Archives: Emma Reese

fel y moroedd: mewn siop goffi

Mae ffrind i fy merch o Oklahoma newydd ymweld ag Amsterdam. Darllenais ei phrofiad mewn siop goffi yn edmygus oherwydd bod y ddau tu ôl y cownter yn dechrau siarad â hi yn Iseldireg a throi’n Saesneg dim ond pan welon nhw hi’n ddryslyd. Wynebais rwystr ar ôl y llall yng Nghymru a’r Eidal pan geisiais siarad eu hieithoedd. Pe bai gan bob siaradwr brodorol agwedd tebyg i’r ddau yn Amsterdam, bydden nhw’n medru rhoi hwb mawr i hyder y dysgwyr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanes braf

Roedd Alberto (Italiano Automatico) yn sgwrsio yn Saesneg mewn awyren o Los Angelas efo dynes ganol oed a oedd yn eistedd yn ymyl. (Doedd hi ddim yn rhugl.) Yn sydyn gofynnodd hi ydy o’n siarad Almaeneg. Un o’r ddwy iaith mae o’n dysgu ar hyn o bryd ydy’r Almaeneg. Roedd y ddynes mor hapus fel cofleidiodd fo. Ar ôl tipyn, dwedodd hi mai Rwsieg ydy ei mamiaith a dweud y gwir. Rwsieg ydy’r iaith arall mae Alberto’n dysgu ar hyn o bryd! Dechreuodd hi grio’n llawenydd! Hanes braf a gynhesodd calonnau nifer o’i ffrindiau Face Book. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr araith

Dw i newydd wrando ar araith Prif Weinidog Netanyahu yng Nghyngres yr Unol Daleithiau. Am araith! Nerthol, grasol, clir, adeiladol, ysbrydoledig a llawer mwy! Doedd o ddim yn petruso rhag galw’r drwg yn ddrwg. Esboniodd bopeth yn glir heb ofn wrth gadw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: antur

Mae fy ail ferch newydd gyrraedd Japan 50 awr ers gadael adref. Roedd rhaid iddi dreulio noson ym Maes Awyr Toronto oherwydd ei bod hi wedi colli’r awyren i Japan yno. Doedd hi ddim yn sylweddoli’r gwahaniaeth amser rhwng Oklahoma a Toronto; pan aeth i’r giât yn meddwl ei bod hi’n gynnar, roedd y drws newydd gael ei gau! Treuliodd oriau’n ceisio cael ei chês yn ôl. Efo help gan weithiwr hynod o glên, llwyddodd hi a sicrhau awyren arall y diwrnod wedyn. (Mae ond un awyren i Japan o Toronto bob dydd.) Mae ei hantur newydd ddechrau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dydd gŵyl dewi sant hapus

Mae’r ŵyl yn arbennig i mi eleni gan fod fy merch yn byw yn Abertawe. Dw i’n mynd i goginio cawl cennin a Bara Brith. Gobeithio y ceith hi bowlen a thafell rhywle heddiw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: eira

Cychwynnodd fy ail ferch ei siwrnai i Japan am dri o’r gloch y bore ‘ma yn yr eira ynghyd ei chwaer a brawd sydd eisiau mynd i’r maes awyr efo hi; eu tad a gyrrodd i Tulsa. Gwelais ar y we fod yr awyren wedi gadael heb oedi er gwaethaf yr eira. Bydd hi’n newid awyrennau yn Chicago a Toronto cyn cyrraedd Narita. Mae’n dal i fwrw eira. Cafodd y sioe gerdd ei chanslo unwaith eto neithiwr. Y pethau eraill sydd wedi cael eu canslo heddiw ac yfory: twrnamaint pêl-droed yr ysgolion; swper/sioe i godi pres i’r tîm pêl-droed yr ysgol; y gwasanaeth boreol ein heglwys ni. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sioe gerdd

Lucky Stiff oedd teitl y sioe gerdd a berfformiwyd gan grŵp theatr yr ysgol uwchradd leol neithiwr. Cafodd fy merch arall ran fach ac felly es i a’r gweddill o’r teulu i weld y sioe. Fe wnaeth pawb yn ardderchog ar y cyfan yn enwedig y ddau brif gymeriad sydd yn medru canu’n hyfryd. Roedden nhw’n diddanu’r gynulleidfa am awr a hanner. Chwaraeodd fy merch pedwar cymeriad; lleian Eidalaidd oedd un ohonyn nhw. Roedd hi’n ymarfer siarad efo acen Eidalaidd am wythnosau. Fe wnaeth hi’n dda iawn wir ar y llwyfan. Cafodd y soie ei chanslo dwy noson yr wythnos hon oherwydd yr eira. Heno bydd y noson olaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyrch

Nid dim ond amharu’r busnes cyfreithlon, rhwystr enfawr i’r cerddwyr ydy’r gwerthwyr anghyfreithlon yn Fenis. Fe wnaeth yr heddlu mewn dillad plaen gyrch ar hanner dwsin ohonyn nhw ar Bont Scalzi a’u harestion nhw ac atafaelu’r nwyddau. Gobei… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gorffennais!

Prynais Accelerated Learning French fisoedd yn ôl wedi ymddiddori yn y stori ddiddorol. (Mae’r bennod gyntaf ar gael ar You Tube.) Dw i newydd gyrraedd y bennod olaf, sef 12 a chael gwybod cyfrinach y pecyn dirgel a daethpwyd o Lundain i Baris gan Philip, Sais ifanc. Roedd yn stori hynod o ddiddorol sydd yn fy ysgogi i eisiau gwrando arni hi tra oeddwn i’n dysgu geiriau newydd a’r gramadeg syml mewn modd naturiol. Fedra i ddim dweud fy mod i’n medru “siarad” Ffrangeg eto, ond dw i’n deall llawer mwy nag o’r blaen; dydy hi ddim yn swnio’n hollol ddieithr a ryfedd bellach. Dw i’n falch iawn bod y tapiau a fy hen Walkman wedi para tan y diwedd! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bara banana

Crasodd fy merch fara banana i’r teulu. Mae hi’n hen law bellach wedi crasu dros 15 o dorthau yn Honduras wrth gymryd mantais ar y bananas rhad yno. Dw i newydd gael tafell flasus efo paned o goffi o Honduras. Yfory bydd hi’n coginio bulgogi, bwyd Core… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siwrnau arall

Daeth fy merch adref ond ryw ddeg diwrnod yn ôl, ond heddiw tynnodd hi ei chês allan oddi ar y cwpwrdd dillad mawr ei dad a dechrau pacio i fynd i Japan. Mae hi wedi sicrhau swydd fel athrawes Saesneg i blant bach yn ardal Tokyo. Bydd hi’n gweithio am flwyddyn, yna mae hi’n gobeithio dod o hyd i swydd fwy parhaol. Mae hi’n llawn cyffro i fynd yn ôl i Japan, ac mae ei chwiorydd yn hapus hefyd oherwydd byddan nhw’n cael aros efo hi pan ân nhw yno. Efallai bod fy mam yn hapusach na nhw fel bydd hi’n medru ei gweld hi’n aml. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr heddlu mewn marathon

Doedden nhw ddim yn sefyll ar ochr y ffyrdd y tro hwn. Rhedeg roedden nhw ynghyd â phawb arall. Cynhaliwyd Marathon Tokyo heddiw. Does ryfedd bod yna awyr tyn cyn ac ystod y ras ymysg bygythiad y terfysgwyr diweddarach. Aeth popeth yn iawn heb ddigwyddiad i ollyngdod pawb. Efallai mai presenoldeb yr heddlu a oedd yn rhedeg yn helpu. Rhedodd mwy na 60 ohonyn nhw mewn pâr, deg cilomedr yr un. Mae rhaid iddyn nhw fedru rhedeg 5 cilomedr mewn llai na 16 munud er mwyn i fod yn gymwys. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tostiwr newydd (arall!)

Torrodd ein tostiwr eto. Arna i mae’r bai’r tro hwn; ceisiais wneud tost a chaws wrth osod y tostiwr ar ei ochr yn ôl syniad rhywun ar y we. (Peidiwch â gwneud hyn!) Yna methodd y lifer ac roedd rhaid ei wthio fo i lawr nes i’r bara gael ei dostio. Doeddwn i ddim eisiau prynu tostiwr arall eto, ac felly roeddwn i’n arfer ymarfer rhifau Ffrangeg tra oeddwn i’n aros, ond roedd cyfrif hyd at 70 neu mwy weithiau. Ces i ddigon; dyma brynu un heddiw. Mae o’n smart iawn a thostio bara’n llawer cyflymach.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: shared talk

Ces i neges gan reolwr gwefan ieithyddol SharedTalk neithiwr; “roeddech chi’n ddistaw am amser hir. Collwch chi’ch aelodaeth oni bai dewch chi aton ni’n amlach.” Ces i siom ar ôl y llall efo gwefannau tebyg a dweud y gwir; mae’n anodd dod o hyd i bobl sydd yn sgrifennu’n ffyddlon. Es i at y wefan beth bynnag rhag ofn. Well i mi beidio â llosgi’r bont tu ôl i mi. Mae yna fwy o bobl sydd yn ffitio fy nhyb i, hynny ydy Eidalwyr sydd yn dysgu Japaneg. Mae rhai’n dysgu Ffrangeg yn ogystal; mae’r un enw â fy merch gan un ferch; mae gan llall wraidd Daneg. Gyrrais neges sydyn at ddau. Dw i heb glywed gan neb (dim syndod.) Dim ots. Ces i ymarfer sgrifennu Eidaleg. Bydda i’n sgrifennu mwy heddiw rhag ofn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: coffi o honduras

Des o hyd i goffi o Honduras yn y siop a’i brynu am y tro cyntaf wrth gofio fy merch yn byw yno am dri mis. Efallai bod y coffi’n dod o’r cae roedd hi’n cynaeafu ynddo! Ond na. Dwedodd hi mai cae penodol oedd o. Mae’r coffi’n dda iawn beth bynnag – ysg… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gêm

Er bod y plant yn brysur efo gwaith cartref a’r pethau eraill bob dydd, maen nhw’n hoffi chwarae gêm syml efo’i gilydd weithiau. Roedd yn ddiwrnod perffaith i wneud hynny efo’u chwaer hyn ddoe gan fod yr ysgol ar gau oherwydd yr eira. Gêm hollol wreiddiol oedd o; rhaid darlunio lluniau mewn tri munud yn ôl y pynciau a osodwyd – er enghraifft:
yr anafiadau mwyaf poenus
y cefnogwr pêl-droed mwyaf truenus
y gorchwyl mwyaf peryglus
a mwy
Yna, fe wnaethon nhw feirniadu ei gilydd a gofyn i mi a’u tad i roi ein barnau ni. Cawson ni hwyl.Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae hi adref (am y tro)

Daeth fy ail ferch yn ôl o Honduras yn ddiogel wedi treulio tri mis yno’n dysgu Saesneg i blant fel gwirfoddolwr. Fe wnaeth gyfarfod cynifer o bobl glên yn cael cymaint o fendith a bod yn fendith iddyn nhw ar yr un pryd. Bydd hi adref ond pythefnos serch hynny; bydd hi’n mynd i Japan i weithio fel athrawes Saesneg mewn ysgol am flwyddyn o leiaf. 


Parhau i ddarllen

fel y moroedd: farwel i billa

Dwedodd Philip, Cymro sydd yn byw yn Fenis fyddai archfarchnad Billa yn gadael yr Eidal yn gyfan gwbl. Mae yna siopau Billa yma ac acw dros Fenis. Es i siopa sawl tro yno tra oeddwn i’n aros yn Fenis y llynedd. Roedd yn hynod o gyfleus pan oeddwn i eis… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sgwrs ar skype

Ces i a fy nau blentyn sgwrs efo fy merch yn Abertawe heddiw. Fe wnaethon ni “gyfarfod” un o’r merched yn y fflat hefyd sydd yn ffrind da iddi bellach. Roedd yn rhyfeddol clywed rhywun yn siarad efo acen Seisnig wrth ochr fy merch sydd yn siarad efo ac… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y "croque monsieur" gorau

Mae yna ryseitiau amrywiol ond hwn ydy’r gorau yn fy marn i oherwydd bod o’n syml a hawdd (yr elfen bwysig i mi.) Mae o’n flasus beth bynnag. Dw i ddim yn defnyddio Camembert; fe wneith unrhyw gaws y tro yn fy nhyb i. Mae Ffrangeg yr hogyn yn hyfryd fe… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: alwys

Mae ffliw’n mynd o gwmpas y dref ac mae nifer o bobl yn sâl. Daliodd fy nwy blentyn y firws ofnadwy ac roedden nhw’n sâl yn hir iawn. Mae fy mab yn dal i heb wella’n llwyr a dweud y gwir. Yn ystod y pythefnos a mwy, roddwn i’n rhoi popeth posib iddyn nhw –  te efo mêl, finegr/lemwn, sinsir; cawl cyw iâr, triniaeth olew, tylino, tryledwr a mwy. Un peth arall oedd alwys wedi’i gymysgu efo sydd afal. Torrais ei “freichiau” sawl tro i wneud y cymysgedd. Wedi’r tymor salwch, mae’n halwys ffyddlon ni’n llai ond yn ffitio ar y silff gul wrth y ffenestr bellach yn torheulo yn yr haul. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newyddion o abertawe 4

Wedi gorffen ei thraethawd mawr dau funud yn hwyr, mae fy merch yn medru ymlacio tipyn bach nes un nesaf. Aeth i Hoffi Coffi yn y brifysgol y bore ‘ma. Cafodd hi groeso cynnes gan y grŵp. Roedd hi’n hapus sylweddoli bod hi’n medru deall eu Cymraeg mwy nag y disgwyl, diolch i Catchphrase gan BBC roedd hi’n ei ddefnyddio’r llynedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siwgr "turbinado"

Dw i ddim yn defnyddio siwgr yn fy nghoffi fel arfer ond prynais siwgr turbinado ar ei gyfer am y tro cyntaf heddiw. Mae o’n cael ei brosesu’n llai na’r siwgr eraill naill gwyn neu frown ac felly mae’n iachach, medden nhw. Nid hyn ydy’r rheswm, fo… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhestr

Tri pherson (mae yna fwy wrth gwrs) sydd yn dwyn awyr adfywiol yn y byd erchyll presennol:Barnwraig Jeanine PirroRaglaw Gyrnol Dave GrossmanBrenin Abdullah II ibn al-HusseinByddwn i eisiau Jeanine Pirro i fod yn Arlywydd yr Unol Daleithiau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: scotland yard

Roedd fy mab ifancaf sâl eisiau chwarae gêm Scotland Yard. Dyma fi a gŵr fy merch hynaf ymuno â fo prynhawn ‘ma i’w blesio. Roedden ni wrthi tra fy merch hynaf yn dangos y llefydd enwog yn ogystal â’r ffordd roedd hi’n arfer cerdded arni hi pan oedd hi’n byw yno flynyddoedd yn ôl. Yn anffodus dihangodd y dihirod yn y diwedd ond gobeithio bod gan fy mab druan ychydig o hwyl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newyddion o abertawe 3

Mae fy merch yn Abertawe yn brysur iawn wedi i’r tymor gychwyn yn swyddogol fel nad oes digon o amser ganddi i sgrifennu e-bost ata i’n aml. Mae hi newydd gychwyn y dosbarth Cymraeg yn y brifysgol. Byddwn i eisiau clywed y manylion ond dylwn i aros nes ymlaen. O leiaf dw i’n gwybod bod hi wedi crasu bisgedi peanut butter yn llwyddiannus i rieni i’w fflat mêt a ddaeth i weld eu merch. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl nutella

Gŵyl Nutella ydy hi heddiw! Dw i’n hoff iawn ohono fo. Roedd jar o Nutella ar ein bwrdd ni drwy’r amser ers i mi ei ddarganfod drwy wefan Eidalaidd flynyddoedd yn ôl. Yn ddiweddar, fodd bynnag, dw i’n bwyta siocled tywyll wedi’i doddi ar fy mara yn hytrach na Nutella er pa mor hoff ohono fo oherwydd rheswm iechyd. Mae ryseitiau amrywiol wrth ddefnyddio Nutella, ond dw i’n mynnu bod y modd gorau i’w fwyta ydy ei daenu ar dafell o fara plaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: johan eto

Gwrandawais ar Johan o Français Authentique am y tro cyntaf ers misoedd. Doeddwn i ddim yn ei ddeall ac eithrio ychydig o eiriau yma ac acw o’r blaen, ond dw i’n hynod o hapus sylweddoli fy mod i’n medru ei ddeall gryn dipyn y tro ‘ma! Mae o’n siarad yn araf ac yn glir yn sicr, a dw i ddim yn deall y bobl sydd yn siarad yn gyflym, ond mae hyn yn golygu fy mod i’n bwrw ymlaen! Fedra i ddim yn siarad eto serch hynny; bydd yn dod ar ei amser.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tocyn gêm pêl-droed

Cafodd fy mab ifancaf anrheg ben-blwydd anhygoel gan ei brawd llynedd, sef siwrnai i Lundain i weld gêm Chelsea efo fo ym mis Mawrth eleni! Wedi hen dderbyn ei basport ac aelodaeth efo’r clwb, roedd o’n barod i brynu tocyn efo’i brawd y moment aeth ar werth, sef 7 o’r gloch yn y bore’r cyntaf Chwefror. 7 a.m. GMT sydd yn golygu 1 a.m. ein hamser ni! Roedden nhw’n brwydro erbyn y wefan ddiffygiol, ac o’r diwedd roedd rhaid iddyn nhw brynu pecyn gwesty sydd yn cynnwys tocyn y gêm. £405 yr un. Arhosoch amdanyn nhw, Lundain. Mae fy hogiau’n dod yn fuan! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: caerfaddon

Mynd wnaeth fy merch efo’r Americanwyr eraill i Gaerfaddon ddydd Sadwrn. Er bod yna ychydig o oriau i ymweld â’r ddinas, cafodd hi ddiwrnod hyfryd. Mae dŵr poeth y bath Rhufeinig yn edrych yn braf ond dwedodd hi fod o’n llygredig. Rhaid gosod rhybudd mawr yn Japaneg neu bydd twristiaid Japaneaidd yn cael eu temtio i gael bath ynddo fo! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: $880

Mae’r gŵr newydd gyfrifo cymaint o dreth fydd rhaid i ni dalu oherwydd bod ni wedi dewis peidio ag ymuno ag Obama Care – 880 o ddoleri. Mae’n well gynnonn i dalu am ofal meddygol ein hunan, ac felly doedden ni erioed wedi prynu yswiriant iechyd. Rŵan, fodd bynnag, does gynnon ni ddim dewis ond ymuno ag Obama Care neu dalu’r ddirwy. Penderfynon ni ddewis yr olaf. Enwodd y gŵr y dreth hon, sef Obama Care Stink Tax! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: baglau newydd

Cafodd fy mab ei anafu eto tra oedd o’n chwarae pêl-droed. Dim ond troi ei ffêr wnaeth ac mae’r asgwrn yn ddiogel yn ffodus. Rhaid iddo orffwys a gosod rhew ar y ffêr serch hynny. Dyma benderfynu prynu baglau’r tro ‘ma yn hytrach na benthyg rhai gan ffrind eto. Gobeithio na fydd o eu hangen yn y dyfodol ond os bydd o, mae gynnon ni bâr yn barod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ymarfer corf

Dw i’n dal i wneud yr ymarfer corf yn ôl y fideo Japaneaidd, ond mae’n anodd ymarfer efo fy holl nerth heb fy merch wrth fy ochr; mae hi’n hynod o egniol a doniol fel roedd hi’n fy ysgogi i weithio’n galetach. Mae hi yn Abertawe ers pythefnos bellach a newydd orffen y sesiynau ar gyfer y myfyrwyr o dramor. Bydd y dosbarth i gyd yn mynd ar wibdaith i Gaerfaddon yfory. Rhaid i mi ymarfer cyn galed a bo modd nes iddi ddod adref. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: paned

Prynodd fy merch fyg gwyn mawr, a “rŵan dw i’n medru yfed te,” meddai. Mi fyddwn i’n dweud mai angenrheidrwydd ydy myg neu baned yng Nghymru. Dw i’n cofio bod lle bynnag es i, y peth cyntaf clywais oedd, “ti isio panad?” Ac roedd y te’n hynod o flasus bob tro. Gwelais baned fawr wen syml a oedd yn costio ond pedair punt mewn marchnad agored yng Nghaernarfon. Phrynais mohono hi oherwydd nad oedd lle i fy nghês. Dw i’n difaru rŵan. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newyddion o abertawe 2

Mae fy merch yn Abertawe newydd symud i fflat newydd i ferched yr unig. Dwedodd fod y pedair eraill yn glên iawn; dod o Gaerfaddon mae un ohonyn nhw, ac roedd hi’n arfer mynd i siopa yno yn union fel dan ni’n mynd i Tulsa! Cymro Cymraeg clên ydy ei chariad hi. Daeth fy merch o hyd i Undeb Gristnogol yn y brifysgol yn annisgwyl sydd yn weithgar iawn hyd yn oed. Cafodd wybodaeth am Ysgol Gymraeg gan un o’r aelodau sydd yn dysgu Cymraeg, Ffrangeg ac Almaeneg. Mae popeth yn swnio’n hynod o ddiddorol. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cael torri fy ngwallt

Ers i fy hoff ferch drin gwallt stopiodd ei busnes (ddim fy ail ferch) ddeg mis yn ôl, ces i dorri fy ngwallt am y tro cyntaf heddiw. Yn y cyfamser, torrais y gwallt fy hun yn meddwl fy mod i’n gwneud jobyn braidd yn dda. Dechreuodd fy ngwallt edrych yn ofnadwy’n ddiweddar fodd bynnag, a dyma fynd i Smart Styles lle roedd fy merch yn arfer gweithio ynddo. Mae yna giw hir bob amser ond y bore ‘ma roedd ddau steilydd yn rhydd gan gynnwys Justin a awgrymwyd gan fy merch. Gweithiodd yn ofalus a chreodd fy hoff steil, sef Stacked bob yn llwyddiannus. Hwrê!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: iphone apps

Dw i’n cael hwyl defnyddio fy iPhone. Doeddwn i ddim yn sylweddoli pa mor hawdd a defnyddiol ydy o. (Ofnadwy o anodd defnyddio fy ffôn an-smart oedd.) Mae Apps yn swnio’n ddefnyddiol i ddysgu ieithoedd, a dyma brofi un neu ddau ar gyfer Ffrangeg. Does dim byd da ymysg rhai rhad ac am ddim. Bydda i’n fodlon talu ond y broblem ydy bod yna gannoedd ohonyn nhw, a dw i ddim eisiau prynu rhai na fydda i’n eu hoffi. Ac felly rhaid bodloni efo Extra French ar You Tube a’r tapiau a brynais, sef Accelerated French ar hyn o bryd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: S&S

Gorffennais ail-ddarllen Northanger Abbey (er mai gwrando ar y nofel drwy Librivox roeddwn i i fod yn benodol.) Rhaid cyfaddef nad ydy hi’n un o fy ffefrynnau. Dyma ail-gychwyn Sense and Sensibility. Tra fy mod i’n ddiolchgar i’r bobl sydd yn darllen l… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: o ddwy wlad

Mae gen i ddwy ferch sydd yn byw tramor ar hyn o bryd – un yn Honduras a’r llall yng Nghymru. Roedd un yn mynd i’r môr i fwynhau” snorkeling” yr wythnos ‘ma tra oedd y llall yn crynu yn yr oerni Cymreig. Maen nhw’n gyrru lluniau a newyddion hollol wahanol! (A dweud y gwir, well gen i awyr llwyd Cymru er pa mor braf ydy’r môr glas yn yr heulwen gynnes yn Honduras.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sgwrs eidaleg

Ces i gyfle i siarad Eidaleg am y tro cyntaf ers yr haf. Mae yna ychydig o ddisgyblion o dramor yn yr ysgol uwchradd leol, o’r Almaen a Brasil fel arfer. Y flwyddyn hon mae yna ferch o’r Eidal sydd yn mynd i wersi ddawnsio efo fy merch unwaith yr … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg nadolig

Derbyniais i a’r gŵr anrheg Nadolig hynod o greadigol a gwych gan y plant i gyd; syniad fy merch hynaf oedd. Ces i a’r gŵr amlen yr un sydd yn cynnwys darnau o bapur sydd yn dweud pam maen nhw’n hoffi eu rhieni. Sgrifennodd bawb bedwar peth yr un a gofyn i ni ddarllen un neges bob dydd. Darllenais a’r gŵr yn uchel y negesau ar ôl swper fel y plant gartref yn medru eu clywed. (Doedden nhw ddim yn gwybod beth sgrifennodd y lleill.) Dan ni newydd orffen. Roedd rhai’n ddifrifol a rhai’n ddoniol. Cawson ni amser braf efo’n gilydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newyddion o abertawe

Dw i’n mwynhau’n fawr iawn clywed oddi wrth fy merch yn Abertawe drwy e-bost, Face Book a’i blog. Aeth i Fwmblws, i’r traeth i’r eglwys (mae yna Evangelical Free Church!) i farchnad leol; aeth o gwmpas ar “Cymru Coach” yn gweld y dref. Cafodd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: daisy a bungo

Mae gynnon ni “anifeiliaid” anwes newydd, sef dwy fuwch goch. A dweud y gwir, maen nhw ar wal yr ystafell fwyta yn llonydd ers misoedd. Am ryw reswm neu beidio, penderfynais roi dŵr iddyn nhw un diwrnod. Roedden nhw’n ofnadwy o sychedig. Ar ôl yfed digon, doedden nhw ddim yn gadael y bwrdd. A dyma i fy merch wneud tŷ bychan iddyn nhw efo bwyd ynddo a’u henwi nhw hyd yn oed – Daisy a Bungo. (Mae hi’n hoff iawn o Hobbit.) Gan nad oes to ar y cawell, maen nhw’n mynd a dod fel mynnon nhw. Maen nhw’n greaduriaid anhygoel o ddiddorol. Er mor fach ydyn nhw, maen nhw lanhau eu hun, ymosod ar ddarn o ffrwyth yn awyddus a gwneud llawer mwy. Byddan nhw’n aros efo ni nes i’r gwanwyn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: iphone i mi

Prynodd y gŵr iPhone newydd, ac felly “etifeddais” ei hen un o. Doeddwn i erioed wedi meddwl y byddwn i’n berchen ar iPhone. Mae’r dechnoleg yn ymddangos yn rhy gymhleth i mi. Ches i fy synnu, fodd bynnag i sylwi ei fod o’n llawer haws ei ddefnyddio na fy ffôn an-smart. Na fydd rhaid i mi gael benthyg iPhone Touch fy merch yn ystod fy ngwyliau bellach. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: setlo i lawr

Dw i a’r teulu’n cael ein cyfareddu bod fy ail ferch yng Nghymru; roedd fy mab wrthi’n wrando ar y gêm rhwng Abertawe a Chelsea heddiw tra oedd hi’n cerdded yn y ddinas lle mae’r gêm yn cael ei gynnal! Roedd yn bwrw glaw’n galed pan gyrhaeddodd hi Abertawe. Aeth ei hymbarél tu chwith allan yn syth yn y gwyntoedd clyfion Cymreig y diwnod cyntaf. Aeth hi a’i ffrind o gwmpas y campws wedi iddi stopio glaw a dod o hyd i farchnad fach i brynu ffrwythau a llysiau. Bydd yna ddyddiau cyn i’r tymor gychwyn fel byddan nhw’n medru setlo i lawr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: moch cwta ar y dec

Mae’n gynnes wedi wythnos o oerni. Dyma fynd â’r moch cwta at y dec cefn iddyn nhw gael ymarfer corf yn yr heulwen. Mae’n anodd iddyn nhw fynd allan gan nad oes lle diogel a digon cynnes i’r anifeiliaid bach yn ystod y gaeaf. Mae yna broblem arall – y ci drws nesaf. Ci annwyl ydy o, ond mae o’n dringo’r ffens yn hawdd a dod i mewn i’n hiard ni pryd bynnag mynnith. Gofynnodd i’r bobl drws nesaf i ofalu am eu ci, ond wnaethon nhw ddim byd. O ganlyniad, rhaid i mi eistedd wrth y drws gwydr a chadw llygaid ar y moch cwta. Dw i’n sgrifennu hyn wrth roi cip arnyn nhw bob tri eiliad! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn abertawe

Mae fy merch newydd gyrraedd Prifysgol Abertawe! Mae’n anodd credu bod hi yng Nghymru o’r diwedd. Wedi cael siwrnai hyfryd mae hi’n ceisio setlo i lawr yn ei ystafell. Aeth popeth yn iawn ar wahân i pan geisiodd hi fewngofnodi yn Google ym maes awyr Heathrow. Cafodd hi ei gwrthod fel un amheus. Fe wnaeth Google gysylltu â’i thad yn dweud bod rhywun yn Llundain yn ceisio hacio ei chyfrif! O leiaf cawson ni wybod bod hi wedi cyrraedd yn ddiogel. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i abertawe

Mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd. Wedi trwsio ei menig, mae fy merch newydd adael i fynychu Prifysgol Abertawe o’r diwedd. Bydd hi a’i ffrind yn cyrraedd Heathrow am 6:55 a.m. UTC yfory, a bwrw ymlaen i Abertawe mewn bws. Mae hi’n llawn cyffro a chynll… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dim menig

Es i Walmart i brynu menig i fy merch sydd yn cychwyn am Abertawe yfory. (Hen bâr sydd ganddi hi.) Wnes i ddim gweld dim, a dyma ofyn i’r gweithiwr lle mae’r menig. Cawson nhw i gyd eu gwerthu! Does dim byd ar ôl! Wel, rhaid i fy merch drwsio ei hen fenig heddiw.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y diwrnod cyntaf

Diwrnod cyntaf tymor newydd y brifysgol ydy hi heddiw. Mae’r gŵr yn dechrau dysgu dosbarth newydd. Cyn cyfarfod myfyrwyr newydd, mae o’n bob tro ceisio cofio eu henwau nhw fel bydd o’n medru eu galw nhw o’r diwrnod cyntaf ymlaen. Roedd o’n wrthi’r bore ‘ma tra oedd o’n cael brecwast. Mae’n anodd weithiau oherwydd nad lluniau’n bob amser yn dda, ac mae merched yn newid steiliau’r gwallt yn aml! Parhau i ddarllen