Archives: edwyn williams

EGLWYS GELLIMANWYDD: Bwrlwm Bro

Ar Ddydd Sul Mai 15fed cynhaliwyd Bwrlwm Bro Ysgolion Sul Dyffryn Aman a’r cylch yn Neuadd Gellimanwydd o dan drefniant Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C.). Bu’r plant yn mwynhau dros awr o weithgareddau o gwmpas yr hanes am Iesu’n iachau’r claf o’r parlys. Cyflwynwyd y neges trwy chwarae gêm, stori a chrefft. Cafwyd hwyl a sbri, a chyfle i ddysgu bod gan Iesu’r awdurdod nid yn unig i iachau ond hefyd i faddau beiau.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Brecwast Mawr Cymorth Cristnogol

Diolch I bawb a ddaeth draw I Neuadd Gellimanwydd bore Dydd Iau 19 Mai i fwynhau brecwast mawr Cymorth Cristnogol. Codwyd dros £1,000. 


Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Hysbys Brecwast Mawr Cymorth Cristnogol

EGLWYS GELLIMANWYDD: DRWS AGORED – BRECWAST MAWR

Fel y gwelwch o’r eitem blaenorol mae criw Drws Agored yn cwrdd  yn cwrdd yn wythnosol am baned, clonc a myfyrdod byr yn Neuadd Gellimanwydd. Nid oes tâl mynediad ond mae nifer yn rhoi cyfraniad am eu lluniaeth ac fel canlyniad rydym yn ystod y pymtheg mlynedd olaf wedi cyfrannu dros deg mil o bunnoedd tuag at achosion elusennol fel Ambiwlans Awyr Cymru, Marie Curie, Ffrindiau Ysbyty Dyffryn Aman, Mudiadau Cancr a Strôc lleol, Cymorth Cristnogol ac ati.

Beth am droi mewn atom ar fore Iau yn Neuadd Gellimanwydd rhwng 10.00 a 11.30 o’r gloch. Cewch groeso mawr. Y llynedd cafwyd Bore Coffi arbennig tuag yr elusen Macmillan ac fe godwyd dros £700. 

Eleni byddwn yn cynnal Brecwast Mawr Drws Agored fore Iau, Mai 19 i godi arian i Cymorth Cristnogol. Felly os am frecwast da galwch mewn rhwng 7.30 a 11.30 o’r gloch.


Dewch atom am glonc a chefnogi elusen teilwng yr un pryd. Cewch groeso mawr. 

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: DRWS AGORED – ESTYN CROESO

Roedd  drws agored yn wir ystyr y gair yng Ngellimanwydd bore Dydd Iau 28 Ebrill pan gafodd aelodau Cymdeithas Drws Agored  gyfle i estyn croeso i  gyfaill o Batagonia. Mae Elmer Williams yn byw yn Patagonia ac ar hyn o bryd ar ei wyliau… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: DERBYN AELODAU

Roeddem fel  eglwys  yn dathlu yn ystod ein hoedfa Gymun, bore Sul y Pasg, 27 Mawrth, pan oeddem yn derbyn pedwar o blant y capel yn aelodau llawn.


Yn ystod yr oedfa derbyniodd y Gweinidog Y Parchg Ryan Thomas, Rachel Smith, Sara Thomas, Dafydd Llywelyn a Mari Llywelyn, yn llawn aelodau o’r eglwys. Hyfrydwch oedd cael derbyn y pedawr sydd wedi bod yn ffyddlon yn yr Ysgol Sul a’u magu yn y capel.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Cymanfa Ganu

Cynhaliwyd Cymanfa Ganu Undebol Rhydaman a’r Cylch ar ddydd Sul y Blodau, 20 Mawrth yng Nghapel Gellimanwydd. Yr arweinydd oedd Mrs Helen Gibbon, Capel Dewi. Mae Helen sy’n hannu o Langynnwr yn soprano adnabyddus iawn ac yn ennillydd cyson yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Yr  organyddes oedd Mr Gloria Lloyd.

Cawsom ddwy oedfa. Yn y bore cyfle y plant oedd hi a braf oedd cael bod yno yn gweld a gwrando arnynt yn canu mor hyfryd.

Yna yn y nos daeth aelodau a ffrindiau  capeli yr ardal ynghyd ar gyfer Gymanfa llwyddiannus dros ben  Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: GWASANAETH GWYL DEWI

Hyfryd oedd gweld y capel yn llawn ar gyfer ein Gwasanaeth Gwyl Dewi ar fore Sul 28 Chwefror.Catrin a Macy oedd yn cymryd y rhannau agoriadol ac yna wnaeth Destiny, Efa Haf a Cadi roi’r emyn gyntaf allan. Wedi darlleniad a gweddi cyhoeddodd Elen, Marge… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Cymdeithas Gellimanwydd

Ar nos Iau 28 Ionawr daeth Adran Ieuenctid Seindorf Arian Rhydaman i Gymdeithas Gellimanwydd i roi Cyngerdd i ni.  Cawsom wledd o adloniant dan arweiniad medrus Mr Glyn Jones, Arweinydd y band. Hyfryd oedd gweld ein talentau lleol yn cael eu meithrin ac mae nifer ohonynt yn datblygu a symud i fod yn aelodau o’r band llawn. Diolch i holl aelodau’r band am noson arbennig.
Yn ystod y noson cawsom amrywiaeth o gerddoriaeth gan gynnwys unawd  “Danny Boy” ar y cornet gan Dylan Savage, sy’n ddisgybl yn Ysgol Gynradd Llandybie ac unawd “James Bond” gan Carys Williams ar y Tenor Horn. Mae Carys hefyd yn mynd i Ysgol Llandybie. 
 Wedi’r Cyngerdd cawsom gwpanaid o de a bisgedi a chyfle i gymdeithasu. Roedd yn wir bleser cael bod yn y gynulleidfa.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: OEDFA NADOLIG YR YSGOL SUL

Perfformiwyd Pasiant Y Nadolig gan blant yr Ysgol Sul ar brynahwn 20 Rhagfyr. Llywyddwyd gan y Gweinidog Y Parchg Ryan Thomas ac fe’i gynorthwywyd wrth yr organ gan Mrs Gloria Lloyd. Dilynwyd yr oedfa gan barti mawreddog yn y Neuadd ac fe dalodd Sion C… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: DATHLIADAU’R NADOLIG


Dathlodd
Gofalaeth Gellimanwydd a’r Gwynfryn, Rhydaman a Moreia, Tycroes y Nadolig gydag oedfa-ar-y-cyd yn y Gwynfryn bore Sul, Rhagfyr 20fed dan lywyddiaeth gweinidog yr Ofalaeth, y Parchg Ryan Thomas, gyda Miss Catherine Lodwick yn cynorthwyo wrth yr organ.  Cafwyd adroddiad gan Mrs Mary Thomas ac unawd gan Ieuan Thomas, y ddau o Foreia; eitem gan gôr merched a chôr cymysg Gellimanwydd ac adroddiad gan bedwarawd ac eitem gan gôr merched y Gwynfryn. Cafwyd cyfle ar ôl yr oedfa i gymdeithasu ymhellach gyda gwin a mins pie.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Y Gymdeithas – DATHLU’R NADOLIG

Nos Iau 26 Tachwedd wnaeth Cymdeithas Gellimanwydd ddechrau dathlu’r Nadolig yn y Neuadd.Roedd y neuadd yn llawn gyda hob sedd wedi ei llenwi.Talent ieuenctid lleol oedd yn ein diddanu a cawsom wledd o ganu a cherddoraieth. 

Croesawyd pawb i’r noson gan ein Llywydd Edwyn Williams. Yna cawsom gwpanaid o de a mins peis. Roedd y neuadd wedi ei ahddurno’n hyfryd, gyda dwy goeden Nadolig!

Trosglwyddodd y llywydd y noson i ddwylo medrus Lynne Leach, un o’n haelodau. Cyflwynodd Lynne ein hartistiad am y noson sef Emily Meek, Osian Calrke, Neve Summers a Catrin Soons, y pedwar yn ddisgyblion yn Ysgol Dyffryn Aman,Rhydaman.

I ddechrau wnaeth Emily, Osian a Neve ein diddannu drwy ganu nife ro ganeuon o’r sioe Les miserables ac hefyd caneuon Cyrmeig eraill. Yn cyfeilio iddynt oedd ein Organnydd Mrs Gloria Lloyd. 

Roedd Emily, Osian a Neve yn  rhan o gynhyrchiad Ysgolion Les Miserables yn ddiweddar yng Nghanolfan y Mileniwm. Hefyd  cawsant y profiad anghygoel o fod yn  rhan o gast y cynhyrchiad Cymraeg o Les Misérables ; Fersiwn Ysgolion yn perfformio yng nghyngerdd gala 30 mlwyddiant Les Misérables yn y Queen’s Theatre West End fel gwesteion arbennig i Cameron Mackintosh.

I gloi’r noson cawsom gyflwyniad arbennig ar y clarnet gan Catrin. Mae Catrin yn y chweched dosbarth yn Ysgol Dyffryn Aman ac yn chwarae’r clarinet. yn wir mae wrthi yn dewis pa l nifer o gyfweliadau mewn Prifysgolion enwog Prydain i ddilyn gyrfa yn chwarae’r clarinet ac ar ol ei chlywe dyn y noson rydym i gyd yn sicr bod dyfodol disglair o’i blaen. 

Diolchodd ein gweinidog Y Parchg Ryan Thomas i bawb am noson mor hyfryd a dymuno Nadolig Llawen i bawb. 

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: CWRDD DIOLCHGARWCH

Bore dydd Sul 11 Tachwedd cynhaliwyd Oedfa Diolchgarwch Eglwys Gellimanwydd. Hyfryd oedd cael cwmni aelodau y Gwynfryn a Moreia Tycroes yn yr oedfa. 

Roedd y Capel wedi ei addurno yn hyfryd gyda blodau, ffrwythau a llysiau ac wrth gwrs torth y cynhaeaf. Thema’r gwasanaeth oedd Arch Noa. 

Cawsom eitem hyfryd gan y plant gyda Catrin, Macy, Gwenan a Mali yn arwain. Defnyddiodd ein gweinidog, Y Parchg Ryan Thomas  dail wedi troi lliw yn sail i’w air i’r plant. Yna cawsom eitemau gan Gôr y Capel.  

Roedd y casgliad yn mynd tuag at Apel Ysbyty Plant Cymru Arch Noa, yn bennaf oherwydd bod un o aelodau’r Ysgol Sul sef Dafydd Llewelyn, wedi cael triniaeth a gofal arbennig yno yn ddiweddar.  Roedd y swm o dros £500 yn anrhydeddus dros ben.

wedi’r oedfa cawsim gyfle i barhau gyda’r diolch drwy rannu cwpanaid o de a bisgedi yn Neuadd y Capel. Yn wir roedd yn fendith cael bod yn bresennol.
Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2015-09-22 21:59:00

Yn ystod ei stori i’r plant dydd Sul 13 Medi wnaeth Y Parchg Ryan Thomas osod lein ddillad ar draws y sedd fawr gyda gwahannol socs unigol yn hongian arni.Terynged i Harry Patterson oedd hwn, bachgen bach a fu farw mewn damwain yn yr Alltwen pedair mly… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Trip Y Gymdeithas

Dydd Sadwrn 12 Medi aeth llond bws o ffrindiau Cymdeithas Gellimanwydd ar ein trip blynyddol. Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd oedd y cyrchfan cyntaf. Yno cawsom awr neu ddwy hamddenol yn edrych ar y casgliadau hanesyddol mewn celf, daeareg … Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Bwrlwm Bro Dyffryn Aman A’r Cylch

Cynhaliwyd Bwrlwm Bro Ysgolion Sul Dyffryn Aman a’r cylch yn Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman ar fore Sul Mehefin 7fed. Prif bwrpas yr achlysur oedd calonogi a sbarduno gwaith yr Ysgolion Sul trwy roi cyfle llawn hwyl i blant ddysgu a chymdeithasu yng nghwmni ei gilydd.

Y thema o dan sylw oedd Noa a’r dilyw. Cyflwynwyd y neges trwy chwarae gêm, stori a chrefft. Cafwyd hwyl a sbri, a chyfle i ddysgu bod Duw, er ei fod yn casau drygioni, yn ein caru ac am i ni ymddiried yn ei Fab Iesu Grist. Fel yr oedd Noa a’i deulu yn ddiogel yn yr arch, mae’r sawl sy’n rhoi eu ffydd yn Iesu hefyd yn ddiogel, a hynny am byth.

Pan ddaeth yn amser i ymadael roedd yn amlwg wrth wynebau llawen y plant eu bod wedi mwynhau’n fawr y profiad o gael uno gyda’i gilydd mewn dathliad  cyfoes o’r ffydd. Am ragor o luniau gwelir www.micsirgar.org

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Y PARCHGEDIG RYAN THOMAS YN DATHLU 25 MLYNEDD YN Y WEINIDOGAETH

Bore Dydd Sul 5 Orffennaf cawsom fel gofalaeth newydd gyfle i ddathlu’r ffaith bod ein Gweinidog wedi cyrraedd carreg filltir sef 25 mlynedd yn y Weinidogaeth.Daethom ynghyd i Gapel Gellimanwydd i gyd addoli mewn Oedfa Gymun. Cawsom eitem gan blant yr … Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: CYFARFOD SEFYDLU Y PARCHEDIG RYAN ISAAC-THOMAS

Ar brynhawn Sadwrn 23 Mai, cynhaliwyd cyfarfod sefydlu Y Parchedig Ryan Isaac-Thomas yn Weinidog i Iesu Grist yn eglwysi Annibynnol Gellimanwydd a’r Gwynfryn, Rhydaman a Moreia Tycroes.

Roedd y capel yn llawn gyda llu o gyfeillion wedi dod i ymuno gyda aelodau’r dair yn y dathliadau, gan gynnwys cyfeillion o gyn eglwysi Y Parchedig Ryan Thomas sef Jerusalem a Seion Porth Tywyn, Nasareth Pontiets a Sardis, Trimsaran.

Y Parchedig Dyfrig Rees, Penybont ar Ogwr, oedd yn Llywyddu a  Mrs Gloria Lloyd oedd yr organnydd. Y Parchedig Guto Llywelyn, Caerbryn roddodd yr alwad i addoli. Cawsom ddarlleniad o’r Beibl gan Y Parchg Meirion Evans, Porth Tywyn ac yna Weddi gan Y Parchg Dewi Myrddin Hughes, Clydach.

Roedd y Sefydlu yn ngofal y Llywydd

Cawsom hanes yr Alwad gan Mrs Bethan Thomas, Ysgrifennydd Pwyllgor yr Ofalaeth, gan gynnwys hanes creu gofalaeth newydd rhwng y dair eglwys.

Y Parchg Derwyn Morris Jones draddododd yr urdd Weddi. Miss Maureen King oedd yn cyflwyno ar ran eglwysi Jerusalem a Seion Porth Tywyn, Nasareth Pontiets a Sardis, Trimsaran. Yna cafwyd air o groeso gan Mr Elfryn Thomas, Llywydd pwyllgor yr Ofalaeth; Y Parchg Iwan Vaughan Evans, Llalnelli ar ran Cyfundeb Dwyrain Caerfyrddin a Brycheiniog a’r Parchg John Talfryn Jones, Rhydaman ar ran eglwysi’r cylch.

Y Parchg Emyr Gwyn Evans, Y Tymbl, Gweinidog presennol Y Gwynfryn, oedd yn pregethu. Offrymwyd y fendith gan Y Parchg Ryan Thomas.

Wedi’r Oedfa cafodd bawb gyfle i barhau yn y dathlu drwy ymyno yn Neuadd Gellimanwydd a rhannu yn y wledd oedd wedi ei pharatoi gan aelodau’r ofalaeth.

 

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: 4 GWEINIDOG

Dim yn aml mae capel yn cael cyfle i groesawu 4 gweinidog o’r capel at ei gilydd. Ond dyna oedd braint Capel Gellimanwydd yn ystod Cyfarfod Sefydlu y  Parchedig Ryan Isaac-Thomas.

Roedd tri o gyn weinidogion y capel yn cymryd rhan yn oedfa sefydlu y Parchg Ryan Thomas, sef Y Parchg  Dyfrig Rees, Penybont ar Ogwr, y Parchg  Derwyn Morris Jones, Abertawe a’r Parchg Dewi Myrddin Hughes, Clydach.
 

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2015-05-14 05:55:00

EGLWYS GELLIMANWYDD: Dechrau Canu Dechrau Canmol

Ar Sul y Pasg, roedd rhaglen Dechrau Canu Dechrau Canmol yn dodo o Gapel Gellimanwydd, ac yn dathlu’r Atgyfodiad. Cawsom  fwynhau perfformiadau gan yr unawdwyr Elgan Thomas a Gwawr Edwards a myfyrio ar ddigwyddiadau wythnos y Pasg trwy … Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: CYMANFA GANU

 Cynhaliwyd ein Cymanfa ganu Undebol ar ddydd Sul y Blodau, 29 Mawrth, 2015 yng Nghapel Gellimanwydd.  Yr Arweinydd oedd Mr Allan Fewster, Llangennech gyda Mrs  Gloria Lloyd yn cyfeilio. Capel Hendre oed d yn llywyddu yn y bore… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Mudiad Cenhadol y Chwiorydd

O’r chwith i’r dde: Y Parch. Emyr Gwyn Evans, Mrs. Sian Jones a Mrs. Marjorie Rogers (Y Gwynfryn),
Mrs. Carol Ann Lewis (Moreia) a’r Parch. Ryan Thomas

Mae yna fudiad Cenhadol gan chwiorydd capeli Gellimanwydd a’r Gwynfryn, Rhydaman a Moreia, Tycroes ers 1950. Bryd hynny mi roedd Seion, Llandybïe hefyd yn rhan o’r cylch. Yn ystod y 65 mlynedd mae’r adran wedi codi miloedd ar filoedd o bunnau tuag at y gwaith Cenhadol gan fod yr arian a gesglir i gyd – talu am y te, casgliad, bore coffi ac ati – yn mynd at y gwaith cenhadol. Tramor fu’r alwad yn y blynyddoedd a fu ond rydym bellach yn rhoi cyfraniad at MIC sef Mudiad Ieuenctid Cristnogol ein hardal. Bu i nifer o’n cenhadon ymweld â’r adran ac fe fu y Parchn. R. E. Edwards, Ieuan S. Jones a Ioan Wyn Gruffydd yn gefn mawr i’r cylch.

            Rydym yn cwrdd yn rheolaidd ac yn cael siaradwyr diddorol i’n hannerch ac hefyd cyfarfodydd rydym ni ein hunain yn eu trefnu megis gwasanaeth Nadolig, cwrdd gweddi ac ati. Cynhelir ein cyfarfod blynyddol ddechrau Mawrth. Bryd hynny trosglwyddir y llywyddiaeth i chwiorydd y gwahanol eglwysi. Bellach fe rhennir y gwaith rhwng gwragedd yr eglwysi. Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol eleni yn Y Gwynfryn, Rhydaman gyda’r Parch. Emyr Gwyn Evans yn annerch a gweinyddi’r cymun gyda’r Parch. Ryan Thomas yn cynorthwyo wrth yr organ. Eleni mi roedd Mrs. Carol Ann Lewis ar ran chwiorydd Moreia yn cyflwyno Beibl y Mudiad i Mrs. Marjorie Rogers a’i derbyniodd ar ran chwiorydd y Gwynfryn, Rhydaman.

            Rydym hefyd fel adran yn ffyddlon i Adran Chwiorydd Cyfundeb Dwyrain Caerfyrddin a Brycheiniog a Thalaith y De o Fudiad Chwiorydd yr Annibynwyr.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Eglwysi Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes yn dathlu

Eglwysi Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes yn dathlu

Mi roedd Sul, Mawrth 1af yn Sul o ddathlu mawr yng nghapeli Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes oherwydd hwn oedd y diwrnod y dechreuodd y Parch. Ryan Thomas, Brynaman ei weinidogaeth yn ein mysg.

            Roedd yr oedfa foreol yng Ngellimanwydd.  Mi roedd yn braf gweld y capel yn llawn o blant, teuluoedd ifanc, pobl canol oed a henoed a phawb yn hapus i ddathlu gŵyl ein nawddsant a chyfnod newydd yn ein hanes fel eglwys. Gan ei bod yn wasanaeth teuluol y plant a’r ieuenctid a gymerodd at yr oedfa. Rydym yn ymfalchio fod gyda ni gymaint o blant yn awyddus a pharod i gymeryd rhan ac am rhieni sydd mor barod i gynorthwyo ymhob dull a modd.
 

Rhai o blant niferus Gellimanwydd

            Yn ystod yr oedfa cafwyd gair byr o groeso i’r gweinidog newydd gan Bethan, Thomas, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Eglwys ac yna cafwyd neges pwrpasol i’r plant gan y gweinidog newydd. Gweinyddwyd y Cymun ar ddiwedd yr oedfa gan y Parch. Ryan Thomas. Mrs. Gloria Lloyd oedd wrth yr organ. Mi roedd y capel a’r neuadd wedi eu haddurno’n hardd â chennin pedr.

            Wedi’r gwasanaeth aeth pawb i fwynhau melysfwydydd Cymreig yn Neuadd Gellimanwydd ac yno fe gafwyd cyfle i ni gwrdd â’r Parch. Ryan Thomas.

 

 Yn y prynhawn tro eglwys Moreia, Tycroes oedd hi i ddathlu. Fe ddaeth cynulleidfa niferus ynghyd i Oedfa Gymun. Croesawyd y gweinidog newydd gan Elfryn Thomas, Ysgrifennydd yr Eglwys ac fe gynorthwywyd wrth yr organ gan Mrs. Wynona Anthony.

Roedd y chwiorydd wedi paratoi yn helaeth ar ein cyfer ac fe gafwyd gwledd o fwyd yn y festri gyda cyfle i bawb gwrdd â’r gweinidog newydd. Y chwiorydd hefyd a fu yn gyfrifol am addurno’r capel a’r festri mor hardd gyda daffodiliau.
 
 
Y Parchg Ryan Thomas gyda rhai o aelodau gweithgar Eglwys Moreia, Tycroes

Ym mis Medi fe fydd Eglwys y Gwynfryn, Rhydaman yn ymuno â’r ofalaeth. Hwn fydd y tro cyntaf i’r dair eglwys, y fam a’r ddwy ferch, fod o dan arweiniad yr un gweinidog. Mae’r dair eglwys, er hynny, wedi cyd-weithio â’i gilydd ar hyd y blynyddoedd drwy’r Gymanfa Ganu a Mudiad Cenhadol y Chwiorydd.

Edrychwn ymlaen at gyfnod newydd yn ein hanes a boed i Dduw ein harwain i’r dyfodol yn llawn hyder a ffydd.

Bethan Thomas, Ysgrifennydd yr Ofalaeth

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2015-01-11 22:41:00

Cynhelir Cymanfa Ganu, Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia, Seion, Capel Newydd, Bethani, Gosen, Capel Hendre, Caersalem,Ebeneser, Capel Saron, Bethesda Tycroes, Pisgah Penybanc, Noddfa Garnswllt  Dydd Sul y Blodau, 29 Mawrth, 2015 yng Ngha… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2014-12-28 16:27:00

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA I BAWB.
Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf,
heddwch ar y ddaear islaw,
a bendith Duw ar bobl.”

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Oedfa Nadolig Oedolion Moreia a Gellimanwydd

Bore Sul, Rhagfyr 21 cynhaliwyd Oedfa Nadolig Oedolion Moreia a Gellimanwydd ym Moreia. Cawsom groeso arbennig gan Elfryn Thomas ac fe gymerwyd rhan gan Mary Thomas, Stephanie Jones, Eiry Davies, Ieuan Thomas a Geraint Roderick ar ran Moreia gyda Wynona Anthony yn cynorthwyo wrth yr organ. Cafwyd eitemau gan Gôr Merched, Côr Dynion a Chôr Cymysg Gellimanwydd o dan arweiniad Gloria Lloyd gyda Cyril Wilkins yn cynorthwyo wrth yr organ. Paratowyd te a mins pies yn y festri ar ôl yr oedfa. Casglwyd dros £50 tuag at Shelter Cymru ac fe ddiolchwyd i Moreia am y te a’r croeso gan Drysorydd Gellimanwydd, Edwyn Williams.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2014-12-15 23:01:00

EGLWYS GELLIMANWYDD: Gwasanaeth Nadolig

Cofiwch ddod i Wasanaeth Nadolig yn Eglwys Moreia, Tycroes am 10.30 y bore 21 Rhagfyr Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: CWRDD DIOLCHGARWCH

 Nos Sul Hydref 12 cynhaliwyd ein cwrdd Diolchgarwch.Roedd yr oedfa dan ofal Edwyn Williams. Roedd y capel wedi ei addurno gyda blodau, ffrwythau a llysiau ac roedd hyn yn ychwanegu at naws hyfryd a diolchgar yr oedfa.   Cawsom nife… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: CWRDD DIOLCHGARWCH Y PLANT

 
Bore Dydd Sul, 12 Hydref cynhaliwyd ein cyrddau diolchgarwch. Roedd gwasanaeth y bore dan ofal yr Ysgol Sul a chawsom oedfa hyfryd gyda’r plant yn ein harwain. Porthi’r Pum Mil oedd y thema a chawsom nifer o eitemau graenus gan gynnwys caneuon ac adroddiadau gan y plant,  darlleniadau, gweddiau ac emynau.
 
Unwaith eto eleni rydym yn casglu bocsus esgidiau ar gyfer Operation Christmas Child ac yn ystod y gwasanaeth cyflwynodd y plant eu bocsus esgidiau’n llawn anrhegion . Rydym yn siwr y bydd llawer un yn gwirioni wrth edrych ar gynnwys y bocsus, dros y Nadolig.
 
 
Wedi’r oedfa cawsom gyfle i barhau i gymdeithasu drwy rannu dishgled o de a bisgedi yn y Neuadd.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Cyfarfod Sefydlu

 
Ar ddydd Sadwrn 4 Hydref aeth dwy lond bws o aelodau a ffrindiau Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia Tycroes i Benybont ar Ogwr ar gyfer Oedfa Sefydlu y Parchedig Dyfrig Rees yn Weinidog i Iesu Grist yn Eglwys Annibynnol y Tabernacl.

Roedd yr oedfa dan Lywyddiaeth Y Parchg Hywel Wyn Richard. Y Parchg Emyr Gwyn Evans, Gweinidog Y Gwynfryn oedd yn rhoi’r alwad i addoli gyda’r Parchg Guto Llywelyn yn darllen o’r beibl. Mr Elfryn Thomas oedd yn cyflwyno ar ran Eglwys Moreia, Tycroes ac Edwyn Williams ar ran Gellimanwydd.  Y Parchg Dewi Myrddin Hughes oedd yn pregethu a chawsom neges bwrpasol a chynnil gandddo. Y Parchg Glan Roberts cyhoeddodd y Fendith.

Wedi’r oedfa roedd lluniaeth wedi ei baratoi yn y festri a chawsom gyfle I gymdeithasu ymhlith aelodau’r Tabernacl ym Mhenybont.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Swpaer Cynhaeaf

Nos Iau, 25 Medi cynhaliwyd Swper Cynhaeaf y Gymdeithas. Roedd y neuadd yn llawn a chawsom noson arbennig yn dathlu drwy rannu mewn gwledd oedd wedi ei pharatoi ar ein cyfer gan y chwiorydd.  Wedi’r gwledda,  oedd yn cynnwys pryd dau gwrs a disgled o de, cawsom  adloniant mewn ffurff Sion a Sian. Roedd tri par yn cael eu holi ac mae ein diolch yn fawr  iddynt am fod mor barod i gymryd rhan.  Ar ddiwedd y noson y par buddugol oedd Marlene a Kerry Moses.  

Cawsom noson llawn hwyl yn cymdeithasu. Y noson nesaf fydd ein dathlu Nadolig ar 27 Tachwedd  pan fydd y Canon Michael Rees, yn ein diddanu.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Trip Y Gymdeithas

 
Dydd Sadwrn 14 Medi aeth aelodau a ffrindiau Cydmeithas Gellimanwydd ar eu trip blynyddol. Senghennydd oedd y gyrchfan eleni i weld y Gofeb

Cawsom groeso twymgalon gan Mr Jack Humphreys, Cadeirydd Grwp Treftadaeth Cwm yr Aber, â’r tîm o wirfoddolwyr. I ddechrau aethom i’r Amgueddfa i gael disgled o de a chacen. Yna aeth hanner ohonom i’r amgueddfa i weld ffilm fer ac edrych ar yr arddangosfa tra aeth y gweddill i’r Ardd Goffa a’r Gofeb Cenedlaethol. Roedd yn brofiad sobreiddiol, yn enwedig wrth weld y cerflun efydd bendigedig o’r glowyr gan Les Johnson.  Yn yr ardd goffa mae enw pawb a gollodd eu bywydau yn y trychineb yn Hydref 1913, gydag enw, oed a chyfeiriad pob un o’r glowyr. Cafodd 439 o lowyr eu lladd yn y ffrwydrad yn Senghennydd, y trychineb diwydiannol gwaethaf yn hanes Prydain.

Hefyd gwelsom y llwybr coffa yn yr ardd er cof am bob damwain lofaol yng Nghymru lle cafodd mwy na phump o bobl eu lladd. Mae’r llwybr yn nodi enw’r lofa, dyddiad y trychineb a’r nifer a gafodd eu lladd.

Wedi’r ymweliad â Senghennydd aethom am ychydig oriau i’r Bontfaen i gael rhywbeth bach i fwyta a siopa am ychydig cyn galw ym Mhencoed am bryd o fwyd ar y ffordd adref.

Yn wir roedd yn ddiwrnod bendigedig a cychwyn gwerth chweil i dymor newydd.

 

 

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Mynd i’r Coleg

Yn ystod oedfa bore dydd Sul 14 Medi rhodwyd rhodd fechan i Mari Roberts ac Annie Jones, dwy gyn aelod o Ysgol Sul y Capel. Mae’r ddwy yn mynd i’r Brifysgol. Mae Mari yn mynd i Manceinion i astudio Cwrs dysgu ar gyfer plant gyda anghenion arbennig tra … Parhau i ddarllen

Glo Man: FACEBOOK a TWITTER

NID YW’R DUDALEN HON YN CAEL EI DIWEDDARU’N GYSON BELLACH – YN HYTRACH EWCH I’N TUDALEN FACEBOOK NEU TRYDAR  https://www.facebook.com/glo.man.37https://twitter.com/PapurBroGloMan(Beth am ddod yn ffrind ar Facebook a’n dilyn ar Trydar. ) Parhau i ddarllen

Glo Man: COFIWCH BRYNU EICH COPI

EGLWYS GELLIMANWYDD: Suliau Awst

Bydd aelodau Gellimanwydd yn ymuno yn yr Oedfa’r Bore ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol dydd Sul 3 Awst. Yna yn y prynhawn byddwn ym Moreia Tycroes am Oedfa olaf ein Gweinidog y Parchg Dyfrig Rees. wedi’r oeda bydd cyfle i gymdeithasu yn y Festri drwy… Parhau i ddarllen

Glo Man: CYFARFOD BLYNYDDOL

Annwyl Gyfaill,

Cynhelir cyfarfod blynyddol Glo Mân ar Nos Lun  21Gorffennaf am 7.00 yn Neuadd Capel Gellimanwydd.


 

Gobeithio bod y dyddiad yn gyfleus i chi ddod atom i drafod a threfnu Glo Mân am flwyddyn arall. Cofiwch trwy eich cefnogaeth chi mae’r papur bro wedi llwyddo dros y blynyddoedd.

 

Yn gywir


Edwyn

Ysgrifennydd

AGENDA

Croeso

 1. Ymddiheuriadau 
 2. Cofnodion y cyfarfod diwethaf
 3. Materion yn codi
 4. Adroddiad y Trysorydd
 5. Ethol swyddogion
 6. Cynnwys a threfn paratoi’r papur a dewis Golygyddion
 7. Dulliau codi arian

 • Calendr

 • Nawdd Cynghorau Cymuned

 • Unrhwy ddull arall

 • Unrhyw Fater Arall
 • Tynu Clwb Cant
 • Parhau i ddarllen

  EGLWYS GELLIMANWYDD: Bwrlwm Bro

  Ar fore Sul 15 Mehefin cynhaliwyd Bwrlwm Bro Rhydaman a’r cylch yn Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman. Y thema o dan sylw eleni oedd atgyfodiad Iesu o’r bedd. Cyflwynwyd y neges trwy gyfrwng amrywiaeth o gemau a chyflwyniadau gweledol. Cafodd bawb hwyl a sbri, a chyfle i ddysgu bod Iesu’n fyw heddiw a phan ddaeth yn amser i ymadael roedd yn amlwg wrth wynebau llawen y plant eu bod wedi mwynhau’n fawr y profiad o gael uno gyda’i gilydd mewn dathliad  cyfoes o’r ffydd

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Adroddiad yr Urdd Gorffennaf 2014 – Bro Glo Man

  Mae’r Urdd wedi bod yn brysur iawn ers mis Medi yn cynnal amryw o weithgareddau i blant o bobol ifanc yr ardal.
  Cynhelir sawl diwrnod o chwaraeon cynradd, gyda sawl ysgol o Gylch Aman yn cystadlu. Buont yn cystadlu mewn twrnamentau Pêl droed, Rygbi, Gymnasteg, Gala nofio a Phêl Rwyd dros dymor Hydref, gyda sawl unigolyn yn cynrychioli’r rhanbarth yn Genedlaethol. Braf oedd gweld sawl aelod o Ysgol Dyffryn Aman yn y Gala Nofio uwchradd, a diolch hefyd i’r disgyblion ddaeth i wirfoddoli ar y diwrnod.  
  Braf oedd gweld cynifer yn cystadlu yn yr Eisteddfod gylch yn Ysgol Dyffryn Aman nôl ym mis Mawrth, gyda’r buddugwyr yn cynrychioli cylch Aman yn Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin. Yna yn y genedlaethol, teimlwyd balchder mawr wrth yr aelwyd ac ysgolion y cylch ar lwyfan y brifwyl! Gwelwyd Ysgol Gynradd Rhydaman yn cipio’r ddwy wobr gyntaf, dwy ail wobr ac un trydedd. Ysgol Dyffryn Aman yn cael ail wobr drwy Osian Clarke ar yr Unawd Bechgyn Bl.7-9 ac buodd Adran/Aelwyd Penrhyd, yn brysur iawn hefyd adeg Eisteddfodau  gyda’r grwpiau dawns ag  unigolion yn cipio pedwar gwobr gyntaf, dwy ail wobr ac un trydedd wobr. Unwaith eto, hoffem longyfarch pob un wnaeth gystadlu, a diolch i’r athrawon a hyfforddwyr am roi ei hamser i’w dysgu.
  Cafwyd sawl taith i atyniadau amrywiol fel Alton Towers, Oakwood, Disney ac Abertawe gyda phlant a phobol ifanc yr ardal yn cael cyfle i fwynhau a phrofi pethau newydd. Fe aeth sawl ysgol gynradd ynghyd am gyfnodau preswyl yng Ngwersyll yr urdd Llangrannog a Chaerdydd,  a gobeithiwn yn fawr y dewch eto’r flwyddyn nesaf!
  Os am ragor o wybodaeth am yr Urdd yn eich ardal, croeso i chi gysylltu â Lowri Morris (Swyddog Datblygu Uwchradd) ar 01267 676744 neu Sioned Fflur (Swyddog Datblygu Cynradd) ar 01267 676678.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Eisteddfod Yr Urdd 2014

  Llongyfarchiadau  i holl aelodau’r Urdd yn ardal Glo Mân a fu’n llwyddiannus yn  Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Y Bala yn ddiweddar. Tra’n canmol pob un ohonynt a’u hyfforddwyr, rhaid  cyfeirio’n arbennig at lwyddiant ysgubol Adran ac Aelwyd Penrhyd yn y cystadlaethau Dawnsio Gwerin – pencampwyr yn wir!

  Canlyniadau Gwaith Cartref                                                                                                                   Celf,Dylunio a Thechnoleg  
   Gwaith Creadigol  2D Bl.6 ac Iau (Anghenion Arbennig C) 3ydd – Grŵp Quinn ac Owen, Ysgol Bro Banw                                                                                                                                                  
  Gwaith Creadigol  2D Bl.6 ac Iau (Anghenion Arbennig D ) 3ydd – Jennesha Davies-Kelly, Ysgol  Bro Banw                                                                                                                                           
  Gwaith Creadigol 2D Bl.6 ac Iau – Grŵp (Anghenion Arbennig D) -1af – Grŵp Alex a Mathew, Ysgol Gynradd Blaenau                                                          
  Ffotograffiaeth/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac Iau – 1af – Leah Liles, Ysgol y Bedol

  Canlyniadau Llwyfan

  Unawd Bl.2 ac Iau  1af – Cadi Owen, Ysgol Gymraeg Rhydaman               
  Unawd Cerdd Dant, Bl.2 ac Iau –  3ydd- Cadi Owen, Ysgol Gymraeg Rhydaman                                   Dawns Werin Bl.4 ac Iau – 1af- Adran Penrhyd                                                            
   Unawd Cerdd Dant Bl.3 a 4 –  2il- Cerys Tommason James, Ysgol Gymraeg Rhydaman 
  Dawns Stepio Cymysg Bl.6 ac Iau – 2il –Adran Penrhyd

  Dawns Werin Bl.6 ac Iau -1af – Ysgol Gymraeg Rhydaman                                                                             Grŵp  Dawnsio Hip Hop/Stryd/Disgo – 2il-  Ysgol Gymraeg Rhydaman 

  Dawns Werin Bl.6 ac Iau (Ysg.Adran Fach) -1af – Adran Penrhyd

  Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 9 ac Iau  – 2il –Menna Jones, Ysgol Maes y Gwendraeth 
  Dawns Werin Bl.7,8,a 9 – 1af Adran Penrhyd                                                                                                 
   Unawd Bechgyn Bl.7-9 – 2il- Osian Clarke,Ysgol Gyfun Dyffryn Aman

  Dawns Werin Bl10 a dan 19oed – 2il- Aelwyd Penrhyd

  Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.10 a dan 25 oed – 3ydd  – Harri Jones, Aelwyd Penrhyd   
  Dawns Werin dan 25 oed (Aelwydydd) – 1af – Aelwyd Penrhyd


  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Clwb Drama newydd yn y Dyffryn!

  Mae Partneriaith Aman Tawe mewn cydweithrediad ac Elin Wyn Murphy wedi dechrau Clwb canu, actio a dawnsio newydd sef ‘Serennu’. Mae’r Clwb yn cael ei redeg bob nos Fawrth yn Neuadd Drama Ysgol Dyffryn Aman.  Amseroedd Serennu yw, 4.45pm-5.00pm i flynyddoedd 1,2 a 3 a rhwng 6pm-7pm i flynyddoedd 4,5 a 6.

  Croeso i fechgyn a merched i ddod i ymarfer a dysgu sgiliau newydd. Mi fydd Serennu yn perfformio yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar 2014 yn Llanelli’r flwyddyn yma.

  Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sarah Jones ar 01558 825336 neu hoffwch ein tudalen ‘Facebook/ Serennu’.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: only Kids Aloud

  Cafodd Lia Rowena Jones, 12 mlwydd oed o Landybïe wedi cael ei dewis yn un o 70 deg o blant sydd yn mynd allan i Dde Affrica gyda chôr ‘Only Kids Aloud’ o dan arweiniad yr enwog Tim Rhys Evans, M.B.E. a’i dîm.
  Roedd y Côr yn perfformio mewn theatre ‘Artscape’ yn Cape Town am ddwy noson ym mis Mai fel rhan o ddathliadau y byd democratic (“Celebration of Democracy”).  Roedd Bryn Terfel a Chwmni Cenedlaethol Opera Cape Town yn cymeryd rhan hefyd yn yr un gyngerdd.
  Ym mis Gorffennaf bydd Only Kids Aloud yn perfformio mewn cyngerdd “The Spirit of Unity” yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen gyda Gary Griffiths a Chwmni Opera Cape Town, o dan
  arweiniad Tim Rhys Evans.
  Fel dywedodd Sian, mam Lia, bydd yn fraint i Lia gynrychioli Cymru a phentref Llandybïe. Ie wir. Da iawn Lia
  .

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: DYMUNO’N DDA

  Mae Y Parchg Dyfrig Rees Gweinidog Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes wedi derbyn galwad i wasanaethu ar Eglwys Tabernacl, Penybont ar Ogwr. Bydd Mr Rees yn dechrau yn Nhabernacl yn Mis Medi.


  Mae Dyfrig wedi gwasanaethu arnom yng Ngellimanwydd ers 14 mlynedd ac mae’r capel  wedi llwyddo yn arbennig yn ystod ei Weinidogaeth. Dymuniad holl aelodau a ffrindiau Gellimanwydd  yw pob hapusrwydd a llwyddiant i Dyfrig, Mandy a’r bechgyn yn Mhenybont. Bydd y capel yn gweld eu heisiau yn fawr. Parhau i ddarllen

  Glo Man: Agoriad Swyddogol Maes parcio’r Palais

  Ar un adeg, Neuadd y Palais yn y Garnant oedd yn meddu’r llawr dawnsio gorau yn Nyffryn Aman ond bu’n rhaid ei dymchwel ar ôl i’r adeilad fynd ar ei waeth dros y blynyddoedd.  Braf felly oedd gweld y safle yn cael ei ail-agor ar fore Dydd Mawrth, y 18ed o Fawrth, fel maes parcio i ymwelwyr a phobl lleol sy’n defnyddio’r llwybr cerdded bendigedig ar hyd glanau’r Aman ac sydd bellach yn rhedeg yr holl ffordd o Rydaman i fyny i Frynaman.  Yn eu hanerchiadau, soniodd Kevin Madge, arweinydd Cyngor Sir Gâr, a Dafydd Wyn, Maer Cwmaman, am eu gobeithion y byddai’r adnoddau hyn yn hwb i bobl lleol gerdded ac edmygu prydferthwch Dyffryn Aman ac roeddent yn gobeithio y byddai’r golygfeydd hyn hefyd yn denu twristiaid i’r ardal.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Eisteddfod Ysgol Gwaun Cae Gurwen

  Cafwyd Eisteddfod lwyddiannus iawn yn ysgol Gwaun Cae Gurwen yn ddiweddar. Roedd neuadd yr ysgol yn fôr o goch gyda’r plant wedi gwisgo yn eu gwisg Gymreig a’u crysau rygbi coch. Diddanwyd y gynulleidfa gydag amrywiaeth o gystadleuthau -canu unawd, llefaru, côrau adran, canu recorder a dawnsio disgo. Hefyd gwobrwywyd y plant hynny oedd wedi ennill cystadleuthau gwaith ysgrifenedig, llawysgrifen a chelf. Beili Glas oedd y llys buddugol ar ddiwedd y cystadlu.

  Diolchiadau mawr i’r beirniaid yn ystod y dydd sef Mrs Catherine Williams a Miss Sophie Lacey ac i Mrs Maureen Jones  a Mrs Joan Slaymaker am feirniadu’r gwaith Celf ac i Mr Ken  Davies a Mrs Glenys Kim Protheroe am feirniadu’r gwaith ysgrifenedig. Diolch hefyd i’n partneriaid darllen ffyddlon am helpu gyda’r lluniaeth.

  Testun cystadleuaeth y gadair eleni oedd ‘Y Sahara’ a phrosiect Macey Clafton oedd yn fuddugol. Llongyfarchiadau mawr iddi.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Masnach Deg yn Ysgol Gwaun Cae Gurwen

  Mae’r ysgol yn ymfalchio yn ei statws fel Ysgol Masnach Deg.  Eleni, gan i ddyddiad dechrau dathlu Pythefnos Masnach Deg gwympo yn ystod gwyliau hanner tymor, aeth aelodau’r Cyngor Ysgol ati  i gynnal nifer o weithgareddau yn ystod yr wythnos flaenorol. Cafwyd wasanaeth arbennig ar y bore Llun i godi ymwybyddiaeth o waith ffermwyr bananas yn  Colombia  yna gwerthwyd ysgytlaeth bananas ganddynt ar y Dydd Mawrth a banana ‘splits’ ar y Dydd Iau. Dros yr hanner tymor , fel rhan o’u gwaith cartref, gofynnwyd i’r plant lunio poster i hyrwyddo amcanion Masnach Deg a bydd gwaith y  buddugwr yn cael ei wneud yn faner i’w harddangos tu fas i’r ysgol. Hamperi Masnach Deg oedd y gwobrwyon raffl yn ystod Eisteddfod Gŵyl Ddewi’r ysgol.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Masnach Deg

  Unwaith eto roedd Penwythnos Masnach Deg yn lwyddiant aruthrol yn Rhydaman. Caswom nifer o ddigwyddiadau arbennig. Wrth gwrs pinacl y pythefnos oedd y Banana Split enfawr oedd eleni yn cael ei chynnal am y chweched tro.

  Cafodd Tref Masnach Deg Rhydaman ei gynrychioli’n dda yng Ngŵyl Masnach Deg Foncho ar ddydd Sadwrn 8 Mawrth yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe .

  Roedd Caffi Cymunedol iSmooth yno yn gwneud smoothies wrth i bobl reidio beic i bweru y peiriant gwneud ssiodydd, ac roedd siopau Masnach Deg lleol Bertram, Harmony a Catherine Blair gyda stondinau.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Eisteddfod Ysgol Dyffryn Aman

  Testun cystadleuaeth Y Gadair eleni ysgrifennu darn o ryddiaith ar y thema ‘Machlud’. Yr ennillydd oedd Ffion Thomas. Yn y llun gwelir Ffion gyda rhai o’r prif swyddogion yn ei llongyfarch. Yn yr ail lun gwelwn capteiniaid llys Llwyd y llys buddugol,… Parhau i ddarllen