Archives: Emma Reese

fel y moroedd: gŵyl dŵr

Gŵyl hafaidd braf a gafodd ei chynnal yn Tokyo lle mae’r trigolion yn dioddef o dywydd ofnadwy o fwll. Cafodd cludwyr y mikoshi (teml gludadwy) yn cael eu trochi efo dŵr a daflwyd gan y bobl ar hyd y ffyrdd hyd yn oed gan ddiffoddwyr tân. Drueni bod yr ŵyl yn cael ei chynnal bob tair blynedd. Efallai na fyddai dawnswyr Awaodori yn meindio ymuno â nhw ar ôl eu perfformiadau! Diolch i Tokyobling am ei adroddiad. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl dŵr

Gŵyl hafaidd braf a gafodd ei chynnal yn Tokyo lle mae’r trigolion yn dioddef o dywydd ofnadwy o fwll. Cafodd cludwyr y mikoshi (teml gludadwy) yn cael eu trochi efo dŵr a daflwyd gan y bobl ar hyd y ffyrdd hyd yn oed gan ddiffoddwyr tân. Drueni bod yr ŵyl yn cael ei chynnal bob tair blynedd. Efallai na fyddai dawnswyr Awaodori yn meindio ymuno â nhw ar ôl eu perfformiadau! Diolch i Tokyobling am ei adroddiad. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: 7 mil o 20

Cafodd saith mil clo clap eu torri i ffwrdd oddi ar Bont Accademia yn Fenis ddoe gan weithwyr y ddinas. Mae 13 mil ar ôl. Bydd y staff yn dal i weithio am ddyddiau. Mae pob clo clap yn pwyso tua 100 gram; dydy hi ddim yn anodd dychmygu’r pwys mae’r bont bren druan yn gorfod cario yn ychwanegol ar ben y nifer mawr o dwristiaid sydd yn cerdded arni hi bob dydd. Fel mae’r Commissario Zappalorto yn dweud, dim arwydd cariad ydy clymu clo clap ar bont ond sarhad i’r gymuned. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: crysau charlie chen

Mae’r gŵr yn cael hi’n anodd ffeindio crysau sydd yn ei ffitio. Daeth o hyd i deiliwr Tsieineaidd medrus (Charlie Chen) yn Tokyo ryw 20 mlynedd yn ôl ac archebu dwsin o grysau. Roedden nhw’n ei ffitio’n berffaith dda. Archebodd ychwanegol pan aeth i Japan wedyn, i fab y teiliwr sydd cystal â’i dad. Er eu bod nhw’n gwrthsefyll nifer mawr o olchi dros flynyddoedd a chadw siâp yn braf, cyrhaeddodd ddiwedd y bywyd un ar ôl y llall, a dim ond pedwar sydd ar ôl bellach. Mae’n anhygoel bod nhw’n para cyhyd beth bynnag. (Wrth gwrs nad ydw i byth yn taflu hen ddillad yn y bin ond eu defnyddio fel cadach glanhau.)  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dosbarth ffrangeg

Cafodd fy merch le yn y dosbarth Ffrangeg yn y brifysgol yn sydyn iawn. Doedd hi ddim yn gwybod amdano fo tan yn ddiweddar ac felly roedd o’n llawn yn barod ond fe wnaeth yr athro le iddi. Er Americanwr ydy’r athro, mae o’n rhugl ac yn dysgu’r dosbarth yn Ffrangeg y rhan fwyaf o’r amser. Mae fy merch eisiau ymweld â Ffrainc tra bydd hi yn Abertawe ac felly mae hi wrthi.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: poster newydd

Mae fy merch hynaf yn dal i gyfrannu tuag at Heddlu Norman fel gwirfoddolwr. Creu poster recriwtio oedd un o’i gwaith oedd o. Cafodd hi ei chomisiynu i newid y llun yn ddiweddar oherwydd bod y plismon yng nghanol y poster wedi symud i heddlu arall. Roe… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: jane austen yn eidaleg

Dw i ddim yn gwybod pam. Mae eisiau arna i ddarllen Jane Austen eto. Darllenais bob un o’i nofelau a llawer o lyfrau amdani hi flynyddoedd yn ôl. Ffefryn y teulu ydy hi hefyd ac felly mae ei geiriau ffraeth yn cael eu dyfynnu’n aml wrth i ni siarad efo’n gilydd. Dw i eisiau ei darllen yn Eidaleg y tro ‘ma; des o hyd i’r wefan hyfryd, sef Falchder a Rhagfarn yn ddwyieithog; mae’r ddwy fersiwn ochr yn ochr ar yr un tudalen. Hwrê! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: chwynnu

Mae’n anodd credu pa mor nerthol ydy’r chwyn. Wedi i’r blodau gorffen, rhaid cyfaddef fy mod i’n esgeuluso’r gwely gellysg. Yna mi welais yn sydyn bron fod yna goeden fach yn tyfu yno! Gwisgais mewn gwisg amddiffyn gan unrhyw bryfed sydd yn hedfan neu … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwyliau yn rhufain

Fe wnes i wylio’r ffilm glasurol hon efo’r plant neithiwr. (Fe wyliais i hi wedi’i throsleisio’n Japaneg amser maith yn ôl yn Japan.) Roedd Audrey Hepburn yn hynod o brydferth ac mae’r stori’n ddiddorol wedi’r cwbl; annisgwyl i fy mhlant oedd y diwedd. Roedd fy ail ferch wrth ei bodd yn gweld y lleoedd mae hi wedi ymweld â nhw. Mwynheuon ni’n fawr iawn.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: coginio "gyoza"

Mae’n flasus heb os, ond dw i ddim yn ei goginio’n aml oherwydd ei fod o braidd yn drafferthus paratoi. Ac felly dim ond unwaith neu ddwy’r flwyddyn bydda i’n ei goginio. Penderfynais ei goginio i swper neithiwr fodd bynnag wedi clywed bod fy mab ifanc… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: darlunio

Gofynnodd y gŵr i mi ddarlunio rhywbeth i’w gylchlythyr optometreg. Llygad oedd o sydd yn dangos cyflwr myopia. Ceisiodd ddefnyddio cyfrifiadur ond methu, ac felly gofynnodd imi ddarlunio efo llaw. Mi wnes i ddefnyddio tun o sydd llysiau a phethau o gwmpas y tŷ. Mae’n edrych braidd yn dda er fy mod i’n dweud fy hun! Ceith y llun ei argraffu yn ei gylchlythyr nesaf dros y cwmni yn Japan. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyfyng-gyngor

Mae ci’r cymydog drws nesaf yn neidio i mewn ein hiard ni dros y ffens yn aml. Pan oeddwn i wrth y ffenestr y bore ‘ma, fe welais o’n rhedeg yn hapus a neidio ar y dec cefn hyd yn oed a snwffian yma ac acw. Dyna’r lle mae’n moch cwta ni’n aros pan fod … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newid

Fe ddaeth y gŵr yn ôl yn ddiogel ddoe wedi treulio rhyw ddeg diwrnod yn helpu ei rieni i symud o Hawaii i Las Vegas. Caeodd o ddrws tŷ’r rhieni am y tro olaf lle roedden nhw’n byw am 44 mlynedd. Efallai na fydd cyfle iddo fynd i Hawaii mwyach. Mae’r rhieni’n cael hi’n anodd byw mewn amgylchoedd hollol wahanol; gobeithio y bydden nhw’n setlo i lawr cyn hir a gobeithio hefyd cawn ni i gyd gyfle i ymgasglu am y tro cyntaf ers chwarter canrif. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pasta efo brocoli

Luca Pappagallo ydy fy hoff gogydd. Dw i’n hoffi ei fodd cynnil, hyd yn oed swil o siarad wrth iddo ddangos ei ryseitiau. Coginiais ei basta efo brocoli i swper ddoe. Rysáit hynod o hawdd ydy hi (dw i’n licio’r syniad o goginio’r pasta a’r brocoli ar yr un pryd.) Roedd yn flasus iawn hefyd. Doedd pasta orecchiette ddim ar gael, ac felly roedd rhaid defnyddio pasta cragen. Dw i’n siŵr y bydda i’n coginio hwn yn aml o hyn ymlaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod cyntaf yr ysgol

Mae’r ysgolion yn dechrau’r tymor newydd heddiw wedi’r gwyliau haf hir. (Wythnos nesa bydd y brifysgol yn cychwyn.) Efo dosbarthiadau, gweithgareddau amrywiol a gwaith rhan amser y tri phlentyn, rhaid trefnu’r cludiant yn ofalus. Mi fyddai’n dda gen i … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl awaodori

Tra bod Tokyobling wrthi’n postio Awaodori (dawnsio gwerin o Tokushima) yn Tokyo, mae Gŵyl Awaodori newydd gychwyn yn Tokushima, lle gwreiddiol y dawnsio bywiog a phoblogaidd. Mae hi’n para am bedwar diwrnod  yn tynnu lluoedd o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae’r dref yn gorlifo efo’r dawnswyr a’r cynulleidfaoedd yn llythrennol yn ystod yr Ŵyl.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gadael hawaii

Mae rhieni fy ngŵr newydd symud i fyw efo’u mab ifancaf a’i wraig yn Las Vegas. Roedd eu hiechyd yn mynd yn rhy wael iddyn nhw fyw ar ben eu hun bellach. Er bod ni i gyd yn falch bod nhw’n cael gofal braf o hyn ymlaen, dan ni’n gwybod mai moment trist iddyn nhw adael i’w tŷ o 44 mlynedd yn Hawaii. Mi ddoith y gŵr adref yn fuan ar ôl gwneud y gwaith angenrheidiol ar y tŷ.


Parhau i ddarllen

fel y moroedd: marco valdo

Wedi cael fy argymell gan Ida, fy nhiwtor Eidaleg yn Fenis, prynais gopi o Marco Valdo gan Italo Calvino. Dwedodd hi fod bron pob plentyn Eidalaidd yn darllen y nofel hon o leiaf unwaith yn yr ysgol, ac mae yna symbolaeth o dan ddisgrifiadau doniol. Rhyw ugain o straeon byr ynglŷn Marco Valdo, gweithiwr heb sgiliau sydd gan deulu mawr ydy’r nofel. Mae pob stori’n unigryw a welwyd gan safbwynt unigryw Marco Valdo er bod popeth yn digwydd o gwmpas ei fywyd beunyddiol. Ces i fy nghyfareddu ganddyn nhw. Fedra i ddim peidio meddwl amdano fo pryd bynnag gwela’ i gacynen neu fadarch ddyddiau hyn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwaeth na fenis

Mae fy ail ferch yn uwchlwytho o ychydig o luniau ar y tro a dynnodd yn Ewrop. Hwn ydy un o’r diweddaraf – pont druan ym Mharis. Mae’r sefyllfa’n waeth na Fenis. Clywais fod rhaid i’r bont honno gael ei hailgodi oherwydd bod hi wedi cael ei difrodi gan… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tokyo ym mis awst

Wir i chi. Mae’n ofnadwy o boeth ac yn fwll ym mis Awst yn Tokyo. Nad oedd gen i air-conditioner pan oeddwn i’n byw yno, ac roeddwn i’n dioddef y mis cyfan. Ac felly na fydda i eisiau mynd neu argymell neb i ymweld â Tokyo y mis hwnnw. Mae’n hollol resymol i Patrick (blogiwr arall Eidalaidd) i rybuddio pobl i beidio mynd yno ym mis Awst. Yn ddiweddar, fodd bynnag, dw i ddim yn hollol bendant wedi darllen cynifer o byst am Awaodori gan Tokyobling. A dweud y gwir doeddwn i erioed wedi gweld y dawnsio gwerin bywiog hwnnw. (colled fawr!) Efallai na fyddwn i’n teithio i Japan er mwyn ei weld, ond byddwn i wrth fy modd os bydd cyfle hyd yn oed ym mis Awst. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: melon dŵr a thomatos

“Tyrd i brynu’n melonau dŵr ni,” meddai ffrind sydd gan ardd helaeth o bob math o ffrwythau a llysiau. A dyma fynd brynhawn ddoe a phrynais felon dŵr du, enfawr. Mae’r croen yn galetach na’r lleill ac felly roedd yn dipyn o waith i’w dorri o yn y modd newydd a sgrifennais amdano. Roedd o’n flasus iawn beth bynnag. Ces i domatos hefyd yn rhad ac am ddim.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ailddarganfod japan

Wedi dod o hyd i’r blogwyr Eidalaidd (ac un o Sweden) sydd yn caru a nabod Japan llawer mwy na’r Japaneaidd eu hun, dw i’n sylweddoli unwaith eto bod yna gynifer o lefydd bendigedig yno dw i erioed ymweld â nhw. Pan oeddwn i yn Japan yn ddiweddar, roeddwn i’n treulio’r rhan fwyaf o fy amser efo fy mam yn ei fflat, felly nad oedd siawns i mi deithio’n helaeth. Efallai gofynna’ i am ddiwrnod neu ddau i ffwrdd i fi fy hun y tro nesaf, a mynd i rai llefydd braf a ddisgrifiwyd yn y blogiau hyn.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cartwnydd o’r almaen

Dw i newydd glywed am Carolin Eckhardt o’r Almaen. Hi ydy’r awdures manga sydd wrthi’n creu cyfres, sef Okusama Guten Tag (Bore da, Madam) yn Japaneg. Hanes Almaenes sydd wedi priodi gŵr Japaneaidd ydy o. Mae’n swnio’n hynod o ddiddorol; dw i’n bwriadu prynu copi pan af i Japan eto. Ces i fy nharo gan ei Japaneg ar You Tube; mae hi’n hollol rugl heb fymryn o acen estron a hithau’n cael ei magu yn yr Almaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tri lle hyfryd yn tokyo

Mae Daniela’n dal i sgrifennu pyst diddorol a defnyddiol ynglŷn Japan. Ei phost diweddara oedd tri lle hyfryd i ymweld â nhw’n rhad ac am ddim yn Tokyo, sef Tokyo Metropolitan Government Building Observatories, parciau (Ueno, Yoyogi) a Yebisu GardenPlace. Dim ond y parciau dw i erioed wedi ymweld â nhw amser maith yn ôl. Mae popeth yn swnio mor hyfryd fel cododd chwant arna i fynd yno! Peth diddorol ydy bod yna Eidalwyr sydd yn caru Japan a breuddwydio teithio a hyd yn oed symud i fyw yno tra bod yna Japaneaidd sydd gan yr un chwant am yr Eidal.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y modd gorau i dorri melon dŵr

Mi wnaeth weithio! Mi wnes i dorri melon dŵr yn ôl y cyfarwyddiadau neithiwr. Roedd yn hynod o hawdd ei bwyta; cafodd y teulu hwyl fel gwelir yn y llun. Fel arfer mae bwyta melon dŵr yn creu llanast ac felly dw i’n cael gwared ar y croen a thorri’r ffrwyth yn giwbiau i’r teulu. Mae’r modd hwn yn datrys y broblem i gyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y lawnt twt

O’r diwedd mae’r peiriant torri lawnt wedi cael ei drwsio. Wedi’r ddamwain ofnadwy, doeddwn i ddim eisiau gofyn i neb i dorri’n lawnt ni. Mae pawb yn y dref yn cael problemau efo’u peiriannau mae’n ymddangos fel cymerodd gynifer o amser i’r siop i wneu… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: trochi mewn ieithoedd

Dw i’n ceisio gwrando ar fy iPod cyn amled a bo modd, hynny ydy, yn Eidaleg ac yn Ffrangeg tra fy mod i’n gwneud gwaith tŷ neu yrru o gwmpas y dref. Fe wnes i newid iaith You Tube a Face Book yn Eidaleg. Pan fydda i’n googlo, bydda i’n ceisio defnyddio Eidaleg oni bai’r pwnc yn rhy gymhleth. Bydda i’n defnyddio ryseitiau Eidaleg hefyd, (ond y broblem ydy bod yna fwy amrywiaeth ohonyn nhw yn Saesneg.) Falch iawn o wybod bod Federica sydd gan flog hyfryd i ddysgu Japaneg i’r Eidalwyr, yn gwneud yr un peth, ond mae hi’n gwneud llawer mwy na fi. Rhaid i fi ddilyn ei hesiampl! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rysáit newydd

Mae’n anodd penderfynu beth ddylwn i goginio yn enwedig yn ystod yr haf gan nad ydw i eisio defnyddio’r popty. Fe welais un sydd yn taro’r deuddeg, hynny ydy pupur wedi’u llenwi a goginir mewn Crock Pot. Dw i erioed wedi prynu cynifer o bupur gwyrdd, sef 6. Y tro ‘ma fe ddewisais rysáit llysieuol. Roedd yn hynod o hawdd paratoi. Wedi llenwi’r pupur, dim ond eu gosod nhw yn y pot ac ychwanegu tipyn bach o ddŵr oedd angen arna i. Ar ôl chwe awr, roedd swper blasus yn barod. Meddal iawn oedd y pupur; y tro nesaf bydda i’n prynu pupur coch fodd bynnag gan eu bod nhw’n llai chwerw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod i fwyta llyswennod

Diolch i Daniela sydd yn sgrifennu blog hyfryd yn Eidaleg am wahanol bynciau ynglŷn Japan, ces i fy atgoffa mai Canol Haf yn Japan oedd hi ddoe. Ac mae yna arfer i fwyta llyswennod i gadw’n heini yn ystod y tymor poethaf. Roedd ciwiau hir tu allan tai bwyta adnabyddus er bod llyswennod yn ddrud iawn eleni oherwydd prinder. Yr hoff fwyd fy ngŵr ydy o. A dweud y gwir fodd bynnag, dw i ddim yn rhy hoff ohono fo. Dw i’n hoffi’r saws ond fedra i ddim dioddef cig meddal y llyswennod. Dim ots. Mae pawb yn fodlon wedi cyflawni’r arfer. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ‘ramen’ arbennig

Gyrrodd fy merch hynaf lun o’r ramen a wnaeth efo’i ffrindiau. Dim ramen mewn paced oedd o; roedd hi’n paratoi potes ffres, llysiau a chig. Mae’n edrych fel saig Gordon Ramsey. Dwedodd fy merch bod y ramen yn hynod o flasus fel yfodd pawb pob diferyn o’r potes. Hoffwn i fod wedi ymuno â nhw! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dal ati, alberto

Mae Alberto o Italianoautomatico yn mynd o nerth i nerth. Mae o’n dal i greu fideos, awdio, ac erthyglau i helpu dysgwyr yr Eidaleg tra mae o’n dysgu dwy iaith arall ei hun (Almaeneg a Rwsieg) a gwneud cynifer o bethau. Mae ei frwdfrydedd, ymrwymiad a’… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ymarfer corff efo’r hoff ganeuon

Dw i a fy mhlant yn gwneud ymarfer corff wrth wylio fideo Japaneaidd You Tube ers misoedd. Yn ddiweddar dechreuodd fy merched wneud yr un ymarferion efo eu hoff gerddoriaeth. Syniad da! Dyma brofi ar fy hoff ganeuon Beach Boys. Maen nhw’n berffaith! Fel arfer bydda i wedi blino ar ôl gorffen y fideo Japaneaidd sydd yn para ond tri munud, ond roeddwn i’n cael llawer o hwyl fel fe wnes i bedair cân, un ar ôl y llall. Y gân orau i ddefnyddio ar y dechrau ydy Kokomo oherwydd bod hi’n araf. Yna Catch a Wave, Surfin USA, I Get Around, Fun Fun Fun ac yn y blaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: trysor

Mae’r gŵr wedi etifeddu drôr offerynnau gan ei dad. Ei daid a wnaeth a rhoi i’w fab 85 mlynedd yn ôl. Mae’r campwaith hwn gan grefftwr medrus mewn cyflwr ardderchog. Wrth i dad fy ngŵr symud i fyw efo ei ail fab yn Las Vegas, mae o’n gorfod cael gwared ar nifer o bethau a hwn oedd un ohonyn nhw. Dw i’n siŵr y bydd o’n cael ei basio i’n mab hynaf un diwrnod (ac i’w mab wedyn…) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cof

A beach boy oedd fy ngŵr pan oedd yn ei arddegau yn Hawaii. Roedd o’n arfer mynd i nofio efo ei frawd a’u ffrindiau’n aml (er nad oedd yn llwyddo i feistroli syrffio.) Beach Boys oedd ei hoff fand hefyd. Un diwrnod dalion nhw octopws. Roedden nhw’n mynd i’w fwyta (doedden nhw ddim yn gwybod sut) a’i gadw fo yn y bŵt nes iddyn nhw gyrraedd lle addas. Roedden nhw’n gyrru’n llawen yn gwrando ar Beach Boys efo’r octopws druan ym mŵt y car…. Fwyton nhw mohono wedi’r cwbl.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cynifer o gyngherddau

Clywais fod Beach Boys yn cynnal dros 100 o gyngherddau’r flwyddyn hyd yn oed heddiw. Dw i heb sylweddoli bod nhw’n dal i fod mor boblogaidd. Mae pobl ifanc ynghyd y rhai hynach yn llenwi neuadd enfawr bob tro. Fe welais wragedd canol oed yn dawnsio’n … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dal i fynd

Un o fy hoff fand ydy Beach Boys. Ces i wybod ar ddamwain bod nhw’n dal i ganu ac wedi dathlu’r 50fed pen-blwydd ddwy flynedd yn ôl. Maen nhw’n canu mewn cyngherddau’n helaeth, hyd yn oed yn Japan yn denu torfeydd mawr. Maen nhw’n llawer hynach bellach wrth gwrs ond yn canu bron cystal efo eu cytgord nodweddiadol braf. Dyma Catch a Wave, fy hoff gân. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gad iddo fod

Pan fydda i mewn amser caledFe ddaw Iesu Grist ata iYn siarad geiriau o ddoethineb,”Gad iddo fod”Yn fy awr dywyllMae o’n sefyll yn union o fy mlaen iYn sisial geiriau o ddoethineb,”Gad iddo fod” Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn 92 oed

Bob tro siarada’ i efo fy mam ar y ffôn, dw i’n synnu pa mor sionc yn feddyliol ydy hi, a hithau’n 92 oed. Mae ganddi hi gymaint i adrodd bob amser fel na fedra i ddweud gair nes iddi golli ei hanadl a gorfod gorffwys am eiliad neu ddwy. Mae hi’n clywed yn berffaith dda hefyd. Mae’n dal i fyw ar ei phen ei hun efo ambell gymorth gofalwyr; mae hi’n cerdded i’r siop gyfagos ac wrth ei bodd yn paratoi picls Japaneaidd er mwyn rhoi i’w ffrindiau. Mae ganddi hi boen yma ac acw ond ar y cyfan, mae hi’n anhygoel o iach yn gorfforol a meddyliol. Mae tua 50,000 o bobl sydd yn dros 100 oed yn Japan ar hyn o bryd. Mae fy mam yn nesáu atyn nhw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y barn

Fe gyrhaeddon ni maes awyr Tulsa heb fynd ar goll ddoe. Doedd GPS iPhone ddim yn hollol ddibynadwy. Roedd y ddynes yn siarad gormod pan oedden i’n cychwyn ond pan oedden ni angen ei help wrth gyrion Tulsa, roedd hi’n ddistaw; roeddwn i’n gorfod edrych ar y map er mwyn gwybod i le dylen ni fynd. Cawson ni rybudd ond hanner munud cyn yr allanfa. Efallai bod hyn yn ddigon da i’r bobl eraill ond ddim i mi. Daeth y gŵr adref yn ddiogel beth bynnag. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gps iphone

Mae’r gŵr yn dod adref heddiw. Roedd o yn Hawaii am bythefnos yn helpu ei rieni ac yn Japan am wythnos am fusnes. Dw i bron byth yn gyrru allan i’r dref fach hon oherwydd bod gen i ofn gyrru ar ffyrdd anghyfarwydd. Does dim cludiant cyhoeddus yn anffodus fel dw i’n gorfod mynd i’w nôl serch hynnu. Fy nhrydedd ferch sydd yn gyrru, a dweud y gwir yn ddiweddar, ac y fi sydd yn edrych ar y map. Aethon ni ar goll unwaith ac felly dw i’n nerfus iawn bob tro hyd yn oed efo’r GPS a ges i gan fy merch hynaf. Y tro ‘ma, mae dipyn yn wahanol; dan ni’n mynd i ddibynnu ar GPS iPhone fy mab hynaf sydd adref dros y Sul. Mae o’n mynnu na fydd unrhyw broblem a bydd yn hawdd dros ben. Gobeithio bydd. Gawn ni weld. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pot roast

Fe goginiodd fy ail ferch pot roast yn y crock pot ddoe. Wrth ddarllen rysáit ar y we, fe wnaeth baratoi’r cig a’r llysiau mewn amser byr a gosod popeth yn y pot. Ar ôl rhyw chwe awr, dyma saig anhygoel o flasus. Doeddwn i erioed gwneud pot roast a dweud y gwir oherwydd bod yn well gen i ddefnyddio darnau o gig fel arfer. Rhaid i mi newid fy arferiad a phrofi’r rysáit newydd hwn fy hun cyn hir. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ‘jabba the hutt’ wedi’i ailwampio

Dyma fo! Roedd fy ail ferch wrthi’n rhoi bywyd newydd i hen ddol ei chwaer fach ers dyddiau, ac mae hi newydd orffen. Efo polyfill newydd sbon ynddo, mae o’n ysgafn ac eto yn medru sefyll i fynnu. Mae ganddo fo freichiau newydd hefyd. Mae’r teulu i gyd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwydr newydd

Cawson ni wydr newydd ar y ffenestr heddiw. Dw i’n falch iawn bod hi wedi bod yn sych am wythnos. Fe wnes ei “thrwsio” hi dros dro, ond na fedrai hi fod wedi gwrthsefyll glaw trwm. Mae’r gwydr newydd mor lân fel cewch chi weld drwyddi hi’n dda. Costiodd dros $150. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: coginio tempra yn yr haf

Dw i’n dilyn Face Book Marco Togni ers wythnosau. Ffotograffydd Eidalaidd eithafol sydd yn caru Japan ydy o. Mae o’n uwchlwytho fideos ynglŷn bwyd Japan yn aml. Yn y fideo hwn mae o’n bwyta tempura soba a goginiwyd gan ei wraig Japaneaidd. Dw i’n llawn edmygedd tuag at ei wraig o oherwydd, yn y lle cyntaf, dw i byth yn coginio tempura; mae o’n rhy drafferthus; yn yr ail le, mae hi wedi coginio tempura yn yr haf (gwaith ofnadwy o boeth.) Mae’r pryd o fwyd yn edrych yn flasus iawn beth bynnag. Mae Marco’n trefnu teithiau grŵp hefyd, a dod â nhw o’r Eidal i Japan a’u harwain nhw o gwmpas. Maen nhw’n edrych yn hynod o ddiddorol. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: da iawn

Wedi i’n hoff dimau ni i gyd fynd allan o’r twrnamaint, doedd dim cymaint o nwyd wrth weld gêm derfynol Cwpan y Byd, ond ces i amser braf efo’r teulu a ffrindiau’r prynhawn ‘ma. Roedd y ddau dîm yn chwarae mor galed fy mod i ond yn falch bod popeth wedi gorffen ac maen nhw’n cael gorffwys! Da iawn i’r hogiau i gyd! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwneud "shadowing"

Dw i’n gwneud shadowing ers tipyn ar gyfer gwella fy Eidaleg. Dydy’r cysyniad ddim yn anghyfarwydd i mi gan fy mod i’n arfer efelychu fy hoff bersonoliaeth Cymraeg cyn clywed am y modd hwn. Mae’n bwysig defnyddio awdio clir a chymharol araf a siaradir gan bobl frodorol. Fy hoff siaradwr Eidaleg ydy Alberto heb os. Mae’i lais clir pleserus efo acen Brescia’n ffitio’r tyb yn berffaith. Mae o’n sôn am Michelangelo yn ei glip diweddaraf. Bydda i’n colli gwynt ar ôl un sesiwn! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llefrith wedi’i rewi

Mae dau o fy mhedwar plentyn yn mynychu cynhadledd ieuenctid yr wythnos yma. Fel arfer rhaid prynu llefrith drwy’r amser mae’n ymddangos ond aeth rhai sydd ar ôl yn y jwg yn sur (am y tro cyntaf erioed!) Darllenais ar y we fod yn bosib rhewi llefrith. Roedd gen i alwyn arall heb ei agor ac yn dda, a dyma dywallt bron popeth mewn cwpanau papur a’u gosod nhw yn y rhewgell. (Mae’r rhewgell yn llawn!) Taflais un solet yn fy uwd poeth y bore ‘ma. Fe doddodd o’n braf.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bywyd newydd i jabba the hutt

Mi wnaeth fy merch hynaf ddol i’w chwaer fach flwydd oed amser maith yn ôl – dol Jabba the Hutt oedd hi oherwydd yr hogan fach yn gwirioni ar y cymeriad hyll yn Star Wars. Gwnaed o dywel a llenwyd â hen ddillad, roedd y ddol wedi bod yn ei ffefryn am flynyddoedd, yr unig ddol na thaflwyd i ffwrdd hyd yma er bod hi’n eithaf budr. Penderfynwyd rhoi bywyd newydd iddi ddyddiau’n ôl, ac felly tynnwyd allan y stwffin, a golchwyd y “croen” cyn rhodir polyfill newydd sbon. Fe gawn ni Jabba “newydd” cyn hir! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: carreg

Roedd dau fyfyriwr yn torri’r lawnt drosto ni tra oeddwn i’n cael swper efo fy nheulu neithiwr. Yn sydyn clywais sŵn ofnadwy fel ffrwydrad; carreg a ddaeth drwy’r ffenestr yn torri’r gwydr. Cafodd y garreg ei lansio fel taflegryn wrth y peiriant torri lawnt yrru yn yr ardd gefn. Roedd yna filiynau o ddarnau gwydr ym mhob man. Cafodd fy merch ei hanafu gan ddarn miniog ar ei braich ond ddim yn ddifrifol. Cafodd oriau i lanhau popeth, a rhaid cael gwydr newydd heddiw. Roedden ni i gyd yn ddiolchgar fodd bynnag oherwydd gallai fod wedi bod yn ddamwain erchyll.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cornetto

Dw i’n colli cornetto (croissant) a ges i’n aml efo cappuccino yn Fenis. Jam bricyll oedd fy ffefryn. Des ar draws cornetto gorau mewn caffe bach rhwng Pont Accademia ac Eglwys Salute. Pan welais y caffe wedi’i lenwi gan y bobl leol ar eu traed (does dim sedd) yn yfed coffi a bwyta cornetto, roeddwn i’n gwybod fy mod i wedi ffeindio caffe da. Ches i mo fy siomi. Roedd y cornetto cynnes yn anhygoel o flasus - creisionllyd tu allan a meddal tu mewn, gorlawn efo jam bricyll. Dwedodd y perchennog mai o sydd yn eu crasu nhw bob bore. Prynais un yn Walmart heddiw a’i fwyta efo jam, ond roedd o’n ofnadwy. Mi fydd rhaid i mi fynd yn ôl at y caffe Poggi ryw ddiwrnod. Parhau i ddarllen