Archives: Emma Reese

fel y moroedd: ceirios yn oklahoma

Tra bod y blodau ceirios yn Japan yn llenwi eu canghennau a thynnu miloedd o bobl i’w edmygu, mae rhai’n blodeuo yn yr heulwen lachar yn y dref hon hefyd. Dydyn nhw ddim mor fawreddog wrth gwrs, ond fe welais goeden braidd yn fawr efo llawn o flodau he… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cychwyn siwrnau

Cychwynnodd fy merch (yn Abertawe) ei siwrnai heddiw. Bydd hi’n teithio i Ogledd Cymru, Caeredin a Rhydychen yn ystod gwyliau’r Pasg. Mae hi newydd gyrraedd Dolgellau efo ei ffrind o Ffrainc sydd yn yr un dosbarth Cymraeg yn y brifysgol. Byddan nhw’n m… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blodau ceirios

Mae blodau ceirios yn eu hanterth yn Tokyo rŵan. Mae fy merch yn gyrru llun ar ôl y llall ohonyn nhw. Aeth hyd yn oed i hanami, sef achlysurol benodol i edmygu’r blodau hardd. Yn aml iawn mae’r bobl yn cael picnic dan y coed ond aeth efo ei ffrindiau heb fwyd. Mae yna goed ceirios bach yma ac acw yn y dref hon hefyd ond does dim cymhariaeth â’r rheiny yn Japan. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dw i wedi ei weld o

Wedi hoe fach, dechreuodd awdur a Lover of Venice sgrifennu eto wythnosau’n ôl. Dw i’n edrych ymlaen at weld ei luniau gwahanol bob wythnos. Mae ganddo gwis i’w ddarllenwyr bob wythnos; mae o’n dangos llun a dynnodd yn Fenis a’u herio nhw i enwi’r llecyn. Gan amlaf maen nhw’n gorneli anhysbys sydd yn cuddio oddi ar lygaid y twristiaid prysur. Pan welais lun yr wythnos, (Where are we?) roeddwn i’n adnabod y cerflun yn syth oherwydd fy mod i wedi ei weld o a’i edmygu’n fawr y llynedd. Yr wythnos nesaf ceir yr ateb, ond fe ddwedaf lle mae’r cerflun i fy narllenwyr fel bonws! Eglwys Sant’Elena Parhau i ddarllen

fel y moroedd: teulu sydd yn teithio

Mae fy nheulu’n hoff iawn o deithio. Ar hyn o bryd mae fy ddwy ferch yn byw yng Nghymru a Japan; aeth fy nau fab i Loegr yr wythnos diwethaf; bydd fy merch hynaf a’i gŵr yn mynd i Awstria’r mis nesaf. A fydd fy merch deunaw oed yn mynd i Iwerddon ym mis Mehefin efo’i chwaer sydd yn Abertawe. Dw i newydd brynu tocyn awyren drosti hi. (Y hi sydd yn talu.) Mae hi’n ymddiddori yn Iwerddon ers blynyddoedd ac wedi bod yn gweithio’n rhan amser i gynilo pres ar gyfer y siwrnai. Dw i’n fodlon clywed hanes ganddyn nhw i gyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyfweliad

Cafodd ffrind fy merch gyfweliad gan Good Morning Wales. Saesnes sydd yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe ydy hi. Cafodd hi a myfyriwr o Gymru sydd yn astudio yn Lloegr eu holi cwestiynau o ran eu bywydau cyferbyniol. Siaradodd hi’n dda iawn wrth roi ffi… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fideo gwych efo diwedd siomedig

Mae fy merch yn dal i fwynhau ei bywyd yn Abertawe a thu hwnt. Yn ddiweddar uwchlwythodd fideo sydd yn hybu Cymru; dwedodd hi efo balchder mai yna mae hi’n byw. Mae’r fideo’n wych fel mae o’n gwneud i chi eisiau ymweld â Chymru, ac i chi feddwl mai ond ffŵl na fydd yn mynd. Yr unig siom i mi ydy’r diwedd. Efallai bod y cynhyrchydd am apelio at bobl ifanc gan gymryd mantais ar y cwpl poblogaidd. Mae mwy na digon o Gymry sydd yn haeddu i gael eu henwi ar ddiwedd y fideo i roi argraff gref tybiwn i. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lle mae tywel papur?

Prynais betrol wedi cludo fy merch o’r ysgol i’r coleg. Mae gan yr orsaf betrol peiriant newydd; braf iawn. Dechreuais bwmpio. Yna roeddwn i’n sylwi bod yr handlen yn wlyb. Arhosais nes gorffen popeth a chwilio am dywel papur. Dim. Roedd rolyn ar gael … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: codi pres

Roedd yn amser unwaith eto i gynnal swper i godi pres ar gyfer tîm pêl-droed yr ysgol leol. Es i efo fy nau blentyn a myfyriwr o Japan i Jazz Lab, sef neuadd berfformio fach yn y dref neithiwr. Cawson ni gig moch barbeciw, tatws pob, salad a phwdin tra roedden ni’n cael ein diddanu gan ddau fand. Roedd un o’r ddau’n cynnwys John, y pianydd medrus a welais y llynedd. Doedd ei gap pêl fas ddim yn gwneud iddo edrych fel pianydd o fri, ond ardderchog oedd ei berfformiad. Gobeithio bod y tîm wedi codi llawer o bres.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: seremoni arbennig

Cynhaliwyd seremoni dros fy niweddar dad yng nghyfraith yn y fynwent genedlaethol yn Hawaii ddoe. Hedfanodd y gŵr ynghyd ei frawd a’i nai ar gyfer y digwyddiad arbennig. Ymgasglodd rhyw ddwsin o ffrindiau ffyddlon i weld y milwyr yn perfformio’r seremoni i ddangos parch at y dyn annwyl, ac i weld brawd y gŵr yn gosod y lludw yn y bedd. Mae ei ysbryd efo Iesu Grist, ac yn y lle braf felly mae ei ludw’n gorffwys bellach. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peiriant gwnïo druan

Mae gen i beiriant gwnïo a brynais yn Japan dros chwarter canrif yn ôl. Dydy o ddim yn ffansi ond mae o wedi bod yn gweithio’n ffyddlon. Nid fi sydd yn ei ddefnyddio’n ddiweddar, fodd bynnag ond fy merched. Roedd ganddo broblem yn sydyn yr wythnos ‘ma ac roedd rhaid i mi ei diwnio fo bob dydd. Heddiw roeddwn i’n methu ei helpu o gwbl a meddwl bod yr amser wedi cyrraedd i’w daflu. Yna, fe welais yr achos – roedd edau’n lapio amgylch y flywheel yn dynn, edau rhyw ugain troedfedd o hyd. Wedi cael ei ryddhau rhag y rhwystr, dechreuodd y peiriant weithio’n braf eto. Druan ohono fo! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: maen nhw’n ôl

Daeth fy nau fab adref yn ddiogel neithiwr wedi cael gwyliau hyfryd yn Lloegr. Yn ogystal â gweld gêm Chelsea a oedd yn uchafbwynt y siwrnai, aethon nhw i weld nifer o lefydd o gwmpas Llundain a Rydychen. Aeth fy merch yn ôl i Abertawe ac yn hapus i fod yn Gymru unwaith eto. Gadawodd fy mab hynaf y bore ‘ma i fynd yn ôl i Texas. (Mae o’n gweithio prynhawn ‘ma.) Mae fy mab ifancaf yn chwarae pêl-droed yn yr ysgol ar hyn o bryd. Ces i London Tea yn anrheg. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sense and sensibility

Fe wyliais yr hen ffilm hon ar fy hen chwaraewr fideo ddoe. Fersiwn 1995 ydy hi. Mae’n ardderchog. Er fy mod i wedi gweld hi sawl tro, fedrwn i ddim peidio â chrio unwaith eto. Byddwn i’n dweud mai hon ydy’r ffilm orau yn seiliedig ar nofelau Jane Austen a gynhaliwyd erioed – y lluniau, cerddoriaeth, sgript, actorion (ar wahân i un neu ddau,) dillad, llefydd ac anad dim, yr awyrgylch. Dw i’n llawn edmygedd bod y cyfarwyddwr Tsieineaidd hwnnw’n medru creu ffilm mor “Jane Austinaidd” erioed. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: maen nhw’n tyfu

Mae’r tiwlipau’n tyfu. Ces i ddwsin o fylbiau; dim ond naw sydd ar ôl. Dw i’n amau mai ar y gwiwerod mae’r bai. Clywais eu bod nhw’n hoff iawn o fylbiau tiwlipau. A dweud y gwir, fe welais un yn palu gwely’r blodau ddyddiau’n ôl. Dw i wedi bod yn taflu grounds coffi ar y gwely bob dydd yn ddiweddar ac mae’n ymddangos ei fod o’n gweithio.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod glas

Aethon nhw i’r gêm ddoe. Aeth fy nau fab i Stamford Bridge i weld y gêm rhwng Chelsea a Southampton. Hwn oedd uchafbwynt eu siwrnai i Loegr. Er gwaethaf canlyniad y gêm a’u seddau llai na manteisiol, fe welon nhw gêm Chelsea yn fyw. Roedd y pecyn yn cynnwys gwibdaith sydyn yn y stadiwm, swper a gwesty. Cafodd fy mab ifancaf gyfle i eistedd ar y fainc lle mae Petr Cech yn arfer eistedd! Rhaid aros iddyn nhw ddod adref i glywed y manylion. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: buddugoliaeth

Rhoddodd y cwmni orau i’r cynllun i droi Teatro Italia, adeilad hanesyddol efo ffasâd cain yn Fenis yn archfarchnad arall. Oherwydd y ddeiseb? (Arwyddais!) Efallai; peth pwysig ydy fod o’n ddiogel rhag datblygiad masnachol arall. Nesaf, gobeithio bydd y cyngor yn gwahardd y stondinau swfenîrs parhaol, yn y sgwâr bach lle mae Teatro Italia yn sefyll ynddo, sydd yn cuddio’r adeilad hwnnw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: neges o lundain

Ces i neges testun ar fy iPhone gan fy mab hynaf y bore ‘ma. Dwedodd eu bod nhw wedi cyrraedd y gwesty yn Llundain. Yr unig broblem (i mi o leiaf) oedd mai ar bump o’r gloch ein hamser ni gyrrodd y neges. Bydda i’n codi am 6:30 fel arfer yn annhebyg i … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siwrnai i loegr

Cychwynnodd fy nau fab ar eu siwrnai hir-ddisgwyliedig i Loegr y bore ‘ma. Y prif amcan ydy gweld y gêm pêl-droed rhwng Chelsea a Southampton ddydd Sul. Cefnogwr mawr Chelsea ydy fy mab ifancaf. Mae o’n dilyn y tîm yn ffyddlon bob dydd. Cafodd anrheg enfawr annisgwyl y llynedd gan ei frawd, sef siwrnai i Loegr a gweld gêm Chelsea efo fo. Hon ydy siwrnai gyntaf mewn awyren iddo hefyd. Byddan nhw’n gweld ei chwaer yn Llundain dros y penwythnos.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tiwlipau leanne

Mae tiwlipau Leanne wedi goroesi’r gaeaf dan yr haen drwchus o ddail a newydd dangos eu hegin unwaith eto. Cawson nhw’n anrheg gan yr hogan o Abertawe flynyddoedd yn ôl; maen nhw’n blodeuo bob blwyddyn yn ffyddlon. Gan fod fy merch yn byw yn Abertawe a gweld Leanne o bryd i’w gilydd, mae’r tiwlipau’n golygu llawer mwy rŵan. Llynedd cafodd y blodau’n cael eu torri i ffwrdd yn greulon gan rywun dideimlad. Dan ni’n barod eleni – gosodon ni gamera diogelwch (nid ar gyfer y tiwlipau ond bydd o’n ddefnyddiol.) Gobeithio y byddan nhw’n ddiogel drwy gydol y tymor. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newyddion o japan 1

Mae fy merch yn Japan newydd ddechrau gweithio mewn ysgol Saesneg i blant. Bydd hi’n helpu’r athrawon eraill nes mis Ebrill er mwyn dod yn gyfarwydd â’i gwaith. Mae pawb yn glên iawn ac mae yna awyrgylch siriol a chadarnhaol, meddai. Mae’r plant bach yn enwedig yn cael dysgu Saesneg drwy chwarae gemau tu mewn a thu allan o’r dosbarth. Hefyd mae’r athrawon yn dod o amrywiaeth o wledydd – Rwsia, Croatia, Romania, Tsieina, Corea, Philippines yn ogystal â’r UD a’r DU. Mae’r holl bethau’n swnio’n hollol wahanol i’r arferion Japaneaidd. Fel arfer maen nhw’n anhyblyg ac yn hoffi strwythurau traddodiadol. Edrych ymlaen at glwyd mwy. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dw i ddim yn chwarae golff

“Pwy sydd yn elwa o daylight saving time?” ydy’r cwestiwn a ofynnir gan lawer o bobl diwrnod cyntaf y cyfnod bob blwyddyn. Penderfynwyd dechrau’r arfer artiffisial yn gynt yn yr Unol Daleithiau flynyddoedd yn ôl (ar wahân i Arizona a Hawaii) fel roedd rhaid i bawb adael y gwelyau awr yn gynt bore Sul diwethaf. Dywedir bod o’n arbed ynni a helpu’r ffermwyr. Celwydd noeth. Dw i newydd ddarllen erthygl sydd yn esbonio beth ydy beth. 

Druan o Benjamin Franklin sydd yn cael ei feio am gychwyn yr arfer hon. Dim ond annog y bobl i fynd i’r gwely a chodi’n gynnar wnaeth o. Ar William Willett mae’r bai. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhy brysur

Dw i heb glywed gan fy merch yn Abertawe am sbel. Sgrifennodd hi am ei siwrnai i’r Gelli wythnos yn ôl. Yn hytrach, am ei phrofiad ar y bws ar ei ffordd i’r Gelli sgrifennodd hi a dweud y gwir; wedi clywed Cymraeg a siaradwyd gan rai cyd-deithwyr, casglodd hi ei phlwc a dweud gair neu ddau yn Gymraeg wrth un ohonyn nhw. Roedd y dyn canol oed yn glên iawn a dechrau siarad â hi yn Gymraeg (wrth daflu geiriau Saesneg yma ac acw i’w helpu.) “Roedd y siwrnai’n braf ond y peth gorau oedd y profiad ar y bws,” meddai. Addawodd hi i sgrifennu am y diwrnod yn y Gelli “nes ymlaen” ond mae wythnos wedi heibio a dyma iddi ymweld â Wilshire efo ffrind newydd yn y brifysgol. (Mae’r olaf yn dod o’r ardal honno) Cafodd amser hyfryd, yn ôl ei phost ar Face Book. Dw i ddim yn gwybod pryd ceith amser i adrodd ei hanes wrtha i. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod i dorri gwallt

Wrth i ddiwrnod nesáu i fy mab ifancaf adael am Loegr efo’i frawd hŷn, es i â fo i Cowboy Barber Shop y bore ‘ma. Cyrhaeddon ni tua deg ond roedd y siop yn llawn dop fel pe bai’r holl dref eisiau cael torri gwallt! Siop ffefryn y gŵr ydy honno. Mae yna salons yma ac acw wrth gwrs ond does gwybod oes lle heddiw (dydd Sadwrn) ac mae fy mab yn rhy brysur yn ystod yr wythnos. Mae’n well ganddo gael torri ei wallt gen i heno, a dyma i ni adael y siop. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y log olaf

Fe wnes i roi’r log olaf yn ein llosgwr logiau ni’r bore ‘ma. Dechreuon ni ei ddefnyddio braidd yn hwyr y gaeaf hwn oherwydd y tywydd mwyn. Daeth yr oerni ynghyd ag eira’n sydyn a grymus ym mis Chwefror a dyma ni’n llosgi log ar ôl y llall. Parodd pentwr y logiau am y cywir gyfnod; mae’r eira’n prysur doddi yn yr heulwen lachar rŵan. Er mai caled a budr oedd gwaith cadw’r tân, roedd y logiau’n ein cadw ni’n gynnes braf. Roeddwn i’n coginio cawl a gwneud tost ar y llosgwr yn aml tra fy mod i’n sychu’r dillad o’i gwmpas. Tan y gaeaf nesaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mewn siop goffi

Mae ffrind i fy merch o Oklahoma newydd ymweld ag Amsterdam. Darllenais ei phrofiad mewn siop goffi yn edmygus oherwydd bod y ddau tu ôl y cownter yn dechrau siarad â hi yn Iseldireg a throi’n Saesneg dim ond pan welon nhw hi’n ddryslyd. Wynebais rwystr ar ôl y llall yng Nghymru a’r Eidal pan geisiais siarad eu hieithoedd. Pe bai gan bob siaradwr brodorol agwedd tebyg i’r ddau yn Amsterdam, bydden nhw’n medru rhoi hwb mawr i hyder y dysgwyr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanes braf

Roedd Alberto (Italiano Automatico) yn sgwrsio yn Saesneg mewn awyren o Los Angelas efo dynes ganol oed a oedd yn eistedd yn ymyl. (Doedd hi ddim yn rhugl.) Yn sydyn gofynnodd hi ydy o’n siarad Almaeneg. Un o’r ddwy iaith mae o’n dysgu ar hyn o bryd ydy’r Almaeneg. Roedd y ddynes mor hapus fel cofleidiodd fo. Ar ôl tipyn, dwedodd hi mai Rwsieg ydy ei mamiaith a dweud y gwir. Rwsieg ydy’r iaith arall mae Alberto’n dysgu ar hyn o bryd! Dechreuodd hi grio’n llawenydd! Hanes braf a gynhesodd calonnau nifer o’i ffrindiau Face Book. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr araith

Dw i newydd wrando ar araith Prif Weinidog Netanyahu yng Nghyngres yr Unol Daleithiau. Am araith! Nerthol, grasol, clir, adeiladol, ysbrydoledig a llawer mwy! Doedd o ddim yn petruso rhag galw’r drwg yn ddrwg. Esboniodd bopeth yn glir heb ofn wrth gadw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: antur

Mae fy ail ferch newydd gyrraedd Japan 50 awr ers gadael adref. Roedd rhaid iddi dreulio noson ym Maes Awyr Toronto oherwydd ei bod hi wedi colli’r awyren i Japan yno. Doedd hi ddim yn sylweddoli’r gwahaniaeth amser rhwng Oklahoma a Toronto; pan aeth i’r giât yn meddwl ei bod hi’n gynnar, roedd y drws newydd gael ei gau! Treuliodd oriau’n ceisio cael ei chês yn ôl. Efo help gan weithiwr hynod o glên, llwyddodd hi a sicrhau awyren arall y diwrnod wedyn. (Mae ond un awyren i Japan o Toronto bob dydd.) Mae ei hantur newydd ddechrau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dydd gŵyl dewi sant hapus

Mae’r ŵyl yn arbennig i mi eleni gan fod fy merch yn byw yn Abertawe. Dw i’n mynd i goginio cawl cennin a Bara Brith. Gobeithio y ceith hi bowlen a thafell rhywle heddiw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: eira

Cychwynnodd fy ail ferch ei siwrnai i Japan am dri o’r gloch y bore ‘ma yn yr eira ynghyd ei chwaer a brawd sydd eisiau mynd i’r maes awyr efo hi; eu tad a gyrrodd i Tulsa. Gwelais ar y we fod yr awyren wedi gadael heb oedi er gwaethaf yr eira. Bydd hi’n newid awyrennau yn Chicago a Toronto cyn cyrraedd Narita. Mae’n dal i fwrw eira. Cafodd y sioe gerdd ei chanslo unwaith eto neithiwr. Y pethau eraill sydd wedi cael eu canslo heddiw ac yfory: twrnamaint pêl-droed yr ysgolion; swper/sioe i godi pres i’r tîm pêl-droed yr ysgol; y gwasanaeth boreol ein heglwys ni. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sioe gerdd

Lucky Stiff oedd teitl y sioe gerdd a berfformiwyd gan grŵp theatr yr ysgol uwchradd leol neithiwr. Cafodd fy merch arall ran fach ac felly es i a’r gweddill o’r teulu i weld y sioe. Fe wnaeth pawb yn ardderchog ar y cyfan yn enwedig y ddau brif gymeriad sydd yn medru canu’n hyfryd. Roedden nhw’n diddanu’r gynulleidfa am awr a hanner. Chwaraeodd fy merch pedwar cymeriad; lleian Eidalaidd oedd un ohonyn nhw. Roedd hi’n ymarfer siarad efo acen Eidalaidd am wythnosau. Fe wnaeth hi’n dda iawn wir ar y llwyfan. Cafodd y soie ei chanslo dwy noson yr wythnos hon oherwydd yr eira. Heno bydd y noson olaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyrch

Nid dim ond amharu’r busnes cyfreithlon, rhwystr enfawr i’r cerddwyr ydy’r gwerthwyr anghyfreithlon yn Fenis. Fe wnaeth yr heddlu mewn dillad plaen gyrch ar hanner dwsin ohonyn nhw ar Bont Scalzi a’u harestion nhw ac atafaelu’r nwyddau. Gobei… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gorffennais!

Prynais Accelerated Learning French fisoedd yn ôl wedi ymddiddori yn y stori ddiddorol. (Mae’r bennod gyntaf ar gael ar You Tube.) Dw i newydd gyrraedd y bennod olaf, sef 12 a chael gwybod cyfrinach y pecyn dirgel a daethpwyd o Lundain i Baris gan Philip, Sais ifanc. Roedd yn stori hynod o ddiddorol sydd yn fy ysgogi i eisiau gwrando arni hi tra oeddwn i’n dysgu geiriau newydd a’r gramadeg syml mewn modd naturiol. Fedra i ddim dweud fy mod i’n medru “siarad” Ffrangeg eto, ond dw i’n deall llawer mwy nag o’r blaen; dydy hi ddim yn swnio’n hollol ddieithr a ryfedd bellach. Dw i’n falch iawn bod y tapiau a fy hen Walkman wedi para tan y diwedd! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bara banana

Crasodd fy merch fara banana i’r teulu. Mae hi’n hen law bellach wedi crasu dros 15 o dorthau yn Honduras wrth gymryd mantais ar y bananas rhad yno. Dw i newydd gael tafell flasus efo paned o goffi o Honduras. Yfory bydd hi’n coginio bulgogi, bwyd Core… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siwrnau arall

Daeth fy merch adref ond ryw ddeg diwrnod yn ôl, ond heddiw tynnodd hi ei chês allan oddi ar y cwpwrdd dillad mawr ei dad a dechrau pacio i fynd i Japan. Mae hi wedi sicrhau swydd fel athrawes Saesneg i blant bach yn ardal Tokyo. Bydd hi’n gweithio am flwyddyn, yna mae hi’n gobeithio dod o hyd i swydd fwy parhaol. Mae hi’n llawn cyffro i fynd yn ôl i Japan, ac mae ei chwiorydd yn hapus hefyd oherwydd byddan nhw’n cael aros efo hi pan ân nhw yno. Efallai bod fy mam yn hapusach na nhw fel bydd hi’n medru ei gweld hi’n aml. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr heddlu mewn marathon

Doedden nhw ddim yn sefyll ar ochr y ffyrdd y tro hwn. Rhedeg roedden nhw ynghyd â phawb arall. Cynhaliwyd Marathon Tokyo heddiw. Does ryfedd bod yna awyr tyn cyn ac ystod y ras ymysg bygythiad y terfysgwyr diweddarach. Aeth popeth yn iawn heb ddigwyddiad i ollyngdod pawb. Efallai mai presenoldeb yr heddlu a oedd yn rhedeg yn helpu. Rhedodd mwy na 60 ohonyn nhw mewn pâr, deg cilomedr yr un. Mae rhaid iddyn nhw fedru rhedeg 5 cilomedr mewn llai na 16 munud er mwyn i fod yn gymwys. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tostiwr newydd (arall!)

Torrodd ein tostiwr eto. Arna i mae’r bai’r tro hwn; ceisiais wneud tost a chaws wrth osod y tostiwr ar ei ochr yn ôl syniad rhywun ar y we. (Peidiwch â gwneud hyn!) Yna methodd y lifer ac roedd rhaid ei wthio fo i lawr nes i’r bara gael ei dostio. Doeddwn i ddim eisiau prynu tostiwr arall eto, ac felly roeddwn i’n arfer ymarfer rhifau Ffrangeg tra oeddwn i’n aros, ond roedd cyfrif hyd at 70 neu mwy weithiau. Ces i ddigon; dyma brynu un heddiw. Mae o’n smart iawn a thostio bara’n llawer cyflymach.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: shared talk

Ces i neges gan reolwr gwefan ieithyddol SharedTalk neithiwr; “roeddech chi’n ddistaw am amser hir. Collwch chi’ch aelodaeth oni bai dewch chi aton ni’n amlach.” Ces i siom ar ôl y llall efo gwefannau tebyg a dweud y gwir; mae’n anodd dod o hyd i bobl sydd yn sgrifennu’n ffyddlon. Es i at y wefan beth bynnag rhag ofn. Well i mi beidio â llosgi’r bont tu ôl i mi. Mae yna fwy o bobl sydd yn ffitio fy nhyb i, hynny ydy Eidalwyr sydd yn dysgu Japaneg. Mae rhai’n dysgu Ffrangeg yn ogystal; mae’r un enw â fy merch gan un ferch; mae gan llall wraidd Daneg. Gyrrais neges sydyn at ddau. Dw i heb glywed gan neb (dim syndod.) Dim ots. Ces i ymarfer sgrifennu Eidaleg. Bydda i’n sgrifennu mwy heddiw rhag ofn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: coffi o honduras

Des o hyd i goffi o Honduras yn y siop a’i brynu am y tro cyntaf wrth gofio fy merch yn byw yno am dri mis. Efallai bod y coffi’n dod o’r cae roedd hi’n cynaeafu ynddo! Ond na. Dwedodd hi mai cae penodol oedd o. Mae’r coffi’n dda iawn beth bynnag – ysg… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gêm

Er bod y plant yn brysur efo gwaith cartref a’r pethau eraill bob dydd, maen nhw’n hoffi chwarae gêm syml efo’i gilydd weithiau. Roedd yn ddiwrnod perffaith i wneud hynny efo’u chwaer hyn ddoe gan fod yr ysgol ar gau oherwydd yr eira. Gêm hollol wreiddiol oedd o; rhaid darlunio lluniau mewn tri munud yn ôl y pynciau a osodwyd – er enghraifft:
yr anafiadau mwyaf poenus
y cefnogwr pêl-droed mwyaf truenus
y gorchwyl mwyaf peryglus
a mwy
Yna, fe wnaethon nhw feirniadu ei gilydd a gofyn i mi a’u tad i roi ein barnau ni. Cawson ni hwyl.Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae hi adref (am y tro)

Daeth fy ail ferch yn ôl o Honduras yn ddiogel wedi treulio tri mis yno’n dysgu Saesneg i blant fel gwirfoddolwr. Fe wnaeth gyfarfod cynifer o bobl glên yn cael cymaint o fendith a bod yn fendith iddyn nhw ar yr un pryd. Bydd hi adref ond pythefnos serch hynny; bydd hi’n mynd i Japan i weithio fel athrawes Saesneg mewn ysgol am flwyddyn o leiaf. 


Parhau i ddarllen

fel y moroedd: farwel i billa

Dwedodd Philip, Cymro sydd yn byw yn Fenis fyddai archfarchnad Billa yn gadael yr Eidal yn gyfan gwbl. Mae yna siopau Billa yma ac acw dros Fenis. Es i siopa sawl tro yno tra oeddwn i’n aros yn Fenis y llynedd. Roedd yn hynod o gyfleus pan oeddwn i eis… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sgwrs ar skype

Ces i a fy nau blentyn sgwrs efo fy merch yn Abertawe heddiw. Fe wnaethon ni “gyfarfod” un o’r merched yn y fflat hefyd sydd yn ffrind da iddi bellach. Roedd yn rhyfeddol clywed rhywun yn siarad efo acen Seisnig wrth ochr fy merch sydd yn siarad efo ac… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y "croque monsieur" gorau

Mae yna ryseitiau amrywiol ond hwn ydy’r gorau yn fy marn i oherwydd bod o’n syml a hawdd (yr elfen bwysig i mi.) Mae o’n flasus beth bynnag. Dw i ddim yn defnyddio Camembert; fe wneith unrhyw gaws y tro yn fy nhyb i. Mae Ffrangeg yr hogyn yn hyfryd fe… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: alwys

Mae ffliw’n mynd o gwmpas y dref ac mae nifer o bobl yn sâl. Daliodd fy nwy blentyn y firws ofnadwy ac roedden nhw’n sâl yn hir iawn. Mae fy mab yn dal i heb wella’n llwyr a dweud y gwir. Yn ystod y pythefnos a mwy, roddwn i’n rhoi popeth posib iddyn nhw –  te efo mêl, finegr/lemwn, sinsir; cawl cyw iâr, triniaeth olew, tylino, tryledwr a mwy. Un peth arall oedd alwys wedi’i gymysgu efo sydd afal. Torrais ei “freichiau” sawl tro i wneud y cymysgedd. Wedi’r tymor salwch, mae’n halwys ffyddlon ni’n llai ond yn ffitio ar y silff gul wrth y ffenestr bellach yn torheulo yn yr haul. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newyddion o abertawe 4

Wedi gorffen ei thraethawd mawr dau funud yn hwyr, mae fy merch yn medru ymlacio tipyn bach nes un nesaf. Aeth i Hoffi Coffi yn y brifysgol y bore ‘ma. Cafodd hi groeso cynnes gan y grŵp. Roedd hi’n hapus sylweddoli bod hi’n medru deall eu Cymraeg mwy nag y disgwyl, diolch i Catchphrase gan BBC roedd hi’n ei ddefnyddio’r llynedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siwgr "turbinado"

Dw i ddim yn defnyddio siwgr yn fy nghoffi fel arfer ond prynais siwgr turbinado ar ei gyfer am y tro cyntaf heddiw. Mae o’n cael ei brosesu’n llai na’r siwgr eraill naill gwyn neu frown ac felly mae’n iachach, medden nhw. Nid hyn ydy’r rheswm, fo… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhestr

Tri pherson (mae yna fwy wrth gwrs) sydd yn dwyn awyr adfywiol yn y byd erchyll presennol:Barnwraig Jeanine PirroRaglaw Gyrnol Dave GrossmanBrenin Abdullah II ibn al-HusseinByddwn i eisiau Jeanine Pirro i fod yn Arlywydd yr Unol Daleithiau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: scotland yard

Roedd fy mab ifancaf sâl eisiau chwarae gêm Scotland Yard. Dyma fi a gŵr fy merch hynaf ymuno â fo prynhawn ‘ma i’w blesio. Roedden ni wrthi tra fy merch hynaf yn dangos y llefydd enwog yn ogystal â’r ffordd roedd hi’n arfer cerdded arni hi pan oedd hi’n byw yno flynyddoedd yn ôl. Yn anffodus dihangodd y dihirod yn y diwedd ond gobeithio bod gan fy mab druan ychydig o hwyl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newyddion o abertawe 3

Mae fy merch yn Abertawe yn brysur iawn wedi i’r tymor gychwyn yn swyddogol fel nad oes digon o amser ganddi i sgrifennu e-bost ata i’n aml. Mae hi newydd gychwyn y dosbarth Cymraeg yn y brifysgol. Byddwn i eisiau clywed y manylion ond dylwn i aros nes ymlaen. O leiaf dw i’n gwybod bod hi wedi crasu bisgedi peanut butter yn llwyddiannus i rieni i’w fflat mêt a ddaeth i weld eu merch. Parhau i ddarllen