Archives: Emma Reese

fel y moroedd: modd gwahanol

Dysgais sut i hwylio te gan y ffrind o Tsieina. Yn aml iawn yn Tsieina byddan nhw’n rhoi dail te mewn cwpan yn uniongyrchol heb ddefnyddio tebot . Mae’n fodd hwylus dros ben. (Wrth gwrs dylai’r dail yn gyflawn.) Wedi munudau, dim ond codi’r dail o’r cw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: super bowl

Diwrnod mawr i lawer o Americanwyr ydy hi heddiw – diwrnod Super Bowl, sef pencampwriaeth gynghrair genedlaethol bêl-droed Americanaidd. Does gen i ddim diddordeb o gwbl ond mae fy nwy ferch yn mynd i bartïon i weld y gêm mewn trefi gwahanol. Gyrrodd fy merch hynaf lun o’r bwyd mae hi’n ei baratoi – yakitori. Bydd ei ffrind yn ei rostio ar y gril yn yr iard cefn ynghyd â chig arall. Mae’r ddwy yn mynd i gymdeithasu yn hytrach na gweld y gêm, a dweud y gwir. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blwyddyn o hoe

Bydd fy merch arall yn graddio yn y brifysgol leol ym mis Mai. Hoffai hi astudio ymhellach, ond penderfynodd hi gael blwyddyn o “hoe” cyn hynny. Bydd hi’n aros efo teulu yn Ne Ffrainc a dysgu Saesneg i’w hogyn bach saith oed  yn ystod yr haf; yna bydd hi’n gweithio fel tiwtor Saesneg yn Japan am ddeg mis. Dw i’n gyffro i gyd cymaint â hithau! Gan nad ydw i’n medru mynd i Ewrop eleni, dw i’n teimlo fel pe byddwn i’n cael gweld Ffrainc drwy lygaid fy merch. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhosyn saron

Mae olew persawrus o Israel newydd gyrraedd, dim yn uniongyrchol, a dweud y gwir, ond drwy gwmni o America. Cynhyrchwyd yn Israel, mae ganddo arogl rhosyn hyfryd. Prynais fo i ddefnyddio fel persawr, ond mae’n ymddangos bod rhai pobl yn ei ddefnyddio i eneinio’r sâl yn ôl y Beibl, neu fel defod. Dw i ddim yn credu mewn defodau ond fydda i byth eisiau bod yn amharchus, ac felly penderfynais i weddïo dros bobl Israel pryd bynnag byddwn i’n rhoi diferyn o’r olew ar fy arddwrn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adolygiad

Gofynnodd y cwmni yn Llundain i mi sgrifennu adolygiad ar y myg a brynais. Gan fy mod i’n fodlon dros ben efo’r myg, sgrifennais yn hapus. (Ches i ddim gwobr am y gwaith cofiwch.) Yr unig broblem oedd bod yr holl lysenwau gan gynnwys un defnyddir gan fy ngŵr i fy ngalw i yn cael eu defnyddio gan y lleill yn barod fel rhaid meddwl un unigryw. Dyma ddewis y llysenw defnyddir gan fy merch hynaf, sef Mamaly. Cafodd ei dderbyn! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: caserol brocoli a ffacbys

Llwyddiant arall! Fe wnes i gaserol efo tofu, brocoli a ffa yn ôl rysáit Marco Bianchi. Dim ond hadau sesame, halen ac olew olewydd a ddefnyddir fel cyfwyd, ond roedd yn saig hynod o flasus. Defnyddiais y tun o ffacbys yn y cwpwrdd cegin ddoe ar ddamwain, ac felly rhaid defnyddio ffa pinto. Dwedodd Marco am ferwi’r brocoli am 7 munud, ond penderfynais ond tywallt dŵr poeth arnyn nhw rhag ofn iddyn nhw fynd yn rhy feddal yn y popty. Roedden nhw’n berffaith. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pancake siocled

Dw i’n ceisio perffeithio pancake siocled gan ddefnyddio cynhwysion iach wedi cael syniad gan fideo Elisabetta. Dywedir bod siocled yn gwneud lles i chi – newyddion braf! Dyma fy fersiwn:
Flawd cyflawn
Flawd ffacbys
Siwgr brown
Powdr coco
Powdr pobi
Llefrith cnau coco
Olew olewydd
Darnau o almon
Mêl fel topping

Dylwn i brofi sawl tro cyn cael rysáit perffaith; gwaith caled! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun

Dan ni’n cael hoe fach rhag oerfel ac mae’n llosgwr logiau ni’n oer a distaw. Cymerodd fy merch hynaf fantais ar y tywydd a phaentio mwy ar y murlun dros y penwythnos. Roedd hi’n gweithio ar y ddau blismon ar feic. Maen nhw’n edrych yn wych! Y cam nesa… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cig eidion yr wythnos

Mae fy nghoginio‘n newid ers dod ar draws fideos Elisabetta e rhai Marco Bianchi yn ddiweddar. Roeddwn i’n ceisio bwyta’n iach o’r blaen, ond rŵan dw i’n cael hwyl profi ryseitiau llysieuol newydd hynod o flasus. Na fyddai ots gen i beidio bwyta cig o gwbl (dw i’n dal i hoffi pysgod weithiau,) ond bydda i’n defnyddio cig eidion unwaith yr wythnos ar gyfer y gŵr. Hwn oedd cig eidion yr wythnos diwethaf sef beef enchilada. Fe wnes i salad cwscws gwenith cyflawn i fynd efo’r saig. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cinio i anrhydeddu

Roedd cinio arbennig i anrhydeddu’r rhai sydd wedi derbyn gwobrau am eu gwasanaethau ardderchog ymysg heddlu a thân dynion Norman. Roedd fy merch hynaf un ohonyn nhw wedi cael ei dewis fel Gwirfoddolwr y Flwyddyn. A dweud y gwir mae hi’n cyfrannu at yr heddlu efo ei holl egni a chalon heb dderbyn tâl ers blynyddoedd, a dw i’n hapus gweld bod hi wedi cael ei chydnabod yn swyddogol. Wrth gwrs bod hi’n gwneud yr holl bethau oherwydd bod hi wrth ei bodd yn eu gwneud nhw. Y peth gorau ar yr achlysur oedd cyfle i wisgo ffrog ffansi, a sgwrsio efo’i ffrindiau, meddai. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bath llefrith

Mae’n anodd cynhesu fy hun mewn cawod ar noson oer, ond prin fy mod i’n cael bath go iawn gan fy mod i mor brysur gyda’r hwyr fel arfer. Neithiwr, fodd bynnag roedd eisiau cael bath poeth arna i’n arw, ac felly a bu. Mae gen i “rysáit” ar gyfer bath prin – cwpaned o finegr gwyn a llond llaw o geirch mewn hosan neu deits (rhai i daflu i ffwrdd.) Mae finegr yn lladd y bacteria ac mae ceirch yn gwneud eich croen yn anhygoel o lyfn. Bydd y dŵr yn troi’n wyn wrth i chi wasgu’r ceirch – bath llefrith llysieuol! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: myffin pwmpen

Myffin pwmpen ydy’r rhain. Defnyddiais flawd cyflawn a siwgr brown. Mae ychydig o geirch a sinamon ar eu pen. Maen nhw’n hynod o flasus er nad rysáit Elisabetta neu Marco ydy hon. Ces i ddau ddwsin a rhoi’r hanner yn y rhewgell. Bydd llwyaid o iogwrt plaen a mêl yn mynd yn dda fel topping yn lle menyn neu hufen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hoshiana

Dw i newydd ddod o hyd i ganeuon bendigedig Joshua Aaron, Americanwr o wreiddiau Iddewig. Mae o’n canu yn Saesneg a Hebraeg. Ffilmiwyd nifer o’i fideos yn Israel yn dangos y golygfeydd wrth iddo ganu. Mae fy merch hynaf yn mynnu ei fod o’n edrych yn un… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rysáit arall

Roedd yn llwyddiannus y tro hwn – rysáit arall gan Elisabetta, sef tortine alle patate ripieni (patis tatws wedi’u llenwi.) Maen nhw’n debyg i croquette wedi eu ffrio ar y badell neu bobi yn y popty. Defnyddiais nionyn a chêl yn hytrach na madarch a phigoglys. Ychwanegais ddarnau bach o benwaig mewn tun a thamaid o gig moch hefyd. Roedden nhw’n hynod o flasus ac roedd y teulu’n hapus iawn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: trên drwy’r dref

Roedd rhwydwaith o reilffordd yn arfer cysylltu o gwmpas rhai trefi yn Oklahoma, Arkansas a thu hwnt. Roedd gorsaf trên yn y dref yma hyd yn oed nes dros 70 mlynedd yn ôl. Dim ond darn o draciau trên sydd ar ôl bellach. Yn ddiweddar dysgodd fy mab yn y dosbarth am hanes y trên, a dyma googlo e ffeindio rhyw ffeithiau. Byddai’n gyfleus iawn mynd i faes awyr Tulsa pe bai’r trên yn dal i fodoli. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: methiant

Dw i wedi bod yn coginio seigiau newydd ar ôl ryseitiau Elisabetta e Marco Bianchi yn ddiweddar. Maen nhw’n wych a dw i a’r teulu wrth ein bod. Neithiwr fodd bynnag, doedd y cawl ddim yn dda a dweud y gwir, nid ar y rysáit roedd y bai ond ar y bwmpen. Sgwash mesen oedd o yn hytrach na phwmpen. (Does dim pwmpenni blasus ar gael yma.) Er bod y cynhwysion yn hynod o iach fel ffacbys a haidd, rhoddodd y sgwash flas od. Mae llond powlen fawr o sbarion; bydda i’n bwyta tamaid bob dydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ateb

Sgrifennais sylw ar dudalen Facebook Marco Bianchi am y gacen a wnes ac atodi’r llun is. Fe wnaeth o roi “hoffi” ac ateb yn glên iawn!  “Diolch o galon. Dw i’n hapus iawn dy fod ti’n ei hoffi hi (y gacen.) Cwtsh,” meddai. 

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: melaccio

Fe wnes i gacen afal yn ôl rysáit arall Marco Bianchi. Enwodd o hi’n Melaccio. Mae hi’n gacen lawn o afalau, cnau a rhesins heb wy na menyn. Nid fegan dw i, ond dw i wrth fy modd efo ryseitiau iach Marco. Wedi gweld y fideo rysáit sawl tro a newid gram i gwpan, dyma brofi’r gacen hon – mae’n wych! Fe osodais y popty ar 180C/350F yn lle 200C/392F ar ôl gweld cacen Marco braidd yn ddu ar y wyneb. Y tro nesaf, bydda i’n dechrau efo’r cynhwysion sych yn hytrach na’r afalau oherwydd bydd yn cymryd amser i falu’r cnau ayyb tra’r darnau o afalau’n prysur feddalu mewn siwgr.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwestai arbennig i oklahoma

Oes, mae ganddo nam, siŵr iawn. Ond mae’r egwyddor ganddo; mae o’n siarad yn blaen ar y nifer o bynciau dros y bobl sydd yn cael eu hanwybyddu gan y prif gyfryngau; mae o’n gwybod gwerth yr heddlu sydd yn gweithio’n ddygn heb gael eu diolch; mae o’n gwybod pwysigrwydd Second Amendment; mae o’n rhoi gobaith i America sydd yn dioddef ers blynyddoedd. Daeth Donald Trump i Tulsa heddiw i roi araith i’w gefnogwyr. Croeso cynnes i Mr. Trump gan Fel y Moroedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sbwriel yn y goedwig

Aeth dau ieuenctid i’r goedwig gerllaw i gasglu sbwriel ddoe. Daethon nhw’n ôl wedi rhyw awr efo llond bag du o duniau ayyb ynglŷn â bwced (llenwon nhw o efo sbwriel) a darn o blastig. Dim ond crafu’r wyneb ydy hyn a dweud y gwir. Mae rhannau o’r goedwig wedi troi’n domen sbwriel sydd yn cynnwys oergelloedd, peiriannau golchi, môr o duniau, ac yn y blaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ateb gan elisabetta

Sgrifennais sylw am y rysáit cawl ffacbys at Elisabertta ar ei thudalen Facebook, a chael ateb! Roedd hi’n hapus fy mod i’n hoffi’r cawl. Wrth gwrs bod cyfathrebu drwy Facebook yn hollol gyffredin, ond rhywsut neu’i gilydd, mae hyn yn teimlo’n beth arbennig. Dw i’n dal i brofi ei ryseitiau iach, pancake efo afalau wedi eu tafellu er enghraifft. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: nadolig yn hwyr

Mae fy mab hynaf a’i wraig efo ni dros benwythnos. Dyma’r tro cyntaf i ni eu gweld nhw ar ôl y briodas oherwydd bod nhw wedi mynd i Japan a Taiwan dros y Nadolig. Agoron ni anrhegion Nadolig yn hwyr. Ces i sgarff rwd (y lliw), siocled amrywiol, a llyfr am Giuseppe Garibaldi. (Roedd popeth ar restr Eleven Pipers.) Dan ni’n treulio’r diwrnod yn hamddenol. Bydda i’n paratoi cyri cyw iâr i swper. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cawl ffacbys

Yn ddiweddar mae hwn yn edrych fel blog coginio! Dyma bost arall ar fwyd – Coginiais gawl ffacbys y tro ‘ma yn ôl rysáit arall Elisabetta efo barlys, pentwr o lysiau gwyrdd. Dim ond halen, pupur ac olew olewydd a ddefnyddiwyd i roi blas arno fo, ond roedd o’n hynod o flasus. Byddai fo fod wedi mwy blasus byth pe bai porcini sych ar gael. Mae’n anodd ffeindio rhywbeth egsotig felly yn y dref hon. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pati tofu

Ces i syniad gan Elisabetta ar gyfer pati tofu. Dyma’r cynhwysion a ddefnyddiais: tofu, tatws wedi eu gratio, sardîn mewn tun, ceirch sych, wy, olew olewydd, paprika, tyrmerig, teim, halen, pupur. Ffriais y pati ar badell ffrio, ond dylwn i fod wedi’u pobi yn y popty gan fod yna lawer ohonyn nhw. Hefyd bydda i’n defnyddio tatws stwns yn lle tatws wedi eu gratio’r tro nesaf. Roedden nhw’n hynod o flasus beth bynnag.   Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cawl syml

Des i ar draws rysáit gwych ar gyfer cawl tatws a brocoli. Mae o’n wir syml ac eto hynod o flasus – saig berffaith ar noson oer. Dydy’r rysáit ddim yn defnyddio llefrith, y fantais i fy nheulu oherwydd bod gan un o’r plant alergedd iddo fo. Coginiais y cawl ar y llosgwr logiau sydd wrthi’n cynhesu’r tŷ. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: byrgyr ffa, fersiwn arall

Coginiais fyrgyr ffa i swper eto. Y tro hwn, newidiais y cynhwysion tipyn bach a chael canlyniad gwych – yn lle ceirch sych, roeddwn i’n defnyddio rhai wedi’u mwydo mewn ychydig o ddŵr poeth; Ychwanegais ffa gwyrdd meddal a digon o dyrmerig (ffefryn Elisabetta) hefyd. Roedd y byrgyr yn hynod o braf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pelenni gwn

Cawson ni de’n anrheg gan ffrind o Tsieina. Clywais amdano fo o’r blaen ond yfes i erioed y te hwn, sef gunpowder. Mae’r dail te’n cael eu rholio ac yn edrych fel pelenni gwn. Wedi cael eu mwydo mewn dŵr poeth, bydd llond llwy te ohonyn nhw’n agor yn llenwi’r tebot. Am arogl! Mae’n debyg i de jasmin, ond does dim blodau ond y dail. Arogl y dail ydy o. Cewch chi ddefnyddio’r un dail am sawl tro, a dydy’r paned olaf ddim yn ddrwg o gwbl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siop de cwningod

Yn ddiweddar aeth fy merch yn Japan i “siop de cwningod” lle dach chi’n cael chwarae efo cwningod tra yfed te. Rhaid dilyn cyfarwyddiadau llym i dreulio amser efo’r cwningod annwyl a dof – rhaid golchi’ch dwylo, rhaid gwisgo ffedog, rhaid rhybuddio’r s… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: e-bost

Roeddwn i mor hapus efo fy nghwpan o Loegr yn ogystal â gwasanaeth hyfryd y cwmni fel anfonais e-bost yn diolch iddyn nhw. A dyma gael ateb cwrtais ganddyn nhw’r bore ‘ma. Diolchodd Raymond i mi am sgrifennu atyn nhw ac roedd o’n hapus iawn darllen fy neges. Dwedodd y byddai fo’n ei phasio at y staff eraill. Cynhesodd hyn fy nghalon tra bod paned o de yn y cwpan newydd yn cynhesu fy nghorf hefyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hank the cowdog

Mae cyfres Hank the Cowdog yn boblogaidd iawn. Roedd fy mhlant yn hoff iawn ohoni hi hefyd pan oedden nhw’n ifancach; darllenon nhw’r holl nofelau, rhyw 60 i gyd. Roedd fy mab ifancaf eisiau i mi ddarllen nofel gyntaf y gyfres, sef the Original Adventu… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y cwpan

Daeth Fedex â’r cwpan y bore ‘ma! Mae o mewn cyflwr perffaith er ei fod o wedi teithio cyhyd o Lundain i Oklahoma. (Ces i hwyl gweld ei daith drwy’r tracking.) Mae o’n berffaith – digon mawr fel myg ond cain ac ysgafn efo flared lip. Dw i ddim eisiau defnyddio’r cwpanau eraill yn y cwpwrdd ond hwn!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cam newydd i fy merch

Adawodd fy merch 19 oed adref y bore ‘ma i fynychu prifysgol fach yn Nhalaith Missouri, hebryngwyd gan ei thad a’i chwaer hŷn. Mae’r brifysgol Gristnogol yn hunangynhaliol yn gwrthod cymorth llywodraethol, ac mae’r myfyrwyr yn medru talu’r ffi a’r costau byw drwy weithio ar y campws bob dydd ac yn ystod y gwyliau. Hogan o Kazakhstan ydy ei fflat mêt. Mae rhyw 500 o fyfyrwyr newydd wrthi’n ymgartrefu ar y campws heddiw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cinio dydd calan

Gŵyl bwysig ydy Dydd Calan yn Japan ac mae’r bobl yn dathlu am dri diwrnod o leiaf yn ciniawa efo’r teuluoedd ar seigiau a baratowyd ymlaen llaw. Roedd fy mam yn arfer coginio amrywiaeth ohonyn nhw am ddyddiau ddiwedd mis Rhagfyr bob blwyddyn. Collodd hi gyfle ers iddi ddechrau byw ar ben ei hun, ond eleni treuliodd fy ail ferch yr ŵyl efo’i nain, a dyma fy mam wrthi’n paratoi pethau arbennig, “am y tro olaf,” meddai hi. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blwyddyn newydd

Y mae ef yn llywodraethu â’i nerth am byth,
a’i lygaid yn gwylio dros y cenhedloedd;
na fydded i’r gwrthryfelwyr godi yn ei erbyn!
– Salmau 66:7 Parhau i ddarllen

fel y moroedd: breaking away

Neithiwr gwelais efo’r teulu unwaith eto’r hen ffilm a saethwyd yn Bloomington, sef Breaking Away. Wedi ymweld â rhai o’r lleoedd yn y ffilm o gwmpas Prifysgol Indiana’n ddiweddar, roedd y plant wrth eu bodd i’w weld o. Hwn ydy ffilm arbennig i’n teulu ni oherwydd ei fod o’n cael ei saethu tra oedd fy ngŵr yn astudio yn y brifysgol, a gallai fo fod wedi ymddangos yn y ffilm. Gofynnwyd y myfyrwyr i fod yn extras ar gyfer golygfa ‘r ras beic, ond roedd o mor brysur efo’i waith fel na wnaeth. Pechod!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adref yn ddiogel

Daeth fy nheulu’n ôl yn ddiogel tua dau o’r gloch y bore ‘ma wedi ymweld â ffrind oedrannus annwyl yn Detroit. Aethon nhw heibio i Bloomington, Indiana lle roedden ni’n arfer fyw cyn symud i Oklahoma. Cymerodd ddwy awr yn hirach neithiwr oherwydd y llifogydd yn y ddwy dalaith roedden nhw’n pasio drwyddyn nhw – Illinoi a Missouri. Afon Mississippi gorlifodd yn wael nag erioed. Doeddwn i ddim yn sylweddoli pa mor wael nes darllen y newyddion Japaneaidd y bore ‘ma!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: spaghetti alla carbonara

Coginiais spaghetti alla carbonara neithiwr. Gwelais ddwsin o fideos (yn Eidaleg wrth gwrs i ymarfer gwrando ar yr un pryd) ar Youtube i wneud yn siŵr beth i’w wneud. Mae yna ddulliau gwahanol i’r rysáit syml hwn; roedd rhaid dewis un sydd yn ymddangos yn dda i mi. Dyma fo. Roedd yn edrych yn flasus ond roedd y pasta dipyn yn rhy galed (roeddwn i’n ofnus ei goginio’n rhy hir); doedd y cig moch a achubwyd o ginio Nadolig ddim yn addas i’r rysáit. O leiaf, i mi fy hun coginiais gan fod y teulu oddi cartref tan heno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y cwpan perffaith

Dw i newydd archebu’r cwpan perffaith (i mi) gan siop yn Llundain – cwpan cain digon mawr ond ysgafn a thenau. Ces i bres i’w brynu gan fy nwy ferch yn anrheg Nadolig. (Roedden nhw’n gwybod fy mod i’n ei lygadu am gyfnod.) Roeddwn i’n chwilio am un tebyg yn America heb lwyddiant. Dim ond y siop honno sydd yn gwerthu fy hoff gwpan. Mae’r tâl post yn ddrytach na’r cwpan ei hun, ond dim ots; rhoddodd fy merched bres i mi dalu am bopeth, chwarae teg iddyn nhw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: penblwydd arall

Cafodd fy merch hynaf ei geni ar Noswyl Nadolig (yn Japan.) Mae ei phenblwydd hi’n cael ei gysgodi’n aml gan ddathliad y Nadolig. Felly dan ni’n gwneud yn siŵr bod ni’n dathlu ei phenblwydd cyn agor anrhegion y Nadolig. Dewisais rysáit newydd i grasu cacen iddi eleni. Un a welais ar Youtube gan fam a’i merch Eidalaidd: cacen afal hynod o flasus heb fraster.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: efo’r teulu

Ynghyd â fy merch a’i gŵr, agoron ni anrhegion Nadolig a oedd yn llai na hanner nag arfer oherwydd absenoldeb ein Sïon Corn, sef fy ail ferch. Mae fy mab hynaf a’i wraig yn teithio, ac felly roedden ni’n deulu bach. Cawson ni amser braf serch hynny dilynwyd gan ginio Nadolig – cig moch, tatws stwns, salad, Bara Brith, pastai hufen pwmpen. Siom oedd Bellini – methais yn llwyr. Roedd y sydd eirin gwlanog yn anaddas. Ar ben hynny, collwyd gryn dipyn o Prosecco wrth agorwyd y botel. Rhaid i mi fynd yn ôl i Fenis i gael Bellini go iawn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: nadolig llawen

Ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd waredwr, yr hwn yw’r Meseia, yr Arglwydd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: noswyl nadolig

Yn sydyn dw i’n ofnadwy o brysur. Rhaid gorffen yr anrhegion a pharatoi ar gyfer cinio Nadolig; rhaid cyfieithu cyfarwyddiadau Saesneg i’r Japaneg dros fy merch yn Japan; mae fy merch hynaf a’i gŵr yn dod yfory. Ei phenblwydd ydy hi heddiw hefyd. Fe wnes i granola yn lle prynu rhai mewn siop. Mae o’n hawdd a blasus ac yn prysur ddiflannu. Yng nghanol y prysurdeb, rhaid cofio beth ydy amcan yr ŵyl hon. Dw i a’r teulu’n mynd i’r eglwys heno i ddathlu’r Geni. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: carolau sydyn

Es at ein ceiropractydd ni i dalu’r bil y bore ‘ma. (Mae fy nwy ferch yn cael triniaeth bob wythnos.) Yna gwelais deulu mawr yn dod allan o’r ystafell driniaeth; safent yn y gongl; dyma nhw’n dechrau canu carolau gyda chytgord hynod o hardd. Roedd pawb… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: efo siocled

Mi wnes i grasu bara banana siocled ddoe. Roedd o’n hynod o flasus! Gwelais fideo gan Elisabetta’n crasu un tebyg, ond roedd hi’n defnyddio cynhwysion arbennig sydd ddim ar gael yma. Dyma chwilio am rysáit arall (yn Saesneg yn anffodus) a ffeindio hwn. Mae’r bara wedi diflannu’n barod! Tynnodd fy merch fy sylw at y tair banana go aeddfed ar fwrdd y gegin. Efallai gwnaf dorth arall heddiw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cinio nadolig

Ces i ginio arbennig efo ffrindiau’r eglwys heddiw. Aethon ni (tua 50 ohonon ni) i ffreutur y cartref henoed mwyaf yn y dref. (Mae nifer o’r aelodau’n byw yno.) Dewisais dwrci, taten felys, ffa gwyrdd, ffrwythau a darn o gacen menyn. Dan ni erioed wedi gwneud hyn fel eglwys o’r blaen. Gobeithio y byddwn ni’n cynnal y cinio felly ar yr adeg honno o hyn ymlaen. Mae’n hynod o braf peidio paratoi bwyd a golchi llestri fel dan ni’n arfer gwneud ar ôl potlwc. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: artist addawol

Ces i anrheg braf gan hogan saith oed o Tsieina neithiwr. Mae hi’n mynd i’r ysgol leol tra bydd ei mam yn astudio yn y brifysgol yma am dymor. Doedd hi ddim yn medru siarad Saesneg o gwbl pan gyrhaeddodd hi ym mis Awst, ond mae hi’n hollol rugl erbyn hyn. Mae ganddi ddawn gelfyddydol hefyd sydd yn amlwg ar y llun yma. Tynnodd y llun hwn a chopïodd y pennawd yn sydyn wrth edrych ar fy nghalendr o’r Eidal. Gofynnais iddi lofnodi ar y llun, rhag ofn! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwin mewn carton

Mewn cymhariaeth roedd yn hynod o hawdd archebu gwin drwy Amazon Japan i fy mam. Dim ond i mi ddweud bod hi’n dros 18 oed a oedd angen. (Mae hi’n llawer hŷn na hynny!) Dewisais win mewn carton fel byddai’n hawdd iddi ei agor o. Hwn ydy anrheg gan fy merch i’w nain, a dweud y gwir. Archebais innau gnau iddi hi (drwy’r un cwmni.) Mae archebu anrhegion drwy’r we’n anhygoel o hwylus. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: amalia

Gan fod brawd y gŵr a’i wraig yn yfed gwin o bryd i’w gilydd, roeddwn i’n meddwl byddai potel neu ddwy o win da’n braf i roi iddyn nhw’n anrheg Nadolig, a dechreuais chwilio ar y we. Ces i syniad gwych wedyn – beth am roi gwin o Wlad Groeg o’r enw Amalia, yr un enw â fy chwaer yng nghyfraith, ac un pinc sef ei ffefryn? Syniad da oedd o, ond “dydy o ddim ar gael ar hyn o bryd,” meddai’r mewnforiwr arbennig. Ffeindiais un tebyg ar Amazon, ond byddan nhw ddim yn anfon gwin at y dalaith mae’r cwpl yn byw ynddi. Es i at siop win ar y we, ond mae’r rheol ynghylch gyrru gwin mor gymhleth ac anghyfleus  fel rhoes i orau i’r syniad yn gyfan gwbl! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cwscws

Wel, fe wnes y salad cwscws yn ôl rysáit Marco Bianchi i swper ddoe. Roedd yn wych efo llawn o flas newydd sydd wedi rhoi sioc i fy mlasbwyntiau. Roedd y teulu wrth eu bodd hefyd. Maen nhw’n hapus bod eu mam yn dysgu ieithoedd oherwydd byddan nhw’n cael bwyta pethau newydd.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwneud hwmws

Fe wnes hwmws neithiwr yn ôl y ryseitiau sawl fideo yn Eidaleg a Ffrangeg ar Youtube. Hyn ydy ffordd braf dysgu ieithoedd a chael hwyl ar yr un pryd. Roedd y hwmws yn flasus iawn, llawer gwell na’r rhai mewn siop, ond doedd plicio ffa ddim yn syniad da. Ces i boen yn fy nwylo yn y diwedd, ac roedd garlleg ffres yn rhy gryf. Dw i’n gwybod sut i’w wella’r tro nesaf. Parhau i ddarllen