Archives: Emma Reese

fel y moroedd: 11 pibydd

Fel arfer bydda i’n cael trafferth llenwi rhestr ddymuniadau Eleven Pipers am anrhegion Nadolig. Eleni, fodd bynnag, mae gen i syniad gwych. Ar wahân i win gwyn a biscotti, bydda i’n gofyn am fwyd neu bethau eraill a wnaed yn Israel. Mae yna amrywiaeth o gynhyrchion ar gael ar y we. Bydda i’n medru mwynhau cynhyrchion o ansawdd uchel, cefnogi Israel a rhwystro BDS ar yr un pryd.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: celf sbwriel

Maen nhw wedi troi sbwriel yn gelf. Casglodd 77 o Ganadiad 400 llond bag o sbwriel ar lan Môr Galilea ddoe, a chreu hyn. Mae gan The Beautiful Land Initiative gynllun i godi sbwriel yn Israel er mwyn harddu’r Tir Sanctaidd. Maen nhw’n gwahodd pwy bynnag sydd gan ddiddordeb i ymuno â nhw. Os dach chi’n bwriadu mynd i Israel, cysylltwch â nhw i drefnu amser.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ymarfer darllen

Dw i newydd brynu potel thermos i fy mab sydd yn rhedeg efo’i dîm cross country bob dydd yn y tywydd poeth. Fel arfer mae cyfarwyddiadau’n cael eu hysgrifennu yn Saesneg a Sbaeneg. Mae hyn, fodd bynnag, yn dod yn Ffrangeg yn ychwanegol. Dechreuais eu darllen. Mae’n braf oherwydd bod yna Saesneg wrth ochr os oes geiriau Ffrangeg newydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: penblwydd yn 61oed

Penblwydd fy ngŵr ydy hi heddiw. Gyrrodd un o’n plant ni sydd yn Japan neges ato fo drwy Facebook. “Mwyaf dw i’n mynd ati yn y byd, mwyaf dw i’n sylweddoli pa mor hyfryd ydy fy nhad. Mae o’n amyneddgar, araf i gynhyrfu, ystyriol bob amser, ond yn gadarn a di-ildio yn gwneud y peth iawn.” Dw i’n cytuno â hi’n llwyr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: arogl cryf

Dw i a’r teulu’n dod ar draws brown recluse yn aml yn ddiweddar, yn y tŷ dw i’n meddwl. Dan ni’n glên wrth jumping spiders gan eu bod nhw’n dal pryfed drwg, ond rhaid lladd brown recluse ar unwaith. Wedi i’r mab golli un yn yr ystafell sbâr, roedd angen trin yno, ond doeddwn i ddim eisiau defnyddio cemegol cryf. Dyma fynd ar y we a ffeindio amrywiaeth o ddulliau naturiol i gael gwared arnyn nhw. Dewisais glof, pupur, olew ewcalyptws a the mintys. Gobeithio y byddan nhw’n gweithio. Mae’r ystafell yn arogli’n gryf iawn! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y foment (arall)

Mae medru dal y foment yn rhoi tipyn bach o hapusrwydd i mi am ryw reswm – y foment a ddeith coffi allan o’r twll yn fy Moka. Mae’n cymryd tipyn o amser, ac mae’n dod yn sydyn heb rybudd fel dw i wedi colli’r foment yn aml. Heddiw mesurais i ba mor hir… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: trump yn dod

Mae Mr. Trump yn dod i Norman, Oklahoma (y dref mae fy merch hynaf yn byw ynddi) prynhawn ‘ma i fynychu achlysur i godi pres, am 4:30 i fod yn fanwl. Bydd o i fod yn Houston, Texas am 1:00, ac yn Colorado Spring am 7:30 heno. Bydd o mewn cartref preifat ger y brifysgol. Bydd yna gêm pêl-droed Americanaidd yn y dref hefyd. Mae’r heddlu druan yn gweithio’n oramser ers ddoe i sicrhau’r diogelwch. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhag eich cywilydd

Hwrê! Curodd Beersheba (tîm Israel) Inter Milan o 2-0! Cyn y gêm, rwystrodd cefnogwyr y Palestiniaid ffans Beersheba rhag mynd i mewn i’r stadiwm. Ildiodd yr Eidal i ewyllys y cynhyrfwyr. Cywilydd arnyn nhw. Stopiodd yr heddlu’r ffans Bersheba rhag mynd i mewn fel na fydd cefnogwyr y Palestiniaid achosi terfysg yn hytrach na arestio’r olaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffarwelio

Roedd cinio bach mewn tŷ bwyta i ddweud ffarwel wrth ddynes oedrannus annwyl. Mae hi’n symud i Minnesota er mwyn byw efo un o’i phlant. Dw i’n ei nabod hi ers i mi symud yma dros 18 mlynedd yn ôl. Er mai hyn ydy’r peth gorau iddi, bydd yn drist peidio ei gweld hi eto (yn y byd presennol.)  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: archeb arall

Fe wnaeth y fideo yma fy ysgogi i archebu pecyn arall gan Lev HaOlam! Gwych gweld bod y cynhyrchwyr yn Israel yn dal i wrthi’n cynhyrchu cynnyrch o safon uchel er gwaethaf BDS a phob dim. Edrych ymlaen at weld beth fydd yn y pecyn nesaf. (Gobeithio y ca’ i botel o fêl o’r wlad yn llifeirio o laeth a mêl!) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: stryd newydd

Dw i’n bwy mewn cymdogaeth amgaeedig sydd gan un stryd i fynd allan a dod i mewn. Mae’n braf oherwydd nad oes llawer o draffig yma a chewch chi gerdded yn ddiogel (er nad oes amrywiaeth o olygfeydd ar gael.) Mae’r sefyllfa’n newid fodd bynnag. Mae gan … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras arall

Roedd ras cross country arall (5K) ddydd Sadwrn yn Tulsa. Fe enillodd tîm ein hysgol ni ar y cyfan. Ein hogyn gorau oedd y cyntaf. Rhedodd fy mab yn dda hefyd a thorri ei record ei hun. Na chafodd ei anafu chwaith. (Gollyngdod mawr i mi!) Ras arall ddydd Iau! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: her newydd i johan

Mae Johan o Français Authentique newydd ddechrau dysgu Eidaleg! Mae o’n siarad Saesneg ac Almaeneg yn barod. Rŵan dechreuodd her newydd. Dechreuwr llwyr ydy o ac mae o’n defnyddio’r modd mae o’n dysgu i’r bobl eraill, hynny ydy dysgu am hanner awr bob dydd y pethau sylfaenol drwy lyfrau ac awdio am fis neu ddau. Yna, bydd o’n dechrau mwydo ei hun yn yr Eidaleg drwy ddefnyddio’r amser segur. Edrych ymlaen at weld sut bydd o’n mynd ymlaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blas o israel

Aeth fy merch hynaf i ginio bach mewn tŷ bwyta Groeg yn Oklahoma City ddoe a gweld poster. Mae o’n hysbysebu cinio arbennig a gynigir ddiwedd y mis yma. Gelwir yn “flas o Israel” ac mae’n cynnwys prydau o fwyd egsotig fel shakshouka, cholent a sufganiyot. Byddai’n dda gen i ymuno â nhw! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr 20fed penblwydd

Penblwydd fy merch ifancaf ydy hi heddiw. Mae hi’n dysgu mewn prifysgol ym Missouri ers mis Ionawr eleni. Dechreuodd hi theatr (ei hoff wers) y tymor yma ynghyd â dawnsio (bale, tap.) Roedd hi’n gweithio yn y gegin yn ystod y tymor cyntaf er mwyn talu am y ffi, ond cafodd hi “ddyrchafiad,” ac mae hi’n  cael gweithio yn y theatr bellach. Gobeithio y ceith ddiwrnod bendithiol heddiw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y 27ain penblwydd

Penblwydd fy mab hynaf ydy hi heddiw. Dyn ifanc hynod o glên a doniol ydy o. Wedi gweithio fel peiriannydd i gwmni o Texas am sawl blwyddyn, mae o’n priodi’n hapus ac yn dad i fabi bach dau fis oed (sydd yn edrych yn union fel ei dad) bellach. Falch iawn o ddarllen neges hardd gan ei wraig a oedd yn ddiolchgar dros ben wrtho fo. Dwedodd o fydden nhw’n cael parti bach heno, a newid cewyn neu ddau, siŵr iawn! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y 23ain penblwydd

Penblwydd fy nhrydedd ferch ydy hi heddiw a hithau oddi cartref. Roedd nifer o ddymuniadau gorau iddi ar Facebook gan gynnwys neges Gymraeg gan ei chyn athrawes o Brifysgol Abertawe. Mae fy merch newydd ddechrau gweithio fel tiwtor Saesneg yn Japan. Dw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: popcicle

Roedd gen i fananas rhy aeddfed. Gwelais i rysáit gwych ar You Tube, a dyma baratoi popsicle ar yr unwaith. Dim ond bananas, siocled, olew coco a ffyn popsicle sydd angen. (Wnes i ddim defnyddio toppings.) Maen nhw’n flasus iawn ac yn faethlon wrth gwrs.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae jane yn ôl

Mae Jane newydd ddod yn ôl i Jerwsalem! Wedi cael tair wythnos i orffwys yn Sweden, mae hi’n ôl i’w thref fabwysiedig. Cafodd hi groeso cynnes annisgwyl gan Iddewes ifanc sydd yn ddiolchgar i Jane am ei chefnogaeth i Israel. Gobeithio bod hi wedi cael digon o orffwys i ail-ddechrau ei hymdrech i sefyll efo’r wlad mae hi’n ei charu cymaint. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras cross country

Cynhaliwyd ras cross country ddoe. Ras gyntaf y tymor oedd hi, ac yr unig ras gartref. Rhedodd cannoedd o ddisgyblion gan gynnwys fy mab ifancaf o ysgolion uwchradd yn yr ardaloedd . Mae gan fy mab broblem ar ei grimog yn ddiweddar ond rhedod… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerdded yn y glaw

Roedd hi’n bygwth glaw pan adawais y tŷ mewn hanner tywyllwch i gerdded y bore ‘ma. Dim ots. Roeddwn i eisiau gwneud fy ymarfer corff boreol. Aeth heb ymbarél. Daeth y glaw pan gyrhaeddais y goedwig. Roedd yn bwrw braidd yn drwm am sbel efo mellt neu ddau i atalnodi’r awyr. Dim ots. Roeddwn i’n dal i gerdded yn teimlo’n hynod o braf yn y glaw ffres. Roedd y glaswellt brown yn edrych yn ddiolchgar. Rhaid bod yr anifeiliaid gwyllt yn ddiolchgar hefyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwylliant arall

Cafodd fy merch ei thaflu i mewn i’r bywyd yn Japan ar yr unwaith. Bwytaodd hi anpan a melon pan yn lle croissant i frecwast.Wedi cerdded yn y parc cyfagos, aeth hi a’i chwaer i siopa, ac wedyn i’r llety dros dro cyn iddi ffeindio lle mwy parhaol. Gŵr a gwraig clên sydd yn cynnig eu hystafell sbâr iddi hi. Dwedodd hi ei bod hi wedi mwydo yn y bath neithiwr er gwaetha’r gwres. Mae nifer o bobl Japan yn mwydo yn y bath cynnes drwy’r flwyddyn hyd yn oed yn ystod yr haf poeth. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn japan

Cyrhaeddodd fy merch yn Japan yn ddiogel oriau’n ôl. Mae hi’n aros efo’i chwaer am y noson, a symud i lety ger ei gweithle yfory. Clywais ei bod hi wedi blino’n lân ond yn teimlo’n llawer gwell ar ôl bwyta powlen o gawl past ffa soia. Bydd hi’n gweithio fel tiwtor Saesneg am 11 mis. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: nicolas bach a’i ffrindiau

Ces i lyfr yn Ffrangeg yn anrheg gan fy merch. Cyfres boblogaidd i blant (ac i ddysgwyr) ydy o. Mae’n hynod o ddoniol! Er bod yna nifer o ymadroddion llafar anghyfarwydd, mae’r storiâu mor ddoniol fel dw i’n mwynhau ei ddarllen, a dysgu Ffrangeg ar yr un pryd wrth gwrs. Le petit Nicolas et les copains ydy teitl y llyfr hwn. Ffeindiais awdio ar gyfer y llyfr a ddarllenwyd gan hogyn wyth oed. Mae o’n anhygoel o dda!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: parti bach

Mis penblwydd i fy nheulu ydy mis Medi oherwydd bod gan dri o fy mhlant benblwyddi yn y mis hwnnw (heb sôn am benblwyddi fy ngŵr a’i fam.) Roeddwn i’n arfer brysur iawn paratoi cacennau iddyn nhw. Wrth i’r plant dyfu a gadael cartref, mae’n mynd yn anodd ymgasglu, ac eleni am y tro cyntaf, byddwn ni ddim yn dathlu’r tri phenblwydd efo’n gilydd. Fe wnes i grasu cacen i fy merch ddoe fodd bynnag, fel caen ni ddathlu ei phenblwydd yn gynnar cyn iddi adael am Japan. “Parti” bach bach oedd o, ond roedd y gacen siocled heb glwtyn yn hynod o flasus yn annisgwyl. Quinoa wedi’i goginio oedd y prif gynhwysyn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanes gwin

Anrheg hyfryd yng nghês fy merch oedd gwin gwyn lleol. Anrheg gan y teulu roedd hi’n aros efo nhw ydy o a dweud y gwir. Mae’n flasus dros ben. Dydy fy merch ddim yn yfed llawer fel arfer ond roedd hi’n mwynhau ychydig o win i fynd efo swper bron bob nos yn Ffrainc. Dwedodd fod y teulu’n gorffen potel ar bob pryd o fwyd; mae hi’n credu taflir y gweddill os oes unrhyw win ar ôl (fel taflir te oer yn y DU!) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dadbacio

Mae fy merch adref, ond am ddeuddydd. Wrth iddi dynnu allan pentwr o anrhegion o’i chês, adroddodd hi ran (fach) o hanes ei hantur yn Ffrainc a’r Eidal. Gobeithio y bydd ganddi ddigon o amser i orffen ei hadroddiad cyn gadael am Japan fore dydd Sadwrn. Yr anrhegion diddorol (a rhad ac am ddim) ydy’r pethau bach amrywiol a gasglodd hi wrth iddi weld la Tour de France. Taflwyd oddi ar geir y noddwyr at y bobl wrth ochr y ffyrdd hetiau, bagiau, fferins, papurau newydd, hyd yn oed cysgodlen ceir plygadwy a mwy. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adref heno

Mae fy merch yn dod adref heddiw. Mae hi yn yr awyren sydd yn nesáu at Chicago i fod yn fanwl. Treuliodd hi ddau fis yn Ffrainc wrth deithio yn yr Eidal efo’i chwaer. Clywais si ei bod hi wedi troi’n hollol Ffrengig. Dim ond deuddydd mae ganddi hi gartref fodd bynnag cyn cychwyn eto, i Japan. Bydd hi yno am ddeg mis. Galwodd fy merch hynaf ei chwaer yn deithiwr byd eang. Mae ei hystafell yn barod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mawr yw’r arglwydd

Fy ffefryn arall ydy’r gân hon – Mawr yw’r Arglwydd gan Sarah Liberman. Mae ganddi lais hysgi, dwfn a nerthol; mae hi’n canmol yr Arglwydd yn y gân efo’i holl galon ac egni. Mae’r alaw’n hynod o bleserus hefyd. Dw i wrthi’n dysgu’r geiriau ar hyn o bryd. Braf bod yr Hebraeg ynghyd â’r trawslythreniad a’r cyfieithiad ar gael ar y sgrin! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwedd y gemau

Mae’n dda gen i fod y gemau Olympaidd wedi gorffen yn ddiogel heb derfysgaeth. Gobeithio nad oedd neb wedi cael ei heintio gan y firysau ofnadwy yn yr ardal ac yn y garthffosiaeth. Daeth y tîm gymnasteg rythmig o Israel agos at ennill medal efydd, ond gorffen ar y 6ed. Da iawn iddyn nhw, fodd bynnag. Tokyo bydd nesaf. Bydd hi’n hollol wahanol yno, o lendid i ddiogelwch a safon popeth. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lloches yw ein harglwydd

Dw i wrth fy modd efo’r gân honAdonai Machaseinu (Lloches yw ein Harglwydd) gan Gynghrair Iddewig Meseianaidd o Israel. Mae ganddi alaw hollol unigryw a gwahanol iawn i rai dw i’n eu cyfarwydd yn America. Mae’r geiriau’n syml ac eto nerthol. Dw i wrthi’n eu dysgu ers dyddiau, ac yn hapus medru canu efo pawb yn y fideo bellach. Dw i’n ceisio sgrifennu’r geiriau Hebraeg hefyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyfweliad jane

Cafodd Jane o Jerwsalem ei chyfweld gan gwmni teledu Iseldiraidd ddau fis yn ôl. (Dangosir y cyfweliad ym mis Hydref.) Mae’n wych clywed hi’n siarad yn anhygoel o glir a dewr heb ofn er bod hi’n wynebu peryglon beunyddiol o ganlyniad iddi gefnogi Israel yn gyhoeddus. Mae hi’n dal yn Sweden i orffwys cyn iddi ddychwelyd i’w gwlad fabwysiedig. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lliwiau

Gogoneddus oedd y gair a ddaeth ata i wrth i mi gerdded y bore ‘ma. Pinc, llwyd tywyll a glas ysgafn oedd lliwiau’r awyr yn y dwyrain. Ar ôl dod allan o’r goedwig, edrychais i fyny. Roedd gan yr awyr liwiau gwahanol. Newidiodd popeth mewn amser byr. Torrodd y wawr yn aur llachar, melyn, gwyn, glas. Yr arlunydd gorau ydy Duw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: niwl

Camais allan o’r tŷ’r bore ‘ma i fynd am dro, a sylwi niwl yn hongian ben y coed. Wrth gerdded tuag at y goedwig, dyfnhaodd y niwl, a phan droais i gerdded yn ôl, ces i fy rhyfeddu – roedd y gymdogaeth yn boddi yn y niwl trwchus; methais weld diwedd y stryd. Roedd yr haul yn araf godi, a cherddais wrth anadlu’r niwl oeraidd yn ddwfn. Roedd yr ardal gyffredin yn edrych yn ddieithr a hudol – rhagflas y Ddaear Newydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr ail fedal

Yr ail fedal i Israel! Ori Sasson, jiwdoka sydd ennill yr efydd. Cafodd ei drin yn ofnadwy o anghwrtais gan ei wrthwynebydd o’r Aifft yn y rownd arall – pan estynnodd Sasson ei law at y llall ar ôl y gêm, gwrthododd y dyn o’r Aifft ysgwyd llaw a cherdded i ffwrdd. Ymddygiad annerbyniol mewn chwaraeon yn enwedig yn Jiwdo lle mae cwrtais yn hynod o bwysig. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bore

Mae’r wawr yn oedi un funud bob dydd. Pan es i allan i gychwyn cerdded, roedd hi’n hanner tywyll. Gwelais y foment pan ddiffoddodd golau’r stryd. Doedd neb yn y gymdogaeth. Cyrhaeddais y goedwig. Roeddwn i’n bwriadu mynd yn bell, ond wedi gweld ewig yn y cysgod, troais yn ôl i beidio ei dychryn hi. Erbyn i mi ddod yn ôl ger fy nhŷ, roedd yn fore llawn.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mango

Hyd yn oed ar ei gwyliau, mae Jane wrthi’n postio i gefnogi Israel. Roedd hi’n hapus dros ben gweld mango a fewnforiwyd o Israel yn yr archfarchnad, ac yn diolch Sweden am hynny yn y fideo. Gobeithio bod hi’n cael amser braf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bywyd hamddenol

Mae fy nwy ferch yn mwynhau wythnos hamddenol mewn tref fach yn ne Ffrainc. Maen nhw’n aros yn nhŷ’r teulu homestay tra’r olaf ar eu gwyliau. Aethon nhw i’r archfarchnad, y farchnad agored, y Bible study, yn byw bywyd cyffredin fel y bobl leol. Dwedodd fy ail ferch fod ei chwaer yn medru cyfathrebu yn Ffrangeg yn rhwydd! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: medal efydd

Llongyfarchiadau mawr i Yarden Gerbi o Israel! Enillodd hi fedal efydd yn y gystadleuaeth Judo (dan 63 kg) yn y gemau olympaidd. Y fedal gyntaf i Israel ers 2008. Curodd hi ferch o’r wlad a greodd y grefft ymladd hwn, sef Japan. Cafodd alwad ffôn gan yr Arlywydd, a neges Twiter gan y Prif Weinidog a alwodd hi’n arwr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hwyl am y tro

Mae Jane o Jerwsalem newydd adael Israel i gael hoe fach am dair wythnos efo ffrindiau yn Sweden. Mae hi’n gweithio’n ddygn heb gyflog ers chwe blynedd er mwyn dangos i’r byd beth sydd mynd ymlaen yno. Er bod yn gas ganddi adael y wlad mae hi’n ei charu cymaint, roedd baich drwm beunyddiol heb seibiant yn ormod iddi. Roedd rhaid iddi adael am sbel i leddfu ei nerfau. Gobeithio y bydd hi’n cael ymlacio’n llwyr a dod yn ôl yn holl iach. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llety moethus

Wedi treulio wythnos brysur a hapus yn yr Eidal, mae fy merched ar eu ffordd i Ffrainc am fwy o wyliau. Gan fod eu fflat yn agos iawn at gromen Brunelleschi, “roedd yn hawdd dod adref bob dydd – dim ond anelu at y gromen a oedd angen,” medden nhw.&nbsp… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: armadilo

Gwelais armadilo byw yn gymharol agos am y tro cyntaf erioed. (Dw i’n eu gweld nhw’n farw wrth ochr y ffyrdd yn aml.) Roedd o wrthi’n chwilio am fwyd ar y cae pan oeddwn i’n cerdded yn y bore. Doedd o ddim yn fy sylwi. (Mae ganddyn nhw olwg wael.) Crea… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i’r ben

Aethon nhw i’r ben! Hynny ydy bod fy nwy ferch a’u ffrind wedi dringo i ben cromen Brunelleschi yn Firenze. Roedden nhw ar y pumed yng nghiw cyntaf y diwrnod. Roedd yn syniad da iddyn nhw gychwyn yn gynnar gan fod yna dagfeydd ofnadwy erbyn iddyn nhw ddod i lawr. Dwedodd un o fy merched nad oedd y dringo’n rhy flinedig. (Ifanc a ffit mae hi!) Mae’n rhyfeddol eu gweld nhw lle roeddwn i wedi bod dwy flynedd yn ôl. (Roedd rhaid i mi ymarfer dringo grisiau cyn mynd!) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bara wedi’i losgi

Methais yn llwyr! Ceisiais wneud bara ŷd yn y cwcer reis. Clywais arogl mwg a dyma agor y caead. Roedd y dorth yn sownd i’r bowlen. Torrais i hi (y rhan bwytadwy) a mwydo’r gweddill mewn dŵr. Roedd yn amhosibl cael gwared ar y darnau du a’r arogl mwg. Rhaid taflu’r cwcer i fwrdd. Dw i ddim yn barod i brynu un newydd eto fodd bynnag. Bydda i’n paratoi reis mewn sosban am y tro. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siena

Mae fy ddwy ferch wrthi’n mynd o gwmpas yn yr Eidal efo’i gilydd. Aethon nhw i Siena ddoe. Gan fod fy merch hŷn wedi bod yno o’r blaen, y hi oedd y tywysydd teithio. Roedden nhw’n cael cymaint o hwyl fel collon nhw fws i fynd i San Gimignano, ac roedd rhaid aros yn Siena nes iddyn nhw ddod yn ôl i’w fflat yn Firenze. Mae fy merch iau ynghyd â’i ffrind o Loegr yn ymweld â Pisa heddiw tra bod ei chwaer hŷn yn treulio’r diwrnod yn Lucca lle dw i wedi aros am wythnos yn mynychu cwrs Eidaleg ddwy flynedd yn ôl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cip ar y nyth wag

Mae fy mab ifancaf yn mynychu gwersyll cross country ers dydd Sul. Dim ond y gŵr a fi sydd gartref nes iddo ddod yn ôl ddydd Iau. Mae’r tŷ’n wag iawn. Dw i bron â chlywed atsain! Penderfynais goginio swper bob yn ail ddiwrnod, a bwyta’r un bwyd am ddeuddydd yn hytrach na choginio llai o faint bob dydd. Gwych! Mae’r gŵr yn fodlon hefyd yn dweud bod y bwyd yn blasu’n well y diwrnod wedyn. Bydd y mab yn gadael cartref am brifysgol flwyddyn nesaf beth bynnag. Ymarfer byw mewn nyth wag ydy hyn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cynllun

Mae un o fy merched yn Ffrainc ers wythnosau, ac mae un arall yn yr Eidal ers wythnos. Heddiw maen nhw’n teithio tuag at ei gilydd, un ar yr awyren, y llall ar y trên. Firenze ydy eu cyrchfan. Byddan nhw’n treulio wythnos yno ynghyd â ffrind o Loegr. Rhenton nhw fflat mewn tafliad carreg i’r eglwys gadeiriol. Gobeithio y clywa’ i hanes diddorol ganddyn nhw (efo lluniau gobeithio.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cawr dewr

Dw i’n gwirioni ar y fideo doniol hwn! Mae o’n disgrifio agwedd yr Ewropeaid (a llawer o bobl eraill dros y byd) tuag at Israel i’r dim. Truan o’r cawr dewr! Mae o’n cael ei gyhuddo yn lle cefnogaeth a diolch gan yr union bobl mae o’n ceisio eu hamddif… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: crochenydd

Dyma Batya, crochenydd a nyrs yn Itamar yng ngogledd Samaria, Israel. Yn wreiddiol o America, mae hi a’i theulu yn byw yn y dref fach honno efo’r mil eraill. Mae hi’n cael ysbrydoliaeth gan yr amgylchoedd wrth greu ei chrochenwaith hardd. Er bod yr Idd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: le marche

Postiodd fy merch y llun yma o Loreto. Mae hi’n dal i fwynhau ymweld â Marche efo ei ffrindiau lleol. Symudodd hi i dŷ ffrind sydd yn hoff iawn o foch cwta yn Ancona. Maen nhw’n cael amser braf chwarae efo’i hanifeiliaid anwes. Cafodd hi ginio efo ffrind arall a’i rhieni sydd ddim yn siarad Saesneg. Dwedodd hi ei bod hi’n braf “gorfod” siarad Eidaleg efo nhw. (Dydy hi ddim yn medru ei siarad hi’n dda.) Braf wir, roeddwn i’n bob amser mynnu siarad Eidaleg efo’r Eidalwyr sydd yn medru Saesneg pan oeddwn i yno. Parhau i ddarllen