Archives: Emma Reese

fel y moroedd: booben druan

Un sensitif ydy ci fy merch hynaf. Reuben ydy ei enw o ond mae pawb yn ei alw fo’n Booben bellach. Mae o’n hoffi bywyd digyffro wrth ymyl ei fam (fy merch,) ac mae’n well ganddo gwmpeini oedolion synhwyrol yn hytrach na phlant swnllyd a chŵn eraill go egnïol. Dw i’n amau ydy o’n ystyried ei hun yn berson. Un peth mae o’n casáu ei weld, neu ofni ei weld ydy cês dillad. Mae o’n gwybod yn dda beth mae hwnnw’n ei olygi – bydd ei rieni, sef fy merch a’i gŵr yn mynd ar siwrnai; bydd o’n cael ei anfon i gartref arall nes iddyn nhw ddod yn ôl. Dw i’n siŵr mai tragwyddoldeb ydy hynny i Booben. Yn anffodus (iddo) maen nhw’n mynd ar siwrnai arall. Roedd fy merch wrthi’n paratoi’r cês dillad ddoe a gweld Booben druan ar y llawr fel hyn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: te i weision

Dw i’n mwynhau Barry’s tea bob dydd. Roedd y bag te’n edrych yn ddigon da ar ôl cael ei ddefnyddio unwaith fel gwnes i de eto efo’r un bag. Er nad oedd o cystal â’r paned cyntaf, doedd o ddim yn rhy ddrwg, efallai llawer gwell na’r te arall. A dyma benderfynu cael ail baned efo’r un bag bob tro. Fe enwais fo’n de i weision oherwydd fy mod i wedi clywed o’r blaen dyna beth oedd gweision mewn plastai ym Mhrydain yn ei yfed ganrif yn ôl.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mop

Ers cael llawr bambŵ flwyddyn yn ôl, roeddwn i’n chwilio am fop sych syml fel un mae fy mam yn ei ddefnyddio yn Japan. Doedd dim ar gael nes ddoe. Fe welais un perffaith yn Walmart, a dyma ei brynu ar unwaith. Mae’r pen bach yn troi i bob cyfeiriad fel gallwch chi lanhau onglau cul. Taflir papur meddal penodol wedi iddo fod yn fudr iawn. (Dw i’n defnyddio’r ochr arall hefyd.) Mae o’n hwylus dros ben! Dw i’n gwirioni arno fo.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: corn, pistol a chwip

Darllenais ddarn o nofel T.Llew, sef Ymysg Lladron ar y we. Fe wnaeth cip ar y Goets Fawr fy atgoffa i o nofel wych arall a ddarllenais yn ystafell Marteg yn Llanberis flynyddoedd yn ôl . Allan o argraff mae Corn, Pistol a Chwip ers tipyn, ac felly roeddwn i’n hapus dros ben gweld copi ar silff llyfrgell y dref ar y pryd. Cododd chwant sydyn arna i ddoe ddarllen y nofel lawn gyffro unwaith eto. Wedi chwiliad ar y we, des o hyd i gopi ail-law yn Siop Lyfrau’r Hen Bost ym Mlaenau Ffestiniog, a dyma ei archebu drwy Abebooks. Bydd o’n cyrraedd Tachwedd 15 yn ôl y cwmni! Gobeithio bydd y llong yn hwylio’n gyflymach na hynny. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peth rhyfedd

Penderfynais gymryd mantais ar y tymheredd is y bore ‘ma a mynd am dro yn y gymdogaeth yn hytrach na mynd yn hwyrach. Dyma weld peth rhyfedd – roedd yn edrych fel rhosyn wedi’i ffosileiddio, ond na! Madarch brown enfawr ydy o! Mae o’n tyfu ar foncyff c… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ymweliad sydyn

Tra oeddwn i wrthi’n paratoi coffi yng nghegin yr eglwys y bore ‘ma, daeth y gŵr ata i’n dweud bod yna geirw ym maes parcio. Dyma frysio at y drws gwydr. Dyma nhw! Teulu o bump neu chwech a oedd yn sefyll yn syllu arnon ni (dw i’n meddwl.) Tynnais lun yn sydyn, yna dechreuodd babi’r teulu redeg tuag at y cae cyfagos dilynwyd gan y gweddill. Roeddwn i’n poeni amdanyn nhw oherwydd bod yna stryd rhwng y maes parcio a’r cae. Yn ffodus na ddaeth car a dyma nhw’n croesi’r stryd yn ddiogel. Gobeithio bod nhw’n cadw draw o dai. Yn anad dim gobeithio na fyddan nhw’n croesi ffyrdd prysur. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: acen brin

Cafodd fy merch sgwrs efo ffrind da o Loegr drwy Skype y bore ‘ma. Fel arfer mae hi’n siarad yn ei hystafell ond yn y gegin roedd hi y tro hwn. Roedden nhw’n cael amser braf wrth fy merch yn dangos ein cegin ni i’w ffrind. (Doeddwn i ddim yn gwran… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: model

Cafodd fy merch sgwrs sydyn efo ffrind ysgol dros baned, a synnu’n clywed y byddai’r ffrind yn mynd i Japan cyn hir. Bydd y ffrind yn cychwyn mewn prifysgol flwyddyn nesaf ac mae hi’n gweithio fel model ffasiwn yn y cyfamser. Does ryfedd oherwydd mai hogan hardd, dal a thenau ydy hi. Mae hi’n dawnsio bale clasurol yn ogystal â rhedeg cross country. Bydd hi’n gweithio yn Japan am ddau neu dri mis. Dysgodd fy merch ymadrodd Japaneg pwysig iddi, sef, “lle mae’r tŷ bach?” Parhau i ddarllen

fel y moroedd: te o iwerddon

Archebais Barry’s Tea drwy Amazon ddyddiau’n ôl yn meddwl y byddai’n cael ei anfon o ryw storfa yn America. Dwedodd Amazaon y byddai’n cyrraedd ar ôl Medi 1. Ces i fy synnu’n bleserus (eto) felly pan welais becyn lliwgar a anfonwyd uniongyrchol gan y cwmni yn Cork. Dyma baratoi panad ar unwaith ar gyfer fy nwy ferch a fi fy hun. Roedd y te cryf yn hynod o braf. Mae’r ddau flwch yn cynnwys 160 o de; rhaid para am fis o leiaf  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newid

Ces i fy synnu’n bleserus pan gamais allan o’r drws blaen y bore ‘ma. Clywais awyr oeraidd. Roedd yn bwrw glaw neithiwr ac mae’n dal yn lawog. Gostyngodd y tymheredd o 96F/36C i 66F/18C dros nos. Mae’n gynnes yn y tŷ o’i gymharu, a dyma agor y ffenestri a’r drws blaen i gael awyr ffres, oeraidd. Dw i’n mwynhau’r digwyddiad prin iawn hwn ym mis Awst. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerdyn post o ffrainc

Cafodd fy merch gerdyn post gan ffrind yn Ffrainc. Ffrances ydy’r ffrind a dysgon nhw Gymraeg yn yr un dosbarth ym Mhrifysgol Abertawe. Aethon nhw i’r Gogledd ar eu gwyliau efo’i gilydd hefyd. Mae’r ffrind yn ôl i Ffrainc yn ystod yr haf yn gweithio nes dod yn ôl i Abertawe am y tymor newydd. Mae hi’n byw yn Annecy, tref hardd a gelwir “Fenis yn Ffrainc” oherwydd y camlesi sydd yn croesi’r dref. A dweud y gwir, Annecy ydy’r dref dw i’n gobeithio ymweld â hi ers tipyn, ac felly roeddwn i gyffro i gyd pan welais y cerdyn post, efallai llawer mwy na fy merch! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dawnsio

Bydd yna ddawnsio yn y parti ar ôl priodas fy mab hynaf y mis nesaf. Dw i i fod i ddawnsio efo fo yn y ddawns fab a mam ond yr unig fath dw i’n medru ei wneud ydy bale clasurol a dawnsio llinell. A dyma benderfynwyd y bydden ni’n dawnsio llinell gyda‘i hoff  alaw ac annog i’r lleill i ymuno â ni wedyn. Fe wnaethon ni ymarfer tipyn bach yr wythnos diwethaf ac mae popeth yn ei le. Bydd rhaid i mi ddawnsio llinell mewn ffrog ffansi! Dw i’n mynd i wisgo esgidiau cyfforddus o leiaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: skype efo mam

Mae fy merch yn Japan yn ymweld â’i nain dros benwythnos. Bydda i’n siarad efo fy mam ar y ffôn fel arfer oherwydd nad ydy hi’n defnyddio’r dechnoleg fodern. Neithiwr, fodd bynnag, roedden ni’n medru siarad ar Skype gan gymryd mantais ar ffôn smart a Mac Book fy merch. Roedd fy mam wrth ei bodd yn medru gweld ni i gyd yn ogystal â siarad efo ni. Roedd hi’n swnio’n dda iawn er gwaethaf ei hoedran (93) ac yn dweud yn gyffrous fyddai ei hwyres yn mynd i dorri ei gwallt a phaentio ei hewinedd.
Llun: fy mam Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pecyn gofal

Cafodd fy merch “becyn gofal” gan un o’r ffrindiau da yn Abertawe ddoe. Hogan glên o Wiltshire ydy hi. Gyrrodd hi de Yorkshire Gold a siocled Cadbury at ei ffrind sydd yn dioddef o ddiffyg te a siocled go iawn yn yr anialwch. Roedd fy merch yn hapus dros ben a dyma hi’n cael panad braf ar yr unwaith. Roedd rhaid i’r siocled druan aros yn yr oergell am sbel fodd bynnag gan ei bod hi wedi toddi yng ngwres llethol Oklahoma. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod cyntaf

Dechreuodd blwyddyn newydd yr ysgolion heddiw. Roedd gan fy mab ifancaf gwmni ei chwiorydd bob blwyddyn, ond am y tro cyntaf mae o ar ei ben ei hun. Mae fy merch ifancaf yn gweithio nes mynd i’r brifysgol yn Nhalaith Missouri ym mis Ionawr. Mae ei chwa… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tair iaith

Wrth ddysgu Ffrangeg, dw i’n tueddi i’w chymysgu hi a’r Eidaleg a’r Gymraeg. Mae’r Ffrangeg a’r Eidaleg yn debyg iawn i’w gilydd tra nad ydy’r Gymraeg yn hollol annhebyg. Roeddwn i’n adolygu’r rhifau yn y tair iaith yn ddiweddar; rŵan dylwn i ganolbwyntio ar enwau dyddiau’r wythnos a misoedd.

Ffrangeg     un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix
Eidaleg       uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci
Cymraeg     un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth, naw, deg

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: leap year

Doeddwn i ddim yn meddwl y byddwn i eisiau gweld y fideo a brynodd fy merch, sef Leap Year. Wedi clywed, fodd bynnag, bod hi a’i chwaer wedi bod yn rhai o’r llefydd yn y ffilm yn Iwerddon, roeddwn i eisiau ei gweld yn sydyn, a dyma ddechrau arni hi nei… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: busnes teulu

Mae gan fy merch hynaf fusnes braidd yn newydd, sef creu a gwerthu tatŵs dros dro ar y we. Wrth ddefnyddio ei dawn gelfyddydol, mae hi’n cynhyrchu tatŵs cain a’u gwerthu nhw yn America yn ogystal â thramor. Ei chwiorydd ydy ei hoff fodelau; daeth hi i fynychu’r briodas dros y penwythnos, a dyma hi’n defnyddio’r cyfle i dynnu lluniau ohonyn nhw efo’i thatŵs ar gyfer ei gwefan.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ateb

Sgrifennais e-bost sydyn at Sylvie Lainé yn dweud pa mor hyfryd ydy’r tair stori. (Cymerodd lawer o amser i sgrifennu pwt yn Ffrangeg.) Roeddwn i’n hapus iawn cael ateb clên ganddi hi. Roedd hi’n falch o glywed fy mod i’n hoffi ei straeon a bod nhw’n helpu i mi ddysgu Ffrangeg. Roedd hi’n hapus darllen y sylw cadarnhaol a sgrifennais ar wefan Amazon hefyd. Mae’n braf iawn cael atebion gan awduron. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: priodas

Heddiw ydy’r diwrnod mawr i ffrind fy merch. Mae hi newydd briodi’n hapus. Roedd ganddi freuddwyd i briodi fel tywysoges ers plentyndod, meddai ei mam. Ac felly a fu. Un o’r morynion priodas ydy fy merch ac roedd hi’n ofnadwy o brysur ers iddi ddod adref o Gymru union fel “morwyn” i’w ffrind; cafodd fy merch hynaf ei galw i ddod i saethu fideo; helpais hefyd neithiwr yn paratoi ffrwythau ar gyfer y parti. Rŵan, amser i ddathlu penblwydd fy mab hynaf yn hamddenol. Mae’r gacen newydd orffen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod llawn

Diwrnod prysur cyn priodas ferch y ffrind. Rhaid paratoi’r tŷ oherwydd bod fy merch a mab hynaf yn dod heno i fynychu’r seremoni. Mae’r ferch arall wedi mynd i helpu ei ffrind sydd yn priodi. Yn y cyfamser mae’r gŵr a’n mab ifancaf ni’n prysur dorri coeden wedi’i marw yn yr iard gefn. Roedd y gŵr yn gwirio fideo You Tube sydd yn esbonio sut i wneud y job. Cwympodd y goeden i’r cyfeiriad cywir. Hwrê! Rŵan rhaid ei thorri’n ddarnau i losgi yn y llosgwr logiau yn y gaeaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: parti adar

Mae nifer o adar anarferol yn dod at ein dec cefn yr haf yma. Un math ohonyn nhw’n dod yn llu a chael parti llawen. Mae gan yr adar bychan lais uchel a hyfryd. Prynhawn ddoe ces i sioc bleserus i weld ryw ugain ohonyn nhw’n ymgasglu ar y dec yn canu, t… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y drydedd nofel

Gorffennais ddarllen y drydedd nofel fer (a’r olaf) yn yr E-lyfr gan Sylvie Lainé.  Mae dipyn yn fwy anodd na’r ddwy stori arall ond roeddwn i eisiau darllen nes y diwedd oherwydd bod hi’n hynod o ddiddorol a chyfriniol. Mae’r tair stori i gyd yn dda iawn ar gyfer dysgwyr Ffrangeg sydd wedi dysgu’r pethau safonol. Yr unig nam dw i’n ei ffeindio ydy teitl y drydedd stori. Mae o’n difetha syndod y plot. Os dych chi’n meddwl ei darllen a dydych chi ddim yn gwybod beth mae’r teitl yn golygu, peidiwch â defnyddio geiriadur cyn cychwyn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siarad ar ffôn

Gwelais fideo’n dangos sut i ymarfer ieithoedd estron os nad oes gynnoch chi ffrind i ymarfer efo’ch gilydd – cael sgwrs sydyn efo “ffrind dychmygol” ar ffôn pryd bynnag oes gynnoch chi amser sbâr. Os dach chi’n siarad â’ch hun mewn lle cyhoeddus, bydd pawb yn meddwl eich bod chi’n wallgof, ond bydd yn hollol normal siarad ar ffôn symudol. Swnio’n wych; mae’r hogyn yn gwneud job dda ar y fideo, ond pan geisiais wneud hyn yn Walmart y bore ‘ma, roedd yn anodd. Roeddwn i’n ofnadwy o hunanymwybodol fel methais siarad yn naturiol. Efallai yr eith yn haws os gwna’ i lawer gwaith. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: amser te

Mae fy nwy ferch yn hoffi yfed te ers dychwelyd o’r Prydain. Dyma benderfynu gwneud te go iawn mewn tebot wrth ddefnyddio dŵr poeth a ferwyd yn y tegell trydan newydd. Dim ond bagiau te sydd gen i, ond dydy neb yn berffaith. Cafodd y tebot a rhai o’r cwpanu ar y silff wedi’u casglu llwch eu siawns unwaith eto ers blynyddoedd. Roedd yn hwyl. Dw i’n credu’n siŵr bellach bod y te’n blasu’n well wedi’r cwbl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tegell trydan

Dw i heb ddefnyddio tegell i ferwi dŵr ar gyfer te ers blynyddoedd gan fod microdon yn llai trafferthus. Pan oedd fy merch yn byw yn Abertawe, cafodd ei ffrind o Loegr sioc i glywed sut berwodd fy merch ddŵr (fel ei mam.) Mynnodd y ffrind fod y dŵr yn blasu’n ofnadwy pan gafodd ei ferwi mewn microdon oherwydd bod y dŵr yn sugno arogl drwg y peiriant. Prynais degell trydan heddiw o’r diwedd felly yn hytrach na defnyddio tegell plaen, a chael te efo fy merch. Efallai bod y te’n blasu’n well nag arfer. O leiaf bydd ffrind fy merch yn fodlon. (Mae’n cymryd mwy o amser i’r dŵr ferwi oherwydd bod gynnon ni foltedd gwannach.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sêl

Bydda i’n siopa yn Reasor’s ar ddydd Sadwrn. Mae’n llai na Walmart, a does dim cynifer o gwsmeriaid fel arfer fel bydda i’n cael siopa’n ddigynnwrf. Heddiw fodd bynnag, roedd y maes parcio’n llawn dop ac roedd llawer o gwsmeriaid yn mynd yma ac acw ar yr eiliau. Pan gyrhaeddais at y til, welais giw hir at bob un. Roedd gan bawb troli wedi’i lenwi efo dwsinau o soda. Doeddwn i ddim yn gwybod bod y siop yn cynnal sêl soda heddiw. Gwelais mai fi oedd yr unig gwsmer na phrynodd soda. Does ryfedd bod gan Americanwyr gymaint o broblemau iechyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dyn efo pen ceffyl

Hwn ydy teitl yr ail stori fer yn yr e-lyfr Ffrangeg gan Sylvie Lainé a brynais yn ddiweddar – stori am Ffrancwr sydd yn mynd ar ei wyliau mewn pentref bach yn Ne Ffrainc; mae o’n mynd i’r farchnad i brynu anrheg i’w ffrind; wrth iddo brynu gwin lleol at stondin, mae cwsmer arall yn dechrau siarad efo’r gwerthwr….  Ddylwn i ddim dweud mwy. Mae’n stori’n hynod o ddiddorol ac mae Sylvie’n darllen yn araf a chlir. Y tro ‘ma, defnyddiwyd yr amser gorffennol mewn nifer o’r brawddegau; y cam nesaf naturiol ac effeithiol, rhaid dweud.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhedeg adref

Mae fy mab ifancaf yn rhedeg bron bob dydd naill gyda’r tîm neu ar ei ben ei hun. Aeth i nofio efo’i chwaer i dŷ eu ffrind saith milltir i ffwrdd ddoe a phenderfynu rhedeg adref. Rhedodd ar ochr y prif ffyrdd a thrwy’r dref yn cyfarchu ffrindiau a basiodd. Gyrrodd testun neges o dro i dro i ddweud lle’r oedd o ar y pryd fel y byddwn i’n gwybod ei fod o’n iawn. Daeth adref yn ddiogel; roedd ei grys-T yn wlyb socian efo’r chwys.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gyrru

“Cyrhaeddais!” anfonodd fy merch neges testun gynnau fach. Roedd hi’n dysgu’r map yn ofalus efo’i thad ddoe er mwyn gyrru i dŷ ei ffrind yn Tulsa rhyw 60 milltir i ffwrdd; mae GPS yn methu’n ormod. Dwedodd ei ffrind wedyn fod yna waith ffyrdd ac roedd rhaid dysgu’r map eto. Dw i byth yn gyrru tu allan i’n tref ni gan fod gen i ofn gyrru ar brif ffyrdd anghyfarwydd ar 75 m.y.a. Er fy mod i’n byw yn America ers 25 mlynedd, fedra i byth deimlo’n gyfforddus gyrru. Byddai’n well gen i fynd o gwmpas ar y trên a bws. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanner awr

Hir pob aros, medden nhw, ond does dim rhaid iddo fod yn hir os dach hi’n paratoi ymlaen llaw. Mae Non yn dioddef am hanner awr bob bore yn aros am fws ysgol. Os bydd hi’n defnyddio modd Johan ac Alberto, gall hi droi’r hanner awr yn aur. Yn lle gwrand… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y crogdlws

Des i o hyd i E-lyfr byr efo MP3 ar gyfer dysgwyr Ffrangeg. Yr awdures sydd yn darllen efo’i acen goeth yn araf ac yn glir. Gorffenodd y sampl hwn pan ddechreuodd y stori droi’n gyffroes fel byddwn i eisiau gwybod beth fyddai’n digwydd. Does … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y 25ain

Dw i a’r teulu’n edrych ymlaen at y pumed ar hugain o bob mis oherwydd bod hi’n ddiwrnod bydd pwyntiau Amazon ar gael. Enillir pwynt pryd bynnag defnyddir y cerdyn credyd Amazon. Fel arfer mae’r fasged siopa’n llawn cyn cyrhaeddith y diwrnod, a rhaid r… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sinsir

Mae’n boeth. 97F/36C. Does dim glaw ond mae’n ofnadwy o fwll. Byddai’n hyfryd pe byddwn i’n cael bwyta hufen iâ Alaska yn Fenis ddiwrnod poeth felly a chlywed y peth melys “yn llithro i lawr fy ngwddw yn oer.” Roedd yna ormod o ddewis yn y siop fach. Gofynnais i’r perchennog am awgrym. “Sinsir” oedd ei ateb; felly a fu. Roedd y sinsir sbeislyd yn asio’n rhyfeddol efo’r hufen melys yn creu hufen iâ blasus. Bydda i’n cael dwy bêl y tro nesaf, sinsir a Tiramisu efallai. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: teithiwr

Mae fy ail ferch ar ei gwyliau yng Ngwlad Thai ar hyn o bryd wedi cwblhau’r tymor cyntaf yn yr ysgol Saesneg yn Tokyo. Mae hi’n teithio o le i le ar y bws a beic heb flinder boed glaw neu heulwen. Llwyddodd i ffeindio lle i olchi ei dillad ddoe hyd yn … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bwrw pob math o bethau

Yn ogystal â chŵn a chathod, hen wragedd a ffyn, mae’n bwrw barfau llyffantod, brogaod, hyd yn oed gwayw-fwyeill. Yn ôl Gweiddi, mae pob math o bethau’n bwrw o’r nefoedd yn y tywydd garw. Dwedir yn Japan, “mae’n bwrw pridd a thywod.” Roeddwn i’n meddwl hyd yma bod hyn yn golygu bod hi’n bwrw cymaint fel gallai achosi tirlithriad. Ces i fy synnu’n gwybod o newydd mai ond am sŵn mae’r geiriau yn cael eu defnyddio. Mae’n rhy gymhleth esbonio sut mae Kanji yn gweithio, felly dyma fo. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llewes ffyrnig

O’r diwedd dwedwyd yr hyn dylai gael ei ddweud, gan hogan ddel 23 oed o South Dakota. Tomi Lahren ydy ei henw hi. Er gwaethaf ei hoedran, cafodd hi gyfrifoldeb i gynnal rhaglen teledu wleidyddol flwyddyn yn ôl i gyfweld ei gwesteion a mynegi ei barn. Mae’n anhygoel o adfywiol clywed hi’n dweud yn glir ac yn ddewr meddyliau’r nifer o bobl sydd wedi cael eu hanwybyddu gan y prif gyfryngau. Dw i a’r teulu’n ei chefnogi cant y cant! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: eidaleg/ffrangeg

Dysgu Eidaleg drwy gyfrwng y Ffrangeg, neu vice versa. Hyn ydy’r modd delfrydol i mi gan fy mod i’n medru eu dysgu nhw ar yr un pryd. Alberto (un arall) sydd yn gwneud fideo felly o bryd i’w gilydd. Hwn ydy’r diweddaraf. Mae’n anhygoel ei glywed o’n siarad y ddwy iaith hynny’n berffaith. Mae’r pwnc yn bwysig iawn – sut i brynu hufen iâ! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hen gyneuon

Daeth y gŵr yn ôl o Japan ddoe. Daeth ag anrhegion i’r teulu gan fy nghefnder. CD a roddodd i mi. Mae yna dri dwsin o ganeuon o’r 70au. Roedden nhw i gyd yn hynod o boblogaidd yn Japan. Dw i’n nabod pob un ohonyn nhw’n dda iawn fel na fedra i beidio â chwerthin. Roeddwn i ynghyd y teulu’n gwylio rhaglenni caneuon yn aml pan oeddwn i’n tyfu i fynnu. Byddwn i’n dweud bod pawb yn Japan yn eu gwylio nhw’n awyddus yr adeg honno. Dw i’n sgrifennu’r post hwn wrth wrando arnyn nhw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwedd siwrnai arall

Mae’r mab hynaf a’i ffrindiau’n dychwelyd i Texas heddiw wedi treulio pythefnos yn Uganda  yn gwirfoddoli mewn ysbyty. Doedd dim rhyngrwyd ar gael tra oedden nhw yno, ac felly chlywais i ddim oddi wrtho fo nes iddo gyrraedd maes awyr Uganda ddoe i hedfan yn ôl. Roedden nhw’n bwriadu gweld Llundain yn sydyn ar eu ffordd oherwydd bod ganddyn nhw wyth awr ym maes awyr Heathrow. Dw i heb glywed y newyddion diweddaraf ond yn siŵr y bydd o’n postio lluniau a sylwadau ar Face Book cyn hir. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lluniau hiraethus

Y bore ‘ma roedd fy merch eisiau gweld y lluniau a dynnais yng Nghymru. Wedi byw yno am bum mis, roedd hi’n awyddus i’w gweld nhw eto. Dyma ddangos yn hapus cannoedd a dynnais yn ystod fy mhedwar ymweliad rhwng 2007 a 2011. Ces i fy synnu fy hun i weld cymaint o brofiadau hollol unigryw a ges i, a chynifer o bobl glên roeddwn i’n eu cyfarfod. Dyma’r uwd gorau a paratowyd gan Carol o Marteg yn Llanberis. Dydy’r Gwely a Brecwast ddim yno bellach; colled fawr i’r dref honno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: futon handi

Mae taith fusnes y gŵr yn dirwyn i ben. Cyn cychwyn adref, aeth i ymweld â fy mam am oriau ac wedyn i fflat ein merch yn Tokyo i dreulio diwrnod a hanner efo hi. Mae hi newydd brynu futon a dillad gwely dros ei thad (a dros ei gwesteion yn y dyfodol.) Mae’n gyfleus ac edrych yn gyfforddus.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sŵn dŵr

Mae’r tîm cross country yn rhedeg ar foreau dydd Llun, Mercher ac Iau, ac felly roedd gen i gyfle arall i gerdded o gwmpas yr ysgol y bore ‘ma eto tra oeddwn i’n aros am fy mab. Es i at gyfeiriad arall a dod ar draws ffordd sydd yn dal dan ddŵr oherwydd y glaw a gawson ni’n ddiweddar. Roedd y dŵr yn lân yn annisgwyl. Roeddwn i’n sefyll wrth ei ymyl am sbel yn gwrando ar sŵn llonyddol y rhaeadr bach cyn troi’n ôl i fynd ar ffordd arall.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwlith a’r haul

Mae’n boeth. Mae’n fwll. Mae’n fel pe byddech chi’n byw mewn popty’r dyddiau hyn. Roedd yn gymharol gyfforddus pan ddechreuais gerdded y bore ‘ma ger yr ysgol, deg munud i saith. Roeddwn i’n medru clywed y gwlith ffres yn yr awyr wrth anadlu. Pan gododd yr haul uwchben y coed tal ar hyd y ffyrdd, fodd bynnag, newidiodd bopeth. Dim ond am saith o’r gloch yn y bore, roedd hi’n ofnadwy o boeth yn barod. Cerddais 20 munud mwy nes dod yn ôl i’r ysgol a gweld fy mab wedi dychwelyd. Roedd yr haul yn adlewyrchu ar y glaswellt gwlyb. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tŷ bwyta arbennig

Dw i newydd ddarllen post gan hogyn o Fenis am ei ymweliad â Japan y llynedd. Daeth ar draws tŷ bwyta yng nghanol Tokyo sydd yn arbenigo yn y bwyd Fenisaidd. Cafodd ei gyfareddu gan flas dilys seigiau ei fam wlad. Datryswyd y dirgelwch wedi siarad â’r perchennog drwy gwsmer arall sydd yn medru Saesneg. Roedd y perchennog yn byw yn Fenis am flynyddoedd yn dysgu coginio Fenesiaidd mewn un o’r tai bwyta o fri. Gobeithio y ca’ i gyfle i brofi’r blas pan a’ i i Tokyo y tro nesaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffyrdd eraill

Cerddais o gwmpas yr ysgol uwchradd y bore ‘ma eto tra oedd fy mab yn rhedeg. Es i at yr ardal roeddwn i a’r teulu’n arfer byw am dri mis cyn symud i’r tŷ presennol. Roedd yn fwll ond digon pleserus yn y cysgodion. Dwedodd brawd y gŵr fod o’n gwerthfawrogi cymaint o wyrddni wrth weld y llun a bostiais ar Face Book. Mae o’n byw yn Las Vegas yng nghanol anialwch a medrai tymheredd godi hyd at 108F/42C weithiau. Mae’n sych serch hynny, nid fel Oklahoma lle medrech chi deimlo’r lleithder yn yr awyr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn gymraeg hefyd

Fe wnes i’r un fath yn Gymraeg; roeddwn i’n chwylio am erthyglau diddorol gan deipio ar Google, “teithio yn yr Eidal/Ffrainc” a dod o hyd i lyfr gan O.M. Edwards o’r enw Teithio’r Cyfandir o’r Bala i Geneva. Tro yn yr Eidal Tro yn Llydaw. Dim ond £4 ydy o ond penderfynais beidio â’i brynu oherwydd y tâl post – £7.90 i America. Yna, des i ar draws gwefan i blant sydd yn llawn o erthyglau diddorol, sef Gweiddi. Darllenais i erthygl am y twnnel rhwng Dover a Calais ac am y Cymro a gynlluniodd twnnel ei hun ar yr un lle a dechrau ei godi ddiwedd 19ed ganrif. Rhaid darllen yr erthygl i wybod beth wedi digwydd i’w brosiect. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffeindio erthyglau

Yn aml iawn nad oes gen i ddigon o bethau i ddarllen i ymarfer fy Eidaleg. Dw i ddim eisiau dim byd diflas. Rhaid bod y pwnc yn ddiddorol er mwyn i mi ddal ati ddarllen. Pan na fedra’ i ffeindio newyddion diddorol ar dudalen il Gazettino, bydda i’n tei… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ar y bryn

Mae’r gŵr yn Japan ar hyn o bryd am fusnes. Galwodd heibio i Kobe ar ei ffordd lle roedden ni’n arfer byw ynddo am bum mlynedd. Wedi gweld y ffrindiau annwyl yno, aeth hefyd i’r fynwent lle mae llwch fy nhad yn gorffwys ym medd yr eglwys. Mae’r fynwent ar y bryn wedi’i hamgylchynu gan goed trwchus. Mae gan y bedd olwg siriol yn cymharu â’r lleill o’i gwmpas. Argraffwyd arno fo, “yn y nefoedd y mae ein dinasyddiaeth ni.” Parhau i ddarllen

fel y moroedd: at gyfeiriad arall

Es i â fy mab ifancaf i’r ysgol y bore ‘ma am 6:30 iddo redeg efo’r tîm cross country, a mynd am dro tra oeddwn i’n aros amdano fo. At gyfeiriad gwahanol es i’r tro hwn. Es i’r De a throi i’r dde. Downing Street, un o’r prif strydoedd prysur yn y dref ydy hon, ond mae hi’n rhedeg yng nghanol ardal breswyl tuag at y gorllewin. Roedd y stryd yn ddistaw ac yn lân efo coed enfawr ar y ddwy ochr. Doedd neb yn symud ar yr adeg honno. Cerddais yn hamddenol heb wrando ar fy iPod er mwyn clywed sŵn y natur. Roeddwn i’n gobeithio troi i’r chwith i barhau fy ngherdded, ond aeth y ffwrdd i ben yn sydyn.  Parhau i ddarllen