Archives: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: GovCampCymru 2015 #gccy15, Pierhead

Eleni, cynhaliodd GovCampCymru ei ail ddigwyddiad yn y Pierhead, sy’n rhan o ystâd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd. This our venue today for #gccy15 ….WOW pic.twitter.com/8eNowbHG14 — Sasha Taylor (@Sasha_Taylor) September 26, 2015 Mae GovCamp yn ddigwyddiad lle mae … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Rhoi cynnig ar fformat adroddiad newydd: Ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i Ystyried Pwerau: adroddiad ar Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Eleni, mae Pwyllgor Cyllid y Cynulliad wedi bod yn edrych ar bwerau Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad ar ei ganfyddiadau ym mis Mai 2015. Mae tuedd i adroddiadau swyddogol pwyllgorau fod yn eithaf hir ac yn llawn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Blog y Cadeirydd: Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol Brynhawn yma, bydd y Cynulliad yn trafod egwyddorion cyffredinol y Bil, a phleidleisio arnynt, yn y Cyfarfod Llawn (y ‘ddadl Cyfnod 1’). Yn ystod y ddadl hon, bydd … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus – Gwaith ar gyfer tymor yr hydref 2014

Hyd yma, mae’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus wedi cael tymor yr hydref prysur gyda nifer o sesiynau craffu pwysig eisoes wedi’u cynnal. Mae’r rhain yn cynnwys craffu ar gyfrifon Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei hun, Llywodraeth Cymru, a rhai cyrff annibynnol sydd … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Digwyddiad cyfryngau cymdeithasol ac ymgysylltu digidol, 25 Hydref 2014

Julian Price, Cyfathrebu’r Cynulliad Ddydd Iau 25 Medi, cafodd siaradwyr eu gwahodd i ddod i siarad â staff y Cynulliad am gyfryngau cymdeithasol ac ymgysylltu digidol. Dyma’r tro cyntaf inni gynnal digwyddiad o’r fath yn y Cynulliad, a oedd yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol – gwaith ar gyfer tymor yr hydref 2014

Mae’r hydref hwn yn dymor prysur i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyda nifer o brosiectau pwysig ar y gweill. Mae’r rhain yn cynnwys gwaith ar sylweddau seicoweithredol newydd (a adwaenir yn gyffuriau penfeddwol cyfreithlon); Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010; … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad yn GovCamp Cymru

Ddydd Sadwrn 25 Medi, aeth Helia Phoenix (Golygydd y Wefan) a Kevin Davies (Rheolwr Allgymorth) i The Parade yn y Rhath ar gyfer GovCamp cyntaf Cymru (GovCamp Cymru). Er mwyn egluro, mae GovCamp yn fodd i bobl sy’n gweithio yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Menter a Busnes – gwaith ar gyfer tymor yr hydref 2014

Cynhaliodd y Pwyllgor Menter a Busnes ei gyfarfod cyntaf yn nhymor yr hydref ymhell o Fae Caerdydd yr wythnos diwethaf.
Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Diwrnod Gwelededd Deurywiol, 23 Medi 2014

Nid yw’n ffaith hysbys i bawb mai pobl ddeurywiol yw’r rhan helaethaf o’r gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol. Yn anffodus, pan ddaw’n fater o siarad am broblemau pobl LHDT, anaml y caiff profiadau’r grŵp hwn eu cynrychioli neu’u hystyried … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Deddfwriaeth yn y Pedwerydd Cynulliad … yr hanes hyd yn hyn

Mae’r darn pwysig cyntaf o ddeddfwriaeth ynghylch tai ar gyfer Cymru (a grëwyd drwy bwerau datganoledig) yn debygol o gael Cydsyniad Brenhinol y mis hwn. Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymarferion technegol – uno’r Cwestiynau Ysgrifenedig a’r Atebion ar wefan y Cynulliad

Rhan o’m cyfrifoldeb i fel Golygydd y we i’r Cynulliad yw gweithio gyda gwahanol adrannau’r Cynulliad i geisio gwneud ein gwefan yn fwy hwylus ac mor ddefnyddiol â phosibl. Nid gwybodaeth y Cynulliad yw popeth yr ydym yn ei gyhoeddi … Continue reading Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymweliadau yn eich ardal

Cliciwch ar yr eiconau map isod i weld ble mae’r tîm Allgymorth wedi bod yn ddiweddar, a lle maent yn mynd i fod yn fuan Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Diffyg Democrataidd – neges o ddiolch oddi wrth y Llywydd

Hoffwn ddiolch i’r holl flogwyr a’r newyddiadurwyr hyperleol a aeth i’r grŵp ffocws Diffyg Democrataidd (#DemDef) ar 5 Chwefror. Rydych yn chwarae rôl bwysig iawn yn ymgyrch Cynulliad Cenedlaethol Cymru i fynd i’r afael â’r diffyg democrataidd yng Nghymru – diffyg democrataidd sydd wedi’i achosi, yn fy marn i, gan fethiant cyfryngau’r DU, a rhannau […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mynd i’r afael â’r diffyg democrataidd

Ddoe, am y tro cyntaf erioed, fe wahoddir grŵp bach o bobl sy’n weithredol ar-lein gan y Cynulliad i drafodaeth anffurfiol am ein gwefan. Roedd y gweithdy yn rhan o fenter Mynd i’r Afael â’r Diffyg Democrataidd yng Nghymru – diffyg democrataidd y mae’r Llywydd yn credu sydd wedi ei greu gan fethiant cyfryngau’r DU, […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT): Gêm Rygbi Elusennol

Clwb Rygbi Llewod Caerdydd 15 – 31 Cynulliad Cenedlaethol Cymru Daeth Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol i ben gyda gornest rygbi rhwng tîm y Cynulliad Cenedlaethol a’r tîm rygbi cyntaf o chwaraewyr hoyw, a’r unig dîm hyd y gwyddom, yng Nghymru. Roedd tîm rygbi’r Cynulliad ar faes y gad ddydd Sadwrn, 23 […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT)

Ym mis Chwefror bob blwyddyn, bydd y Cynulliad yn nodi Mis Hanes LGBT. Eleni bydd ein rhwydwaith staff LGBT, OUT-NAW, yn arddangos Arwyr o blith pobl LGBT yn y Senedd drwy gydol mis Chwefror, gan ganolbwyntio ar bobl LGBT dylanwadol ac ysbrydoledig. Gall y rheini sy’n methu ag ymweld â’r Senedd glicio yma i weld […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Wythnos Gwrth-fwlio, 19 – 23 Tachwedd 2012

Wythnos Gwrth-fwlio. 19 – 23 Tachwedd 2012 Dywedodd Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad: “Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cefnogi ymgyrch y Gynghrair Gwrth-fwlio yn llwyr. “Dylid herio unrhyw fath o fwlio homoffobig, bwlio oherwydd hil, bwlio oherwydd anabledd neu unrhyw fath o fwlio neu drosedd casineb arall, ble bynnag y bydd yn dod i’r […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Sylwadau’r Llywydd, Rosemary Butler, ar annerch Mardi Gras Caerdydd

Ym Mardi Gras Cymru ddydd Sadwrn (1 Medi) cefais gyfle i annerch cymuned hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thrawsrywiol Cymru. Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ymrwymo i gydraddoldeb ym mhopeth rydym yn ei wneud, o hawliau cydraddoldeb aelodau’r staff, gwasanaethau i’n cwsmeriaid a’r deddfau rydym yn eu pasio. Eleni cafodd y Cynulliad ei osod yn ugeinfed […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyngerdd rhad ac am ddim: Dewi Griffiths.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru’n falch o gyhoeddi perfformiad rhad ac am ddim gan Dewi Griffiths, y gitarydd o Gaerdydd a enillodd y gystadleuaeth unawd llinynnol yn Eisteddfod 2012, yn y Senedd ym mae Caerdydd. Fydd y perfformiad yn cymryd lle, yn y Senedd, rhwng 11 – 2 ar ddydd Sadwrn Awst 11. Amdano Dewi:  Cynhyrchodd […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth: Ailbennu rhywedd – beth rydych chi’n ei wybod amdano?

A wyddech chi? April Ashley oedd yr unigolyn cyntaf i gael llawdriniaeth ailbennu rhywedd yn y DU, yn 1960. Beth yw ailbennu rhywedd? A ydych chi wedi cwrdd ag unigolyn trawsryweddol erioed? Sut y byddech yn gwybod? Mae nifer o bobl drawsryweddol yng Nghymru yn teimlo eu bod wedi’u gwthio i gyrion cymdeithas oherwydd diffyg […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymwybyddiaeth o salwch meddwl

A wyddech chi fod un o bob pedwar unigolyn yn cael problemau iechyd meddwl rywbryd yn eu bywyd? Mae 90% o’r bobl hynny yn wynebu stigma neu wahaniaethu yn eu herbyn o ganlyniad. Nid yw gwahaniaethu yn erbyn pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn anghyffredin yng Nghymru. Canfu adroddiad ymchwil y Comisiwn Cydraddoldeb a […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches yng Nghymru

Beth sydd gan Albert Einstein, Gloria Estefan, Fabrice Muamba a Marlene Dietrich yn gyffredin?   Ateb: Mae pob un o’r bobl enwog uchod yn ffoadur. Bob blwyddyn, mae miliynau o bobl ledled y byd yn cael eu gorfodi i adael eu gwlad. Yn aml, rhaid iddynt wneud hyn oherwydd trais neu ryfel. Mae ceisydd lloches […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mis Hanes Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Fel rhan o’n hymrwymiad i godi ymwybyddiaeth o grwpiau sydd wedi ymddieithrio ac sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, mae’r wybodaeth heddiw yn canolbwyntio ar Sipsiwn, Roma a Theithwyr. A wyddech chi mai Sipsiwn yw’r grŵp lleiafrifol ethnig sy’n tyfu gyflymaf o ran niferoedd yn Ewrop? Credir bod oddeutu 12 miliwn o Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn […] Parhau i ddarllen