Archives: denbighshirecountycouncil

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Tachwedd 2017

01/11/17 – Dathlu pen-blwydd Alice Robinson yn 100 oed, Llanelwy (mynychodd yr Is-Gadeirydd) 04/11/17 – Dangosiad elusennol o Murder On The Orient Express er budd Hosbis Sant Cyndeyrn yn y Scala, Prestatyn 05/11/17 – Gwasanaeth Dinesig Maer Caerwys yn Eglwys Blwyf Sant Mihangel, Caerwys 08/11/17 – Digwyddiad Cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf (Never Such Innocence) yn […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Hydref 2017

06/10/17 – Dawns a Chinio Elusennol Maer Wrecsam, Wrecsam 08/10/17 – Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Ynys Môn (mynychodd yr Is-Gadeirydd) 10/10/17 – Lansiad swyddogol Caffi Porters yn Llyfrgell y Rhyl Prynhawn llwyddiannus, gan gadarnhau fy mod wedi defnyddio’r caffi ers iddo agor ym mis Rhagfyr 2016. Yn rhinwedd fy swydd fel Cadeirydd bu i mi longyfarch […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Medi 2017

02/09/17 – Gorymdaith Rhyddid Sir y Cymry Brenhinol, Rhuthun   03/09/17 Gwasanaeth Dinesig Maer Llanelwy (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 04/09/17 – Goriad Swyddogol Cartrefi Newydd, Y Rhyl (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 17/09/17 – Gorymdaith Brwydr Prydain, Y Rhyl (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 17/09/17 – Gwasanaeth Dinesig Maer Rhuddlan (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 21/09/17 – Cyngerdd Babanod ac Ysgolion, Gŵyl Gerdd Gogledd Cymru, Llanelwy  (Is-Gadeirydd wedi […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Awst 2017

09/08/17 –    Gweinidog (Lesley Griffiths AC) yn ymweld â Cyfleuster  Gwastraff Bwyd Biogen yn y Waen, Llanelwy 14/08/17 –    Seremoni Ddinasyddiaeth, Neuadd y Sir, Rhuthun 14/08/17 –    Gwinidog (Lesley Griffiths AC) yn ymweld â Plas Newydd, Llangollen 17/08/17 –    Sioe Dinbych a Fflint, Dinbych Cawsom ein croesawu gan yr ysgrifenyddion a […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Gorffennaf 2017

01/07/17 – Cynhaliwyd Dathliad Tŷ Crwn Glan Morfa yn y Rhyl Ar ôl diolch i’r Gwirfoddolwyr a’u llongyfarch am 12 mis cyntaf y Prosiect Tŷ Crwn aethom ymlaen i blannu planhigion bach gyda’r plant a sgwrsio â rhieni ynglŷn â phwysigrwydd yr ardal hon i drigolion lleol. 02/07.17 – Diwrnod Hwyl i Deuluoedd yng Ngerddi […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mehefin 2017

01/06/17 – Cyflwyno Gwobrau gwirfoddoli ieuenctid, Ysgol Rhuthun Gyda’r Uchel Siryf fe gyflwynom dystysgrifau i wirfoddolwyr ifanc oedd wedi neilltuo hyd at 200 awr i helpu mewn meithrinfeydd plant, siopau elusen, a helpu disgyblion ysgol ifanc eraill gyda’u darllen a’u sillafu. 21/06/17 – Digwyddiad Chwifio’r Faner ar Ddiwrnod Cenedlaethol y Milwyr Wrth Gefn, Neuadd y […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mai 2017

11.05.17  – Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun 12.05.17  – Sefydlu Maer Dinbych a Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref Dinbych, Dinbych 16.05.17  – Parti Gardd Frenhinol , Palas Buckingham, Llundain Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Ebrill 2017

14.04.17  –  Cyngerdd Elusennol Maer Rhuthun, Capel Tabernacl, Rhuthun Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mawrth 2017

01/03/17 –  Agor Llyfrgell Rhuddlan Roedd yn ddiwrnod balch yn Rhuddlan ar 1 Mawrth gydag agoriad y llyfrgell ar ei newydd wedd. Roeddwn wrth fy modd o gael agor y llyfrgell newydd, yn enwedig gan fy mod wedi bod yn ymweld â’r llyfrgell ers hanner can mlynedd. Mae’r ystafell gymunedol newydd wedi cael ei henwi’n […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Chwefror 2017

05.02.17 – Gwasanaeth Dinesig Maer Rhuddlan, Rhuddlan 07.02.17 – Cyngor Ieuenctid Sir Ddinbych yn Neuadd y Dref Dinbych 12.02.17 – Taith Sant Ffolant er budd hosbis Sant Cyndeyrn gan gychwyn o Amgueddfa Dinbych 16.02.17 – Ymweliadau Cynghorau Ysgolion â Neuadd y Sir, Rhuthun 17.02.17 – Noson Dathlu Gweithgarwch Cynnig yn Theatr Twm O’r Nant, Dinbych. […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Ionawr 2017

15/01/17 – Gwasanaeth Comisiynu ar gyfer Ardal Cenhadaeth Aber- Morfa yn Eglwys y Santes Fair, Rhuddlan.  Arweiniwyd y gwasanaeth gan yr Esgob Gregory.  Comisiynu’r Canon Ian Day fel Arweinydd Ardal y Genhadaeth. 18/01/17  – Angladd y Cynghorydd John Raymond Bartley, Dinbych, cyfaill a chydweithiwr, a bydd colled mawr ar ei ôl. 19/01/17 – Ymweliadau Cyngor […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Rhagfyr 2016

05/12/16 – Dathlu Darllen gyda’n Gilydd – Menter Mentora Darllen Sir Ddinbych 2016, Neuadd y Sir, Rhuthun Cynhaliwyd te parti i ddathlu cyflawniadau darllen plant o ysgolion amrywiol, a derbyniodd bob un eu tystysgrif. Roedd yn wych gweld brwdfrydedd a balchder y plant yn eu cyflawniadau darllen. Rhaid diolch yn arbennig i Sarah Dixon a’r […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Tachwedd 2016

03/11/16  – Gwobrau Chwaraeon Cymunedol Sir Ddinbych, Y Pafiliwn Cydwladol Brenhinol, Llangollen Roedd yn hyfryd gweld cymaint o enwebai teilwng yn y digwyddiad ardderchog hwn. Mark Colbourne, enillydd medal aur dros Brydain yn y gemau Paralympaidd, oedd y siaradwr gwadd. Roedd ei hanes yn ysbrydoliaeth i ni oll, ond yn enwedig i’r genhedlaeth nesaf o […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Hydref 2016

01.10.16  – Gŵyl Gerdd Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Y Gerddorfa Sinfonia Newydd gyda’r feiolinydd Tasmin Waley- Cohen.  Cyngerdd arbennig. 02.10.16  –  Cyngerdd Superkids Theatre Clwyd, Yr Wyddgrug Fe gymerodd nifer o blant a phobl ifanc talentog ran yn y cyngerdd elusennol hwn i godi arian ar gyfer plant difreintiedig a’u teuluoedd. Cafwyd noson hwyliog iawn. 04.10.16  – Sioe […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Medi 2016

02.09.16  Chwifio’r Faner ar gyfer Diwrnod y Llynges Fasnachol, Rhuthun Roedd lluman coch y Deyrnas Unedig yn cael ei chwifio am 10am, gyda’r faner yn Sir Ddinbych yn cael ei chodi yn Neuadd y Sir, Rhuthun. Arweiniodd caplan y cadeirydd, y Parch Brian Jones mewn gweddi.   Mae’r cyngor yn falch iawn o gefnogi’r digwyddiad […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Awst 2016

18.08.16 – Sioe Dinbych a Fflint, Y Green, Dinbych Stondin Masnach Amaethyddol Orau Y Ffermwyr Ifanc oedd yr enillwyr amlwg yn y categori hwn. Roeddwn wedi fy synnu â faint o waith a wneir ganddynt i ddarparu sgiliau byw ar gyfer pobl ifanc. Er enghraifft, hyfforddiant ar siarad cyhoeddus a sgiliau cyfweld. Roedd y croeso […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Gorffennaf 2016

02.07.16  Digwyddiad Sialens Cadetiaid y Dreigiau Ifanc, Ysgol Rydal (Is-gadeirydd yn bresennol) 03.07.16  Gwasanaeth Dinesig y Cadeirydd, Capel Ebeneser, Rhuddlan Gwasanaeth Ddinesig- gwasanaeth hyfryd a weinyddwyd gan y Parchedig Brian Huw Jones, gyda chymorth Canon Ian Day. Roedd hyfrydwch cerddorol yn cynnwys deuawd gan Marni a Laura a datganiad ar y delyn gan Morwen Blythin […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mehefin 2016

01.06.16  Dathlu yn Nolwen, Dinbych 02.06.16  Cyflwyniad Gwobrau Gwirfoddoli Ieuenctid, Ysgol Rhuthun 03.06.16  Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr, Rhuthun 03.06.16  Cyflwyniad Gwobrau Gwirfoddoli Ieuenctid, Ysgol Clawdd Offa, Prestatyn 06.06.16  Lansio Wythnos Dechrau Da Cymru 2016, SeaQuarium, Y Rhyl  (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 07.06.16  Agoriad Swyddogol y Senedd Newydd, Caerdydd Roedd yn anrhydedd mawr i gynrychioli Sir Ddinbych yn […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mai 2016

12.05.16  Lansiad Digwyddiad Dolwen, Dinbych Roedd yn braf i gwrdd â chyn-staff a staff presennol Dolwen yn Siop Siocled Dinbych, llawer o ddiolch i’r Cyng Mark Young am y croeso. 12.05.16  Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun 13.05.16  Digwyddiad Llofnodi Trawst. Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy Amser cyffrous iawn i’r ysgol. Mae’r gwaith adeiladu wedi hen ddechrau. Rwy’n edrych […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Y Cynghorydd Pete Prendergast: Proffil

Mae’r Cyng. Pete Prendergast wedi ei benodi’n Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer 2017/2018. Mae wedi cynrychioli De-Orllewin y Rhyl fel Cynghorydd Sir ers mis Mawrth 2015 ac mae wedi eistedd ar y Pwyllgor Cynllunio, y Pwyllgor Archwilio Partneriaethau, y Pwyllgor Trwyddedu ac ar sawl is-bwyllgor arall Cyngor Sir Ddinbych. Mae’r Cyng. Prendergast wedi bod […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu yn mis Mawrth 2016

01/03/16  Cystadleuaeth Dydd Gŵyl Dewi yn 2016, Rhuthun 04/03/16  Dawns Elusennol Maer Llanelwy (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 04/03/16  Gwobrau Cymunedol 2016 Uchel Siryf Clwyd, Llandudno Nos Wener fe es i i seremoni wobrwyo’r Uchel Siryf yn Llandudno. Gwobrau DVSC i Darren Murray – i gydnabod ei waith gydag Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol Rhuthun; Bessue Owen – i […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Chwefror 2016

04.02.16  Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun 09.02.16  Cyfarfod Blynyddol Apêl Cancr Gogledd Cymru, Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan 11.02.16  Ymweliad Ysgolion Cynradd â Neuadd y Sir, Rhuthun 28.02.16  Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Conwy, Betws-y-Coed Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Ionawr 2016

06.01.16  Swyddfeydd Partneriaeth Civica (Elwy) – Agoriad Swydd, Y Rhyl 14.01.16  Ymweliadau Ysgolion Cynradd â Neuadd y Sir, Rhuthun 16.01.16  Cyngerdd Elusennol Maer Prestatyn a Gallt Melyd , Prestatyn 29.01.16  Digwyddiad Dathliad ‘Cynnig’, Theatr Twm O’r Nant, Dinbych 30.01.16  Cyngerdd Elusennol Maer Dinbych   Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Rhagfyr 2015

03.12.15  Seremoni Torri’r Dywarchen yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy (Is-gadeirydd yn bresennol) 03.12.15  Diwrnod Agored Popeth Cymraeg a Lansiad y Dudalen Gwe newydd, Dinbych 04.12.15  Gwobrau Rhagoriaeth Sir Ddinbych, Prestatyn 04.12.15  Derbyniad VIP ac Agor Canolfan Nova, Prestatyn 05.12.15  Hwyl Nadolig i’r Teulu ac Agor Canolfan Nova, Prestatyn 07.12.15  Ymweliad â Swyddfa Ddidoli Dinbych 08.12.15  […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Tachwedd 2015

01.11.15  Gwasanaeth Dinesig Maer Caerwys, Caerwys 05.11.15  Lansiad Prosiect Llwybrau Tref gan Ken Skates AC Dinbych 05.11.15  Ymweliad Ysgolion, Rhuthun 06.11.15  Agoriad o Estyniad yn Ysbyty Dinbych, Dinbych 08.11.15  Sul y Cofio, Dinbych Torchau Pabi hefyd wedi eu gosod gan Aelodau yn :   Llangollen, Rhuthun, Llanelwy, Rhuddlan, Bodelwyddan, Y Rhyl, Prestatyn, Cefn Meiriadog, Trefnant, Llanfair D.C., Dyserth, Llandyrnog […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Hydref 2015

03.10.15  Gwyl Eirin Dinbych, Dinbych 04.10.15  Gwasanaeth Dinesig Maer Rhuddlan, Rhuddlan 07.10.15  Sesiwn Hyfforddiant Coach Annie, Y Rhyl 08.10.15  Digwyddiad Mudiad Meithrin, Rhuthun 09.10.15  Seremoni Wobrwyo Your Champions, Llandudno 11.10.15  Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Ynys Môn, Llanfairpwll, Ynys Mon/Anglesey 11.10.15  Cyngerdd North Wales Superkids , Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug 12.10.15  Cyfarfod Blynyddol AGM, Y Rhyl 15.10.15  Ymweliad Ysgolion, Rhuthun […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Medi 2015

03.09.15  Digwyddiad ‘Fly a Flag for Merchant Navy Day’,  Rhuthun   03.09.15  Seremoni Wobrwyo Euroscola, Rhuthun 04.09.15  Digwyddiad Coetir, Mount Wood, Dinbych 05.09.15  Cinio – British Legion V E Day Ploughmans Lunch, Prestatyn 06.09.15  Gwasanaeth Dinesig  Maer Llanelwy, Llanelwy 08.09.15  Ymweliad  gan Carl Sargeant AC,  Dinbych (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 10.09.15  Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun 10.09.15  Noson  Elusennol Gelf […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Awst 2015

13.08.15  Ymweliad Lesley Griffiths AC I Bro Deg, Rhyl (Pennaf), Y Rhyl (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 13.08.15  Ymweliad Lesley Griffiths AC, Prestatyn  (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 20.08.15  Sioe Sir Ddinbych a’r Fflint, Dinbych 29.08.15  Sioe Dinbych, Dinbych 30.08.15  Sioe Awyr Y Rhyl, Y Rhyl Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Gorffennaf 2015

01.07.15  Lansiad Sgrinio Iechyd, Canolfan Bowlio Llanelwy 01.07.15  Ymweliad i safle Swyddfa newydd Grŵp Cynefin, Dinbych 05.07.15  Gwasanaeth Dinesig Maer Dinbych, Y Capel Mawr, Dinbych 06.07.15  Eisteddfod Llangollen 07.07.15  Eisteddfod Llangollen – Cyngerdd Noddedig C S Dd 07.07.15  Ymweliad Brenhinol, Raven Inn, Llanarmon yn Ial (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 08.07.15  Cyngerdd – Denbighshire Music Cooperative, Y Rhyl  […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Mehefin 2015

02/06/15  Noson Wobrwyo Gwirfoddolwyr Ifanc Ysgol Dewi Sant, Y Rhyl 03/06/15  Noson Wobrwyo Gwirfoddolwyr Ifanc, Ysgol Clawdd Offa (Is-Gadeirydd wedi mynychu), Prestatyn 05/06/15  Seremoni Wobrwyo  Wythnos Gwirfoddolwyr, Rhuddlan 06/06/15  Garddwest Clwb Rotary Llangollen, Plas Newydd, Llangollen 06/06/15  Cyngerdd ‘Welsh Memorial in Flanders’, Llanelwy 07/06/15  Seremoni Enwi Bâd Achub Y Rhyl 10/06/15  Digwyddiad ‘Great Denbighshire Menu […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Mai 2015

14/05/15  Seremoni Dinasyddiaeth (Is-Gadeirydd wedi mynychu), Rhuthun 15/05/15  Agoriad Swyddogol Amgueddfa Corwen 15/05/15  Cinio Elusennol Maer Y Rhyl (Is-Gadeirydd wedi mynychu), Y Rhyl 20/05/15  Noson sefydlu Maer Y Rhyl 21/05/15  Lansiad Digwyddiad Barnardo’s (Is-Gadeirydd wedi mynychu), Dinbych 22/05/15  Seremoni Trawst, Ysgol Uwchradd Y Rhyl 22/05/15  Seremoni Wobrwyo Gwylgyfoeth Sir Ddinbych (Is-Gadeirydd wedi mynychu), Rhuthun 22/05/15  Garddwest/Agoriad Swyddogol Gardd newydd […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Etholwyd y Cynghorydd Gwyneth Kensler yn Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych ddydd Mawrth 12 Mai 2015

Mae’r Cynghorydd Kensler yn briod a chanddi ddwy ferch a phedwar o wyrion. Cafodd ei geni yng Nghroesoswallt a’i magu yn Nhreffynnon. Rhwng 1960 a 1964 bu’n astudio gradd BA mewn Ffrangeg a Hanes yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru Bangor yn ogystal â Diploma mewn Addysg i addysgu Ffrangeg, hanes, chwaraeon a cherddoriaeth. Mae’r Cynghorydd […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Brian Blakeley: Digwyddiadau wedi eu mynychu Mai 2015

01/05/15  Seremoni Sefydlu Maer Dinbych, Dinbych 05/05/15  Beirniadu o ‘cael eich ysbrydoli’ cystadleuaeth poster, Rhuthun 08/05/15  70 Mlynedd Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop Baner Codi Seremoni, Rhuthun 09/05/15  Agor Ffordd y Cilgant / Ffordd Las Gerddi Cymunedol, Y Rhyl 11/05/15  Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Tref Rhuthun Parhau i ddarllen

Cynghorydd Brian Blakeley: Digwyddiadau wedi eu mynychu Ebrill 2015

01/04/15  Croesawu Lesley Griffiths AC, Y Rhyl 17/04/15  Agor Dosbarth yng Ngholeg Pengwern, Bodelwyddan 18/04/15  Dawns Elusennol Maer Dinbych (Is-Gadeirydd wedi mynychu), Dinbych 18/04/15  Noson Wobrwyo Gala Maer Y Rhyl 20/0415  Cyflwyniad Mentor Darllen, Ysgol Bryn Hedydd. Y Rhyl 23/04/15  Ymweliad o 3 Cynghorau Ysgol Gynradd i Neuadd y Sir, Rhuthun 23/04/15  Noson Wobrwyo  Cymunedol […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Brian Blakeley: Digwyddiadau wedi eu mynychu Mawrth 2015

01/03/15 Agoriad Swyddogol Estyniad Dwyrain Corwen yng Ngorsaf Reilffordd Llangollen 01/03/15 Cyngerdd Elusennol Maer Rhuddlan yn Eglwys y Santes Fair (Mynychodd yr Is-gadeirydd hefyd), Rhuddlan 05/03/15 Ymweliad Lesley Griffiths AC â Bydwragedd Dechrau’n Deg yn Swyddfa Tîm Dechrau’n Deg, y Rhyl 06/03/15  Cinio Elusennol Maer Llanelwy, Gwesty’r Oriel House, Llanelwy 07/03/15 Cyngerdd Elusennol Maer Wrecsam Cyfleuster Chwaraeon a Chymdeithasol Brymbo, Wrecsam […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Brian Blakeley: Digwyddiadau wedi eu mynychu Chwefror 2015

11/02/15  Cyflwyniadau Gwobrau Chwaraeon MV50, Canolfan Hamdden y Rhyl 20/02/15 Digwyddiad Ffoaduriaid Gwlad Belg, Mynwent Maeshyfryd, y Rhyl 26/02/15 Ymweliad 2 Gyngor Ysgol Gynradd â Neuadd y Sir, Rhuthun 27/02/15  Cyflwyniad Cystadleuaeth Baner Dewis Sant, Rhuthun 27/02/15  Agoriad Swyddogol Ysgol y Llys, Prestatyn Parhau i ddarllen

Cynghorydd Brian Blakeley: Digwyddiadau wedi eu mynychu Ionawr 2015

05.01.15  Ymweliad gan Carl Sargeant AC, i Garford Roadm a Gorllewin Y Rhyl 15.01.15  Lansiad Sir Ddinbych o’r cynllun Pob Plentyn yn Aelod Llyfrgell , Llyfrgell Prestatyn 15.01.15  Ymweliad gan Gyngor Ysgol Gynradd, Rhuthun 15.01.15  Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun 17.01.15  Cynllun Cerdded Troedio Clwyd Parc Gwledig Loggerheads 19.01.15  Angladd y Cynghorydd Margaret McCarroll, Y Rhyl 23.01.15  Croeso/Debyniad Pencampwriaeth […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Brian Blakeley: Digwyddiadau wedi eu mynychu Rhagfyr 2014

01/12/14  Sesiwn tynnu lluniau, Tai Cymru a’r Gorllewin, Ffordd Cefndy, Y Rhyl 02/12/14  Pencampwriaeth Byd Bowlio Dan Do dan 25 Canolfan Bowls Dan Do Gogledd Cymru, Prestatyn 04/12/14  Ymweliad gan Gyngor 2 Ysgol Gynradd, Neuadd y Sir, Rhuthun 04/12/14  Parti Nadolig Plant a Phobl Ifanc,Gwesty’r Traethau, Prestatyn 05/12/14  Digwyddiad Dathlu Menter Darllen  , Rhuthun 07/12/14  […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Brian Blakeley: Digwyddiadau wedi eu mynychu Tachwedd 2014

06/11/14  Cyfarfod gyda Chynghorau Dinas, Tref a Chymuned, Rhuthun 09/11/14  Sul y Cofio, Rhyl 10/11/14  Seremoni Torri Turf, Ysgol Uwchradd y Rhyl 14/11/14  Agoriad Swyddogol HWB Dinbych, Dinbych 14/11/14  Maer Cinio Elusennol Rhuthun, Rhuthun 15/11/14  Digwyddiad Dathlu Ieuenctid Pobl Ifanc Sir Ddinbych Gwasanaeth, Prestatyn 20/11/14  Agoriad Swyddogol Waen Treulio Anaerobig Planhigion, Llanelwy 20/11/14  Agor y Gweinidog y […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Brian Blakeley: Digwyddiadau wedi eu mynychu Hydref 2014

02/10/14  Agoriad Swyddogol Canolfan Fowlio Gogledd Cymru, Y Rhyl 04/10/14  Noson Gerddorol Elusen a Datganiad ar yr Organ, Pretatyn 05/10/14  Maer Gwasanaeth Dinesig Prestatyn 05/10/14  Digwyddiad Gogledd Cymru Superkids Blyynyddol, Yr Wyddgrug 08/10/14  Dirprwyo Pwyleg – Swyddogol Croeso I Sir Ddinbych, Rhuthun 09/10/14  Gwobrau Chwaraeon Cymunedol Sir Ddinbych . Llangollen 10/10/14 Lluoedd Arfog CyfamodCymunedol Partneriaeth Digwyddiad Gwybodaeth, Y […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Brian Blakeley: Digwyddiadau wedi eu mynychu Medi 2014

06.09.14  Diwrnod Hwyl Alzheimers, Y Rhyl 07.09.14  Maer Gwaanaeth Dinesig Rhuddlan, Rhuddlan 08.09.14  Taith o Cam Digwyddiad 2 Lletygarwch Prydain, Llandudno 10.09.14  Gwobrau Ansawdd Cenedlaethol ar gyfer Dathlu Ysgolion Iach, Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy 11.09.14  Seremoni Dinasyddiaeth, Ruthun 14.09.14  Cadeirydd Gwasanaeth Dinesig yn Llanelwy, mynychodd Is-gadeirydd, Llanelwy 14.09.14  Cadeirydd y Gwasanaeth Dinesig Conwy, Conwy 18.09.14  Ymweliad […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Brian Blakeley: Digwyddiadau wedi eu mynychu Awst 2014

02.08.14  WW1 / Diwrnod Coffáu Lluoedd Arfog, Y Rhyl 03.08.14  Gwasanaeth Coffáu WW1, Rhuthun 03.08.14  Cyngerdd Coffáu WW1, Y Rhyl 04.08.14  Gwasanaeth Cenedlaethol o Coffâd, Eglwys Gadeiriol Llandaf, Caeirdydd 10.08.14  Rhuddlan Cymdeithas Hanesyddol Coffáu WW1, Rhuddlan 13.08.14  60fed Pen-blwydd Priodas, Harold a Marjorie Catherall, Rhuddlan 21.08.14  Sioe Dinbch a Fflint, Dinbych 22.08.14  Dathliad Haf Cymuned, […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Brian Blakeley: Digwyddiadau wedi eu mynychu Gorffennaf 2014

03.07.14  Digwyddiad Lansio Bysiau Arriva Cymru, Y Rhyl   03.07.14  Ymweliadau Cyngor Ysgol Gynradd, Rhuthun 06.07.14  Maer Gwasanaeth Dinesig Rhuthun, Rhuthun 06.07.14 Ymweliad Dinesig Maer i Eglwys (Is Gadeirydd wedi mynychu), Wrecsam 07.07.14 Sweeney Todd Concert, Llangollen Eidsteddfod (Is Gadeirydd wedi mynychu), Llangollen 08.07.14  Lansio Bont Gadwyn Llyfr, Penddol Cyfnod, Llangollen Eisteddfod, Llangollen 08.07.14 Darllen Menter Mentor Ymweliad […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Brian Blakeley: Digwyddiadau wedi eu mynychu Mehefin 2014

03.06.14  Dathlu Volunterering Ieuenctid, Ysgol Dewi Sant, Y Rhyl 05.06.14  Dathlu Volunterering Ieuenctid, Ysgol Rhuthun , Is Gadeirydd wedi mynychu 05.06.14 Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, Sinema a Chanolfan Gelfyddydau Scala, Prestatyn 06.06.14  Coffâd D Day, Llanelwy 06.06.14 Seremoni Wobrwyo Canolfan Gwirfoddoli, Sir Ddinbych, Prestatyn 06.06.14 Dathlu Volunterering Ieuenctid, Ysgol Clawdd Offa, Prestatyn 07.06.14  Clwb Rotaria Inner Wheel […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Brian Blakeley: Digwyddiadau wedi eu mynychu Mai 2014

15.05.14  Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun 15.05.14  SeremoniGwobrMedalYmerodraethBrydeinig, Bodelwyddan 16.05.14  Cinio Elusennol Maer Y Rhyl, Y Rhyl 19.05.14  CyfarfodCyffredinolBlynyddolCyngor Tref y Rhyl, Y Rhyl 30.05.14 Ymwelodd Relay Baton y Frenhines Sir Ddinbych ar ddydd Gwener 30 Mai. Mynychodd y Cadeirydd digwyddiadau yn Harbwr y Rhyl, Marsh Tracks, y Rhyl a Choed Llandegla.   Parhau i ddarllen

Cynghorydd Brian Blakeley: Etholwyd y Cynghorydd Brian Blakeley yn Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych ddydd Mawrth 13 Mai, 2014.

Mae’r Cynghorydd Blakeley yn briod, a chanddo ddau o feibion a dwy o ferched ac un ar ddeg o wyrion ac wyresau.Mae’n wreiddiol o Gilgwri (y Wirral), lle gweithiodd mewn Swyddfa’r Post am 34 mlynedd.Ymddeolodd yn 1993 a symud i’r Rhyl.Mae’r Cynghorydd Blakeley yn hoff o’i gartref ac yn mwynhau treulio amser gyda’i deulu.Mae o […] Parhau i ddarllen