Archives: denbighshirecountycouncil

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Chwefror 2020

01/02/20              Derbyniad Diodydd a Chyngerdd efo’r ‘Alarm’ yn Venue Cymru, Llandudno
02/02/20              Taith Gerdded ‘Walk of Hope’ o Venue Cymru i Pier Llandudno
06/02/20              Ymweld â Mrs Beti Watson ar dathlu ei benblwydd yn 105 o… Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ionawr 2020

14/01/20              Seremoni Ddinasyddiaeth, Rhuthun 15/01/20              Ymweld â Mr Reg Perrett ar dathlu ei benblwydd yn 100 oed, Rhuthun 27/01/20              Lansiad Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, Y Rhyl 31/01/20              Noson Dathlu Gweithgaredd Cynnig yn Theatr Twm O’r Nant, Dinbych Julie Harris (Cyflawnydd Benywaidd y Flwyddyn 2019)  yn y llun gyda Nathan Jones, Rheolwr Cynnig; Neil Holland (Cyflawnydd Gwrywaidd […] Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Rhagfyr 2019

05/12/19              Ymweliad Cyngor Ysgolion Ysgol Pant Pastynog i Neuadd y Sir, Rhuthun 10/12/19              Dathliad y Nadolig – Gwasanaeth Carolau Sir Ddinbych, Ddinbych 14/12/19              Digwyddiad Codi Pres Vale of Clwyd MIND . Y Rhyl 15/12/19              Cyngerdd Nadolig Elusennol wedi’i drefnu ar y cyd rhwng Cadeirydd Sir y Fflint ac Uchel Siryf Clwyd, Yr Wyddgrug 20/12/19              Seremoni […] Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Tachwedd 2019

06/11/19              Ymweliad  Cyngor Ysgol Rhos Street ac Ysgol Bryn Hedydd i Neuadd y Sir, Rhuthun
07/11/19              Noson Wobrwyo Chwaraeon Sir Ddinbych, Llangollen
08/11/19              Digwyddiad Gwobrwyo Rhagoriaeth Sir Ddinbych, Llangollen
Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Hydref 2019

01/10/19              Ymweliad Cyngor Ysgolion Ysgol Gwernant, Ysgol Bro Elwern, Ysgol Betws GG ac Ysgol Twm o’r Nant i Neuadd y Sir, Rhuthun 03/10/19              Cyngerdd Croesawu Eisteddfod yr Urdd i Sir Ddinbych, Y Rhyl 04/10/19           Dawns-Ginio Elusennol Maer Wrecsam, Wrecsam 05/10/19              Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych, Prestatyn 06/10/19              Dathliadau Penblwydd Priodas Diamwnt, Rhuddlan 07/10/19              […] Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Medi 2019

01/09/19             Sul Dinesig Maer Llanelwy, Gadeirlan Llanelwy 06/09/19              Cyngerdd Côr y Porthmyn, Rhuddlan 09/09/19              Digwyddiad Codi Baner – Diwrnod y Gwasanaethau Brys, Rhuthun 12/09/19              Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun 14/09/19              Cyngerdd Elusennol Maer Dinbych, Dinbych 15/09/19              Gorymdaith Brwydr Prydain a digwyddiad gosod Torch, Y Rhyl 26/09/19              Ymweliad Cyngor Ysgolion Ysgol Pen Barras, Ysgol Bro Famau and […] Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Awst 2019

15/08/19              Sioe Dinbych a Fflint, Dinbych
17/08/19              Cinio’r Llywydd  –  Sioe Flodau Rhuthun, Rhuthun
25/08/19              Te Prynhawn yn Sioe Awyr Y Rhyl
Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Gorffennaf 2019

04/07/19 – Agoriad swyddogol Ysgol Stryd y Rhos ac Ysgol Pen Barras ar safle Glasdir, gan Brif Weinidog Cymru 04/07/19 – Cyngerdd y nos – Dathliad Rhyngwladol Llangollen gyda MABON Jamie Smith 07/07/19 – Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Sir y Fflint, yn Eglwys Blwyf y Santes  Eurgain a Sant  Pedr yn Llaneurgain 07/07/19 – Dydd Sul […] Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mehefin 2019

06/06/19 – Digwyddiad Superkids yn yr Hen Lyfrgell, Raikes Lane, Yr Wyddgrug 06/06/19 – Dathliad Pen-blwydd yr Young Dragons yn 10 oed, yng Ngwesty’r Nant Hall, Prestatyn. 07/06/19 – Arddangosfa o waith a grëwyd yn Superkids;  Maes Ymarfer Cwrs Golff Eat the Green, Bodelwyddan 08/06/19 – Garddwest Clwb Rotari Llangollen  a gynhelir ym Mhlas Newydd, […] Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2019

15/05/19 – Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref y Rhyl a Noson Sefydlu’r Maer, Y Rhyl
16/05/19 – Ymweliad y Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol â’r Safle Treulio Anaerobig yn y Waen, Rhuallt
25/05/19 – Diwrnod y Lluoedd Arfog a Rhy… Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Proffill – Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Yn saer wrth ei waith, fe ymddeolodd fel Prif Swyddog Rheoli Adeiladu Llywodraeth Leol yn 1996. Yn briod â Nesta – mae ganddynt bedwar mab a phedwar o wyrion ac wyresau. Mae’n gyn aelod o’r Fwrdeistref Sirol, a daeth yn aelod o Gyngor Sir Ddinbych yn 1996. Bu’n Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych yn 2004/05 a […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2019

03/05/19 – Sefydliad y Maer a Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref Dinbych, yn Neuadd y Dref, Dinbych. Noson yn gwylio sefydliad Maer newydd Dinbych (Cyng Gaynor Wood-Tickle). Cafodd y cyn Faer ei diolch am ei holl waith caled, a wedyn cafwyd lluniaeth ysgafn. 10/05/19 – Noson Elusennol Maer Prestatyn mewn ‘Marquee’ yng Ngwesty Nant Hall, Prestatyn. […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ebrill 2019

04/04/19 Ymweliad Gweinidogol gan Hannah Blythin AM â’r Rhyl.  Roedd y tywydd yn ofnadwy ar y diwrnod y bu i’r Gweinidog ymweld â’r Rhyl, fe wnaeth fwrw drwy gydol yr amser y buom yn cerdded o amgylch y Dref. Dechreuodd yr ymweliad yn SC2 ac roedd y Gweinidog yn hoff iawn o’r fan honno, yna aethpwyd […] Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ebrill 2019

04/04/19 Ymweliad Gweinidogol gan Hannah Blythin AM â’r Rhyl.  Roedd y tywydd yn ofnadwy ar y diwrnod y bu i’r Gweinidog ymweld â’r Rhyl, fe wnaeth fwrw drwy gydol yr amser y buom yn cerdded o amgylch y Dref. Dechreuodd yr ymweliad yn SC2 ac roedd y Gweinidog yn hoff iawn o’r fan honno, yna aethpwyd […] Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mawrth 2019

01/03/19 – Eisteddfod y Cyngor yn Rhuthun. Cefais y fraint o agor Eisteddfod Cyngor Sir Ddinbych a chael tynnu fy llun gyda’r rhan fwyaf o’r enillwyr. 02/03/19  – Bu i ni fynychu Cyngerdd Maer Sir Ddinbych yn Neuadd y Dref.  Roedd Côr Dinbych yn dda iawn a’r ddau unawdydd yn rhagorol. Noson ddifyr iawn. 03/03/19 – Roedd […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mawrth 2019

01/03/19 – Eisteddfod y Cyngor yn Rhuthun. Cefais y fraint o agor Eisteddfod Cyngor Sir Ddinbych a chael tynnu fy llun gyda’r rhan fwyaf o’r enillwyr. 02/03/19  – Bu i ni fynychu Cyngerdd Maer Sir Ddinbych yn Neuadd y Dref.  Roedd Côr Dinbych yn dda iawn a’r ddau unawdydd yn rhagorol. Noson ddifyr iawn. 03/03/19 – Roedd […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Chwefror 2019

15/02/19 – Cynhaliwyd Cinio Elusennol y Cadeirydd yn Oriel House, Llanelwy, gyda’r elw’n mynd tuag at Elusen y Cadeirydd, sef Hosbis Sant Cyndeyrn, Llanelwy.  Bu i’r Cadeirydd a’i wraig fwynhau’r noson yn fawr a hoffent ddiolch i bawb a fu’n rhan o’i gwneud yn llwyddiant.  Diolch hefyd i’r rheiny a gyfrannodd wobrau ar gyfer y raffl […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ionawr 2019

17/01/19 – Roedd y Seremoni Ddinasyddiaeth ar y 17eg ar y Neuadd y Dref, Rhuthun, yn achlysur braf iawn. Dwi’n credu bod 5 Dinesydd newydd o bob cwr o’r byd yn bresennol. 25/01/19 – Cynhaliwyd Dathliadau Gweithgareddau Cynnig ar y 25 yn Theatr Twm o’r Nant, Dinbych. Cawsom ein diddanu gan nifer o oedolion diamddiffyn gyda chyflwyniadau […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Rhagfyr 2018

04/12/18 – Dathliad y Nadolig – Cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau Sir Ddinbych yn  Eglwys Plwyf Llanelwy.  Noson o gerddoriaeth a dathlu ar ddechrau cyfnod y Nadolig.  Cafodd pawb noson hyfryd. 11/12/18 – Ymweliad Ysgol â Neuadd y Sir, Rhuthun 12/12/18 – Dechrau cynnar bore ‘ma er mwyn ymweld â Swyddfa Ddidoli’r Post Brenhinol yn y Rhyl. […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Rhagfyr 2018

04/12/18 – Dathliad y Nadolig – Cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau Sir Ddinbych yn  Eglwys Plwyf Llanelwy.  Noson o gerddoriaeth a dathlu ar ddechrau cyfnod y Nadolig.  Cafodd pawb noson hyfryd. 11/12/18 – Ymweliad Ysgol â Neuadd y Sir, Rhuthun 12/12/18 – Dechrau cynnar bore ‘ma er mwyn ymweld â Swyddfa Ddidoli’r Post Brenhinol yn y Rhyl. […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Tachwedd 2018

11/11/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth Coffa Arbennig i nodi 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghadeirlan Llanelwy. 11/11/18 – Diwedd y Frwydr – cynhaliwyd gwasanaeth coffa yn y prynhawn yn Eglwys y Santes Fair, Rhuddlan. 15/11/18 – Cynhaliwyd Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun 21/11/18 – Ymweliad Ysgol â Neuadd y Sir, […] Parhau i ddarllen

: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Tachwedd 2018

11/11/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth Coffa Arbennig i nodi 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghadeirlan Llanelwy. 11/11/18 – Diwedd y Frwydr – cynhaliwyd gwasanaeth coffa yn y prynhawn yn Eglwys y Santes Fair, Rhuddlan. 15/11/18 – Cynhaliwyd Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun 21/11/18 – Ymweliad Ysgol â Neuadd y Sir, […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Hydref 2018

04/10/18 – Agoriad swyddogol Llyfrgell Dinbych yn dilyn ailwampio diweddar.  Rhoddais groeso i bawb a oedd yn bresennol ac roedd Dafydd Lloyd Ellis yno i gynrychioli Llywodraeth Cymru ac i roi araith. Roedd yn ddymunol iawn cael gweld y llyfrgell ar ei newydd wedd. Yn ddiweddarach yn y bore, es i Ganolfan Gerddoriaeth Dinbych, lle’r […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Medi 2018

02/09/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth Dinesig Maer Llanelwy yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Cafwyd diwrnod braf gyda phobl Llanelwy. 03/09/18 – Diwrnod y Llynges Fasnachol – Codi’r Lluman Goch ar gyfer Diwrnod y Llynges Fasnachol ar y polion fflagiau y tu allan i Neuadd y Sir, Rhuthun.  Roedd yn wych gweld gymaint o bobl yn mynychu’r digwyddiad […] Parhau i ddarllen

: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Gorffennaf 2018

01/07/18 – Cadeirydd Gwasanaeth Dinesig Sir y Fflint a gynhaliwyd yn Eglwys Plwyf y Santes Fair a Dewi Sant yn y Fflint. 06/07/18 – Agoriad swyddogol Campfa Awyr Agored Rhuddlan yng Nghae Chwarae Admiral, Rhuddlan 08/07/18 – Aethom i Wasanaeth Dinesig Maer Rhuthun, ddydd Sul 8 Gorffennaf yn Eglwys San Pedr, gyda chinio dinesig braf […] Parhau i ddarllen

: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Gorffennaf 2018

01/07/18 – Cadeirydd Gwasanaeth Dinesig Sir y Fflint a gynhaliwyd yn Eglwys Plwyf y Santes Fair a Dewi Sant yn y Fflint. 06/07/18 – Agoriad swyddogol Campfa Awyr Agored Rhuddlan yng Nghae Chwarae Admiral, Rhuddlan 08/07/18 – Aethom i Wasanaeth Dinesig Maer Rhuthun, ddydd Sul 8 Gorffennaf yn Eglwys San Pedr, gyda chinio dinesig braf […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Gorffennaf 2018

01/07/18 – Cadeirydd Gwasanaeth Dinesig Sir y Fflint a gynhaliwyd yn Eglwys Plwyf y Santes Fair a Dewi Sant yn y Fflint.
06/07/18 – Agoriad swyddogol Campfa Awyr Agored Rhuddlan yng Nghae Chwarae Admiral, Rhuddlan
Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mefehin 2018

08/06/18 – Fe es i i’r seremoni torri tywarchen yn Ysgol Llanfair DC heddiw, i ddweud y gwir, roedd yn fwy o seremoni torri pridd gan fod yr holl dywarch wedi’i symud oddi yno’n barod. Roedd y tywydd yn fendigedig unwaith eto, ond roedd fy esgidiau wedi’u gorchuddio mewn llwch! Cafodd fy araith ei dilyn […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2018

16/05/18 – Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Tref y Rhyl a seremoni Urddo Maer yn Neuadd y Dref y Rhyl. 17/05/18 – Ymweliadau gan Ysgolion Cynradd i Neuadd y Sir, Rhuthun 18/05/18 – Torri’r dywarchen gyntaf yn Ysgol Carreg Emlyn Roedd hwn yn ddiwrnod hyfryd arall a mwynheais gael yr holl blant ysgol yno. Un o’r […] Parhau i ddarllen

: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2018

16/05/18 – Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Tref y Rhyl a seremoni Urddo Maer yn Neuadd y Dref y Rhyl. 17/05/18 – Ymweliadau gan Ysgolion Cynradd i Neuadd y Sir, Rhuthun 18/05/18 – Torri’r dywarchen gyntaf yn Ysgol Carreg Emlyn Roedd hwn yn ddiwrnod hyfryd arall a mwynheais gael yr holl blant ysgol yno. Un o’r […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Proffill – Cynghorydd Peter Scott

Mae’r Cynghorydd Peter Scott wedi cael ei benodi yn Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer 2018/2019. Mae wedi cynrychioli Gorllewin Llanelwy fel Cynghorydd Sir ers mis Mai 2017 ac mae wedi bod yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad Craffu ar Berfformiad, Pwyllgor Trwyddedu a sawl is-bwyllgor. Mae’r Cynghorydd Scott wedi bod yn Gynghorydd Dinas Llanelwy […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym mis Mai 2018

09/05/18 – Seremoni Wobrwyo Cystadleuaeth Celf Syr Kyffin Williams Ysgolion Sir Ddinbych 2018 yn Neuadd y Sir, Rhuthun.
10/05/18 – Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun.
Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Ebrill 2018

05/04/18 – Beirniadu ymgeiswyr yng Nghystadleuaeth Celf Ysgolion Sir Ddinbych ynghyd â’r artist lleol Keith Bowen yn Neuadd y Sir, Rhuthun.
15/04/18 – Digwyddiad Gwirfoddolwyr Sefydliad Prydeinig y Galon a gynhaliwyd yng Nghanolfan Gymunedol Wellington… Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym mis Mawrth 2018

01/03/18 – Cinio Elusennol y Cadeirydd a gynhaliwyd ym Mwyty 1891 yn y Rhyl. Cynhaliwyd Cinio Elusennol y Cadeirydd er gwaethaf y tywydd ofnadwy a gawsom yng ngogledd Cymru.  Cynhaliwyd y cinio ym mwyty newydd 1891 ac roedd nifer dda o Urddasolion Dinesig, Cynghorwyr ac aelodau o’r cyhoedd yn bresennol. Cynhaliodd Apollo Bingo o’r Rhyl gêm […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym mis Chwefror 2018

10/02/18 – Ddawns Elusennol Maer Llandudno 22/02/18 – Ymweliad Ysgol i Neuadd y Sir, Rhuthun 24/02/18 – Mynychodd y Cadeirydd a’i Gymhares y Noson yn yr Opera – Derbyniad a Chyngerdd Dathliad Gala a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Glyndŵr a oedd yn noson llawn adloniant.  Cyflwynodd Cerddorfa Symffoni Wrecsam a Stiwdio Opera Gogledd Cymru gyngerdd o olygfeydd llwyfan o ddeg o’r […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym mis Ionawr 2018

12/01/18 – Digwyddiad Lloyd George  – yn cael ei gynnal yn Llanystumdwy ac yn cynnwys awyrennau yn hedfan drosodd a thaith o amgylch Amgueddfa Lloyd George. 18/01/18 Seremoni Ddinasyddiaeth – yn cael ei gynnal yn Neuadd y Dref, Rhuthun. 25/01/18 – Ymweliad Ysgol i Neuadd y Sir, Rhuthun 27/01/18 – Cyngerdd Elusennol Maer Dinbych – yn cael […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym mis Rhagfyr 2017

01/12/17 – Ymweld â safle newydd Ysgol yng Nglasdir, Rhuthun ynghyd â disgyblion o Rhos Street ac Ysgol Pen Barras (Mynychodd yr Is-gadeirydd) 04/12/17 – Gwasanaeth Garolau Dathlu’r Nadolig. A gynhaliwyd yn Eglwys Sant Tomos, y Rhyl Ffordd dda o ddechrau dathliadau’r Nadolig, mwynhau perfformiadau cerddorol gan bobl ifanc o Sir Dinbych, carolau traddodiadol a […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Tachwedd 2017

01/11/17 – Dathlu pen-blwydd Alice Robinson yn 100 oed, Llanelwy (mynychodd yr Is-Gadeirydd) 04/11/17 – Dangosiad elusennol o Murder On The Orient Express er budd Hosbis Sant Cyndeyrn yn y Scala, Prestatyn 05/11/17 – Gwasanaeth Dinesig Maer Caerwys yn Eglwys Blwyf Sant Mihangel, Caerwys 08/11/17 – Digwyddiad Cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf (Never Such Innocence) yn […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Hydref 2017

06/10/17 – Dawns a Chinio Elusennol Maer Wrecsam, Wrecsam 08/10/17 – Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Ynys Môn (mynychodd yr Is-Gadeirydd) 10/10/17 – Lansiad swyddogol Caffi Porters yn Llyfrgell y Rhyl Prynhawn llwyddiannus, gan gadarnhau fy mod wedi defnyddio’r caffi ers iddo agor ym mis Rhagfyr 2016. Yn rhinwedd fy swydd fel Cadeirydd bu i mi longyfarch […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Medi 2017

02/09/17 – Gorymdaith Rhyddid Sir y Cymry Brenhinol, Rhuthun   03/09/17 Gwasanaeth Dinesig Maer Llanelwy (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 04/09/17 – Goriad Swyddogol Cartrefi Newydd, Y Rhyl (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 17/09/17 – Gorymdaith Brwydr Prydain, Y Rhyl (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 17/09/17 – Gwasanaeth Dinesig Maer Rhuddlan (Is-Gadeirydd wedi mynychu) 21/09/17 – Cyngerdd Babanod ac Ysgolion, Gŵyl Gerdd Gogledd Cymru, Llanelwy  (Is-Gadeirydd wedi […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Awst 2017

09/08/17 –    Gweinidog (Lesley Griffiths AC) yn ymweld â Cyfleuster  Gwastraff Bwyd Biogen yn y Waen, Llanelwy 14/08/17 –    Seremoni Ddinasyddiaeth, Neuadd y Sir, Rhuthun 14/08/17 –    Gwinidog (Lesley Griffiths AC) yn ymweld â Plas Newydd, Llangollen 17/08/17 –    Sioe Dinbych a Fflint, Dinbych Cawsom ein croesawu gan yr ysgrifenyddion a […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Gorffennaf 2017

01/07/17 – Cynhaliwyd Dathliad Tŷ Crwn Glan Morfa yn y Rhyl Ar ôl diolch i’r Gwirfoddolwyr a’u llongyfarch am 12 mis cyntaf y Prosiect Tŷ Crwn aethom ymlaen i blannu planhigion bach gyda’r plant a sgwrsio â rhieni ynglŷn â phwysigrwydd yr ardal hon i drigolion lleol. 02/07.17 – Diwrnod Hwyl i Deuluoedd yng Ngerddi […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mehefin 2017

01/06/17 – Cyflwyno Gwobrau gwirfoddoli ieuenctid, Ysgol Rhuthun Gyda’r Uchel Siryf fe gyflwynom dystysgrifau i wirfoddolwyr ifanc oedd wedi neilltuo hyd at 200 awr i helpu mewn meithrinfeydd plant, siopau elusen, a helpu disgyblion ysgol ifanc eraill gyda’u darllen a’u sillafu. 21/06/17 – Digwyddiad Chwifio’r Faner ar Ddiwrnod Cenedlaethol y Milwyr Wrth Gefn, Neuadd y […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mai 2017

11.05.17  – Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun 12.05.17  – Sefydlu Maer Dinbych a Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref Dinbych, Dinbych 16.05.17  – Parti Gardd Frenhinol , Palas Buckingham, Llundain Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Ebrill 2017

14.04.17  –  Cyngerdd Elusennol Maer Rhuthun, Capel Tabernacl, Rhuthun Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mawrth 2017

01/03/17 –  Agor Llyfrgell Rhuddlan Roedd yn ddiwrnod balch yn Rhuddlan ar 1 Mawrth gydag agoriad y llyfrgell ar ei newydd wedd. Roeddwn wrth fy modd o gael agor y llyfrgell newydd, yn enwedig gan fy mod wedi bod yn ymweld â’r llyfrgell ers hanner can mlynedd. Mae’r ystafell gymunedol newydd wedi cael ei henwi’n […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Chwefror 2017

05.02.17 – Gwasanaeth Dinesig Maer Rhuddlan, Rhuddlan 07.02.17 – Cyngor Ieuenctid Sir Ddinbych yn Neuadd y Dref Dinbych 12.02.17 – Taith Sant Ffolant er budd hosbis Sant Cyndeyrn gan gychwyn o Amgueddfa Dinbych 16.02.17 – Ymweliadau Cynghorau Ysgolion â Neuadd y Sir, Rhuthun 17.02.17 – Noson Dathlu Gweithgarwch Cynnig yn Theatr Twm O’r Nant, Dinbych. […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Ionawr 2017

15/01/17 – Gwasanaeth Comisiynu ar gyfer Ardal Cenhadaeth Aber- Morfa yn Eglwys y Santes Fair, Rhuddlan.  Arweiniwyd y gwasanaeth gan yr Esgob Gregory.  Comisiynu’r Canon Ian Day fel Arweinydd Ardal y Genhadaeth. 18/01/17  – Angladd y Cynghorydd John Raymond Bartley, Dinbych, cyfaill a chydweithiwr, a bydd colled mawr ar ei ôl. 19/01/17 – Ymweliadau Cyngor […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Rhagfyr 2016

05/12/16 – Dathlu Darllen gyda’n Gilydd – Menter Mentora Darllen Sir Ddinbych 2016, Neuadd y Sir, Rhuthun Cynhaliwyd te parti i ddathlu cyflawniadau darllen plant o ysgolion amrywiol, a derbyniodd bob un eu tystysgrif. Roedd yn wych gweld brwdfrydedd a balchder y plant yn eu cyflawniadau darllen. Rhaid diolch yn arbennig i Sarah Dixon a’r […] Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Tachwedd 2016

03/11/16  – Gwobrau Chwaraeon Cymunedol Sir Ddinbych, Y Pafiliwn Cydwladol Brenhinol, Llangollen Roedd yn hyfryd gweld cymaint o enwebai teilwng yn y digwyddiad ardderchog hwn. Mark Colbourne, enillydd medal aur dros Brydain yn y gemau Paralympaidd, oedd y siaradwr gwadd. Roedd ei hanes yn ysbrydoliaeth i ni oll, ond yn enwedig i’r genhedlaeth nesaf o […] Parhau i ddarllen