Archives: Emma Reese

fel y moroedd : lliwiau

Artist goruchaf ydy ein Duw. Creodd liwiau anhygoel o brydferth.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwres eithoaol

Mae rhybudd gwres eithoaol ar ddwyrain Oklahoma gan gynnwys fy sir o hanner dydd ymlaen tan naw o’r gloch heno. Rhagwelir mai 104F/40C gradd bydd y tymheredd uchaf. Gobeithio bod y bobl sydd yn gweithio tu allan yn fod yn ofalus. Dw i’n mynd am dro dwy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ymarfer yn erbyn ymosodwr arfog

Cynhaliwyd ymarfer yn erbyn ymosodwr arfog mewn ysgol yn Norman, Oklahoma ddoe, gyda SWAT, parafeddygon, dynion tân a gwirfoddolwyr lleol. Roedden nhw’n actio yn ôl senario lle mae’r ymosodwr yn cymryd rhai pobl yn wystlon. Roedd fy merch yn wrth ei bo… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llwyddiant ysgubol

Mae’n ymddangos bod y bobl ar y chwith eisiau i’r Arlywydd Trump fod wedi condemnio’r Arlywydd Putin yn y cyfarfod diwethaf, a chychwyn rhyfel fawr arall. Yn lle hynny, fe wnaeth yr Arlywydd Trump wneud ffrind ohono fo! Ofnir y bydd hynny’n cyfrannu at… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : blodau

Ein Tad caredig, rwyt ti’n addurno caeau gyda blodau hardd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : i bobl ffrainc

Llongyfarchiadau mawr i bobl Ffrainc am y fuddugoliaeth! Dw i’n eu ffafrio nhw oherwydd y ffrindiau sydd gen i (drwy fy merch) yn Pezens. Trist gweld fodd bynnag yr hyn a ddigwyddodd ar strydoedd mewn dinasoedd mawr yn dilyn y dathliadau. Achlysur dath… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hynod o hwyl

Un o agweddau’r Arlywydd Trump a enillodd calonnau cynifer o Americanwyr ydy ei onestrwydd. Mae o’n dweud yr hyn sydd yn corddi yng nghalonnau’r bobl gyffredin; roedd eu lleisiau wedi cael eu hanwybyddu gan y prif gyfryngau dros flynyddoedd. Mae o’n ga… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hynod o hwyl

Un o agweddau’r Arlywydd Trump a enillodd calonnau cynifer o Americanwyr ydy ei onestrwydd. Mae o’n dweud yr hyn sydd yn corddi yng nghalonnau’r bobl gyffredin; roedd eu lleisiau wedi cael eu hanwybyddu gan y prif gyfryngau dros flynyddoedd. Mae o’n ga… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fideo cerddoriaeth

Mae’n ymddangos bod creu fideo dawnsio, canu’n boblogaidd ymysg Heddlu America dros y wlad yn ddiweddar. Mae adrannau lleol wrthi’n dangos eu staff talentog. Hwn ydy fersiwn Adran Heddlu Norman. Murlun fy merch sydd tu ôl i’r dawnswyr brwd. Cyfeillgar … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : creadur rhyfedd

Wrth i mi gerdded yn y gymdogaeth y bore ‘ma, gwelais garreg fach yn symud i fyny’r llethr yn araf. Nid carreg oedd hi fodd bynnag, ond peli tail a oedd yn cael ei wthio gan chwilen tail. Roedd dyna’r tro cyntaf i mi weld peth felly. Creadur rhyfedd! C… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : iachâd

Cymylau llachar, gogoneddus Awyr las lasArwydd DuwTrugaredd” Dos mewn tangnefedd, a bydd iach o’th glwyf.” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : abel

Mae gwiwer arbennig yn dod i’r dec yn ddiweddar. Un swil gyda hanner cynffon. Mae o’n cael ei fwlio gan y lleill sydd yn gryfach. Dw i eisiau ei fwydo fo’n benodol, ond mae’n anodd gan ei fod o mor ofnus. Unwaith gwelais fo’n bwyta’r hadau a osodais dr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llyfr

Roeddwn i’n chwilio am lyfr i’w ddarllen, a dyma weld nofel (ar silff lyfrau fy merch) a ddarllenais amser maith yn ôl – Little Lord Fauntleroy. Er bod hi’n nofel i blant, mae’n hynod o ddiddorol fel mae’n anodd stopio darllen am y bachgen bach mor gar… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 19 oed

Pen-blwydd fy mab ifancaf ydy hi heddiw. Mae’n 19 oed. Aeth ei dad i weld o ddoe. Mae’r mab yn gweithio ar wersyll Cristnogol yng ngogledd Missouri yn ystod yr haf . Aethon nhw i’r coleg dwy awr i’r de’r bore ‘ma lle mae fy merch er mwyn bwyt… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 142 oed

“Mae’n amhosib llywodraethu cenedl yn gyfiawn heb Dduw a’r Beibl.”George WashingtonPen-blwydd Hapus i America!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg arall

Ces i anrheg arall gan Yoni. Ffeindiais fesen ar fat drws y bore ‘ma pan gamais allan i fynd am dro. Mae to ar y drws blaen, ac felly na allai’r fesen fod wedi syrthio oddi ar y goeden a digwydd glanio yno (fy namcaniaeth i!) Dw i’n dal i fwydo’r gwiwe… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : geiriau cyntaf

“Mama, Dada, Nene, Baba” Geiriau cyntaf fy ŵyr a glywais y bore. Anfonodd fy mab y fideo o’i fabi dwy flwydd oed. Roedd o a’i wraig yn poeni am eu babi; mae o’n hynod o ddeallus heb os, ond heb ddweud gair tra bod babis ei oedran yn siarad erbyn hyn fe… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : crys gwirfoddolwr

Mae’r gŵr ar ei ffordd adref o Japan ar hyn o bryd. Wrth weld ei grys “gwirfoddolwr” a gafodd gan Gynhadledd NRA y mis diwethaf, diolchodd staff yr awyren yn ogystal â staff diogelwch ym Maes Awyr Dallas iddo am ei waith gwirfoddoli, a dechrau siarad â… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : lleuad lawn

Codais yn gynt nag arfer i weld y lleuad lawn cyn iddi fachlud. Welais mohoni hi gyntaf. Roedd rhaid i mi gerdded hanner can medr i’w ffeindio. Dyma hi – enfawr, melyn oren, lawr yn yr awyr gorllewinol. Safais yng nghanol y ffordd wag, a’i gweld. Yr Ar… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : peth siriol

Mae’r hydrangea’n blodeuo un ar ôl y llall yn ein hiard ni. Maen nhw’n para’n llawer hirach na’r blodau eraill, ac felly dw i a’r gŵr yn cael eu mwynhau’n amser hir. Cafodd un druan ohonyn nhw ei dorri oherwydd ei fod o’n hynod o fawr a thrwm. Dyma ei … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y gath euog

Roeddwn i’n digwydd gweld un o’r cathod euog yn croesi’r stryd y bore ‘ma pan oeddwn i ar fin mynd am dro. Roddwn i’n edrych arni hi’n ddistaw bach i weld lle byddai hi’n mynd. Aeth yn syth at iard y drws nesaf heb betruso, a dechrau chwilio am y llecy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yn kobe

Mae’r gŵr yn dal i fynd o gwmpas Japan yn egnïol. Ymwelodd â fy mam, ynghyd â’n dwy ferch ni mewn cartref henoed. Yno dathlon nhw ben-blwydd ein hail ferch ni. Teithiodd i Kobe wedyn lle oedden ni’n byw flynyddoedd yn ôl i weld rhai ffrindiau, ac ymwel… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : buddugoliaeth

Enillon ni’r frwydr yn erbyn y cathod yn yr ardal! Prynodd y gŵr net plastig yn hytrach na weiren cwt ieir, a’i osod ar y llwybr cyfan. Mae o’n gweithio! Does dim “olion cathod” o dano fo! Doedd gan y gŵr amser, fodd bynnag, i orchuddio’r llwybr ar och… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cwpan coffi

Dw i wrth fy modd yn cael coffi yn y cwpan a gafodd ei wneud gan aelod oedrannus Yad Lakashish yn Jerwsalem. Dydy o ddim mor gain na chwpan bone china, ond mae ganddo bersonoliaeth. Roedd yr aelod yn gweithio’n galed i greu’r cwpan del hwnnw. Mae eu nw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gyoza ffansi

Cyrhaeddodd y gŵr y llety yn Tokyo ar ôl gadael adref 24 awr yn ôl. Mae o wrthi’n mynd o gwmpas er gwaethaf y jet lag. Y peth cyntaf a wnaeth oedd cael brecwast efo un o’n ddwy ferch ni sydd yn byw yno. Aeth efo hi i weld ei dosbarth hi lle mae hi’n dy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hwyl fawr!

Hwrê! Bydd America’n gadael Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig! Mae’n hen bryd! Gwledydd sydd yn cam-drin hawliau dynol ydy’r rhan fwyaf o aelodau’r cyngor ynghyd â rhai sydd yn rhy ofnus mynegi eu barn yn eu herbyn. Nid dim ond diwerth, maen nhw’n … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : teithiwr rhyngwlado

Mae’r gŵr newydd adael am Japan. Rhoi darlith mewn coleg optometreg yn Nagoya ydy’r prif amcan, a bydd o’n ymweld y teulu yno hefyd. Gofynnodd fy merch sydd yn gweithio yn Tokyo, am Winnie the Pooh, ei hoff anifail meddal. Teithiwr rhyngwladol ydy Pooh… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg hyfryd

Ces i anrheg hyfryd o Israel gan fy merch. Ar wahân i garreg fach o Shtula efo enw’r gymuned yn Hebraeg arni hi, ces i bethau eraill – persawr (spikenard,) sebon, cwpan coffi a chactws wedi’i wau. Cafodd y ddau olaf eu gwneud gan yr henoed yn Yad Lakas… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tŷ bach cymunedol

Mae’n ymddangos bod y cathod yn y gymdogaeth wedi dewis ein hiard ni fel eu tŷ bach cymunedol. Cafodd cath arall ei gweld ar y camera diogelwch. Gosododd y gŵr weiren cwt ieir ar y llecyn. Mae o’n gweithio. Ond does gynnon ni ddim digon. Cloddiodd cath… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : penderfyniad hurt arall

Pasiodd y Cenhedloedd Unedig benderfyniad hurt arall. Mae cymaint o droseddau hawliau dynol erchyll yn mynd ymlaen yn y byd bob dydd, ond cyhuddo IDF am “ddefnyddio grym eithafol yn erbyn pobl Gaza druan” ydy eu hoff bwnc diweddar. Maen nhw’n anwybyddu… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 72 oed!

Pen-blwydd Hapus i’r Arlywydd Trump! Mae o wedi cyflawni cymaint o bethau mawr a phwysig mewn amser go fyr. Y peth cyntaf ar y rhestr ydy, yn fy nhyb i, mae o wedi gosod Duw yn ôl yn y llywodraeth, ac achubodd America rhag hunanladdiad cenedlaethol. Er… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cafodd ei ddal ar y camera diogelwch

Dydy gwaddodion coffi ddim yn gweithio. Prynodd y gŵr hyd yn oed ddeg bag o ddarnau cedrwydd a’u gosod yn y lle penodol wedi clywed bod cathod yn casáu’r arogl. Mae cath y cymydog yn dal i fynd i’r tŷ bach yn ein hiard ni heb falio dim am y rhwystr! Ca… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : aelod newydd

Dw i newydd ymuno â NRA. Does gen i ddim gynnau, a dw i ddim yn bwriadu ymarfer saethu chwaith er mai hyfforddwr conceiled carry ydy fy ngŵr. Eisiau cefnogi’r Ail Welliant ynghyd â NRA sydd yn gwarchod rhyddid Unol Daleithiau America dw i. Mae ganddo c… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sêl y brenin hezekiah

Mae eitemau hanesyddol yn dal i gael eu cloddio yn Jerwsalem drwy’r amser er gwaethaf ymdrech caled rhai Arabaidd i wadu’r cysylltiad rhwng y ddinas a’r Iddewon. Darganfyddiad pwysig diweddarach ydy sêl y Brenin Hezekiah a sêl Eseia. Cynhaliwyd seremon… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : rhyddhewch tommy!

Er gwaethaf y bygythiad a’r ymyrryd gan yr heddlu, casglodd dros 20,000 o bobl yn Llundain ddydd Sadwrn er mwyn galw ar Lywodraeth Brydain am ryddhau Tommy Robinson. Roedd Tommy yn gweithio’n ddygn i amlygu troseddau’r gang Mwslemiaid yn erbyn miloedd … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tlws crog

Ces i anrheg gan y gŵr yn annisgwyl ddoe. Tlws crog hardd a wnaed yn Israel. Mae’r crefftwr yn gwneud eitemau hardd o fetel y rocedi a lansiwyd gan Hamas, a ffrwydrwyd yn Israel. (Roedd gen i un arall mewn ffurf Seren Dafydd, ond collais o yn anffodus…. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : barcud tân

Ers dau fis mae Hamas yn dwysau eu tactegau ar gyfer torri’r ffin er mwyn ymosod ar y cymunedau cyfagos Israel, drwy lansio rocedi, coctel molotov, ayyb tra defnyddio pobl Gaza fel tarian ddynol. Eu dyfais newydd ydy barcud tân sydd yn achosi difrod di… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwelliant diweddaraf

Mae’n hiard ni’n edrych yn fwy a mwy gwell ers i’r gŵr ymddeol. Mae Keith yn ein helpu ni hefyd wrth ddod yn rheolaidd. Y peth diweddaraf a wnaeth ydy hyn – tynnodd y delltwaith wedi’i ddifrodi o’r dec cefn a defnyddio’r pren i ddal yr hydrangea. Does … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : goodwill a’r heddlu

Mae fy merch yn Las Vegas efo’i gŵr. Mae hi’n mwynhau gwyliau tra ei fod o’n mynychu cynhadledd. Y peth cyntaf a wnaeth oedd mynd i siopa yn Goodwill, siop elusen! Mae hi’n fedrus ffeindio bargen a’i werthu ar y we. Dw i’n hoffi siopa mewn siopau eluse… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 51 mlynedd yn ôl

Dechreuodd Rhyfel Chwe Diwrnod 5 Mehefin 51 mlynedd yn ôl – Israel, gwlad fach newydd-anedig yn erbyn y lluoedd ar y cyd o’r Aifft, Gwlad Iorddonen, Syria ac Irac. Yn erbyn pob rhwystr, er gwaethaf pawb a phopeth, enillodd Israel. Roedd Arglwydd y Lluo… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mwy hwylus neu beidio

Dw i newydd brynu peiriant cymysgwr wrth obeithio y byddai’n hwylus gwneud hummus a phethau felly. Mae o’n wir bwerus, ond doeddwn i ddim yn meddwl pa mor drafferthus byddai’r gwaith glanhau! Ar ben hynny, mae’r gwydr yn ofnadwy o drwm. Mae’n llawer gw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diddannedd, da i ddim

Ydyn wir – y Cenhedloedd Unedig. Maen nhw wedi bod yn nwylo’r gwledydd sydd yn erbyn America ac Israel ers amser. Profi eu hunain maen nhw unwaith yn rhagor drwy gondemnio Israel heb gondemnio Hamas a lansiodd dros gant o rocedi tuag at drigolion Israe… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : persuasion

Cymraeg, Eidaleg, Ffrangeg, Hebraeg a rŵan Groeg – Dw i’n adolygu, dysgu neu dim ond mwynhau fideos yn yr ieithoedd hyn bob dydd. Nad ydy’r Saesneg yn eu mysg fel arfer, ond dw i’n dal i hoffi nofelau gan Jane Austen. Dw i’n gwrando’n ddiweddar ar Kare… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwahaniaeth

Postiodd brawd fy ngŵr fideo o weithiwr ym maes awyr Honolulu. Roedd y dyn yn taflu bagiau’r teithwyr allan o’r awyren ar y cludfelt yn ddiofal a allai achosi difrodi iddyn nhw. Gweler sut mae’r bagiau’n cael eu trin ym meysydd awyr Japan. (Gobeithio n… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : nofel newydd

Dw i newydd orffen y nofel ddiweddaraf gan Donna Leon, sef the Temptation of Forgiveness. Hon ydy’r 27ain yn y gyfres sydd yn lleoli yn Fenis. Mae’r stori’n datblygu’n araf, efallai rhy araf i’r rhai sydd ddim yn gyfarwydd ag arddull Leon. Mae’n ymddan… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diwrnod cofio

“Dydyn ni ddim yn eu nabod nhw i gyd, ond mae arnon ni popeth iddyn nhw.” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwneud ewin

Dw i newydd brynu frother, diolch i fy merch a yrrodd cerdyn anrheg Amazon ar gyfer Sul y Mamau. Dyma geisio paratoi cappuccino. Mae’r teclyn yn gweithio’n wych, ond dydy o ddim yn gwneud yr un fath o ewyn a gewch chi yn y cappuccino go iawn. Mae’r ewi… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tŷ bach perffaith

Camais allan o’r drws blaen i fynd am dro’r bore ‘ma. Gwelais gath y cymydog wrthi’n defnyddio ein hiard ni fel tŷ bach. Mae’n amlwg bod hyn yn mynd ymlaen am sbel yn ôl y dystiolaeth a adawyd yn yr iard. Wedi meddwl, mae’r rhan o’r iard honno’n edrych… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : olew ydy’r ateb

Mae’n gweithio! Dyma’r unig fodd effeithio i atal gwiwerod rhag dringo polyn bwydydd adar. Roeddwn i’n digwydd gweld gwiwer wrthi. Ceisiodd dair gwaith a methu bob tro’r union fel yn y fideo! Roedd o’n edrych pe bai o’n methu credu ei fod o’n methu dri… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : baner fach werthfawr

O’r diwedd, ffeindiais y faner fach Israel a oedd ar goll am gyfnod hir. Cawson ni hi gan Igal Fisher, aelod o Gerddorfa Symffoni Israel flynyddoedd yn ôl. Roedd fy ngŵr yn gweithio fel optometrydd mewn siop adrannol fawr yn Osaka pan oedden ni’n byw y… Parhau i ddarllen