Archives: Emma Reese

fel y moroedd: jane o ddenmarc

Mae hi’n caru Israel. Mae hi’n siarad drosti hi. Jane ydy ei henw hi, dynes o Ddenmarc. Bob dydd mae hi’n postio ar Facebook (Israel, One Nation) beth mae hi’n ei weld yn Jerwsalem lle mae hi’n byw, mewn erthygl neu fideo er mwyn i’r byd wybod beth syd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tipyn o hebraeg

Dw i’n dysgu Hebraeg ers wythnosau ar ben fy hun wedi hoe hir. Ar ddarllen dw i’n canolbwyntio ar hyn o bryd. Ar wahân i’r ffaith bod yr Hen Destament wedi cael ei ysgrifennu’n Hebraeg yn wreiddiol, mae’r iaith honno’n hynod o ryfeddol. Mae yna gynifer o’r geiriau sydd yn debyg i Japaneg. A dweud y gwir, mae rhai’n dweud bod gan bobl Japan wreiddiau Hebreig –  pwnc arall efallai. Am y tro, dw i’n fodlon medru ysgrifennu’r rhan gyntaf o Shema Israel.

ON: Roedd y gacen yn flasus! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen benblwydd priodas

Wrth baratoi cacen benblwydd priodas, fe wnes i gamgymeriad ofnadwy. Dechreuais gymysgu siwgr ac wyau, ac ychwanegu sydd lemon. Yna gwelais y menyn ar y cownter! Dylwn i fod wedi cymysgu siwgr a menyn gyntaf wrth gwrs. Roedd yn rhy hwyr. Roedd gen i gymysgedd wedi’i wahanu’n llwyr. Mae’r gacen newydd orffen ac yn oeri ar y bwrdd. Gobeithio y bydd hi’n blasu’n iawn. Rysáit newydd gan hogyn o Ffrainc ydy hon. O leiaf roeddwn i’n llwyddo i ddeall faint o fenyn, siwgr a blawd byddai angen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cynhaeaf

Mae gan yr ysgol feithrin yn Tokyo mae fy merch yn dysgu Saesneg ynddi nifer o weithgareddau hwyl i’r plant. Garddio ydy un ohonyn nhw. Mae’r plant yn plannu llysiau, gofalu amdanyn nhw, a’u cynaeafu. Cawson nhw gynhaeaf llwyddiannus o bigoglys yn ddiw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: paned

Mae’r murlun yn symud ymlaen yn braf. Gorffennwyd y ddynes sydd yn ganolbwynt y dyluniad. Mae ei hwyneb mewn dull dipyn yn wahanol nag arfer gan mai ewyllys y cwsmer ydy hyn. Mae fy merch yn medru cael paned yn gyfleus drwy Starbucks ar yr un llawr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dechrau paentio

Dechreuodd fy merch hynaf ar ei murlun diweddaraf ym Maes Awyr Newark. Mae’r lle yn gorlifo efo gweithiwyr eraill sydd yn adnewyddu’r tai bwyta yno. Rhaid i bawb fynd drwy’r giât diogelwch bob bore. O leiaf mae hi’n medru paentio’n ddiogel. Bydd hi’n gweithio ar y murlun am wythnos wrth aros mewn gwesty cyfagos yn y nos. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pecyn efo seren dafydd

Daeth y postmon â phecyn bach at ein drws ni. Dwedodd y gŵr a dderbyniodd y pecyn, “something for you from ….. Beer Sheva” wrth ynganu “Beer” fel cwrw. Gwelais y cyfeiriad dychwelyd yn syn – Beer Sheva… yn Israel? Yna, gwelais y faner efo seren Dafydd; customs form yn Hebraeg; y wlad wreiddiol – Israel! Ces i goffi o Israel! Fy merch hynaf a’i archebodd yn anrheg Sul y Mamau. (Cyrhaeddodd dipyn yn hwyr.) Fe wnes i baned yn ôl y cyfarwyddiadau. Mae ganddo flas egsotig oherwydd y cardamom. Am anrheg arbennig a pherffaith! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newydd wedd

Mae gan wefan tatŵ fy merch hynaf olwg newydd. Cafodd hi gyngor gan broffesiynol er mwyn datblygu ei busnes. Mae’n edrych yn fwy deniadol. Un peth diddorol ydy map sydd yn dangos lle mae ei chwsmeriaid yn byw. Maen nhw’n wir ryngwladol.
Parhau i ddarllen

fel y moroedd: above and beyond

Fe wnes i wylio ffilm ddogfen (drwy Netflix) efo’r teulu neithiwr, sef Above and Beyond. Ffilm am y peilotiaid Americanaidd a oedd yn hedfan dros Israel yn ystod y rhyfel annibyniaeth yn 1948 ydy hi. Mae rhai ohonyn nhw’n dal i fyw i adrodd yr hanes an… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyfres goginio arall

Mae You Tube yn gwybod beth dw i’n hoffi ei weld (weithiau maen nhw’n hollol anghywir!) Awgrymon nhw’r fideo hwn i mi – cyfres goginio gan Iddewes sydd yn siarad Eidaleg tra bod hi’n dangos coginio Iddewig, a thaflu gair neu dau o Hebraeg. Mae ganddi h… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: seinydd rhad ac am ddim


Dw i’n gwneud rhai ohonyn nhw ar y rhestr ers blynyddoedd tra bod y lleill yn syniadau newydd i mi – y pethau ynglŷn â’r dechnoleg fodern wrth gwrs! Dw i’n hoffi gwrando ar Radio Cymru wrth baratoi fy hun yn y bore. Weithiau dydy’r sain ddim yn ddigon uchel, ond dw i ddim eisiau talu am seinydd penodol ar gyfer fy iPhone; mae hyn yn ateb perffaith i mi. Mae’n gweithio!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rafftio

Mae fy merch ifancaf a’i ffrind newydd adael am y brifysgol yn Missouri wedi treulio dyddiau o wyliau’n hapus. Yr uchel bwynt oedd mynd i lawr Afon Illinois cyfagos mewn rafft. Gan nad ydy’r tymor twristiaid eto, doedd neb arall ar yr afon, ac roedd y … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yom ha’atzmaut hapus

 Penblwydd hapus yn 68 oed! Pob bendith i’r bobl o Israel a’r Iddewon ar wasgar.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gyoza

Fe goginiais gyoza i swper ddoe. Gan fod yna dair merch a oedd yn barod i fy helpu, aeth y paratoadau’n gyflym. Roedd yn arbennig o flasus y tro hwn, a mwynhaodd y ffrind o Kazakstan ei gyoza cyntaf. Mae hi’n medru defnyddio chopstiks yn ddeheuig gan ei bod hi’n bwyta mewn tŷ bwyta sushi yn ei thref o bryd i’w gilydd! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: prosiect newydd

Mae gan fy merch hynaf brosiect murlun newydd, ym maes awyr Newwark y tro ‘ma, yn nherfynell United Airlines i fod yn fanwl. Cafodd hi ddewis i baentio murlun ar gyfer Little Purse, tŷ bwyta Tsieineaidd yno sydd gan gogydd poblogaidd. Mae cwmni United Airlines yn gwario llawer o bres i adnewyddu eu terfynell, ac mae’r tŷ bwyta’n cymryd mantais ar y cynllun. Bydd fy merch ynghyd a’i gŵr yn hedfan i’r maes awyr, a threulio wythnos yno i baentio’r murlun. Mae hi newydd orffen braslun. Edrycha’ i ymlaen at furlun gwych arall. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwyliau

Mae fy merch ifancaf adref am wythnos wedi gorffen y tymor cyntaf yn y brifysgol yn llwyddiannus. Daeth hi â’i ffrind o Kazakstan i dreulio’r wythnos efo ni. Maen nhw ynghyd â fy merch arall yn mwynhau eu gwyliau’n mynd o gwmpas a chwarae gemau bwrdd ac yn y blaen. O’r diwedd mae ganddyn nhw i gyd amser i ymlacio ar ôl gweithio’n galed dros ben. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: graddio

Y diwrnod graddio yn y brifysgol leol ydy hi heddiw. Graddiodd un o fy merched hefyd. Cafodd hi radd yn yr ieithyddiaeth. Dydy hi ddim yn gwybod beth mae hi eisio ei wneud eto; am y tro, mae hi’n mynd i Ffrainc a dysgu Saesneg i fachgen bach am ddau fi… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hidlydd metel

Prynais hidlydd metel i baratoi coffi. Roeddwn i’n defnyddio un arall o blastig efo papur tu mewn (cyn darganfod y dull newydd.) Mae’r hidlydd metel yn gweithio’n debyg ond does dim angen papur. Yn ogystal, mae olew coffi yn mynd drwyddo oherwydd nad o… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerdyn priodas

Fe wnes i gerdyn i ffrind sydd yn priodi’r wythnos nesaf. Americanes glên a dewr ydy hi. Mae hi’n helpu’r ffermwyr yn Honduras a gweithio’n galed efo nhw ers blynyddoedd. Roedd hi’n cyfarfod hogyn lleol neis, mab gweinidog, ac maen nhw’n priodi yn Kansas o le mae hi’n dod. Byddan nhw’n byw yn America am sbel cyn mynd yn ôl i Honduras. Dw i’n dymuno pob bendith arnyn nhw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: coffi gwych

Doeddwn i ddim yn gwybod bod yn hollol bosib paratoi paned o goffi gwych heb declyn arbennig – tywalltwch dŵr poeth ar ben coffi mewn pot o unrhyw fath; arhoswch am funudau; tywalltwch yr hylif mewn cwpan drwy hidlydd. Dyna i gyd. Peidiwch ag yfed y gwaddod ar waelod y cwpan; golchwch yr wyneb efo fo ar gyfer croen llyfn.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y moment

Mae yna foment perffaith weithiau. Bydd o’n cael ei golli os na weithredwch chi ar unwaith. Fe welais un – yr olwg hon pan roddais gip tu allan o’r ffenestr y bore ‘ma. Dyma gael gafael yn fy iPhone a mynd allan i dynnu llun ohono fo. Roeddwn i’n gwybo… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i swper

Roedd yn saig hynod o flasus – cyw, reis, llysiau a wnaed yn yr un badell. Roedd blas lemon yn arbennig o dda. Roedd y teulu wrth ei fodd. A dweud y gwir, does dim sôn am y llysiau (nionyn, garlleg, pupur coch, pys) yn y rysáit, ond roeddwn i’n siŵr bydden nhw’n dda efo’r cyw. Oedden! Y peth gorau oedd bod popeth wedi cael ei goginio yn yr un badell. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bedydd

Cafodd tair eu bedyddio yn ein heglwys ni heddiw – un ferch ifanc a dwy ddynes ganol oed. Wedi clywed tystiolaethau sydyn diffuant ganddyn nhw, aeth pawb tu allan i fod yn bresennol yn y ddefod bwysig i’r Cristnogion, a rhannu eu llawenydd. Roedd yn sy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen afal gan peiriant bara

Doeddwn i erioed wedi defnyddio’n peiriant bara ni ond i wneud bara burum tan yn ddiweddar. Roeddwn i’n gwybod fod o’n medru gwneud pethau eraill ond doeddwn i ddim eisiau trafferthu. Penderfynais grasu bara zucchini ddyddiau’n ôl fodd bynnag, ac roedd o’n flasus iawn a hynod o syml heb gynhesu’r tŷ yn y tywydd cynnes. Heddiw fe wnes i gacen afal. Mae o’n dda iawn hefyd. Dw i eisiau gwneud jam yn y peiriant gwych y tro nesaf. (Mae o’n medru gwneud llawer o bethau a dweud y gwir!) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y dillad golch enwocaf yn y byd

Postiwyd y dillad golch enwocaf yn y byd unwaith eto, gan BluOscar, yn y nos y tro hwn. Tynnais innau lun ohonyn nhw dair blynedd yn ôl. (Gweler y chwith.) A dweud y gwir, roedden nhw’n chwifio mor urddasol fel na fedrwn i beidio. Rhaid bod y trigolion yno’n ofalus beth i hongian ar y lein gan fod pawb eisiau tynnu lluniau o’u dillad golch! Maen nhw’n eu gadael nhw yn ystod y nos, mae’n amlwg gyda llaw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llawdriniaeth cataract

Cafodd y gŵr lawdriniaeth gataract (llygad ar y tro.) Aeth popeth yn dda iawn, ac mae o’n medru gweld yn anhygoel o dda. A dweud y gwir, mae o’n medru gweld llawer gwell nag erioed; roedd ganddo fyopia drwg o’r blaen, ond cafodd lensys mewnol newydd sbon efo presgripsiwn delfrydol ar gais (athro optometreg ydy o.) Rŵan mae o’n medru darllen heb sbectol; dim ond sbectol efo presgripsiwn ysgafn ar gyfer golwg dros y pellter bydd angen. Mae’r dechnoleg wedi datblygu’n anhygoel hefyd. Cymerodd y llawdriniaeth ond deg munud yr un. Mae’n rhyfeddol beth sydd yn bosib gwneud.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: wedi storm

Roedd rhybudd storm fawr gan gynnwys tornado neithiwr. Cafodd gêm pêl-droed yr ysgol ei ohirio er bod hi’n heulog drwy’r ddydd. Roedd yn anodd credu y byddai’n bwrw glaw hyd yn oed. Chwap ar ôl i mi fynd i’r gwely, fodd bynnag, cafodd y gŵr neges destun yn rhybuddio am dornado. Dechreuais glywed taranau pell. Yna, ces i fy nychryn gan daran ofnadwy o enfawr. Dechreuodd y storm. Yn ffodus na ddaeth tornado yma. Gwelais ganghennau wedi’u disgyn yma ac acw drwy’r dref ond mae popeth yn ymddangos yn iawn. Disgynnodd y blodau derwen i gyd oherwydd y glaw trwm! Hwrê! (Mae fy iris a rhosod yn iawn!) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhosod

Mae fy “mabi” arall newydd flodeuo – sef y rhosod yng nghefn y tŷ. Wedi cael eu plannu gan berchennog arall, maen nhw’n blodeuo’n ffyddlon bob gwanwyn ynghyd â’r iris a’r lleill. Dw i ddim yn hoffi garddio ac felly dim ond chwynnu gwnaf, ond dw i’n edrych ymlaen at eu gweld nhw bob blwyddyn beth bynnag.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: marathon arall

Cynhaliwyd marathon arall yn ogystal â Marathon Llundain ddoe, sef Marathon Oklahoma City. Er bod y nifer o’r rhedwyr yn llawer llai na Marathon Llundain (tua 25,000,) daeth redwyr o dros 40 talaith a rhai o dramor. Cynhaliwyd y marathon cyntaf yn 2001 er gof ar y 168 o bobl a gafodd eu lladd yn y derfysgaeth yn 1995, ac er mwyn uno’r byd yn obaith. Roedd yna sawl categori ar wahân i farathon llawn. Cymerodd gŵr fy merch hynaf ran yn y ras gyfnewid efo pedwar ffrind eraill. (Y fo rhedodd y rhan hirach, sef 7 milltir.) Gan fod dau ohonyn nhw wedi cerdded, na throdd y tîm y record, ond cafodd pawb fedal yn wobr.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: iris

Roeddwn i’n disgwyl am y blodau ers dyddiau. Dyma nhw, ein iris cyntaf y tymor! Maen nhw fel fy mhlant oherwydd dw i’n gofalu amdanyn nhw’n chwynnu’r gwely blodau bob yn ail ddydd. Mae yna lawer mwy ohonyn nhw eleni. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: babi newydd

Cafodd ffrind orau fy merch fabi neithiwr, pythefnos yn gynt na’r disgwyl – hogan fach ddel a oedd yn pwyso chwe phwys. Mae fy merch a’r ffrind wedi bod yn ffrindiau gorau ers i ni symud yma 19 mlynedd yn ôl. Priododd y ffrind y llynedd a dyma hi yn fam ifanc yn barod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: myffins efo menyn afal

Mae’r menyn afal yn yr oergell yn rhy felys bwyta ar dost, ac felly penderfynais grasu myffins efo fo. Dyma chwilio ar y we a ffeindio rysáit gwych – efo ceirch a heb fraster. Defnyddiais hadau lin yn lle wyau; hanner o siwgr; dim ond pinsiad o halen. Roedd y myffins yn hynod o flasus; galwodd y gŵr nhw’n fyffins gorau dw i erioed wedi’u crasu. :) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lle mae hwn

Dw i’n edrych ymlaen at ddydd Iau’n ddiweddar oherwydd bod BluOscar wedi dechrau postio bob wythnos “lle mae hwn yn Fenis.” Mae o’n postio lluniau o bethau fel pen ffynnon, ddrws, cerflun, ayyb mewn llecyn anhysbys, a gofyn i’w ddarllenwyr ddweud lle m… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pesach

Mae Pesach ar y trothwy. Gwyliais fideo diddorol ar y pwnc – beth allwn ni fod wedi gweld pe bai’r Ymadawiad wedi digwydd y dyddiau hyn. Roedd popeth yn symud mor gyflym fel bod rhaid i mi atal y fideo sawl tro i ddarllen y negeseuon ar y sgrin.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llo

Mae fy merch yn mwynhau ei bywyd yn y brifysgol yn Missouri. Mae hi’n ymweld â’r gwartheg ar y campws o bryd i’w gilydd i anwesu’r lloi. Roedd hi’n fwy na’u hanwesu nhw’r tro hwn; rhoddodd hi ei llaw yng ngheg llo! Gyrrodd hi fideo. Roedd ei llaw yn ei geg am hanner munud! Gofynnais a oedd o’n cnoi ei llaw. Nac oedd; roedd o’n ei sugno, ac roedd ei dafod yn wlyb a lledraidd, meddai. Yna, dechreuodd o ar wallt a chrys merch eraill!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: enw

“Beth wyt ti eisiau i dy ŵyr dy alw di?” ofynnodd fy mab hynaf. Dewisodd ei fam yng-nghyfraith Mimi. Mae o a’i wraig yn disgwyl eu babi cyntaf ym mis Mehefin. Dw i ddim eisiau Baba (Japaneg) oherwydd fod o’n swnio fel “hen wraig.” Nain (Cymraeg); Nonna (Eidaleg); Mamie (Ffrangeg); Oma (Almaeneg) A dweud y gwir, mae Oma yn swnio’n debyg i air Japaneg sydd yn golygu mam fawr neu fam brenin. Dw i’n licio hwn! Ond dwedodd fy merch hynaf ei fod o’n swnio fel enw arweinydd clan rhyfedd. “Dylet ti ddewis Mama (fy enw i’r plant) a dylai’r babi alw ei fam Mommy. Mae Reuben yn dy alw di’n Mama yn barod,” meddai. Ei chi ydy Reuben! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: popeth yn wyrdd

Mae blodau derwen ar eu hanterth rŵan. Mae gynnon ni sawl coeden derwen o gwmpas y tŷ. Bob blwyddyn maen nhw’n taflu’r paill gwyrdd ym mhob man yn lliwio’r waliau, y grisiau tu allan, y canllawiau, y driveway yn wyrdd. Feiddia’ i ddim mynd am dro nes i’r blodau ddisgyn oherwydd yr alergedd. Pan ddylwn i dwtio’r iard am amser byr, dw i’n gwisgo mwgwd a het.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerdyn arbennig

Mae penblwydd fy mam ar y trothwy. Bydd hi’n 94 oed. Er nad ydy hi’n medru cerdded heb boen yn ddiweddar, mae hi’n dda iawn gan ystyried ei hoedran. Mae’n anodd credu bod hi mor hen pan siaradith ar y ffôn. Ces i syniad gwych ar gyfer cerdyn penblwydd. Gobeithio bydd o ei phlesio hi. Dw i’n bwriadu gyrru tusw o flodau yn anrheg iddi eleni. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diogelwch

Roedd rhaid i mi godi fy mab yn yr ysgol y bore ‘ma i fynd â fo i ganolfan gerllaw. Ces i fy synnu o’r newydd i wynebu cynifer o weithdrefn cyn i mi gael ei weld o ar fynedfa’r ysgol. Pan oeddwn i’n hogan ddeg oed, ces i ganiatâd gan yr athro’n hawdd i fynd adref ar fy mhen fy hun pan ddwedais wrtho fo fy mod i’n teimlo’n sâl. Roeddwn i’n cymudo ar y trên hyd yn oed. Mae’r amser wedi newid a dw i’n deall y rheswm.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lili’r dyffryn

Roedd ein Lili’r Dyffryn ni dan haen drwchus o ddail ers yr hydref diwethaf. Pan ddaeth yr amser iddyn nhw ddeffro, roedd yr haen rhy drwchus fel na oedden nhw’n medru mynd drwodd. Roeddwn i’n sylwi beth oedd yn digwydd ddyddiau’n ôl, a dyma fynd ati eu hachub. Pan godais y dail trwm, ffeindiais gynifer o egin bregus bron â mygu! Ceisiais achub cymaint â phosib. Maen nhw’n tyfu ers hynny a dechreuodd ddwyn blodau hardd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: parchment paper

Dydy o ddim yn glynu o gwbl! Roedd yn anhygoel o hawdd paratoi bariau granola wrth ddefnyddio parchment paper yn lle papur cwyr. Doeddwn i ddim yn gwybod y gwahaniaeth a dweud y gwir. Glynodd y papur cwyr at y granola’n ofnadwy pan wnes i bedwar dwsin … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tiwlipau truan

Dw i’n ofni fy mod i wedi lladd y tiwlipau gan roi gormod o goffi iddyn nhw. Does dim golwg ar flodau ar wahân i un cyntaf. Cododd y gŵr “gawell” dros wely’r blodau er mwyn eu hamddiffyn rhag fandaliaeth, ond doedd dim angen. Ceisio rhoi maetholion iddyn nhw, a’u hamddiffyn rhag y gwiwerod roeddwn i. Dysgais wers chwerw (ddim chwarae ar eiriau.) Gobeithio y dônt y flwyddyn nesaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: wedi gorffen

Gorffennodd fy merch ei murlun. Roedd yn anodd iddi baentio’n ddiweddar oherwydd y gwyntoedd cryfion, ond dyma fo! Mae’r perchennog wrth ei fodd, a chafodd hi lawer o gymeradwyaeth gan y bobl a oedd yn gyrru heibio. Gobeithio bydd y murlun yn dwyn mwy … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras 5k

Cynhaliwyd ras 5K a drefnwyd gan Ysgol Optometreg y bore ‘ma. Rhedodd y gŵr a’r mab ifancaf ynghyd â rhyw 30 eraill. Yn anffodus mae’r nifer o redwyr yn lleihau ers i’r ras golli’r cefnogwr cefnog lleol, ond cafodd pawb amser gwych yn y tywydd braf. Enillodd fy mab y fedal. (Dim ond dau arall oedd yn ei gategori.) Fe wnaeth y gŵr yn dda iawn gan ystyried ei oedran! Addawodd o ei fyfyrwyr ymlaen llaw i roi un pwynt yn fonws os curan nhw fo, ac felly roedden nhw’n ymarfer yn galed er gwaethaf eu baich astudio trwm. Pump a’i guro gan gynnwys enillwr y ras ac un fyfyrwraig. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: crempog sydyn

Dw i wrth fy modd yn gwylio fideos coginio yn Eidaleg a Ffrangeg (byth yn Saesneg) er mwyn gwneud dau beth yr un tro. Mae fideos efo’r teitl “une journée dans mon assiette” yn boblogaidd iawn rŵan; mae yna nifer ohonyn nhw gan lawer o bobl. Maen nhw’n dangos beth maen nhw’n ei fwyta i frecwast, cinio a swper. Dw i’n dewis ryseitiau iachus a gyflwynir gan bobl efo acen bleserus, a’u profi’n aml. Daeth chwant crempog arna i’n sydyn wedi gweld merch Ffrengig yn paratoi rhai. Dyma nhw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhwystredigaeth

Dw i’n cofio’n iawn y domen o waith papur, yr ymweliad â’r heddlu, yr ysbyty, y cyfweliad yn llysgenhadaeth America, ayyb roedd rhaid i mi eu gwneud yn Japan i ennill y cerdyn gwyrdd amser maith yn ôl. Yn ddiweddar, cafodd cais gan gwpl o Honduras ei wrthod i ddod i fynychu priodas eu mab sydd yn priodi Americanes. Wrth gwrs mai polisi’r wlad hon ydy hwn, a rhaid ei barchu. Y nhw sydd yn penderfynu wedi’r cwbl. Y peth sydd yn fy ngwylltio ydy tra bod yn ofnadwy o galed i gael caniatâd cyfreithiol i ddod i mewn yn yr Unol Daleithiau, mae’n hawdd dros ben i ddod yn anghyfreithlon. Dim ond croesi’r ffin bydd yn angen, a chewch chi groeso a’r budd-daliadau a dalir i gyd gan drethdalwyr America. Fedr y border patrols ddim yn eu stopio oherwydd bod nhw wedi cael gorchymyn i beidio â’u rhwystro. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ymateb arall

Sgrifennais sylw arall ar dudalen Facebook Elisabetta er mwyn diolch iddi am ei fideos coginio’n iach. Roddwn i’n ceisio coginio cyn iached â phosib o’r blaen, ond dysgais lawer mwy wrth weld ei fideos. Dw i’n defnyddio mwy o ffa a llysiau bellach; mae hadau llin a hadau chia ar y bwrdd bwyta bob amser. Mae’r teulu wedi sylwi’r newid a’i ganmol. Dw i wrth fy modd yn cael ymateb clên ganddi hi’r bore ‘ma. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: nofel newydd

Dw i newydd ddechrau darllen y nofel newydd gan Donna Leon, sef the Waters of Eternal Youth. Mae hi’n sgrifennu un nofel yng nghyfres Commissario Brunetti bob blwyddyn, ac y 25ain ydy hon. Darllenais i nhw i gyd ar wahân i un a oedd yn rhy ddiflas i mi. Er nad ydw i’n cytuno â’r awdures ar nifer o bynciau, dw i’n hoff iawn o Brunetti, ac wrth fy mod yn dilyn ei olion traed wrth iddo gerdded ar lwybrau culion Fenis. Wedi’r cwbl, y fo a sbardunodd fy niddordeb yn y ddinas honno. Yn y nofel gyntaf, roedd Brunetti’n arfer gadael neges at ei wraig ar eu ffôn cartref. Mae’r dechnoleg wedi datblygi ychydig ers hynny!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: maidd

Dw i ddim yn prynu enwyn mwyach er mwyn crasu cacen ayyb. Pan fydd angen, bydda i’n defnyddio maidd iogwrt sydd yn cronni mewn carton. Mae o’n gweithio’n dda iawn. Heb y maidd, mae’r gweddill o’r iogwrt (cyflawn) yn troi’n drwchus braf fel iogwrt Groeg… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bisgedi iachus

Yn sydyn roedd chwant bisgedi arna i, ond doeddwn i ddim eisiau rhai efo blawd/siwgr gwyn a llawer o fenyn. Dyma chwilio am rysáit dda ar y we, ond darodd dim byd deuddeg. Ac felly penderfynais wneud efo fy rysáit i – tipyn o hwn a thipyn o hwnnw. Dyma nhw! Bisgedi holl iachus efo ceirch, blawd cyflawn, siwgr brown, resins, hadau llin, thipyn o fenyn/olew cnau coco. Maen nhw’n debyg i fyffins yn hytrach na bisgedi oherwydd fy mod i wedi ychwanegu llwyaid o lefrith neu ddwy i wneud y toes yn ddigon llaith. Maen nhw’n flasus beth bynnag. Parhau i ddarllen