Archives: dewihuwowen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Gair am Air 2018

Dewch bawb i’n plith ar 18 Mai 2018! Bob mis Mai bydd cynadleddau, ac ar 18 Mai 2018 cynhelir un arbennig iawn yn Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Cymru, sef cynhadledd Gair am Air, a gyllidir gan Ganolfan Hyfforddiant Ddoethurol yr AHRC. Amcan Gair am Air yw i annog ymchwilwyr ym myd eang … Parhau i ddarllen Gair am Air 2018 Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Her Gyfieithu 2017

Ydych chi’n hoff o ddarllen llenyddiaeth ddyfeisgar o bedwar ban byd? Ydych chi’n mwynhau’r sialens o gyfieithu barddoniaeth i’r Gymraeg, ac yn awchu am y cyfle i weithio ar y cyd â llenorion o ddiwylliannau eraill? Ydych chi’n chwilio am brosiect newydd a difyr ar gyfer mis Mai? Wel, os hynny, yna Her Gyfieithu Cyfnewidfa … Parhau i ddarllen Her Gyfieithu 2017 Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Pontydd Cyfieithu

Wel, mae hi’n flwyddyn newydd, ac yn hen bryd i’r blog bach annwyl ‘ma ddeffro o’i drwmgwsg. Mae rhaglen amrywiol a difyr o flogiadau am gyfieithiadau o bob math yn eich disgwyl dros y misoedd sydd i ddod eleni. Pa fodd gwell o gychwyn ar flwyddyn lawn cyfieithiadau na chyda hysbyseb am ddathliad o drosiadau dethol … Parhau i ddarllen Pontydd Cyfieithu Parhau i ddarllen

: Neges Epiffani / Epiphany’s message

Drama’r Geni yw un o ryfeddodau’r Nadolig. Bydd plant ac oedolion yn dotio ar y stori, a daw Mam a Dad a’r holl deulu i weld y plant bach yn actio eu fersiwn arbennig hwy. Wedi siarad â pherchennog y llety a chael lle yn y stabl, bydd Mair a Joseff yn gosod yr Iesu … Continue reading Neges Epiffani / Epiphany’s message Parhau i ddarllen

: I orwedd mewn preseb / Away in a manger

Rhyw bum mlynedd yn ôl, cefais wybod bod merch fach wedi ei geni i un o’r aelodau’r Ofalaeth. Felly, i lawr â mi yn oriau mân y bore i weld y teulu yn Ysbyty Llwynhelyg. Cysgai’r fechan yn dawel yn ei chrud, yn bedair awr oed. Roedd y ward wedi ei thacluso a syllai’r rhieni … Continue reading I orwedd mewn preseb / Away in a manger Parhau i ddarllen

: Adfent yn Wystog / Advent in Woodstock

Mae hi’n dymor Adfent unwaith yn rhagor wrth i’r Nadolig nesáu. Y cyfnod rhwng y pedwar Sul cyn y Nadolig yw’r Adfent yn swyddogol, i fyny at noswyl y Nadolig. O’r gair Lladin Adventus y daeth Adfent, sef y cyfnod pan oedd pawb yn paratoi am ymweliad rhywun pwysig â’u dinas, neu eu cartref. Rhaid … Continue reading Adfent yn Wystog / Advent in Woodstock Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Y Gwyll, Parch, a’r New Welsh Review

Wel, gyfeillion, bu’n gyfnod prysur iawn dros y misoedd diwethaf, gyda theithiau i gynadleddau yn yr Unol Daleithiau, sgyrsiau mewn gwyliau llenyddol, prysurdeb beunyddiol tiwtora Cymraeg i Oedolion, a gwaith ymchwil y ddoethuriaeth yn llenwi f’amserlen i’r brig. Ar fy anturiaethau yn y Byd Newydd darganfum nifer o bynciau i ysbrydoli blogiau’r dyfodol, a’r rheiny fydd … Parhau i ddarllen Y Gwyll, Parch, a’r New Welsh Review Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Gyda’n gilydd, yn gryfach.

Ni fwriedais i’r blog yma gymryd y fath hoe hafaidd ag y gwnaeth dros y misoedd diwethaf, ond, bu’r haf hwn yn un rhyfedd dros ben. Yn y pendilio dyddiol ar ddiwedd Mehefin a thrwy fis Gorffennaf rhwng gorchestion Cymru ar y cae chwarae yn Ewro 2016 a thryblith y Refferendwm a gwaddol boenus ei … Parhau i ddarllen Gyda’n gilydd, yn gryfach. Parhau i ddarllen

: Ethol Blaenoriaid / Electing Elders

Daeth ein blaenoriaid ynghyd mewn Henaduriaeth yng nghapel Seilo yn Llambed rhyw fis yn ôl i gynnal cyfarfod i ordeinio deg blaenor newydd. Henaduriaeth Ceredigion a Gogledd Penfro yw un o’r tair henaduriaeth yn Sasiwn De Cymru. Mae hin fendigedig ystyried fod y drafodaeth a’r gweinyddu yn ein Henaduriaeth yn digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg. […] Parhau i ddarllen

: Gorau Chwarae Cyd Chwarae / Together Stronger

Unwaith bob wythnos byddaf yn arwain gwasanaeth mewn ysgol gynradd yn ardal yr Ofalaeth. Felly, ar fore dydd hiraf y flwyddyn, cawson sgwrs am lwyddiant tîm pêl droed Cymru yn eu buddugoliaeth yn erbyn Rwsia. Drwy hyn daethant yn fuddugol yn eu grŵp, Grŵp B, yng nghystadleuaeth Euro 2016. Aethom drwy helyntion yr ornest, gorchestion […] Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Dwi i mewn.

Dwi i mewn. Mae’r dadleuon economaidd dros aros, yn achos Prydain gyfan ac yn sicr yn achos Cymru, yn rhai amlwg a chadarn. Atgyfnerthir ein economi gan ymfudo, gan y gallu i fasnachu’n rhydd, gan y cyllid a dderbyniwn yn y sector gyhoeddus, y sectorau addysgol, amaethyddol, a mwy. Atgyfnerthir ein diogelwch a’n gallu i […] Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Pob lwc i Gymru!

Heddiw yw’r diwrnod mawr: gêm gyntaf Cymru yn Ewro 2016! Felly, oddi wrth Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!, yn un o ieithoedd holl wledydd y gystadleuaeth – Paç fat! Viel Glück! Veel succes! Sretno! Hodně štěstí! Good luck! Bonne chance! Viel Glück noch einmal! Sok szerencsét! Gangi þér vel! Buona fortuna! Ádh mór! Powodzenia! Boa sorte! Ádh […] Parhau i ddarllen

: Cip ar Gapel Padrig / The dig at Capel Padrig

Ers tair blynedd, mae archaeolegwyr wedi bod yn cloddio ar lan Traeth Mawr ger Tyddewi. Capel bychan sy’n dal eu sylw – Capel Padrig – wedi’i gysegru i Padrig Sant, cenhadwr mawr y Gwyddelod. Yn ôl y traddodiad, dyma’r lle y gadawodd Padrig Gymru i hwylio draw i’r Iwerddon. Am flynyddoedd nid oedd dim o’r […] Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Y Saith Samurai a’r Magnificent Seven

Trioleg Cyfieithu Ffilmiau: 1 Mae’r Saith Samurai (七人の侍), y ffilm antur hanesyddol gan Akira Kurosawa a ryddhawyd yn 1954, yn un o glasuron y sinema. Ynddi, adroddir hanes saith Ronin, sef samurai heb feistri, wrth iddynt ymwroli i amddiffyn pentref o ffermwyr reis tlawd rhag ymosodiadau criw o wylliaid creulon. Cawn ddarlun grymus o ddycnwch […] Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Y Saith Samurai a’r Magnificent Seven

Trioleg Cyfieithu Ffilmiau: 1 Mae’r Saith Samurai (七人の侍), y ffilm antur hanesyddol gan Akira Kurosawa a ryddhawyd yn 1954, yn un o glasuron y sinema. Ynddi, adroddir hanes saith Ronin, sef samurai heb feistri, wrth iddynt ymwroli i amddiffyn pentref o ffermwyr reis tlawd rhag ymosodiadau criw o wylliaid creulon. Cawn ddarlun grymus o ddycnwch … Parhau i ddarllen Y Saith Samurai a’r Magnificent Seven Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Trioleg Newydd!

Annwyl gyfeillion, Y llynedd, cyhoeddais drioleg ar y berthynas rhwng cyfieithu ag un o’m hoff bynciau, sef gemau bwrdd. Trafodwyd Lwdoleg Scrabl y Gymraeg, cyflwynwyd Gemau Ewro fel cyfieithiadau diwylliannol, ac aethpwyd ati i ystyried pam ein bod ni’n chwarae gemau yn y lle cyntaf yn Monopoly a Mancala. Eleni, dwi’n hapus i gyhoeddi bod trioleg […] Parhau i ddarllen

: Câr dy gymydog / Love your neighbour

Mae’n beth da i gyfrannu at elusenau – mae ‘na rywun mewn angen o hyd. Mae casglu tuag at elusennau yn rhan barhaus o fywyd yr Ofalaeth. Yn ddiweddar, cododd Capel Bethel Treamlod £135 at Apêl Ysbyty Goffa Gordon Roberts yn Shillong yng Ngogledd Ddwyrain yr India. Ar yr un pryd, casglwyd rhoddion gan deuluoedd […] Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Ai bod, ai peidio â bod?

Eleni eto, yr wyf i – wedi’i f’ysbrydoli gan fy ngwaith ar gyfieithiadau gyda’r Ganolfan a chynt gyda Mercator – ac Adam Wilson, y gwneuthurwr ffilmiau o Brifysgol Aberystwyth, yn ein gwedd newydd fel y cwmni ffilmiau Ffilmiau Mr Siarc, wedi dewis dathlu pen-blwydd Shakespeare drwy gynhyrchu ffilm amlieithog o’i waith. Y llynedd ‘Soned 30’ aeth â’n bryd, gyda pherfformiad gan […] Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Ffilm y Blog: 03.05.2016!

Annwyl gyfeillion, Fel y llynedd, a’n cynhyrchiad amlieithog o Soned 30, mae Adam Wilson, y gwneuthurwr ffilmiau o Aberystwyth, a mi wedi bod yn gweithio’n galed dros yr wythnosau diwethaf yn paratoi ffilm newydd ar eich cyfer… ffilm sy’n llawn o ieithoedd amrywiol… ffilm sy’n cynnwys lleisiau o sawl cyfandir … a ffilm sy’ bron iawn yn […] Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: H. G. Wells, y Cartrefolwr.

Sut fyddech chi’n disgrifio H. G. Wells? Fel awdur rhai o nofelau a straeon ffug-wyddonol enwocaf a mwyaf dylanwadol y byd? Yn sicr. Fel traethodydd gwleidyddol a chymdeithasol, a chanddo ymdeimlad ddofn dros hawliau’r dosbarth gweithiol ar draws y byd ar droad yr ugeinfed ganrif? Efallai wir. Fel athro ysgol a fu’n ymgeisydd etholiadol dros […] Parhau i ddarllen

: Myfyrdod ar y Pasg / Easter Reflections

Rwy’n hoff o afalau, ac wrth lwc, mae gennym ni berllan hynafol yn ein gardd. Pan fydda i’n bwyta afal, yn lle taflu’r hadau i’r compost gyda’r perfedd, byddaf yn eu cadw bob un. I mi, mae’r hedyn bach yn ernes o’r goeden afal cyfan. Os caiff ei feithrin yn ofalus, gall dyfu’n bren gwerthfawr […] Parhau i ddarllen

: Digwyddiadau mis Mawrth / March events

Mae Dydd Gŵyl Ddewi’n adeg llawn gweithgareddau diwylliannol yn Nhyddewi, gan gynnwys Parêd y Dreigiau, gwasanaethau crefyddol, ac wrth gwrs ein eisteddfod flynyddol, sydd bellach yn ei seithfed blwyddyn. Daeth llawer o aelodau capeli’r Ofalaeth i fynychu ac i gystadlu yn yr eisteddfod ar y 29ain o Chwefror. Y thema eleni oedd “Cylchoedd”, a chyflwynwyd […] Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Cyfieithu Robinson Crusoe

Ym mis Ebrill 1719 cyhoeddwyd un o weithiau llenyddol mwyaf dylanwadol y byd Saesneg am y tro cyntaf un, sef adroddiad Daniel Defoe o stori’r cymeriad eiconig Robinson Crusoe a’i longddrylliad ar ynys unig. Bu’r gwaith yn llwyddiant masnachol o’r dechrau’n deg. Yn wir, cymaint oedd ei boblogrwydd cynnar nes y’i cyhoeddwyd dair gwaith drachefn […] Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Trosi Dydd Gŵyl Ddewi

Maddeuwch imi am hwyrni’r blog yr wythnos hon – bûm yn brysur tu hwnt ym mwrlwm dathliadau Dydd Gŵyl Ddewi! Dros y penwythnos diwethaf, golygais a chyd-argraffais gyfrol o gyfansoddiadau a beirniadaethau llên Eisteddfod Tyddewi 2015, yn barod i’w gwerthu yn yr Eisteddfod eleni. Ar ddydd Llun, bûm yn arwain yr Eisteddfod honno ac yn […] Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Cyngerdd ‘Cofio Canrif’

Ar nos Fawrth yr wythnos hon ces i’r cyfle i fynychu cyngerdd yng Nghapel y Garn, Bow Street, ger Aberystwyth. Cyngerdd ‘Cofio Canrif’ oedd hwn, digwyddiad a drefnwyd gan y prosiect ‘Cofio a Myfyrio’. Adlais ydoedd o gyngerdd tebyg a gynhaliwyd union ganrif ynghynt ar yr un noson ac yn yr un man. Noson oedd […] Parhau i ddarllen

: Eglwysi Ynghyd Tyddewi / St Davids’ Churches Together

Scroll down for English text Mae Eglwysi Ynghyd Tyddewi yn dathlu ei hunfed mlwydd ar hugain yn ystod 2016, a bu Tabernacl Tyddewi yn ei chanol hi o’r cychwyn! Sefydlwyd Cyngor Eglwysi Tyddewi (fel y’i gelwid yn gyntaf) yn 1995 gan Ddeon y Gadeirlan ar y pryd hynny, sef yr Esgob Wyn Evans. Gweithiodd Mrs Elaine […] Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Skyfog, Ysgeifiog, a ‘Sgeifog

Os yr ewch chi rywdro am siwrnai ar hyd yr A487 o Abergwaun i Dyddewi, ac os y craffwch chi’n ofalus ar y cloddiau wrth ichi basio drwy bentref bach Carnhedryn, mi welwch chi rywbeth rhyfedd iawn. Yno, yn cuddio ymysg y dail, nid nepell o ben y feidr fach sy’n arwain mas i’r perci, […] Parhau i ddarllen

: Cofio’r Nadolig / Remembering Christmas

I Fethlem Jwda, dyma’r dydd daeth newydd da o’r nef Duw ymddangosodd yn y cnawd ein Brawd yn wir yw ef John Thomas 1742 – 1818 Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau amrywiol yn saith eglwys yr Ofalaeth i ddathlu’r Nadolig eleni. Mae’n braf cael cyfle i edrych yn ôl ar y digwyddiadau hapus hynny nawr. Cynhaliwyd […] Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Trosi’r Bertsolari

Ym mis Rhagfyr 2013 es i a chriw o gyfeillion a chydweithwyr imi i Wlad y Basg i fynychu gŵyl arbennig iawn, sef y Bertsolari Txapelketa Nagusia, neu Bencampwriaeth Genedlaethol y Bertsos. Yno, mewn stadiwm yn Barakaldo a oedd yn dal 14,000 o siaradwyr Euskara o bob oedran, aeth 8 o Fertsos mwyaf dawnus y […] Parhau i ddarllen

: Blwyddyn Newydd Dda! / Happy New Year!

Croeso i flog Gofalaeth Wystog, sef 7 o gapeli Methodist Calfinaidd Gogledd Sir Benfro. Ffurfiwyd yr Ofalaeth o 5 eglwys yn 2004 ac fe ychwanegwyd 2 arall ati yn 2011. Rydym oll yn aelodau o Eglwys Bresbyteraidd Cymru – mae ein gwefan i’w gweld yma. Y Parchedig Wiliam Owen yw gweinidog yr Ofalaeth. Bwriad y blog […] Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Blogyn Newydd Da i chi!

Shwmae gyfeillion annwyl, a Blwyddyn Newydd Dda! A hithau’n ddechrau blwyddyn newydd dyma gyfle i ail-ddechrau ar y blogio. Maddeuwch imi mai blog bychan yn unig fydd blogiad cyntaf y flwyddyn newydd – dim ond blogyn, megis. Eleni, bydd y blog yma’n newid rhywfaint. Gan fy mod i’n brysur iawn yn ymchwilio ar gyfer prosiect newydd ym […] Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Y daith o’r Castell i’r Cartref

*Gydag ymddiheuriadau lu am y trafferthion technegol a ddaeth i’m rhan, ac i ran fy ngliniadur druan, a achosodd i’r blogiad diweddaraf hwn fod ddiwrnod yn hwyr yn eich cyrraedd* Ar nos Fawrth wyntog yn Aberystwyth yr wythnos hon ymgasglodd nifer ohonom yn Theatr Arad Goch, Stryd y Baddon, i geisio lloches rhag tymestl gyntaf […] Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Cysylltiadau Barddoniaeth Cymru: Perfformiad Sain Amlieithog

Annwyl Gyfeillion, Dyma fachu ar y cyfle cyntaf i flogio eto, wedi rhai wythnosau prysur iawn, gyda hysbysebiad ar gyfer digwyddiad cyffrous ym myd cyfieithu. Am 7:30yh ar nos Fawrth y 10fed o Dachwedd yn Theatr Arad Goch yn Stryd y Baddon, Aberystwyth, cynhelir noswaith ‘Cysylltiadau Barddoniaeth Cymru: Perfformiad Sain Amlieithog’ gan Llenyddiaeth ar draws Ffiniau. […] Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Shwmae, Su’mae: Cyfieithu Profiadau

Mewn caffis, mewn siopau, ac ar hyd strydoedd Cymru heddiw mae siaradwyr Cymraeg wedi bod yn cyfarch ei gilydd gyda’r geiriau llon “Shwmae, Su’mae”. Drwy wneud hynny, maent wedi bachu ar y cyfle i wneud pwynt o fyw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma gyfarchiad sy’n gyfarwydd iawn i lawer ohonom, un sy’n rhan […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Ymhen y mis…

Annwyl gyfeillion, A minnau yng nghanol symud tŷ, symud swyddfeydd, a symud swyddi, mi fydd eich hoff flog cyfieithiadau yn gorffwys am ychydig wythnosau. Bydd y blog nesaf, a’r gwasanaeth wythnosol arferol, yn dychwelyd ar yr 8fed o Hydref. Cofiwch alw draw bryd hynny, pan fyddwn ni’n gallu dweud yn llon unwaith eto – Bob […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Pippi Hosan-hir

Paham y gwnawn ni’r hyn a wnawn? Beth sy’n ein cymell ni i ymddwyn, i fyw a bod a meddwl, mewn un ffordd, neu mewn un casgliad o ffyrdd, penodol? Beth sy’n diffinio’r ‘normal’ yn ein bywydau ni? Mae Pippi Hosan-hir wedi bod yn ein cymell i ofyn y fath gwestiynau ers 70 mlynedd, ers […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Ceiliogod y Cyfieithiadau!

Bob dydd Iau bydd cyfieithiadau, a dydd Iau diwethaf oedd dydd y cyfieithiadau ym mhabell Prifysgol Aberystwyth ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod. Yno y cynhaliwyd Talwrn y Trosiadau, sef ein dathliad o’r cyfoeth o gyfieithiadau amrywiol sy’n bodoli yn y Gymraeg. Daeth pum areithiwr dewr i gystadlu yn y Talwrn – Yr Athro […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Talwrn y Trosiadau

Annwyl gyfeillion, Am 11:00 ar ddydd Iau y 6ed o Awst eleni cynhelir digwyddiad arbennig iawn ym mhabell Prifysgol Aberystwyth ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, sef ‘Talwrn y Trosiadau’. Gornest fydd hon lle bydd nifer o unigolion blaengar ym mydoedd ysgolheictod, ysgrifennu, a chyfieithu, yn dewis eu hoff gyfieithiad i’r Gymraeg a dadlau o’i blaid […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Pam chwarae gemau? Monopoly a Mancala

Trioleg Cyfieithu Gemau Bwrdd: 3 Pam ydyn ni mor hoff o chwarae, fel dynoliaeth? O’n gemau fideo i’n gemau siawns, o’n gemau maes i’n gemau meddwl, ac o’n gemau barddol i gemau bwrdd, mae chwarae yn rhan annatod o fywydau cymaint ohonom. Mae’r dystiolaeth archeolegol hefyd yn awgrymu bod ein tuedd i chwarae gemau yn […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Gemau Ewro: Cyfieithiadau Diwylliannol

Trioleg Cyfieithu Gemau Bwrdd: 2 Oes gynnoch chi garreg am y fricsen ‘ma? Dwi am droi fy nhref i’n ddinas, welwch chi. Ddylwn i fod wedi adeiladu ffordd i’r chwareli cerrig erbyn hyn, dwi’n gwybod, ond fedrwn i ddim, gan fod yn rhaid i fi agor lôn i’r porthladd er mwyn gallu gwerthu’r holl wlân […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Lwdoleg Scrabl y Gymraeg

Trioleg Cyfieithu Gemau Bwrdd: 1 Ydych chi’n hoff o chwarae Scrabble yn Gymraeg? Mae’r gêm yn sicr yn un o gyfieithiadau diweddar mwyaf poblogaidd yr iaith – mewn ychydig dros ddegawd ers ei throsi mae hi wedi dod yn rhan amlwg o fywydau hamdden llawer o bobl ac hefyd wedi datblygu i fod yn adnodd […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Tamaid cyn trioleg…

Weithiau, mae tasgau ar wahân i flogio’n llenwi pob eiliad o wythnos gyfan. Dyma un o’r wythnosau rheiny, yn anffodus. Ond, na phoenwch, gan fod trioleg o flogiadau ar thema gyffredin ar eu ffordd o’r wythnos nesaf ymlaen. Tri blogiad i drafod tair agwedd ar bwnc sy’n agos iawn at fy nghalon … … … […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: I gamu’n ddewr i beuoedd newydd…

Tybed â wyddoch chi am deithiau Mr Siarc i’r Lleuad? Na? Wir? Wel, mi ddylech chi. Mae castell mawreddog yno – Castell y Lleuad, lle caiff Mr Siarc a’r Ddraig Goch ddawnsio’n llon drwy’r nos i sain cerddoriaeth wych Chwarelgrefft y Famflaidd, sef band dychmygol gorau’r bydysawd, medden nhw. Yno, cânt fwyta brechdanau sebras ac yfed […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Cyfieithu’r Wyneb – Ffotograffau Philip Clarke

Pwy yw e? Y gŵr barfog hwnnw â’i lygaid yn disgleirio? Neu nhw, y ddwy efeilles, sy’n edrych mor synfyfyriol arnom drwy lens y camera? Pwy yw’r dyn ‘na sy’n bonllef chwerthin yn ddedwydd ger ein bron? Neu’r henwr â’i wên sy’n dweud cyfrolau? Pwy ydyn nhw oll? A beth yw eu hanes? Beth a […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Y Gaucho o’r Ffos Halen

“Mimosa. Gallai fod yn air hud, yn adduned a anfonodd rhyw bererinion mentrus – teithwyr yn eu breuddwyd eu hunain – ar draws y cefnfor i’r feinir yr ymserchwyd ynddi, i’r tir pell a dieithr, i’w swyno.” Ganrif a hanner yn ôl i ddydd Iau diwethaf, byrddiodd 153 o Gymry Cymraeg y llong hwyliau Mimosa […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: I Ddwyrain fy Ieuenctid

Ychydig o wythnosau yn ôl ces i’r cyfle i fynychu I Ddwyrain fy Ieuenctid, sef perfformiad aml-gyfrwng MACCY o’u cyfieithiad, a’u Cymreigiad, o On the Road gan Jack Kerouac. Yn y ddrama cawsom ein tywys i fyd hybrid oedd i’w ganfod rhywle rhwng Cymru a’r UDA, a chyflwynwyd ger ein bron ystyriaethau dwys a digrif […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Dehongli Cyfieithu Diwylliannol

Ar ddydd Llun yr wythnos hon cynhaliwyd ‘Gweithdy: Dehongli ‘Cyfieithu Diwylliannol’ ar draws ein disgyblaethau’ gan Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a Chyfryngau Creadigol, Prifysgol Aberystwyth. Am brynhawn cyfan, aeth ysgolheigion, myfyrwyr a chyfieithwyr o bob maes yn yr Athrofa ati i drafod, dehongli, a dathlu Cyfieithu Diwylliannol drwy gyfrwng papurau academaidd, darlleniadau a sesiynau bord gron. […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Nid ar bob dydd Iau fydd etholiadau!

Dros yr wythnosau diwethaf yr wyf i, fel cymaint o drigolion Cymru a holl genhedloedd y Deyrnas Unedig gyfan bid siŵr, wedi bod yn darllen erthyglau, blogiau, pyst facebook a twitter, ac eitemau amrywiol eraill am yr Etholiad Cyffredinol. Dyma’r adeg pan fyddwn yn pwyso a mesur holl ddadleuon a pholisïau y gwahanol ymgeiswyr yn ein […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Sgwrs â Siân Melangell Dafydd

Mae Siân Melangell Dafydd, yr awdur a bardd o Gymru sy’n byw ym Mharis, wrthi’n ddyfal ar hyn o bryd yn cyfieithu rhai o straeon byrion a llythyron Rabindranath Tagore, yr awdur Bengali byd-enwog a enillodd Wobr Nobel am Lenyddiaeth yn 1913, i’r Gymraeg. Ces innau’r fraint yr wythnos hon o gael sgwrsio â Siân […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Pen-Blwydd Hapus William Shakespeare!

Mae hi’n ben-blwydd ar William Shakespeare heddi, ac i ddathlu, mae Blog Cronfa Cyfieithiadau’r Gymraeg wedi llunio eitem arbennig iawn – wele, felly, berfformiad aml-ieithog o ‘Soned 30′, gan y dyn ei hun: Penblwydd Hapus William Shakespeare!   Parhau i ddarllen