Archives: cathasturias

Asturias yn Gymraeg: Am Dro Bach

Mae cerdded tua´r clogwyni yr amser hyn o´r flwyddyn fel camu nøl i´mhlentyndod. Gwair gwyllt y cloddiau’n ymestyn o boptu’r heol fach i gwrdd rywle uwch fy mhen, yn union fel cardded adref o’r bws ysgol slawer dydd. Digon tebyg yw’r tirwedd, yr hindda a’r defnydd y mae amaethwyr wedi ei wneud o’r tir:  caeau […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Gogledd i’r De

Ffrainc, hynny yw. Roeddem ni wedi trefnu hwylio fel arfer o Portsmouth yn syth i Santander yng ngogledd Sbaen, dim ond awr o gartref. Ond oherwydd problem gyda’r bad, rhaid oedd mynd i Ffrainc, a gyrru lawr i Sbaen drwy Nantes a Bordeaux. Mae’n bosib felly y bydd hwn o ddiddordeb i’r rhai fydd yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Uno’r Chwith

Doedd gen i ddim hawl pleidleisio yn etholiad Sbaen nag yn etholiad Cymru, ond efallai bydd sylwadau rhywun sy’n gwylio o’r tu fâs yn ddiddorol. Dyw’r ddwy sefyllfa post-etholiad ddim yn union ‘run peth, yn amlwg. Ond mae nifer o arweddion tebyg yr hoffwn i dynnu sylw atynt. Yng Nghymry, fel yn Sbaen, mae ddau […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Cae: Edrych Nôl a Mlaen

Dim ond dwy flynedd yw hi ers inni brynu’r cae gyferbyn â’r tŷ. I fod yn fanwl gywir, tri-chwarter y cae, achos mae un rhan o hyd yn cael ei defnyddio’n borfa gan gymydog sy’n pesgi lloi. Daeth cymydog arall i aradu, ac o fewn chwe mis roeddem ni’n mwynhau cynhaeaf da o ffa, a […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Mynydd y Teras

Dyma’r gadwyn o fynyddoedd sy’n codi i’r dde o tŷ ni, y mynyddoedd y byddwn yn eu gweld bob awr o’r dydd o’r teras – onibai bod niwl yn eu cuddio. Mae sawl enw lleol ar rannau o’r gadwyn, ond Sierra Cueva Negra (yr ogof ddu) yw’r un a glywir fwyaf am y cwbl. A […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Cam tuag at Lywodraeth?

Brynhawn yfory am 15.30 amser Cymru, bydd uwch gynrychiolwyr tair plaid yn ymuno gyda’i gilydd am y tro cyntaf i geisio ffurfio llywodraeth yn Sbaen. Mae tri mis a hanner wedi mynd heibio ers yr etholiad, pan enillodd y PP (ceidwadwyr) y nifer fwyaf o seddi ond yn bell o fod yn ddigon i reoli, […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Lluarth: Gwersi’r Gwanwyn

Bydd y wers gyntaf yn gyfarwydd: sdim diben rhuthro i hau na phlannu pan na fydd y tywydd wedi gwells digon, tymheredd y pridd wedi codi a’r gwyntoedd oer wedi gostwng. Rydym ni wedi dysgu’rt ail hanner, ond yn dal yn hau mewn potiau’n rhy gynnar yn fy marn i – mae’r gegin yn llawn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Gegin: Marmalêd

Mae 10 kilo o farmalêd yn gorwedd yn dawel mewn potiau ar y silff. Dim ond dal un o flaen y ffenestr ac mae lliw’r haul yn torri ar draws diwrnod llwyd. Doeddwn i erioed wedi gweithio marmalêd o’r blaen. Doedd e ddim chwaith yn rhywbeth fyddai fy mam yn gwneud, felly dechrau o’r dechrau […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Chwyldro a Dim Llai! ?

Mae Sbaen o hyd heb lywodraeth. Methiant fu ymdrech Pedro Sanchez a’r PSOE i ennill pleidleisiau mwyafrif yr aelodau seneddol, er gwaethaf, a hefyd oherwydd, ei gytundeb gydag un o’r pleidiau newydd, Ciudadanos. Roedd ceidwadwyr y PP wrth gwrs yn ei erbyn, ond beth am y gweddill. Beth am Podemos? Mae Podemos yn blaid ar […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dygŵyl Dewi

gan ddymuno diwrnod llawen i bawb
 

Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Syrcas

Ddydd Mawrth nesaf, drannoeth Dydd Gŵyl Dewi, bydd senedd Sbaen yn pleidleisio ie neu nage i ymgais arweinydd y PSOE, Pedro Sanchez, i fod yn brif weinidog. Mae e wedi llwyddo i ddod i gytundeb gydag un o’r pleidiau newydd, Ciudadanos, fydd yn ei gefnogi gyda’i 40 aelod. Dyw 5 pwynt y gytundeb ddim yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Casino

Wrth reswm bydd y sawl sy’n darllen hwn yng Nghymru yn canolbwyntio ar ddechrau’r ymgyrchoedd efeilliaid ar gyfer y Senedd a refferendwm Ewrop. Ond mae Sbaen yn dal heb lywodraeth ar ôl deufis. Wedi methiant y PP (ceidwadwyr) i ffurfio clymblaid, mae arweinydd y PSOE yn dal i gynnal trafodaethau gyda’r ddwy blaid newydd, Podemos […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Neb yn Hwylio Heno

Rwy’n falch i ddweud ein bod ni wedi hwylio o Asturias wythnos yn ôl, cyn i storom Imogen gyrraedd gogledd-orllewin Ewrop. Mewn gwirionedd, hwylio o Cantabria fyddwn ni, achos mae’r gwasanaeth oedd i fod i dechrau o Gijón wedi darfod, felly Santander yw’r unig ddewis. Fel arfer mae’n daith hyfryd: Ond dim bob tro! Brittany […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Straeon diweddar: Diweddaru

Mae Sbaen yn dal heb lywodraeth, chwech wythnos ar ôl yr etholiad cyffredinol. Mae’r cyn Brif Weinidog, Mariano Rajoy (PP), sy’n dal i weinyddu’r wladwriaeth er na all wneud deddfau newydd, wedi gwrthod mynd i bleidlais ar ei arweinyddiaeth ef achos nad oes digon o gefnogaeth ganddo yn y Cortes, y brif siambr. Tro Pedro […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tynged Tywysoges

Mae chwaer brenin Sbaen (a merch yr un blaenorol y bu’n rhaid iddo ildio’r goron) o flaen ei gwell mewn llys ym Mallorca. Cristina de Borbón, gyda’i gŵr, ynghŷd â chyn-lywydd cymuned Ynysoedd y Baleares a nifer o swyddogion, yn wynebu rhestr o gyhuddiadau’n ymwneud â thwyll, llygredd ariannol a dwyn arian cynhoeddus. Ar ôl […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Pwy sy’n Rheoli?

Ei chael hi´n anodd dilyn hynt a helynt Byw Celwydd? Bydd yn ddiolchgar nad wyt ti’n byw yng Nghatalwnia, nac unman arall yn Sbaen, ac yn dal i ddisgwyl llywodraeth newydd fisoedd ar ôl yr etholiadau. I fod yn fanwl gywir, y cwestiwn yw pwy fydd yn ein rheoli? Cwestiwn yr oedd pawb yn disgwyl […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Ystwyll Asturias

Gŵyl dra gwahanol yw dydd yr ystwyll yn Asturias i’r hyn sy’n cael ei ddathlu yng Nghymru. Diwrnod olaf Nadolig, amser i dynnu’r addurniadau, tacluso’r goleuadau bach a chael gwared ar y goeden am flwyddyn arall. Yn Sbaen, diwrnod ymweliad y doethion yw hi, i’r crefyddol a’r anffyddiwr fel ei gilydd. Achos ymweld y maen […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tân y Gaeaf

Gobeithio bod amynedd, os nad diddordeb, ond rhaid imi nodi’r tywydd rhyfedd eleni (eto) a’r canlyniad gwael ddaeth ohono. Yma ar arfordir Asturias mae wedi bod cyn dwymed â’r haf. Dyw’r planhigion ddim yn deall chwaith beth yw’r byd newydd yma – mae dail gleision y gwanwyn yn ymddangos ar y coed ffrwythau a’r jasmin […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: A Blwyddyn Newydd Dda

Diwrnod yn yr ardd heddiw. Tocio’r hortensias. Dyw e ddim yn waith anodd ond mae’n cymryd amser. Dianc felly i’r clogwyni lle’r oedd y gwynt o’r gorllewin a llif y môr o’r gogledd yn gwthio dŵr lan y twneli cul yn y graig, iddo ffrwydro dros y tir. Camu nôl i’r bae, a gweld enfys […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Nadolig llawen

a blwyddyn newydd dda! Mae diwrnod Nadolig ei hun yn weddol dawel yn Sbaen. Ar noswyl Nadolig,  nochebuena, mae pawb yn gwledda: bwyd môr, pysgod, neu gig oen fel arfer. Ac yn ôl y traddodiad, y Reyes – y brenhinoedd, neu’r doethion, sy’n dod ag anrhegion i’r plant, a hynny ddim tan 6 Ionawr, Gŵyl […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Etholiad Sbaen: Ffurfio Llywodraeth

Ddeuddydd cyn y Nadolig, aeth arweinydd y PSOE (democratiaid cymdeithasol) i dŷ swyddogol prif weinidog Sbaen i gyfarfod ag arweinydd y PP (ceidwadwyr). Roedd Mariano Rajoy wedi gwahodd Pedro Sánchez er mwyn ceisio cael cefnogaeth yn y bleidlais ar gyfer ‘arlywydd y llywodraeth’ (h.y. prif weinidog) yn y llywodraeth fydd yn cael ei ffurfio ar […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Etholiad Sbaen 20.12.15

Heddiw yw diwrnod olaf yr ymgyrchu etholiadol. Am hanner nos, bydd y ‘cyfnod ystyried’ yn dechrau, heb arolygon barn, heb ganfasio, heb areithio na newyddion. Dyna’r ddeddf. Wedyn ddydd Sul, bydd etholwyr Sbaen yn cael y cyfle i fynegi barn ar lywodraeth Mariano Rajoy a’r PP (ceidwadwyr). Byddant hefyd yn mynegi barn, neu deimlad, ar […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Seidr 2015

Mae’r seidr newydd yn y gasgen lle bydd yn eplesu’n dawel dros y misoedd nesaf. Roedd yr afalau wedi eu casglu ers tro ac wedi bod mis yn aros ar gyfer y broses nesaf. Dim ond afalau ar gyfer y ford sy’n cael eu pigo, mae’r gweddill yn cael disgyn a’u casglu o’r llawr. Ar […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Blodau Hir eu Hoes

Wedi bod o gwmpas yr ardd heddiw rhwng y cawodydd, a dyma rai o’r blodfau sy’n dal i ddenu gwenyn mentrus Tachwedd. er gwaetha’r gwynt a’r glaw, ac ambell i noson oer, maen nhw yma o hyd.   Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Sbaen, ISIS, Etholiad

Llai na mis i fynd tan etholiad cyffredinol llywodraeth Sbaen, ac mae’r prif weinidog Mariano Rajoy yn gwneud ei orau glas i ohirio penderfyniad ar ddanfon milwyr Sbeinig i helpu Ffrainc ar ôl yr ymosodiadau. Nid bomio Siria sydd mewn golwg yma, ond hala dynion a menywod i Affrica, i gymryd lle unedau byddin Ffrainc […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Haf Bach Sant Martin

Mae dau haf bach i gael yn Asturias: hwnnw ym mis Medi sy’n fwy cyfarwydd yng Nghymru ac yn dwyn enw Mihangel Sant, ac un arall yng nghanol mis Tachwedd oddeutu gŵyl Sant Martin (11eg). A bois bach mae hwn wedi bod yn haf gwerth ei gael eleni. Cerdded o gwmpas mewn sandalau a llewys […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tynnu at Galan Gaeaf

Mae’r cynhaeaf drosodd. Y rhewgell yn llawn, pob jar wedi cael dod mâs ar gyfer cyffaith, y cnau Ffrengig wedi cymryd eu lle yn y stafell sbâr. Ar y corredor (balconi) ac o dan do’r hen garej mae ffa yn sychu. Mae angen aer arnyn nhw, ond nid glaw. Yn anaml y daw’r glaw o’r […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tynnu at Galan Gaeaf

Mae’r cynhaeaf drosodd. Y rhewgell yn llawn, pob jar wedi cael dod mâs ar gyfer cyffaith, y cnau Ffrengig wedi cymryd eu lle yn y stafell sbâr. Ar y corredor (balconi) ac o dan do’r hen garej mae ffa yn sychu. Mae angen aer arnyn nhw, ond nid glaw. Yn anaml y daw’r glaw o’r […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Haf Bach Mihangel

28C ym mis Hydref! Mae gŵyl Mihangel Sant wedi pasio ers dros wythnos ond mae’r tywydd sy’n dwyn ei enw yn dal i wenu as Asturias, a’r penrhyn Iberaidd yn gyffredinol. Heb gynnau tân eto, na thynnu’r dillad gaeaf o’u lle cadw. Ond ar y llaw arall, yn gorfod bod tu fewn, yn gaeth i’r […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Haf Bach Mihangel

28C ym mis Hydref! Mae gŵyl Mihangel Sant wedi pasio ers dros wythnos ond mae’r tywydd sy’n dwyn ei enw yn dal i wenu as Asturias, a’r penrhyn Iberaidd yn gyffredinol. Heb gynnau tân eto, na thynnu’r dillad gaeaf o’u lle cadw. Ond ar y llaw arall, yn gorfod bod tu fewn, yn gaeth i’r […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Gorffen Haf

Dechrau mis Medi, dechrau tymor ysgolion, fu diwedd yr haf imi erioed. Nid felly yn yr hen galendr wrth gwrs, ac mae digon o hen wladwyr o gwmpas fan hyn yn nwyrain Asturias fyddai’n cytuno bod Awst yn ddechrau hydref. Fel arfer, mae rhai pethau wedi bod yn llwyddiant eleni, ac eraill wedi methu mewn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Gorffen Haf

Dechrau mis Medi, dechrau tymor ysgolion, fu diwedd yr haf imi erioed. Nid felly yn yr hen galendr wrth gwrs, ac mae digon o hen wladwyr o gwmpas fan hyn yn nwyrain Asturias fyddai’n cytuno bod Awst yn ddechrau hydref. Fel arfer, mae rhai pethau wedi bod yn llwyddiant eleni, ac eraill wedi methu mewn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Y Lôn Goed

Na dim byd am Asturias, na garddio, na fiestas. Yn ystod taith i weld fy chwegr yng ngogledd Cymru, penderfynonasom ni’n tri fynd i gerdded rhan o’r Lôn Goed. Dim i gyd, mae Mair yn hen ac er ei bod yn cerdded yn iawn, well ganddi palmentydd na mwd. Chwilio ar y we i weld […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Y Lôn Goed

Na dim byd am Asturias, na garddio, na fiestas. Yn ystod taith i weld fy chwegr yng ngogledd Cymru, penderfynonasom ni’n tri fynd i gerdded rhan o’r Lôn Goed. Dim i gyd, mae Mair yn hen ac er ei bod yn cerdded yn iawn, well ganddi palmentydd na mwd. Chwilio ar y we i weld […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: y Berllan

Gyda thraul yr haf mae ychydig o amser gyda ni i fwynhau’r ardd yn lle rhuthro o un dasg i’r llall. Er enghfraifft, yr wyf yn hyderus y byddwn yn gweithio seidr eleni oherwydd mae’r coed yn drwm gan gynhaeaf. Crefft y peth yw cael y cymysgedd iawn o afalau chwerw, afalau sur, ac afalau […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: y Berllan

Gyda thraul yr haf mae ychydig o amser gyda ni i fwynhau’r ardd yn lle rhuthro o un dasg i’r llall. Er enghfraifft, yr wyf yn hyderus y byddwn yn gweithio seidr eleni oherwydd mae’r coed yn drwm gan gynhaeaf. Crefft y peth yw cael y cymysgedd iawn o afalau chwerw, afalau sur, ac afalau […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Glaw, a Chroeso Iddo

Daeth diwedd ar y sychder. Yn ystod y ddeuddydd diwethaf rydym ni wedi casglu 1,500 liter o’r to i’r tanc mawr, ac ychydig yn fwy i’r un bach wrth ymyl yr ardd flodau. Mae 1000 liter yn barod wedi ei drosglwyddo i danciau’r cae, ac mae’r pridd fel cors felly dylem ni fod yn iawn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Glaw, a Chroeso Iddo

Daeth diwedd ar y sychder. Yn ystod y ddeuddydd diwethaf rydym ni wedi casglu 1,500 liter o’r to i’r tanc mawr, ac ychydig yn fwy i’r un bach wrth ymyl yr ardd flodau. Mae 1000 liter yn barod wedi ei drosglwyddo i danciau’r cae, ac mae’r pridd fel cors felly dylem ni fod yn iawn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Ganol Haf

Hen bryd imi restru llwyddiant a ffaeleddau’r lluarth. Dyma’r ail flwyddyn yn olynol lle mae’r tywydd ar arfordir Asturias wedi bod yn sych am gyfnod hir – bron i ddeufis yn barod, a dim ond ambell i ddiwrnod o law. Ac eleni mae’r tymheredd yn uwcg na’r llynedd a llai o gymylau.  Mae hyn yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Ganol Haf

Hen bryd imi restru llwyddiant a ffaeleddau’r lluarth. Dyma’r ail flwyddyn yn olynol lle mae’r tywydd ar arfordir Asturias wedi bod yn sych am gyfnod hir – bron i ddeufis yn barod, a dim ond ambell i ddiwrnod o law. Ac eleni mae’r tymheredd yn uwcg na’r llynedd a llai o gymylau.  Mae hyn yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Ni a Nhw

Ond yw hi’n rhyfedd fel y bydd llywodraethau adain dde, neu dde-canol fel maen nhw’n hoffi cael eu galw, yn siarad cymaint am ryddid yr unigolyn ac yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gyfyngu ar y rhyddid hwnnw? O ‘fory ymlaen yn Sbaen, bydd deddf newydd yn dod i rym, deddf sy’n dwyn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Ni a Nhw

Ond yw hi’n rhyfedd fel y bydd llywodraethau adain dde, neu dde-canol fel maen nhw’n hoffi cael eu galw, yn siarad cymaint am ryddid yr unigolyn ac yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gyfyngu ar y rhyddid hwnnw? O ‘fory ymlaen yn Sbaen, bydd deddf newydd yn dod i rym, deddf sy’n dwyn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Munud i Edrych Arno

Yn rhy aml rydym yn rhedeg yn syth o un dasg i’r nesaf heb gymryd seibiant i feddwl am y cyfanrwydd. Dyma’r cae heddiw, y cae a brynsom ni flwyddyn yn ôl: Llai na chwarter y cae a dweud y gwir, ond y rhan sydd wedi cael fwyaf o waith. Yn y cefn, 2 danc […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Munud i Edrych Arno

Yn rhy aml rydym yn rhedeg yn syth o un dasg i’r nesaf heb gymryd seibiant i feddwl am y cyfanrwydd. Dyma’r cae heddiw, y cae a brynsom ni flwyddyn yn ôl: Llai na chwarter y cae a dweud y gwir, ond y rhan sydd wedi cael fwyaf o waith. Yn y cefn, 2 danc […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Bierzo: Gwin Bach ‘To

Er cymaint yr oeddwn yn canmol gwin Luzdivina Amigo, esgeulus fyddai anwybyddu’r llu o winllannau a chynhyrchwyr da eraill sydd yn gweithio yn ardal y Bierzo. Mae’r rhan fwyaf yn canolbwyntio ar y Mencía a’r Godello, ond bob tro byddwn ni’n mynd yno mae mwy o arbrofi, a’r broses gwneud gwin wedi ei foderneiddio. Dim […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Bierzo: Gwin Bach ‘To

Er cymaint yr oeddwn yn canmol gwin Luzdivina Amigo, esgeulus fyddai anwybyddu’r llu o winllannau a chynhyrchwyr da eraill sydd yn gweithio yn ardal y Bierzo. Mae’r rhan fwyaf yn canolbwyntio ar y Mencía a’r Godello, ond bob tro byddwn ni’n mynd yno mae mwy o arbrofi, a’r broses gwneud gwin wedi ei foderneiddio. Dim […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Wastod Rhywbeth Newydd

Pwt o gofnod i ddangos llun. Garlleg cynta’r flwyddyn. Wedi ei blannu ym mis Hydref. Rwyf i wedi palu lan y pedwar yma am eu bod wedi mynd drosodd ac yn dechrau ffurfio blodau. Maneg er mwyn gweld eu maint. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Bierzo: Blasu Gwin

Mae’n amser tocio’r gwinwydd yn ardal y Bierzo. Y tocio hafol, lle bydd y gwinllanwyr yn torri hanner y sbrigau sydd wedi tyfu eleni. Bydd grawnwin eleni yn ffurfio ar frigau’r llynedd, felly rhaid cadw eu hanner nhw, ond cadw’r nifer dan reolaeth er mwyn hybu cynhyrchu ffrwyth yn lle dail. Cornel gogledd-orllewinol talaith León […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Berllan: Arbrofion Lu

Rwyf i wedi bod yn esgeuluso’r blog yn diweddar. Yr hindda sydd wedi ein galluogi i weithio bob awr yn y lluarth, a chymdogion wedi bod wrthi’n trefnu digwyddiadau gyda’r nos! Ond rwyf i wedi bod yn tynnu lluniau o’r gwaith, felly dyma rai o’r uchafbwyntiau. Un o’r ddwy goeden pîn yw hon, o’r diwedd […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Gegin: Cegddu Saws Bara Lawr

Un o’m hoff bysgod yw’r cegddu – sy’n beth da, achos mae’n boblogaidd iawn fan hyn yn Asturias a wastad ar y fan pan fydd y dyn pysgod yn galw fore dydd Mawrth. Y ffordd draddodiadol yw coginio’r cegddu – yn stecen, neu rodajas –  mewn ffrimpan gyda digon o olew,  gwin, stoc, cregyn bylchog […] Parhau i ddarllen