Archives: Dylan Wyn

shitclic: Evans Above!

“All Hollywood wneud acen Gymreig lwyddiannus?” ydi cwestiwn Cymru Fyw ar hyn o bryd.Yn syml, NA! Hyn yn sgil hys-bys ffilm ddiweddar Dolittle, a ffilmiwyd ar Bont y Borth ac sy’n cael ei llywio gan Robert “butty” Downey Jr mewn ace… Parhau i ddarllen

shitclic: Bro

Dwi wrth fy modd efo’r radio hwyr bnawn Sul. Amser diawlio-smwddio a meddwl am becynnau bwyd yr wythnos i ddod. Ac yn y cefndir, lleisiau cyfarwydd y weiarles i’m harwain at amser swper. Mae’r awr a hanner o ddiwylliant solet Dei Tomos a’i westeion amr… Parhau i ddarllen

shitclic: Hel straeon

Ydych chi wedi sticio efo’r adduned flwyddyn newydd? Mae gen i un dwi’n bendant am lynu ati eleni. Gwylio llai o deledu. Ie, fi, Mr Llygaid Sgwâr a rantiwr-adolygydd teledu achlysurol. Wel, nid yn hollol. Gwylio llai o deledu gwael, dramâu netfflicsaid… Parhau i ddarllen

shitclic: Yr Alban a ni

Ah, Alban ddewr! Pob parch, ond dwi di laru efo chdi. Wedi cael llond bol ar fwrw golwg eiddigeddus arnat o’r parthau hyn. Ie, Alban pleidiol i Ewrop, gyda phrif weinidog arlywyddol sydd ben ag ysgwydd uwchlaw unrhyw wleidydd arall yn y tipyn ynysoedd … Parhau i ddarllen

shitclic: Gwylio dros y gwyliau

Sdim byd fel gwylia’ traddodiadol adra’ i wneud i rywun werthfawrogi’r pethau bychain. Yr ‘adra’ gwreiddiol hynny yw, bro eich mebyd, y mae rhywun yn dal i ddychwelyd ato o’u hail gartref. Yr adeg o’r flwyddyn lle mae amser a’r diwrnodau’n ymdoddi’n ni… Parhau i ddarllen

shitclic: 2019

Roedd S4C yn 37 oed fis diwethaf. Aeth y garreg filltir heibio heb fawr o ffỳs na ffwdan. Rhyw oed digon di-ddim ydi o wedi’r cwbl, cyn disgwyliadau mawr y Deugain. Ond mae’n wyrth ei bod hi yma o hyd, serch smonach cychwynnol Madam Wen, Jeremy Hunt a’… Parhau i ddarllen

shitclic: Mwrdro’r Moelwyn

“Awydd mynd i Bounce Below wedyn?”*Addasiad o golofn deledu fisol ‘Y Cymro’Mae’n ddu-bitsh ac yn pistyllio. Tu mewn a’r tu allan. Ac mewn tŷ cyngor ym mro’r llechi, mae dau heddwas yn ymateb i alwad dienw. Gyda dŵr yn diferu o’r llawr cyntaf, mae’r bli… Parhau i ddarllen

shitclic: The Aftermath

On a cold dark October eve, armed with a cuppa and feet up, I was ready for a rare creature on the box. A Wales-set drama shown across the UK. No, not the one with Eve Myles and the irritating soundtrack. Rather, an emotionally charged four-parter abou… Parhau i ddarllen

shitclic: Hap a damwain

Bore Llun braf, ac mae’r ddinas yn drybowndio. Ac mewn cilfach gefn o westy pum seren yn Soho, ger bariau nwdls a mwy o baristas nag sydd raid, mae darn bach o Gymru. Y tu mewn, coffi a choflaid o hacs ac actorion yn ymgynnull mewn sinema glyd. Pawb ym… Parhau i ddarllen

shitclic: Radio pwy?

Erbyn adeg yma’r flwyddyn nesaf, fydd o ddim yno. Bloc concrid y BBC yn Llandaf a agorwyd ym 1966, sydd i’w ddymchwel er mwyn gwneud lle i 400 o dai a fflatiau hyd Heol Llantrisant, tagfa waetha’r brifddinas yn barod. Bydd 1,200 o gyfryngis (gan gynnwy… Parhau i ddarllen

shitclic: Gwylio Cymru’n colli

A fo ben bid BoksRo’n i’n ofni’r gwaethaf bore Sul. Yr hen deimlad gorhyderus yna, y cyffro, mentro’n lwc ymhell cyn y gic gynta. Y “bwrlwm” hyd yn oed, chwadal gormod o gyflwynwyr S4C.Beiwch Llinos Lee. Wel, nid Llinos Lee yn benodol, ond ei chyflogwy… Parhau i ddarllen

shitclic: Nit i Dia

Mae Barcelona yn y newyddion yn gyson dyddiau hyn – am y rhesymau anghywir. Mae strydoedd y ddinas yn berwi o densiwn rhwng protestwyr a heddlu’r wladwriaeth, yn dilyn penderfyniad uchel lys Sbaen i garcharu deuddeg o wleidyddion Catalunya yn sgil y re… Parhau i ddarllen

shitclic: Pen-blwydd hapus, Pobol!

Mae cyfres sebon hyna’r BBC ar y teledu – mewn unrhyw iaith – yn 45 mlwydd oed. Naw wfft i’r cocnis, Cwmderi sy’n ben! Ac ar ôl deall hynny, dyna glicio wedyn PAM mae yna gymaint o fynd ar Pobol y Cwm ar hyn o bryd. Ffrwydrad nwy yn y Salon (voodoo’r C… Parhau i ddarllen

shitclic: Diolchgarwch dramatig

Mae’n dymor diolchgarwch i’r capelwrs o’ch plith, cyfnod traddodiadol i ganu “deuwn ger dy fron yn awr” i ddiolch am y cynhaeaf, a sawl set fawr wedi’i haddurno â basgedaid o ffrwythau, llysiau a bara beunyddiol. Ac mae’n gyfnod ffrwythlon iawn i ni Ly… Parhau i ddarllen

shitclic: "Mae yna bobl clên allan yna"

Am chwarter i hanner nos, 29 Chwefror 2016, cysylltodd Heddlu’r Gogledd â chriw achub mynydd Aberglaslyn. Gofyn am gymorth oedden nhw i chwilio am lanc deunaw oed ar goll. Un o aelodau’r criw oedd Dion Llwyd, a’r hogyn dan sylw oedd ei fab Josh Llwyd-H… Parhau i ddarllen

shitclic: Où est Spiral?

Mae’r BBC wedi mynd yn rhy bell rŵan. Yn ein cadw ar binnau, a’n herian efo hysbysebion o’r gyfres ddrama am dditectifs honco Paris – Spiral, neu Engrenages i chwi Francophiliaid. Mae’r Ffrancwyr lwcus wedi gweld y seithfed gyfres ers mis Chwefror – ie… Parhau i ddarllen

shitclic: O’r crud i’r bedd

Pwy sy’n cofio Dr Elen a Glan Hafren? Dramâu sebonllyd S4C yn y 1990au wedi’u gosod yn y gwasanaeth iechyd? Y math o gyfresi oedd yn canolbwyntio ar fisdimanars doctors a nyrsys a’r cleifion, yn fwy na’r damweiniau a ddigwyddai y tu ôl i’r camera gan n… Parhau i ddarllen

shitclic: Gwynt yr hydref ruai neithiwr…

Diwrnod cyntaf o Fedi. Diwrnod cynta’r hydref meterolegol, medd Derek Tywydd. Fy hoff dymor o’r flwyddyn, sy’n addo dyddiau braf ag awgrym o ias, y coed yn raddol gochi a melynu, mwg coelcerth yn yr aer, estyn siwmper Sarah Lund o gefn y wardrob a mynd… Parhau i ddarllen

shitclic: Dan glo

Gydag ailddarllediadau’n bla ar S4C ddiwedd Awst, rhaid troi at gyfryngau eraill am adloniant. Os ‘adloniant’ hefyd, achos dw i newydd orffen sglaffio (be ’di binge yn Gymraeg ’dwch?) cyfres frawychus pedair pennod ar Netflix, yn seiliedig ar ddigwyddi… Parhau i ddarllen

shitclic: Gŵyl goll

Crafu mwd y Maes o’m ’sgidia oeddwn i wrth sinc y gegin ryw noson, pan ddigwyddodd yr anffawd. Roeddwn i eisoes wedi pwdu braidd ar ôl methu â sicrhau tocyn euraidd i gig Mark Cyrff yn yr Eagles, a chael tolc nid ansylweddol i ’nghar ddyddiau ynghynt. … Parhau i ddarllen

shitclic: Cof cenedl

Bu’n haf o ben-blwyddi arbennig. Cawsom ein boddi gan raglenni ac erthyglau i gofio dwy garreg filltir nodedig yn hanes Cymru a’r bydysawd – hanner canrif ers coroni tywysog o Sais drosom, a hanner canrif ers i ddyn droedio’r lleuad.Doedd gen i fawr o … Parhau i ddarllen

shitclic: Daw hyfryd fis…

Mae fy ngorchwylion darllen/gwylio yn gorgyffwrdd â’i gilydd dyddiau hyn. Amrywiaeth piau hi, er bod perig i mi chwalu ’mhen gyda’r gwahanol genre yr un pryd. Dim diolch i fis Mehefin sy’n prysur droi’n dampar go iawn, a’r nosweithiau oerddu yn g’neud … Parhau i ddarllen

shitclic: Losing Faith

“A critical acclaim and social media buzz” – The Times “A TV trailblazer… a delight to watch” – Grazia “Big Little Lies relocated to rural Wales” – The Guardian “A tale of organized crime and domestic strife” – The&nb… Parhau i ddarllen

shitclic: Dramâu parchus

Siŵr braidd fod yna gyfryngis wedi ymddangos ar lwyfan yr Urdd. P’un a aethon nhw ymhellach na’r steddfod gylch sy’n fater arall. Ond mae gormod ohonyn nhw wedi bod drwy’r ysgol lefaru / adrodd dros ben llestri. Pa reswm arall sydd dros orliwio’r gair … Parhau i ddarllen

shitclic: Nederlands a North Bay

Efallai bod eu timau pêl-droed yn eithaf cyfarwydd i ni yn yr ynysoedd hyn (sori Ajax) ac un o ffefrynnau’r camp a rhemp Ewropeaidd eleni, ond nid felly dramâu teledu’r Iseldirwyr. Do, fe gawsom ni olygfeydd helaeth o erwau tiwlips, y camlesi a’r stryd… Parhau i ddarllen

shitclic: Colli a magu blas

Dw i mewn cyfyng gyngor. Mewn ychydig o greisus. Dw i’n adolygydd proffesiynol(!) i’r wasg Gymraeg a phrin yn gwylio S4C ar hyn o bryd. Mater o ddyletswydd, nid mwynhad, ydi’r Sianel i mi, a dw i’n wirioneddol boeni. Yn teimlo fymryn yn euog hyd yn oed… Parhau i ddarllen

shitclic: Hafan

Mae’r ystrydeb “dy’ch chi’n disgwyl hydoedd am fws, a mwya’r sydyn, mae yna ddau yn cyrraedd ar unwaith” yn cael ei gorddefnyddio weithiau. Ond mae’n wir, mor wir. Cymerwch cyfresi comedi da er enghraifft. Yn enwedig rhai sy’n ymdrin â Phrydain ôl-Reff… Parhau i ddarllen

shitclic: Alba gu bràth

Annwyl yr Alban,Weithiau, jyst weithiau, buasai bywyd yn brafiach acw. Dim iaith leiafrifol gref i’w hamddiffyn bob gafael. Dim 20% o’r boblogaeth yn Sassenach dŵad. Dim UKIP mewn Senedd sy’n wirioneddol dorri’i chwys ei hun ac sy’n rhoi annibyniaeth a… Parhau i ddarllen

shitclic: O Akureyri i Amsterdam

Gwlad yr Iâ. Gweriniaeth Lychlynnaidd â phoblogaeth Caerdydd yng nghanol unigeddau gwyllt gogledd yr Iwerydd. Lle mae pen dafad ar y fwydlen i’w olchi lawr â chwrw nawpunt y peint. Gwlad gyfoethog ei chwedloniaeth a’i chariad at lenyddiaeth – gydag arf… Parhau i ddarllen

shitclic: Aussie Noir

Min Gud!I’m starting to worry. Having a wobble. After years of stalking everything Scandi (fictionally that is), I’m slowly wavering. There was much anticipation to Adam Price’s (no, not Mr Plaid Cymru – the brai… Parhau i ddarllen

shitclic: Aussie! Aussie! Aussie!

Dw i’n poeni. Yn dechrau amau fy hun. Wedi blynyddoedd o fopio ar bopeth Llychlynnaidd, dw i’n dechrau gwegian. Bu cryn edrych ymlaen at gynnyrch diweddaraf Adam Price (na, nid hwnnw), brêns Borgena thipyn o gogydd teledu yn ei famwlad. Ond dwy bennod … Parhau i ddarllen

shitclic: Hen Bethe Anghofiedig

Neges twitter sbardunodd y cyfan.Iawn, cyn i chi refru “newyddiaduraeth ddiog!”, dw i’n dueddol o gytuno. Dw innau hefyd yn diawlio erthyglau newyddion a straeon ar-lein sy’n deillio o’r cyfryngau cymdeithasol, rhai sy’n dyfynnu’r twitteratis yn lle my… Parhau i ddarllen

shitclic: Cometh the Awr

Sorry Vera and Les Mis. There’s a spanking brand new exciting Welsh language kid on the block to occupy our Sunday nights. Set in a bland courtroom and an eerie hotel in Bridgend County, 35 Awr (35 Hours, 8×60’, S4C) works its way back f… Parhau i ddarllen

shitclic: Norway calling!

Baby its cold outsideI’d be completely utterly stupendously lost without Walter Presents. All4s on demand service is 3 years old, and has been a lifeline for me these gloomy winter eves since the Christmas lights came down, especially when terrestrial … Parhau i ddarllen

shitclic: Nôl i Norge

’Swn i ar goll heb Walter Presents. Mae gwasanaeth ar-alw All4/Channel 4 ar waith ers tair blynedd bellach, a bu’n achubiaeth i mi sawl tro gyda’i bocsets o safon pan oedd yr arlwy’n ddiawledig ar deledu daearol. Ac mae’r ffaith fod cynnyrch sylweddol … Parhau i ddarllen

shitclic: Blwyddyn newydd, cyfresi newydd

Mae’r bwrdd bwyd wastad yn faromedr da o’r byd a’i bethau. Ac felly’r oedd hi ddydd San Steffan, lle bu’r teulu estynedig acw – o saith i saithdeg pump oed – yn trafod arlwy S4C dros yr ŵyl. Yn fras, Sioe Dolig Hen Blant Bach oedd y ffefryn clir, mewn … Parhau i ddarllen

shitclic: Twll bach y clo

Mae ’na fynd mawr ar gyfresi busnesu/hel tai ar ein Sianel hoff y dyddiau hyn. Rhai wedi’u hanelu at siaradwyr newydd yn bennaf dan faner ‘Dysgu Cymraeg’ ar foreau Sul a ailddarlledir fin nos wedyn, ond sy’n hynod boblogaidd yn gyffredinol. Dyna chi’r … Parhau i ddarllen

shitclic: Llanast!

Hen fasdad ydi mis Ionawr. Diffoddwyd goleuadau’r ŵyl gan adael ein strydoedd fel y fagddu a’r ysbryd yn dduach. Mae cloc y corff wedi rhewi ar 26 Rhagfyr, ac mae’r “Bs” yn fygythiad parhaus – biliau a Brecshit.Does ryfedd mod i’n crefu am rywfain… Parhau i ddarllen

shitclic: Cyfarchion y Tymor

Mae’r hen flwyddyn ar fin darfod. Sy’n golygu pwyso a mesur y deuddeg mis diwethaf wrth i’r eira ffug a s’lebs Nia Parry o wenog ymddangos mewn hysbysebion Dolig.  Bydd tomen o golofnau papurau Sul a rhaglenni yn tafoli’r gorau a’r gwaethaf o 2018… Parhau i ddarllen

shitclic: Ysbrydion ac ysbïwyr

Mae noson dywylla’r flwyddyn wedi pasio, gyda gwrachod ac ellyllon bach sy’n hofran ar Haribos yn mynd o ddrws i ddrws i’n llusgo ni oddi wrth y teli bocs. A dw i wir wedi mynd i ysbryd (bwm! bwm!) pethau eleni wrth fwynhau cyfres oruwchnaturiol newydd… Parhau i ddarllen

shitclic: Gwarchod y Ddraig

Dyma bwt a ‘sgwennais ar gyfer tudalen flaen Yr Odyn, Hydref 2018 – papur bro Nant Conwy, y pentrefi Cymraeg gwledig sy’n cwmpasu ‘Dre’ (Llanrwst). Ydych chi’n gwylio cyfres gomedi newydd BBC Wales, Tourist Trap? Wedi’i hysgrifennu gan Sian Harrie… Parhau i ddarllen

: Gwarchod y Ddraig

Dyma bwt a ‘sgwennais ar gyfer tudalen flaen Yr Odyn, Hydref 2018 – papur bro Nant Conwy, y pentrefi Cymraeg gwledig sy’n cwmpasu ‘Dre’ (Llanrwst). Ydych chi’n gwylio cyfres gomedi newydd BBC Wales, Tourist Trap? Wedi’i hysgrifennu gan Sian Harrie… Parhau i ddarllen

: Fydd y chwyldro gwleidyddol ddim ar y teledu gyfaill

Bues i ar fy nhrafals yn ddiweddar. Stockholm y tro hwn. Dinas wâr, lân, gyda strydoedd coblog ag adeiladau siwgr eisin, amgueddfeydd a chaffis yn ymestyn dros 14 o fân ynysoedd. Parch i feicwyr a theuluoedd a defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus. A rhyw … Parhau i ddarllen

shitclic: Fydd y chwyldro gwleidyddol ddim ar y teledu gyfaill

Bues i ar fy nhrafals yn ddiweddar. Stockholm y tro hwn. Dinas wâr, lân, gyda strydoedd coblog ag adeiladau siwgr eisin, amgueddfeydd a chaffis yn ymestyn dros 14 o fân ynysoedd. Parch i feicwyr a theuluoedd a defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus. A rhyw … Parhau i ddarllen

shitclic: S’long Sheryl Ann!

Ro’n i wedi amau byth ers neges a llun ar gyfrif trydar un o gyfresi arfaethedig y Sianel, @35AWR1. Ynddi, roedd cast o ddeuddeg aelod o’r rheithgor mewn drama waedlyd wedi’i ’sgwennu gan Fflur Dafydd, yn eu plith, Lisa Victoria sy’n fwy enwog inni fel… Parhau i ddarllen

: Merwino’r glust

Aaaargh!Digwydd troi i wylio penawdau hwyr ITV Wales wnes i pan ddigwyddodd yr anffawd. Ynddi, roedd stori am bla o bryfed oedd yn poeni trigolion tai teras yn “Claneckley”. Anffodus iawn, meddyliais, ond lle gebyst mae’r dref sydd yng nghanol yr hunll… Parhau i ddarllen

shitclic: Merwino’r glust

Aaaargh!Digwydd troi i wylio penawdau hwyr ITV Wales wnes i pan ddigwyddodd yr anffawd. Ynddi, roedd stori am bla o bryfed oedd yn poeni trigolion tai teras yn “Claneckley”. Anffodus iawn, meddyliais, ond lle gebyst mae’r dref sydd yng nghanol yr hunll… Parhau i ddarllen

shitclic: Ewropa

Dw i’n Ewropead i’r carn. Yn bachu ar bob cyfle i adael yr ynys fach oeraidd hon sy’n hwrjio’i Phrydeindod ar bawb, a chofleidio’r cyfandir mawr amlieithog sy’n estyn croeso i eraill. Oslo sydd ar y gweill fis yma. Dramâu teledu wedyn. Unrhyw beth wedi… Parhau i ddarllen

shitclic: Chwara’ plant

“Sut beth ydi’r Stwnsh Sadwrn newydd ’ma?” holais fy nith dros y Pasg.“Iawn” atebodd Nanw Swyn mewn llais-ymhell-o-fod-yn-iawn, gan fynd ymlaen i gyhoeddi’n llawn hyder hyfryd naw mlwydd oed nad yw hanner cystal heb Anni, Owain, Tudur na Lois. Am … Parhau i ddarllen

: Cefn-gefn

Yr Heliwrsbardunodd bopeth. Y busnes cynyrchiadau cefn wrth gefn ’ma. Dw i’n cofio’r ffilm beilot ar S4C Nadolig 1991 fel ddoe, ac ymgolli’n lân yn hynt a helynt DCI Noel Bain (Philip Madoc) a’i ferch Hannah (Ffion Wilkins), wrth i lofrudd stelcian row… Parhau i ddarllen