Archives: Emma Reese

fel y moroedd: colled i un, elw i’r llall

Clywais y newyddion trist y bore ‘ma byddai Petr Cech yn gadael Chelsea a symud i Arsenal, ond wedi darllen ei lythyr at ei gefnogwyr, dw i a fy mab ifanc sydd yn hoff iawn o Chelsea a’r gôl-geidwad ardderchog hwnnw, yn deall pam ei fod o wedi gwneud y penderfyniad. Gobeithio bydd o’n cael cyfle i chwarae cymaint ag y myn a defnyddio ei sgil medrus yn y tîm newydd. Fe fydd yn anodd i fy mab weld y gêm nesaf rhwng y ddau dîm. Bydda i’n cefnogi Petr Cech yn bersonol a gobeithio y bydd o’n blocio pob ergyd Chelsea! Yna byddan nhw’n gweld eu colled a chamgymeriad. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: darganfyddiad

Mae technoleg newydd yn dod ata i’n araf iawn. Dechreuais ddefnyddio hen iPhone fy ngŵr fisoedd yn ôl wedi iddo brynu un newydd. Dw i’n ei ddefnyddio ond fel ffôn syml a chamera’r rhan fwyaf o’r amser heb ddeall pob defnydd y teclyn bach hwn. Felly roeddwn i wrth fy modd yn dod ar draws ar ddamwain y modd i osod ar y sgrin fach unrhyw lun oddi wrth yr albwm. Dyma ddewis un ar unwaith – un o gannoedd a dynnais yn Fenis! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: clwt o laswellt

Mae fy mab ifancaf sydd yn torri’r lawnt erbyn hyn. Wrth iddo ddechrau’r prynhawn ‘ma, gofynnais iddo adael clwt o feillion ar gongl yr iard. Ar gyfer y cwningod ydy o. Maen nhw’n dod a mynd drwy’r amser; efallai bod nhw’n gorfod symud o gwmpas o iard … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hen oen ac un newydd

Prynodd fy merch ifancaf oen bach meddal efo rhuban gwyrdd yn Iwerddon. Mae ganddi un arall a gafodd yn anrheg flynyddoedd yn ôl. Enwodd o’n Lamby-Lamb a dydy hi erioed eisiau ei daflu fo ac fe wnaeth gân a stori amdano fo sydd yn aros yn y teulu hyd yma. Rŵan mae gan Lamby-Lamb heriwr! Dw i ddim yn meddwl fod o’n rhy hapus. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diod, pysgodyn, gwenwyn

boisson, poisson, poison – maen nhw’n ofnadwy o debyg i’w gilydd yn Ffrangeg. Byddai’n hawdd i ddysgwyr eu cymysgu nhw a chreu comedi o flaen y Ffrancwyr. Dw i’n mwynhau dysgu Ffrangeg beth bynnag. Dw i ddim yn darllen llyfrau gramadeg rŵan ond gwrando ar CD, awdio ar You Tube ayyb yn ceisio trochi fy ymennydd yn Ffrangeg dealladwy, a dw i’n ceisio dweud rhywbeth efo CD Paul Noble bellach. Y cam nesaf bydd defnyddio cwrs cyntaf Johan. Edrycha’ i ymlaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: penblwydd fy merch yn japan

Penblwydd fy ail ferch ydy hi heddiw. Gan ei bod hi mor brysur yn ei gwaith, doedd ganddi amser i wneud dim arbennig ond prynu sushi a darn o gacen mewn siop a’u bwyta yn ei fflat ar ôl mynd adref am 9 o’r gloch. (Mae’r sushi‘n edrych yn flasus iawn yn annhebyg i rai sydd ar gael yma.) Cawson ni sgwrs sydyn drwy Skype y bore ‘ma. Dw i’n hapus clywed bod hi’n fodlon efo’i swydd a’r cydweithwyr heb sôn am ei fflat dwt, ac yn anad dim y ffaith ei bod hi’n cael byw a gweithio yn Japan. Bydd ei thad yn ymweld â hi mewn wythnosau a gobeithio bydda innau’n cael ei gweld hi cyn hir yn Japan. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod cyntaf

Heddiw ydy’r diwrnod cyntaf o waith i fy mab ifancaf 15 oed; dechreuodd o weithio’n rhan amser yn y siop hufen iâ lle mae fy mhlant i gyd ac eithrio fy merch hynaf yn gweithio, un ar ôl y llall dros flynyddoedd. Rhaid dweud mai’r siop a helpodd y plant i fynd i’r brifysgol, ac i’r Iwerddon yn achos fy merch ifancaf. Mae hi’n cyflogi nifer o ddisgyblion yr ysgol uwchradd leol ac weithiau mae’n edrych fel pe bai hi’n cael ei rhedeg ganddyn nhw! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sul y tadau hapus

Cafodd fy ngŵr negeseuon ar gyfer Sul y Tadau gan ein plant ni yn Japan, Iwerddon, Floria a Texas. Diolchodd un o’r merched i’w thad am ei dysgu (drwy ei esiampl) sut i fwyta’n economaidd yn ystod siwrneiau! Creodd y mab ifancaf, yr unig blentyn sydd cartref, neges unigryw. (Efallai fod o wedi cael y syniad gan fy ngwaith an-fuddigol.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llun mewn ffrâm

Cawson ni sgwrs efo fy nwy ferch yn Iwerddon drwy Skype. Wrth i ni ddefnyddio iPad fy ngŵr, roedd y merched ar y sgrin yn edrych fel llun bach mewn ffrâm. Maen nhw’n aros efo ffrindiau teuluol a chael amser anhygoel o braf. Dwedodd fy merch ifancaf y byddai hi’n byw yno pe bai’n bosib. Yn anffodus bydd hi’n gorfod dod adref ddydd Mawrth. Bydd ei chwaer ar ei hôl wedi treulio rhyw wythnos yn Lloegr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: canlyniad y gystadleuaeth

Enillais i ddim. Roeddwn i’n meddwl bod fy un i braidd yn dda, ac eto dw i’n gweld yr enillwyr wedi gwneud llawer gwell. Dw i’n sylwi rŵan mai cynnwys pobl yn y llun yn help mawr. Doeddwn i ddim eisiau ymddangos yn y llun a dweud y gwir! O wel, mae’r suspense wedi drosodd. Dw i’n hoffi’r llun a gafodd yr ail wobr. Roedd gan y dyn syniad diddorol. Argraffodd y geiriau ar y crysau-T, heb Photoshop, “Dw i’n hoffi Français Authentique!” “….Me too!” Dyma fy un i. Ofynnais i ddim cymorth fy mab! :) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: o iwerddon

Mae fy nwy ferch yn dal i gael amser hyfryd yn Iwerddon. Un diwrnod roedden nhw wrth eu boddau’n marchogaeth am bum awr. Heddiw aethon nhw i Belfast yn ymweld ag amgueddfa Titanic. Cawson nhw wahoddiad yr un pryd gan Roger ai deulu yno i aros efo nhw dros y penwythnos. Astudiodd fy ngŵr a Roger ym Mhrifysgol Indiana yr un cyfnod; mae gwraig Roger yn dod o Abertawe. Roedd fy nhrydedd ferch yn fabi fach pan oedden ni yno. Mae’n anhygoel byddan nhw’n gweld ei gilydd ar ôl cynifer o flynyddoedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fideos patricia

Des i ar draws cyfres arall o fideos Ffrangeg ar You Tube. Patricia ydy’r tiwtor sydd yn siarad  yn Ffrangeg yr unig (yn araf) am bynciau amrywiol o’r gramadeg, ynganiad, ymadroddion, diwylliant, cynghorion defnyddiol a mwy. Maen nhw’n dda iawn. Dw i wedi gweld sawl fideo a bwriadu gweld y gweddill i gyd. Roeddwn i’n sylwi bod hi’n siarad efo’i dannedd ar gau’n aml. Gwelais ddynes Ffrengig arall yn gwneud yr un peth. Efallai mai tafodiaith neu debyg ydy hynny. Un peth arall roeddwn i’n ei sylwi – llyfr mawr am erddi Japaneaidd ar y silff tu ôl iddi. :) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerdded

Fel arfer bydda i’n gorfod cerdded yn yr un gymdogaeth; mae’n dipyn o her mynd allan ohoni hi oherwydd y traffig ceir a dw i ddim yn hoffi gyrru i le arall er mwyn cerdded. Roedd hi’n braf y bore ‘ma felly pan ges i gyfle i gerdded o gwmpas tir yr ysgol uwchradd yn ddistaw bach tra oeddwn i’n aros am fy mab a oedd yn rhedeg efo’r tîm cross country. Roedd hi’n gymylog, ddim yn boeth a welais neb ar wahân i’r tîm. Dw i eisiau cerdded ar ffyrdd gwahanol y  tro nesaf tra bydda i’n aros. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhy anodd

“Dewisais ddeg llun ar gyfer y gystadleuaeth. Rŵan dylwn i ddewis pedwar enillydd. Mae’n anodd. Gadewch i mi feddwl nes y penwythnos yma,” meddai Johan o Français Authentique. Roeddwn i’n disgwyl gweld y canlyniad yn ddiamynedd y penwythnos diwethaf, ond rhaid aros ychydig mwy. Yn y cyfamser dw i’n gwrando ar ei awdio a gwneud ymarferion efo CD Paul Noble. (Dw i ar y 9fed ar hyn o bryd.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: torri ewinedd

Wrth i’w chwiorydd fwynhau eu gwyliau yn Iwerddon, ar fy mab ifancaf mae’r ddyletswydd i ofalu am y ddau fochyn cwta. Mae o’n gwneud y gwaith yn ffyddlon ond mae un peth rhy anodd iddo ei wneud sef torri eu hewinedd. Roedd o wrthi’n hir ddoe efo fy nghymorth. Gosodon ni un ar raced tenis hyd yn oed yn ôl syniad ar You Tube, ond na, roedd rhaid i ni roi’r gorau iddi. Penderfynon ni aros nes i fy merch ifancaf ddod adref yr wythnos nesaf.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sw

Mae gynnon ni gynifer o wiwerod, adar, cwningod. Maen nhw’n hoffi dod i’n hiard ni’n aml oherwydd, dw i’n meddwl, nad oes gynnon ni gi. Maen nhw’n ddiogel ynddi oni bai bod ambell i gath neu’r cŵn dros nesaf ddringo’r ffens a dod i mewn. Aelod diweddaraf y sw ydy crwban bach. Mae o’n dod a mynd fel y myn. Enwais i fo Totoro. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y pumed cyfweliad

Mae Alberto o Italiano Automatico newydd wneud fideo arall efo ei ffrindiau’n cyfweld pobl yn Brescia lle mae o’n byw. Mae’n ymddangos yn hynod o anodd cyfweld pobl ar strydoedd gan eu bod nhw ar brys ac yn amheus o bawb sydd gan gamera fideo a gofyn c… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peth gwahanol

Bydda i’n mynd am dro yn y bore cynnar neu ar ôl machlud yr haul fel arfer yn ystod y tymor poeth oherwydd nad ydw i’n hoffi gwres. Heddiw fe wnes i rywbeth gwahanol; es i am dro am ddau o’r gloch yn y prynhawn oherwydd; 1. bydd ychydig o heulwen yn gwneud lles i mi (roeddwn i’n gwisgo het, sbectol haul a chrys efo llawes hir er mwyn amddiffyn fy hun rhag pelydrau UV); 2. fyddai neb yn torri lawnt heb sôn am fynd am dro ar yr adeg honno; 3. mae’n iachus chwysu. (Mae’n well gen i aros mewn lle oeraidd a byth yn chwysu.) Fe wnes i gyflawni popeth a dw i’n teimlo’n braf wedi cael cawod sydyn. Rŵan dw i’n sgrifennu fy mlog wrth lyfu popcicle a rhoi cip ar y gêm pêl-droed rhwng Cymru a Gwlad Belg o bryd i’w gilydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cystadleuaeth

Mae Johan o Français Authentique yn cynnal cystadleuaeth wrth ddathlu’r ffaith bod y nifer o bobl sydd yn tanysgrifio at ei dudalen Face Book wedi cyrraedd 200,000. Y peth mae o’n gofyn i bobl wneud ydy, sgrifennu J’aime Français Authentique (dw i’n hoffi Français Authentique) mewn modd unigryw a diddorol; anfon llun o’r arwydd ato fo. Bydd o (efo cymorth ei wraig) yn dewis pedwar gorau a rhoi ei gyrsiau Ffrangeg yn wobrau iddyn nhw. Dyma gael ysbrydoliaeth ddyddiau’n ôl a gweithio’n galed. Y dyddiau cau ydy’r penwythnos ‘ma. Gobeithio y bydda i’n ennill y bedwaredd wobr sef Pack 1. Postia’ i fy llun ar ôl y cyhoeddiad beth bynnag fydd y canlyniad. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y foment

Tra fy merched yn gyrru lluniau hyfryd o wledydd prydferth amrywiol, dw i’n dal mewn ardal ddi-lol, llawn o bryfed cas. Ces i fy synnu felly pan es i am dro yn gynnar yn y bore, a gweld golygfa hynod o hardd. Er bydd popeth yn setlo yn ôl at ddi-lol wrth i’r haul godi, mae harddwch yn cael ei ddarganfod os dach chi’n edrych o gwmpas yn ofalus.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cwc, mis mehefin

Cynhaliwyd CWC (Coffee with a Cop) yn siop coffi Starbucks yn Norman, Oklahoma bore ddoe. Y tro ‘ma daeth cynifer o officers mae fy merch hynaf yn eu nabod yn dda, ac felly roedd hi wrth ei bodd yn tynnu lluniau a saethu fideo. Dw i’n llawn edmygedd eto o Heddlu Norman sydd gan syniadau creadigol i hyrwyddo perthnasau cadarnhaol rhwng yr Heddlu a’r trigolion. Cyhoeddodd y gŵr y bydden ni’n ymweld â’n merch yr ail wythnos fis Awst ac ymuno â CWC. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: playing love

Dw i ddim yn medru chwarae piano ond weithiau mae eisiau arna i chwarae alaw dw i’n ei hoffi. Playing Love (the Legend of 1900) ydy’r alaw dw i’n ceisio ei chwarae dyddiau hyn. Dim ond efo’r llaw dde dw i’n chwarae’n bennaf yn ychwanegu nodyn neu ddau gan law chwith i swnio’n grand. Sgrifennais nodiadau sydyn wrth weld fideo ar You Tube sydd yn dangos y bysellfwrdd. Dw i’n dechrau ar ôl y rhagarweiniad amhosib. Mae’n ofnadwy o anodd! Dydy fy mysedd ddim yn ymateb i fy ngorchymyn! Dw i’n ymarfer o dipyn i beth bob dydd fel ymarfer ymennydd. Gobeithio bydda i’n medru ei chwarae braidd yn dda un diwrnod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dim "ticks"

Mae fy nwy ferch yn cael amser gwych yn Iwerddon. Gyrron nhw lun ohonyn nhw’n gorwedd ar laswellt toreithiog yn yr heulwen; maen nhw’n gwenu’n braf. Tu hwnt i amgyffred ydy hyn yn Oklahoma neu’r rhan fwyaf o’r taleithiau yn America. Dylen ni bob amser fod yn wyliadwrus o ticks a feiddia’ i ddim cerdded ar laswellt heb chwistrellu pryfed heb sôn am orwedd arno fo. Aaaaa, maen nhw’n cael eu difetha. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blog arall

Fel mae Alberto a Johan yn dweud bob amser (a dw i’n cytuno’n llwyr) mai modd gwych i ddysgu iaith arall ydy gwrando/darllen pethau dych chi’n ymddiddori ynddyn nhw yn yr iaith honno. Ym mhost diweddaraf BluOscar, sgrifennodd o am daith gerdded efo un o’i ddarllenwyr, sef AnnaLivia sydd yn byw yn Montreal a siarad Ffrangeg fel ei mamiaith. Mae ganddi flog hyfryd ei hun o’r enw Mes Carnets Vénitiens. Dw i newydd ei ychwanegu at fy rhestr blogiau fel bydda i’n cael darllen am Fenis yn Ffrangeg.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blasu cymru yn tokyo

Cynhaliwyd yn Tokyo event ar gyfer hyrwyddo caws a chwrw Cymreig. Arddangosodd wyth o gynhyrchwyr o Gymru gan gynnwys Caws Cenarth a Tiny Rebel eu cynhyrchion arbennig. Ces i fy synnu’n gweld erthygl am Gymru ar newyddion Japaneg y bore … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn nulyn

Wedi setlo i lawr yn eu llety cyfforddus, dechreuodd fy nwy ferch fynd o gwmpas Dulyn. Ymunon nhw â thaith gerdded a dywyswyd gan arweinydd gwybodus. Aethon nhw efo rhai o’r grŵp sydd yn dod o Loegr, yr Almaen, Denmarc, Canada i dafarn am ginio ar ôl y daith. Roedd fy merch ifancaf wrth ei bodd yn bwyta stiw cig eidion Gwyddelig. Dwedodd fy merch arall fod ei chwaer yn cael amser bendigedig. Gofynnais, “beth amdanat ti?” “Mae’n well gen i Gymru,” meddai!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: paul noble

O’r diwedd cyrhaeddodd awdio Paul Noble (dwy wythnos yn hwyr.) Mae ganddo ddull hollol anarferol. Dim llyfrau ar wahân i un tenau ar gyfer gwybodaeth sydyn. Dim gramadeg, cyfarchion, enwau dyddiau’r wythnos, ayyb. Dechreuodd y wers gyntaf gan ddysgu sut i ddweud “dw i wedi…” Roedd mor hwyl fel roeddwn i eisiau dal i  wneud y gwers efo fo a’r Ffrances. Dw i’n hoffi ei acen Seisnig hefyd. Dw i’n fodlon fy mod i wedi canolbwyntio ar wrando ar Ffrangeg heb wthio fy hun i siarad hyd yma. Wedi gwrando ar awdio Ffrangeg, yn enwedig rhai gan Johan yn ddwys ers misoedd, dw i’n deall llawer mwy nag o’r blaen ac yn barod i ddechrau ymarfer siarad.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn ddiogel yn nulyn

Deffrais am bump y bore ‘ma wrth feddwl am fy nwy ferch yn cychwyn ar eu siwrnai, yn enwedig fy merch ifancaf 18 oed sydd yn teithio tramor ar ei phen ei hun am y tro cyntaf. Roeddwn i’n falch o weld neges sydd yn dweud bod nhw wedi cyfarfod ei gilydd ym maes awyr Dulyn. Maen nhw yn eu llety bellach yn ddiogel. Gadawodd fy merch ifancaf ei siaced adref ar ddamwain. Roedd yn rhy hwyr erbyn iddi sylweddoli, ac felly rhaid cael benthyg siaced Adias ei thad a aeth â hi i faes awyr Tulsa! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siwrnai arall

Mae fy merch ifancaf newydd adael am Iwerddon. Roedd hi a’i chwaer yn sôn am fynd yno efo’i gilydd ers blynyddoedd, a dyma nhw. (Roedden nhw’n gweithio’n rhan amser yn galed i gynilo pres.) Gadawodd fy merch arall Abertawe am y tro olaf yr un pryd wedi ffarwelio â’i ffrindiau annwyl yno i gymryd trên i Gaergybi; wedyn, llong i Ddulyn. Maen nhw’n bwriadu cyfarfod ei gilydd ym maes awyr Dulyn fore fory cyn mynd i’w llety yn y dref. Byddan nhw’n aros yn Iwerddon am dair wythnos.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dechrau

“Siaradais” Ffrangeg efo rhywun sydd ddim yn fy merch am y tro cyntaf heddiw. Cenhades yn Ffrainc oedd hi a chafodd fy merch ei gwers gyntaf ganddi hi. Dw i heb ddweud wrthi hi fy mod i’n dysgu Ffrangeg ond heddiw gofynnodd hi ydw i’n dysgu iaith arall rŵan. Atebais, “j’apprend le français.” (dw i’n dysgu Ffrangeg.) Roeddwn i braidd yn nerfus yn sydyn ac felly methu’n dweud yn dda gwaetha’r modd, ond dechrau oedd hynny beth bynnag. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: barbeciw yn y glaw

Mae’n dal i fwrw glaw. Torrodd Oklahoma a Texas record – hwn ydy Mai gwlypaf erioed yn y ddwy dalaith. Mae’r planhigion yn tyfu’n wyllt a throi’r dref yn wyrdd dwfn. Mae’n nau ddadleithydd ni ar yr islawr wrthi’n galed; rhaid gwagio’r tanciau dŵr pedair gwaith y dydd. Cafodd deulu gŵr fy merch hynaf farbeciw ddyddiau’n ôl. Roedd hi’n sych ar y dechrau, ond cychwynnodd fwrw glaw cyn hir. Roedden nhw’n benderfynol i orffen beth bynnag. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y saith rheol

Gorffennais wrando ar y saith rheol gan Johan. Roedd pob un yn ymarferol iawn er fy mod i’n defnyddio rhai ohonyn nhw’n barod heb feddwl yn ddwfn amdanyn nhw. Un cyngor annisgwyl ydy “peidiwch â mynd i gyrsiau Ffrangeg.” Wedi meddwl, fodd bynnag, dysgais i’r ieithoedd tramor ar ben fy hun ar wahân i Saesneg. Roedd yn hwyl mynd i gyrsiau prin yn y gorffennol, a chael cyfle i sgwrsio efo’r bobl yn y dosbarthiadau, ond a dweud y gwir, dysgais yn well ar ben fy hun drwy’r rhyngrwyd, llyfrau a CD.

Dw i’n hoffi modd Johan cymaint fel pryna’ i ei gwrs cyntaf  ar yr unwaith os nad ydw i eisoes wedi archebu awdio arall (fis yn ôl ac mae o heb gyrraedd eto o Loegr.) Rhaid gweld sut mae’r awdio hwnnw ac efallai bydda i’n prynu cwrs Johan beth bynnag. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: o baris

Treuliodd fy merch dri diwrnod ym Mharis efo’i ddwy ffrind a dychwelyd i Abertawe’n ddiogel bellach. O’r diwedd fe wnaeth uwchlwytho rhai lluniau hir disgwyliedig ar Face Book. “Roedd mor braf fel criais i ddiwedd y diwrnod,” meddai. Mae hi’n hynod o hapus llwyddo i gyfathrebu yn Ffrangeg am y tro cyntaf. Gorffennodd dosbarthiadau’r brifysgol yn barod ac mae hi’n prysur ffarwelio â’i ffrindiau yn Abertawe cyn cychwyn ar ei siwrnai i Iwerddon yr wythnos nesaf. (Mae hi’n rhy brysur mynd i Eisteddfod yr Urdd, gwaetha’r modd.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwobr

Roedd raffl yn ystod y parti ar gyfer graddedigion yr ysgol uwchradd yr wythnos diwethaf. Roedd yna nifer o wobrau – pabell, caiac, teledu efo sgrin fawr, Keurig, clustffonau a Kindle Fire. Fy merch a enillodd Kindle Fire. Mae hi’n gyffro i gyd fel nad… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dim trydan

Es i a’r gŵr i fwyta allan yn y glaw neithiwr er mwyn dathlu’n penblwydd priodas ni (yn hwyr.) Doedd dim golau ar y goleuadau traffig lle oedd ceir yr heddlu’n sefyll. Gyrrodd y gŵr yn araf drwy’r dref. Doedd dim golau yn y tai neu siopau gan gynnwys Walmart. Doedd dim byd i’w wneud ac felly aethon ni adref. Roedd y plant yn disgwyl i ni brynu ciw iâr wedi’i ffrio i’w swper. Dyma goginio spaghetti ar y brys. Roedden ni’n ddiolchgar bod gan ein hardal ni drydan.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: torri gwallt

Torrais wallt fy mab ifancaf (eto.) Fe wnes i braidd yn dda er fy mod i’n dweud fy hun. Roedd fy mab yn ddigon bodlon efo’r canlyniad. Dw i heb gael hyfforddiant swyddogol ond wedi gweld fy merch yn torri gwallt ei theulu, ces i syniad neu dd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhybudd tornado

Stopiodd y glaw ar gyfer y seremoni raddio nos Wener fel cafodd ei chynnal yn y stadiwm. Mae hi’n dal i fwrw glaw ac yn drom weithiau bob dydd – tywydd hollol anarferol ar yr adeg hon. Mae llifogydd ym mhob man. Y tymor tornados wedi hen gychwyn ar yr un pryd. Mae gan Oklahoma fwy na digon ohonyn nhw. Oherwydd y dirwedd, dw i ddim yn siŵr, mae’n ymddangos bod tornados yn osgoi’r dref hon, diolch i Dduw. Ces i fy synnu neithiwr felly pan glywais fod yna rybudd a dyma ni’n paratoi mynd i’r islawr os byddai’r sefyllfa’n troi’n ddifrifol.  Yn ffodus pasiodd y storm heb achosi tornado ac aethon ni i’r gwely. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: seremoni heno

Diwrnod mawr i fy merch ifancaf ydy hi heddiw. Mae hi’n graddio yn yr ysgol uwchradd. Bydd y seremoni’n cynnal am saith o’r gloch heno. Penderfynodd y prif athro ei chynnal yn y stadiwm er bod hi’n lawog. (Gobeithio y bydd hi’n stopio nes ymlaen.) Dw i’n siŵr bod pawb yn foddlon efo’r penderfyniad oherwydd na fydd hi’n taro deuddeg cynnal y seremoni dan do. Rhaid i mi fynd ag ymbarél a chlustog stadiwm heno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llythyr o pemberley

Ces i a’r teulu ein synnu ddoe i dderbyn amlen a anfonwyd o Pemberly. Roedd nodyn bach yn dweud bod rhywun wedi ysgrifennu neges aton ni ar eu papur swyddogol yn eu hystafell foreol, ac y nhw a bostiodd y llythyr drosti hi. Fy merch oedd “rhywun” a ysg… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cwrs ffrangeg

Dw i’n gwrando ar yr awdio gan Johan, crëwr Français Authentique yn ddiweddar. Ceisiais wrando arno fo o’r blaen ond roedd yn rhy anodd y pryd hynny. Penderfynais gofrestru ar y rhestr e-bost er mwyn derbyn 7 rheol yn rhad ac am ddim. (Maen nhw ar gael ar y we hefyd.) Dw i’n gwrando ar y trydedd reol o hyd oherwydd bod hi’n cymryd hir gwirio’r geiriau anghyfarwydd.( Mae’n bwysig dach chi’n gwrando ar bethau dealladwy, yn ôl y rheol gyntaf.) Yna, bydda i’n gwrando arnyn nhw nifer o weithiau er mwyn trochi fy ymennydd yn Ffrangeg. Wedi meddwl, dw i wedi defnyddio’r modd hwn er mwyn dysgu’r ieithoedd eraill.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: neges gymraeg

Roedd neges e-bost gan fy merch yn Abertawe’n fy nisgwyl y bore ‘ma. Mae hi’n sgrifennu ata i o dro i dro yn Saesneg fel arfer efo geiriau neu frawddeg Gymraeg yma ac acw. Ces i fy synnu i weld y neges honno – sgrifennodd hi’n Gymraeg (wel 70%.) Dyma’r tro cyntaf iddi sgrifennu cymaint o Gymraeg ata i. Dechreuodd hi ei neges yn dweud, “dw i’n caru Cymru.” Aeth ei hathrawes Gymraeg â hi a’i ffrind o’r Almaen i gapel Cymraeg yn Llanelli nos Sul. Roedd pawb yn glên iawn a siarad Cymraeg efo hi. Mae hi’n drist bydd hi’n gorfod gadael Cymru cyn hir.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dod adref

Wedi treulio penwythnos efo fy mab hynaf, des i a’r gweddill o’r teulu adref neithiwr. Rhaid cyfaddef fy mod i’n falch iawn o ddod adref er bod yn braf ei weld o a’i ffrindiau yn y lle mae o wedi cartrefi ers tair blynedd. Mae’n tŷ ni’n sefyll er gwaethaf y stormydd a’r tornados diweddaraf, ac mae’r moch cwta’n iawn, diolch i’r ffrind a ddaeth i ofalu amdanyn nhw tra oedden ni oddi cartref. Mae’n ofnadwy o fwll ar ôl cymaint o law. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae texas yn fawr

Teithiais efo’r teulu pum awr i ymweld fy mab hynaf ddoe. Mae o’n byw yn nhalaith drws nesaf, sef Texas. Bell iawn ydy “y drws nesaf” serch hynny. Roeddwn i’n meddwl bod Oklahoma yn fawr ond mae Texas ar lefel gwahanol. Mae’n cymryd ofnadwy o hir i fyn… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y bore ‘ma

Wedi mynd â fy mab i’r ysgol, es i am dro ar y campws cyn dod adref. Roedd yn ddistaw gan fod y tymor newydd orffen. Lle braf ydy o a dweud y gwir er nad ydw i’n cerdded yno’n aml. (Mae rhywun yn gofalu am y planhigion mae’n amlwg.) Fel arfer bydda i’n cerdded yn y gymdogaeth fach oherwydd nad oes ffyrdd diogel i gerddwyr o gwmpas. Mae’n lawog eto heddiw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhian haf o’r diwedd

Dw i’n hoff iawn o acen ogleddol gref Rhian Haf. Roeddwn i’n meddwl bod hi’n ddynes hŷn wrth ei chlywed hi ar Radio Cymru ers blynyddoedd. Dw i newydd ei gweld hi’n adrodd rhagolygon y tywydd y bore ‘ma. Rhaid cyfaddef bod hi’n edrych yn hollol wahanol i’r ddelwedd a oedd gen i! Mae’n rhyfedd ei chlywed hi’n siarad Saesneg! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mewn salon

Ces i driniaeth traed yn y salon lleol fel anrheg Sul y Mamau gan un o fy merched. (Y tro olaf paentiais fy ewinedd oedd dros 30 mlynedd yn ôl.) Roeddwn i’n teimlo dipyn yn lletchwith wrth i ferch ifanc drin fy nhraed a phaentio’r ewinedd. Wedi hanner awr fodd bynnag, roedd y traed yn anhygoel o lân a phert efo’r ewinedd wedi’u paentio’n lliw cwrel. Tynnais luniau a’u gyrru at fy merch yn dweud diolch. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cwc

CWC – Coffi efo Heddlu (Coffee with a Cop) ydy un o’r gweithgareddau Heddlu Norman (Oklahoma) ar gyfer datblygu partneriaeth rhwng yr Heddlu a’r trigolion. Cynhelir hyn unwaith bob mis mewn siop coffi neu sefydliad amrywiol yn y ddinas. Ceith pwy bynna… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn y cyfamser

Tra oedden ni’n cael ein gwlychu at y sylfaen yn Oklahoma, roedd fy merch yn mwynhau ei gwyliau braf yn yr heulwen lachar Seisnig. Cafodd hi ei gwahodd i dreulio’r penwythnos gan ei ffrind a’i theulu sydd gan garafán yn Swanage. Clywais fyddai hi’n mynd i Baris efo ffrindiau eraill yr wythnos ‘ma. Sôn am gael ei difetha…. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cymaint o law

Dan ni’n cael tywydd garw yn Oklahoma y dyddiau hyn. Mae tornado yma ac acw. Cawson ni law ofnadwy o drwm tra oeddwn i yn yr eglwys y bore ‘ma. Roedd fel diwrnod llifogydd Noah (efallai!) a gadawodd rhai pobl yn gynt cyn i’r glaw eu hatal nhw rhag gyrru ar y ffordd. Yn ffodus stopiodd y glaw erbyn diwedd y gwasanaeth. Cafodd y ceir tu allan eu golchi’n braf ac mae’r awyr yn lân. Disgwylir rhagor o law. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerdyn amazon

Ces i gerdyn anrheg Amazon ar gyfer Sul y Mamau (ymlaen llaw) gan fy merch yn Japan yn annisgwyl. Mae golwg Fenis hyd yn oed efo neges glên. Wrth gwrs nad ydw i’n disgwyl anrheg gan fy mhlant fel nifer o famau eraill, ond mae’n hyfryd derbyn anrheg felly. Dw i ddim yn gwybod beth dw i eisiau prynu efo’r cerdyn; dw i newydd archebu awdio Ffrangeg. “Problem” hapus sydd gen i! Parhau i ddarllen