Archives: Daily Post Cymraeg

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Ebrill 10

RHAID mai fan’no oedd y lle ffasiynol i fynd yn ystod gwyliau’r Pasg eleni. Y munud y canfu David Cameron ‘mod i’n mynd i Glasgow, roedd yntau eisiau mynd yno hefyd. Ac o fewn dyddiau, roedd Wil a Cêt yn ein dilyn, yn dynn wrth ein sodlau. Nid fod ein llwybrau wedi croesi o gwbl – dyna fantais dinas mor enfawr.

Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Mawrth 27

EWCH draw yno pan fedrwch. Peidiwch ag aros nes bydd gennych amser, dydi’r cyfle hwnnw byth yn dod, a bydd y cyfan wedi mynd erbyn diwedd Ebrill. Euthum draw i Oriel Glyn y Weddw ar Sul y Mamau, ac roedd hwnnw’n ddyddiad addas iawn i weld ‘Femina Cymru’ – arddangosfa i ddathlu artistiaid benywaidd yng Nghymru. Er cystal y cyflwyniadau yn yr agoriad, roeddwn i fel sawl un arall, mewn penbleth pam mai dynion yn unig oedd yn siarad yn yr agoriad.

Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Mawrth 20

CHYDIG dros wythnos yn ôl, euthum i lawr i Bontarddulais i’r olaf o ddathliadau 50 mlwyddiant Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Mae rhai yn dweud fod gormod o ddathliadau a choffáu wedi bod, ond os ydych chi wedi cael eich cicio cymaint â’r mudiad hwn, mae’n braf weithiau cael llawenhau (a dim ond unwaith mae’n digwydd ym mywyd dynas).

Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Mawrth 11

MAE’N dod i’n rhan ni gyd fel rhieni, dim ond ein bod yn gyndyn o’i wneud. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Hydref 10

A dyna fi wedi dod adre, yn gynt nag y bwriadwn fel mae’n digwydd bod. Mae’n fendith weithiau na wyddom yr hyn sydd o’n blaenau. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Hydref 3

PA anfanteision bynnag oedd yn perthyn i’r oes o’r blaen, ac roedd cryn dipyn ohonynt pan feddyliwch am ryfel a newyn a diffyg trydan a dr poeth o’r tap a’r rhyngrwyd a dim penisilin… roedd i’r cyfnod ei fanteision. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Medi 19

MAEN nhw’n dod heibio weithiau, gan fritho ein llyfrau hanes, y gormeswyr hyn sy’n concro gwledydd ac yn gwrthod parchu neb na dim y dônt ar eu traws. Ac wedi iddynt farw, mynnwn roi clod iddynt, clod cwbl anheilwng. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Medi 12

MAE rhai ohonoch yn holi beth ddigwyddodd i’m Colofn Arddio Flynyddol. Mae eglurhad syml – heb arddio, mae’n anodd cael colofn. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Me4di 5

EUTHUM i Ferthyr Tydful yn y diwedd. Diawch, os oedd Jamie Bevan wedi bod yng ngharchar am 17 dydd, peth bach iawn oedd i mi neilltuo chydig dros saith awr i fynd i’w groesawu. Cael a chael oedd hi i’r creadur gael ei ryddhau. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Awst 29

DWI’M yn mynd i fod yn Hen Wreigan Flin yr wythnos hon. Dydw i ddim am gega ar neb na dim, fyddwch chi’n falch o glywed, Jamie Bevan neu beidio. (Ac erbyn i chi ddarllen y geiriau hyn, diwrnod fydd yna cyn ei ryddhau). Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Awst 22

DYDI protestio ddim fel y buo – dyna a’m trawodd ar Faes yr Eisteddfod. Dydd Llun, Awst 6ed oedd hi, felly diwrnod y brotest heddwch. Wedi ymgynnull o flaen y Babell Heddwch, dyma orymdeithio draw i uned Llywodraeth Cymru i gwyno fod Carwyn… Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Awst 1

YR hyn sydd yn ffasiynol y dyddiau hyn yw cychwyn mudiad iaith newydd, mae’n hobi hynod boblogaidd. Wn i ddim amdanoch chi, ond rydw i wedi drysu rhyw fymryn am wahanol swyddogaethau y mudiadau newydd hyn. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Gorffennaf 25

CHWI glywsoch mae’n debyg am Ambiwlans Cymdeithas yr Iaith. Cafodd rhywun y syniad o fynd ag ambiwlans o gwmpas Cymru rhwng Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Gorffennaf 18

YN symlrwydd y syniad roedd yr hud – hanner cant o fandiau i ddathlu pen-blwydd hanner cant Cymdeithas yr Iaith. Be well? Mawr oedd yr edrych ymlaen, ac er gwaetha’r tywydd, roedden ni ymysg y rhai cyntaf i gyrraedd Pontrhydfendigaid. Mawr … Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Gorffennaf 11

SONIAIS am chwiw y gacen gyfeillgarwch dro yn ôl, mae chwiw arall wedi cydio ynof bellach, ac wedi fy sgubo i ffwrdd. Fy chwaer hynaf gaiff y bai y tro hwn. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Gorffennaf 4

OS ydych chi eisiau cadw pobl yn llwyr o’ch gyl, dyma’r ffordd berffaith o’i wneud. Bod yn eitha dibynnol ar bebyll mawr a chanfod fod y gwynt a’r glaw wedi ei gwneud yn ddiwerth erbyn y diwrnod cyntaf. Ail-drefnu’r cwbl fel eu bod wedi eu lleoli mewn … Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Mehefin27

DDARU mi ‘rioed feddwl y byddwn yn ei ddweud o, ond mae yna bethau rydwi’n eu casáu yn fwy na malwod hyd yn oed. Mae’r rhai ohonoch sy’n darllen y golofn hon ers ei chychwyn yn cofio fod gen i, am tua degawd, Golofn Arddio … Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Mehefin 20

ERBYN i chi ddarllen hwn, bydd ar ei ffordd i Ben Lln. Bydd wedi bod yn Llanrwst, a neithiwr bu cyfarfod cyhoeddus ym Mhenmachno. Botwnnog fory, a chyfarfod cyhoeddus yn Llangwnadl. Dipyn o seibiant wedyn cyn mynd i Ddinbych. Ydi, mae ambiwlans Cymdeit… Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Closure of the Forums

It’s with regret that we inform you that the forums associated with this site are to be closed. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Mai 16

YN nhafarn Yr Old Red Lion yn Nhredegar yr oeddwn pan drodd hen wr ataf a datgan, “You’re not from around here” a mynnu gwybod pwy oeddwn. Cyfaddefais fy mod yn byw yn y gogledd pell ond mod i’n briod â mab Lorraine Goulding. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Mai 2

Y stafell wag fedra mo’i dychmygu. Y piano aeth gyntaf, cyn i Blaid Cymru ei brynu yn ôl, ond pan ddaeth y beili yr eilwaith, diflannodd y piano eto. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Ebrill 18

DEUTHUM o hyd iddo yn y diwedd – fy hoff bin ysgrifennu. Wedi poeni dyfal, ymddangosodd yn y stafell fyw. Y mab ddaeth o hyd iddo, yn y peth dal cylchgronnau a phapur newydd. Ew, ron i’n falch. Sut landiodd o yno, wn i ddim, oni bai iddo ddisgyn … Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Ebrill 11

OS cofiaf yn iawn, un o’m dymuniadau ddiwedd llynedd oedd cael cymdogion clên i brynu drws nesaf. Wel, mi gefais gymdogion clên, ond dydyn nhw ddim yn rhai parhaol. Da chi’n gweld, mae yna eironi mawr wedi digwydd. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Ebrill 4

GALLAF ddeud wrthoch chi sut mae iaith yn marw. Does dim rhaid wrth adroddiadau gan Fwrdd yr Iaith o’i wely angau, does dim angen i’r Cyngor Sir neu’r Cynulliad wario miliynau ar dalu ymgynghorwyr drud. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Mawrth 28

GOLLAIS i feirniadaeth Steddfod yr Urdd yn diwedd. Sôn am deimlo yn euog. Un peth ydi colli eich pethau eich hun, mater gwahanol ydi colli stwff pobl eraill. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Syrffedu ar glywed dynion yn rhoi Kate Roberts yn ei lle

MAE hi wedi mynd yn rhyw hobi dosbarth canol i daflu sen ar Kate Roberts. Gareth Miles yw’r diweddaraf, ac yng nghylchgrawn Barn, mae’n ceisio creu bwlch rhwng yr awdures flaengar o Rosgadfan â Niclas y Glais. Fel un sy’n ffan o&… Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Mawrth 14

MAE rhai ohonoch yn holi sut mae’r chwiw gweu yn mynd – dwi’n tynnu tua’i derfyn. Sobr o beth ydi rhywbeth yn gafael ynoch chi fel’na, a’ch sgubo ymaith, nes na fedrwch wneud dim arall. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Mawrth 7

MAE fy llongyfarchion yr wythnos hon yn mynd i’r Bonwr Glyn Vaughan, Aberangell. Ei gamp o? Torri’r record byd am y pris uchaf am darw. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Chwefror 29

BÛM mewn noson ddifyr iawn yr wythnos dwytha – yn Ysgol Gynradd Bryngwran. Athrawon yr ysgol oedd wedi cael coblyn o syniad da, noson i hyrwyddo darllen. Y syniad oedd gwahodd rhywun i siarad am y sgil o ddarllen, ac ron i yn cael paldaruo a… Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Chwefror 22

RON i wedi cael llond bol ar Dynged yr Iaith erbyn diwedd yr wythnos. Rargol, mae yna ben draw ar faint fedrwch chi drafod Yr Iaith. Roedd patrwm wedi ei sefydlu erbyn canol yr wythnos. Pwysigion yn cael ei gwahodd i ddarlithio, a Radio Cymru yn ffonio… Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Chwefror 15

‘TRWY ddulliau parchus yn unig y mae llwyddo’ – bron nad ydi’r Sefydliad Cymraeg wedi aralleirio Saunders Lewis yn eu hymgais i gofio y Ddarlith Radio enwog roddodd fod i Gymdeithas yr Iaith. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Chwefror 8

DWI wedi mynd i fyny ris. Wedi gweu hanner dwsin o sgarffiau, ron i’n barod am her newydd. Ar gownter y siop wlân, gwelais bellan streipiog fendigedig, a phatrwm sanau, ac fe’i prynais. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Chwefror 1

FEDRA i ddim edrych ar fynydd y Cilgwyn heb feddwl amdano fo. Pan ddaeth y newydd ‘yng nghlust y teliffôn’ am farwolaeth Dewi Tomos, Rhostryfan, y peth cyntaf a ddaeth i’m meddwl oedd “Be ar y ddaear wnawn ni hebddo fo?&#82… Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Ionawr 25

MAE gennych chi’r dyddiad a’r amser a’r dref, ond tan gyrhaeddwch chi yno, dydych chi byth yn siwr o ble mae pawb yn cychwyn. Rhyw naws felly sydd i ralïau, a doedd Rali Sadwrn dwytha yn Llangefni ddim yn eithriad. Y peth i&#8217… Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Colofn Angharad Tomos: Ionawr 18

RYDW i wedi dod ar draws llyfrgell ryfeddol. Mae hi mor rhyfeddol fel ‘mod i wedi gwneud adduned ychwanegol am 2012 – sef i beidio tynnu llyfr arall o’r llyfrgell leol eleni. Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Ionawr 11

MAE’R Calan yn gyfnod i roi cynnig ar bethau newydd, felly dyna rydw i wedi bod yn ei wneud yn ystod saith diwrnod cyntaf 2012. Ar ddydd Calan ei hun, euthum i Blygain Llanerfyl. Rhwystrodd yr eira fi rhag cyrraedd unrhyw Blygain am ddwy flynedd,… Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Ionawr 4

BETH gawsoch chi Dolig? Mae o wastad yn gwestiwn diddorol, tydi? Fuo fo’n Ddolig derbyniol o ran anrhegion? Rydan ni’n gwerthfawrogi anrhegion pawb, tydan, ond bob Dolig, cawn rai anrhegion sy’n llwyddo i’n plesio yn fwy na&#821… Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Rhagfyr 28

RHYW bythefnos cyn Dolig oedd hi, rheini’n ddyddiau tywyll a digalon ym Mhenygroes, ac ron i eisiau rhwybeth gwahanol, rhywbeth i godi’r galon. Tra’n siopa ym Mhalas Print, dyma’r perchennog yn troi ataf a gofyn, Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Rhagfyr 21

OS ydych chi eisiau prynu presant Dolig i mi, prynwch fenyg – pâr o fenyg, dim ots pa fath na pha liw, cyn belled â bod dwy ohonynt, a’u bod yn frown. Parhau i ddarllen