Archives: Criw C2

Blog C2 porthwr: Taith C2: Ysgol Llangynwyd

Taith C2 i Ysgol Llangynwyd

Parhau i ddarllen

Blog C2 porthwr: Taith C2: Ysgol Llanhari

Taith C2 / Ciwdod i Ysgol Llanhari.

Parhau i ddarllen

Blog C2 porthwr: Taith Ysgolion C2: Ysgol Gartholwg

Clipiau ac uchafbwyntiau Taith C2 Ysgol Gartholwg.

Parhau i ddarllen

Blog C2 porthwr: Taith Ysgolion C2: Ysgol y Creuddyn

Clipiau ac uchafbwyntiau Taith C2 / Ciwdod i Ysgol Y Creuddyn.

Parhau i ddarllen

Blog C2 porthwr: Taith Ysgolion C2 – Ysgol Dyffryn Conwy

Lluniau clipiau ac uchafbwyntiau Taith C2 / Ciwdod i Ysgol Dyffryn Conwy.

Parhau i ddarllen

Blog C2 porthwr: Sut i fod yn gyflwynydd C2

‘Top Tips’ gan Ifan Evans, sut i fod yn gyflwynydd C2.

Parhau i ddarllen

Blog C2 porthwr: Ti fydd llais diweddaraf C2?

Mae C2 Radio Cymru yn chwilio am gyflwynwyr a chyfrannwyr ar gyfer rhaglen newydd sbon i bobl ifanc.

Parhau i ddarllen

Blog C2 porthwr: Newyddion Brwydr y Bandiau

Newyddion Brwydr y Bandiau.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gwyl Glan Llyn!

Mae Glan Llyn wedi cyhoeddi manylion gwyl gyffrous fydd yn digwydd ym mis Ebrill ac mae C2 yn falch o fod yn rhan o bethau!

Byddwn yn darlledu setiau o lwyfan yr wyl gan Swnami, Y Bandana, Niwl a Candelas ar C2. A fe allwch chi fod yn rhan o’r penwyth… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Dathlu 10 mlynedd o C2

Dros y blynyddoedd, mae’r amryddawn Gareth Potter wedi cyfrannu mewn amrywiaeth o ffyrdd i’r sîn gerddorol yng Nghymru, trwy gyflwyno, DJo, ysgrifennu, a chwarae mewn sawl band (Ty Gwydr, Clustiau Cŵn, Traddodiad Ofnus). I nodi’r deng mlynedd ers sefydlu C2 ym mis Rhagfyr 2002, mae Gareth wedi ysgrifennu darn am beth mae C2 yn ei olygu iddo…

Amser maith yn ôl rhywbryd yn y 1970au, fe ddechreuodd bachgen ifanc o gymoedd y De Ddwyrain gymryd diddordeb mewn cerddoriaeth pop. Roedd Marc Bolan yn marchogaeth alarch wen, roedd Abba yn gorfoleddu am eu Waterloo ac roedd ‘na Osmonds bach ymhobman. Roedd y chwedegau drosodd, doedd punk heb ddigwydd ac er y streics a bomiau’r IRA, roedd yn fyd o liw, diolch i Top of the Pops a Radio 1, oedd yn cael ei chwarae gan y gyrrwr ar y bws i Ysgol Ifor Bach yn Senghennydd.

Roedd mynd i’r ysgol Gymraeg yn y dyddiau yna yn rhywbeth breintiedig ac anhrydeddus. Roedd pob un disgybl yn ddraig bach oedd yn mynd i fywiogi y Gymru newydd. Roedden ni’n fahanol, yn sbesial; y rhan fwyaf ohonom, fel fi, yn dod o gartrefi di-Gymraeg. Fe ddarllenom ni am Sali Mali, am y tŷ oedd ar y comin ac am anturiaethau’r Llewod. Fe gystadlon ni mewn eisteddfodau gan adrodd am lwynogod a wiwerod. Fe ganon ni am glywed tyner lais ac am ein calonnau glân. Ond er hyn i gyd, wnaeth neb ein argyhoeddi ni fod yna sîn bop i gael.

Wedyn, un prynhawn fe newidodd popeth. Fe symudodd ein athro dosbarth ni, Moi Parri, y bordydd i un ochor ac fe’n gwahoddwyd ni i ddawnsio i synau roc, uchel, electronaidd gyda churiad oedd llawn cystal ag unrhywbeth oedd yn cael ei chwarae ar y radio ar y bws ysgol. Ond nid Queen, neu Status Quo neu Suzi Quatro oedd yn gwneud y sŵn yma ond Bran, Edward H Dafis, Seindorf a Meic Stevens. O’r diwedd roedd yna fwy i’r busnes siarad Cymraeg yma na jest cyd adrodd a cherdd dant. Roedd hyn yn hwyl. Ac roeddwn i eisiau mwy.

Pan gyrhaeddais i Ysgol Gyfun Rhydfelen fe ddes i’n aelod brwdfrydig o’r Uwch Adran, oedd yn trefnu disgos Cymraeg ar nosweithiau Gwener. Fe ddes i’n ffan o recordiau’r Trwynau Coch, Geraint Jarman a’r Llygod Ffyrnig oedd yn cael eu chwarae gan y DJ Alun ap Brinley o ddosbarth chwech. Dyma recordiau oedd yn adlewyrchu hinsawdd newydd, ifanc, oedd yn edrych ar y byd o’n cwmpas ac i’r dyfodol…

Roedd yn rhaid i mi gymryd rhan yn hyn i gyd, felly dyma fi a chriw o ffrindiau ysgol o gefndiroedd tebyg ffurfio ein grŵp ein hun, sef Clustiau Cŵn. Dyma oes y cylchgrawn Sgrech, y gigs ym Mlaendyffryn, Corwen a Plas Coch. Fe ddaeth ein record, Byw yn y Radio, allan ac fe ddechreuodd antur mwya fy mywyd i.

A phob bore Sadwrn, byddwn yn tiwnio mewn i Radio Cymru ar gyfer Sosban gyda Richard Rees. Ymhell cyn cyfnod y we a Maes E a Facebook a Twitter dyma lle roedd y bwrlwm i gyd. Bydde pobol yn sgrifennu mewn a ffonio gyda cheisiadau a negeseuon. Bydde bandie’n galw heibio i sôn am eu gigs a’u recordiau. Roedd sesiynau ecsgliwsif ac adolygiadau o berfformiadau. Wrth gwrs, roedd ‘na raglenni teledu – ond fel mae pawb yn gwybod, y radio yw cartref roc a rôl – ac am ddwy awr ar ddechrau’r penwythnos, roedd gan roc a rôl gartref Cymraeg.

Wrth i’r wythdegau symud yn eu blaen fe gododd y sîn tanddaearol gyda grwpiau fel Datblygu, Y Cyrff a Tynal Tywyll yn dechrau mynnu sylw. Dyma gyfnod y ffansîns a’r labeli annibynnol; y casétiau, Recordiau Anhrefn a Fideo 9. Fe ymatebodd Radio Cymru gyda’u rhaglenni Hwyrach.

Yma, y gerddoriaeth ddaeth yn gyntaf, gyda rhaglenni fel Heno Bydd yr Adar yn Canu, gyda Nia Melville yn rhoi’r pwyslais ar fandiau oedd yn torri tir newydd. Bandiau ifanc fel Gorky’s, Fflaps a Ffa Coffi Pawb ddaeth i’r amlwg fan hyn, a hynny ar raglenni oedd yn cael eu darlledu BOB NOS! Roedd hyn yn chwyldro aeth ymlaen i gofnodi tyfiant y sîn a alwyd yn Cŵl Cymru gyda llwyddiant Catatonia a’r Super Furries. Dyma hefyd gyfnod cylchgrawn Sothach, Recordiau Ankst ac R Bennig a’r sîn ddawns. Roedd yna deimlad fod Radio Cymru yna, trwy ei raglenni hwyrach, yn rhan o’r holl beth. O’r diwedd doedd dim rhaid i ti fod o reidrwydd yn aelod o gôr neu dîm rygbi i deimlo dy fod yn ‘Gymro go iawn’.

Ac yn yr awyrgylch yma, ar ôl i SFA sgorio cais a’i throsi gydag albym uniaith Gymraeg – sef Mwng, yn y deg uchaf Brydeinig – fe ddaeth C2 i fodolaeth, ddeng mlynedd yn ôl, ar yr ail o Ragfyr 2002.

Roedd cerddoriaeth pop Gymraeg wedi tyfu lan. Ac roedd yn rhywbeth oedd yn werth ei ddathlu. O wyth o’r gloch bob nos, roedd Radio Cymru yn mynd i droi’n orsaf gerddoriaeth go iawn.

Roedd y tîm ar y dechre yn cynnwys DJs fel Kevin Davies, Beks, Daf Du ac wrth gwrs Huw Stephens. Dyma gychwyn Siart C2 i adlewyrchu beth oedd yn digwydd go iawn ar y sîn o wythnos i wythnos. Recordiwyd sesiynau gan yr anfarwol MC Mabon, Geraint Jarman, Llwybr Llaethog a’r bytholwyrdd Meic Stevens.

Dyma gyfnod labeli Ciwdod, Gwymon a’r cylchgrawn Y Selar. Caneuon fel Sex Sells gan y Poppies, Y Mwyafrif gan Pep Le Pew a Gad Fi Fod gan Cofi Bach a Tew Shady. Lansiwyd Gwobrau RAP; noson i ddathlu’r goreuon ymysg ein artistiaid.

Mae’r ddeng mlynedd ers dyfodiad C2 wedi gweld rhaglenni gan gymysgedd eang o ddarlledwyr fel Daniel Glyn, Lisa Gwilym, Magi Dodd, Hefin Thomas, Nia Medi, Ffion Gwallt Dafis, Brychan Llŷr, Geraint Jarman, Huw Chiswell, Huw Evans, Bethan Elfyn, Dyl Mei, Georgia Ruth, Ian Cottrell, Stuart Cable a Dewi Pws, Rhys Mwyn, Ryland Teifi, Owen Powell, Steffan Cravos, Cynan Llwyd, Griff Lynch, Gruff Pritchard, Ifan Evans a Dafydd James.

Ond beth am y presennol? Beth ydy pwrpas C2 yn 2012? Ai platfform i lansio gyrfa yn y cyfryngau fel cyflwynydd neu i weinyddu’r gwrandawyr gyda’r danteithion diweddaraf a mwya blasus o’r sîn? Ife i dorri tir newydd a darganfod talentau ifanc ynteu ein diddanu gydag eitemau difyr a doniol?

Yn bersonol, dwi’n hoffi cyfuniad. Ac mae’r cyfuniad yma yn bwysig i gadw C2 yn ffresh ac yn ddiddorol. Yn ystod y flwyddyn ddiwetha’, dwi wedi ymddangos ar raglen yr unigryw Dafydd James yn canu medli o ganeuon Datblygu, Yr Anhrefn ac Amy Winehouse rownd y piano ac wedi dewis traciau i gymryd lan i’r gofod ‘da fi ar raglen rhagorol Huw Evans. Dwi wedi siarad am rôl y gân protest ac wedi dathlu’r grŵp anfarwol Y Cyrff.

Fel gwrandäwr, dwi wrth fy modd pan mae cerddor neu arbenigwr/wraig yn cymryd yr awenau. Mae cyfresi Geraint Jarman, Ian Cottrell a Dyl Mei wedi bod yn ddifyr ac yn werthfawr. Dyw’r bobol yma ddim jest yn ‘eitha hoff ‘o gerddoriaeth, mae nhw, fel fi, yn obsessed! Mae eu brwdfrydedd yn hedfan drwy’r awyr fel y ffliw a dwi’n herio unrhyw un sy’n gwrando i beidio dal y firws melys o fewn pum munud.

Ar y llaw arall mae Magi Dodd fel mêt go iawn, yn arwain ar y daith ysgolion ac yn ein tywys ni drwy bentwr o tiwns a clecs. Mae ei steil hamddenol a chyfeillgar yn denu gwrandawyr ffyddlon ac ifanc i’r gwasanaeth ac mae ei chyfraniad yn werthfawr ac yn ddifyr ar yr un pryd.

Ac wrth gwrs, does dim pwynt trafod C2 heb rhoi masif pump uchel i ‘Mr. C2′, sef Huw Stephens. Mae e wedi bod yna ers y cychwyn. Ac wrth i’w yrfa ar Radio 1 gyrraedd yr uchelderau, mae e wedi bod yna hefyd ar C2 yn ein cyflwyno ni i bentwr o recordiau ôsym ac yn cyfweld â thalentau a phersonoliaethau mwya difyr y genedl. Nos Lun dwetha’, ro’n i’n gyrru adre o weithio gyda grŵp ieuenctid yn Troedyrhiw. Roedd C2 ar y radio pan gyflwynodd Huw gân gan Afal Drwg Efa gyda Casi Wyn yn canu un o ganeuon Y Bara Menyn, sef Yr Wylan. Clasur o gân a recordiwyd yn wreiddiol dros ddeugain mlynedd yn ôl. Ond roedd gan y fersiwn yma guriad electronaidd a hollol ‘nawr’. Dyma un o fomentau mwya perffaith y flwyddyn i mi. Roedd y ffaith bod y gân yma’n chwarae, a minnau’n hercian lawr yr A470 ar ôl diwrnod hir a blinedig yn adfywio ac yn gwneud i mi feddwl bod popeth yn iawn yn y byd.

Ym 1979 roeddwn i’n rhy ifanc i’r sîn. Yn 2012 dwi lot rhy hen. Ond dwi’n dal i ffitio mewn, rhywsut. Dwi’n caru pop a dwi’n caru pop Cymraeg. A thra fod C2 yn teimlo’r un fath mae’n haeddu bod ar yr awyr.

Mae Gwilym Rhys o’r Bandana rhai wythnosau i mewn i’w raglen newydd erbyn hyn, ac mae Gwyn Eiddior newydd ddechre cyfres am gerddoriaeth electroneg. Wrth gwrs mae ‘na lot mwy wedi cyfrannu, a dyw pob un ddim wrth ddant pawb wrth gwrs, ond dyna un o’r pethe gore amdan y ffrwd. Ac mae’r ffaith ein bod ni gyd yn wahanol, gyda chwaeth gwahanol, yn rhywbeth i’w ddathlu.

Dwi’n eistedd ger fy radio digidol a dwi’n codi gwydred. Pen-blwydd hapus yn ddeg oed C2, a hir oes i ti!

Gareth Potter Tachwedd 2012

Oriel luniau 10 mlynedd o C2
Clip o ddechrau’r rhaglen gyntaf yn 2002

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: The Joy Formidable a Lisa Gwilym

Heno, mae’r grwp The Joy Formidable o’r Wyddgrug yn perfformio yn un o leoliadau enwoca’r byd, yr O2 yn Llundain, yn cefnogi un o fandiau mwya’r byd, Muse!

Ond neithiwr, roedd Ritzy Bryan a Rhydian Dafydd (The Joy Formidable) yn perfformio yn Neuadd Hendre, Bangor, ac fe aeth Lisa draw atyn nhw i gael sgwrs…

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: EP Yr Wythnos: R.Seiliog – Shuffle

 

Pob nos yr wythnos hon bydd rhaglenni C2 yn chwarae traciau oddi ar EP yr Wythnos: R.Seiliog – Shuffle.
R.Seiliog yw Robin Edwards o Peniel – mae o’n byw erbyn hyn yng Nghaerdydd a bydd yn gyfarwydd i rai fel drymiwr i H.Hawkl… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: EP Yr Wythnos: R.Seiliog – Shuffle

 

Pob nos yr wythnos hon bydd rhaglenni C2 yn chwarae traciau oddi ar EP yr Wythnos: R.Seiliog – Shuffle.
R.Seiliog yw Robin Edwards o Peniel – mae o’n byw erbyn hyn yng Nghaerdydd a bydd yn gyfarwydd i rai fel drymiwr i H.Hawkl… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: EP Yr Wythnos: R.Seiliog – Shuffle

 

Pob nos yr wythnos hon bydd rhaglenni C2 yn chwarae traciau oddi ar EP yr Wythnos: R.Seiliog – Shuffle.
R.Seiliog yw Robin Edwards o Peniel – mae o’n byw erbyn hyn yng Nghaerdydd a bydd yn gyfarwydd i rai fel drymiwr i H.Hawkl… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2012

Mewn seremoni gyfforus yng Nghwesty’r Angel Caerdydd nos Iau, cyhoeddwydd mai’r band roc o Gaerdydd Future of the Left oedd enillwyr Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2012.

The Plot Against Common Sense yw 3edd albwm y band o Gaerdydd. Sefydlwyd y band pan d… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2012

Mewn seremoni gyfforus yng Nghwesty’r Angel Caerdydd nos Iau, cyhoeddwydd mai’r band roc o Gaerdydd Future of the Left oedd enillwyr Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2012.

The Plot Against Common Sense yw 3edd albwm y band o Gaerdydd. Sefydlwyd y band pan d… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2012

Mewn seremoni gyfforus yng Nghwesty’r Angel Caerdydd nos Iau, cyhoeddwydd mai’r band roc o Gaerdydd Future of the Left oedd enillwyr Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2012.

The Plot Against Common Sense yw 3edd albwm y band o Gaerdydd. Sefydlwyd y band pan d… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: EP yr Wythnos: Hud – Stuntman

Pob nos yr wythnos hon bydd rhaglenni C2 yn chwarae traciau oddi ar EP yr Wythnos: Stuntman gan Hud.

Mae’r EP 6 trac yn cael ei rhyddhau i gyd-fynd a pherfformiad Hud yn Gwdihw, Caerdydd ar 20 Hydref yn ystod Gwyl Swn.

Rhyddhaodd y band 12 sengl mewn 12 mis yn 2011, ac ar ol rhyddhau’r EP yma, fydd eu halbwm llawn cyntaf ar gael mis Rhagfyr.

Mae’r traciau i’w clywed ar Soundcloud y band.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Guto Bongos: BBC iPlayer Radio

Guto Bongos neu’r Ap Feistr oedd ar raglen Ifan Evans neithiwr yn trafod app newydd BBC iPlayer Radio.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Mae’n bosib gwrando ar Radio Cymru yn fyw ar yr app ar ddyfeisiau Apple (dyfeisiau Android i’w ddilyn).

Mae’r app ar gael i lawr lwytho am ddim trwy wefan iTunes Apple.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Albym yr Wythnos: Howl Griff – Fragile Diamonds

 
 

Pob nos tan ddiwedd yr wythnos bydd rhaglenni C2 yn chwarae caneuon oddi ar Albym yr Wythnos C2: Fragile Diamond gan Howl Griff.
Dyma drydedd albym Hywel Griffiths sy’n wreiddiol o Aberystwyth, mae’r adolygiadau cynnar wedi bod yn ffafri… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Sgyms C2

Hei – su’ ma’n mynd?

Ma hi’n bnawn Gwener a ma criw C2 a Radio Cymru yn paratoi i fynd mas i ddweud ffarwel wrth ddau o’r tim sy’n hedfan y nyth – sef Gwennan Evans (JK Rowling Cymru – ie hi nath sgwennu’r nofel Bore Da)… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gigs C2

Pwy sydd yn chwarae pryd, ac yn lle? Edrychwch ar restr gigs C2!
Gallwch ebostio C2 ar c2@bbc.co.uk gyda unrhyw gigs.
Nid yw’r BBC yn gyfrifol am unrhyw wefan y cysylltir iddi o’r tudalennau yma.
  
01 Hydref 2012
SWN yn cyflwyno – Jodie… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gigs C2

Pwy sydd yn chwarae pryd, ac yn lle? Edrychwch ar restr gigs C2!
Gallwch ebostio C2 ar c2@bbc.co.uk gyda unrhyw gigs.
Nid yw’r BBC yn gyfrifol am unrhyw wefan y cysylltir iddi o’r tudalennau yma.
  
14 Medi 2012
Huw MLleoliad : The Social, Ll… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Sesiwn fyw Greta Isaac

Gan fo’r Eisteddfod mor lleol iddyn nhw, daeth Gretta a Miriam Isaac i’r stiwdio i chwarae caneuon newydd yn fyw ar raglen Lisa Gwilym!

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Eurfyl yn y Sioe Fawr!

Tra’n crwydro maes y Sioe ar ran Dodd Com, cafodd Sion Jenkins y cyfle i sgwrio gyda un o ffermwyr fwyaf unigryw Cymru…

 

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Dodd Com yn y Sioe Fawr!

Aeth Magi a Glyn draw i’r pentre ieuenctid i gyfarfod a chriwiau oedd yn mwynhau! Bydd rhaglen o uchafbwyntiau ein ymweliad a’r sioe ar C2 wythnos nesaf!

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gigs C2

Pwy sydd yn chwarae pryd, ac yn lle? Edrychwch ar restr gigs C2!
Gallwch ebostio C2 ar c2@bbc.co.uk gyda unrhyw gigs.
Nid yw’r BBC yn gyfrifol am unrhyw wefan y cysylltir iddi o’r tudalennau yma.
  
13 Gorffennaf 2012
Huw M, Gulp, JT Mouse, D… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Llongyfarchiadau Lisa!

Roedd gan Ifan Evans newyddion da iawn i Lisa Gwilym neithiwr…

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Clip: Can Ysgol Syr Hugh – Yr Elfennau!

Can o weithdy roc C2/ Ciwdod ddoe yng Nghaernarfon! Enw’r band yw Yr Elfennau

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gigs C2

Pwy sydd yn chwarae pryd, ac yn lle? Edrychwch ar restr gigs C2!
Gallwch ebostio C2 ar c2@bbc.co.uk gyda unrhyw gigs.
Nid yw’r BBC yn gyfrifol am unrhyw wefan y cysylltir iddi o’r tudalennau yma.
 28 Mehefin 2012 20:00
Ryland Teifi, Mendocino Lleo… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Sesiwn Plyci

Heno ar raglen, bydd Huw Stephens yn cyflwyno sesiwn newydd sbon gan Plyci yr artist electro gwych.
Bydd y caneuon i’w clywed eto yma yn syth ar ol y sesiwn.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Clip: Sgorgasms o’r archif!

Ifan Evans ag Owain Llyr yn edrych nol ar rai o uchafbwyntiau’r tymor!

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Daniel Glyn a Gary Slaymaker

Daeth Gary i’r stiwdio i drafod y ffilmiau newydd (a hen!) sydd mewn sinemau nawr!

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Glyn Gefn Llwyfan!

Dyma oedd her Magi ar gyfer Glyn Wise gefn llwyfan yn Eisteddfod yr Urdd!

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gwyliau Cerddorol Y Penwythnos Yma

Mae nifer o wyliau cerddorol yn digwydd y penwythnos yma.
Bu Huw Stephens yn sgwrsio gyda Gareth Potter a Gwyn Eiddior ar ei raglen neithiwr.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Dyma grynodeb gan Emyr Peirce o gwmni Cytgord;

GWYL SEIDR CLYTHA 2012

Bydd GWYL SEIDR CLYTHA 2012 yn digwydd yn nhafarn y CLYTHA ARMS, CLYTHA ger Y FENNI dros y penwythnos yma, Mehefin y 1af i’r 5ed.

 

Mae’r gerddoriaeth ar dydd Sadwrn a dydd Sul yn cael ei drefnu a’i gyflwyno ar ran yr Wyl gan GIGS IFOR BACH. Mae mynediad i’r Wyl yn rhad ac am ddim!

 

Bydd y canlynol ymhlith y cerddorion fydd yn ymddangos dros y penwythnos:

YR ODS, COWBOIS RHOS BOTWNNOG, GEORGIA RUTH WILLIAMS, KATELL KEINEG, TRWBADOR, GRETA ISAAC, SION RUSSELL JONES, OLION BYW, JONATHAN POWELL, MONKJACK, TOMOS LEWIS gyda DJ’s GARETH POTTER, KIM DE BILLS a MEIC P.

 

Gwersylla yn £20 (nifer cyfyngedig). Digonedd o fwyd, diod, hufen ia, teisennau, cestyll gwynt, adloniant i’r plant a llawer, llawer mwy! 

Gwybodaeth o dudalennau facebook ac o www.clytha-arms.com

 

GWYL NYTH 2012

Cofiwch archebu eich tocynnau ar gyfer GWYL NYTH TU ALLAN  sy’n digwydd yn GWDIHW dydd a nos Sul penwythnos Gwyl Banc, Mehefin y 3ydd.

 

Ymhlith y bandiau a’r cerddorion unigol sydd wedi eu cadarnhau i ymddangos mae  COWBOIS RHOS BOTWNNOG, YR ODS, TRWBADOR, DAU CEFN, BO INGEN, WE ARE ANIMAL, IFAN DAFYDD, ROB A’R RIPARS, Y PENCADLYS, PLYCI,  CREISION HUD gyda DJ’s DYL MEI, KIM DE BILLS, MEIC P ac OSH TAL

 

Bydd y gweithgareddau’n cychwyn am 2.00 o’r gloch y prynhawn ac yn gorffen am 2.00 o’r gloch y bore canlynol.

 

Mae’r tocynnau ar werth rwan am £7 o www.sadwrn.com

 

Yn ogystal a diwrnod llawn cerddoriaeth byw bydd arlwy blasus o fwyd a diod yn eich aros dan do canfas iard gefn GWDIHW.

 

Manylion o www.gwdihw.co.uk ac o dudalennau facebook a twitter

 

GWYL TAN YN Y MYNYDD 2012

Bydd GWYL TAN YN Y MYNYDD 2012 sydd wedi ei leoli ar dir CWMNEWIDION ISAF, CNWCH COCH yn digwydd dros benwythnos hir y Gwyl Banc o Fehefin y 1af i’r 5ed.

Bydd yr Wyl yn cynnig y gerddoriaeth orau o bob cyfandir gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Canada, Iwerddon, Yr Alban ac wrth gwrs o Gymru. Bydd degau o fandiau a cherddorion unigol yn perfformio o dydd Iau tan dydd Mawrth. Yn eu plith bydd THE GENTLE GOOD, CALAN, THE MOREDEKKERS, UNDER THE DRIFTWOOD TREE, ALISDAIR ROBERTS, ADAM HURT, FINIKITY CHAOS, NICK MULVEY, DnA, MARRIED TO THE SEA, AUTOMATIC SAM, ROSS AINSLEE, THE LONG NOTES, HONEY FEET, BETH HARTNESS, LOOSE MOOSE, CUT A SHINEJARLATH HENDERSON, RIOGHNACH CONNOLLY, COOPER SOUTHERN, MAMADOU, NOON, THIS IS THE KIT, NUALA HONAN a llawer mwy.

 

Tocynnau Gwyl yn £70 yn cynnwys gwersylla. Tocynnau dydd yn £10 i oedolion dim gwersylla (plant dan 13 am ddim). Tocyn parcio £5. Bydd gwasanaeth bysiau rhwng yr orsaf drenau yn Aberystwyth a safle’r Wyl am ddim.

 

Holl fanylion yr Wyl ar safle www.twoforjoy.co.uk

 

GWYL KAYA 2012

Bydd Gwyl newydd KAYA 2012 yn digwydd ar dir STAD Y FAENOL ger Bangor o Fehefin y 1af i’r 3ydd.

 

Bydd yr Wyl yn cynnig adloniant a cherddoriaeth byd o Affrica, Jamaica, Y Caribi a Chymru. Mae’r Wyl wedi ei anelu at bobl ifanc a’r teulu, ac yn ogystal a chynnig perfformiadau gan nifer o ser amlwg, bydd hefyd yn cynnig cyfres o weithdai amrywiol, stondinau bwyd, gorymdeithiau hwyliog o amgylch y maes, bandiau drwm dur, cor plant lleol, syrcas, sinema, celf a chrefft, gwisgoedd, gweithgreddau gwyl a llawer mwy.

 

Ymhlith y cerddorion bydd yr anhygoel LEE SCRATCH PERRY yn rhoi un arall o’i berfformiadau bythgofiadwy ar y nos Sadwrn ynghyd a SONA JOBARTEH, TONY ALLEN, KANDA BONGO MAN, SNOWBOY, FRANKIE FRANCIS, SKA CUBANO, DUB PISTOLS a STUDIO ONE vs  SOUNDCLASH. 

 

Tocyn penwythnos oedolyn £75, tocyn penwythnos di-waith / myfyriwr £55, tocyn diwrnod £45, tocyn diwrnod di-waith / myfyriwr £40, plant (o dan 13) am ddim, tocyn teulu £220, tocyn dan 19 £45, tocyn diwrnod dan 19 £35, tocyn cerbyd gwersylla £20. Mae pob tocyn GWYL KAYA 2012 yn cynnwys gwersylla a parcio yn y pris.

 

Mwy o fanylion am yr artistiaid, y drefn, y lleoliad a tocynnau ar wefan swyddogol GWYL KAYA 2012 – www.kayafestival.co.uk

 

GWYL KINGS FEST 2012

Bydd gwyl KINGS FEST 2012 yn digwydd yn nhafarn THE ROYAL HEAD, LLANIDLOES dros benwythnos hir Mehefin y1af i’r 3ydd. Dyma’r 7fed GWYL KINGFEST a bydd digwyddiad eleni yn fwy ac yn well nac erioed gyda dros drideg o fandiau a cherddorion unigol! Er mwyn cyfarfod a chostau cynyddol mae’r prisiau mynediad wedi codi ychydig eleni, ond yn aros yn rhesymol iawn. Tocyn mynediad dydd Gwener yn £3, dydd Sadwrn yn £6, dydd Sul yn £6 a penwythnos cyfan yn £10.

 

Ymhlith y cerddorion yno bydd CANDELAS, CONDUCTORS, LONG DEAD SIGNAL, PROSPERINA, MK ZERO, SON CAPSON, GIVE CHASE, THE BEAST WITH A MILLION EYES, SOLID FUDGE, DIAGNOSIS MERTHYR, JJ DAVIES, THOMAS JONES, ELLEN COX, PP DOG, DUDEZILLA a llawer, llawer mwy.

Mwy o wybodaeth o www.kingsfest.co.uk

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Danfoesol: Eirlys Bellin

Y gomediwraig oedd gwestai diweddaraf Daniel Glyn i wynebu cwestiynau Danfoesol! Be fydde chi’n wneud yn y sefyllfaoedd hyn?

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Can Ysgol Plasmawr!

Dyma’r gan a gafodd ei chyfansoddi heddiw gyda Meilyr Gwynedd o Sibrydion! Enw’r band yw Galwad 200 ac enw’r gan yw Gobaith.

 

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Sesiwn Katell Keineg

Sesiwn arbennig gan y cerddor Katell Keineg, tair cân newydd sbon ganddi, oedd ar raglen Huw Stephens neithiwr.

Gallwch glywed y sesiwn yn ei chyfanrwydd ar wefan C2.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Cân ysgol Rhydywaun!

Parti 24 – Mewn Llawenydd

Ffufiodd y grwp heddiw i gyfansoddi a recordio’r gân hon, gan weithio gyda Meilir Gwynedd o Sibrydion!

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Grwpiau Roc Ysgol Llangefni!

Dwy gan a gyfansoddwyd yng Ngweithdy Roc Ysgol Llangefni gyda Gronw a Mr Huw!

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gary Slaymaker a Daniel Glyn

Daeth Gary i’r stiwdio i roi ei farn ar y ffilmiau diweddaraf sydd mewn sinemau nawr!

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Uchafbwyntiau C2 nos Lun!

Ar Dodd Com, cafodd Magi sgwrs gyda Elisa, Bedwr a Mark o ysgol Plasmawr, aelodau o brosiect DIGON sy’n anelu i daclo homphobia mewn ysgolion.

 

Griff Lynch oedd yn cadw sedd Huw Stephens yn gynnes, a daeth Ywain Gwyned i’r stiwdio i drafod siart Can y Flwyddyn Sianel ’62.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Uchafbwyntiau C2 nos Lun!

Ar Dodd Com, cafodd Magi sgwrs gyda Elisa, Bedwr a Mark o ysgol Plasmawr, aelodau o brosiect DIGON sy’n anelu i daclo homphobia mewn ysgolion.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

 

Griff Lynch oedd yn cadw sedd Huw Stephens yn gynnes, a daeth Ywain Gwyned i’r stiwdio i drafod siart Can y Flwyddyn Sianel ’62.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gigs C2

Pwy sydd yn chwarae pryd, ac yn lle? Edrychwch ar restr gigs C2!
Gallwch ebostio C2 ar c2@bbc.co.uk gyda unrhyw gigs.
Nid yw’r BBC yn gyfrifol am unrhyw wefan y cysylltir iddi o’r tudalennau yma.
 19, 20 a 21 Ebrill
Candelas, Crash Disco, Cowbois … Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Enillwyr Gwobrau Roc A Phop BBC Radio Cymru

Dyma restr enillwyr Gwobrau Roc a Phop BBC Radio Cymru 2012:
Band y FlwyddynYr Ods
Artist Benywaidd y FlwyddynGeorgia Ruth Williams
Cynhyrchydd y FlwyddynDave Wrench
Albym y FlwyddynYr Ods – Troi a Throsi
Cyfansoddwr y FlwyddynAl Lewis
Y Band Ddaeth Fw… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Cân y Flwyddyn – Siân gan Yr Ods

Yr Ods ar raglen Geraint Lloyd prynhawn yma yn perfformio sesiwn fyw ac yn derbyn y wobr am gân y Flwyddyn, Gwobrau RAP 2012.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gwobrau RAP 2012 – heno am 8pm ar wefan C2

Heddiw ar raglen Dafydd a Caryl gyhoeddwyd enillydd Cyfansoddwr y Flwyddyn ac Artist Gwrywaidd y Flwyddyn, Gwobrau RAP 2012. Bydd yr enillwyr i gyd i’w glywed heno ar C2 am 8pm.

Gwrandewch ar Al Lewis yn perfformio’n fyw ar y rhaglen wrth iddo glywed y newyddion.

Artist Gwrywaidd y Flwyddyn

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Cyfansoddwr y Flwyddyn

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gwobrau RAP 2012 – rhestr fer Band Byw y flwyddyn

Dyma’r rhestr fer ar gyfer Band Byw y flwyddyn, Gwobrau RAP 2012.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gwobrau RAP 2012 – rhestr fer Sesiwn C2 y Flwyddyn

Dyma’r rhestr fer ar gyfer Sesiwn C2 y Flwyddyn – Gwobrau RAP 2012.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gwobrau RAP 2012 – rhestr fer gwobr Cân y Flwyddyn

Dyma’r rhestr fer ar gyfer gwobr Cân y Flwyddyn – Gwobrau RAP 2012.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen