Archives: Emma Reese

fel y moroedd: breuddwyd merch

Ymwelodd yr Arlywydd Trump a Mrs.Trump â merch sydd yn dioddef o ganser yn Israel tra oedden nhw yno ond 27 awr. Breuddwyd y ferch oedd cyfarfod Mr. Trump, a chafodd o ei wireddu. Byddai hyn wedi fod yn newyddion mawr pe bai arlywydd arall wedi ymweld â hi, ond anwybyddodd y prif gyfryngau hyn i gyd; dim syndod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyfarfod doron

Aeth fy merch a’i gŵr i Efrog Newydd i warchod ci eu ffrind am bythefnos. Maen nhw’n cael mynd o gwmpas y ddinas hefyd. Pwy wnaethon nhw gyfarfod ar stryd yn Manhattan ond Lior Raz, cynhyrchydd a phrif gymeriad Fauda, rhaglen boblogaidd Israelaidd! Y fo ydy ei hoff actor! Mae hi gyffro i gyd a sgrifennodd hi lyfr ata i’n disgrifio’r hanes. Mae Lior wedi gweld celf fy merch o’r blaen gan gynnwys ei bortread a baentiodd hi, a’i hoffi; penderfynwyd byddai ei phaentiad o samurai yn cael ei anfon at ei dŷ yn Israel. Cafodd fy merch ei tharo yn yr holl hanes, pa mor gwrtais a diymhongar ydy Lior er ei fod o’n ddyn amlwg tra ei bod hi’n neb. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl jerwsalem

Er bod Jerwsalem wedi bod yn brif ddinas Israel ers i’r Brenin Dafydd ei gorchfygu 3,000 mlynedd yn ôl, adunwyd Jerwsalem 50 mlynedd yn ôl ar ôl y Rhyfel Chwe Diwrnod yn yr hanes modern. Mae hi’n aros yn brif ddinas Israel am byth a bythoedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gadael israel

Mewn llai na 30 awr o ymweliad, cyflawnodd yr Arlywydd Trump gymaint. Mae’r perthynas rhwng America ac Israel yn gryfach byth bellach. Pan oedd o flaen y wal, ymbilodd ar Dduw am ddoethineb. Bydded i Dduw ateb y weddi honno. Dioch i’r swyddogion d… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: arlywydd o flaen y wal

Wedi traddodi araith wych a nerthol i nifer o arweinwyr Arabaidd yn Saudi Arabia, cyrhaeddodd yr Arlywydd Trump Israel heddiw. Mae’r croeso yn anhygoel o gynnes a chyfeillgar, yn enwedig gan y prif weinidog Netanyahua a’i wraig. Mr. Trump ydy Arlywydd America cyntaf a aeth at y Wal Orllewinol yn swyddogol. “Does dim gair i fynegi’r profiad a ges i (o flaen y Wal); gadawodd argraff arna i fyddai’n para am byth,” meddai yn nhŷ prif weinidog Israel.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: seremoni raddio arall

Graddiodd fy mab ifancaf ynghyd â 276 eraill o’r ysgol uwchradd neithiwr. Roedd o’n astudio, chwarae pêl-droed a rhedeg cross country yn galed am bedwar blynedd. Mae o eisiau astudio peirianneg yn y brifysgol, a bydd o’n gweithio’n rhan amser yn ystod yr haf. Cynhaliwyd y seremoni dan do oherwydd y tywydd, y tro cyntaf ers 80au. Daeth fy merch hynaf a’i gŵr ar gyfer yr achlysur.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tornado bron

“Ewch i’r lloches rŵan.”  Cafodd y gŵr y rhybudd hwn ar ei ffôn neithiwr drwy app tornado. Roedd hi’n hollol ddistaw tu allan eto ond dyma nôl y bag parod sydd yn cynnwys pasbortau’r teulu er mwyn mynd i’r islawr os yn wir dôi tornado i’r dref. Roedd yn hwyr ac roeddwn i’n gysglyd fel gorweddais ar y gwely, ond neidiodd allan ohono fo wrth glywed y daran frawychus cyntaf. Roeddwn i’n aros efo’r teulu wrth y drws i’r islawr yn clywed y gwyntoedd a’r taranau. Yn ffodus pasiodd y storm yn gyflym, ac aethon ni i’r gwely’n ddiolchgar. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn ôl at y brifysgol

Wedi treulio pythefnos yn ymlacio adref, aeth fy merch ifancaf yn ôl at y brifysgol yn Missouri y bore ‘ma. Cafodd waith yn y theatr ar y campws yn ystod yr haf, a bydd hi’n dechrau ddydd Sadwrn. Bydd y gwaith yn talu am y costau byw am flwyddyn. Yn anffodus na fydd hi’n medru gweld seremoni raddio ei brawd yfory. Fe ddaw hi’n ôl eto fis Tachwedd.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: jane a denmarc

Mae’r gweinidog tramor o Ddenmarc yn ymweld ag Israel ar hyn o bryd. Mae o newydd siarad ag Arlywydd Israel yn Jerwsalem. Cafodd Jane ei gwahodd i gynhadledd i’r wasg yng nghartref swyddogol yr Arlywydd fel un o’r wasg. (Mae ganddi deitheb wasg!) Roedd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: glaswellt yr haf

Pryd bynnag bydda i’n cerdded ar hyd y llecyn hwnnw, fedra i ddim peidio â chofio’r diwrnod yn y gaeaf flynyddoedd yn ôl pan adeiladodd fy mhlant iglw efo hogyn o’r Almaen, ac â meddwl am yr haiku enwog gan Bashou Matsuo am laswellt yr haf ac uchelgais y milwyr a frwydrodd arno fo. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: o flaen y wal

Mae David Friedman, llysgennad America i Israel newydd gyrraedd y wlad honno efo ei deulu. Y lle cyntaf aeth cyn gwneud dim byd arall oedd y wal orllewinol yn Jerwsalem. Yna gweddïodd efo llyfr gweddi yn ei law. Pob bendith. Gobeithio y bydd o’n gweithio yn Llysgenhadaeth America yn Jerwsalem cyn hir. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mynydd fuji

Cafodd fy merched yn Japan gyfle i fynd i gyffiniau Mynydd Fuji. Mae o mor dal fel cewch chi ei weld lle bynnag ydych chi, ac mae o’n anhygoel o fawreddog a hardd. Does ryfedd bod o’n cael ei edmygu bob amser. Dyma hwiangerdd enwog amdano fo:ei ben uwc… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llen aur

Tra oeddwn i’n mynychu digwyddiad neithiwr, newidiodd yr awyr yn rhyfedd. Roedd llen enfawr o law tuag at y gorllewin yn disgleirio’n aur efo mellt yma ac acw. Dw i’n siŵr bod yna dornado neu ddau rhywle. Aeth adref ar frys cyn cael fy nal gan y storm. Fe ddaeth hanner awr wedyn, cenllysg a phob dim. Mae’n dawel heddiw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerddoriaeth a gwleidyddiaeth

Pêl-droed, a rŵan Eurovision. Mae grŵp o bobl yn gofyn i’r gynulleidfa am roi “0” i Imri Ziv o Israel a fydd yn canu yn y cynderfynol heno er mwyn dangos eu gwrthwynebiad yn erbyn Isarel. Dylen nhw ddim defnyddio chwaraeon a cherddoriaeth er mwyn gwthio eu hagendâu gwleidyddol. Gobeithio bod gan y gynulleidfa synnwyr cyffredin. Pob hwyl i Imri Ziv. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bendithio israel drwy jerwsalem jane

Ers iddi symud i Israel flynyddoedd yn ôl wedi gwerthu ei heiddo personol i gyd yn Denmarc, mae Jane o Jerwsalem wrthi’n ddygn i fod yn llais dros Israel ac yn fendith i’r bobl. Cafodd hi ddamwain draffig ofnadwy’r llynedd sydd yn effeithio’n arw o hyd. Ac eto mae hi’n dal ati ac mae gan ei thudalen Facebook dros 100,000 o ddilynwyr bellach. Yn anffodus, nad ydy pawb yn ei chefnogi’n ariannol. Mae hi angen $1,700 y mis i fwrw ymlaen yn Jerwsalem. Dyma gyfle i fendithio Israel drwyddi hi. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bwrw ymlaen efo gwen

Derbyniodd Le Pen y canlyniad efo gwen a thipyn bach o ddagrau yn ddewr heb feio neb arall, wrth gysuro a chodi calonnau ei chefnogwyr ffyddlon. A dweud y gwir, fe wnaeth hi’n dda iawn yn croesi i farnau’r prif gyfryngau. Enillodd hi 34% o’r bleidlais yn cymharu â ffigur y tro diwethaf, sef 18%. Ei phlaid ydy’r wrthblaid fwyaf bellach. Mae hi’n bwriadu ei hailwampio a dal ati. Gobeithio y bydd hi’n ennill yn 2022. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: galaru

Ddewison nhw mo Ffrainc. Am siom. Siom yn union fel y diwrnod enillodd Obama (a dwywaith hyd yn oed.) Ond enillodd Mr. Trump wedi i America ddioddef am wyth mlynedd. Mae gan Dduw gynllun perffaith. Fo a fydd yn ennill yn y diwedd. Duw sydd gan y gair o… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: galaru

Ddewison nhw mo Ffrainc. Am siom. Siom yn union fel y diwrnod enillodd Obama (a dwywaith hyd yn oed.) Ond enillodd Mr. Trump wedi i America ddioddef am wyth mlynedd. Mae gan Dduw gynllun perffaith. Fo a fydd yn ennill yn y diwedd. Duw sydd gan y gair o… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: seremoni raddio

Cynhaliwyd seremoni raddio yn Ysgol Optometreg yn y brifysgol leol neithiwr. Camodd 28 o ddoctoriaid newydd y cam cyntaf i ddechrau eu gyrfaoedd. A hwn oedd y tro olaf i fy ngŵr i anfon doctoriaid newydd i’r gymuned. Gofynnwyd sawl tro ydy o’n drist; ei ateb bob tro oedd, “tipyn bach, rhyw un y cant.” Mae o’n edrych ymlaen at y cyfnod nesaf ers misoedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adnewyddu pasbort

Yr amser i adnewyddu fy mhasbort. Mae bron yn ddeg mlynedd ers i mi hedfan i Houston i wneud yr un peth. Na fydd rhaid i mi fynd yno’r tro hwn, ond i Dallas sydd yn agosach. Ac eto bydd yn cymryd dros bum awr mewn car un ffordd. (Rhaid mynd yn bersonol.) Dyma ffonio’r staff i wneud apwyntiad chwap ar ôl yr amser dechrau. Dwedodd y ddynes mai fi ydy’r cyntaf, ac na fydd eu gwefan yn barod eto tan yfory! Dim ond eisiau gwneud yn siŵr, dw i! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: angen gweddi

Diwrnod Gweddi Genedlaethol ydy hi heddiw. Mae angen gweddi mwy byth arnon ni. Rhoddodd Duw drugaredd ar America a rhoi i ni Mr. Trump, ac eto dydy’r frwydr ddim wedi gorffen; mae hi’n dal yn ffyrnig. Does dim amser i fod yn ddiofal; rhaid dal ati weddïo. Diolch i’r Arlywydd Trump sydd yn cymryd y diwrnod hwn yn ddifrifol. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dewiswch ffrainc

Mae ganddi wendidau. Un o’r gwaethaf ydy ei bod hi’n trin yr Iddewon yn Ffrainc yr un fodd â’r bobl o’r gwledydd eraill yn Nwyrain Canol (er mwyn peidio dangos ffafriaeth efallai.) Ac eto, y hi ydy’r unig ddewis call os bydd Ffrainc eisiau dal yn wladwriaeth sofran a democrataidd. Bydd ei buddugoliaeth yn fuddugoliaeth wledydd rhydd eraill yn y byd gan gynnwys Israel. “Dewiswch Ffrainc” ydy arwyddair newydd Marine Le Pen. Gobeithio y bydd y Ffrancwyr yn dewis Ffrainc ddydd Sul. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae hi’n 69 oed

Pen-blwydd hapus i Israel! Mae’n 69 mlynedd ers iddi fod yn wladwriaeth unwaith eto ar ôl cael ei gwasgaru i bob cwr o’r byd dwy fil o flynyddoedd yn ôl. Anhygoel i’r eithaf ydy hanes modern Israel. Daeth pobl Israel yn ôl at y tir a roddodd Duw i Abraham, yn union fel addawodd Ef. Pob bendith i Israel. Cofiwch beth ddwedodd Duw wrth Abraham – bendithiaf y rhai sy’n dy fendithio…. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yom hazikaron

Yom Hazikaron, sef Diwrnod Cofio ydy hi yn Israel. Cofir 23,477 o filwyr a gafodd eu lladd dros eu gwlad ynghyd â 2,576 o bobl a gafodd eu llofruddio gan derfysgwyr.

Mae’r Arglwydd ein Duw gyda ni i’n cynorthwyo ac i ymladd ein brwydrau.
2 Cronicl 32:8 Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y 100 diwrnod cyntaf

Mae’r Arlywydd Trump yn annerch pobl America’n wythnosol ar y we. Mae ei annerch diweddaraf yn crynhoi beth mae o a’i lywodraeth wedi ei wneud ar gyfer America yn y 100 diwrnod cyntaf – llawer llawer iawn! er gwaethaf gwrthwynebiad chwyrn gan y rhai sy’n ei gasáu. Gallen nhw fod wedi gwneud llawer mwy pe na bai am yr olaf. Dw i’n diolch i Dduw bob dydd amdano fo. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: castell franklin

Mae “castell” y dref newydd gael ei agor fel lle ar gyfer partïon priodas, pen-blwydd, ayyb  wedi 18 mis o adnewyddu helaeth. Castell Franklin ydy’r enw. Cafodd o ei godi yn y 30au, ac mae o un o eiconau’r dref. Roedd o mewn cyflwr truenus yn ddiweddar, fodd bynnag, cyn cael ei brynu gan y perchennog presennol. Roeddwn i’n gobeithio byddai’r dref yn ei brynu a’i droi’n rhyw amgueddfa, ac felly falch iawn gweld bod ganddo fywyd newydd. Cewch chi weld y tu mewn drwy’r fideo yma. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y ddarlith olaf

Traddododd y gŵr y ddarlith olaf heddiw. Bydd wythnos arall o arholiad, yna, seremoni raddio nos Wener. Bydd o’n anfon doctoriaid optometreg newydd i’r byd am y tro olaf, ac yn ymddeol ddiwedd mis Gorffennaf ar ôl gweithio yn y clinig am ddau fis. Mae o’n gweithio fel athro optometreg yn ffyddlon yn y brifysgol yma ers 21 mlynedd. Cafodd grys gwych yn anrheg gan ei ddosbarth. Mae o’n awyddus i gychwyn cam nesaf; bydd o’n brysur eto, ond yn medru gwneud pethau heb ddyddiau cau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y gêm olaf

Bydd y gêm olaf pêl-droed heno – olaf y tymor ac olaf a fydd fy mab ifancaf yn chwarae ynddi efo tîm yr ysgol. Bydd o’n graddio mewn wythnosau. Mae o’n ymarfer a chwarae’n ffyddlon ac yn galed ers blynyddoedd. Bydd o eisiau chwarae’n hamddenol heb ymuno â chlwb yn y dyfodol. Diwedd cyfnod a dechrau un newydd. Roedd o’n chwarae neithiwr hefyd a daeth adref wedi hanner nos. Roedd rhaid i mi olchi’r iwnifform y bore ‘ma ar brys iddi sychu mewn pryd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn enw’r bobl

Dw i’n hynod o falch bod Marine Le Pen wedi ennill rownd gyntaf yr etholiad arlywyddol yn Ffrainc ddoe. Mae’r grwpiau efo diddordebau arbennig yn ffyrnig ac yn achosi terfysg ym mhob man. (Mae hyn yn profi pwy sy’n dda a phwy sy’n ddrwg, yn fy nhyb i.)… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras 5k

Cynhaliwyd ras 5K a fynychwyd gan fyfyrwyr optometreg y bore ‘ma. Wedi colli cefnogaeth noddwr hael flynyddoedd yn ôl, aeth y ras yn llai bob blwyddyn yn anffodus. Diolch i’r cynnig arbennig gan eu hathro, sef fy ngŵr, fodd bynnag, rhedodd rhyw 30 gan gynnwys y gŵr a’n mab ifancaf ni. Cafodd yr holl redwyr ddau bwynt ychwanegol ar y prawf diweddaraf tra oedd y tri a gurodd eu hathro’n ennill tri phwynt! Roedd yn ras bleserus ar fore braf beth bynnag. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anghytuno

Mae Fatah ac Hanas yn cytuno â’i gilydd nad oes gan Israel hawl i fodoli. Dydy’r Un sy’n rhoi’r haul yn oleuni’r dydd, a threfn y lleuad a’r sêr yn oleuni’r nos, sy’n cynhyrfu’r môr nes bod ei donnau’n rhuo ddim yn cytuno: 

“Os cilia’r drefn hon o’m gŵydd, yna bydd had Israel yn peidio hyd byth â bod yn genedl ger fy mron.” Jeremeia 31: 35, 36 Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sanctaidd wyt ti

Bydda i a fy nheulu yn dy wasanaethu, Arglwyddgan godi dwylo sanctaidd i dy addoli di;Na fyddwn ni’n ymgrymu o flaen duwiau’r dynion;Byddwn ni’n addoli Duw IsraelSanctaidd wyt ti;Does neb arall fel ti;Dewiswch y diwrnod hwn bwy y byddwch yn ei wasanaet… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gellesg glas

Ar ôl dyddiau o gawodydd Ebrill, ymddangosodd blodau gellesg glas cyntaf. Dw i’n falch iawn eu gweld nhw, wedi gweithio’n galed i gael gwared ar y chwyn anghyfreithlon fis diwethaf. Mae yna gannoedd ar y gwely blodau, dipyn yn ormod siŵr iawn, ond dim ots. Byddan nhw’n fy llawenhau am ddyddiau i ddod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mam

Dw i newydd glywed gan fy merch a ymwelodd â’i nain yn y cartref henoed. Mae fy mam a oedd yn gorfod gorwedd drwy’r amser am wythnosau, yn medru eistedd bellach! Dyma hi’n bwyta ei ginio! Dwedodd fy merch fod yn anhygoel gweld ei nain mor sionc yn ei hysbryd. Bydd hi’n cael ei phen-blwydd yn 95 oed yr wythnos nesaf. Gobeithio y ceith ddiwrnod hapus. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rholio wyau

Mae nifer o blant wrthi’n rholio wyau ac ymuno â gweithgareddau amrywiol ar lawnt Tŷ Gwyn ar hyn o bryd. Mae pob Arlywydd America wedi cynnal y digwyddiad ers 1878. Mae o’n llai eleni na’r blynyddoedd diwethaf oherwydd bod Mrs. Trump eisiau iddo fod ar gyfer y plant a’r teuluoedd yn hytrach na ar gyfer yr enwogion. Mae Sion Spicer, llefarydd Tŷ Gwyn yn darllen llyfrau i’r plant yn lle bod mewn gwisg cwningen eleni! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bedd gwag

Ar y dydd cyntaf o’r wythnos, ar doriad gwawr, daeth y gwragedd at y bedd. Gwelon nhw fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd oddi wrth y bedd, ond pan aethon nhw i mewn, na welon nhw gorff yr Arglwydd Iesu. Dyma ddau ddyn yn ymddangos mewn gwisgoedd llach… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr aberth

Dywedodd yr Arglwydd, “cymerwch oen, ei ladd, taenu’r gwaed ar ddau bost a chapan drws. Bydd y gwaed yn arwydd; pan welaf y gwaed byddaf yn mynd heibio i chi, ac ni fydd y pla yn eich difetha.”Mae’r oen wedi ei lladd yn aberth er mwyn ein glanhau rhag … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dylai hyd yn oed gohebydd fod yn gwrtais

“Lle cawsoch chi eich magu?” “Lle mae’ch cwrteisi chi?” Gofynnodd Gweinidog Tramor Rwsia i ohebydd NBC a daflodd gwestiynau ato Ysgrifennydd Gwladol America cyn i bawb gael ei eistedd ar gyfer sesiwn i’r wasg yn Moscow. Cafodd y gohebydd, Andrea Mitche… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwyddau gwyllt 2

Mae blodau derwen yn eu hanterth yn taflu’r paill ym mhob man, ac eto dw i’n dal i fedru cerdded tu allan heb disian. Anhygoel o braf! Roedd llawer o wyddau gwyllt yng nghanol y trac y bore ‘ma eto. Ces i gyfle i’w gweld nhw’n gadael y tir am y tr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwyddau gwyllt

Yn ddiweddar dw i’n cerdded ar drac y brifysgol gerllaw ar ôl mynd â fy mab i’r ysgol tua saith. Yn aml iawn mae gwyddau gwyllt yn pori yn y canol. Maen nhw’n prysur fwyta “peth” ar y glaswellt heb falio’r bobl. Beth maen nhw’n ei fwyta? Pryfed? Es i at Mrs. Google heddiw a darganfod mai glaswellt maen nhw’n ei fwyta. Rhaid bod nhw’n gorfod bwyta llawer er mwyn cadw eu ffigur crwn! Y nhw sydd yn baeddu’r trac hefyd! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl y pasg

Bydd Gŵyl y Pasg yn cychwyn ar fachlud haul heno a phara am wythnos. Dw i ddim yn cadw’r traddodiadau Iddewig, ond cofiwn beth wnaeth Duw dros ei bobl Israel filoedd o flynyddoedd yn ôl. Yr un Duw sydd yn llywodraethu’r byd o hyd ac am byth. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ynad llys goruchaf

Cafodd Neil Gorsuch ei gadarnhau fel ynad llys goruchaf, o’r diwedd, wedi gwrthwynebiad chwyrn hanesyddol gan y Democratiaid (ac eithrio Joe Manchin) a rhai Gweriniaethwyr. Dyn sydd yn sefyll yn gadarn ar y Cyfansoddiad, ac sydd gan gymwysterau hollol … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llefrith ceirch

Fe wnes i lefrith ceirch am y tro cyntaf. Ces i fy synnu pa mor hawdd ei wneud. Wedi sicrhau bod ganddo ddigon o galsiwm, gwelais sawl fideo (yn Eidaleg a Ffrangeg i ddysgu’r ieithoedd hyn ar yr un pryd) i wybod sut i fynd ati. Mae’n ymddangos bod yna ddau fodd yn y bôn – defnyddio ceirch sych neu un wedi’i goginio. Dewisais y cyntaf oherwydd ei fod o’n symlach, a dyma gael 500 ml o lefrith ceirch ffres! Ychwanegais dipyn o halen a mêl. Efallai nad ydy o mor flasus â llefrith buwch, ond mae o’n ddigon da a heb lactos.
Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwedd y tiwlip

Cafodd yr unig diwlip dewr a oedd yn blodeuo am ddyddiau ei ladd neithiwr. Darganfuwyd y troseddwr drwy’r camera diogelwch – gwiwer ddrwg oedd o! Wedi cael gafael yn y blodyn druan, bwytaodd y wiwer y peth yn y canol. Dewisais beidio â gosod cawell ar y blodyn eleni oherwydd bod o’n lleihau’r harddwch. O leiaf nid fandal creulon ond gwiwer oedd y pechadur, ac roedd y blodyn ar fin gorffen beth bynnag.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bendith duw

Mae fy mam mewn cartref henoed ers dyddiau wrth iddi fethu codi oherwydd problem ar yr asgwrn cefn. Er bod hi’n gorfod gorwedd drwy’r amser, mae hi’n siriol. Mae hi’n medru gweld blodau ceirios oddi wrth y ffenestr hyd yn oed. Diolch i’r staff clên ac ymroddgar, mae hi’n cael gofal da. Ymwelodd un o fy merched â hi ddoe, a thra oedd hi yno, ffoniodd fy merch hynaf hi. Roedd fy mam wrth ei bodd wrth gwrs. (Gweler y llun.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: deddf duw / deddf y byd

Deddf Duw dros fewnfudwyr – Ceisiwch heddwch y ddinas byddwch chi’n symud iddi, a gweddïwch drosti ar yr Arglwydd, oherwydd yn ei heddwch hi y bydd heddwch i chi.

Deddf y byd dros fewnfudwyr – Cymerwch fantais ar lewyrch y ddinas byddwch chi’n symud iddi, a mynnu eich cyfreithiau a diwylliannau arni hi nes i chi ei meddiannu’n llwyr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: braint/hawl

Rhaid cofio mai braint, nid hawl ydy cael caniatâd i fynd i mewn i wlad arall. Mae gan bob gwlad hawl i benderfynu pwy sydd yn cael dod. Os mae hi’n dweud “na,” dyna fo. Y hi sydd gan y gair olaf, ddim chi. Rhaid derbyn yr ateb yn ostyngedig.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: olew cnau coco

Dw i wrth fy modd efo olew cnau coco. Dw i’n ei fwyta yn lle menyn heb sôn am ei ddefnyddio ar fy nghroen, gwallt, dannedd. Ar gyfer y croen a gwallt, dw i’n ychwanegu diferyn o olew lafant; ar gyfer y dannedd – llwyaid o soda pobi. (poerwch yr olew yn y bin wedi gorffen brwsio dannedd, ddim yn y sinc.) Finegr seidr afal ydy peth arall dw i’n ei ddefnyddio a’i yfed bob dydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwanwyn

Mae’n anhygoel o braf fy mod i’n medru mynd am dro yn y gwanwyn! Roeddwn i’n arfer gorfod aros tu mewn cymaint â phosib oherwydd fy alergedd. Mae’r tymor yn para am dri mis o leiaf, ac felly roeddwn i’n methu mwynhau’r blodau a gwyrddlesni’r dail ers blynyddoedd. Eleni, fodd bynnag, roeddwn i’n sylwi nad oeddwn i’n tisian ar ôl cerdded tu allan. Effaith y driniaeth geiropracteg rhaid bod! Wedi cael damwain flwyddyn yn ôl, dw i’n mynd at y doctor yn gyson hyd yma er fy nghefn wedi gwella. Dw i’n teimlo’n braf cael triniaeth beth bynnag. Doeddwn i ddim yn disgwyl yr effaith ar fy alergedd. Syndod pleserus annisgwyl! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anymarferol

Bwriad nobl, ond na fydd yn gweithio oherwydd y natur sylfaenol ddynol . Dw i’n sôn am waharddiad ar arfau niwclear a gynigwyd gan y Pab Francis at y Cenhedloedd Unedig. Mae’n debyg i waharddiad ar gynnau; dim ond y bobl sydd yn parchu’r gyfraith a fydd yn ufudd i’r gwaharddiad, ac felly dim ond y drygionus a fydd yn berchen ar yr arfau wrth adael y bobl dda heb fodd i amddiffyn eu hun. Diolch i Nikki Haley a lefarodd yn erbyn y syniad ar unwaith. Parhau i ddarllen