Archives: Emma Reese

fel y moroedd: gwobr

Roedd raffl yn ystod y parti ar gyfer graddedigion yr ysgol uwchradd yr wythnos diwethaf. Roedd yna nifer o wobrau – pabell, caiac, teledu efo sgrin fawr, Keurig, clustffonau a Kindle Fire. Fy merch a enillodd Kindle Fire. Mae hi’n gyffro i gyd fel nad… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dim trydan

Es i a’r gŵr i fwyta allan yn y glaw neithiwr er mwyn dathlu’n penblwydd priodas ni (yn hwyr.) Doedd dim golau ar y goleuadau traffig lle oedd ceir yr heddlu’n sefyll. Gyrrodd y gŵr yn araf drwy’r dref. Doedd dim golau yn y tai neu siopau gan gynnwys Walmart. Doedd dim byd i’w wneud ac felly aethon ni adref. Roedd y plant yn disgwyl i ni brynu ciw iâr wedi’i ffrio i’w swper. Dyma goginio spaghetti ar y brys. Roedden ni’n ddiolchgar bod gan ein hardal ni drydan.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: torri gwallt

Torrais wallt fy mab ifancaf (eto.) Fe wnes i braidd yn dda er fy mod i’n dweud fy hun. Roedd fy mab yn ddigon bodlon efo’r canlyniad. Dw i heb gael hyfforddiant swyddogol ond wedi gweld fy merch yn torri gwallt ei theulu, ces i syniad neu dd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhybudd tornado

Stopiodd y glaw ar gyfer y seremoni raddio nos Wener fel cafodd ei chynnal yn y stadiwm. Mae hi’n dal i fwrw glaw ac yn drom weithiau bob dydd – tywydd hollol anarferol ar yr adeg hon. Mae llifogydd ym mhob man. Y tymor tornados wedi hen gychwyn ar yr un pryd. Mae gan Oklahoma fwy na digon ohonyn nhw. Oherwydd y dirwedd, dw i ddim yn siŵr, mae’n ymddangos bod tornados yn osgoi’r dref hon, diolch i Dduw. Ces i fy synnu neithiwr felly pan glywais fod yna rybudd a dyma ni’n paratoi mynd i’r islawr os byddai’r sefyllfa’n troi’n ddifrifol.  Yn ffodus pasiodd y storm heb achosi tornado ac aethon ni i’r gwely. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: seremoni heno

Diwrnod mawr i fy merch ifancaf ydy hi heddiw. Mae hi’n graddio yn yr ysgol uwchradd. Bydd y seremoni’n cynnal am saith o’r gloch heno. Penderfynodd y prif athro ei chynnal yn y stadiwm er bod hi’n lawog. (Gobeithio y bydd hi’n stopio nes ymlaen.) Dw i’n siŵr bod pawb yn foddlon efo’r penderfyniad oherwydd na fydd hi’n taro deuddeg cynnal y seremoni dan do. Rhaid i mi fynd ag ymbarél a chlustog stadiwm heno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llythyr o pemberley

Ces i a’r teulu ein synnu ddoe i dderbyn amlen a anfonwyd o Pemberly. Roedd nodyn bach yn dweud bod rhywun wedi ysgrifennu neges aton ni ar eu papur swyddogol yn eu hystafell foreol, ac y nhw a bostiodd y llythyr drosti hi. Fy merch oedd “rhywun” a ysg… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cwrs ffrangeg

Dw i’n gwrando ar yr awdio gan Johan, crëwr Français Authentique yn ddiweddar. Ceisiais wrando arno fo o’r blaen ond roedd yn rhy anodd y pryd hynny. Penderfynais gofrestru ar y rhestr e-bost er mwyn derbyn 7 rheol yn rhad ac am ddim. (Maen nhw ar gael ar y we hefyd.) Dw i’n gwrando ar y trydedd reol o hyd oherwydd bod hi’n cymryd hir gwirio’r geiriau anghyfarwydd.( Mae’n bwysig dach chi’n gwrando ar bethau dealladwy, yn ôl y rheol gyntaf.) Yna, bydda i’n gwrando arnyn nhw nifer o weithiau er mwyn trochi fy ymennydd yn Ffrangeg. Wedi meddwl, dw i wedi defnyddio’r modd hwn er mwyn dysgu’r ieithoedd eraill.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: neges gymraeg

Roedd neges e-bost gan fy merch yn Abertawe’n fy nisgwyl y bore ‘ma. Mae hi’n sgrifennu ata i o dro i dro yn Saesneg fel arfer efo geiriau neu frawddeg Gymraeg yma ac acw. Ces i fy synnu i weld y neges honno – sgrifennodd hi’n Gymraeg (wel 70%.) Dyma’r tro cyntaf iddi sgrifennu cymaint o Gymraeg ata i. Dechreuodd hi ei neges yn dweud, “dw i’n caru Cymru.” Aeth ei hathrawes Gymraeg â hi a’i ffrind o’r Almaen i gapel Cymraeg yn Llanelli nos Sul. Roedd pawb yn glên iawn a siarad Cymraeg efo hi. Mae hi’n drist bydd hi’n gorfod gadael Cymru cyn hir.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dod adref

Wedi treulio penwythnos efo fy mab hynaf, des i a’r gweddill o’r teulu adref neithiwr. Rhaid cyfaddef fy mod i’n falch iawn o ddod adref er bod yn braf ei weld o a’i ffrindiau yn y lle mae o wedi cartrefi ers tair blynedd. Mae’n tŷ ni’n sefyll er gwaethaf y stormydd a’r tornados diweddaraf, ac mae’r moch cwta’n iawn, diolch i’r ffrind a ddaeth i ofalu amdanyn nhw tra oedden ni oddi cartref. Mae’n ofnadwy o fwll ar ôl cymaint o law. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae texas yn fawr

Teithiais efo’r teulu pum awr i ymweld fy mab hynaf ddoe. Mae o’n byw yn nhalaith drws nesaf, sef Texas. Bell iawn ydy “y drws nesaf” serch hynny. Roeddwn i’n meddwl bod Oklahoma yn fawr ond mae Texas ar lefel gwahanol. Mae’n cymryd ofnadwy o hir i fyn… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y bore ‘ma

Wedi mynd â fy mab i’r ysgol, es i am dro ar y campws cyn dod adref. Roedd yn ddistaw gan fod y tymor newydd orffen. Lle braf ydy o a dweud y gwir er nad ydw i’n cerdded yno’n aml. (Mae rhywun yn gofalu am y planhigion mae’n amlwg.) Fel arfer bydda i’n cerdded yn y gymdogaeth fach oherwydd nad oes ffyrdd diogel i gerddwyr o gwmpas. Mae’n lawog eto heddiw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhian haf o’r diwedd

Dw i’n hoff iawn o acen ogleddol gref Rhian Haf. Roeddwn i’n meddwl bod hi’n ddynes hŷn wrth ei chlywed hi ar Radio Cymru ers blynyddoedd. Dw i newydd ei gweld hi’n adrodd rhagolygon y tywydd y bore ‘ma. Rhaid cyfaddef bod hi’n edrych yn hollol wahanol i’r ddelwedd a oedd gen i! Mae’n rhyfedd ei chlywed hi’n siarad Saesneg! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mewn salon

Ces i driniaeth traed yn y salon lleol fel anrheg Sul y Mamau gan un o fy merched. (Y tro olaf paentiais fy ewinedd oedd dros 30 mlynedd yn ôl.) Roeddwn i’n teimlo dipyn yn lletchwith wrth i ferch ifanc drin fy nhraed a phaentio’r ewinedd. Wedi hanner awr fodd bynnag, roedd y traed yn anhygoel o lân a phert efo’r ewinedd wedi’u paentio’n lliw cwrel. Tynnais luniau a’u gyrru at fy merch yn dweud diolch. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cwc

CWC – Coffi efo Heddlu (Coffee with a Cop) ydy un o’r gweithgareddau Heddlu Norman (Oklahoma) ar gyfer datblygu partneriaeth rhwng yr Heddlu a’r trigolion. Cynhelir hyn unwaith bob mis mewn siop coffi neu sefydliad amrywiol yn y ddinas. Ceith pwy bynna… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn y cyfamser

Tra oedden ni’n cael ein gwlychu at y sylfaen yn Oklahoma, roedd fy merch yn mwynhau ei gwyliau braf yn yr heulwen lachar Seisnig. Cafodd hi ei gwahodd i dreulio’r penwythnos gan ei ffrind a’i theulu sydd gan garafán yn Swanage. Clywais fyddai hi’n mynd i Baris efo ffrindiau eraill yr wythnos ‘ma. Sôn am gael ei difetha…. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cymaint o law

Dan ni’n cael tywydd garw yn Oklahoma y dyddiau hyn. Mae tornado yma ac acw. Cawson ni law ofnadwy o drwm tra oeddwn i yn yr eglwys y bore ‘ma. Roedd fel diwrnod llifogydd Noah (efallai!) a gadawodd rhai pobl yn gynt cyn i’r glaw eu hatal nhw rhag gyrru ar y ffordd. Yn ffodus stopiodd y glaw erbyn diwedd y gwasanaeth. Cafodd y ceir tu allan eu golchi’n braf ac mae’r awyr yn lân. Disgwylir rhagor o law. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerdyn amazon

Ces i gerdyn anrheg Amazon ar gyfer Sul y Mamau (ymlaen llaw) gan fy merch yn Japan yn annisgwyl. Mae golwg Fenis hyd yn oed efo neges glên. Wrth gwrs nad ydw i’n disgwyl anrheg gan fy mhlant fel nifer o famau eraill, ond mae’n hyfryd derbyn anrheg felly. Dw i ddim yn gwybod beth dw i eisiau prynu efo’r cerdyn; dw i newydd archebu awdio Ffrangeg. “Problem” hapus sydd gen i! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yabusame

Traddodiad Japaneaidd mwyaf smart a grymus ydy o yn fy nhyb i. Mae unrhyw ddyn boed hen neu ifanc, golygus neu beidio, yn edrych yn hynod o smart yn y dillad traddodiadol pan saethith oddi ar geffyl sydd yn rhedeg yn ofnadwy o gyflym. Does gen i ddim syniad sut maen nhw’n medru defnyddio’r bwa hir felly heb sôn am daro’r targed. Mae Tokyobling wrthi’n postio am y digwyddiad yn Asakusa. Mae ei luniau’n hyfryd fel arfer. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mwy o le yn y cypyrddau dillad

Mae gan AMVETS (American Veterans) wasanaeth casglu pethau diangen (i chi ond defnyddiol i’r lleill) ar gyfer eu siopau elusen ar dros America. Maen nhw’ dod i’w casglu at eich cartrefi. Mae’n hwylus iawn gan nad oes rhaid cludo pethau i siopau yn y dref. Heddiw oedd un o’r diwrnodau dynodedig. Os oes gynnoch chi bethau i roi, dim ond eu gadael nhw o flaen eich tai, wedi’u marcio’n glir, arnoch chi. Fe wnes i gasglu pedwar llond bag plastig mawr o ddillad neithiwr. (Mae gan y cypyrddau dillad fwy o le bellach!) Fe adawais i nhw tu allan y bore ‘ma. Daeth lori AMVETS a mynd â nhw. Mae’r system hon yn eu helpu nhw a’n helpu ni. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwers ffrangeg gan nhk

Dw i newydd gofio bod gan NHK (gorsaf deledu/radio genedlaethol Japan) raglenni ieithyddol da iawn. Roeddwn i’n gwrando ar un Eidaleg o’r blaen. Dyma ddechrau gwrando ar un Ffrangeg. Mae sesiwn yn para am chwe mis ac mae hi newydd ddechrau. Mae gwers 15 munud bob dydd ac mae hi’n canolbwyntio ar bwnc am y tro bob wythnos. Dysgir yr wythnos ‘ma, “beth mae o’n ei feddwl?” “sut dach chi’n dweud ….?” yn ogystal â sut i ateb y cwestiynau.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dawnsio efo’r môr

Ar Gefnfor yr Iwerydd roedd storm rymus ar y llong fawr. Eisteddodd o at y piano yn yr ystafell ddawnsio dywyll yn y llong yng nghanol nos. Gofynnodd i’w ffrind dynnu’r clymwr ar goes y piano i ffwrdd. Dechreuodd chwarae’r piano. Dechreuodd y piano a’r sedd lithro ar y llawr fel sebon du mawr – yn ôl ac ymlaen ac yn droellog yn dilyn y tonnau. Fo a oedd yn arwain y piano efo’i chwarae, efo’r alawon fel pe basen nhw’n dawnsio efo’r môr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y plas

Sgrifennodd fy merch am ei siwrnai i Pemberley o’r diwedd wrth roi lluniau hyfryd. Mae un ohonyn nhw’n dangos y plas oddi ar y lle cafodd Elizabeth Bennet ei chip cyntaf ohono fo pan ymwelodd hi â fo efo ei hewythr a’i modryb yn y fersiwn ffilm BBC. Dw i’n amau ydy hi wedi gwneud hyn yn fwriadol er mwyn gwneud ei theulu sgrechian. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pemberley

“Dw i’n mynd i ymweld â Pemberley efo ffrindiau yfory,” dwedodd fy merch yn ddidaro nos Wener. (Gweiddodd ei chwaer efo cenfigen.) Gyrrodd hi neges sydyn neithiwr yn dweud ei bod hi wedi blino ar ôl diwrnod hir fel byddai’n mynd i’r gwely yn gynnar. Na yrrodd hi luniau eto. Bydd hi’n mynd i Gernyw yfory efo’r un ffrindiau. Mae hi wedi cael ei difetha’n llwyr.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llyfr awdio novecento

Rhaid bod y nofel wedi rhoi effaith enfawr ar y bobl ers iddi gael ei chyhoeddi. Mae yna gynifer o ddarlleniadau, perfformiadau ar y llwyfan proffesiynol ac amaturaidd ohoni hi heb sôn am y ffilm a welais. Un o’r darlleniadau ydy hwn gan Antonio Randazzo. Dw i’n gwrando ar yr olygfa ornest biano ers ddoe. Mae o’n dda iawn. Dw i’n deall y stori’n well. Mae hyd yn oed sain effaith gan gynnwys perfformiadau piano gan y cymeriadau. Mae yna ddwsinau o eiriau anghyfarwydd roedd rhaid i mi eu gwirio. Efallai mai hyn ydy modd effeithiol i ddysgu ieithoedd wedi’r cwbl! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwedd gwell

Dw i’n dal i feddwl am y nofel a’r ffilm. Wedi siarad amdanyn nhw efo’r teulu a sgrifennu yn fy mlog ddoe, fodd bynnag, dw i’n teimlo’n well. Pan ddwedais wrth fy merch yn Abertawe fy mod i wedi cael gwers yn Eidaleg drwy’r profiad torcalonnus hwnnw, a… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: novecento

Prynais y llyfr ail-law hwn yn Fenis ddwy flynedd yn ôl ond ei ffeind yn dipyn o her fel fy mod i wedi rhoi’r gorau iddo. Dechreuais ail-afael ynddo’n ddiweddar. Mae Eidaleg Alessandro Baricco’n hynod o galed i mi (does dim fersiwn Saesneg i fy helpu gwaetha’r modd) ond ar ôl dal ati am sbel, ces i fy nghyfareddu gan y stori unigryw hon. Yna ffeindiais ffilm yn seiliedig arni hi o’r enw “the Legend of 1900.” Gwelais y fideo. “Trist” ydy’r gair. Dw i’n hoffi ffilmiau efo diwedd hapus, ond llenwodd y ffilm fy nghalon efo tristwch ofnadwy. Yr unig fodd i ysgafnhau’r galon ydy dweud wrth bobl eraill amdani. Mantais oedd bod hi’n fy ysgogi i adolygu fy Eidaleg (yn enwedig berfau passato remoto) a dw i’n deall y llyfr yn well bellach. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: iris cyntaf

Tiwlipau, asalea, Lili’r Dyffryn, a rŵan fe flodeuodd ein hiris cyntaf. Roeddwn i wrthi’n chwynnu’r gwely blodau er gwaethaf yr alergedd. A dyma weld efo pleser y blodyn cyntaf y bydd yn cael ei dilyn gan ddwsinau eraill. Maen nhw’n ddiogel gan eu bod yn yr ardd gefn, annhebyg i’r tiwlipau truan a oedd o flaen y tŷ.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: prom 2015

Cynhaliwyd Prom yn yr ysgol uwchradd leol ddydd Sadwrn. Roedd pwysau trwm ar y disgyblion amser maith yn ôl i gael hyd i date ar gyfer yr achlysur hwnnw (ar wahân i rai oedd gan rywun yn barod wrth gwrs.) Y tuedd diweddar ydy mynd efo ffrindiau menywaidd da, a dyna beth mae fy merch wedi ei wneud unwaith eto. Sioe ffasiwn i’r merched ydy Prom yn y bôn. Yn ôl fy merch, roedd yna dipyn o’r merched yn gwisgo ffrogiau mawr glas fel gwisgwyd gan Cinderella! Costiodd un ffrog $600 hyd yn oed. ($20 oedd ffrog fy merch. Gweler y llun.)  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: picnic perffaith

Ar lan y môr, mewn heulwen ysgafn, fel mewn nofel, meddai. Cafodd fy merch yn Abertawe bicnic efo ei ffrind y prynhawn ‘ma cyn wynebu wythnos brysur o sgrifennu sawl traethawd. Mae hi wedi cael ei difetha gan y bywyd hyfryd yng Nghymru bellach. :) Bydd rhaid iddi fod yn barod am sioc ddiwylliannol pan ddaw hi adref!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mansfield park

Dw i newydd orffen Mansfield Park gan Jane Austen; roeddwn i’n gwrando ar ddarlleniad gan Karen Savage i fod yn benodol. Mae’r nofel hon yn hir iawn fel gweddill o’i nofelau a llawn o ddeialogau a disgrifiad hir o feddyliau’r prif gymeriadau. (Ces fy nrysu sawl tro!) Darllenais i hi o’r blaen wrth gwrs fel ffan o’r awdures, ond dyma’r tro cyntaf i mi sylweddoli mai tebyg iawn ydy’r stori (yn y bôn) i King Lear. Efo’r nofel hon, gorffennais ail ddarllen prif nofelau Jane Austen i gyd. Rhaid dweud mai Emma ydy fy ffefryn a Persuasion sydd yn dod yn yr ail. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pont foch cwta

Syniad da – mae’n lleihau gwaith y gweithwyr a llawenhau’r ymwelwyr o gystal â rhoi cyfle i’r moch cwta ymarfer corf. Mae gynnon ni ddau fochyn cwta ac mae’n ddiddorol eu gweld nhw’n rhedeg un ar ôl y llall ar y dec cefn. Does ryfedd bod y bont yn creu cymaint o gynnwrf mewn petting zoo yn Japan. A chafodd y fideo hwn ei weld bron i 400,000 gwaith. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg i fam

Roeddwn i’n arfer anfon anrheg benblwydd i fy mam drwy’r post – cnau neu ffrwyth sych fel arfer gan ei bod hi’n hoff iawn ohonyn nhw. Y broblem oedd y tâl post; mae’n drytach na’r anrheg ei hun yn aml. Fe wnes i wneud peth gwahanol eleni ar gyfer ei phenblwydd 93 oed – archebais gnau drwy Amazon Japan. Mae’r tâl post yn rhad ac am ddim oherwydd mai yn Tokyo mae hi’n byw. Bydd y cnau’n cyrraedd fflat fy mam mewn dau ddiwrnod. Ar ben hynny mae’r gyfradd gyfnewid rhwng yen a doler yn ffafriol rŵan fel costiodd bopeth ond $23.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adref yn ddiogel

Daeth fy merch a’i gŵr adref yn ddiogel neithiwr. Treulion nhw un noson ym Mharis wedi gadael Fiena. Er bod y gwesty ond pum milltir o’r maes awyr, methon nhw ei ffeindio am oriau. (Methon nhw gysylltu â’r gwesty; cawson nhw wybodaeth anghywir gan bawb ar ffordd.) Gan eu bod nhw wedi gadael Fiena am 3 yn y bore, roedden nhw wedi blino’n lân erbyn cyrraedd y gwesty. Ar ôl cael tipyn o gwsg a bwyd, fodd bynnag, roedden nhw’n teimlo’n ddigon gwell fel aethon nhw i ymweld â chanol y ddinas. Cawson nhw noson braf yn y diwedd. Maen nhw’n colli Ewrop yn ofnadwy bellach. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerddwch ar yr ochr dde

… oherwydd dylai’r trigolion sydd yn mynd i’r gwaith, i’r ysgol neu i siopa, gerdded ar yr un ffyrdd â’r twristiaid. Dw i wedi profi’r rhwystredigaeth hefyd yn Fenis. Cafodd y ffyrdd eu llenwi’n llawn dop gan dwristiaid sydd yn cerdded yn araf neu yn aml iawn ddim yn cerdded o gwbl ond sefyll i edmygu beth bynnag oedd o’u cwmpas nhw. Pa mor rhwystredig dylai hyn fod i’r trigolion sydd yn gorfod dioddef yr anghyfleustra bob dydd. Dyma Cesare Colonnese, Fenisaidd gweithgar dros y ddinas yn ymbil ar y twristiaid i gadw at yr ochr dde.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: falling in love

Dw i newydd orffen y nofel a sgrifennais amdano, sef Falling in Love gan Donna Leon. Mae’r stori’n datblygu’n araf iawn fel arfer, efallai rhy araf i bobl sydd yn gyfarwydd â’r llyfrau ditectif eraill. Dim ots i mi; roedd yn braf dilyn olion traed Commissario Brunetti drwy Fenis – hyn ydy’r rheswm dw i’n dal i ddarllen y gyfres hon a dweud y gwir. Ces i gyfle i wybod am opera enwog hefyd. Mae yna ddau ddigwyddiad sydd yn anodd credu fodd bynnag:
1. Doedd y siopwr ddim yn adnabod y ddynes a geisiodd dwyn reis nac yr hogyn a roddodd drugaredd arni hi. Roeddwn i’n meddwl bod pawb yn nabod pawb yn Fenis.
2. Roedd Flavia yn ddigon synhwyrol siarad mewn cod wrth Brunetti pan oedd hi’n wynebu sefyllfa ddychrynllyd yn y diwedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: annwyl cinzia

Dw i’n sgrifennu’r blog hwn bob dydd er mwyn ymarfer fy Nghymraeg. Hebddo fo dw i’n eithaf sicr bydd hi’n rhydlyd mewn byr amser. Dechreuais un arall yn Eidaleg amser maith yn ôl ond rhois y gorau iddo am ryw reswm neu beidio. Dw i’n gwrando ar Eidaleg bob dydd, Italiano Automatico gan amlaf, ond dw i newydd sylweddoli dylwn i sgrifennu Eidaleg bob dydd hefyd. Mae’n anodd cael hyd i penpal ffyddlon, (dw i wedi ceisio a methu sawl tro) a dyma benderfynu creu un a sgrifennu ati hi bob dydd. Dewisais enw iddi hefyd, sef Cinzia. Dw i’n cael dweud beth bynnag a ddaw i fy meddyliau heb boeni am neb arall oherwydd mai ond dyddiadur ydy o. Dw i’n mynd i sgrifennu ati hi ar ôl postio’r pwt hwn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras yn y glaw

Cynhaliwyd ras 5 cilomedr a drefnwyd gan rai myfyrwyr Ysgol Optometreg y bore ‘ma. Yn anffodus roedd yn bwrw glaw’n gyson drwy’r bore ac roedd y rhedwyr dewr yn wlyb iawn gan gynnwys fy ngŵr. Redodd fy mab ddim oherwydd ei anafiad ar y ffêr. Yr un hogyn bach oedd yr enillwr eleni eto. Mae’n siŵr fydd o’n aelod pwysig o dîm cross country yr ysgol uwchradd cyn hir. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fflat

Mae fy merch yn Japan wedi bod yn ofnadwy o brysur wrth ddechrau gweithio fel athrawes Saesneg a symud tŷ ar yr un pryd. Roedd rhaid iddi symud ei heiddo yn ei chesys dillad rhwng 2 a 5 yn y bore oherwydd cytundebau’r ddau lety! Cafodd hyd i rai dodrefn ail-law hyfryd yn rhad iawn ac mae hi’n medru byw yn ei fflat ei hun yng nghyfforddus bellach. Gyrrodd luniau am y tro cyntaf ers dyddiau. Mae o’n fflat bach ond edrych yn glyd. Mae yna goedyn ceirios o flaen y ffenestr hyd yn oed fel mae hi’n medru gwneud hanami yn y fan ar y lle.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn fiena

Mae fy merch hynaf a’i gŵr yn Fiena ers dydd Mawrth wedi cymaint o stŵr ynglŷn y pasbort yn Llundain. Maen nhw’n mynd o gwmpas y dref wrth ffilmio bywyd beunyddiol cyn gweinidog yr eglwys adref a’i deulu. Un o’r lluniau cyntaf a yrrodd hi oedd hwn – efo heddlu Fiena wrth gwrs! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: nofel newydd

Dw i newydd gael nofel newydd gan Donna Leon, sef Falling in Love yn fenthyg gan y llyfrgell leol. Dechreuais ei ddarllen yn syth. Braf “gweld” Commissario Brunetti unwaith eto. Mae ganddo fo ffôn symudol bellach (ond dim iPhone.) Pan ymddangosodd yn y gyfres gyntaf flynyddoedd yn ôl, roedd rhaid iddo adael neges ar recordydd ffôn cartref. Dw i ddim yn gwybod sut bydd y stori’n datblygu, ond mae’n ddiddorol hyd yma. Dw i’n falch o beidio darllen y pwt tu ôl y clawr blaen cyn cychwyn. Byddai hynny fod wedi chwalu elfen annisgwyl yn y stori.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fenis o safbwynt anarferol

Does dim Piazza San Marco, dim adeiladau mawreddog, dim golygfeydd nodweddiadol Fenis yn y fideo yma, ond llwybrau culion, camlesi a phontydd anhysbys ynghyd â chip neu ddau ar y llefydd enwog oddi ar ongl anarferol. Dw i’n adnabod rhai llefydd tra bod y lleill yn ymddangos yn gyfarwydd er nad ydw i’n medru eu henwi nhw. Mewn gair, mae’r fideo’n dangos Fenis dw i’n ei chofio a gwirioni arni hi.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i fiena o’r diwedd

Cafodd gŵr fy merch basbort newydd yn Llysgenhadaeth America yn Llundain heddiw ac maen nhw’n medru hedfan i Fiena bore fory. Byddan nhw’n cyrraedd yno tri diwrnod yn hwyrach na’r disgwyl ond cawson nhw ddiwrnod braf yn Llundain yn annisgwyl. Roedd fy merch yn byw yno am fisoedd flynyddoedd yn ôl, ac felly mae hi’n gyfarwydd â’r ddinas. Aethon nhw i All Souls Church a chyfarfod nifer o bobl ifanc glên a chael swper efo nhw.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tymor paill

Y tymor gwaethaf i mi ydy o rŵan; dechreuodd y coed derw taflu eu paill o’u cwmpas. Mae’n wyrdd ym mhob man – y dec, y driveway, y stepiau o flaen y drws, car fy merch wedi’i barcio tu allan… Fedra i ddim mynd am dro nes diwedd y tymor oherwydd fy alergedd. (Dw i’n cerdded yn y tŷ.)  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llundain

Dylai fy merch hynaf a’i gŵr fod wedi cyrraedd Fiena erbyn hyn, ond mewn gwesty yn Llundain maen nhw rŵan. Cafodd o atal ym maes awyr Heathrow (yr ail layover) rhag mynd i Fiena oherwydd byddai ei basbort yn dod i ben mewn tri mis; rhyfeddodd swyddogion nad chafodd ei atal ym maes awyr yn Oklahoma. Dylai fo fynd yn ôl neu gael cymorth gan Lysgenhadaeth Americanaidd. Dewisodd o’r olaf ond mae’r llysgenhadaeth ar gau nes dydd Llun. O leiaf mae o’n cael aros yn ninas Llundain a gweld o gwmpas efo’i wraig yn hytrach nag aros yn y maes awyr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i awstria

Tro fy merch hynaf a’i gŵr mae o rŵan. Maen nhw newydd adael ar siwrnai i Awstria i weld cyn gweinidog eu heglwys a’i deulu sydd yn gweithio fel cenhadwr yno bellach. Cafodd fy merch ei chomisiynu i wneud fideo ar ei fywyd beunyddiol gan yr eglwys. Bydd hi a’i gŵr yn cael chwarae tipyn bach o dwristiaid ar yr un pryd hefyd; byddan nhw’n aros ym Mharis am ddiwrnod cyn mynd i Fiena adref. Dw i newydd lawr-lwytho Skyp App ar fy iPhone er mwyn i ni fedru cysylltu efo’n gilydd drwy negeseuon testun, yn aml gobeithio. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gyda pierre

Dw i’n dal i ddysgu Ffrangeg drwy’r rhyngrwyd. Yn ddiweddar dw i’n gwylio fideo gan Pierre o Français avec Pierre. Mae o’n siarad yn araf iawn ac mae gan rai o’i fideo drawsgrifiadau sydd yn hanfodol i mi. Fe wnes i gofrestri ar ei wefan er mwyn derbyn pedwar gwers yn rhad ac am ddim. Maen nhw’n ddiddorol a dw i’n medru deall yr awdio a darllen y testunau, ond fedra i ddim creu brawddegau syml hyd yn oed. Dw i’n sylweddoli fy mod i angen rhywbeth sylfaenol sydd ddim yn pwysleisio ar y gramadeg. Gawn ni weld. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y bobl

“Ces i amser anhygoel o braf yn Llanberis. Does ryfedd dy fod ti wedi mynd yno tro ar ôl y llall,” meddai fy merch wrtha i. Wrth gwrs bod Llanberis yn lle hyfryd – un o’r llefydd brafiaf yng Nghymru, ond y bobl sydd yn rhoi mwy o argraff ar neb yn fy marn i. Yn ogystal â Carol a Martin, a nifer o bobl glên, fe wnaeth hi gyfarfod Deryl, perchennog unigryw Siop y Mêl sydd wedi dangos cymaint o garedigrwydd iddi. Ces innau amser gwych efo fo flynyddoedd yn ôl. Wedi symud i Gaeredin bellach, mae hi’n colli’n barod y cyfleoedd i ddefnyddio ei Chymraeg ar bob cornel. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ‘futon’ ar feic

Mae fy merch yn Japan newydd ddechrau gweithio fel athrawes Saesneg mewn ysgol yr wythnos yma. Ar yr un pryd mae hi’n symud tŷ; roedd hi’n byw mewn llety dros dro wrth chwilio am fflat. Mae’n ofnadwy o drafferthus rhentu fflatiau yn Japan, ac mae angen pob math o ffioedd. Roedd hi’n medru dod o hyd i un addas ac arwyddo cytundeb (yn Japaneg) drwy garedigrwydd nifer o bobl leol. Does dim dodrefn yn y fflat fel bydd rhaid prynu popeth, ail-law wrth gwrs. Prynodd feic i ddechrau nid ar gyfer ymarfer corf ond ar gyfer mynd o gwmpas yn gyflym a chludo pethau gan gynnwys futon! Mae hi’n gyffro i gyd yn medru byw yn ei fflat ei hun. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pasg hapus

Aeth angel yr Arglwydd at y maen a’i dreiglo i ffwrdd ac eistedd arno.Llefarodd, “nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi, fel y dywedodd y byddai.”Pasg Hapus i bawb. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn llanberis

Cafodd fy merch groeso cynnes gan Carol a Martin yn Llanberis, cyn perchenogion Marteg roeddwn i’n arfer aros ynddo fo. Wedi gwerthu’r gwely a brecwast, maen nhw’n helpu busnes eu mab yn y dref bellach. Aethon nhw â fy merch o gwmpas yn y car i Fangor, Biwmares a mwy dros y ddwy bont. Doeddwn i ddim yn disgwyl cymaint o garedigrwydd ganddyn nhw oherwydd nad oeddwn i’n cadw cysylltiad cyson efo nhw. Dwedodd hi eu bod nhw’n glên iawn siarad Cymraeg efo hi a dioddef ei Chymraeg petrusgar. Mae hi’n hynod o ddiolchgar. Parhau i ddarllen