Archives: Emma Reese

fel y moroedd : diolchgarwch

Dw i’n diolch i fy Nuw bob dydd am gynifer o bethau. Ar wahân i’r pethau amlwg fel maddeuant drwy Iesu Grist, y teulu ffyddlon, darpariaeth o bob math, dw i’n ddiolch iddo am ein Harlywydd Trump sydd yn ofni Duw a charu ei wlad a bwrw ymlaen er gw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : amddiffyn eich hunan

Dw i newydd ddarganfod cyfres fideo gan Oren Mellul, hyfforddwr Krav Maga. Mae o’n dysgu merched (a dynion hefyd) sut i amddiffyn eu hunan rhag ymosodiadau personol. Mae o’n fedrus dros ben, ac ymarferol ydy ei wersi, ond bydd yn amhosib cofio popeth d… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mwy o seren dafydd

Ces i fy ysbrydoli i wneud mwy o Seren Dafydd i addurno’r tŷ mewn ffyrdd amrywiol – Roeddwn i’n defnyddio chopsticks i un, a phapur lapio Nadolig i’r llall. Mae gen i ddau set o ddoliau’r geni – un a brynais yn Japan amser maith yn ôl, a’r llall w… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : seren dafydd

Dw i newydd wneud addurno i’r drws blaen wedi gweld un a wnaeth fy merch hynaf ddoe. Roedd digon o ganghennau wedi’u syrthio yn yr iard. Y peth anoddaf oedd trefnu pob triongl yn gyfartal. Dw i’n hollol fodlon efo fy ngwaith llaw! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ers tri mis

Daeth fy mab ifancaf adref am wyliau, am y tro cyntaf ers tri mis. Roedd o’n astudio a gweithio’n hynod o galed yn y brifysgol sydd gan lysenw Prifysgol Gweithio’n Galed. Mae hi’n seiliedig ar yr egwyddor Cristnogaeth, gwladgarwch a gwaith caled. Dw i … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dŵr i win

Newid dŵr i win. Pryd bynnag roeddwn i’n darllen am y wyrth honno, roeddwn i’n meddwl mai cymedrol braidd oedd fel gwyrth gyntaf Iesu, nes darllen erthygl gan One for Israel y bore ‘ma. I’r gwrthwyneb, roedd hi’n dangos mai’r crëwr a greodd y byd mewn … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : draig un llygad

Gorffennodd fy merch hynaf baentiad arall ar gyfer y cyd-fenter efo ei ffrind. Draig Un Llygad, sef Masamune Date a oedd yr arweinwr rhanbarthol yn Japan yn y 17eg ganrif. Pan ofynnodd fy merch i mi bwy ydy dyn hynod o wrywaidd yn hanes Japan, Masamune… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg gwych

Mae gen i syniad gwych ar gyfer anrheg Nadolig i fy merch ifancaf eleni – tlws crog wedi’i wneud yn arbennig gan grefftwr yn Israel. Bydd ei henw arno fo. Y peth rhyfeddol ydy mai enw Hebraeg ydy ei henw hi; dewisais o oddi ar lyfr enwau Hebraeg i faba… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cadw’n llonydd

Roedd ffair yn y brifysgol mae fy merch a fy mab ifancaf yn ei mynychu. Roedd yna nifer o stondinau i godi arian. Un gan y dosbarth theatr oedd hyn. (Gweler y llun.) Roedd rhai aelodau’n sefyll yn hollol lonydd nes i daflir pres yn y basgedi. Yna dechr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dychanol

Oherwydd bod Elinor a Marianne yn hoffi darllen, roedd y Foneddiges Middleton yn meddwl eu bod nhw’n ddychanol, heb wybod beth sydd yn golygu i fod yn ddychanol. Dim ots am hynny oherwydd beirniadaeth gyffredin ydy’r gair, ac yn hawdd ei roi. – Sense &… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diwrnod cyn-filwyr

Diolch yn fawr i’r holl gyn-filwyr a frwydrodd dros eu gwlad a’u teuluoedd yn ogystal â rhydded y cynghreiriaid.y llun: fy nhad-yng-nghyfraith Parhau i ddarllen

fel y moroedd : babi newydd

Cafodd fy wyres ei geni’r bore ‘ma! Yr ail blentyn i fy mab hynaf ydy hi. Roedd y meddyg yn bwriadu ysgogi’r esgoriad neithiwr gan fod y babi’n wythnos yn hwyr, ond dechreuodd popeth yn naturiol cyn iddo gael siawns. Mae’r babi’n fawr iawn – 8 pwys 10 … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : swper distaw

Fy mhenblwydd oedd hi ddoe. Dw i ddim yn hoffi parti swnllyd ac felly ces i swper mewn tŷ bwyta Eidalaidd efo’r gŵr yn llonydd. Dewisais spaghetti primavera efo cyw iâr. Er bod o’n flasus, roedd yna nam annerbyniol gyda’r lle – does dim gwin ar y fwydl… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 8 tachwedd

Blwyddyn yn ôl heddiw, gwireddwyd yr amhosibl. Curodd Donald Trump Hillary Clinton er gwaethaf pawb a phopeth. Dw i’n cofio’n iawn y noson honno. Roeddwn i ynghyd â’r teulu’n gweddïo ac ymbil yn daer ar Dduw am drugaredd ar America. Doedd yr Arlywydd T… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dŵr dŵr

Dw i’n gyfarwydd â’r ddawns yn dda. Roeddwn i’n arfer dawnsio ar yr alawon hynny wrth ganu yn yr ysgol fel pawb arall dan ryw 70 oed yn Japan, heb wybod ystyr y geiriau. Dw i newydd ddarganfod mai dawns Iddewig ydy hon a gafodd ei chreu yn y 30au yn Is… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : heddwch

Treuliodd yr Arlywydd Trump a’i wraig tri diwrnod yn Japan yn cyflawni cynifer o weithgareddau’n llwyddiannus. Tra oedd ei gŵr wrthi’n chwarae golff efo’r Prif Weinidog Abe, roedd Mrs. Trump yn ymweld ag ysgol gynradd efo Mrs. Abe. Cafodd hi groeso cyn… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : paentiad newydd

Mae fy merch hynaf newydd orffen paentiad arall. Bydd o ar gael gan wefan ei ffrind yn fuan. “Dydy gobeithio ddim yn gynllun call” ydy’r teitl. Cafodd hi ei sbarduno i baentio hwnnw gan y gyflafan erchyll yn Las Vegas. Mae’r wyth triongl melyn yn cynry… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : trethi syml

Mae paratoi ffurflen trethi incwm yn gur pen enfawr i bawb bob gwanwyn. Mae’r system mor gymhleth ac yn cymryd andros o amser fel bod nifer o bobl yn mynd at gyfrifyddion arbennig. Felly newyddion hynod o groesawgar ydy cynllun yr Arlywydd Trump – nid dim ond lleihau trethi, ond symleiddio’r ffurflen i ddarn o bapur. (Gweler y llun.) Pasiwyd gan y Gyngres; rŵan dalai’r Senedd roi eu cymeradwyaeth cyn i’r cynllun gael ei wireddu.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : canhwyllau

Maen nhw newydd gyrraedd – canhwyllau ar gyfer Hanukkah! Wedi eu gwneud o gwyr gwenyn, maen nhw i fod i lanhau’r awyr yn yr ystafell. Mae angen 44 yn ystod yr wyth diwrnod, ac mae yna 45 (un sbâr!) Edrycha’ i ymlaen! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : s&s

Gwyliais Sense and Sensibility efo’r gŵr. Fy hoff fersiwn ydy hon, un a serennwyd gan Emma Thompson. Er bod y ffilm wedi cael ei gwneud dros ugain mlynedd yn ôl, rhaid dweud bod hi’n ardderchog. Dw i’n sicr bod nifer o edmygwyr Jane Austen yn cytuno â fi. Rhoddodd y ffilm awydd i mi ddarllen y nofel unwaith yn rhagor. Ces i fy nghyfareddu o newydd gan ysgrifennu Jane Austen. Dim ond 21 oed oedd hi pan ysgrifennodd y nofel honno. Mae yna ddigon o dudalennau i lenwi fy amser sbâr am sbel. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hetiau

Mae’r gŵr yn dal i fwynhau ei ymddeoliad. Mae o’n fodlon iawn o’r ffaith bod ganddo amser i wneud beth mae o eisiau ei wneud. Ei brosiect diweddar oedd – rhoddodd o drefn ar ei hetiau a oedd ar ben gwely sbâr yn anhrefnus. Phrynodd o ddim byd; defnyddiodd bethau amrywiol yn y garej. Cafodd gynifer o “hoffi” ar dudalen Facebook. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : saboth shalom

Crasais Challah i Saboth ddoe am y tro cyntaf. Mae gen i beiriant bara i baratoi toes. Dim ond ei phlethu yn y ffurf oedd angen. Wedi rhoi cymysgedd o wy a dŵr ar y pen, gosodais i hi yn y popty. Ar ôl hanner awr, dyma gael torth braf o Challah! Gweddïais Weddi’r Bara a’i bwyta’n hapus efo’r gŵr. Roedd yn flasus iawn.

Saboth Shalom. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : golygfeydd

Mae gan wefan NHK (gorsaf darlledu genedlaethol Japan) fideos byr diddorol. Mae’r fideo hwn yn sôn am y dyn oedrannus sydd yn paentio golygfeydd ar waliau baddondai ers 60 mlynedd. Cafodd ei wahodd i ddangos ei sgil celfyddydol i blant yr ysgol . Roedden nhw’n gyffro i gyd, a dwedodd un ohonyn nhw fyddai fo eisiau fod yn brentis iddo! Dw i’n cofio mwydo mewn bath poeth yn y baddondai ac edrych ar olygfa braf Mynydd Fuji amser maith yn ôl. 

Yn anffodus dydy’r fideo ddim ar gael bellach. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : heddwch?

Clywais fydd yr Is-lywydd Pence yn ymweld ag Israel dros Hanukah. Lwcus iawn! Wrth gwrs nad am wyliau mae o’n mynd, ond er mwyn siarad ag arweinwyr Israel ac Awdurdod Cenedlaethol Palesteinaidd ynglŷn â gwireddu heddwch yn yr ardal. Yn fy nhyb i, does dim pwynt siarad ag Israel ar y pwnc oherwydd mai dyna’r union beth maen nhw eisiau ers iddyn nhw gael eu sefydlu fel gwladwriaeth yn 1948. Rhoddon nhw ddarn o dir i “Balestininaid” er mwyn ennill heddwch tro ar ôl y llall, ond na ddaeth heddwch erioed oherwydd nad heddwch mae’r ochr arall eisiau ond meddiannu’r tir cyfan a dinistrio Israel. Na fydd heddwch nes iddyn nhw newid eu hamcan sylfaenol. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ongl wahanol

Wrth gwrs bod popeth yn edrych yn fwy hwyl wyneb i waered! Llun fy ŵyr ydy hwn. Fe wnaeth pob un o fy mhlant yr un peth pan oedden nhw’n fabis. Efallai fy mod i wedi ei wneud hefyd, ynghyd â nifer o bobl eraill dw i’n siŵr. Dan ni wedi stopio eisiau gweld y byd o ongl wahanol wrth i ni fynd yn hŷn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : chwiban

Mae gen i ofn cŵn dieithr. Roddwn i’n arfer cario ymbarél efo fi wrth fynd am dro er mwyn ei ddefnyddio fel tarian yn erbyn cŵn rhydd. Mae yna declynnau ar gael i’w rwystro ond dw i byth eisiau eu brifo. Chwiban efallai. Roeddwn i’n rhyw feddwl prynu un. Yna daeth y gŵr o hyd i chwiban a gafodd yn anrheg gan fyfyriwr o Japan flynyddoedd yn ôl a’i anghofio, wrth iddo dacluso ei swyddfa ddyddiau’n ôl. Mae hwn yn berffaith! Mae o’n gwneud sŵn efo sain traw ofnadwy o uchel. Mewn ffurf Anpanman ydy o hyd yn oed. Dw i’n cael cerdded heb ofn bellach.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gorffen olion y diwrnod

Dw i newydd orffen y nofel gan Kazuo Ishiguro, sef the Remains of the Day a enillodd Wobr Llenyddiaeth Nobel. Nid stori antur ydy hi, ac felly mae rhai pobl yn ei beirniadu’n “hollol ddiflas,” ond i ddarllenwyr sydd yn gwerthfawragi stori sydd yn eich gwneud chi’n meddwl yn ddwfn, mae hon yn nofel dda. Mae ganddi neges gadarnhaol hefyd. Dw i am weld y ffilm rŵan a serennir gan Anthony Hopkins ac Emma Thompson; mae rhyw glip yn edrych yn ffyddlon wrth y nofel. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hanukia

Mae Menorah hardd ar gyfer Hanuka newydd gyrraedd, o Jerwsalem drwy Amazon! Clywais mai hanukia ydy enw’r canhwyllbren efo 9 cangen, ond gan fod nifer o bobl yn ei galw fo’n Menorah, mae’r enw’n cael ei ddefnyddio’n helaeth. Dw i’n mynd i gynnau canhwyllau bob noson am wyth diwrnod ar gyfer Hanuka yn hytrach nag addurno coeden Nadolig eleni. Traddodiad teulu newydd ydy hwn. (Y fi a benderfynodd!) Mae’r traddodiadau o gwmpas y Nadolig yn seiliedig ar arferion paganaidd beth bynnag, ac roedd Iesu ei hun yn dathlu Hanuka yn Jerwsalem yn ôl y Testament Newydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ni lwydda unrhyw arf a luniwyd yn dy erbyn

Cyhoeddon nhw fyddan nhw byth yn cydnabod Israel, yn hytrach maen nhw’n benderfynol o’i dinistrio’n llwyr, a fyddan nhw byth yn diarfogi eu hun. Mae’n amlwg nad gan Hamas ddiddordeb mewn heddwch. Dylen nhw wybod, fodd bynnag, na fydd neb yn llwyddo os … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pryd mae bywyd yn cychwyn?

Wrth gwrs bod bywyd yn dechrau ar y moment cenhedlu; mae’n hawdd gwybod hynny efo cymorth gwyddoniaeth fodern. Er mwyn gwthio agenda gwleidyddol a masnachol, fodd bynnag, mae’r ffaith yn cael ei wadu ar unrhyw gost. Gwych iawn bod Gwasanaethau Iechyd d… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cwestion

Beth ddylwn i goginio i swper? – cwestion dw i’n ei wynebu bob yn ail ddiwrnod. Wrth i mi fynd drwy fy nghasgliad o ryseitiau, gwelais hwn: Shakshuka. Wrth gwrs! Dw i heb ei wneud am sbel. Rhaid haneri’r cynhwysion fodd bynnag gan nad fydd y saig yn blasu’n dda’r diwrnod wedyn. Hoffwn i’w fwyta efo reis yn hytrach na bara gwastad. Dyma’r rysáit. Gobeithio ca’ i fwyta yn y tŷ bwyta hwnnw un diwrnod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cinio bach ar y dec

Gollyngodd y tymheredd yn sydyn fel does dim pryfed annifyr tu allan. Roedd braidd yn oer pan es i am dro’r bore ‘ma, ond mae hi wedi cynhesu yn ystod y dydd. Penderfynais fwyta cinio bach (tost efo caws, moron a seleri) ar y dec cefn. Roedd yn braf. Roedd yr awyr yn las las. Roedd popeth yn disgleirio yn yr haul. Distaw iawn oedd hi ar wahân i ambell i aderyn neu ddau. Gwelais yellow jacket yn prysur flasu’r diferyn o’r mêl ar fy mhlât. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dim cywilydd

Does ganddi gywilydd o gwbl. Nid dim ond beio pawb arall am ei methiant, fe wnaeth Hillary Clinton hi ei hun yn gyff gwawd yn gyhoeddus gan feirniadu Brexit yn hallt. Trueni bydd Prifysgol Abertawe angen newid enw Ysgol Gyfraith unwaith eto pan geith H… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cywilydd

Hi ydy’r lleiaf teilwng o anrhydedd. Hi ydy’r ymgorfforiad eithaf o gamddefnyddio grym gwleidyddol. Mae hi wedi aberthu bywydau’r lleill er mwyn ennill grym a chyfoeth. Mae hi wedi dweud celwydd tro ar ôl tro. Mae hi’n beio pawb arall ond hi ei hun am ei methiant. Dim ond googlo Hilary Clinton’s lies sydd yn ddigon i wybod rhan o beth mae hi wedi ei wneud. Mae yna fwy na digon o dystiolaeth i’w gyrru hi at y carchar, ond mae hi’n cael ei hamddiffyn gan y bobl fawr. Trist gweld bod Prifysgol Abertawe wrthi ei bodd yn rhoi gradd anrhydeddus iddi, ac mae BBC Cymru’n falch cyhoeddi bod ganddi linach Gymreig. Mae gen i gywilydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ymarfer corff melys

Dw i angen ymarfer corff ar wahân i gerdded beunyddiol, ond mae gen i broblem fach efo fy nghefn a fy nhraed fel na fedra i wneud gormod. Des i ar draws fideo ymarfer corff ysgafn a ddysgir yn Eidaleg. Maen nhw’n galw fo’n ymarfer corff dolce (melys.) Diddorol! Dyma fideo perffaith er mwyn gwneud dau waith ar unwaith. Er bod y symudiadau’n araf, cewch chi deimlo yn eich cyrff ar ôl gorffen!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : newyddion da

Newyddion gorau a glywais erioed yn ddiweddar! – Cyhoeddwyd byddai’r Unol Daleithiau’n gadael UNESCO. Hwre! Mae gan UNESCO amcan da, ond maen nhw wedi troi’n arf gwleidyddol yn nwylo rhai aelodau bellach. Eu penderfyniad ynglŷn â Hebron (galw beddau Patriarchiaid Israel yn safle treftadaeth Palestiniaid) ydy uchafbwynt eu twpdra diweddaraf. Fe all llywodraeth America wario pres y trethdalwyr ar bethau call rŵan – ar y wal ar y ffiniau deheuol er enghraifft. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : orymdaith jerwsalem

Aeth mwy na 60,000 o bobl o 80 wlad i Jerwsalem ddydd Mawrth er mwyn cymryd rhan yn Orymdaith Jerwsalem. Aethon nhw i ddangos eu cefnogaeth a chariad tuag at Israel a Jerwsalem unedig. Roedd nifer ohonyn nhw mewn gwisgoedd cenedlaethol a chario baneri eu gwledydd yn tywallt bendith ar bobl Israel. Byddwn i eisiau ymuno â nhw pe byddai gen i draed a chefn digon cryf! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dim neges am sbel

“Dyma’r neges olaf am sbel. Na fedra i sgrifennu nes i mi orffen yr holl archebion,” dwedodd fy merch hynaf heddiw. Dw i’n cyfnewid negeseuon e-bost efo hi bob dydd ar wahân i benwythnosau. Mae hi’n brysur yr adeg honno bob blwyddyn cyn Halloween efo ei busnes tatŵ dros dro. Eleni mae tatŵ Conor Mcgregor yn gwerthu’n wallgof, ac mae hi’n cael hi’n anodd argraffu a danfon pentwr o archebion wedi i’r papur ar gyfer tatŵ a wnaed yn Florida’n cyrraedd yn hwyr oherwydd Corwynt Irma. Mae yna bobl eraill yn gwerthu tatŵ tebyg, ond mae ei rhai hi’n llawer gwell. (Dw i’n fod yn hollol wrthrychol!) Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 10 hydref

Cyflawnodd Christopher Columbus siwrnai anhygoel i America 525 mlynedd yn ôl yn lansio cyfnod archwilio a darganfod. Diwrnod Columbus Hapus! – yr Arlywydd Trump Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cyfarfûm â meseia

Mae gan One For Israel ryw 70 o fideo am yr Iddewon a ddaeth i gredu yn Iesu fel eu Meseia. Dechreuais i a’r gŵr wylio un bob nos yn ddiweddar. Mae pob un yn adrodd hanes anhygoel sydd yn cyffwrdd eich calonnau. Roedd bron pawb yn credu mai Pabydd neu Eidalwr oedd Iesu! A chawson nhw eu synnu o wybod mai Iddew oedd, a chafodd y Testament Newydd ei ysgrifennu gan Iddewon am Iddewon. Ar y Cristnogion ffug yn y gorffennol mae’r bai; roedden nhw’n erlid yr Iddewon yn enw Iesu. Dydy cyfamod Duw, fodd bynnag, ddim yn newid er gwaethaf pawb a phopeth. “Caiff Israel i gyd ei hachub.” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : olion y diwrnod

Cafodd Kazuo Ishiguro o Japan sydd yn ddinesydd o’r DU Wobr Llenyddiaeth Nobel. Dw i erioed wedi darllen ei lyfrau a dweud y gwir; dyma roi cais am fenthyg ei nofel dan sylw, sef the Remains of Day o lyfrgell leol. Does gen i ddim syniad fydda i’n ei h… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ar y pengliniau neu sefyll

Tra bod rhai pobl yn mynd ar eu pengliniau wrth i’r anthem genedlaethol yn cael ei chwarae, roedd dyn, i’r gwrthwyneb, yn mynnu sefyll ar ei draed pan ddaeth yr Arlywydd Trump a’i wraig i’w weld yn yr ysbyty. Cafodd ei saethu ei droed yn y gyflafan yn … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sioe newydd

Mae’r sioe, Flames of Freedom gan Brifysgol Ozarks newydd gychwyn. Bydd hi’n para tan 16 Tachwedd. Seiliedig ar hanes cyn myfyriwr y brifysgol honno, mae’r sioe’n darlunio ei brofiad a’r bobl o’i gwmpas yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Dwedodd fy merch fod hi’n teimlo mor dorcalonnus tra oedd hi’n ymarfer hyd yn oed. (Ches i ddim gair efo hi eto ar ôl y sioe.) Dyma gip ar y sioe. Mae fy merch yn ymddangos sawl tro! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : modrwy shema

Mae’r fodrwy a archebais newydd gyrraedd! Roedd yn cymryd amser hir, a dechreuais boeni amdani hi tipyn bach wedi clywed am ladrad mewn swyddfa bost yn Israel. Dyma hi o’r diwedd! Gwnaed yn Israel gan ddynes leol, mae gan y fodrwy gain eiriau Hebraeg a… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sefyll yn barchus

Ymysg y stŵr hurt yn y byd pêl-droed Americanaidd diweddaraf, mae College of the Ozarks (mae fy nau blentyn yn astudio yno) newydd gyhoeddi byddai timau’r brifysgol yn sefyll yn barchus tra’r anthem yn cael ei ganu, a bydden nhw’n chwarae ond y rhai sydd yn gwneud yr un peth; os fel arall, bydden yn mynd adref heb chwarae’r gêm. Hwre da iawn Ozarks!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diwrnod cymod

Mae Yom Kippur, diwrnod mwyaf sanctaidd Iddewiaeth, arnon ni. Cofir bod Duw wedi darparu modd i faddau pechodau’r Israeliaid am gyfnod yn ôl Lefiticus 16. Symbol oedd o fodd bynnag; roedd Duw’n cyfeirio at rywbeth llawer mwy a fyddai’n dod, sef Iesu Grist fel yr aberth berffaith dros ein pechod ni, unwaith ac am byth. Fel dilynwr Iesu, bydda i’n parchu Yom Kippur drwy ddiolch iddo am ei faddeuant a gyflawnwyd ar y groes.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fenter y merched

Wedi darllen erthygl Cymru Fyw am fenter y merched, gyrrais ddymuniadau gorau at Sara Lewis o Fachynlleth sydd yn rhedeg y Botwm Bach. Ces i ddiolch cynnes yn ôl ganddi. Gwych bod hi wedi gwneud mor dda er gwaethaf ei afiechyd.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : falafel!

Roedd Sam and Ella (pizzeria poblogaidd) yn llawn dop pan es i a’r teulu yno am ginio ddoe. Dwedodd fy merch ei bod hi ffeindio tŷ bwyta Canoldiroedd cyfagos, a dyma ni’n penderfynu mynd yno. Hummus, falafel, tahini, bara pita a mwy! (Does gen i ddim diddordeb mewn cig.) Roedd yn anodd dewis rhwng falafel a hummus; dewisais falafel oherwydd nad oeddwn i erioed wedi ei fwyta eto. Wedi aros am hir am yr unig gogydd a’r perchennog o Iran yn brysio i baratoi bwyd i bedwar ohonon ni, cawson ni flas gwych o Ganoldiroedd. Doeddwn i ddim yn gwybod bod bwyd blasus felly ar gael yn y dref yma! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : modrwy arbennig

Roedd fy merch yn Japan eisiau modrwy a welodd ar dudalen Esty i’w phenblwydd. Gwnaed â llaw yng Ngwlad Groeg, mae’r fodrwy syml gyda physgodyn yn gain a chlws. Anfonodd y crefftwr y fodrwy ddiwrnod wedi i mi ei harchebu; derbyniodd fy merch hi mewn wyth diwrnod. Mae hi’n hynod o hapus efo’r anrheg arbennig. Dyma’r tro cyntaf i mi brynu nwyddau o Wlad Groeg! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : seren dwbl

Mae fy merch hynaf a’i gŵr yn ymweld â ni rŵan. Gwylion ni ffilm enwog (ymysg y teulu) a gynhyrchwyd ganddi yn 2003. Double Star ydy teitl y ffilm sydd yn ymwneud â merch swil a’i hoff chwaraewr pêl-droed o’r enw Brian Lackham. Actiwyd gan ei chwiorydd, brawd a’i ffrindiau, a ffilmiwyd gan ei chwaer, mae’r ffilm yn hynod o hwyl efo cynifer o glipiau clyfar er nad oedd ganddi gymorth technoleg ddiweddarach. Chwaraeodd fy merch arall a oedd yn saith oed ar y pryd rôl ategol. Mae hi’n astudio theatr mewn prifysgol bellach. Sori, dim ar gael gan Amazon! Parhau i ddarllen