Archives: Emma Reese

fel y moroedd : byrbryd i adar

Mae’r bwydwr adar diweddaraf yn gweithio’n ardderchog. Dw i’n gosod hadau unwaith bob dydd. Mae’n braf gweld adar gwyllt yn dod ato a mwynhau byrbryd yn ystod y gaeaf. Yn aml iawn clywa’ i’w sŵn tra bydda i ger y bwydwr. Dyma luniau a dynnodd fy merch. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ymweliad

Cafodd fy mam ymwelwr arbennig, sef cyn rheolwr Adran Farchnata Gwesty Gajoen. Aeth at fy mam o’r blaen ar gyfer y cyfweliad teledu, ond mae hi newydd ymddiswyddo’r gwesty, a bydd yn mynd yn ôl at ei thref enedigol. Roedd hi eisiau gweld fy mam un… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwibdaith breifat

Aeth fy merch hynaf a’i gŵr i Gajoen, gwesty a thŷ bwyta moethus, hanesyddol yn Tokyo lle’r oedd fy mam yn gweithio ynddo 80 mlynedd yn ôl. Roedden nhw eisiau dringo’r grisiau enwog, ond yn anffodus roedden nhw ar gau ar achlysur tymhorol. Pan ddwedodd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwibdaith breifat

Aeth fy merch hynaf a’i gŵr i Gajoen, gwesty a thŷ bwyta moethus, hanesyddol yn Tokyo lle’r oedd fy mam yn gweithio ynddo 80 mlynedd yn ôl. Roedden nhw eisiau dringo’r grisiau enwog, ond yn anffodus roedden nhw ar gau ar achlysur tymhorol. Pan ddwedodd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : eira cyntaf

Codais at fore gwyn heddiw. Eira cyntaf y gaeaf hwn. Mae’n llosgwr logiau ni yn prysur gynhesu’r tŷ ers dyddiau. Roeddwn i’n meddwl mynd i siopa heddiw ond penderfynais beidio; bydda i’n aros yn y tŷ cynnes. Mae yna ddigon o fwyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : platiau trwydded gyrru

Cyflwynodd ein hannwyl Seneddwr Nathan Dahm fil yn cynnig platiau trwydded gyrru gyda Make America Great Again a Keep America Great arnyn nhw! Bydd rhan o’r elwau’n mynd at helpu’r cyn milwyr. Os bydd y Llywodraethwr yn rhoi ei lofnod ar y bi… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : parti yn y nefoedd

Roedd rhaid bod yna barti mawr yn y nefoedd ymysg yr angylion ddoe. Penderfynodd Keith, un o’r ffrindiau newydd, fwrw ymlaen i gyhoeddi ei ffydd yn Iesu Grist gan gael ei fedyddio (yn y cafn buwch arferol.) Roedd o’n arwain bywyd anodd, llawn o gyffuri… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : te llefrith brenhinol

Des i ar draws te diddorol, sef te llefrith brenhinol. Dyfeisiwyd gan gwmni te o Japan yn 1965, mae’n cael ei wneud gyda mwy o lefrith na dŵr, yn debyg i chai. Blasus iawn. Yn ôl fy merch yn Japan, mae’r te hwnnw’n cael ei wawdio gan y Saeson, ond gwel… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : coffi twrcaidd

Roeddwn i’n arfer defnyddio sosban bob pwrpas i hwylio coffi Twrcaidd, ond ces i fy narbwyllo gan fy merch i brynu’r un a wnaed at y diben. Dyma hi, newydd gyrraedd! Mae’n hwyl ei defnyddio, ond dw i’n gweld rŵan bydd angen coffi wedi’i falu’n fân, neu… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : atami

Mae fy merch yn dal i fwynhau ei gwyliau yn Japan gyda’i gŵr. Maen nhw yn Atami am dri diwrnod i ymlacio yn y dŵr poeth enwog, ymweld â’r berllan eirin lle roeddwn i gyda hi a fy mam flynyddoedd yn ôl. Maen nhw’n aros yn yr un gwesty hyd yn oed. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : parfait

Wedi cael profiad rhyfeddol yn theatr Kabuki, aeth fy merch hynaf i Morinoen, siop de lle mae ei chwaer yn gweithio ynddi. Dyma parfait a baratôdd ei chwaer. Mae o’n cynnwys te wedi’i rostio a chynhwysion unigryw eraill.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : kabuki

Gwireddwyd breuddwyd fy merch hynaf o’r diwedd – aeth i theatr Kabuki i weld sioe Ebizo. Roedd yn werth chweil talu cymaint am ei sedd gan ei bod hi’n medru gweld o’n agos iawn ar y llwybr hwnnw. Safodd o wrthi hi am eiliadau hyd yn oed! Cafo… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : distaw eto

Wedi i fy mab ifancaf fynd yn ôl at y coleg (ynghyd a’i chwaer sydd yn gyrru) ddoe, mae’r tŷ yn ddistaw iawn unwaith eto heblaw am sŵn y peiriant golchi. Roedd yn wych croesawu’r plant i gyd am fis, ond dw i ddim yn meindio dychwelyd at y bywyd distaw … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwledd

Cyrhaeddodd fy drydedd ferch ei fflat yn Tokyo yn ddiogel, a chael croeso cynnes gan ei chwaer hynaf a’i gŵr sydd wedi paratoi pryd o fwyd blasus iddi. Roedd yn wledd wedi iddi oroesi’r siwrnai hir gyda cheirch wedi’i rostio a sauerkraut. Mae’n rhyfedd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : golygfa

Mae fy merch hynaf wrth ei bodd yn Japan. Hyd yma, mae hi’n mynd nid nepell o’i llety, sef fflat ei chwiorydd yn Tokyo, yn ymweld yr ysgol ryngwladol mae fy ail ferch yn gweithio ynddi, gweld y temlau a chysegrfeydd lleol, ac yn y blaen. Cafodd hi a’i … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffarwelio

Aeth fy merch arall yn ôl i Japan. (Adawodd adref am 3 o’r gloch yn y bore.) Cafodd hi wyliau braf yn treulio amser hapus gyda’i theulu a ffrindiau. Mae ganddi alergedd bwyd difrifol, ac felly roedd rhaid paratoi pecyn bwyd ar gyfer y siwrnai. Dim ond … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : nain

Un o’r pethau cyntaf a wnaeth fy merch hynaf sydd newydd gyrraedd Japan oedd ymweld â’i nain (97 oed.) Gan fod ei gŵr wedi dal annwyd ofnadwy, aeth ar ei ben ei hun, a threulio oriau gyda hi yn ei fflat. Roedd fy mam wrth ei bodd wrth gwrs i weld ei wy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ces i ateb!

Gyrrais lun o dair Shaloum-chan i Lysgenhadaeth Israel yn Japan, a dw i newydd gael ateb! Dywedon nhw (yn Japaneg) :”Diolch i chi am y llun o Shalou-chan annwyl. Maen nhw’n hyfryd dros ben!” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : amser teuluol 8

Mae fy nwy ferch newydd gyrraedd Japan yn ddiogel. Yn y cyfamser, penderfynodd y ddwy arall yma gael brecwast ar y dec yn yr haul. Mae ei brawd yn cadw eu cwmni wedi iddo hen orffen ei frecwast. (Aeth i redeg am chwech o’r gloch y bore ‘ma gyda’i dad.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hoe fach

Mae cymaint o fynd a dod o gwmpas y tŷ yn ddiweddar. Mae’r pedwar plentyn yn ôl o Texas. Mae fy merch hynaf a’i gŵr newydd adael am Japan heddiw ar eu gwyliau o dair wythnos. Bydd fy ail ferch yn dychwelyd i Japan yfory. Bydd y gweddill (tri) yn gadael… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : amser tuluol 7

Wedi treulio deuddydd gyda’u brawd a’i deulu yn Texas, daeth fy mhedwar plentyn adref neithiwr. Mae’r tŷ (a’r fasged olchi dillad) yn llawn unwaith eto. Peth arall fy ail ferch sydd yn gweithio yn Japan yn edrych ymlaen ato oedd bwyta grawnfwyd brecwas… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg fawr

Dyma’r anrheg arall a gafodd y gŵr gan ein merch hynaf ni – copi ar gynfas o’i murlun cyntaf a phaentiodd yn Oklahoma City yn 2014. Fortune Favors the Brave ydy’r teitl. Roedd hi’n gwybod bod ei thad yn hoff iawn o’r murlun hwnnw, a phenderfynodd roi c… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : post blog cyntaf 2020

Blwyddyn Newydd Dda. Tywalltodd y Tad caredig fendith arna i drwy’r flwyddyn y llynedd. Dw i’n gwybod y bydd o’n ei wneud eleni eto. Da yw Duw.Cyn gadael Norman, roedd y plant eisiau brofi traddodiad Japan ar gyfer croesawu blwyddyn newydd, gan fwyta n… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tymor teuluol 6

Wedi treulio penwythnos efo’r plant yn nhŷ fy merch hynaf, des i a’r gŵr adref neithiwr. Cyn i ni adael, roedd fy drydedd ferch eisiau paratoi dysgl felys mae hi’n arfer gwneud yn y siop te yn Tokyo. Galwir zenzai; ffa azuki melys a gymysgir te wedi’i … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tymor teuluol 5

Mae Hammi, y tegan mochdew’n dal i ddifyrru pawb sydd yn “ei gyfarfod.” Roedd fy merch hynaf yn ofnadwy o chwilfrydig wrth glywed yr hanes rhyfedd amdano. O’r diwedd cafodd gyfle i roi cynnig arno fo. Dyma hi wedi clywed Hammi’n siarad am y tro cyntaf!… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tymor teuluol 5

Mae Hammi, y tegan mochdew’n dal i ddifyrru pawb sydd yn “ei gyfarfod.” Roedd fy merch hynaf yn ofnadwy o chwilfrydig wrth glywed yr hanes rhyfedd amdano. O’r diwedd cafodd gyfle i roi cynnig arno fo. Dyma hi wedi clywed Hammi’n siarad am y tro cyntaf!… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tymor teuluol 4

Dyma fi a’r teulu’n ymgasglu yn nhŷ fy merch hynaf yn Norman dros y penwythnos. Dan ni’n cael llawer o hwyl wrth siarad, bwyta, agor anrhegion, ac yn anad dim, treulio amser gyda’n gilydd. Ces i a’r ddwy ferch anrhegion annisgwyl gan fy merch hynaf, se… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mochdew clyfar

Cawson ni anrheg arall gan frawd y gŵr, sef tegan mochdew wedi’i stwffio. Nid tegan cofleidiol cyffredin ydy o, ond un hynod o glyfar. Amlieithog ydy o! Mae o’n ailadrodd popeth dach chi’n dweud wrtho fo yn ei lais doniol. Rhoddais gynnig arni yn Gymra… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg annisgwyl

Daeth fy merch ifancaf adref o Las Vegas wedi treulio amser gwych (a hollol wahanol nag arfer) gyda’i ewythr a’i modryb. Daeth ag anrhegion i ni ganddyn nhw hefyd. Ces i fy sioc bleserus i dderbyn anrheg annisgwyl gan fy chwaer yng-nghyfraith, sef gwyd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : nadolig llawen

Canys bachgen a aned i ni,mab a roed i ni,a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd.Fe’i gelwir, “Cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn,Tad bythol, Tywysog heddychlon.”Eseia 9:6 Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tymor teuluol 3

Mae fy ail ferch newydd ddod adref o Japan. Roedd yr awyren yn bum awr yn hwyr oherwydd niwl yn Dallas, ond cyrhaeddodd hi’n ddiogel. Dwedodd hi fod y peth cyntaf sylwodd wrth gamu mewn i’r derfynfa oedd bod yna lawer o le ym mhob man! Mae hi eisiau bw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hanukkah hapus

Mae’r Nadolig a Hanukkah yn gorgyffwrdd ei gilydd yr eleni. Newydd gychwyn mae Hanukkah. Cynnais y gannwyll gyntaf neithiwr. “Ynddo ef yr oedd bywyd, a’r bywyd, goleuni dynion ydoedd. Y mae’r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw’r tywyll… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tymor teuluol 2

Daeth fy merch a mab ifancaf adref yr wythnos ‘ma, ond ymweld â’i hewythr yn Las Vegas mae hi rŵan. Maen nhw’n mwynhau eu cwmni ei gilydd wrth chwarae twristiaid o dro i dro; mae fy mab yn medru ymlacio o’r diwedd wedi gorffen tymor caled arall yn y br… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sufganyiot

Mae Hanukkah ar y trothwy. Dw i’n barod i gynnau’r canhwyllau. Yn anffodus fedra i ddim bwyta sufganyiot (toesen gyda jam tu mewn) oherwydd fy alergedd. Mae’n amlwg nad yr un alergedd gan Shalom-chan (masgot Llysgenhadaeth Israel yn Japan.)  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cacen wych arall

Roedd fy merch hynaf eisiau darparu cacen ar gyfer parti cwmni ei gŵr neithiwr. Byddai cangen Nadolig gan la Baguette, ei hoff siop goffi yn Norman, yn costio $25 tra byddai cacen blaen yn costio $6. Dyma hi’n prynu’r un rhatach, a’i addurno gyda ffrwy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : kadomatsu

Dyma addurn Japaneaidd a wnaeth fy merch hynaf wrth gael mantais ar y llwyn o fambŵ yn ei hiard cefn. Gelwir kadomatsu sydd yn golygu pinwydd ar gongl yn llythrennol. Roedd ganddo ystyr crefyddol, ond erbyn hyn mae’r bobl yn ei osod fel rhan o dra… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tymor teuluol

Mae tymor teuluol y flwyddyn newydd ddechrau wrth i fy merch ifancaf ddod adref ddoe. Bydd fy mab ifancaf yn dod ddydd Gwener ar ôl gorffen y prawf olaf. Yna, yr ail ferch ddydd Llun; y drydedd ferch ddydd Iau; bydd y ddwy’n hedfan o Japan. Byddwn ni i… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cacen unigryw

Dathlodd fy merch hynaf ei phen-blwydd gyda thri ffrind sydd gan eu pen-blwyddi ym mis Rhagfyr. Heddweision ydyn nhw i gyd, ac maen nhw’n glên iawn. Fy merch a wnaeth cacen i’r pedwar – cacen enfawr ac unigryw; gosododd hi bentwr o doesenni ar blât, a’… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : clustdlysau

Mae fy merch hynaf newydd greu’r clustdlysau prydferth hyn. Dyluniwyd ganddi yn ei dull nodweddiadol, a crafftiwyd â llaw gan ffrind, maen nhw’n hynod o ysgafn er bod nhw’n ymddangos i’r gwrthwyneb. Dim ond deg pâr ar gael, ac maen nhw’n gwerthu’n gyfl… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ewyllys y bobl

Llongyfarchiadau mawr i bobl y DU! Bydd ewyllys y bobl yn cael ei werthfawrogi o’r diwedd. Gobeithio y bydd perthynas mwy cadarnhaol erioed rhyngddyn nhw ac UDA.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffreutur y brifysgol

Ces i swper gyda’r gŵr yn ffreutur y brifysgol neithiwr. Roeddwn i a’r plant yn arfer mynd yno’n aml o’r blaen, ond anghofio roeddwn i nes dyddiau’n ôl. Roeddwn i’n medru dewis bwyd yn ôl cyfyngiad fy alergedd. Wrth iddo ar fin talu, dyma fyfyriwr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : inswleiddio’r tŷ

Mae’r criw newydd lenwi’n atig ni gyda ffibr arbennig er mwyn inswleiddio’r tŷ. (Roedd yr hen un yn hen iawn!) Mae o i fod yn effeithiol dros ben fel byddwn ni’n cael arbed cost gwresogi ac oeri’r tŷ. Gobeitho ei fod o! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cefnogi israel

Un o’r modd ymarferol i gefnogi Israel ydy prynu nwyddau a wnaed yno. A dw i newydd wneud hyn drwy archebu gwin a gynhyrchwyd yn Uwchdir Golan. Mae’n anhygoel bod y ffermwyr yn medru gweithio mewn lle mor beryglus. Dyma nhw, fodd bynnag, wrthi’n cynhyr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gŵyl japan

Cynhaliwyd Gŵyl Japan flynyddol ym Mhrifysgol Oklahoma yn Norman dros y penwythnos. Cymerodd fy merch hynaf ran gan wneud peli reis, a helpu’r ymwelwyr gyda chaligraffeg Japaneaidd. Roedd yna ddigwyddiadau amrywiol eraill a ddenwyd nifer o bobl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cerdyn llun

Ces i gerdyn Nadolig gan fy mab hynaf a’i deulu yn Texas. Cerdyn llun ydy o, a’r pedwerydd ers iddo briodi. Dyma ei osod ar yr oergell ynghyd y tri eraill.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tocynnau kabuki

Mae fy merch hynaf yn mynd i Japan gyda’i gŵr y mis nesaf. Mae hi’n dwlu ar Ebizo, actor Kabuki, a newydd brynu tocynnau i weld un o’i sioeau yn Tokyo. Roedd yn gamp fawr oherwydd ei fod o’n hynod o boblogaidd. Bwciodd hyd yn oed seddau wrth y llw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : goffi reiffl du

Dw i newydd danysgrifio i Goffi Reiffl Du. Cyn milwyr sydd yn berchen ar y cwmni, ac mae o’n cyflogi cyn milwyr hefyd sydd yn rhedeg popeth. Bydd rhai o’i elw’n mynd at les cyn milwyr eraill. Mae’r ffa coffi’n hynod o ffres – cân nhw eu rhostio chwap a… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llythyr teulu

Mae amser gyrru llythyr teulu at ffrindiau wedi cyrraedd. Dw i a’r gŵr wrthi drwy’r dydd ddoe. Mae’n anodd cyfieithu o’r Saesneg i’r Japaneg; rhaid newid cyfan gwbl yn aml. Weithiau does dim geiriau Japaneg addas i fynegi syniadau Seisnig (ac i’r gwrth… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : teithio a phaentio

Mae’n dangos bod mwyfwy o ardaloedd dros y byd yn cynnal gŵyl murlun. Mae rhai yn talu llawer i artistiaid i deithio a phaentio murluniau. Cyfuniad delfrydol i fy merch hynaf ydy hyn. Mae hi wedi rhoi cynnig i nifer ohonyn nhw gan gynnwys rhai yn Lloeg… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : wedi corwynt

Gadawodd pawb ddoe wedi treulio amser teuluol braf. Mae’r gŵr wedi dal annwyd ein hwyres ni, fodd bynnag, a gorffwys yn ei wely’r bore ‘ma. Dw i’n dal i daclo’r pentwr o ddillad golchi. O leiaf mae yna ddigon o fwyd ar ôl fel na fydd rhaid i mi goginio… Parhau i ddarllen