Archives: edwyn williams

Glo Man: FACEBOOK a TWITTER

NID YW’R DUDALEN HON YN CAEL EI DIWEDDARU’N GYSON BELLACH – YN HYTRACH EWCH I’N TUDALEN FACEBOOK NEU TRYDAR  https://www.facebook.com/glo.man.37https://twitter.com/PapurBroGloMan(Beth am ddod yn ffrind ar Facebook a’n dilyn ar Trydar. ) Parhau i ddarllen

Glo Man: COFIWCH BRYNU EICH COPI

Glo Man: CYFARFOD BLYNYDDOL

Annwyl Gyfaill,

Cynhelir cyfarfod blynyddol Glo Mân ar Nos Lun  21Gorffennaf am 7.00 yn Neuadd Capel Gellimanwydd.


 

Gobeithio bod y dyddiad yn gyfleus i chi ddod atom i drafod a threfnu Glo Mân am flwyddyn arall. Cofiwch trwy eich cefnogaeth chi mae’r papur bro wedi llwyddo dros y blynyddoedd.

 

Yn gywir


Edwyn

Ysgrifennydd

AGENDA

Croeso

 1. Ymddiheuriadau 
 2. Cofnodion y cyfarfod diwethaf
 3. Materion yn codi
 4. Adroddiad y Trysorydd
 5. Ethol swyddogion
 6. Cynnwys a threfn paratoi’r papur a dewis Golygyddion
 7. Dulliau codi arian

 • Calendr

 • Nawdd Cynghorau Cymuned

 • Unrhwy ddull arall

 • Unrhyw Fater Arall
 • Tynu Clwb Cant
 • Parhau i ddarllen

  Glo Man: Adroddiad yr Urdd Gorffennaf 2014 – Bro Glo Man

  Mae’r Urdd wedi bod yn brysur iawn ers mis Medi yn cynnal amryw o weithgareddau i blant o bobol ifanc yr ardal.
  Cynhelir sawl diwrnod o chwaraeon cynradd, gyda sawl ysgol o Gylch Aman yn cystadlu. Buont yn cystadlu mewn twrnamentau Pêl droed, Rygbi, Gymnasteg, Gala nofio a Phêl Rwyd dros dymor Hydref, gyda sawl unigolyn yn cynrychioli’r rhanbarth yn Genedlaethol. Braf oedd gweld sawl aelod o Ysgol Dyffryn Aman yn y Gala Nofio uwchradd, a diolch hefyd i’r disgyblion ddaeth i wirfoddoli ar y diwrnod.  
  Braf oedd gweld cynifer yn cystadlu yn yr Eisteddfod gylch yn Ysgol Dyffryn Aman nôl ym mis Mawrth, gyda’r buddugwyr yn cynrychioli cylch Aman yn Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin. Yna yn y genedlaethol, teimlwyd balchder mawr wrth yr aelwyd ac ysgolion y cylch ar lwyfan y brifwyl! Gwelwyd Ysgol Gynradd Rhydaman yn cipio’r ddwy wobr gyntaf, dwy ail wobr ac un trydedd. Ysgol Dyffryn Aman yn cael ail wobr drwy Osian Clarke ar yr Unawd Bechgyn Bl.7-9 ac buodd Adran/Aelwyd Penrhyd, yn brysur iawn hefyd adeg Eisteddfodau  gyda’r grwpiau dawns ag  unigolion yn cipio pedwar gwobr gyntaf, dwy ail wobr ac un trydedd wobr. Unwaith eto, hoffem longyfarch pob un wnaeth gystadlu, a diolch i’r athrawon a hyfforddwyr am roi ei hamser i’w dysgu.
  Cafwyd sawl taith i atyniadau amrywiol fel Alton Towers, Oakwood, Disney ac Abertawe gyda phlant a phobol ifanc yr ardal yn cael cyfle i fwynhau a phrofi pethau newydd. Fe aeth sawl ysgol gynradd ynghyd am gyfnodau preswyl yng Ngwersyll yr urdd Llangrannog a Chaerdydd,  a gobeithiwn yn fawr y dewch eto’r flwyddyn nesaf!
  Os am ragor o wybodaeth am yr Urdd yn eich ardal, croeso i chi gysylltu â Lowri Morris (Swyddog Datblygu Uwchradd) ar 01267 676744 neu Sioned Fflur (Swyddog Datblygu Cynradd) ar 01267 676678.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Eisteddfod Yr Urdd 2014

  Llongyfarchiadau  i holl aelodau’r Urdd yn ardal Glo Mân a fu’n llwyddiannus yn  Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Y Bala yn ddiweddar. Tra’n canmol pob un ohonynt a’u hyfforddwyr, rhaid  cyfeirio’n arbennig at lwyddiant ysgubol Adran ac Aelwyd Penrhyd yn y cystadlaethau Dawnsio Gwerin – pencampwyr yn wir!

  Canlyniadau Gwaith Cartref                                                                                                                   Celf,Dylunio a Thechnoleg  
   Gwaith Creadigol  2D Bl.6 ac Iau (Anghenion Arbennig C) 3ydd – Grŵp Quinn ac Owen, Ysgol Bro Banw                                                                                                                                                  
  Gwaith Creadigol  2D Bl.6 ac Iau (Anghenion Arbennig D ) 3ydd – Jennesha Davies-Kelly, Ysgol  Bro Banw                                                                                                                                           
  Gwaith Creadigol 2D Bl.6 ac Iau – Grŵp (Anghenion Arbennig D) -1af – Grŵp Alex a Mathew, Ysgol Gynradd Blaenau                                                          
  Ffotograffiaeth/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac Iau – 1af – Leah Liles, Ysgol y Bedol

  Canlyniadau Llwyfan

  Unawd Bl.2 ac Iau  1af – Cadi Owen, Ysgol Gymraeg Rhydaman               
  Unawd Cerdd Dant, Bl.2 ac Iau -  3ydd- Cadi Owen, Ysgol Gymraeg Rhydaman                                   Dawns Werin Bl.4 ac Iau – 1af- Adran Penrhyd                                                            
   Unawd Cerdd Dant Bl.3 a 4 -  2il- Cerys Tommason James, Ysgol Gymraeg Rhydaman 
  Dawns Stepio Cymysg Bl.6 ac Iau – 2il –Adran Penrhyd

  Dawns Werin Bl.6 ac Iau -1af – Ysgol Gymraeg Rhydaman                                                                             Grŵp  Dawnsio Hip Hop/Stryd/Disgo – 2il-  Ysgol Gymraeg Rhydaman 

  Dawns Werin Bl.6 ac Iau (Ysg.Adran Fach) -1af – Adran Penrhyd

  Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 9 ac Iau  – 2il –Menna Jones, Ysgol Maes y Gwendraeth 
  Dawns Werin Bl.7,8,a 9 – 1af Adran Penrhyd                                                                                                 
   Unawd Bechgyn Bl.7-9 – 2il- Osian Clarke,Ysgol Gyfun Dyffryn Aman

  Dawns Werin Bl10 a dan 19oed – 2il- Aelwyd Penrhyd

  Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.10 a dan 25 oed – 3ydd  - Harri Jones, Aelwyd Penrhyd   
  Dawns Werin dan 25 oed (Aelwydydd) – 1af – Aelwyd Penrhyd


  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Clwb Drama newydd yn y Dyffryn!

  Mae Partneriaith Aman Tawe mewn cydweithrediad ac Elin Wyn Murphy wedi dechrau Clwb canu, actio a dawnsio newydd sef ‘Serennu’. Mae’r Clwb yn cael ei redeg bob nos Fawrth yn Neuadd Drama Ysgol Dyffryn Aman.  Amseroedd Serennu yw, 4.45pm-5.00pm i flynyddoedd 1,2 a 3 a rhwng 6pm-7pm i flynyddoedd 4,5 a 6.

  Croeso i fechgyn a merched i ddod i ymarfer a dysgu sgiliau newydd. Mi fydd Serennu yn perfformio yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar 2014 yn Llanelli’r flwyddyn yma.

  Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sarah Jones ar 01558 825336 neu hoffwch ein tudalen ‘Facebook/ Serennu’.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: only Kids Aloud

  Cafodd Lia Rowena Jones, 12 mlwydd oed o Landybïe wedi cael ei dewis yn un o 70 deg o blant sydd yn mynd allan i Dde Affrica gyda chôr ‘Only Kids Aloud’ o dan arweiniad yr enwog Tim Rhys Evans, M.B.E. a’i dîm.
  Roedd y Côr yn perfformio mewn theatre ‘Artscape’ yn Cape Town am ddwy noson ym mis Mai fel rhan o ddathliadau y byd democratic (“Celebration of Democracy”).  Roedd Bryn Terfel a Chwmni Cenedlaethol Opera Cape Town yn cymeryd rhan hefyd yn yr un gyngerdd.
  Ym mis Gorffennaf bydd Only Kids Aloud yn perfformio mewn cyngerdd “The Spirit of Unity” yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen gyda Gary Griffiths a Chwmni Opera Cape Town, o dan
  arweiniad Tim Rhys Evans.
  Fel dywedodd Sian, mam Lia, bydd yn fraint i Lia gynrychioli Cymru a phentref Llandybïe. Ie wir. Da iawn Lia
  .

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: DYMUNO’N DDA

  Mae Y Parchg Dyfrig Rees Gweinidog Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes wedi derbyn galwad i wasanaethu ar Eglwys Tabernacl, Penybont ar Ogwr. Bydd Mr Rees yn dechrau yn Nhabernacl yn Mis Medi.


  Mae Dyfrig wedi gwasanaethu arnom yng Ngellimanwydd ers 14 mlynedd ac mae’r capel  wedi llwyddo yn arbennig yn ystod ei Weinidogaeth. Dymuniad holl aelodau a ffrindiau Gellimanwydd  yw pob hapusrwydd a llwyddiant i Dyfrig, Mandy a’r bechgyn yn Mhenybont. Bydd y capel yn gweld eu heisiau yn fawr. Parhau i ddarllen

  Glo Man: Agoriad Swyddogol Maes parcio’r Palais

  Ar un adeg, Neuadd y Palais yn y Garnant oedd yn meddu’r llawr dawnsio gorau yn Nyffryn Aman ond bu’n rhaid ei dymchwel ar ôl i’r adeilad fynd ar ei waeth dros y blynyddoedd.  Braf felly oedd gweld y safle yn cael ei ail-agor ar fore Dydd Mawrth, y 18ed o Fawrth, fel maes parcio i ymwelwyr a phobl lleol sy’n defnyddio’r llwybr cerdded bendigedig ar hyd glanau’r Aman ac sydd bellach yn rhedeg yr holl ffordd o Rydaman i fyny i Frynaman.  Yn eu hanerchiadau, soniodd Kevin Madge, arweinydd Cyngor Sir Gâr, a Dafydd Wyn, Maer Cwmaman, am eu gobeithion y byddai’r adnoddau hyn yn hwb i bobl lleol gerdded ac edmygu prydferthwch Dyffryn Aman ac roeddent yn gobeithio y byddai’r golygfeydd hyn hefyd yn denu twristiaid i’r ardal.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Eisteddfod Ysgol Gwaun Cae Gurwen

  Cafwyd Eisteddfod lwyddiannus iawn yn ysgol Gwaun Cae Gurwen yn ddiweddar. Roedd neuadd yr ysgol yn fôr o goch gyda’r plant wedi gwisgo yn eu gwisg Gymreig a’u crysau rygbi coch. Diddanwyd y gynulleidfa gydag amrywiaeth o gystadleuthau -canu unawd, llefaru, côrau adran, canu recorder a dawnsio disgo. Hefyd gwobrwywyd y plant hynny oedd wedi ennill cystadleuthau gwaith ysgrifenedig, llawysgrifen a chelf. Beili Glas oedd y llys buddugol ar ddiwedd y cystadlu.

  Diolchiadau mawr i’r beirniaid yn ystod y dydd sef Mrs Catherine Williams a Miss Sophie Lacey ac i Mrs Maureen Jones  a Mrs Joan Slaymaker am feirniadu’r gwaith Celf ac i Mr Ken  Davies a Mrs Glenys Kim Protheroe am feirniadu’r gwaith ysgrifenedig. Diolch hefyd i’n partneriaid darllen ffyddlon am helpu gyda’r lluniaeth.

  Testun cystadleuaeth y gadair eleni oedd ‘Y Sahara’ a phrosiect Macey Clafton oedd yn fuddugol. Llongyfarchiadau mawr iddi.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Masnach Deg yn Ysgol Gwaun Cae Gurwen

  Mae’r ysgol yn ymfalchio yn ei statws fel Ysgol Masnach Deg.  Eleni, gan i ddyddiad dechrau dathlu Pythefnos Masnach Deg gwympo yn ystod gwyliau hanner tymor, aeth aelodau’r Cyngor Ysgol ati  i gynnal nifer o weithgareddau yn ystod yr wythnos flaenorol. Cafwyd wasanaeth arbennig ar y bore Llun i godi ymwybyddiaeth o waith ffermwyr bananas yn  Colombia  yna gwerthwyd ysgytlaeth bananas ganddynt ar y Dydd Mawrth a banana ‘splits’ ar y Dydd Iau. Dros yr hanner tymor , fel rhan o’u gwaith cartref, gofynnwyd i’r plant lunio poster i hyrwyddo amcanion Masnach Deg a bydd gwaith y  buddugwr yn cael ei wneud yn faner i’w harddangos tu fas i’r ysgol. Hamperi Masnach Deg oedd y gwobrwyon raffl yn ystod Eisteddfod Gŵyl Ddewi’r ysgol.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Masnach Deg

  Unwaith eto roedd Penwythnos Masnach Deg yn lwyddiant aruthrol yn Rhydaman. Caswom nifer o ddigwyddiadau arbennig. Wrth gwrs pinacl y pythefnos oedd y Banana Split enfawr oedd eleni yn cael ei chynnal am y chweched tro.

  Cafodd Tref Masnach Deg Rhydaman ei gynrychioli’n dda yng Ngŵyl Masnach Deg Foncho ar ddydd Sadwrn 8 Mawrth yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe .

  Roedd Caffi Cymunedol iSmooth yno yn gwneud smoothies wrth i bobl reidio beic i bweru y peiriant gwneud ssiodydd, ac roedd siopau Masnach Deg lleol Bertram, Harmony a Catherine Blair gyda stondinau.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Eisteddfod Ysgol Dyffryn Aman

  Testun cystadleuaeth Y Gadair eleni ysgrifennu darn o ryddiaith ar y thema ‘Machlud’. Yr ennillydd oedd Ffion Thomas. Yn y llun gwelir Ffion gyda rhai o’r prif swyddogion yn ei llongyfarch. Yn yr ail lun gwelwn capteiniaid llys Llwyd y llys buddugol,… Parhau i ddarllen

  Glo Man: Steffan Huw Watkins

  Ers llawer blwyddyn bellach mae deg o eglwysi Annibynnol a Methodistaidd cylch Rhydaman wedi ymuno i gynnal Cymanfa Ganu Gyd-enwadol ar Sul y Blodau yng Ngellimanwydd, Rhydaman gan gynnwys Eglwysi Moreia a Chaersalem, Tycroes; Ebeneser, Llanedi a Chapel yr Hendre. Mae’r arweinydd eleni, Steffan Huw Watkins, a chysylltiadau agos â Thycroes. Magwyd Steffan yn y Fforest, Pontarddulais, yn fab i Huw a Menna, yn frawd i Sioned, ac yn ŵyr i Eilir a’r diweddar Eifion Watkins, Heol Pontarddulais, Tycroes. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Dewi Sant, Llanelli ac Ysgol Y Strade, cyn ennill gradd yn y Gymraeg a cherddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Steffan bellach wedi ymgartrefu yn y Brifddinas ac yn gweithio ym myd y cyfryngau yn adran gynhyrchu cwmni Boomerang. Mae’n ymddi-ddori’n fawr ym myd cerddoriaeth, ac yn ogystal â chanu’r piano a’r trwmped, mae wrth ei fodd â chanu corawl. Ers yn blentyn, bu’n ymwneud ag amrywiol fandiau a chorau. Mae’n gyn-aelod o Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, yn un o sylfaenwyr Côr Aelwyd y Waunddyfal, arweinydd Côr Bois y Waun a bellach yn aelod brwd o Gôrdydd.  Pan fod ganddo ychydig amser hamdden, mae wrth ei fodd yn cadw’n heini a chefnogi’r Sgarlets.

              Cynhaliwyd dwy ysgol gân undebol eisoes ac fe fydd yr olaf yn cael ei chynnal yng Ngellimanwydd, Nos Sul, Mawrth 23ain. Yna Nos Sul, Ebrill 6ed am 5.30 o’r gloch fe gynhelir rihyrsal i’r gymanfa gyda Steffan Huw Watkins yn arwain ac ar y Sul canlynol, Sul y Blodau fe gynhelir y Gymanfa yng Ngellimanwydd. Oedfa’r plant yn y bore am 10.30 a’r oedolion yn yr hwyr am 5.30 o’r gloch.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Noson Gyri

   

  Hafan Dementia dderbyniodd yr elw o Noson Gyri yn y Sunderban a drefnwyd gan Swyddogion Capel Seion Llandybie. Yn y llun gwelir Val Davies (Ysgrifennydd  Seion), Rosemary Cole (Trysorydd Hafan Dementia), Percy Loxton (Ymddiriedolwr Hafan Dementia),  John Davies (Banc Lloyds ac Aelod o’r Capel), a Joy Davies (Trysorydd Seion).   Gyda chynllun punt am bunt Banc Lloyds trosglwyddwyd cyfanswm o £542 i Hafan Dementia

      

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Cadair i Cellan!

  Cynhaliwyd Eisteddfod gyntaf Ysgol Maes-y-Gwendraeth  ar ddydd Gwener, Chwefror 21ain. Diddanwyd y beiriniad Aled Powys(gynt o Only Men Aloud) a Dyfan Rees (Pobol y Cwm), y  disgyblion a’r staff gan ddawn amryw o unigolion a chorau’r pedwar llys yn uno i ganu un o glasuron y genedl – Dwi isie bod mewn band roc a rôl. Llys Non ysgubodd wobr y côr gorau, gyda llys Arthne yn ennill y darian.

  Ond aelod o lys Darog oedd enillydd prif seremoni’r Eisteddfod, y Cadeirio, sef Cellan Evans, disgybl blwyddyn 13. Brodor o Bontaman yw Cellan, yn gyn ddisgybl o Ysgol Gymraeg Rhydaman ac mae’n astudio Cymraeg, Cerdd a Drama Safon Uwch gyda’r gobaith o gael lle yn un o Brifysgolion Llundain i astudio Drama. Cadeiriwyd ei frawd Dafydd Llŷr yn Eisteddfod Maesyryrfa yn 2007.

  Ymson ar deimladau oedd tasg Cellan a theimladau arweinydd y caethweision yn y frwydr yn erbyn y Rhufeiniaid oedd sylfaen ei ymson. Nododd y beirniad, Mrs Elsbeth Jones, cyn ddirprwy’r ysgol, fod yr ymson yn gelfydd a chrefftus a bod yr emosiwn o deimladau wrth i’r arweinydd benderfynu  marw dros ei bobl a chyfiawnder, wedi cydio. 

  Dyma lun o’r enillydd gyda Phennaeth yr ysgol Mr Iwan Rees a’r disgyblion eraill oedd ynghlwm â’r seremoni Parhau i ddarllen

  Glo Man: Eisteddfod Ysgol Gymraeg Rhydaman

  Llongyfarchiadau mawr i Ela Lewis a Megan James ar ddod yn fuddugol ym mhrif gystadleuthau Eisteddfod yr Ysgol eleni. Enillodd Ela y gadair am ysgrifennu llythyr at Sion Corn oddi wrth berson enwog ac enillodd Megan y Goron am ysgrifennu darn o farddoniaeth ar y testun “Darlun”. Y beirniaid eleni oedd Mrs Eira Davies a Miss Ruth  Bevan.

  Yn y llun gwelir Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Rhydaman, Mrs Jean Huw Jones gyda beirniaid y cystadleuthau rhyddiaith a barddoniaeth, Mrs Eira Davies a Miss Ruth Bevan yn llongyfarch Ela Lewis a Megan James.

   

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Eisteddfod Ysgol Y Bedol

  Cynhaliwyd Eisteddfod Gwyl Dewi lwyddiannus iawn yr Ysgol ar ddydd Gwener, Chwefor 21ain.  Cawsom groeso hyfryd gan y Brifathrawes, Mrs.Donna Williams ac eleni yr oedd croeso mawr i deuluoedd y plant ac hefyd ffrindiau yr ysgol i ymuno yn yr Ŵyl arbennig hon yng nghalendr yr ysgol. Hyfryd oedd gweld neuadd yr ysgol yn orlawn ac yn llawn bwrlwm.  Cafwyd croeso arbennig i Dewi ‘Pws’ Morris, fel arweinydd, a hefyd ei wraig, Rhiannon yn ogystal a Mrs.Marlene Thomas a Mrs.Mair Wyn fel beirniaid y cystadlu. .  Bu’r disgyblion yn cymeryd rhan yn frwdfrydig trwy ganu a llefaru yn unigol ac mewn côrau, a buont hefyd yn cystadlu ar wahanol offerynau. Yr oedd y plant wedi cael eu paratoi yn drwyadl gan wahanol athrawon yr Ysgol a mawr yw ein dyled iddynt am wneud y gweithgareddau ychwanegol hyn. Cychwynwyd yr Eisteddfod trwy ganu cân Ysgol y Bedol gyda Rhys Davies yn cyfeilio ar y piano. Ysgrifenwyd y geiriau  gan Mari Jones, Athrawes Blwyddyn 6 yn yr Ysgol, a dyma hi:-

   

  Croeso sydd yma i bawb trwy
  Ysgol lon cwm y glo,

  Dysgu a chwarae dan yr un to

  Croeso pwy bynnag y bo.

  Dathlwn, dathlwn yr Aman ynghyd

  Canolfan gynnes, gynnes a chlyd,

  Ysgol y Bedol a’i swyn a’i hud

  Porth addysg newydd fyd.

  Croeso, croeso yw ein cân

  Law yn llaw cerddwn ymlaen

  Teulu hapus yn fawr a mân

  A’n hysbryd nawr ar dân!

  Cafwyd hwyl arbennig dan arweinyddiaeth Dewi ‘Pws’ ac fe gawsom sawl chwerthiniad iach.  Pinacl y dydd oedd y cadeirio dan ofal Mari Jones ac fe gafwyd teilyngdod.  Yr enillydd eleni oedd Megan Davies gyda Tyler Francis yn ail a Celyn Williams yn drydydd.    Yr oedd 42 o ddisgyblion wedi cystadlu am y Gadair ac mae’n diolch yn fawr i Mrs.Marlene Thomas am feirniadu’r gystadleuaeth.  Gwnathpwyd y gadair hardd gan Mr.Darrell Campbell a diolch o galon iddo yntau am wneud cadair mor grefftus i’r gystadleuaeth. Yr oedd pedwar llys yr Ysgol yn cystadlu sef Aman, Berach, Grenig a Pedol.  Llongyfarchwyd y llysoedd i gyd ar y terfyn gan Sian Priestland, y Ddirprwy Brifathrawes, a fu yng ngofal cyfrifiad pwyntiau’r llysoedd dros y gwahanol gystadleuthau. 

  Diolch o galon i Mr Adrian Thomas o’r Garnant am dynnu yr holl luniau ar y dydd yn ôl ei arfer.  Canwyd ein Hanthem Genedlaethol ar ddiwedd yr Eisteddfod ac yr oedd y canu i’w glywed drwy Gwmaman rwy’n siwr. Roedd hwn yn ddiwrnod i’w gofio a’i drysori yn wir ac edrychwn ymlaen i Eisteddfod Gwyl Dewi 2015.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Cyfnod Newydd yn hanes Ysgol Gynradd Tycroes

   
  Y tymor diwethaf fe apwyntiwyd Mr Elfed Wood yn olynydd i Mr Paul Mainwaring fel pennaeth ar Ysgol Gynradd y pentref.

              Brodor o Abergele yw Elfed ond er ei fod yn wreiddiol o’r gogledd y mae erbyn hyn wedi gwario cymaint o flynyddoedd yn ne orllewin Cymru ag yn y gogledd. Cafodd ei addysg brifysgol yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin a’i gytundeb cyntaf oedd dysgu Cerddoriaeth am dymor yn Ysgol Uwchradd Dyffryn Teifi, Llandysul. Cafodd ei swydd llawn amser gyntaf yn Ysgol Talyllychau a oedd o dan arweinyddiaeth y brifathrawes Mrs. Pauline Roberts-Jones. Ar ôl pum mlynedd yno derbyniodd swydd fel pennaeth yn Ysgol Nantygroes, Milo a threulio sawl blwyddyn hapus yno yn arwain yr ysgol.

              Yn naturiol pan ddaeth hysbyseb am swydd pennaeth yn ei ysgol gyntaf, sef Talyllychau, ceisiodd amdani a dychwelodd yno yn brifathro. Cyn ei apwyntiad yn brifathro ar Ysgol Tycroes ef oedd prifathro Ysgol Y Blaenau lle y bu iddo fwynhau yn fawr ei gyfnod.

              Mae yn hynod  ddiolchgar i bawb yn Nhycroes am eu croeso. Mae’n ysgol hyfryd mewn ardal gyfeillgar iawn meddai ac y mae’n edrych ymlaen i gydweithio gyda’r gymuned i ddatblygu’r ysgol ymhellach. 

              Mae ar hyn o bryd yn byw yn y Tymbl Uchaf gyda’i briod Sara ac mae eu mab, Tomos, yn wyth mis oed. Mae yn hoff o gerddoriaeth ac yn chwarae’r clarinet a’r piano. Mae hefyd yn hoff o bob math o chwaraeon ac, wrth gwrs, yn cefnogi’r Scarlets. Croeso a phob dymuniad da yn Nhycroes.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Apel Haiti

  Yn dilyn Oedfa foreol yng Nghapel Gellimanwydd yn ddiweddar cynhaliwyd Cinio Bara a Chaws yn y Neuadd. Prif bwrpas y cinio oedd codi arian tuag at apêl Haiti Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. 

   Bob pedair blynedd mae Undeb yr Annibynwyr yn cynnal apêl arbennig tuag at waith Cymorth Cristnogol mewn un wlad benodol.APÊL HAITI gynhelir yn 2013-14, er budd pedwar prosiect i helpu gwlad dlawd a chwalwyd gan ddaeargryn anferth yn 2010.

  Daeth cynrychiolaeth dda  i’r wledd ar ôl yr oedfa ac fe gawsom gân gan blant yr Ysgol Sul.  Casglwyd swm sylweddol tuag at yr apêl a diolchwyd i bawb am eu haelioni gan Y Parchg Dyfrig Rees. 

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Glo Man 2014-03-11 07:51:00

  Eglwys Fedyddiedig Bethesda Glanaman: Croeso cynnes i chi ddod i Oedfa Deuluol ar ddydd Sul 16 Mawrth 2014 am 10.30am Parhau i ddarllen

  Glo Man: Taith Ysgol y Bedol i Moorea, Tahiti

  Ym mis Tachwedd, buodd Mr Berian Jones a Miss Caryl John ar daith i ynys Moorea sydd ger Tahiti yn ‘French Polynesia’.  Cawson nhw amser arbennig yn llawn o brofiadau bythgofiadwy.  Roedd y croeso gan y plant, yr athrawon a’r rhieni yn Ysgol Maatea yn ffantastig.  Cafodd Mr Jones a Miss John eu trin fel aelodau o deulu brenhinol!  Yn ystod yr wythnos cafwyd cyfarfodydd gyda’r partneriaid eraill yn y prosiect Comenius a bu cyfleoedd i wneud llawer o weithgareddau gyda’r plant wrth ddysgu am eu diwylliant arbennig.  Roeddent yn ffodus iawn i gael y cyfle i fynd i le mor arbennig fel Tahiti ac i gael dychwelyd i Ysgol y Bedol i rannu eu hanesion, lluniau ac anrhegion gyda’r plant a’r athrawon. Bydd rhai aelodau eraill o’r staff a phlant yn cael cyfleoedd i ymweld â’r gwledydd eraill sydd yn rhan o’r prosiect yn y dyfodol agos sef Sbaen, yr Eidal, y Ffindir a Gwlad Pwyl.


  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Pwyllgor Apêl Cwmaman Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

  Mae’r Pwyllgor Apêl wedi ymgynnull i godi arian i’r uchod a disgwylir i Gwm Aman godi cyfanswm o £8,000.  Erbyn hyn maent wedi casglu yn agos i £3,000, ond mae angen £5,000 arall i gyrraedd y nôd.  Felly, maent yn brysur iawn yn trefnu gweithgareddau yn y dyfodol agos, gan obeithio y bydd trigolion Cwmaman yn gwneud eu gorau i gefnogi Eisteddfod Sir Gâr.  Felly, fe geir rhestr o’r gweithgareddau ychwanegol yn y Glo Mân yn y misoedd nesaf.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Teulu mewn back pack

  Dyma lun hyfryd o Adele, Lili, Nel a Paul Davies, y teulu bach o Landybïe sydd ar daith fythgofiadwy o amgylch y byd. Tynnwyd y llun ar lannau Llyn Louise ym Mynyddoedd y Rockies yng Nghanada. Roedd Paul a’r teulu yn Seland Newydd dros y Nadolig a dathlwyd y flwyddyn newydd yn Sydney ger y bont enwog. Sgwn i os gwelon nhw’r Fari Lwyd?
  Ymlaen i Asia a gwledydd Cambodia, Fietnam a Singapore nesaf ac rwy’n siwr eu bod yn edrych ymlaen yn eiddgar iawn i weld mamgu, sef Mrs Beryl Davies, Pentregwenlais a Mrs Judith Nicholas sydd yn hedfan allan i Fietnam y mis hwn i’w cyfarfod. Siwrne a gwyliau da iddynt hwythau hefyd.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Gymnasteg – Ysgol Gwaun Cae Gurwen

  Llongyfarchiadau i Daniel Leonard disgybl Blwyddyn 2 yn Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaun-Cae-Gurwen ar ennill cwpan pencampwr y bechgyn ar gyfer Clybiau Gymnasteg Nedd Porth Talbot.

  Dechreuodd Daniel fynychu’r clwb ‘Gym for All’, sy’n cael ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Pontardawe, nôl ym mis Medi diwethaf. Llwyddodd i ennill gradd 8 erbyn diwedd ei dymor cyntaf. 
   
  O ganlyniad i’w waith caled a’i ddyfalbarhad cafodd ei enwebu ar gyfer cwpan pencampwr y bechgyn, ac yn ystod seremoni gwobrwyo blynyddol clybiau gymnasteg yr ardal yn eu prif ganolfan yng Nghastell Nedd cafodd ei gyhoeddi fel yr enillydd. Mae Daniel yn parhau i ddatblygu ei sgiliau gymnasteg a dymunwn pob llwyddiant iddo i’r dyfodol.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Marathon Paris

  Llongyfarchiadau i Gareth Edmondson ar ennill cystadleuath yng nghylchgrawn Runner’s World i redeg y Paris Marathon.

  Rhoddodd Gareth, sydd yn byw yn Brynaman gyda Louise ei wraig, ei enw i mewn i gystadleuaeth ar gyfer cael lle i redeg y Paris Marathon yn mis Ebrill.  Allan o 2600 o bobl llwyddodd i gyrraedd y Bootcamp ble cafodd  gyfle i gael diwrnod o redeg gyda hyfforddwyr  proffesiynol yn Birmingham.

   Yn dilyn hyn dewisodd Runner’s World 19 o bobl allan o’r 50 yn y  bootcamp i
  gynrychioli amser arbennig. Roedd Gareth yn y grwp rhedeg marathon mewn llai na 5 Awr . Yna roedd rhaid i bobl bleidleisio. Ennillodd y bleidlais a’r wobr  oedd:-

  ·         Mynediad i’r Paris Marathon yn Ebrill gyda 4 enillydd arall

  ·         Hyfforddiant gan hyfforddwr proffesiynol

  ·          Cefnogaeth physiotherapist, nutritionist a psychologist a

  ·         Kit werth £1000 gan Asics a Garmin

   

  Mae Gareth nawr wrthi yn hyfforddi trwy ddilyn cynllun personol sydd wedi cael ei baratoi yn arbennig iddo. Roedd yn hyfforddi/ymarfer dros y Nadolig!


   Yn ogystal mae’n rhedeg i godi arian i CISS, sef “Cancer Information and Support
   Services” yn Abertawe.

   

  Os hoffech ei gefnogi yna y ffordd orau o wneud yw mynd i wefan Just Giving a rhoi enw Gareth Edmondson yn y search. Dyma’r linc i’w dudalen http://www.justgiving.com/gjed75

   

  Mae pawb yn Glo Man yn dymuno’n dda iddo yn ei ymdrech arbennig.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: CANOLBWYNT CYMRAEG NEWYDD I RHYDAMAN

  Mae Menter Bro Dinefwr wedi sefydlu canolbwynt Cymraeg newydd yn Rhydaman. Bydd y lleoliad yn gartref i swyddfa’r Fenter yn nyffryn Aman ac yn ganolfan adnoddau a siop Gymraeg yng nghanol y dref, a fydd yn gwasanaethu Dinefwr gyfan a thu hwnt.
  Yn dilyn ymddeoliad perchnogion Siop y Cennen, y siop Gymraeg leol sydd wedi cynnig gwasanaeth clodwiw am dros chwarter canrif, penderfynodd Menter Bro Dinefwr gymryd camau cadarnhaol i sicrhau parhad i’r adnodd pwysig hwn. Hefyd, yn sgil canlyniadau diweddar y Cyfrifiad o ran sefyllfa’r Gymraeg yn yr ardal, mae sicrhau presenoldeb mwy gweladwy a mynediad mwy hwylus i wasanaethau’r Fenter yng nghanol y dref yn hanfodol bwysig.
  Mae cwmni annibynnol di-elw wedi ei sefydlu gan y Fenter a fydd yn gyfrifol am redeg y siop Gymraeg, sef Cyfoes. Mae’r ganolfan wedi ei lleoli ym Myd y Siopwr, Stryd y Gwynt, Rhydaman ar safle Siop y Cennen ond gydag uned arall i ddyblu maint y siop wreiddiol. Bydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm ac ar ddydd Sadwrn rhwng 9am a 3pm ac mae croeso i chi alw heibio yn ystod yr oriau uchod.
  Dros y blynyddoedd, bu Siop y Cennen yn cynnig gwasanaeth gwerthfawr ac rydym yn awyddus i barhau a datblygu’r gwasanaeth hwnnw drwy gwmni Cyfoes.
  Dros y mis nesaf byddwn yn datblygu stoc mewn meysydd newydd. Cofiwch alw felly pan fyddwch yn gwneud eich siopa – gallwn hefyd archebu nwyddau o bob math ar eich cyfer. Galwch mewn i’n gweld ym Myd y Siopwr neu cysylltwch â ni ar (01269) 595777 neu drwy ebostio
  post@cyfoes.org

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Gôl !!!!!

  Pob dymuniad da i Leon Smith, disgybl Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaun-Cae-Gurwen, ar gael ei dderbyn i hyfforddi gyda thîm datblygu Clwb Pêl-droed Caerdydd.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: oedfa Joio gyda Iesu

  Yn ddiweddar,yng Nghapel Gellimanwydd cynhaliwyd Oedfa Joio Gyda Iesu. Oedfa wedi ei threfnu gan Menter Ieuenctid Cristnogol Sir Gâr oedd hon. Yn cymryd rhan oedd plant ysgolion Sul yr ardal, Ieuenctid Moreiah Brynaman, Côr Ysgol Gymraeg Rhydaman, Band Y Diarhebion,  Iestyn ap Hywel a’r Parchg Ian Hughes, Llanelli.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Priodas Aur

  Llongyfarchiadau mawr i Marian a Clifford Morgan, Heol James Griffiths, Pontaman, Rhydaman ar ddathlu eu Penblwydd Priodas Aur ar 9fed o Dachwedd eleni.
  Treuliodd y ddau y penblwydd priodas arbennig yn Llundain, lle dathlon nhw eu mis mêl hanner can mlynedd ynghynt.
  Mae Marian wedi bod yn dosbarthu Glo Mâners 30 o flynyddoedd ac mae pawb sydd ynghlwm â’n papur bro yn anfon ein cyfarchion ninnau i’r pâr.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: ‘UNO’

  Mr Morgan Lloyd (Alaw Llwyd)

  Braf oedd clywed y dôn ‘UNO’ (United Nations Organisation) yn cael eu chanu nos Sul y Cadoediad yn y rhaglen ‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’. Cyplysu’r y dôn hon gydag emyn yr heddychwr mawr, Llywelyn C. Huws, cyn-weinidog Carmel, Gwaun-cae-gurwen, ‘Dragwyddol Dduw sy’n dad holl deulu’r llawr’. Awdur y dôn yw Morgan Lloyd, Tycroes a anwyd ym Maes-y-Fedwen yn un o ddeg o blant i Mr a Mrs William Lloyd. Daeth o deulu cerddorol ac roedd pob un o’r plant yn medru chwarae gwahanol offerynau.

  Arbenigwr ar y piano a’r organ oedd Morgan. Cafodd ei hyfforddi gan John Edwards, Llanelli ac enillodd iddo ei hun radd A.T.C.L. Pan yn ddeuddeg oed roedd yn chwarae’r organ harmoniwm a oedd ym Moreia bryd hynny a bu yn organydd yr eglwys am 58 mlynedd o 1902 tan 1960.  Bu yn gyfeilydd i Barti Meibion Tycroes a dysgodd rhai cannoedd o blant i chwarae’r piano ynghyd ag hyfforddiant lleisiol.

  Cyfansoddodd lawer o donau-emyn ac enillodd cystadleuaeth Detholiad Cymanfaoedd Canu yr Annibynwyr. Y dôn ‘UNO’ yw’r unig dôn sydd ganddo yng ‘Nghaneuon Ffydd’a’r ‘Caniedydd’  blaenorol ond yng ‘Nghaniedydd yr Ifanc’ fe ymddengys y dôn ‘Côr-y-wig’ o’i waith i eiriau Dyfnallt, ‘Mi wn fod Iesu’n cofio, amdanaf nos a dydd’. Fe’i urddwyd i Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod Aberpennar 1946. Fe’i adnabyddid yn yr Orsedd fel ‘Alaw Llwyd’.

  Roedd Morgan Lloyd yn uchel ei barch yn Nhycroes ac fe welwyd hyn yn amlwg ddydd ei angladd ym mis Tachwedd 1967 pryd y canwyd y dôn ‘UNO’ er cof amdano. Gorwedd ei weddillion ym mynwent Moreia, Tycroes.

   

   

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: CEFNOGI UNED GOFAL Y FRON, YSBYTY LLANELLI

  Mrs Olwen Davies yn cyflwyno siec o £1,500 i Mr Holt, prif arbenigwr

  Adran Gofal y Fron, Ysbyty Llanelli

   

  Mynegodd Mrs Olwen Davies, Heol Penygarn pan y dathlu eu phenblwydd yn ddiweddar yn 70 oed yng nghlwb Rygbi Tycroes nad oedd am unrhyw anrhegion ac mae gwell ganddi fyddai gyfraniadau ac elw raffl i’w gyflwyno i Uned Gofal y Fron yn Ysbyty Llanelli.

   Sicrhaodd y bwffe arbennig a’r adloniant a baratowyd bod y noson nid yn unig yn lwyddiant ond hefyd yn fwynhad i’r gynulleidfa fawr a ymgynullodd yn Ystafell Gelli’r Clwb Rygbi. Talodd y cadeirydd, Mr Meirion Powell, deyrnged i Olwen a cyflwyno iddi gris y clwb a’i henw a’i hoedran ar y cefn. Cododd y gynulleidfa ar eu traed i gymeradwyo gwaith enfawr y mae’r ddynes arbennig hon wedi ei wneud i’r clwb.

  Codwyd y swm o £1,500 ac yn y llun fe welir Olwen yn cyflwyno’r siec i Mr Holt, pennaeth Adran Gofal y Fron  Ysbyty Llanelli.

  Dymuna Olwen ddiolch i bawb am eu rhoddion hael ac hefyd i’r chwiorydd am baratoi’r bwffe.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Pridd – Theatr Genedlaethol Cymru

  O dan gyfarwyddyd artistig Arwel Gruffydd mae Theatr Genedlaethol Cymru wedi llwyfannu cynyrchiadau sy’n gwthio ffiniau dramatig, gan lwyddo i greu trafodaeth, edmygedd a chynnwrf ym myd y ddrama Gymraeg. “Pridd” gan Aled Jones Williams ydy’r ddrama ddiweddaraf i deithio theatrau Cymru, ac yn wir mae hi’n ddrama gynhyrfus, sy’n sbarduno trafodaeth gydag actio a chyfarwyddo sy’n llwyr haeddu edmygedd y gynulleidfa.

              Wrth gerdded i mewn i’r gofod perfformio yn Y Llwyfan yng Nghaerfyrddin roedd y naws oeraidd a grewyd gan y goleuo glas yn deimlad anghyfforddus iawn, ac o ystyried mai drama am glown ydy “Pridd” roeddwn i’n nerfus iawn o ymddangosiad yr unig gymeriad o fewn y ddrama, Handi Al.  Pan bylodd y golau a dechreuodd y gerddoriaeth iasol doedd dim cysur i’w gael o guddio yn nhywyllwch y gynulleidfa a phan gododd golau gwan arnom cawsom ninnau’r gynulleidfa ein cynnwys fel cyfranogwyr yn y ddrama. Dwi ddim yn un sy’n hoffi “audience participation” ond roedd yr elfen o ddefnyddio’r gynulleidfa bron fel propiau yn ychwanegu tensiwn a theimlad anesmwyth i haenau seicolegol y ddrama.

              Cyfarwyddwyd y ddrama gan Sara Lloyd, a rhaid llongyfarch ei chreadigrwydd a’i pharodrwydd i fynd yn erbyn cyfarwyddyd confensyniol sydd i’w weld yn y rhan fwyaf o ddramau un cymeriad. Roedd y cyfuniad o driciau clown, meim a’r defnydd hollol unigryw o falwniau yn anhygoel ac yn creu darlun byw o stad meddwl Handi Al; gyda’r dirywiad ym mrwdfrydedd ac elfen gomedi ei gymeriad wrth i’r ddrama ddatblygu yn arbennig o effeithiol.

  Wrth ystyried yr actio a’r clownio, nid tasg hawdd ydy cynnal cymeriad a deialog mor gyflym a chymleth am gymaint o amser heb adael y llwyfan. Llwyddodd Owen Arwyn i gynnal a chreu cymeriad dwys ac aml ochrog anhygoel o ddiddorol drwy gydol y perfformiad, heb golli ffocws ar ddatblygiad ei gymeriad unwaith. Teimlaf fod Owen Arwyn wedi gwneud un o berfformiadau gorau ei yrfa fel “Handi Al”; ac am yr awr honno yn gwylio’r perfformiad yn Y Llwyfan nid Owen Arwyn roeddwn i’n ei weld, ond Handi Al a’i holl broblemau a’i ddyheuadau yn fyw o flaen fy llygaid.

              Mae Aled Jones Williams yn ddramodydd sy’n hawdd i’w gymharu â ‘Marmite’, gyda sawl drama a thema amlwg yn aml yn creu trafodaeth ddadleuol. Roedd y cyfeiriadau crefyddol o fewn strwythur y ddrama braidd yn rhy ddadleuol i mi a dwi’n sicr y bydd yr elfen yma yn creu cynnwrf mewn sawl cynulleidfa. Ond, rhaid cyfaddef i mi fwynhau’r ddrama fel cyfanwaith ac roedd y diweddglo yn uchafbwynt dramatig a dirdynnol iawn gyda’r actio a’r effeithiau technegol yn cyd-weithio i greu perfformiad hollol wefreiddiol. Unwaith eto, mae’r Theatr Genedlaethol wedi llwyddo i greu cynhyrchiad hollol wych sy’n werth ei weld.

  Dafydd Llyr

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Diolchgarwch Capel Newydd

  Yn ôl yr arfer bu plant ac aelodau Capel Newydd yn casglu pasta i’w danfon allan at anffodusion Rwmania, drwy law Val Newton. Mae Val yn wraig anhygoel, yn teithio droeon mewn cerbyd yn ystod y flwyddyn, I ddosbarthu nwyddau i’r tlawd yn Rwmania a Kosovo.
  Mae hi hefyd yn derbyn rhoddion ar gyfer codi tai I deuluoedd anghenus yno, ac erbyn hyn, wedi llwyddo i ariannu dros gant ohonynt. Trosglwyddwyd swm anrhydeddus oddiwrth y capel hefyd ar gyfer y fenter yma.
  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Stamp Nadolig

  Llongyfarchiadau i Isabelle Duncan o Lanaman am dderbyn ei gwobr ar ôl ei llwyddiant mawr yn  nghystadleuaeth Dylunio Stamp Nadolig y Post Brenhinol. Derbyniodd y gystadleuaeth dros 240,000 o ddyluniadau gan blant ysgolion cynradd dros  Brydain.
  Cafodd dyluniad Isabelle ei ddethol fel un o’r 12 ceisiadau terfynol yn y rhanbarth, ac felly yn un  i’r ynrychiolwyr o Gymru yn y gystadleuaeth.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Crwt o’r Betws yn ennill ei gap cyntaf i Gymru

  Noson i’w chofio oedd hi i Rhodri Williams, mab i Alan a Launa o’r Betws pan enillodd ei gap cyntaf yn erbyn  Tonga nos Wener 22ain o Dachwedd. Wedi ei eni a’i fagi yn Waun Gron ond bellach wedi ymgartrefi yn Ffordd y Glowyr gyda’i bartner Jamie. Dechreuodd chwarae yn yr ysgol dan hyfforddiant  Mr Toni Williams a’i gefnogodd drwy’r blynyddoedd cynnar, cyn symud ymlaen i chwarae i dimau Ysgol Dyffryn Aman a Thîm Ieuenctid Rhydaman. Cafodd ei dalent ei adnabod a chyn bo hir roedd yn cynrychiolu timau dan 16, dan 18 a dan 20 Cymru. Yna, symudodd ymlaen i chwarae i dîm Llanymddyfri ac yna’r Scarlets cyn cyrraedd y brig i unrhyw chwaraewr rygbi sef cynrychiol ei wlad. Un peth doedd Rhodri  methu credu oedd y nifer a ddymunodd pob lwc iddo a dderbyniodd cyn y gêm a bod llond bws o gefnogwyr o’r Betws wedi teithio i Gaerdydd ar nos Wener i rannu ei lwyddiant. 
  Yna wythnos yn ddiweddarach death Rhodri arno fel eilydd yn y gem rhwng Cymru ac Awstralia – Gobeithio mae’r capiau cyntaf o nifer fydd rhain.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Ysgol Cwmgors – Bore coffi macmillan

  Cynhaliodd ysgol Cwmgors stondin gacennau ar gyfer Bore Coffi Macmillan a chodwyd £320. Dyma rhai or rhieni yn gwerthu teisennod. Parhau i ddarllen

  Glo Man: Noson i Ferched

   

  Yn ddiweddar roedd Menter Bro Dinefwr wedi trefnu noson i ferched. Nid Golff oedd ar feddyliau’r menywod wrth iddynt fynd I  glwb Golff Garnant ond SIOPA! Roedd yn noson hwylus iawn yn dechrau a sesiynau cyflwyno gan Golur Avon, Siop Olyv a golff i ferched. Ar ôl cymryd y wybodaeth i mewn roedd yn amser siopa a darganfod beth oedd ar gael gan y stondinau crefft. Pleser oedd gweld cymaint o ferched yn cefnogi’r noson. Hoffwn ddiolch i bawb a gyfrannodd i lwyddiant y noson ac edrychwn ymlaen at yr un nesaf! Does dim byd gwell na siopa, diod a chymdeithasu a ffrindiau mewn un lleoliad!

   

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Cwis, Cyri a Chips

  Roedd pawb wrth eu bodd yn y cwis yng Nghlwb Rygbi’r Aman yn ddiweddar. Cafwyd llawer o gwestiynau diddorol gan y cwis-feistr Edwyn Williams yn cynnwys y rownd ‘Pwy di hwn?’ Braf oedd gweld wynebau newydd o’r Cwm yn mentro un o gwisiau enwog Edwyn!Allan o’r 7 tîm wnaeth cystadlu, y tîm a ddaeth i’r brig oedd Clwb yr Aman!Da iawn fechgyn a diolch i bawb a ddaeth i gefnogi’r noson, i Edwyn am Gwis arbennig unwaith eto ac i’r Clwb am lanw’n boliau â chyri a chips!

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: J.A.M. i blant Rhydaman

  Mae’r gair “JAM” wedi cymryd arno ystyr newydd sbon yn Rhydaman. Na, nid y peth melys yna sy’n cael ei roi rhwng bara menyn yw prif ystyr y gair bellach, ond enw ar glwb Cristnogol i blant sydd newydd gael ei lansio. Mae J.A.M. yn sefyll am “Joio A Moli” (neu yn Saesneg, “Jesus and Me”).

  Yn dilyn misoedd o gynllunio a pharatoi gan gynrychiolwyr o eglwysi Rhydaman a’r cylch lansiwyd y clwb, sy’n darparu ar gyfer plant blynyddoedd 3 – 6, gan Eirian Wyn (“Rosfa”) ar Fedi 19eg, ac mae J.A.M. yn cyfarfod yn wythnosol yn ystod tymhorau’r ysgol yn Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman. Nod y clwb yn syml iawn yw cyflwyno neges efengyl yr Arglwydd Iesu mewn ffordd gyfoes a llawn hwyl.

  Mae J.A.M. yn glwb cyfrwng Cymraeg ac mae’n cyfarfod ar nos Iau o 5:30 – 6:30 y.h. Yr arweinydd yw Lisa Jones ac mae yna groeso cynnes i blant yr ardal i fynychu’r clwb ac ymuno yn yr hwyl. Am fanylion pellach gellir cysylltu â Lisa ar 01269 820730 / liscymru@hotmail.com neuY Parchg. Emyr Gwyn Evans ar (01269) 831083 / emyrgwyn@btinternet.com

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Oedfaon Diolchgarwch Capel Gellimanwydd

  Cynhaliwyd Oedfaon Diolchgarwch  Capel Gellimanwydd, Rhydaman ar ddydd Sul 20 Hydref. Oedfa deuluol oedd yn y bore gyda Hanes Noa yn thema. Roedd y plant i gyd wedi dysgu eu gwaith yn drylwyr a phob un yn cymryd at eu rhan yn broffesiynol.  Hyfryd oedd gweld y capel yn llawn o deuluoedd ifanc. Yn ystod yr oedfa roedd y plant yn dod ymlaen a chyflwyno bocsus esigidiau ar gyfer Operation Christmas Child.
   Wedi’r oedfa cawsom de parti fel rhan o’n dathliadau a diolch am y Cynhaeaf.

  Yna yn yr hwyr cawsom oedfa ddiolchgarwch yr oedolion gyda anerchiad bwrpasol gan ein gweinidog a chyfraniadau gan yr aeoldau  gan gynnwys eitemau gan Gôr y Capel.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Neuadd y Pentre Tycroes

  Rhaid canmol pwyllgor Neuadd y Pentref am ei ddyfal barhad a’i ddycnwch wrth drefnu gweithgareddau er mwyn cynnal yr adeilad ar ei newydd wedd. Dechreuwyd y tymor gyda chyngerdd gan Gôr Meibion Dyffryn Aman o dan arweiniad Ian Llywelyn gyda rhai artistiaid. Canol Hydref death Parti’r Efail o Efailisaf ger Pontypridd i ddiddanu. Sefydlwyd y parti ddeunaw mlynedd yn ôl er mwyn cystadlu yng Ngŵyl Cerdd Dant Pen-y-bont ar Ogwr. Maent yn cystadlu yn gyson ac wedi cael llwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn yr Ŵyl Gerdd Dant. Cafwyd noson arbennig yn eu cwmni gyda Gwyn Hughes Jones, Y Barri (cyn gynhyrchydd ‘Pobol y Cwm’, ‘Y Palmant Aur’, a.y.y.b.) yn cyflwyno. Cafwyd ganddynt amrywiol eitemau o emynau i gerdd dant. Mrs Menna Thomas oedd yr arweinydd ac felly ers sefydlu’r parti. Cyflwynwyd y parti gan y Cynghorwr Sir Callum Higgins a Bobi Jones, Llywydd Llywodraethwyr Ysgol y Pentre, oedd llywydd y noson.

                  Ym mis Tachwedd disgwylir parti o chwiorydd o dan ofal June Ashton Mears, Pontardawe i gyflwyno Noson Fictorianaidd. Bydd hon yn noson wahanol i’r arfer. Ceir ynddi hanes a gwybodaeth am ddillad y cyfnod. Gobeithir am gynulleidfa deilwng i’r noson honno eto.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: DATHLU CAN MLYNEDD A HANNER O ADDYSG YN NHYCROES

  Nos Fercher, Medi 16eg cynhaliwyd cyfarfod arbennig yn Eglwys Sant Edmwnd, Tycroes i ddathlu can mlynedd a hanner o addysg ym mhentref Tycroes. Llywyddwyd gan Ficer y Plwyf, y Parch. Dennis Baxter, ac fe gymerwyd rhan yn y darlleniadau gan Mrs Aenid Davies yn Gymraeg a Mr Howard Thomas yn Saesneg. Cynorthwywyd wrth yr organ gan Mrs Eirwen Thomas, Llanedi. Yn bresennol hefyd roedd pennaeth newydd Ysgol Tycroes, Mr Elfed Wood, ynghyd â’r cyn-brifathrawes, Mrs Rosemary Wallace. Cafwyd hanes diddorol yr Ysgol ‘National’ gyntaf gan Mr Peter Roderick, Tycroes, mab ail brifathro’r ysgol, Mr W.E. Roderick. Dyma rhai o’i sylwadau:

                                     

   

  Neuadd yr Eglwys – Lleoliad yr Ysgol Gyntaf yn Nhycroes

   

  Sefydlwyd yr Ysgol ‘National’ yn Nhycroes yn 1863 (Neuadd yr Eglwys heddiw) ac fe dderbyniwyd ei disgyblion cyntaf ar Fedi’r 16eg y flwyddyn honno. Naw oedd yn bresennol ar y dechrau ond erbyn dechrau Tachwedd roedd yno 50 o ddisgyblion ac fe aeth y rhif i fyny i 83 erbyn dechrau 1864. Erbyn Gorffennaf 1864 roedd cant o ddisgyblion yn mynychu’r ysgol.

  Gydag ysgol cyfagos yn cau tyfodd yr ysgol yn gyflym a bu rhaid ehangu’r adeilad ac fe dderbyniwyd grant o £33-18-0 i gwblhau’r gwaith. Ond erbyn 1871 roedd 159 o ddisgyblion yn yr ysgol a bu rhaid eto cael ystafelloedd a llyfrau ychwanegol i gwrdd â’r gofyn ac fe dderbyniwyd grant o £79-15-0. Erbyn 1874 roedd 224 o blant ar y gofrestr. Roedd y wasgfa yn fawr a dim lle i droi a bu, oherwydd hynny, rhaid gwrthod derbyn plant o Landybïe. Disgynnodd y gwaith o addysgu nifer mawr o blant ar ysgwyddau’r prifathro, dau athro profiadol ac un disgybl-athro. Gan mai Ysgol yr Eglwys ydoedd byddai offeiriadon yn ymweld yn gyson â’r ysgol ac yn arholi’r disgyblion yn enwedig yn eu gwybodaeth o’r ysgrythur. Byddai’r ysgol yn cau adeg achlysuron arbennig yn y pentref – diwrnodau ffair a gwyliau’r eglwys a’r capeli.

  Ymddeolodd y prifathro cyntaf, Mr Morgan Jones, ar ôl 43 mlynedd o wasanaeth, ar Fedi’r 22ain, 1922 ac fe’i ddilynwyd gan Mr W.E. Roderick. Yn 1922 caewyd yr Ysgol ‘National’ yn Llanedi gyda’r disgyblion yn cael eu cludo i Dycroes. Caewyd yr Ysgol ‘National’ yn Nhycroes ar Ebrill 30ain, 1928. Erbyn heddiw mae plant y pentref yn derbyn eu haddysg mewn ysgol fodern ysblennydd ar Heol Pontarddulais Parhau i ddarllen

  Glo Man: Hydref yn Henffordd

  Cafodd Côr Meibion Llandybie a’u ffrindiau benwythnos i’w gofio yn y Gororau ddiwedd mis Hydref. Gyda thywydd hydrefol hyfryd, a’r wlad yn edrych ar ei gorau yng ngwisg yr Hydref ‘doedd dim esgus i beidio â mwynhau. Yr oedd y Côr yn aros mewn gwesty moethus ar gyrion Henffordd yng nghanol perllannau â oedd yn plygu i’r llawr o dan bwysau ffrwythau’r cynhaeaf.
  Ymwelodd y Côr â dinas Henffordd ac un o drefi mwyaf prydferth Prydain, sef Llwydlo. Hyfryd oedd gweld pawb yn mwynhau y gwmniaeth a rhaid diolch yn fawr i Mr Albert Davies, Rhydaman am drefnu’r cwbl.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Eisteddfod Calfaria Garnant

  Hyfryd oedd gweld cymaint o blant Ysgol y bedol yn cystadlu yn Eisteddfod Calfaria Garnant yn ddiweddar. Roedd y safon yn uchel iawn fel arfer. Dyma’r plant buddugol ynyy cystadleuthau llefaru, canu, offerynol ac unawd piano.: Megan Davies, Tai Cousins, Tyler Francis, Rebecca Garton, Seren Davies, Elsie Taylor, Zayra Dungey a Hannah Rees. Llongyfarchiadau I bawb a gymerodd rhan.

  Bu Eisteddfod flynyddol Calfaria, yn llwyddiant mawr eleni eto a daeth llu o blant  i gystadlu ar y canu, adrodd a chwarae offerynau .   
  Yn yr Adran Agored gwelwyd cystadleuwyr o Gaerdydd, Saron, Llangeler, Llandeilo, Clydach a Rhiwfawr.  Y Beirniad Cerdd oedd Mrs Davida Lewis, Abertawe a Mrs Jane Altham-Watkins, Glais ar yr Adrodd  gyda Mrs Gloria Lloyd, Rhydaman, a fu’n  gyfeilydd selog dros y blynyddoedd, yn cyfeilio unwaith yn rhagor eleni.  Yn arwain roedd Mr John Vince Williams, y Garnant, ynghyd â  Mrs Jane Cousins, heb anghofio am Mr Dewi Davies wrth y drws.  Diolch hefyd i’r Chwiorydd a fu’n brysur tu hwnt yn gwneud yr ymborth mwyaf bendigedig.  Dymuna’r pwyllgor gydnabod pawb a wnaeth gyfranu yn dda tuag at yr achlysur arbennig hwn ac hefyd am y gefnogaeth sydd yn dod i’w rhan yn  flynyddol i sicrhau fod yr Eisteddfod yn parhau.  Cyflwynwyd gair o werthfawrogiad a rhodd ar ran Cyngor Tref Cwmaman gan y Cynghorwr Dafydd Wyn, Maer Cwmaman eleni a chafwyd geiriau pwrpasol iawn ganddo yn dymuno pob llwyddiant i’r Eisteddfod yn y dyfodol.

   

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Ymweliad Henson y Draenog.

  Llongyfarchiadau i blant Blwyddyn 2 Ysgol Gwaun Cae Gurwen ar lwyddo yn eu hyfforddiant diogelwch ar y ffordd fawr, Kerbcraft. Daeth Henson y Draenog i wasanaeth yr ysgol er mwyn gwobrwyo’r plant gyda thystysgrifau a bag o adnoddau arbennig.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Glo Man 2013-11-09 08:56:00

  Mae Ysgol Gymraeg Gwaun-Cae-Gurwen wedi bod wrthi’n trefnu ymweliadau’n ddiweddar yn dilyn llwyddiant derbyn cymorthdal, “Cysylltu Dosbarthiadau,” gan y Cyngor Prydeinig.
  Tua canol mis Medi, aeth Mr Morgan a Mr Evans ar ymweliad ag India fel rhan o’r trefniadau a chawsant flas mawr arni.
  Roedd safonau disgyblaeth ac ymroddiad y plant a’r athrawon yn yr ysgol yn Chennai yn arbennig, ond roedd tlodi i’w weld hefyd y tu allan i’r ysgol ac ar y strydoedd.
  Torcalonnus oedd gweld plant yn begian a chanfod nad yw 3 o bob 10 plentyn yn derbyn unrhyw fath o addysg o gwbl yn Chennai. Mae’n agoriad llygad gweld a gwerthfawrogi yr hyn sydd gennym a’r hyn sydd ar gael ar ein cyfer.
  Rydym yn bobl ffodus ofnadwy.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Sialens technoleg F1 mewn ysgolion

  Llongyfarchiadau i dîm o Ysgol Gynradd Tycroes ar ddod yn bencampwyr cenedlaethol ‘F1 in Schools Technology Challenge’. I ddod yn fuddugol fe wnaeth y tîm a elwyr eu hunain yn ‘Tycroes Split Second Team’orchfygu 26 ysgol arall. Fel rhan o’r wobr aethpwyd â’r tîm i Silverstone lle y cyfarfyddont Bernie Ecclestone, pennaeth tîm rasio ‘Formula One’, a James Button, rasiwr.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Ffon Hoci Aur

  Llongyfarchiadau i mia Owen sydd y person ifancaf i’w gael ei dewis i chwarae i dim uwchradd Ysgolion Sir Gaerfyrddin. Mia yw’r disgybl cyntaf o flwyddyn 7 i chwarae dros y sir, fel arfer mae angen bod yn o leiaf blwydydn 8.

  Mae Mia wedi chwarae dwy waith dros y sir a sgorio ym mhob gem. Yng nghystadleuaeth  sirol y flwyddyn diwethaf  roedd Mia yn chwarae i Ysgol Maes yr Yrfa a sgoriodd 15 gol. Daeth yr ysgol yn ail yn y twrnament.

  Yn y llun gwelir Mia yn derbyn y Ffon Hoci Aur am y chwaraewr gorau yn y twrnament gan Rae Ellis, sy’n aleod o dim hoci  Rhyngwladol Cymru.

  Mae Mia bellach ym mlwydydn 8 yn Ysgol maes y Gwendraeth ac yn chwarae hoc i dimau hoci dan 13 a 15 Teigrod Tywi.

  Mae’n ymddangos bod gan mia ddyfodol disglair ym maes hoci a dymunwn pob llwyddiant iddi.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Hwyl a chyffro’r mabolgampau

  Un o brif ddigwyddiadau cymdeithasol y flwyddyn I nifer o Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol Sir Gaerfyrddin yw’r mabolgampau blynyddol. Unwaith eto eleni daeth cannoedd ynghyd i gefnogi’r fenter.
  Trefnwyd dwy noson ranbarthol gyda’r ddau gyntaf ym mhob cystadleuaeth yn ennill yr hawl i gymryd rhan yn rowndiau terfynol y Sir. Bu Ela, Sara a Tomos, Ysgol Sul Capel Newydd yn llwyddiannus yn y rownd derfynol a gwelir nhw yn y llun gyda’u tystysgrifau a medalau.

  Parhau i ddarllen