Archives: edwyn williams

EGLWYS GELLIMANWYDD: CYMANFA GANU

 Cynhaliwyd ein Cymanfa ganu Undebol ar ddydd Sul y Blodau, 29 Mawrth, 2015 yng Nghapel Gellimanwydd.  Yr Arweinydd oedd Mr Allan Fewster, Llangennech gyda Mrs  Gloria Lloyd yn cyfeilio. Capel Hendre oed d yn llywyddu yn y bore… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Mudiad Cenhadol y Chwiorydd

O’r chwith i’r dde: Y Parch. Emyr Gwyn Evans, Mrs. Sian Jones a Mrs. Marjorie Rogers (Y Gwynfryn),
Mrs. Carol Ann Lewis (Moreia) a’r Parch. Ryan Thomas

Mae yna fudiad Cenhadol gan chwiorydd capeli Gellimanwydd a’r Gwynfryn, Rhydaman a Moreia, Tycroes ers 1950. Bryd hynny mi roedd Seion, Llandybïe hefyd yn rhan o’r cylch. Yn ystod y 65 mlynedd mae’r adran wedi codi miloedd ar filoedd o bunnau tuag at y gwaith Cenhadol gan fod yr arian a gesglir i gyd – talu am y te, casgliad, bore coffi ac ati – yn mynd at y gwaith cenhadol. Tramor fu’r alwad yn y blynyddoedd a fu ond rydym bellach yn rhoi cyfraniad at MIC sef Mudiad Ieuenctid Cristnogol ein hardal. Bu i nifer o’n cenhadon ymweld â’r adran ac fe fu y Parchn. R. E. Edwards, Ieuan S. Jones a Ioan Wyn Gruffydd yn gefn mawr i’r cylch.

            Rydym yn cwrdd yn rheolaidd ac yn cael siaradwyr diddorol i’n hannerch ac hefyd cyfarfodydd rydym ni ein hunain yn eu trefnu megis gwasanaeth Nadolig, cwrdd gweddi ac ati. Cynhelir ein cyfarfod blynyddol ddechrau Mawrth. Bryd hynny trosglwyddir y llywyddiaeth i chwiorydd y gwahanol eglwysi. Bellach fe rhennir y gwaith rhwng gwragedd yr eglwysi. Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol eleni yn Y Gwynfryn, Rhydaman gyda’r Parch. Emyr Gwyn Evans yn annerch a gweinyddi’r cymun gyda’r Parch. Ryan Thomas yn cynorthwyo wrth yr organ. Eleni mi roedd Mrs. Carol Ann Lewis ar ran chwiorydd Moreia yn cyflwyno Beibl y Mudiad i Mrs. Marjorie Rogers a’i derbyniodd ar ran chwiorydd y Gwynfryn, Rhydaman.

            Rydym hefyd fel adran yn ffyddlon i Adran Chwiorydd Cyfundeb Dwyrain Caerfyrddin a Brycheiniog a Thalaith y De o Fudiad Chwiorydd yr Annibynwyr.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Eglwysi Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes yn dathlu

Eglwysi Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes yn dathlu

Mi roedd Sul, Mawrth 1af yn Sul o ddathlu mawr yng nghapeli Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes oherwydd hwn oedd y diwrnod y dechreuodd y Parch. Ryan Thomas, Brynaman ei weinidogaeth yn ein mysg.

            Roedd yr oedfa foreol yng Ngellimanwydd.  Mi roedd yn braf gweld y capel yn llawn o blant, teuluoedd ifanc, pobl canol oed a henoed a phawb yn hapus i ddathlu gŵyl ein nawddsant a chyfnod newydd yn ein hanes fel eglwys. Gan ei bod yn wasanaeth teuluol y plant a’r ieuenctid a gymerodd at yr oedfa. Rydym yn ymfalchio fod gyda ni gymaint o blant yn awyddus a pharod i gymeryd rhan ac am rhieni sydd mor barod i gynorthwyo ymhob dull a modd.
 

Rhai o blant niferus Gellimanwydd

            Yn ystod yr oedfa cafwyd gair byr o groeso i’r gweinidog newydd gan Bethan, Thomas, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Eglwys ac yna cafwyd neges pwrpasol i’r plant gan y gweinidog newydd. Gweinyddwyd y Cymun ar ddiwedd yr oedfa gan y Parch. Ryan Thomas. Mrs. Gloria Lloyd oedd wrth yr organ. Mi roedd y capel a’r neuadd wedi eu haddurno’n hardd â chennin pedr.

            Wedi’r gwasanaeth aeth pawb i fwynhau melysfwydydd Cymreig yn Neuadd Gellimanwydd ac yno fe gafwyd cyfle i ni gwrdd â’r Parch. Ryan Thomas.

 

 Yn y prynhawn tro eglwys Moreia, Tycroes oedd hi i ddathlu. Fe ddaeth cynulleidfa niferus ynghyd i Oedfa Gymun. Croesawyd y gweinidog newydd gan Elfryn Thomas, Ysgrifennydd yr Eglwys ac fe gynorthwywyd wrth yr organ gan Mrs. Wynona Anthony.

Roedd y chwiorydd wedi paratoi yn helaeth ar ein cyfer ac fe gafwyd gwledd o fwyd yn y festri gyda cyfle i bawb gwrdd â’r gweinidog newydd. Y chwiorydd hefyd a fu yn gyfrifol am addurno’r capel a’r festri mor hardd gyda daffodiliau.
 
 
Y Parchg Ryan Thomas gyda rhai o aelodau gweithgar Eglwys Moreia, Tycroes

Ym mis Medi fe fydd Eglwys y Gwynfryn, Rhydaman yn ymuno â’r ofalaeth. Hwn fydd y tro cyntaf i’r dair eglwys, y fam a’r ddwy ferch, fod o dan arweiniad yr un gweinidog. Mae’r dair eglwys, er hynny, wedi cyd-weithio â’i gilydd ar hyd y blynyddoedd drwy’r Gymanfa Ganu a Mudiad Cenhadol y Chwiorydd.

Edrychwn ymlaen at gyfnod newydd yn ein hanes a boed i Dduw ein harwain i’r dyfodol yn llawn hyder a ffydd.

Bethan Thomas, Ysgrifennydd yr Ofalaeth

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2015-01-11 22:41:00

Cynhelir Cymanfa Ganu, Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia, Seion, Capel Newydd, Bethani, Gosen, Capel Hendre, Caersalem,Ebeneser, Capel Saron, Bethesda Tycroes, Pisgah Penybanc, Noddfa Garnswllt  Dydd Sul y Blodau, 29 Mawrth, 2015 yng Ngha… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2014-12-28 16:27:00

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA I BAWB.
Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf,
heddwch ar y ddaear islaw,
a bendith Duw ar bobl.”

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Oedfa Nadolig Oedolion Moreia a Gellimanwydd

Bore Sul, Rhagfyr 21 cynhaliwyd Oedfa Nadolig Oedolion Moreia a Gellimanwydd ym Moreia. Cawsom groeso arbennig gan Elfryn Thomas ac fe gymerwyd rhan gan Mary Thomas, Stephanie Jones, Eiry Davies, Ieuan Thomas a Geraint Roderick ar ran Moreia gyda Wynona Anthony yn cynorthwyo wrth yr organ. Cafwyd eitemau gan Gôr Merched, Côr Dynion a Chôr Cymysg Gellimanwydd o dan arweiniad Gloria Lloyd gyda Cyril Wilkins yn cynorthwyo wrth yr organ. Paratowyd te a mins pies yn y festri ar ôl yr oedfa. Casglwyd dros £50 tuag at Shelter Cymru ac fe ddiolchwyd i Moreia am y te a’r croeso gan Drysorydd Gellimanwydd, Edwyn Williams.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2014-12-15 23:01:00

EGLWYS GELLIMANWYDD: Gwasanaeth Nadolig

Cofiwch ddod i Wasanaeth Nadolig yn Eglwys Moreia, Tycroes am 10.30 y bore 21 Rhagfyr Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: CWRDD DIOLCHGARWCH

 Nos Sul Hydref 12 cynhaliwyd ein cwrdd Diolchgarwch.Roedd yr oedfa dan ofal Edwyn Williams. Roedd y capel wedi ei addurno gyda blodau, ffrwythau a llysiau ac roedd hyn yn ychwanegu at naws hyfryd a diolchgar yr oedfa.   Cawsom nife… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: CWRDD DIOLCHGARWCH Y PLANT

 
Bore Dydd Sul, 12 Hydref cynhaliwyd ein cyrddau diolchgarwch. Roedd gwasanaeth y bore dan ofal yr Ysgol Sul a chawsom oedfa hyfryd gyda’r plant yn ein harwain. Porthi’r Pum Mil oedd y thema a chawsom nifer o eitemau graenus gan gynnwys caneuon ac adroddiadau gan y plant,  darlleniadau, gweddiau ac emynau.
 
Unwaith eto eleni rydym yn casglu bocsus esgidiau ar gyfer Operation Christmas Child ac yn ystod y gwasanaeth cyflwynodd y plant eu bocsus esgidiau’n llawn anrhegion . Rydym yn siwr y bydd llawer un yn gwirioni wrth edrych ar gynnwys y bocsus, dros y Nadolig.
 
 
Wedi’r oedfa cawsom gyfle i barhau i gymdeithasu drwy rannu dishgled o de a bisgedi yn y Neuadd.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Cyfarfod Sefydlu

 
Ar ddydd Sadwrn 4 Hydref aeth dwy lond bws o aelodau a ffrindiau Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia Tycroes i Benybont ar Ogwr ar gyfer Oedfa Sefydlu y Parchedig Dyfrig Rees yn Weinidog i Iesu Grist yn Eglwys Annibynnol y Tabernacl.

Roedd yr oedfa dan Lywyddiaeth Y Parchg Hywel Wyn Richard. Y Parchg Emyr Gwyn Evans, Gweinidog Y Gwynfryn oedd yn rhoi’r alwad i addoli gyda’r Parchg Guto Llywelyn yn darllen o’r beibl. Mr Elfryn Thomas oedd yn cyflwyno ar ran Eglwys Moreia, Tycroes ac Edwyn Williams ar ran Gellimanwydd.  Y Parchg Dewi Myrddin Hughes oedd yn pregethu a chawsom neges bwrpasol a chynnil gandddo. Y Parchg Glan Roberts cyhoeddodd y Fendith.

Wedi’r oedfa roedd lluniaeth wedi ei baratoi yn y festri a chawsom gyfle I gymdeithasu ymhlith aelodau’r Tabernacl ym Mhenybont.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Swpaer Cynhaeaf

Nos Iau, 25 Medi cynhaliwyd Swper Cynhaeaf y Gymdeithas. Roedd y neuadd yn llawn a chawsom noson arbennig yn dathlu drwy rannu mewn gwledd oedd wedi ei pharatoi ar ein cyfer gan y chwiorydd.  Wedi’r gwledda,  oedd yn cynnwys pryd dau gwrs a disgled o de, cawsom  adloniant mewn ffurff Sion a Sian. Roedd tri par yn cael eu holi ac mae ein diolch yn fawr  iddynt am fod mor barod i gymryd rhan.  Ar ddiwedd y noson y par buddugol oedd Marlene a Kerry Moses.  

Cawsom noson llawn hwyl yn cymdeithasu. Y noson nesaf fydd ein dathlu Nadolig ar 27 Tachwedd  pan fydd y Canon Michael Rees, yn ein diddanu.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Trip Y Gymdeithas

 
Dydd Sadwrn 14 Medi aeth aelodau a ffrindiau Cydmeithas Gellimanwydd ar eu trip blynyddol. Senghennydd oedd y gyrchfan eleni i weld y Gofeb

Cawsom groeso twymgalon gan Mr Jack Humphreys, Cadeirydd Grwp Treftadaeth Cwm yr Aber, â’r tîm o wirfoddolwyr. I ddechrau aethom i’r Amgueddfa i gael disgled o de a chacen. Yna aeth hanner ohonom i’r amgueddfa i weld ffilm fer ac edrych ar yr arddangosfa tra aeth y gweddill i’r Ardd Goffa a’r Gofeb Cenedlaethol. Roedd yn brofiad sobreiddiol, yn enwedig wrth weld y cerflun efydd bendigedig o’r glowyr gan Les Johnson.  Yn yr ardd goffa mae enw pawb a gollodd eu bywydau yn y trychineb yn Hydref 1913, gydag enw, oed a chyfeiriad pob un o’r glowyr. Cafodd 439 o lowyr eu lladd yn y ffrwydrad yn Senghennydd, y trychineb diwydiannol gwaethaf yn hanes Prydain.

Hefyd gwelsom y llwybr coffa yn yr ardd er cof am bob damwain lofaol yng Nghymru lle cafodd mwy na phump o bobl eu lladd. Mae’r llwybr yn nodi enw’r lofa, dyddiad y trychineb a’r nifer a gafodd eu lladd.

Wedi’r ymweliad â Senghennydd aethom am ychydig oriau i’r Bontfaen i gael rhywbeth bach i fwyta a siopa am ychydig cyn galw ym Mhencoed am bryd o fwyd ar y ffordd adref.

Yn wir roedd yn ddiwrnod bendigedig a cychwyn gwerth chweil i dymor newydd.

 

 

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Mynd i’r Coleg

Yn ystod oedfa bore dydd Sul 14 Medi rhodwyd rhodd fechan i Mari Roberts ac Annie Jones, dwy gyn aelod o Ysgol Sul y Capel. Mae’r ddwy yn mynd i’r Brifysgol. Mae Mari yn mynd i Manceinion i astudio Cwrs dysgu ar gyfer plant gyda anghenion arbennig tra … Parhau i ddarllen

Glo Man: FACEBOOK a TWITTER

NID YW’R DUDALEN HON YN CAEL EI DIWEDDARU’N GYSON BELLACH – YN HYTRACH EWCH I’N TUDALEN FACEBOOK NEU TRYDAR  https://www.facebook.com/glo.man.37https://twitter.com/PapurBroGloMan(Beth am ddod yn ffrind ar Facebook a’n dilyn ar Trydar. ) Parhau i ddarllen

Glo Man: COFIWCH BRYNU EICH COPI

EGLWYS GELLIMANWYDD: Suliau Awst

Bydd aelodau Gellimanwydd yn ymuno yn yr Oedfa’r Bore ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol dydd Sul 3 Awst. Yna yn y prynhawn byddwn ym Moreia Tycroes am Oedfa olaf ein Gweinidog y Parchg Dyfrig Rees. wedi’r oeda bydd cyfle i gymdeithasu yn y Festri drwy… Parhau i ddarllen

Glo Man: CYFARFOD BLYNYDDOL

Annwyl Gyfaill,

Cynhelir cyfarfod blynyddol Glo Mân ar Nos Lun  21Gorffennaf am 7.00 yn Neuadd Capel Gellimanwydd.


 

Gobeithio bod y dyddiad yn gyfleus i chi ddod atom i drafod a threfnu Glo Mân am flwyddyn arall. Cofiwch trwy eich cefnogaeth chi mae’r papur bro wedi llwyddo dros y blynyddoedd.

 

Yn gywir


Edwyn

Ysgrifennydd

AGENDA

Croeso

 1. Ymddiheuriadau 
 2. Cofnodion y cyfarfod diwethaf
 3. Materion yn codi
 4. Adroddiad y Trysorydd
 5. Ethol swyddogion
 6. Cynnwys a threfn paratoi’r papur a dewis Golygyddion
 7. Dulliau codi arian

 • Calendr

 • Nawdd Cynghorau Cymuned

 • Unrhwy ddull arall

 • Unrhyw Fater Arall
 • Tynu Clwb Cant
 • Parhau i ddarllen

  EGLWYS GELLIMANWYDD: Bwrlwm Bro

  Ar fore Sul 15 Mehefin cynhaliwyd Bwrlwm Bro Rhydaman a’r cylch yn Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman. Y thema o dan sylw eleni oedd atgyfodiad Iesu o’r bedd. Cyflwynwyd y neges trwy gyfrwng amrywiaeth o gemau a chyflwyniadau gweledol. Cafodd bawb hwyl a sbri, a chyfle i ddysgu bod Iesu’n fyw heddiw a phan ddaeth yn amser i ymadael roedd yn amlwg wrth wynebau llawen y plant eu bod wedi mwynhau’n fawr y profiad o gael uno gyda’i gilydd mewn dathliad  cyfoes o’r ffydd

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Adroddiad yr Urdd Gorffennaf 2014 – Bro Glo Man

  Mae’r Urdd wedi bod yn brysur iawn ers mis Medi yn cynnal amryw o weithgareddau i blant o bobol ifanc yr ardal.
  Cynhelir sawl diwrnod o chwaraeon cynradd, gyda sawl ysgol o Gylch Aman yn cystadlu. Buont yn cystadlu mewn twrnamentau Pêl droed, Rygbi, Gymnasteg, Gala nofio a Phêl Rwyd dros dymor Hydref, gyda sawl unigolyn yn cynrychioli’r rhanbarth yn Genedlaethol. Braf oedd gweld sawl aelod o Ysgol Dyffryn Aman yn y Gala Nofio uwchradd, a diolch hefyd i’r disgyblion ddaeth i wirfoddoli ar y diwrnod.  
  Braf oedd gweld cynifer yn cystadlu yn yr Eisteddfod gylch yn Ysgol Dyffryn Aman nôl ym mis Mawrth, gyda’r buddugwyr yn cynrychioli cylch Aman yn Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin. Yna yn y genedlaethol, teimlwyd balchder mawr wrth yr aelwyd ac ysgolion y cylch ar lwyfan y brifwyl! Gwelwyd Ysgol Gynradd Rhydaman yn cipio’r ddwy wobr gyntaf, dwy ail wobr ac un trydedd. Ysgol Dyffryn Aman yn cael ail wobr drwy Osian Clarke ar yr Unawd Bechgyn Bl.7-9 ac buodd Adran/Aelwyd Penrhyd, yn brysur iawn hefyd adeg Eisteddfodau  gyda’r grwpiau dawns ag  unigolion yn cipio pedwar gwobr gyntaf, dwy ail wobr ac un trydedd wobr. Unwaith eto, hoffem longyfarch pob un wnaeth gystadlu, a diolch i’r athrawon a hyfforddwyr am roi ei hamser i’w dysgu.
  Cafwyd sawl taith i atyniadau amrywiol fel Alton Towers, Oakwood, Disney ac Abertawe gyda phlant a phobol ifanc yr ardal yn cael cyfle i fwynhau a phrofi pethau newydd. Fe aeth sawl ysgol gynradd ynghyd am gyfnodau preswyl yng Ngwersyll yr urdd Llangrannog a Chaerdydd,  a gobeithiwn yn fawr y dewch eto’r flwyddyn nesaf!
  Os am ragor o wybodaeth am yr Urdd yn eich ardal, croeso i chi gysylltu â Lowri Morris (Swyddog Datblygu Uwchradd) ar 01267 676744 neu Sioned Fflur (Swyddog Datblygu Cynradd) ar 01267 676678.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Eisteddfod Yr Urdd 2014

  Llongyfarchiadau  i holl aelodau’r Urdd yn ardal Glo Mân a fu’n llwyddiannus yn  Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Y Bala yn ddiweddar. Tra’n canmol pob un ohonynt a’u hyfforddwyr, rhaid  cyfeirio’n arbennig at lwyddiant ysgubol Adran ac Aelwyd Penrhyd yn y cystadlaethau Dawnsio Gwerin – pencampwyr yn wir!

  Canlyniadau Gwaith Cartref                                                                                                                   Celf,Dylunio a Thechnoleg  
   Gwaith Creadigol  2D Bl.6 ac Iau (Anghenion Arbennig C) 3ydd – Grŵp Quinn ac Owen, Ysgol Bro Banw                                                                                                                                                  
  Gwaith Creadigol  2D Bl.6 ac Iau (Anghenion Arbennig D ) 3ydd – Jennesha Davies-Kelly, Ysgol  Bro Banw                                                                                                                                           
  Gwaith Creadigol 2D Bl.6 ac Iau – Grŵp (Anghenion Arbennig D) -1af – Grŵp Alex a Mathew, Ysgol Gynradd Blaenau                                                          
  Ffotograffiaeth/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac Iau – 1af – Leah Liles, Ysgol y Bedol

  Canlyniadau Llwyfan

  Unawd Bl.2 ac Iau  1af – Cadi Owen, Ysgol Gymraeg Rhydaman               
  Unawd Cerdd Dant, Bl.2 ac Iau -  3ydd- Cadi Owen, Ysgol Gymraeg Rhydaman                                   Dawns Werin Bl.4 ac Iau – 1af- Adran Penrhyd                                                            
   Unawd Cerdd Dant Bl.3 a 4 -  2il- Cerys Tommason James, Ysgol Gymraeg Rhydaman 
  Dawns Stepio Cymysg Bl.6 ac Iau – 2il –Adran Penrhyd

  Dawns Werin Bl.6 ac Iau -1af – Ysgol Gymraeg Rhydaman                                                                             Grŵp  Dawnsio Hip Hop/Stryd/Disgo – 2il-  Ysgol Gymraeg Rhydaman 

  Dawns Werin Bl.6 ac Iau (Ysg.Adran Fach) -1af – Adran Penrhyd

  Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 9 ac Iau  – 2il –Menna Jones, Ysgol Maes y Gwendraeth 
  Dawns Werin Bl.7,8,a 9 – 1af Adran Penrhyd                                                                                                 
   Unawd Bechgyn Bl.7-9 – 2il- Osian Clarke,Ysgol Gyfun Dyffryn Aman

  Dawns Werin Bl10 a dan 19oed – 2il- Aelwyd Penrhyd

  Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.10 a dan 25 oed – 3ydd  - Harri Jones, Aelwyd Penrhyd   
  Dawns Werin dan 25 oed (Aelwydydd) – 1af – Aelwyd Penrhyd


  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Clwb Drama newydd yn y Dyffryn!

  Mae Partneriaith Aman Tawe mewn cydweithrediad ac Elin Wyn Murphy wedi dechrau Clwb canu, actio a dawnsio newydd sef ‘Serennu’. Mae’r Clwb yn cael ei redeg bob nos Fawrth yn Neuadd Drama Ysgol Dyffryn Aman.  Amseroedd Serennu yw, 4.45pm-5.00pm i flynyddoedd 1,2 a 3 a rhwng 6pm-7pm i flynyddoedd 4,5 a 6.

  Croeso i fechgyn a merched i ddod i ymarfer a dysgu sgiliau newydd. Mi fydd Serennu yn perfformio yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar 2014 yn Llanelli’r flwyddyn yma.

  Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sarah Jones ar 01558 825336 neu hoffwch ein tudalen ‘Facebook/ Serennu’.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: only Kids Aloud

  Cafodd Lia Rowena Jones, 12 mlwydd oed o Landybïe wedi cael ei dewis yn un o 70 deg o blant sydd yn mynd allan i Dde Affrica gyda chôr ‘Only Kids Aloud’ o dan arweiniad yr enwog Tim Rhys Evans, M.B.E. a’i dîm.
  Roedd y Côr yn perfformio mewn theatre ‘Artscape’ yn Cape Town am ddwy noson ym mis Mai fel rhan o ddathliadau y byd democratic (“Celebration of Democracy”).  Roedd Bryn Terfel a Chwmni Cenedlaethol Opera Cape Town yn cymeryd rhan hefyd yn yr un gyngerdd.
  Ym mis Gorffennaf bydd Only Kids Aloud yn perfformio mewn cyngerdd “The Spirit of Unity” yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen gyda Gary Griffiths a Chwmni Opera Cape Town, o dan
  arweiniad Tim Rhys Evans.
  Fel dywedodd Sian, mam Lia, bydd yn fraint i Lia gynrychioli Cymru a phentref Llandybïe. Ie wir. Da iawn Lia
  .

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: DYMUNO’N DDA

  Mae Y Parchg Dyfrig Rees Gweinidog Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes wedi derbyn galwad i wasanaethu ar Eglwys Tabernacl, Penybont ar Ogwr. Bydd Mr Rees yn dechrau yn Nhabernacl yn Mis Medi.


  Mae Dyfrig wedi gwasanaethu arnom yng Ngellimanwydd ers 14 mlynedd ac mae’r capel  wedi llwyddo yn arbennig yn ystod ei Weinidogaeth. Dymuniad holl aelodau a ffrindiau Gellimanwydd  yw pob hapusrwydd a llwyddiant i Dyfrig, Mandy a’r bechgyn yn Mhenybont. Bydd y capel yn gweld eu heisiau yn fawr. Parhau i ddarllen

  Glo Man: Agoriad Swyddogol Maes parcio’r Palais

  Ar un adeg, Neuadd y Palais yn y Garnant oedd yn meddu’r llawr dawnsio gorau yn Nyffryn Aman ond bu’n rhaid ei dymchwel ar ôl i’r adeilad fynd ar ei waeth dros y blynyddoedd.  Braf felly oedd gweld y safle yn cael ei ail-agor ar fore Dydd Mawrth, y 18ed o Fawrth, fel maes parcio i ymwelwyr a phobl lleol sy’n defnyddio’r llwybr cerdded bendigedig ar hyd glanau’r Aman ac sydd bellach yn rhedeg yr holl ffordd o Rydaman i fyny i Frynaman.  Yn eu hanerchiadau, soniodd Kevin Madge, arweinydd Cyngor Sir Gâr, a Dafydd Wyn, Maer Cwmaman, am eu gobeithion y byddai’r adnoddau hyn yn hwb i bobl lleol gerdded ac edmygu prydferthwch Dyffryn Aman ac roeddent yn gobeithio y byddai’r golygfeydd hyn hefyd yn denu twristiaid i’r ardal.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Eisteddfod Ysgol Gwaun Cae Gurwen

  Cafwyd Eisteddfod lwyddiannus iawn yn ysgol Gwaun Cae Gurwen yn ddiweddar. Roedd neuadd yr ysgol yn fôr o goch gyda’r plant wedi gwisgo yn eu gwisg Gymreig a’u crysau rygbi coch. Diddanwyd y gynulleidfa gydag amrywiaeth o gystadleuthau -canu unawd, llefaru, côrau adran, canu recorder a dawnsio disgo. Hefyd gwobrwywyd y plant hynny oedd wedi ennill cystadleuthau gwaith ysgrifenedig, llawysgrifen a chelf. Beili Glas oedd y llys buddugol ar ddiwedd y cystadlu.

  Diolchiadau mawr i’r beirniaid yn ystod y dydd sef Mrs Catherine Williams a Miss Sophie Lacey ac i Mrs Maureen Jones  a Mrs Joan Slaymaker am feirniadu’r gwaith Celf ac i Mr Ken  Davies a Mrs Glenys Kim Protheroe am feirniadu’r gwaith ysgrifenedig. Diolch hefyd i’n partneriaid darllen ffyddlon am helpu gyda’r lluniaeth.

  Testun cystadleuaeth y gadair eleni oedd ‘Y Sahara’ a phrosiect Macey Clafton oedd yn fuddugol. Llongyfarchiadau mawr iddi.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Masnach Deg yn Ysgol Gwaun Cae Gurwen

  Mae’r ysgol yn ymfalchio yn ei statws fel Ysgol Masnach Deg.  Eleni, gan i ddyddiad dechrau dathlu Pythefnos Masnach Deg gwympo yn ystod gwyliau hanner tymor, aeth aelodau’r Cyngor Ysgol ati  i gynnal nifer o weithgareddau yn ystod yr wythnos flaenorol. Cafwyd wasanaeth arbennig ar y bore Llun i godi ymwybyddiaeth o waith ffermwyr bananas yn  Colombia  yna gwerthwyd ysgytlaeth bananas ganddynt ar y Dydd Mawrth a banana ‘splits’ ar y Dydd Iau. Dros yr hanner tymor , fel rhan o’u gwaith cartref, gofynnwyd i’r plant lunio poster i hyrwyddo amcanion Masnach Deg a bydd gwaith y  buddugwr yn cael ei wneud yn faner i’w harddangos tu fas i’r ysgol. Hamperi Masnach Deg oedd y gwobrwyon raffl yn ystod Eisteddfod Gŵyl Ddewi’r ysgol.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Masnach Deg

  Unwaith eto roedd Penwythnos Masnach Deg yn lwyddiant aruthrol yn Rhydaman. Caswom nifer o ddigwyddiadau arbennig. Wrth gwrs pinacl y pythefnos oedd y Banana Split enfawr oedd eleni yn cael ei chynnal am y chweched tro.

  Cafodd Tref Masnach Deg Rhydaman ei gynrychioli’n dda yng Ngŵyl Masnach Deg Foncho ar ddydd Sadwrn 8 Mawrth yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe .

  Roedd Caffi Cymunedol iSmooth yno yn gwneud smoothies wrth i bobl reidio beic i bweru y peiriant gwneud ssiodydd, ac roedd siopau Masnach Deg lleol Bertram, Harmony a Catherine Blair gyda stondinau.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Eisteddfod Ysgol Dyffryn Aman

  Testun cystadleuaeth Y Gadair eleni ysgrifennu darn o ryddiaith ar y thema ‘Machlud’. Yr ennillydd oedd Ffion Thomas. Yn y llun gwelir Ffion gyda rhai o’r prif swyddogion yn ei llongyfarch. Yn yr ail lun gwelwn capteiniaid llys Llwyd y llys buddugol,… Parhau i ddarllen

  EGLWYS GELLIMANWYDD: Gymanfa Ganu Undebol

  Cynhaliwyd Cymanfa Ganu Undebol Rhydaman a’r Cylch ar ddydd Sul y Blodau, 13 Ebrill, 2014 yng Nghapel Gellimanwydd. Yr arweinydd oedd Mr Steffan Huw Watkins, Y Fforest. Mae Steffan yn byw yng Nghaerdydd erbyn hyn ac yn ymchwilydd gyda Chwmni Teledu Boom Pictures. Mae’n adnabyddus ym myd cerddoriaeth fel arweinydd Bois y Waun Ddyfal. Mae ganddo gysylltiadau agos ag ardal Glo Man ac mae’n ŵyr i Eilir a’r diweddar Eifion Watkins, Heol Pontarddulais, Tycroes. Yr  organyddes oedd Mr Gloria Lloyd.

  Cawsom ddwy oedfa. Yn y bore cyfle y plant oedd hi a braf oedd cael bod yno yn gweld a gwrando arnynt yn canu mor hyfryd.

  Yna yn y nos daeth aelodau a ffrindiau  capeli Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia, Seion, Capel Newydd, Bethani, Gosen, Capel Hendre, Caersalem ac Ebeneser ynghyd ar gyfer Gymanfa llwyddiannus dros ben .
   
  yng ngeiriau un o’r emynau cafodd ei ganu yn y bore
  Clywch y nodau llawen,
  clywch y lleisiau byw
  megis cor o glychau’n seinio mawl I Dduw.
  Gwilym Herber Williams

  Parhau i ddarllen

  EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2014-04-13 08:45:00

  Cynhelir Cymanfa Ganu, Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia, Seion, Capel Newydd, bethani, Gosen, Capel Hendre, Caersalem ac Ebeneser   Dydd Sul y Blodau, 13 Ebrill, 2014 yng Nghapel Gellimanwydd. Yr Arweinydd fydd Mr Steffan Huw Watkin… Parhau i ddarllen

  EGLWYS GELLIMANWYDD: DYMUNIADAU GORAU

  Mae Y Parchg Dyfrig Rees Gweinidog Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes wedi derbyn galwad i wasanaethu ar Eglwys Tabernacl, Penybont ar Ogwr. Bydd Mr Rees yn dechrau yn Nhabernacl yn Mis Medi.

  Mae Dyfrig wedi gwasanaethu arnom yng Ngellimanwydd ers 14 mlynedd ac mae’r capel  wedi llwyddo yn arbennig yn ystod ei Weinidogaeth. Dymuniad holl aelodau a ffrindiau Gellimanwydd  yw pob hapusrwydd a llwyddiant i Dyfrig, Mandy, Rhidian a Rhodri ym Mhenybont.
   
  Bydd y capel yn gweld eu heisiau yn fawr.

   

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Steffan Huw Watkins

  Ers llawer blwyddyn bellach mae deg o eglwysi Annibynnol a Methodistaidd cylch Rhydaman wedi ymuno i gynnal Cymanfa Ganu Gyd-enwadol ar Sul y Blodau yng Ngellimanwydd, Rhydaman gan gynnwys Eglwysi Moreia a Chaersalem, Tycroes; Ebeneser, Llanedi a Chapel yr Hendre. Mae’r arweinydd eleni, Steffan Huw Watkins, a chysylltiadau agos â Thycroes. Magwyd Steffan yn y Fforest, Pontarddulais, yn fab i Huw a Menna, yn frawd i Sioned, ac yn ŵyr i Eilir a’r diweddar Eifion Watkins, Heol Pontarddulais, Tycroes. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Dewi Sant, Llanelli ac Ysgol Y Strade, cyn ennill gradd yn y Gymraeg a cherddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Steffan bellach wedi ymgartrefu yn y Brifddinas ac yn gweithio ym myd y cyfryngau yn adran gynhyrchu cwmni Boomerang. Mae’n ymddi-ddori’n fawr ym myd cerddoriaeth, ac yn ogystal â chanu’r piano a’r trwmped, mae wrth ei fodd â chanu corawl. Ers yn blentyn, bu’n ymwneud ag amrywiol fandiau a chorau. Mae’n gyn-aelod o Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, yn un o sylfaenwyr Côr Aelwyd y Waunddyfal, arweinydd Côr Bois y Waun a bellach yn aelod brwd o Gôrdydd.  Pan fod ganddo ychydig amser hamdden, mae wrth ei fodd yn cadw’n heini a chefnogi’r Sgarlets.

              Cynhaliwyd dwy ysgol gân undebol eisoes ac fe fydd yr olaf yn cael ei chynnal yng Ngellimanwydd, Nos Sul, Mawrth 23ain. Yna Nos Sul, Ebrill 6ed am 5.30 o’r gloch fe gynhelir rihyrsal i’r gymanfa gyda Steffan Huw Watkins yn arwain ac ar y Sul canlynol, Sul y Blodau fe gynhelir y Gymanfa yng Ngellimanwydd. Oedfa’r plant yn y bore am 10.30 a’r oedolion yn yr hwyr am 5.30 o’r gloch.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Noson Gyri

   

  Hafan Dementia dderbyniodd yr elw o Noson Gyri yn y Sunderban a drefnwyd gan Swyddogion Capel Seion Llandybie. Yn y llun gwelir Val Davies (Ysgrifennydd  Seion), Rosemary Cole (Trysorydd Hafan Dementia), Percy Loxton (Ymddiriedolwr Hafan Dementia),  John Davies (Banc Lloyds ac Aelod o’r Capel), a Joy Davies (Trysorydd Seion).   Gyda chynllun punt am bunt Banc Lloyds trosglwyddwyd cyfanswm o £542 i Hafan Dementia

      

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Cadair i Cellan!

  Cynhaliwyd Eisteddfod gyntaf Ysgol Maes-y-Gwendraeth  ar ddydd Gwener, Chwefror 21ain. Diddanwyd y beiriniad Aled Powys(gynt o Only Men Aloud) a Dyfan Rees (Pobol y Cwm), y  disgyblion a’r staff gan ddawn amryw o unigolion a chorau’r pedwar llys yn uno i ganu un o glasuron y genedl – Dwi isie bod mewn band roc a rôl. Llys Non ysgubodd wobr y côr gorau, gyda llys Arthne yn ennill y darian.

  Ond aelod o lys Darog oedd enillydd prif seremoni’r Eisteddfod, y Cadeirio, sef Cellan Evans, disgybl blwyddyn 13. Brodor o Bontaman yw Cellan, yn gyn ddisgybl o Ysgol Gymraeg Rhydaman ac mae’n astudio Cymraeg, Cerdd a Drama Safon Uwch gyda’r gobaith o gael lle yn un o Brifysgolion Llundain i astudio Drama. Cadeiriwyd ei frawd Dafydd Llŷr yn Eisteddfod Maesyryrfa yn 2007.

  Ymson ar deimladau oedd tasg Cellan a theimladau arweinydd y caethweision yn y frwydr yn erbyn y Rhufeiniaid oedd sylfaen ei ymson. Nododd y beirniad, Mrs Elsbeth Jones, cyn ddirprwy’r ysgol, fod yr ymson yn gelfydd a chrefftus a bod yr emosiwn o deimladau wrth i’r arweinydd benderfynu  marw dros ei bobl a chyfiawnder, wedi cydio. 

  Dyma lun o’r enillydd gyda Phennaeth yr ysgol Mr Iwan Rees a’r disgyblion eraill oedd ynghlwm â’r seremoni Parhau i ddarllen

  Glo Man: Eisteddfod Ysgol Gymraeg Rhydaman

  Llongyfarchiadau mawr i Ela Lewis a Megan James ar ddod yn fuddugol ym mhrif gystadleuthau Eisteddfod yr Ysgol eleni. Enillodd Ela y gadair am ysgrifennu llythyr at Sion Corn oddi wrth berson enwog ac enillodd Megan y Goron am ysgrifennu darn o farddoniaeth ar y testun “Darlun”. Y beirniaid eleni oedd Mrs Eira Davies a Miss Ruth  Bevan.

  Yn y llun gwelir Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Rhydaman, Mrs Jean Huw Jones gyda beirniaid y cystadleuthau rhyddiaith a barddoniaeth, Mrs Eira Davies a Miss Ruth Bevan yn llongyfarch Ela Lewis a Megan James.

   

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Eisteddfod Ysgol Y Bedol

  Cynhaliwyd Eisteddfod Gwyl Dewi lwyddiannus iawn yr Ysgol ar ddydd Gwener, Chwefor 21ain.  Cawsom groeso hyfryd gan y Brifathrawes, Mrs.Donna Williams ac eleni yr oedd croeso mawr i deuluoedd y plant ac hefyd ffrindiau yr ysgol i ymuno yn yr Ŵyl arbennig hon yng nghalendr yr ysgol. Hyfryd oedd gweld neuadd yr ysgol yn orlawn ac yn llawn bwrlwm.  Cafwyd croeso arbennig i Dewi ‘Pws’ Morris, fel arweinydd, a hefyd ei wraig, Rhiannon yn ogystal a Mrs.Marlene Thomas a Mrs.Mair Wyn fel beirniaid y cystadlu. .  Bu’r disgyblion yn cymeryd rhan yn frwdfrydig trwy ganu a llefaru yn unigol ac mewn côrau, a buont hefyd yn cystadlu ar wahanol offerynau. Yr oedd y plant wedi cael eu paratoi yn drwyadl gan wahanol athrawon yr Ysgol a mawr yw ein dyled iddynt am wneud y gweithgareddau ychwanegol hyn. Cychwynwyd yr Eisteddfod trwy ganu cân Ysgol y Bedol gyda Rhys Davies yn cyfeilio ar y piano. Ysgrifenwyd y geiriau  gan Mari Jones, Athrawes Blwyddyn 6 yn yr Ysgol, a dyma hi:-

   

  Croeso sydd yma i bawb trwy
  Ysgol lon cwm y glo,

  Dysgu a chwarae dan yr un to

  Croeso pwy bynnag y bo.

  Dathlwn, dathlwn yr Aman ynghyd

  Canolfan gynnes, gynnes a chlyd,

  Ysgol y Bedol a’i swyn a’i hud

  Porth addysg newydd fyd.

  Croeso, croeso yw ein cân

  Law yn llaw cerddwn ymlaen

  Teulu hapus yn fawr a mân

  A’n hysbryd nawr ar dân!

  Cafwyd hwyl arbennig dan arweinyddiaeth Dewi ‘Pws’ ac fe gawsom sawl chwerthiniad iach.  Pinacl y dydd oedd y cadeirio dan ofal Mari Jones ac fe gafwyd teilyngdod.  Yr enillydd eleni oedd Megan Davies gyda Tyler Francis yn ail a Celyn Williams yn drydydd.    Yr oedd 42 o ddisgyblion wedi cystadlu am y Gadair ac mae’n diolch yn fawr i Mrs.Marlene Thomas am feirniadu’r gystadleuaeth.  Gwnathpwyd y gadair hardd gan Mr.Darrell Campbell a diolch o galon iddo yntau am wneud cadair mor grefftus i’r gystadleuaeth. Yr oedd pedwar llys yr Ysgol yn cystadlu sef Aman, Berach, Grenig a Pedol.  Llongyfarchwyd y llysoedd i gyd ar y terfyn gan Sian Priestland, y Ddirprwy Brifathrawes, a fu yng ngofal cyfrifiad pwyntiau’r llysoedd dros y gwahanol gystadleuthau. 

  Diolch o galon i Mr Adrian Thomas o’r Garnant am dynnu yr holl luniau ar y dydd yn ôl ei arfer.  Canwyd ein Hanthem Genedlaethol ar ddiwedd yr Eisteddfod ac yr oedd y canu i’w glywed drwy Gwmaman rwy’n siwr. Roedd hwn yn ddiwrnod i’w gofio a’i drysori yn wir ac edrychwn ymlaen i Eisteddfod Gwyl Dewi 2015.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Cyfnod Newydd yn hanes Ysgol Gynradd Tycroes

   
  Y tymor diwethaf fe apwyntiwyd Mr Elfed Wood yn olynydd i Mr Paul Mainwaring fel pennaeth ar Ysgol Gynradd y pentref.

              Brodor o Abergele yw Elfed ond er ei fod yn wreiddiol o’r gogledd y mae erbyn hyn wedi gwario cymaint o flynyddoedd yn ne orllewin Cymru ag yn y gogledd. Cafodd ei addysg brifysgol yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin a’i gytundeb cyntaf oedd dysgu Cerddoriaeth am dymor yn Ysgol Uwchradd Dyffryn Teifi, Llandysul. Cafodd ei swydd llawn amser gyntaf yn Ysgol Talyllychau a oedd o dan arweinyddiaeth y brifathrawes Mrs. Pauline Roberts-Jones. Ar ôl pum mlynedd yno derbyniodd swydd fel pennaeth yn Ysgol Nantygroes, Milo a threulio sawl blwyddyn hapus yno yn arwain yr ysgol.

              Yn naturiol pan ddaeth hysbyseb am swydd pennaeth yn ei ysgol gyntaf, sef Talyllychau, ceisiodd amdani a dychwelodd yno yn brifathro. Cyn ei apwyntiad yn brifathro ar Ysgol Tycroes ef oedd prifathro Ysgol Y Blaenau lle y bu iddo fwynhau yn fawr ei gyfnod.

              Mae yn hynod  ddiolchgar i bawb yn Nhycroes am eu croeso. Mae’n ysgol hyfryd mewn ardal gyfeillgar iawn meddai ac y mae’n edrych ymlaen i gydweithio gyda’r gymuned i ddatblygu’r ysgol ymhellach. 

              Mae ar hyn o bryd yn byw yn y Tymbl Uchaf gyda’i briod Sara ac mae eu mab, Tomos, yn wyth mis oed. Mae yn hoff o gerddoriaeth ac yn chwarae’r clarinet a’r piano. Mae hefyd yn hoff o bob math o chwaraeon ac, wrth gwrs, yn cefnogi’r Scarlets. Croeso a phob dymuniad da yn Nhycroes.

  Parhau i ddarllen

  EGLWYS GELLIMANWYDD: CWRDD TEULUOL GWYL DDEWI

  Ar fore Sul 2 Mawrth cynhaliwyd oedfa deuluol i ddathlu gwyl Dewi. Hyfryd oedd gweld y capel yn llawn a’r sedd fawr yn llawn bwrlwm wrth i’r plant gyflwyno eiu heitemau.Cawsom ddarlleniadau a gweddiau gan plant oedran iau ac uwchradd a’r plant cyn… Parhau i ddarllen

  Glo Man: Apel Haiti

  Yn dilyn Oedfa foreol yng Nghapel Gellimanwydd yn ddiweddar cynhaliwyd Cinio Bara a Chaws yn y Neuadd. Prif bwrpas y cinio oedd codi arian tuag at apêl Haiti Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. 

   Bob pedair blynedd mae Undeb yr Annibynwyr yn cynnal apêl arbennig tuag at waith Cymorth Cristnogol mewn un wlad benodol.APÊL HAITI gynhelir yn 2013-14, er budd pedwar prosiect i helpu gwlad dlawd a chwalwyd gan ddaeargryn anferth yn 2010.

  Daeth cynrychiolaeth dda  i’r wledd ar ôl yr oedfa ac fe gawsom gân gan blant yr Ysgol Sul.  Casglwyd swm sylweddol tuag at yr apêl a diolchwyd i bawb am eu haelioni gan Y Parchg Dyfrig Rees. 

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Glo Man 2014-03-11 07:51:00

  Eglwys Fedyddiedig Bethesda Glanaman: Croeso cynnes i chi ddod i Oedfa Deuluol ar ddydd Sul 16 Mawrth 2014 am 10.30am Parhau i ddarllen

  Glo Man: Taith Ysgol y Bedol i Moorea, Tahiti

  Ym mis Tachwedd, buodd Mr Berian Jones a Miss Caryl John ar daith i ynys Moorea sydd ger Tahiti yn ‘French Polynesia’.  Cawson nhw amser arbennig yn llawn o brofiadau bythgofiadwy.  Roedd y croeso gan y plant, yr athrawon a’r rhieni yn Ysgol Maatea yn ffantastig.  Cafodd Mr Jones a Miss John eu trin fel aelodau o deulu brenhinol!  Yn ystod yr wythnos cafwyd cyfarfodydd gyda’r partneriaid eraill yn y prosiect Comenius a bu cyfleoedd i wneud llawer o weithgareddau gyda’r plant wrth ddysgu am eu diwylliant arbennig.  Roeddent yn ffodus iawn i gael y cyfle i fynd i le mor arbennig fel Tahiti ac i gael dychwelyd i Ysgol y Bedol i rannu eu hanesion, lluniau ac anrhegion gyda’r plant a’r athrawon. Bydd rhai aelodau eraill o’r staff a phlant yn cael cyfleoedd i ymweld â’r gwledydd eraill sydd yn rhan o’r prosiect yn y dyfodol agos sef Sbaen, yr Eidal, y Ffindir a Gwlad Pwyl.


  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Pwyllgor Apêl Cwmaman Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

  Mae’r Pwyllgor Apêl wedi ymgynnull i godi arian i’r uchod a disgwylir i Gwm Aman godi cyfanswm o £8,000.  Erbyn hyn maent wedi casglu yn agos i £3,000, ond mae angen £5,000 arall i gyrraedd y nôd.  Felly, maent yn brysur iawn yn trefnu gweithgareddau yn y dyfodol agos, gan obeithio y bydd trigolion Cwmaman yn gwneud eu gorau i gefnogi Eisteddfod Sir Gâr.  Felly, fe geir rhestr o’r gweithgareddau ychwanegol yn y Glo Mân yn y misoedd nesaf.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Teulu mewn back pack

  Dyma lun hyfryd o Adele, Lili, Nel a Paul Davies, y teulu bach o Landybïe sydd ar daith fythgofiadwy o amgylch y byd. Tynnwyd y llun ar lannau Llyn Louise ym Mynyddoedd y Rockies yng Nghanada. Roedd Paul a’r teulu yn Seland Newydd dros y Nadolig a dathlwyd y flwyddyn newydd yn Sydney ger y bont enwog. Sgwn i os gwelon nhw’r Fari Lwyd?
  Ymlaen i Asia a gwledydd Cambodia, Fietnam a Singapore nesaf ac rwy’n siwr eu bod yn edrych ymlaen yn eiddgar iawn i weld mamgu, sef Mrs Beryl Davies, Pentregwenlais a Mrs Judith Nicholas sydd yn hedfan allan i Fietnam y mis hwn i’w cyfarfod. Siwrne a gwyliau da iddynt hwythau hefyd.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Gymnasteg – Ysgol Gwaun Cae Gurwen

  Llongyfarchiadau i Daniel Leonard disgybl Blwyddyn 2 yn Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaun-Cae-Gurwen ar ennill cwpan pencampwr y bechgyn ar gyfer Clybiau Gymnasteg Nedd Porth Talbot.

  Dechreuodd Daniel fynychu’r clwb ‘Gym for All’, sy’n cael ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Pontardawe, nôl ym mis Medi diwethaf. Llwyddodd i ennill gradd 8 erbyn diwedd ei dymor cyntaf. 
   
  O ganlyniad i’w waith caled a’i ddyfalbarhad cafodd ei enwebu ar gyfer cwpan pencampwr y bechgyn, ac yn ystod seremoni gwobrwyo blynyddol clybiau gymnasteg yr ardal yn eu prif ganolfan yng Nghastell Nedd cafodd ei gyhoeddi fel yr enillydd. Mae Daniel yn parhau i ddatblygu ei sgiliau gymnasteg a dymunwn pob llwyddiant iddo i’r dyfodol.

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Marathon Paris

  Llongyfarchiadau i Gareth Edmondson ar ennill cystadleuath yng nghylchgrawn Runner’s World i redeg y Paris Marathon.

  Rhoddodd Gareth, sydd yn byw yn Brynaman gyda Louise ei wraig, ei enw i mewn i gystadleuaeth ar gyfer cael lle i redeg y Paris Marathon yn mis Ebrill.  Allan o 2600 o bobl llwyddodd i gyrraedd y Bootcamp ble cafodd  gyfle i gael diwrnod o redeg gyda hyfforddwyr  proffesiynol yn Birmingham.

   Yn dilyn hyn dewisodd Runner’s World 19 o bobl allan o’r 50 yn y  bootcamp i
  gynrychioli amser arbennig. Roedd Gareth yn y grwp rhedeg marathon mewn llai na 5 Awr . Yna roedd rhaid i bobl bleidleisio. Ennillodd y bleidlais a’r wobr  oedd:-

  ·         Mynediad i’r Paris Marathon yn Ebrill gyda 4 enillydd arall

  ·         Hyfforddiant gan hyfforddwr proffesiynol

  ·          Cefnogaeth physiotherapist, nutritionist a psychologist a

  ·         Kit werth £1000 gan Asics a Garmin

   

  Mae Gareth nawr wrthi yn hyfforddi trwy ddilyn cynllun personol sydd wedi cael ei baratoi yn arbennig iddo. Roedd yn hyfforddi/ymarfer dros y Nadolig!


   Yn ogystal mae’n rhedeg i godi arian i CISS, sef “Cancer Information and Support
   Services” yn Abertawe.

   

  Os hoffech ei gefnogi yna y ffordd orau o wneud yw mynd i wefan Just Giving a rhoi enw Gareth Edmondson yn y search. Dyma’r linc i’w dudalen http://www.justgiving.com/gjed75

   

  Mae pawb yn Glo Man yn dymuno’n dda iddo yn ei ymdrech arbennig.

  Parhau i ddarllen

  EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2014-02-25 07:48:00

  CYMDEITHAS GELLIMANWYDD

   

   Noson o Gawl

  a

  Brethyn Cartref

   

  Nos Lun, 3 Mawrth 2014

  I ddechrau am 7.00

  Neuadd Gellimanwydd
  Pris £7

   

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: CANOLBWYNT CYMRAEG NEWYDD I RHYDAMAN

  Mae Menter Bro Dinefwr wedi sefydlu canolbwynt Cymraeg newydd yn Rhydaman. Bydd y lleoliad yn gartref i swyddfa’r Fenter yn nyffryn Aman ac yn ganolfan adnoddau a siop Gymraeg yng nghanol y dref, a fydd yn gwasanaethu Dinefwr gyfan a thu hwnt.
  Yn dilyn ymddeoliad perchnogion Siop y Cennen, y siop Gymraeg leol sydd wedi cynnig gwasanaeth clodwiw am dros chwarter canrif, penderfynodd Menter Bro Dinefwr gymryd camau cadarnhaol i sicrhau parhad i’r adnodd pwysig hwn. Hefyd, yn sgil canlyniadau diweddar y Cyfrifiad o ran sefyllfa’r Gymraeg yn yr ardal, mae sicrhau presenoldeb mwy gweladwy a mynediad mwy hwylus i wasanaethau’r Fenter yng nghanol y dref yn hanfodol bwysig.
  Mae cwmni annibynnol di-elw wedi ei sefydlu gan y Fenter a fydd yn gyfrifol am redeg y siop Gymraeg, sef Cyfoes. Mae’r ganolfan wedi ei lleoli ym Myd y Siopwr, Stryd y Gwynt, Rhydaman ar safle Siop y Cennen ond gydag uned arall i ddyblu maint y siop wreiddiol. Bydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm ac ar ddydd Sadwrn rhwng 9am a 3pm ac mae croeso i chi alw heibio yn ystod yr oriau uchod.
  Dros y blynyddoedd, bu Siop y Cennen yn cynnig gwasanaeth gwerthfawr ac rydym yn awyddus i barhau a datblygu’r gwasanaeth hwnnw drwy gwmni Cyfoes.
  Dros y mis nesaf byddwn yn datblygu stoc mewn meysydd newydd. Cofiwch alw felly pan fyddwch yn gwneud eich siopa – gallwn hefyd archebu nwyddau o bob math ar eich cyfer. Galwch mewn i’n gweld ym Myd y Siopwr neu cysylltwch â ni ar (01269) 595777 neu drwy ebostio
  post@cyfoes.org

  Parhau i ddarllen

  Glo Man: Gôl !!!!!

  Pob dymuniad da i Leon Smith, disgybl Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaun-Cae-Gurwen, ar gael ei dderbyn i hyfforddi gyda thîm datblygu Clwb Pêl-droed Caerdydd.

  Parhau i ddarllen

  EGLWYS GELLIMANWYDD: CYMANFA GANU UNDEBOL

  Cynhelir Cymanfa Ganu, Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia, Seion, Capel Newydd, bethani, Gosen, Capel Hendre, Caersalem ac Ebeneser   Dydd Sul y Blodau, 13 Ebrill, 2014 yng Nghapel Gellimanwydd. Yr Arweinydd fydd Mr Steffan Huw Watkin… Parhau i ddarllen