Archives: Emma Reese

fel y moroedd: cerdyn priodas

Fe wnes i gerdyn i ffrind sydd yn priodi’r wythnos nesaf. Americanes glên a dewr ydy hi. Mae hi’n helpu’r ffermwyr yn Honduras a gweithio’n galed efo nhw ers blynyddoedd. Roedd hi’n cyfarfod hogyn lleol neis, mab gweinidog, ac maen nhw’n priodi yn Kansas o le mae hi’n dod. Byddan nhw’n byw yn America am sbel cyn mynd yn ôl i Honduras. Dw i’n dymuno pob bendith arnyn nhw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: coffi gwych

Doeddwn i ddim yn gwybod bod yn hollol bosib paratoi paned o goffi gwych heb declyn arbennig – tywalltwch dŵr poeth ar ben coffi mewn pot o unrhyw fath; arhoswch am funudau; tywalltwch yr hylif mewn cwpan drwy hidlydd. Dyna i gyd. Peidiwch ag yfed y gwaddod ar waelod y cwpan; golchwch yr wyneb efo fo ar gyfer croen llyfn.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y moment

Mae yna foment perffaith weithiau. Bydd o’n cael ei golli os na weithredwch chi ar unwaith. Fe welais un – yr olwg hon pan roddais gip tu allan o’r ffenestr y bore ‘ma. Dyma gael gafael yn fy iPhone a mynd allan i dynnu llun ohono fo. Roeddwn i’n gwybo… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i swper

Roedd yn saig hynod o flasus – cyw, reis, llysiau a wnaed yn yr un badell. Roedd blas lemon yn arbennig o dda. Roedd y teulu wrth ei fodd. A dweud y gwir, does dim sôn am y llysiau (nionyn, garlleg, pupur coch, pys) yn y rysáit, ond roeddwn i’n siŵr bydden nhw’n dda efo’r cyw. Oedden! Y peth gorau oedd bod popeth wedi cael ei goginio yn yr un badell. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bedydd

Cafodd tair eu bedyddio yn ein heglwys ni heddiw – un ferch ifanc a dwy ddynes ganol oed. Wedi clywed tystiolaethau sydyn diffuant ganddyn nhw, aeth pawb tu allan i fod yn bresennol yn y ddefod bwysig i’r Cristnogion, a rhannu eu llawenydd. Roedd yn sy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen afal gan peiriant bara

Doeddwn i erioed wedi defnyddio’n peiriant bara ni ond i wneud bara burum tan yn ddiweddar. Roeddwn i’n gwybod fod o’n medru gwneud pethau eraill ond doeddwn i ddim eisiau trafferthu. Penderfynais grasu bara zucchini ddyddiau’n ôl fodd bynnag, ac roedd o’n flasus iawn a hynod o syml heb gynhesu’r tŷ yn y tywydd cynnes. Heddiw fe wnes i gacen afal. Mae o’n dda iawn hefyd. Dw i eisiau gwneud jam yn y peiriant gwych y tro nesaf. (Mae o’n medru gwneud llawer o bethau a dweud y gwir!) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y dillad golch enwocaf yn y byd

Postiwyd y dillad golch enwocaf yn y byd unwaith eto, gan BluOscar, yn y nos y tro hwn. Tynnais innau lun ohonyn nhw dair blynedd yn ôl. (Gweler y chwith.) A dweud y gwir, roedden nhw’n chwifio mor urddasol fel na fedrwn i beidio. Rhaid bod y trigolion yno’n ofalus beth i hongian ar y lein gan fod pawb eisiau tynnu lluniau o’u dillad golch! Maen nhw’n eu gadael nhw yn ystod y nos, mae’n amlwg gyda llaw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llawdriniaeth cataract

Cafodd y gŵr lawdriniaeth gataract (llygad ar y tro.) Aeth popeth yn dda iawn, ac mae o’n medru gweld yn anhygoel o dda. A dweud y gwir, mae o’n medru gweld llawer gwell nag erioed; roedd ganddo fyopia drwg o’r blaen, ond cafodd lensys mewnol newydd sbon efo presgripsiwn delfrydol ar gais (athro optometreg ydy o.) Rŵan mae o’n medru darllen heb sbectol; dim ond sbectol efo presgripsiwn ysgafn ar gyfer golwg dros y pellter bydd angen. Mae’r dechnoleg wedi datblygu’n anhygoel hefyd. Cymerodd y llawdriniaeth ond deg munud yr un. Mae’n rhyfeddol beth sydd yn bosib gwneud.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: wedi storm

Roedd rhybudd storm fawr gan gynnwys tornado neithiwr. Cafodd gêm pêl-droed yr ysgol ei ohirio er bod hi’n heulog drwy’r ddydd. Roedd yn anodd credu y byddai’n bwrw glaw hyd yn oed. Chwap ar ôl i mi fynd i’r gwely, fodd bynnag, cafodd y gŵr neges destun yn rhybuddio am dornado. Dechreuais glywed taranau pell. Yna, ces i fy nychryn gan daran ofnadwy o enfawr. Dechreuodd y storm. Yn ffodus na ddaeth tornado yma. Gwelais ganghennau wedi’u disgyn yma ac acw drwy’r dref ond mae popeth yn ymddangos yn iawn. Disgynnodd y blodau derwen i gyd oherwydd y glaw trwm! Hwrê! (Mae fy iris a rhosod yn iawn!) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhosod

Mae fy “mabi” arall newydd flodeuo – sef y rhosod yng nghefn y tŷ. Wedi cael eu plannu gan berchennog arall, maen nhw’n blodeuo’n ffyddlon bob gwanwyn ynghyd â’r iris a’r lleill. Dw i ddim yn hoffi garddio ac felly dim ond chwynnu gwnaf, ond dw i’n edrych ymlaen at eu gweld nhw bob blwyddyn beth bynnag.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: marathon arall

Cynhaliwyd marathon arall yn ogystal â Marathon Llundain ddoe, sef Marathon Oklahoma City. Er bod y nifer o’r rhedwyr yn llawer llai na Marathon Llundain (tua 25,000,) daeth redwyr o dros 40 talaith a rhai o dramor. Cynhaliwyd y marathon cyntaf yn 2001 er gof ar y 168 o bobl a gafodd eu lladd yn y derfysgaeth yn 1995, ac er mwyn uno’r byd yn obaith. Roedd yna sawl categori ar wahân i farathon llawn. Cymerodd gŵr fy merch hynaf ran yn y ras gyfnewid efo pedwar ffrind eraill. (Y fo rhedodd y rhan hirach, sef 7 milltir.) Gan fod dau ohonyn nhw wedi cerdded, na throdd y tîm y record, ond cafodd pawb fedal yn wobr.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: iris

Roeddwn i’n disgwyl am y blodau ers dyddiau. Dyma nhw, ein iris cyntaf y tymor! Maen nhw fel fy mhlant oherwydd dw i’n gofalu amdanyn nhw’n chwynnu’r gwely blodau bob yn ail ddydd. Mae yna lawer mwy ohonyn nhw eleni. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: babi newydd

Cafodd ffrind orau fy merch fabi neithiwr, pythefnos yn gynt na’r disgwyl – hogan fach ddel a oedd yn pwyso chwe phwys. Mae fy merch a’r ffrind wedi bod yn ffrindiau gorau ers i ni symud yma 19 mlynedd yn ôl. Priododd y ffrind y llynedd a dyma hi yn fam ifanc yn barod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: myffins efo menyn afal

Mae’r menyn afal yn yr oergell yn rhy felys bwyta ar dost, ac felly penderfynais grasu myffins efo fo. Dyma chwilio ar y we a ffeindio rysáit gwych – efo ceirch a heb fraster. Defnyddiais hadau lin yn lle wyau; hanner o siwgr; dim ond pinsiad o halen. Roedd y myffins yn hynod o flasus; galwodd y gŵr nhw’n fyffins gorau dw i erioed wedi’u crasu. :) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lle mae hwn

Dw i’n edrych ymlaen at ddydd Iau’n ddiweddar oherwydd bod BluOscar wedi dechrau postio bob wythnos “lle mae hwn yn Fenis.” Mae o’n postio lluniau o bethau fel pen ffynnon, ddrws, cerflun, ayyb mewn llecyn anhysbys, a gofyn i’w ddarllenwyr ddweud lle m… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pesach

Mae Pesach ar y trothwy. Gwyliais fideo diddorol ar y pwnc – beth allwn ni fod wedi gweld pe bai’r Ymadawiad wedi digwydd y dyddiau hyn. Roedd popeth yn symud mor gyflym fel bod rhaid i mi atal y fideo sawl tro i ddarllen y negeseuon ar y sgrin.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llo

Mae fy merch yn mwynhau ei bywyd yn y brifysgol yn Missouri. Mae hi’n ymweld â’r gwartheg ar y campws o bryd i’w gilydd i anwesu’r lloi. Roedd hi’n fwy na’u hanwesu nhw’r tro hwn; rhoddodd hi ei llaw yng ngheg llo! Gyrrodd hi fideo. Roedd ei llaw yn ei geg am hanner munud! Gofynnais a oedd o’n cnoi ei llaw. Nac oedd; roedd o’n ei sugno, ac roedd ei dafod yn wlyb a lledraidd, meddai. Yna, dechreuodd o ar wallt a chrys merch eraill!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: enw

“Beth wyt ti eisiau i dy ŵyr dy alw di?” ofynnodd fy mab hynaf. Dewisodd ei fam yng-nghyfraith Mimi. Mae o a’i wraig yn disgwyl eu babi cyntaf ym mis Mehefin. Dw i ddim eisiau Baba (Japaneg) oherwydd fod o’n swnio fel “hen wraig.” Nain (Cymraeg); Nonna (Eidaleg); Mamie (Ffrangeg); Oma (Almaeneg) A dweud y gwir, mae Oma yn swnio’n debyg i air Japaneg sydd yn golygu mam fawr neu fam brenin. Dw i’n licio hwn! Ond dwedodd fy merch hynaf ei fod o’n swnio fel enw arweinydd clan rhyfedd. “Dylet ti ddewis Mama (fy enw i’r plant) a dylai’r babi alw ei fam Mommy. Mae Reuben yn dy alw di’n Mama yn barod,” meddai. Ei chi ydy Reuben! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: popeth yn wyrdd

Mae blodau derwen ar eu hanterth rŵan. Mae gynnon ni sawl coeden derwen o gwmpas y tŷ. Bob blwyddyn maen nhw’n taflu’r paill gwyrdd ym mhob man yn lliwio’r waliau, y grisiau tu allan, y canllawiau, y driveway yn wyrdd. Feiddia’ i ddim mynd am dro nes i’r blodau ddisgyn oherwydd yr alergedd. Pan ddylwn i dwtio’r iard am amser byr, dw i’n gwisgo mwgwd a het.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerdyn arbennig

Mae penblwydd fy mam ar y trothwy. Bydd hi’n 94 oed. Er nad ydy hi’n medru cerdded heb boen yn ddiweddar, mae hi’n dda iawn gan ystyried ei hoedran. Mae’n anodd credu bod hi mor hen pan siaradith ar y ffôn. Ces i syniad gwych ar gyfer cerdyn penblwydd. Gobeithio bydd o ei phlesio hi. Dw i’n bwriadu gyrru tusw o flodau yn anrheg iddi eleni. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diogelwch

Roedd rhaid i mi godi fy mab yn yr ysgol y bore ‘ma i fynd â fo i ganolfan gerllaw. Ces i fy synnu o’r newydd i wynebu cynifer o weithdrefn cyn i mi gael ei weld o ar fynedfa’r ysgol. Pan oeddwn i’n hogan ddeg oed, ces i ganiatâd gan yr athro’n hawdd i fynd adref ar fy mhen fy hun pan ddwedais wrtho fo fy mod i’n teimlo’n sâl. Roeddwn i’n cymudo ar y trên hyd yn oed. Mae’r amser wedi newid a dw i’n deall y rheswm.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lili’r dyffryn

Roedd ein Lili’r Dyffryn ni dan haen drwchus o ddail ers yr hydref diwethaf. Pan ddaeth yr amser iddyn nhw ddeffro, roedd yr haen rhy drwchus fel na oedden nhw’n medru mynd drwodd. Roeddwn i’n sylwi beth oedd yn digwydd ddyddiau’n ôl, a dyma fynd ati eu hachub. Pan godais y dail trwm, ffeindiais gynifer o egin bregus bron â mygu! Ceisiais achub cymaint â phosib. Maen nhw’n tyfu ers hynny a dechreuodd ddwyn blodau hardd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: parchment paper

Dydy o ddim yn glynu o gwbl! Roedd yn anhygoel o hawdd paratoi bariau granola wrth ddefnyddio parchment paper yn lle papur cwyr. Doeddwn i ddim yn gwybod y gwahaniaeth a dweud y gwir. Glynodd y papur cwyr at y granola’n ofnadwy pan wnes i bedwar dwsin … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tiwlipau truan

Dw i’n ofni fy mod i wedi lladd y tiwlipau gan roi gormod o goffi iddyn nhw. Does dim golwg ar flodau ar wahân i un cyntaf. Cododd y gŵr “gawell” dros wely’r blodau er mwyn eu hamddiffyn rhag fandaliaeth, ond doedd dim angen. Ceisio rhoi maetholion iddyn nhw, a’u hamddiffyn rhag y gwiwerod roeddwn i. Dysgais wers chwerw (ddim chwarae ar eiriau.) Gobeithio y dônt y flwyddyn nesaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: wedi gorffen

Gorffennodd fy merch ei murlun. Roedd yn anodd iddi baentio’n ddiweddar oherwydd y gwyntoedd cryfion, ond dyma fo! Mae’r perchennog wrth ei fodd, a chafodd hi lawer o gymeradwyaeth gan y bobl a oedd yn gyrru heibio. Gobeithio bydd y murlun yn dwyn mwy … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras 5k

Cynhaliwyd ras 5K a drefnwyd gan Ysgol Optometreg y bore ‘ma. Rhedodd y gŵr a’r mab ifancaf ynghyd â rhyw 30 eraill. Yn anffodus mae’r nifer o redwyr yn lleihau ers i’r ras golli’r cefnogwr cefnog lleol, ond cafodd pawb amser gwych yn y tywydd braf. Enillodd fy mab y fedal. (Dim ond dau arall oedd yn ei gategori.) Fe wnaeth y gŵr yn dda iawn gan ystyried ei oedran! Addawodd o ei fyfyrwyr ymlaen llaw i roi un pwynt yn fonws os curan nhw fo, ac felly roedden nhw’n ymarfer yn galed er gwaethaf eu baich astudio trwm. Pump a’i guro gan gynnwys enillwr y ras ac un fyfyrwraig. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: crempog sydyn

Dw i wrth fy modd yn gwylio fideos coginio yn Eidaleg a Ffrangeg (byth yn Saesneg) er mwyn gwneud dau beth yr un tro. Mae fideos efo’r teitl “une journée dans mon assiette” yn boblogaidd iawn rŵan; mae yna nifer ohonyn nhw gan lawer o bobl. Maen nhw’n dangos beth maen nhw’n ei fwyta i frecwast, cinio a swper. Dw i’n dewis ryseitiau iachus a gyflwynir gan bobl efo acen bleserus, a’u profi’n aml. Daeth chwant crempog arna i’n sydyn wedi gweld merch Ffrengig yn paratoi rhai. Dyma nhw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhwystredigaeth

Dw i’n cofio’n iawn y domen o waith papur, yr ymweliad â’r heddlu, yr ysbyty, y cyfweliad yn llysgenhadaeth America, ayyb roedd rhaid i mi eu gwneud yn Japan i ennill y cerdyn gwyrdd amser maith yn ôl. Yn ddiweddar, cafodd cais gan gwpl o Honduras ei wrthod i ddod i fynychu priodas eu mab sydd yn priodi Americanes. Wrth gwrs mai polisi’r wlad hon ydy hwn, a rhaid ei barchu. Y nhw sydd yn penderfynu wedi’r cwbl. Y peth sydd yn fy ngwylltio ydy tra bod yn ofnadwy o galed i gael caniatâd cyfreithiol i ddod i mewn yn yr Unol Daleithiau, mae’n hawdd dros ben i ddod yn anghyfreithlon. Dim ond croesi’r ffin bydd yn angen, a chewch chi groeso a’r budd-daliadau a dalir i gyd gan drethdalwyr America. Fedr y border patrols ddim yn eu stopio oherwydd bod nhw wedi cael gorchymyn i beidio â’u rhwystro. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ymateb arall

Sgrifennais sylw arall ar dudalen Facebook Elisabetta er mwyn diolch iddi am ei fideos coginio’n iach. Roddwn i’n ceisio coginio cyn iached â phosib o’r blaen, ond dysgais lawer mwy wrth weld ei fideos. Dw i’n defnyddio mwy o ffa a llysiau bellach; mae hadau llin a hadau chia ar y bwrdd bwyta bob amser. Mae’r teulu wedi sylwi’r newid a’i ganmol. Dw i wrth fy modd yn cael ymateb clên ganddi hi’r bore ‘ma. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: nofel newydd

Dw i newydd ddechrau darllen y nofel newydd gan Donna Leon, sef the Waters of Eternal Youth. Mae hi’n sgrifennu un nofel yng nghyfres Commissario Brunetti bob blwyddyn, ac y 25ain ydy hon. Darllenais i nhw i gyd ar wahân i un a oedd yn rhy ddiflas i mi. Er nad ydw i’n cytuno â’r awdures ar nifer o bynciau, dw i’n hoff iawn o Brunetti, ac wrth fy mod yn dilyn ei olion traed wrth iddo gerdded ar lwybrau culion Fenis. Wedi’r cwbl, y fo a sbardunodd fy niddordeb yn y ddinas honno. Yn y nofel gyntaf, roedd Brunetti’n arfer gadael neges at ei wraig ar eu ffôn cartref. Mae’r dechnoleg wedi datblygi ychydig ers hynny!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: maidd

Dw i ddim yn prynu enwyn mwyach er mwyn crasu cacen ayyb. Pan fydd angen, bydda i’n defnyddio maidd iogwrt sydd yn cronni mewn carton. Mae o’n gweithio’n dda iawn. Heb y maidd, mae’r gweddill o’r iogwrt (cyflawn) yn troi’n drwchus braf fel iogwrt Groeg… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bisgedi iachus

Yn sydyn roedd chwant bisgedi arna i, ond doeddwn i ddim eisiau rhai efo blawd/siwgr gwyn a llawer o fenyn. Dyma chwilio am rysáit dda ar y we, ond darodd dim byd deuddeg. Ac felly penderfynais wneud efo fy rysáit i – tipyn o hwn a thipyn o hwnnw. Dyma nhw! Bisgedi holl iachus efo ceirch, blawd cyflawn, siwgr brown, resins, hadau llin, thipyn o fenyn/olew cnau coco. Maen nhw’n debyg i fyffins yn hytrach na bisgedi oherwydd fy mod i wedi ychwanegu llwyaid o lefrith neu ddwy i wneud y toes yn ddigon llaith. Maen nhw’n flasus beth bynnag. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dewin

Mae gan fy merch hynaf brosiect newydd, sef murlun ar wal garej ffrind iddi. Auto Wizard ydy enw’r siop, ac felly dewin mae hi wrthi’n ei baentio ers deuddydd. Cafodd y perchennog nifer o alwadau ffôn yn barod gan y trigolion sydd yn canmol y murlun. Mae o’n ardderchog yn fy nhyb i hefyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: asalea

Mae’n hasalea ni at ei anterth rŵan. Mae’n disgleirio yn yr heulwen. Dw i ddim yn hoffi garddio ond roeddwn i’n trio gofalu amdano fo gan dorri canghennau diangen yma ac acw, a rhoi dŵr a choffi o bryd i’w gilydd. Mae’r llwyn yn fwy na’r llynedd, dw i’n meddwl. Braf gweld canlyniad fy ngofal. Roeddwn i ar fyn rhoi rhagor o goffi iddo, ond darllenais ar ddamwain ddylech chi beidio â gwneud hynny tra bod yna flodau. Trwch blewyn! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: macaroni and cheese

Mae gan fy merch alergedd llefrith er bod hi’n medru bwyta caws heb broblem. Roeddwn i’n arfer paratoi macaroni and cheese gan ddefnyddio llefrith arbennig iddi ond mae o’n llawer drytach na un cyffredin. Dyma ddyfeisio dull gwych i goginio popeth yn y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: o gymru

Mae busnes tatŵ fy merch hynaf yn ffynnu. Mae hi’n cael archebion gan gwsmeriaid o dramor yn aml. Bob tro daw un o’r Eidal neu Ffrainc neu wledydd “egsotig,” mae hi’n dangos y cyfeiriad i mi (yn breifat wrth gwrs.) Ddoe am y tro cyntaf, cafodd archebu gan ferch o Gymru. Dyma awgrymu bydd hi’n ychwanegu nodyn sydd yn dweud, “diolch yn fawr” yn Gymraeg. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: smwddio

Dw i newydd orffen smwddio tri chrys newydd y gŵr. Cymerodd hanner awr yr un! Mae’n anodd iddo ffeindio crysau sydd yn ei ffitio (ac yn rhesymol wrth gwrs.) Mae o wedi darganfod siop dda yn Tusla, a dyma iddo brynu pedwar. Maen nhw’n grysau hyfryd a rhesymol. Yr unig broblem (i mi) ydy bod nhw i gyd yn gotwm cant y cant. Mae hyn yn golygu bydd angen smwddio ar ôl pob golchi os dw i ddim eisiau eu gyrru nhw at siop olchi dillad. Dw i eisiau coffi rŵan. Dw i’n mynd i olchi un crys ar y tro o hyn ymlaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffatri sychu

Lles y planhigion, y gwallt, y croen; lladd arogl drwg, atal pryfed annymunol a mwy – wedi dysgu defnyddioldeb gwaddodion coffi, dw i wrthi’n eu casglu o gegin yr eglwys a’u sychu nhw (y fi sydd yn paratoi coffi) yn ogystal â’n rhai ni. Dyma fy “ffatri” sychu ar y bwrdd bwyta. Ar ôl iddyn nhw’n hollol sych, Bydda i’n eu cadw nhw mewn cynhwysydd. Dw i’n ailgylchu’r papur hefyd; maen nhw’n wych ar gyfer tacluso platiau budr cyn iddyn nhw’n cael eu golchi. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y pasg

Yna dywedodd (y troseddwr,) “Iesu, cofia fi pan ddoi i’th deyrnas.”Atebodd yntau, “Yn wir, ‘rwy’n dweud wrthyt, heddiw byddi gyda mi ym Mharadwys.”Nid yw ef yma: y mae wedi ei gyfodi.Pasg Hapus. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn annisgwyl

Dw i wedi darganfod cyfres fideo ddiddorol yn Ffrangeg ar You Tube, sef Echappées Belles; mae tri o griw (un ar y tro) yn mynd o gwmpas y byd i gyflwyno gwledydd eraill mewn ffordd bersonol. Maen nhw wedi sicrhau tywyswyr lleol sydd yn helpu’r criw ym mhob gwlad. Mae rhai’n siarad Ffrangeg; fel arall bydd yna voiceover yn Ffrangeg. Gwyliais yr episod am Gymru. Doedd yr un o’r tywyswyr yn siarad Ffrangeg ar wahân i un – pwy groesawodd y Ffrancwr yn Nolgellau a mynd â fo o gwmpas yn siarad Ffrangeg yn hollol rugl ond Bethan Gwanas! Doeddwn i ddim yn gwybod bod hi wedi ennill gradd yn yr iaith honno. Mae ei Ffrangeg yn haws deall na’i Chymraeg efo acen Ddolgellau a dweud y gwir! Gyda llaw roedd pawb arall yn siarad Saesneg yn hytrach na’r Gymraeg. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y tiwlip cyntaf

Mae’r tiwlip cyntaf newydd flodeuo! Yn anffodus mae’r tywydd wedi troi’n oer yn sydyn efo gwynt cryf. Truan ohono fo. Dw i ddim yn gweld blagur arall; gobeithio bydd mwy’n dod pan fydd hi’n gynnes. Mae’r ffens yn lleihau harddwch siŵr iawn, ond mae o’n llawer gwell na gweld y tiwlipau’n cael eu difetha. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: carreg filltir

Mae fy merch yn Japan newydd orffen y flwyddyn gyntaf fel athrawes Saesneg yn yr ysgol feithrin. Dechreuodd hi weithio ym mis Ebrill y llynedd, ac roedd hi’n gweithio’n ofnadwy o galed bob dydd nes iddi fod yn sâl yn aml. Cyrhaeddodd hi’r lynau’n llwyddiannus, diolch i Dduw ffyddlon, a chafodd hi lawer o ddiolch gan y plant, eu rhieni a’i bos. Mae hi ar wyliau yn Ne Korea yn ymweld â’i ffrindiau annwyl yno. Mae blwyddyn newydd yr ysgolion a’r prifysgolion yn cychwyn ym mis Ebrill yn Japan. Bydd ganddi lai o gyfrifoldeb bellach, ac felly gobeithio na fydd rhaid iddi orweithio bob amser o hyn ymlaen.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanami

Mae’r coed ceirios yn llawn blodau yn Oklahoma. Er gwaetha’r gwynt cryf, fe wnaeth fy merch hynaf baratoi cinio bach i’w fwyta efo’i theulu dan eu coeden o flaen y tŷ fel mae hi’n gwneud bob blwyddyn. Yn ôl y rhagolygon, mae’r blodau wedi cyrraedd eu hanterth yn Tokyo erbyn hyn hefyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffens

Roedd y gŵr wrthi’n gwneud ffens dros ein tiwlipau ni’r wythnos diwethaf. Mae’r ddyfais yn lleihau harddwch y blodau, ond dan ni ddim eisiau cymryd siawns eleni. Gobeithio byddan nhw’n blodeuo’n braf yn ddiogel. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: coeden geirios

Dw i’n byw yn y tŷ yma ers 16 mlynedd, ond doeddwn i erioed yn gwybod bod yna goeden geirios yn y gymdogaeth. Prin fy mod i’n mynd am dro ym mis Mawrth oherwydd yr alergedd; es i, fodd bynnag, un diwrnod gwlyb yn gobeithio byddai’r glaw’n cadw’r paill i lawr. Fedrwn i ddim yn credu fy llygaid – safai coeden geirios fach mewn cae esgeulusedig yn arddangos ei blodau pinc cain. Mae’n debyg bod neb yn sylwi arni hi, coeden druan. Bydda i’n ei hedmygu hi bob gwanwyn o hyn ymlaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siop lyfrau

Aeth fy merch ynghyd â’i ffrindiau i Arkansas yn croesi’r ffin. Yr amcan oedd ymweld â siop lyfrau ail-law, siop elusen a chael cinio mewn siop frechdannau caws wedi’u grilio yno. (Maen nhw i gyd yn boblogaidd.) Roedd y brechdan yn hynod o flasus (ces damaid sydd ar ôl.) Prynodd hi gopi o Hunchback of Notre-Dame. Mae’n brin iawn gweld siop ar y stryd efo cynifer o lyfrau dyddiau hyn. Gan ei bod hi’n hoff iawn o ddarllen a sgrifennu, cafodd hi amser gwych. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bwyd sydd yn rhoi pwer

Mae’r ffliw gan fy mab ifancaf. Yn ffodus mae o’n llawer gwell erbyn hyn. Wedi clywed ei fod o’n dal i deimlo’n wan iawn, dyma ffrio dau wy, a’u rhoi iddo ynghyd â moron a chnau almon – brecwast pwerus mae Chris o Camp Transformation Physique yn ei gael bob dydd. Mae fy mab yn dweud ei fod o’n teimlo’n gryfach bellach! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cynnyrch hyfryd

Daeth y teulu’n ôl ddoe wedi ymweld â fy merch ifancaf yn y brifysgol yn Missouri. Arhoson nhw yn y gwesty enwog ar y campws a chawson nhw eu synnu pa mor hyfryd ydy’r gwasanaeth. Y gwesty gorau mae o erioed wedi aros ynddo, yn ôl y gŵr. Mae’r myfyrwyr yno’n gweithio’n galed ym mhob man ar y campws, y gwesty, y tŷ bwyta, y gegin, y fferm, y lladd-dy, y felin, y siop, y ffatri; mae rhai’n godro’r gwartheg am dri o’r gloch bob bore hyd yn oed. Hyn i gyd yn ogystal â’r astudio maen nhw’n ei wneud wrth gwrs. Mae’r myfyrwyr yn cynhyrchu bron pob dim, ac mae’r cynnyrch yn enwog am eu hansawdd uchel yn yr ardal. Ces i flas o’r byrbryd a ddaeth y teulu’n ôl. Mae o’n anhygoel o flasus! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: p. audax

Mae gan fy merch hynaf “anifail anwes” newydd, sef Phidippus audax, sef pry cop mawr a elwir daring jumping spider. Mae o’n medru neidio’n anhygoel o bell, ac mae ganddo wyneb doniol sydd yn edrych fel Dr. Sues! Mae o’n mynd a dod yn ôl ei fympwy, ac mae o’n hoffi aros ar law fy merch. Mae hi’n ei alw fo’n bry cop SWAT gan fod o’n fawr ac yn gryf. Dydy ei chi ddim yn gwybod beth i wneud efo’r P. audax hwnnw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyri thai

Mae fy merch wrthi’n ymarfer coginio bwyd Japaneaidd oherwydd bydd hi eisiau coginio i’r teulu yn Ffrainc bydd hi’n aros efo nhw yn yr haf. Dw innau ddim yn coginio fawr o fwyd Japaneaidd ac felly does fawr o amrywiaeth – cyri, gyoza, mabodofu. Er nad hollol Japaneaidd ydyn nhw’n wreiddiol, maen nhw’n boblogaidd yn Japan beth bynnag. Fe goginiodd hi gyri Thai neithiwr (ddim yn hollol Japaneaidd chwaith!) Roedd yn syml ond hynod o flasus. Dw i’n siŵr bydd y teulu yn Ffrainc wrth ei fodd. Parhau i ddarllen