Archives: Emma Reese

fel y moroedd: mawr yw’r arglwydd

Fy ffefryn arall ydy’r gân hon – Mawr yw’r Arglwydd gan Sarah Liberman. Mae ganddi lais hysgi, dwfn a nerthol; mae hi’n canmol yr Arglwydd yn y gân efo’i holl galon ac egni. Mae’r alaw’n hynod o bleserus hefyd. Dw i wrthi’n dysgu’r geiriau ar hyn o bryd. Braf bod yr Hebraeg ynghyd â’r trawslythreniad a’r cyfieithiad ar gael ar y sgrin! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwedd y gemau

Mae’n dda gen i fod y gemau Olympaidd wedi gorffen yn ddiogel heb derfysgaeth. Gobeithio nad oedd neb wedi cael ei heintio gan y firysau ofnadwy yn yr ardal ac yn y garthffosiaeth. Daeth y tîm gymnasteg rythmig o Israel agos at ennill medal efydd, ond gorffen ar y 6ed. Da iawn iddyn nhw, fodd bynnag. Tokyo bydd nesaf. Bydd hi’n hollol wahanol yno, o lendid i ddiogelwch a safon popeth. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lloches yw ein harglwydd

Dw i wrth fy modd efo’r gân honAdonai Machaseinu (Lloches yw ein Harglwydd) gan Gynghrair Iddewig Meseianaidd o Israel. Mae ganddi alaw hollol unigryw a gwahanol iawn i rai dw i’n eu cyfarwydd yn America. Mae’r geiriau’n syml ac eto nerthol. Dw i wrthi’n eu dysgu ers dyddiau, ac yn hapus medru canu efo pawb yn y fideo bellach. Dw i’n ceisio sgrifennu’r geiriau Hebraeg hefyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyfweliad jane

Cafodd Jane o Jerwsalem ei chyfweld gan gwmni teledu Iseldiraidd ddau fis yn ôl. (Dangosir y cyfweliad ym mis Hydref.) Mae’n wych clywed hi’n siarad yn anhygoel o glir a dewr heb ofn er bod hi’n wynebu peryglon beunyddiol o ganlyniad iddi gefnogi Israel yn gyhoeddus. Mae hi’n dal yn Sweden i orffwys cyn iddi ddychwelyd i’w gwlad fabwysiedig. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lliwiau

Gogoneddus oedd y gair a ddaeth ata i wrth i mi gerdded y bore ‘ma. Pinc, llwyd tywyll a glas ysgafn oedd lliwiau’r awyr yn y dwyrain. Ar ôl dod allan o’r goedwig, edrychais i fyny. Roedd gan yr awyr liwiau gwahanol. Newidiodd popeth mewn amser byr. Torrodd y wawr yn aur llachar, melyn, gwyn, glas. Yr arlunydd gorau ydy Duw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: niwl

Camais allan o’r tŷ’r bore ‘ma i fynd am dro, a sylwi niwl yn hongian ben y coed. Wrth gerdded tuag at y goedwig, dyfnhaodd y niwl, a phan droais i gerdded yn ôl, ces i fy rhyfeddu – roedd y gymdogaeth yn boddi yn y niwl trwchus; methais weld diwedd y stryd. Roedd yr haul yn araf godi, a cherddais wrth anadlu’r niwl oeraidd yn ddwfn. Roedd yr ardal gyffredin yn edrych yn ddieithr a hudol – rhagflas y Ddaear Newydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr ail fedal

Yr ail fedal i Israel! Ori Sasson, jiwdoka sydd ennill yr efydd. Cafodd ei drin yn ofnadwy o anghwrtais gan ei wrthwynebydd o’r Aifft yn y rownd arall – pan estynnodd Sasson ei law at y llall ar ôl y gêm, gwrthododd y dyn o’r Aifft ysgwyd llaw a cherdded i ffwrdd. Ymddygiad annerbyniol mewn chwaraeon yn enwedig yn Jiwdo lle mae cwrtais yn hynod o bwysig. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bore

Mae’r wawr yn oedi un funud bob dydd. Pan es i allan i gychwyn cerdded, roedd hi’n hanner tywyll. Gwelais y foment pan ddiffoddodd golau’r stryd. Doedd neb yn y gymdogaeth. Cyrhaeddais y goedwig. Roeddwn i’n bwriadu mynd yn bell, ond wedi gweld ewig yn y cysgod, troais yn ôl i beidio ei dychryn hi. Erbyn i mi ddod yn ôl ger fy nhŷ, roedd yn fore llawn.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mango

Hyd yn oed ar ei gwyliau, mae Jane wrthi’n postio i gefnogi Israel. Roedd hi’n hapus dros ben gweld mango a fewnforiwyd o Israel yn yr archfarchnad, ac yn diolch Sweden am hynny yn y fideo. Gobeithio bod hi’n cael amser braf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bywyd hamddenol

Mae fy nwy ferch yn mwynhau wythnos hamddenol mewn tref fach yn ne Ffrainc. Maen nhw’n aros yn nhŷ’r teulu homestay tra’r olaf ar eu gwyliau. Aethon nhw i’r archfarchnad, y farchnad agored, y Bible study, yn byw bywyd cyffredin fel y bobl leol. Dwedodd fy ail ferch fod ei chwaer yn medru cyfathrebu yn Ffrangeg yn rhwydd! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: medal efydd

Llongyfarchiadau mawr i Yarden Gerbi o Israel! Enillodd hi fedal efydd yn y gystadleuaeth Judo (dan 63 kg) yn y gemau olympaidd. Y fedal gyntaf i Israel ers 2008. Curodd hi ferch o’r wlad a greodd y grefft ymladd hwn, sef Japan. Cafodd alwad ffôn gan yr Arlywydd, a neges Twiter gan y Prif Weinidog a alwodd hi’n arwr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hwyl am y tro

Mae Jane o Jerwsalem newydd adael Israel i gael hoe fach am dair wythnos efo ffrindiau yn Sweden. Mae hi’n gweithio’n ddygn heb gyflog ers chwe blynedd er mwyn dangos i’r byd beth sydd mynd ymlaen yno. Er bod yn gas ganddi adael y wlad mae hi’n ei charu cymaint, roedd baich drwm beunyddiol heb seibiant yn ormod iddi. Roedd rhaid iddi adael am sbel i leddfu ei nerfau. Gobeithio y bydd hi’n cael ymlacio’n llwyr a dod yn ôl yn holl iach. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llety moethus

Wedi treulio wythnos brysur a hapus yn yr Eidal, mae fy merched ar eu ffordd i Ffrainc am fwy o wyliau. Gan fod eu fflat yn agos iawn at gromen Brunelleschi, “roedd yn hawdd dod adref bob dydd – dim ond anelu at y gromen a oedd angen,” medden nhw.&nbsp… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: armadilo

Gwelais armadilo byw yn gymharol agos am y tro cyntaf erioed. (Dw i’n eu gweld nhw’n farw wrth ochr y ffyrdd yn aml.) Roedd o wrthi’n chwilio am fwyd ar y cae pan oeddwn i’n cerdded yn y bore. Doedd o ddim yn fy sylwi. (Mae ganddyn nhw olwg wael.) Crea… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i’r ben

Aethon nhw i’r ben! Hynny ydy bod fy nwy ferch a’u ffrind wedi dringo i ben cromen Brunelleschi yn Firenze. Roedden nhw ar y pumed yng nghiw cyntaf y diwrnod. Roedd yn syniad da iddyn nhw gychwyn yn gynnar gan fod yna dagfeydd ofnadwy erbyn iddyn nhw ddod i lawr. Dwedodd un o fy merched nad oedd y dringo’n rhy flinedig. (Ifanc a ffit mae hi!) Mae’n rhyfeddol eu gweld nhw lle roeddwn i wedi bod dwy flynedd yn ôl. (Roedd rhaid i mi ymarfer dringo grisiau cyn mynd!) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bara wedi’i losgi

Methais yn llwyr! Ceisiais wneud bara ŷd yn y cwcer reis. Clywais arogl mwg a dyma agor y caead. Roedd y dorth yn sownd i’r bowlen. Torrais i hi (y rhan bwytadwy) a mwydo’r gweddill mewn dŵr. Roedd yn amhosibl cael gwared ar y darnau du a’r arogl mwg. Rhaid taflu’r cwcer i fwrdd. Dw i ddim yn barod i brynu un newydd eto fodd bynnag. Bydda i’n paratoi reis mewn sosban am y tro. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siena

Mae fy ddwy ferch wrthi’n mynd o gwmpas yn yr Eidal efo’i gilydd. Aethon nhw i Siena ddoe. Gan fod fy merch hŷn wedi bod yno o’r blaen, y hi oedd y tywysydd teithio. Roedden nhw’n cael cymaint o hwyl fel collon nhw fws i fynd i San Gimignano, ac roedd rhaid aros yn Siena nes iddyn nhw ddod yn ôl i’w fflat yn Firenze. Mae fy merch iau ynghyd â’i ffrind o Loegr yn ymweld â Pisa heddiw tra bod ei chwaer hŷn yn treulio’r diwrnod yn Lucca lle dw i wedi aros am wythnos yn mynychu cwrs Eidaleg ddwy flynedd yn ôl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cip ar y nyth wag

Mae fy mab ifancaf yn mynychu gwersyll cross country ers dydd Sul. Dim ond y gŵr a fi sydd gartref nes iddo ddod yn ôl ddydd Iau. Mae’r tŷ’n wag iawn. Dw i bron â chlywed atsain! Penderfynais goginio swper bob yn ail ddiwrnod, a bwyta’r un bwyd am ddeuddydd yn hytrach na choginio llai o faint bob dydd. Gwych! Mae’r gŵr yn fodlon hefyd yn dweud bod y bwyd yn blasu’n well y diwrnod wedyn. Bydd y mab yn gadael cartref am brifysgol flwyddyn nesaf beth bynnag. Ymarfer byw mewn nyth wag ydy hyn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cynllun

Mae un o fy merched yn Ffrainc ers wythnosau, ac mae un arall yn yr Eidal ers wythnos. Heddiw maen nhw’n teithio tuag at ei gilydd, un ar yr awyren, y llall ar y trên. Firenze ydy eu cyrchfan. Byddan nhw’n treulio wythnos yno ynghyd â ffrind o Loegr. Rhenton nhw fflat mewn tafliad carreg i’r eglwys gadeiriol. Gobeithio y clywa’ i hanes diddorol ganddyn nhw (efo lluniau gobeithio.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cawr dewr

Dw i’n gwirioni ar y fideo doniol hwn! Mae o’n disgrifio agwedd yr Ewropeaid (a llawer o bobl eraill dros y byd) tuag at Israel i’r dim. Truan o’r cawr dewr! Mae o’n cael ei gyhuddo yn lle cefnogaeth a diolch gan yr union bobl mae o’n ceisio eu hamddif… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: crochenydd

Dyma Batya, crochenydd a nyrs yn Itamar yng ngogledd Samaria, Israel. Yn wreiddiol o America, mae hi a’i theulu yn byw yn y dref fach honno efo’r mil eraill. Mae hi’n cael ysbrydoliaeth gan yr amgylchoedd wrth greu ei chrochenwaith hardd. Er bod yr Idd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: le marche

Postiodd fy merch y llun yma o Loreto. Mae hi’n dal i fwynhau ymweld â Marche efo ei ffrindiau lleol. Symudodd hi i dŷ ffrind sydd yn hoff iawn o foch cwta yn Ancona. Maen nhw’n cael amser braf chwarae efo’i hanifeiliaid anwes. Cafodd hi ginio efo ffrind arall a’i rhieni sydd ddim yn siarad Saesneg. Dwedodd hi ei bod hi’n braf “gorfod” siarad Eidaleg efo nhw. (Dydy hi ddim yn medru ei siarad hi’n dda.) Braf wir, roeddwn i’n bob amser mynnu siarad Eidaleg efo’r Eidalwyr sydd yn medru Saesneg pan oeddwn i yno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bambŵ

Dim ond ychydig o fambŵ a blannodd gŵr fy merch hynaf yn eu gardd. Maen nhw’n tyfu’n wyllt dros flynyddoedd ac yn llenwi’r ardd yn gyfan gwbl bellach yn ymestyn i’r ardd nesaf drwy’r ffens. Maen nhw’n braf gweld coedwig fambŵ yn y ffilm, Totoro, ond ddim i’r cwpl sydd gan ardd fach. O’r diwedd penderfynodd fy mab yng-nghyfraith dorri rhai ohonyn nhw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ar y traeth

Mae fy merch yn mwynhau ei gwyliau yn yr Eidal efo’r un teulu roedd hi’n aros efo nhw tair blynedd yn ôl. Gaeaf yr oedd. Mae’r ardal yn edrych yn hollol wahanol yn yr haf – mae’r caeau blodau haul, gwinllannoedd a llwyni olewydd yn disgleirio yn yr haul llachar. Mae gan y bobl ddwy awr o hoe yn ystod y dydd. Gan fod y teulu’n byw agos at y môr, mae’r rhieni’n ymlacio ar y traeth wrth gael cinio. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: paratoi at y gaeaf

Mae’r tymheredd yn cadw o gwmpas 99F/37C bob dydd. Mae’n amser i baratoi at y gaeaf! Rentodd y gŵr beiriant, a dyma fo a’n mab ifancaf ni wrthi’n hollti am oriau’r coed mae o wedi casglu. Bydd rhaid gweithio mwy heddiw. Yna, byddwn ni’n barod am y gaeaf. Roedd y gŵr a’r mab hynaf yn arfer hollti coed efo bwyelli flynyddoedd yn ôl!

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhufain

Mae fy merch arall newydd gyrraedd yr Eidal. Awr a hanner wedi gadael maes awyr Tokyo, roedd rhaid i’r awyren droi’n ôl oherwydd problem injan. Ail-gychwynnodd pawb ar awyren arall ar ôl 8 awr, stopio yn Istanbwl a chyrraedd yn Rhufain yn ddiogel. Rhaid ei bod hi wedi cyrraedd tŷ ei ffrind yn Marche erbyn hyn. Mae hi ar ei gwyliau am dair wythnos yn treulio amser efo ei ffrindiau Eidalaidd, a hefyd teithio efo’i chwaer o gwmpas yr Eidal a Ffrainc.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dewis gorau

Dw i ddim yn cytuno â fo cant y cant, ond dw i’n credu mai Trump ydy’r dewis gorau i America sydd yn prysur chwalu o dan y llywodraeth bresennol. Fel dwedodd y diweddar Arlywydd Reagan, “os oes rhywun yn cytuno â chi 80 y cant, cynghreiriad ydy o.” Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blas o ffrainc

Mae fy merch yn dal i fwynhau ei bywyd yn Ffrainc. Mae hi’n hoffi’r gymuned glòs yn y dref fach. Mae yna westai neu ddau at fwrdd y teulu bron pob nos, ac mae swper yn para dros ddwy awr tan yn hwyr. Maen nhw’n bwyta allan yn aml hefyd. Cafodd fy merch gyfle i flasu’r bwyd poblogaidd Ffrengig, sef escargots. Dim ond un bwytaodd hi; dwedodd ei fod o braidd yn dda! Cafodd pawb arall bowlen fawr fel entrée! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: amrywiaeth mewn pwysau

“Pan geir amrywiaeth mewn pwysau neu fesurau, y mae’r naill a’r llall yn ffiaidd gan yr Arglwydd.”Mae’r byd yn llawn ohono fo. Dim ond enghraifft fach ydy hon. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwarchodwr

Mae fy ŵyr warchodwr newydd! Du a gwyn ac yn fawr a meddal ydy o. Gobeithio na fydd o’n rhoi ofn ar fy ŵyr sydd wedi troi’n fis oed ddoe. Dathlodd fy mab a’i wraig y diwrnod efo’u teulu yn Texas. Eu babi oedd yr unig un na chafodd bwyta’r gacen siocled. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hyd yn oed solomon

“Nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant wisg i’w chymharu ag un o’r rhain.” Mae’r geiriau’n dod i mi pan fydda i’n cerdded yn y goedwig bob bore. Mae’n anhygoel bod y blodau hardd felly’n tyfu mewn meysydd. Gwelais ewig a dwy gwningen hedd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: teclyn newydd (i mi)

Dw i’n gwirioni ar y teclyn bach hwn a brynais yn ddiweddar. Ar gyfer gwrando ar yr ieithoedd dw i’n eu dysgu prynais i fo, yn hytrach na siarad ar y ffôn. (Dw i ddim yn ffonio’n aml.) Does angen cludo fy iPhone efo cordyn clustffonau clymog yn fy mhoced tra byddai’n golchi llestri. Mae o’n ysgafn, cyfforddus a hawdd ei ddefnyddio (hyd yn oed i mi.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dyma hi

Dyma hi – dim ond boncyff coeden ydy “hi.” O bellter, mae’n edrych union fel dynes Indiaid efo gwisg draddodiadol. Bydda i’n ei chyfarch bob bore beth bynnag. Cawson ni storm rymus neithiwr. Roedd hi’n dal i fwrw glaw’n ysbeidiol y bore ‘ma. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dynes lonydd

Ces i fy syfrdanu pan welais i “hi” am y tro cyntaf tra oeddwn i’n mynd am dro. Roedd hi’n edrych fel dynes Indiaid efo dillad traddodiadol yn sefyll yn llonydd ymysg y coed ac yn sbïo arna i. Postia’ i lun arall yfory sydd yn datgelu pwy ydy hi. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hank you

Roedd fy merch a’i gŵr yn ymweld â ni’r penwythnos diwethaf (iddi fynd at y deintydd lleol.) Pryd bynnag byddai fy mhlant hyn yn aros yma, byddan nhw’n tueddu i adael peth neu ddau bersonol. Pan es i’r ystafell roedd y cwpl yn aros ynddi hi, dyma ffeindio charger ffôn ar y llawr. Gyrrais neges testun at fy mab yng-nghyfraith i ofyn a ydy o ei un o. Ydy. Sgrifennais, “I can nail it tomorrow” gan deipio “n” yn lle “m” ar ddamwain. Atebodd ar unwaith, “hank you.” Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rujum

Dw i’n gwirioni ar y shaker halen a phupur a oedd yn y pecyn o Israel. Crëwyd gan Hadas Sattler mewn ffurf Rujum (cerrig milltir hynafol,) mae o’n edrych fel R2D2 bychan. Gan fod ganddo dyllau mawr ar gyfer halen a phupur bras, (dan ni’n defnyddio rhai mân) penderfynais ei ddefnyddio ar gyfer coginio yn hytrach na ar y bwrdd. Mae o’n gweithio’n berffaith. Dw i’n cael pleser ei deimlo fo pob tro bydda i’n ei ddal o yn fy llaw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tour de france

Mae fy merch yn Andorra efo’r teulu Ffrengig yn mwynhau eu gwyliau am ddyddiau. Aethon nhw yno i weld Tour de France yn bennaf. Dewison nhw lecyn braf wrth ymyl yr heol am ddeg o’r gloch ac roedden nhw’n ymlacio a chwarae cardiau ayyb ar flanced nes i’… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ateb

Anfonais neges sydyn a thri llun ddoe at Lev Haolam i ddweud pa mor fodlon ydyw i efo’r pecyn. Ces i ateb y bore ‘ma (ar ôl Saboth); maen nhw’n hapus ei fod o’n fy mhlesio a fy mod i ynghyd y teulu’n cefnogi Israel cant y cant. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pecyn o israel

Mae o yma! Mae pecyn o Israel newydd gyrraedd! Agorais i fo’n awyddus a chymryd allan yr eitemau wedi’u lapio’n ddiogel. Cynhyrchwyd popeth gan yr Israeliaid lleol sydd yn gweithio’n galed i gynhyrchu cynnyrch a nwyddau o ansawdd uchel:Potel o olew ole… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dim esgus

Does dim esgus dros derfysgaeth a thrais. Dywedir yn aml, fodd bynnag, bod gormes yn gorfodi’r bobl i fod yn derfysgwyr a throseddwyr treisgar. Pe bai’r ddamcaniaeth yn wir, byddai’r Iddewon yn derfysgwyr a throseddwyr mwyaf erchyll yn y byd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cwningen

Cychwynnais gerdded am bump o’r gloch a hanner y bore ‘ma. Roedd yn hanner tywyll ac roedd y gwynt yn gynnes ar fy mochau. Sylwais i gath wen yn syllu ar ochr arall y ffordd; roedd hi’n barod i neidio. Cwningen frown fach. Roedd y gwningen heb symud er mwyn cuddio oddi wrtha’ i. Gwelodd y gath fi a stopio’r hela am sbel, ond ar ôl i mi ei phasio hi, ail-gychwynnodd. Dyma gerdded tuag at y gwningen nes iddi redeg i ffwrdd. Cymer ofal, fach. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ben bore

Dw i’n mwynhau cerdded yn y gymdogaeth ben bore. Cyn hanner awr wedi chwech bydda i’n cychwyn fel arfer. Mae’n olau er bod yr haul heb godi. Mae amrywiol o adar yn prysur wneud eu defod foreol tra bydda i’n cerdded. Does neb allan (ar wahân i ambell i berson efo’i gi) eto. Bydda i’n anelu at y goedwig. Bydda i’n teimlo’n hyfryd wrth weld y coed mawr a blodau gwyllt ac yn anadlu’r awyr ffres. Mae’n anhygoel bydd y ddaear newydd yn filwaith brafiach na hyn i gyd. Gwelais ddwy ewig heddiw. Rhedon nhw i ffwrdd heb wneud sŵn. Wedi cerdded am dri chwater awr, bydda i’n barod i wynebu’r diwrnod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: 17 mlynedd

Penblwydd fy mhlentyn ifancaf ydy hi heddiw. Mae’n anodd credu bod hi wedi bod yn 17 mlynedd ers iddo gael ei eni. Cafodd ei eni adref fel ei ddwy chwaer, yn fy ystafell wely yn y tŷ presennol i fod yn fanwl. Mae o’n chwe throedfedd a dwy fodfedd o daldra bellach, ac yn mynd i’r brifysgol flwyddyn nesaf. Does ryfedd fy mod i’n mynd yn hen! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gweddi

Penblwydd Hapus i America. Bydded i’w phobl droi’n ôl at y Duw sydd wedi’u bendithio. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pedwerydd gorffennaf arall

Wrth i’r Unol Daleithiau ddathlu Diwrnod Annibyniaeth, rhaid cofio’r pedwerydd Gorffennaf arall 40 mlynedd yn ôl. Cipiwyd awyren Awyr Ffrainc gan derfysgwyr. Gwnaethon nhw i’r awyren lanio ym maes awyr Entebbe, Uganda. Bygythion nhw i ladd y gwystlon oni bai byddai Israel yn rhyddhau rhai terfysgwyr o’r carchar. Dyfeisiodd Israel gynllun beiddgar – anfonodd bedwar C-130 sydd yn cludo commandos a sawl Mercedes i Uganda i achub y gwystlon. Llwydddd y commandos i achub 102 ar ôl brwydr galed er lladdwyd pedwar ynghyd â Yonatan Netanyahu, arweinydd  y cyrch a brawd Prif Weinidog cyfredol Israel. Cludwyd y 102 adref yn ddiogel at y teuluoedd ecstatig. Dyma fideo ddogfen wych. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bedd bach

Bu farw Coco, ein mochyn cwta olaf ni’r bore ‘ma. Roedd hi’n arwain bywyd hapus am wyth mlynedd wrth gael gofal gwych. Mae’n bob tro trist iawn, fodd bynnag, pan anifail anwes yn marw. Roedd hi yma’r bore ‘ma ond dydy hi ddim bellach. Roedd rhaid i mi gyflogi hogyn cyfagos i balu bedd yn yr iard cefn gan fod y gŵr a’n mab ni oddi cartref heddiw. Mae hi’n gorffwys yn ymyl ei brawd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: clywch

Mae o’n dweud pethau anaddas o bryd i’w gilydd, ond gwych ydy Trump yn y bôn. “Ein cynghreiriad cryfaf ni ydy Israel. Dan ni’n eu hamddiffyn nhw cant y cant.”  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dysgu i gasáu

“Dw i’n dysgu fy mhlant i garu, ond ti’n dysgu dy blant i gasáu,” dwedodd mam y ferch a gafodd ei llofruddio ddoe wrth fam y llofrudd. Cafodd Hallel 13 oed ei thrywanu i farwolaeth yn ei gwely tra oedd hi’n cysgu yn ei chartref ger Hebron, Israel gan fachgen Arabaidd 17 oed a dorrodd i mewn i’w thŷ. Cafodd o ei saethu gan swyddog gwarchod a marw. Marw fel merthyr gan lofruddio’r Iddewon oedd amcan ei fywyd. Gwireddwyd ei freuddwyd yn rhannol; llofruddio Iddewes ddiniwed wnaeth, ond marw fel llofrudd, dim merthyr. (y llun – Israel National News) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: o dan y bondo

Ces i sioc i weld nyth fawr wasp o dan y bondo ger y drws blaen. Mae wasps yn hoffi codi nyth yno bob blwyddyn gan fyddai’r lle’n eu cysgodi nhw rhag gwynt a glaw. Doeddwn i ddim eisiau chwistrellu’r fam a oedd wrthi’n gofalu am ei nyth, ac felly pan welais i mohoni hi, dyma chwistrellu’r nyth efo chwistrell nerthol. Ces i sioc arall! Dim nyth wasp oedd hi ond mud dauber. Chwalodd y nyth wedi’i gwnaed efo mwd, a gwasgaru ym mhob man! Roedd rhaid i mi lanhau popeth cyn i’r fam druan ddod yn ôl. Gwelais i hi nes ymlaen ac roedd hi’n chwilio am ei nyth. Mae’n ddrwg gen i. Gobeithio y codith hi un arall rhywle arall. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pwy wir

Yr ieuenctid Palesteinaidd truan “sydd yn cael eu gorthrymu” wrthi’n taflu cerrig at yr Iddewon a’r twristiaid ar Temple Mount yn Jerwsalem. Maen nhw’n ymddwyn felly’n gyson ac yn enwedig yn ystod tymor Ramadan. Cafodd cynifer o bobl eu hanafu gan gynn… Parhau i ddarllen