Archives: Emma Reese

fel y moroedd: mp3

Llwyddais i droi’r tapiau casét Ffrangeg yn MP3!! Dim efo teclyn arbennig ond efo tâp masgio a Garage Band. Mi wnes i osod ffôn glust Walkman ar feicroffon y cyfrifiadur efo tâp masgio; recordiais y sain drwy Garange Band; gyrrais y ffeil i iTune. Mae ansawdd y sain yn dda’n annisgwyl. Rŵan dw i’n medru gwrando ar y gwersi heb boeni am y tapiau bregus a fy hen Walkman. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fenis yn tsieina

Yn Las Vegas, yn Macao, rŵan yn Tsieina. Adeiladwyd “Fenis” yn Dalian, Tsieina i ddenu twristiaid. Crëwyd hyd yn oed camlas bedwar cilomedr o hyd gydag adeiladau Ewropeaidd, dim Fenesiaidd ar y ddwy ochr. Mae yna gondolau hefyd a rwyfir gan ddynion mewn dillad gondolier traddodiadol. (Maen nhw’n gwisgo hetiau Tsieineaidd!) Rhywsut dydy copiau ddim yn apelio ata i. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: accelerated french

Des i ar draws yr uned gyntaf ar You Tube. Drama ar gyfer dysgwyr y Ffrangeg ydy hon, ac mae’n hynod o ddiddorol a digon hawdd. Y cwrs sydd yn defnyddio’r ddrama’n seiliedig ar ddull roedd yn boblogaidd flynyddoedd yn ôl, sef gwrando ar awdio efo cerddoriaeth. Dw i ddim yn sicr ydy hyn yn effeithiol neu beidio, ond y peth pwysicaf i mi ydy’r ddrama ddiddorol ddealladwy. Gan fod y pris yn eithaf drud (£85 gan gynnwys y tâl post rhyngwladol; dydy MP3 ddim ar gael,) prynais yr un cwrs drwy Amazon am $34 gan gynnwys y tâl post. Newydd sbon ydy hwn ond mae yna anfantais – mae popeth ar dapiau casét a thâp VHS. (Hyn ydy’r rheswm am y fargen.) Dw i’n hynod o falch na thaflais fy Walkman a’r chwaraewr VHS hyd yma! Mae’r tapiau’n gweithio’n berffaith. Rŵan dw i’n cael gwybod beth fydd yn digwydd i Philip West a’i becyn dirgel! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffarwel i crock pot

Wrth olchi pot Crock Pot, fe wnes ei ollwng ar ddamwain a’i dorri. Sioc fawr oedd hyn gan ei fod o’n declyn coginio handi iawn. Roeddwn i’n chwilio ar y we am bot newydd ond heb lwyddiant. Mae’n ymddangos y bydd rhaid prynu set gyfan yn hytrach na phot yn unig. Efallai un diwrnod ond dim rŵan er bod fy ryseitiau’n lleihau. Yn y cyfamser ceisia’ i goginio pethau syml a blasus fel beef stroganoff a wnes i neithiwr.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 9


Wedi dwy wythnos o waith anhygoel o galed fy merch a’i ffrindiau, dyma fo! Da iawn, yr artistiaid eraill hefyd. Hwrê iddyn nhw i gyd!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 8

Fe orffennodd fy merch y murlun neithiwr. Cafodd hi a’i gŵr eu dychrynu ar un adeg pan ddechreuodd y sgaffaldiau fethu, ond diolch i’r Arglwydd, na syrthion nhw ac roedden nhw’n ddiogel. Fe wnes gamgymeriad; ddydd Iau cynhelir y seremoni. Y deadline oedd nos Sadwrn; mae popeth yn iawn er bod hi un diwrnod yn hwyr.

y llun: mae fy merch yn llofnodi ei henw yn Japaneg ar y murlun. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 7

Methodd y teclyn codi, ac roedd rhaid i fy merch ddefnyddio’r sgaffaldiau sigledig wedi’r cwbl. Methodd hi orffen paentio ddoe; roedd hi a’i gŵr yn gweithio drwy’r nos. Maen nhw’n dal i baentio. Dw i ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd i’r seremoni. Gobeithio y ca’ i’r holl hanes cyn hir. Mae’r llun yn edrych yn hyfryd beth bynnag. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 6

Diolch i ddau blismon o Norman ac Oklahoma City a gwraig un o’r ddau sydd wedi helpu fy merch (yn eu hamser rhydd wrth gwrs,) roedd hi’n medru paentio mwy ddoe. Gorffennodd hi’r rhan is ond y broblem ydy bod hi’n gorfod rhannu’r teclyn codi efo’r artis… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: graffiti

Maen nhw ym mhob man, sef rhai pobl sydd yn mwynhau difetha gwaith caled y lleill. Jerrod, artist dawnus arall sydd yn creu murlun yn Oklahoma City a gafodd “ymweliad” gan droseddwr graffiti. Gallai hyn yn digwydd i’r murluniau eraill i gyd. Rhaid cosb… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 5

Cafodd fy merch help un diwrnod ac mae hi’n dal i wrthi. Mae’r murlun yn edrych yn dda. Rŵan mae angen paentio’r rhan uwch; cynigodd perchennog y siop y mae fy merch yn creu’r murlun ar ei wal godi sgaffaldiau. Heno bydd ffrind iddi ymysg Heddlu Norman a’i wraig yn dod i’w helpu. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: deg peth i flasu

Deg peth i flasu in Fenis o leiaf unwaith yn eich bywyd - yn ôl Nuovavenezia. Mi yfais Bellini, Spriz e cappuccino sawl tro, ond dim ar y llefydd penodol yna. Y tro nesaf! Hoffwn i brofi’r risotto hefyd. Gan nad ydw i’n rhy hoff o fwyd brasterog, dylwn i osgoi rhai ohonyn nhw (yn ogystal â’r afu a llygad yr ych) ar y rhestr serch hynny.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anghyfleustra

Gan fy mawd de yn brifo, mae’n anodd gwneud hyd yn oed pethau syml. Dw i newydd ddarganfod fodd bynnag fy mod i’n medru teipio hebddo. Mae’n dda gen i oherwydd fy mod i’n sgrifennu e-byst bob dydd heb sôn am y blog hwn. I swper dw i’n mynd i goginio cawl cyw iâr efo “llysiau wedi’u torri’n barod” fel na fydd rhaid i mi wneud gormod.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 4

Mae hi’n lawog yn ddiweddar. Mae hyn yn golygu nad ydy fy merch yn medru paentio’r murlun. Prynhawn ddoe fodd bynnag, roedd ysbeidiau heulog a llwydodd hi i wneud ychydig mwy efo cymorth ei gŵr. Fe loywodd liw’r wyneb ac ysgafnhau’r aeliau. Ei gŵr a baentiodd y blodau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: croesawi joy

Daeth un o’n cenhadon ni i’r eglwys i siarad am ei gwaith yn Macao y bore ‘ma. Mae Joy wrthi yno dros ugain mlynedd. Mae hi’n ôl am wythnosau i ymweld â’r eglwysi sydd yn ei chefnogi. Roedd pot luck wedi’r gwasanaeth fel arfer i’w chroesawi. Gofynnwyd i fynd â bwyd Asiaidd ymlaen llaw ac roedd yna gynifer o fwydydd sydd yn cyd-fynd efo reis fel disgwyliwyd, ond doedd dim digon o reis yn anffodus. Bwytes fy mwyd hebddo fo. 

y llun: arddangosfa fach a ddaethpwyd gan Joy (Dywedir Coca Cola yn Tseineaidd.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: stiw gwyddelig

Mi goginiais stiw Gwyddelig mewn Crock Pot i swper neithiwr. Dw i ddim yn sicr ydy o’n Wyddelig go iawn neu beidio, ond roedd yn hynod o flasus, ac anad dim, roedd yn arbennig o hawdd gwneud. Torres y cynhwysion, gosod nhw yn y pot a throi’r pot ymlaen… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: x factor eidalaidd

Canodd hogyn o Japan gân Eidalaidd yn X Factor Eidalaidd. Cafodd y beirniaid eu synnu’n gwybod nad ydy o’n byw yn yr Eidal ond newydd gyrraedd o Japan er mwyn mynychu’r sioe ac mae o wedi dysgu Eidaleg oherwydd ei ddiddordeb yng nghaneuon Eidalaidd. Canodd yn braf ond roedd braidd yn boenus gweld ei ystumiau nerfus pan oedd o’n siarad efo nhw! Wedi dweud hyn, rhaid canmol ei ddewrder yn wynebu peth anhygoel o heriol. Roedd yn braf gweld pa mor gefnogol a brwdfrydig ydy’r gynulleidfa. Diolch i Alberto am y wybodaeth. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 3

Mae fy merch hynaf wrthi’n creu’r murlun bob dydd. Ddoe roedd hi’n gweithio drwy’r dydd a than yn hwyr. Roedd hi ar ei ben ei hun y rhan fwyaf o’r amser. Mae’n cymryd amser hir oherwydd bydd rhaid mynd i lawr oddi ar yr ysgol yn aml a cherdded i’r ochr arall er mwyn gweld sut mae’r llun. Daeth ffrindiau i’w helpu gyda’r hwyr. (Daethon nhw â pizza hefyd.) Mae hi’n gobeithio cael mwy o help yr wythnos nesaf. Rhaid iddi orffen popeth cyn y 18fed. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: prynwyd tocyn awyren

Prynodd fy merch docyn awyren i Heathrow ac yn ôl ddoe! Cafodd hi a’i ffrind fantais ar bris arbennig ar gyfer myfyrwyr. Gadawan nhw 14 Ionawr a dôn nhw’n ôl 30 Mehefin. Byddan nhw’n mynd i Abertawe o’r maes awyr ar y bws. Fel arfer dim ond un sydd yn derbyn yr ysgoloriaeth yn y brifysgol yma ond dwy a dderbyniodd y tro hwn. Mae’n braf y byddan nhw’n cael teithio efo’i gilydd.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: handyman ifanc

Gan nad ydy Kurt, ein handyman arferol ni, ar gael amser hir, gofynnon ni Brian, ffrind teuluol i weithio yn y tŷ. Y peth cyntaf a wnaeth oedd growtio’r teils. Dyma fo wrthi. Un o feibion ein gweinidog ydy o. Mae o’n byw’n bell ers blynyddoedd ond mae o adref am sbel. Dwedodd fod growtio ydy ei hoff waith ymysg y nifer o bethau mae o’n arbenigo ynddyn nhw. Fo oedd un o’r sêr yn y sioe gerdd boblogaidd yn y dref gyda llaw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 2

Rhaid fy merch fynd i Oklahoma City o Norman er mwyn creu’r murlun a gyda’r hwyr hefyd oherwydd bod rhaid defnyddio peiriant i daflunio’r braslun ar y wal. Mae’n ceisio dod hyd i fodd i baentio’r rhan uwch. Y broblem fawr ydy bod yna ormod o bobl sydd … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun

Ces i sioc gweld Face Book heddiw. Mae fy merch wedi wrthi’n paentio’r murlun yn barod ac roedd hi’n gweithio ynghyd â’i gŵr tan 1 o’r gloch y bore ‘ma. Rŵan mae hi eisiau rhywun sydd yn medru siarad efo’r cannoedd o bobl sydd yn dod a gofyn cwestiynau! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cynfas enfawr


“Tua 30 troedfedd o uchder a chyn hired â Smaug,” meddai fy merch hynaf. Ar y wal honno mae hi’n mynd i greu murlun ac mae hi’n dechrau heddiw. Dydy hi ddim yn medru dod hyd i gynorthwyydd hyd yma oherwydd bod yr artistiaid eraill mae hi’n eu nabod wrthi’n gwneud yr un peth. Dim ond ei gŵr sydd yn ei helpu ar hyn o bryd. Gobeithio y bydd hi’n cael mwy o help nes ymlaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: wedi meddwl

Roedd fy merch (y drydedd ferch dw i’n sôn amdani rhag ofn nad ydych chi’n gwybod bod gen i bedair merch ynghyd â dau fab) yn hapus iawn derbyn seren aur gan Yvonne dros ei chyflwyniad o Gymru. Mae hyn i gyd yn ddiddorol wedi meddwl; gwraig o Japan yn sgrifennu blog Cymraeg yn Oklahoma a chael gwobr rith gan ddynes o Awstralia sydd yn mynd i Fenis yn aml ac yn sgrifennu am y dref honno dw i wedi dod i wirioni arni hi heb sôn am y ffaith bod fy merch yn mynd i astudio ym Mhrifysgol Abertawe am dymor. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod newid gwisgoedd

Diwrnod Newid Gwisgoedd oedd hi ddoe yn Japan. (Diolch i Daniela am fy atgoffa i.) Y cyntaf o fis Mehefin ydy’r diwrnod arall. Ar y ddau ddiwrnod hyn mae pawb i fod i newid ei unffurf gaeafol i hafaidd a vice versa. Does dim rhwymyn cyfreithiol wrth gwrs, ond fel popeth arall yn Japan na feiddiai neb herio’r traddodiad. Wrth gwrs nad ydy’r tywydd yn ufudd i’r calendr, ac felly’r gweithwyr a’r myfyrwyr sydd yn dioddef o wres fel arfer yn ystod y diwrnodau poeth; dw i’n cofio fy nyddiau ysgol amser maith yn ôl; roeddwn i’n arfer dioddef mewn unffurf gaeafol ddiwedd mis Mai tra oedd yr athrawon yn edrych yn braf mewn dillad hafaidd! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyflwyno cymru 2

Dw i ddim yn gwybod ydy enillwyr yr ysgoloriaeth eraill wedi dysgu Cymraeg yn Abertawe ond dw i braidd yn sicr nad oes neb yn ei dysgu cyn iddyn nhw fynd. Mae fy merch eisiau mynd i’r dosbarth Cymraeg cymunedol yn Abertawe oherwydd mai ond dau gwrs mae… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyflwyno cymru

Mae’n ddiwrnod cofiadwy yn y dref dw i’n byw ynddi heddiw – siaradwyd Cymraeg yn gyhoeddus am y tro cyntaf! Cyflwynodd fy merch a’i ffrind Gymru i’r dosbarth ieithoedd lleiafrifol. Dechreuodd fy merch y sesiwn gan ddweud, “bore da. ____ dw i. Dw i’n dysgu Cymraeg. Dw i’n mynd i Gymru flwyddyn nesaf.” Ar ei chrys (fy un i) dwedodd, “Cymraeg – o bydded i’r hen iaith barhau ….” Fe wnaeth y merched power point a siaradon nhw am Gymru a’r Gymraeg ac ateb cwestiynau dros awr. Da iawn genod!

(Fedrwn i ddim cysylltu â’r rhyngrwyd drwy’r dydd. Dyna pam mod i’n postio’n hwyr.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bara brith

Mi wnes i grasu Bara Brith y bore ‘ma; dwy dorth i fod yn fanwl, un i’r teulu a’r llall i ddosbarth fy merch yn y brifysgol. Mae hi wrthi’n paratoi efo ei ffrind ar gyfer cyflwyno Cymru i’r dosbarth. Gofynnodd hi i mi grasu Bara Brith iddi gael cy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: seren aur

Mi ges i seren aur yn wobr gan Yvonne oherwydd bod fy ateb yn ei phlesio. Daeth hi ar draws gair diddorol, sef footling ac annog ei darllenwyr i’w ddefnyddio. Dyma ei hateb ar unwaith a derbyn seren aur. Hwrê! Dw i erioed wedi clywed y gair hwn ond unwaith; defnyddiwyd gan Sais sydd yn byw yn lleol. Ces i a’r teulu i gyd ein difyrru gan y gair hwnnw ar y pryd. Dw i’n genfigennus bod Yvonne’n cael footle mewn lle mor odidog â Fenis.

ON: Fedrai i ddim cofio’r pwnc ar gyfer y post diwethaf wedi’r cwbl! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dw i ….

Dechreuais sgrifennu post awr yn ôl gan ddweud, “dw i …..” yna, roedd rhaid i mi fynd i wneud pethau eraill. Wedi gorffen popeth, dyma ailgychwyn y post, ond dw i ddim yn cofio beth roeddwn i’n bwriadu sgrifennu amdano fo! O wel, efallai y bydda i’n ei gofio rywdro, ar ôl hitio “Publish” mae’n debyg.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bendith

Mae MAC Book wedi bod yn rhan bwysig o fy mywyd ers i mi ei dderbyn yn anrheg Nadolig y llynedd. Cyn hynny, roedd rhaid i mi rannu’r cyfrifiadur mawr efo fy nhri phlentyn. Mae’n hynod o gyfleus fy mod i’n medru mynd ar y rhyngrwyd pryd bynnag mae angen arna i yn lle aros am fy nhro. Ac felly roeddwn i’n siomedig y bore ‘ma pan fynnodd MAC Book beidio â chysylltu â’r rhyngrwyd yn rhyfedd; roeddwn i’n ofni byddai rhaid mynd â fo at Apple yn Tulsa. Wedi ychydig o brofi, fodd bynnag, roeddwn i’n llwyddo i oresgyn y broblem!  Diolch i’r Arglwydd! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pooh yn yr haul

Cafodd fy mhlant wared ar nifer mawr o anifeiliaid meddal erbyn hyn; mae yna rai maen nhw eisiau eu cadw. Winnie the Pooh ydy un ohonyn nhw. Wrth awyru’r gobenyddion ar y diwrnod golchi’r dillad gwely, penderfynais drin Pooh hefyd. Roedd o’n torheulo’n… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fy moron

Yn hytrach na thaflu pennau’r moron a brynais, gosodais i nhw mewn cwpan efo dŵr. Wedi sawl diwrnod gwelais egin gwyrdd bach bach. Dw i wedi bod yn eu dyfrio nhw bob dydd, ac maen nhw’n bedwar modfedd o daldra bellach. Roeddwn i’n rhyw feddwl eu rhoi nhw mewn salad ar y dechrau, ond penderfynais eu cadw nhw fel fy “mhlanhigyn anwes” ar y silff uwchben y sinc. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peth bach braf

Roedd rhaid i fy mab fynd i’r ysgol yn gynt y bore ‘ma. Gadawon ni’r tŷ am 6:45 mewn hanner tywyllwch. Pan gyrhaeddon ni le agored, dyma ni’n gweld yr olygfa anhygoel o brydferth tuag at y dwyrain – roedd y cymylau’n binc, glas ysgafn a llwyd. Pan des yn ôl i’r un lle wedi gostwng y mab yn yr ysgol, roedd y lliwiau wedi newid yn oren llachar, melyn a glas. Profiad braf cyn i mi ddechrau’r diwrnod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: oriel gelf ddwy filltir

Mae Oklahoma City yn datblygu un o’r ardaloedd busnes ers misoedd. Ynghyd â phalmant, goleuadau newydd a mwy, maen nhw’n bwriadu cael saith murlun ar hyd y stryd a gelwir yn oriel gelf ddwy filltir o hyd. Cafodd saith artist lleol eu dewis ar gyfer y prosiect mawr a bydd artist y murlun mwyaf poblogaidd yn derbyn $3,000 ddiwedd y mis nesaf. Dyma’r aristiaid. Fy merch hynaf ydy un ohonyn nhw gyda llaw! (Julie Robertson) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: alberto in fenis

Mae Alberto (Italianoautomatico) yn Fenis heddiw. Ces i fy synnu’n gweld llun ohono fo ar Bont Scalzi efo Eglwys San Simeone Piccolo yn y cefndir. Doedd fawr o ryfedd gan nad ydy Brescia yn bell o Fenis wedi’r cwbl ond mae’n arbennig o braf fodd bynnag… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: paneli plastig

Llongyfarchiadau mawr arall, i Baris y tro hwn. Gosodwyd dau banel plastig ar Pont des Arts yn y ddinas yn ddiweddar er mwyn ei hamddiffyn hi rhag cloeon clap y twristiaid. Prawf ydyn nhw; os byddan nhw’n llwyddiannus, bydd mwy o bontydd yn cael eu cyf… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dwedon nhw "na"

Dw i ddim yn gwybod digon o’r sefyllfa, ond roeddwn i’n gobeithio y bydd yr Alban yn annibynnol ers gweld y ffilm, Braveheart sydd yn fy ngadael i mewn môr o ddagrau flynyddoedd yn ôl. O leiaf bod y canlyniad yn agos iawn a phleidleisiodd Glasgow “Ie.”  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: popeth yn lan a distaw

Mae hi’n dechrau felly bob bore wedi i’r staff glanhau wneud eu gwaith ffyddlon. Diolch i BluOscar am y llun hyfryd hwn. Erbyn diwedd y diwrnod fodd bynnag, mae popeth yn newid. Mae miloedd o ymwelwyr difeddwl a gwerthwyr anghyfreithlon yn edmygu Parlw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: athro’r flwyddyn oklahoma

Llongyfarchiadau mawr i Coach Proctor am ennill Athro’r Flwyddyn Oklahoma! Cafodd ei ddewis ymysg y 12 sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol. Athro ymroddedig a ffyddlon sydd ym mharch mawr pawb yn yr ysgol ydy o. Mae o’n haeddu pob canmol. Roedd fy mhedwar plentyn yn dysgu mathemateg yn ei ddosbarth a chafodd fy mab hynaf ei hyfforddi yn y clwb cross country ganddo fo; mae fy mab ifancaf wrth ei fodd yn rhedeg efo fo ynghyd â’r tîm bob dydd. Mae yna gyffro mawr yn y dref drosto fo. Hwrê i Coach Proctor! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cinio yn cana

Mae fy ail ferch yn dal i bostio fesul dipyn lluniau a dynnodd yn ystod ei siwrnai yn Ewrop fisoedd yn ôl. Ces i fy nharo yn gweld y llun cyntaf ar Facebook y bore ‘ma – Cinio yn Cana gan Veronese yn Amgueddfa Louvre. Cafodd y campwaith hwnnw ynghyd â nifer mawr o eitemau celfyddyd ei gipio gan Napoleon oddi wrth Fenis wedi iddo ei choncro hi. Plygodd y Ffrancwyr y paentiad enfawr er mwyn ei gludo i Baris. Copi sydd yn hongian yn yr eglwys lle roedd o’n arfer bod. Rhaid i mi roi clod i Ffrainc, fodd bynnag, am ei adfer a’i gadw mewn cyflwr ardderchog. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dawnsio hula

Wedi darllen erthygl am ddosbarth dawnsio Hula ar gyfer yr henoed yn Japan, mi wnes i wneud ychydig o waith googlo a dysgu dawnsio am hanner awr y bore ‘ma. Mae’r symudiad yn araf ond ces i fy synnu’n sylwi pa mor dda ydy’r ddawns ‘ma i’r corf. Yn Japa… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae hi’n haeddu mwy

Mae pawb yn ei hedmygu ac eisiau mynd ati hi, ac eto mae gynifer o’r bobl yn ei sarhau hi a’i sathru dan draed. Yn sicr, mae hi’n dibynnu ar bobl am fywoliaeth ond mae hi’n haeddu tipyn mwy o barch. Brenhines y môr oedd hi am ganrifoedd wedi’r cwbl.

Cynhaliwyd protest gan grŵp o drigolion Fenis heddiw – protest erbyn dirywiad difrifol y dref yn ddiweddar a achoswyd gan y twristiaid difeddwl a’r gwerthwyr anghyfreithlon. Eu tref nhw hefyd ydy Fenis wedi’r cwbl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras 5k

Cynhaliwyd yr ail ras cross country yn y dref y bore ‘ma. Roedd yn ofnadwy o boeth y tro diwethaf ond wedi’r tymheredd gostwng o 95F(35C) i 45F(7C) yn ddiweddar, roedd yr awyrgylch yn hollol wahanol. Dw i’n siŵr bod yn braf i’r rhedwyr heddiw. Enillon ni’r lle cyntaf fel tîm eto! Llwyddais dynnu llun o’n nwy hogyn gorau ni, sef Zech (34) e Mo (33).  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: piano yng ngorsaf fenis

Ac mae o ar gael i bawb sydd gan chwant chwarae piano. Anrheg hyfryd gan Sofia Taliani, United Street Pianos Italia ydy hi. Ymysg y newyddion trist a digalon ynglŷn â Fenis y dyddiau hyn, mae hwn yn codi calon pawb. Mi fyddwn i eisiau gwrando ar gyngherddau byrfyfyr os ca’ i gyfle i fynd i Fenis eto. Ac os cawn i ddigon o ddewrder, byddwn i’n chwarae’r unig ddarn dw i’n medru ei chwarae, sef Neko Funjiatta (Gamais ar Gath ar Ddamwain.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: woodchuck!

Ces i ond gip ar yr anifail hwnnw o bryd i’w gilydd, ar ochr ffyrdd bob tro. O’r diwedd mi wnes i weld o’n glir ddoe. Tra oeddwn i’n gyrru, roeddwn i’n sylweddoli anifail du, llawer mwy na gwiwerod a hollol wahanol i gi neu gath wrth y ffordd (digon agos ei weld a digon peth peidio â’i daro.) Dechreuodd o groesi’r ffordd yn afrosgo. Daeth car o’r ochr arall! Ond gwelodd y gyrrwr yr anifail ac arafu (phiw!) Anifail diddorol ydy o, ac annwyl er dywedir bod nhw’n achosi problemau weithiau drwy dyllu twneli ger tai.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sport druan

Mae rhieni fy ngŵr yn byw efo’u hail fab a’i wraig bellach. Mae yna bedwar ci bach yn y tŷ ac mae un ohonyn nhw, sef Sport wedi syrthio mewn cariad efo’r fam. Mae o bob amser efo hi ac ar ei chlun pryd bynnag mae hi’n eistedd wrth y bwrdd. Cafodd hi lawdriniaeth ar ei hysgwydd yn ddiweddar ac mae hi’n gorfod aros yn yr ysbyty am ddyddiau. Postiodd brawd fy ngŵr lun o Sport yn eistedd ar sedd y fam yn aros amdani hi. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dyma hi!

Lleuad arbennig o lachar oedd hi! Doedd angen goleuadau’r strydoedd neithiwr. A dw i’n credu’n siŵr ei bod hi’n fwy nag arfer er bod y gŵr bob tro’n mynnu mai ond rhith optegol ydy hyn! Wedi clywed fy adroddiad, aeth y teulu i gyd allan i’w gweld hi. Daethon nhw adref yn llawn cyffro. Tynnodd fy merch lun hyfryd efo’i chamera newydd. Cewch chi weld yn glir y gwningen wrthi’n gwneud cacen reis! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y 15fed noson

Noson i fwynhau gweld y lleuad ydy hi heno. Mae yna arferiad amrywiol ynglŷn y noson hon yn Japan. Dywedir mai’r lleuad lawn heno ydy’r brafiaf a chliriaf y flwyddyn. (Mae’r dyddiad yn newid bob blwyddyn.) Roeddwn i’n cerdded neithiwr a sylwi bod y lleuad yn edrych yn arbennig o lachar. Doedd ryfedd. Mi fydda i’n siŵr o’i gweld hi eto heno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: defnydd y camera

Dw i newydd ddarganfod defnydd defnyddiol iawn ein camera gwyliadwriaeth newydd ni, hynny ydy ar wahân i’r defnydd amlwg. Roeddwn i’n bwyta bisgeden arbennig a ges i gan ffrind ac yn meddwl fy mod i wedi gadael darn bach bach ar y plât cyn roeddwn i’n gorfod gwneud pethau eraill. Pan welais y plât wedyn, roedd o’n wag. Roeddwn i’n chwilio am fy narn gwerthfawr ym mhob man ond methais. Awgrymodd y gŵr i mi wylio’r fideo a dynnwyd gan y camera ar gornel yr ystafell er mwyn datrus y dirgelwch – mi welais fy hun ar y sgrin yn bwyta’r darn olaf yn hapus. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwers ffrangeg orau – 2

Dyma hi, y wers Ffrangeg orau  - Coffee Break French. Podlediad ydy hwn. Mae fersiwn hirach ar gael i’w phrynu ond mae hwn yn ddigon i mi. Peth anhygoel ydy bod gan Mark (yr athro) bodlediadau Eidaleg a Sbaeneg hefyd, ac roeddwn i’n arfer gwrando … Parhau i ddarllen