yno ers sbel: dwi ddim yn gwybod ai tymheredd y nos sydd wedi cyrraedd rhyw lefelangenrheidiol neu beth, ond bois bach. […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Caeau

Roedd Bolahaul yn enw cyfarwydd yn ardal fy mebyd. Enw cae, enw fferm, enw ar heol hyd yn oed.  Mae’n golygu lle heulog braf ac roeddwn i wastod yn ei ddychmygu fel rhywun yn gorwedd ar draeth yn danbgos ei bola i’r haul ar ddiwrnod o haf. A dyma ein Bolahaul ni Tynnais i’r llun […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Llysiau Lliw

Dal i chwynnu fel jobyn bob dydd, ond hefyd erbyn hyn yn cael hoe fach i fynd i gasglu pethau i’r gegin. Dechrau o’r cefn: orennau mandarin. Mae’r goeden yn tynnu at ei dengmlwydd yn awr ac yn rhoi cnwd da rhwng Nadolig a’r Pasg. Brocoli porffor: llawer well gyda fi hwn na’r un glas. […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Hen a Newydd

Does dim llawer i’w ddweud am y cae newydd eto – dim ond bod y gwerthiant wedi mynd drwodd yn iawn, a’n bod ni wedi siarad â chymydog sy’n berchen arad. Dywed hwnnw bod  rhaid lladd cyn aradu felly bant â ni i chwilio am y boi sydd fel arfer yn lladd gwair y cae […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Adolfo Suárez

Heddiw bu’n rhaid i’r cyhoeddiad bod yr awyren MH370 wedi ei cholli yng Nghefnfor y De gymryd yr ail le ar wefannau cyfryngau Sbaen.  Mae pawb yn cofio Adolfo Suárez, fu farw ddoe. Suarez oedd prif weinidog cyntaf y Sbaen ddemocrataidd ar ôl yr unben Franco. Dyn yr adain dde oedd e, yn Gatholig ffyddlon […] Parhau i ddarllen