Archives: Emma Reese

fel y moroedd : mwy o ddyfais

Unwaith eto roedd rhaid i mi ychwanegu dyfais i’r bwydwr adar. Gwelais Blue Jay yn bwyta’r hadau ddoe. Maen nhw’n hynod o gyfrwys; ffeindion nhw fodd. Dyma ludo chopsticks tafladwy ar y top er mwyn atal yr adar mawr rhag cyrraedd yr hadau. Gobeithio y … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 96 oed

Mae fy mam yn 96 oed heddiw. Ymwelodd ei dwy wyres â hi i ddathlu ei phen-blwydd. Anrheg go arbennig oedd casgliad o luniau’r teulu mewn ffurf bwrdd neges. Roedd hi’n hapus dros ben. Edrychwch ar ei “gwenu miliwn doler.” Er bod ganddi osteoporosis… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : rhwystr ychwanegol

Llwyddodd Yoni (y wiwer) i ddringo i’r bwydwr adar! Gwelais fo wrthi pedair gwaith y bore ‘ma. Bwytaodd yr holl hadau flodau haul mewn munudau. Rhaid ei fod o wedi hyfforddi ei hun, a chryfhau ei gyhyrau! Roedd rhaid i mi ddyfeisio rhwystr ychwanegol. … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fel y moroedd 2018-04-23 15:34:00

Coginiodd Missy, ffrind da i fy merch yn Japan amrywiaeth o seigiau dros fy merch sydd gan amrywiaeth o alergedd bwyd, a gwahodd eu ffrindiau i gael picnic dan goed. Roedd Missy hyd yn oed yn darllen yn helaeth am alergedd bwyd er mwyn paratoi’r bwyd “… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hydrangea

Mae’r gŵr newydd blannu hydrangea, ei ffefryn. Y broblem fawr yn y tir yn Oklahoma ydy bod yna lawn o gerrig; Rhaid bod mwy ohonyn nhw na phridd. (Roedd yn ofnadwy o galed palu beddau i’n hanifeiliaid anwes ni.) Gobeithio bydd y blodau’n blodeuo’r flwy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : arwydd newydd

Wedi pen-blwydd Israel, y peth nesaf cyffroes (ar wahân i siwrnai fy merch i Israel i greu murlun) bydd agor Llysgenhadaeth America yn Jerwsalem y 14ed Mai. Postiodd Hananya’r llun hwn – arwydd newydd! Mae Guatemala a Honduras yn dilyn America. Clywais… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffyddlondeb Duw

Mae Israel sydd yn dri mil oed yn dathlu ei 70ain phen-blwydd. Hanes Israel ydy ffyddlondeb Duw. Gwireddwyd gair Duw pan gafodd Israel ei geni fel gwladwriaeth yn 1948. Casglodd o’i bobl o bob cwr o’r byd yn ôl ei addewid. Mae hi’n ffynnu yn gyflym ac … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mewn un dydd

A glywodd rhywun am y fath beth?A welodd rhywun rywbeth tebyg?A ddaw gwlad i fod mewn un dydd?A enir cenedl ar unwaith?Eseia 66:8Ar ôl cael eu gyrru i ffwrdd o’u gwlad ddwy fil o flynyddoedd yn ôl, cafodd yr Iddewon hi yn ôl yn 1917 drwy Ddatganiad Bal… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tipyn o dristwch

Roedd garage sale yn Ysgol Optometreg hefyd. Gwelais eitemau cyfarwydd ymysg pentwr o bethau yn y cyntedd. Rhois i nhw i’r ysgol y llynedd iddyn nhw gael eu gwerthu i godi pres. Roedd y rhan fwyaf o’r pethau ar y bwrdd hwn wedi dod o fy nghartref. Gwne… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : oer eto

Mae’n oer eto! Gollyngodd y tymheredd i 27F/-2.8C yn ystod y nos. Fel arfer mae blodau derwen ar eu hanterth erbyn hyn yn taflu eu paill gwyrdd ym mhob man, ond maen nhw’n crynu yn yr oerfel anarferol. Mae llawer o ddinasoedd yn cael eira trwm hyd yn o… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 5k

Cynhaliwyd ras 5K gan Goleg Optometreg y bore ‘ma. Roedd yn ofnadwy o wyntog ac oer, ond rhedodd rhyw 20 o fyfyrwyr, fy ngŵr a’i ffrind yn ddewr. Fe wnaeth y ddau ddyn oedrannus yn dda iawn, diolch i’r hyfforddiant – maen nhw’n rhedeg teirgwaith yr wyt… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : rhuban ar y proffil

Er mwyn dathlu 70ain pen-blwydd Israel, mae One for Israel yn annog ei ddilynwyr i ychwanegu’r rhuban hwn ar eu proffiliau Face Book. Dyma fi! Bydd yr ŵyl yn cychwyn nos Fercher a phara tan nos Iau eleni. (Mae hi’n newid bob blwyddyn.) Arbennig ydy rhi… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dyfais

Doeddwn i ddim eisiau cadw fy llygaid ar y bwydwr adar drwy’r amser er mwyn ei amddiffyn rhag blue jay. Dyma ddyfeisio rhwystr yn eu herbyn gan ddefnyddio hambwrdd plastig a thun bwyd gwag ar ben y plât. Daeth cardinal ar yr unwaith i fwyta’r hadau, on… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : siwrnai arbennig

Bydd fy merch a’i gŵr yn dathlu eu degfed pen-blwydd priodas yn gynnar – y mis nesa ac yn Israel! Maen nhw newydd brynu tocynnau awyren a bwcio gwesty yn Tel Aviv a Jerwsalem! Bydd ei gŵr yn ymuno â hi ar ôl iddi a’r criw o’r artistiaid orffen y murlun… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : blawd gwygbys

Wrth i fy merch yn Japan geisio ymdopi alergedd i gynifer o fwydydd, prynais flawd gwygbys i weld sut mae o. Mae ganddo flas fel blawd soi ac sydd yn llawn o brotein braf. Heddiw, coginiais ryw fath o grempog drosta i gan ychwanegu blawd cyflawn, (does… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwesteion digroeso

Falch o weld pa mor boblogaidd mae’r dec cefn wedi bod i’r adar gwyllt. Gwelir rhai hynod o brin hefyd. Cardinal ydy fy ffefryn. Weithiau maen nhw’n dod cyn i mi gau’r drws, a dechrau bwyta’r hadau’n swil. Dechreuais weld yn ddiweddar, fodd bynnag, Blu… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gorffen y cwrs

Dw i newydd orffen y cwrs daearyddiaeth Feiblaidd ar lein. Roedd 14 gwers, a ches i 77% ar gyfartaledd yn y cwis. Dylai’r bobl sydd eisiau ennill y radd ysgrifennu traethawd terfynol, ond gan fy mod i’n wneud y cwrs “ar gyfer boddhad personol” fel maen… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : lliwiau newydd

Mae fy merch newydd newid cynllun lliwiau’r murlun ar gyfer y wal yn Israel. Rŵan mae’r ceffylau’n fwy amlwg o bellter. Mae hi’n gobeithio y bydd BDS yn ysgrifennu am y prosiect a’i gosod hi ar eu rhestr du. Pam? – fel bydd y bobl heb glywed amdani hi … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cawl llysieuol

Mae’r oerfel wedi dychwelyd. Dyma goginio cawl trwchus llysieuol llawn o brotein – quinoa, ffa pinto, gwygbys, tofu, yn ogystal â thatws, nionyn, brocoli, blodfresych, brwynau Brwsel, ffa gwyrdd, ŷd, llefrith a chaws. Stwnsiais bopeth ond ffa gwyrdd ac… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg

Gofynnodd fy merch beth fyddwn i’n ei eisiau’n anrheg. Bydd hi a’r criw o artistiaid yn Israel rhwng 1 a 10 Mai. Byddan nhw’n cael cyfle i ymweld â Jerwsalem hefyd. Mae’n rhy anhygoel fel na fedra i enwi dim. Sgarff, mwclis, cwpan coffi, mêl, ffrwythau… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : trechu casineb drwy gelf

Mae artists4israel newydd gyhoeddi byddai’n mynd â saith artist rhyngwladol i Israel er mwyn creu murluniau ar y wal rhwng Israel a Lebanon. Un ohonyn nhw ydy fy merch, ac mae hi’n cynrychioli Japan (oherwydd bod ei mam yn dod o’r wlad honno!) Clywais … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : baruch hashem

Mae pobl yn gweddïo, canu a dawnsio er mwyn addoli Duw. Ddoe yn Eglwys Antioch yn Norman addolodd fy merch Ef drwy baentio (ar gyfer y ddau wasanaeth.) Wedi i’r criw canu weddïo drosti hi cyn iddi gychwyn, paentiodd hi tra bod nhw’n canu. Mae llinellau… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bedd wag

Ar y dydd cyntaf o’r wythnos, ar doriad gwawr, daethant at y bedd… Cawsant y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd… ni chawsant gorff yr Arglwydd Iesu… dyma ddau ddyn yn ymddangos iddynt yn dweud “pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw yr hwn sy’n fyw? N… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pryd seder

Roedd yn brofiad anhygoel. Bwyta’r pethau ar y plât penodol ac yfed gwin wrth ddarllen adnodau ynglŷn Ecsodus a geiriau Iesu yn fy ngwneud gwerthfawrogi ystyr y Pasg. Mae popeth a ddigwyddodd yn Ecsodus yn arwain at Iesu. Rhaid eglwysi Cristnogol ddath… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : passover

Bydd Passover yn cychwyn heno, ac yn para am wythnos. Dathlodd Iesu’r ŵyl fwyaf honno bob blwyddyn fel pob Iddew ffyddlon; dathlodd o hi am y tro olaf efo’i ddisgyblion cyn iddo fynd i’r groes. Yn hytrach nag oen a gafodd ei aberthu, fo oedd yr oen ber… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : lle maen nhw?

Maen nhw’n hwyr eleni – y twlipiau. Fel arfer maen nhw’n dangos eu pennau ddiwedd mis Chwefror tra bod hi’n dal yn oer. Mae yna beth bach gwyrdd yn y gwely blodau fodd bynnag; dw i ddim yn sicr ydy o’n dwlip neu beidio. Gobeithio fod o. Gosodais gerrig… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : alexander fawr

Dw i’n dal i fwynhau dysgu daearyddiaeth Feiblaidd ar lein. Dw i newydd orffen y bennod sydd yn sôn am Alexander Fawr. Roedd yn hynod o hwyl darllen yn fanwl am yr hogyn ifanc enwog hwnnw a oresgynnodd cymaint o diroedd mewn deg mlynedd. Ffeindiais gyf… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : glaw gwanwyn

Dechreuodd y tymor glaw. Dywedir y bydd cawod Ebrill yn dwyn blodau Mai, ond a dweud y gwir, bydd glaw gwanwyn yn dechrau ym mis Mawrth. Roedd rhaid gorchuddio’r bwydwr adar. Clywais y cardinals y bore ‘ma fodd bynnag a oedd yn disgwyl eu brecwast. Dym… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : silff llyfrau

Mae’r tŷ a’r iard yn edrych yn well byth wrth i’r gŵr dal ati i drefnu pethau (efo help ffrind.) Mae o newydd ailosod pren o gwmpas gwely blodau. (Gobeithio y bydd y tiwlipau’n dangos eu pennau eto eleni.) Fe wnaeth silff llyfrau yn yr ystafell wely he… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffa coffi o guatemala

Mae siop fwyd naturiol yn y dref yn rhostio ffa coffi yn y gegin. Dw i wrth fy modd efo nhw. Pan es i yno’r tro diwethaf, gwelais ffa o Guatemala. A dyma brynu pwys ohonyn nhw, er mwyn dangos fy niolchgarwch i Guatemala am gefnogi Israel; cyhoeddodd y … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bwydwr adar

Creodd y gŵr fwydwr adar gan ddefnyddio hen lamp llawr. Mae hwn yn berffaith i gadw hadau i’r adar rhag y gwiwerod. Dw i eisiau bwydo’r olaf ond ddim eisiau iddyn nhw fwyta’r hadau i gyd. Maen nhw’n cael hadau ar y rheilen. Mae’n gweithio ac mae cardin… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwersi hebraeg

Mae gwersi Hebraeg newydd ar You Tube! Daniel o Tel Aviv ydy’r tiwtor. Mae’n anodd ffeindio gwersi sydd ddim yn rhy hawdd, anodd na diflas. Mae hyn yn berffaith i mi. Mae yna ymarferion ar lein hefyd, ac mae Daniel yn annog i chi yrru eich ateb iddo. A… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : jiráff

Mae hi newydd orffen! – murlun ar gyfer tŷ bwyta newydd (Hawkers) yn Orlando, Florida. Jiráff ydy’r anifail mewn gwyrdd, yn ôl y bobl hynafol yn y dwyrain. Roedd y perchennog wrthi ei fodd; bydd y tŷ bwyta’n agor y mis nesaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : alergedd bwyd

Mae fy merch yn Japan newydd ddarganfod bod ganddi alergedd i lefrith, glwtyn, wyau, a soi! Mae bywyd yn anodd iawn yn Japan os oes gynoch chi alergedd i soi oherwydd bod soi mewn cynifer o fwydydd yno. Cafodd hi sioc pan glywodd y dyfarniad … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : adref dros wyliau

Daeth y ddau blentyn adref neithiwr dros wyliau’r gwanwyn. Byddan nhw adref am wythnos cyn mynd yn ôl i College of the Ozarks. Roedden nhw’n astudio a gweithio mor galed fel pawb arall yn y brifysgol, fel dwedodd y prifathro wrth yr Arlywydd Trump yn S… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : murlun yn florida

Mae fy merch newydd ddechrau murlun arall ar gyfer tŷ bwyta yn Orlando, Florida. Paentiodd gymaint yn barod ar y diwrnod cyntaf. Bydd hi a’r cynorthwyydd, sef ei gŵr yn aros yno am ddyddiau nes gorffen y gwaith. Maen nhw’n cael ymlacio yn y tywydd braf… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yn st. lois

Aeth yr Arlywydd Trump i St. Lois ddoe. Tra oedd yn ymweld â ffatri Boeing, diolchodd rhyw ddwsin o bobl yn Nhalaith Missouri iddo am y toriad treth diweddaraf. Tri ohonyn nhw oedd prifathro a staff College of Ozarks lle mae fy nau blentyn yn astudio y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : superman yn israel

Mae Superman yn ymweld ag Israel ar hyn o bryd. Ymwelodd â’r Prif Weinidog Netanyahu’n rhoi cymaint o barch i’r olaf. Dwedodd mai breuddwyd oedd dod i Israel. Er nad ydy o’n Iddewig (hanner Japaneaidd a rhan Gymreig ydy o!) mae Dean Cain yn gefnogwr br… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : prager university

Prager University ydy un o’r rhaglennu dw i a’r gŵr yn mwynhau ei weld ar You Tube. Y diweddaraf oedd “pam adawodd Prydain y Cenhedloedd Unedig?” a esboniwyd gan y dyn addas ar gyfer y pwnc hwnnw, sef Nigel Farage (un o fy ffefrynnau arall.) Mae’n ymdd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dim ond yn oklahoma

Mae’r gŵr wrthi’n datblygu ei hobi sydd wedi troi’n fusnes newydd, sef dysgu gwers conceiled carry. Wedi i’r myfyrwyr ddysgu’r rheolau, diogelwch, ayyb dan do, maen nhw’n mynd i’r cae cyhoeddus penodol fel arfer ar gyfer yr hyfforddiant ymarferol. Ddoe… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sain y distawrwydd

Mae pobl yn sgwrsio heb siarad;mae pobl yn clywed heb wrando.Pa mor wir ydy’r llinell yma heddiw. Mae Maccabeats wedi rhoi golwg arall i’r gân enwog Sound of Silence a gafodd ei greu dros hanner can mlynedd yn ôl.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : canu danny boy

Dw i heb glywed Danny Boy ers blynyddoedd, ond dw i’n hoffi’r gân wedi’r cwbl er bod y geiriau’n eithaf trist. (Mae’n hawdd ei chwarae ar y bysellfwrdd hefyd.) Mae cynifer o gantorion wedi canu’r gân honno – dynion a merched. Dw i’n credu’n siŵr, fodd … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bysellfwrdd electronig

Dw i newydd brynu bysellfwrdd electronig bach (tegan i blant ydy o, a dweud y gwir, ond mae’n ddigon i mi.) Rhoddais ein piano ni i ffwrdd yn barod wedi i fy merch adael adref, ond roedd chwant chwarae alawon syml arna i’n sydyn. Dyma fo! – un ysgafn s… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cadi

Mae’n ymddangos bod fy nec cefn yn cael ei adnabod gan yr adar o gwmpas hefyd. Mae nifer mawr ohonyn nhw’n dod i fwyta’r hadau. Yn ddiweddar dw i’n gweld un neu ddau’n aros am fwyd ar y rheilen wag yn y bore. Yn eu mysg mae Cardinal, aderyn coch hardd … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : broffwydes deborah

Roedd y gynulleidfa’n gorfoleddu – 18,000 o bobl a llenwodd gynhadledd AIPAC ddoe. Maen nhw’n ei charu. Roedd hi’n edrych yn llawn o emosiynau. Dechreuodd siarad wedi iddyn nhw ddistewi (er bod hi’n dal i gael ei hymyrryd dwsin o weithiau gan… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mary poppins

Mae Theatr College of the Ozarks yn perfformio Mary Poppins ar y llwyfan am dri diwrnod. Gan fod ein merch yn un o’r criw actio o gystal â pharatoi dillad a props, aeth fy ngŵr i weld y sioe ddoe. Dwedodd o fod pawb yn perfformio’n ffantastig! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hinamatsuri

Hinamatsuri sydd yn ŵyl Japaneaidd i’r holl ferched bach (a hŷn.) Am y tro cyntaf ers blynyddoedd, roeddwn i’n cofio tynnu’r doliau allan o’r blwch dyddiau cyn heddiw. Am y tro cyntaf, does dim merch neu hyd yn oed mab adref i weld y doliau. Hinam… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : brwydro, goresgyn neu farw

Creodd fy merch y dyluniad hwnnw yn ddiweddar ar gyfer sgarff sydd yn cael ei gwerthu gan Contrado, cwmni yn Llundain. (Mae o ar gael drwy Contrado US hefyd.) Mae blodau a phatrwm Japaneaidd yn asio’n hyfryd efo’r arwyddair penderfynol byddin Canada.&n… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dydd gŵyl dewi hapus!

“Gwnewch y pethau bychain” ydy fy arwyddair yn ddiweddar; ychwanegaf “yn ffyddlon” ar ddiwedd y frawddeg. Mae’r ffrwythau sych yn mwydo mewn te cryf dros nos; dw i’n barod i grasu bara brith.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pwrim

Bydd Gŵyl Pwrim yn dechrau heno. Mae hi’n seiliedig ar hanes Esther yn yr Hen Destament. Er nad enw Duw wedi cael ei weld drwy’r llyfr, roedd O yn gweithio drwy Esther yn achub yr holl Iddewon yn yr Ymerodraeth Persiaidd. “Pwy a ŵyr nad ar gyfer y fath… Parhau i ddarllen