Archives: Emma Reese

fel y moroedd: cwrs eidaleg newydd alberto

Roedd Alberto’n gweithio’n galed i greu ei ail gwrs Eidaleg ers blwyddyn. Wedi ei weld o ar gael y bore ‘ma, prynais y cwrs ar yr unwaith. Roeddwn i’n bwriadu ei brynu ers iddo sôn amdano fo er mwyn diolch iddo am ei ymdrech dygn i helpu dysgwyr yn rhad ac am ddim ers blynyddoedd, a hefyd gwella fy Eidaleg wrth gwrs. Mae gan y cwrs gymaint o awdios, fideos a PDF amrywiol ar seiliedig ar ei ddull dysgu effeithiol y bydd yn cael anfon atoch chi un wers ar y tro.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: murlun newydd

Cafodd fy merch gomisiwn arall am furlun, ar gyfer Heddlu Norman y tro hwn. Mae hi newydd ddechrau gan drosglwyddo ei dyluniad at wal adeilad yr heddlu. Roedd rhaid gwneud y gwaith hwnnw yn y nos er mwyn defnyddio taflunydd, a chafodd hi a’i gŵr sydd yn ei helpu eu hymosod gan filoedd o fosgitos! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tatŵ dros dro

Mae busnes tatŵ dros dro fy merch yn ffynnu’n ddiweddar. Mae hi’n derbyn archebion o dramor yn gyson gan gynnwys Tanzania a Rwsia. Yn ogystal â dyluniadau unigryw ar ei gwefan, mae hi’n creu rhai ar gais. Rhain ydy’r diweddaraf yn y siop – llythrennau Tsieineaidd sydd yn boblogaidd bob amser. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: woodchuck

Gwelais woodchuck yn ein hiard ni. Dyma’r ail dro, ond y tro hwn, roedd o’n cerdded tuag at y tŷ ac felly roeddwn i’n medru gweld ei wyneb yn glir. Gwelodd o fi’n ceisio tynnu llun ohono fo o’r ffenestr a throi’n ôl, dringo’r ffens a mynd i’r iard dros nesaf. Mae woodchuck yn edrych yn annwyl iawn er bod nhw’n achosi problemau weithiau gan balu tir ger tai.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dŵr

Torrodd peipen dŵr dan ddaear yn ein hiard blaen. Daeth staff ar unwaith ond gadael heb wneud dim. “Rhaid cysylltu â’r cwmni teleffon gyntaf i ffeindio lle mae’r llinell ffôn cyn cael cloddio,” medden nhw. Ddigwyddodd dim dros y penwythnos tra bod y dŵr yn llifo o ddifrif ac yn gwneud rhaeadr ar gynffon y stryd. Daeth griw mawr efo peiriant cloddio brynhawn ddoe. Roedden nhw wrthi am oriau a stopion nhw’r dŵr o’r diwedd. Collwyd tunnell o ddŵr yn ystod y pedwar diwrnod. O leiaf mae’r tywydd wedi bod yn sych a chafodd yr anifeiliaid gwyllt yn y gymdogaeth ddigon o dŵr. (Mae’r rhyngrwyd yn gweithio heddiw.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn y llyfrgell

Does dim rhyngrwyd gartref prynhawn ‘ma. Mae hyn wedi digwydd o bryd i’w gilydd, ac fel arfer bydd y broblem yn cael ei ddatrus ar ei ben ei hun. Heddiw fodd bynnag, mae’r sefyllfa’n wael. Penderfynais ddod i’r llyfrgell leol er mwyn sgrifennu fy nau flog. Daeth myfyrwraig at fy ochr chwith e dechrau defnyddio ei Mac Book yn pesychu o dro i dro. Symudais at ddesg ar y llawr plant heb dynnu ei sylw. Roeddwn i ar fy mhen fy hun am ddeg munud cyn i blentyn bach ddod ata i a dechrau siarad. Symudais at ddesg arall eto. Roedd yn ddistaw ar y dechrau ac eithrio sŵn peiriant ac ambell i sgwrs sydyn rhwng y llyfrgellydd a’r trigolion. Rŵan mae mwy a mwy o bobl yn dod yn siarad yn uchel. Sgrifenna’ i fy mlog Eidaleg ac yna casglu fy mab yn yr ysgol. Gobeithio y bydd y rhyngrwyd yn gweithio erbyn inni gyrraedd adref. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: canmoliaeth

Ces i fy nghanmol am fy nawnsio efo fy mab gan nifer o bobl. Y peth gorau a welodd hi erioed mewn parti priodas, meddai un ohonyn nhw. Wrth gwrs nad ydw i wedi dawnsio llinell efo fy mab er mwyn diddanu’r gwesteion; dw i ddim yn medru dawnsio’r walts. … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y llyfr hir disgwyliedig

Mae “Corn, Pistol a Chwip” newydd gyrraedd o Flaenau Ffestiniog. Ces i dipyn o siom oherwydd bod y llyfr yn eithaf llwyd. Wrth gwrs fy mod i’n gwybod ei fod o allan o argraff ers meitin ond doeddwn i ddim yn disgwyl llyfr sydd yn drewi. Rhaid ei adael … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sgarff werdd

Mae’r tywydd wedi troi’n oeraidd yn sydyn; mae fy merch yn hapus cael gwisgo o’r diwedd y sgarff a brynodd yn Nulyn yn yr haf. Mae hi’n colli’r wlad werdd yn fawr iawn a dechrau dysgu Gwyddeleg ar ei phen ei hun hyd yn oed. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: breuddwydio (yn y nos)

Dw i’n ceisio cael breuddwydion yn y nos yn ddiweddar i fwynhau’r amser cysgu. Darllenais erthyglau ar y we a chael gwybod y dylech chi beidio â defnyddio cyfrifiaduron yn union cyn mynd i’r gwely er mwyn cysgu’n braf a hefyd cael breuddwydion. A dyna beth dw i’n ei wneud – diffodd fy Mac Book a darllen llyfr am hanner awr. Dw i’n cysgu’n well ac yn meddwl fy mod i’n breuddwydio’n amlach nag o’r blaen. Y cam nesaf ydy eu cofio nhw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cês bach

Prynais gês bach sydd “i fod” i fynd dan sedd awyren ddwy flynedd yn ôl oherwydd nad ydw i eisiau codi cês at y storfeydd uwchben. Roeddwn i’n sylweddoli fodd bynnag, nad ydy o’n ffitio felly yn yr awyrennau bychan. Dw i’n benderfynol o ffeindio un digon mawr i gadw fy holl eiddo ar gyfer fy siwrneiau yn y dyfodol (dw i ddim yn hoffi check-in fy nghês) a digon bach i fynd dan sedd fach ar yr un pryd, efo olwynion i mi gael ei lusgo o gwmpas. Her fawr ydy hyn, ond rhaid cyflawni er mwyn teithio’n hawdd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: defnydd arall sgŵp hufen iâ

Byrger eog ydy un o ffefrynnau’r teulu, a dw i’n hoffi ei baratoi hefyd oherwydd bod o’n hynod o hawdd. Roeddwn i’n arfer ffurfio’r byrger efo’r dwylo. Ces i syniad gwych un diwrnod, a dyma ddefnyddio sgŵp hufen iâ wedi’i iro i greu byrgers unffurf yn gyflym iawn (wrth gadw fy nwylo’n lân.) Bydda i’n eu gwthion nhw dipyn efo sbatwla ar ôl eu troi nhw. Dyma’r cynhwysion rhag ofn.
Tun o eog (bydda i’n cael gwared ar y croen a’r esgyrn)
Taten stwns neu ddau
Briwsion bara a/neu geirch
2 wy
Halen, pupur, perlysiau eraill

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cinderella

Fe wyliais Cinderella newydd (DVD) efo’r plant dros y penwythnos. Roeddwn i’n hoffi’r fersiwn honno’n fawr iawn. Creodd y dechnoleg ddiweddaraf ffilm ffantasi anhygoel. A mwy na hynny, dw i’n gwerthfawrogi pwyslais y stori, sef “byddwch yn ddewr ac yn garedig.” Fy hoff olygfa oedd pan dorrodd y swyn ac aeth pawb a phopeth yn ôl o dipyn i beth. Roeddwn i wrth fy modd efo ffrog las hardd Cinderella wrth gwrs. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: app yn ffrangeg

Des o hyd i App Beibl Ffrangeg i blant. Mae o’n hynod o ddefnyddiol i ddysgwyr Ffrangeg oherwydd bod y nifer o storiau’n cael eu hysgrifennu’n syml a chewch chi wrando ar yr awdio wrth ddarllen y testun. Fe wnes i lawr-lwytho fy nwy ffefryn am y tro – … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lluniau swyddogol

O’r diwedd uwch-lwythodd fy mab hynaf y lluniau a dynnwyd gan y ffotograffydd yn y briodas. Maen nhw’n ardderchog (wrth reswm.) Roeddwn i’n meddwl mai photoshop oedd un ohonyn nhw oherwydd bod yr hogia i gyd yn neidio mor uchel mewn modd anghredadwy. C… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhagolygon y tywydd

Mae rhagolygon y tywydd yn ddiddorol o safbwynt dysgu ieithoedd. Dw i’n gyfarwydd â Rhian Haf a’r lleill ar Radio Cymru, ac yn gwylio fideo Eidalaidd o bryd i’w gilydd. Yn ddiweddar, des o hyd i raglen dywydd Ffrengig a dyma lyfrnodi’r dudalen. Peth diddorol am yr olaf ydy bod yna sawl cyflwynydd, a chewch chi glywed acennau amrywiol. Maen nhw’n gwisgo’n anffurfiol iawn, gyda llaw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blog newydd

Wedi methu sgrifennu’r blog Eidaleg (Mandatami) yn gyson, rhoddais i orau iddo’n swyddogol. Roedd yn rhy anodd i feddwl pynciau gwahanol ar gyfer y blog hwnnw. Modd effeithiol i gadw/wella iaith arall ydy sgrifennu blog fodd bynnag. A dyma benderfynu d… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lifft arbennig

Gadawodd fy merch ben bore ddoe i fynd yn ôl i Japan. Fel arfer bydd ei thad yn mynd â hi i Faes Awyr Tulsa mewn car ond cafodd hi lifft arbennig y tro hwn. Cynigodd ffrind i roi lifft iddi yn ei awyren fach o’r dref hon. Aeth fy ddwy ferch arall efo hi i gadw cwmni. Dim ond 15 munud cymerodd yn hytrach nag awr a 15 munud arferol. Gadawon nhw yn dywyllwch ond ar eu ffordd yn ôl (wedi brecwast) torrodd y wawr odidog arnyn nhw. Cyrhaeddodd fy merch Japan yn ddiogel.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: penblwydd yn y cysgod

Penblwydd fy ngŵr oedd hi ddoe. (Cafodd y diwrnod ei gysgodi gan y briodas tipyn bach.) Gyrrodd brawd y gŵr bres iddo a’i dri nai a nith sydd gan benblwyddi ym mis Medi er mwyn iddyn nhw gael parti pitsa. Dyma ni’n cyflawni ei ewyllys yn hapus ac archebu pitsa a phrynu potel o win. Fe wnes i grasu pastai pwmpen (ffefryn y gŵr) yn lle cacen. Cawson ni amser braf neithiwr cyn i fy ail ferch fynd yn ôl i Japan. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y briodas

Roedd yn briodas hyfryd er bod hi’n syml. Doedd dim ffrog briodferch ddrud, addurniadau cymhleth, cannoedd o westeion. Yn lle hynny, roedd addunedau priodas a ysgrifennwyd gan y ddau, nifer bach o ffrindiau agos a’r teuluoedd, bwyd da wedi’i arlwyo, lawer o ddawnsio a hwyl. Dawnsiais efo fy mab “Cowboy Buggie,” o flaen pawb. Yna, dawnsiodd pawb yn egnïol gan gynnwys y briodferch am dri chwarter awr. Roedd rhaid i mi eistedd ar sedd ar ôl “Cotton Eyed Joe“! Yn anffodus nad ydy’r ddau’n medru mynd ar eu mis mêl ar yr unwaith oherwydd swydd fy mab. Rhaid aros nes mis Tachwedd iddyn nhw gael mynd ar fordaith Garibî. Mae gen i ferch newydd bellach. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod priodas

Cysgais yn dda neithiwr. Mae’r fatres yn gyfforddus ac na symudodd fy merch lawer yn ei chwsg yn fy ymyl. Codais am chwech a hanner a chael digon o amser i baratoi am y diwrnod. Anghofiodd fy merch hynaf ei ffrog i’r briodas yn ei thŷ, ac roedd rhaid iddi fynd i’r siop gyfagos i brynu un y bore ‘ma. Wedi iddi fynd efo ei chwiorydd, ces i amser distaw yn yr ystafell. Llwyddodd hi brynu ffrog neis a rhad ($15.) Maen nhw wrthi’n paratoi at yr achlysur arbennig. Bydd y seremoni’n dechrau am 4:30 dilynir gan fwyd a dawns.
llun: tatŵ dros dro arbennig Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn texas

Dw i a’r teulu i gyd yma yn Texas heddiw ar gyfer priodas fy mab hynaf yfory. Roedd yn siwrnai hir iawn a ches i gur pen ofnadwy ar ddiwedd ond dw i’n ymlacio rŵan mewn gwesty efo fy nhair merch. Mae gynnon ni ddwy ystafell i wyth ohonon ni. Mae’n hwyl bod efo pawb felly. Dw i’n teimlo’n gysglyd bellach ond mae’r merched yn mynd i wylio Sherlock heno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bara melon

Daeth fy merch â melon pan (bara melon) o Japan i’r teulu. Mae o’n bodoli ers fy mhlentyndod. Gelwir yn felon oherwydd y blas a lliw (artiffisial.) Dydy o erioed wedi bod yn fy ffefryn ond mae fy mhlant yn hoff iawn ohono fo. Dyma gael blas beth bynnag y bore ‘ma. Mae hwnnw’n hynod o flasus heb flas a lliw melon. Bara menyn yn hytrach na bara melon ydy o. Dywedir ar y bag defnyddir menyn o Normandy!   Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adref

Mae fy ail ferch newydd gyrraedd adref. Wedi cael cinio sydyn, mae hi’n ymlacio ar soffa yn sgwrsio efo ei chwaer a dal ei moch cwta yn ei breichiau (un ar y tro.) Mae’n braf ei gweld hi eto am y tro cyntaf ers chwe mis. Peth rhyfedd ydy bod popeth yn … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ar ei ffordd

Mae fy ail ferch yn dod adref ar gyfer priodas ei brawd. Mae ei hawyren hi uwchben y Cefnfor Tawel ar hyn o bryd. Mae hi’n ofnadwy o brysur fel athrawes Saesneg yn Tokyo, ond dydy hi ddim eisiau colli’r achlysur mawr. A dyma hi’n dal yr awyren am hanne… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: brecwast seisnig

Dwedodd fy merch y byddai eisiau coginio brecwast Seisnig i swper; cafodd hi o sawl tro mewn tŷ bwyta yn Abertawe ac roedd hi’n gwirioni arno fo. Dyma brynu’r cynhwysion iddi ddoe ac wedyn ymlacio tra oedd hi wrthi yn y gegin. Cawson ni swper braf o wyau, selsig, ffa, tatws, tomatos, madarch a thost. Ces i ryw 30 o “like” ar Face Book gan ffrindiau fy merch dw i ddim yn eu hadnabod nhw! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sgrifennu’r ffrangeg

Dw i’n mynd yn gyfarwydd â chlywed a darllen Ffrangeg ond peth hollol wahanol ydy sgrifennu. Fedra i ddim sgrifennu pethau syml hyd yn oed. Yn aml bydda i’n ceisio gwneud rhestr siopa yn Gymraeg neu Eidaleg efo gair neu ddau yn Japaneg a Saesneg. Roedd angen prynu siocled poeth yng nghegin yr eglwys y bore ‘ma, a dyma geisio sgrifennu yn Ffrangeg ar ddarn o bapur – ashte siocola schud. Wedi dod adref, dangosais y nodyn i fy merch. Dyma iddi fy nghywiro. (Mae ei Ffrangeg yn llawer gwell na fy un i!) – acheter chocolat chaud. Mae ffordd hir o fy mlaen i. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: efo vincent

Wedi gorffen neu blino ar rai deunyddiau, roeddwn i’n chwilio am un arall i ddysgu Ffrangeg. Mae’n wir anodd ffeindio peth sydd yn taro deuddeg ymysg y llu o bethau ar gael ar y rhyngrwyd. Roeddwn i’n gwrando ar Vincent o’r blaen; dw i’n hoff iawn o’i … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: 9.11

“Gall ymosodiadau terfysgol ysgwyd sylfeini’n adeiladau mwyaf ni, ond na allan nhw gyffwrdd sylfaen America. Maen nhw’n chwalu dur, ond na allan nhw dolcio dur o benderfynoldeb America.”  George W. Bush, Cyn Arlywydd yr Unol Daleithiau Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rali

Es i ynghyd â’r teulu at rali ddoe i ddangos ein cefnogaeth i’r heddlu lleol. Mae’n beryglus bod yn heddweision dyddiau hyn yn enwedig yn America. Cafodd nifer ohonyn nhw eu llofruddio gan grŵp sydd yn ymroddedig i lofruddio unrhyw heddlu. Mae pwysau anhygoel arnyn nhw wrth iddyn nhw beryglu eu bywydau bob dydd heb gael eu diolch. Ar ôl clywed hanner dwsin o annerch byr a gweddi dros yr heddlu yn enw Iesu Grist, es i â’r teulu o gwmpas yn ysgwyd llaw’r swyddogion a diolch iddyn nhw.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rysáit newydd

Mae’n anodd coginio yn yr haf oherwydd y gwres. Dw i ddim yn paratoi caserolau a stiw sydd yn rhan fawr o fy nghoginio i. O ganlyniad, dw i’n coginio’r un peth bob wythnos. Penderfynais chwilio am ryseitiau newydd ar y we – pethau syml a hawdd (pwysig iawn) i wneud. Des o hyd i un gwych, sef goulash efo bresych yn hytrach na efo pasta. Roedd yn flasus a hynod o syml, hyd yn oed maethlon ac isel yn fraster. Doeddwn i ddim yn siŵr fyddai finegr seidr afal yn gweithio, ond fel mae’n digwydd, roedd yn braf. Roedd yn haws oherwydd fy mod i’n defnyddio pecyn o fresych wedi ‘i dorri. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ail ddechrau e-bost

Dw i’n cyfnewid negesau e-bost efo fy merch hynaf bron bob dydd ac eithrio penwythnosau ers blynyddoedd. Un o’r pethau pleserus yn ystod y dydd ydy hyn. Byddwn ni’n adrodd ein hanes ni a rhoi sylwadau at ein gilydd. Yn aml dw i’n mwynhau i ni fynegi’n barnau ni ar bynciau llosg heb flewyn ar dafod. Cawson ni hoe fach yr wythnos diwethaf tra oedd hi ar ei gwyliau (ar wahân i ambell i SMS.) Ces i neges e-bost ganddi hi efo llawn o newyddion y bore ‘ma am y tro cyntaf ers dyddiau, a dyma ei hateb yn awyddus. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y gyfraith

Hwn ydy’r gyfraith,” meddan nhw. Cyfreithlon oedd caethwasiaeth. Cyfreithlon oedd llofruddio’r Iddewon. Cyfreithlon oedd nifer o bethau erchyll, a dal i fod.

“Gwae’r rhai sy’n galw drwg yn dda, a da yn ddrwg,” meddai’r Arglwydd y Lluoedd.
“Gwae’r rhai a wnânt ddeddfau anghyfiawn,” meddai’r Brenin y Brenhinoedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newydd da o wlad bell

Mae’n braf cael neges am y tro cyntaf ers amser. A dweud y gwir, y fi a fethodd sgrifennu’n gyson; doedd fawr i ddweud ar y pryd, ond digwyddodd nifer o bethau yn fy mywyd yn ystod yr wyth mis, a dyma sgrifennu e-bost yr wythnos diwethaf at Ida, fy nghyn diwtor Eidaleg. Ces i ateb clên iawn ganddi hi. Mae hi’n dysgu Eidaleg ym Mharis ers y llynedd, a newydd gofrestru ar gwrs i ennill cymhwyster i ddysgu Eidaleg yn Ffrainc yn swyddogol. Mae hi’n medru Ffrangeg hefyd. “Fel dŵr oer i lwnc sychedig” oedd y neges. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod i’r brenin

Aeth y teulu i amgueddfa Titanic yn Branson heddiw wedi clywed bod yr amgueddfa honno’n well na un yn Iwerddon (mynd yno wnaeth fy nwy ferch.) Bydd yn cymryd tua phedair awr un ffordd, a byddan nhw’n dod adref yn hwyr heno. Fe orffennais i ddyletswyddau amrywiol yn y bore. Ar ôl dod yn ôl o’r dref, dyma gael cinio syml a phaned o de wrth wylio rhan o’r ffilm, the Legend of 1900 yn Ffrangeg. Na fydd rhaid i mi baratoi swper i’r teulu heddiw; bydda i’n bwyta beth bynnag ar gael a phryd bynnag bydd eisiau arna i. Diwrnod i’r brenin ydy hi heddiw.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y ras gyntaf

Cynhaliwyd y ras gartref cross country gyntaf a fynychwyd gan nifer o’r ysgolion yn yr ardal. Roedd sawl ras yn ôl oedran y rhedwyr. Rhedodd fy mab ifancaf ras 4 cilomedr efo’r tîm a chael canlyniad personol gwych – rhyw hanner munud llai na’r ras ddiwethaf flwyddyn yn ôl. Roedd yn dal yn boeth am saith o’r gloch pan ddechreuodd y ras olaf, ond rhedodd pawb yn galed; mae bob amser yn braf eu gweld nhw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hwrê!

Llongyfarchiadau mawr i dîm Cymru! Roedd yn wych! Da iawn, Bale! Aeth cefnogwyr Cyprus braidd yn ddistaw wedi iddo sgorio! Braf clywed Hen Wlad a ganwyd gan gefnogwyr Cymru. Hwrê! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: wyt ti wedi ysgrifennu llythyr?

Cwestiwn a ofynnwyd gan wefan Gweiddi ydy hwn. “Do” ydy fy ateb. Dw i’n sgrifennu at fy mam yn Japan ers symud i fyw yn America dros chwarter canrif yn ôl. Bydda i’n sgrifennu dwywaith neu dair bob mis yn amgáu lluniau o’r teulu’n aml. Nad oes ganddi hi gyfrifiadur, ac felly mae hi’n edrych ymlaen yn fawr at fy llythyrau. Bydda i’n sgrifennu efo llaw oherwydd bod hyn yn gyflymach na theipio Japaneg. Dw i wedi hen sylweddoli fy mod i’n anghofio llawer o Kanji (llythrennau Tsieineaidd.) Rhaid i mi ddefnyddio geiriadur yn aml. Peth da i fy ymennydd hefyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: edrych yn cŵl

Cynhelir y ras cross country gyntaf ddydd Iau. Mae’r tîm wrthi’n rhedeg bob prynhawn boed heulwen neu law. Byddan nhw’n rhedeg yn y dref fel arfer a dod yn ôl yr amser mynd adref. Bydd yna geir a bysiau’n gyrru o gwmpas yr ysgol wrth reswm. Wedi rhedeg pum milltir dan yr haul poeth un diwrnod, roedd pawb yn barod i ddisgyn, a dyma’r rheolwr yn dweud wrth fy mab, “rhaid i ni edrych yn cŵl o flaen pawb.” Dyna a wnaeth fy mab er ei fod o’n sgrechian yn y galon am drugaredd! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sudd ffres

Crwydrodd fy merch a’i gŵr ar ochr Ffrengig yr ynys a chael hoe fach mewn café y bore ‘ma. Gwerthir sudd ffrwythau/llysiau ffres a baratoir ar y cownter. Dyma hi’n archebu gwydr o sudd moron efo ffrwythau. (Roedd yn ddrud braidd – 6.) Mae gan y wlad honno gyfradd gyfnewid syml rhwng ewro a doler, sef 1:1.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ynys st. martin

Mae fy merch hynaf a’i gŵr ar eu gwyliau ar Ynys St. Martin yng Ngharibïaidd. (Pasiodd y corwynt sydd gan yr un enw â’i chwaer cyn iddyn nhw gyrraedd.) Mae hi’n gyrru lluniau drwy’r ffôn symudol o bryd i’w gilydd. Does dim llu o dwristiaid ac mae nhw’n medru ymlacio. Peth unigryw a diddorol ydy’r ffaith bod y wlad honno’n cael ei rhannu’n ddau – Iseldiraidd a Ffrengig. Mae’r bobl yn siarad Saesneg ar un ochr a Ffrangeg ar y lleill. Does dim ffin glir ac felly mae pawb yn mynd a dod fel mynnon nhw. 
llun: y ffin Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i marseille

Prynodd E-lyfr arall efo MP3 gan Sylvie Lainé, sef Voyage à Marseille. Y tro hwn, un stori hir, ddoniol ydy hi – stori am gwpl hŷn o Loegr sydd yn teithio o Lundain i Marseille ar eu gwyliau mewn car. Does dim trosedd, digwyddiadau hyll, dim byd annymunol ond cipolwg ar y diwylliant, pobl, bwyd, lleoedd Ffrengig a adroddir yn Ffrangeg syml i ddysgwyr. Defnyddir yr amserau eraill heblaw presennol mewn modd naturiol fel byddwch chi’n eu deall yn dda. Mae deialogau doniol a achoswyd gan gamynganiad y gŵr nad ydy ei safon Ffrangeg cystal â’i wraig. Rhaid bod Sylvie yn gyfarwydd â hynny gan ei bod hi’n dysgu Ffrangeg i estron. Rhoddais bum seren ar dudalen Amazon.


Parhau i ddarllen

fel y moroedd: booben druan

Un sensitif ydy ci fy merch hynaf. Reuben ydy ei enw o ond mae pawb yn ei alw fo’n Booben bellach. Mae o’n hoffi bywyd digyffro wrth ymyl ei fam (fy merch,) ac mae’n well ganddo gwmpeini oedolion synhwyrol yn hytrach na phlant swnllyd a chŵn eraill go egnïol. Dw i’n amau ydy o’n ystyried ei hun yn berson. Un peth mae o’n casáu ei weld, neu ofni ei weld ydy cês dillad. Mae o’n gwybod yn dda beth mae hwnnw’n ei olygi – bydd ei rieni, sef fy merch a’i gŵr yn mynd ar siwrnai; bydd o’n cael ei anfon i gartref arall nes iddyn nhw ddod yn ôl. Dw i’n siŵr mai tragwyddoldeb ydy hynny i Booben. Yn anffodus (iddo) maen nhw’n mynd ar siwrnai arall. Roedd fy merch wrthi’n paratoi’r cês dillad ddoe a gweld Booben druan ar y llawr fel hyn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: te i weision

Dw i’n mwynhau Barry’s tea bob dydd. Roedd y bag te’n edrych yn ddigon da ar ôl cael ei ddefnyddio unwaith fel gwnes i de eto efo’r un bag. Er nad oedd o cystal â’r paned cyntaf, doedd o ddim yn rhy ddrwg, efallai llawer gwell na’r te arall. A dyma benderfynu cael ail baned efo’r un bag bob tro. Fe enwais fo’n de i weision oherwydd fy mod i wedi clywed o’r blaen dyna beth oedd gweision mewn plastai ym Mhrydain yn ei yfed ganrif yn ôl.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mop

Ers cael llawr bambŵ flwyddyn yn ôl, roeddwn i’n chwilio am fop sych syml fel un mae fy mam yn ei ddefnyddio yn Japan. Doedd dim ar gael nes ddoe. Fe welais un perffaith yn Walmart, a dyma ei brynu ar unwaith. Mae’r pen bach yn troi i bob cyfeiriad fel gallwch chi lanhau onglau cul. Taflir papur meddal penodol wedi iddo fod yn fudr iawn. (Dw i’n defnyddio’r ochr arall hefyd.) Mae o’n hwylus dros ben! Dw i’n gwirioni arno fo.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: corn, pistol a chwip

Darllenais ddarn o nofel T.Llew, sef Ymysg Lladron ar y we. Fe wnaeth cip ar y Goets Fawr fy atgoffa i o nofel wych arall a ddarllenais yn ystafell Marteg yn Llanberis flynyddoedd yn ôl . Allan o argraff mae Corn, Pistol a Chwip ers tipyn, ac felly roeddwn i’n hapus dros ben gweld copi ar silff llyfrgell y dref ar y pryd. Cododd chwant sydyn arna i ddoe ddarllen y nofel lawn gyffro unwaith eto. Wedi chwiliad ar y we, des o hyd i gopi ail-law yn Siop Lyfrau’r Hen Bost ym Mlaenau Ffestiniog, a dyma ei archebu drwy Abebooks. Bydd o’n cyrraedd Tachwedd 15 yn ôl y cwmni! Gobeithio bydd y llong yn hwylio’n gyflymach na hynny. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peth rhyfedd

Penderfynais gymryd mantais ar y tymheredd is y bore ‘ma a mynd am dro yn y gymdogaeth yn hytrach na mynd yn hwyrach. Dyma weld peth rhyfedd – roedd yn edrych fel rhosyn wedi’i ffosileiddio, ond na! Madarch brown enfawr ydy o! Mae o’n tyfu ar foncyff c… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ymweliad sydyn

Tra oeddwn i wrthi’n paratoi coffi yng nghegin yr eglwys y bore ‘ma, daeth y gŵr ata i’n dweud bod yna geirw ym maes parcio. Dyma frysio at y drws gwydr. Dyma nhw! Teulu o bump neu chwech a oedd yn sefyll yn syllu arnon ni (dw i’n meddwl.) Tynnais lun yn sydyn, yna dechreuodd babi’r teulu redeg tuag at y cae cyfagos dilynwyd gan y gweddill. Roeddwn i’n poeni amdanyn nhw oherwydd bod yna stryd rhwng y maes parcio a’r cae. Yn ffodus na ddaeth car a dyma nhw’n croesi’r stryd yn ddiogel. Gobeithio bod nhw’n cadw draw o dai. Yn anad dim gobeithio na fyddan nhw’n croesi ffyrdd prysur. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: acen brin

Cafodd fy merch sgwrs efo ffrind da o Loegr drwy Skype y bore ‘ma. Fel arfer mae hi’n siarad yn ei hystafell ond yn y gegin roedd hi y tro hwn. Roedden nhw’n cael amser braf wrth fy merch yn dangos ein cegin ni i’w ffrind. (Doeddwn i ddim yn gwran… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: model

Cafodd fy merch sgwrs sydyn efo ffrind ysgol dros baned, a synnu’n clywed y byddai’r ffrind yn mynd i Japan cyn hir. Bydd y ffrind yn cychwyn mewn prifysgol flwyddyn nesaf ac mae hi’n gweithio fel model ffasiwn yn y cyfamser. Does ryfedd oherwydd mai hogan hardd, dal a thenau ydy hi. Mae hi’n dawnsio bale clasurol yn ogystal â rhedeg cross country. Bydd hi’n gweithio yn Japan am ddau neu dri mis. Dysgodd fy merch ymadrodd Japaneg pwysig iddi, sef, “lle mae’r tŷ bach?” Parhau i ddarllen