Archives: Emma Reese

fel y moroedd : twtio coed

Tra oedd y criw o ddynion torri coed a thocio canghennau’r cymdogion, gofynnodd y gŵr iddyn nhw weithio droston ni hefyd. Dyma nhw’n dechrau ar yr unwaith. Torron nhw’r ddwy goeden a thwtio’r gweddill. Mae’n hiard ni’n edrych yn hynod o dwt bellach. By… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : logiau rhadd ac am ddim

Torrodd dau deulu cyfagos eu coed yn eu hiard nhw yn gadael pentyrrau o ddarnau o geirios a hackberry – coed gwych ar gyfer llosgi. Dwedon nhw wrthon ni fydden ni’n rhydd eu cael nhw. Ac felly roedd y gŵr yn eu cludon nhw am oriau ddoe. Heddiw mae o wr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg fach

Dw i’n dal i fwynhau bwydo’r gwiwerod a’r adar. Y bore ‘ma, fe welais gnau hicori ar reilen y dec cefn. Efallai bod Yoni wedi ei adael i mi er mwyn diolch i mi am yr hadau! Mae gen i anifeiliaid anwes ‘hawdd’ nad oes rhaid i mi ofalu amdanyn nhw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cariad diffuant

Dyma waith diweddar gan fy merch a gomisiynwyd gan ddynes o dras Iddewig yn Llundain. (A dweud y gwir, mae gan y ddynes dai dros y byd.) Ffrind fy merch a wneud y ffrâm â llaw; gŵr fy merch a osododd y golau o gwmpas y llun. Mae’r cleient wrth ei bodd,… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cwis 5

Gorffennais gwis 5 ar gyfer y cwrs daearyddiaeth Feiblaidd y bore ‘ma. Ces i 92.5%, y sgôr uchaf hyd yma! Roedd y wers ynglŷn â 12 llwyth Israel. Roeddwn i’n rhyw feddwl y gofynnir pa lwyth a gafodd pa dir, ac felly roeddwn i’n dysgu’r map yn ddwys. Ro… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llwy garu

Darllenais y newyddion am gwmni Cadwyn a chafodd cannoedd o archebion dros nos wedi i raglen CBS cael ei ddarlledu ddoe. Mae gen i lwy garu hefyd! Dim gan gariad cefais honno fodd bynnag ond gan siop elusen yng Nghaernarfon flynyddoedd yn ôl. Roeddwn i… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tawelu babi

Aeth y gŵr i Texas i ymweld â’n mab hynaf ni a’i deulu. Dyma’r tro cyntaf iddo weld ein hwyres ni sydd yn dri mis oed bellach. Roedd hi braidd yn ffyslyd a chrio ar un adeg. Dyma ei thaid yn defnyddio ei brofiad a sgil a ddysgodd tra oedden ni’n magu c… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yoni

Mae gwiwer yn dychwelyd bob dydd i fwyta hadau ar y dec cefn. Penderfynais roi enw iddo fo (er nad ydw i’n sicr mai gwryw ydy hwnnw.) Yoni dw i’n ei alw fo. Bydda i’n galw ei enw, a chanu cân pryd bynnag gosoda’ i hadau. Gobeithio y bydd Yoni’n dysgu’r… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : jwda

Dyma erthygl arall gwych gan One for Israel. Roeddwn innau hefyd yn meddwl yn aml pam ddewisodd Duw Jwda fel llinell Meseia yn hytrach na Josef. Wedi’r cwbl mai dyn ffyddlon dros ben oedd Josef, a gweithredodd Jwda’n gywilyddus yn ei henaint. Wrth gwrs… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 1917

Mae gan One for Israel gynifer o erthyglau gwych. Dw i’n darllen un bob bore. Heddiw darllenais un am y digwyddiad hanesyddol yn Jerwsalem yn 1917, am sut “rhyddhaodd” General Allenby Jerwsalem rhag y Twrciaid heb arf. Hanes anhygoel, cyffroes ydy o. W… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hadau blodau haul

Wedi clywed hanes Dinah, gwiwer mae fy merch hynaf yn ei bwydo ers wythnosau, ces i fy ysbrydoli i brynu hadau blodau haul i fwydo’r gwiwerod yn fy iard. Gosodais lond llaw ar reilen y dec cefn; roeddwn i’n rhoi cip arnyn nhw o dro i dro. Yna, gwelais … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ewch amdani, nikki!

Rhaid bod Nikki Haley, ein llysgennad i’r Cenhedloedd Unedig yn gwneud ei gwaith yn arbennig o dda. Pam? Oherwydd bod Saeb Erekat, swyddog PA wedi dweud wrthi am gau ei cheg. Mae hi wedi bod yn beirniadu’n hallt y Cenhedloedd Unedig am fod yn rhagrithi… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diwrnod draenog

Chwe wythnos o aeaf a fydd arnon ni yn ôl Phil a welodd ei gysgod. Cafodd y draenog druan ei ddeffro i gyhoeddi’r rhagolygon i’r bobl a gasglodd yn Punxsutawney, Pennsilvania ddoe. Roedden ni’n cael tywydd braidd yn gynnes yn y dyddiau diwethaf, ond ma… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : jyngl magnolia 2

A dyma ongl wahanol o furluniau fy merch. Maen nhw’n wynebu’r cyntedd a chreu awyrgylch arbennig fel pe baech chi mewn jyngl. Dywedodd hi fod y teulu’n hapus dros ben efo ei gwaith. Gobeithio y bydd y bobl a bydd yn ymweld â’r teulu eisiau un iddyn nhw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : jyngl magnolia

Dyma furlun newydd gan fy merch hynaf. Mae hi newydd ei orffen ar gyfer cartref newydd yn Oklahoma City. Jyngl Magnolia ydy’r teitl, ac mae un arall cymaint ag hwn ar draws y cyntedd. Syniad gwych a newydd yn fy nhyb i. Gobeithio byddan nhw’n plesio’r … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : noson lawen

Gwrandawais efo’r gŵr ar araith yr Arlywydd Trump neithiwr yn eiddgar. Roedd yn barti enfawr hapus! Cyflawnwyd cynifer o bethau pwysig dan ei arweinyddiaeth ar gyfer bobl America mewn blwyddyn. Mae bywydau’r bobl wedi gwella, ac mae ysbryd cadarnhaol a… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : chef john

Dw i ddim yn gweld fideo coginio yn Saesneg yn aml oherwydd fy mod i eisiau dysgu ieithoedd eraill ac ennill gwybodaeth ar yr un pryd. Des i ar draws fideos Chef John, fodd bynnag a dw i wrth fy modd efo fo! I gychwyn, mae ganddo lais anhygoel o braf; … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sganiwr

Mae’r gŵr newydd brynu sganiwr sydd yn medru sganio sleidiau, lluniau a negatifau. Mae o’n gweithio’n hynod o dda a throi’n ein hen luniau gwerthfawr ni sydd yn prysur ddirywio i ffurf electronig. Dyma un o’r lluniau, sef llun ohonof i yn gwisgo kimono… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cofio

Diwrnod Cofio’r HolocostDywedir “byth eto,” ond mae’n ymddangos nad ydy’r byd wedi dysgu gwersi; mae gwrth-semitiaeth ar y cynnydd eto, mewn ffurf uniongyrchol neu gael ei guddio fel gwrth-Israel. Rhaid cofio beth ddwedodd Duw, “Bendithiaf y rhai sy’n … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : salmau 121

Roedd yn edrych yn anobeithiol pan ddechreuais ddysgu Salmau 121 (mewn ffurf cân) yn Hebraeg ar gof wythnosau’n ôl. Mae’r geiriau’n hynod o debyg i’w gilydd fel roeddwn i’n cael fy nrysu’n ofnadwy. Ces i fy nhemtio i feddwl byddai’n amhosib ei ddysgu. … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yr ail gwis

Dw i newydd orffen yr ail gwis ar gwrs daearyddiaeth Feiblaidd. Ces i 75%. Doeddwn i ddim yn nerfus y tro ‘ma, ac yn medru ateb cwestiynau (a dyfalu rhai atebion) yn llonyddwch. Hynod o anodd ydy’r cwrs, ond mae o’n fy ngwthio i weithio’n galed. Yn y c… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : coffi da

Prynais goffi Black Rifle – Just Black i fi, Inert (heb gaffein) i’r gŵr a Freedom Blend i ffrind yn anrheg. Dw i newydd wneud y paned cyntaf – blasus iawn, ysgafn heb fod yn sur. Mae’r cwmni’n cael ei redeg gan gyn milwyr, ac eith rhan o’r elw i helpu… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ym mhrif ddinas israel

Wedi ymweliad llwyddiannus, gadawodd yr Is Lywydd Pence Israel. Wrth glywed ei gariad mawr a chefnogaeth ddidwyll tuag at Israel a’i bobl yn ei annerch yn Knesset, roeddwn i’n teimlo’n hapus dros ben. Da iawn fo yn ail adrodd y cyhoeddiad hanesyddol, s… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dim ond yn japan

Dydy hi ddim yn bwrw eira’n aml yn ardal Tokyo fel arfer er bod hi’n bwrw llawer yn y gogledd ac ar ochr Môr Japan. Cafodd y drafnidiaeth ei effeithio’n arw  felly pan welodd Tokyo 20 centimedr o eira ddoe. Ceisiodd y bobl fynd adref yn gynnar, a … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : un flwyddyn

Yr union flwyddyn yn ôl, newidiodd yr Unol Daleithiau eu cyfeiriad. Yn ystod y flwyddyn mae’r Arlywydd Trump wedi cyflawni cymaint o bethau dros ei wlad a’i bobl er gwaethaf pawb a phopeth. Mae America’n gryfach yn economaidd ac yn filwrol; mae llai o … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : murlun yn y tir sanctaidd

Mae fy merch hynaf yn dal i gynhyrchu celf gan gynnwys murluniau. Rŵan mae hi wrthi’n paentio un mewn cartref preifat yn Oklahoma City. Cafodd newyddion gwych yn ddiweddar; cafodd hi ei gofyn i ymuno ag Artists4Israel i baentio murlun yn Isra… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cystadleuaeth

Roedd yn gystadleuaeth fywiog. 11 a enillodd yn y diwedd fodd bynnag. Newy York Times a ddaeth i’r brig, ond CNN a enillodd bedair sedd. Mae pob un ohonyn nhw’n haeddu Gwobrau Newyddion Ffug 2017! Er gwaethaf pawb a phopeth, mae’r Arlywydd Trump yn dal… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cwis cyntaf

Roedd llyfrau cwrs daearyddiaeth Beibl yn hwyr cyrraedd. Dw i newydd orffen y cwis ar lein cyntaf. Yn anffodus doedd y map ddim yn gweithio, a methais ateb pum cwestiwn allan o chwech. Ces i 50% ar y cyfan fodd bynnag sydd yn syndod mawr i mi. Mae’r ll… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dydy neb yn medru ei stopio

Roedd hi’n 7F / -14C y bore ‘ma. Es i am dro fel arfer fodd bynnag. Dw i’n credu’n siŵr mai’r bore oerach oedd o yn y gaeaf ‘ma. Aeth y gŵr i gae saethu er gwaethaf yr oerfel. Bydd o’n aros am oriau wrth gynhesu ei hun yn y car o bryd i’w gilydd. Mae o… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : brigau

Mae’r oerfel wedi dod yn ôl yn ffyrnig fel bod y llosgwr logiau wrthi’n galed. Dan ni wedi llosgi pentwr o logiau yn y mis diwethaf. Weithiau maen nhw’n cael eu llosgi i lawr bron dros nos, ac felly rhaid casglu digon o frigau er mwyn achub marwor yn y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tŷ wag o newydd

Mae fy merch ifancaf newydd adael am y brifysgol yn Missouri wedi treulio mis o wyliau. Cafodd amser braf yn ymlacio, darlunio, gwnïo, gwau, ayyb. Rŵan mae tymor newydd a phrysur yn ei disgwyl. Tra oedd hi adref, daeth i wirioni ar Krav Maga a ddysgir … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : oer eto

Wedi hoe fach, mae’r tywydd oer wedi dod yn ôl. Gollyngodd y tymheredd o 59F(15C) i 15F(-9.5C) dros nos. Roeddwn i’n cadw’r tân bach yn y llosgwr logiau yn ystod yr hoe ar gyfer y tywydd oer disgwyliedig. Pan godais y bore ‘ma, fodd bynnag, roedd y tân… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dod adref yn jerwsalem

Mae Jane o Jerwsalem newydd ddychwelyd “adref” ym mhrif ddinas Israel wedi cael tair wythnos o wyliau yn Nenmarc efo’i theulu. Mae’n amlwg bod yr hoe fach wedi gwneud cymaint o les iddi. Mae hi’n benderfynol byth i fod yn llais ar gyfer Israel a’i fend… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : coffi twrcaidd

Mae gen i chwant coffi Twrcaidd arna i heddiw a dyma chwilio am y modd gorau i’w wneud. Mae yna nifer o fideos ar You Tube, ac mae rhai’n mynd yn erbyn i’r lleill. Dewisais un gan ddynes Arabaidd. (Rhaid bod ei modd yn well.) Does gen i ddim sosban ben… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y mae amser i bob peth

Dechreuodd fy ŵyr fwydo ei hun efo llwyau, a dyma fo’n actio fel Bwystfil yn ffilm Disney. Roedd o’n cael cymaint o hwyl fel gwagiodd y bowlen ar ei ben yn y diwedd! Mae ei mam yn teimlo’n drist weithiau wrth weld ei babi’n tyfu’n rhy gyflym.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diwedd y gwyliau

Mae fy mab ifancaf yn mynd yn ôl at y brifysgol heddiw wedi tair wythnos o wyliau. (Bydd ei chwaer yn dechrau’n hwyrach.) Roedd o’n medru ymlacio a chysgu’n ddigon ar ôl astudio a gweithio’n galed. Er mwyn “dathlu” dechrau tymor newydd, ymunodd ei dad … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ateb gan oren

Ces i ateb gan Oren Mellul, hyfforddwr Krav Maga yn Israel! Dw i a’r gŵr yn gwylio ei fideo bob dydd ers misoedd, ac mae’r ddau blentyn adref am wyliau’n ymuno â ni rŵan. Wrth weld iddyn nhw ymarfer y symudiadau, tynnais lun ohonyn nhw, a’i yrru at Ore… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mezuzah

Ces i mezuzah yn anrheg Nadolig gan fy merch. Doeddwn i ddim yn gwybod amdano fo, a dyma googlo i ffeindio beth ydy beth. Mae yna bentwr o reolau o’i gwmpas, ond gan nad ydw i’n Iddewig, gosodais i fo ar  ffrâm drws blaen fel atgof bendith Duw, he… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : blwyddyn newydd

Mae’n anodd cofio mai Dydd Calan ydy hi heddiw oherwydd bod popeth yn ddistaw (ac eithrio’r firecrackers yng nghanol nos) a dw i ar fy mhen fy hun gartref rŵan. Treuliodd fy nwy ferch ganjitsu (Dydd Calan) efo’u nain yn y cartref henoed. Prynon nhw fwy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : go oer

Mae’r aer oer arnon ni ers wythnos, a bydd yn para am sbel yn ôl rhagolygon y tywydd. Does dim eira na rhew, ond mae’n oer dros ben! Dw i’n wir ddiolchgar am ein llosgwr logiau ni sydd yn cynhesu’r tŷ’n braf. Mae’r gŵr newydd adael i fynychu priodas yn… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yr anrheg orau

Ymwelodd fy nwy ferch yn Japan â’u nain yr wythnos ‘ma, a rhoi anrheg Nadolig iddi, sef calendr efo lluniau’r teulu arno fo. Fel gweler, roedd hi’n hapus dros ben! Dw i’n sicr bod hi’n edrych ar bob tudalen llawer gwaith bob dydd, a’i ddangos i’r holl … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwin o Israel

Dw i newydd brynu dwsin o win coch a gynhyrchwyd yn Israel drwy Kosherwine ar lein. Roedd y cludiant yn rhad ac am ddim! Mae yna amrywiaeth o win oddi ar winllannoedd gwahanol. Dechreuais ar Ben Ami Cabernet Saurignon. Mae o tipyn bach yn sych i mi, on… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : daearyddiaeth feiblaidd

Dw i newydd gofrestri ar gwrs i ddysgu daearyddiaeth Feiblaidd ar lein. Cynigir gan Goleg Beibl Israel, mae’r cwrs yma’n dysgu’r ddaearyddiaeth sydd yn gysylltiedig â’r Beibl rhwng Abraham ac Iesu. Maen o’n edrych yn hynod o ddiddorol. Dw i’n sicr y by… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : penwythnos

Roeddwn i’n treulio’r penwythnos diwethaf yn nhŷ fy merch hynaf yn Norman efo rhan o’r teulu. Aethon ni i wasanaeth Saboth, i siopa, i dŷ bwyta, o gystal â dathlu penblwydd fy merch a chyfnewid anrhegion. O’r diwedd ces i gyfle i roi’r tlws crog a arch… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : nadolig llawen

Canys bachgen a aned i ni,mab a roed i ni,a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd.Fe’i gelwir, “Cynghorwr rhyfeddol,Cawr o ryfelwr,Tad bythol,Tywysog heddychlon. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg nadolig

Mae’r bil gostyngiad trethi newydd gael ei gymeradwyo am y tro olaf cyn i’r Arlywydd ei arwyddo er gwaethaf pawb a phopeth – 3.2 triliwn o ddoleri. Bydd o’n chwali drwg-enwog mandad Obamacare i unigolion hefyd. Eisoes cyhoeddodd nifer o fusnesau mawr f… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : wythfed noson

Roeddwn i’n bwriadu postio llun o fy nghanhwyllbren efo llawn canhwyllau ar gyfer y noson olaf, ond yn ei le, dyma lun o Nikki Haley (diolch i AP,) yr unig lewes ffyrnig ymysg y llu o lwfrgi yn y Cenhedloedd Unedig, yn rhoi feto ar y penderfyniad arfae… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : seithfed noson

“Diolch i chi, Llysgennad Haley. Siaradasoch chi fel Macabi. Cyneuasoch chi gannwyll o wirionedd, a chwalu tywyllwch. Un a drechodd y llu. Gwirionedd a drechodd celwyddau. Diolch i chi Arlywydd Trump.” – Prif Weinidog Israel, wedi i’r Unol Daleithiau f… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : chweched noson

Prynodd fy merch hynaf hanukiah hefyd a dechrau cynnau’r canhwyllau’r wythnos diwethaf. Mae’n wych cyfnewid lluniau bob noson. Cafodd Reuben, ei chi ei gyfareddu gan y golau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pumed noson

Cynnodd y ddau blentyn y canhwyllau neithiwr. Dw i newydd glywed bod Jane o Jerwsalem wedi cyrraedd adref yn Denmarc yn ddiogel. Gadawodd yr awyren dair awr cyn y streic fawr ym Maes Awyr Ben Gurion y bore ‘ma. Mae hi’n aros efo’i theulu am dair wythno… Parhau i ddarllen