Archives: Emma Reese

fel y moroedd: i honduras

Wedi dychwelyd o’r Eidal, mae fy ail ferch wedi bod efo ni am chwe mis yn gweithio fel merch trin gwallt a thiwtor preifat. Rŵan mae hi ar gychwyn cyfnod newydd; mae hi wrthi’n pacio ei chês er mwyn hedfan i Honduras fore fory. Bydd hi’n gwirfoddoli fel athrawes gynorthwyol mewn ysgol gynradd am dri mis. Mae ei ffrind da eisoes yno fel cenhades, a byddan nhw’n rhannu tŷ. Gan ei bod hi eisiau gweithio yn Japan ar ôl dod yn ôl o Honduras, mae’n debyg mai hwn ydy’r tro olaf iddi fyw efo ni cyhyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: olwynion rwber

Ym mis Mai nesaf ymlaen, cewch chi’ch ddirwy rhwng €100 a €500 os byddwch chi’n llusgo cesys dillad efo olwynion plasteg yn Fenis. Bydd rhaid i’r cesys eu cyfarparu ag olwynion rwber. Dw i’n cefnogi’r rheoliad newydd hwn; druan o’r trigolion sydd yn dioddef drwy’r dydd a nos, o’r sŵn ofnadwy a achosir gan yr olwynion plasteg ar y palmantydd carreg ym mhob man. Gobeithio y bydd y rheoliad yn helpu lleihau’r “llygredd.” Gobeithio y bydd y ddinas yn mynd i’r afael â chynifer o broblemau eraill hefyd.

Y cwestiwn: lle ga’ i brynu cês dillad efo olwynion rwber? Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cais am le

Cyflwynodd fy merch ynghyd â’i ffrind gais am le yn un o’r neuaddau preswyl ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd yna bedair mewn ystafell. (Na fydd fy merch a’i ffrind efo’i gilydd.) Myfyrwyr o dramor bydd y rhan fwyaf yn y neuadd ond clywodd fy merch fyddai rhai lleol. Mae hi’n gobeithio y bydd hi’n cael nabod myfyrwyr Cymraeg (y bydd yn preswylio tu allan o’r neuadd Gymraeg.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: téléfrancais!

Des ar draws y hen gyfres hon ar You Tube ar gyfer plant i ddysgu Ffrangeg. Mae’n ddigon syml a darparir prif frawddegau wedi’u hysgrifennu. (A dydy hi ddim yn rhy ddiflas.) Mae’n dangos bod yna o leiaf 29 o glipiau. Dw i’n dal i ddefnyddio Coffee Brea… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: wy perffaith ar gyfer un person

Weithiau dw i eisiau wy i ginio ond heb ddefnyddio padell. Hwn ydy’r dull gorau; irwch bowlen â diamedr tua 5 modfedd; torrwch wy ynddi; prociwch y melynwy sawl tro; ychwanegwch lymaid o ddŵr; gosodwch ddysgl fach ar ben; coginiwch fewn microdon am funud mwy neu lai; gadewch bopeth am ddau funud; cewch wared ar y dŵr; bwytwch fel mynnwch. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr eira cyntaf

Mae’n bwrw eira, am y tro cyntaf yn y gaeaf yma. Dydy’r tymheredd ddim yn ddigon isel fel bydd o’n toddi cyn gynted ag y mae’n cyffwrdd y strydoedd. Mae’r toeau a’r glaswellt yn wynnaidd serch hynny. Mae fy mhlant yn gobeithio am eira trwm iddyn nhw gael aros cartref a chwarae yn yr eira. Dan ni heb gynnau tân yn y llosgwr logiau eto. Efallai dylen ni gychwyn yr wythnos ‘ma. Caserol cig eidion a bresych i swper heno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae fenis yn dioddef

Dywedir bydd 27 miliwn o dwristiaid yn ymweld â Fenis cyn diwedd eleni. Mae hyn yn golygu bod 74 mil ohonyn nhw’n mynd yno bob dydd ynglŷn â 35 mil o weithwyr sydd yn cymudo. Rhyw 56 mil ydy’r trigolion o’i gymharu â’r twristiaid. Ar ben hynny, rhagwelir hyd yn oed mwy o dwristiaid i Fenis y flwyddyn nesaf oherwydd EXPO rhyngwladol a gynhelir yn Milano. Mae 70 y cant ohonyn nhw’n aros yn Fenis am ond diwrnod neu lai’n gadael sbwriel heb wario pres. Dylai ond y gweddill dalu trethi twristiaid. Mae’n hen bryd i’r 70 y cant i rannu’r cyfrifoldeb drwy dalu trethi neu beidio mynd. Na all Fenis ymdopi. 


Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hoff lecyn

Mae’n oer fel dylai ym mis Tachwedd o’r diwedd. Mae’r heulwen yn gynnes braf, fodd bynnag, ac roedd un o’n ffrindiau bach ni’n ymlacio ar dop canllaw’r dec cefn brynhawn ddoe. Am ryw reswm neu’i gilydd, hwn ydy hoff lecyn y gwiwerod o gwmpas ein tŷ ni.

y llun gan fy ail ferch Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffilm ffrangeg

Des ar draws ffilm Ffrangeg ynglŷn y Chwyldro Ffrengig ar You Tube. Mae hi’n hir iawn efo is-deitlau Saesneg. Roeddwn i’n arfer darllen amdano fo flynyddoedd yn ôl er mod i wedi hen golli ddiddordeb erbyn hyn. Ond, pam lai? Dw i’n dysgu Ffrangeg beth bynnag. A dechreuais ei gwylio ddoe. Mae hi braidd yn ddiddorol. Y peth hyfryd ydy dw i’n medru deall beth maen nhw’n dweud; dim llawer wrth gwrs, a rhaid darllen yr is-deitl cyn gweld rhan. Mae hyn yn codi fy nghalon oherwydd hollol annealladwy i mi oedd Ffrangeg fisoedd yn ôl.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: twristiaid o’r Eidal yn tokyo

Mae Marco wrthi’n arwain grŵp o’r Eidal o gwmpas Japan. Yn ddiweddar aeth o â nhw i ardal anhysbys yn Shinjuku, Tokyo lle mae cynifer o fwytai bychan yn llenwi ar hyd y stryd gul. Cafodd yr Eidalwyr eu cyfareddu’n llwyr a thynnu lluniau fel twristiaid Japaneaidd tramor. A dweud y gwir, dw i heb syniad lle mae’r ardal. (Dwedodd Marco fyddai rhaid ymuno â GiappoTour er mwyn cael gwybod.) Byddwn i eisiau ymuno â nhw a mynd i’r holl lefydd hyfryd a chyfrinachol yn Japan! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl gyn-filwyr

Diolch yn fawr i’r holl gyn-filwyr am eu gwasanaeth a’u haberth gwerthfawr. Gobeithio y cân nhw ddiwrnod bendithiol a mwynhau prydiau o fwyd yn rhad ac am ddim (neu am bris gostyngol) yn y tai bwyta sydd eisiau dangos eu parch iddyn nhw.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cardiau arbennig

Ces i gardiau creadigol gan fy mhlant ar gyfer fy mhenblwydd ddyddiau’n ôl; prynodd fy ail ferch gerdyn Eidaleg yn yr Eidal tra oedd hi yno eleni; casglodd fy mab ifancaf luniau amrywiol oddi ar y we a fy nymuno penblwydd hapus mewn sawl iaith; sgrifennodd fy merch arall neges hir yn Ffrangeg yn gyfan gwbl. (Roeddwn i’n medru ei deall!) Maen nhw i gyd yn annwyl a doniol. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gorsaf hiraethus

Ces i fy synnu’n gweld post diweddaraf Tokyobling. Mae o’n bob amser postio am lefydd hyfryd yn Japan, ac yn aml iawn am y llefydd nad ydw i erioed wedi ymweld â nhw. Heddiw, fodd bynnag, postiodd am Orsaf Mizonokuchi yn Kawasaki. Roeddwn i’n arfer mynd yno pan oeddwn i’n ifanc oherwydd fy mod i’n byw’n agos. Ces i goffi efo ffrind o fy mebyd yno ddwy flynedd yn ôl. Mae’r orsaf yn fodern ac yn llawer mwy bellach. Does dim byd arbennig amdani hi na’r ardal, ond lle hiraethus i mi ydy o. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y gyoza gorau?

Yn ôl Marco Togni, y goyza a fwytaodd yn Harajuku ydy’r gorau yn Tokyo. Dim ond 290 yen ($2.5) mae dysgl lawn o gyoza yn costio yn y tŷ bwyta yno. (Fe fwytaodd ddwy ddysgl, un gyoza wedi’i ffrio, y llall wedi’i ferwi.) Rhaid bod y tŷ bwyta’n gwerthu llawer iawn ohonyn nhw er mwyn cadw’r pris mor isel yng nghanol Tokyo. Tybed ydy o’n fwy blasus na rhai yn Utsunomiya? Gyda llaw, mae Marco yn bob amser at y bwrdd mae’n ymddangos! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peth pwysig

Mae dim ond bron dau fis cyn i fy merch fynd i Brifysgol Abertawe. Prynodd hi beth pwysig ar gyfer y misoedd yno, sef siaced law! A dweud y gwir, gan ei ffrind prynodd hi. Mae’r siaced bron newydd yn rhy fach i’w ffrind sydd yn mynd efo hi. Mae fy merch yn bwriadu prynu esgidiau glaw pert ac ymbarél dibynadwy ar ôl iddi fynd. :) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hen lun

Gofynnodd fy merch hynaf i mi ffeindio hen lun ohoni hi a’i yrru ati er mwyn iddi ei bostio ar Face Book gan mai Diwrnod Postio’ch Hen Luniau ydy hi heddiw. Mae yna filoedd ohonyn nhw ac felly roedd rhaid i mi ddewis un heb feddwl gormod. Mi ddewisais … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y canlyniadau

                                          glas: Democratiaid      coch: Gweriniaethwyr

Mae llywodraeth America bresennol wedi bod yn dweud wrth ei phobl beth sydd yn dda iddyn nhw fel rhyw unben tra bod hi’n beio popeth a phawb arall os nad ydy ei pholisïau’n gweithio. Rŵan mae’n rhaid iddi siapio hi a dechrau gweithio’n galed er lles y genedl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: onsen!

Mae Marco Togni yn postio am lefydd a bwyd hyfryd Japan bron bob dydd. Tra bod y bwyd yn edrych yn flasus iawn, dydy o ddim yn fy nharo cymaint efo cenfigen nag y post hwn am yr onsen ger Mynydd Fuji aeth o ato efo grŵp o dwristiaid o’r Eidal. Mae hanner dwsin o’r baddonau tu allan a rhai tu mewn yn edrych anhygoel o braf. Mi fyddwn i wrth fy modd yn fy nhrochi yn y dŵr poeth yn yr holl faddonau yno, un ar ôl y llall.


Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl gyoza

Cynhaliwyd y 16edd ŵyl gyoza yn Utsunomiya, Japan 1, 2 Tachwedd. Cymerodd 27 siopau ran yn yr ŵyl boblogaidd yn gwerthu tri gyoza am 100 yen (tua £0.6). Daeth 150 mil o bobl er mwyn blasu’r gyoza enwog. Rhaid rhannu’r gyoza efo tri ffrind fel byddan nhw’n medru blasu oddi wrth bob stondin!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hwrê i’r dynion tân!

Roedd y dyn ifanc ar fin roi’r fodrwy i’w gariad ar ben Pont Rialto yn Fenis yng nghanol nos. Yna, rywsut nei ei gilydd, fe ollyngodd hi (y fodrwy, dim ei gariad.) Syrthiodd y fodrwy i’r dyfroedd tywyll…. diwedd y stori drist…. na! Daeth dynion tân y ddinas i’w cynorthwyo. Plymiodd un ohonyn nhw i chwilio amdani hi (mewn gwisgo plymio, ffiw!) ac wedi hanner awr fe ddaeth hyd iddi ymysg cymeradwyaeth fawr y dyrfa a oedd yn ymgasglu yno.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwedd yr amser arbed golau dydd

Cafodd y cwsmeriaid groeso anarferol gan staff Smart Style yn y dref ddoe. Roedd gan y staff golur lliwgar creadigol, masg neu het. (Dwedodd fy merch ei bod hi’n cymryd 45 munud i wneud y colur.) Roedd y cwsmeriaid wrth eu boddau. Yfory dan n… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y pecyn aelodau

Ymunodd fy mab ifancaf â Chefnogwyr Tîm Pêl-droed Chelsea yn swyddogol eleni. (Ei frawd a dalodd y ffi fel anrheg.) Dechreuodd dderbyn y cylchgrawn misol ond roedd yn hir derbyn y pecyn aelodau addawedig. Yn ddiweddar roedd fy mab yn mynd at y blwch post bob prynhawn i weld ydy’r pecyn wedi cyrraedd. Ddoe, o’r diwedd, daeth y pecyn. Mae o’n cynnwys bag ysgafn, het, clustffonau, DVD a siart i gadw canlyniadau’r gemau – popeth efo logo Chelsea.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cawl cennin eidalaidd

Doeddwn i ddim yn gwybod beth mae porri yn golygu cyn i mi weld y fideo. Cennin ydy o yn Eidaleg. Mae fy hoff gogydd, Luca Pappagallo’n dangos i ni sut i wneud cawl cennin yn ei fideo newydd. Mae’n debyg i fy rysáit i. (Bydda i’n ychwanegu bacwn.) Drueni bod fy nghymysgwr trydanol wedi torri. Efallai dylwn i brynu un newydd erbyn Gŵyl Dewi Sant man pellaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: chwarter pwys

Mae dynes Tsieineaidd newydd ddechrau gweithio yn adran deli Walmart. Cawson ni sgwrs sydyn tra oedd hi’n tafellu cig twrci drosta i ddiwrnodau’n ôl. Roedd hi’n glên a chwrtais ond doedd hi ddim yn gyfarwydd â’i gwaith ac felly tafellodd chwarter pwys mwy na gofynnais. Fe allwn i fod wedi gwrthod y cig ychwanegol ond doeddwn i ddim eisiau gwastraff  bwyd. Prynais bopeth er bod hyn yn fwy nag angen. Pan es at y deli ddoe, dyma’r un ddynes yn fy ngweini, ac unwaith eto tafellodd chwarter pwys mwy, a gofyn i mi fyddai’n iawn. Dwedes i fyddai unwaith eto. Y tro nesaf, dw i’n mynd i ofyn am hanner pwys! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: glaw yn y nos

Mae hi wedi bod yn heulog a phoeth er bod hi’n nesáu at fis Tachwedd. Golchais y mat bath ddoe a’i hongian tu allan. Penderfynais ei adael o dros nos gan nad oedd o’n sych erbyn diwedd y diwrnod. Yna, fe lawiodd yn ystod y nos. (Chlywais mo’r daran.) Cafodd ei ail olchi’n braf a rŵan mae o’n sychu yn yr heulwen unwaith eto. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: orange julius

Yfais y ddiod enwog hon am y tro cyntaf pan es efo’r gŵr newydd briod i Hawaii i ymweld â’i rieni yn 1982, er nad ydw i’n cofio’r blas bellach. Wrth ddechrau yfed sydd oren dwywaith bob dydd yn ddiweddar, ychwanegais dipyn o lefrith er mwyn lleihau’r asid. Mae’n flasus! Dim yn ewynnog ydy o fel Orange Julius go iawn (does gen i ddim cymysgwr trydanol) ond mae’n ddigon tebyg a blasus fel dw i’n edrych ymlaen at ei yfed bob tro. Wrth chwilio am wybodaeth, ces i wybod mai yn Los Angels cafodd y ddiod ei dyfeisio yn 1926.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adlewyrchiadau

BluOscar sydd yn arbenigwr ar luniau adlewyrchiadau ar gamlesi yn Fenis. Mae fel maes penodol yn y byd celf. Gwelais lun tebyg a hynod o ddiddorol gan Yvonne sydd wedi argraffu un o’i lluniau wyneb i waered. Creodd hyn effaith ryfeddol dw i’n gwir… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mp3

Llwyddais i droi’r tapiau casét Ffrangeg yn MP3!! Dim efo teclyn arbennig ond efo tâp masgio a Garage Band. Mi wnes i osod ffôn glust Walkman ar feicroffon y cyfrifiadur efo tâp masgio; recordiais y sain drwy Garange Band; gyrrais y ffeil i iTune. Mae ansawdd y sain yn dda’n annisgwyl. Rŵan dw i’n medru gwrando ar y gwersi heb boeni am y tapiau bregus a fy hen Walkman. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fenis yn tsieina

Yn Las Vegas, yn Macao, rŵan yn Tsieina. Adeiladwyd “Fenis” yn Dalian, Tsieina i ddenu twristiaid. Crëwyd hyd yn oed camlas bedwar cilomedr o hyd gydag adeiladau Ewropeaidd, dim Fenesiaidd ar y ddwy ochr. Mae yna gondolau hefyd a rwyfir gan ddynion mewn dillad gondolier traddodiadol. (Maen nhw’n gwisgo hetiau Tsieineaidd!) Rhywsut dydy copiau ddim yn apelio ata i. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: accelerated french

Des i ar draws yr uned gyntaf ar You Tube. Drama ar gyfer dysgwyr y Ffrangeg ydy hon, ac mae’n hynod o ddiddorol a digon hawdd. Y cwrs sydd yn defnyddio’r ddrama’n seiliedig ar ddull roedd yn boblogaidd flynyddoedd yn ôl, sef gwrando ar awdio efo cerddoriaeth. Dw i ddim yn sicr ydy hyn yn effeithiol neu beidio, ond y peth pwysicaf i mi ydy’r ddrama ddiddorol ddealladwy. Gan fod y pris yn eithaf drud (£85 gan gynnwys y tâl post rhyngwladol; dydy MP3 ddim ar gael,) prynais yr un cwrs drwy Amazon am $34 gan gynnwys y tâl post. Newydd sbon ydy hwn ond mae yna anfantais – mae popeth ar dapiau casét a thâp VHS. (Hyn ydy’r rheswm am y fargen.) Dw i’n hynod o falch na thaflais fy Walkman a’r chwaraewr VHS hyd yma! Mae’r tapiau’n gweithio’n berffaith. Rŵan dw i’n cael gwybod beth fydd yn digwydd i Philip West a’i becyn dirgel! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ffarwel i crock pot

Wrth olchi pot Crock Pot, fe wnes ei ollwng ar ddamwain a’i dorri. Sioc fawr oedd hyn gan ei fod o’n declyn coginio handi iawn. Roeddwn i’n chwilio ar y we am bot newydd ond heb lwyddiant. Mae’n ymddangos y bydd rhaid prynu set gyfan yn hytrach na phot yn unig. Efallai un diwrnod ond dim rŵan er bod fy ryseitiau’n lleihau. Yn y cyfamser ceisia’ i goginio pethau syml a blasus fel beef stroganoff a wnes i neithiwr.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 9


Wedi dwy wythnos o waith anhygoel o galed fy merch a’i ffrindiau, dyma fo! Da iawn, yr artistiaid eraill hefyd. Hwrê iddyn nhw i gyd!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 8

Fe orffennodd fy merch y murlun neithiwr. Cafodd hi a’i gŵr eu dychrynu ar un adeg pan ddechreuodd y sgaffaldiau fethu, ond diolch i’r Arglwydd, na syrthion nhw ac roedden nhw’n ddiogel. Fe wnes gamgymeriad; ddydd Iau cynhelir y seremoni. Y deadline oedd nos Sadwrn; mae popeth yn iawn er bod hi un diwrnod yn hwyr.

y llun: mae fy merch yn llofnodi ei henw yn Japaneg ar y murlun. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 7

Methodd y teclyn codi, ac roedd rhaid i fy merch ddefnyddio’r sgaffaldiau sigledig wedi’r cwbl. Methodd hi orffen paentio ddoe; roedd hi a’i gŵr yn gweithio drwy’r nos. Maen nhw’n dal i baentio. Dw i ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd i’r seremoni. Gobeithio y ca’ i’r holl hanes cyn hir. Mae’r llun yn edrych yn hyfryd beth bynnag. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 6

Diolch i ddau blismon o Norman ac Oklahoma City a gwraig un o’r ddau sydd wedi helpu fy merch (yn eu hamser rhydd wrth gwrs,) roedd hi’n medru paentio mwy ddoe. Gorffennodd hi’r rhan is ond y broblem ydy bod hi’n gorfod rhannu’r teclyn codi efo’r artis… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: graffiti

Maen nhw ym mhob man, sef rhai pobl sydd yn mwynhau difetha gwaith caled y lleill. Jerrod, artist dawnus arall sydd yn creu murlun yn Oklahoma City a gafodd “ymweliad” gan droseddwr graffiti. Gallai hyn yn digwydd i’r murluniau eraill i gyd. Rhaid cosb… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 5

Cafodd fy merch help un diwrnod ac mae hi’n dal i wrthi. Mae’r murlun yn edrych yn dda. Rŵan mae angen paentio’r rhan uwch; cynigodd perchennog y siop y mae fy merch yn creu’r murlun ar ei wal godi sgaffaldiau. Heno bydd ffrind iddi ymysg Heddlu Norman a’i wraig yn dod i’w helpu. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: deg peth i flasu

Deg peth i flasu in Fenis o leiaf unwaith yn eich bywyd - yn ôl Nuovavenezia. Mi yfais Bellini, Spriz e cappuccino sawl tro, ond dim ar y llefydd penodol yna. Y tro nesaf! Hoffwn i brofi’r risotto hefyd. Gan nad ydw i’n rhy hoff o fwyd brasterog, dylwn i osgoi rhai ohonyn nhw (yn ogystal â’r afu a llygad yr ych) ar y rhestr serch hynny.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anghyfleustra

Gan fy mawd de yn brifo, mae’n anodd gwneud hyd yn oed pethau syml. Dw i newydd ddarganfod fodd bynnag fy mod i’n medru teipio hebddo. Mae’n dda gen i oherwydd fy mod i’n sgrifennu e-byst bob dydd heb sôn am y blog hwn. I swper dw i’n mynd i goginio cawl cyw iâr efo “llysiau wedi’u torri’n barod” fel na fydd rhaid i mi wneud gormod.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 4

Mae hi’n lawog yn ddiweddar. Mae hyn yn golygu nad ydy fy merch yn medru paentio’r murlun. Prynhawn ddoe fodd bynnag, roedd ysbeidiau heulog a llwydodd hi i wneud ychydig mwy efo cymorth ei gŵr. Fe loywodd liw’r wyneb ac ysgafnhau’r aeliau. Ei gŵr a baentiodd y blodau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: croesawi joy

Daeth un o’n cenhadon ni i’r eglwys i siarad am ei gwaith yn Macao y bore ‘ma. Mae Joy wrthi yno dros ugain mlynedd. Mae hi’n ôl am wythnosau i ymweld â’r eglwysi sydd yn ei chefnogi. Roedd pot luck wedi’r gwasanaeth fel arfer i’w chroesawi. Gofynnwyd i fynd â bwyd Asiaidd ymlaen llaw ac roedd yna gynifer o fwydydd sydd yn cyd-fynd efo reis fel disgwyliwyd, ond doedd dim digon o reis yn anffodus. Bwytes fy mwyd hebddo fo. 

y llun: arddangosfa fach a ddaethpwyd gan Joy (Dywedir Coca Cola yn Tseineaidd.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: stiw gwyddelig

Mi goginiais stiw Gwyddelig mewn Crock Pot i swper neithiwr. Dw i ddim yn sicr ydy o’n Wyddelig go iawn neu beidio, ond roedd yn hynod o flasus, ac anad dim, roedd yn arbennig o hawdd gwneud. Torres y cynhwysion, gosod nhw yn y pot a throi’r pot ymlaen… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: x factor eidalaidd

Canodd hogyn o Japan gân Eidalaidd yn X Factor Eidalaidd. Cafodd y beirniaid eu synnu’n gwybod nad ydy o’n byw yn yr Eidal ond newydd gyrraedd o Japan er mwyn mynychu’r sioe ac mae o wedi dysgu Eidaleg oherwydd ei ddiddordeb yng nghaneuon Eidalaidd. Canodd yn braf ond roedd braidd yn boenus gweld ei ystumiau nerfus pan oedd o’n siarad efo nhw! Wedi dweud hyn, rhaid canmol ei ddewrder yn wynebu peth anhygoel o heriol. Roedd yn braf gweld pa mor gefnogol a brwdfrydig ydy’r gynulleidfa. Diolch i Alberto am y wybodaeth. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 3

Mae fy merch hynaf wrthi’n creu’r murlun bob dydd. Ddoe roedd hi’n gweithio drwy’r dydd a than yn hwyr. Roedd hi ar ei ben ei hun y rhan fwyaf o’r amser. Mae’n cymryd amser hir oherwydd bydd rhaid mynd i lawr oddi ar yr ysgol yn aml a cherdded i’r ochr arall er mwyn gweld sut mae’r llun. Daeth ffrindiau i’w helpu gyda’r hwyr. (Daethon nhw â pizza hefyd.) Mae hi’n gobeithio cael mwy o help yr wythnos nesaf. Rhaid iddi orffen popeth cyn y 18fed. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: prynwyd tocyn awyren

Prynodd fy merch docyn awyren i Heathrow ac yn ôl ddoe! Cafodd hi a’i ffrind fantais ar bris arbennig ar gyfer myfyrwyr. Gadawan nhw 14 Ionawr a dôn nhw’n ôl 30 Mehefin. Byddan nhw’n mynd i Abertawe o’r maes awyr ar y bws. Fel arfer dim ond un sydd yn derbyn yr ysgoloriaeth yn y brifysgol yma ond dwy a dderbyniodd y tro hwn. Mae’n braf y byddan nhw’n cael teithio efo’i gilydd.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: handyman ifanc

Gan nad ydy Kurt, ein handyman arferol ni, ar gael amser hir, gofynnon ni Brian, ffrind teuluol i weithio yn y tŷ. Y peth cyntaf a wnaeth oedd growtio’r teils. Dyma fo wrthi. Un o feibion ein gweinidog ydy o. Mae o’n byw’n bell ers blynyddoedd ond mae o adref am sbel. Dwedodd fod growtio ydy ei hoff waith ymysg y nifer o bethau mae o’n arbenigo ynddyn nhw. Fo oedd un o’r sêr yn y sioe gerdd boblogaidd yn y dref gyda llaw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun – 2

Rhaid fy merch fynd i Oklahoma City o Norman er mwyn creu’r murlun a gyda’r hwyr hefyd oherwydd bod rhaid defnyddio peiriant i daflunio’r braslun ar y wal. Mae’n ceisio dod hyd i fodd i baentio’r rhan uwch. Y broblem fawr ydy bod yna ormod o bobl sydd … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y murlun

Ces i sioc gweld Face Book heddiw. Mae fy merch wedi wrthi’n paentio’r murlun yn barod ac roedd hi’n gweithio ynghyd â’i gŵr tan 1 o’r gloch y bore ‘ma. Rŵan mae hi eisiau rhywun sydd yn medru siarad efo’r cannoedd o bobl sydd yn dod a gofyn cwestiynau! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cynfas enfawr


“Tua 30 troedfedd o uchder a chyn hired â Smaug,” meddai fy merch hynaf. Ar y wal honno mae hi’n mynd i greu murlun ac mae hi’n dechrau heddiw. Dydy hi ddim yn medru dod hyd i gynorthwyydd hyd yma oherwydd bod yr artistiaid eraill mae hi’n eu nabod wrthi’n gwneud yr un peth. Dim ond ei gŵr sydd yn ei helpu ar hyn o bryd. Gobeithio y bydd hi’n cael mwy o help nes ymlaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: wedi meddwl

Roedd fy merch (y drydedd ferch dw i’n sôn amdani rhag ofn nad ydych chi’n gwybod bod gen i bedair merch ynghyd â dau fab) yn hapus iawn derbyn seren aur gan Yvonne dros ei chyflwyniad o Gymru. Mae hyn i gyd yn ddiddorol wedi meddwl; gwraig o Japan yn sgrifennu blog Cymraeg yn Oklahoma a chael gwobr rith gan ddynes o Awstralia sydd yn mynd i Fenis yn aml ac yn sgrifennu am y dref honno dw i wedi dod i wirioni arni hi heb sôn am y ffaith bod fy merch yn mynd i astudio ym Mhrifysgol Abertawe am dymor. Parhau i ddarllen