Archives: Emma Reese

fel y moroedd: murlun arall

Hwn ydy’r murlun hardd a baentiwyd ar y wal sydd yn gwahanu Israel a Gaza, ar ochr Israel wrth gwrs. Aeth Jane o Jerwsalem at y ffin yn ddiweddar a gweld nifer o bethau gan gynnwys y murlun hwn. Gwelodd hi gannoedd o loriau’n gadael am Gaza er mwyn mynd â chyflenwadau at y trigolion yno. Mae 600 o loriau’n mynd bob dydd. Un o’r pethau na fydd y prif gyfryngau byth yn ei adrodd. (y llun gan Jane.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gorffen y murlun

Mae fy merch hynaf newydd orffen y murlun ym maes awyr Newark. Cymerodd gyhyd oherwydd bod y cwsmer wedi newid ei feddyliau sawl tro; cafodd hi orchymyn i dywyllu’r holl liw, yna i ysgafnhau popeth unwaith eto. Aeth i Newark eto yn ddiweddar i gwblhau’… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae o’n dod yn fuan

Mae gan Joshua Aaron gân newydd sbon! Ar alaw enwog Hawaiian, rhoddodd o eiriau Hebraeg a Saesneg. Hu Yavo Bekarov (Mae o’n dod yn fuan) ydw’r enw. Mae o’n canu’n hyfryd wrth (ac ar) Fôr Galilea. Dw i’n ceisio dysgu canu’n Hebraeg.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod cyntaf yn ffrainc

Cyn gynted ag y bod hi’n cyrraedd y dref fach yn Ffrainc, cafodd fy merch ei thaflu i mewn gweithgareddau hwyl. Roedd yn noson ŵyl gerddoriaeth dros Ffrainc digwydd bod, ac roedd y trigolion yn bwyta efo’i gilydd tu allan ac yna dawnsio tan yn hwyr. Dwedodd fy merch fod hi’n cysgu fel cerrig y noson honno wedi ymlâdd yn llwyr. Mae hi i fod i goginio swper heno, a bydd hi’n cychwyn dysgu Saesneg i’r hogyn yfory. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pecyn arbennig

Dw i newydd archebu pecyn gan Lev Haolam. Dw i ddim yn gwybod beth fydd ynddo fo’n union, hynny ydy, llenwir y pecyn efo cynnyrch lleol (pethau fel gwin, olew olewydd, te, coffi, ffrwythau sych, siocled, cynnyrch harddwch, crefftau, ayyb) a wnaed gan y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ar y trên

Cyrhaeddodd fy merch Ffrainc yn ddiogel. Roedd hi’n medru gweld ei chwaer hŷn am ddeg munud ym maes awyr Dallas hyd yn oed. (Roedd ei chwaer ar ei ffordd i Newark.) Fe wnes i gamgymeriad a meddwl bod Cymru’n chwarae erbyn Rwsia heddiw, ond cyfarfod rhai o’r cefnogwyr wnaeth hi, ar y trên o faes awyr Toulouse i Carcassonne! Llongyfarchodd hi nhw am y fuddugoliaeth, yn Saesneg yn anffodus gan mai Cymry di-Gymraeg oedden nhw. Roedd hi’n anghofio tynnu llun. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dechrau’r siwrnau

Mae fy merch newydd adael am Ffrainc wedi gadael Pooh yng ngofal ei brawd. Dw i’n hapus iawn drosti hi; mae hi’n medru teithio a chael profiadau newydd. Mae’r teulu yn Ffrainc yn disgwyl amdani hi’n awyddus. Edrycha’ i ymlaen at ddarllen ei blog a gwel… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: toulouse

Mae fy merch wrthi’n pacio ei chês rŵan. Bydd hi’n gadael am Ffrainc yfory i aros efo teulu yno am ddau fis yn dysgu Saesneg i’r bachgen saith oed, a chael profiad i fyw yn Ffrainc. Cyrhaeddith hi faes awyr Toulouse brynhawn dydd Mawrth. Anogais i hi i gyfarch y Cymry os gwelith hi rai o’r cefnogwyr yno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: babi newydd

Cafodd fy ŵyr cyntaf ei eni yn oriau mân y bore ‘ma. Arafodd popeth wedi i wraig fy mab fynd i’r ysbyty neithiwr, ac roedd ganddi amser i gysgu hyd yn oed. Yna, daeth neges destun gan fy mab am 2:40 yn y bore yn dweud bod ei dŵr hi wedi torri. Cafodd y babi ei eni’n ddiogel dim ond hanner awr wedyn. Pwysodd 7 pwys a 14 owns. Edrycha’ i ymlaen at weld mwy o luniau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cynnyrch ffres

Cafodd fy merch amrywiaeth o gynnyrch ffres gan y cyn athrawes biano y bore ‘ma – mafon, mwyar duon, ffa gwyrdd, afalau, eirin gwlanog a rhosod cochion. Ces i neges testun tra roeddwn i mewn siop gan fy merch; gofynnodd hi i mi brynu hufen iâ i fynd efo’r mafon a mwyar duon. Dyma brynu hufen iâ fanila heb lactos fel pwdin. (Mae ganddi alergedd.) Bydd hi’n coginio gyoza i ymarfer am y tro olaf. Cawn ni swper gwych. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: skype

Mae’r prifysgolion ar wyliau ers wythnosau. Da bod gan fy merch ifancaf yn Missouri amser i baentio, darllen, sgrifennu a choginio o’r diwedd oherwydd bod hi’n gweithio ond un diwrnod yr wythnos bellach. Mae hi eisiau gweithio mwy ond mae’n amlwg bod hi’n anodd cael hyd i waith dros dro yn ystod yr haf. Mae’r ddau blentyn adref yn siarad â hi drwy Skype yn aml. Maen nhw’n gwylio gemau pêl-droed efo’i gilydd hyd yn oed. Roedden ni’n gwylio Sense and Sensibility prynhawn ‘ma. Mae’n rhyfeddol clywed ei llais yn y tŷ fel pe bai hi adref. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bath i coco

Mae’n boeth a chlos heddiw, diwrnod perffaith i roi bath i Coco, ein mochyn cwta ni. Dyma fy mhlant wrthi’n ei lanhau a’i sychu. Mae o’n lân braf bellach. Mae fy merch yn ceisio gwneud cymaint o ddyletswydd o gwmpas y tŷ â phosib cyn gadael am Ffrainc yr wythnos nesaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fersiwn arall

Gwelais efo fy merch bennod gyntaf Sense & Sensibility (fersiwn 2008.) Efo unrhyw ffilm yn seiliedig ar nofelau Jane Austen, mae gen i a fy merched farn eitha’ cryf. Penderfynon ni nad ydy’r ddau actor yn ddewis da i’r cymeriadau, sef Dominic Coope… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: shalom-chan

Mae’r Japaneaid yn hoff iawn o fasgotiaid; mae gan bron pob swyddfa gyhoeddus, cwmni, ysgol, mudiad ayyb fasgot ei hun. Yn aml iawn mae o’n fasgot byw, hynny ydy, mae rhywun yn gwisgo fel anifail, blodyn neu bethau eraill. (gwaith caled rhaid bod!) Mae… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hwrê!

Llongyfarchiadau mawr i dîm Cymru! Gan fod fy mab yn sefyll arholiad ACT drwy’r bore, fedrwn i ddim gweld y gêm nes iddo orffen, ond darllenais ar y we o dro i dro sut roedd y gêm. (Gwelais gefnogwyr Cymru tu allan y stadiwm yn torri’n dathlu pan sgoriodd Bale.) Daeth fy mab adref bum munud cyn diwedd y gêm, ac felly gwelon ni’r diwedd hapus. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg sul y mamau

Paentiodd fy merch fy ewinedd traed fel anrheg Sul y Mamau tipyn yn hwyr. Rhoddodd hi bedair haen o hylif coch coch a ddewisais. (Golchais fy nhraed yn dda ymlaen llaw!) Dw i byth yn gwisgo sandalau tu allan yn ddiweddar, ond mae’n braf gweld yr ewinedd lliwgar yn y tŷ. Dw i ddim yn hoffi cael triniaeth broffesiynol a dweud y gwir. Roedd yn bleserus cael gwasanaeth gan fy merch. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peth gwallgof

Mae yna duedd newydd ym mhob man i feio’r dioddefwyr am gymell y troseddwyr i droseddu erbyn y dioddefwyr. Ar y dioddefwyr diniwed mae’r bai os byddan nhw’n cael eu llofruddio gan derfysgwyr. Ac mae pobl y terfysgwyr yn dathlu dros y gamp, sef y derfys… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanesyn o las vegas

Tra oedd yr hogia’n ymarfer y seremoni briodas, es i a fy merch hynaf i IKEA a agorodd yn Las Vegas pythefnos yn ôl. Mae fy merch yn gwirioni ar IKEA, ond roedd dyna’r tro cyntaf i mi fynd. Treulion ni oriau yno wrth weld amrywiol o bethau wedi’u trefnu’n deniadol efo prisiau rhesymol. Gwelais sinc dw i’n ei hoffi’n fawr iawn – un mawr efo gwaelod gwastad a draen ar ochr. Prynais i ond ychydig o fwyd, fodd bynnag, sef siocled tywyll, craceri aml-grain, a choffi sydd i gyd yn dda iawn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dynes mewn aur

Ffilm seiliedig ar hanes go iawn ydy hon – am ddynes Iddewig a ddihangodd Awstria i America yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac am bortread ei modryb a baentiwyd gan artist enwog. Gwyliais fideo efo’r teulu neithiwr. Roedd yn hynod o ddiddorol, arswydus, tris… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: priodas

Roedd yn achlysur hapus yn Las Vegas. Breuddwyd fy chwaer yng-nghyfraith oedd bod yn ferch briod yn gwisgo ffrog wen, a chafodd ei wireddu. Wedi dioddef yn y priodasau cyntaf, ffeindiodd hi a fy mrawd yng-nghyfraith bartner newydd bendigedig. Cynhaliwy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: glanhau cadwyni arian

Dw i’n mynd i Las Vegas efo’r teulu i fynychu priodas brawd fy ngŵr. Bydda i’n gwisgo’r tlws crog efo Seren Dafydd arno fo (gemwaith gwydr o Murano) a brynais yn Fenis. Ces i sioc i weld y cadwyni arian wedi eu hocsideiddio, a dyma googlo i ddatrys y broblem. Modd hawdd ac effeithiol ydy hwn – dim ond mwydo’r cadwyni mewn dŵr wedi’i ferwi efo powdr soda a darn o ffoil alwminiwm sydd angen. Mae’r cadwyni’n lân ac yn disgleirio bellach. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llys sirol

Ces i brofiad prin heddiw – es i’r llys sirol fel cyfieithydd ar gyfer dynes o Japan sydd ddim yn siarad Saesneg. Roeddwn i’n barod cyn naw o’r gloch efo fy ngŵr fel fy helpwr. Roedd tua dwsin o bobl yn y llys bach. Pan alwodd y barnwr enw’r ddynes, fodd bynnag, ni safodd neb, a gorffennodd yr achos. Ni ddaeth y ddynes; does ryfedd gan fod hi’n byw yn California, ac mae’r swm dan sylw ddim yn werth teithio mor bell i nôl. Roeddwn i’n rhydd i fynd. Balch roeddwn i a dweud y gwir oherwydd bod gen i lawer o bethau i wneud y bore ‘ma. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lloches ddiogel

Cafodd Jane o Jerwsalem air efo un o filwyr Cenhedloedd Unedig sydd yn cael hoe fach rhag perygl yn Syria. Maen nhw’n mynd ar wibdaith sydyn yn y dref tra bod nhw yno cyn mynd yn ôl i Syria. Mae’n braf bod ganddyn nhw loches ddiogel yn Israel. Na fedran nhw ddisgwyl croeso cynnes felly gan wledydd eraill yn yr ardal. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adria a’i gŵr

Daeth Adria, ffrind da i fy merch yn Japan, efo ei gŵr newydd briodi i ymweld ein heglwys ni. Mae hi wedi cyfarfod yr hogyn clên hwnnw, mab gweinidog tra oedd hi’n gwasanaethu fel cenhades amaethyddol draw acw. Mae ganddyn nhw weledigaeth arloesol i helpu’r bobl yno drwy greu busnes cydweithredol, a rhannu Newyddion Da efo nhw. Maen nhw’n bwriadu dychwelyd i Honduras ar ôl gweithio yn America am flwyddyn neu ddwy. Pob bendith iddyn nhw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: clue

Mae gwyliau’r haf ar y plant ers dyddiau. Maen nhw’n cael ymlacio o’r diwedd wedi gweithio’n hynod o galed ystod y tymor. Mae ganddyn nhw amser i chwarae gêm bwrdd hyd yn oed. Mae’r ddau wrthi’n chwarae Clue efo’u chwaer a’i ffrind drwy Skype ar hyn o bryd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: wythnos arall

Dylai fy merch hynaf aros wythnos arall yn New Jersey i greu mwy o furlun yn ôl ewyllys ei chwsmer. Roedd ei gŵr yn gorfod mynd adref ddiwedd yr wythnos diwethaf, ac felly ar ei phen ei hun mae hi. Yn ffodus, mae yna lawer o ddynion sydd yn gweithio o’i chwmpas yn y maes awyr, ac maen nhw’n barod i’w helpu’n cludo pethau trwm, ayyb. Deffrodd hi ar olygfa hyfryd oddi wrth ffenestr y gwesty un bore. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tywysog gwyrdd

Dw i’n gwirioni arno fo. (I’m delighted with him, not I’m hooked on him, just in case you try to use Google.) Person arall sydd yn anhygoel o ddewr yn y byd peryglus hwn. Mae o’n dweud y gwir yn gyhoeddus heb ofn ers iddo gael ei oleuo er gwaethaf y pe… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: jane o jerwsalem

Mae hi’n caru Israel. Mae hi’n siarad drosti hi. Jane ydy ei henw hi, dynes o Ddenmarc. Bob dydd mae hi’n postio ar Facebook (Israel, One Nation) beth mae hi’n ei weld yn Jerwsalem lle mae hi’n byw, mewn erthygl neu fideo er mwyn i’r byd wybod beth syd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tipyn o hebraeg

Dw i’n dysgu Hebraeg ers wythnosau ar ben fy hun wedi hoe hir. Ar ddarllen dw i’n canolbwyntio ar hyn o bryd. Ar wahân i’r ffaith bod yr Hen Destament wedi cael ei ysgrifennu’n Hebraeg yn wreiddiol, mae’r iaith honno’n hynod o ryfeddol. Mae yna gynifer o’r geiriau sydd yn debyg i Japaneg. A dweud y gwir, mae rhai’n dweud bod gan bobl Japan wreiddiau Hebreig –  pwnc arall efallai. Am y tro, dw i’n fodlon medru ysgrifennu’r rhan gyntaf o Shema Israel.

ON: Roedd y gacen yn flasus! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen benblwydd priodas

Wrth baratoi cacen benblwydd priodas, fe wnes i gamgymeriad ofnadwy. Dechreuais gymysgu siwgr ac wyau, ac ychwanegu sydd lemon. Yna gwelais y menyn ar y cownter! Dylwn i fod wedi cymysgu siwgr a menyn gyntaf wrth gwrs. Roedd yn rhy hwyr. Roedd gen i gymysgedd wedi’i wahanu’n llwyr. Mae’r gacen newydd orffen ac yn oeri ar y bwrdd. Gobeithio y bydd hi’n blasu’n iawn. Rysáit newydd gan hogyn o Ffrainc ydy hon. O leiaf roeddwn i’n llwyddo i ddeall faint o fenyn, siwgr a blawd byddai angen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cynhaeaf

Mae gan yr ysgol feithrin yn Tokyo mae fy merch yn dysgu Saesneg ynddi nifer o weithgareddau hwyl i’r plant. Garddio ydy un ohonyn nhw. Mae’r plant yn plannu llysiau, gofalu amdanyn nhw, a’u cynaeafu. Cawson nhw gynhaeaf llwyddiannus o bigoglys yn ddiw… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: paned

Mae’r murlun yn symud ymlaen yn braf. Gorffennwyd y ddynes sydd yn ganolbwynt y dyluniad. Mae ei hwyneb mewn dull dipyn yn wahanol nag arfer gan mai ewyllys y cwsmer ydy hyn. Mae fy merch yn medru cael paned yn gyfleus drwy Starbucks ar yr un llawr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dechrau paentio

Dechreuodd fy merch hynaf ar ei murlun diweddaraf ym Maes Awyr Newark. Mae’r lle yn gorlifo efo gweithiwyr eraill sydd yn adnewyddu’r tai bwyta yno. Rhaid i bawb fynd drwy’r giât diogelwch bob bore. O leiaf mae hi’n medru paentio’n ddiogel. Bydd hi’n gweithio ar y murlun am wythnos wrth aros mewn gwesty cyfagos yn y nos. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pecyn efo seren dafydd

Daeth y postmon â phecyn bach at ein drws ni. Dwedodd y gŵr a dderbyniodd y pecyn, “something for you from ….. Beer Sheva” wrth ynganu “Beer” fel cwrw. Gwelais y cyfeiriad dychwelyd yn syn – Beer Sheva… yn Israel? Yna, gwelais y faner efo seren Dafydd; customs form yn Hebraeg; y wlad wreiddiol – Israel! Ces i goffi o Israel! Fy merch hynaf a’i archebodd yn anrheg Sul y Mamau. (Cyrhaeddodd dipyn yn hwyr.) Fe wnes i baned yn ôl y cyfarwyddiadau. Mae ganddo flas egsotig oherwydd y cardamom. Am anrheg arbennig a pherffaith! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newydd wedd

Mae gan wefan tatŵ fy merch hynaf olwg newydd. Cafodd hi gyngor gan broffesiynol er mwyn datblygu ei busnes. Mae’n edrych yn fwy deniadol. Un peth diddorol ydy map sydd yn dangos lle mae ei chwsmeriaid yn byw. Maen nhw’n wir ryngwladol.
Parhau i ddarllen

fel y moroedd: above and beyond

Fe wnes i wylio ffilm ddogfen (drwy Netflix) efo’r teulu neithiwr, sef Above and Beyond. Ffilm am y peilotiaid Americanaidd a oedd yn hedfan dros Israel yn ystod y rhyfel annibyniaeth yn 1948 ydy hi. Mae rhai ohonyn nhw’n dal i fyw i adrodd yr hanes an… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyfres goginio arall

Mae You Tube yn gwybod beth dw i’n hoffi ei weld (weithiau maen nhw’n hollol anghywir!) Awgrymon nhw’r fideo hwn i mi – cyfres goginio gan Iddewes sydd yn siarad Eidaleg tra bod hi’n dangos coginio Iddewig, a thaflu gair neu dau o Hebraeg. Mae ganddi h… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: seinydd rhad ac am ddim


Dw i’n gwneud rhai ohonyn nhw ar y rhestr ers blynyddoedd tra bod y lleill yn syniadau newydd i mi – y pethau ynglŷn â’r dechnoleg fodern wrth gwrs! Dw i’n hoffi gwrando ar Radio Cymru wrth baratoi fy hun yn y bore. Weithiau dydy’r sain ddim yn ddigon uchel, ond dw i ddim eisiau talu am seinydd penodol ar gyfer fy iPhone; mae hyn yn ateb perffaith i mi. Mae’n gweithio!  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rafftio

Mae fy merch ifancaf a’i ffrind newydd adael am y brifysgol yn Missouri wedi treulio dyddiau o wyliau’n hapus. Yr uchel bwynt oedd mynd i lawr Afon Illinois cyfagos mewn rafft. Gan nad ydy’r tymor twristiaid eto, doedd neb arall ar yr afon, ac roedd y … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yom ha’atzmaut hapus

 Penblwydd hapus yn 68 oed! Pob bendith i’r bobl o Israel a’r Iddewon ar wasgar.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gyoza

Fe goginiais gyoza i swper ddoe. Gan fod yna dair merch a oedd yn barod i fy helpu, aeth y paratoadau’n gyflym. Roedd yn arbennig o flasus y tro hwn, a mwynhaodd y ffrind o Kazakstan ei gyoza cyntaf. Mae hi’n medru defnyddio chopstiks yn ddeheuig gan ei bod hi’n bwyta mewn tŷ bwyta sushi yn ei thref o bryd i’w gilydd! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: prosiect newydd

Mae gan fy merch hynaf brosiect murlun newydd, ym maes awyr Newwark y tro ‘ma, yn nherfynell United Airlines i fod yn fanwl. Cafodd hi ddewis i baentio murlun ar gyfer Little Purse, tŷ bwyta Tsieineaidd yno sydd gan gogydd poblogaidd. Mae cwmni United Airlines yn gwario llawer o bres i adnewyddu eu terfynell, ac mae’r tŷ bwyta’n cymryd mantais ar y cynllun. Bydd fy merch ynghyd a’i gŵr yn hedfan i’r maes awyr, a threulio wythnos yno i baentio’r murlun. Mae hi newydd orffen braslun. Edrycha’ i ymlaen at furlun gwych arall. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwyliau

Mae fy merch ifancaf adref am wythnos wedi gorffen y tymor cyntaf yn y brifysgol yn llwyddiannus. Daeth hi â’i ffrind o Kazakstan i dreulio’r wythnos efo ni. Maen nhw ynghyd â fy merch arall yn mwynhau eu gwyliau’n mynd o gwmpas a chwarae gemau bwrdd ac yn y blaen. O’r diwedd mae ganddyn nhw i gyd amser i ymlacio ar ôl gweithio’n galed dros ben. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: graddio

Y diwrnod graddio yn y brifysgol leol ydy hi heddiw. Graddiodd un o fy merched hefyd. Cafodd hi radd yn yr ieithyddiaeth. Dydy hi ddim yn gwybod beth mae hi eisio ei wneud eto; am y tro, mae hi’n mynd i Ffrainc a dysgu Saesneg i fachgen bach am ddau fi… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hidlydd metel

Prynais hidlydd metel i baratoi coffi. Roeddwn i’n defnyddio un arall o blastig efo papur tu mewn (cyn darganfod y dull newydd.) Mae’r hidlydd metel yn gweithio’n debyg ond does dim angen papur. Yn ogystal, mae olew coffi yn mynd drwyddo oherwydd nad o… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerdyn priodas

Fe wnes i gerdyn i ffrind sydd yn priodi’r wythnos nesaf. Americanes glên a dewr ydy hi. Mae hi’n helpu’r ffermwyr yn Honduras a gweithio’n galed efo nhw ers blynyddoedd. Roedd hi’n cyfarfod hogyn lleol neis, mab gweinidog, ac maen nhw’n priodi yn Kansas o le mae hi’n dod. Byddan nhw’n byw yn America am sbel cyn mynd yn ôl i Honduras. Dw i’n dymuno pob bendith arnyn nhw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: coffi gwych

Doeddwn i ddim yn gwybod bod yn hollol bosib paratoi paned o goffi gwych heb declyn arbennig – tywalltwch dŵr poeth ar ben coffi mewn pot o unrhyw fath; arhoswch am funudau; tywalltwch yr hylif mewn cwpan drwy hidlydd. Dyna i gyd. Peidiwch ag yfed y gwaddod ar waelod y cwpan; golchwch yr wyneb efo fo ar gyfer croen llyfn.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y moment

Mae yna foment perffaith weithiau. Bydd o’n cael ei golli os na weithredwch chi ar unwaith. Fe welais un – yr olwg hon pan roddais gip tu allan o’r ffenestr y bore ‘ma. Dyma gael gafael yn fy iPhone a mynd allan i dynnu llun ohono fo. Roeddwn i’n gwybo… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i swper

Roedd yn saig hynod o flasus – cyw, reis, llysiau a wnaed yn yr un badell. Roedd blas lemon yn arbennig o dda. Roedd y teulu wrth ei fodd. A dweud y gwir, does dim sôn am y llysiau (nionyn, garlleg, pupur coch, pys) yn y rysáit, ond roeddwn i’n siŵr bydden nhw’n dda efo’r cyw. Oedden! Y peth gorau oedd bod popeth wedi cael ei goginio yn yr un badell. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bedydd

Cafodd tair eu bedyddio yn ein heglwys ni heddiw – un ferch ifanc a dwy ddynes ganol oed. Wedi clywed tystiolaethau sydyn diffuant ganddyn nhw, aeth pawb tu allan i fod yn bresennol yn y ddefod bwysig i’r Cristnogion, a rhannu eu llawenydd. Roedd yn sy… Parhau i ddarllen