Archives: Emma Reese

fel y moroedd : pethau syml

Fe ddaw rhan o’r teulu yma i ddathlu Diwrnod Diolchgarwch yr wythnos nesaf. Dw i wedi bod yn casglu “teganau” er mwyn diddanu fy ŵyr ac wyres. Dyma nhw – capiau a modrwyau cartonau llefrith, sgwpiau powdr protein. Dw i’n sicr y bydd y babis y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gormod o halen

Methais yn llwyr. Eto. Ychwanegais ormod o halen yn y crempogau tatws a zucchini ar ddamwain. Fe wnes i ei wneud o’r blaen, a dyma fi’n ail wneud yr un camgymeriad unwaith yn rhagor. Methodd hyd yn oed y gŵr ei fwyta yn dweud bod yna ormod o halen. Doe… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : byw gydag alergedd

Wedi torri allan popeth ar y rhestr waharddedig FODMAP oddi ar fy niet, dechreuais ail gyflwyno un ar y tro er mwyn probi pa fwyd fedra i ei fwyta. Dw i’n gwybod bellach fy mod i’n iawn gyda garlleg, llefrith heb lactos a chaws, . Ar y llaw arall, bydd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cnau pecan

Mae’r gŵr newydd ddarganfod bod yna ddwy goeden pecan ar dir ein heglwys ni. Rhaid eu bod nhw yno am amser hir oherwydd eu bod nhw’n dal iawn, ond chlywais erioed amdanyn nhw. Dyma fo’n casglu’r cnau gwerthfawr. Doedd dim llawer ar ôl. (Mae’n amlwg bod… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yn ôl at jane austen

Roeddwn i’n ceisio ymddiddori mewn nofel arall, sef Vanity Fair am sbel. Gwrandawais ar 11 pennod, ond penderfynu rhoi’r gorau iddi. Er ei bod hi un o’r llenyddiaeth fwyaf enwog, ac mai Helen Taylor sydd yn darllen, mae hi braidd yn ddiflas yn fy nhyb … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : chwant cornetto

Dw i newydd gael cornetto gyda choffi (a baratowyd yn moka.) Rhaid swnio’n hollol gyffredin i’r rhan fwyaf o’r bobl, ond ddim i mi. Ers darganfod bod gen i alergedd FODMAP, roeddwn i’n osgoi glwten, ond ces i fy nhrechu gan chwant cornetto’n ddiweddar … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : beaver moon

Am ddeg munud i saith y bore ‘ma, ces i neges testun gan y gŵr a aeth i redeg gyda’i ffrindiau. “Gwelir y lleuad fawr yn yr awyr gorllewinol.” Es i allan ar y dec cefn wedi’i rewi (20F/-7C.) Er bod y golau’n wan erbyn hynny, roedd hi mor fawreddog. Fed… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : swper i gyn-filwyr

Diolch i haelioni nifer o dai bwyta, cafodd cyn-filwyr swper yn rhad ac am ddim dros America ddoe. Cafodd y gŵr fantais ar y cynnig clên, a mynd yn ôl i Chili’s. Ymunais â fo. (Talais finnau am fy mwyd.) Ces i hamburger heb glwtyn, sef hamburger heb fy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diwrnod cyn-filwyr

Diolch yn fawr i’r holl gyn-filwyr a frwydrodd er mwyn amddiffyn eu gwlad a’u hanwyliaid. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : swper i ddathlu

Es i Chili’s gyda’r gŵr neithiwr. Oherwydd yr alergedd FODMAP, mae’n anodd i mi fwyta allan. Maen nhw’n cynnig plât eog, a dyna’r peth a ges i. Roedd yr eog gyda saws coriander yn hynod o flasus. Yfais wyn gwyn ardderchog hefyd. Noson braf i ddathlu fy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg slei

Ces i fy synnu yn gweld bag anrheg ar fwrdd bwyta’r bore ‘ma. Dwedodd y gŵr wrtha’ i am ei agor – pecyn o baprica o Hwngari! Roeddwn i’n meddwl ei archebu o’r blaen, ond penderfynais beidio, a’i osod yn y fasged “prynu yn y dyfodol” Amazon. Gwelodd y g… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffôn

Pryd bynnag bydda i’n clywed y ffôn yn canu wrth iddo ddangos pwy sydd yn fy ngalw, dw i’n ddiolchgar am y dechnoleg fodern. Does dim rhaid ateb galwadau annifyr rhai sydd eisiau gwerthu pethau. Dw i’n cofio’n iawn pan oeddwn i’n meddwl pa mor braf byd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bwydlen

Mae fy merch ifancaf wrthi’n gweithio i theatr yn Branson, yn y siop goffi ar hyn o bryd nes iddi gael cyfle i fynd ar y llwyfan. Darganfuwyd ei dawn arall, sef darlunio, a dyma ei bos yn gofyn iddi ddylunio’r fwydlen. Mae’n edrych yn wych! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bod yn wyliadwrus

Postiodd y gŵr lun a dynnwyd tair blynedd yn ôl cyn yr etholiad arlywyddol. Daeth myfyrwyr ac athrawon Ysgol Optometreg at ein gilydd er mwyn gweddïo dros America a’r etholiad. Dw i a’r gŵr yn gweddïo’n ddi-baid dros yr Arlywydd Trump ers hynny, ond ma… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dail lliwgar

Dw i’n hoff iawn o ddail lliwgar coed masarn yn yr hydref. Yn anfoddus does dim nifer o’r coed yn y gymdogaeth hon, (does gynnon ni ddim byd) ond mae yna un prydferth dros ben dw i’n ei hedmygu bob tro pan fydda i’n mynd am dro. Mae carped coch melyn o… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tai rhad ac yn ddim yn japan

Mae gan bentref ger Tokyo broblem ddiboblogi fel nifer mawr o lefydd yn Japan a gwledydd yn y byd. Cafodd y llywodraeth leol syniad gwych; os dach chi’n byw mewn un o’r tai gwag yno am 15 mlynedd, fe allwch chi berchen arno fo yn rhad ac yn ddim!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cefnogi israel

Dylai pob Cristion go iawn cefnogi Israel. Cannwyll llygad Duw maen nhw, er gwaethaf eu hanffyddlondeb drwy’r canrifoedd. Dydy detholiad Duw ddim yn seiliedig ar eu teilyngdod ond ei ffyddlondeb. Gwraidd Cristnogion ydy Israel wedi’r cwbl. Dw i’n falch… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : caru israel

Dw i’n dal i wrando ar bregeth gan Pastor Paul o Gapel Galfaria bob bore, a chael fy mendithio gan ei fewnwelediad drwy’r Ysbryd Glân. Yn ei bregeth heddiw cyhoeddodd ei gariad diffuant tuag at Israel unwaith eto; dylai pob Cristion garu Israel; fedrit… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : seigiau gwahanol

Dw i bron yn sicr bod gen i anoddefiad FODMAP, wedi dilyn y diet arbennig am sbel. Dw i’n ceisio fy ngorau i osgoi’r bwyd sydd yn achosi problemau, a hefyd gwneud yn siŵr fy mod i’n cael digon o faetholion. Rhaid paratoi seigiau gwahanol yn aml felly. … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y gêm olaf

Ces i wahoddiad arall gan Gymdeithas Dewi Sant Japan i weld y gêm rhwng Cymru a Seland Newydd ddydd Sadwrn:Annwyl pawb,Mae’n anodd gyrru’r gwahoddiad hwn; dw i’n sicr eich bod chi’n dal i ddolurio ers dydd Sul diwethaf. Nad y cyflawniad gwaethaf bydd g… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yn ôl at "persuasion"

Wedi gorffen gwrando ar lyfr clywedol Jane Ayre, roeddwn i’n chwilio am un newydd, ond methais. Mae yna gannoedd ar gael dw i’n gwybod ond mae’n anodd ffeindio un dw i’n ei hoffi. Dyma fi, yn ôl at Jane Austen, Persuasion i fod yn fanwl. Fy hoff stori … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : moka

Dw i wedi ail ddarganfod fy moka yn ddiweddar. Mae’n dipyn o drafferth paratoi coffi ynddo fo (a’i lanhau) a dweud a gwir, ond mae’n wrth ei chweil er mwyn mwynhau paned o goffi gwych. Bydda i’n ychwanegu llwyaid o hufen heb lefrith sydd yn taro’r deud… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llwyddiant ysgubol

Cafodd Israel y nifer mwyaf o dwristiaid erioed eleni, diolch heb os, i weithgareddau didostur BDS rhyngwladol. Well iddyn nhw sylweddoli po fwyaf maen nhw’n ymosod ar Israel, y mwyaf cefnogol bydd y Cristnogion iddi hi. Llofruddiais ddeiseb yn dd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cyn codi

Dw i’n deffro yn gynnar yn naturiol heb gymorth cloc larwm y dyddiau hyn. Er mwyn cael mantais ar yr effaith heneiddio hon, penderfynais wrando ar emyn ar fy ffôn yn y gwely cyn codi. Mor Fawr Wyt Ti ydy fy ffefryn ar hyn o bryd. Mae’n fodd braf i dreu… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fideo fenis

Mae cynifer o fideo a dynnwyd yn Fenis ar gael, ond rhaid dweud mae’r rhan fwyaf ohonyn nhw’n ddiflas. Des i ar draws ddau sydd yn hollol wahanol i’r lleill. Tynnwyd ar gondola, ac mae’r cwpl arno fo’n gadael i’r gondolwr siarad fel mynni. Weithia… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ruth ym mhedair iaith

Wrth wrando ar gyfres astudiaeth Llyfr Ruth ar y we (yn Saesneg,) penderfynais wrando ar yr un rhan yn yr ieithoedd dw i’n eu deall, sef Cymraeg, Eidaleg a Japaneg. Mae’n wych bod nhw ar gael yn hawdd. Roedd yn hynod o ddiddorol clywed yr un stori yn y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llun instagram

Mae cwsmeriaid Morinoen (siop te mae fy merch yn gweithio ynddi yn Tokyo) yn postio lluniau’r bwyd at Instagram yn aml. Wrth weld un ohonyn nhw, sylwodd mai hi a baratoist y ddysgl o warabi mochi hwnnw (cacen rhedyn gyda phowdwr te gwyrdd melys.) Roedd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hwrê!

Da iawn! Da iawn, hogia! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : reuben

Mae Reuben, ci fy merch hynaf yn hoff iawn o fy ngŵr, oherwydd ei fod o (y gŵr, nid Reuben) yn mynd â fo (Reuben) am dro bob tro bydd y gŵr yn ymweld ein merch yn Norman. Pan ddwedodd fy merch wrth Reuben ddoe fyddai Papa yn dod, aeth Reuben yn syth i’… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : wafflau

Fe wnes i wafflau heddiw. Dw i’n ceisio dyfeisio’r rysáit bara gorau i mi fwyta heb gael problemau stumog. Pob tro dw i’n ffeindio rhywbeth o’i le. Dw i’n credu bod y rhain yn llawer gwell. Defnyddio haearn waffl oedd yn syniad da, yn lle padell. Bydda… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwahoddiad

Ces i fy ngwahodd unwaith eto gan Gymdeithas Dewi Sant Japan i weld gêm yn yr un tafarn yn Tokyo:”Cynigiodd y perchennog clên fargen arbennig i’r aelodau – nid dim ond seddau neilltuedig, ond nomihodai cwrw, sef yfed cymaint y mynnwch am bris o 3,000 y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fodmap

Des i ar draws FODMAP ar ddamwain ar y we. Roeddwn i’n dioddef o broblemau’r stumog yn ddiweddar. Wedi darllen nifer o erthyglau ar y pwnc, dw i’n amau mai hwn ydy’r tramgwyddwr. Dw i’n teimlo’n well ar ôl osgoi’r bwyd sydd gan FODMAP uchel. Yr unig si… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tŷ lego

Mae’r gwaith paentio newydd orffen. Doeddwn i ddim yn hoffi’r lliw melyn gyntaf, ond dw i’n mynd yn gyfarwydd â fo’n barod. Fe allech chi ei alw’n dyrmerig, yn hytrach nag ocr. Mae’r plant yn hoffi’r olwg newydd hwnnw. Enwodd un ohonyn nhw fo’n Dŷ… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llwybr y corwynt

Mae’r corwynt nerthol wedi mynd yn gadael mwy na 50 o bobl yn farw. Mae’r teulu’n ddiogel er bod o’n pasio agos iawn i lefydd maen nhw’n byw. Dangosodd fy merch ar y map ei lwybr yn llinell goch a’i fflat a fflat ei nain yn gylchoedd melyn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : da iawn eto, hogia!

Ces i fy ngwahodd gan Gymdeithas Dewi Sant Japan ddoe i weld y gêm gyda’i haelodau mewn tafarn yn Tokyo! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : corwynt rhif 19

Mae’r corwynt mwyaf nerthol ers 60 mlynedd ar Japan ar hyn o bryd. Dw i mewn cysylltiad cyson gyda fy nwy ferch sydd yn byw yn Tokyo. Mae popeth wedi ei ganslo, ac felly rhaid iddyn nhw aros yn eu fflat. Mae hyn yn dda oherwydd bod ganddyn nhw annwyd o… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yng nghanol yr iard

Roedd rhaid symud y bwydwr adar pan ddaeth y criw paentio. Er bod y gwaith wedi drosodd bron, penderfynais adael iddo fod lle mae o. Mae’n bellach i’r tŷ, ac felly dw i’n methu gweld yr adar yn agos. Ar y llaw arall, dw i’n medru eu gweld nhw oddi wrth… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : lliw gwahanol

Paentiodd y criw’n tŷ ni. Golchon nhw’r wal gyda power wash, trwsio difrod bach yma ac acw, gorchuddio’r ffenestri gyda phapur, chwistrellu’r paent glas ar y wal, paentio’r siliau ffenestri’n felyn gyda brws. Problem. Mae’r lliw melyn yn wahanol. Roedd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yr wyth olaf

Hwrê, dîm Cymru! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yom kippur

Yom Kippur – y diwrnod mwyaf sanctaidd i’r Iddewon. Byddan nhw’n ymprydio a gweddïo am gael eu maddeuant, unwaith y flwyddyn. Mae angen gwaed, fodd bynnag, er mwyn cael maddeuant gan Dduw. Na chân cynnig gwaed anifeiliaid bellach oherwydd nad oes teml … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mynd i siopa dorri gwallt

Ces i dorri fy ngwallt yn broffesiynol o’r diwedd, am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Mae’n gas gen i fynd i’r siop; dw i’n torri fy ngallt fy hun fel arfer, ond dechreuais flino ar “fy nghamgymeriadau.”  Fe wnaeth y ferch yn y siop jobyn braidd yn … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : siwgr a sbeis

Aeth y gŵr i Dalaith Indiana er mwyn mynd i aduniad Ysgol Optometreg. Tra oedd yno, cerddodd o gwmpas yn gweld rhai llefydd cyfarwydd lle treuliodd nifer o flynyddoedd fel myfyriwr. Ardal gyfarwydd i mi hefyd oherwydd buon ni yno am bum mlynedd gyda’r … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hannah

Dyma hi – Hannah Szenes. Mae fy merch newydd orffen y murlun, gyda chymorth dau wirfoddolwr. Paentiodd hi lygaid Hannah’n las er mwyn iddyn nhw gynrychioli lliw Israel. Bydded y murlun fendithio ac ysbrydoli pawb sydd yn ei weld. Cafodd hi ei… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : jane eyre

Des i ar hyd i fersiwn gorau’r ffilm yn seiliedig ar Jane Eyre ar ddamwain. Cyfres deledu ydy hi a dweud a gwir, ac mae hi braidd yn hen heb dechnoleg fodern. Ac eto, doeddwn i erioed wedi gweld yr actorion sydd mwy addas i’r cymeriadau; mae’r actio’n … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : samurai affricanaidd

Dw i newydd orffen African Samurai, llyfr gan Thomas Lockley sydd yn arbenigwr yn y pwnc – yr hanes am ddyn o Affrica a aeth i Japan fel gwas offeiriad Jeswit yn yr 16eg ganrif; gwasanaethu i Oda Nobugana wedyn, un o’r arglwyddi ffiwdal mwyaf nerthol y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : menywod sydd yn paentio

Mae fy merch newydd ddechrau paentio murlun, ei 18fed, yn San Dieo ymysg Ladies Who Paint. Gan mai ar gyfer menywod ydy’r achlysur, dydy ei gŵr ddim yn medru ei helpu’r tro ‘ma. Darparwyd gwirfoddolwyr i’r artistiaid i gyd. Un o Falaysia sydd yn helpu … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gŵyl y trymped

Gŵyl y Trymped i’r Iddewon ydy hi heddiw yn ôl y Torah, ond rhywsut neu’i gilydd, mae hi wedi newid i Rosh Hashanah (dechrau’r flwyddyn) dros y blynyddoedd. Beth ddwedodd Paul wrth i’r Corinthiaid?”….bydd yr utgorn yn seinio, y meirw yn cael eu … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : da iawn cymru!

fel y moroedd : ebrill swyngyfareddol

Doeddwn i erioed wedi clywed Elizabeth von Arnim o’r blaen, a dweud y gwir. Des o hyd i’r llyfr clywedol ar ddamwain, a dechrau gwrando arno fo. Ces i fy nghyfareddu gan ddull unigryw hyfryd yr awdures – dadansoddiad meddyliau’r cymeriadau, a… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hannah szenes

Hannah Szenes ydy thema murlun nesaf fy merch. Hi oedd yr arwres a safodd yn ddewr yn erbyn y Natsïaid er mwyn achub yr Iddewon yn Hwngari. Dienyddiwyd gan sgwad tanio yn 23 oed. Gwrthododd fwgwd gan syllu’n feiddgar ar ei ysgutorion. Bydd fy merch yn … Parhau i ddarllen