Archives: edwyn williams

EGLWYS GELLIMANWYDD: TUDALEN FACEBOOK

HIBellach mae gennym dudalen FACEBOOK sydd yn cael ei ddiweddaru yn gyson.Felly er mwyn cael y newyddion diweddaraf am CAPEL GELLIMANWYDD ewch i https://www.facebook.com/Gellimanwydd/ Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Martin Luther

Bore Dydd Sul 22 Ionawr gwnaeth ein Gweinidog Y Parchg Ryan Thomas gyflwyno hanes Martin Luther i’r plant. Mae yna 500 mlynedd ers i Martin Luther hoelio ei 95 pwynt ar ddrws yr Eglwys Gatholig yn Wittenberg, Yr Almaen. Digwyddodd hyn ar 31 Hydref 1517.


Dyma’r digwyddiad sydd yn cael ei ystyried i fod y sbardun ar gyfer dechrau “Y Diwygiad” gan roi rhyddid i bawb addoli Duw fel mae’n dweud yn y Beibl, ac nid fel roedd yn cael ei bennu gan hierarchaeth eglwysig. Dyma drobwynt mawr yn hanes Ewrop ac i ddathlu wnaeth Y Parchg Ryan Thomas gyflwyno cymeriad “Playmobil” o Martin Luther i blant yr Ysgol Sul.


Yn ystod y flwyddyn bydd pob un o’r plant yn mynd a’r cymeriad adref yn eu tro i ddathlu achlysur mawr Martin Luther, un wnaeth newid hanes crefydd yn Ewrop.


Bydd hanes ein Martin Luther ni yn ymddangos ar dudalen Facebook Gellimanwydd – ewch i weld.

https://www.facebook.com/GellimanwyddParhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Pasiant Y Plant

Prynhawn Dydd Sul 18 Rhagfyr cawsom oedfa arbennig yng Ngellimanwydd pan gyflwynodd plant yr Ysgol Sul eu pasiant Nadolig. Cawsom oedfa llawn hwyl a sbri a oedd yn trosglwyddo wir neges y Nadolig. Roedd hyd yn oed Tess a Claudia o Strictly Come Da… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Gwasanaeth Nadolig Moreia Tycroes

Bore Dydd Sul 18 Rhagfyr daeth aelodau a ffrindiau Gofalaeth Gellimanwydd, y Gwynfryn a Moreia at eu gilydd i ddathlu Oedfa Nadolig hyfryd yn Eglwys Moreia, Tycroes. Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2016-12-14 20:10:00

EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2016-12-14 20:10:00

EGLWYS GELLIMANWYDD: Cymdeithas Gellimanwydd yn dathlu’r Nadolig

Nos Iau 24 Tachwedd roedd Cymdeithas Gellimanwydd yn dathlu y Nadolig. 
Berthyn Cartref oeddd gennym. Cawsom eitem gan Gor o ferched dan arweiniad Mrs Gloria Lloyd gyda Rhys Thomas yn cyfeilio. Wedyn adroddiad gan Miss Ruth Bevan. Yna cawsom noson o ganu carolau cyn rhannu te a mins pei. 


Roedd yn gychwyn da i dymor y Nadolig a diolch i bawb wnaeth gymryd rhan boed yn ganu, adrodd neu paratoi y te a’r bwyd. Diolchodd y Parchg Ryan Thomas i bawb am noson hyfryd a rhoddodd her i ni gyd i  wisgo’n lliwgar ar gyfer dathlu’r Nadolig gan gynnwys siwmperi Nadoligaidd.

Cor Merched

Gloria Lloyd a Ruth Bevan

Mwynhau Mins pei

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Cymdeithas Gellimanwydd yn dathlu’r Nadolig

Nos Iau 24 Tachwedd roedd Cymdeithas Gellimanwydd yn dathlu y Nadolig. Berthyn Cartref oeddd gennym. Cawsom eitem gan Gor o ferched dan arweiniad Mrs Gloria Lloyd gyda Rhys Thomas yn cyfeilio. Wedyn adroddiad gan Miss Ruth Bevan. Yna cawsom noson … Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: TAITH GERDDED CYMORTH CRISTNOGOL

Ar fore Sadwrn Medi 17eg fe gyfarfu grwp ohonom ni gefnogwyr Cymorth Cristnol o bob enwad yn Rhydaman ar gyfer ein taith gerdded flynyddol. Diolch i Ann Jewell yr ysgrifenyddes ddiwyd am drefnu’r cyfan ac i Mr Arnallt James am arwain y daith ddiddorol iawn o amgylch yr ardal lle’i ganwyd a’i magwyd. Taith ddiddorol dros ben oedd hi hefyd ac roedden ni nol yn y festri cyn cinio yn yfed dished ac yn bwyta’n harti o’r teisennau a’r bisgedi siocled oedd wedi eu gosod allan ar ein cyfer gan wragedd caredig Capel Newydd. Bore hyfryd yn wir o addysg a gwneud daioni i’n ffrindiau mewn angen ledled y byd. 
Mae diolchiadau Gellimanwydd yn mynd yn arbennig i Rowena Fowler, Sian Thomas a Linda Williams am drefnu a chasglu ar ein rhan . Llwyddodd y dair i godi £320

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: TAITH GERDDED CYMORTH CRISTNOGOL

Ar fore Sadwrn Medi 17eg fe gyfarfu grwp ohonom ni gefnogwyr Cymorth Cristnol o bob enwad yn Rhydaman ar gyfer ein taith gerdded flynyddol. Diolch i Ann Jewell yr ysgrifenyddes ddiwyd am drefnu’r cyfan ac i Mr Arnallt James am arwain y daith ddiddorol … Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: BORE COFFI MACMILLAN

Bore Dydd Iau Medi 29 yn Neuadd Gellimanwydd cynhelir Bore Coffi Macmillan rhwng 10 a 12. Ni fydd tal mynediad ond gwerthfawrogir cyfraniadau tuag at yr elusen haeddiannol hon.  Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Llwyddiant

Yn ystod ein Gwasanaeth bore Dydd Sul 11 Medi cafodd cynulleidfa Capel Gellimanwydd gyfle i ddymuno yn dda i ddwy o blant yr Ysgol Sul sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd yn y Brifysgol. Mae Mari Llywelyn yn mynd i Caerdydd i astudio Deintyddiaeth ac Elan Daniels i Caergrawnt i astudio Milfeddygaeth.


Yn y llun mae ein Gweinidog y Parchg Ryan Thomas yn cyflwyno rhodd fechan i’r ddwy.


Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Llwyddiant

Yn ystod ein Gwasanaeth bore Dydd Sul 11 Medi cafodd cynulleidfa Capel Gellimanwydd gyfle i ddymuno yn dda i ddwy o blant yr Ysgol Sul sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd yn y Brifysgol. Mae Mari Llywelyn yn mynd i Caerdydd i astudio Deintyddiaeth ac Elan Da… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Suliau Awst

Mae’n arferiad ers sawl blwyddyn bellach i Eglwysi Rhyddion y dref i ddod at ein gilyddd yn ystod Mis Awst. Dyma’r manylion Suliau Mis Awst eto. Felly, mae’r trefniadau fel a ganlyn –   Awst 14 yn Gellimanwydd am 10.30am o dan ofal … Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Suliau Awst

Mae’n arferiad ers sawl blwyddyn bellach i Eglwysi Rhyddion y dref i ddod at ein gilyddd yn ystod Mis Awst. Dyma’r manylion Suliau Mis Awst eto. Felly, mae’r trefniadau fel a ganlyn –   Awst 14 yn Gellimanwydd am 10.30am o dan ofal … Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Drws Agored

Cynhaliwyd Cinio Blynyddol Drws Agored eleni yng ngwesty Y Red Lion, Llandybie. Yn ol ein harfer cawsom amser arbennig yng ngwhwmni ein gilydd yn cymdeithasu.Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu a chefnogi yn ystod y tymor.  Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Gwibdaith I Ddolwar Fach

Ar ddydd Sadwrn  18 Mehefin aeth gwibdaith o Rydaman I Ddolwar Fach, cartref Ann Griffiths. Galwyd yn  Llanfihangel yng Ngwynfa, i weld yr Eglwys lle cafodd Ann ei bedyddio. Yno cafwyd cyfle i ganu un o’i  hemynau  ‘ Wele’n sefyll wrth y myrtwydd’. 
Ar y ffordd adref cawsom wledd o fwyd yn Llety’r Parc Aberystwyth. Roedd yn ddiwrnod arbennig iawn a mae’n diolch yn mynd i’r Parch Emyr Gwyn Evans, y Parch John Talfryn Jones a Mr brianOwen am yr holl drefniadau. 

Mae’r lluniau o flaen Dolwar Fach ac yn yr eglwys.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Bwrlwm Bro

Ar Ddydd Sul Mai 15fed cynhaliwyd Bwrlwm Bro Ysgolion Sul Dyffryn Aman a’r cylch yn Neuadd Gellimanwydd o dan drefniant Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C.). Bu’r plant yn mwynhau dros awr o weithgareddau o gwmpas yr hanes am Iesu’n iachau’r claf o’r parlys. Cyflwynwyd y neges trwy chwarae gêm, stori a chrefft. Cafwyd hwyl a sbri, a chyfle i ddysgu bod gan Iesu’r awdurdod nid yn unig i iachau ond hefyd i faddau beiau.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Brecwast Mawr Cymorth Cristnogol

Diolch I bawb a ddaeth draw I Neuadd Gellimanwydd bore Dydd Iau 19 Mai i fwynhau brecwast mawr Cymorth Cristnogol. Codwyd dros £1,000. 


Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Hysbys Brecwast Mawr Cymorth Cristnogol

EGLWYS GELLIMANWYDD: DRWS AGORED – BRECWAST MAWR

Fel y gwelwch o’r eitem blaenorol mae criw Drws Agored yn cwrdd  yn cwrdd yn wythnosol am baned, clonc a myfyrdod byr yn Neuadd Gellimanwydd. Nid oes tâl mynediad ond mae nifer yn rhoi cyfraniad am eu lluniaeth ac fel canlyniad rydym yn ystod y pymtheg mlynedd olaf wedi cyfrannu dros deg mil o bunnoedd tuag at achosion elusennol fel Ambiwlans Awyr Cymru, Marie Curie, Ffrindiau Ysbyty Dyffryn Aman, Mudiadau Cancr a Strôc lleol, Cymorth Cristnogol ac ati.

Beth am droi mewn atom ar fore Iau yn Neuadd Gellimanwydd rhwng 10.00 a 11.30 o’r gloch. Cewch groeso mawr. Y llynedd cafwyd Bore Coffi arbennig tuag yr elusen Macmillan ac fe godwyd dros £700. 

Eleni byddwn yn cynnal Brecwast Mawr Drws Agored fore Iau, Mai 19 i godi arian i Cymorth Cristnogol. Felly os am frecwast da galwch mewn rhwng 7.30 a 11.30 o’r gloch.


Dewch atom am glonc a chefnogi elusen teilwng yr un pryd. Cewch groeso mawr. 

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: DRWS AGORED – ESTYN CROESO

Roedd  drws agored yn wir ystyr y gair yng Ngellimanwydd bore Dydd Iau 28 Ebrill pan gafodd aelodau Cymdeithas Drws Agored  gyfle i estyn croeso i  gyfaill o Batagonia. Mae Elmer Williams yn byw yn Patagonia ac ar hyn o bryd ar ei wyliau… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: DERBYN AELODAU

Roeddem fel  eglwys  yn dathlu yn ystod ein hoedfa Gymun, bore Sul y Pasg, 27 Mawrth, pan oeddem yn derbyn pedwar o blant y capel yn aelodau llawn.


Yn ystod yr oedfa derbyniodd y Gweinidog Y Parchg Ryan Thomas, Rachel Smith, Sara Thomas, Dafydd Llywelyn a Mari Llywelyn, yn llawn aelodau o’r eglwys. Hyfrydwch oedd cael derbyn y pedawr sydd wedi bod yn ffyddlon yn yr Ysgol Sul a’u magu yn y capel.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Cymanfa Ganu

Cynhaliwyd Cymanfa Ganu Undebol Rhydaman a’r Cylch ar ddydd Sul y Blodau, 20 Mawrth yng Nghapel Gellimanwydd. Yr arweinydd oedd Mrs Helen Gibbon, Capel Dewi. Mae Helen sy’n hannu o Langynnwr yn soprano adnabyddus iawn ac yn ennillydd cyson yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Yr  organyddes oedd Mr Gloria Lloyd.

Cawsom ddwy oedfa. Yn y bore cyfle y plant oedd hi a braf oedd cael bod yno yn gweld a gwrando arnynt yn canu mor hyfryd.

Yna yn y nos daeth aelodau a ffrindiau  capeli yr ardal ynghyd ar gyfer Gymanfa llwyddiannus dros ben  Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: GWASANAETH GWYL DEWI

Hyfryd oedd gweld y capel yn llawn ar gyfer ein Gwasanaeth Gwyl Dewi ar fore Sul 28 Chwefror.Catrin a Macy oedd yn cymryd y rhannau agoriadol ac yna wnaeth Destiny, Efa Haf a Cadi roi’r emyn gyntaf allan. Wedi darlleniad a gweddi cyhoeddodd Elen, Marge… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Cymdeithas Gellimanwydd

Ar nos Iau 28 Ionawr daeth Adran Ieuenctid Seindorf Arian Rhydaman i Gymdeithas Gellimanwydd i roi Cyngerdd i ni.  Cawsom wledd o adloniant dan arweiniad medrus Mr Glyn Jones, Arweinydd y band. Hyfryd oedd gweld ein talentau lleol yn cael eu meithrin ac mae nifer ohonynt yn datblygu a symud i fod yn aelodau o’r band llawn. Diolch i holl aelodau’r band am noson arbennig.
Yn ystod y noson cawsom amrywiaeth o gerddoriaeth gan gynnwys unawd  “Danny Boy” ar y cornet gan Dylan Savage, sy’n ddisgybl yn Ysgol Gynradd Llandybie ac unawd “James Bond” gan Carys Williams ar y Tenor Horn. Mae Carys hefyd yn mynd i Ysgol Llandybie. 
 Wedi’r Cyngerdd cawsom gwpanaid o de a bisgedi a chyfle i gymdeithasu. Roedd yn wir bleser cael bod yn y gynulleidfa.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: OEDFA NADOLIG YR YSGOL SUL

Perfformiwyd Pasiant Y Nadolig gan blant yr Ysgol Sul ar brynahwn 20 Rhagfyr. Llywyddwyd gan y Gweinidog Y Parchg Ryan Thomas ac fe’i gynorthwywyd wrth yr organ gan Mrs Gloria Lloyd. Dilynwyd yr oedfa gan barti mawreddog yn y Neuadd ac fe dalodd Sion C… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: DATHLIADAU’R NADOLIG


Dathlodd
Gofalaeth Gellimanwydd a’r Gwynfryn, Rhydaman a Moreia, Tycroes y Nadolig gydag oedfa-ar-y-cyd yn y Gwynfryn bore Sul, Rhagfyr 20fed dan lywyddiaeth gweinidog yr Ofalaeth, y Parchg Ryan Thomas, gyda Miss Catherine Lodwick yn cynorthwyo wrth yr organ.  Cafwyd adroddiad gan Mrs Mary Thomas ac unawd gan Ieuan Thomas, y ddau o Foreia; eitem gan gôr merched a chôr cymysg Gellimanwydd ac adroddiad gan bedwarawd ac eitem gan gôr merched y Gwynfryn. Cafwyd cyfle ar ôl yr oedfa i gymdeithasu ymhellach gyda gwin a mins pie.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Y Gymdeithas – DATHLU’R NADOLIG

Nos Iau 26 Tachwedd wnaeth Cymdeithas Gellimanwydd ddechrau dathlu’r Nadolig yn y Neuadd.Roedd y neuadd yn llawn gyda hob sedd wedi ei llenwi.Talent ieuenctid lleol oedd yn ein diddanu a cawsom wledd o ganu a cherddoraieth. 

Croesawyd pawb i’r noson gan ein Llywydd Edwyn Williams. Yna cawsom gwpanaid o de a mins peis. Roedd y neuadd wedi ei ahddurno’n hyfryd, gyda dwy goeden Nadolig!

Trosglwyddodd y llywydd y noson i ddwylo medrus Lynne Leach, un o’n haelodau. Cyflwynodd Lynne ein hartistiad am y noson sef Emily Meek, Osian Calrke, Neve Summers a Catrin Soons, y pedwar yn ddisgyblion yn Ysgol Dyffryn Aman,Rhydaman.

I ddechrau wnaeth Emily, Osian a Neve ein diddannu drwy ganu nife ro ganeuon o’r sioe Les miserables ac hefyd caneuon Cyrmeig eraill. Yn cyfeilio iddynt oedd ein Organnydd Mrs Gloria Lloyd. 

Roedd Emily, Osian a Neve yn  rhan o gynhyrchiad Ysgolion Les Miserables yn ddiweddar yng Nghanolfan y Mileniwm. Hefyd  cawsant y profiad anghygoel o fod yn  rhan o gast y cynhyrchiad Cymraeg o Les Misérables ; Fersiwn Ysgolion yn perfformio yng nghyngerdd gala 30 mlwyddiant Les Misérables yn y Queen’s Theatre West End fel gwesteion arbennig i Cameron Mackintosh.

I gloi’r noson cawsom gyflwyniad arbennig ar y clarnet gan Catrin. Mae Catrin yn y chweched dosbarth yn Ysgol Dyffryn Aman ac yn chwarae’r clarinet. yn wir mae wrthi yn dewis pa l nifer o gyfweliadau mewn Prifysgolion enwog Prydain i ddilyn gyrfa yn chwarae’r clarinet ac ar ol ei chlywe dyn y noson rydym i gyd yn sicr bod dyfodol disglair o’i blaen. 

Diolchodd ein gweinidog Y Parchg Ryan Thomas i bawb am noson mor hyfryd a dymuno Nadolig Llawen i bawb. 

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: CWRDD DIOLCHGARWCH

Bore dydd Sul 11 Tachwedd cynhaliwyd Oedfa Diolchgarwch Eglwys Gellimanwydd. Hyfryd oedd cael cwmni aelodau y Gwynfryn a Moreia Tycroes yn yr oedfa. 

Roedd y Capel wedi ei addurno yn hyfryd gyda blodau, ffrwythau a llysiau ac wrth gwrs torth y cynhaeaf. Thema’r gwasanaeth oedd Arch Noa. 

Cawsom eitem hyfryd gan y plant gyda Catrin, Macy, Gwenan a Mali yn arwain. Defnyddiodd ein gweinidog, Y Parchg Ryan Thomas  dail wedi troi lliw yn sail i’w air i’r plant. Yna cawsom eitemau gan Gôr y Capel.  

Roedd y casgliad yn mynd tuag at Apel Ysbyty Plant Cymru Arch Noa, yn bennaf oherwydd bod un o aelodau’r Ysgol Sul sef Dafydd Llewelyn, wedi cael triniaeth a gofal arbennig yno yn ddiweddar.  Roedd y swm o dros £500 yn anrhydeddus dros ben.

wedi’r oedfa cawsim gyfle i barhau gyda’r diolch drwy rannu cwpanaid o de a bisgedi yn Neuadd y Capel. Yn wir roedd yn fendith cael bod yn bresennol.
Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2015-09-22 21:59:00

Yn ystod ei stori i’r plant dydd Sul 13 Medi wnaeth Y Parchg Ryan Thomas osod lein ddillad ar draws y sedd fawr gyda gwahannol socs unigol yn hongian arni.Terynged i Harry Patterson oedd hwn, bachgen bach a fu farw mewn damwain yn yr Alltwen pedair mly… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Trip Y Gymdeithas

Dydd Sadwrn 12 Medi aeth llond bws o ffrindiau Cymdeithas Gellimanwydd ar ein trip blynyddol. Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd oedd y cyrchfan cyntaf. Yno cawsom awr neu ddwy hamddenol yn edrych ar y casgliadau hanesyddol mewn celf, daeareg … Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Bwrlwm Bro Dyffryn Aman A’r Cylch

Cynhaliwyd Bwrlwm Bro Ysgolion Sul Dyffryn Aman a’r cylch yn Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman ar fore Sul Mehefin 7fed. Prif bwrpas yr achlysur oedd calonogi a sbarduno gwaith yr Ysgolion Sul trwy roi cyfle llawn hwyl i blant ddysgu a chymdeithasu yng nghwmni ei gilydd.

Y thema o dan sylw oedd Noa a’r dilyw. Cyflwynwyd y neges trwy chwarae gêm, stori a chrefft. Cafwyd hwyl a sbri, a chyfle i ddysgu bod Duw, er ei fod yn casau drygioni, yn ein caru ac am i ni ymddiried yn ei Fab Iesu Grist. Fel yr oedd Noa a’i deulu yn ddiogel yn yr arch, mae’r sawl sy’n rhoi eu ffydd yn Iesu hefyd yn ddiogel, a hynny am byth.

Pan ddaeth yn amser i ymadael roedd yn amlwg wrth wynebau llawen y plant eu bod wedi mwynhau’n fawr y profiad o gael uno gyda’i gilydd mewn dathliad  cyfoes o’r ffydd. Am ragor o luniau gwelir www.micsirgar.org

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Y PARCHGEDIG RYAN THOMAS YN DATHLU 25 MLYNEDD YN Y WEINIDOGAETH

Bore Dydd Sul 5 Orffennaf cawsom fel gofalaeth newydd gyfle i ddathlu’r ffaith bod ein Gweinidog wedi cyrraedd carreg filltir sef 25 mlynedd yn y Weinidogaeth.Daethom ynghyd i Gapel Gellimanwydd i gyd addoli mewn Oedfa Gymun. Cawsom eitem gan blant yr … Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: CYFARFOD SEFYDLU Y PARCHEDIG RYAN ISAAC-THOMAS

Ar brynhawn Sadwrn 23 Mai, cynhaliwyd cyfarfod sefydlu Y Parchedig Ryan Isaac-Thomas yn Weinidog i Iesu Grist yn eglwysi Annibynnol Gellimanwydd a’r Gwynfryn, Rhydaman a Moreia Tycroes.

Roedd y capel yn llawn gyda llu o gyfeillion wedi dod i ymuno gyda aelodau’r dair yn y dathliadau, gan gynnwys cyfeillion o gyn eglwysi Y Parchedig Ryan Thomas sef Jerusalem a Seion Porth Tywyn, Nasareth Pontiets a Sardis, Trimsaran.

Y Parchedig Dyfrig Rees, Penybont ar Ogwr, oedd yn Llywyddu a  Mrs Gloria Lloyd oedd yr organnydd. Y Parchedig Guto Llywelyn, Caerbryn roddodd yr alwad i addoli. Cawsom ddarlleniad o’r Beibl gan Y Parchg Meirion Evans, Porth Tywyn ac yna Weddi gan Y Parchg Dewi Myrddin Hughes, Clydach.

Roedd y Sefydlu yn ngofal y Llywydd

Cawsom hanes yr Alwad gan Mrs Bethan Thomas, Ysgrifennydd Pwyllgor yr Ofalaeth, gan gynnwys hanes creu gofalaeth newydd rhwng y dair eglwys.

Y Parchg Derwyn Morris Jones draddododd yr urdd Weddi. Miss Maureen King oedd yn cyflwyno ar ran eglwysi Jerusalem a Seion Porth Tywyn, Nasareth Pontiets a Sardis, Trimsaran. Yna cafwyd air o groeso gan Mr Elfryn Thomas, Llywydd pwyllgor yr Ofalaeth; Y Parchg Iwan Vaughan Evans, Llalnelli ar ran Cyfundeb Dwyrain Caerfyrddin a Brycheiniog a’r Parchg John Talfryn Jones, Rhydaman ar ran eglwysi’r cylch.

Y Parchg Emyr Gwyn Evans, Y Tymbl, Gweinidog presennol Y Gwynfryn, oedd yn pregethu. Offrymwyd y fendith gan Y Parchg Ryan Thomas.

Wedi’r Oedfa cafodd bawb gyfle i barhau yn y dathlu drwy ymyno yn Neuadd Gellimanwydd a rhannu yn y wledd oedd wedi ei pharatoi gan aelodau’r ofalaeth.

 

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: 4 GWEINIDOG

Dim yn aml mae capel yn cael cyfle i groesawu 4 gweinidog o’r capel at ei gilydd. Ond dyna oedd braint Capel Gellimanwydd yn ystod Cyfarfod Sefydlu y  Parchedig Ryan Isaac-Thomas.

Roedd tri o gyn weinidogion y capel yn cymryd rhan yn oedfa sefydlu y Parchg Ryan Thomas, sef Y Parchg  Dyfrig Rees, Penybont ar Ogwr, y Parchg  Derwyn Morris Jones, Abertawe a’r Parchg Dewi Myrddin Hughes, Clydach.
 

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2015-05-14 05:55:00

EGLWYS GELLIMANWYDD: Dechrau Canu Dechrau Canmol

Ar Sul y Pasg, roedd rhaglen Dechrau Canu Dechrau Canmol yn dodo o Gapel Gellimanwydd, ac yn dathlu’r Atgyfodiad. Cawsom  fwynhau perfformiadau gan yr unawdwyr Elgan Thomas a Gwawr Edwards a myfyrio ar ddigwyddiadau wythnos y Pasg trwy … Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: CYMANFA GANU

 Cynhaliwyd ein Cymanfa ganu Undebol ar ddydd Sul y Blodau, 29 Mawrth, 2015 yng Nghapel Gellimanwydd.  Yr Arweinydd oedd Mr Allan Fewster, Llangennech gyda Mrs  Gloria Lloyd yn cyfeilio. Capel Hendre oed d yn llywyddu yn y bore… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Mudiad Cenhadol y Chwiorydd

O’r chwith i’r dde: Y Parch. Emyr Gwyn Evans, Mrs. Sian Jones a Mrs. Marjorie Rogers (Y Gwynfryn),
Mrs. Carol Ann Lewis (Moreia) a’r Parch. Ryan Thomas

Mae yna fudiad Cenhadol gan chwiorydd capeli Gellimanwydd a’r Gwynfryn, Rhydaman a Moreia, Tycroes ers 1950. Bryd hynny mi roedd Seion, Llandybïe hefyd yn rhan o’r cylch. Yn ystod y 65 mlynedd mae’r adran wedi codi miloedd ar filoedd o bunnau tuag at y gwaith Cenhadol gan fod yr arian a gesglir i gyd – talu am y te, casgliad, bore coffi ac ati – yn mynd at y gwaith cenhadol. Tramor fu’r alwad yn y blynyddoedd a fu ond rydym bellach yn rhoi cyfraniad at MIC sef Mudiad Ieuenctid Cristnogol ein hardal. Bu i nifer o’n cenhadon ymweld â’r adran ac fe fu y Parchn. R. E. Edwards, Ieuan S. Jones a Ioan Wyn Gruffydd yn gefn mawr i’r cylch.

            Rydym yn cwrdd yn rheolaidd ac yn cael siaradwyr diddorol i’n hannerch ac hefyd cyfarfodydd rydym ni ein hunain yn eu trefnu megis gwasanaeth Nadolig, cwrdd gweddi ac ati. Cynhelir ein cyfarfod blynyddol ddechrau Mawrth. Bryd hynny trosglwyddir y llywyddiaeth i chwiorydd y gwahanol eglwysi. Bellach fe rhennir y gwaith rhwng gwragedd yr eglwysi. Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol eleni yn Y Gwynfryn, Rhydaman gyda’r Parch. Emyr Gwyn Evans yn annerch a gweinyddi’r cymun gyda’r Parch. Ryan Thomas yn cynorthwyo wrth yr organ. Eleni mi roedd Mrs. Carol Ann Lewis ar ran chwiorydd Moreia yn cyflwyno Beibl y Mudiad i Mrs. Marjorie Rogers a’i derbyniodd ar ran chwiorydd y Gwynfryn, Rhydaman.

            Rydym hefyd fel adran yn ffyddlon i Adran Chwiorydd Cyfundeb Dwyrain Caerfyrddin a Brycheiniog a Thalaith y De o Fudiad Chwiorydd yr Annibynwyr.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Eglwysi Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes yn dathlu

Eglwysi Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes yn dathlu

Mi roedd Sul, Mawrth 1af yn Sul o ddathlu mawr yng nghapeli Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes oherwydd hwn oedd y diwrnod y dechreuodd y Parch. Ryan Thomas, Brynaman ei weinidogaeth yn ein mysg.

            Roedd yr oedfa foreol yng Ngellimanwydd.  Mi roedd yn braf gweld y capel yn llawn o blant, teuluoedd ifanc, pobl canol oed a henoed a phawb yn hapus i ddathlu gŵyl ein nawddsant a chyfnod newydd yn ein hanes fel eglwys. Gan ei bod yn wasanaeth teuluol y plant a’r ieuenctid a gymerodd at yr oedfa. Rydym yn ymfalchio fod gyda ni gymaint o blant yn awyddus a pharod i gymeryd rhan ac am rhieni sydd mor barod i gynorthwyo ymhob dull a modd.
 

Rhai o blant niferus Gellimanwydd

            Yn ystod yr oedfa cafwyd gair byr o groeso i’r gweinidog newydd gan Bethan, Thomas, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Eglwys ac yna cafwyd neges pwrpasol i’r plant gan y gweinidog newydd. Gweinyddwyd y Cymun ar ddiwedd yr oedfa gan y Parch. Ryan Thomas. Mrs. Gloria Lloyd oedd wrth yr organ. Mi roedd y capel a’r neuadd wedi eu haddurno’n hardd â chennin pedr.

            Wedi’r gwasanaeth aeth pawb i fwynhau melysfwydydd Cymreig yn Neuadd Gellimanwydd ac yno fe gafwyd cyfle i ni gwrdd â’r Parch. Ryan Thomas.

 

 Yn y prynhawn tro eglwys Moreia, Tycroes oedd hi i ddathlu. Fe ddaeth cynulleidfa niferus ynghyd i Oedfa Gymun. Croesawyd y gweinidog newydd gan Elfryn Thomas, Ysgrifennydd yr Eglwys ac fe gynorthwywyd wrth yr organ gan Mrs. Wynona Anthony.

Roedd y chwiorydd wedi paratoi yn helaeth ar ein cyfer ac fe gafwyd gwledd o fwyd yn y festri gyda cyfle i bawb gwrdd â’r gweinidog newydd. Y chwiorydd hefyd a fu yn gyfrifol am addurno’r capel a’r festri mor hardd gyda daffodiliau.
 
 
Y Parchg Ryan Thomas gyda rhai o aelodau gweithgar Eglwys Moreia, Tycroes

Ym mis Medi fe fydd Eglwys y Gwynfryn, Rhydaman yn ymuno â’r ofalaeth. Hwn fydd y tro cyntaf i’r dair eglwys, y fam a’r ddwy ferch, fod o dan arweiniad yr un gweinidog. Mae’r dair eglwys, er hynny, wedi cyd-weithio â’i gilydd ar hyd y blynyddoedd drwy’r Gymanfa Ganu a Mudiad Cenhadol y Chwiorydd.

Edrychwn ymlaen at gyfnod newydd yn ein hanes a boed i Dduw ein harwain i’r dyfodol yn llawn hyder a ffydd.

Bethan Thomas, Ysgrifennydd yr Ofalaeth

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2015-01-11 22:41:00

Cynhelir Cymanfa Ganu, Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia, Seion, Capel Newydd, Bethani, Gosen, Capel Hendre, Caersalem,Ebeneser, Capel Saron, Bethesda Tycroes, Pisgah Penybanc, Noddfa Garnswllt  Dydd Sul y Blodau, 29 Mawrth, 2015 yng Ngha… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2014-12-28 16:27:00

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA I BAWB.
Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf,
heddwch ar y ddaear islaw,
a bendith Duw ar bobl.”

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Oedfa Nadolig Oedolion Moreia a Gellimanwydd

Bore Sul, Rhagfyr 21 cynhaliwyd Oedfa Nadolig Oedolion Moreia a Gellimanwydd ym Moreia. Cawsom groeso arbennig gan Elfryn Thomas ac fe gymerwyd rhan gan Mary Thomas, Stephanie Jones, Eiry Davies, Ieuan Thomas a Geraint Roderick ar ran Moreia gyda Wynona Anthony yn cynorthwyo wrth yr organ. Cafwyd eitemau gan Gôr Merched, Côr Dynion a Chôr Cymysg Gellimanwydd o dan arweiniad Gloria Lloyd gyda Cyril Wilkins yn cynorthwyo wrth yr organ. Paratowyd te a mins pies yn y festri ar ôl yr oedfa. Casglwyd dros £50 tuag at Shelter Cymru ac fe ddiolchwyd i Moreia am y te a’r croeso gan Drysorydd Gellimanwydd, Edwyn Williams.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2014-12-15 23:01:00

EGLWYS GELLIMANWYDD: Gwasanaeth Nadolig

Cofiwch ddod i Wasanaeth Nadolig yn Eglwys Moreia, Tycroes am 10.30 y bore 21 Rhagfyr Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: CWRDD DIOLCHGARWCH

 Nos Sul Hydref 12 cynhaliwyd ein cwrdd Diolchgarwch.Roedd yr oedfa dan ofal Edwyn Williams. Roedd y capel wedi ei addurno gyda blodau, ffrwythau a llysiau ac roedd hyn yn ychwanegu at naws hyfryd a diolchgar yr oedfa.   Cawsom nife… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: CWRDD DIOLCHGARWCH Y PLANT

 
Bore Dydd Sul, 12 Hydref cynhaliwyd ein cyrddau diolchgarwch. Roedd gwasanaeth y bore dan ofal yr Ysgol Sul a chawsom oedfa hyfryd gyda’r plant yn ein harwain. Porthi’r Pum Mil oedd y thema a chawsom nifer o eitemau graenus gan gynnwys caneuon ac adroddiadau gan y plant,  darlleniadau, gweddiau ac emynau.
 
Unwaith eto eleni rydym yn casglu bocsus esgidiau ar gyfer Operation Christmas Child ac yn ystod y gwasanaeth cyflwynodd y plant eu bocsus esgidiau’n llawn anrhegion . Rydym yn siwr y bydd llawer un yn gwirioni wrth edrych ar gynnwys y bocsus, dros y Nadolig.
 
 
Wedi’r oedfa cawsom gyfle i barhau i gymdeithasu drwy rannu dishgled o de a bisgedi yn y Neuadd.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Cyfarfod Sefydlu

 
Ar ddydd Sadwrn 4 Hydref aeth dwy lond bws o aelodau a ffrindiau Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia Tycroes i Benybont ar Ogwr ar gyfer Oedfa Sefydlu y Parchedig Dyfrig Rees yn Weinidog i Iesu Grist yn Eglwys Annibynnol y Tabernacl.

Roedd yr oedfa dan Lywyddiaeth Y Parchg Hywel Wyn Richard. Y Parchg Emyr Gwyn Evans, Gweinidog Y Gwynfryn oedd yn rhoi’r alwad i addoli gyda’r Parchg Guto Llywelyn yn darllen o’r beibl. Mr Elfryn Thomas oedd yn cyflwyno ar ran Eglwys Moreia, Tycroes ac Edwyn Williams ar ran Gellimanwydd.  Y Parchg Dewi Myrddin Hughes oedd yn pregethu a chawsom neges bwrpasol a chynnil gandddo. Y Parchg Glan Roberts cyhoeddodd y Fendith.

Wedi’r oedfa roedd lluniaeth wedi ei baratoi yn y festri a chawsom gyfle I gymdeithasu ymhlith aelodau’r Tabernacl ym Mhenybont.

Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Swpaer Cynhaeaf

Nos Iau, 25 Medi cynhaliwyd Swper Cynhaeaf y Gymdeithas. Roedd y neuadd yn llawn a chawsom noson arbennig yn dathlu drwy rannu mewn gwledd oedd wedi ei pharatoi ar ein cyfer gan y chwiorydd.  Wedi’r gwledda,  oedd yn cynnwys pryd dau gwrs a disgled o de, cawsom  adloniant mewn ffurff Sion a Sian. Roedd tri par yn cael eu holi ac mae ein diolch yn fawr  iddynt am fod mor barod i gymryd rhan.  Ar ddiwedd y noson y par buddugol oedd Marlene a Kerry Moses.  

Cawsom noson llawn hwyl yn cymdeithasu. Y noson nesaf fydd ein dathlu Nadolig ar 27 Tachwedd  pan fydd y Canon Michael Rees, yn ein diddanu.

Parhau i ddarllen