Archives: Emma Reese

fel y moroedd: gŵyl yn japan

Mae fy nwy ferch yn Japan wrth eu bodd yn medru gweld ei gilydd bron pob penwythnos. Roedd Gŵyl Kawagoe‘n ddiweddar, a dyma nhw’n mynd at yr orymdaith hynod o boblogaidd. Roedd môr o bobl yno i weld y nifer o mikoshi (temlau cludadwy) ofnadwy o uchel yn pasio un ar ôl y llall. Roedd hyd yn oed dawnswyr yn dawnsio (yn araf) ar ben y mikoshi. Parodd yr orymdaith nes yn hwyr efo llusernau’n goleuni’r holl demlau.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newid yr hanes

Penderfyniad UNESCO –  mae o’n gwadu’r cysylltiadau rhwng yr Iddewon â Bryn y Deml a’r Wal Gorllewinol yn Jerwsalem. Hollol hurt. Yr hyn dw i’n dal ddim yn gwybod ydy beth fydd canlyniad y resolution hwnnw. Na allan nhw byth wahardd yr Iddewon rhag dod at y Wal. Rhag eu cywilydd unwaith eto. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lev haolam

Dw i newydd dderbyn pecyn arall gan Lev HaOlam! Agorais fo mewn llawn cyffro i weld beth sydd tu mewn. Scrub wyneb, eli corff, olew pomgranad, matiau diod, bag siopa, bariau hadau sesame a gwin coch. Gwych! Gan fod y rhan fwyaf o’r pethau ar fy nghyfer i wrth reswm, (sori, teulu!) bydda i’n cadw’r gwin nes gwledd yr ŵyl Ddiolchgarwch fel gall pawb ei fwynhau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: reilffordd i’r nefoedd

Mae adran theatr Prifysgol Ozarks yn perfformio drama ddwywaith yr wythnos yn yr hydref. Drama sydd seiliedig ar hanes Roy Hopper, myfyrwr y brifysgol yn ystod yr Ail Ryfel Byd ydy honno. Aeth y gŵr a’r mab ifancaf i’w gweld ddydd Sadwrn oherwydd bod gan fy merch ran fach ynddi hi. Dwedon nhw fod y ddrama’n ardderchog. Bydd yna berfformiad arbennig ar gyfer Newt Gingrich sydd yn cefnogi’r brifysgol. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: eidalwyr yng nghymru

Des i ar draws gyfres o fideos a wnaed gan gwpl o’r Eidal sydd yn byw yn Lloegr. Maen nhw’n postio ar bynciau amrywiol gan gynnwys teithio. Un o’r llefydd aethon nhw oedd yr Eryri! Cerddon nhw i fyny i gopa’r Wyddfa a chael golygfa odidog. Mae’n rhyfed… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y ras olaf

Rhedodd fy mab ifancaf ei ras cross country olaf. Y ras olaf go iawn oedd hi gan fod y tymor wedi drosodd, ac nad oes ganddo fwriad i ymuno clwb rhedeg yn y brifysgol. Dwedodd fod o wedi cael digon o brofiadau gwych (a chaled) yn rhedeg efo’r tîm. Mae o eisiau rhedeg yn hamddenol o hyn ymlaen. Cafodd ei anafu’n aml yn ei yrfa redeg. Mae’n bryd iddo orffwys ei draed a chymalau truan, nes i’r tymor pêl-droed ddechrau! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bwrdd arbennig

Prynodd fy merch hynaf fwrdd newydd. Mae o’n hardd ac yn werth miloedd o ddoleri. Ac eto talodd hi ond am gost y pren. Gan garcharorion cafodd ei wneud yn y dosbarth crefft yng ngharchar Lexington sydd ddim yn rhy bell o’i chartref. Cynigir dosbarthiadau i ddysgu amrywiaeth o grefftau i’r carcharorion yno fel byddan nhw’n medru gweithio gyda sgiliau defnyddiol ar ôl iddyn nhw adael y carchar. Clywais eu bod nhw’n awyddus i ddysgu. Cynllun ardderchog sydd yn elwa pawb. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae’r tŷ yn llosgi i lawr

Postiodd fy ngŵr ei farn ar Facebook ynglŷn y sgandal diweddar o gwmpas Trump. Penderfynais ei gyfieithu ar gyfer fy mlog.

“Mae geiriau ffôl Mr. Trump a lefarwyd 11 mlynedd yn ôl yn ddibwys o’i gymharu â’r problemau enfawr mae America’n wynebu: erthyliad, dyled wladol, y Goruchaf Lys, y Cyfansoddiad, troseddau cynyddol, trais, casineb mewn dinasoedd America, terfysgaeth, polisi tramor wan. Mae gan Mr. Trump ddyfalbarhad, dewrder a nerth i wrthwynebu Mrs. Clinton ar y pynciau hyn. Ddylen ni ddim glanhau’n hystafelloedd ni pan fod y tŷ yn llosgi i lawr!”

Cytuno’n llwyr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yom kippur

fel y moroedd: ŵyr

Daeth fy mab hynaf efo’i wraig a’u babi newydd dros y penwythnos. Roedd dyna’r tro cyntaf i mi weld fy ŵyr cyntaf. Peth bach del ydy o! Ac mae o’n fabi da iawn hefyd. Roedd yn rhyfedd ei ddal o – mae o’n edrych yn debyg i fy mab ond dydy o ddim fy mab. Mwynheais eu hymweliad. Y Nadolig bydd y tro nesaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ymweliad

Cafodd Prifysgol Ozarks ymwelydd arbennig – Ben Carson a anerchodd y myfyrwyr, yr athrawon, y trigolion a oedd yn llenwi’r gampfa ddoe. Roedd fy merch sydd yn mynychu’r brifysgol yn hapus dros ben medru gwrando ar y geiriau doeth gan y dyn do… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanes mewn munudau

Mae’r fideo hwn yn dangos hanes Israel mewn modd ofnadwy o ddifyr a chreadigol, ac mewn munudau. Roedd rhaid i mi chwarae ac atal y fideo sawl tro i werthfawrogi’r holl fanylion clyfar. (Roeddwn i’n sylwi bod yr un actorion yn chwarae rhannau gwahanol…. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dewis

“Dw i’n caru’r Cyfansoddiad mwy na dw i’n casáu ei ffolineb a’i hunanbwysigrwydd. Bydd gynnon ni gyfle efo Trump, ond na fyddwn ni o gwbl efo Clinton. Dydy peidio â phleidleisio ddim yn ddewis, ” medd ffrind oedrannus a oedd un o’r mil Cristion a welodd Trump i ofyn nifer o gwestiynnau yn Efrog Newydd ym mis Mehefin. Wedi’r cwbl arweinydd fyddwn ni’n dewis, nid gweinidog, ac mae yna ond dau ymgeisydd; rhaid dewis un gwell ar gyfer dyfodol America. Mae hi’n annog i’r holl Gristnogion i bleidleisio, a dewis Trump.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: eog yn japan

Un o fy merched yn Japan newydd ddechrau blog yn Ffrangeg. Galwodd hithau’n eog oherwydd mai dyna’n enw olaf ni ydy o. Ces i fy nharo unwaith eto gan ei dychymig a defnydd geiriau. Mae’n anhygoel hefyd bod hi’n medru “sgrifennu” Ffrangeg (y medr dw i’n… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peli quinoa

Dyma saig newydd sef peli quinoa ar spaghetti. Rysáit Elizabetta ydy hwn. Roedd yn flasus iawn er dylwn i fod wedi defnyddio mwy o saws tomato fel gwnaeth hi. Y tro nesaf. Ddim llysieuwraig ydw i, ond dw i erioed wedi bwyta cig llawer, ac mae gen i lai o chwant cig yn ddiweddar. Dw i’n bwyta mwy o quinoa, ffa, pysgod, tofu ac yn y blaen. Dw i wrth fy modd efo quinoa yn enwedig. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cinio rosh hashanah

Coginiais cinio arbennig i ddathlu Rosh Hashanah ddoe. Wnes i ddim cwrs cyfan ond dewis dau rysáit syml – cyw iâr wedi’i fwydo mewn saws mwstard, yna wedi’i bobi yn y popty; salad cêl efo afal, cnau (roedd angen pomgranad ond doedd dim ar gael); myffins ceirch/afal (ddim rysáit ar gyfer yr ŵyl a dweud y gwir, ond roedden nhw’n dda beth bynnag.) Bydd yr ŵyl yn para nes machlud yr haul yfory. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blwyddyn newydd dda

L’shanah Tovah 5777!Mae’r flwyddyn newydd (5777) yn dechrau heddiw (wedi machlud yr haul) yn y calendr Iddewig. Pob bendith i’r holl Iddewon yn y byd.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: golygfa ogoneddus

Dw i byth yn blino ar yr olygfa ogoneddus yn y bore fel hon. Gan fod y dyddiau’n byrhau bob dydd (un munud bron,) roedd rhaid i mi aros nes 6:50 cyn camu allan o’r drws i fynd am dro’r bore ‘ma. (Roeddwn i’n gwisgo het a menig cynnes.) Mae’r lleua… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: damwain

Dwedodd Jane mai damwain oedd. Dw i’n falch, nid ei bod hi wedi cael damwain, ond nid chafodd hi ei tharo’n fwriadol. Mae hi’n cael nifer o byst bygythiol drwy’r amser oherwydd ei bod hi’n cyhoeddi beth sydd yn digwydd o wirioneddol yn Israel. Mae hi’n… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anaf

Cafodd Jane o Jerwsalem ei tharo gan feic a oedd yn mynd yn gyflym. Dwedodd hi ei bod hi’n hedfan i fyny cyn disgyn ar y palmant yn galed. Na thorrodd hi asgwrn ond mae hi mewn ofnadwy o boen. Rhaid iddi orffwys am ddeg diwrnod. Rŵan na fydd hi’n medru mynd fel gohebydd preifat i angladd y diweddar Shimon Peres yfory. Dw i ddim yn gwybod eto ydy hyn yn ddamwain neu drosedd erchyll. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dysgu dwy iaith

Atebodd Johan yn ei fideo gwestiwn gan ddysgwyr Ffrangeg. “Ydy hi’n bosib dysgu dwy iaith ar yr un pryd?” Ydy, os oes gynnoch chi ddigon o amser, ac os ydy’r ddwy iaith yn wahanol efo’i gilydd, oedd ei ateb yn y bôn. Fel arall, mae’n well i chi ganolbwyntio ar un. Cytuno’n llwyr. Dw i’n dysgu Ffrangeg a Hebraeg rŵan; nid oherwydd fy mod i wedi penderfynu dysgu dwy iaith ar yr un pryd; dw i’n dysgu Ffrangeg am sbel a dechreuais ddysgu Hebraeg yn ddiweddar. (Dw i’n adolygu’r Gymraeg a’r Eidaleg hefyd.) Mae’r ddwy iaith hyn mor wahanol i’w gilydd fel does dim siawns i’w cymysgu nhw. Ac mae gen i amser, wedi i’r plant i gyd ac eithrio’r mab ifancaf adael cartref. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tric oklahoma

“Tric Oklahoma” galwodd fy merch hyn o’r blaen. Disgynnodd y tymheredd yn sydyn. Dylwn i fod wedi gwisgo het a menig cynnes pan es i am dro’r bore ‘ma. Roedd y ferch sydd yn aros am y bws ysgol yn y gongl yn crynu mewn crys haf. Braf oedd y cerdded yn … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: croen banana

Wedi darllen sawl erthygl, dw i’n bwyta croen banana bellach. Ddim y croen melyn caled ond y rhan wen meddal tu mewn. (Efallai bod y croen melyn yn faethlon, ond dw i ddim eisiau ymdrechi cymaint â hynny i fod yn iach.) Mae’n hawdd; dim ond llwy sydd angen i grafu’r croen i gasglu’r rhan wen. Yna, bydda i’n ei stwnshio ynghyd â’r ffrwyth ac iogwrt efo ychydig o sinamon. Blasus. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: 11 pibydd

Fel arfer bydda i’n cael trafferth llenwi rhestr ddymuniadau Eleven Pipers am anrhegion Nadolig. Eleni, fodd bynnag, mae gen i syniad gwych. Ar wahân i win gwyn a biscotti, bydda i’n gofyn am fwyd neu bethau eraill a wnaed yn Israel. Mae yna amrywiaeth o gynhyrchion ar gael ar y we. Bydda i’n medru mwynhau cynhyrchion o ansawdd uchel, cefnogi Israel a rhwystro BDS ar yr un pryd.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: 11 pibydd

Fel arfer bydda i’n cael trafferth llenwi rhestr ddymuniadau Eleven Pipers am anrhegion Nadolig. Eleni, fodd bynnag, mae gen i syniad gwych. Ar wahân i win gwyn a biscotti, bydda i’n gofyn am fwyd neu bethau eraill a wnaed yn Israel. Mae yna amrywiaeth o gynhyrchion ar gael ar y we. Bydda i’n medru mwynhau cynhyrchion o ansawdd uchel, cefnogi Israel a rhwystro BDS ar yr un pryd.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: celf sbwriel

Maen nhw wedi troi sbwriel yn gelf. Casglodd 77 o Ganadiad 400 llond bag o sbwriel ar lan Môr Galilea ddoe, a chreu hyn. Mae gan The Beautiful Land Initiative gynllun i godi sbwriel yn Israel er mwyn harddu’r Tir Sanctaidd. Maen nhw’n gwahodd pwy bynnag sydd gan ddiddordeb i ymuno â nhw. Os dach chi’n bwriadu mynd i Israel, cysylltwch â nhw i drefnu amser.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ymarfer darllen

Dw i newydd brynu potel thermos i fy mab sydd yn rhedeg efo’i dîm cross country bob dydd yn y tywydd poeth. Fel arfer mae cyfarwyddiadau’n cael eu hysgrifennu yn Saesneg a Sbaeneg. Mae hyn, fodd bynnag, yn dod yn Ffrangeg yn ychwanegol. Dechreuais eu darllen. Mae’n braf oherwydd bod yna Saesneg wrth ochr os oes geiriau Ffrangeg newydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: penblwydd yn 61oed

Penblwydd fy ngŵr ydy hi heddiw. Gyrrodd un o’n plant ni sydd yn Japan neges ato fo drwy Facebook. “Mwyaf dw i’n mynd ati yn y byd, mwyaf dw i’n sylweddoli pa mor hyfryd ydy fy nhad. Mae o’n amyneddgar, araf i gynhyrfu, ystyriol bob amser, ond yn gadarn a di-ildio yn gwneud y peth iawn.” Dw i’n cytuno â hi’n llwyr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: arogl cryf

Dw i a’r teulu’n dod ar draws brown recluse yn aml yn ddiweddar, yn y tŷ dw i’n meddwl. Dan ni’n glên wrth jumping spiders gan eu bod nhw’n dal pryfed drwg, ond rhaid lladd brown recluse ar unwaith. Wedi i’r mab golli un yn yr ystafell sbâr, roedd angen trin yno, ond doeddwn i ddim eisiau defnyddio cemegol cryf. Dyma fynd ar y we a ffeindio amrywiaeth o ddulliau naturiol i gael gwared arnyn nhw. Dewisais glof, pupur, olew ewcalyptws a the mintys. Gobeithio y byddan nhw’n gweithio. Mae’r ystafell yn arogli’n gryf iawn! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y foment (arall)

Mae medru dal y foment yn rhoi tipyn bach o hapusrwydd i mi am ryw reswm – y foment a ddeith coffi allan o’r twll yn fy Moka. Mae’n cymryd tipyn o amser, ac mae’n dod yn sydyn heb rybudd fel dw i wedi colli’r foment yn aml. Heddiw mesurais i ba mor hir… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: trump yn dod

Mae Mr. Trump yn dod i Norman, Oklahoma (y dref mae fy merch hynaf yn byw ynddi) prynhawn ‘ma i fynychu achlysur i godi pres, am 4:30 i fod yn fanwl. Bydd o i fod yn Houston, Texas am 1:00, ac yn Colorado Spring am 7:30 heno. Bydd o mewn cartref preifat ger y brifysgol. Bydd yna gêm pêl-droed Americanaidd yn y dref hefyd. Mae’r heddlu druan yn gweithio’n oramser ers ddoe i sicrhau’r diogelwch. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhag eich cywilydd

Hwrê! Curodd Beersheba (tîm Israel) Inter Milan o 2-0! Cyn y gêm, rwystrodd cefnogwyr y Palestiniaid ffans Beersheba rhag mynd i mewn i’r stadiwm. Ildiodd yr Eidal i ewyllys y cynhyrfwyr. Cywilydd arnyn nhw. Stopiodd yr heddlu’r ffans Bersheba rhag mynd i mewn fel na fydd cefnogwyr y Palestiniaid achosi terfysg yn hytrach na arestio’r olaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffarwelio

Roedd cinio bach mewn tŷ bwyta i ddweud ffarwel wrth ddynes oedrannus annwyl. Mae hi’n symud i Minnesota er mwyn byw efo un o’i phlant. Dw i’n ei nabod hi ers i mi symud yma dros 18 mlynedd yn ôl. Er mai hyn ydy’r peth gorau iddi, bydd yn drist peidio ei gweld hi eto (yn y byd presennol.)  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: archeb arall

Fe wnaeth y fideo yma fy ysgogi i archebu pecyn arall gan Lev HaOlam! Gwych gweld bod y cynhyrchwyr yn Israel yn dal i wrthi’n cynhyrchu cynnyrch o safon uchel er gwaethaf BDS a phob dim. Edrych ymlaen at weld beth fydd yn y pecyn nesaf. (Gobeithio y ca’ i botel o fêl o’r wlad yn llifeirio o laeth a mêl!) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: stryd newydd

Dw i’n bwy mewn cymdogaeth amgaeedig sydd gan un stryd i fynd allan a dod i mewn. Mae’n braf oherwydd nad oes llawer o draffig yma a chewch chi gerdded yn ddiogel (er nad oes amrywiaeth o olygfeydd ar gael.) Mae’r sefyllfa’n newid fodd bynnag. Mae gan … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras arall

Roedd ras cross country arall (5K) ddydd Sadwrn yn Tulsa. Fe enillodd tîm ein hysgol ni ar y cyfan. Ein hogyn gorau oedd y cyntaf. Rhedodd fy mab yn dda hefyd a thorri ei record ei hun. Na chafodd ei anafu chwaith. (Gollyngdod mawr i mi!) Ras arall ddydd Iau! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: her newydd i johan

Mae Johan o Français Authentique newydd ddechrau dysgu Eidaleg! Mae o’n siarad Saesneg ac Almaeneg yn barod. Rŵan dechreuodd her newydd. Dechreuwr llwyr ydy o ac mae o’n defnyddio’r modd mae o’n dysgu i’r bobl eraill, hynny ydy dysgu am hanner awr bob dydd y pethau sylfaenol drwy lyfrau ac awdio am fis neu ddau. Yna, bydd o’n dechrau mwydo ei hun yn yr Eidaleg drwy ddefnyddio’r amser segur. Edrych ymlaen at weld sut bydd o’n mynd ymlaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blas o israel

Aeth fy merch hynaf i ginio bach mewn tŷ bwyta Groeg yn Oklahoma City ddoe a gweld poster. Mae o’n hysbysebu cinio arbennig a gynigir ddiwedd y mis yma. Gelwir yn “flas o Israel” ac mae’n cynnwys prydau o fwyd egsotig fel shakshouka, cholent a sufganiyot. Byddai’n dda gen i ymuno â nhw! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr 20fed penblwydd

Penblwydd fy merch ifancaf ydy hi heddiw. Mae hi’n dysgu mewn prifysgol ym Missouri ers mis Ionawr eleni. Dechreuodd hi theatr (ei hoff wers) y tymor yma ynghyd â dawnsio (bale, tap.) Roedd hi’n gweithio yn y gegin yn ystod y tymor cyntaf er mwyn talu am y ffi, ond cafodd hi “ddyrchafiad,” ac mae hi’n  cael gweithio yn y theatr bellach. Gobeithio y ceith ddiwrnod bendithiol heddiw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y 27ain penblwydd

Penblwydd fy mab hynaf ydy hi heddiw. Dyn ifanc hynod o glên a doniol ydy o. Wedi gweithio fel peiriannydd i gwmni o Texas am sawl blwyddyn, mae o’n priodi’n hapus ac yn dad i fabi bach dau fis oed (sydd yn edrych yn union fel ei dad) bellach. Falch iawn o ddarllen neges hardd gan ei wraig a oedd yn ddiolchgar dros ben wrtho fo. Dwedodd o fydden nhw’n cael parti bach heno, a newid cewyn neu ddau, siŵr iawn! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y 23ain penblwydd

Penblwydd fy nhrydedd ferch ydy hi heddiw a hithau oddi cartref. Roedd nifer o ddymuniadau gorau iddi ar Facebook gan gynnwys neges Gymraeg gan ei chyn athrawes o Brifysgol Abertawe. Mae fy merch newydd ddechrau gweithio fel tiwtor Saesneg yn Japan. Dw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: popcicle

Roedd gen i fananas rhy aeddfed. Gwelais i rysáit gwych ar You Tube, a dyma baratoi popsicle ar yr unwaith. Dim ond bananas, siocled, olew coco a ffyn popsicle sydd angen. (Wnes i ddim defnyddio toppings.) Maen nhw’n flasus iawn ac yn faethlon wrth gwrs.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae jane yn ôl

Mae Jane newydd ddod yn ôl i Jerwsalem! Wedi cael tair wythnos i orffwys yn Sweden, mae hi’n ôl i’w thref fabwysiedig. Cafodd hi groeso cynnes annisgwyl gan Iddewes ifanc sydd yn ddiolchgar i Jane am ei chefnogaeth i Israel. Gobeithio bod hi wedi cael digon o orffwys i ail-ddechrau ei hymdrech i sefyll efo’r wlad mae hi’n ei charu cymaint. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras cross country

Cynhaliwyd ras cross country ddoe. Ras gyntaf y tymor oedd hi, ac yr unig ras gartref. Rhedodd cannoedd o ddisgyblion gan gynnwys fy mab ifancaf o ysgolion uwchradd yn yr ardaloedd . Mae gan fy mab broblem ar ei grimog yn ddiweddar ond rhedod… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerdded yn y glaw

Roedd hi’n bygwth glaw pan adawais y tŷ mewn hanner tywyllwch i gerdded y bore ‘ma. Dim ots. Roeddwn i eisiau gwneud fy ymarfer corff boreol. Aeth heb ymbarél. Daeth y glaw pan gyrhaeddais y goedwig. Roedd yn bwrw braidd yn drwm am sbel efo mellt neu ddau i atalnodi’r awyr. Dim ots. Roeddwn i’n dal i gerdded yn teimlo’n hynod o braf yn y glaw ffres. Roedd y glaswellt brown yn edrych yn ddiolchgar. Rhaid bod yr anifeiliaid gwyllt yn ddiolchgar hefyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwylliant arall

Cafodd fy merch ei thaflu i mewn i’r bywyd yn Japan ar yr unwaith. Bwytaodd hi anpan a melon pan yn lle croissant i frecwast.Wedi cerdded yn y parc cyfagos, aeth hi a’i chwaer i siopa, ac wedyn i’r llety dros dro cyn iddi ffeindio lle mwy parhaol. Gŵr a gwraig clên sydd yn cynnig eu hystafell sbâr iddi hi. Dwedodd hi ei bod hi wedi mwydo yn y bath neithiwr er gwaetha’r gwres. Mae nifer o bobl Japan yn mwydo yn y bath cynnes drwy’r flwyddyn hyd yn oed yn ystod yr haf poeth. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn japan

Cyrhaeddodd fy merch yn Japan yn ddiogel oriau’n ôl. Mae hi’n aros efo’i chwaer am y noson, a symud i lety ger ei gweithle yfory. Clywais ei bod hi wedi blino’n lân ond yn teimlo’n llawer gwell ar ôl bwyta powlen o gawl past ffa soia. Bydd hi’n gweithio fel tiwtor Saesneg am 11 mis. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: nicolas bach a’i ffrindiau

Ces i lyfr yn Ffrangeg yn anrheg gan fy merch. Cyfres boblogaidd i blant (ac i ddysgwyr) ydy o. Mae’n hynod o ddoniol! Er bod yna nifer o ymadroddion llafar anghyfarwydd, mae’r storiâu mor ddoniol fel dw i’n mwynhau ei ddarllen, a dysgu Ffrangeg ar yr un pryd wrth gwrs. Le petit Nicolas et les copains ydy teitl y llyfr hwn. Ffeindiais awdio ar gyfer y llyfr a ddarllenwyd gan hogyn wyth oed. Mae o’n anhygoel o dda!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: parti bach

Mis penblwydd i fy nheulu ydy mis Medi oherwydd bod gan dri o fy mhlant benblwyddi yn y mis hwnnw (heb sôn am benblwyddi fy ngŵr a’i fam.) Roeddwn i’n arfer brysur iawn paratoi cacennau iddyn nhw. Wrth i’r plant dyfu a gadael cartref, mae’n mynd yn anodd ymgasglu, ac eleni am y tro cyntaf, byddwn ni ddim yn dathlu’r tri phenblwydd efo’n gilydd. Fe wnes i grasu cacen i fy merch ddoe fodd bynnag, fel caen ni ddathlu ei phenblwydd yn gynnar cyn iddi adael am Japan. “Parti” bach bach oedd o, ond roedd y gacen siocled heb glwtyn yn hynod o flasus yn annisgwyl. Quinoa wedi’i goginio oedd y prif gynhwysyn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanes gwin

Anrheg hyfryd yng nghês fy merch oedd gwin gwyn lleol. Anrheg gan y teulu roedd hi’n aros efo nhw ydy o a dweud y gwir. Mae’n flasus dros ben. Dydy fy merch ddim yn yfed llawer fel arfer ond roedd hi’n mwynhau ychydig o win i fynd efo swper bron bob nos yn Ffrainc. Dwedodd fod y teulu’n gorffen potel ar bob pryd o fwyd; mae hi’n credu taflir y gweddill os oes unrhyw win ar ôl (fel taflir te oer yn y DU!) Parhau i ddarllen