Archives: Emma Reese

fel y moroedd: i oklahoma city

Es i Oklahoma City efo fy merch prynhawn ‘ma. Wedi cinio bach mewn tŷ bwyta Fietnamaidd, aethon ni i weld murlun fy merch. Mae’n enfawr. Dw i’n llawn edmygedd ei bod hi wedi paentio llun cymaint â hynny. Mae’n hyfryd – y lliwiau, y cynllun a phopeth. Dw i’n hynod o falch fy mod i wedi medru ei weld. Yna prynon ni fwydydd Asiaidd mewn siop arbennig, yfed te efo boba a dod adref. Roedd yn ddiwrnod hollol wahanol i fy nyddiau arferol. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ymweliad â’r heddlu

Fe adawodd y teulu’r bore ‘ma. Maen nhw newydd groesi’r ffin rhwng Texas a New Mexico. Byddan nhw’n aros yn Albuquerque heno ac yn cyrraedd Grand Canyon yfory. Yn y cyfamser es i siopa am fwyd efo fy merch hynaf. Mae Norman yn llawer mwy na fy nhref i ac mae yna gynifer o siopau. Yna daeth hi â fi i Orsaf Heddlu i ddangos y lle i mi a fy nghyflwyno i rai heddweision mae hi’n eu nabod. Maen nhw i gyd yn glên iawn ac mae gan un cyn heddwas gasgliad o hetiau’r heddlu o wledydd eraill.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwyliau

Dw i a’r teulu’n mynd ar wyliau ar wahân bob tro, ond dan ni newydd gychwyn ar ein gwyliau efo’n gilydd. Heddiw dan ni’n aros efo fy merch hynaf ac yfory bydd y gŵr a’n tri phlentyn yn gyrru dros daleithiau i gyrraedd Grand Canyon. Las Vegas ydy eu cylchfan lle mae brawd y gŵr yn byw efo ei wraig a’i fam. Well gen i beidio teithio mewn car cyhyd ac felly bydda i’n hedfan yr wythnos nesaf i ymuno â nhw. Bydd y mab hynaf yn hedfan hefyd. Dyma fydd y tro cyntaf i’r teulu i gyd (bron) i ymgasglu. Tra bydd y teulu’n archwilio Grand Canyon, bydda i’n treulio dyddiau efo fy merch hynaf a’i gŵr. Dw i’n edrych ymlaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg drwy amazon japan

Dw i’n gyrru anrheg Nadolig at fy mam yn Japan drwy’r post ers blynyddoedd. Mae hi’n hoff iawn o gnau ac felly bydda i’n eu prynu yn Walmart, eu pacio a mynd â nhw i’r swyddfa bost fel arfer. Mae’r tâl post yn eithaf drud fel bydd o’n costio mwy na’r cnau. Eleni, fodd bynnag, mi wnes i lawer gwell, hynny ydy, archebais bwys o gnau braf drwy Amazon.japan drosti hi. Costiodd popeth rhyw 17 doler (sydd yn llawer llai na’r tâl post rhyngwladol ei hun) gan gynnwys y tâl post. Wrth gwrs bod y gyfradd gyfnewid ffafriol ddiweddar yn helpu.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: swrpreis!

Wrth chwilio am fideo dysgu Ffrangeg ar You Tube, des o hyd i hwn a dechrau’i weld. Roeddwn i’n meddwl mai hogyn Ffrengig a oedd yn siarad (dim ond ei law chwith oedd ar y sgrin) nes iddo ddweud y gair Eidaleg nodweddiadol o Brescia! Alberto a oedd yn siarad yn rhugl! Dwy flynedd yn ôl fe’i gwnaeth hyd yn oed. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y preseb credadwy

Mae yna gynifer o luniau a cherfluniau o’r Preseb drwy’r byd ond roeddwn i erioed wedi gweld un credadwy. Mae pob llun a cherflun yn dangos Mair yn eistedd wrth breseb yn lân a phrydferth gan edrych ar fabi Iesu’n gariadus, ond mae unrhyw ferch sydd wedi cael babi’n gwybod yn dda pa mor flinedig bydd hi’n teimlo ar ôl enedigaeth. Ac felly roeddwn i’n hynod o falch i weld y preseb hollol gredadwy hwn. Does dim gwybodaeth amdano fo’n anffodus. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: emma

Wedi gorffen Balchder a Rhagfarn gan Jane Austen, dw i’n mwynhau ail ddarllen (neu wrando ar awdio’n ddiweddar) Emma. Rhaid cyfaddef mai yn Saesneg dw i’n darllen wedi’r cwbl. Mae fersiwn Eidaleg dipyn yn rhy anodd er fy mod i’n troi ati hi sydd yn fy helpu deall rhannau aneglur o bryd i’w gilydd. Mae nifer o bethau’n ymddangos yn newydd gan gynnwys “lluniau o St. Mark’s Plaza in Venice” mae Emma a’i thad yn edrych arnyn nhw yn nhŷ Mr. Knightly.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dyn ffyddlon

Bu farw tad fy ngŵr ddoe. Roedd yn 93 oed. Roedd o newydd symud ynghyd ei wraig o Hawaii i Las Vegas er mwyn byw efo’i ail fab. Roedd y gŵr yn medru ei weld am y tro olaf (ar y ddaear) y penwythnos diwethaf. Dyn ffyddlon, amyneddgar, glên, hael oedd o. Roedd o’n gwasanaethu yn yr Ail Ryfel Byd a Rhyfel Vietnam yn ddewr. Mae o’n gorffwys yn y nefoedd wrth ymyl Iesu Grist bellach. Hwyl am y tro, Dad. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dirwnod kanji

Diwrnod Kanji (logogram Japaneaidd) ydy hi heddiw yn Japan. Ar ddiwrnod hwn dewisir kanji sydd yn atgoffa digwyddiad y flwyddyn drwy bleidleisiau cyhoeddus. Dewiswyd eleni zei sydd yn golygu treth. Does ryfedd; cynyddwyd y dreth werthiant o 5% i 8% ym … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: arddangosfa gelf

Es i efo’r plant i arddangosfa gelf yr ysgol neithiwr. Roedd seremoni fach agoriadol, a chafodd nifer o blant gan gynnwys fy nau blentyn wobrau braf gan noddwr hael. Brook a enillodd y wobr orau. Hi ydy’r orau bob tro; does ryfedd oherwydd mai artistia… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: munud bach

Tra dach chi’n aros am y ficrodon am funud neu ddau, beth fyddwch chi’n ei wneud? Mi fydda i’n ymestyn fy mreichiau neu wneud ymarfer y llygaid a ballu er mwyn peidio gwastraffu amser. Dw i newydd dystio fy merch yn gwneud push-ups o flaen y ficrodon. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanner pwys

Gweithiodd fy nghynllun yn Walmart. Y ddynes Tsieineaidd oedd tu ôl cownter y deli’r bore ‘ma. Yn lle gofyn am bwys o gig moch, gofynnais am hanner pwys, ac yna tafellodd hi lawer mwy na hanner pwys ond llai na phwys – y maint roeddwn i eisiau.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwylanod!

Cafodd dynes ei chipio ei brechdan oddi ar ei llaw pan gamodd hi allan o siop yn Piazza San Marco! Gwylan oedd y dihiryn. Cafodd hi fraw’n ofnadwy oherwydd bod ganddi ofn adar (heb sôn am y sioc.) Pan oeddwn i’n eistedd wrth fwrdd yno yn sipian Bellini fis Mai, ces i fy momio gan wylan hefyd (dim ond diferion o ddŵr yn ffodus.) Mae’r adar hynny’n feiddgar! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lucky

Pan gamais allan o’r tŷ i fynd am dro, clywais fewian bach y gath drws nesaf. Mae fy mhlant yn edrych amdani hi o bryd i’w gilydd pan ei meistres i ffwrdd ond dw i ond ei gweld hi weithiau. Roedd hi’n gyfeillgar iawn wrtha’ i serch hynny ac yn fy rhwbio ar y fferau. Dechreuodd hi fy nilyn wrth i mi gychwyn cerdded ac roedd rhaid dweud wrthi fynd adref. Lucky ydy ei henw hi. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffrainc bach

Gelwir yn Ffrainc Bach oherwydd yr awyrgylch a phresenoldeb ysgol Ffrangeg yn ar ardal. Mae yna nifer o dai bwyta Ffrengig heb sôn am rhai Eidalaidd hefyd. Kagurazaka dw i’n sôn amdano fo. Ardal ddistaw yng nghanol Tokyo ydy hi. A dweud y gwir, dw i erioed wedi bod yno. Diolch i bost a lluniau hyfryd Patrick, mae gwibdaith i Kagurazaka ar fy amserlen bellach. Mae’r strydoedd culion yno yn fy atgoffa i o’r rhai yn Venice. Gwahaniaeth mawr ydy bod popeth yn anhygoel o lân yn Kagurazaka. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pecyn o abertawe

Cafodd fy merch becyn wybodaeth gan Brifysgol Abertawe! Mae’r campws yn edrych yn dwt a llawer agosach at y môr na’r disgwyl. Bydd hi a’i ffrind yn cychwyn fis nesaf. Cyrhaeddan nhw dri diwrnod cyn i’r tymor ddechrau. Prynodd hi got law’n barod. Rhaid i ni ail ddechrau gwersi Cymraeg ar ôl iddi sefyll yr arholiad olaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ymarfer rhifau

Mae braidd yn hawdd cofio sut i ddweud, “faint ydy hwn?” yn Ffrangeg, ond clywed a deall yr ateb yn fater hollol wahanol. Des o hyd i wefan ddelfrydol i ymarfer rhifau Ffrangeg. Ar ôl clywed rhif yn Ffrangeg, dw i’n ceisio dweud yr un rif yn Eidaleg (yn hytrach na Saesneg) fel medra i ymarfer Eidaleg ar yr un pryd. Mae yna 100 o rifau a dw i’n ymarfer 25 bob dydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: okumankai

Mae ffrind i fy merch, heddwas Adran Heddlu Norman eisiau mynd i Japan a bod yn reslwr Sumo. Cellwair wrth gwrs ond mae ganddo osgo addas a dweud y gwir!  Fel nifer mawr o’r heddweision mae fy merch yn eu nabod yn dda, dyn ifanc clên a siriol ydy o. Rhag ofn iddo gael ei sgowtio a dechrau gyrfa newydd, dewisais enw da drosto fo:

奥万海 (oku man kai)
oku – mewn
man – deng mil
kai – môr

Fel arfer dewisir enwau dros reslwyr ar seiliedig o’u hardaloedd genedigol. Ac felly dewisais “oku” oddi wrth Oklahoma, “man” oddi wrth Norman, ac “kai” ydy gair cyffredin ar ddiwedd enwau reslwyr. Dw i’n eithaf balch o fy syniad!

Mae yna sawl reslwyr llwyddiannus o dramor gan gynnwys y pencampwr cyfredol o Mongol. Pwy a ŵyr na fydd Okumankai yn ymuno â’r byd Sumo ryw ddiwrnod? Parhau i ddarllen

fel y moroedd: taith gerdded hyfryd

Postiodd BluOscar yn ei flog am y cyfarfod efo un o’i ddarllenwyr, sef Stephanie yn Fenis. Efallai mai hi ydy’r darllenwr mwyaf brwdfrydedd gan ei bod hi’n postio sylw cadarnhaol bob tro. Rhaid bod yn hyfryd iddi gael cerdded o gwmpas efo un sydd yn na… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tatws melys japaneaidd

Cawson ni datws melys Japaneaidd gan ffrindiau sydd gan fferm. Mae o’n hollol wahanol i rai Americanaidd. Mae ganddo groen piws coch ac mae’n felyn tu mewn. Mae o’n llawer melysach union fel cnau castan. Does angen siwgr na menyn. Dw i’n hoff… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: twristiaid da

Roedd ffrindiau i fy merch hynaf yn Fenis am ddyddiau ar eu mis mêl. Roedden nhw mor fodlon efo’r ddinas honno fel arhoson nhw yn hirach na threfnwyd yn wreiddiol. Maen nhw newydd ddod adref gan deimlo’n drist gadael y ddinas swynol. Braf clywed bod nhw wedi aros yn ddigon hir er mwyn gwerthfawrogi’r lle. Mae Fenis angen twristiaid fel nhw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: wedi’r cinio

Ar ôl i bawb fwyta’r twrci oer yn frechdanau, mae’r cig yn ogystal â phopeth arall yn dal i lenwi’r oergell. Mae’r teulu i gyd allan yn y prynhawn er mwyn cymryd mantais ar y tywydd mwyn. Fe es i Walmart yn y bore yn barod. (Dw i’n hollol foddlon osgoi Black Friday!) Wedi tacluso’r tŷ a chychwyn y peiriant golchi, dw i’n cael eistedd efo panad o de a darn o gacen oer yn mwynhau amser distaw am sbel. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y cinio

Roedd y cinio’n llwyddiannus ac mae’r teulu a’n ffrind ni’n hapus. Dw i newydd orffen lanhau popeth ac mae gen i amser i ymlacio tra’r plant yn edrych fideo. Mae yna gymaint o fwyd ar ôl. Dan ni’n mynd i fwyta brechdanau twrci a chili twrci yfory. Dw i’n barod am wely. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bod yn ddiolchgar

Gŵyl Ddiolchgarwch Hapus i bawb. Er gwaethaf pawb a phopeth, mae gen i gymaint i fod yn ddiolchgar amdanyn nhw. Y gobaith yn Iesu Grist sydd yn dod ar ben y rhestr dilynir gan nifer o bethau. Eleni byddwn i eisiau diolch yn benodol i heddlu a milwyr yr Unol Daleithiau America sydd yn gweithio’n galed a ffyddlon i gadw’r gweddill yn ddiogel heb dderbyn digon o ddiolch sydd yn eu haeddu.y twrci a goginiwyd gan fy mab hynaf. Fe goginiodd dwrci am y tro cyntaf wrth ddilyn rysáit ar y we. Mae’n edrych yn llawer mwy blasus na fy un i! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: heb drais

Os ydyn nhw eisiau protestio erbyn dim, fe ddylen nhw wneud heb drais. Mae yna gynifer o ffyrdd i fynegi eu barnau yn y wlad yma heb y gweithgareddau erchyll felly.”Na fydd trais byth yn gwireddu heddwch; na fydd o byth datrys problemau cymdeithasol; f… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pam?

Os ydyn nhw’n anhapus efo’r dyfarniad, pam dylen nhw ddinistrio adeiladau, gosod tân yn fwriadol ac ysbeilio siopau? Pam? Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerdd ar y wal

Gofynnodd tŷ bwyta sushi yn Norman i fy merch hynaf ysgrifennu ar y wal fewnol rhyw eiriau Japaneg cysylltiedig â bwyd. Wedi gofyn i’w ffrind orau yn Japan am syniad, dyma iddi orffen gwaith hyfryd. Dw i’n llawn edmygedd tuag at ei ffrind sydd yn gyfarwydd â’r gerdd hynafol Tsieineaidd honno gan Li Bai wedi’i gyfieithu yn Japaneg, a hyd yn oed wedi ei haddasi ar gyfer y bwyty hwnnw drwy newid “cig oen a chig eidion” i “bysgod a sushi.” Parhau i ddarllen

fel y moroedd: onsen arall

Darllenais am onsen (hotspring) yn Yamanaka ar bapur newydd Japaneaidd heddiw. Arhosodd Bashô Matsuo, y meistr haiku mwyaf adnabyddus yno ac ysgrifennodd un o’i gampwaith am y dŵr poeth hwnnw. Mae’r lle yn fendigedig a rhoi chwant i mi fynd yno. Mae yna gynifer o onsen hyfryd ar draws Japan a dweud a gwir. Byddwn i eisiau teithio o’r Gogledd i’r De yn ymweld â nhw ryw ddiwrnod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siom

Ar ôl y stŵr a achoswyd gan y cynllun i wahardd olwynion plastig troliau yn Fenis, dwedodd Comisiynydd Zappalorto mai ond rhai masnachol roedd o’n sôn amdanyn nhw er ei fod o’n cydnabod bod troliau’r twristiaid yn niweidio palmentydd carreg y ddinas. Drueni bod o’n newid y diwn; roeddwn i’n meddwl bod yn syniad hyfryd ac yn chwilio am droli efo olwynion rwber. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i honduras

Wedi dychwelyd o’r Eidal, mae fy ail ferch wedi bod efo ni am chwe mis yn gweithio fel merch trin gwallt a thiwtor preifat. Rŵan mae hi ar gychwyn cyfnod newydd; mae hi wrthi’n pacio ei chês er mwyn hedfan i Honduras fore fory. Bydd hi’n gwirfoddoli fel athrawes gynorthwyol mewn ysgol gynradd am dri mis. Mae ei ffrind da eisoes yno fel cenhades, a byddan nhw’n rhannu tŷ. Gan ei bod hi eisiau gweithio yn Japan ar ôl dod yn ôl o Honduras, mae’n debyg mai hwn ydy’r tro olaf iddi fyw efo ni cyhyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: olwynion rwber

Ym mis Mai nesaf ymlaen, cewch chi’ch ddirwy rhwng €100 a €500 os byddwch chi’n llusgo cesys dillad efo olwynion plasteg yn Fenis. Bydd rhaid i’r cesys eu cyfarparu ag olwynion rwber. Dw i’n cefnogi’r rheoliad newydd hwn; druan o’r trigolion sydd yn dioddef drwy’r dydd a nos, o’r sŵn ofnadwy a achosir gan yr olwynion plasteg ar y palmantydd carreg ym mhob man. Gobeithio y bydd y rheoliad yn helpu lleihau’r “llygredd.” Gobeithio y bydd y ddinas yn mynd i’r afael â chynifer o broblemau eraill hefyd.

Y cwestiwn: lle ga’ i brynu cês dillad efo olwynion rwber? Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cais am le

Cyflwynodd fy merch ynghyd â’i ffrind gais am le yn un o’r neuaddau preswyl ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd yna bedair mewn ystafell. (Na fydd fy merch a’i ffrind efo’i gilydd.) Myfyrwyr o dramor bydd y rhan fwyaf yn y neuadd ond clywodd fy merch fyddai rhai lleol. Mae hi’n gobeithio y bydd hi’n cael nabod myfyrwyr Cymraeg (y bydd yn preswylio tu allan o’r neuadd Gymraeg.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: téléfrancais!

Des ar draws y hen gyfres hon ar You Tube ar gyfer plant i ddysgu Ffrangeg. Mae’n ddigon syml a darparir prif frawddegau wedi’u hysgrifennu. (A dydy hi ddim yn rhy ddiflas.) Mae’n dangos bod yna o leiaf 29 o glipiau. Dw i’n dal i ddefnyddio Coffee Brea… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: wy perffaith ar gyfer un person

Weithiau dw i eisiau wy i ginio ond heb ddefnyddio padell. Hwn ydy’r dull gorau; irwch bowlen â diamedr tua 5 modfedd; torrwch wy ynddi; prociwch y melynwy sawl tro; ychwanegwch lymaid o ddŵr; gosodwch ddysgl fach ar ben; coginiwch fewn microdon am funud mwy neu lai; gadewch bopeth am ddau funud; cewch wared ar y dŵr; bwytwch fel mynnwch. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eira cyntaf

Mae’n bwrw eira, am y tro cyntaf yn y gaeaf yma. Dydy’r tymheredd ddim yn ddigon isel fel bydd o’n toddi cyn gynted ag y mae’n cyffwrdd y strydoedd. Mae’r toeau a’r glaswellt yn wynnaidd serch hynny. Mae fy mhlant yn gobeithio am eira trwm iddyn nhw gael aros cartref a chwarae yn yr eira. Dan ni heb gynnau tân yn y llosgwr logiau eto. Efallai dylen ni gychwyn yr wythnos ‘ma. Caserol cig eidion a bresych i swper heno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae fenis yn dioddef

Dywedir bydd 27 miliwn o dwristiaid yn ymweld â Fenis cyn diwedd eleni. Mae hyn yn golygu bod 74 mil ohonyn nhw’n mynd yno bob dydd ynglŷn â 35 mil o weithwyr sydd yn cymudo. Rhyw 56 mil ydy’r trigolion o’i gymharu â’r twristiaid. Ar ben hynny, rhagwelir hyd yn oed mwy o dwristiaid i Fenis y flwyddyn nesaf oherwydd EXPO rhyngwladol a gynhelir yn Milano. Mae 70 y cant ohonyn nhw’n aros yn Fenis am ond diwrnod neu lai’n gadael sbwriel heb wario pres. Dylai ond y gweddill dalu trethi twristiaid. Mae’n hen bryd i’r 70 y cant i rannu’r cyfrifoldeb drwy dalu trethi neu beidio mynd. Na all Fenis ymdopi. 


Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hoff lecyn

Mae’n oer fel dylai ym mis Tachwedd o’r diwedd. Mae’r heulwen yn gynnes braf, fodd bynnag, ac roedd un o’n ffrindiau bach ni’n ymlacio ar dop canllaw’r dec cefn brynhawn ddoe. Am ryw reswm neu’i gilydd, hwn ydy hoff lecyn y gwiwerod o gwmpas ein tŷ ni.

y llun gan fy ail ferch Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffilm ffrangeg

Des ar draws ffilm Ffrangeg ynglŷn y Chwyldro Ffrengig ar You Tube. Mae hi’n hir iawn efo is-deitlau Saesneg. Roeddwn i’n arfer darllen amdano fo flynyddoedd yn ôl er mod i wedi hen golli ddiddordeb erbyn hyn. Ond, pam lai? Dw i’n dysgu Ffrangeg beth bynnag. A dechreuais ei gwylio ddoe. Mae hi braidd yn ddiddorol. Y peth hyfryd ydy dw i’n medru deall beth maen nhw’n dweud; dim llawer wrth gwrs, a rhaid darllen yr is-deitl cyn gweld rhan. Mae hyn yn codi fy nghalon oherwydd hollol annealladwy i mi oedd Ffrangeg fisoedd yn ôl.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: twristiaid o’r Eidal yn tokyo

Mae Marco wrthi’n arwain grŵp o’r Eidal o gwmpas Japan. Yn ddiweddar aeth o â nhw i ardal anhysbys yn Shinjuku, Tokyo lle mae cynifer o fwytai bychan yn llenwi ar hyd y stryd gul. Cafodd yr Eidalwyr eu cyfareddu’n llwyr a thynnu lluniau fel twristiaid Japaneaidd tramor. A dweud y gwir, dw i heb syniad lle mae’r ardal. (Dwedodd Marco fyddai rhaid ymuno â GiappoTour er mwyn cael gwybod.) Byddwn i eisiau ymuno â nhw a mynd i’r holl lefydd hyfryd a chyfrinachol yn Japan! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl gyn-filwyr

Diolch yn fawr i’r holl gyn-filwyr am eu gwasanaeth a’u haberth gwerthfawr. Gobeithio y cân nhw ddiwrnod bendithiol a mwynhau prydiau o fwyd yn rhad ac am ddim (neu am bris gostyngol) yn y tai bwyta sydd eisiau dangos eu parch iddyn nhw.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cardiau arbennig

Ces i gardiau creadigol gan fy mhlant ar gyfer fy mhenblwydd ddyddiau’n ôl; prynodd fy ail ferch gerdyn Eidaleg yn yr Eidal tra oedd hi yno eleni; casglodd fy mab ifancaf luniau amrywiol oddi ar y we a fy nymuno penblwydd hapus mewn sawl iaith; sgrifennodd fy merch arall neges hir yn Ffrangeg yn gyfan gwbl. (Roeddwn i’n medru ei deall!) Maen nhw i gyd yn annwyl a doniol. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gorsaf hiraethus

Ces i fy synnu’n gweld post diweddaraf Tokyobling. Mae o’n bob amser postio am lefydd hyfryd yn Japan, ac yn aml iawn am y llefydd nad ydw i erioed wedi ymweld â nhw. Heddiw, fodd bynnag, postiodd am Orsaf Mizonokuchi yn Kawasaki. Roeddwn i’n arfer mynd yno pan oeddwn i’n ifanc oherwydd fy mod i’n byw’n agos. Ces i goffi efo ffrind o fy mebyd yno ddwy flynedd yn ôl. Mae’r orsaf yn fodern ac yn llawer mwy bellach. Does dim byd arbennig amdani hi na’r ardal, ond lle hiraethus i mi ydy o. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y gyoza gorau?

Yn ôl Marco Togni, y goyza a fwytaodd yn Harajuku ydy’r gorau yn Tokyo. Dim ond 290 yen ($2.5) mae dysgl lawn o gyoza yn costio yn y tŷ bwyta yno. (Fe fwytaodd ddwy ddysgl, un gyoza wedi’i ffrio, y llall wedi’i ferwi.) Rhaid bod y tŷ bwyta’n gwerthu llawer iawn ohonyn nhw er mwyn cadw’r pris mor isel yng nghanol Tokyo. Tybed ydy o’n fwy blasus na rhai yn Utsunomiya? Gyda llaw, mae Marco yn bob amser at y bwrdd mae’n ymddangos! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peth pwysig

Mae dim ond bron dau fis cyn i fy merch fynd i Brifysgol Abertawe. Prynodd hi beth pwysig ar gyfer y misoedd yno, sef siaced law! A dweud y gwir, gan ei ffrind prynodd hi. Mae’r siaced bron newydd yn rhy fach i’w ffrind sydd yn mynd efo hi. Mae fy merch yn bwriadu prynu esgidiau glaw pert ac ymbarél dibynadwy ar ôl iddi fynd. :) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hen lun

Gofynnodd fy merch hynaf i mi ffeindio hen lun ohoni hi a’i yrru ati er mwyn iddi ei bostio ar Face Book gan mai Diwrnod Postio’ch Hen Luniau ydy hi heddiw. Mae yna filoedd ohonyn nhw ac felly roedd rhaid i mi ddewis un heb feddwl gormod. Mi ddewisais … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y canlyniadau

                                          glas: Democratiaid      coch: Gweriniaethwyr

Mae llywodraeth America bresennol wedi bod yn dweud wrth ei phobl beth sydd yn dda iddyn nhw fel rhyw unben tra bod hi’n beio popeth a phawb arall os nad ydy ei pholisïau’n gweithio. Rŵan mae’n rhaid iddi siapio hi a dechrau gweithio’n galed er lles y genedl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: onsen!

Mae Marco Togni yn postio am lefydd a bwyd hyfryd Japan bron bob dydd. Tra bod y bwyd yn edrych yn flasus iawn, dydy o ddim yn fy nharo cymaint efo cenfigen nag y post hwn am yr onsen ger Mynydd Fuji aeth o ato efo grŵp o dwristiaid o’r Eidal. Mae hanner dwsin o’r baddonau tu allan a rhai tu mewn yn edrych anhygoel o braf. Mi fyddwn i wrth fy modd yn fy nhrochi yn y dŵr poeth yn yr holl faddonau yno, un ar ôl y llall.


Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl gyoza

Cynhaliwyd y 16edd ŵyl gyoza yn Utsunomiya, Japan 1, 2 Tachwedd. Cymerodd 27 siopau ran yn yr ŵyl boblogaidd yn gwerthu tri gyoza am 100 yen (tua £0.6). Daeth 150 mil o bobl er mwyn blasu’r gyoza enwog. Rhaid rhannu’r gyoza efo tri ffrind fel byddan nhw’n medru blasu oddi wrth bob stondin!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hwrê i’r dynion tân!

Roedd y dyn ifanc ar fin roi’r fodrwy i’w gariad ar ben Pont Rialto yn Fenis yng nghanol nos. Yna, rywsut nei ei gilydd, fe ollyngodd hi (y fodrwy, dim ei gariad.) Syrthiodd y fodrwy i’r dyfroedd tywyll…. diwedd y stori drist…. na! Daeth dynion tân y ddinas i’w cynorthwyo. Plymiodd un ohonyn nhw i chwilio amdani hi (mewn gwisgo plymio, ffiw!) ac wedi hanner awr fe ddaeth hyd iddi ymysg cymeradwyaeth fawr y dyrfa a oedd yn ymgasglu yno.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwedd yr amser arbed golau dydd

Cafodd y cwsmeriaid groeso anarferol gan staff Smart Style yn y dref ddoe. Roedd gan y staff golur lliwgar creadigol, masg neu het. (Dwedodd fy merch ei bod hi’n cymryd 45 munud i wneud y colur.) Roedd y cwsmeriaid wrth eu boddau. Yfory dan n… Parhau i ddarllen