Archives: Dosbarth Atalia

Dros yr haf: Dros yr haf 2012-01-03 20:27:00

Parti Nadolig 2011

Cafodd y dosbarth noson hyfryd yn nhafarn y “Cauldfield”, Porth Tywyn i ddathlu’r Nadolig. Roedd pawb wedi mwynhau’u bwyd, cwrw a gwin. Fel arfer, roedd Neil wedi gwisgo’n smart iawn mewn coch a gwyrdd gyda het arbennig Nadoligaidd. Roedd rhai wedi cyrraedd Porth Tywyn ar y tren, cwpwl wedi gyrru ac ambell un wedi cerdded.

Bydd y dsoabrth yn ail ddechrau ar ôl gwyliau’r Nadolig, nos Iau, 12 Ionawr 2012.

Blwyddyn Newydd Dda i bawb!

Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-21 09:15:00

Darn Allan
Ces i fy ngeni yn Stoke-On Trent ond ces i fy magu ym Mhorth Tywyn. Ro’n i’n arfer byw mewn tŷ gyda thair ystafell wely gyda gardd yn y cefn ac yn y blaen. Ro’n i’n arfer chwarae yn yr ardd gyda fy nwy chwaer. Roedd e’n gyfleus iawn ble o’n i’n arfer byw. Ro’n i’n byw ar byws fy ysgol gynradd a doedd y parc lleol ddim yn bell ychwaith. Roedd y siopau’n agos ac roedd hi ddim ond deg munud i gerdded i’r dociau a’r traeth o fy nhŷ. Ro’n i’n mwynhau byw ym Mhorth Tywyn ac mae llawer o atgofion hapus gyda fi am pan o’n i’n ifanc. Parhau i ddarllen

: Dros yr haf 2011-10-21 09:15:00

Darn AllanCes i fy ngeni yn Stoke-On Trent ond ces i fy magu ym Mhorth Tywyn. Ro’n i’n arfer byw mewn tŷ gyda thair ystafell wely gyda gardd yn y cefn ac yn y blaen. Ro’n i’n arfer chwarae yn yr ardd gyda fy nwy chwaer. Roedd e’n gyfleus iawn ble o’n i… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-19 09:47:00

Darn Gareth
Ces i fy ngeni yn Stryd Buddelph yn ardal ‘Y Doc Newydd’, Llanelli – yn nhŷ fy modryb i – chwaer fy mam. Fy mam oedd yr un ifanca o un ar ddeg o frodyr a chwiorydd – roeddwn nhw i gyd yn gofalu amdani hi wrth gwrs. Ro’n i’n byw yn ‘Y Doc Newydd’ am bum mlynedd cyn symud i Lwynhendy. Ro’n i’n byw ar bwys fferm yn Llwynhendy, ro’n i’n mwynhau chwarae ar y fferm pan ro’n i’n ifanc.

Darn Neil
Wel, ces i fy ngeni a magu ym Mirmingham. Mae dau tîm pel-droed ‘na – Aston Villa ac un arall. Ro’n i’n arfer mynd i Barc Villa i edrych arnyn nhw yn chwarae. Fy atgofion cyntaf ym Mirmingham oedd fi a mam yn mynd i’r swyddfa drws nesa i’r orsaf tram. Gadawais i Firmingham ym 1963, es i yn ôl cwpwl o weithiau ond nawr dw i’n hapus iawn i deithio drwodd heb yn stopio.

Darn Mike
Ces i fy ngeni yn Llanerch, ardal Llanelli, ar bwys Parc Howard. Ces i fy magu mewn tŷ cyngor gyda fy rhieni a thad-cu a mam-gu, ym Mrynmelyn Avenue. Es i i ysgol Hen Ffordd pan o’n i’n ifanc cyn symud i Lwynhendy yn wyth oed. Dw i’n.cofio Llanerch yn dda, atgofion hapus. Mwynheuais i chwarae rygbi, pêl-droed a griced ar y cae mawr ar bwys yr afon Lliedi.
Yn y dyddiau hynny roedd yr holl deulu yn byw yn yr ardal. Yn y dyddiau hyn, mae’r teulu yn symud i bobman. Trist!

Newyddion Tony
Ddydd Gwener chwaerais i golf yn nglwb golff Machynys gyda “Hen fechgyn Ysgol Tregwyr” ond chwaerais i fel twpsyn ac ennill dim byd!
Ddydd Sadwrn oedd y dydd mwyaf dirywiol yn fy mywyd ar ôl i Gymru golli yn erbyn Ffrainc yng Nhgwpan y Byd!
Yn y prynhawn gwelais i glwb rygbi Cydweli yn ennill y gêm yn erbyn clwb rygbi Feleinfoel ym Mharc Stevens, Cydweli
Ddydd Sul chwarais i golf yn nglwb golff Ashburnham ym Mhorth Tywyn ac roedd y tywydd yn braf iawn.
Yn y prynhawn torrais i’r gwair yn yr ardd.

Darn Julie
Ces i fy ngeni yn Llanelli ond yn gadael yr ardal pan o’n i’n chwe mis oed. Nid yw ardal Llanelli lle y cefais fy ngeni yn grand iawn o gwbl, ond dwi wastad yn teimlo fel ei fod yn gartref. Mae pob un fy mherthnasau yn byw o fewn ychydig o strydoedd o’i gilydd. Ces i fy magu yn Affrica a Seland Newydd, ond bob tair blynedd ro’n ni’n teithio yn ôl i ymweld â’n teulu yn Llanelli.
Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-13 13:07:00

Darn Allan
Galla i gofio y tro cyntaf es i ma’s gyda fy ngwraig. Roedd hi’n fis Ebrill 1985. Aethon ni i “Streets” yn yr Uplands ger Abertawe. Roedd hi’n dafarn ble roedd llawer o fyfyrwyr yn arfer galw. Ro’n i’n meddwl bod y dafarn yn wahanol i dafarnau yn Llanelli. Cafodd argraff ar Gaynor ac mae’r gweddill yn hen hanes. Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-13 08:40:00

Darn Tony
Fy enw i yw Anthony, ond yn y gwaith mae pawb yn galw fi’n Tony. Felly gall y myfyrwyr yn y dosbarth Cymraeg, Cwrs “Uwch”, fy ngalw i yn Tony hefyd.
Dw i’n gweithio gyda Dwr Cymru Welsh Water fel Rheolwr Cynllun. Mae’s swyddfa yng nghaerfyrddyn ond rwyf fy’n gweithio dros gorllewyn Cymru, o Aberystwyth i Llanelli. Rhwy’n gweithio tri diwrnod yr wythnos yn arolygu adeiladydd yn gosod pibell newydd am ddwr yfed.
Rwyf wedi gweithio gyda Dwr Cymru dros tri deg blwyddyn a rwy’n hoffi gweithio allan yn y wlad.
Fy dioddordeb i yw sbort. Rwyn hoffi iawn rygbi a golff, rwyn chwarae golff yn y clwb golff Ashburnham Parhau i ddarllen

: Dros yr haf 2011-10-12 13:35:00

Newyddion VictoriaDwi’n gobeithio bod yn well erbyn nos Iau, ond dw i ddim yn siwr. Roedd rhaid i fi fynd i’r ysbyty nos Sadwrn diwetha gyda migraine / poen yng nghefn fy mhen i. Gwnaeth y meddygon llawer o brofion, a rhoi painkillers cryf i fi a dwi’n… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-12 13:35:00

Newyddion Victoria
Dwi’n gobeithio bod yn well erbyn nos Iau, ond dw i ddim yn siwr. Roedd rhaid i fi fynd i’r ysbyty nos Sadwrn diwetha gyda migraine / poen yng nghefn fy mhen i. Gwnaeth y meddygon llawer o brofion, a rhoi painkillers cryf i fi a dwi’n lwcus taw dim ond sinusitis difrifol oedd e.
Dw i’n teimlo tamiad bach yn well nawr, ond ddim yn iawn. Mae angen 2 wythnos yn yr haul rhywle arna i!

Darn Laura
Gaethon ni ein priodas yn Las Vegas. Hedfanon ni ‘na tri dydd cyn y briodas i gael y drwydded. Daeth fy nhad a fy llysfam i gyda ni i fod ein tystion. Arhoson ni yng Ngwesty Bellagio ac roedd e’n ffantastig! Roedd y tywydd yn boeth iawn ond roedd pobman wedi’i aerdymheru. Priodon ni yng Nghapel Bach Gwyn ac roedd y gwasanaeth yn deimladwy iawn. Cafodd y briodas ei dangos ar y we felly gwyliodd ein ffrindiau a teulu gartre. Ar ol i ni briodi gaethon ni dro o’r ‘Strip’ mewn limo. Roedd e’n ddiwrnod hyfryd! Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-11 15:51:00

Darn NeilMis: mis HydrefBlwyddyn: 2010Teitl: ‘Take Me Out’Ym mis Medi 2010 (ar y ffon ac yng Nghaerdydd) ces i gyfweliad ar gyfer y rhaglen deledu ‘Take Me Out’. Un dydd Mercher ym mis Medi ffonion nhw fi i ofyn os gallan nhw ddod i ffilmio y dydd nesa… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-11 15:41:00

Darn Julie
Atgofion o fy swydd gyntaf
Roedd fy swydd gyntaf mewn siop wlân yn yr Alban
Ro’n i wedi gorffen astudio Ffiseg feddygol yn y brifysgol ac ro’n i eisiau gwneud gwaith hawdd. Roedd fy mhennaeth o’r Almaen ac roedd hi’n ofnadwy.
Roedd yn rhaid i ni wau o leiaf tair eitem o ddillad bob mis a dim ond y rhain cawson ni ganiatad i’w gwisgo yn y gwaith.
Roedd y diwrnod yn ymddangos yn hir ac roedd y swydd yn ddiflas iawn. Roedd y cwsmeriaid yn gas ac yn arw. Ar ôl un flwyddyn penderfynais i fynd yn ôl i’r coleg i hyfforddi i addysgu mathemateg. Roedd hyn yn llawer haws. Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-11 15:32:00

Darn Mike
Dw i wedi bod yn Tsieina sawl gwaith. Pan o’n i’n gweithio fel Metallurgist gyda Alcoa ro’n i’n arfer teithio i weld cwsmeriad i ddelio gyda’u cwynion. Pan ymddeolais i yn 2007 dychwelais i i Tsieina gyda fy ngwraig am wyliau. Dim ond un problem, roedd rhaid i fi dalu am y gwyliau.! Aethon ni i Beijing, Xian a Shanghai. Gyda llaw, enillodd y Scarlets yn erbyn Caeredin Nos Wener! Parhau i ddarllen

: Dros yr haf 2011-10-11 15:32:00

Darn MikeDw i wedi bod yn Tsieina sawl gwaith. Pan o’n i’n gweithio fel Metallurgist gyda Alcoa ro’n i’n arfer teithio i weld cwsmeriad i ddelio gyda’u cwynion. Pan ymddeolais i yn 2007 dychwelais i i Tsieina gyda fy ngwraig am wyliau. Dim ond un probl… Parhau i ddarllen

: Dros yr haf 2011-10-11 15:24:00

Darn Gareth (drwg)Annwyl Gyfeillion,Dw i’n edrych ymlaen at Hydref y pumed ar hugain, achos dw i’n mynd bant gyda fy ngwraig Jackie, ein merch ni Angela a’i theulu hi. Rydyn ni’n mynd i Deneriffe am wythnos. Gobeithio bydd yr haul yn disgeirio i ni. Dy… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-11 15:24:00

Darn Gareth (drwg)
Annwyl Gyfeillion,
Dw i’n edrych ymlaen at Hydref y pumed ar hugain, achos dw i’n mynd bant gyda fy ngwraig Jackie, ein merch ni Angela a’i theulu hi. Rydyn ni’n mynd i Deneriffe am wythnos. Gobeithio bydd yr haul yn disgeirio i ni. Dydy e ddim yn mynd i fod hawdd gyda’r baban, ond bydd digon ohonon ni i ymdopi â fe. Bydd Rocco yn dathlu ei benblwydd e, blwydd oed, yr un dyddiad a fi, ond dim yr un oedran wrth gwrs. Mae fy merch yn cael un o’n casys ni achos mae’r plentyn yn angen mwy o ddillad na fi a Jackie. Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-06 11:26:00

Dyddiau ysgol Allan
Dechreuais i’r ysgol pan on i’n bedair oed. Ron i’n arfer mwynhau mynd i’r ysgol i weld fy ffrindiau newydd. Nid oedd rhaid i fi gerdded yn bell achos ro’n i’n byw ochr draw i’r ysgol. Enw fy athro cyntaf oedd Mr. Lucas. Roedd e’n dal ac roedd gwallt cyrliog du ganddo fe. Roeddwn i wrth fy modd yn chwarae rygbi gyda fy ffrindiau yn ystod yr awr ginio. Dyddiau hapus! Parhau i ddarllen

: Dros yr haf 2011-10-05 11:36:00

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-05 11:36:00

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-04 11:51:00

Dyddiau Ysgol Victoria
Es i i’r ysgol fach iawn pan o’n i’n bedair oed – Ysgol Gwynfe, ar bwys Llangadog. Roedd dim ond 16 dysgyblion yn yr ysgol gyfan, a dwy athrawes – y brif athrawes (oedd yn bwy yn Nhŷ yr Ysgol) ac un athrawes arall. Roedd dwy ffrind gorau ‘da fi, Delyth ac Olwenna (enwau Gymraeg da!) Sa i wedi’u gweld nhw ers ro’n i’n 6 oed.

Symydon ni i Rydaman pan o’n i’n 6 oed a dechreuais i Ysgol Parcyrhun. Roedd 300 o ddysgyblion yna a ro’n i’n ofnus iawn. Roedd neaudd yr ysgol yn edrych yn fawr iawn! Gwnes i lawer o ffrindiau newydd, ac ro’n i’n hapus iawn yn Ysgol Parcyrhun. Rydw i’n dal i siarad gyda rhai o fy ffrindiau o Parcyrhun a Facebook! Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-04 11:41:00

Dyddiau Ysgol Neil
Ro’n i’n casau yr ysgol! Es i i’r Ysgol Ramadeg (bechgyn yn unig) ym Mirmingham nes i fi adael pan yn un deg chwech oed. Roedd fy nydd terfynol yn yr ysgol yn ddydd hapus iawn i fi. Roedd ffrindiau da iawn ‘da fi yn yr ysgol ond pan gadawais i yr ysgol welais i erioed mohonyn nhw eto achos ymunais i â’r llynges. Parhau i ddarllen

: Dros yr haf 2011-10-04 11:41:00

Dyddiau Ysgol NeilRo’n i’n casau yr ysgol! Es i i’r Ysgol Ramadeg (bechgyn yn unig) ym Mirmingham nes i fi adael pan yn un deg chwech oed. Roedd fy nydd terfynol yn yr ysgol yn ddydd hapus iawn i fi. Roedd ffrindiau da iawn ‘da fi yn yr ysgol ond pan g… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-04 11:27:00

Dyddiau Ysgol Laura
Es i i Ysgol Gynradd Hen Heol ac es i nôl i weithio ‘na dair blynedd yn ôl. Mae popeth yn teimlo’n llai! Mwynheuais i’r ysgol nes i fi fynd i ysgol gyfun. Chwaraeais i yn y tîm pel-rhwyd erbyn ysgolion eraill yn yr ardal a chwaaeais i r ‘recorder’ yng ngherddorfa’r ysgol yn y gwasanaethau. Dw i’n cofio’n cael ‘amser llaeth’ ac roedd y llaeth mewn poteli llaeth bach. Roedd llawer o ffrindiau ‘da fi a sa i’n gallu cofio unrhywbeth drwg yn digwydd o gwbl! Parhau i ddarllen

: Dros yr haf 2011-10-04 11:27:00

Dyddiau Ysgol LauraEs i i Ysgol Gynradd Hen Heol ac es i nôl i weithio ‘na dair blynedd yn ôl. Mae popeth yn teimlo’n llai! Mwynheuais i’r ysgol nes i fi fynd i ysgol gyfun. Chwaraeais i yn y tîm pel-rhwyd erbyn ysgolion eraill yn yr ardal a chwaaeais … Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-04 11:15:00

Dyddiau Ysgol Julie
Mynychais i lawer of ysgolion yn ystod fy ieuenctid i. Un ohonyn nhw dwi’n gallu cofio’n dda iawn. Roedd yn ysgol unigryw yn y wlad – roedd yr ysgol yn cynnig help i fyfyrwyr oedd gyda rhieni’n ‘Political Activists’. Roedd hi’n ysgol breswyl, dim ond naw oed o’n i’r adeg ‘ny, ro’n i’n anhapus iawn.. Dwi’n gallu cofio unwaith, ar ôl I fi gael fy nghosbi achos mod i wedi mynd ar goll ar y ffordd i fy ngwers gwaith coed, ro’n i’n teimlio mor drist felly penderfynais i y byddwn i’n rhedeg bant. Roedd yr ysgol wedi’i lleoli ym mynyddoedd Drakensberg, cerddais i hanner ffordd lan y rhiw gyntaf a dechreuais i fy nhaith hir lan y mynydd. Ar ôl un awr a hanner ro’n i’n ofnus ac hefyd, roedd eisiau bwyd arna i, felly des i yn ôl i’r llety. Ro’n i’n siomedig iawn achos doedd neb wedi sylwi mod i wedi diflannu. Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-04 11:15:00

Dyddiau Ysgol JulieMynychais i lawer of ysgolion yn ystod fy ieuenctid i. Un ohonyn nhw dwi’n gallu cofio’n dda iawn. Roedd yn ysgol unigryw yn y wlad – roedd yr ysgol yn cynnig help i fyfyrwyr oedd gyda rhieni’n ‘Political Activists’. Roedd hi’n ysgol… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-03 07:48:00

Dyddiau Ysgol MikeFy ysgol gyntaf.Dim atgofion hapus bob tro! Pan o’n i yn yr ysgol gynradd roedd trwbl mawr ‘da fi. Do’n i ddim yn gallu siarad yn iawn. Ro’n i‘n arfer dweud “ll” ynlle “s”.(Lilly lausage! – doedd e ddim yn ddoniol). Roedd y bechgyn yn… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-03 07:48:00

Dyddiau Ysgol Mike
Fy ysgol gyntaf.
Dim atgofion hapus bob tro! Pan o’n i yn yr ysgol gynradd roedd trwbl mawr ‘da fi. Do’n i ddim yn gallu siarad yn iawn. Ro’n i‘n arfer dweud “ll” ynlle “s”.(Lilly lausage! – doedd e ddim yn ddoniol). Roedd y bechgyn yn fy ngwatar ii. Bob tro ro’n i’n brwydro a bob tro roedd y athro yn rhoi’r bai arna i. Ro[‘n i’n ymladd oherwydd ro’n i dda iawn mewn chwaraeon a rygbi a ro’n nhw tawelu’n fuan.

Dyddiau Ysgol Gareth
Yr atgof cynta sy ‘da fi o fy nyddiau ysgol yw pan ro’n i yr ‘Ysgol Fabanod’ yn y Morfa. Bob prynhawn roedd rhaid i’r plant i gyd fynd i gysgu mewn sachau cysgu ar y llawr, ond do’n i
ddim yn mynd i gysgu -ro’n i’n rhedeg adre bob prynhawn. Roedd rhaid i fy mam neu un o fy chwiorydd fynd nol a fi i’r dosbarth bob prynhawn. Dydw i ddim yn cael siawns i anghofio fe hefyd, enwedig gyda fy chwaer hena! Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-09-30 07:38:00

Dosbarth Uwch 1 yn dechrau
Dechreuodd y dosbarth Cymraeg neithiwr – Uwch 1. Roedd 7 o ddysgwyr yn y dosbarth. Ces i neges testun wrth Victoria brynhawn ddoe – mae hi’n dost yn y gwely ar hyn o bryd, mae’r ffliw arni. Gobeithio bydd hi’n temlo’n well cyn bo hir – roedd ei merch Seren yn edrych ar ei hôl hi! Mae Victoria yn gobeithio dod nôl i’r dosbarth wythnos nesa’ – wedyn bydd 8 ohonon ni.

Roedd hi’n hyfryd cael Neil nôl yn y dosbarth – daeth e ag afal i fi. Dw i wedi cadw’r afal ar gyfer fy nghinio heddi ac yn edrych ymlaen i’w fwyta!

Hefyd, croeso i Julie a Louise i’r dosbarth.

Mae pawb nawr yn edrych ymlaen i’r flwyddyn ac wrth gwrs i fynd ma’s i gael parti amser y Nadolig.

Gwela i bawb nos Iau nesa,
Caryl Parhau i ddarllen

: Dros yr haf 2011-09-30 07:38:00

Dosbarth Uwch 1 yn dechrauDechreuodd y dosbarth Cymraeg neithiwr – Uwch 1. Roedd 7 o ddysgwyr yn y dosbarth. Ces i neges testun wrth Victoria brynhawn ddoe – mae hi’n dost yn y gwely ar hyn o bryd, mae’r ffliw arni. Gobeithio bydd hi’n temlo’n well cyn… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-09-19 18:20:00

Neges wrth Gareth
Tamaid bach o newyddion – mae Jackie a fi’n dathlu penblwydd ein priodas ni heddiw, y pedwerydd ar bymtheg o fis Medi, saith mlynedd a deugain (amser hir iawn, dych chi’n cytuno?). Hefyd, mae Jackie yn cael ei phen-blwydd hi wythnos nesa (pum mlynedd a thrigain oed), Mae hi wedi cadw’n dda iawn yn fy marn i (peidiwch dweud mod i wedi dweud hynny). Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-09-19 18:20:00

Neges wrth GarethTamaid bach o newyddion – mae Jackie a fi’n dathlu penblwydd ein priodas ni heddiw, y pedwerydd ar bymtheg o fis Medi, saith mlynedd a deugain (amser hir iawn, dych chi’n cytuno?). Hefyd, mae Jackie yn cael ei phen-blwydd hi wythnos ne… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-09-02 07:51:00

Hanes Mike dros yr haf

Yn ddiweddar aethon ni i garnifal Porth Tywyn, roedd y tywydd yn dda
a phawb yn ymddangos yn mwynhau eu hunain. Ar y brig oedd y “Red
Devils”, parasiwtwyr o’n nhw a neidion nhw o’r awyr o uchder o ddeg mil troedfedd a
glanion nh… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-09-02 07:51:00

Hanes Mike dros yr haf

Yn ddiweddar aethon ni i garnifal Porth Tywyn, roedd y tywydd yn dda

a phawb yn ymddangos yn mwynhau eu hunain. Ar y brig oedd y “Red

Devils”, parasiwtwyr o’n nhw a neidion nhw o’r awyr o uchder o ddeg mil troedfedd a

glanion nhw drws nesaf i faes y carnifal.

Ddiwed y tymor aeth y dosbarth Cymraeg i gael cyri yn nhŷ bwyta’r

Ali Raj. Roedd y bwyd yn flasus iawn – hefyd roedd y cwrw a’r gwin yn dda.

Pan aethon ni i dalu, darganfodon ni bod Neil wedi talu’r biliau! Roedd

Neil wedi body n lwcus iawn a’r EBay a gwnaeth e lawer o arian. Am ddyn! Bydd rhaid

i fy ei adael e i ennill yn golf nawr!

Amser tawel yn ddiweddar, gwnes i gadw’n heini yn yclwb a chwarae

golff fel arfer.

Roedd y dosbarth yn adolygu Cymraeg yn Llynoedd Delta gyda David Ursine

Princes fel tiwtor. Roedd y dosbarth yn ddoniol ac ymarferol. Roedd y

Pedwar Musketeer o fy nosbarth i a chewch arall yn mwynhau eu hunain.

Cafodd fy ail fab ei benblwydd yr wythnos diwetha – pedawr deg oed! Dw i’n

teimlo hen- trist! Aeth e a’i wraig e i dy bwyta newydd, Sospan, yn

Noc y Gogledd. Dim on £99 am y ddau! Roedd y bwyd yn flasus iawn ond

roedd y gwin yn rhy ddrud.

Nawr,mae’r dosbarth adolygu wedi gorffen a dw i’n edrych ymlaen at y

dosbarth nesaf yn Ysgol y Strade – Cwrs Uwch.

Dyn ni ddim wedi bod ar wyliau hyd yn hyn ond dyn ni’n mynd i Florida Mis

Hydref/Tachwedd am bythefnos.

Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-08-21 19:45:00

Gwyliau yng Nghorsica

Cawson ni wyliau ffantastig yng Nghorsica.

Llun 1 – dyma fi yn Filitosa. Roedd safle yno o Oeosoedd y Cerrig ac roedd y cerrig hyn wedi cael eu ffeindio ‘na, rhai gyda wynebau arnyn nhw. Roedd y diwrnod yn dwym iawn, felly ces i hufen iâ yn syth ar ôl tynnu llun ‘ma.

Llun 2 – Dyma fi (eto)! ar noson ola’r gwyliau yn yfed coffi ar ôl pryd o fwyd hyfryd mewn ty bwyta o’r enw “Chez Anna” – ces i batsa a chafodd Dyfrig cig eidion a chaws. Chawson ni ddim pwdin ond aethon ni i gael digetif mewn caffi arall cyn mynd adre’.

Llun 3 – yn y caffi hyn roedd dewis mawr o bob math o hufen iâ. Roedd yr un hyn mor fawr, roedd rhaid i fi a Dyfrig ei rannu. Roedd y caffi hyn yn enwog iawn gan bod 180 o wahanol mathau o gwrw ‘na (ond dim cwrs Felinfoel)!

Llun 3 a 5 – y pwll nofio o’r gwesty cynta’ yn Calvi a’r olygfa tuag at y mynyddoedd o’r balconi.

Llun 4 – y pwll nofio o’r ail westy yn Porto Vecchio.

Cwrddon ni â chwpwl o Lanelli yn ystod ein wythnos cynta – roedd y dyn yn gwisgo crys y Scarlets ac roedd e’n dod o’r Bryn!

Dw i’n edrych ‘mla’n nawr i’n gwyliau nesa’ yn yr Aifft!!!!

Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-07-16 16:51:00

Cyri diwedd tymorNos Iau diwetha aeth y dosabrth ma’s i ddathlu diwedd y tymor i’r Ali Raj am gyri. Daeth Neil a Bethan i ymuno â ni hefyd. Cawson ni bryd o fwyd hyfryd, llawer o win ac wrth gwrs digon o sgyrsio. Mae llawer o’r dosbarth yn mynd i’r cwr… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-07-16 16:51:00

Cyri diwedd tymor

Nos Iau diwetha aeth y dosabrth ma’s i ddathlu diwedd y tymor i’r Ali Raj am gyri. Daeth Neil a Bethan i ymuno â ni hefyd. Cawson ni bryd o fwyd hyfryd, llawer o win ac wrth gwrs digon o sgyrsio. Mae llawer o’r dosbarth yn mynd i’r cwrs adolygu dros yr haf yn Llynnoedd y Delta ac mae’r cwrs yn dechrau nos Iau, 21 Gorffennaf am 7 o’r gloch.

Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-06-28 13:01:00

Cyngor Gareth ar gyfer dysgwr newydd
Petasech chi’n dechrau i ddysgu Cymraeg, dylech chi wrando ar eich tiwtor chi. Dylech chi wneud eich gwaith cartref pob wythnos. Dylech chi ymarfer siarad yr iaith gyda’ch ffrindiau. Dylech chi fynd i bob Sadwrn Siarad dros y flwyddyn. Dylech chi ofyn i rywun os dydych chi ddim yn gwybod beth yw rhywbeth yn Gymraeg. Ddylech chi ddim siarad Saesneg yn y dosbarth. Ddylech chi ddim colli llawer o ddosbarthiadau yn y tymor. Ddylech chi ddim anghofio dod â’ch gwaith cartref i’r dosbarth. Ddylech chi ddim poeni am y treigladau. Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-06-28 12:53:00

Cyngor Mike ar gyfer rhywun yn meddwl am ddysgu Cymraeg
Dylwn i fod wedi dysgu Cymraeg pan o’n i’n blentyn – ‘sai fe wedi bod yn fwy hawdd, dw i’n meddwl. Doedd fy wyrion ddim yn siarad Cymraeg tair blynedd yn ôl ond nawr mae fy wyres yn rhugl ac yn siarad yn gyflym, dim ond chwe oed yw hi ac mae hi’n mynd i’r ysgol Gymraeg. Dylai fy rhieni fod wedi siarad Cymraeg â fi pan o’n i’n ifanc. Roedd y ddau yn siarad Cymraeg ond es i i’r ysgol Saesneg! Dylech chi gael eich trochi yn Gymraeg – dyma’r ffordd orau i siarad Cymraeg. Mae darllen cylchgrawn fel Lingo yn dda achos dych chi’n dethol os dych chi’n dechrau dysgu – darnau fwy profiadol neu brofiadol iawn.
Hefyd mae llyfrau gan Bob Eynon yn dda achos mae geiradur bach ar ddiwedd y stori i’ch helpu chi. Mae cwrs preswyl yn wych – a dim siarad yn Saesneg! Suddo neu nofio! Hefyd, dylech chi fynd i nosweithiau cymdeithasol i siarad Cymraeg dros peint. (Gwell byth, sawl peint)! Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-06-28 12:53:00

Cyngor Mike ar gyfer rhywun yn meddwl am ddysgu CymraegDylwn i fod wedi dysgu Cymraeg pan o’n i’n blentyn – ‘sai fe wedi bod yn fwy hawdd, dw i’n meddwl. Doedd fy wyrion ddim yn siarad Cymraeg tair blynedd yn ôl ond nawr mae fy wyres yn rhugl ac yn sia… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-06-22 10:13:00

Hanes gwyliau Gareth (drwg/golff) pan oedd e’n blentyn
Mae fy nhiwtor i – Caryl, wedi gofyn i’r dosbarth i gyd i ysgrifennu rhywbeth am ein gwyliau ni pan ro’n ni’n blant.
Wel, do’n i ddim yn mynd yn bell fel arfer, dim ond dyddiau ma’s i’r traeth gyda’r ysgol sul, neu glwb ble roedd fy nhad i’n aelod. Ond y lle ro’n i’n cofio mynd iddo’n aml roedd lawr y Bwlch (Bwlch y Gwynt) ar bwys y môr ym Machynys am bicnicau. Roedd pob teulu yn pigo cocos ac wedyn berwi nhw mewn sosbenni ro’n nhw wedi dod â ar dân gwersyll ro’n nhw wedi dechrau. Bwyta cocos gyda bara cartre – hyfryd iawn. Roedd y Bwlch yn boblogaidd iawn y pryd hwnnw. Mae’r cwrs golff yn y fan a’r lle nawr. Parhau i ddarllen

: Dros yr haf 2011-06-22 10:13:00

Hanes gwyliau Gareth (drwg/golff) pan oedd e’n blentynMae fy nhiwtor i – Caryl, wedi gofyn i’r dosbarth i gyd i ysgrifennu rhywbeth am ein gwyliau ni pan ro’n ni’n blant.Wel, do’n i ddim yn mynd yn bell fel arfer, dim ond dyddiau ma’s i’r traeth gyda’r… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-06-22 10:05:00

Hanes gwyliau Mike pan oedd e’n ifancPan o’n i’n blentyn ro’n i’n arfer teithio i’r Alban i aros gyda fy nghefnder yn Clydebank ar bwys Glasgow. Roedd yr ardal yn gas ond roedd y bobl yn neis a chyfeillgar. Roedd rhan fwyaf o’r bobl yn arfe… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-06-13 11:55:00

Newyddion Gareth (golff)Annwyl Gyfeilion,Chwaraeais i a Jackie golff gyda ffrindiau dair gwaith yr wythnos diwetha – dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Dyn ni wedi bod i’r gampfa dair gwaith hefyd. Dyn ni wedi cael gwahoddiad i briodas ein nai ni… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-06-06 08:46:00

Newyddion MikeWythnos brysur. Er dw i wedi ymddeol does dim amser ‘da fi! Chwarae golff, gofalu am fy wyrion, mynd i gadw’n heini – diolch byth dw i’n ddim yn gweithio. Mae swydd newydd ‘da fi (rhan amser) yn ogystal â siopa gyda fy ngwraig (s… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-06-06 08:36:00

Newyddion MikeDoedd dim llawer o amser y wythnos diwetha gan ein bod ni’n gofalu am ein hwyrion y rhan fwyaf o’r wythnos. Fel arfer, chwaraeais i golff ddydd Gwener gyda Gareth a Neil ac es i i gadw’n heini fore ddydd Iau a Sadwrn.Gan fod y tywyd… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-05-24 09:20:00

Newyddion Gareth (golff)Annwyl Gyfeillion,Wel, mae’r tywydd tamaid bach yn wyntog ar hyn o bryd – mae‘n chwarae hafoc gyda fy ngolff i, ond mae’r gwynt yn well na’r glaw pan dw i’n chwarae. Siaradais i’n rhy fuan – ces i, Jackie a’r dda… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-05-20 09:02:00

Newyddion VictoriaAnnwyl Caryl a phawb,Mae flin da fi golli dwy wers. Dwi’n brusr iawn gyda fy ngwaith a dwi’n gweithio yn y nos pryd mae Justin yn dod nôl o’r gwaith. Dy’n ni’n mynd Dyddewi yn y caravan dros hanner tymor a mae rhaid i fi go… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-05-20 08:40:00

Newyddion Gareth (drwg)Annwyl Gyfeillion,Roedd fy chwaer i, Ann, lawr o Basingstoke dros y penwythnos diwetha. Arhosodd hi gyda fy nai i Mark yn ei dŷ e yng Nghaerfyrddin. Aethon ni i gyd i weld y beddfaen newydd sy wedi cael ei ddodi ar feddau ei fam… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-05-16 15:45:00

Newyddion MIkeWythnos ddiwetha aethon ni- fy ngwraig a fi – i Ddyfnaint dros pedwardiwrnod i Dawlish Warren. Arhoson ni mewn carafan statig, roedd pobcymhwyster ‘da’r carafan – cawod, oergell, micro-wave ac yn y blaen, newyddsbon. Roedd y gwyliau Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-05-16 15:38:00

Newyddion Gareth (drwg)Annwyl Gyfeillion,Brynhawn dydd Sadwrn es i i Barc Pemberton gyda fy mab-yng-nghyfraith a fy ŵyr i. Gwelon ni Y Reds yn erbyn Bangor yng Nghwpan Cymru. Enillodd Y Reds 4-2, chwaraeon nhw’n dda iawn ar y dydd. Dw i a Jackie wed… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-05-16 15:34:00

Newyddion MikePenwythnos dda! Enillodd y Scarlets yn erbyn Y Gleision 38-23,chwaraeodd y Scarlets yn dda iawn ac roedd y Scarlets yn haeddu ennill. Ynanffodus mae’r Gweilch wedi ennill lle yn y rownd derfynol yn lle y Scarlets. Newyddion da eto, enil… Parhau i ddarllen