Archives: Emma Reese

fel y moroedd: galwad ffôn

Dydy beirniadaeth y rhyddfrydwyr ddim yn poeni Donald Trump; mae o’n bwrw ymlaen ar ei egwyddor. Galwodd Prif Weinidog Taiwan Mr. Trump ddoe i’w longyfarch ar ei fuddugoliaeth. Atebodd. A dyma iddo greu hanes – siaradodd Arlywydd America a Phrif Weinidog Taiwan am y tro cyntaf ers 1979 pan drodd America gysylltiad â Taiwan er mwyn plesio Tsieina. Mae Tsieina’n gandryll. Dydy Mr. Trump ddim yn poeni. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: brodio

Mae gen i farclod glas tywyll syml. Ces i syniad i frodio arni hi, a dyma brynu edau brodwaith gwyn, a dechrau gweithio. Y canlyniad – Seren Dafydd ynghyd â gair Hebraeg dani hi sydd yn dweud hatikvah – y gobaith. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dal ati

Dyma’r tri rhifyn diweddarach o Decision gan Gymdeithas Billy Graham. Fel gwelwch chi, maen nhw i gyd am yr etholiad arlywyddol diwethaf. Wrth eu pori nhw, fedra i ddim peidio â chofio pa mor galed roeddwn ni a’r Cristnogion eraill yn America a gwledydd eraill wedi gweddïo dros yr etholiad hwnnw. A dweud y gwir, dw i erioed wedi gweddïo o galon dros etholiad o’r blaen. Drwy drugaredd atebodd Duw ein gweddi a rhoi i ni Donald Trump yn Arlywydd America yn hytrach na Hillary Clinton. Dydy’r frwydr ddim wedi drosodd fodd bynnag fel gwelir y cynnwrf dros America. Dylen ni ddal ati. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: symud i canada

Addawodd dwsinau o bobl amlwg cyn yr etholiad i adael America os byddai Mr. Trump ennill, a symud i Canada. Roeddwn i’n ceisio ffeindio pwy gadwodd yr addewid ond heb lwyddo. Trueni. Ond pe baen nhw wedi cadw at eu gair, bydden nhw’n ofnadwy o draffert… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bds

Gwelodd myfyriwr Rydychen sticer BDS ar liniadur Apple, a gadael nodyn sydyn: 

“Efallai fod ti eisiau gwybod bod flash-storage yn y cyfrifiadur hwn wedi cael ei wneud gan Anobit, cwmni technoleg Israel. Os nad wyt ti eisiau’r cyfrifiadur mwyach, gad fo ar y ddesg tu ôl i ti.”

Mae’n hynod o anodd byw yn y byd modern hwnnw os dach chi eisiau boicotio Israel yn llythrennol. Diolch i Hananya am y llun diddorol hwn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: melltith a bendith

Mae’r tanau gwyllt yn Israel dan reolaeth erbyn hyn, diolch i’r dynion tân, milwyr IDF ynghyd â nifer o wledydd a ddanfonodd cymorth. Cafodd fwy nag 30 eu harestio bellach am gynnau tân yn fwriadol! 

Bendithiaf y rhai sy’n dy fendithio, a melltithiaf y rhai sy’n dy felltithio, ebe Arglwydd y Lluoedd. Peth dychrynllyd yw syrthio i ddwylo’r Duw byw.

Dyma fodd i fendithio dioddefwyr y derfysgaeth yn Israel:

https://donate.unitedwithisrael.org/donate/e5?a=et_1127

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cinio’r ŵyl

Dim ond hanner o fy mhlant a oedd wrth fwrdd cinio gŵyl Ddiolchgarwch eleni; mae fy nwy ferch yn Japan; dathlodd fy mab hynaf yr ŵyl efo teulu ei wraig. Choginiais erioed dwrci mor fach (10 pwys.) Cawson ni ginio braf beth bynnag. Es i am dro’n gynnar eto’r bore ‘ma mewn niwl oer wrth weddïo dros ein harlywydd ni newydd a oedd yn gweithio ddydd yr ŵyl hyd yn oed. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tanau gwyllt

Mae Israel ar dân! A chafodd hanner o bron i 20 o achosion yn ddiweddar eu cynnau’n fwriadol; cafodd rhyw ddwsin eu harestio. Mae’r diffoddwyr tân wrthi’n galed ers dyddiau efo cymorth gwledydd eraill – America, yr Aifft, yr Iorddonen, Rwsia, Twrci, Gwlad Groeg, Croatia, Ffrainc. Bendith arnyn nhw, a gobeithio bydd yna fwy i ddod. Mae’n anghredadwy o erchyll bod rhai Arabaidd yn dathlu wrth ddosbarthu negeseuon efo #israelisburning!!! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl ddiolchgarwch

Mae yna gynifer o bethau fy mod i’n ddiolchgar amdanyn nhw, yn enwedig eleni – cyfle i fynd am dro bob bore cynnar; genedigaeth fy ŵyr cyntaf; y chwech o blant sydd yn rhodio’n ffyddlon wrth Dduw, Iesu Grist a roddodd ei hun yn aberth berffaith i faddau i’n pechod ni; y gobaith tragwyddol drwy ei addewid o’i ail ddyfodiad; ei drugaredd ar America ar yr 8fed o fis Tachwedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y llysgennad newydd i gn

Mae Mr. Trump a’i staff wrthi’n trefnu’r llywodraeth newydd. Penodwyd sawl swydd, a dyma hi, llysgennad i Genhedloedd Unedig, sef Nikki Haley. Llywodraethwr South Carolina ydy hi; llywodraethwraig gyntaf yn y dalaith honno ac yn ferch i rieni o India. … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adref ers mis mai

Mae fy merch ifancaf adref am y tro cyntaf ers mis Mai. Roedd hi’n astudio a gweithio’n galed yn y brifysgol, ac o’r diwedd mae hi ar wyliau am wythnos. Mae ei brawd wrth ei fodd yn cael ei chwmni. Aethon nhw i gerdded yn y goedwig efo’i gilydd am oria… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hananya

Dyn ifanc Iddewig yn Israel sydd yn credu yn Iesu ydy Hananya Naftali. Tra ei fod o’n gweithio fel medic Lluoedd Amddiffyn, mae o’n gwneud fideo er mwyn dangos i’r byd beth sydd yn wir a beth sydd ddim ynglŷn ag Israel. Yn ddiweddar cafodd neges gan Fwslim yn yr Aifft yn ddiolch iddo fo. Roedd yr olaf yn bwriadu mynd i Israel i ladd Iddewon, ond daeth o hyd i’r fideo gan Hananya, a rhoi gorau i’r cynllun. Pob bendith i Hananya. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: prif weinidog japan

Mae Mr. Abe, prif weinidog Japan newydd gyfarfod ein harlywydd newydd yn Trump Tower yn Efrog Newydd. Dwedodd Mr. Abe fyddai fo’n disgwyl perthynas cadarn rhwng y ddwy wlad. Mae gan bobl Japan ofn Mr. Trump a dweud y gwir oherwydd bod nhw’n credu cyfry… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: arwydd

Yn lle cyntaf, mae’n hollol greulon gorfodi hogan fach dair oed i ddal yr arwydd hwn er mwyn hysbysebu eu barn; mae’r arwydd yn dweud bydd yr hogan eisiau bod yn derfysgwraig yn y dyfodol. Yn ail, does dim angen chwalu’r wal. Dwedodd Mr. Trump fyddai’n codi giât lydan hardd ynghyd â’r wal er mwyn i bobl Mecsico ddod i mewn yng nghyfreithlon. Dylen nhw a phawb sydd eisiau mudo i America ddod i mewn yng nghyfreithlon fel cannoedd o filoedd o bobl eraill wedi gwneud. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: supermoon

Gwelais innau Supermoon ddwy noson yn ôl yma yn Oklahoma. Roedd yn anhygoel o lachar; lliw melynwy oedd hi. Mwyaf llachar ers 1948, medden nhw. Diddorol iawn. Beth ddigwyddodd ym 1948? Enillodd yr Israeliaid y Rhyfel Annibyniaeth, a daethon nhw’n wladwriaeth unwaith eto ar yr un tir ar ôl dwy fil o flynyddoedd. Eleni yn 2016, enillodd pobl America’r Ail Chwyldro America. Pob bendith.
(y llun – tynnwyd gan frawd y gŵr yn Las Vegas) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: stopiwch y terfysgwyr!

Mae pobl yn dal i brotestio yn erbyn Donald Trump mewn dinasoedd mawr, ac mewn modd ofnadwy o dreisgar. Mae nifer ohonyn nhw wedi cael eu talu i achosi cynnwrf, ac maen nhw’n cael eu cludo mewn bysiau o le i le. Mae rhai ohonyn nhw’n gwisgo hetiau a chrysau Trump er mwyn twyllo’r cyhoedd hyd yn oed. Dylai’r arlywydd Obama fod wedi gweithredu’n gadarn i’w hatal erbyn hyn, ond wnaeth o ddim byd. Rŵan collodd hogan fach bedair oed ei thad oherwydd bod yr ambiwlans a oedd yn ei gludo’n cael ei rwystro gan y terfysgwyr ar y ffordd; cyrhaeddodd yr ambiwlans yr ysbyty’n rhy hwyr. Dylai’r arlywydd Obama eu hatal nhw ar unwaith cyn i’r sefyllfa fynd o ddrwg i waeth. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tonnau o obaith

Mae buddugoliaeth Donald Trump a phobl America wedi anfon tonnau o obaith i bobl (ac ofn i’r lleill) yn Ewrop. Doeddwn i ddim yn gwybod yn iawn bod yna bleidiau gwleidyddol sydd gan bolisïau tebyg i ni – yn y DU, Ffrainc, yr Almaen, yr Iseldiroedd, Hwngari a Groeg. Mae gan Geert Wilders o’r Iseldiroedd hashtag “makenetherlandgreatagain” hyd yn oed. Dw i’n awyddus i glywed canlyniadau’r etholiadau yn y gwledydd hynny.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: am y tro cyntaf

Am y tro cyntaf ers cenedlaethau, mae gan America arlywydd sydd ddim yn atebol i grwpiau â buddiant arbennig; dim ond i bobl America mae o’n atebol. Mae ganddo ddawn i ysgogi ac arwain yr eraill. Ar ben hynny mae o’n amgylchu ei hun efo cynghorwyr doeth. Dydy’r frwydr, fodd bynnag ddim wedi drosodd eto. Rhaid pobl America dal yn wyliadwrus, a chefnogi’r arlywydd newydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod veterans

Es i efo’r mab i weld gorymdaith Diwrnod Veterans yng nghanol y dref. Taflon ni ynghyd â nifer o’r trigolion eraill ein diolch at y veterans, yr heddlu, y dynion tân a mwy dan yr haul llachar. Roedd awyrgylch siriol. (Cawn ni bennaeth sydd yn gwerthfawrogi’r milwyr a’r heddlu o’r diwedd.)

Diolch yn fawr i’r veterans. Dan ni’n rhydd oherwydd y dewrion. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: plant wedi’u difetha

Cafodd Donald Trump ei ethol yn Arlywydd America drwy etholiad. Enillodd o er gwaethaf twyll gan y Democratiaid. Ac eto mae cefnogwyr Hillary yn protestio ym mhob man yn ei erbyn mewn modd treisgar. Pe bai Hillary wedi cael ei hethol, fyddai cefnogwyr Donald Trump byth wedi achosi cynnwrf treisgar felly. Mae hyn yn dangos pa fath o’r bobl sydd yn cefnogi Hillary. Maen nhw’n debyg i blant wedi’u difetha. Byddan nhw’n achosi cynnwrf os na chân nhw beth maen nhw eu heisiau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: trugaredd

Enillodd pobl America. Yn ei drugaredd rhoddodd Duw’r cyfle olaf i ni er mawr ydy’n pechod ni. Roedd cymaint o bobl yn gweddio drwy’r wlad, a thrwy’r byd yn ymbil arno fo. Efo’r arweinydd sydd ddim yn ofni gwneud y pethau cywir, awn ni ymlaen efo’n gil… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr amser

Gwelwch y torfeydd angerddol sydd yn ymgasglu i glywed Donald Trump lle bynnag mae o’n mynd – miloedd, deg mil neu dau tra bod yna cant neu ddau o bobl (gan gynnwys y rhai sydd yn cael eu talu i ddod) yn dod at ralïau Hillary. Deffrodd Donald Trump America. Mae’r bobl wedi sylweddoli bod nhw ar drothwy; rhaid lleisiau eu barn rŵan yn erbyn y Llywodraeth lygredig, neu bydd America’n chwalu. Mae’r lleiafrifoedd ethnig wedi sylweddoli bod y Democratiaid yn eu defnyddio fel pyped i elwa eu hunan. Mae’r “Cristnogion” difater wedi sylweddoli dylen nhw siapio hi a bwrw pleidlais. Mae’r amser wedi dod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: giât

Annwyl Aled Huw, Gohebydd BBC Cymru,

Mae Donald Trump eisiau codi wal ar y ffiniau er mwyn atal terfysgwyr, marchnatwyr cyffuriau a ffeloniaid difrifol eraill ymysg y mewnfudwyr anghyfreithlon. Nid diwedd ei gynllun ydy hyn. Bydd o hefyd yn codi giât lydan hardd mae mewnfudwyr yn cael dod i mewn drwyddi hi. Mae America’n dal i groesawu pobl o bob cwr o’r byd, ond mae yna amod – dylen nhw ddod i mewn yng nghyfreithlon.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pob americanwr gwladgarol

Mae’n fel nofel wleidyddol Newt Gingrich. Mae’n hollol anghredadwy’r hyn sydd yn cael eu datgelu bob dydd – nid dim ond troseddau erchyll Hillary Clinton, ond llygredd helaeth Llywodraeth America sydd yn amddiffyn Clinton. Mae’n wallgof bod y bradwr ma… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyflawni dau beth

Mae fy merch yn Japan yn byw efo cwpl canol oed sydd yn glên iawn wrthi hi. Roeddwn i eisiau anfon anrheg fach i ddiolch iddyn nhw. Dyma archebu pecyn o Lev Haolam. Gobeithio y bydd y cynnyrch hyfryd o Israel yn eu plesio. Gofynnais i fy merch esbonio amcan y cwmni iddyn nhw. Dw i’n cael eu cefnogi a diolch i’r cwpl ar yr un pryd felly. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hen wyddoniadur

Mae gen i hen set o wyddoniadur i blant (argraffwyd 1969.) Dw i’n ei ddarllen o bryd i’w gilydd pan nad oes gen i lyfrau da. Fel gallwch chi ddychmygu bod yn ddoniol gweld y dechnoleg “fodern” a phethau felly. Roeddwn i’n darllen am Israel, a dyma ffei… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: draenio’r gors

Yr hyn nad ydy’r prif gyfryngau (cenedlaethol a rhyngwladol) yn ei ohebu ydy pa mor boblogaidd ydy Donald Trump ymysg y bobl gyffredin. Mae o’n teithio o gwmpas America ers misoedd yn siarad dwywaith neu dair bob dydd. Mae dros DEG MIL o bobl yn ymgasglu bob tro i wrando arno fo a’i ganmol yn angerddol lle bynnag mae o’n mynd. Pam? Oherwydd bod ganddo bolisiau anhygoel o wych ar gyfer pobol America. Mae’r Democratiaid, elitaidd y Gweriniaethwyr, y prif gyfryngau, a’u ffrindiau wedi hen fynd dros lestri. Mae’n amser i “ddraenio’r gors” i ennill yn ôl yr America dros y bobl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peth anghredadwy

Mae’n hollol anghredadwy bod troseddwr yn cael bod yn ymgeisydd mewn etholiad arlywyddol. Pe bai’r ymgeisydd yn weriniaethwr, ceith hi ei chicio allan o’r ras ar unwaith os oes ond arogl trosedd. Mae rhai pobl yn ffyrnig dros beth ddwedodd Donald Trump 11 mlynedd yn ôl tra bod nhw’n anwybyddu troseddau difrifol a chelwyddau erchyll Hilary Clinton. Mae tystiolaeth ei throseddau yn dal i ddod allan beunyddiol, diolch i Wikileaks. Mae yna Gyfiawnder yn y byd. “Beth bynnag y mae dyn yn ei hau, hynny hefyd y bydd yn ei fedi.” Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cefnogaeth ddoeth

Datganodd Jane o Jerwsalem ei chefnogaeth i Donald Trump. Doedd hi ddim eisiau mynegi ei barn ar y pwnc yn gyhoeddus o’r blaen, ond wedi gweld mai Trump ydy ffrind go iawn i Israel, ac nid y ddynes honno, dwedodd yn glir ar y dudalen Facebook. Da iawn … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: trodd yn ddaioni

“Yr oeddech chwi yn bwriadu drwg yn f’erbyn; ond trodd Duw’r bwriad yn ddaioni, er mwyn gwneud yr hyn a welir heddiw…”Fe wnaeth penderfyniad UNESCO erchyll amlygu pwy sydd yn ddrwg a phwy sydd yn dda. Cynhaliwyd rali yn Jerwsalem ddoe i ddangos undod… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: 40 y cant

Mae’n anodd credu bod bron i 40% o daleithiau America ddim yn gofyn am unrhyw ffurf adnabod er mwyn pleidleisio. (Gweler y lliw llwyd ar y map.) Mae ganddyn nhw resymau hurt am hynny, ond fel canlyniad mae gymaint o dwyllo mewn etholiadau; datgelodd Wiki Leaks yn ddiweddar dystiolaeth bod y Democratiaid yn twyllo yn yr etholiadau dros 50 mlynedd. Rŵan, fodd bynnag, mae’r bobl yn ymwybodol.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: e-bost ffug

Ches i erioed fy nhwyllo gan e-byst ffug…. nes heddiw. Dwedodd e-bost gan “iTune” fy mod i wedi lawrlwytho bechingalw am gost o £28; os nad fi a wnaeth, rhaid canslo ar yr unwaith. A dyma glicio’r linc (!!) ond i You Tube a ges i fy nghludo. Pan geisiais i gael gwybodaeth ar y we, ffeindiais sawl person a gafodd yr un profiad yn derbyn yr un neges efo’r un geiriau! Yn ffodus na chafodd fy nghyfrifiadur effaith niweidiol. Rhaid i mi fod yn fwy gofalus o hyn ymlaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peth bach annwyl

Cawson ni ymwelwyr prin yn ein hiard ni ddoe, sef ddau chipmunk. Mae gwiwerod llwyd ym mhob man ond prin iawn gweld chipmunk mae hi. Fel arfer bydd o’n diflannu mewn twll cyn i mi gael ei weld o’n dda. Ddoe fodd bynnag, aeth dau i’n hiard ni ac roedd u… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: penblwydd hapus

Penblwydd Bibi ydy hi heddiw. Mae o’n gwneud yn dda iawn; mae’n anodd bod yn brif weinidog Israel. Gobeithio bydd o’n dal yn gadarn er gwaethaf y pwysau anhygoel sydd yn pwyso arno fo bob dydd. Mae gan Israel nifer mawr o ffrindiau dros y byd gan gynnw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl yn japan

Mae fy nwy ferch yn Japan wrth eu bodd yn medru gweld ei gilydd bron pob penwythnos. Roedd Gŵyl Kawagoe‘n ddiweddar, a dyma nhw’n mynd at yr orymdaith hynod o boblogaidd. Roedd môr o bobl yno i weld y nifer o mikoshi (temlau cludadwy) ofnadwy o uchel yn pasio un ar ôl y llall. Roedd hyd yn oed dawnswyr yn dawnsio (yn araf) ar ben y mikoshi. Parodd yr orymdaith nes yn hwyr efo llusernau’n goleuni’r holl demlau.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newid yr hanes

Penderfyniad UNESCO –  mae o’n gwadu’r cysylltiadau rhwng yr Iddewon â Bryn y Deml a’r Wal Gorllewinol yn Jerwsalem. Hollol hurt. Yr hyn dw i’n dal ddim yn gwybod ydy beth fydd canlyniad y resolution hwnnw. Na allan nhw byth wahardd yr Iddewon rhag dod at y Wal. Rhag eu cywilydd unwaith eto. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lev haolam

Dw i newydd dderbyn pecyn arall gan Lev HaOlam! Agorais fo mewn llawn cyffro i weld beth sydd tu mewn. Scrub wyneb, eli corff, olew pomgranad, matiau diod, bag siopa, bariau hadau sesame a gwin coch. Gwych! Gan fod y rhan fwyaf o’r pethau ar fy nghyfer i wrth reswm, (sori, teulu!) bydda i’n cadw’r gwin nes gwledd yr ŵyl Ddiolchgarwch fel gall pawb ei fwynhau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: reilffordd i’r nefoedd

Mae adran theatr Prifysgol Ozarks yn perfformio drama ddwywaith yr wythnos yn yr hydref. Drama sydd seiliedig ar hanes Roy Hopper, myfyrwr y brifysgol yn ystod yr Ail Ryfel Byd ydy honno. Aeth y gŵr a’r mab ifancaf i’w gweld ddydd Sadwrn oherwydd bod gan fy merch ran fach ynddi hi. Dwedon nhw fod y ddrama’n ardderchog. Bydd yna berfformiad arbennig ar gyfer Newt Gingrich sydd yn cefnogi’r brifysgol. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: eidalwyr yng nghymru

Des i ar draws gyfres o fideos a wnaed gan gwpl o’r Eidal sydd yn byw yn Lloegr. Maen nhw’n postio ar bynciau amrywiol gan gynnwys teithio. Un o’r llefydd aethon nhw oedd yr Eryri! Cerddon nhw i fyny i gopa’r Wyddfa a chael golygfa odidog. Mae’n rhyfed… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y ras olaf

Rhedodd fy mab ifancaf ei ras cross country olaf. Y ras olaf go iawn oedd hi gan fod y tymor wedi drosodd, ac nad oes ganddo fwriad i ymuno clwb rhedeg yn y brifysgol. Dwedodd fod o wedi cael digon o brofiadau gwych (a chaled) yn rhedeg efo’r tîm. Mae o eisiau rhedeg yn hamddenol o hyn ymlaen. Cafodd ei anafu’n aml yn ei yrfa redeg. Mae’n bryd iddo orffwys ei draed a chymalau truan, nes i’r tymor pêl-droed ddechrau! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bwrdd arbennig

Prynodd fy merch hynaf fwrdd newydd. Mae o’n hardd ac yn werth miloedd o ddoleri. Ac eto talodd hi ond am gost y pren. Gan garcharorion cafodd ei wneud yn y dosbarth crefft yng ngharchar Lexington sydd ddim yn rhy bell o’i chartref. Cynigir dosbarthiadau i ddysgu amrywiaeth o grefftau i’r carcharorion yno fel byddan nhw’n medru gweithio gyda sgiliau defnyddiol ar ôl iddyn nhw adael y carchar. Clywais eu bod nhw’n awyddus i ddysgu. Cynllun ardderchog sydd yn elwa pawb. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae’r tŷ yn llosgi i lawr

Postiodd fy ngŵr ei farn ar Facebook ynglŷn y sgandal diweddar o gwmpas Trump. Penderfynais ei gyfieithu ar gyfer fy mlog.

“Mae geiriau ffôl Mr. Trump a lefarwyd 11 mlynedd yn ôl yn ddibwys o’i gymharu â’r problemau enfawr mae America’n wynebu: erthyliad, dyled wladol, y Goruchaf Lys, y Cyfansoddiad, troseddau cynyddol, trais, casineb mewn dinasoedd America, terfysgaeth, polisi tramor wan. Mae gan Mr. Trump ddyfalbarhad, dewrder a nerth i wrthwynebu Mrs. Clinton ar y pynciau hyn. Ddylen ni ddim glanhau’n hystafelloedd ni pan fod y tŷ yn llosgi i lawr!”

Cytuno’n llwyr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yom kippur

fel y moroedd: ŵyr

Daeth fy mab hynaf efo’i wraig a’u babi newydd dros y penwythnos. Roedd dyna’r tro cyntaf i mi weld fy ŵyr cyntaf. Peth bach del ydy o! Ac mae o’n fabi da iawn hefyd. Roedd yn rhyfedd ei ddal o – mae o’n edrych yn debyg i fy mab ond dydy o ddim fy mab. Mwynheais eu hymweliad. Y Nadolig bydd y tro nesaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ymweliad

Cafodd Prifysgol Ozarks ymwelydd arbennig – Ben Carson a anerchodd y myfyrwyr, yr athrawon, y trigolion a oedd yn llenwi’r gampfa ddoe. Roedd fy merch sydd yn mynychu’r brifysgol yn hapus dros ben medru gwrando ar y geiriau doeth gan y dyn do… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanes mewn munudau

Mae’r fideo hwn yn dangos hanes Israel mewn modd ofnadwy o ddifyr a chreadigol, ac mewn munudau. Roedd rhaid i mi chwarae ac atal y fideo sawl tro i werthfawrogi’r holl fanylion clyfar. (Roeddwn i’n sylwi bod yr un actorion yn chwarae rhannau gwahanol…. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dewis

“Dw i’n caru’r Cyfansoddiad mwy na dw i’n casáu ei ffolineb a’i hunanbwysigrwydd. Bydd gynnon ni gyfle efo Trump, ond na fyddwn ni o gwbl efo Clinton. Dydy peidio â phleidleisio ddim yn ddewis, ” medd ffrind oedrannus a oedd un o’r mil Cristion a welodd Trump i ofyn nifer o gwestiynnau yn Efrog Newydd ym mis Mehefin. Wedi’r cwbl arweinydd fyddwn ni’n dewis, nid gweinidog, ac mae yna ond dau ymgeisydd; rhaid dewis un gwell ar gyfer dyfodol America. Mae hi’n annog i’r holl Gristnogion i bleidleisio, a dewis Trump.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: eog yn japan

Un o fy merched yn Japan newydd ddechrau blog yn Ffrangeg. Galwodd hithau’n eog oherwydd mai dyna’n enw olaf ni ydy o. Ces i fy nharo unwaith eto gan ei dychymig a defnydd geiriau. Mae’n anhygoel hefyd bod hi’n medru “sgrifennu” Ffrangeg (y medr dw i’n… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peli quinoa

Dyma saig newydd sef peli quinoa ar spaghetti. Rysáit Elizabetta ydy hwn. Roedd yn flasus iawn er dylwn i fod wedi defnyddio mwy o saws tomato fel gwnaeth hi. Y tro nesaf. Ddim llysieuwraig ydw i, ond dw i erioed wedi bwyta cig llawer, ac mae gen i lai o chwant cig yn ddiweddar. Dw i’n bwyta mwy o quinoa, ffa, pysgod, tofu ac yn y blaen. Dw i wrth fy modd efo quinoa yn enwedig. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cinio rosh hashanah

Coginiais cinio arbennig i ddathlu Rosh Hashanah ddoe. Wnes i ddim cwrs cyfan ond dewis dau rysáit syml – cyw iâr wedi’i fwydo mewn saws mwstard, yna wedi’i bobi yn y popty; salad cêl efo afal, cnau (roedd angen pomgranad ond doedd dim ar gael); myffins ceirch/afal (ddim rysáit ar gyfer yr ŵyl a dweud y gwir, ond roedden nhw’n dda beth bynnag.) Bydd yr ŵyl yn para nes machlud yr haul yfory. Parhau i ddarllen