Archives: cllrbale

: Ffordd Gyswllt Ddwyreiniol y Bae

Croeso i’r flog diweddaraf. Heddiw fe welais safle adeiladu’r Ffordd Gyswllt Ddwyreiniol y Bae, sydd werth £57 miliwn. Rydw i wrth fy modd y bydd ffordd ar agor i fysus mewn da bryd ar gyfer Ffeinal Cynghrair y Pencampwyr ym … Continue reading Parhau i ddarllen

: Cynnydd yn Sgwâr Canolog

Croeso i’r flog diweddaraf. Heddiw fe welais y cynnydd sy’n cael ei wneud yn y Sgwâr Canolog, cynllun adfywio mwyaf Cymru. Mae’r gwaith o ddymchwel yr hen faes parcio NCP yn ei gamau cynnar. Diolch, Phil Parhau i ddarllen

: Cyfleuster ailgylchu gwastraff bwyd newydd

Croeso i’r flog diweddaraf. Yr wythnos diwethaf cynhaliwyd agoriad swyddogol y cyfleuster ailgylchu gwastraff bwyd newydd yn Nhremorfa.  Heddiw, es i draw i ddysgu mwy amdano. Diolch, Phil Parhau i ddarllen

: Agoriad swyddogol Hyb Ystum Taf a Gabalfa

Croeso i’r flog diweddaraf. Heddiw rwy’n yn agoriad swyddogol Hyb Ystum Taf a Gabalfa. Diolch, Phil Parhau i ddarllen

: Cynigion Cyllideb 2017/18

Croeso i’r flog diweddaraf. Rwyf yma yn Neuadd y Sir yn y siambr ddadlau ble byddwn ni’n trafod cyllideb y Cyngor yn ddiweddarach yn y mis. Mae’r cyfnod sydd ohoni yn amser pwysig iawn, nid yn unig i Gaerdydd, ond … Continue reading Parhau i ddarllen

: Dinas Fargen cael ei gymeradwyo gan y Cyngor

Pleidleisiodd Cyngor y Ddinas Caerdydd yn unfrydol i ymrwymo i ymuno â’r Fargen Ddinesig neithiwr. Gwyliwch yr Arweinydd Phil Bale yn siarad am bwysigrwydd y fargen a’r bleidlais yng nghyfarfod Y Cyngor ar Ddydd Iau (26 Ionawr). Darllenwch mwy am … Continue reading Parhau i ddarllen

: Adfywio’r Maelfa

Croeso i’r vlog diweddaraf. Wythnos yma, fe fynychais ddigwyddiad ymgysylltu â’r gymuned yn hen Lyfrgell Llanedern yn y Maelfa i gael rhagor o wybodaeth am y project ailddatblygu. Diolch, Phil Parhau i ddarllen

: Caerdydd Adroddiad Dinas Byw 2017

Croeso i’r vlog diweddaraf. Mae Adroddiad Drafft Caerdydd Dinas Fyw, Dinas Byw yn edrych ar sut y mae’r ddinas yn perfformio ar draws ystod o ddangosyddion perfformiad allweddol: Iechyd; Trosedd: Yr amgylchedd; Yr economi; ac Addysg. Wedi ei lunio gan … Continue reading Parhau i ddarllen

: Edrych yn ôl dros 2016

Croeso i’r vlog diweddaraf. Eleni, rwy’n edrych yn ôl dros 2016 ac yn dathlu llwyddiannau’r flwyddyn. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at 2017, yn enwedig at Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr fis Mehefin! Dymunaf Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda … Continue reading Parhau i ddarllen

: Pride Cymru 2017

Croeso i’r vlog diweddaraf. Wythnos yma cyhoeddus y bydd Pride Cymru’n cael ei gynnal ar Benwythnos Gŵyl Banc Awst yn y Ganolfan Ddinesig. Bydd y Penwythnos Mawr poblogaidd hefyd yn ei ôl. Daliais fyny â Lu Thomas, Cadeirydd Pride Cymru, … Continue reading Parhau i ddarllen

: Rhaglen Prentisiaeth Iau

Croeso i’r vlog diweddaraf. Mae Vlog yr Arweinydd yr wythnos hon yn ymwneud â fy ymweliad diweddar â champws Coleg Caerdydd a’r Fro yng nghanol y ddinas i gwrdd â nifer o’r bobl ifanc sy’n rhan o’n rhaglen Prentisiaeth Iau … Continue reading Parhau i ddarllen

: Ymgynghoriad ar y Cynllun Hawl i Brynu

Croeso i’r vlog diweddaraf. Hoffwn drafod mater pwysig iawn heddiw sy’n effeithio ar lawer o deuluoedd ledled Caerdydd. Hynny yw, tai fforddiadwy o safon. Fel y bydd rhai ohonoch yn gwybod, mae Cyngor y Ddinas yn bwrw ymlaen i atal … Continue reading Parhau i ddarllen

: Adfywio Dumballs Road

Croeso i fy mlog fideo diweddaraf. Wythnos yma cyfarfu’r Arweinydd a’r Cabinet yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn Dumballs Road i drafod y cynlluniau i adfywio’r ardal. Diolch, Phil   Parhau i ddarllen

: Lansiad Ardal Gwella Busnes Caerdydd

Heddiw bu arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale, yn lansiad swyddogol Ardal Gwella Busnes (AGB) Caerdydd yn rhif 1, y Sgwâr Canolog. Parhau i ddarllen

: Gŵyl Caerdydd Gyfoes

Croeso i’m vlog diweddaraf. Yr wythnos hon dwi wedi bod allan o gwmpas Caerdydd yn edrych ar y gwaith celf sy’n rhan o Ŵyl Caerdydd Gyfoes. Hon yw’r drydedd ŵyl a’r thema yw ‘Cyfathrebu’, a ysgogwyd gan waith penigamp Marconi. … Continue reading Parhau i ddarllen

: Wythnos Cyflog Byw 30 Hydref – 5 Tachwedd

Croeso i’m vlog diweddaraf. Roeddwn yn falch iawn o gael mynychu lansiad Wythnos Cyflog Byw Cymru heddiw. Cynhaliwyd y digwyddiad yn lleoliad hyfryd Castell Caerdydd, ac roedd Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru yn bresennol yno ynghyd â chynrychiolwyr o … Continue reading Parhau i ddarllen

: Wythnos Democratiaeth Leol

Croeso i fy mlog fideo diweddaraf Yr wythnos hon dwi’n sôn am Wythnos Democratiaeth Leol. O ddydd Llun nesaf bydd cyfres o ddigwyddiadau i nodi Wythnos Democratiaeth Leol dros y DU ac yng Nghaerdydd bydd y Cabinet yn mynd ar … Continue reading Parhau i ddarllen

: Carwch eich Cartref

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o’r blog! Fel y gwyddoch, mae sbwriel yn broblem ddifrifol yn ein dinas. Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae sbwriel wedi bod yn rhoi Caerdydd yn y newyddion am y rhesymau anghywir. Mae’n gwneud y ddinas … Continue reading Parhau i ddarllen

: Gwelliannau i Ffigurau Perfformiad

Mae ffigurau a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn dangos bod Cyngor Dinas Caerdydd yn y trydydd safle o ran y cynghorau sydd wedi gwella fwyaf yng Nghymru. Mae’r Cyngor wedi dangos gwelliant mewn dau draean o’r prif ddangosyddion (27 allan o … Continue reading Parhau i ddarllen

: Mae’r Tramshed ar agor yn swyddogol!

Croeso i fy Mlog Fideo diweddaraf. Yr wythnos hon, mynychais agoriad swyddogol Tramshed yn Grangetown. Dyma leoliad diwylliant a’r celfyddydau newydd ffantastig. Mae’n broject a ddatblygwyd o ganlyniad i’r Cyngor yn defnyddio ei asedau’n wahanol iawn. Fel y bydd llawer … Continue reading Parhau i ddarllen

: Lansio cyfnod paratoi Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA yng Nghaerdydd fis Mehefin nesaf

Croeso i fy Vlog diweddaraf, yn trafod rhai o fy ngweithgareddau fel Arweinydd Dinas Caerdydd. Roedd yn fraint mynychu cinio mawreddog CBDC yn yr Amgueddfa Genedlaethol yn ddiweddar i lansio Caerdydd 2017 – y cyfnod sy’n arwain at Rownd Derfynol … Continue reading Parhau i ddarllen

: Canlyniadau TGAU

Croeso i fy Mlog Fideo diweddaraf. Heddiw, cefais gyfle i ymweld â’m hen ysgol uwchradd, Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Newydd, i ddathlu’r canlyniadau TGAU gyda disgyblion a staff. Mae’r canlyniadau wedi bod yn wych ledled y ddinas, ac maent yn … Continue reading Parhau i ddarllen

: Gorsaf Trydan Dŵr Cored Radur

Croeso i fy Mlog Fideo diweddaraf. Yn ddiweddar, cefais ymweld â Chored Radur i weld yr orsaf trydan dŵr newydd ffantastig fydd yn cynhyrchu digon o bŵer i 550 o gartrefi yn y ddinas. Mae dau dyrbin enfawr yn troi … Continue reading Parhau i ddarllen

: Holi Caerdydd 2016

Croeso i Flog Fideo’r Arweinydd Heddiw, rwyf ym mhentref yr Eglwys Newydd yn trafod Arolwg Holi Caerdydd, y cyfle cyson i drigolion roi adborth ar ystod o wasanaethau’r Cyngor ac i helpu i lywio penderfyniadau yr ydym yn eu hwynebu … Continue reading Parhau i ddarllen

: Hybiau Cymunedol yn weithredol ledled Caerdydd

Croeso i’m VLOG diweddaraf. Cafodd ei recordio’n ddiweddar yn ystod agoriad swyddogol Hyb Cymunedol y Tyllgoed. Roedd y cyfleuster newydd hwn yng nghanol y gymuned yn llyfrgell yn y gorffennol. Mae’n llawer mwy na hynny bellach! Mae ystod o wasanaethau’r … Continue reading Parhau i ddarllen

: Cymeradwyo Ardal Gwella Busnes a symud Ardal Cefnogwyr Caerdydd i Stadiwm Principality

Croeso i Flog Fideo wythnosol yr Arweinydd . Rwy’n recordio fy mlog fideo’r wythnos hon yn Sgwâr Canolog Caerdydd, sy’n safle project adfywio mawr, er mwyn croesawu’r newyddion bod busnesau canol y ddinas wedi cymeradwyo’r cynllun ar gyfer creu’r Ardal … Continue reading Parhau i ddarllen

: Cyfarfod ôl-Brexit y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac Lansio’r Comisiwn Twf a Chystadleuaeth

Caerdydd i aros yn Brifddinas â’i golygon yn rhai rhyngwladol Croeso i Vlog yr Arweinydd yr wythnos hon sydd heb os wedi ei ddylanwadu gan y penderfyniad yr wythnos diwethaf i adael yr Undeb Ewropeaidd. Ddydd Mawrth fe gadeiriais Gyfarfod … Continue reading Parhau i ddarllen

: Refferendwm yr UE – Ble nawr i Gaerdydd?

Mae’r refferendwm neithiwr wedi codi llawer o gwestiynau, ac nid oes yna atebion clir. Bydd nawr angen i ni fonitro’r canlyniadau. Yn syml, nid ydym yn gwybod sut bydd y bleidlais ‘Gadael’ yn effeithio ar Gaerdydd nac yn wir y … Continue reading Parhau i ddarllen

: Dysgu i’w roi ‘yn y bin’

Croeso i fy Vlog diweddaraf sy’n canolbwyntio yr wythnos hon ar rywbeth mae llawer o bobl yn teimlo’n gryf yn ei gylch – sbwriel. Mi es ddoe ar ymweliad ag Ysgol Uwchradd Llanisien i weld un o’r dulliau dyfeisgar mae … Continue reading Parhau i ddarllen

: Dewch i gefnogi bois Cymru yng Nghae Cooper yn ystod Ewro 2016

Croeso i’m Vlog diweddaraf – sy’n ymwneud â’n cyhoeddiad i gael Ardal Cefnogwyr ar gyfer gemau Ewro 2016 Cymru yng Nghae Cooper ym Mharc Bute. Yn gynharach heddiw, siaradon ni ag aelodau o’r cyfryngau yn y lansiad gyda’n partneriaid BBC … Continue reading Parhau i ddarllen

: Bydd y Sgwâr Canolog yn borth o ansawdd i Gaerdydd

Croeso i fy Vlog diweddaraf fel Arweinydd, gyda’r newyddion diweddaraf am y pethau cadarnhaol rydyn ni fel Cyngor yn eu gwneud. Yn gynharach heddiw, es ar ymweliad â safle adeiladu’r Sgwâr Canolog wrth galon Canol Dinas Caerdydd. Roedden nhw wrthi’n … Continue reading Parhau i ddarllen

: Y ddinas yn barod am her ailgylchu

Croeso i Vlog yr Arweinydd am yr wythnos hon – y diweddariad wythnosol ar rhai o’n gweithgareddau wrth i ni ymdrechu i wneud Caerdydd y ddinas orau yn Ewrop i fyw ynddi. Yn gynharach yr wythnos hon ymwelais â’n cyfleuster … Continue reading Parhau i ddarllen

: Dilynwch yr Arth i godi ymwybyddiaeth o roi organau

Croeso i Vlog yr arweinydd yr wythnos hon. Diweddariad yw hwn ar rai o’m gweithgareddau fel Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd. Ddydd Mercher cefais gyfarfod ag Anna-Louise Bates, sefydlydd yr elusen rhoi organau “Believe”. Collodd Anna-Louise ei gŵr Stuart a’i mab … Continue reading Parhau i ddarllen

: Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd VLOG

Croeso i fy mlog fideo newydd. Bob wythnos, byddaf yn rhoi newyddion gweledol i chi ynghylch rhai o’r prif ddatblygiadau sy’n digwydd yn ein dinas wych. Yr wythnos yma, rwy’n sôn am Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd yn Stadiwm Lecwydd lle … Continue reading Parhau i ddarllen

: Blog yr Arweinydd yn dychwelyd ym mis Mai

Bydda i’n ail-gydio yn y blog ar ôl 6 Mai – pan ddaw’r cyfnod etholiadol i ben.   Diolch, Phil. Parhau i ddarllen

: Bargen Ddinesig wedi’i lofnodi a chartref newydd ar gyfer Cardiff Devils

Arwyddo Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd Roedd yr wythnos ddiwethaf yn un fawr i Gaerdydd a’i dinasyddion gan ein bod wedi arwyddo Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd werth £1.2 biliwn a fydd yn dod â thwf economaidd arwyddocaol i’r holl ranbarth. Fel … Continue reading Parhau i ddarllen

: Ras Fôr Volvo yn dod i Gaerdydd

Caerdydd yn croesawu hufen y byd hwylio i Ras Fôr Volvo Unwaith eto bydd Caerdydd yn ganolbwynt i fyd y campau rhyngwladol a’r buddion economaidd sy’n cyd-fynd â hynny. Ddydd Iau diwethaf, croesewais y cyhoeddiad y byddai’r ddinas yn cynnal … Continue reading Parhau i ddarllen

: Cymeradwyo’r Gyllideb, Adroddiad y Swyddfa Archwilio a’r Ganolfan Gymraeg

Cymeradwyo’r Gyllideb Cymeradwyodd Cyngor Dinas Caerdydd ei gyllideb ar gyfer 2016/17 mewn cyfarfod llawn yn Neuadd y Ddinas ddydd Iau diwethaf. Er bod y ddinas wedi derbyn setliad gwell na’r disgwyl gan Lywodraeth Cymru, mae’n dal i fod yn lleihad … Continue reading Parhau i ddarllen

: Cynigion y gyllideb a Chyfarfod Pwerdy’r Gorllewin

Cyhoeddodd fy Nghabinet gynigion i’r gyllideb a fydd yn mynd gerbron y Cyngor Llawn ddiwedd y mis. Roedd y setliad a gawsom gan Lywodraeth Cymru’n well na’r disgwyl ond mae o hyd ddiffyg o £32 miliwn sy’n golygu y bu’n … Continue reading Parhau i ddarllen

: Derbynfa Neuadd y Ddinas, sgorau Ansawdd Bywyd a’r rhaglen UpRising

Seremoni ar gyfer Ymgyrchwyr yn Neuadd y Ddinas Roeddwn i’n falch iawn o gynnal seremoni yn Neuadd y Ddinas er mwyn amlygu gwaith yr ymgyrchwyr a sefydlodd Grŵp Gweithredu <http://reservoir-action-group.blogspot.co.uk/&gt; yn 2001 er mwyn ymgyrchu yn erbyn cynlluniau i adeiladu … Continue reading Parhau i ddarllen

: Cronfa Ddŵr Llanisien, Tŷ Chwaraeon ac Ymrwymiad Caerdydd

Gwaith da gan Grŵp Gweithredu’r Gronfa Ddŵr Roeddwn i wrth fy modd o gwrdd â Chris Jones ddechrau’r wythnos – Prif Weithredwr Dŵr Cymru – wrth Gronfeydd Dŵr Llanisien a Llys-faen ar y diwrnod y gwnaethant gyhoeddi eu bod wedi … Continue reading Parhau i ddarllen

: CDLl

Mae Caerdydd yn un o’r dinasoedd sy’n tyfu gyflymaf yn y DU, felly mae’n hanfodol bwysig i ni gael cynlluniau priodol i reoli twf y ddinas mewn dull cynaliadwy, yn unol â’n huchelgais i fod y brifddinas orau i fyw … Continue reading Parhau i ddarllen

: Blwyddyn Newydd Dda!

Mae’r Flwyddyn Newydd yn gyfnod cyffrous yng Nghaerdydd, yn denu trigolion ac ymwelwyr. Es i i’r dathliadau Nos Galan ger Neuadd y Ddinas a Gŵyl y Gaeaf a ches gyfle i weld y gwaith oedd yn digwydd y tu ôl … Continue reading Parhau i ddarllen

: Nadolig Llawen!

Pen-blwydd hapus Caerdydd! Dathlodd Caerdydd 60 mlynedd fel prifddinas Cymru y penwythnos yma. Yn dilyn ymgyrch gan Gyngor y Ddinas a phleidlais gan awdurdodau lleol Cymru, bu i’r Llywodraeth ddatgan mai Caerdydd oedd prifddinas Cymru. Cyhoeddwyd y newyddion ar yr … Continue reading Parhau i ddarllen

: Newidiadau i Gaerdydd a Mynd i’r Afael â Newid yn yr Hinsawdd

Cyllideb Mae Caerdydd, fel pob cyngor ym Mhrydain, yn wynebu heriau ariannol mawr. Mae ein fideo defnyddiol isod am yr her gyllidebol yn rhoi trosolwg i chi o faint yr her sy’n wynebu Cyngor y Ddinas, gan gynnwys yr angen … Continue reading Parhau i ddarllen

: Rhoi llais gwirioneddol i bobl ifanc

Yng nghyfarfod y Cyngor ym mis Tachwedd cytunodd Cynghorwyr i gefnogi ymgyrch i alluogi pobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed i bleidleisio yn ogystal â rhoi addysg wleidyddol ddiduedd, gref i ddisgyblion cyn oedran Lefel A. Mewn arolwg diweddar … Continue reading Parhau i ddarllen

: Hwb arall ymlaen i’r Cynllun Dinesig

Hwb arall ymlaen i’r Cynllun Dinesig Mae Cynllun Dinesig ar gyfer Rhanbarth Prifddinas Caerdydd wedi cael hwb mawr wrth i Lywodraeth Cymru addo cyfrannu £580 miliwn tuag at y Cynllun. Mae hyn yn newyddion ardderchog ac mae’n ganlyniad i waith … Continue reading Parhau i ddarllen

: Cyflawni Gweledigaeth Dinas Fyw

Caerdydd – Dinas Fyw ‘Go Cardiff’ oedd y pennawd yn y South Wales Echo wrth i ni lansio ein Hadroddiad Dinas Fyw gyntaf, gan gymharu perfformiad Caerdydd gyda dinasoedd mawrion eraill y DU, yng Nghonfensiwn Caerdydd a oedd yn trafod … Continue reading Parhau i ddarllen

: Dangos y gorau o Gaerdydd yn MIPIM UK a City Lab Innovation

MIPIM UK Roedd cynrychiolwyr o Gyngor y Ddinas a Chyngor Busnes Caerdydd – ynghyd â’n model 350 troedfedd sgwâr rhyngweithiol o Gaerdydd – yn MIPIM UK eleni. Dyma arddangosfa eiddo fwyaf y DU. Roedd hwn yn gyfle gwych i siarad … Continue reading Parhau i ddarllen

: Dangos y gorau o Gaerdydd yn MIPIM UK a City Lab Innovation

MIPIM UK Roedd cynrychiolwyr o Gyngor y Ddinas a Chyngor Busnes Caerdydd – ynghyd â’n model 350 troedfedd sgwâr rhyngweithiol o Gaerdydd – yn MIPIM UK eleni. Dyma arddangosfa eiddo fwyaf y DU. Roedd hwn yn gyfle gwych i siarad … Continue reading Parhau i ddarllen