Archives: denbighshirecountycouncil

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Gorffennaf 2019

04/07/19 – Agoriad swyddogol Ysgol Stryd y Rhos ac Ysgol Pen Barras ar safle Glasdir, gan Brif Weinidog Cymru 04/07/19 – Cyngerdd y nos – Dathliad Rhyngwladol Llangollen gyda MABON Jamie Smith 07/07/19 – Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Sir y Fflint, yn Eglwys Blwyf y Santes  Eurgain a Sant  Pedr yn Llaneurgain 07/07/19 – Dydd Sul […] Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mehefin 2019

06/06/19 – Digwyddiad Superkids yn yr Hen Lyfrgell, Raikes Lane, Yr Wyddgrug 06/06/19 – Dathliad Pen-blwydd yr Young Dragons yn 10 oed, yng Ngwesty’r Nant Hall, Prestatyn. 07/06/19 – Arddangosfa o waith a grëwyd yn Superkids;  Maes Ymarfer Cwrs Golff Eat the Green, Bodelwyddan 08/06/19 – Garddwest Clwb Rotari Llangollen  a gynhelir ym Mhlas Newydd, […] Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2019

15/05/19 – Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref y Rhyl a Noson Sefydlu’r Maer, Y Rhyl
16/05/19 – Ymweliad y Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol â’r Safle Treulio Anaerobig yn y Waen, Rhuallt
25/05/19 – Diwrnod y Lluoedd Arfog a Rhy… Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Proffill – Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Yn saer wrth ei waith, fe ymddeolodd fel Prif Swyddog Rheoli Adeiladu Llywodraeth Leol yn 1996. Yn briod â Nesta – mae ganddynt bedwar mab a phedwar o wyrion ac wyresau. Mae’n gyn aelod o’r Fwrdeistref Sirol, a daeth yn aelod o Gyngor Sir Ddinbych yn 1996. Bu’n Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych yn 2004/05 a […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2019

03/05/19 – Sefydliad y Maer a Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref Dinbych, yn Neuadd y Dref, Dinbych. Noson yn gwylio sefydliad Maer newydd Dinbych (Cyng Gaynor Wood-Tickle). Cafodd y cyn Faer ei diolch am ei holl waith caled, a wedyn cafwyd lluniaeth ysgafn. 10/05/19 – Noson Elusennol Maer Prestatyn mewn ‘Marquee’ yng Ngwesty Nant Hall, Prestatyn. […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ebrill 2019

04/04/19 Ymweliad Gweinidogol gan Hannah Blythin AM â’r Rhyl.  Roedd y tywydd yn ofnadwy ar y diwrnod y bu i’r Gweinidog ymweld â’r Rhyl, fe wnaeth fwrw drwy gydol yr amser y buom yn cerdded o amgylch y Dref. Dechreuodd yr ymweliad yn SC2 ac roedd y Gweinidog yn hoff iawn o’r fan honno, yna aethpwyd […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mawrth 2019

01/03/19 – Eisteddfod y Cyngor yn Rhuthun. Cefais y fraint o agor Eisteddfod Cyngor Sir Ddinbych a chael tynnu fy llun gyda’r rhan fwyaf o’r enillwyr. 02/03/19  – Bu i ni fynychu Cyngerdd Maer Sir Ddinbych yn Neuadd y Dref.  Roedd Côr Dinbych yn dda iawn a’r ddau unawdydd yn rhagorol. Noson ddifyr iawn. 03/03/19 – Roedd […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Chwefror 2019

15/02/19 – Cynhaliwyd Cinio Elusennol y Cadeirydd yn Oriel House, Llanelwy, gyda’r elw’n mynd tuag at Elusen y Cadeirydd, sef Hosbis Sant Cyndeyrn, Llanelwy.  Bu i’r Cadeirydd a’i wraig fwynhau’r noson yn fawr a hoffent ddiolch i bawb a fu’n rhan o’i gwneud yn llwyddiant.  Diolch hefyd i’r rheiny a gyfrannodd wobrau ar gyfer y raffl […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ionawr 2019

17/01/19 – Roedd y Seremoni Ddinasyddiaeth ar y 17eg ar y Neuadd y Dref, Rhuthun, yn achlysur braf iawn. Dwi’n credu bod 5 Dinesydd newydd o bob cwr o’r byd yn bresennol. 25/01/19 – Cynhaliwyd Dathliadau Gweithgareddau Cynnig ar y 25 yn Theatr Twm o’r Nant, Dinbych. Cawsom ein diddanu gan nifer o oedolion diamddiffyn gyda chyflwyniadau […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Rhagfyr 2018

04/12/18 – Dathliad y Nadolig – Cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau Sir Ddinbych yn  Eglwys Plwyf Llanelwy.  Noson o gerddoriaeth a dathlu ar ddechrau cyfnod y Nadolig.  Cafodd pawb noson hyfryd. 11/12/18 – Ymweliad Ysgol â Neuadd y Sir, Rhuthun 12/12/18 – Dechrau cynnar bore ‘ma er mwyn ymweld â Swyddfa Ddidoli’r Post Brenhinol yn y Rhyl. […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Rhagfyr 2018

04/12/18 – Dathliad y Nadolig – Cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau Sir Ddinbych yn  Eglwys Plwyf Llanelwy.  Noson o gerddoriaeth a dathlu ar ddechrau cyfnod y Nadolig.  Cafodd pawb noson hyfryd. 11/12/18 – Ymweliad Ysgol â Neuadd y Sir, Rhuthun 12/12/18 – Dechrau cynnar bore ‘ma er mwyn ymweld â Swyddfa Ddidoli’r Post Brenhinol yn y Rhyl. […] Parhau i ddarllen

: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Tachwedd 2018

11/11/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth Coffa Arbennig i nodi 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghadeirlan Llanelwy. 11/11/18 – Diwedd y Frwydr – cynhaliwyd gwasanaeth coffa yn y prynhawn yn Eglwys y Santes Fair, Rhuddlan. 15/11/18 – Cynhaliwyd Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun 21/11/18 – Ymweliad Ysgol â Neuadd y Sir, […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Tachwedd 2018

11/11/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth Coffa Arbennig i nodi 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghadeirlan Llanelwy. 11/11/18 – Diwedd y Frwydr – cynhaliwyd gwasanaeth coffa yn y prynhawn yn Eglwys y Santes Fair, Rhuddlan. 15/11/18 – Cynhaliwyd Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun 21/11/18 – Ymweliad Ysgol â Neuadd y Sir, […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Hydref 2018

04/10/18 – Agoriad swyddogol Llyfrgell Dinbych yn dilyn ailwampio diweddar.  Rhoddais groeso i bawb a oedd yn bresennol ac roedd Dafydd Lloyd Ellis yno i gynrychioli Llywodraeth Cymru ac i roi araith. Roedd yn ddymunol iawn cael gweld y llyfrgell ar ei newydd wedd. Yn ddiweddarach yn y bore, es i Ganolfan Gerddoriaeth Dinbych, lle’r […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Medi 2018

02/09/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth Dinesig Maer Llanelwy yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Cafwyd diwrnod braf gyda phobl Llanelwy. 03/09/18 – Diwrnod y Llynges Fasnachol – Codi’r Lluman Goch ar gyfer Diwrnod y Llynges Fasnachol ar y polion fflagiau y tu allan i Neuadd y Sir, Rhuthun.  Roedd yn wych gweld gymaint o bobl yn mynychu’r digwyddiad […] Parhau i ddarllen

: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Gorffennaf 2018

01/07/18 – Cadeirydd Gwasanaeth Dinesig Sir y Fflint a gynhaliwyd yn Eglwys Plwyf y Santes Fair a Dewi Sant yn y Fflint. 06/07/18 – Agoriad swyddogol Campfa Awyr Agored Rhuddlan yng Nghae Chwarae Admiral, Rhuddlan 08/07/18 – Aethom i Wasanaeth Dinesig Maer Rhuthun, ddydd Sul 8 Gorffennaf yn Eglwys San Pedr, gyda chinio dinesig braf […] Parhau i ddarllen

: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Gorffennaf 2018

01/07/18 – Cadeirydd Gwasanaeth Dinesig Sir y Fflint a gynhaliwyd yn Eglwys Plwyf y Santes Fair a Dewi Sant yn y Fflint. 06/07/18 – Agoriad swyddogol Campfa Awyr Agored Rhuddlan yng Nghae Chwarae Admiral, Rhuddlan 08/07/18 – Aethom i Wasanaeth Dinesig Maer Rhuthun, ddydd Sul 8 Gorffennaf yn Eglwys San Pedr, gyda chinio dinesig braf […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Gorffennaf 2018

01/07/18 – Cadeirydd Gwasanaeth Dinesig Sir y Fflint a gynhaliwyd yn Eglwys Plwyf y Santes Fair a Dewi Sant yn y Fflint.
06/07/18 – Agoriad swyddogol Campfa Awyr Agored Rhuddlan yng Nghae Chwarae Admiral, Rhuddlan
Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mefehin 2018

08/06/18 – Fe es i i’r seremoni torri tywarchen yn Ysgol Llanfair DC heddiw, i ddweud y gwir, roedd yn fwy o seremoni torri pridd gan fod yr holl dywarch wedi’i symud oddi yno’n barod. Roedd y tywydd yn fendigedig unwaith eto, ond roedd fy esgidiau wedi’u gorchuddio mewn llwch! Cafodd fy araith ei dilyn […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2018

16/05/18 – Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Tref y Rhyl a seremoni Urddo Maer yn Neuadd y Dref y Rhyl. 17/05/18 – Ymweliadau gan Ysgolion Cynradd i Neuadd y Sir, Rhuthun 18/05/18 – Torri’r dywarchen gyntaf yn Ysgol Carreg Emlyn Roedd hwn yn ddiwrnod hyfryd arall a mwynheais gael yr holl blant ysgol yno. Un o’r […] Parhau i ddarllen

: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2018

16/05/18 – Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Tref y Rhyl a seremoni Urddo Maer yn Neuadd y Dref y Rhyl. 17/05/18 – Ymweliadau gan Ysgolion Cynradd i Neuadd y Sir, Rhuthun 18/05/18 – Torri’r dywarchen gyntaf yn Ysgol Carreg Emlyn Roedd hwn yn ddiwrnod hyfryd arall a mwynheais gael yr holl blant ysgol yno. Un o’r […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Proffill – Cynghorydd Peter Scott

Mae’r Cynghorydd Peter Scott wedi cael ei benodi yn Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer 2018/2019. Mae wedi cynrychioli Gorllewin Llanelwy fel Cynghorydd Sir ers mis Mai 2017 ac mae wedi bod yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad Craffu ar Berfformiad, Pwyllgor Trwyddedu a sawl is-bwyllgor. Mae’r Cynghorydd Scott wedi bod yn Gynghorydd Dinas Llanelwy […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym mis Mai 2018

09/05/18 – Seremoni Wobrwyo Cystadleuaeth Celf Syr Kyffin Williams Ysgolion Sir Ddinbych 2018 yn Neuadd y Sir, Rhuthun.
10/05/18 – Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun.
Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Ebrill 2018

05/04/18 – Beirniadu ymgeiswyr yng Nghystadleuaeth Celf Ysgolion Sir Ddinbych ynghyd â’r artist lleol Keith Bowen yn Neuadd y Sir, Rhuthun.
15/04/18 – Digwyddiad Gwirfoddolwyr Sefydliad Prydeinig y Galon a gynhaliwyd yng Nghanolfan Gymunedol Wellington… Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym mis Mawrth 2018

01/03/18 – Cinio Elusennol y Cadeirydd a gynhaliwyd ym Mwyty 1891 yn y Rhyl. Cynhaliwyd Cinio Elusennol y Cadeirydd er gwaethaf y tywydd ofnadwy a gawsom yng ngogledd Cymru.  Cynhaliwyd y cinio ym mwyty newydd 1891 ac roedd nifer dda o Urddasolion Dinesig, Cynghorwyr ac aelodau o’r cyhoedd yn bresennol. Cynhaliodd Apollo Bingo o’r Rhyl gêm […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym mis Chwefror 2018

10/02/18 – Ddawns Elusennol Maer Llandudno 22/02/18 – Ymweliad Ysgol i Neuadd y Sir, Rhuthun 24/02/18 – Mynychodd y Cadeirydd a’i Gymhares y Noson yn yr Opera – Derbyniad a Chyngerdd Dathliad Gala a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Glyndŵr a oedd yn noson llawn adloniant.  Cyflwynodd Cerddorfa Symffoni Wrecsam a Stiwdio Opera Gogledd Cymru gyngerdd o olygfeydd llwyfan o ddeg o’r […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym mis Ionawr 2018

12/01/18 – Digwyddiad Lloyd George  – yn cael ei gynnal yn Llanystumdwy ac yn cynnwys awyrennau yn hedfan drosodd a thaith o amgylch Amgueddfa Lloyd George. 18/01/18 Seremoni Ddinasyddiaeth – yn cael ei gynnal yn Neuadd y Dref, Rhuthun. 25/01/18 – Ymweliad Ysgol i Neuadd y Sir, Rhuthun 27/01/18 – Cyngerdd Elusennol Maer Dinbych – yn cael […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym mis Rhagfyr 2017

01/12/17 – Ymweld â safle newydd Ysgol yng Nglasdir, Rhuthun ynghyd â disgyblion o Rhos Street ac Ysgol Pen Barras (Mynychodd yr Is-gadeirydd) 04/12/17 – Gwasanaeth Garolau Dathlu’r Nadolig. A gynhaliwyd yn Eglwys Sant Tomos, y Rhyl Ffordd dda o ddechrau dathliadau’r Nadolig, mwynhau perfformiadau cerddorol gan bobl ifanc o Sir Dinbych, carolau traddodiadol a […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Tachwedd 2017

01/11/17 – Dathlu pen-blwydd Alice Robinson yn 100 oed, Llanelwy (mynychodd yr Is-Gadeirydd) 04/11/17 – Dangosiad elusennol o Murder On The Orient Express er budd Hosbis Sant Cyndeyrn yn y Scala, Prestatyn 05/11/17 – Gwasanaeth Dinesig Maer Caerwys yn Eglwys Blwyf Sant Mihangel, Caerwys 08/11/17 – Digwyddiad Cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf (Never Such Innocence) yn […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Hydref 2017

06/10/17 – Dawns a Chinio Elusennol Maer Wrecsam, Wrecsam 08/10/17 – Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Ynys Môn (mynychodd yr Is-Gadeirydd) 10/10/17 – Lansiad swyddogol Caffi Porters yn Llyfrgell y Rhyl Prynhawn llwyddiannus, gan gadarnhau fy mod wedi defnyddio’r caffi ers iddo agor ym mis Rhagfyr 2016. Yn rhinwedd fy swydd fel Cadeirydd bu i mi longyfarch […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Medi 2017

02/09/17 – Gorymdaith Rhyddid Sir y Cymry Brenhinol, Rhuthun   03/09/17 Gwasanaeth Dinesig Maer Llanelwy (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 04/09/17 – Goriad Swyddogol Cartrefi Newydd, Y Rhyl (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 17/09/17 – Gorymdaith Brwydr Prydain, Y Rhyl (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 17/09/17 – Gwasanaeth Dinesig Maer Rhuddlan (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 21/09/17 – Cyngerdd Babanod ac Ysgolion, Gŵyl Gerdd Gogledd Cymru, Llanelwy  (Is-Gadeirydd wedi […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Awst 2017

09/08/17 –    Gweinidog (Lesley Griffiths AC) yn ymweld â Cyfleuster  Gwastraff Bwyd Biogen yn y Waen, Llanelwy 14/08/17 –    Seremoni Ddinasyddiaeth, Neuadd y Sir, Rhuthun 14/08/17 –    Gwinidog (Lesley Griffiths AC) yn ymweld â Plas Newydd, Llangollen 17/08/17 –    Sioe Dinbych a Fflint, Dinbych Cawsom ein croesawu gan yr ysgrifenyddion a […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Gorffennaf 2017

01/07/17 – Cynhaliwyd Dathliad Tŷ Crwn Glan Morfa yn y Rhyl Ar ôl diolch i’r Gwirfoddolwyr a’u llongyfarch am 12 mis cyntaf y Prosiect Tŷ Crwn aethom ymlaen i blannu planhigion bach gyda’r plant a sgwrsio â rhieni ynglŷn â phwysigrwydd yr ardal hon i drigolion lleol. 02/07.17 – Diwrnod Hwyl i Deuluoedd yng Ngerddi […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mehefin 2017

01/06/17 – Cyflwyno Gwobrau gwirfoddoli ieuenctid, Ysgol Rhuthun Gyda’r Uchel Siryf fe gyflwynom dystysgrifau i wirfoddolwyr ifanc oedd wedi neilltuo hyd at 200 awr i helpu mewn meithrinfeydd plant, siopau elusen, a helpu disgyblion ysgol ifanc eraill gyda’u darllen a’u sillafu. 21/06/17 – Digwyddiad Chwifio’r Faner ar Ddiwrnod Cenedlaethol y Milwyr Wrth Gefn, Neuadd y […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mai 2017

11.05.17  – Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun 12.05.17  – Sefydlu Maer Dinbych a Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref Dinbych, Dinbych 16.05.17  – Parti Gardd Frenhinol , Palas Buckingham, Llundain Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Ebrill 2017

14.04.17  –  Cyngerdd Elusennol Maer Rhuthun, Capel Tabernacl, Rhuthun Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mawrth 2017

01/03/17 –  Agor Llyfrgell Rhuddlan Roedd yn ddiwrnod balch yn Rhuddlan ar 1 Mawrth gydag agoriad y llyfrgell ar ei newydd wedd. Roeddwn wrth fy modd o gael agor y llyfrgell newydd, yn enwedig gan fy mod wedi bod yn ymweld â’r llyfrgell ers hanner can mlynedd. Mae’r ystafell gymunedol newydd wedi cael ei henwi’n […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Chwefror 2017

05.02.17 – Gwasanaeth Dinesig Maer Rhuddlan, Rhuddlan 07.02.17 – Cyngor Ieuenctid Sir Ddinbych yn Neuadd y Dref Dinbych 12.02.17 – Taith Sant Ffolant er budd hosbis Sant Cyndeyrn gan gychwyn o Amgueddfa Dinbych 16.02.17 – Ymweliadau Cynghorau Ysgolion â Neuadd y Sir, Rhuthun 17.02.17 – Noson Dathlu Gweithgarwch Cynnig yn Theatr Twm O’r Nant, Dinbych. […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Ionawr 2017

15/01/17 – Gwasanaeth Comisiynu ar gyfer Ardal Cenhadaeth Aber- Morfa yn Eglwys y Santes Fair, Rhuddlan.  Arweiniwyd y gwasanaeth gan yr Esgob Gregory.  Comisiynu’r Canon Ian Day fel Arweinydd Ardal y Genhadaeth. 18/01/17  – Angladd y Cynghorydd John Raymond Bartley, Dinbych, cyfaill a chydweithiwr, a bydd colled mawr ar ei ôl. 19/01/17 – Ymweliadau Cyngor […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Rhagfyr 2016

05/12/16 – Dathlu Darllen gyda’n Gilydd – Menter Mentora Darllen Sir Ddinbych 2016, Neuadd y Sir, Rhuthun Cynhaliwyd te parti i ddathlu cyflawniadau darllen plant o ysgolion amrywiol, a derbyniodd bob un eu tystysgrif. Roedd yn wych gweld brwdfrydedd a balchder y plant yn eu cyflawniadau darllen. Rhaid diolch yn arbennig i Sarah Dixon a’r […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Tachwedd 2016

03/11/16  – Gwobrau Chwaraeon Cymunedol Sir Ddinbych, Y Pafiliwn Cydwladol Brenhinol, Llangollen Roedd yn hyfryd gweld cymaint o enwebai teilwng yn y digwyddiad ardderchog hwn. Mark Colbourne, enillydd medal aur dros Brydain yn y gemau Paralympaidd, oedd y siaradwr gwadd. Roedd ei hanes yn ysbrydoliaeth i ni oll, ond yn enwedig i’r genhedlaeth nesaf o […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Hydref 2016

01.10.16  – Gŵyl Gerdd Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Y Gerddorfa Sinfonia Newydd gyda’r feiolinydd Tasmin Waley- Cohen.  Cyngerdd arbennig. 02.10.16  –  Cyngerdd Superkids Theatre Clwyd, Yr Wyddgrug Fe gymerodd nifer o blant a phobl ifanc talentog ran yn y cyngerdd elusennol hwn i godi arian ar gyfer plant difreintiedig a’u teuluoedd. Cafwyd noson hwyliog iawn. 04.10.16  – Sioe […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Medi 2016

02.09.16  Chwifio’r Faner ar gyfer Diwrnod y Llynges Fasnachol, Rhuthun Roedd lluman coch y Deyrnas Unedig yn cael ei chwifio am 10am, gyda’r faner yn Sir Ddinbych yn cael ei chodi yn Neuadd y Sir, Rhuthun. Arweiniodd caplan y cadeirydd, y Parch Brian Jones mewn gweddi.   Mae’r cyngor yn falch iawn o gefnogi’r digwyddiad […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Awst 2016

18.08.16 – Sioe Dinbych a Fflint, Y Green, Dinbych Stondin Masnach Amaethyddol Orau Y Ffermwyr Ifanc oedd yr enillwyr amlwg yn y categori hwn. Roeddwn wedi fy synnu â faint o waith a wneir ganddynt i ddarparu sgiliau byw ar gyfer pobl ifanc. Er enghraifft, hyfforddiant ar siarad cyhoeddus a sgiliau cyfweld. Roedd y croeso […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Gorffennaf 2016

02.07.16  Digwyddiad Sialens Cadetiaid y Dreigiau Ifanc, Ysgol Rydal (Is-gadeirydd yn bresennol) 03.07.16  Gwasanaeth Dinesig y Cadeirydd, Capel Ebeneser, Rhuddlan Gwasanaeth Ddinesig- gwasanaeth hyfryd a weinyddwyd gan y Parchedig Brian Huw Jones, gyda chymorth Canon Ian Day. Roedd hyfrydwch cerddorol yn cynnwys deuawd gan Marni a Laura a datganiad ar y delyn gan Morwen Blythin […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mehefin 2016

01.06.16  Dathlu yn Nolwen, Dinbych 02.06.16  Cyflwyniad Gwobrau Gwirfoddoli Ieuenctid, Ysgol Rhuthun 03.06.16  Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr, Rhuthun 03.06.16  Cyflwyniad Gwobrau Gwirfoddoli Ieuenctid, Ysgol Clawdd Offa, Prestatyn 06.06.16  Lansio Wythnos Dechrau Da Cymru 2016, SeaQuarium, Y Rhyl  (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 07.06.16  Agoriad Swyddogol y Senedd Newydd, Caerdydd Roedd yn anrhydedd mawr i gynrychioli Sir Ddinbych yn […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mai 2016

12.05.16  Lansiad Digwyddiad Dolwen, Dinbych Roedd yn braf i gwrdd â chyn-staff a staff presennol Dolwen yn Siop Siocled Dinbych, llawer o ddiolch i’r Cyng Mark Young am y croeso. 12.05.16  Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun 13.05.16  Digwyddiad Llofnodi Trawst. Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy Amser cyffrous iawn i’r ysgol. Mae’r gwaith adeiladu wedi hen ddechrau. Rwy’n edrych […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Y Cynghorydd Pete Prendergast: Proffil

Mae’r Cyng. Pete Prendergast wedi ei benodi’n Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer 2017/2018. Mae wedi cynrychioli De-Orllewin y Rhyl fel Cynghorydd Sir ers mis Mawrth 2015 ac mae wedi eistedd ar y Pwyllgor Cynllunio, y Pwyllgor Archwilio Partneriaethau, y Pwyllgor Trwyddedu ac ar sawl is-bwyllgor arall Cyngor Sir Ddinbych. Mae’r Cyng. Prendergast wedi bod […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu yn mis Mawrth 2016

01/03/16  Cystadleuaeth Dydd Gŵyl Dewi yn 2016, Rhuthun 04/03/16  Dawns Elusennol Maer Llanelwy (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 04/03/16  Gwobrau Cymunedol 2016 Uchel Siryf Clwyd, Llandudno Nos Wener fe es i i seremoni wobrwyo’r Uchel Siryf yn Llandudno. Gwobrau DVSC i Darren Murray – i gydnabod ei waith gydag Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol Rhuthun; Bessue Owen – i […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Gwyneth Kensler: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Chwefror 2016

04.02.16  Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun 09.02.16  Cyfarfod Blynyddol Apêl Cancr Gogledd Cymru, Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan 11.02.16  Ymweliad Ysgolion Cynradd â Neuadd y Sir, Rhuthun 28.02.16  Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Conwy, Betws-y-Coed Parhau i ddarllen