Archives: Emma Reese

fel y moroedd: plac

Aeth y pedwar bachgen o Japan (Llysgenhadaeth Tensho) i Fenis hefyd ar ôl eu hymweliad â’r Pab yn 1585. Yn ôl y llyfr Japaneg a ddarllenais, codwyd cofeb drostyn nhw yno. Roeddwn i’n chwilio am wybodaeth ynglŷn â hi ond heb lwyddiant tan yn ddiweddar. Penderfynais gysylltu ag Alberto Toso Fei, hanesydd/awdur lleol yn Fenis. Ces i wybod lle mae’r plac, yn hytrach na chofeb, diolch i’w ymdrech; mae o ymysg y casgliad yn yr oriel dros nesaf i Santa Maria della Salute. Cafodd y plac ei adfer gan fudiad Japaneaidd ryw dro ac aethpwyd copi i amgueddfa yn Japan. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn florence

Wedi cwblhau’r gwaith gwirfoddoli, sef dysgu Saesneg i blant yr ysgol am ddau fis, mae fy ail ferch yn mwynhau mynd ar wibdaith yn yr Eidal. Roedd hi yn Napoli yr wythnos diwethaf, a rŵan mae hi yn Florence. Byddwn i eisiau gweld mwy o luniau ond dwedodd hi fod yna gynifer ohonyn nhw fel na fyddai hi’n medru rhoi trefn arnyn nhw. Ac felly mae hi’n uwchlwytho un neu ddau  ar Face Book o bryd i’w gilydd. Mae’n anhygoel ei gweld hi o flaen cromen Brunelleschi! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dysgu cymraeg

Mae gen i dipyn o gasgliad ar gyfer dysgu Cymraeg, a dweud y lleiaf. Mae fy merch wrthi’n gwrando ar y CD a ges i’n rhad ac am ddim gan ACEN flynyddoedd yn ôl. Mae Nia Parry’n rhoi’r fersiwn gogleddol ac un deheuol. Awgrymais i fy merch ddysgu’r olaf oherwydd mai yn Abertawe bydd hi. Gan ei bod hi eisiau gwybod am Gymru hefyd, beth fyddai’n well na’r llyfr gan y diweddar Gwynfor Evans, sef the Fight for Welsh Freedom. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ysgoloriaeth

Enillodd fy nhrydedd ferch ysgoloriaeth Brad Henry! Mae hyn yn golygu y bydd hi’n astudio ym Mhrifysgol Abertawe am dymor! Mae’n anhygoel bod yna gysylltiad rhwng Oklahoma a’r brifysgol yno ac mae’n anhygoel fyth y bydd fy merch yn byw yng Nghymru am fisoedd. Roedd dau ymgeisydd yn y rownd derfynol am yr ysgoloriaeth yn y brifysgol leol; ffrind i fy merch ydy’r llall. Cafodd y ddwy eu dewis! Maen nhw’n cael mynd efo’i gilydd, ym mis Ionawr y flwyddyn nesaf. Rŵan mae fy merch yn benderfynol o ddarllen am Gymru ac yn awyddus i ail-ddechrau dysgu Cymraeg. Mae’n dal yn anodd credu. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: neges gas

Mae’n drist bod rhai pobl yn mwynhau bod yn gas. Druan o Lucrezia sydd wrthi’n sgrifennu blog a chreu fideos i helpu dysgwyr yr Eidaleg; cafodd hi neges ofnadwy o gas yn ddiweddar. Rhaid bod hi’n cael sioc gan ei bod hi’n ei bostio ar ei thudalen Face … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: draemon

Mae Ryan, myfyriwr y brifysgol leol dw i wedi dod i nabod yn ddiweddar, wrthi’n dysgu Japaneg, ac mae o’n hoff o Draemon, cartŵn poblogaidd. Mae’n fodd da i ddysgu Japaneg gan fod o’n llawn o ymadroddion llafar. Ces i sioc yn clywed gan Ryan fod robot ydy Draemon! Roeddwn i’n credu’n siŵr mai creadur rhyfedd ydy o fel Totoro. Cafodd hyn ei gadarnhau gan fyfyriwr o Japan sydd yn ffrind i Ryan.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras 5k

Cynhaliwyd Ras 5k Ysgol Optometreg y bore ‘ma. Cafodd un olaf ddwy flynedd yn ôl ei ganslo’n sydyn wedi i fyfyrwyr Optometreg gael ei ladd mewn damwain gar ddeu dydd cyn y ras. Hon oedd y ras gyntaf ers hynny ac er cof amdano fo. Roedd Ras Optometreg yn tynnu cannoedd o redwyr bob blwyddyn fel arfer ond yn anfoddus doedd dim digon o hysbys eleni ac felly dim ond ryw ugain o bobl a redodd gan gynnwys fy ngŵr a’n mab ifancaf. Hogyn rhyw deg oed oedd yr enillwr! (Gweler y llun.) Does ryfedd oherwydd mai aelod o glwb cross country ydy o.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tiwlipau

Mae tiwlipau Leanne newydd flodeuo; yn anffodus dim ond dau sydd wedi goroesi. Cawson i ddeg yn anrheg gan yr hogan o Abertawe pan ddaeth hi yma flynyddoedd yn ôl ac maen nhw’n dwyn blodau bob blwyddyn er bod y nifer yn lleihau bob tro. Eleni roedd yna bedwar eginyn, ond cafodd dau ohonyn nhw eu torri i ffwrdd gan rywun. (Mi welais olion trosedd!) Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd o’r diwedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: nyth wiwerod

Mae dwy wiwer yn prysur adeiladu nyth uwchben coeden yng ngardd drws nesaf. Y bore ‘ma roedden nhw’n rhedeg i fynnu efo dail sych yn eu cegau, ac yna i lawr i gasglu mwy. Does gen i ddim syniad faint o siwrneiau sydd angen i gwblhau popeth. Ces i gip ar y nyth rŵan; mae hi’n fawr bellach a does dim gwiwer o gwmpas. Efallai bod hi wedi gorffen. Gobeithio y bydd hi’n ddioel trwy’r tymor. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanami yn norman

Mae’r gwanwyn yn hwyr yn cyrraedd eleni. Dw i’n mwynhau gweld blodau ceirios wrth yrru drwy’r dref y dyddiau hyn. Dwedodd fy merch hynaf yn Norman ei bod hi a’i gŵr yn cael hanami o dan eu coeden geirios sydd yn llawn o flodau hardd. Plannon nhw hi ryw flynyddoedd yn ôl ac mae hi’n tyfu’n goeden gref sydd yn dwyn blodau bob gwanwyn. Mae hi’n sefyll wrth y palmant, ac felly roedd y picnic sydyn yn cael ei weld gan bawb. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: photo booth

Dw i newydd ddarganfod peth hwylus ar fy MAC Book (er ei fod o yma drwy’r amser.) Photo Booth ydy o. Roeddwn i’n meddwl mai ond tynnu lluniau a wnaeth. Doeddwn i ddim yn gwybod ei fod o’n tynnu fideo hefyd. Awgrymodd Alberto i recordio’ch hun yn siarad Eidaleg bob mis i weld sut dach chi’n symud ymlaen. Roeddwn i’n arfer recordio fy hun yn siarad Cymraeg ar recordydd tâp (swnio’n hynafol!) o’r blaen. Yn ddiweddarach roeddwn i’n defnyddio Garage Band. Mae’n gas gen i glywed fy hun heb sôn am weld fy hun ar fideo, ond dw i’n gwybod bod hyn yn fodd effeithiol er mwyn gwella unrhyw iaith dach chi’n ei dysgu. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: you tube arall

Yn ogystal ag Alberto a Lucrazia, dw i’n dilyn sianel You Tube Sgrammaticando (dw i ddim yn gwybod enw’r awdures) ers wythnosau. Dw i’n ddiolchgar iawn wrthyn nhw am eu hymdrech i helpu dysgwyr yr Eidaleg. Mae’n wych cael clywed Eidalwyr brodorol yn si… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: eli gwefusau arbennig

Mae merch ffrind teulu’n gwneud eli gwefusau cartref a’i werthu i’w ffrindiau a’r lleill. Mae hi’n defnyddio chynhwysion naturiol gan gynnwys cwyr gwenyn a lafant. Mae o’n hyfryd. Prynais 30 i fynd â nhw i Japan yn anrhegion i ffrindiau fy mam. Roedd hi a phawb wrth eu boddau. Ces i alwad ffôn ganddi ddyddiau’n ôl; roedd hi eisiau mwy. Dyma archebu deg arall i Susan a dw i newydd eu gyrru nhw at fy mam. Does dim enw neu label ar y nwyddau; awgrymais iddi ei alw’n “Sue’s Bee.” Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cynllwyn

Wedi cymharu’r derbynebau, roeddwn i’n sylweddoli bod pris fy moddion wedi cynyddu teirgwaith! Ffoniais y fferyllfa i wneud yn siŵr nad oedd unrhyw gamgymeriad; nag oedd. A dyma googlo am wybodaeth a darganfod bod y prisiau meddyginiaeth generig dros America’n codi’n arswydus yn ddiweddar, deg gwaith am rai. Does dim rheswm rhesymol. Mae’n ymddangos bod rhywun wedi penderfynu codi’r prisiau, a does gen i ddewis ond talu. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sioc yn walmart

Ces i sioc yn clywed y swm wrth y til yn Walmart heddiw – $250! Fel arfer bydda i’n talu tua $150 neu lai bob wythnos. Mi edrychais y dderbynneb ddwywaith i weld a oes camgymeriad neu ddau. Nag oes. Y peth drytaf oedd fy moddion sydd yn dyblu’r pris me… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pizza!

Mi wnes i bizza hefo cymorth gan y peiriant bara a wnaeth y toes. Roedd digon am ddau fawr. Dim ond caws wedi’i dorri a basil sych a oedd gen i ond roedd yn pizza hynod o flasus. Y tro nesa, dw i eisiau defnyddio Mozzarella a basil ffres er mwyn crasu … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y drwydded yrru

Mae fy merch ifancaf newydd gael y drwydded yrru. Mae ganddi hi “permit” ac roedd hi’n medru gyrru os oes un o’i rhieni’n eistedd yn ei hymyl. Dw i newydd ei gweld hi’n gyrru i’r ysgol i ymarfer dawnsio (does dim ysgol heddiw) drwy’r ffenestr. Mae’n rhyfedd. Does dim rhaid i mi fynd â hi o gwmpas yn y car o hyn ymlaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adolygiad yr e-lyfr

Dw i wrthi’n defnyddio e-lyfr Alberto. Mae yna lawer o benodau fel bydd gen i ddigon i wrando arnyn nhw am sbel. Recordiwyd yn araf ac yn gyflym; mae sgriptiau lliwgar yn Eidaleg ac yn Saesneg. Mae Alberto’n sôn am y modd gorau i ddysgu Eidaleg, neu unrhyw iaith tramor, sef “modd naturiol,” ac am wella’ch hun. Rhain ydy’r pynciau mae o wedi bod yn sôn amdanyn nhw’n aml yn ei wefan hyd yma, ond mae o wedi eu datblygu’n helaeth yn yr e-lyfr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: drôr y dydd

Un o’r rhaglenni teledu a welais efo fy mam yn Tokyo sydd yn eich dysgu sut i drefnu’ch tai. Anogodd drefnu un drôr/silff y dydd. Os ceisiwch wneud y tŷ cyfan, cewch chi’ch digalonni ac mae’n debyg rhowch chi’r gorau iddi. Syniad ardderchog! Penderfynais gymryd y cyngor. Mi wnes i dacluso rhyw ddeg o’r droriau bellach. Mae’n anodd credu fy mod i wedi cadw cymaint o bethau diangen ynddyn nhw. Dw i’n teimlo’n llawer gwell a bwriadu dal ati, dim bob dydd efallai ond mor aml y bo modd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llysgenhadaeth tensho 3

Maen nhw’n dweud bod artist enwog a gafodd ei eni yn Fenis, sef Tintoretto wedi cael ei gomisiynu i baentio portread o un o’r pedwar bachgen, ond mae’r portread hwnnw ar goll …. hyd at ddiweddar. Cafodd o ei ddarganfod yng ngogledd Eidal. Mab y Tintoretto a oedd yn gystal artist â’i dad a wnaeth. Cawn wybod sut olwg gafodd yr hogyn, Mancio bellach. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llysgenhadaeth tensho 2

Cafodd y bechgyn groeso mawr lle bynnag aethon nhw. Cawson nhw eu derbyn yn gynnes gan Bab a’i olynydd ar ôl i’r cyntaf farw’n sydyn. Ysgrifennwyd amdanyn nhw yn yr Eidal yn ogystal â’r gwledydd eraill yn Ewrop. Wedi cyflawni’r nod yn llwyddiannus, hwylion nhw adref yn wynebu caledi caletach na’r siwrnai arall dim ond i wybod bod gan Japan arglwydd newydd nerthol a oedd yn gwahardd Cristnogaeth. Gadawodd un ei ffydd; fu farw dau’n ifanc o afiechyd; cafodd un ei ferthyru’n erchyll.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llysgenhadaeth tensho

Mae hanes y pedwar bachgen Japaneaidd a deithiodd i’r Eidal dros 400 mlynedd yn ôl yn fy nghyfareddu. Darllenais lyfr amdanyn nhw’n ddiweddar. Wedi’u comisiyni gan yr arglwyddi ffiwdal i ymweld â’r Pab a gofyn am gymorth i hybu’r Gatholigiaeth yn Japan, teithion nhw dros y moroedd yn dioddef amodau ofnadwy o galed a chyrraedd Rhufain o’r diwedd. Aethon nhw drwy Florence a Fenice hyd yn oed…. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwaith fy mam

Pan oedd hi’n 19 oed cafodd fy mam waith efo un o’r neuaddau gwledd/priodas, gwestai mwyaf mawreddog ac adnabyddus yn Tokyo, sef Meguro Gajoen. Roedden nhw’n cyflogi merched ifanc (a phert!) yn rheolaieh i dywys y gwesteion yn yr adeiladau efo coridorau cymhleth fel labrinth yn ogystal â gweini wrth y bwrdd. Roedd yr holl ferched yn byw ar y safle, a dysgwyd seremoni te, Ikebana, gwnïo, moesau a chwrteisi iddyn nhw. Treuliodd fy mam flynyddoedd hapus yno gan fod pawb yn glên iawn. Mae Gajoen yn dal yn y lle gwreiddiol er bod llawer o’r adeiladau wedi cael eu hadnewyddu. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanes fy mam

Cafodd gomisiwn gan fy ail ferch wrth gychwyn am Japan y tro ‘ma, hynny ydy, mae hi eisiau i mi recordio hanes fy mam. Tasg enfawr ydy hon gan fod fy mam wedi mynd trwy anhygoel o bethau yn ei bywyd hir (92 oed.) Ar ben hynny, fedrwn i ddim defnyddio cyfrifiadur oherwydd nad oes rhyngrwyd yn nhŷ fy mam. Penderfynais i ddefnyddio fy nghamera a recordio ond rhan o’i bywyd. Roedd fy mam yn arfer adrodd ei phrofiadau o dro i dro (llawer gwaith!) wrth i mi dyfu ond roedd hi’n adrodd yn rhannol. Hwn ydy’r tro cyntaf i mi ei chlywed hi’n adrodd am y cyfnod pan oedd hi’n gorfod gweithio’n ferch ifanc o 13 oed hyd at 19 oed. Roedd yn hynod o ddiddorol a dweud y gwir. Adroddodd hi am awr a mwynheais yn fawr iawn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ebook gan alberto

Roedd Alberto wrthi am fisoedd yn creu e-lyfr i ddysgwyr yr Eidaleg - oriau o awdio yn Eidaleg araf a cyflym ynghyd â thestunau yn Eidaleg a Saesneg. Mae o newydd ei orffen. (A dweud y gwir, dw i newydd ddarganfod am hyn wedi’r siwrnai ddiweddaraf.) Roeddwn i’n barod i’w brynu oherwydd fy mod i’n gwybod bod ei modd yn effeithiol wedi ei ddilyn am fisoedd. Does angen tystiolaethau gan y lleill na “30-day money back guarantee” arna i. A dyma brynu’r e-llyfr ar unwaith. Mae gan Alberto lais ac acen bleserus fel dw i byth yn blino arno fo. Camp enfawr ydy hon, ac yntau ond 18 oed. Dw i’n gwybod y byddai’n gwrando ar yr e-llyfr hwn dro ar ôl tro. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn ôl

Dw i newydd ddod adref yn ddiogel wedi treulio wythnos hyfryd efo fy mam yn Japan. Doeddwn i ddim yn medru gweld blodau ceirios y tro ‘ma gan ei bod hi’n dal yn oer. O leiaf roedd y coed ger fflat fy mam yn llawn o flodau hardd. Rhaid dweud bod y bwyd … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mynd i japan

Mae blwyddyn gyfan wedi mynd ers i mi a fy merch fynd i Japan y llynedd. Dw i’n mynd eto, ar fy mhen fy hun y tro hwn. Mi adawa’ i yfory a dychwelyd mewn wythnos os yr eith popeth yn iawn. Fydda i ddim yn mynd ar wibdaith ond helpu fy mam yn ei fflat y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cynghorion i fy merch

“Dw i eisiau mynd ar wibdaith i Fenis dros y penwythnos ‘ma. Oes gen ti unrhyw gyngor ychwanegol?” meddai fy merch yn y Marche. Mae’n anodd credu bod hi’n medru gwneud hynny fel peth cyffredin. Siaradon ni am Fenis o’r blaen wrth gwrs, ond dw i newydd gofio rhai pethau pwysig, a dyma ddweud wrthi hi:

Paid ag eistedd yn Piazza San Marco er bod yna lawer o dwristiaid sydd yn gwneud yr union beth. Mae hyn yn anghwrtais a chewch chi’ch dirwyo weithiau.

Paid â bwydo’r colomennod er bod hyn yn atyniad i’r twristiaid. Mae’r colomennod yn cludo germau a dinistrio’r adeiladau gwerthfawr.

Paid â phrynu gan y gwerthwyr anghyfreithlon sydd gan eu nwyddau ar lain wrth y ffyrdd; maen nhw’n dinistrio’r masnachwyr cyfreithlon.

Fy nghyngor olaf oedd: paid â cheisio gwneud gormod ond mwynha fynd ar goll.


Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cur pen

Roedd gen i gur pen ofnadwy ers dydd Sul. Ceisiais beidio cymryd moddion ond defnyddio dulliau naturiol – yfed llawer o ddŵr a the camomile, cerdded, stretsio, pwyso efo’r bysedd. Dw i’n meddwl mai’r dull a weithiodd yn y diwedd oedd y pwyso efo’r bysedd. Roeddwn i’n pwyso’r gwadnau am ryw ddeg munud. Wedi hynny dechreuais deimlo’n well. Heddiw mae’r cur pen wedi mynd yn llwyr. Mi fyddai wedi bod yn hawdd iawn cymryd cwpl o Tylonol ond mae’n llawer gwell fel hyn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: thermostat

Cafodd drwsio’r thermostat am y trydydd tro heddiw. Pan fethodd ein un ni fisoedd yn ôl, daeth y trydanwr cyfarwydd a gosod un newydd. Roedd rhaid iddo ddod eto i addasu peth bach wedyn. Pan wrthododd y thermostat newydd weithio’n dda eto, doeddwn i ddim eisiau gwneud galwad ffôn arall ac felly roeddwn i’n ceisio ymdopi gan reoli’r tymheredd fy hun. Wedi wythnosau, roeddwn i’n gorfod ei alw fo o’r diwedd, a dyma fo’n dod ar unwaith a gosod un arall sydd i fod i weithio’n dda. Mae popeth yn iawn rŵan. Dw i’n gwybod dylwn i fod wedi ei ffonio fo’n gynt, ond mae’n anodd imi ofyn am gymorth. Mae hyn yn y gwaed! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peiriant bara

Hwrê! Mae peiriant bara (Zojirushi, cwmni o fri yn Japan) yma! Roeddwn i’n casglu pwyntiau ar gyfrif Amazon dros fisoedd ac o’r diwedd roedd digon i archebu peiriant bara yn rhad ac am ddim. Fe wnes i’r bara cyntaf a oedd yn hynod o flasus. Bara llefrith oedd o. Mae’r teulu i gyd yn hoff iawn o fara, ac felly dw i’n meddwl y byddai’n gwneud torth bob dydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn lle margarîn

Dyma’r cynhwysion a’r dull ar gyfer Hanner Menyn:Fenyn ar dymheredd ystafell – hanner pwysOlew o ansawdd uchel – hanner pwysHalen (os nad oes halen yn y menyn) – 1/2 neu 1 llwyaid deCymysgwch y menyn efo cymysgwr trydan am funudau.Ychwanegwch yr olew t… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwrthod margarîn

“Wneith hwn les i chi?” ydy’r cwestiwn a ofynnir yn aml gan fy mab ifancaf yn ddiweddar wedi iddo ddarllen am y bwyd y mae aelodau tîm Chelsea’n ei gael. Margarîn oedd y pwnc diweddaraf. Honnodd ddylen ni fwyta menyn go iawn yn hytrach na margarîn oherwydd mai mwy naturiol ydy menyn. Dw i’n gwybod bod olew llysiau wedi’i hydrogenu ddim yn hollol iach, ond y rheswm nad oeddwn i’n prynu menyn ar gyfer ein bara ni ydy ei fod o’n anodd ei daenu yn hytrach na cholesterol y menyn. Roeddwn i’n cofio gwraig gweinidog yn defnyddio (dros 20 mlynedd yn ôl!) hanner menyn a hanner olew wedi’u cymysgu ac ail galedu. A dyma brofi un a ches i ganlyniad hyfryd. Mi sgrifenna’ i am y cynnyrch yfory gan fod y post hwn yn mynd yn rhy hir. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: awyr y môr

“Mi wneith les iti,” meddai mam, nid mam Begw ond mam homestay fy merch yn yr Eidal. Mae gan fy merch ddolur gwddf. Er bod hi wedi bwyta pentwr o oren hyfryd o’r Eidal, roedd hi’n dal i deimlo’n ddrwg. A dyma’r fam yn awgrymu iddi fynd i’r traeth i anadlu awyr y môr. Mae’n braf bod y teulu’n byw’n agos at y môr, a dyma fy merch yn ufuddhau iddi. Dwedodd fod hi’n teimlo’n well.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llefrith

Dw i’n gwybod bod popeth yn llawer drytach yn Hawaii oherwydd y rheswm amlwg ond doeddwn i ddim yn sylweddoli pa mor ddrud nes i frawd fy ngŵr bostiodd llun a dynnodd mewn archfarchnad yno pan oedd o’n ymweld ei dad yn ddiweddar. Mae galwyn o lefrith yn costio bron i $9; roeddwn i’n meddwl bod ein pris ni yn Oklahoma’n uchel iawn – bron i $5. Fedra i ddim cwyno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lucrezia

Dw i newydd ddarganfod gwefan arall wych ar gyfer dysgu Eidaleg, sef “Learn Italian with Lucrezia.” Merch 21 oed, myfyrwraig o Trieste ydy’r awdures. Mae hi’n sgrifennu blog a chreu fideo ar You Tube’n esbonio’r gramadeg, geiriau yn ogystal â thrafod diwylliant Eidalaidd. Dw i’n hoff iawn o’i hacen. Braf gweld pobl ifanc yn ymdrechu’n galed i helpu dysgwyr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eira olaf (efallai)

Cawson ni eirlaw ddoe a dyma’r ysgolion ar gau heddiw am y trydydd tro yn y gaeaf hwn. Roeddwn i yn yr eglwys yn gynnar yn paratoi coffi pan ddechreuodd yr eirlaw. Cafodd y gwasanaeth ei ganslo wedyn ac roedd rhaid i mi yrru adref yn araf ar y ffyrdd p… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pianydd annisgwyl

Es i a’r teulu i ginio arbennig a drefnwyd i godi pres ar gyfer clwb pêl-droed yr ysgol. Doeddwn i ddim yn disgwyl llawer a dweud y gwir gan mai braidd yn siomedig oedd y cinio spaghetti diweddaraf, ond ces i fy siomi ar yr ochr orau. Roedd y bwyd yn ogystal â’r adloniant yn hyfryd. Mwynheais y band yn fawr iawn yn enwedig y pianydd a oedd yn gwisgo fel ffarmwr a ddaeth i’r llwyfan ar ôl ei gwaith. Rodd o’n ardderchog! Roedd ei fysedd yn hedfan ar draws yr allweddell yn fedrus ac am hanner munud roedd ei droed dde’n prysur chwarae rhai nodau!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyfarchion

Dydd Gŵyl Dewi Hapus i bawb yng Nghymru a thu hwnt! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siop jerrod

Mae gan fy merch hynaf ffrind a phartner busnes da o’r enw Jerrod. Mae hi’n ei alw fo’n “fy ngefell” oherwydd mai mor debyg ydyn nhw, dim ar olwg ond mewn personoliaeth. Artist gwych o gystal â dyn busnes creadigol ydy o. Mae o a’i gariad newydd agor siop ddillad sydd yn gwerthu brand gwreiddiol, ac mae yna hyd yn oed congl i gael trin eich gwallt. Clywais fod y siop yn llwyddiannus iawn. Bydd fy merch yn symud ei stiwdio yn siop Jerrod a bydd y ddau’n cychwyn cam newydd. Dw i heb ei gyfarfod eto er fy mod i’n clywed amdano fo’n aml. (Am ryfedd nad ydw i’n nabod gefell fy merch!)  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn aros

Roeddwn i’n gobeithio postio llun neu ddau a dynnodd fy merch yn yr Eidal achos bod hi ymweld tref wahanol dros y penwythnos, ond mae’n ymddangos bod hi’n eithaf prysur a does ganddi hi amser i bostio ei lluniau ar Face Book eto. Aeth hi i Perugia ac yn aros efo cenhadwr Americanaidd a’i deulu yno. Fe wnaeth gyfarfod cynifer o bobl glên yn yr eglwys. Daeth ar wibdaith sydyn i Assisi hefyd. Dw i’n gorfod aros yn amyneddgar. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: te ‘chamomile’

Dw i’n teimlo’n llawer gwell y bore ‘ma, bron yn holl iach, diolch yn fawr i’r Arglwydd! Mae’n hyfryd cael siarad a bwyta’n normal. Wedi profi cynifer o driniaethau cartref ar gyfer y briwiau’r geg, des o hyd i wefan sydd yn sôn am de chamomile. A dyma yfed dwy neu dair paned neithiwr, ac mae’r rhan fwyaf o’r poen wedi mynd y bore ‘ma. Roeddwn i’n bwriadu ffonio fy ffrind am bresgripsiwn os na wellwn i’r bore wedyn. Rhaid i mi gadw paced o de chamomile yn y cwpwrdd bob tro o hyn ymlaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pryd o fwyd mewn un sosban

Dw i’n hoff iawn o ryseitiau syml, yn annhebyg i fy mam sydd byth yn meindio sefyll yn y gegin am oriau i goginio prydau o fwyd blasus. Ces i’r rysáit hwn gan fy merch hynaf sydd yn fy nabod i’n dda – pasta cyw iâr mewn un sosban (dim spaghetti ydy hwn a dweud y gwir.) Mae’r pasta‘n cael ei goginio yn y saws felly mae’n hynod o hawdd i’w wneud, ac yn flasus hefyd.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: soda pobi

Roedd y geg yn dal i frifo’r bore ‘ma er gwaetha’r driniaeth halen. Penderfynais ddefnyddio soda pobi i drin y briwiau. Gweithiodd o’r blaen ond gan fod o’n rhoi poen, doeddwn i ddim yn awyddus i’w ddefnyddio. Doedd gen i ddim dewis fodd bynnag, a dyma… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: halen

Mae gen i friwiau’r geg ofnadwy o ddolurus ers dyddiau fel mae’n anodd siarad a bwyta hyd yn oed. Yr unig beth dw i’n medru bwyta ydy uwd, saws afal, iogwrt a phethau mewn ffurf hylif. Bydd cnoi bwyd yn achosi poen. Clywais heddiw gan ffrind sydd yn ddeintydd fod rhaid cadw cymysgedd o ddŵr a halen yn y geg am bum munud neu hirach sawl gwaith y diwrnod. Halen sydd yn lladd firysau. Dw i’n meddwl bod y driniaeth yn gweithio. Bydda i’n dal ati nes gwella. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod twrnamaint

Diwrnod twrnamaint pêl-droed ysgol ydy hi heddiw. Daeth dau dîm i’n tref ni i chwarae gemau drwy’r dydd. Cafodd fy mab ifancaf chwarae’r rhan fwyaf o’r amser. Mi wnaeth o dda iawn gan ystyried mai’r flwyddyn gyntaf ydy o. Roedd o a’i mêt yn agos at y gôl unwaith ac aeth y bêl i mewn i’r rhwyd. Roedd y ddau mor agos at ei gilydd nad oedd yn amlwg pwy sgoriodd. Rhaid i mi ofyn i fy mab heno. (Mae o’n dal yn y cae.) Roedd yn gyfleus bod y cae mor agos at y tŷ. Enillon ni ddwy gêm allan o dair. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr unig estron

Mae fy merch yn dal i fwynhau ei phrofiad newydd yn yr Eidal. Dim lle poblogaidd i dwristiaid ydy o er bod hi’n dref dwt a hardd sydd yn debyg mewn sawl agwedd i’r dref fy mam yn byw ynddi yn Japan. Ac felly does dim llawer o dwristiaid yno. A dweud y gwir, mae hi’n meddwl mai hi ydy’r unig estron bron. Pan roedd hi’n mynd o gwmpas yn ei chrys-t un diwrnod braidd yn gynnes, cafodd hi ei ofyn gan y trigolion ydy hi’n ymwelydd! Maen nhw i gyd yn gwisgo siacedi eithaf trwm. Mae pawb yn glên iawn beth bynnag, y teulu, ffrindiau’r teulu, yr athrawon eraill. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cymro yn fenis

Diolch eto i Yvonne fy mod i’n cael gwybod bod Cymro’n byw yn Fenis ers rhyw ddwy flynedd. (Mae o a’i wraig wrthi’n sicrhau lle parhaol i fyw ynddo.) Philip Gwynne Jones ydy ei enw o, ac mae o’n dod o Abertawe. Dw i ddim yn gwybod ydy o’n siarad Cymrae… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bara arbennig

Prynais fara hynod o flasus sawl tro mewn siop fach pan oeddwn i yn Fenis. Un tro pan es yno wedi’r dosbarth Eidaleg, roedd y siop ar gau nes 4 o’r gloch, ac felly es yn ôl cyn y dosbarth y diwrnod wedyn er mwyn sicrhau fy nhorth. Dw i newydd gael gwybod, diolch i Yvonne, bod y bara hwnnw’n cael ei grasu gan bobydd arbennig, sef Giulio Cortella sydd yn 93 oed! Edrycha’ i ymlaen at fwyta un arall pan a’ i i Fenis ym mis Mai.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dosbarth saesneg cyntaf

Ces i fy chat hir cyntaf ar Face Book efo fy merch y bore ‘ma. Aeth y dosbarth Saesneg yn dda iawn ddoe. Cynorthwyydd i’r athrawes ydy hi, ac felly does dim pwysau trwm arni hi, ac eto mi fydd hi’n medru cyfrannu at y dosbarth yn fawr drwy gymryd manta… Parhau i ddarllen