Archives: Emma Reese

fel y moroedd: crochenydd

Dyma Batya, crochenydd a nyrs yn Itamar yng ngogledd Samaria, Israel. Yn wreiddiol o America, mae hi a’i theulu yn byw yn y dref fach honno efo’r mil eraill. Mae hi’n cael ysbrydoliaeth gan yr amgylchoedd wrth greu ei chrochenwaith hardd. Er bod yr Idd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: le marche

Postiodd fy merch y llun yma o Loreto. Mae hi’n dal i fwynhau ymweld â Marche efo ei ffrindiau lleol. Symudodd hi i dŷ ffrind sydd yn hoff iawn o foch cwta yn Ancona. Maen nhw’n cael amser braf chwarae efo’i hanifeiliaid anwes. Cafodd hi ginio efo ffrind arall a’i rhieni sydd ddim yn siarad Saesneg. Dwedodd hi ei bod hi’n braf “gorfod” siarad Eidaleg efo nhw. (Dydy hi ddim yn medru ei siarad hi’n dda.) Braf wir, roeddwn i’n bob amser mynnu siarad Eidaleg efo’r Eidalwyr sydd yn medru Saesneg pan oeddwn i yno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bambŵ

Dim ond ychydig o fambŵ a blannodd gŵr fy merch hynaf yn eu gardd. Maen nhw’n tyfu’n wyllt dros flynyddoedd ac yn llenwi’r ardd yn gyfan gwbl bellach yn ymestyn i’r ardd nesaf drwy’r ffens. Maen nhw’n braf gweld coedwig fambŵ yn y ffilm, Totoro, ond ddim i’r cwpl sydd gan ardd fach. O’r diwedd penderfynodd fy mab yng-nghyfraith dorri rhai ohonyn nhw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ar y traeth

Mae fy merch yn mwynhau ei gwyliau yn yr Eidal efo’r un teulu roedd hi’n aros efo nhw tair blynedd yn ôl. Gaeaf yr oedd. Mae’r ardal yn edrych yn hollol wahanol yn yr haf – mae’r caeau blodau haul, gwinllannoedd a llwyni olewydd yn disgleirio yn yr haul llachar. Mae gan y bobl ddwy awr o hoe yn ystod y dydd. Gan fod y teulu’n byw agos at y môr, mae’r rhieni’n ymlacio ar y traeth wrth gael cinio. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: paratoi at y gaeaf

Mae’r tymheredd yn cadw o gwmpas 99F/37C bob dydd. Mae’n amser i baratoi at y gaeaf! Rentodd y gŵr beiriant, a dyma fo a’n mab ifancaf ni wrthi’n hollti am oriau’r coed mae o wedi casglu. Bydd rhaid gweithio mwy heddiw. Yna, byddwn ni’n barod am y gaeaf. Roedd y gŵr a’r mab hynaf yn arfer hollti coed efo bwyelli flynyddoedd yn ôl!

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhufain

Mae fy merch arall newydd gyrraedd yr Eidal. Awr a hanner wedi gadael maes awyr Tokyo, roedd rhaid i’r awyren droi’n ôl oherwydd problem injan. Ail-gychwynnodd pawb ar awyren arall ar ôl 8 awr, stopio yn Istanbwl a chyrraedd yn Rhufain yn ddiogel. Rhaid ei bod hi wedi cyrraedd tŷ ei ffrind yn Marche erbyn hyn. Mae hi ar ei gwyliau am dair wythnos yn treulio amser efo ei ffrindiau Eidalaidd, a hefyd teithio efo’i chwaer o gwmpas yr Eidal a Ffrainc.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dewis gorau

Dw i ddim yn cytuno â fo cant y cant, ond dw i’n credu mai Trump ydy’r dewis gorau i America sydd yn prysur chwalu o dan y llywodraeth bresennol. Fel dwedodd y diweddar Arlywydd Reagan, “os oes rhywun yn cytuno â chi 80 y cant, cynghreiriad ydy o.” Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blas o ffrainc

Mae fy merch yn dal i fwynhau ei bywyd yn Ffrainc. Mae hi’n hoffi’r gymuned glòs yn y dref fach. Mae yna westai neu ddau at fwrdd y teulu bron pob nos, ac mae swper yn para dros ddwy awr tan yn hwyr. Maen nhw’n bwyta allan yn aml hefyd. Cafodd fy merch gyfle i flasu’r bwyd poblogaidd Ffrengig, sef escargots. Dim ond un bwytaodd hi; dwedodd ei fod o braidd yn dda! Cafodd pawb arall bowlen fawr fel entrée! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: amrywiaeth mewn pwysau

“Pan geir amrywiaeth mewn pwysau neu fesurau, y mae’r naill a’r llall yn ffiaidd gan yr Arglwydd.”Mae’r byd yn llawn ohono fo. Dim ond enghraifft fach ydy hon. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwarchodwr

Mae fy ŵyr warchodwr newydd! Du a gwyn ac yn fawr a meddal ydy o. Gobeithio na fydd o’n rhoi ofn ar fy ŵyr sydd wedi troi’n fis oed ddoe. Dathlodd fy mab a’i wraig y diwrnod efo’u teulu yn Texas. Eu babi oedd yr unig un na chafodd bwyta’r gacen siocled. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hyd yn oed solomon

“Nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant wisg i’w chymharu ag un o’r rhain.” Mae’r geiriau’n dod i mi pan fydda i’n cerdded yn y goedwig bob bore. Mae’n anhygoel bod y blodau hardd felly’n tyfu mewn meysydd. Gwelais ewig a dwy gwningen hedd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: teclyn newydd (i mi)

Dw i’n gwirioni ar y teclyn bach hwn a brynais yn ddiweddar. Ar gyfer gwrando ar yr ieithoedd dw i’n eu dysgu prynais i fo, yn hytrach na siarad ar y ffôn. (Dw i ddim yn ffonio’n aml.) Does angen cludo fy iPhone efo cordyn clustffonau clymog yn fy mhoced tra byddai’n golchi llestri. Mae o’n ysgafn, cyfforddus a hawdd ei ddefnyddio (hyd yn oed i mi.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dyma hi

Dyma hi – dim ond boncyff coeden ydy “hi.” O bellter, mae’n edrych union fel dynes Indiaid efo gwisg draddodiadol. Bydda i’n ei chyfarch bob bore beth bynnag. Cawson ni storm rymus neithiwr. Roedd hi’n dal i fwrw glaw’n ysbeidiol y bore ‘ma. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dynes lonydd

Ces i fy syfrdanu pan welais i “hi” am y tro cyntaf tra oeddwn i’n mynd am dro. Roedd hi’n edrych fel dynes Indiaid efo dillad traddodiadol yn sefyll yn llonydd ymysg y coed ac yn sbïo arna i. Postia’ i lun arall yfory sydd yn datgelu pwy ydy hi. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hank you

Roedd fy merch a’i gŵr yn ymweld â ni’r penwythnos diwethaf (iddi fynd at y deintydd lleol.) Pryd bynnag byddai fy mhlant hyn yn aros yma, byddan nhw’n tueddu i adael peth neu ddau bersonol. Pan es i’r ystafell roedd y cwpl yn aros ynddi hi, dyma ffeindio charger ffôn ar y llawr. Gyrrais neges testun at fy mab yng-nghyfraith i ofyn a ydy o ei un o. Ydy. Sgrifennais, “I can nail it tomorrow” gan deipio “n” yn lle “m” ar ddamwain. Atebodd ar unwaith, “hank you.” Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rujum

Dw i’n gwirioni ar y shaker halen a phupur a oedd yn y pecyn o Israel. Crëwyd gan Hadas Sattler mewn ffurf Rujum (cerrig milltir hynafol,) mae o’n edrych fel R2D2 bychan. Gan fod ganddo dyllau mawr ar gyfer halen a phupur bras, (dan ni’n defnyddio rhai mân) penderfynais ei ddefnyddio ar gyfer coginio yn hytrach na ar y bwrdd. Mae o’n gweithio’n berffaith. Dw i’n cael pleser ei deimlo fo pob tro bydda i’n ei ddal o yn fy llaw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tour de france

Mae fy merch yn Andorra efo’r teulu Ffrengig yn mwynhau eu gwyliau am ddyddiau. Aethon nhw yno i weld Tour de France yn bennaf. Dewison nhw lecyn braf wrth ymyl yr heol am ddeg o’r gloch ac roedden nhw’n ymlacio a chwarae cardiau ayyb ar flanced nes i’… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ateb

Anfonais neges sydyn a thri llun ddoe at Lev Haolam i ddweud pa mor fodlon ydyw i efo’r pecyn. Ces i ateb y bore ‘ma (ar ôl Saboth); maen nhw’n hapus ei fod o’n fy mhlesio a fy mod i ynghyd y teulu’n cefnogi Israel cant y cant. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pecyn o israel

Mae o yma! Mae pecyn o Israel newydd gyrraedd! Agorais i fo’n awyddus a chymryd allan yr eitemau wedi’u lapio’n ddiogel. Cynhyrchwyd popeth gan yr Israeliaid lleol sydd yn gweithio’n galed i gynhyrchu cynnyrch a nwyddau o ansawdd uchel:Potel o olew ole… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dim esgus

Does dim esgus dros derfysgaeth a thrais. Dywedir yn aml, fodd bynnag, bod gormes yn gorfodi’r bobl i fod yn derfysgwyr a throseddwyr treisgar. Pe bai’r ddamcaniaeth yn wir, byddai’r Iddewon yn derfysgwyr a throseddwyr mwyaf erchyll yn y byd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cwningen

Cychwynnais gerdded am bump o’r gloch a hanner y bore ‘ma. Roedd yn hanner tywyll ac roedd y gwynt yn gynnes ar fy mochau. Sylwais i gath wen yn syllu ar ochr arall y ffordd; roedd hi’n barod i neidio. Cwningen frown fach. Roedd y gwningen heb symud er mwyn cuddio oddi wrtha’ i. Gwelodd y gath fi a stopio’r hela am sbel, ond ar ôl i mi ei phasio hi, ail-gychwynnodd. Dyma gerdded tuag at y gwningen nes iddi redeg i ffwrdd. Cymer ofal, fach. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ben bore

Dw i’n mwynhau cerdded yn y gymdogaeth ben bore. Cyn hanner awr wedi chwech bydda i’n cychwyn fel arfer. Mae’n olau er bod yr haul heb godi. Mae amrywiol o adar yn prysur wneud eu defod foreol tra bydda i’n cerdded. Does neb allan (ar wahân i ambell i berson efo’i gi) eto. Bydda i’n anelu at y goedwig. Bydda i’n teimlo’n hyfryd wrth weld y coed mawr a blodau gwyllt ac yn anadlu’r awyr ffres. Mae’n anhygoel bydd y ddaear newydd yn filwaith brafiach na hyn i gyd. Gwelais ddwy ewig heddiw. Rhedon nhw i ffwrdd heb wneud sŵn. Wedi cerdded am dri chwater awr, bydda i’n barod i wynebu’r diwrnod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: 17 mlynedd

Penblwydd fy mhlentyn ifancaf ydy hi heddiw. Mae’n anodd credu bod hi wedi bod yn 17 mlynedd ers iddo gael ei eni. Cafodd ei eni adref fel ei ddwy chwaer, yn fy ystafell wely yn y tŷ presennol i fod yn fanwl. Mae o’n chwe throedfedd a dwy fodfedd o daldra bellach, ac yn mynd i’r brifysgol flwyddyn nesaf. Does ryfedd fy mod i’n mynd yn hen! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gweddi

Penblwydd Hapus i America. Bydded i’w phobl droi’n ôl at y Duw sydd wedi’u bendithio. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pedwerydd gorffennaf arall

Wrth i’r Unol Daleithiau ddathlu Diwrnod Annibyniaeth, rhaid cofio’r pedwerydd Gorffennaf arall 40 mlynedd yn ôl. Cipiwyd awyren Awyr Ffrainc gan derfysgwyr. Gwnaethon nhw i’r awyren lanio ym maes awyr Entebbe, Uganda. Bygythion nhw i ladd y gwystlon oni bai byddai Israel yn rhyddhau rhai terfysgwyr o’r carchar. Dyfeisiodd Israel gynllun beiddgar – anfonodd bedwar C-130 sydd yn cludo commandos a sawl Mercedes i Uganda i achub y gwystlon. Llwydddd y commandos i achub 102 ar ôl brwydr galed er lladdwyd pedwar ynghyd â Yonatan Netanyahu, arweinydd  y cyrch a brawd Prif Weinidog cyfredol Israel. Cludwyd y 102 adref yn ddiogel at y teuluoedd ecstatig. Dyma fideo ddogfen wych. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bedd bach

Bu farw Coco, ein mochyn cwta olaf ni’r bore ‘ma. Roedd hi’n arwain bywyd hapus am wyth mlynedd wrth gael gofal gwych. Mae’n bob tro trist iawn, fodd bynnag, pan anifail anwes yn marw. Roedd hi yma’r bore ‘ma ond dydy hi ddim bellach. Roedd rhaid i mi gyflogi hogyn cyfagos i balu bedd yn yr iard cefn gan fod y gŵr a’n mab ni oddi cartref heddiw. Mae hi’n gorffwys yn ymyl ei brawd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: clywch

Mae o’n dweud pethau anaddas o bryd i’w gilydd, ond gwych ydy Trump yn y bôn. “Ein cynghreiriad cryfaf ni ydy Israel. Dan ni’n eu hamddiffyn nhw cant y cant.”  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dysgu i gasáu

“Dw i’n dysgu fy mhlant i garu, ond ti’n dysgu dy blant i gasáu,” dwedodd mam y ferch a gafodd ei llofruddio ddoe wrth fam y llofrudd. Cafodd Hallel 13 oed ei thrywanu i farwolaeth yn ei gwely tra oedd hi’n cysgu yn ei chartref ger Hebron, Israel gan fachgen Arabaidd 17 oed a dorrodd i mewn i’w thŷ. Cafodd o ei saethu gan swyddog gwarchod a marw. Marw fel merthyr gan lofruddio’r Iddewon oedd amcan ei fywyd. Gwireddwyd ei freuddwyd yn rhannol; llofruddio Iddewes ddiniwed wnaeth, ond marw fel llofrudd, dim merthyr. (y llun – Israel National News) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: o dan y bondo

Ces i sioc i weld nyth fawr wasp o dan y bondo ger y drws blaen. Mae wasps yn hoffi codi nyth yno bob blwyddyn gan fyddai’r lle’n eu cysgodi nhw rhag gwynt a glaw. Doeddwn i ddim eisiau chwistrellu’r fam a oedd wrthi’n gofalu am ei nyth, ac felly pan welais i mohoni hi, dyma chwistrellu’r nyth efo chwistrell nerthol. Ces i sioc arall! Dim nyth wasp oedd hi ond mud dauber. Chwalodd y nyth wedi’i gwnaed efo mwd, a gwasgaru ym mhob man! Roedd rhaid i mi lanhau popeth cyn i’r fam druan ddod yn ôl. Gwelais i hi nes ymlaen ac roedd hi’n chwilio am ei nyth. Mae’n ddrwg gen i. Gobeithio y codith hi un arall rhywle arall. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pwy wir

Yr ieuenctid Palesteinaidd truan “sydd yn cael eu gorthrymu” wrthi’n taflu cerrig at yr Iddewon a’r twristiaid ar Temple Mount yn Jerwsalem. Maen nhw’n ymddwyn felly’n gyson ac yn enwedig yn ystod tymor Ramadan. Cafodd cynifer o bobl eu hanafu gan gynn… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: harddu llochesi bom

Mae yna gannoedd o lochesi bom yn Israel o gwmpas y tai, ysgolion, ysbytai, cartrefi henoed a pharciau, ayyb yn ardaloedd peryglus er mwyn amddiffyn y trigolion rhag rocedi Hamas. Dw i’n edmygu’r  Israeliaid sydd yn harddu llochesi bom hyd yn oed ynghyd â muriau diogelwch er gwaetha’r sefyllfa erchyll. (y llun gan Jane o Jerwsalem) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: murlun arall

Hwn ydy’r murlun hardd a baentiwyd ar y wal sydd yn gwahanu Israel a Gaza, ar ochr Israel wrth gwrs. Aeth Jane o Jerwsalem at y ffin yn ddiweddar a gweld nifer o bethau gan gynnwys y murlun hwn. Gwelodd hi gannoedd o loriau’n gadael am Gaza er mwyn mynd â chyflenwadau at y trigolion yno. Mae 600 o loriau’n mynd bob dydd. Un o’r pethau na fydd y prif gyfryngau byth yn ei adrodd. (y llun gan Jane) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gorffen y murlun

Mae fy merch hynaf newydd orffen y murlun ym maes awyr Newark. Cymerodd gyhyd oherwydd bod y cwsmer wedi newid ei feddyliau sawl tro; cafodd hi orchymyn i dywyllu’r holl liw, yna i ysgafnhau popeth unwaith eto. Aeth i Newark eto yn ddiweddar i gwblhau’… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae o’n dod yn fuan

Mae gan Joshua Aaron gân newydd sbon! Ar alaw enwog Hawaiian, rhoddodd o eiriau Hebraeg a Saesneg. Hu Yavo Bekarov (Mae o’n dod yn fuan) ydw’r enw. Mae o’n canu’n hyfryd wrth (ac ar) Fôr Galilea. Dw i’n ceisio dysgu canu’n Hebraeg.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod cyntaf yn ffrainc

Cyn gynted ag y bod hi’n cyrraedd y dref fach yn Ffrainc, cafodd fy merch ei thaflu i mewn gweithgareddau hwyl. Roedd yn noson ŵyl gerddoriaeth dros Ffrainc digwydd bod, ac roedd y trigolion yn bwyta efo’i gilydd tu allan ac yna dawnsio tan yn hwyr. Dwedodd fy merch fod hi’n cysgu fel cerrig y noson honno wedi ymlâdd yn llwyr. Mae hi i fod i goginio swper heno, a bydd hi’n cychwyn dysgu Saesneg i’r hogyn yfory. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pecyn arbennig

Dw i newydd archebu pecyn gan Lev Haolam. Dw i ddim yn gwybod beth fydd ynddo fo’n union, hynny ydy, llenwir y pecyn efo cynnyrch lleol (pethau fel gwin, olew olewydd, te, coffi, ffrwythau sych, siocled, cynnyrch harddwch, crefftau, ayyb) a wnaed gan y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ar y trên

Cyrhaeddodd fy merch Ffrainc yn ddiogel. Roedd hi’n medru gweld ei chwaer hŷn am ddeg munud ym maes awyr Dallas hyd yn oed. (Roedd ei chwaer ar ei ffordd i Newark.) Fe wnes i gamgymeriad a meddwl bod Cymru’n chwarae erbyn Rwsia heddiw, ond cyfarfod rhai o’r cefnogwyr wnaeth hi, ar y trên o faes awyr Toulouse i Carcassonne! Llongyfarchodd hi nhw am y fuddugoliaeth, yn Saesneg yn anffodus gan mai Cymry di-Gymraeg oedden nhw. Roedd hi’n anghofio tynnu llun. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dechrau’r siwrnau

Mae fy merch newydd adael am Ffrainc wedi gadael Pooh yng ngofal ei brawd. Dw i’n hapus iawn drosti hi; mae hi’n medru teithio a chael profiadau newydd. Mae’r teulu yn Ffrainc yn disgwyl amdani hi’n awyddus. Edrycha’ i ymlaen at ddarllen ei blog a gwel… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: toulouse

Mae fy merch wrthi’n pacio ei chês rŵan. Bydd hi’n gadael am Ffrainc yfory i aros efo teulu yno am ddau fis yn dysgu Saesneg i’r bachgen saith oed, a chael profiad i fyw yn Ffrainc. Cyrhaeddith hi faes awyr Toulouse brynhawn dydd Mawrth. Anogais i hi i gyfarch y Cymry os gwelith hi rai o’r cefnogwyr yno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: babi newydd

Cafodd fy ŵyr cyntaf ei eni yn oriau mân y bore ‘ma. Arafodd popeth wedi i wraig fy mab fynd i’r ysbyty neithiwr, ac roedd ganddi amser i gysgu hyd yn oed. Yna, daeth neges destun gan fy mab am 2:40 yn y bore yn dweud bod ei dŵr hi wedi torri. Cafodd y babi ei eni’n ddiogel dim ond hanner awr wedyn. Pwysodd 7 pwys a 14 owns. Edrycha’ i ymlaen at weld mwy o luniau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cynnyrch ffres

Cafodd fy merch amrywiaeth o gynnyrch ffres gan y cyn athrawes biano y bore ‘ma – mafon, mwyar duon, ffa gwyrdd, afalau, eirin gwlanog a rhosod cochion. Ces i neges testun tra roeddwn i mewn siop gan fy merch; gofynnodd hi i mi brynu hufen iâ i fynd efo’r mafon a mwyar duon. Dyma brynu hufen iâ fanila heb lactos fel pwdin. (Mae ganddi alergedd.) Bydd hi’n coginio gyoza i ymarfer am y tro olaf. Cawn ni swper gwych. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: skype

Mae’r prifysgolion ar wyliau ers wythnosau. Da bod gan fy merch ifancaf yn Missouri amser i baentio, darllen, sgrifennu a choginio o’r diwedd oherwydd bod hi’n gweithio ond un diwrnod yr wythnos bellach. Mae hi eisiau gweithio mwy ond mae’n amlwg bod hi’n anodd cael hyd i waith dros dro yn ystod yr haf. Mae’r ddau blentyn adref yn siarad â hi drwy Skype yn aml. Maen nhw’n gwylio gemau pêl-droed efo’i gilydd hyd yn oed. Roedden ni’n gwylio Sense and Sensibility prynhawn ‘ma. Mae’n rhyfeddol clywed ei llais yn y tŷ fel pe bai hi adref. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bath i coco

Mae’n boeth a chlos heddiw, diwrnod perffaith i roi bath i Coco, ein mochyn cwta ni. Dyma fy mhlant wrthi’n ei lanhau a’i sychu. Mae o’n lân braf bellach. Mae fy merch yn ceisio gwneud cymaint o ddyletswydd o gwmpas y tŷ â phosib cyn gadael am Ffrainc yr wythnos nesaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fersiwn arall

Gwelais efo fy merch bennod gyntaf Sense & Sensibility (fersiwn 2008.) Efo unrhyw ffilm yn seiliedig ar nofelau Jane Austen, mae gen i a fy merched farn eitha’ cryf. Penderfynon ni nad ydy’r ddau actor yn ddewis da i’r cymeriadau, sef Dominic Coope… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: shalom-chan

Mae’r Japaneaid yn hoff iawn o fasgotiaid; mae gan bron pob swyddfa gyhoeddus, cwmni, ysgol, mudiad ayyb fasgot ei hun. Yn aml iawn mae o’n fasgot byw, hynny ydy, mae rhywun yn gwisgo fel anifail, blodyn neu bethau eraill. (gwaith caled rhaid bod!) Mae… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hwrê!

Llongyfarchiadau mawr i dîm Cymru! Gan fod fy mab yn sefyll arholiad ACT drwy’r bore, fedrwn i ddim gweld y gêm nes iddo orffen, ond darllenais ar y we o dro i dro sut roedd y gêm. (Gwelais gefnogwyr Cymru tu allan y stadiwm yn torri’n dathlu pan sgoriodd Bale.) Daeth fy mab adref bum munud cyn diwedd y gêm, ac felly gwelon ni’r diwedd hapus. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg sul y mamau

Paentiodd fy merch fy ewinedd traed fel anrheg Sul y Mamau tipyn yn hwyr. Rhoddodd hi bedair haen o hylif coch coch a ddewisais. (Golchais fy nhraed yn dda ymlaen llaw!) Dw i byth yn gwisgo sandalau tu allan yn ddiweddar, ond mae’n braf gweld yr ewinedd lliwgar yn y tŷ. Dw i ddim yn hoffi cael triniaeth broffesiynol a dweud y gwir. Roedd yn bleserus cael gwasanaeth gan fy merch. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peth gwallgof

Mae yna duedd newydd ym mhob man i feio’r dioddefwyr am gymell y troseddwyr i droseddu erbyn y dioddefwyr. Ar y dioddefwyr diniwed mae’r bai os byddan nhw’n cael eu llofruddio gan derfysgwyr. Ac mae pobl y terfysgwyr yn dathlu dros y gamp, sef y derfys… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanesyn o las vegas

Tra oedd yr hogia’n ymarfer y seremoni briodas, es i a fy merch hynaf i IKEA a agorodd yn Las Vegas pythefnos yn ôl. Mae fy merch yn gwirioni ar IKEA, ond roedd dyna’r tro cyntaf i mi fynd. Treulion ni oriau yno wrth weld amrywiol o bethau wedi’u trefnu’n deniadol efo prisiau rhesymol. Gwelais sinc dw i’n ei hoffi’n fawr iawn – un mawr efo gwaelod gwastad a draen ar ochr. Prynais i ond ychydig o fwyd, fodd bynnag, sef siocled tywyll, craceri aml-grain, a choffi sydd i gyd yn dda iawn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dynes mewn aur

Ffilm seiliedig ar hanes go iawn ydy hon – am ddynes Iddewig a ddihangodd Awstria i America yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac am bortread ei modryb a baentiwyd gan artist enwog. Gwyliais fideo efo’r teulu neithiwr. Roedd yn hynod o ddiddorol, arswydus, tris… Parhau i ddarllen