Archives: Emma Reese

fel y moroedd: cynifer o gyngherddau

Clywais fod Beach Boys yn cynnal dros 100 o gyngherddau’r flwyddyn hyd yn oed heddiw. Dw i heb sylweddoli bod nhw’n dal i fod mor boblogaidd. Mae pobl ifanc ynghyd y rhai hynach yn llenwi neuadd enfawr bob tro. Fe welais wragedd canol oed yn dawnsio’n … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dal i fynd

Un o fy hoff fand ydy Beach Boys. Ces i wybod ar ddamwain bod nhw’n dal i ganu ac wedi dathlu’r 50fed pen-blwydd ddwy flynedd yn ôl. Maen nhw’n canu mewn cyngherddau’n helaeth, hyd yn oed yn Japan yn denu torfeydd mawr. Maen nhw’n llawer hynach bellach wrth gwrs ond yn canu bron cystal efo eu cytgord nodweddiadol braf. Dyma Catch a Wave, fy hoff gân. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gad iddo fod

Pan fydda i mewn amser caledFe ddaw Iesu Grist ata iYn siarad geiriau o ddoethineb,”Gad iddo fod”Yn fy awr dywyllMae o’n sefyll yn union o fy mlaen iYn sisial geiriau o ddoethineb,”Gad iddo fod” Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn 92 oed

Bob tro siarada’ i efo fy mam ar y ffôn, dw i’n synnu pa mor sionc yn feddyliol ydy hi, a hithau’n 92 oed. Mae ganddi hi gymaint i adrodd bob amser fel na fedra i ddweud gair nes iddi golli ei hanadl a gorfod gorffwys am eiliad neu ddwy. Mae hi’n clywed yn berffaith dda hefyd. Mae’n dal i fyw ar ei phen ei hun efo ambell gymorth gofalwyr; mae hi’n cerdded i’r siop gyfagos ac wrth ei bodd yn paratoi picls Japaneaidd er mwyn rhoi i’w ffrindiau. Mae ganddi hi boen yma ac acw ond ar y cyfan, mae hi’n anhygoel o iach yn gorfforol a meddyliol. Mae tua 50,000 o bobl sydd yn dros 100 oed yn Japan ar hyn o bryd. Mae fy mam yn nesáu atyn nhw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y barn

Fe gyrhaeddon ni maes awyr Tulsa heb fynd ar goll ddoe. Doedd GPS iPhone ddim yn hollol ddibynadwy. Roedd y ddynes yn siarad gormod pan oedden i’n cychwyn ond pan oedden ni angen ei help wrth gyrion Tulsa, roedd hi’n ddistaw; roeddwn i’n gorfod edrych ar y map er mwyn gwybod i le dylen ni fynd. Cawson ni rybudd ond hanner munud cyn yr allanfa. Efallai bod hyn yn ddigon da i’r bobl eraill ond ddim i mi. Daeth y gŵr adref yn ddiogel beth bynnag. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gps iphone

Mae’r gŵr yn dod adref heddiw. Roedd o yn Hawaii am bythefnos yn helpu ei rieni ac yn Japan am wythnos am fusnes. Dw i bron byth yn gyrru allan i’r dref fach hon oherwydd bod gen i ofn gyrru ar ffyrdd anghyfarwydd. Does dim cludiant cyhoeddus yn anffodus fel dw i’n gorfod mynd i’w nôl serch hynnu. Fy nhrydedd ferch sydd yn gyrru, a dweud y gwir yn ddiweddar, ac y fi sydd yn edrych ar y map. Aethon ni ar goll unwaith ac felly dw i’n nerfus iawn bob tro hyd yn oed efo’r GPS a ges i gan fy merch hynaf. Y tro ‘ma, mae dipyn yn wahanol; dan ni’n mynd i ddibynnu ar GPS iPhone fy mab hynaf sydd adref dros y Sul. Mae o’n mynnu na fydd unrhyw broblem a bydd yn hawdd dros ben. Gobeithio bydd. Gawn ni weld. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pot roast

Fe goginiodd fy ail ferch pot roast yn y crock pot ddoe. Wrth ddarllen rysáit ar y we, fe wnaeth baratoi’r cig a’r llysiau mewn amser byr a gosod popeth yn y pot. Ar ôl rhyw chwe awr, dyma saig anhygoel o flasus. Doeddwn i erioed gwneud pot roast a dweud y gwir oherwydd bod yn well gen i ddefnyddio darnau o gig fel arfer. Rhaid i mi newid fy arferiad a phrofi’r rysáit newydd hwn fy hun cyn hir. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ‘jabba the hutt’ wedi’i ailwampio

Dyma fo! Roedd fy ail ferch wrthi’n rhoi bywyd newydd i hen ddol ei chwaer fach ers dyddiau, ac mae hi newydd orffen. Efo polyfill newydd sbon ynddo, mae o’n ysgafn ac eto yn medru sefyll i fynnu. Mae ganddo fo freichiau newydd hefyd. Mae’r teulu i gyd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwydr newydd

Cawson ni wydr newydd ar y ffenestr heddiw. Dw i’n falch iawn bod hi wedi bod yn sych am wythnos. Fe wnes ei “thrwsio” hi dros dro, ond na fedrai hi fod wedi gwrthsefyll glaw trwm. Mae’r gwydr newydd mor lân fel cewch chi weld drwyddi hi’n dda. Costiodd dros $150. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: coginio tempra yn yr haf

Dw i’n dilyn Face Book Marco Togni ers wythnosau. Ffotograffydd Eidalaidd eithafol sydd yn caru Japan ydy o. Mae o’n uwchlwytho fideos ynglŷn bwyd Japan yn aml. Yn y fideo hwn mae o’n bwyta tempura soba a goginiwyd gan ei wraig Japaneaidd. Dw i’n llawn edmygedd tuag at ei wraig o oherwydd, yn y lle cyntaf, dw i byth yn coginio tempura; mae o’n rhy drafferthus; yn yr ail le, mae hi wedi coginio tempura yn yr haf (gwaith ofnadwy o boeth.) Mae’r pryd o fwyd yn edrych yn flasus iawn beth bynnag. Mae Marco’n trefnu teithiau grŵp hefyd, a dod â nhw o’r Eidal i Japan a’u harwain nhw o gwmpas. Maen nhw’n edrych yn hynod o ddiddorol. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: da iawn

Wedi i’n hoff dimau ni i gyd fynd allan o’r twrnamaint, doedd dim cymaint o nwyd wrth weld gêm derfynol Cwpan y Byd, ond ces i amser braf efo’r teulu a ffrindiau’r prynhawn ‘ma. Roedd y ddau dîm yn chwarae mor galed fy mod i ond yn falch bod popeth wedi gorffen ac maen nhw’n cael gorffwys! Da iawn i’r hogiau i gyd! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwneud "shadowing"

Dw i’n gwneud shadowing ers tipyn ar gyfer gwella fy Eidaleg. Dydy’r cysyniad ddim yn anghyfarwydd i mi gan fy mod i’n arfer efelychu fy hoff bersonoliaeth Cymraeg cyn clywed am y modd hwn. Mae’n bwysig defnyddio awdio clir a chymharol araf a siaradir gan bobl frodorol. Fy hoff siaradwr Eidaleg ydy Alberto heb os. Mae’i lais clir pleserus efo acen Brescia’n ffitio’r tyb yn berffaith. Mae o’n sôn am Michelangelo yn ei glip diweddaraf. Bydda i’n colli gwynt ar ôl un sesiwn! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llefrith wedi’i rewi

Mae dau o fy mhedwar plentyn yn mynychu cynhadledd ieuenctid yr wythnos yma. Fel arfer rhaid prynu llefrith drwy’r amser mae’n ymddangos ond aeth rhai sydd ar ôl yn y jwg yn sur (am y tro cyntaf erioed!) Darllenais ar y we fod yn bosib rhewi llefrith. Roedd gen i alwyn arall heb ei agor ac yn dda, a dyma dywallt bron popeth mewn cwpanau papur a’u gosod nhw yn y rhewgell. (Mae’r rhewgell yn llawn!) Taflais un solet yn fy uwd poeth y bore ‘ma. Fe doddodd o’n braf.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bywyd newydd i jabba the hutt

Mi wnaeth fy merch hynaf ddol i’w chwaer fach flwydd oed amser maith yn ôl – dol Jabba the Hutt oedd hi oherwydd yr hogan fach yn gwirioni ar y cymeriad hyll yn Star Wars. Gwnaed o dywel a llenwyd â hen ddillad, roedd y ddol wedi bod yn ei ffefryn am flynyddoedd, yr unig ddol na thaflwyd i ffwrdd hyd yma er bod hi’n eithaf budr. Penderfynwyd rhoi bywyd newydd iddi ddyddiau’n ôl, ac felly tynnwyd allan y stwffin, a golchwyd y “croen” cyn rhodir polyfill newydd sbon. Fe gawn ni Jabba “newydd” cyn hir! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: carreg

Roedd dau fyfyriwr yn torri’r lawnt drosto ni tra oeddwn i’n cael swper efo fy nheulu neithiwr. Yn sydyn clywais sŵn ofnadwy fel ffrwydrad; carreg a ddaeth drwy’r ffenestr yn torri’r gwydr. Cafodd y garreg ei lansio fel taflegryn wrth y peiriant torri lawnt yrru yn yr ardd gefn. Roedd yna filiynau o ddarnau gwydr ym mhob man. Cafodd fy merch ei hanafu gan ddarn miniog ar ei braich ond ddim yn ddifrifol. Cafodd oriau i lanhau popeth, a rhaid cael gwydr newydd heddiw. Roedden ni i gyd yn ddiolchgar fodd bynnag oherwydd gallai fod wedi bod yn ddamwain erchyll.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cornetto

Dw i’n colli cornetto (croissant) a ges i’n aml efo cappuccino yn Fenis. Jam bricyll oedd fy ffefryn. Des ar draws cornetto gorau mewn caffe bach rhwng Pont Accademia ac Eglwys Salute. Pan welais y caffe wedi’i lenwi gan y bobl leol ar eu traed (does dim sedd) yn yfed coffi a bwyta cornetto, roeddwn i’n gwybod fy mod i wedi ffeindio caffe da. Ches i mo fy siomi. Roedd y cornetto cynnes yn anhygoel o flasus - creisionllyd tu allan a meddal tu mewn, gorlawn efo jam bricyll. Dwedodd y perchennog mai o sydd yn eu crasu nhw bob bore. Prynais un yn Walmart heddiw a’i fwyta efo jam, ond roedd o’n ofnadwy. Mi fydd rhaid i mi fynd yn ôl at y caffe Poggi ryw ddiwrnod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sioe gerdd

Perfformir sioe gerdd yn y dref bob haf ers blynyddoedd, a dyma fynd i weld un o’r tair sioe oherwydd ffrind teulu (un o feibion ein parchedig ydy o) yn perfformio. Dewisais Golden Oldies from 50′s & 60′s. Roedd y theatr fach yn llawn dop efo cynif… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 32 – ffarwelio

Daeth amser i adael Fenis. Na ddaeth yn rhy gynnar neu rhy hwyr. Mwynheais fy ngwyliau er bod yna beth neu ddau annifyr. Beth fyddai’n well na’u gorffen drwy fwyta hufen iâ Alaska? Aeth at y siop enwog. Roedd yn anodd dewis, a dyma ofyn i’r perchennog am ei gyngor. “Sinsir” oedd ei argymhelliad. Felly a fu. Roedd yna ddarnau o sinsir sbeislyd mewn hufen iâ ysgafn. Blasus. Wedi diolch iddo fo, cerddais o gwmpas ar lwybrau culion a chyrraedd at Canal Grande yn wynebu Ca’ D’Oro. Arhosais yno’n hir yn ceisio argraffu’r olygfa ar fy nghof. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 31 – sensa

Roedd Gŵyl Sensa ddydd Sul, fy niwrnod olaf yn Fenis. Es at Bacino San Marco ond doeddwn i ddim yn siŵr lle yn union oedd dechrau’r orymdaith. Pan welais gychod yn ymgasglu, cerddais tuag at y pwynt ond roeddwn i bob amser ar ochr anghywir a methu gweld y cychod lliwgar yn iawn. O leiaf ces i ryw lun cyn iddyn nhw hwylio i ffwrdd i Lido lle oedd y ras. Roeddwn i’n sefyll agos iawn at Faer Fenis a oedd yn prysur gyfarch personau. Dylwn i fod wedi bod yn ddewr a siarad â fo! Mae o newydd ymddiswyddo oherwydd sgandal gyda llaw. Stori arall ydy hon wrth gwrs. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: 4 gorffennaf

                     Penblwydd hapus i America!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 30 – llwybr haearn

Mae Arsenale’n gau i’r cyhoedd ar wahân i ryw adeilad confensiwn neu ddau. Ac felly ces i fy synnu’n gwybod y cewch chi fynd i mewn braidd yn rhwydd o’r ochr ogleddol. Bacini ydy’r safle bws dŵr agosaf. Es i ar gwch i fynd i’r gweithgaredd ond penderfynais gerdded adref ar y llwybr haearn hir wrth y wal. Cerddais ar fy mhen fy hun am sbel tuag at fachlud yr haul wrth weld y morlyn ar fy ochr. Profiad pleserus annisgwyl arall.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 29 – cyfarfod alberto toso fei

Mae Alberto Toso Fei yn byw yn Rhufain bellach ac ymweld â Fenis, ei le genedigol yn aml am ddigwyddiadau amrywiol. Dwedodd fyddai’n siarad yn gyhoeddus yn Arsenale nos Sadwrn (deuddydd cyn i mi adael Fenis.) A dyma frysio at yr adeilad i ddiolch iddo fo am ei gymorth i ddod o hyd i’r plac hanesyddol. Roedd tyrfa’n ymgasglu i’w glywed o a gweld perfformiad ar gyfer Sensa, gŵyl bwysig Fenis. Mae o’n ddyn hynod o glên a gostyngedig er mai awdur adnybyddus ydy o. Ches i amser anhygoel o ryfeddol. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 28 – campo san polo

Roeddwn i’n aros ger Campo San Polo sydd yn yr ail campo mwyaf yn Fenis. Bydd y bobl leol – teuluoedd, pobl oedrannus ac ifanc yn mynd yno i dreulio amser efo’i gilydd a’u ffrindiau yn y prynhawn hwyr. Byddan nhw’n sgwrsio, gweld y plant yn cicio peli a mwynhau peth amser cymdeithasol cyn mynd adref. Bydda i’n mynd yno’n aml i gael salad a ffrwythau o Billa (archfarchnad) ar un o’r meinciau. Roedd yn braf eistedd yno’n eu gweld nhw wrth fwyta fy mhicnic (os oedd sedd rydd; roedd ond ychydig o feinciau.) Unwaith clywais ryw ferched tu ôl i mi’n sôn am ddysgu Tsieinëeg yn y brifysgol neu beidio…. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 27 – ardal newydd (i mi)

Doeddwn i erioed wedi bod yn yr ardal honno o’r blaen oherwydd nad oedd neb yn sôn amdani hi. Ardal San’Elena ydy hon. Mae hi ar gynffon Fenis. Penderfynais fynd yno’r tro ‘ma a dal y bws dŵr yn gynnar yn y bore. Fedrwn i ddim credu fy mod i yn Fenis; mae yna barc braf efo cynifer o goed tal ac mae cyn lleied o bobl. Roeddwn i’n crwydro o gwmpas yn mwynhau’r awyrgylch siriol. Es i at gaffe bach am banad o cuppccino. Siaradodd y ferch tu ôl y cownter Eidaleg efo fi’n naturiol (hwrê!) Mae cae pêl-droed y dref hefyd ond fedrwn i ddim cael cip oherwydd y wal soled uchel o’i gwmpas o. Cerddais ar bont i Ardd Castello i barhau fy ngwibdaith. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 26 – almaenwyr

Mae cyfres Commissario Brunetti gan Donna Leon yn hynod o boblogaidd tu allan i’r Eidal yn enwedig yn yr Almaen. Wrth i mi nesâu at yr orsaf heddlu yn San Marco lle mae Brunetti’n gweithio yn y nofelau, fe welais grŵp o dwristiaid Almaenaidd yn ymgasglu o flaen y drws ffrynt yn tynnu lluniau; roedd rhai’n ceisio cael cip oddi ar y drws wedi’i agor. Roeddwn i’n deall yn iawn beth oedden nhw’n ei wneud! Gofynnais yn Eidaleg (dw i ddim yn siarad Almaeneg) a oedden nhw’n hoffi Brunetti. Fy neall wnaethon nhw ac roedden ni’n gwenu at ein gilydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 25 – blychau post

Fe ysgrifennais dri cherdyn post at fy mam tra oeddwn i yn yr Eidal, a’u postio nhw mewn blychau post bach del mewn siopau bach a oedd yn gwerthu stampiau hefyd. Ar gyfer cardiau post yn unig oedden nhw. Doedden nhw ddim yn edrych yn hollol swyddogol a doeddwn i ddim yn hollol sicr y byddai fy nghardiau’n cyrraedd fy mam yn ddiogel a dweud y gwir. Cyrhaeddodd y cerdyn cyntaf wythnos ar ôl i mi ddod adref, ond roedd y lleill hir yn cyrraedd fel dechreuais ofni bod nhw wedi mynd ar goll. Pan ffoniais fy mam neithiwr, dwedodd hi fod nhw wedi cyrraedd o’r diwedd! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 24 – vaporetto

Prynais docyn vaporetto 7 diwrnod ar lein ymlaen llaw. Roedd yn hynod o hwylus. Cewch chi fynd arnyn nhw faint bynnag dach chi ei eisiau am saith diwrnod am bris o €50 o gymharu â’r tocyn sengl €7. Es i arno fo’n aml i arbed fy nhraed neu ond croesi Canal Grande. Unwaith es i o gwmpas Fenis i weld y golygfeydd oddi ar y cwch. Cewch chi fynd i Murano, Burano, Torcello, Lido a mwy hefyd ond es i ddim y tro hwn. Yn anffodus roedd yna streic am ddiwrnod, ac felly tocyn 6 diwrnod yn hytrach na 7 diwrnod roedd o. 

Llun: y tacsi dŵr a oedd yn brysur ddiwrnod y streic Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 23 – rhwystredigaeth

Y rhwystredigaeth fwyaf a wynebais yn yr Eidal – bydd y gweithiwyr mewn siopau, tai bwyta, ayyb yn siarad Saesneg yn ddiofyn pan fyddan nhw’n gweld twristiaid. Fe yrrodd hyn ofn i mi fel dysgwr. Es i ddim, fodd bynnag, i’r Eidal er mwyn siarad Saesneg chwaith. Fe wnaeth y rhan fwyaf o’r gweithiwyr droi i’r Eidaleg pan fynnais ei siarad hi, ond roedd y gweinydd ifanc mewn tŷ bwyta ar yr ochr gogleddol yn wahanol. Mynnu siarad Saesneg a wnaeth drwy’r pryd o fwyd er fy mod i’n ateb yn Eidaleg bob tro. Wnes i ddim ildio serch hynny. Yn y diwedd dechreuodd siarad Eidaleg! Hwrê! Roedd spaghetti con pesto al basilico a’r gwin gwyn yn hynod o flasus. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 22 – yr ysgol eidaleg

Es i’n ôl at yr un ysgol Eidaleg, am wythnos y tro ‘ma. Ces i wers breifat awr a hanner bob prynhawn efo Ida, tiwtor medrus sydd newydd gael gradd yn ieithyddiaeth. Mae hi’n siarad Eidaleg, Saesneg, Ffrangeg a Rwsieg. Roedd hi’n barod i addasu’r gwersi pa fodd bynnag roeddwn i eu heisiau. Ymarfer siarad oedd y peth pwysicaf i mi ac felly a fu. Fe wnes i adrodd fy niwrnod yn ogystal â disgrifio llyfrau, ffilmiau, y teulu, llefydd a llawer mwy nes i fy ngwddw frifo tra oedd hi’n dysgu i mi eiriau angenrheidiol. Roedd yn wersi gwerthfawr, a ches i gymaint o hwyl yn sgwrsio efo hi hefyd gan ei bod hi’n ferch hynod o glên ac annwyl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 21 – y plac

Y peth cyntaf a oeddwn i eisiau ei weld bore Llun oedd y plac sydd yn coffau ymweliad y pedwar bachgen o Japan â Fenis yn 1585. Pan siaradais efo staff yn Seminario Patriarcale ces i fy synnu bod nhw’n gwybod pwy oeddwn i (diolch i Alberto Toso Fei!) ac aeth â fi’n syth at y plac. Doeddwn i ddim yn deall llawer o’r iaith hen, ond darllenais yn Japaneg ymlaen llaw – roedd Mancio, yr hogyn hynaf o’r pedwar yn benderfynol o adeiladu athrofa debyg yn Japan ar ôl iddyn nhw ddod adref. Yn anffodus, nid wireddwyd ei freuddwyd oherwydd yr erledigaeth erbyn y Pabyddion a gychwynnodd ar yr adeg honno. Roeddwn i’n sefyll o flaen y plac am sbel yn meddwl am y bechgyn a oedd yn Fenis ganrifoedd yn ôl. 

Postiodd Alberto erthygl hynod o dda amdanyn nhw efo’r lluniau a anfonais ato fo ar Face Book Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 20 – gran caffe chioggia

Prynhawn dydd Sul cyntaf yn Fenis; wedi cerdded am sbel, penderfynais gael hoe fach a “chwarae Hepburn” yn Piazza San Marco, hynny ydy cael diod at fwrdd tu allan Gran Caffe Chioggia (heb gyfarfod ei Renato wrth gwrs!) Archebais Bellini yn syth pan ddaeth gweinydd smart â bwydlen ata i. Roedd yr awyrgylch yn arbennig o ryfeddol: yr awyr las las, Palazzo Ducale o fy mlaen i, Canal Grande wrth fy ochr i, y bwrdd yn y cysgod, cerddoriaeth fyw, diod fach fach binc ofnadwy o flasus … Er bod yna gynifer o bobl yn mynd a dod o fy nghwmpas i, roeddwn i’n llwyddo i’w hanwybyddu ac i deimlo’r lle a’r profiad arbennig.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 19 – gondola

Dw i’n hoffi gweld gondola’n hwylio. Doeddwn i ddim yn ddigon dewr i dalu €80 i gael pleser arno fo am hanner awr, ond yn aml iawn roeddwn i’n sefyll ar bont a gweld un ar ôl y llall yn hwylio’n esmwyth heb gyffwrdd â’i gilydd. Unwaith fe wnes i gyfri 18 mewn fflyd. Mae’r gondolieri’n anhygoel o fedrus. Roedd gweld eu sgiliau’n bleser ei hun. Trueni bod llawer ohonyn nhw’n gorfod cymudo i Fenis o’r tir mawr bellach oherwydd anawsterau’r bywyd yn yr ynys fach honno. Mae hyn yn stori arall fodd bynnag. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 18 – setlo i lawr

Gan fy mod i wedi deffro’n gynnar yn naturiol oherwydd y jet lag, bydda i’n mynd am dro am awr neu ddwy cyn brecwast. Roedd yn braf crwydro Fenis cyn i’r twristiaid lenwi’r llwybrau culion. Yna, bydda i’n dod yn ôl i’r llety am frecwast hyfryd. Doedd dim uwd neu wy wedi’i botsio, ond roedd yna amrywiaeth o fwyd oer a baratowyd mewn steil ffansi yn yr ystafell fwyta ysblennydd. Mae’r feistres glên ynghyd merch weithgar o ddwyrain Ewrop yn gofalu am eu gwesteion a’r llety yn drylwyr.  Mwynheais sgyrsiau sydyn efo nhw hefyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 17 – llety anhygoel

Ces i fy llety drwy’r ysgol Eidaleg. B&B arbennig ydy hwn; agorodd y feistres ei thŷ ar gyfer “ei ffrindiau a chydnabod.” Methais i ddod o hyd iddo ar fap gan nad oes gwybodaeth ar y we. Roeddwn i ond yn gwybod mai tu ôl i fflat Commissario Brunetti (nofelau ditectif Donna Leon) ydy’r llety. Hwn oedd digon i fy nghynhyrfu, ond pan gyrhaeddais o flaen y drws blaen wedi ymholi dau berson, ces i sioc yn gweld mai fflat ei hun ydy o! Doedd dim arwydd yn unman; dim ond cyfenw’r feistres a oedd dan y gloch. Mae Brunetti a’i deulu’n byw ar y llawr uchaf tra bod fy llety ar y llawr cyntaf (yr ail lawr yn America.)  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 16 – cyrraedd fenis

Mae’n llawer mwy rhamantus cyrraedd Fenis ar y trên na chyrraedd Piazzale Roma ar y bws. Roeddwn i’n gyffro i gyd wrth y trên fynd draws y bont; cerddais allan o’r orsaf yn gyflym. Dyma fo. Fe wnaeth San Simeon Piccolo ar ben to gwyrdd yr eglwys fy nghyfarch croeso. “Dw i’n ôl,” meddwn i wrtho fo.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 15 – brescia

Wedi gorffen y cwrs, es i Brescia er mwyn gweld ffrind Eidalaidd sydd yn dysgu Japaneg. Mae enw’r dref yn gyfarwydd i mi oherwydd Alberto (Italianoautomatico) a’r rhaglen Eidaleg i ddysgwyr a saethwyd yno. Ar ôl cinio braf o tagliatelle efo saws cig oen, ces fy nhywys o gwmpas y dref fach ond hardd gan fy ffrind clên. Mae yna lawer o adeiladau hynafol a phrydferth gan gynnwys olion Rhufeinig, Tŵr Cloc sydd yn edrych fel un yn Fenis a’r castell ar y bryn. Yn anffodus doedd gen i ddim llawer o amser yno fel roedd rhaid i ni frysio’n ôl at yr orsaf trên cyn i mi gael syrffedu ar y golygfeydd oddi ar y castell. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 14 – crwydro lucca

Un o’r pleserau dw i’n ei gael ar fy ngwyliau tramor ydy cerdded o gwmpas yn gweld golygfeydd adnabyddus ac anhysbys. Ces i ddigon o gyfleoedd yn Lucca, o ddringo Torre Guinigi efo coed ar ben i gerdded bron yr holl gylch ar y waliau. Fy hoff fwyd oedd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 13 – blasu gwinoedd

Y gweithgaredd gorau oedd blasu gwinoedd. Aethon ni i winllan ar fryn ar fws mini a’n cael ni’n tywys o gwmpas y gwindy. Wedyn fe wnaethon ni flasu olew olewydd ffres a rhai o’r gwinoedd Toscan enwog – un gwyn, un pinc, tri coch. Trefnwyd platiau o fwy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 12 – yn y prynhawn

Wedi’r gwersi a chinio, ces i gyfle i gerdded o gwmpas y dref efo’r lleill. Athro a arweiniodd wrth esbonio hanes Lucca. Un prynhawn cerddon ni ar waliau’r dref, rhyw chwater cylch, sef tua un cilomedr dilynwyd gan ymweliad yn yr amgueddfa. Roedd hi’n … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 11 – yr ysgol

Roedd yna gynifer o bobl a ddechreuodd yr ysgol efo fi. Cawson ni sgwrs sydyn efo un o’r athrawon yn breifat iddi wybod ein safonau. Roeddwn i a dynes arall o Japan yn digwydd bod yn yr un dosbarth efo athrawes ifanc frwdfrydig. Roedd gwersi yn y bore … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 10 – fy llety

Ces i fy llety drwy’r ysgol Eidaleg yn Lucca. Dynes yn ei 60au oedd meistres y fflat clyd. Arhosais yn ei hystafell sbâr ar y llofft efo’r bath preifat dan y grisiau am wythnos. Ces i ganiatâd i ddefnyddio’r gegin a’r peiriant golchi. Roedd gen i gyfle i sgwrsio efo hi hefyd oherwydd siaradodd hi ond Eidaleg. Cysgais yn braf am y tro cyntaf ers cyrraedd yr Eidal; methais gysgu’n dda yn Florence oherwydd y ffwdan ar y stryd o dan ffenestr fy ystafell. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 9 – lucca

Cymerodd awr a hanner ar y trên i Lucca wrth fynd trwy’r ardaloedd gwyrdd sydd ddim yn annhebyg i Gymru. Wedi treulio dyddiau yn Florence, roedd yn ollyngdod i ddod i dref fach efo llai o bobl. Tref hynafol, dwt, wedi’i hymgylchynu gan waliau Dadeni ydy Lucca. Mae yna saith porth i fynd trwyddyn nhw. Rhaid cael caniatâd arbennig er mwyn gyrru tu mewn i’r waliau, ac felly cewch chi gymharol lonyddwch. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 8 – santa maria novella

Dim ond am ddau ddiwrnod arhosais yn Florence. Wedi cerdded o gwmpas cymaint â phosibl, ces i ginio yn Piazza Santa Maria Novella ger yr orsaf trên cyn dal y trên i Lucca. Mae gan yr eglwys ffasâd prydferth. Roeddwn i’n hoffi’r piazza siriol yno a oedd yn llawn o rosod pinc. Dewisais Spaghetti alla Carbonara efo gwydraid o Prosecco. Roedden nhw’n flasus dros ben. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 7 – chwifio baneri

Wrth i mi gerdded o gwmpas y dref, des ar draws pobl wedi’u gwisgo’n lliwgar yn Piazza della Repubblica. Nhw ydy Bandierai degli Uffici sydd yn cadw’r traddodiad o gario a chwifio baneri Florence. Roedden nhw ynghyd â grŵp o blant mewn gwisgoedd wrthi’n dangos eu sgiliau. Roeddwn i’n sylweddoli yr agorai baner dyn medrus yn llawn yn yr awyr am eiliad. Roedd yn braf cael gweld eu perfformiad yn annisgwyl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 6 – y model mewn parc

Mae Dr. Massimo Ricci, athro pensaernïaeth ym Mhrifysgol Florence, yn gwneud y gwaith ymchwilio ar gromen Brunelleschi ers blynyddoedd. Fo a wnaeth darganfod mai’r patrwm herringbone ydy cyfrinach y gromen enfawr wedi’i gwneud heb centering. Roedd o wrthi’n goruchwylio adeiladu model y gromen ym Mharc Anconella am flynyddoedd. Bellach mae’r model yn sefyll heb do er mwyn dangos y manylion. 

Gweld y model hwnnw oedd yr ail ar fy rhestr, a dyma gychwyn cerdded tuag ato fo. Y broblem oedd nad oeddwn i’n gwybod lle yn union oedd o yn y parc. Wedi gofyn i rai pobl ar ffordd, des o hyd iddo o’r diwedd. Yn anffodus does dim modd i fynd i mewn i weld y strwythur heb ganiatâd. O leiaf chewch chi weld y patrwm enwog yn agos iawn. Mae’r model yn sefyll yno fel tystiolaeth angerdd Dr. Ricci dros Brunelleschi.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eridal 5 – piazzale michelangelo

Hwn ydy’r lle brafiaf yn Florence yn fy nhab i. Cewch chi edmygu’r olygfa ysblennydd  yn hamddenol oddi ar y bryn wrth gael cinio. Derbyniais i bres yn anrheg gan y plant i mi wario yn yr Eidal. Yn hytrach na phrynu pethau, gwariais… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 4 – o’r copa

Eisin ar y gacen, dim fy amcan oedd gweld yr olygfa oddi ar gopa’r gromen a dweud y gwir, ac eto godidog oedd hi. Beth oedd Brunelleschi’n meddwl wrth iddo sefyll lle oeddwn i’n sefyll wedi cyflawni’r gamp enfawr? Mae’n wir anhygoel bod yr adeilad hwnn… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 3 – patrwm saethben

Clywais gan fy merch a oedd yn Florence fisoedd yn ôl fod rhaid iddi aros mewn ciw am ddwy awr, ac felly es i’r gromen hanner awr cyn iddi agor. Roedd ond pump o fy mlaen i ac es i mewn efo’r grŵp cyntaf i ddringo’r 463 o risiau. Doedd ddim yn rhy galed, yn enwedig cewch chi hoe fach ar y balconi yng nghanol i edrych o gwmpas. Wrth i mi ddringo mwy, des i ar draws y briciau wedi’u gosod yn y patrwm herringbone a oedd yr allwedd i adeiladu’r gromen enfawr heb ddefnyddio centering. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 2 – cyrraedd florence

Wedi setlo i lawr yn fy llety, dyma fynd yn syth i Eglwys Gadeiriol Santa Maria del Fiore, yn hytrach Cromen Brunelleschi i fod yn benodol. Mae’r gromen enfawr yn dominyddu’r dref. Dw i wedi gweld cynifer o luniau ohoni hi, ond profiad hollol wahanol oedd ei gweld hi o fy mlaen i. Y peth cyntaf a ddaeth i fy meddyliau oedd, “sut wnaeth o 600 mlynedd yn ôl? Sut?” Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eidal 1 – paris

Dw i newydd ddod adref wedi treulio dros ddwy wythnos yn yr Eidal yn ymlacio ac yn dysgu Eidaleg. Yn y cyfamser dw i heb sgrifennu’r Gymraeg ac felly dw i’n teimlo dipyn yn lletchwith wrth ailgychwyn fy mlog rŵan. Gobeithio y bydda i’n dod i arfer â hi cyn hir wrth adrodd fy hanes.

Hedfanais o Tulsa i Atlanta ac wedyn i Baris. Dyma oedd fy nhro cyntaf i fynd i Ffrainc. Roeddwn i’n dysgu tipyn o Ffrangeg cyn y siwrnai, ond yr unig bethau a ddwedais ym maes awyr Paris oedd, “bonjour” a “merci.” Parhau i ddarllen