Archives: Emma Reese

fel y moroedd: baglau newydd

Cafodd fy mab ei anafu eto tra oedd o’n chwarae pêl-droed. Dim ond troi ei ffêr wnaeth ac mae’r asgwrn yn ddiogel yn ffodus. Rhaid iddo orffwys a gosod rhew ar y ffêr serch hynny. Dyma benderfynu prynu baglau’r tro ‘ma yn hytrach na benthyg rhai gan ffrind eto. Gobeithio na fydd o eu hangen yn y dyfodol ond os bydd o, mae gynnon ni bâr yn barod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ymarfer corf

Dw i’n dal i wneud yr ymarfer corf yn ôl y fideo Japaneaidd, ond mae’n anodd ymarfer efo fy holl nerth heb fy merch wrth fy ochr; mae hi’n hynod o egniol a doniol fel roedd hi’n fy ysgogi i weithio’n galetach. Mae hi yn Abertawe ers pythefnos bellach a newydd orffen y sesiynau ar gyfer y myfyrwyr o dramor. Bydd y dosbarth i gyd yn mynd ar wibdaith i Gaerfaddon yfory. Rhaid i mi ymarfer cyn galed a bo modd nes iddi ddod adref. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: paned

Prynodd fy merch fyg gwyn mawr, a “rŵan dw i’n medru yfed te,” meddai. Mi fyddwn i’n dweud mai angenrheidrwydd ydy myg neu baned yng Nghymru. Dw i’n cofio bod lle bynnag es i, y peth cyntaf clywais oedd, “ti isio panad?” Ac roedd y te’n hynod o flasus bob tro. Gwelais baned fawr wen syml a oedd yn costio ond pedair punt mewn marchnad agored yng Nghaernarfon. Phrynais mohono hi oherwydd nad oedd lle i fy nghês. Dw i’n difaru rŵan. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newyddion o abertawe 2

Mae fy merch yn Abertawe newydd symud i fflat newydd i ferched yr unig. Dwedodd fod y pedair eraill yn glên iawn; dod o Gaerfaddon mae un ohonyn nhw, ac roedd hi’n arfer mynd i siopa yno yn union fel dan ni’n mynd i Tulsa! Cymro Cymraeg clên ydy ei chariad hi. Daeth fy merch o hyd i Undeb Gristnogol yn y brifysgol yn annisgwyl sydd yn weithgar iawn hyd yn oed. Cafodd wybodaeth am Ysgol Gymraeg gan un o’r aelodau sydd yn dysgu Cymraeg, Ffrangeg ac Almaeneg. Mae popeth yn swnio’n hynod o ddiddorol. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cael torri fy ngwallt

Ers i fy hoff ferch drin gwallt stopiodd ei busnes (ddim fy ail ferch) ddeg mis yn ôl, ces i dorri fy ngwallt am y tro cyntaf heddiw. Yn y cyfamser, torrais y gwallt fy hun yn meddwl fy mod i’n gwneud jobyn braidd yn dda. Dechreuodd fy ngwallt edrych yn ofnadwy’n ddiweddar fodd bynnag, a dyma fynd i Smart Styles lle roedd fy merch yn arfer gweithio ynddo. Mae yna giw hir bob amser ond y bore ‘ma roedd ddau steilydd yn rhydd gan gynnwys Justin a awgrymwyd gan fy merch. Gweithiodd yn ofalus a chreodd fy hoff steil, sef Stacked bob yn llwyddiannus. Hwrê!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: iphone apps

Dw i’n cael hwyl defnyddio fy iPhone. Doeddwn i ddim yn sylweddoli pa mor hawdd a defnyddiol ydy o. (Ofnadwy o anodd defnyddio fy ffôn an-smart oedd.) Mae Apps yn swnio’n ddefnyddiol i ddysgu ieithoedd, a dyma brofi un neu ddau ar gyfer Ffrangeg. Does dim byd da ymysg rhai rhad ac am ddim. Bydda i’n fodlon talu ond y broblem ydy bod yna gannoedd ohonyn nhw, a dw i ddim eisiau prynu rhai na fydda i’n eu hoffi. Ac felly rhaid bodloni efo Extra French ar You Tube a’r tapiau a brynais, sef Accelerated French ar hyn o bryd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: S&S

Gorffennais ail-ddarllen Northanger Abbey (er mai gwrando ar y nofel drwy Librivox roeddwn i i fod yn benodol.) Rhaid cyfaddef nad ydy hi’n un o fy ffefrynnau. Dyma ail-gychwyn Sense and Sensibility. Tra fy mod i’n ddiolchgar i’r bobl sydd yn darllen l… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: o ddwy wlad

Mae gen i ddwy ferch sydd yn byw tramor ar hyn o bryd – un yn Honduras a’r llall yng Nghymru. Roedd un yn mynd i’r môr i fwynhau” snorkeling” yr wythnos ‘ma tra oedd y llall yn crynu yn yr oerni Cymreig. Maen nhw’n gyrru lluniau a newyddion hollol wahanol! (A dweud y gwir, well gen i awyr llwyd Cymru er pa mor braf ydy’r môr glas yn yr heulwen gynnes yn Honduras.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sgwrs eidaleg

Ces i gyfle i siarad Eidaleg am y tro cyntaf ers yr haf. Mae yna ychydig o ddisgyblion o dramor yn yr ysgol uwchradd leol, o’r Almaen a Brasil fel arfer. Y flwyddyn hon mae yna ferch o’r Eidal sydd yn mynd i wersi ddawnsio efo fy merch unwaith yr … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg nadolig

Derbyniais i a’r gŵr anrheg Nadolig hynod o greadigol a gwych gan y plant i gyd; syniad fy merch hynaf oedd. Ces i a’r gŵr amlen yr un sydd yn cynnwys darnau o bapur sydd yn dweud pam maen nhw’n hoffi eu rhieni. Sgrifennodd bawb bedwar peth yr un a gofyn i ni ddarllen un neges bob dydd. Darllenais a’r gŵr yn uchel y negesau ar ôl swper fel y plant gartref yn medru eu clywed. (Doedden nhw ddim yn gwybod beth sgrifennodd y lleill.) Dan ni newydd orffen. Roedd rhai’n ddifrifol a rhai’n ddoniol. Cawson ni amser braf efo’n gilydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newyddion o abertawe

Dw i’n mwynhau’n fawr iawn clywed oddi wrth fy merch yn Abertawe drwy e-bost, Face Book a’i blog. Aeth i Fwmblws, i’r traeth i’r eglwys (mae yna Evangelical Free Church!) i farchnad leol; aeth o gwmpas ar “Cymru Coach” yn gweld y dref. Cafodd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: daisy a bungo

Mae gynnon ni “anifeiliaid” anwes newydd, sef dwy fuwch goch. A dweud y gwir, maen nhw ar wal yr ystafell fwyta yn llonydd ers misoedd. Am ryw reswm neu beidio, penderfynais roi dŵr iddyn nhw un diwrnod. Roedden nhw’n ofnadwy o sychedig. Ar ôl yfed digon, doedden nhw ddim yn gadael y bwrdd. A dyma i fy merch wneud tŷ bychan iddyn nhw efo bwyd ynddo a’u henwi nhw hyd yn oed – Daisy a Bungo. (Mae hi’n hoff iawn o Hobbit.) Gan nad oes to ar y cawell, maen nhw’n mynd a dod fel mynnon nhw. Maen nhw’n greaduriaid anhygoel o ddiddorol. Er mor fach ydyn nhw, maen nhw lanhau eu hun, ymosod ar ddarn o ffrwyth yn awyddus a gwneud llawer mwy. Byddan nhw’n aros efo ni nes i’r gwanwyn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: iphone i mi

Prynodd y gŵr iPhone newydd, ac felly “etifeddais” ei hen un o. Doeddwn i erioed wedi meddwl y byddwn i’n berchen ar iPhone. Mae’r dechnoleg yn ymddangos yn rhy gymhleth i mi. Ches i fy synnu, fodd bynnag i sylwi ei fod o’n llawer haws ei ddefnyddio na fy ffôn an-smart. Na fydd rhaid i mi gael benthyg iPhone Touch fy merch yn ystod fy ngwyliau bellach. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: setlo i lawr

Dw i a’r teulu’n cael ein cyfareddu bod fy ail ferch yng Nghymru; roedd fy mab wrthi’n wrando ar y gêm rhwng Abertawe a Chelsea heddiw tra oedd hi’n cerdded yn y ddinas lle mae’r gêm yn cael ei gynnal! Roedd yn bwrw glaw’n galed pan gyrhaeddodd hi Abertawe. Aeth ei hymbarél tu chwith allan yn syth yn y gwyntoedd clyfion Cymreig y diwnod cyntaf. Aeth hi a’i ffrind o gwmpas y campws wedi iddi stopio glaw a dod o hyd i farchnad fach i brynu ffrwythau a llysiau. Bydd yna ddyddiau cyn i’r tymor gychwyn fel byddan nhw’n medru setlo i lawr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: moch cwta ar y dec

Mae’n gynnes wedi wythnos o oerni. Dyma fynd â’r moch cwta at y dec cefn iddyn nhw gael ymarfer corf yn yr heulwen. Mae’n anodd iddyn nhw fynd allan gan nad oes lle diogel a digon cynnes i’r anifeiliaid bach yn ystod y gaeaf. Mae yna broblem arall – y ci drws nesaf. Ci annwyl ydy o, ond mae o’n dringo’r ffens yn hawdd a dod i mewn i’n hiard ni pryd bynnag mynnith. Gofynnodd i’r bobl drws nesaf i ofalu am eu ci, ond wnaethon nhw ddim byd. O ganlyniad, rhaid i mi eistedd wrth y drws gwydr a chadw llygaid ar y moch cwta. Dw i’n sgrifennu hyn wrth roi cip arnyn nhw bob tri eiliad! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn abertawe

Mae fy merch newydd gyrraedd Prifysgol Abertawe! Mae’n anodd credu bod hi yng Nghymru o’r diwedd. Wedi cael siwrnai hyfryd mae hi’n ceisio setlo i lawr yn ei ystafell. Aeth popeth yn iawn ar wahân i pan geisiodd hi fewngofnodi yn Google ym maes awyr Heathrow. Cafodd hi ei gwrthod fel un amheus. Fe wnaeth Google gysylltu â’i thad yn dweud bod rhywun yn Llundain yn ceisio hacio ei chyfrif! O leiaf cawson ni wybod bod hi wedi cyrraedd yn ddiogel. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i abertawe

Mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd. Wedi trwsio ei menig, mae fy merch newydd adael i fynychu Prifysgol Abertawe o’r diwedd. Bydd hi a’i ffrind yn cyrraedd Heathrow am 6:55 a.m. UTC yfory, a bwrw ymlaen i Abertawe mewn bws. Mae hi’n llawn cyffro a chynll… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dim menig

Es i Walmart i brynu menig i fy merch sydd yn cychwyn am Abertawe yfory. (Hen bâr sydd ganddi hi.) Wnes i ddim gweld dim, a dyma ofyn i’r gweithiwr lle mae’r menig. Cawson nhw i gyd eu gwerthu! Does dim byd ar ôl! Wel, rhaid i fy merch drwsio ei hen fenig heddiw.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y diwrnod cyntaf

Diwrnod cyntaf tymor newydd y brifysgol ydy hi heddiw. Mae’r gŵr yn dechrau dysgu dosbarth newydd. Cyn cyfarfod myfyrwyr newydd, mae o’n bob tro ceisio cofio eu henwau nhw fel bydd o’n medru eu galw nhw o’r diwrnod cyntaf ymlaen. Roedd o’n wrthi’r bore ‘ma tra oedd o’n cael brecwast. Mae’n anodd weithiau oherwydd nad lluniau’n bob amser yn dda, ac mae merched yn newid steiliau’r gwallt yn aml! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyw blasus ond…

Fe goginiais Chicken Cordon Bleu neithiwr. Roedd yn hynod o flasus a hawdd ei wneud; roedd y teulu’n hapus dros ben. Y broblem oedd nad oes gen i ordd ar gyfer cig; fe wnes i ddefnyddio gwaelod gwydr i wastatâu’r cyw iâr. Wedi ei guro’n galed mewn modd lletchwith am sbel, teimlais boen yn fy nghlun chwith. Dw i’n llawer gwell heddiw’n ffodus. Fe bryna’ i ordd heb os cyn coginio hyn eto. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blog newydd

Penderfynodd fy merch ddechrau blog newydd er mwyn cofnodi ei phrofiadau yng Nghymru a thu hwnt yn ystod y chwe mis eleni. A dyma ei phost cyntaf. Bydd hi’n llais gwerthfawr dros Gymru wrth sgrifennu am bethau cyffredin yn y wlad. Mae’r fideo a gyflwynwyd ar y post yn help mawr i ddeall beth ydy beth ynglŷn y Brydain Fawr. Addawodd hi bostio bob wythnos; edrycha’ i ymlaen! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: calendrau

Mae calendr yr Eidal newydd gyrraedd – tudalen y dydd calendr bach ydy o. Gan nad ydw i’n mynd i’r Eidal eleni, penderfynais archebu hwn yn ei le (llawer rhatach na’r siwrnai!) Mae’n braf torri tudalen i ffwrdd bob bore a gweld golygfa hyfryd. Dw i’n darllen ychydig am y lle bob tro fel bydda i’n dod yn gyfarwydd â’r llefydd amrywiol yn yr Eidal. Yna, ces i galendr ar lein yn anrheg gan y cwmni; dewisais un Ffrainc. Mae tudalen newydd yn fy nisgwyl yn yr in box bob bore. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg

Mae fy merch yn cychwyn am Abertawe’r wythnos nesaf. Cafodd anrheg Nadolig arall yn hwyr gan ei frawd yn annisgwyl. Peth perffaith i fynd â fo i Gymru – ymbarél plygadwy; agorir a chaeir drwy wthio botwm. Prynodd fy merch gôt law ac esgidiau glaw’n ddiweddar. Rŵan mae hi’n barod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cinio bach

Mae’r gŵr yn mynd â phecyn cinio (brechdan peanut butter a chreision) i’r gwaith fel arfer, ond oherwydd rhyw waith papur teuluol dylai fo wneud, mae o’n dod adref hanner dydd yr wythnos ‘ma. Mae angen cinio bach felly. Dw i ddim yn “coginio” ar gyfer cinio bach ac mae o’n hollol fodlon bwyta beth bynnag sydd ar gael yn yr oergell. Penderfynais fodd bynnag, ffrio (wow!) rhyw lysiau, reis, wyau a thafell o gig moch efo ychydig o arlleg yn y badell. Fe wnes i blât o fwyd blasus iddo fo er fy mod i’n dweud fy hun. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cysill

Fe fydda i’n golygu fy mostiau’n ofalus bob tro cyn gwthio’r botwm “publish” wrth ddefnyddio pethau sydd ar gael ar y we – Google, Llyfrgell Owen, Cysill, ayyb. Dw i’n ddiolchgar i Cysill yn enwedig am gywiro fy nghamgymeriadau. Ar ôl gwthio “gwirio” bydda i’n aros am y canlyniad braidd yn nerfus fel petawn i’n sefyll wrth athro sydd yn darllen fy nhraethawd. Mae yna ddigon o gamgymeriadau fel arfer, ond weithiau does dim byd a bydd yn wych gweld “wedi gorffen gwirio…” Diolch yn fawr i Cysill Ar-lein! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: barod am y gaeaf

Mae hi wedi bod yn aeaf mwyn; dan ni heb ddefnyddio’r llosgwr logiau eto. O’r diwedd fodd bynnag, dechreuodd yr oerni. Am ddau ddiwrnod roedd y gŵr efo’n ddau blentyn ni wrthi’n torri’r darnau o goed a gadwyd wrth y tŷ. Fel arfer fydd o’n eu torri nhw â bwyell ond eleni, rhentiodd o beiriant i wneud y gwaith. Roedd yn llawer hawsach ac eto cymerodd oriau yn y tywydd rhewllyd. Cynnwn ni’r tân cyntaf heno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ateb

Dw i’n dal i ail-ddarllen nofelau Jane Austen. Wedi gorffen Persuasion, roedd gen i gwestiwn ynglŷn plot y stori ac eisiau trafod efo rhai sydd yn hoffi ei nofelau. Pwy sydd yn well na Chymdeithas Jane Austen? A dyma ysgrifennu atyn nhw. Ces i ateb clên a llawn  gan y cadeirydd - hynny ydy ateb wedi’i feddwl yn ddwys. Er nad ydw i’n cytuno â hi, roedd yn ddiddorol cyfnewid barnau efo un sydd yn gwybod yn dda am waith Austen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: coffi ffres

Mae fy merch yn Honduras ar wyliau Nadolig ac wrthi’n cymryd mantais ar ei hamser rhydd; torri gwallt y cenhadon yno yn rhad ac am ddim, mynd o gwmpas efo’i ffrindiau, ayyb. Ddoe aeth efo’r lleill i gasglu ffa coffi a gweld sut maen nhw’n cael eu prose… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: teledu newydd , hen deledu

Mae gynnon ni deledu a brynon ni ryw ddeg mlynedd yn ôl. Er ei fod o’n perthyn i hynafolyn bellach, doedd dim ots gynnon ni tan yn ddiweddar gan nad ydyn ni’n gwylio teledu o gwbl. (Mae o’n bodoli ar gyfer fideos a Playstation achlysurol.) Dan ni newydd brynu un “modern” fodd bynnag oherwydd bod fy mab ifancaf wedi derbyn Playstation newydd yn anrheg Nadolig. Yr hen deledu? Penderfynon ni ei symud i fy ystafell wely yn hytrach na ei daflu o. Rŵan mae gen i sgrin breifat i wylio fy hen VHS – Persuasion, Emma, Sense & Sensibility, a ballu! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: post cyntaf y flwyddyn

Blwyddyn newydd dda i bawb! Penderfynais newid y templed ar yr achlysur. Peth “newydd” arall i mi ydy nad ydw i’n mynd ar fy ngwyliau eleni oherwydd y sefyllfa deuluol. Dw i ddim yn rhy siomedig serch hynny; mae gen i fwy na blwyddyn gyfan i gynllunio … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwedd y flwyddyn

Mae blwyddyn arall wedi mynd! Mwy nag weithiau roedd yn anodd dod o hyd i bynciau ar gyfer y blog gan fy mod i’n byw bywyd braidd yn ddistaw, ond dw i’n fodlon fy mod i wedi parhau i bostio bron bob dydd eleni eto. Mae fy niddordebau a phwyslais wedi newid dros flynyddoedd ers i mi ddechrau’r blog saith mlynedd yn ôl. Mae o’n dal, fodd bynnag, i fod yn rhan bwysig yn fy mywyd er mwyn i mi gadw cysylltiad â’r Gymraeg. Gobeithio i ddal ati eto yn y flwyddyn newydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwedd y gwyliau

Des i adref yn ddiogel efo’r teulu ddoe. Aeth popeth yn iawn. Mae’r tŷ yn dal i sefyll. Dechreuais olchi mynydd o ddillad. Es i Walmart. Mae pethau cyffredin yn ymddangos yn bleserus. Dan ni i gyd yn cael ein cyfareddu gan Keurig. Ces i baned o de English breakfast a choffi Italian roast yn y cwpan a brynwyd i mi gan y teulu yn Grand Canyon. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y tŷ llawn

Cyrhaeddodd y teulu’n ddiogel neithiwr wedi gyrru 22 awr dros dair talaith. Mae tŷ fy merch yn llawn dop yn braf. Dan ni angen ond fy ail ferch sydd yn Honduras i fod yn nheulu cyflawn. Aeth y plant i gyd i siopa; aeth fy ngŵr â’r ci am dro. Dw i’n gwarchod y tŷ wrth sgrifennu’r post hwn. Fe a’ i am dro ar ôl i’r gŵr ddod yn ôl. Mae’n heulog; mae’r eira yn prysur doddi. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod distaw

Ar ôl dyddiau o weithgareddau amrywiol ac anarferol, roedd yn braf wneud dim byd yn arbennig am newid ddoe. Tra oedd fy merch a’i gŵr allan o’r tŷ, es i â’u ci am dro, sgrifennu llythyr (go iawn) hir at fy mam wrth gadw llygaid ar y moch cwta mewn cawell dros dro yn yr ardd, gwneud pwdin efo hen grystiau bara a ffeindiais yn yr oergell. Daeth fy merch adref a dweud na fyddai ei gŵr angen swper; penderfynon ni weld Emma (fersiwn 1996) wrth fwyta’n swper ni. Dan ni’n cytuno’n llwyr mai Mark Strong ydy Mr. Knightley gorau. Heno bydd y gweddill o’r teulu’n dod. Mae’n bwrw eira heddiw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn ôl i norman

Wedi treulio’r Nadolig efo’r teulu estynedig yn Las Vegas, des yn ôl i dŷ fy merch yn Norman neithiwr. (Cychwynnodd y gweddill o fy nheulu’r bore ‘ma mewn car a dôn nhw yma yfory.) Roedd yn braf, yn enwedig i weld gwen prin ar wyneb mam fy ngŵr sydd yn methu siarad oherwydd y strôc. Cawson ni amser bywiog wrth agor ein hanrhegion fore Nadolig. Mae Keurig gan y brawd ac roedd dyma’r tro cyntaf i mi ei ddefnyddio mewn rhyfeddod. Ces i a’r gŵr y peiriant anhygoel hwnnw ganddo fo’n hollol annisgwyl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: nadolig llawen

Nadolig Llawen. Dyma fy hoff emyn – O, Noson Sanctaidd Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gormod o ddewis

Fel arfer mae’n anodd ffeindio pwnciau ar gyfer y blog ond rŵan mae’n anodd dewis un oherwydd dw i wedi gwneud lawer o bethau ers cyrraedd Las Vegas. Treulio amser efo’r teulu estynedig ydy’r peth pwysicaf wrth gwrs. Aethon i Westy Red Rock i gael brecwast bwffe y bore ‘ma. Mae mynd o gwmpas y ddinas yr unig yn brofiad hollol wahanol. Beth bynnag dw i a’r teulu’n ei wneud yn y tŷ, dan ni’n cael cwmpeini’n gyson, sef eu pedwar ci bach sydd eisiau neidio ar eich glin pryd bynnag dach chi’n eistedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i las vegas

Roedd yn amser i mi hedfan i Las Vegas i ymuno â’r teulu heddiw. Hedfanodd yr awyren uwchben Grand Canyon lle’r oedd y teulu wedi bod ddoe a chyrraedd y maes awyr mewn tair awr. Gwelais frawd y gŵr a’i wraig am y tro cyntaf ers 27 mlynedd; mae mam y gŵr wedi cryfhau’n sylweddol. I swper aethon ni i dŷ bwyta teppanyaki. Roedd y cogydd yn anhygoel o fedrus. Gwelais sioe goginio anghredadwy. Uchafbwynt y swper oedd pan daflodd y cogydd ddarn o ferdys yng ngheg fy merch! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cylchdaith

Ces i gyfle i weld Canolfan Ymchwilio Heddlu Norman heddiw. Capten Gibson, pennaeth y ganolfan a chadlywydd SWAT a oedd yn fy nhywys i a fy merch. Dyn ifanc hynod o glên a hawddgar ydy o. Aeth â ni o gwmpas wrth fy nghyflwyno â’r staff clên yno. Y peth a oedd yn fy nharo oedd yr ystafell holi ar gyfer plant a merched wedi’u haflonyddu; cafodd hi ei dodrefnu fel ystafell fyw glyd fel bydden nhw’n teimlo’n llai ofnus. Dw i’n llawn edmygedd ac yn diolchgar tuag at yr heddlu sydd yn ymroddedig i amddiffyn y bobl er gwaethaf yr ymosodiadau maen nhw’n gorfod eu dioddef.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: grand canyon

Tra fy mod i’n mwynhau paned o goffi a croissant efo fy merch a’i gŵr yn ein hoff siop coffi, sef Michelangelo y bore ‘ma, roedd y gŵr a’r tri phlentyn yn cerdded ar Bright Angel Trail yn Grand Canyon efo’u cegau ar agor. Dwedodd fod yna eira a rhew yma ac acw. Arhoson nhw mewn gwesty yno neithiwr a byddan nhw’n archwilio’r ceunant enfawr drwy’r dydd. Dw i newydd dderbyn y llun yma ganddo fo. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i oklahoma city

Es i Oklahoma City efo fy merch prynhawn ‘ma. Wedi cinio bach mewn tŷ bwyta Fietnamaidd, aethon ni i weld murlun fy merch. Mae’n enfawr. Dw i’n llawn edmygedd ei bod hi wedi paentio llun cymaint â hynny. Mae’n hyfryd – y lliwiau, y cynllun a phopeth. Dw i’n hynod o falch fy mod i wedi medru ei weld. Yna prynon ni fwydydd Asiaidd mewn siop arbennig, yfed te efo boba a dod adref. Roedd yn ddiwrnod hollol wahanol i fy nyddiau arferol. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ymweliad â’r heddlu

Fe adawodd y teulu’r bore ‘ma. Maen nhw newydd groesi’r ffin rhwng Texas a New Mexico. Byddan nhw’n aros yn Albuquerque heno ac yn cyrraedd Grand Canyon yfory. Yn y cyfamser es i siopa am fwyd efo fy merch hynaf. Mae Norman yn llawer mwy na fy nhref i ac mae yna gynifer o siopau. Yna daeth hi â fi i Orsaf Heddlu i ddangos y lle i mi a fy nghyflwyno i rai heddweision mae hi’n eu nabod. Maen nhw i gyd yn glên iawn ac mae gan un cyn heddwas gasgliad o hetiau’r heddlu o wledydd eraill.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwyliau

Dw i a’r teulu’n mynd ar wyliau ar wahân bob tro, ond dan ni newydd gychwyn ar ein gwyliau efo’n gilydd. Heddiw dan ni’n aros efo fy merch hynaf ac yfory bydd y gŵr a’n tri phlentyn yn gyrru dros daleithiau i gyrraedd Grand Canyon. Las Vegas ydy eu cylchfan lle mae brawd y gŵr yn byw efo ei wraig a’i fam. Well gen i beidio teithio mewn car cyhyd ac felly bydda i’n hedfan yr wythnos nesaf i ymuno â nhw. Bydd y mab hynaf yn hedfan hefyd. Dyma fydd y tro cyntaf i’r teulu i gyd (bron) i ymgasglu. Tra bydd y teulu’n archwilio Grand Canyon, bydda i’n treulio dyddiau efo fy merch hynaf a’i gŵr. Dw i’n edrych ymlaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg drwy amazon japan

Dw i’n gyrru anrheg Nadolig at fy mam yn Japan drwy’r post ers blynyddoedd. Mae hi’n hoff iawn o gnau ac felly bydda i’n eu prynu yn Walmart, eu pacio a mynd â nhw i’r swyddfa bost fel arfer. Mae’r tâl post yn eithaf drud fel bydd o’n costio mwy na’r cnau. Eleni, fodd bynnag, mi wnes i lawer gwell, hynny ydy, archebais bwys o gnau braf drwy Amazon.japan drosti hi. Costiodd popeth rhyw 17 doler (sydd yn llawer llai na’r tâl post rhyngwladol ei hun) gan gynnwys y tâl post. Wrth gwrs bod y gyfradd gyfnewid ffafriol ddiweddar yn helpu.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: swrpreis!

Wrth chwilio am fideo dysgu Ffrangeg ar You Tube, des o hyd i hwn a dechrau’i weld. Roeddwn i’n meddwl mai hogyn Ffrengig a oedd yn siarad (dim ond ei law chwith oedd ar y sgrin) nes iddo ddweud y gair Eidaleg nodweddiadol o Brescia! Alberto a oedd yn siarad yn rhugl! Dwy flynedd yn ôl fe’i gwnaeth hyd yn oed. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y preseb credadwy

Mae yna gynifer o luniau a cherfluniau o’r Preseb drwy’r byd ond roeddwn i erioed wedi gweld un credadwy. Mae pob llun a cherflun yn dangos Mair yn eistedd wrth breseb yn lân a phrydferth gan edrych ar fabi Iesu’n gariadus, ond mae unrhyw ferch sydd wedi cael babi’n gwybod yn dda pa mor flinedig bydd hi’n teimlo ar ôl enedigaeth. Ac felly roeddwn i’n hynod o falch i weld y preseb hollol gredadwy hwn. Does dim gwybodaeth amdano fo’n anffodus. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: emma

Wedi gorffen Balchder a Rhagfarn gan Jane Austen, dw i’n mwynhau ail ddarllen (neu wrando ar awdio’n ddiweddar) Emma. Rhaid cyfaddef mai yn Saesneg dw i’n darllen wedi’r cwbl. Mae fersiwn Eidaleg dipyn yn rhy anodd er fy mod i’n troi ati hi sydd yn fy helpu deall rhannau aneglur o bryd i’w gilydd. Mae nifer o bethau’n ymddangos yn newydd gan gynnwys “lluniau o St. Mark’s Plaza in Venice” mae Emma a’i thad yn edrych arnyn nhw yn nhŷ Mr. Knightly.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dyn ffyddlon

Bu farw tad fy ngŵr ddoe. Roedd yn 93 oed. Roedd o newydd symud ynghyd ei wraig o Hawaii i Las Vegas er mwyn byw efo’i ail fab. Roedd y gŵr yn medru ei weld am y tro olaf (ar y ddaear) y penwythnos diwethaf. Dyn ffyddlon, amyneddgar, glên, hael oedd o. Roedd o’n gwasanaethu yn yr Ail Ryfel Byd a Rhyfel Vietnam yn ddewr. Mae o’n gorffwys yn y nefoedd wrth ymyl Iesu Grist bellach. Hwyl am y tro, Dad. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dirwnod kanji

Diwrnod Kanji (logogram Japaneaidd) ydy hi heddiw yn Japan. Ar ddiwrnod hwn dewisir kanji sydd yn atgoffa digwyddiad y flwyddyn drwy bleidleisiau cyhoeddus. Dewiswyd eleni zei sydd yn golygu treth. Does ryfedd; cynyddwyd y dreth werthiant o 5% i 8% ym … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: arddangosfa gelf

Es i efo’r plant i arddangosfa gelf yr ysgol neithiwr. Roedd seremoni fach agoriadol, a chafodd nifer o blant gan gynnwys fy nau blentyn wobrau braf gan noddwr hael. Brook a enillodd y wobr orau. Hi ydy’r orau bob tro; does ryfedd oherwydd mai artistia… Parhau i ddarllen