Archives: Emma Reese

fel y moroedd : dyletswydd y byd call

Heddiw roeddwn i’n meddwl ysgrifennu am siocled a wnaed yn Oklahoma, nes i mi weld fy mlog diweddaraf isod. Mae wyneb y llofrudd yn gwenu’n braf ar wely ysbyty Israel, wedi cael triniaeth radd uchaf yn fy nghythruddo cymaint fel na fedra i. Dylai’r holl fyd call gondemnio dim ond y dyn hwnnw, ond yr holl arweinwyr sydd yn dysgu eu pobl mai sanctaidd ydy trais a llofruddiaeth anfad, a’u hannog nhw i gyflawni troseddau erchyll. Fe gadwa’ i’r llun hwnnw er mwyn cofnodi erchylltra’r trosedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwallgofrwydd

Roedd neges frys Jane o Jerwsalem yn fy nisgwyl pan agorais yr e-bost y bore ‘ma – am y llofruddiaeth erchyll gan Arabaidd ifanc sydd yn ddig wrth y synwyryddion metel. Drywanodd o dri o Iddewon i farwolaeth yn eu cartref tra oedden nhw’n dathlu Saboth. Cafodd o’i saethu gan filwr, a’i gludo i’r ysbyty ISRAELAIDD i gael triniaeth. Bydd o’n cael ei yrru at garchar ar ôl iddo fod yn ddigon gwell. Yna, bydd o’n dechrau ennill cyflog gwych gan Awdurdod Palestinaidd am lofruddio Iddewon!

y llun: y llofrudd wedi cael triniaeth ddyngarol yn yr ysbyty Israelaidd Parhau i ddarllen

fel y moroedd : jane wedi’i bygwth

Yn sgil terfysgoedd dros synwyryddion metel ar gatiau Temple Mount, cafodd fideo Jane o Jerwsalem ei bostio ar wefan Hamas a’i weld gan 370,000 o bobl. Fel canlyniad, cafodd hi filoedd o fygythiadau marwolaeth gan Fwslemiaid candryll. Dim ond dweud y gwir mae hi ers blynyddoedd, ond rŵan mae hi’n gorfod bod yn ofalus iawn. Does ganddi ofn fodd bynnag; mae hi’n dal ati ddweud y gwir a sefyll efo Israel. Mae yna gannoedd o filoedd o gefnogwyr sydd wrthi’n gweddïo drosti hi. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : te dagrau

Dyma sawl deigryn ychwanegol at de Mr. Tylluan:Siglen dydy neb yn siglo arno fooherwydd bod y plant i gyd wedi tyfu a gadael cartref Parhau i ddarllen

fel y moroedd : siwrnai boeth

Des i adref neithiwr wedi siwrnai sydyn i Texas. Y gŵr a yrrodd yr holl ffordd (270 milltir) ac yn ôl efo’n mab ni fel llywiwr wrth ei ochr. Ar ôl gweld ein mab hynaf a’i deulu sydd yn byw cyfagos, roedd rhaid i mi fynd i Dallas i nôl fy mhasbort newydd. Roedd y siwrnai hir yn her ei hun, ond ar ben hynny, torrodd A/C ein car ni yng ngwres Texas! Prynon ni boteli dwr i’w rhewi a chist iâ i’w cadw. Roeddwn i’n teimlo pe baswn i’n eistedd mewn popty am bum awr a hanner hyd yn oed efo’r poteli oer. 

y llun: y gist iâ efo baner Texas Parhau i ddarllen

fel y moroedd : nyth wag

Mae fy mab ifancaf ar restr aros College of the Ozarks ers misoedd. Mae yna gynifer o ymgeision yn gobeithio mynd i’r brifysgol fach wych honno. Cafodd o alwad ffôn ddoe gan y brifysgol; cynigir lle dros y tymor nesaf a fydd yn dechrau mewn mis! Mae o a’r teulu (a finnau wrth gwrs) wrth ein bodd! Na fydd rhaid iddo fynd i’r brifysgol leol; dylai fo adael y gwaith rhan amser a gychwynnodd ond wythnosau’n ôl. Mae ei chwaer yn astudio yno’n barod, sydd yn help mawr. Bydd gen i a’r gŵr nyth wag go iawn.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : erchylltra

Unwaith eto – cafodd plismyn Israelaidd eu llofruddio, wrth Borth Lew’r Temple Mount yn Jerwsalem hyd yn oed. Roedd y tri llofrudd, a gafodd eu saethu gan blismon arall, yn gwenu yn y selffi’r noson gynt yn dweud y byddai eu gwen yn felysach y bore wed… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : joshua in the holy land

Wedi mwynhau’n fawr Joshua gan Joseph Girzone, penderfynais ddarllen nofel arall yn y gyfres, sef Joshua in the Holy Land, a dw i newydd ei gorffen. Roedd yn hwyl “teithio” Israel gyda Joshua, ond rhaid cyfaddef fy mod i’n cael fy siomi. Yn gyntaf, roedd yr awdur yn credu mai da yw dyn yn y bôn, sydd yn wrthwyneb i beth mae’r Beibl yn ei dweud. Yn ail, doedd o ddim yn gwybod am y problemau yn Israel yn dda. Sgrifennodd Girzone nofelau eraill, ond dw i ddim yn bwriadu eu darllen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gajoen

Cafodd fy merch gyfle i giniawa efo ffrindiau yn y tŷ bwyta / gwesty yn Tokyo roedd ei nain yn gweithio cyn yr Ail Ryfel Fyd. Gajoen ydy’r enw, ac mae o’n dal i fwrw ymlaen wedi’i adnewyddu’n hyfryd. Mae gan fy mam atgof annwyl amdano, a dw i wedi clywed yr hanes yn aml dros y blynyddoedd.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fy hoff fwyd

Iogwrt efo banana a phethau iachus ydy un o fy hoff fwydydd. Dyma’r cynhwysion:iogwrt plaen braster llawn (Cas gen i iogwrt heb fraster.)powdr cocopowdr proteinsinamonbananaalmoncnau Ffrengigpowdr had llinMae hyn yn hynod o flasus a llawn o b… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y cwrs cyntaf

Mae’r gŵr ar fin ymddeol o’r brifysgol. Mae o’n gwybod beth fydd o eisiau ei wneud ar ôl ymddeol – trwsio’r tŷ a gwella’r iard. Bydd o hefyd eisiau dal ati ei ddiddordeb, sef defnyddio ac amddiffyn yr Ail Welliant i Gyfansoddiad yr Unol Daleithiau. Mae o newydd gael y drwydded fel hyfforddwr concealed carry, a chynnal y cwrs cyntaf yn ein heglwys ni. Dyma’r cyfranogwr yn derbyn y dystysgrif. (Roedd yna ond un y tro ‘ma!) Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gair o ddiolch

Mae fy mab ifancaf wrthi’n gweithio’n rhan amser i Braum’s, y siop hufen ia boblogaidd yn y dref. Wrth iddo lanhau’r byrddau a gwagio’r biniau sbwriel, gwelodd o heddwas wrth y til. Aeth ato i ddweud yr hyn a oedd o bob amser eisiau ei ddweud ond methu… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : you tube

Dw i newydd danysgrifio i sianel You Tube fy mab hynaf er mwyn gweld ei fideo ar y cyfrifiadur yn lle ar fy ffôn. Mae o’n ffilmio ei fabi o dro i dro ar gyfer y teulu sydd yn byw o bell. Mae’n braf cael gweld fy ŵyr sydd yn prysur dyfu. Dyma olwg sydd yn fy nisgwyl yn aml ar dudalen You Tube yn ddiweddar. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diwedd hapus

O’r diwedd cyrhaeddodd Kagemasa tŷ Lior. Roedd rhaid talu’r doll wedi’r cwbl. Mae ganddyn nhw system gymhleth draw fan ‘na! Postiodd Lior lun efo sylw clên: dw i newydd dderbyn y paentiad samurai gan juuri. Ti’n anhygoel!!! Diolch. Gobeithio bydd Kagemasa’n rhoi ysbrydoliaeth iddo a’i deulu.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : boaz ac iachin

Mae yna 14 o goed yn ein hiard ni. Maen nhw’n goed tal gan gynnwys sawl derwen nobl. Er bod nhw’n ffynhonnell alergedd yn y gwanwyn a chreu gwaith cribinio bob hydref, mae ganddyn nhw olwg urddasol heb os. Mae’r gŵr newydd enwi’r ddwy wrth ochr y tŷ – Boaz a Iachin yn ôl dwy golofn Teml Solomon. Boaz ydy’r goeden ar y chwith ac Iachin ar y dde. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y faner

Ysgydwodd y tai a’r ddaear wrth i’r miloedd o’r peli magnel ffrwydro am oriau. Doedd dim byd i’r cyfreithiwr ifanc i’w wneud ar long y gelyn ond sefyll ar y dec a sbïo ar lannau ei wlad. Yr unig ffynhonnell golau drwy’r nos i weld y faner oedd llacharedd coch y rocedi a’r bomiau wrth iddyn nhw ymrwygo’r awyr tywyll. Wrth i niwl y bore glirio, roedd Francis Scott Key yn medru gweld y faner enfawr efo streipiau llydan a sêr llachar arni hi’n chwifio dros dir y rhyddion a chartref y dewrion.

Pen-blwydd Hapus i America! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : antur kagemasa

Aeth siwrnai Kagemase heb broblem nes iddo gyrraedd tollau Tel Aviv. Rhaid talu’r doll. Ffoniodd fy merch y swyddfa i ffeindio beth ydy beth. (Roedd yn gyffro i gyd ffonio Israel am y tro cyntaf!) Er mai anrheg ydy Kagemasa, gofynnwyd y doll oherwydd bod fy merch wedi ei yswirio am $700. Cysylltodd hi â Lior. Ffeindiodd o eu bod nhw eisiau llythyr gan fy merch yn dweud mai anrheg ydy Kagemasa. Fe wnaethpwyd. Cludwyd i’r tŷ ond doedd neb yno. Mae o’n ôl at y swyddfa bost nes i Lior fynd i’w nôl. Hanes hir a chymhleth, ond mae fy merch wrth ei bodd gyda antur Kagemasa! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : joshua

Dw i newydd orffen “Joshua” gan Joseph Girzone. Joshua ydy’r prif gymeriad a ddaeth i dref wledig America. Dyn diymhongar a chariadus – mae o’n ymddangos yn nabod Duw’n bersonol, ond dydy neb yn gwybod pwy ydy o. Mae nifer o’r trigolion yn ei garu ond … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwlad pwyl

Cyn iddo fynychu uwchgynhadledd G20 yn Hamburg, bydd yr Arlywydd Trump yn ymweld â Gwlad Pwyl ar 5 Gorffennaf (pen-blwydd fy mab ifancaf) a 6. Bydd o’n annerch yn Sgwâr Krasinski lle mae cofeb dros Wrthryfel Warsaw ynddo. Mae llywodraeth (gobeithio’r bobl hefyd) Wlad Pwyl wrth ei bodd tra bod Undeb Ewropeaidd ynghyd â’r prif gyfryngau a’r Chwith yn teimlo’n anesmwyth. Go dda, Arlywydd Trump! Rhaid cefnogi gwledydd Dwyrain Ewrop sydd yn sefyll yn ddewr yn erbyn bygythiad UE. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : nid oes duw fel tydi

Des i at weddi Solomon wrth ddarllen yr Hen Destament. Roedd o’n cydnabod o newydd nad oes neb yn debyg i Dduw Israel:

“O Arglwydd Dduw Israel, nid oes Duw fel tydi yn y nef uwchben nac ar ddaear lawr,” 
1 Brenhinoedd 8:23

Dyma weddi hyfryd dw i eisiau ei dysgu yn Hebraeg. Mae yna wefan gyfleus yn Hebraeg a Saesneg yn ochr yn ochr efo awdio hyd yn oed. Dw i wrthi ers ddoe.


    יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֵין-כָּמוֹךָ אֱלֹהִים, בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל, וְעַל-הָאָרֶץ מִתָּחַת        
   Parhau i ddarllen

fel y moroedd : d’urban

Ces i fy atgoffa o Alain Delon gan ddigwyddiad bach diweddaraf. Roedd o’n hynod o boblogaidd yn Japan ers y ffilm enwog, Plein Soleil (Llawn o Haul.) Ymddangosodd mewn nifer o hysbysebion hefyd. Un eiconig oedd D’Urban. Roeddwn i’n arfer ceis… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : peidiwch â rhoi’r gorau iddi

Wedi clywed y cloch, es i agor y drws a ffeindio dyn yn ei 70au yn sefyll efo taflen Tystion Jehovah. Dw i byth yn dadlau efo’r rhain, ac felly ces i’r daflen efo diolch. Wrth gau’r drws, clywais y dyn yn gofyn o le dw i’n dod yn wreiddiol. Yna, dwedodd ei fod o yn Japan am 18 mis efo Marine Corps. Cawson ni sgwrs sydyn wedyn. Roeddwn i’n ofnadwy o drist bod dyn oedrannus a hawddgar yn credu yn y cwlt a gweithio’n galed drosto fo. Mae o mor agos at y gwirionedd ac eto mor bell. Gosodais y daflen ar y bwrdd o flaen fy nesg fel cofia’ i amdano fo a gweddïo drosto fo. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gweddïwch dros trump

O’r diwedd rhoddodd Llys Goruchaf sêl bendith ar y gwaharddiad teithio arfaethedig. Cymerodd cyhyd, ond buddugoliaeth enfawr o blaid pobl America. Mae’r Arlywydd Trump yn prysur wireddu ei addewidion ymgyrch. Fe allai fo wneud mwy o ddaioni oni bai am ymyrraeth y Democratiaid.

y llun: crys-T newydd fy mab ifancaf  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : un sydd gan y synnwyr cyffredin

Yn y byd lle mae Newyddion Ffug yn ceisio twyllo a chamarwain y cyhoedd, mae’n dangos mai’r wasg tabloid sydd gan y synnwyr cyffredin. Dw i’n sylwi ers i Mr. Trump wedi cael ei ethol yn Arlywydd America bod papur newydd tabloid, sydd yn arbenigo mewn h… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ar ei ffordd

Gadawodd Kagemasa Oklahoma City. Ces i’r rhif tracio gan fy merch, ac felly fydda i’n medru gwybod lle mae’r hogyn nes iddo gyrraedd tŷ Lior Raz yn Israel. Cafodd fy merch ofnadwy o drafferth yn y swyddfa bost leol, (dw i’n siŵr nad ydy pawb yn gyrru cynfas pren i Israel bob dydd!) ond mae o ar ei ffordd bellach. Gobeithio y bydd o’n cyrraedd y cyrchfan yn ddiogel. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : siwrnai kagemasa

Mae Kagemasa ar fin dechrau siwrnai i Israel. Paentiodd fy merch bortread o’r samurai ifanc dewr wedi cael ei chyfareddi gan ei hanes. Pan roedd hi yn Efrog Newydd, cyfarfod gwnaeth â Lior Raz o Faruda a ddangosodd ddiddordeb mawr yn ei brynu. Mae popeth wedi cael ei drefnu ar gyfer y cludiant, a dyma Kagemasa yn barod i hedfan i dŷ Lior. Mae Fauda 2 newydd ddechrau cael ei ffilmio yn Israel gyda llaw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pen-blwydd priodas

Pen-blwydd priodas fy merch a’i gŵr ydy hi heddiw. Maen nhw’n priodi ers naw mlynedd yn hapus. Mae busnes fy mab yng nghyfraith wedi datblygu’n llwyddiannus, ac mae fy merch yn dal i greu celf wych. Bydd hi’n paentio murlun arall yn Nhalaith Florida yn fuan, yna yn Las Vegas a hyd yn oed yn Israel! Bydda i’n postio amdanyn nhw nes ymlaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : byr byr

Cafodd stori fer fy merch (yn Saesneg) ei derbyn gan gylchgrawn llenyddol lleol. Byr iawn iawn ydy hi. Gorau po fyrraf, meddai.

Siwrnai drên: neu sut collodd Ana ei sgarff rad o’r Eidal, ei hoff ysgrifbin efo inc glas, y dderbynneb efo enw’r gweinydd ynghyd ag enwau ei hoff siop hufen ia a’i hoff fand jazz arni hi, ei ambarél periwinkle, a’i chalon.

Trodd hi,
rhy hwyr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : baner

Gosododd y gŵr faner fach ar y bwrdd o fy mlaen. Baner Israel – roeddwn i’n meddwl prynu un ers i mi ddechrau cefnogi’r wlad honno’n angerddol. Gofynnais iddo lle gafodd hi. Prynu drwy Amazon wnaeth, ac yn ddistaw bach i fy mhlesio! Mae hi wedi sicrhau lle ar y silff ben tân bellach. Gobeithio wir y ca’ i ffeindio’r faner arall ar goll (rywle yn y tŷ) a gawson ni yn Japan gan gerddor o Israel amser maith yn ôl, ond hanes arall ydy hwnnw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : esgidiau cowboi

Clywodd hi sŵn esgidiau cowboi ar lawr caled yr ysbyty yn Jerwsalem. Aeth y dieithryn yn syth at Jane; gafaelodd o yn ei llaw a dweud, “Jerwsalem Jane, gadwch i mi ddiolch i chi am beth dach chi’n ei wneud dros fy mhobl a fy ngwlad. Dach chi’n anhygoel, a pheidiwch â meddwl nad oes neb yn sylwi beth dach chi’n ei wneud.” Cawson nhw sgwrs wych tra oedd o’n diolch iddi drwy’r amser. Efallai bod Duw Israel wedi gyrru angel ati hi er mwyn codi ei chalon. Pwy a ŵyr? Parhau i ddarllen

fel y moroedd: shakshuka eto

Fe wnes Shakshuka unwaith eto, yn ôl rysáit Dr. Shakshuka yn Tel Aviv, Israel y tro yma. Defnyddiais domatos a sardîn mewn tuniau, a phigoglys. Roedd yn flasus iawn! Rhaid coginio’r saws yn hirach i’w dewhau cyn ychwanegu wyau y tro nesaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dyrchafiad

Mae fy mab hynaf newydd gyhoeddi bod ei wraig yn disgwyl babi arall. Merch mae hi’n ei disgwyl. A dweud y gwir, roedd mam y wraig yn credu’n siŵr mai merch ydy’r babi cyn i’r meddyg ddweud wrthyn nhw. Roedd hi eisoes yn ei galw’r babi yn Ruth. Cafodd fy ŵyr ei ddyrchafu’n “frawd mawr.” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pen-blwydd arlywydd trump

Pen-blwydd hapus i’r Arlywydd Trump! Roeddwn i’n edrych ymlaen at ysgrifennu post am ei ben-blwydd, ond newidiodd popeth yn sydyn pan saethwyd gwleidydd ynghyd â thri arall ar gae pêl-fas yn Nhalaith Virginia. Gofynnodd y troseddwr a oedd Gweriniaethwyr ar y cae cyn iddo saethu. Pwy a ŵyr nad oedd o’n cynllunio’r erchyllter hwnnw er mwyn dinistrio dathliadau’r diwrnod. Clywais fod y pedwar a gafodd ei anafu mewn cyflwr sefydlog.

y diweddaraf ar gyflwr y cyngreswr a saethwyd: cafodd ei gludo i uned gofal dwys. Mae o angen mwy o lawdriniaethau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : well iddyn nhw ddarllen eu torah

Trist ydy’r gair. Sgrifennodd 1,800 o rabiniaid yn America lythyr at Brif Weinidog Israel – maen nhw’n gofyn i Israel am stopio “meddiannu” y tir a enillodd Israel yn ôl wedi’r Rhyfel Chwe Diwrnod, a chreu gwladwriaeth Palestina fel byddai’r ddwy wlad yn medru byw’n ochr yn ochr yn heddychlon. Duw a roddodd y tir i’r Iddewon yn dweud byddai’r tir yn perthyn iddyn nhw am byth. Iorddonen roedd yn meddiannu tir Israel cyn y rhyfel, nid y Palestiniaid. Doedden nhw ddim yn bodoli fel “pobl” hyd at y 60au. Arabiaid o amryw wledydd oedden nhw. Mae’n well i’r rabiniaid ddarllen eu Torah ynghyd â’r hanes modern. Yna, sut maen nhw’n disgwyl i Israel fyw’n ochr yn ochr yn heddychlon gyda’r rhai sydd eisiau i’r Iddewon i gyd farw? Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tra fod o’n aros

Mae fy mab ifancaf yn gobeithio cael ei dderbyn gan College of Ozarks yn dilyn olion traed ei chwaer. Tra fod o’n aros, mae o’n gweithio’n rhan amser i ennill pres ar gyfer y dyfodol. Ar wahân i weithio mewn siop hufen iâ, mae o’n cael ei gyflogi gan gymdogion o bryd i’w gilydd. Roedd o wrthi’n torri’r lawnt a chwythu’r dail oddi wrth do cymydog ddeuddydd yn ôl. (Gwelais fo oddi ar ffenestr fy nhŷ!) Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bore da

Gadawais y tŷ am 5:55 y bore ‘ma i fynd am dro; roedd hi eisoes yn hanner olau; neb o gwmpas ond adar sydd wrthi’n canu. Cyrhaeddais ben y llethr tuag at y dwyrain; dacw Fenws yn yr awyr. Troais. Dyma’r lleuad lawn yn fy nghyfarch. Bore da. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dim diolch I rwsiaid, comey, hillary

Fedra i ddim dioddef clywed rhagor o Rwsiaid, Comey, a “pham collais i’r etholiad arlywyddol” gan Hillary Clinton. Mae’r prif gyfryngau’n anwybyddu’r cynifer o bethau mae’r Arlywydd Trump wedi eisoes eu cyflawni –  crëwyd 1,000,000 swyddi newydd; gostyngwyd nifer y mewnfudwyr anghyfreithlon 75 y cant; roddodd ysbrydoliaeth i Saudi Arabia a’r Aifft i daclo terfysgwyr yn ffyrnig, a llawer mwy. Peidiwch â’i rwystro rhag iddo wneud America yn odidog unwaith eto. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: at y wal

Y Wal, wrth gwrs. Aeth Nikki Haley at y Wal yn Jerwsalem i weddïo, nid yn y llecyn arbennig wedi’i baratoi ar ei chyfer hi, ond ymysg y gwragedd eraill, (druan o’r staff diogelwch cudd!) Cafodd hi ei diolch gan nifer o’r gwragedd yno am ei safiad cryf yn y Cenhedloedd Unedig ym mhlaid Israel. Pob bendith i Nikki! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fedra i ddim dioddef bwlis

Mae Nikki Haley, Llysgennad America i Genhedloedd Unedig newydd gyrraedd Israel, wedi ceryddu Cyngor Hawliau Dynol yn Genefa am ei rhagfarn yn erbyn Israel. Does ryfedd iddi gael croeso hynod o gynnes gan Arlywydd a Phrif Weinidog Israel. Canmolodd y p… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y ddynes

Wedi treulio pythefnos gwych yn Efrog Newydd, daeth fy merch a’i gŵr adref yn Oklahoma neithiwr. Cawson nhw gyfle i weld y ddynes a baentiodd hi ar gyfer tŷ bwyta ym maes awyr Newark. Clywodd cwsmer y sgwrs rhyngddi hi a’r weinyddes am y murlun, ac eisiau tynnu lluniau.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: codi bawd

Ar ôl llu o gwestiynau ynglŷn y “sgandal” o gwmpas Rwsia a Mr. Trump a ofynnwyd gan Megyn Kelly yn y cyfweliad arbennig, dwedodd Putin, “i mi mae hyn yn anhygoel. Dych chi’n creu cynnwrf allan o ddim byd, a’i droi’n arf ryfel yn erbyn yr arlywydd cyfredol. Pobl greadigol dych chi. Da iawn. Rhaid bod eich bywydau’n ddiflas acw.” Da iawn, Mr. Putin. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mordaith arbennig

Mae fy merch hynaf a’i gŵr wrth eu bodd yn Efrog Newydd. Cawson nhw fordaith arbennig ar gwch heddlu’r ddinas, diolch i’r sarsiant mae hi’n ei nabod, a gweld y golygfeydd hyfryd ar hyd Afon Hudson gan gynnwys Cerflun o Ryddid a’r man glanio ar gyfer hofrennydd yr Arglwydd Trump. Hwylion nhw dan y ddwy bont, sef Manhattan a Brooklyn. Mae Gorymdaith Ddathlu Israel yn cael ei drefnu yfory yno; gobeithio y cân nhw gyfle i’w gweld. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: addewid arall

Cyflawnodd yr Arlywydd Trump ei addewid ymgyrch arall, sef tynnu America allan o Gytundeb Hinsawdd Paris. Mae o’n cael ei farnu’n hallt gan nifer o wledydd a’r rhyddfrydwyr yn America fel disgwyliwyd, ond mae o’n benderfynol.
“Mae’n amser i ni ddod allan o Gytundeb Paris, a symud ymlaen gydag un newydd a fydd yn amddiffyn yr amgylchedd, ein cwmnïau, ein dinasyddion ac ein gwlad,” meddai. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siom

Arwyddodd yr Arlywydd Trump heddiw’r waiver ynglŷn symud Llysgenhadaeth America i Jerwsalem. Bydd y llysgenhadaeth yn aros yn Tel-Aviv am chwe mis arall. Ces i fy siom wrth gwrs fel y nifer mawr o’r bobl eraill. Roedden ni’n gobeithio na fyddai fo’n ei arwyddo. Mae o’n dal i fwriadu symud y llysgenhadaeth i Jerwsalem fodd bynnag. Yn ôl Tŷ Gwyn, “nid hyn yn gwestiwn o symud neu beidio, ond pryd.” Roedd rhaid i’r Arlywydd a’r Prif Weinidog Netanyahu siarad am y pwnc yn bersonol yn Israel yn ddiweddar. Dw i’n dal yn obeithiol. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: nid hummus yn unig

Er mwyn boicotio Israel yn drylwyr –
yn gyntaf, taflwch allan y cyfrifiaduron, ffonau symudol, teclyn gemau cyfrifiadur; peidiwch â gweld fideo ar alw; peidiwch â phrynu cynnyrch o dramor; peidiwch â defnyddio nifer o  feddygaeth hanfodol… oherwydd bod y rhan fwyaf ohonyn nhw’n cael eu dyfeisio, cynhyrchi neu gynllunio un ffordd neu’r llall gan wyddonwyr, cwmnïau neu lywodraeth Israel. Mae’r rhestr yn para’n hir. Wir, mae’n hynod o anodd boicotio Israel os byddwch chi eisiau ei wneud yn gydwybodol. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: jane ar silff

Roeddwn i wrthi’n rhoi trefn ar gwpwrdd dillad a dod ar draws y paentiad a baentiodd fy merch hynaf yn 2002 (pan oedd hi’n 18 oed) – portread o Jane Austen. Roeddwn i’n arfer gwirioni ar ei nofelau ar yr adeg honno, a rhoddodd fy merch y paentiad yn an… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: memorial day

Diolch i’r dewr a roddodd eu bywydau i roi rhyddid i ni.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hoopoe

Wedi profiad cyffrous a gafodd hi ar ddechrau ei phythefnos yn Efrog Newydd, mae bywyd fy merch a’i gŵr wedi setlo. Mae yna siopau o bob math gerllaw, ac mae hi’n mwynhau cerdded o gwmpas efo’r ci. (Mae ei gŵr yn sâl yn anffodus.) Cafodd hi ysbrydoliaeth gelfyddydol gan Afal Mawr a’r cyfarfod efo Lior Raz fel dechreuodd baentiad sydd yn cynnwys aderyn cenedlaethol Israel, sef Hoopoe. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: breuddwyd merch

Ymwelodd yr Arlywydd Trump a Mrs.Trump â merch sydd yn dioddef o ganser yn Israel tra oedden nhw yno ond 27 awr. Breuddwyd y ferch oedd cyfarfod Mr. Trump, a chafodd o ei wireddu. Byddai hyn wedi fod yn newyddion mawr pe bai arlywydd arall wedi ymweld â hi, ond anwybyddodd y prif gyfryngau hyn i gyd; dim syndod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyfarfod doron

Aeth fy merch a’i gŵr i Efrog Newydd i warchod ci eu ffrind am bythefnos. Maen nhw’n cael mynd o gwmpas y ddinas hefyd. Pwy wnaethon nhw gyfarfod ar stryd yn Manhattan ond Lior Raz, cynhyrchydd a phrif gymeriad Fauda, rhaglen boblogaidd Israelaidd! Y fo ydy ei hoff actor! Mae hi gyffro i gyd a sgrifennodd hi lyfr ata i’n disgrifio’r hanes. Mae Lior wedi gweld celf fy merch o’r blaen gan gynnwys ei bortread a baentiodd hi, a’i hoffi; penderfynwyd byddai ei phaentiad o samurai yn cael ei anfon at ei dŷ yn Israel. Cafodd fy merch ei tharo yn yr holl hanes, pa mor gwrtais a diymhongar ydy Lior er ei fod o’n ddyn amlwg tra ei bod hi’n neb. Parhau i ddarllen