Archives: Emma Reese

fel y moroedd: brwydr

Roeddwn i wedi gohirio’r gorchwyl hwn. Yn awr neu byth. Roedd y pridd yn feddal wedi glaw trwm; roedd hi’n oeraidd, efallai am y tro olaf yn y tymor. Penderfynais chwynnu gwely’r gellesg glas. Fel disgwyliwyd, roedd yn ofnadwy. Cafodd o ei feddiannu gan chwyn nerthol anghyfreithlon yn llwyr, ac roedd y trigolion cyfreithlon druan yn cael eu llethu gan yr ymwthwyr. Dyma ddechrau’r gwaith yn ffyrnig. Ar ôl hanner awr mae’r gwely blodau’n dwt, ac mae’r gellesg glas yn edrych yn hapus a diolchgar. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: darlunio

Wedi treulio wythnos o wyliau yn cysgu’n ddigon ac yn ymlacio gartref , aeth fy merch ifancaf yn ôl i’r brifysgol yn Missouri heddiw i ail-ddechrau tymor prysur. Ar wahân i wneud y gwaith cartref, roedd hi wrthi’n darlunio golygfa oddi wrth y fersiwn ddiweddaraf the Beauty and the Beast. Rhaid i mi ddweud ei bod hi’n hynod o dda. Mae’r tŷ’n ddistaw iawn unwaith eto. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llysgennad i israel

Cafodd David Friedman ei gadarnhau fel y llysgennad i Israel o’r diwedd er gwaethaf gwrthwynebiad ffyrnig gan y Democratiaid (ar wahân i Mr. Manchin annwyl) a’r rhyddfrydwyr gan gynnwys rhai Iddewon rhyddfrydol hyd yn oed. Dewiswyd gan yr Arlywydd Trump efo’i holl fendith, mae o’n ddyn perffaith i’r swydd bwysig hon. Mae o’n barod i gychwyn gweithio yn Jerwsalem, prif ddinas Israel. Pob bendith. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: seddau cynnes

Roedd yn oer iawn yn annisgwyl pan aeth fy mab i Japan. Dim ond siaced ysgafn, het a menig roedd ganddo i gadw’n gynnes. Wedi iddo a’r criw’n cerdded o gwmpas am oriau bob dydd, roedd yn ollyngdod mawr i eistedd ar seddau cynnes y trên. Mae yna wresogydd o danyn nhw. Roedd fy mab wrth ei fodd efo nhw a seddau cynnes tai bach yn Japan! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: enfys a mellten

Rodd gan yr awyr liw rhyfedd pan gamais allan o’r drws blaen y bore ‘ma fel pe bai tornado ar fin dod. Yna, roeddwn i’n sylwi hanner enfys. Dechreuodd daranu. Rhyfedd iawn gweld enfys a mellten efo’i gilydd. Wedi cerdded am sbel dyma weld enfys gyfan. Roedd hi’n dal i daranu. Daeth glaw ysgafn. Cerddais yn ôl adref wrth ganu Hu Yavo (mae o’n dod.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: doethach nag oedolion

11 oed ydy hi, ac eto mae hi’n gwybod beth mae hi’n ei dweud, ac mae hi’n iawn! (Dw i’ meddwl mai ei thad sydd yn mynegi ei farn yn aml wrthi hi.) Mae hi’n ddoethach na chynifer o oedolion. Efallai bydd hi’n ymladd dros gyfiawnder yn ffyrnig fel Judge Jeanine Pirro pan fydd hi’n hŷn. Mae’r fideo hwn yn cael ei anwybyddu gan brif gyfryngau America tra bod rhai Tsieineaidd yn ei ddosbarthu’n helaeth. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adref

Mae fy mab newydd ddod adref wedi cael gwyliau gwych yn Japan. Gan fod ei chwaer a’i gŵr eisiau gadael dydd Llun, teithiodd ar ben ei hun. Aeth popeth yn iawn ar ei ffordd. Mae’n cymryd llai o amser oherwydd bod y gwynt cryf yn gwthio awyrennau. Mae o wedi blino’n lân fodd bynnag ac yn cysgu rŵan. Edrycha’ i ymlaen at weld y lluniau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: safon ddwbl

Dw i ddim yn deall sut ar y ddaear gall barnwr atal Arlywydd America rhag amddiffyn pobl America yn erbyn perygl cenedlaethol eithafol . Gwnaethpwyd, fodd bynnag, tro ar ôl tro. Hollol ragrithiwr ydy’r barnwr o Hawaii yn y digwyddiad diweddaraf. Dim ond saith ffoadur derbyniodd Hawaii yn 2015, a doedd neb yn dod o’r chwe gwlad yn Nwyrain Canol. “Syfrdanol ydy’r safon ddwbl” unwaith eto. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siom a gobaith

Tra ces i fy siom na enillodd plaid Geert Wilders y mwyafrif yn yr etholiad yn yr Iseldiroedd, mae’n braf clywed bod hi wedi ennill pum sedd ychwanegol, ac felly daeth hi’n ail; collodd y blaid fwyaf wyth sedd. Na chafodd Mr. Wilders ei guro i’r llawr … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: happy house

Prynais falwr ffa coffi; peth newydd sbon i mi. Es i’r siop bwyd iechyd yn y dref am goffi ffa cyfan; maen nhw’n rhostio ffa yn y siop. Dewisais ffa o’r enw Happy House. Dyma falu ychydig i wneud paned. Mae’r ffa’n arogli’n hyfryd. Dw i ddim yn siŵr pa un sydd yn gyfrifol am y paned gwych – y malwr neu’r ffa. Rodd yn goffi hynod o flasus heb fod yn sur o gwbl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhagolwg

Wrth fy mab ifancaf yn treulio wythnos yn Japan, dim ond y fi a’r gŵr sydd gartref. (Ydw i’n clywed atsain yn y tŷ rhy fawr i ni’n ddau?) Gan fod y gŵr ar wyliau’r brifysgol hefyd, mae ganddo fo amser i wneud y pethau o gwmpas y tŷ o’r diwedd. Does dim rhaid i mi goginio llawer, na golchi dillad bob dydd. Rhaid bod hyn i gyd yn rhagolwg ein dyfodol (agos) ni! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: Japan – kimono

Mae fy mhlant yn cael gwyliau hyfryd yn Japan. Cafodd fy mab ei daro gan y ffaith bod Japan yn anhygoel o lân a bod y bobl yn hynod o glên. Cawson nhw ynghyd eu dwy chwaer yno ddiwrnod hynod o arbennig – roedd tiwtor kimono fy drydedd ferch yn glên iawn i gynnig rhoi kimono arnyn nhw i gyd gan gynnwys yr hogiau. (Sgil arbennig ydy gwisgo kimono ar eich pen eich hun.) Cerddon nhw i deml gerllaw yn eu kimono ar gyfer tynnu lluniau. Roedd y tiwtor wedi blino’n lân ond hapus! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl pwrim hapus

Hamantaschen ydy’r melysion nodweddiadol ar gyfer Gŵyl Pwrim. Dyma fy fersiwn – burrito ffa.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ar gyfer y fath amser â hwn

Mae Gŵyl Pwrim arnon ni dros y penwythnos – yr amser i gofio bod Duw wedi achub yr Iddewon rhag dinistrio yn Persia rhyw 2,500 mlynedd yn ôl. Mae’n achlysur llawen i’r Iddewon efo gorymdeithiau a phartïon ayyb. Yma yn Oklahoma, fodd bynnag, dw i a’r teulu’n ail-ddarllen hanes Esther a diolch i Dduw am ei ffyddlondeb. Dyma’r fideo gorau amdani hi yn fy nhyb i. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llyfr newydd

“Ymchwiliwyd yn drylwyr; cynhwysfawr ac eto cryno; treiddgar; aruthrol; llenyddiaeth ryfeddol; y llyfr gorau a brynais erioed” – hyn ydy ond rhan o ganmoliaeth a roddwyd i’r llyfr newydd sbon hwnnw sydd yn dod i frig Amazon. Reasons To Vote For Democra… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siwrnai fawr

Cychwynnodd y tri ar siwrnai fawr heddiw – fy merch hynaf, ei gŵr a fy mab ifancaf. Maen nhw newydd adael maes awyr Dallas i fynd i Japan. Byddan nhw’n aros yn Tokyo am ryw ddeg diwrnod yn ymweld â’r teulu a ffrindiau, ac yn cael profiad uniongyrchol o Japan. Y tro cyntaf ydy hwn i fy mab i fynd i Japan; bydd o’n cael hwyl heb ddrysu efo ei chwaer a’i gŵr yn ei dywys o gwmpas. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pêl-fas

Safai tîm pêl-fas Israel gyda kippa ar ben pawb wrth wrando ar anthem genedlaethol. Er bod nhw ar waelod rhestr Bêl-fas Clasurol y Byd eleni, fe wnaeth y tîm yn ardderchog a churo timau De Corea a Taiwan yr wythnos ‘ma. Byddan nhw’n chwarae yn erbyn yr Iseldiroedd yfory. Os byddan nhw’n ennill, byddan nhw’n chwarae yn Japan, yn erbyn tîm Japan mae’n debyg. Bydda i’n cefnogi tîm Israel!

ON: Enillon nhw! 4-2!


Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adlewyrchiadau oklahomanaidd

Cawson ni storm ofnadwy o gryf neithiwr. Roeddwn i’n ofni y byddai ffenestr fy ystafell wely yn cael ei chwalu hyd yn oed oherwydd y gwynt nerthol. Roedd popeth yn iawn y bore ‘ma, fodd bynnag ar wahân i rai canghennau a syrthiodd yn yr iard gefn. Golchodd y storm yr awyr yn lân, ac roedd yn fore braf. Des i ar draws coeden flodeuog yn y goedwig. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: un gwell

Mae’r Arlywydd Trump newydd arwyddo gorchymyn gweithredol newydd bydd yn gwahardd y teithwyr o’r chwe gwlad am 90 diwrnod. Mae o’n llawer gwell na’r un gwreiddiol oherwydd mai y llysgenadaethau a fydd yn delio efo’r bobl yn hytrach na meysydd awyr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fideo hebraeg/ffrangeg

Dw i newydd ffeindio cyfres o fideo diddorol i ddysgu Hebraeg drwy gyfrwng y Ffrangeg. Dim gwersi ydyn nhw yn y bôn ond erthyglau newyddion, cynhyrchion newydd, deialogau, geiriau a gramadeg neu ddwy. Y peth braf ydy bod nhw i gyd yn fyr iawn. Yn aml dw i ddim yn medru gwahaniaethu’r Hebraeg a’r Ffrangeg oherwydd bod y tiwtor yn siarad yn gyflym heb stopio. Maen nhw’n ddiddorol beth bynnag. Dw i wedi dysgu “toes ar gyfer crwst efo saws tomato, yn addas i pizza hefyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: 3 mawrth

Gŵyl Ferched Hapus i’r holl ferched, hen ac ifanc! Roeddwn i’n barod eleni; tynnais fy noliau allan o’r blwch ddyddiau’n ôl, ynghyd â’r hen bapur newydd a ddefnyddir fel padin. Papur newydd Saesneg o Japan dyddiwyd 27 Mehefin, 1990 – y flwyddyn symudais efo’r teulu i America. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: chwech

Maen nhw wedi goroesi’r nosweithiau oer. Er bod y nifer wedi gostwng i chwech, mae’n tiwlipau ni’n ymddangos yn iawn. Dim ond un a flodeuodd y llynedd; gobeithio y cawn ni weld mwy o flodau eleni.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl dewi

Gŵyl Dewi Sant Hapus o Oklahoma. Bydda i’n crasu Bara Brith a choginio cawl cennin heddiw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mam

Dynes hardd oedd hi, fy mam. Dyma hi efo fi amser maith yn ôl, yn edrych fel actores. Roedd hi’n gweithio’n galed drwy gydol ei hoes. Mae hi’n dal i fwrw ymlaen er arafach mae hi, a hithau bron i 95 oed.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanami sydyn

Mae fy mam wedi gwella’n sylweddol ar ôl ei chodwm diwethaf. Fe wnaeth hanami sydyn heb fwyd o flaen ei fflat efo cymorth fy merch ddyddiau’n ôl. (Mae’r ceirios hwnnw’n blodeuo’n gynt na’r rhywogaeth arall.) Mae’n anhygoel gan ystyried ei hoedran – 95 oed bron.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: twrnamaint

Diwrnod twrnamaint pêl-droed ydy hi heddiw! Daeth sawl tîm ysgol uwchradd yn yr ardal i’n tref ni i chwarae gemau trwy’r dydd. Es i ynghyd â’r teulu i weld fy mab ifancaf yn chwarae yn y gêm gyntaf am 9 o’r gloch. (Roedd yn ofnadwy o oer!) Enillodd ein hysgol ni o 4-0. Fe wnaeth fy mab yn dda iawn fel amddiffynnwr. Mae o’n chwarae’r gêm olaf ar hyn o bryd.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhy gynnar

Mae tiwlipau Leanne newydd ymddangos eu pennau wrth wthio eu hunain drwy’r dail sych trwchus. Ydy, mae hi’n gynnes y dyddiau hyn fel gwanwyn. Ond mae hi’n rhy gynnar! Bydd y tymheredd yn disgyn i 25F/-4C nos fory. Gobeithio byddan nhw’n iawn ac yn blod… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: selfie newydd

Na fydd angen breichiau hirion na ffyn er mwyn gwneud selfie o fis Mehefin ymlaen. Dyfeisiwyd clawr ffôn symudol sydd yn hedfan, gan bwy ond cwmni o Israel wrth gwrs. Mae pentwr o ddyfeisiadau’n dod o’r wlad honno bob amser er gwaethaf pawb a phopeth. Byddwn i’n hoffi iddyn nhw ddyfeisio eli wyneb i ddileu crychau! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwin trump

Ceisiodd grŵp merched cenedlaethol foicotio Wegmans oherwydd bod hi’n gwerthu Gwin Trump. (Prynodd Donald Trump y gwindŷ a oedd ar fin methu, a’i droi’n fusnes llwyddiannus.) Gwrthododd y siop i blygu, e dal i’w gwerthu. Pan aeth y gair o gwmpas Talaith Virginia, dechreuodd y gwin werthu’n wallgof, ac mae’r deg siop i gyd yn y dalaeth wedi gwerthu allan yn llwyr bellach. Mae’n hen bryd i’r rhyddfrydwyr ddysgu’r wers. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cefnogaeth

“Gawn ni fod yn oedolion. Cafodd Donald Trump ei ethol yn ddemocrataidd. Dwedodd hyd yn oed ei fod yn caru’r DU, a’i galw hi’n ffrind mawr. Bydd o’n fendith i bobl y DU yn sgil Brexit. Y Frenhines a’i wahoddodd. Lle mae’n cwrteisi ni?” meddai Nigel Far… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hwrê nikki!

“Dw i yma er mwyn pwysleisio cefnogaeth gadarn America i Israel,” meddai Nikki Haley. Mae hi’n sefyll yn ddewr ers cychwyn fel llysgennad America i Genhedloedd Unedig, yn amddiffyn a chefnogi Israel yn erbyn llu o gynrychiolwyr eraill yn ffau’r llewod. Go dda ti, Nikki! Dw i’n siŵr ei bod hi’n cael ei chasáu ganddyn nhw’n barod. Dw i’n gweddïo’n daer drosti hi hefyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: deutschland

Dw i newydd ddysgu sut i ddweud “Almaen” yn Almaeneg – Deutschland. Y peth diddorol ydy’r ynganiad. ドイツ(doitsu) ydy o yn Japaneg, yr hanner cyntaf o’r gair Almaeneg. Roeddwn i’n gwylio (efo cymorth is-deitl Saesneg) Geert Wilders yn annerch torf wladgarol yn yr Almaen. Populist arall o’r Iseldiroedd sydd wrthi’n ennill yr etholiad er mwyn gwarchod ei wlad rhag dinistrio. Gobeithio y bydd o’n llwyddo. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: jerwsalem

Cafodd Jerwsalem ei sefydlu fel prif ddinas Israel tri mil o flynyddoedd yn ôl gan y Brenin Dafydd. Er bod y deml wedi cael ei chwalu ddwywaith wedyn, a chafodd y bobl ei gwasgaru, mae Jerwsalem wedi bod yng nghalon pob Iddew drwy’r byd drwy’r canrifoedd. Mae’r fideo hwn yn esbonio’n glir beth ydy’r gwirionedd a beth sydd ddim amdani hi.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffrind go iawn

“Gallwn roi ochenaid o ryddhad. Ffrind ydy’r Arlywydd, un go iawn,” meddai Boaz Bismwth o Israel Hayom wedi clywed beth ddwedodd yr Arlywydd Trump o blaen y wasg ddoe. Ydy wir. Ac un medrus hefyd sydd yn gwybod sut i ennill cytundebau gwych. Mae o wedi profi ei hun tro ar ôl tro ers iddo gychwyn llai na mis yn ôl. Bydd y perthynas rhwng America ac Israel yn ffantastig – y gorau yn hanes Israel. Mae hyn yn gwylltio rhai yn anffodus, ond dyna fo.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dwy wlad

Roeddwn i’n disgwyl am y diwrnod hwn yn eiddgar ynghyd â nifer o bobl wladgarol; heddiw cwrddodd yr Arlywydd Trump â’r Prif Weinidog Netanyahu yn Nhŷ Gwyn am y tro cyntaf yn swyddogol. Mae gan Israel ffrind go iawn yn yr Arlywydd. Edrycha’ i ymlaen at weld sut bydd y ddwy wlad yn cydweithio’n agos o hyn ymlaen. Ceith America ei bendithio drwy fendithio Israel.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: 12:00:30

12:00:30, Ionawr 20, 2017 (diwrnod Inauguration) – hwn oedd yr amser roedd Mr. Trump yn bwriadu symud Llysgenhadaeth America i Jerwsalem, yn ôl Bob Corker, Cadeirydd Pwyllgor Cysylltiadau Tramor. Wnaeth o ddim serch hynny, nid oherwydd bod ofn ganddo ar y gwrthwynebiad chwyrn gan y gwledydd Arabaidd, ond oherwydd bod Israel ei hun yn amharod i’w gelyniaethu. Mae’r Arlywydd yn siarad efo’r Prif Weinidog Netanyahu yfory, a bydd y Senedd yn cadarnhau enwebiad David Freedman yn Llysgennad i Israel ddydd Iau. Gobeithio y bydd popeth yn symud yn gyflym wedyn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwobr am ddewrder

Mae’r rhan fwyaf o Hollywood yn erbyn yr Arlywydd Trump yn chwyrn. Mae yna un gantores, fodd bynnag, sydd ddim yn ofni bod yn wahanol a mynegi ei chefnogaeth drosto fo. Aeth Joy Villa i seremoni Grammy neithiwr; dadwisgodd ei mantell wen er mwyn dangos ei ffrog orwych dani hi. Cafodd bentwr o negeseuon cas gan y rhyddfrydwyr, ond cafodd wobr fach am ei dewrder hefyd gan gefnogwyr yr Arlywydd Trump – ffrwydrodd gwerthiant ei chân gan 18,106,633% mewn oriau.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: heb air

Luca Pappagallo ydy un o fy hoff gogyddion ar y we. Dw i wrth fy modd efo ei ryseitiau syml yn ogystal â’i gymeriad braidd yn swil. Mae ei acen ddeheuol yn bleserus hefyd (er bod yn well gen i acen ogleddol a dweud y gwir.) Yn aml iawn bydd o’n blasu’r canlyniad ar ddiwedd y fideo, a datgan pa mor flasus ydy’r pryd. Roedd y spaghetti efo caws a phupur hwnnw hynod o dda fel roedd o heb air y tro ‘ma. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: codi wal

Maen nhw eisiau codi wal er mwyn amddiffyn y bobl a’r pethau gwerthfawr tu mewn rhag terfysgwyr. Cam doeth ac ymarferol. Na, dw i ddim yn sôn am wal yr Arlywydd Trump ar y ffin ddeheuol. Sôn am wal gwydr mae Ffrainc yn mynd i godi o gwmpas Twr Eiffel dw i. Wedi’r cwbl, codwyd waliau o gwmpas pob castell, Palas Buckingham, y Fatican, Tŷ Gwyn, tŷ Hillary, tŷ Obama, ayyb. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cŵn glas

Cafodd Jeff Sessions ei gadarnhau fel Atwrnai Cyffredinol o’r diwedd. Buddugoliaeth arall gan yr Arlywydd Trump er gwaethaf gwrthwynebiad chwyrn (arall) gan y Democratiaid. Pleidleisiodd yr holl weriniaethwyr “ie” y tro ‘ma gan gynnwys y ddwy a fradychodd eu parti yn ddiweddar. Ymysg yr “ie” coch, fodd bynnag, mae yna un las. Joe Manchin ydy o – Democrat o West Verginia, un o Gŵn Glas sydd gan olwg geidwadol er mai Democratiaid ydyn nhw. Mae Manchin yn cefnogi’r Arlywydd Trump er ei fod o’n cael ei farni’n hallt gan y Democratiaid eraill. Call iawn. Dw i’n siŵr y bydd ei etholwyr yn cofio hyn pan ddaw’r etholiad nesaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mewn ciw

Beth dach chi’n ei wneud mewn ciw? Dw i ddim eisiau sbïo ar bob symudiad y cwsmeriaid o fy mlaen i’n ddiamynedd fel bod gen i beth neu ddau handi yn fy mag llaw. Dw i’n ceisio dysgu Gweddi’r Arglwydd yn Hebraeg ar yr hyn o bryd; pa well gyfle i’w ddysgu nes daw fy nhro? (Dw i’n gweithio ar y bumed linell rŵan.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dewis da

Mae hi’n cymryd ofnadwy o hir i enwebeion y cabinet gan yr Arlywydd Trump gael eu cadarnhau oherwydd gwrthwynebiad y Democratiaid. Heddiw, cafodd Betsy DeVos ei chadarnhau fel Ysgrifennydd Addysg o’r diwedd. Does gen i ddim barn gref amdani hi ar wahân i fy mod i’n cefnogi dewis ysgolion hefyd; ond dw i’n siŵr na fyddai’r Arlywydd Trump fod wedi ei dewis heb reswm da. Y prawf bod hi’n ddewis da ydy gwrthwynebiad chwyrn y rhyddfrydwyr dros y wlad.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dysgu ffrangeg

“Gwrandewch ar eich hoff bynciau,” meddai Johan o Français Authentic, “er mwyn gwella’r iaith ydych chi’n ei ddysgu.” Dw i’n gwneud yr union beth ers blynyddoedd, a gwylio fideos ar goginio, iechyd, Israel ac yn y blaen yn Eidaleg a Ffrangeg. Dw i newydd ddarganfod Marine Le Pen, ymgeisydd ceidwadol ar gyfer arlywydd Ffrainc. Mae ganddi gynlluniau beiddgar ond synhwyrol dros ei gwlad. Yn anad dim, mae hi’n caru Ffrainc, ac yn brwydro ar gyfer pobl Ffrainc, yn union fel bod yr Arlywydd Trump wrthi’n gwneud ar gyfer pobl America. Dw i’n gwylio’r nifer o fideos ar ei hareithiau efo is-deitl ar You Tube. Maen nhw’n llawer mwy diddorol na gwersi diflas.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyflawni’r addewidion

Cael gwared ar ddau reoliad cyn pasio un newydd – dyma un o’r addewidion a wnaeth yr Arlywydd Trump yn ystod yr ymgyrch. Gwneud hyn mae o ers cychwyn yn swyddogol. Mae gan ŵr fy merch hynaf fusnes bach ac yn brwydro ers blynyddoedd dan ormod o reoliadau. Dwedodd hi wrtha i’n gyffrous ddoe fod yr Arlywydd Trump newydd gael gwared ar y rheoliad a oedd yn rhwystro busnes ei gŵr. Mae o wrthi’n cyflawni ei addewidion eraill.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: t-rex

Mae gan Ysgrifennydd y Wladwriaeth newydd lysenw’n barod, sef T-Rex. Rhoddodd Rex Tillerson ei araith gyntaf yn Adran Wladwriaeth. Roedd o’n sôn am ei bolisi sydd yn seiliedig ar anrhydedd, gonestrwydd a pharch tuag at y ddyletswydd. Rhaid bod hyn i gyn yn sioc fawr i’r staff sydd yn gyfarwydd â’u penaethiaid blaenorol. Mae’r amser wedi dod iddyn nhw siapio hi. Pob bendith i T-Rex. Gobeithio y bydd o’n bwrw ymlaen yn nerthol ar gyfer bobl America. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffefryn newydd

Ddwy o fy ffefrynnau ydy Jeanine Pirro a Tomi Lahren. Dw i’n hoff iawn o’u barnau synhwyrol, cymeriadau bywiog a’u modd o araith glir heb ofn. Mae gen i ffefryn newydd, sef Nigel Farage, “hogyn drwg o Brexit.” Doeddwn i ddim yn gwybod amdano fo nes iddo ymddangos yn sydyn yn y llun efo Donald Trump chwap ar ôl yr etholiad. Dw i’n ei ddilyn ers hynny, ac wrth fy modd efo fo. Mae o’n mynegi ei farn synhwyrol heb ofn er gwaethaf gwrthwynebiad ffyrnig o bob ochr. Gwych ei weld o’n cefnogi’r Arlywydd Trump yn gadarn.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhagrith

Mae protest yn erbyn gwaharddiad yr Arlywydd Trump ar fewnfudo’n parhau’n ffyrnig, yn America a thramor.  Ddwedodd y bobl hynny ddim byd yn erbyn Obama pan waharddodd bobl o Irac a Ciwba. Dydyn nhw ddim yn condemnio’r 16 gwlad sydd yn gwahardd y bobl sydd gan basbort Israel. Gwahoddodd Maer Llundain sydd yn prysur gondemnio’r Arlywydd Trump, bwysigion o 11 gwlad allan o’r 16 i’w barti. Dw i’n siŵr bod pawb sydd yn protestio yn erbyn y gorchymyn hwnnw’n cloi drysau a ffenestri eu tai yn y nos nid oherwydd bod nhw’n casáu’r bobl tu allan, ond oherwydd bod nhw eisiau amddiffyn y rhai tu mewn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lwmp du

Dydy gweld gwiwerod llwyd, adar ac ambell i ewig neu ddwy ddim yn anarferol pan fydda i’n cerdded yn y goedwig. Gwelais beth rhyfedd ddyddiau’n ôl – lwmp du braidd yn fawr ar y dail. Roeddwn i’n meddwl bod ganddo ddau driongl sydd yn debyg i glustiau. Ffoniais y gŵr a daeth o i’w weld. Cododd y lwmp du a dechrau cerdded i ffwrdd, yna eistedd unwaith eto. Llo oedd! Galwodd y gŵr yr heddlu. Daeth plismon a dweud ei fod o’n gwybod pwy sydd yn debygol o berchen ar y llo, ac felly dwedasai wrtho fo. (Does dim llawer o ffermwyr o gwmpas yma.) Dw i’n byw mewn lle braf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: braint

Braint, nid hawl ydy cael caniatâd i fynd i mewn i wlad arall. Dylai pawb ufudd i gyfraith y wlad – ar ei hamodau hi, nid ar ei amodau o. Mae penderfyniad Arlywydd Trump i wahardd y bobl o’r saith wlad dros dro’n hollol resymol heb sôn am ddoeth. Rhaid cofio bod Obama wedi gweithredu’n debyg yn 2011 heb gael beirniadaeth hallt. Ar yr un pryd, cyhoeddodd Arlywydd Trump fyddai fo’n rhoi blaenoriaeth i Gristnogion yn Syria sydd yn dioddef o erledigaeth grefyddol i ddod i America. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bathodyn ar y galon

“Gwna ddaioni ond paid â sôn amdano,” dwedodd Gino Bartali, beiciwr Eidalaidd o fri. Achubodd gannoedd o Iddewon yn ystod yr Ail Ryfel Byd drwy gludo papurau adnabod ffug iddyn nhw; cuddiodd y cargo gwerthfawr yn ffrâm a chyrn ei feic, a beiciodd drwy’r Eidal. Cludwr perffaith oedd o fel roedd o’n smalio ei fod o’n hyfforddi dros y ras nesaf; gwenodd Natsïaidd a chodi llaw ato fo pan welon nhw fo. Daeth ei weithredoedd arwrol yn gyhoeddus wedi iddo farw; rhoddodd Israel wobr Righteous Among the Nations iddo yn post-mortem. Parhau i ddarllen