Archives: edwyn williams

Glo Man: Masnach Deg

Unwaith eto roedd Penwythnos Masnach Deg yn lwyddiant aruthrol yn Rhydaman. Caswom nifer o ddigwyddiadau arbennig. Wrth gwrs pinacl y pythefnos oedd y Banana Split enfawr oedd eleni yn cael ei chynnal am y chweched tro.

Cafodd Tref Masnach Deg Rhydaman ei gynrychioli’n dda yng Ngŵyl Masnach Deg Foncho ar ddydd Sadwrn 8 Mawrth yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe .

Roedd Caffi Cymunedol iSmooth yno yn gwneud smoothies wrth i bobl reidio beic i bweru y peiriant gwneud ssiodydd, ac roedd siopau Masnach Deg lleol Bertram, Harmony a Catherine Blair gyda stondinau.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Eisteddfod Ysgol Dyffryn Aman

Testun cystadleuaeth Y Gadair eleni ysgrifennu darn o ryddiaith ar y thema ‘Machlud’. Yr ennillydd oedd Ffion Thomas. Yn y llun gwelir Ffion gyda rhai o’r prif swyddogion yn ei llongyfarch. Yn yr ail lun gwelwn capteiniaid llys Llwyd y llys buddugol,… Parhau i ddarllen

Glo Man: Steffan Huw Watkins

Ers llawer blwyddyn bellach mae deg o eglwysi Annibynnol a Methodistaidd cylch Rhydaman wedi ymuno i gynnal Cymanfa Ganu Gyd-enwadol ar Sul y Blodau yng Ngellimanwydd, Rhydaman gan gynnwys Eglwysi Moreia a Chaersalem, Tycroes; Ebeneser, Llanedi a Chapel yr Hendre. Mae’r arweinydd eleni, Steffan Huw Watkins, a chysylltiadau agos â Thycroes. Magwyd Steffan yn y Fforest, Pontarddulais, yn fab i Huw a Menna, yn frawd i Sioned, ac yn ŵyr i Eilir a’r diweddar Eifion Watkins, Heol Pontarddulais, Tycroes. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Dewi Sant, Llanelli ac Ysgol Y Strade, cyn ennill gradd yn y Gymraeg a cherddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Steffan bellach wedi ymgartrefu yn y Brifddinas ac yn gweithio ym myd y cyfryngau yn adran gynhyrchu cwmni Boomerang. Mae’n ymddi-ddori’n fawr ym myd cerddoriaeth, ac yn ogystal â chanu’r piano a’r trwmped, mae wrth ei fodd â chanu corawl. Ers yn blentyn, bu’n ymwneud ag amrywiol fandiau a chorau. Mae’n gyn-aelod o Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, yn un o sylfaenwyr Côr Aelwyd y Waunddyfal, arweinydd Côr Bois y Waun a bellach yn aelod brwd o Gôrdydd.  Pan fod ganddo ychydig amser hamdden, mae wrth ei fodd yn cadw’n heini a chefnogi’r Sgarlets.

            Cynhaliwyd dwy ysgol gân undebol eisoes ac fe fydd yr olaf yn cael ei chynnal yng Ngellimanwydd, Nos Sul, Mawrth 23ain. Yna Nos Sul, Ebrill 6ed am 5.30 o’r gloch fe gynhelir rihyrsal i’r gymanfa gyda Steffan Huw Watkins yn arwain ac ar y Sul canlynol, Sul y Blodau fe gynhelir y Gymanfa yng Ngellimanwydd. Oedfa’r plant yn y bore am 10.30 a’r oedolion yn yr hwyr am 5.30 o’r gloch.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Noson Gyri

 

Hafan Dementia dderbyniodd yr elw o Noson Gyri yn y Sunderban a drefnwyd gan Swyddogion Capel Seion Llandybie. Yn y llun gwelir Val Davies (Ysgrifennydd  Seion), Rosemary Cole (Trysorydd Hafan Dementia), Percy Loxton (Ymddiriedolwr Hafan Dementia),  John Davies (Banc Lloyds ac Aelod o’r Capel), a Joy Davies (Trysorydd Seion).   Gyda chynllun punt am bunt Banc Lloyds trosglwyddwyd cyfanswm o £542 i Hafan Dementia

    

Parhau i ddarllen

Glo Man: Cadair i Cellan!

Cynhaliwyd Eisteddfod gyntaf Ysgol Maes-y-Gwendraeth  ar ddydd Gwener, Chwefror 21ain. Diddanwyd y beiriniad Aled Powys(gynt o Only Men Aloud) a Dyfan Rees (Pobol y Cwm), y  disgyblion a’r staff gan ddawn amryw o unigolion a chorau’r pedwar llys yn uno i ganu un o glasuron y genedl – Dwi isie bod mewn band roc a rôl. Llys Non ysgubodd wobr y côr gorau, gyda llys Arthne yn ennill y darian.

Ond aelod o lys Darog oedd enillydd prif seremoni’r Eisteddfod, y Cadeirio, sef Cellan Evans, disgybl blwyddyn 13. Brodor o Bontaman yw Cellan, yn gyn ddisgybl o Ysgol Gymraeg Rhydaman ac mae’n astudio Cymraeg, Cerdd a Drama Safon Uwch gyda’r gobaith o gael lle yn un o Brifysgolion Llundain i astudio Drama. Cadeiriwyd ei frawd Dafydd Llŷr yn Eisteddfod Maesyryrfa yn 2007.

Ymson ar deimladau oedd tasg Cellan a theimladau arweinydd y caethweision yn y frwydr yn erbyn y Rhufeiniaid oedd sylfaen ei ymson. Nododd y beirniad, Mrs Elsbeth Jones, cyn ddirprwy’r ysgol, fod yr ymson yn gelfydd a chrefftus a bod yr emosiwn o deimladau wrth i’r arweinydd benderfynu  marw dros ei bobl a chyfiawnder, wedi cydio. 

Dyma lun o’r enillydd gyda Phennaeth yr ysgol Mr Iwan Rees a’r disgyblion eraill oedd ynghlwm â’r seremoni Parhau i ddarllen

Glo Man: Eisteddfod Ysgol Gymraeg Rhydaman

Llongyfarchiadau mawr i Ela Lewis a Megan James ar ddod yn fuddugol ym mhrif gystadleuthau Eisteddfod yr Ysgol eleni. Enillodd Ela y gadair am ysgrifennu llythyr at Sion Corn oddi wrth berson enwog ac enillodd Megan y Goron am ysgrifennu darn o farddoniaeth ar y testun “Darlun”. Y beirniaid eleni oedd Mrs Eira Davies a Miss Ruth  Bevan.

Yn y llun gwelir Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Rhydaman, Mrs Jean Huw Jones gyda beirniaid y cystadleuthau rhyddiaith a barddoniaeth, Mrs Eira Davies a Miss Ruth Bevan yn llongyfarch Ela Lewis a Megan James.

 

Parhau i ddarllen

Glo Man: Eisteddfod Ysgol Y Bedol

Cynhaliwyd Eisteddfod Gwyl Dewi lwyddiannus iawn yr Ysgol ar ddydd Gwener, Chwefor 21ain.  Cawsom groeso hyfryd gan y Brifathrawes, Mrs.Donna Williams ac eleni yr oedd croeso mawr i deuluoedd y plant ac hefyd ffrindiau yr ysgol i ymuno yn yr Ŵyl arbennig hon yng nghalendr yr ysgol. Hyfryd oedd gweld neuadd yr ysgol yn orlawn ac yn llawn bwrlwm.  Cafwyd croeso arbennig i Dewi ‘Pws’ Morris, fel arweinydd, a hefyd ei wraig, Rhiannon yn ogystal a Mrs.Marlene Thomas a Mrs.Mair Wyn fel beirniaid y cystadlu. .  Bu’r disgyblion yn cymeryd rhan yn frwdfrydig trwy ganu a llefaru yn unigol ac mewn côrau, a buont hefyd yn cystadlu ar wahanol offerynau. Yr oedd y plant wedi cael eu paratoi yn drwyadl gan wahanol athrawon yr Ysgol a mawr yw ein dyled iddynt am wneud y gweithgareddau ychwanegol hyn. Cychwynwyd yr Eisteddfod trwy ganu cân Ysgol y Bedol gyda Rhys Davies yn cyfeilio ar y piano. Ysgrifenwyd y geiriau  gan Mari Jones, Athrawes Blwyddyn 6 yn yr Ysgol, a dyma hi:-

 

Croeso sydd yma i bawb trwy
Ysgol lon cwm y glo,

Dysgu a chwarae dan yr un to

Croeso pwy bynnag y bo.

Dathlwn, dathlwn yr Aman ynghyd

Canolfan gynnes, gynnes a chlyd,

Ysgol y Bedol a’i swyn a’i hud

Porth addysg newydd fyd.

Croeso, croeso yw ein cân

Law yn llaw cerddwn ymlaen

Teulu hapus yn fawr a mân

A’n hysbryd nawr ar dân!

Cafwyd hwyl arbennig dan arweinyddiaeth Dewi ‘Pws’ ac fe gawsom sawl chwerthiniad iach.  Pinacl y dydd oedd y cadeirio dan ofal Mari Jones ac fe gafwyd teilyngdod.  Yr enillydd eleni oedd Megan Davies gyda Tyler Francis yn ail a Celyn Williams yn drydydd.    Yr oedd 42 o ddisgyblion wedi cystadlu am y Gadair ac mae’n diolch yn fawr i Mrs.Marlene Thomas am feirniadu’r gystadleuaeth.  Gwnathpwyd y gadair hardd gan Mr.Darrell Campbell a diolch o galon iddo yntau am wneud cadair mor grefftus i’r gystadleuaeth. Yr oedd pedwar llys yr Ysgol yn cystadlu sef Aman, Berach, Grenig a Pedol.  Llongyfarchwyd y llysoedd i gyd ar y terfyn gan Sian Priestland, y Ddirprwy Brifathrawes, a fu yng ngofal cyfrifiad pwyntiau’r llysoedd dros y gwahanol gystadleuthau. 

Diolch o galon i Mr Adrian Thomas o’r Garnant am dynnu yr holl luniau ar y dydd yn ôl ei arfer.  Canwyd ein Hanthem Genedlaethol ar ddiwedd yr Eisteddfod ac yr oedd y canu i’w glywed drwy Gwmaman rwy’n siwr. Roedd hwn yn ddiwrnod i’w gofio a’i drysori yn wir ac edrychwn ymlaen i Eisteddfod Gwyl Dewi 2015.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Cyfnod Newydd yn hanes Ysgol Gynradd Tycroes

 
Y tymor diwethaf fe apwyntiwyd Mr Elfed Wood yn olynydd i Mr Paul Mainwaring fel pennaeth ar Ysgol Gynradd y pentref.

            Brodor o Abergele yw Elfed ond er ei fod yn wreiddiol o’r gogledd y mae erbyn hyn wedi gwario cymaint o flynyddoedd yn ne orllewin Cymru ag yn y gogledd. Cafodd ei addysg brifysgol yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin a’i gytundeb cyntaf oedd dysgu Cerddoriaeth am dymor yn Ysgol Uwchradd Dyffryn Teifi, Llandysul. Cafodd ei swydd llawn amser gyntaf yn Ysgol Talyllychau a oedd o dan arweinyddiaeth y brifathrawes Mrs. Pauline Roberts-Jones. Ar ôl pum mlynedd yno derbyniodd swydd fel pennaeth yn Ysgol Nantygroes, Milo a threulio sawl blwyddyn hapus yno yn arwain yr ysgol.

            Yn naturiol pan ddaeth hysbyseb am swydd pennaeth yn ei ysgol gyntaf, sef Talyllychau, ceisiodd amdani a dychwelodd yno yn brifathro. Cyn ei apwyntiad yn brifathro ar Ysgol Tycroes ef oedd prifathro Ysgol Y Blaenau lle y bu iddo fwynhau yn fawr ei gyfnod.

            Mae yn hynod  ddiolchgar i bawb yn Nhycroes am eu croeso. Mae’n ysgol hyfryd mewn ardal gyfeillgar iawn meddai ac y mae’n edrych ymlaen i gydweithio gyda’r gymuned i ddatblygu’r ysgol ymhellach. 

            Mae ar hyn o bryd yn byw yn y Tymbl Uchaf gyda’i briod Sara ac mae eu mab, Tomos, yn wyth mis oed. Mae yn hoff o gerddoriaeth ac yn chwarae’r clarinet a’r piano. Mae hefyd yn hoff o bob math o chwaraeon ac, wrth gwrs, yn cefnogi’r Scarlets. Croeso a phob dymuniad da yn Nhycroes.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Apel Haiti

Yn dilyn Oedfa foreol yng Nghapel Gellimanwydd yn ddiweddar cynhaliwyd Cinio Bara a Chaws yn y Neuadd. Prif bwrpas y cinio oedd codi arian tuag at apêl Haiti Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. 

 Bob pedair blynedd mae Undeb yr Annibynwyr yn cynnal apêl arbennig tuag at waith Cymorth Cristnogol mewn un wlad benodol.APÊL HAITI gynhelir yn 2013-14, er budd pedwar prosiect i helpu gwlad dlawd a chwalwyd gan ddaeargryn anferth yn 2010.

Daeth cynrychiolaeth dda  i’r wledd ar ôl yr oedfa ac fe gawsom gân gan blant yr Ysgol Sul.  Casglwyd swm sylweddol tuag at yr apêl a diolchwyd i bawb am eu haelioni gan Y Parchg Dyfrig Rees. 

Parhau i ddarllen

Glo Man: Glo Man 2014-03-11 07:51:00

Eglwys Fedyddiedig Bethesda Glanaman: Croeso cynnes i chi ddod i Oedfa Deuluol ar ddydd Sul 16 Mawrth 2014 am 10.30am Parhau i ddarllen

Glo Man: Taith Ysgol y Bedol i Moorea, Tahiti

Ym mis Tachwedd, buodd Mr Berian Jones a Miss Caryl John ar daith i ynys Moorea sydd ger Tahiti yn ‘French Polynesia’.  Cawson nhw amser arbennig yn llawn o brofiadau bythgofiadwy.  Roedd y croeso gan y plant, yr athrawon a’r rhieni yn Ysgol Maatea yn ffantastig.  Cafodd Mr Jones a Miss John eu trin fel aelodau o deulu brenhinol!  Yn ystod yr wythnos cafwyd cyfarfodydd gyda’r partneriaid eraill yn y prosiect Comenius a bu cyfleoedd i wneud llawer o weithgareddau gyda’r plant wrth ddysgu am eu diwylliant arbennig.  Roeddent yn ffodus iawn i gael y cyfle i fynd i le mor arbennig fel Tahiti ac i gael dychwelyd i Ysgol y Bedol i rannu eu hanesion, lluniau ac anrhegion gyda’r plant a’r athrawon. Bydd rhai aelodau eraill o’r staff a phlant yn cael cyfleoedd i ymweld â’r gwledydd eraill sydd yn rhan o’r prosiect yn y dyfodol agos sef Sbaen, yr Eidal, y Ffindir a Gwlad Pwyl.


Parhau i ddarllen

Glo Man: Pwyllgor Apêl Cwmaman Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

Mae’r Pwyllgor Apêl wedi ymgynnull i godi arian i’r uchod a disgwylir i Gwm Aman godi cyfanswm o £8,000.  Erbyn hyn maent wedi casglu yn agos i £3,000, ond mae angen £5,000 arall i gyrraedd y nôd.  Felly, maent yn brysur iawn yn trefnu gweithgareddau yn y dyfodol agos, gan obeithio y bydd trigolion Cwmaman yn gwneud eu gorau i gefnogi Eisteddfod Sir Gâr.  Felly, fe geir rhestr o’r gweithgareddau ychwanegol yn y Glo Mân yn y misoedd nesaf.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Teulu mewn back pack

Dyma lun hyfryd o Adele, Lili, Nel a Paul Davies, y teulu bach o Landybïe sydd ar daith fythgofiadwy o amgylch y byd. Tynnwyd y llun ar lannau Llyn Louise ym Mynyddoedd y Rockies yng Nghanada. Roedd Paul a’r teulu yn Seland Newydd dros y Nadolig a dathlwyd y flwyddyn newydd yn Sydney ger y bont enwog. Sgwn i os gwelon nhw’r Fari Lwyd?
Ymlaen i Asia a gwledydd Cambodia, Fietnam a Singapore nesaf ac rwy’n siwr eu bod yn edrych ymlaen yn eiddgar iawn i weld mamgu, sef Mrs Beryl Davies, Pentregwenlais a Mrs Judith Nicholas sydd yn hedfan allan i Fietnam y mis hwn i’w cyfarfod. Siwrne a gwyliau da iddynt hwythau hefyd.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Gymnasteg – Ysgol Gwaun Cae Gurwen

Llongyfarchiadau i Daniel Leonard disgybl Blwyddyn 2 yn Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaun-Cae-Gurwen ar ennill cwpan pencampwr y bechgyn ar gyfer Clybiau Gymnasteg Nedd Porth Talbot.

Dechreuodd Daniel fynychu’r clwb ‘Gym for All’, sy’n cael ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Pontardawe, nôl ym mis Medi diwethaf. Llwyddodd i ennill gradd 8 erbyn diwedd ei dymor cyntaf. 
 
O ganlyniad i’w waith caled a’i ddyfalbarhad cafodd ei enwebu ar gyfer cwpan pencampwr y bechgyn, ac yn ystod seremoni gwobrwyo blynyddol clybiau gymnasteg yr ardal yn eu prif ganolfan yng Nghastell Nedd cafodd ei gyhoeddi fel yr enillydd. Mae Daniel yn parhau i ddatblygu ei sgiliau gymnasteg a dymunwn pob llwyddiant iddo i’r dyfodol.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Marathon Paris

Llongyfarchiadau i Gareth Edmondson ar ennill cystadleuath yng nghylchgrawn Runner’s World i redeg y Paris Marathon.

Rhoddodd Gareth, sydd yn byw yn Brynaman gyda Louise ei wraig, ei enw i mewn i gystadleuaeth ar gyfer cael lle i redeg y Paris Marathon yn mis Ebrill.  Allan o 2600 o bobl llwyddodd i gyrraedd y Bootcamp ble cafodd  gyfle i gael diwrnod o redeg gyda hyfforddwyr  proffesiynol yn Birmingham.

 Yn dilyn hyn dewisodd Runner’s World 19 o bobl allan o’r 50 yn y  bootcamp i
gynrychioli amser arbennig. Roedd Gareth yn y grwp rhedeg marathon mewn llai na 5 Awr . Yna roedd rhaid i bobl bleidleisio. Ennillodd y bleidlais a’r wobr  oedd:-

·         Mynediad i’r Paris Marathon yn Ebrill gyda 4 enillydd arall

·         Hyfforddiant gan hyfforddwr proffesiynol

·          Cefnogaeth physiotherapist, nutritionist a psychologist a

·         Kit werth £1000 gan Asics a Garmin

 

Mae Gareth nawr wrthi yn hyfforddi trwy ddilyn cynllun personol sydd wedi cael ei baratoi yn arbennig iddo. Roedd yn hyfforddi/ymarfer dros y Nadolig!


 Yn ogystal mae’n rhedeg i godi arian i CISS, sef “Cancer Information and Support
 Services” yn Abertawe.

 

Os hoffech ei gefnogi yna y ffordd orau o wneud yw mynd i wefan Just Giving a rhoi enw Gareth Edmondson yn y search. Dyma’r linc i’w dudalen http://www.justgiving.com/gjed75

 

Mae pawb yn Glo Man yn dymuno’n dda iddo yn ei ymdrech arbennig.

Parhau i ddarllen

Glo Man: CANOLBWYNT CYMRAEG NEWYDD I RHYDAMAN

Mae Menter Bro Dinefwr wedi sefydlu canolbwynt Cymraeg newydd yn Rhydaman. Bydd y lleoliad yn gartref i swyddfa’r Fenter yn nyffryn Aman ac yn ganolfan adnoddau a siop Gymraeg yng nghanol y dref, a fydd yn gwasanaethu Dinefwr gyfan a thu hwnt.
Yn dilyn ymddeoliad perchnogion Siop y Cennen, y siop Gymraeg leol sydd wedi cynnig gwasanaeth clodwiw am dros chwarter canrif, penderfynodd Menter Bro Dinefwr gymryd camau cadarnhaol i sicrhau parhad i’r adnodd pwysig hwn. Hefyd, yn sgil canlyniadau diweddar y Cyfrifiad o ran sefyllfa’r Gymraeg yn yr ardal, mae sicrhau presenoldeb mwy gweladwy a mynediad mwy hwylus i wasanaethau’r Fenter yng nghanol y dref yn hanfodol bwysig.
Mae cwmni annibynnol di-elw wedi ei sefydlu gan y Fenter a fydd yn gyfrifol am redeg y siop Gymraeg, sef Cyfoes. Mae’r ganolfan wedi ei lleoli ym Myd y Siopwr, Stryd y Gwynt, Rhydaman ar safle Siop y Cennen ond gydag uned arall i ddyblu maint y siop wreiddiol. Bydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm ac ar ddydd Sadwrn rhwng 9am a 3pm ac mae croeso i chi alw heibio yn ystod yr oriau uchod.
Dros y blynyddoedd, bu Siop y Cennen yn cynnig gwasanaeth gwerthfawr ac rydym yn awyddus i barhau a datblygu’r gwasanaeth hwnnw drwy gwmni Cyfoes.
Dros y mis nesaf byddwn yn datblygu stoc mewn meysydd newydd. Cofiwch alw felly pan fyddwch yn gwneud eich siopa – gallwn hefyd archebu nwyddau o bob math ar eich cyfer. Galwch mewn i’n gweld ym Myd y Siopwr neu cysylltwch â ni ar (01269) 595777 neu drwy ebostio
post@cyfoes.org

Parhau i ddarllen

Glo Man: Gôl !!!!!

Pob dymuniad da i Leon Smith, disgybl Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaun-Cae-Gurwen, ar gael ei dderbyn i hyfforddi gyda thîm datblygu Clwb Pêl-droed Caerdydd.

Parhau i ddarllen

Glo Man: oedfa Joio gyda Iesu

Yn ddiweddar,yng Nghapel Gellimanwydd cynhaliwyd Oedfa Joio Gyda Iesu. Oedfa wedi ei threfnu gan Menter Ieuenctid Cristnogol Sir Gâr oedd hon. Yn cymryd rhan oedd plant ysgolion Sul yr ardal, Ieuenctid Moreiah Brynaman, Côr Ysgol Gymraeg Rhydaman, Band Y Diarhebion,  Iestyn ap Hywel a’r Parchg Ian Hughes, Llanelli.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Priodas Aur

Llongyfarchiadau mawr i Marian a Clifford Morgan, Heol James Griffiths, Pontaman, Rhydaman ar ddathlu eu Penblwydd Priodas Aur ar 9fed o Dachwedd eleni.
Treuliodd y ddau y penblwydd priodas arbennig yn Llundain, lle dathlon nhw eu mis mêl hanner can mlynedd ynghynt.
Mae Marian wedi bod yn dosbarthu Glo Mâners 30 o flynyddoedd ac mae pawb sydd ynghlwm â’n papur bro yn anfon ein cyfarchion ninnau i’r pâr.

Parhau i ddarllen

Glo Man: ‘UNO’

Mr Morgan Lloyd (Alaw Llwyd)

Braf oedd clywed y dôn ‘UNO’ (United Nations Organisation) yn cael eu chanu nos Sul y Cadoediad yn y rhaglen ‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’. Cyplysu’r y dôn hon gydag emyn yr heddychwr mawr, Llywelyn C. Huws, cyn-weinidog Carmel, Gwaun-cae-gurwen, ‘Dragwyddol Dduw sy’n dad holl deulu’r llawr’. Awdur y dôn yw Morgan Lloyd, Tycroes a anwyd ym Maes-y-Fedwen yn un o ddeg o blant i Mr a Mrs William Lloyd. Daeth o deulu cerddorol ac roedd pob un o’r plant yn medru chwarae gwahanol offerynau.

Arbenigwr ar y piano a’r organ oedd Morgan. Cafodd ei hyfforddi gan John Edwards, Llanelli ac enillodd iddo ei hun radd A.T.C.L. Pan yn ddeuddeg oed roedd yn chwarae’r organ harmoniwm a oedd ym Moreia bryd hynny a bu yn organydd yr eglwys am 58 mlynedd o 1902 tan 1960.  Bu yn gyfeilydd i Barti Meibion Tycroes a dysgodd rhai cannoedd o blant i chwarae’r piano ynghyd ag hyfforddiant lleisiol.

Cyfansoddodd lawer o donau-emyn ac enillodd cystadleuaeth Detholiad Cymanfaoedd Canu yr Annibynwyr. Y dôn ‘UNO’ yw’r unig dôn sydd ganddo yng ‘Nghaneuon Ffydd’a’r ‘Caniedydd’  blaenorol ond yng ‘Nghaniedydd yr Ifanc’ fe ymddengys y dôn ‘Côr-y-wig’ o’i waith i eiriau Dyfnallt, ‘Mi wn fod Iesu’n cofio, amdanaf nos a dydd’. Fe’i urddwyd i Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod Aberpennar 1946. Fe’i adnabyddid yn yr Orsedd fel ‘Alaw Llwyd’.

Roedd Morgan Lloyd yn uchel ei barch yn Nhycroes ac fe welwyd hyn yn amlwg ddydd ei angladd ym mis Tachwedd 1967 pryd y canwyd y dôn ‘UNO’ er cof amdano. Gorwedd ei weddillion ym mynwent Moreia, Tycroes.

 

 

Parhau i ddarllen

Glo Man: CEFNOGI UNED GOFAL Y FRON, YSBYTY LLANELLI

Mrs Olwen Davies yn cyflwyno siec o £1,500 i Mr Holt, prif arbenigwr

Adran Gofal y Fron, Ysbyty Llanelli

 

Mynegodd Mrs Olwen Davies, Heol Penygarn pan y dathlu eu phenblwydd yn ddiweddar yn 70 oed yng nghlwb Rygbi Tycroes nad oedd am unrhyw anrhegion ac mae gwell ganddi fyddai gyfraniadau ac elw raffl i’w gyflwyno i Uned Gofal y Fron yn Ysbyty Llanelli.

 Sicrhaodd y bwffe arbennig a’r adloniant a baratowyd bod y noson nid yn unig yn lwyddiant ond hefyd yn fwynhad i’r gynulleidfa fawr a ymgynullodd yn Ystafell Gelli’r Clwb Rygbi. Talodd y cadeirydd, Mr Meirion Powell, deyrnged i Olwen a cyflwyno iddi gris y clwb a’i henw a’i hoedran ar y cefn. Cododd y gynulleidfa ar eu traed i gymeradwyo gwaith enfawr y mae’r ddynes arbennig hon wedi ei wneud i’r clwb.

Codwyd y swm o £1,500 ac yn y llun fe welir Olwen yn cyflwyno’r siec i Mr Holt, pennaeth Adran Gofal y Fron  Ysbyty Llanelli.

Dymuna Olwen ddiolch i bawb am eu rhoddion hael ac hefyd i’r chwiorydd am baratoi’r bwffe.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Pridd – Theatr Genedlaethol Cymru

O dan gyfarwyddyd artistig Arwel Gruffydd mae Theatr Genedlaethol Cymru wedi llwyfannu cynyrchiadau sy’n gwthio ffiniau dramatig, gan lwyddo i greu trafodaeth, edmygedd a chynnwrf ym myd y ddrama Gymraeg. “Pridd” gan Aled Jones Williams ydy’r ddrama ddiweddaraf i deithio theatrau Cymru, ac yn wir mae hi’n ddrama gynhyrfus, sy’n sbarduno trafodaeth gydag actio a chyfarwyddo sy’n llwyr haeddu edmygedd y gynulleidfa.

            Wrth gerdded i mewn i’r gofod perfformio yn Y Llwyfan yng Nghaerfyrddin roedd y naws oeraidd a grewyd gan y goleuo glas yn deimlad anghyfforddus iawn, ac o ystyried mai drama am glown ydy “Pridd” roeddwn i’n nerfus iawn o ymddangosiad yr unig gymeriad o fewn y ddrama, Handi Al.  Pan bylodd y golau a dechreuodd y gerddoriaeth iasol doedd dim cysur i’w gael o guddio yn nhywyllwch y gynulleidfa a phan gododd golau gwan arnom cawsom ninnau’r gynulleidfa ein cynnwys fel cyfranogwyr yn y ddrama. Dwi ddim yn un sy’n hoffi “audience participation” ond roedd yr elfen o ddefnyddio’r gynulleidfa bron fel propiau yn ychwanegu tensiwn a theimlad anesmwyth i haenau seicolegol y ddrama.

            Cyfarwyddwyd y ddrama gan Sara Lloyd, a rhaid llongyfarch ei chreadigrwydd a’i pharodrwydd i fynd yn erbyn cyfarwyddyd confensyniol sydd i’w weld yn y rhan fwyaf o ddramau un cymeriad. Roedd y cyfuniad o driciau clown, meim a’r defnydd hollol unigryw o falwniau yn anhygoel ac yn creu darlun byw o stad meddwl Handi Al; gyda’r dirywiad ym mrwdfrydedd ac elfen gomedi ei gymeriad wrth i’r ddrama ddatblygu yn arbennig o effeithiol.

Wrth ystyried yr actio a’r clownio, nid tasg hawdd ydy cynnal cymeriad a deialog mor gyflym a chymleth am gymaint o amser heb adael y llwyfan. Llwyddodd Owen Arwyn i gynnal a chreu cymeriad dwys ac aml ochrog anhygoel o ddiddorol drwy gydol y perfformiad, heb golli ffocws ar ddatblygiad ei gymeriad unwaith. Teimlaf fod Owen Arwyn wedi gwneud un o berfformiadau gorau ei yrfa fel “Handi Al”; ac am yr awr honno yn gwylio’r perfformiad yn Y Llwyfan nid Owen Arwyn roeddwn i’n ei weld, ond Handi Al a’i holl broblemau a’i ddyheuadau yn fyw o flaen fy llygaid.

            Mae Aled Jones Williams yn ddramodydd sy’n hawdd i’w gymharu â ‘Marmite’, gyda sawl drama a thema amlwg yn aml yn creu trafodaeth ddadleuol. Roedd y cyfeiriadau crefyddol o fewn strwythur y ddrama braidd yn rhy ddadleuol i mi a dwi’n sicr y bydd yr elfen yma yn creu cynnwrf mewn sawl cynulleidfa. Ond, rhaid cyfaddef i mi fwynhau’r ddrama fel cyfanwaith ac roedd y diweddglo yn uchafbwynt dramatig a dirdynnol iawn gyda’r actio a’r effeithiau technegol yn cyd-weithio i greu perfformiad hollol wefreiddiol. Unwaith eto, mae’r Theatr Genedlaethol wedi llwyddo i greu cynhyrchiad hollol wych sy’n werth ei weld.

Dafydd Llyr

Parhau i ddarllen

Glo Man: Diolchgarwch Capel Newydd

Yn ôl yr arfer bu plant ac aelodau Capel Newydd yn casglu pasta i’w danfon allan at anffodusion Rwmania, drwy law Val Newton. Mae Val yn wraig anhygoel, yn teithio droeon mewn cerbyd yn ystod y flwyddyn, I ddosbarthu nwyddau i’r tlawd yn Rwmania a Kosovo.
Mae hi hefyd yn derbyn rhoddion ar gyfer codi tai I deuluoedd anghenus yno, ac erbyn hyn, wedi llwyddo i ariannu dros gant ohonynt. Trosglwyddwyd swm anrhydeddus oddiwrth y capel hefyd ar gyfer y fenter yma.
Parhau i ddarllen

Glo Man: Stamp Nadolig

Llongyfarchiadau i Isabelle Duncan o Lanaman am dderbyn ei gwobr ar ôl ei llwyddiant mawr yn  nghystadleuaeth Dylunio Stamp Nadolig y Post Brenhinol. Derbyniodd y gystadleuaeth dros 240,000 o ddyluniadau gan blant ysgolion cynradd dros  Brydain.
Cafodd dyluniad Isabelle ei ddethol fel un o’r 12 ceisiadau terfynol yn y rhanbarth, ac felly yn un  i’r ynrychiolwyr o Gymru yn y gystadleuaeth.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Crwt o’r Betws yn ennill ei gap cyntaf i Gymru

Noson i’w chofio oedd hi i Rhodri Williams, mab i Alan a Launa o’r Betws pan enillodd ei gap cyntaf yn erbyn  Tonga nos Wener 22ain o Dachwedd. Wedi ei eni a’i fagi yn Waun Gron ond bellach wedi ymgartrefi yn Ffordd y Glowyr gyda’i bartner Jamie. Dechreuodd chwarae yn yr ysgol dan hyfforddiant  Mr Toni Williams a’i gefnogodd drwy’r blynyddoedd cynnar, cyn symud ymlaen i chwarae i dimau Ysgol Dyffryn Aman a Thîm Ieuenctid Rhydaman. Cafodd ei dalent ei adnabod a chyn bo hir roedd yn cynrychiolu timau dan 16, dan 18 a dan 20 Cymru. Yna, symudodd ymlaen i chwarae i dîm Llanymddyfri ac yna’r Scarlets cyn cyrraedd y brig i unrhyw chwaraewr rygbi sef cynrychiol ei wlad. Un peth doedd Rhodri  methu credu oedd y nifer a ddymunodd pob lwc iddo a dderbyniodd cyn y gêm a bod llond bws o gefnogwyr o’r Betws wedi teithio i Gaerdydd ar nos Wener i rannu ei lwyddiant. 
Yna wythnos yn ddiweddarach death Rhodri arno fel eilydd yn y gem rhwng Cymru ac Awstralia – Gobeithio mae’r capiau cyntaf o nifer fydd rhain.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Ysgol Cwmgors – Bore coffi macmillan

Cynhaliodd ysgol Cwmgors stondin gacennau ar gyfer Bore Coffi Macmillan a chodwyd £320. Dyma rhai or rhieni yn gwerthu teisennod. Parhau i ddarllen

Glo Man: Noson i Ferched

 

Yn ddiweddar roedd Menter Bro Dinefwr wedi trefnu noson i ferched. Nid Golff oedd ar feddyliau’r menywod wrth iddynt fynd I  glwb Golff Garnant ond SIOPA! Roedd yn noson hwylus iawn yn dechrau a sesiynau cyflwyno gan Golur Avon, Siop Olyv a golff i ferched. Ar ôl cymryd y wybodaeth i mewn roedd yn amser siopa a darganfod beth oedd ar gael gan y stondinau crefft. Pleser oedd gweld cymaint o ferched yn cefnogi’r noson. Hoffwn ddiolch i bawb a gyfrannodd i lwyddiant y noson ac edrychwn ymlaen at yr un nesaf! Does dim byd gwell na siopa, diod a chymdeithasu a ffrindiau mewn un lleoliad!

 

Parhau i ddarllen

Glo Man: Cwis, Cyri a Chips

Roedd pawb wrth eu bodd yn y cwis yng Nghlwb Rygbi’r Aman yn ddiweddar. Cafwyd llawer o gwestiynau diddorol gan y cwis-feistr Edwyn Williams yn cynnwys y rownd ‘Pwy di hwn?’ Braf oedd gweld wynebau newydd o’r Cwm yn mentro un o gwisiau enwog Edwyn!Allan o’r 7 tîm wnaeth cystadlu, y tîm a ddaeth i’r brig oedd Clwb yr Aman!Da iawn fechgyn a diolch i bawb a ddaeth i gefnogi’r noson, i Edwyn am Gwis arbennig unwaith eto ac i’r Clwb am lanw’n boliau â chyri a chips!

Parhau i ddarllen

Glo Man: J.A.M. i blant Rhydaman

Mae’r gair “JAM” wedi cymryd arno ystyr newydd sbon yn Rhydaman. Na, nid y peth melys yna sy’n cael ei roi rhwng bara menyn yw prif ystyr y gair bellach, ond enw ar glwb Cristnogol i blant sydd newydd gael ei lansio. Mae J.A.M. yn sefyll am “Joio A Moli” (neu yn Saesneg, “Jesus and Me”).

Yn dilyn misoedd o gynllunio a pharatoi gan gynrychiolwyr o eglwysi Rhydaman a’r cylch lansiwyd y clwb, sy’n darparu ar gyfer plant blynyddoedd 3 – 6, gan Eirian Wyn (“Rosfa”) ar Fedi 19eg, ac mae J.A.M. yn cyfarfod yn wythnosol yn ystod tymhorau’r ysgol yn Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman. Nod y clwb yn syml iawn yw cyflwyno neges efengyl yr Arglwydd Iesu mewn ffordd gyfoes a llawn hwyl.

Mae J.A.M. yn glwb cyfrwng Cymraeg ac mae’n cyfarfod ar nos Iau o 5:30 – 6:30 y.h. Yr arweinydd yw Lisa Jones ac mae yna groeso cynnes i blant yr ardal i fynychu’r clwb ac ymuno yn yr hwyl. Am fanylion pellach gellir cysylltu â Lisa ar 01269 820730 / liscymru@hotmail.com neuY Parchg. Emyr Gwyn Evans ar (01269) 831083 / emyrgwyn@btinternet.com

Parhau i ddarllen

Glo Man: Oedfaon Diolchgarwch Capel Gellimanwydd

Cynhaliwyd Oedfaon Diolchgarwch  Capel Gellimanwydd, Rhydaman ar ddydd Sul 20 Hydref. Oedfa deuluol oedd yn y bore gyda Hanes Noa yn thema. Roedd y plant i gyd wedi dysgu eu gwaith yn drylwyr a phob un yn cymryd at eu rhan yn broffesiynol.  Hyfryd oedd gweld y capel yn llawn o deuluoedd ifanc. Yn ystod yr oedfa roedd y plant yn dod ymlaen a chyflwyno bocsus esigidiau ar gyfer Operation Christmas Child.
 Wedi’r oedfa cawsom de parti fel rhan o’n dathliadau a diolch am y Cynhaeaf.

Yna yn yr hwyr cawsom oedfa ddiolchgarwch yr oedolion gyda anerchiad bwrpasol gan ein gweinidog a chyfraniadau gan yr aeoldau  gan gynnwys eitemau gan Gôr y Capel.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Neuadd y Pentre Tycroes

Rhaid canmol pwyllgor Neuadd y Pentref am ei ddyfal barhad a’i ddycnwch wrth drefnu gweithgareddau er mwyn cynnal yr adeilad ar ei newydd wedd. Dechreuwyd y tymor gyda chyngerdd gan Gôr Meibion Dyffryn Aman o dan arweiniad Ian Llywelyn gyda rhai artistiaid. Canol Hydref death Parti’r Efail o Efailisaf ger Pontypridd i ddiddanu. Sefydlwyd y parti ddeunaw mlynedd yn ôl er mwyn cystadlu yng Ngŵyl Cerdd Dant Pen-y-bont ar Ogwr. Maent yn cystadlu yn gyson ac wedi cael llwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn yr Ŵyl Gerdd Dant. Cafwyd noson arbennig yn eu cwmni gyda Gwyn Hughes Jones, Y Barri (cyn gynhyrchydd ‘Pobol y Cwm’, ‘Y Palmant Aur’, a.y.y.b.) yn cyflwyno. Cafwyd ganddynt amrywiol eitemau o emynau i gerdd dant. Mrs Menna Thomas oedd yr arweinydd ac felly ers sefydlu’r parti. Cyflwynwyd y parti gan y Cynghorwr Sir Callum Higgins a Bobi Jones, Llywydd Llywodraethwyr Ysgol y Pentre, oedd llywydd y noson.

                Ym mis Tachwedd disgwylir parti o chwiorydd o dan ofal June Ashton Mears, Pontardawe i gyflwyno Noson Fictorianaidd. Bydd hon yn noson wahanol i’r arfer. Ceir ynddi hanes a gwybodaeth am ddillad y cyfnod. Gobeithir am gynulleidfa deilwng i’r noson honno eto.

Parhau i ddarllen

Glo Man: DATHLU CAN MLYNEDD A HANNER O ADDYSG YN NHYCROES

Nos Fercher, Medi 16eg cynhaliwyd cyfarfod arbennig yn Eglwys Sant Edmwnd, Tycroes i ddathlu can mlynedd a hanner o addysg ym mhentref Tycroes. Llywyddwyd gan Ficer y Plwyf, y Parch. Dennis Baxter, ac fe gymerwyd rhan yn y darlleniadau gan Mrs Aenid Davies yn Gymraeg a Mr Howard Thomas yn Saesneg. Cynorthwywyd wrth yr organ gan Mrs Eirwen Thomas, Llanedi. Yn bresennol hefyd roedd pennaeth newydd Ysgol Tycroes, Mr Elfed Wood, ynghyd â’r cyn-brifathrawes, Mrs Rosemary Wallace. Cafwyd hanes diddorol yr Ysgol ‘National’ gyntaf gan Mr Peter Roderick, Tycroes, mab ail brifathro’r ysgol, Mr W.E. Roderick. Dyma rhai o’i sylwadau:

                                   

 

Neuadd yr Eglwys – Lleoliad yr Ysgol Gyntaf yn Nhycroes

 

Sefydlwyd yr Ysgol ‘National’ yn Nhycroes yn 1863 (Neuadd yr Eglwys heddiw) ac fe dderbyniwyd ei disgyblion cyntaf ar Fedi’r 16eg y flwyddyn honno. Naw oedd yn bresennol ar y dechrau ond erbyn dechrau Tachwedd roedd yno 50 o ddisgyblion ac fe aeth y rhif i fyny i 83 erbyn dechrau 1864. Erbyn Gorffennaf 1864 roedd cant o ddisgyblion yn mynychu’r ysgol.

Gydag ysgol cyfagos yn cau tyfodd yr ysgol yn gyflym a bu rhaid ehangu’r adeilad ac fe dderbyniwyd grant o £33-18-0 i gwblhau’r gwaith. Ond erbyn 1871 roedd 159 o ddisgyblion yn yr ysgol a bu rhaid eto cael ystafelloedd a llyfrau ychwanegol i gwrdd â’r gofyn ac fe dderbyniwyd grant o £79-15-0. Erbyn 1874 roedd 224 o blant ar y gofrestr. Roedd y wasgfa yn fawr a dim lle i droi a bu, oherwydd hynny, rhaid gwrthod derbyn plant o Landybïe. Disgynnodd y gwaith o addysgu nifer mawr o blant ar ysgwyddau’r prifathro, dau athro profiadol ac un disgybl-athro. Gan mai Ysgol yr Eglwys ydoedd byddai offeiriadon yn ymweld yn gyson â’r ysgol ac yn arholi’r disgyblion yn enwedig yn eu gwybodaeth o’r ysgrythur. Byddai’r ysgol yn cau adeg achlysuron arbennig yn y pentref – diwrnodau ffair a gwyliau’r eglwys a’r capeli.

Ymddeolodd y prifathro cyntaf, Mr Morgan Jones, ar ôl 43 mlynedd o wasanaeth, ar Fedi’r 22ain, 1922 ac fe’i ddilynwyd gan Mr W.E. Roderick. Yn 1922 caewyd yr Ysgol ‘National’ yn Llanedi gyda’r disgyblion yn cael eu cludo i Dycroes. Caewyd yr Ysgol ‘National’ yn Nhycroes ar Ebrill 30ain, 1928. Erbyn heddiw mae plant y pentref yn derbyn eu haddysg mewn ysgol fodern ysblennydd ar Heol Pontarddulais Parhau i ddarllen

Glo Man: Hydref yn Henffordd

Cafodd Côr Meibion Llandybie a’u ffrindiau benwythnos i’w gofio yn y Gororau ddiwedd mis Hydref. Gyda thywydd hydrefol hyfryd, a’r wlad yn edrych ar ei gorau yng ngwisg yr Hydref ‘doedd dim esgus i beidio â mwynhau. Yr oedd y Côr yn aros mewn gwesty moethus ar gyrion Henffordd yng nghanol perllannau â oedd yn plygu i’r llawr o dan bwysau ffrwythau’r cynhaeaf.
Ymwelodd y Côr â dinas Henffordd ac un o drefi mwyaf prydferth Prydain, sef Llwydlo. Hyfryd oedd gweld pawb yn mwynhau y gwmniaeth a rhaid diolch yn fawr i Mr Albert Davies, Rhydaman am drefnu’r cwbl.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Eisteddfod Calfaria Garnant

Hyfryd oedd gweld cymaint o blant Ysgol y bedol yn cystadlu yn Eisteddfod Calfaria Garnant yn ddiweddar. Roedd y safon yn uchel iawn fel arfer. Dyma’r plant buddugol ynyy cystadleuthau llefaru, canu, offerynol ac unawd piano.: Megan Davies, Tai Cousins, Tyler Francis, Rebecca Garton, Seren Davies, Elsie Taylor, Zayra Dungey a Hannah Rees. Llongyfarchiadau I bawb a gymerodd rhan.

Bu Eisteddfod flynyddol Calfaria, yn llwyddiant mawr eleni eto a daeth llu o blant  i gystadlu ar y canu, adrodd a chwarae offerynau .   
Yn yr Adran Agored gwelwyd cystadleuwyr o Gaerdydd, Saron, Llangeler, Llandeilo, Clydach a Rhiwfawr.  Y Beirniad Cerdd oedd Mrs Davida Lewis, Abertawe a Mrs Jane Altham-Watkins, Glais ar yr Adrodd  gyda Mrs Gloria Lloyd, Rhydaman, a fu’n  gyfeilydd selog dros y blynyddoedd, yn cyfeilio unwaith yn rhagor eleni.  Yn arwain roedd Mr John Vince Williams, y Garnant, ynghyd â  Mrs Jane Cousins, heb anghofio am Mr Dewi Davies wrth y drws.  Diolch hefyd i’r Chwiorydd a fu’n brysur tu hwnt yn gwneud yr ymborth mwyaf bendigedig.  Dymuna’r pwyllgor gydnabod pawb a wnaeth gyfranu yn dda tuag at yr achlysur arbennig hwn ac hefyd am y gefnogaeth sydd yn dod i’w rhan yn  flynyddol i sicrhau fod yr Eisteddfod yn parhau.  Cyflwynwyd gair o werthfawrogiad a rhodd ar ran Cyngor Tref Cwmaman gan y Cynghorwr Dafydd Wyn, Maer Cwmaman eleni a chafwyd geiriau pwrpasol iawn ganddo yn dymuno pob llwyddiant i’r Eisteddfod yn y dyfodol.

 

Parhau i ddarllen

Glo Man: Ymweliad Henson y Draenog.

Llongyfarchiadau i blant Blwyddyn 2 Ysgol Gwaun Cae Gurwen ar lwyddo yn eu hyfforddiant diogelwch ar y ffordd fawr, Kerbcraft. Daeth Henson y Draenog i wasanaeth yr ysgol er mwyn gwobrwyo’r plant gyda thystysgrifau a bag o adnoddau arbennig.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Glo Man 2013-11-09 08:56:00

Mae Ysgol Gymraeg Gwaun-Cae-Gurwen wedi bod wrthi’n trefnu ymweliadau’n ddiweddar yn dilyn llwyddiant derbyn cymorthdal, “Cysylltu Dosbarthiadau,” gan y Cyngor Prydeinig.
Tua canol mis Medi, aeth Mr Morgan a Mr Evans ar ymweliad ag India fel rhan o’r trefniadau a chawsant flas mawr arni.
Roedd safonau disgyblaeth ac ymroddiad y plant a’r athrawon yn yr ysgol yn Chennai yn arbennig, ond roedd tlodi i’w weld hefyd y tu allan i’r ysgol ac ar y strydoedd.
Torcalonnus oedd gweld plant yn begian a chanfod nad yw 3 o bob 10 plentyn yn derbyn unrhyw fath o addysg o gwbl yn Chennai. Mae’n agoriad llygad gweld a gwerthfawrogi yr hyn sydd gennym a’r hyn sydd ar gael ar ein cyfer.
Rydym yn bobl ffodus ofnadwy.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Sialens technoleg F1 mewn ysgolion

Llongyfarchiadau i dîm o Ysgol Gynradd Tycroes ar ddod yn bencampwyr cenedlaethol ‘F1 in Schools Technology Challenge’. I ddod yn fuddugol fe wnaeth y tîm a elwyr eu hunain yn ‘Tycroes Split Second Team’orchfygu 26 ysgol arall. Fel rhan o’r wobr aethpwyd â’r tîm i Silverstone lle y cyfarfyddont Bernie Ecclestone, pennaeth tîm rasio ‘Formula One’, a James Button, rasiwr.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Ffon Hoci Aur

Llongyfarchiadau i mia Owen sydd y person ifancaf i’w gael ei dewis i chwarae i dim uwchradd Ysgolion Sir Gaerfyrddin. Mia yw’r disgybl cyntaf o flwyddyn 7 i chwarae dros y sir, fel arfer mae angen bod yn o leiaf blwydydn 8.

Mae Mia wedi chwarae dwy waith dros y sir a sgorio ym mhob gem. Yng nghystadleuaeth  sirol y flwyddyn diwethaf  roedd Mia yn chwarae i Ysgol Maes yr Yrfa a sgoriodd 15 gol. Daeth yr ysgol yn ail yn y twrnament.

Yn y llun gwelir Mia yn derbyn y Ffon Hoci Aur am y chwaraewr gorau yn y twrnament gan Rae Ellis, sy’n aleod o dim hoci  Rhyngwladol Cymru.

Mae Mia bellach ym mlwydydn 8 yn Ysgol maes y Gwendraeth ac yn chwarae hoc i dimau hoci dan 13 a 15 Teigrod Tywi.

Mae’n ymddangos bod gan mia ddyfodol disglair ym maes hoci a dymunwn pob llwyddiant iddi.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Hwyl a chyffro’r mabolgampau

Un o brif ddigwyddiadau cymdeithasol y flwyddyn I nifer o Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol Sir Gaerfyrddin yw’r mabolgampau blynyddol. Unwaith eto eleni daeth cannoedd ynghyd i gefnogi’r fenter.
Trefnwyd dwy noson ranbarthol gyda’r ddau gyntaf ym mhob cystadleuaeth yn ennill yr hawl i gymryd rhan yn rowndiau terfynol y Sir. Bu Ela, Sara a Tomos, Ysgol Sul Capel Newydd yn llwyddiannus yn y rownd derfynol a gwelir nhw yn y llun gyda’u tystysgrifau a medalau.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Ysgol Maes y Gwendraeth

roedd hi’n ddechrau newydd sbon i un ysgol ym Mro Dinefwr ym Mis Medi.

Yn sgil yr ail-drefnu addysg yn Ninefwr, fe agorodd ddrysau ysgol newydd Maes y Gwendraethar Fedi’r 4ydd . Dyma ddechrau ar gyfnod hanesyddol a chyffrous o ran addysg Gymraeg yr ardal, gyda Maes y Gwendraeth yn cael ei hadnabod fel ysgol benodedig Gymraeg gyntaf Dinefwr.

Mae’r ysgol yn gartref i 911 o ddisgyblion gyda 150 yn y chweched dosbarth.Gyda’r bathodyn a gwisg newydd, mae’r ysgol, yn ddisgyblion a staff, yn benderfynol o gynnal a chodi safonau a fflam cymreictod – elfen a fodolai eisoes yn Ysgol Maes-yr-yrfa.

Yn ôl y Pennaeth, Mr Iwan Rees “mae sefydlu  Ysgol Maes y Gwendraeth yn gyfnod hanesyddol i addysg gymraeg, yn Ninefwr ac yn Nghymru, a gyda disgwyliadau uchel gallwn sicrhau bydd pobl ifanc yr ardal yn cael y ddarpariaeth addysgol orau posib a fydd yn rhoi y dechreuad gorau idynt mewn bywyd

Yn sicr, mae Ysgol Maes y Gwendraeth yn bederfynol o adeiladu ar sylfeini cadarn a chymreig ysgol Maes-yr-yrfa a chynnig cartref clud, diogel i’w disgyblion gan roi cyfle i bob unigolyn ragori mewn amrywiaeth o feysydd eang.

Fel rhan o ddathliadau’r sefydlu, bydd Noson Agored yn cael ei threfnu i rieni a chenhedlaeth newydd Maes y Gwendraeth ar Hydref 8fed 2013 ac yna ym mis Tachwedd (18fed i’r 20fed), cynhyrchiad o’r sioe gerdd enwog gymreig, Nia Ben Aur.

 

Yn unol ag arwyddair yr ysgol, ein nôd yw hyrwyddo

Cyfoeth Bywyd Addysg

Parhau i ddarllen

Glo Man: Taith gerdded yn ôl i Ddoe

Roedd Canolfan y Mynydd Du Brynaman yn dathlu digwyddiad mawr yn ddiweddar, sef Taith Gerdded yn ôl i ddoe a oedd yn rhoi dehongliad o fywyd a diwylliant dros y blynyddoedd yn yr ardal.

Lansiwyd y digwyddiad gan yr Aelod Seneddol lleol, mr  Jonathan Edwards mewn Jambori, yn adlewyrchu treftadaeth gyfoethog yr ardal. I ddechrau’r dathliadau gorymdeithiodd plant yr ysgol gynradd leol mewn gwisgoedd traddodiadol gyda Band Cyhoeddus Ystradgynlais i’r ysgol wreiddiol sydd bellach yn gartref i Ganolfan Mynydd Du.

Uchafbwynt y diwrnod oedd dadorchuddio murlun newydd sy’n crynhoi treftadaeth Brynaman gan Mr Roy Noble. Mae’r murlun a gafodd ei greu gan y grŵp celf cymunedol gyda chymorth yr artist lleol SueCrossman-Jones. Mae’n cael ei arddangos yn barhaol yn y Ganolfan

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawra daeth y gymuned leol yn llu i ddathludiwrnod i’w gofio a hoffai staff y Ganolfan ddiolch i bawb am eu cefnogaeth.

 

Parhau i ddarllen

Glo Man: Arctic Star – Lesley Walton Davies

Hir yw pob aros a hynny a fu’n wir i arwyr yr ‘Arctic Convoy’. Arhosiad o saith deg o flynyddoedd cyn cydnabod eu gwasanaeth a’u haberth yn y man mwyaf dieflig yr Ail Rhyfel Byd ac wele Les Davies sy’n 92 oed yn cael ei anrhegu â medal yr ‘Arctic Star’

Ganwyd Les yn y flwyddyn 1920, yn y cartref yn Fenton Terrace ac yno mae ei chwaer, Clarice Elizabeth Esther Phillips, sy’n gant oed, yn byw o hyd. Wedi ei addysg yn yr Ysgol Ramadeg Dyffryn Aman dechreuodd weithio fel clerc gyda’r Bwrdd Glo.

Glaslanc pedair ar bymtheg oed oedd Les pan ddaeth yr alwad i ymuno yng Ngwasanaeth Cenedlaethol yr Ail Ryfel Byd. Wedi cyfnod o ymarfer yn Tortworth Court sydd rhwng Bryste a Chaerloyw death yr alwad iddo ymuno â’r Llynges ac i hwylio ar y ‘Kiwi’i Seland Newydd. Cyn ymadael galwodd gŵr a gwraig o’r Betws â’i gartref gan ofyn a fyddai Les yn barod i alw heibio i weld eu mab Michael Vincent a oedd yr adeg honno yn Ficer yn Hamilton. Daeth y cyfarfyddiad hyn i fod yn hollol annisgwyl pan yn cerdded y stryd fawr yn Auckland.

Treuliodd Les dwy flynedd yno yn cyflawni y gwaith pwysig o geisio dehongli ‘codes’ y gelyn. Oddi yno hwyliodd Les i fyny i Fôr yr Arctic gan gario allan y gwaith tyngedfennol bwysig trwy gario nwyddau amhrisiadwy i wledydd Rwsia a Scandinafia drwy foroedd bâs a pheryglus rhwng yr Arctic a chyrchfan yr Almaenwyr yn Norwy. Dyma’r fan a ddisgrifiwyd gan Winston Churchill fel y gwaethaf a’r mwyaf peryglus yn y byd. Er holl drafferthion gyda’r gelyn mae’n debyg mai y tywydd oer, rhewllyd oedd y gelyn pennaf a’u hwynebau. Y mae gan Les yn ei feddiant lun o’i long yn yr Arctic wedi ei gorchuddio yn llwyr â rhew trwchus. Gwelodd Les llawer i long yn cael ei suddo a’r morwyr yn trengid mewn ychydig eiliadau ar ôl cyffwrdd  â’r dŵr oer, oer.

Yn 1946 dychwelodd yn iach i’w gartref a’i deulu diolchgar ac fe ailgydiodd yn ei swydd gyda’r Bwrdd Glo. Yn ei amser hamdden hoffai chwarae criced, pêl-droed a rygbi. Treuliodd amser yn chwarae biliards a snwcer yn yr Arcade yn Rhydaman ac yn ystafell llofft y siop ‘Star Supply Stores’. Llwyddodd i ennill cystadleuaeth snwcer a derbyniodd ‘cue’ mewn câs hardd. Daeth llwyddiant hefyd i’w dîm a rhaid oedd coffau’r achlysur drwy dynnu llun a hynny ar y Sul. Perodd hyn dipyn o ofid a phan oeddent ar dynnu’r llun gwaeddodd un hen wag, ‘Mae Bob Ellis yn dod’ (sef ei weinidog). Gwasgarodd pawb.

Y bennod nesaf yn ei fywyd oedd cyfarfod ag Olga, ei gariad o’r Betws. Fe’i priodwyd yn 1949 a byw yng nghartref ei rhieni. Ganwyd dwy ferch iddynt, Wendy ac Yvonne

Bu canu yn rhan anatod o fywyd Les a’i deulu. Fe’i etholwyd yn Flaenor yng Nghaersalem a oedd dan weinidogaeth y Parch. Robert Ellis bryd hynny. Ef hefyd oedd codwr canu yr eglwys. Mae’r talent a’r diddordeb mewn miwsig yn rhedeg drwy’r teulu. Ei ŵyr Aled yn aelod o gôr ‘Only Men Aloud’ ac erbyn hyn yn arweinydd ‘Only Boys Aloud’.

Symudodd Les a’i briod i fyw yn Heol Penygarn a bu’r ddau yn ffyddlon a theyrngar i’r achos yng Nghaersalem ac er bod ei iechyd yn fregus fe welir y pâr yn gyson yno bob Sul.

Dyn tawedog ac addfwyn yw Les ac mae’n datgan bod derbyn y wobr yn ffaith bod ei gyfoedion a gyflawnodd yr aberth fwyaf trwy rhoi eu bywyd dros eraill, wedi cael eu cydnabod – er yn hwyr y dydd. Wrth edrych yn ôl dros ei flynyddoedd yn yr Arctic, amser a oedd yn peri gofid i’w deulu, daliodd Les yn dyn yn ei gred bod Duw gydag ef ar ei fordeithiau – y gred honno a’i cadwodd pan oedd pethau are eu gwaethaf.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Lleisiau’r Cwm

Yn ddiweddar wnaeth aelodau o Gôr Merched Lleisiau’r Cwm gymryd rhan yn y râs am fywyd. Wnaeth  Delyth Goodfellow, Marian Carthew a Catrin Hughesgodi dros £450 o bunnoedd yn rhedeg yn y Râs am Fywyd, Museum Green Abertawe ddiwedd Gorffennaf. Bydd yr elw yn mynd tuag at Cancr.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Gweithred da

Yn dilyn damwain, tra’n beicio o Langadog i Frynaman ar y Mynydd Du cafodd Guto Evans gymorth gan Ambiwlans Awyr Cymru. Wedi cyfnod byr iawn yn Ysbyty Treforys penderfynodd Guto, gynt o Heol Betws ac yn saer gyda chwmni T.R.J., Betws, fynd ar daith noddedig, er budd yr elusen. Y bwriad filltiroedd mewn 24 awr – y beiciwr cyntaf i gyflawni yr hyn a elwir y “Merlin Ride” a hynny mewn diwrnod.
Ym mis Mehefin 2011 bu’n beicio 400 milltir o Dyddewi i Lowestoft a chodi £3,000 i’r elusen, a do, cyflawnodd y “Merlin Ride” a chodi cannoedd yn ychwanegol i Ambiwlans Awyr Cymru. Erbyn hyn, mae Anita, gwraig Guto, hefyd yn cadw cwmni iddo ar deithiau llai uchelgeisiol: tua 50 milltir. Dymuniadau gorau i’r ddau ohonynt yn eu hymdreichion at achos mor deilwng
.

Parhau i ddarllen

Glo Man: organised Kaos

Bu Nicola Hemsley yn siaradwraig wadd yn Noson Goffi yn Hermon, nos Fawrth y 10 Medi. Cafwyd cyflwyniad diddorol iawn ganddi am ei gwaith yn cynnig cyfleuon i pobl ifanc yr ardal i ddysgu sgiliau syrcas ac mae llwyddiant y fenter yma wedi bod yn aruthrol. Mae’r grwp yma yn anabyddus drwy Brydain ac yn rhannau eraill o Ewrob a’r Byd!
Mae’r grwp wedi cael gwahoddiad i sawl gwlad yn cynnwys China i arddangos sgiliau arbennig iawn, sgiliau a gafodd eu cyflwyno a’u meithrin mewn Neuadd Eglwys fechan yng Ngwaun Cae Gurwen.
Mae Nicola yn gwneud gwaith arbennig a gwerthfawr iawn yn rhoi cyfle i ieuenctid ymddiddori ac arbenigo mewn sgiliau syrcas ac mae’r ganolfan ar agor bob nos o’r wythnos yn ogystal å’r penwythnos pryd bydd y grˆwp yn cael gwahoddiad i berfformio mewn gweithgaredd arbennig ar hyd a lled y wlad.
Agorwyd llygaid nifer yn ystod y noson wrth iddynt sylweddoli gymaint o bobl ifanc sydd yn rhan o’r cwmni. Mae Nicola yn barod i gynnig croeso i unrhyw un sydd am droi mewn i weld y grˆwp wrth ei gwaith.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Glo Man 2013-09-29 22:41:00

 
Mae wastad diddordeb mawr yng nghystadleuaeth Cwpan Denman, sef cystadleuaeth Undeb yr Annibynwyr ar gyfer ysgolion Sul Cymru. Yr her eleni oedd creu baner ar y thema “Stori Fawr Duw”. 

Ysgol Sul Gellimanwydd, Rhydaman ddaeth yn fuddugol. Yn y llun mae rhai o blant yr ysgol Sul yn arddangos y gwpan gyda’r faner yn y cefndir. Yn ogystal ac ennill y cwpan derbyniwyd siec o £200 a fydd yn cael ei ddefnyddio at waith yr ysgol Sul.

Mae’r Ysgol Sul wedi ail ddechrau ac mae croeso i bawb ymuno a ni ar fore Sul yn Neuadd Gellimanwydd

Parhau i ddarllen

Glo Man: Bwrlwm Bro

Cynhaliwyd Bwrlwm Bro Ysgolion Sul cylch Dyffryn Aman  yn Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman ar Dydd Sul 23 Mehefin. Prif bwrpas yr achlysur oedd calonogi a sbarduno gwaith yr Ysgolion Sul trwy roi cyfle llawn hwyl i blant ddysgu a chymdeithasu yng nghwmni ei gilydd.

 Trefnwyd gemau a gweithgareddau o gwmpas “Sacheus: Y Bos Bach.” Cafwyd llawer o hwyl yn dysgu am y lleidr diegwyddor hwn wnaeth newid yn llwyr ar ôl iddo gwrdd gyda Iesu. Dysgwyd bod Iesu Grist yn parhau i newid bywydau a’i fod am i ni, fel Sacheus, ei dderbyn fel ffrind i’n bywydau.

Y nod oedd gwneud yr Ysgol Sul yn achlysur llawn hwyl, heb golli golwg ar y prif bwrpas o gyflwyno efengyl Iesu Grist mewn ffordd syml, ddealladwy a pherthnasol ar gyfer heddiw. Hyfryd oedd gweld yr Ysgolion Sul yn dod at ei gilydd a’r neuadd yn llawn a’r plant yn cael cymaint o hwyl yng nghwmni eu gilydd.

Parhau i ddarllen

Glo Man: Glo Man 2013-09-17 21:56:00

Bu dros fil o bobl a sefydliadau lleol yn gorymdeithio drwy dref Caerfyrddin dydd Sadwrn, 29 Mehefin, wrth i seremoni Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr gael ei chynnal yn y dref.  Daeth cannoedd yn fwy o bobl i Gaerfyrddin i fwynhau’r seremoni a’r diwrnod o adloniant i’r teulu, wrth i bawb ddathlu dyfodiad y Brifwyl i’r sir ym mis Awst y flwyddyn nesaf.

Bu Gorsedd y Beirdd yn gorymdeithio drwy’r dref cyn cynnal y seremoni Gyhoeddi ym mharc y dref ac roedd y seremoni eleni’n arwyddocaol, wrth i Archdderwydd newydd gael ei hurddo i’r swydd.  Dyma’r tro cyntaf erioed i ferch ddal swydd yr Archdderwydd, gan dorri ar draddodiad cannoedd o flynyddoedd, a  bydd yr Archdderwydd Christine yn gyfrifol am yr Orsedd a’i seremonïau am y tair blynedd nesaf.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr ar y Meysydd Gŵyl, Parc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli, o 1-9 Awst y flwyddyn nesaf.  Am fwy o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.org.uk.

Parhau i ddarllen

Glo Man: HALEN Y DDAEAR

Alwyn Humphreys yn cyflwyno’r plat Halen y Ddaear i Hefin Williams
S

yrpreis cwbl annisgwyl ond cwbl haeddiannol oedd ymweliad Alwyn Humphreys â chriw teledu y rhaglen ‘Prynhawn Da’ â Cylch Cinio Rhydaman i gyflwyno i Hefin Williams, Trysorydd y Cylch Cinio, plâc Halen y Ddaear am ei wasanaeth enfawr i fudiadau ac yn y gymuned ar hyd y blynyddoedd.

Brodor o Flaenau Ffestiniog yw Hefin ac mae wedi treulio ei oes ym myd y bancio ac wedi gwasanaethu mewn llawer ardal ar hyd a lled Cymru. Cyn ymddeol ef oedd rheolwr Banc y Midland (HSBC heddiw) yn Rhydaman. Mae Cymru, ei hiaith a’i diwylliant yn agos iawn at ei galon. Mae yn eisteddfodwr cyson a bu yn drysorydd ar Bwyllgorau Apêl yn Rhydaman adeg Eisteddfod Genedlaethol Bro Dinefwr a Llanelli ac hefyd adeg Eisteddfod yr Urdd yn Llanelli. Mae yn aelod gweithgar o Gylch Cinio Cymraeg Rhydaman ac wedi bod yn drysorydd am y ddeng mlynedd ar hugain diwethaf. Mae hefyd yn aelod ffyddlon o Gymdeithas y Rotari ac wedi bod yn gyfrifol am godi miloedd o bunnoedd tuag at achosion da. Mae yn gyn-lywydd ac yn gyn-drysorydd o’r Rotari ac ef sydd yn gyfrifol ers blynyddoedd lawer am gasglu hysbysebion i rhaglen swmpus y carnifal blynyddol. Mae yn hoff iawn o’r ddrama ac fe’i welir yn gyson yn Theatrau Sir Gâr a Theatr y Grand yn Abertawe. Mae canu hefyd yn hoffter ganddo ac mae yn aelod ffyddlon a gweithgar o Gymdeithas Gorawl Rhydaman. Fe’i welir yn gyson ar y Sul yn addoli ym Methani, Rhydaman.

Parhau i ddarllen

Glo Man: SESIYNAU DYSU O BELL – CAEL BLAS AR DDYSGU YN Y COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL

Bydd dau o feibion Rhydaman yn cymryd rhan flaenllaw ym mis Medi eleni yn un o fentrau newydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sef y Cynllun Dysgu o Bell. Bydd Stephen Rees, a faged yn Rhydaman ac a addysgwyd yn Ysgol Gyfun Dyffryn Aman ac yng Ngholeg Selwyn, Caergrawnt, yn trafod ein traddodiad gwerin mewn cerddoriaeth (‘Hen Alawon Newydd: Adfywiad(au) Cerddoriaeth Werin Cymru’). Tra bydd Dr Gethin Thomas, un arall o feibion sir Gâr a faged yn Rhydaman ac a addysgwyd yn Ysgol Maes yr Yrfa ac ym Mhrifysgol Bangor yn trafod un o feysydd Sŵoleg, sef ecoleg parasitau a’u horganebau lletyol. Mae Gethin yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe ym maes Sŵoleg

Mae Stephen yn hen law ar ddarlithio a bu’n dysgu nifer o bynciau amrywiol ym Mhrifysgol Bangor ers rhai blynyddoedd: o ganeuon y bymthegfed ganrif i bedwarawdau Beethoven. Er 2010 bu Stephen yn Gydlynydd Cerddoriaeth Academaidd i’r Coleg Cymraeg, gyda’r nod o gyfoethogi ac ehangu’r ddarpariaeth gerddorol cyfrwng Cymraeg mewn addysg uwch yng Nghymru. Yn ei oriau hamdden mae’n berfformiwr profiadol ac yn aelod o’r grwpiau gwerin Ar Log a Crasdant.

Bydd y ddau ymhlith criw o ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg a fydd yn annerch cynulleidfa genedlaethol drwy’r cyswllt fideo yn ystod ail wythnos lawn mis Medi eleni: sef prynhawn dydd Mercher (11 Medi), nos Iau (12 Medi) a bore dydd Sadwrn (14 Medi). Dewch naill ai i Stiwdio’r Coleg Cymraeg yng Nghaerfyrddin neu i Stiwdio’r Coleg Cymraeg yn Abertawe i glywed Stephen neu Gethin.

 

Prif nod y sesiynau hyn ym mis Medi yw cynnig blas i oedolion o bob oed ac o bob cefndir ar y cyfleon newydd ac arloesol sydd ar y gweill gan addysg uwch i’w gynnig drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y Cynllun Dysgu o Bell yn dechrau’n swyddogol ym mis Medi 2014 felly mae digon o amser gennych i brofi beth sydd ar gael. Bydd cyfranwyr o brifysgolion Aberystwyth, Bangor, Abertawe a Chaerdydd yn cymryd rhan.

Os ydych chi yn chwilio am her newydd neu’n dymuno dilyn un o’ch diddordebau, neu efallai eich bod am wella eich sgiliau ar gyfer byd gwaith, dyma gyfle ardderchog ichi ddysgu yn eich amser eich hunan, wrth eich pwysau, yn eich cartref eich hun ac yn eich iaith eich hun. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw awydd i ddysgu, cyfrifiadur a chyswllt band eang (broadband) â’r we. Bydd dewis eang iawn o feysydd ar gael pan fydd y cynllun hwn yn dechrau’n swyddogol ym mis Medi 2014 a bydd darlithwyr o brifysgolion ledled Cymru yn cynnig pynciau difyr a defnyddiol. Felly ewch i’r wefan (colegcymraeg.ac.uk/dysguobell) i weld a oes rhywbeth o ddiddordeb ichi.  Ac os ydych ar y we man a man ichi lenwi ein holiadur cryno a di-lol i gael cyfle i ennill gwobr (£75).

Ni chodir tâl o gwbl am y sesiynau blasu ym mis Medi eleni felly does dim byd i’w golli. Dewch draw i gael paned ac i weld a chlywed beth sydd gan addysg uwch i’w gynnig ichi ac i gwrdd â phobl sy’n rhannu’r un diddordebau â chithau. I gadw lle cofrestrwch nawr: dysguobell@colegcymraeg.ac.uk (Dr Owen Thomas neu Lowri Morgans:  01970 628474). I gael y manylion llawn am gynnwys a threfniadau’r sesiynau blasu ewch i: colegcymraeg.ac.uk/sesiynaublasu

 

Parhau i ddarllen