Archives: Emma Reese

fel y moroedd: amser te

Mae fy nwy ferch yn hoffi yfed te ers dychwelyd o’r Prydain. Dyma benderfynu gwneud te go iawn mewn tebot wrth ddefnyddio dŵr poeth a ferwyd yn y tegell trydan newydd. Dim ond bagiau te sydd gen i, ond dydy neb yn berffaith. Cafodd y tebot a rhai o’r cwpanu ar y silff wedi’u casglu llwch eu siawns unwaith eto ers blynyddoedd. Roedd yn hwyl. Dw i’n credu’n siŵr bellach bod y te’n blasu’n well wedi’r cwbl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tegell trydan

Dw i heb ddefnyddio tegell i ferwi dŵr ar gyfer te ers blynyddoedd gan fod microdon yn llai trafferthus. Pan oedd fy merch yn byw yn Abertawe, cafodd ei ffrind o Loegr sioc i glywed sut berwodd fy merch ddŵr (fel ei mam.) Mynnodd y ffrind fod y dŵr yn blasu’n ofnadwy pan gafodd ei ferwi mewn microdon oherwydd bod y dŵr yn sugno arogl drwg y peiriant. Prynais degell trydan heddiw o’r diwedd felly yn hytrach na defnyddio tegell plaen, a chael te efo fy merch. Efallai bod y te’n blasu’n well nag arfer. O leiaf bydd ffrind fy merch yn fodlon. (Mae’n cymryd mwy o amser i’r dŵr ferwi oherwydd bod gynnon ni foltedd gwannach.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sêl

Bydda i’n siopa yn Reasor’s ar ddydd Sadwrn. Mae’n llai na Walmart, a does dim cynifer o gwsmeriaid fel arfer fel bydda i’n cael siopa’n ddigynnwrf. Heddiw fodd bynnag, roedd y maes parcio’n llawn dop ac roedd llawer o gwsmeriaid yn mynd yma ac acw ar yr eiliau. Pan gyrhaeddais at y til, welais giw hir at bob un. Roedd gan bawb troli wedi’i lenwi efo dwsinau o soda. Doeddwn i ddim yn gwybod bod y siop yn cynnal sêl soda heddiw. Gwelais mai fi oedd yr unig gwsmer na phrynodd soda. Does ryfedd bod gan Americanwyr gymaint o broblemau iechyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dyn efo pen ceffyl

Hwn ydy teitl yr ail stori fer yn yr e-lyfr Ffrangeg gan Sylvie Lainé a brynais yn ddiweddar – stori am Ffrancwr sydd yn mynd ar ei wyliau mewn pentref bach yn Ne Ffrainc; mae o’n mynd i’r farchnad i brynu anrheg i’w ffrind; wrth iddo brynu gwin lleol at stondin, mae cwsmer arall yn dechrau siarad efo’r gwerthwr….  Ddylwn i ddim dweud mwy. Mae’n stori’n hynod o ddiddorol ac mae Sylvie’n darllen yn araf a chlir. Y tro ‘ma, defnyddiwyd yr amser gorffennol mewn nifer o’r brawddegau; y cam nesaf naturiol ac effeithiol, rhaid dweud.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhedeg adref

Mae fy mab ifancaf yn rhedeg bron bob dydd naill gyda’r tîm neu ar ei ben ei hun. Aeth i nofio efo’i chwaer i dŷ eu ffrind saith milltir i ffwrdd ddoe a phenderfynu rhedeg adref. Rhedodd ar ochr y prif ffyrdd a thrwy’r dref yn cyfarchu ffrindiau a basiodd. Gyrrodd testun neges o dro i dro i ddweud lle’r oedd o ar y pryd fel y byddwn i’n gwybod ei fod o’n iawn. Daeth adref yn ddiogel; roedd ei grys-T yn wlyb socian efo’r chwys.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gyrru

“Cyrhaeddais!” anfonodd fy merch neges testun gynnau fach. Roedd hi’n dysgu’r map yn ofalus efo’i thad ddoe er mwyn gyrru i dŷ ei ffrind yn Tulsa rhyw 60 milltir i ffwrdd; mae GPS yn methu’n ormod. Dwedodd ei ffrind wedyn fod yna waith ffyrdd ac roedd rhaid dysgu’r map eto. Dw i byth yn gyrru tu allan i’n tref ni gan fod gen i ofn gyrru ar brif ffyrdd anghyfarwydd ar 75 m.y.a. Er fy mod i’n byw yn America ers 25 mlynedd, fedra i byth deimlo’n gyfforddus gyrru. Byddai’n well gen i fynd o gwmpas ar y trên a bws. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanner awr

Hir pob aros, medden nhw, ond does dim rhaid iddo fod yn hir os dach hi’n paratoi ymlaen llaw. Mae Non yn dioddef am hanner awr bob bore yn aros am fws ysgol. Os bydd hi’n defnyddio modd Johan ac Alberto, gall hi droi’r hanner awr yn aur. Yn lle gwrand… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y crogdlws

Des i o hyd i E-lyfr byr efo MP3 ar gyfer dysgwyr Ffrangeg. Yr awdures sydd yn darllen efo’i acen goeth yn araf ac yn glir. Gorffenodd y sampl hwn pan ddechreuodd y stori droi’n gyffroes fel byddwn i eisiau gwybod beth fyddai’n digwydd. Does … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y 25ain

Dw i a’r teulu’n edrych ymlaen at y pumed ar hugain o bob mis oherwydd bod hi’n ddiwrnod bydd pwyntiau Amazon ar gael. Enillir pwynt pryd bynnag defnyddir y cerdyn credyd Amazon. Fel arfer mae’r fasged siopa’n llawn cyn cyrhaeddith y diwrnod, a rhaid r… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sinsir

Mae’n boeth. 97F/36C. Does dim glaw ond mae’n ofnadwy o fwll. Byddai’n hyfryd pe byddwn i’n cael bwyta hufen iâ Alaska yn Fenis ddiwrnod poeth felly a chlywed y peth melys “yn llithro i lawr fy ngwddw yn oer.” Roedd yna ormod o ddewis yn y siop fach. Gofynnais i’r perchennog am awgrym. “Sinsir” oedd ei ateb; felly a fu. Roedd y sinsir sbeislyd yn asio’n rhyfeddol efo’r hufen melys yn creu hufen iâ blasus. Bydda i’n cael dwy bêl y tro nesaf, sinsir a Tiramisu efallai. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: teithiwr

Mae fy ail ferch ar ei gwyliau yng Ngwlad Thai ar hyn o bryd wedi cwblhau’r tymor cyntaf yn yr ysgol Saesneg yn Tokyo. Mae hi’n teithio o le i le ar y bws a beic heb flinder boed glaw neu heulwen. Llwyddodd i ffeindio lle i olchi ei dillad ddoe hyd yn … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bwrw pob math o bethau

Yn ogystal â chŵn a chathod, hen wragedd a ffyn, mae’n bwrw barfau llyffantod, brogaod, hyd yn oed gwayw-fwyeill. Yn ôl Gweiddi, mae pob math o bethau’n bwrw o’r nefoedd yn y tywydd garw. Dwedir yn Japan, “mae’n bwrw pridd a thywod.” Roeddwn i’n meddwl hyd yma bod hyn yn golygu bod hi’n bwrw cymaint fel gallai achosi tirlithriad. Ces i fy synnu’n gwybod o newydd mai ond am sŵn mae’r geiriau yn cael eu defnyddio. Mae’n rhy gymhleth esbonio sut mae Kanji yn gweithio, felly dyma fo. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llewes ffyrnig

O’r diwedd dwedwyd yr hyn dylai gael ei ddweud, gan hogan ddel 23 oed o South Dakota. Tomi Lahren ydy ei henw hi. Er gwaethaf ei hoedran, cafodd hi gyfrifoldeb i gynnal rhaglen teledu wleidyddol flwyddyn yn ôl i gyfweld ei gwesteion a mynegi ei barn. Mae’n anhygoel o adfywiol clywed hi’n dweud yn glir ac yn ddewr meddyliau’r nifer o bobl sydd wedi cael eu hanwybyddu gan y prif gyfryngau. Dw i a’r teulu’n ei chefnogi cant y cant! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: eidaleg/ffrangeg

Dysgu Eidaleg drwy gyfrwng y Ffrangeg, neu vice versa. Hyn ydy’r modd delfrydol i mi gan fy mod i’n medru eu dysgu nhw ar yr un pryd. Alberto (un arall) sydd yn gwneud fideo felly o bryd i’w gilydd. Hwn ydy’r diweddaraf. Mae’n anhygoel ei glywed o’n siarad y ddwy iaith hynny’n berffaith. Mae’r pwnc yn bwysig iawn – sut i brynu hufen iâ! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hen gyneuon

Daeth y gŵr yn ôl o Japan ddoe. Daeth ag anrhegion i’r teulu gan fy nghefnder. CD a roddodd i mi. Mae yna dri dwsin o ganeuon o’r 70au. Roedden nhw i gyd yn hynod o boblogaidd yn Japan. Dw i’n nabod pob un ohonyn nhw’n dda iawn fel na fedra i beidio â chwerthin. Roeddwn i ynghyd y teulu’n gwylio rhaglenni caneuon yn aml pan oeddwn i’n tyfu i fynnu. Byddwn i’n dweud bod pawb yn Japan yn eu gwylio nhw’n awyddus yr adeg honno. Dw i’n sgrifennu’r post hwn wrth wrando arnyn nhw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwedd siwrnai arall

Mae’r mab hynaf a’i ffrindiau’n dychwelyd i Texas heddiw wedi treulio pythefnos yn Uganda  yn gwirfoddoli mewn ysbyty. Doedd dim rhyngrwyd ar gael tra oedden nhw yno, ac felly chlywais i ddim oddi wrtho fo nes iddo gyrraedd maes awyr Uganda ddoe i hedfan yn ôl. Roedden nhw’n bwriadu gweld Llundain yn sydyn ar eu ffordd oherwydd bod ganddyn nhw wyth awr ym maes awyr Heathrow. Dw i heb glywed y newyddion diweddaraf ond yn siŵr y bydd o’n postio lluniau a sylwadau ar Face Book cyn hir. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lluniau hiraethus

Y bore ‘ma roedd fy merch eisiau gweld y lluniau a dynnais yng Nghymru. Wedi byw yno am bum mis, roedd hi’n awyddus i’w gweld nhw eto. Dyma ddangos yn hapus cannoedd a dynnais yn ystod fy mhedwar ymweliad rhwng 2007 a 2011. Ces i fy synnu fy hun i weld cymaint o brofiadau hollol unigryw a ges i, a chynifer o bobl glên roeddwn i’n eu cyfarfod. Dyma’r uwd gorau a paratowyd gan Carol o Marteg yn Llanberis. Dydy’r Gwely a Brecwast ddim yno bellach; colled fawr i’r dref honno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: futon handi

Mae taith fusnes y gŵr yn dirwyn i ben. Cyn cychwyn adref, aeth i ymweld â fy mam am oriau ac wedyn i fflat ein merch yn Tokyo i dreulio diwrnod a hanner efo hi. Mae hi newydd brynu futon a dillad gwely dros ei thad (a dros ei gwesteion yn y dyfodol.) Mae’n gyfleus ac edrych yn gyfforddus.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sŵn dŵr

Mae’r tîm cross country yn rhedeg ar foreau dydd Llun, Mercher ac Iau, ac felly roedd gen i gyfle arall i gerdded o gwmpas yr ysgol y bore ‘ma eto tra oeddwn i’n aros am fy mab. Es i at gyfeiriad arall a dod ar draws ffordd sydd yn dal dan ddŵr oherwydd y glaw a gawson ni’n ddiweddar. Roedd y dŵr yn lân yn annisgwyl. Roeddwn i’n sefyll wrth ei ymyl am sbel yn gwrando ar sŵn llonyddol y rhaeadr bach cyn troi’n ôl i fynd ar ffordd arall.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwlith a’r haul

Mae’n boeth. Mae’n fwll. Mae’n fel pe byddech chi’n byw mewn popty’r dyddiau hyn. Roedd yn gymharol gyfforddus pan ddechreuais gerdded y bore ‘ma ger yr ysgol, deg munud i saith. Roeddwn i’n medru clywed y gwlith ffres yn yr awyr wrth anadlu. Pan gododd yr haul uwchben y coed tal ar hyd y ffyrdd, fodd bynnag, newidiodd bopeth. Dim ond am saith o’r gloch yn y bore, roedd hi’n ofnadwy o boeth yn barod. Cerddais 20 munud mwy nes dod yn ôl i’r ysgol a gweld fy mab wedi dychwelyd. Roedd yr haul yn adlewyrchu ar y glaswellt gwlyb. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tŷ bwyta arbennig

Dw i newydd ddarllen post gan hogyn o Fenis am ei ymweliad â Japan y llynedd. Daeth ar draws tŷ bwyta yng nghanol Tokyo sydd yn arbenigo yn y bwyd Fenisaidd. Cafodd ei gyfareddu gan flas dilys seigiau ei fam wlad. Datryswyd y dirgelwch wedi siarad â’r perchennog drwy gwsmer arall sydd yn medru Saesneg. Roedd y perchennog yn byw yn Fenis am flynyddoedd yn dysgu coginio Fenesiaidd mewn un o’r tai bwyta o fri. Gobeithio y ca’ i gyfle i brofi’r blas pan a’ i i Tokyo y tro nesaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffyrdd eraill

Cerddais o gwmpas yr ysgol uwchradd y bore ‘ma eto tra oedd fy mab yn rhedeg. Es i at yr ardal roeddwn i a’r teulu’n arfer byw am dri mis cyn symud i’r tŷ presennol. Roedd yn fwll ond digon pleserus yn y cysgodion. Dwedodd brawd y gŵr fod o’n gwerthfawrogi cymaint o wyrddni wrth weld y llun a bostiais ar Face Book. Mae o’n byw yn Las Vegas yng nghanol anialwch a medrai tymheredd godi hyd at 108F/42C weithiau. Mae’n sych serch hynny, nid fel Oklahoma lle medrech chi deimlo’r lleithder yn yr awyr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn gymraeg hefyd

Fe wnes i’r un fath yn Gymraeg; roeddwn i’n chwylio am erthyglau diddorol gan deipio ar Google, “teithio yn yr Eidal/Ffrainc” a dod o hyd i lyfr gan O.M. Edwards o’r enw Teithio’r Cyfandir o’r Bala i Geneva. Tro yn yr Eidal Tro yn Llydaw. Dim ond £4 ydy o ond penderfynais beidio â’i brynu oherwydd y tâl post – £7.90 i America. Yna, des i ar draws gwefan i blant sydd yn llawn o erthyglau diddorol, sef Gweiddi. Darllenais i erthygl am y twnnel rhwng Dover a Calais ac am y Cymro a gynlluniodd twnnel ei hun ar yr un lle a dechrau ei godi ddiwedd 19ed ganrif. Rhaid darllen yr erthygl i wybod beth wedi digwydd i’w brosiect. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffeindio erthyglau

Yn aml iawn nad oes gen i ddigon o bethau i ddarllen i ymarfer fy Eidaleg. Dw i ddim eisiau dim byd diflas. Rhaid bod y pwnc yn ddiddorol er mwyn i mi ddal ati ddarllen. Pan na fedra’ i ffeindio newyddion diddorol ar dudalen il Gazettino, bydda i’n tei… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ar y bryn

Mae’r gŵr yn Japan ar hyn o bryd am fusnes. Galwodd heibio i Kobe ar ei ffordd lle roedden ni’n arfer byw ynddo am bum mlynedd. Wedi gweld y ffrindiau annwyl yno, aeth hefyd i’r fynwent lle mae llwch fy nhad yn gorffwys ym medd yr eglwys. Mae’r fynwent ar y bryn wedi’i hamgylchynu gan goed trwchus. Mae gan y bedd olwg siriol yn cymharu â’r lleill o’i gwmpas. Argraffwyd arno fo, “yn y nefoedd y mae ein dinasyddiaeth ni.” Parhau i ddarllen

fel y moroedd: at gyfeiriad arall

Es i â fy mab ifancaf i’r ysgol y bore ‘ma am 6:30 iddo redeg efo’r tîm cross country, a mynd am dro tra oeddwn i’n aros amdano fo. At gyfeiriad gwahanol es i’r tro hwn. Es i’r De a throi i’r dde. Downing Street, un o’r prif strydoedd prysur yn y dref ydy hon, ond mae hi’n rhedeg yng nghanol ardal breswyl tuag at y gorllewin. Roedd y stryd yn ddistaw ac yn lân efo coed enfawr ar y ddwy ochr. Doedd neb yn symud ar yr adeg honno. Cerddais yn hamddenol heb wrando ar fy iPod er mwyn clywed sŵn y natur. Roeddwn i’n gobeithio troi i’r chwith i barhau fy ngherdded, ond aeth y ffwrdd i ben yn sydyn.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: baner

Gyrrodd fy merch hynaf lun a dynnodd gan ei ffôn yn Norman, Oklahoma. Mae’n anodd gweld y peth bach ar y car yn y llun – baner Gymru ydy hi! Pwy? Pam? Sut ar y ddaear? Roedd gen i gynifer o gwestiynau, ond doedd dim modd i gael atebion. Pe bai hi efo’r Heddlu fel mae hi’n gwneud yn aml, byddai hi fod wedi medru stopio’r car efo’r faner a gofyn y gyrrwr! Am siom. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mwy o law

Roeddwn i’n meddwl bod y tymor glaw yn Oklahoma wedi drosodd, ond pa mor anghywir roeddwn i. Dechreuodd hi fwrw glaw’n drwm eto a bydd hi am bara am ddyddiau nesaf. Er gwaethaf y tywydd, roedd rhaid i mi fynd i siopa’r bore ‘ma. Aeth fy merch efo fi i gael torri ei gwallt. Roeddwn i’n wlyb socian wrth gerdded ar faes parcio Walmart ond roedd hi’n sych braf oherwydd ei bod hi’n gwisgo côt law a brynodd yn Llundain!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: archebu pizza ar lein

Roedd siop Pizza Hut ar gau am fisoedd wedi cael difrod rhannol gan dân. Maen nhw newydd ailagor a dyma archebu pizza ar gyfer penblwydd fy mab ifancaf. Roeddwn i’n arfer eu ffonio nhw, ond y tro ‘ma penderfynais ddefnyddio’r dechnoleg newydd, hynny ydy archebais pizza ar lein. Roedd yn hwyl! Roedd fel gêm “crëwch eich pizza.” Es i’r siop ar yr amser dewisais, a gweld peth tebyg i fwrdd amserlen gorsaf trên. Roedd y pizza’n barod. Des â nhw adref a’u mwynhau efo’r teulu. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: penblwydd arall

Cafodd fy mab ifancaf ei eni ddydd ar ôl penblwydd America, yn Oklahoma, yn y tŷ hwn, yn fy ystafell wely, rhwng y gwely a’r gist ddroriau gyda chymorth dwy fydwraig. Mae o newydd droi’n 16 oed. Mae o’n ifancaf yn y teulu ond y talaf (6″2 neu 189 cm.) Dathlon ni ei benblwydd heddiw efo cacen a wnes i (roedd hi’n flasus iawn er fy mod i’n dweud fy hun) dilynwyd gan dwrnamaint Speed. Y fo a enillodd wrth dderbyn gwobr ariannol ($5.) Dan ni’n mynd i archebu pizza gan Pizza Hut i swper heno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: 4 gorffennaf

Penblwydd hapus i America. Bydded i’w phobl droi’n ôl at Dduw sydd wedi ei bendithio ac at  egwyddor y tadau dewr a osododd y sylfaen ar y genedl o fri hon. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: melon dŵr

Cafodd fy merch (ac mae hi’n dal i gael) sioc ddiwylliannol gwrthdro wedi dod adref o Brydain. Y peth cyntaf a’i tharo hi oedd y gwres a deimlodd hi chwap ar ôl disgyn yr awyren yn Houston, Texas;  roedd hi’n sylwi ar unwaith bod y dŵr yn blasu’n wahanol; cafodd hi sioc i weld bod ei ffrindiau’n gofyn cwestiynau personol i weinydd mewn tŷ bwyta. Y peth roedd hi’n edrych ymlaen at wneud yma (ar wahân i weld y teulu a’i ffrindiau) oedd bwyta melon dŵr i ginio 4 Gorffennaf. Es i siopa’r bore ‘ma ond anghofio prynu un. Rhaid gofyn i’r gŵr fynd i’r siop agos heno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: french press

Mae fy merch hynaf wrth ei bodd efo French Press. Mae hi’n mynnu mai’r coffi a gafodd ei baratoi ynddo ydy’r gorau. Roeddwn i’n chwilfrydyg ond dw i ddim yn hoffi teclyn sydd angen gormod o gadw a chynnal (fel Keurig!) A dyma greu French Press fy hun heb brynu dim byd. Yr unig beth sydd angen ydy llwy de. Ar ôl i’r dŵr poeth wedi mynd drwy’r hidlo, gwthiwch y coffi i lawr efo llwy er mwyn gwasgu’r holl hylif yn y gwpan dan yr hidlo. Dyna ni! Roedd fy café ou lait yn blasu’n hynod o dda’r bore ‘ma. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae hi’n ôl

Mae fy merch newydd ddod adref yn ddiogel wedi treulio mwy na phum mis ym Mhrydain. Roedd yn rhyfedd ei gweld hi’n dod allan o’i hystafell y bore ‘ma! Mae gynnon ni gymaint i adrodd efo’n gilydd. Rhaid ei wneud o fesul dipyn. Ces i ddarn o gacen gri ef… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pack 1

Dw i newydd brynu Pack 1 Français Authentique! Roeddwn i’n dysgu Ffrangeg ers blwyddyn ac wedi defnyddio’r we a CDau amrywiol. Roedd pob un ohonyn nhw’n gymorth i mi, ond rhaid dweud mai gwefan Johan sydd yn fwyaf effeithiol. Mae o’n dweud mai ar gyfer rhai sydd yn deall Ffrangeg heb fedru ei siarad eto ydy ei gyrsiau. Dw i’n credu’n siŵr bod y cwrs yn berffaith i mi. Ces i gip ar y cynnwys; mae yna lawer o awdio a thrawsgrifiadau sydd yn swnio’n ddiddorol. Edrycha’ i ymlaen at y dyddiau nesaf! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: colled i un, elw i’r llall

Clywais y newyddion trist y bore ‘ma byddai Petr Cech yn gadael Chelsea a symud i Arsenal, ond wedi darllen ei lythyr at ei gefnogwyr, dw i a fy mab ifanc sydd yn hoff iawn o Chelsea a’r gôl-geidwad ardderchog hwnnw, yn deall pam ei fod o wedi gwneud y penderfyniad. Gobeithio bydd o’n cael cyfle i chwarae cymaint ag y myn a defnyddio ei sgil medrus yn y tîm newydd. Fe fydd yn anodd i fy mab weld y gêm nesaf rhwng y ddau dîm. Bydda i’n cefnogi Petr Cech yn bersonol a gobeithio y bydd o’n blocio pob ergyd Chelsea! Yna byddan nhw’n gweld eu colled a chamgymeriad. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: darganfyddiad

Mae technoleg newydd yn dod ata i’n araf iawn. Dechreuais ddefnyddio hen iPhone fy ngŵr fisoedd yn ôl wedi iddo brynu un newydd. Dw i’n ei ddefnyddio ond fel ffôn syml a chamera’r rhan fwyaf o’r amser heb ddeall pob defnydd y teclyn bach hwn. Felly roeddwn i wrth fy modd yn dod ar draws ar ddamwain y modd i osod ar y sgrin fach unrhyw lun oddi wrth yr albwm. Dyma ddewis un ar unwaith – un o gannoedd a dynnais yn Fenis! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: clwt o laswellt

Mae fy mab ifancaf sydd yn torri’r lawnt erbyn hyn. Wrth iddo ddechrau’r prynhawn ‘ma, gofynnais iddo adael clwt o feillion ar gongl yr iard. Ar gyfer y cwningod ydy o. Maen nhw’n dod a mynd drwy’r amser; efallai bod nhw’n gorfod symud o gwmpas o iard … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hen oen ac un newydd

Prynodd fy merch ifancaf oen bach meddal efo rhuban gwyrdd yn Iwerddon. Mae ganddi un arall a gafodd yn anrheg flynyddoedd yn ôl. Enwodd o’n Lamby-Lamb a dydy hi erioed eisiau ei daflu fo ac fe wnaeth gân a stori amdano fo sydd yn aros yn y teulu hyd yma. Rŵan mae gan Lamby-Lamb heriwr! Dw i ddim yn meddwl fod o’n rhy hapus. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diod, pysgodyn, gwenwyn

boisson, poisson, poison – maen nhw’n ofnadwy o debyg i’w gilydd yn Ffrangeg. Byddai’n hawdd i ddysgwyr eu cymysgu nhw a chreu comedi o flaen y Ffrancwyr. Dw i’n mwynhau dysgu Ffrangeg beth bynnag. Dw i ddim yn darllen llyfrau gramadeg rŵan ond gwrando ar CD, awdio ar You Tube ayyb yn ceisio trochi fy ymennydd yn Ffrangeg dealladwy, a dw i’n ceisio dweud rhywbeth efo CD Paul Noble bellach. Y cam nesaf bydd defnyddio cwrs cyntaf Johan. Edrycha’ i ymlaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: penblwydd fy merch yn japan

Penblwydd fy ail ferch ydy hi heddiw. Gan ei bod hi mor brysur yn ei gwaith, doedd ganddi amser i wneud dim arbennig ond prynu sushi a darn o gacen mewn siop a’u bwyta yn ei fflat ar ôl mynd adref am 9 o’r gloch. (Mae’r sushi‘n edrych yn flasus iawn yn annhebyg i rai sydd ar gael yma.) Cawson ni sgwrs sydyn drwy Skype y bore ‘ma. Dw i’n hapus clywed bod hi’n fodlon efo’i swydd a’r cydweithwyr heb sôn am ei fflat dwt, ac yn anad dim y ffaith ei bod hi’n cael byw a gweithio yn Japan. Bydd ei thad yn ymweld â hi mewn wythnosau a gobeithio bydda innau’n cael ei gweld hi cyn hir yn Japan. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod cyntaf

Heddiw ydy’r diwrnod cyntaf o waith i fy mab ifancaf 15 oed; dechreuodd o weithio’n rhan amser yn y siop hufen iâ lle mae fy mhlant i gyd ac eithrio fy merch hynaf yn gweithio, un ar ôl y llall dros flynyddoedd. Rhaid dweud mai’r siop a helpodd y plant i fynd i’r brifysgol, ac i’r Iwerddon yn achos fy merch ifancaf. Mae hi’n cyflogi nifer o ddisgyblion yr ysgol uwchradd leol ac weithiau mae’n edrych fel pe bai hi’n cael ei rhedeg ganddyn nhw! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sul y tadau hapus

Cafodd fy ngŵr negeseuon ar gyfer Sul y Tadau gan ein plant ni yn Japan, Iwerddon, Floria a Texas. Diolchodd un o’r merched i’w thad am ei dysgu (drwy ei esiampl) sut i fwyta’n economaidd yn ystod siwrneiau! Creodd y mab ifancaf, yr unig blentyn sydd cartref, neges unigryw. (Efallai fod o wedi cael y syniad gan fy ngwaith an-fuddigol.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llun mewn ffrâm

Cawson ni sgwrs efo fy nwy ferch yn Iwerddon drwy Skype. Wrth i ni ddefnyddio iPad fy ngŵr, roedd y merched ar y sgrin yn edrych fel llun bach mewn ffrâm. Maen nhw’n aros efo ffrindiau teuluol a chael amser anhygoel o braf. Dwedodd fy merch ifancaf y byddai hi’n byw yno pe bai’n bosib. Yn anffodus bydd hi’n gorfod dod adref ddydd Mawrth. Bydd ei chwaer ar ei hôl wedi treulio rhyw wythnos yn Lloegr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: canlyniad y gystadleuaeth

Enillais i ddim. Roeddwn i’n meddwl bod fy un i braidd yn dda, ac eto dw i’n gweld yr enillwyr wedi gwneud llawer gwell. Dw i’n sylwi rŵan mai cynnwys pobl yn y llun yn help mawr. Doeddwn i ddim eisiau ymddangos yn y llun a dweud y gwir! O wel, mae’r suspense wedi drosodd. Dw i’n hoffi’r llun a gafodd yr ail wobr. Roedd gan y dyn syniad diddorol. Argraffodd y geiriau ar y crysau-T, heb Photoshop, “Dw i’n hoffi Français Authentique!” “….Me too!” Dyma fy un i. Ofynnais i ddim cymorth fy mab! :) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: o iwerddon

Mae fy nwy ferch yn dal i gael amser hyfryd yn Iwerddon. Un diwrnod roedden nhw wrth eu boddau’n marchogaeth am bum awr. Heddiw aethon nhw i Belfast yn ymweld ag amgueddfa Titanic. Cawson nhw wahoddiad yr un pryd gan Roger ai deulu yno i aros efo nhw dros y penwythnos. Astudiodd fy ngŵr a Roger ym Mhrifysgol Indiana yr un cyfnod; mae gwraig Roger yn dod o Abertawe. Roedd fy nhrydedd ferch yn fabi fach pan oedden ni yno. Mae’n anhygoel byddan nhw’n gweld ei gilydd ar ôl cynifer o flynyddoedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fideos patricia

Des i ar draws cyfres arall o fideos Ffrangeg ar You Tube. Patricia ydy’r tiwtor sydd yn siarad  yn Ffrangeg yr unig (yn araf) am bynciau amrywiol o’r gramadeg, ynganiad, ymadroddion, diwylliant, cynghorion defnyddiol a mwy. Maen nhw’n dda iawn. Dw i wedi gweld sawl fideo a bwriadu gweld y gweddill i gyd. Roeddwn i’n sylwi bod hi’n siarad efo’i dannedd ar gau’n aml. Gwelais ddynes Ffrengig arall yn gwneud yr un peth. Efallai mai tafodiaith neu debyg ydy hynny. Un peth arall roeddwn i’n ei sylwi – llyfr mawr am erddi Japaneaidd ar y silff tu ôl iddi. :) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerdded

Fel arfer bydda i’n gorfod cerdded yn yr un gymdogaeth; mae’n dipyn o her mynd allan ohoni hi oherwydd y traffig ceir a dw i ddim yn hoffi gyrru i le arall er mwyn cerdded. Roedd hi’n braf y bore ‘ma felly pan ges i gyfle i gerdded o gwmpas tir yr ysgol uwchradd yn ddistaw bach tra oeddwn i’n aros am fy mab a oedd yn rhedeg efo’r tîm cross country. Roedd hi’n gymylog, ddim yn boeth a welais neb ar wahân i’r tîm. Dw i eisiau cerdded ar ffyrdd gwahanol y  tro nesaf tra bydda i’n aros. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhy anodd

“Dewisais ddeg llun ar gyfer y gystadleuaeth. Rŵan dylwn i ddewis pedwar enillydd. Mae’n anodd. Gadewch i mi feddwl nes y penwythnos yma,” meddai Johan o Français Authentique. Roeddwn i’n disgwyl gweld y canlyniad yn ddiamynedd y penwythnos diwethaf, ond rhaid aros ychydig mwy. Yn y cyfamser dw i’n gwrando ar ei awdio a gwneud ymarferion efo CD Paul Noble. (Dw i ar y 9fed ar hyn o bryd.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: torri ewinedd

Wrth i’w chwiorydd fwynhau eu gwyliau yn Iwerddon, ar fy mab ifancaf mae’r ddyletswydd i ofalu am y ddau fochyn cwta. Mae o’n gwneud y gwaith yn ffyddlon ond mae un peth rhy anodd iddo ei wneud sef torri eu hewinedd. Roedd o wrthi’n hir ddoe efo fy nghymorth. Gosodon ni un ar raced tenis hyd yn oed yn ôl syniad ar You Tube, ond na, roedd rhaid i ni roi’r gorau iddi. Penderfynon ni aros nes i fy merch ifancaf ddod adref yr wythnos nesaf.  Parhau i ddarllen