Archives: Emma Reese

fel y moroedd : blasu gwinoedd

Aeth fy merch hynaf i flasu gwinoedd mewn gwindy yn Norman. Cynigir y blasu bob mis gan y cwmni o Ukraine; blaswyd chwe gwin o Efrog Newydd y tro hwn. Dwedodd hi ei bod hi’n cael amser hyfryd (er roedd yn anodd iddi farnu beth ydy beth!) Hoffwn i ymuno… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y sioe olaf

Perfformiwyd y sioe, Flames of Freedom gan griw theatr College of Ozarks am y tro olaf neithiwr. Perfformiwyd 17 gwaith yn ystod y ddau fis. Roedd digwyddiadau annisgwyl fel methiant y peiriannau o bryd i’w gilydd, ond roedd y criw ar y llwyfan a thu ô… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hanner y swper

Dw i a’r gŵr yn cael fy hoff saig i swper heno, sef y gweddill o’r bwyd a goginiais y diwrnod blaen. Mae hyn yn golygu nad oes angen coginio swper arna’ i heddiw. Er fy mod i’n mwynhau coginio pethau iachus i mi a’r gŵr, mae’n braf cael hoe fach o dro … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : het eto

Dechreuais ar het newydd. Mae crosio’n rhy hwyl peidio gweithio arno bob dydd. Dewisais edau o liwiau cymysg y tro ‘ma, cymysg o fy hoff liwiau, a dweud y gwir. Gobeithio bod yna ddigon i mi greu dwy fel y ca’ i yrru un at ysbyty. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cadw’n gynnes

Mae’n oer! Ond dan ni’n cadw’n gynnes, diolch i’r llosgwr logiau. Mae gynnon ni bentyrrau o logiau a oedd y gŵr a Keith wedi’u torri. Dyma fo’n cymryd mantais ar ei lafur yn yr hydref – un o’i hoff bethau i wneud yn y gaeaf, sef gorffwys o flaen y tân … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diwrnod yr hen filwyr

Pwy fydd yn amddiffyn y rhydded?Oherwydd nad ydy ef yn rhad ac am ddim.Rhoddon nhw bopeth er mwyn inni fod yn rhydd.Saliwtiwn ni nhw.Cedwir Diwrnod yr Hen Filwyr heddiw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tân cyntaf

Cynnwn ni’r tân yn y llosgwr logiau am y tro cyntaf yn y gaeaf yma wedi’r tymheredd ostwng i 19F/17C gradd neithiwr. Cynhesir y tŷ a’r cyrff yn llwyr. Mae’r gŵr wrth ei fodd yn ymlacio o flaen y tân. Dw i’n cael sychu’r dillad hefyd.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cinio yn napoli’s

Es i Napoli’s gyda’r gŵr i ddathlu fy mhenblwydd neithiwr. Dysgais y fwydlen ar lein yn fanwl ymlaen llaw fel medrwn i archebu’n syth. Defnyddir gormod o hufen yno, yn fy nhyb i. Dewisais capellini efo cyw iâr wedi’i grilio a llawer o lysiau. Ces i wyd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrhegion amrywiol

Fy mhenblwydd ydy hi heddiw. Ces i anrheg hyfryd ddwy flynedd yn ôl, sef buddugoliaeth Donald Trump yn yr etholiad arlywyddol. Eleni, ar y llaw arall, yn ogystal â gweld y Gweriniaethwyr yn gwneud yn dda yn yr etholiadau canol tymor, ces i ddwsin o win… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau mawr i Lywodraethwr Kevin Stitt a Cyngreswr Markwayne Mullin am eu buddugoliaeth! Fe wnaeth y Gweriniaethwyr yn dda ar y cyfan gan ennill y Senedd a’r seddau pwysig mewn nifer o’r taleithiau. Er bod nhw wedi colli’r Gyngres, llawer lla… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diwrnod mawr

Mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd America, sef etholiadau canol tymor. Yn hytrach na chadw eu hetholwyr a denu rhai newydd, mae cynllwynion y Democratiaid (Brett Kavanaugh, y carafan, ayyb) wedi deffro nifer ohonyn nhw i weld celwyddau, twyll a thwpdra’… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : chychwyn cynnar

Aeth y gŵr i Texas i ymweld â’n mab ni a’i deulu dros y penwythnos. Mae’r babis bach yno’n hoff iawn o chwarae gyda’u taid, yn enwedig yr hynaf. Roedden nhw’n treulio amser hir yn arlunio. Dyma fy ngŵr yn ceisio dysgu trigonometreg i’w ŵyr! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : het arall

Gorffennais het arall, wrth ddefnyddio’r gweddill o’r edafedd. Roedd yn hynod o hwyl. Dw i’n mynd i’w gyrru at elusen sydd yn dosbarthu hetiau i ysbytai. Gobeithio y bydd hi’n bendithio rhywun sydd yn brwydro canser. Rhaid cychwyn het arall. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pleidleisio cynnar

Doedd erioed y fath o sylw ar yr etholiad canol tymor. Mae’n hawdd anghofio amdano fo ar ôl cyffro’r etholiad arlywyddol fel arfer. Eleni, fodd bynnag, mae’r Unol Daleithiau yn llawn ohono fo, diolch i’r Arlywydd Trump am ei ymdrech parhaol i annog i g… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gosod arwyddion

Mae’r diwrnod etholiad ar y trothwy. Dw i a’r gŵr eisiau dangos ein cefnogaeth at y Gweriniaethwyr; dyma osod arwyddion dau o’r ymgeiswyr yn ein hiard ni. Markwayn Mullin i’r Cyngres, a Kevin Stitt fel Llywodraethwr Oklahoma. Dynion gydag egwyddorion m… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dwyn neu dim dwyn?

Mae fy merch hynaf yn gwirioni ar y rhaglen hon – Mr. Kim’s Convenience. Mae’r comedi’n datblygu yn siop Mr. Kim ac o gwmpas ei deulu doniol. Un diwrnod mae o’n rhoi gwers sydyn i’w ferch ynglŷn â phwy fyddai’n debygol o ddwyn o’i siop. Mae o’n methu a… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : barod am y gaeaf

Mae’n dal yn gynnes, ond wrth gwrs mai tywydd Oklahoma ydy o. Does wybod pryd bydd yn newid. Mae’n hollol bosib y bydda i’n codi i fore rhewllyd unrhyw ddiwrnod. Does gen i ddim ofn fodd bynnag. Roedd y gŵr a Keith yn gweithio’n galed yr wythnos d… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mwy o awdio

“Rhaid i ti ei ddarllen,” meddai fy merch. Sherlock Holmes, mae hi’n ei feddwl. Un o ffefrynnau fy mhlant oedd y gyfres pan oedden nhw’n ifancach. Aeth tri ohonyn nhw i Baker Street yn Llundain hyd yn oed flynyddoedd yn ôl. Mae fy merch yn cyfarwyddo s… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : rhif dieithr

Dw i byth yn ateb rhifau dieithr er mwyn osgoi galwadau sothach. Ddoe, fodd bynnag, penderfynais ateb un wrth feddwl siarad Cymraeg. Ac felly dechreuais, “s’mae, sut dach chi?” I fy syndod mawr, cwmni lanhau simneiau oedd ar yr ochr arall a oedd eisiau… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : os yw Duw trosom

Des i ar draws gân wych arall. Un o fy ffefrynnau ydy hi’n barod – “im Elohim itanu”  (os yw Duw trosom,) cân addoli yn Hebraeg gan Jamie Hilsden. Dw i’n hoff iawn o’i ganeuon (a’r caneuon o’r 60au!) Mae’r geiriau’n dod o adnodau’r Rhufeiniai… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : lliw

Dwedais dro ar ôl tro – yr artist gorau ydy o. Fedra neb arall greu’r fath lliw llachar ond yr Arglwydd ein Duw.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ydyn ni’n ifanc

Ydyn ni’n ifanc – teitl peintiad diweddaraf fy merchCreodd hi hwn yn barch tuag at y llanciau a’r llancesi sydd yn ymddangos yn hŷn oherwydd yr hyn maen nhw wedi eu gweld. Dydy hi byth eisiau anghofio’r rhain heb wynebau ac enwau, sydd yn cael eu casáu… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : I’r gad!

Cynhaliwyd rali Trump arall yn Houston ddoe. Tra bod pob rali’n tynnu llu o bobl, roedd y rali neithiwr yn arbennig o boblogaidd – ceisiodd 100,000 pobl am 18,000 sedd yn yr stadiwm. Roedd y gweddill yn ymgasglu tu allan i weld y sgrin fawr. Mae rali T… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : peth hyfryd annisgwyl

Mae fy nwy ferch yn Japan yn setlo i lawr yn y fflat newydd (yn ara bach gan eu bod nhw mor brysur.) Peth hyfryd annisgwyl ydy gellir gweld Mynydd Fuji ar y gorwel oddi wrth y drws blaen! Rhaid bod yr awyr yn glir wrth gwrs, ond os felly, maen nhw’n ca… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yr het gyntaf

Dyma hi – yr het gyntaf a wnes i. Mae’n gynnes a chyfforddus. Roedd yn hynod o hwyl ei chrosio. Dw i eisiau gwneud mwy. Efallai y bydda i’n gwneud hetiau ar gyfer y bobl sydd yn gorfod mynd drwy’r cemotherapi. Mae yna gynifer o grwpiau sydd yn trefnu r… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : adeilad newydd

Mae fy mab yn gweithio fel un o’r criw adeiladu yn y brifysgol eleni. (Mae pob myfyriwr yno’n gweithio 15 awr yr wythnos ar y campws.) Mae o’n dysgu sgiliau defnyddiol wrth iddo weithio hefyd. Ar hyn o bryd mae’r criw’n codi adeilad newydd i’r adran pe… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cinio

Tost caws wedi’i grilio oedd fy hoff fwyd i ginio am hydion, ond yn ddiweddar mae fy agwedd tuag at fwyd wedi newid. Dw i’n hoffi bwyd fegan, er nad ydw i’n ceisio osgoi cig. Hwn a ges i ddoe – bara pwmpen cartref, banana, cnau, hadau llin wedi’u malu,… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fflamau o ryddid

Aeth y gŵr i College of the Ozarks i weld Flames of Freedom – sioe ein merch ni yn cymryd rhan ynddi. Perfformir y sioe gan griw theatr y brifysgol bob blwyddyn ers blynyddoedd, ac roedd ein merch ni ynddi’r llynedd hefyd. Mae hi’n perfformio’r un… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fflat yn tokyo

Roedd fy nwy ferch yn Japan yn byw mewn fflatiau gwahanol, ond maen nhw newydd symud i un hynod o braf i fyw efo’i gilydd. Mae yna dair ystafell wely (anodd ffeindio yn Tokyo) ar y llawr uchaf mewn adeilad tal. Mae’r termau’n anhygoel o dda hefyd, diol… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cnau hickory

Dydy gwiwerod ddim yn dod at y bwydydd adar ar y dec cefn yn ddiweddar; maen nhw’n prysur gasglu cnau hickory sydd ar gael yr adeg yma. Dw i’n hoffi codi llond llaw yn y gymdogaeth pan fydda i’n mynd am dro, a’u gosod nhw ar y dec. Mae’n ymddangos bod … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tŷ cyfforddus

Mae Dinah, gwiwer ddof fy merch, newydd ffeindio tŷ cyfforddus. Clywodd fy merch sŵn o’r nenfwd, mynd allan, a galwodd, “Dinah!” drwy’r agorfa fach i’r atig. Yna “atebodd Dinah y drws,” meddai hi! Yn anffodus, na cheith hi aros yno wrth reswm. Bydd rha… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : modd croisio arloesol

Des i ar draws diddordeb newydd, sef crosio. Mae’n hwyl! Dw i’n deall pam fod cynifer o bobl yn mwynhau ei wneud o. Bydda i’n gwrando ar YouTube wrth grosio wrth gwrs. Y broblem ydy bod o’n brifo fy llaw chwith os bydda i’n crosio’n hir. Dyma ddyfeisio… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : datrys problem

Bydd fy nwy ferch sydd yn gweithio yn Japan yn dod adref fis Rhagfyr yn ystod eu gwyliau. Dw i a’r gweddill o’r teulu’n llawn gyffro eu gweld nhw am y tro cyntaf ers hydion. Y cwestion mawr ydy lle cawn ni ymgasglu. Teulu enfawr ydyn ni bellach; mae fy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hwyl fawr i nikki

Hynod o drist clywed bydd Nikki Haley yn ymddiswyddo fel Llysgennad i’r Cenhedloedd Unedig. Wrth sefyll yn gadarn ar yr egwyddor, roedd hi’n brwydro’n ddewr yn erbyn yr anghyfiawnder yn y sefydliad gwarthus, ac wedi llwyddo i ddylanwadu eu penderfyniad… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hwyl fawr i miss page

Bydd Miss Page yn symud i Minnesota. Ces i a’r gŵr ginio bach efo hi ynghyd â rhai ffrindiau mewn tŷ bwyta. Roedd Miss Page yn byw yn y dref yma am flynyddoedd ers iddi ymddeol fel cenhades yn Ffrainc. Daeth yma i ofalu am ei rhieni oedrannus yn y cart… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cyfiawnder

Mae gynnon ni Brett Kavanaugh yn y Llys Goruchaf. Roedd o a’i deulu druan yn gorfod dioddef erledigaeth erchyll anghredadwy ers iddo gael ei enwi gan yr Arlywydd Trump wythnosau’n ôl. Hynod o falch nad ydy o wedi tynnu’n ôl, ond sefyll yn gadarn a dewr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : athen a sparta

Dechreuais grosio het beanie. Dw i ddim yn cofio faint o weithiau dw i wedi ei dadwneud. Mae’n drist, ond dw i’n dysgu rhywbeth bob tro (gobeithio.) Nid gwastraff amser ydy hyn beth bynnag oherwydd fy mod i’n gwrando ar awdio wrth grosio. Dw i newydd d… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : lliwiau

Yr artist gorau ydy Duw. Mae o’n gwybod sut i gymysgu lliwiau’n berffaith. Does ryfedd wrth gwrs gan mai fo a greodd nhw wedi’r cwbl. Ac eto, bydda i’n cael fy nghyfareddu tro ar ôl y llall pan welaf natur ogoneddus. Gobeithio bod pobl eraill wedi gwel… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cadw’n heini

Mae’r gŵr yn mynd i gym y brifysgol teirgwaith bob wythnos am chwech o’r gloch bob bore. Gwelodd o ddwy fyfyrwraig optometreg y bore ‘ma wrthi’n beicio, tra bod nhw’n astudio! Mae myfyrwyr optometreg yn gorfod astudio’n anhygoel o galed o’r bore cynnar… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fox news

Yn ymysg dadlau llosg amrywiol yn America, daeth Fox News i College of the Orzarks (lle mae fy nau blentyn yn dysgu) y bore ‘ma er mwyn darlledu’n fyw. Mae’n hynod o adfywiol clywed pobl ifanc yn siarad gyda chymaint o synnwyr. Fel dywedwyd yn y f… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cyfweliad teledu

Cafodd fy mam ei chyfweld gan BS Asahi (gorsaf teledu.) Roedden nhw eisiau iddi adrodd ei hanes pan oedd hi’n gweithio i Gajoen, gwesty adnabyddus yn Japan bron i 80 mlynedd yn ôl. Cododd hi’n gynnar y diwrnod i dacluso ei fflat; golchodd hi wal y gegi… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yn y dechreuad

Wrth i Ŵyl Sukkot ddirwyn i ben, dechreuir darllen drwy’r Tora bob blwyddyn. Mae’r Beibl yn cael ei rannu’n benodau bellach, ond yn y dechrau rhannwyd y Tora, sef pum llyfr cyntaf y Beibl mewn cyfrannau (parasha/parashot yn Hebraeg.) Mae Coleg Beibl On… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : blas

Roeddwn i heb fedru clywed y blas ers dau fis. Does dim achos amlwg ar wahân i heneiddio. Os felly, does dim triniaeth! Roeddwn i’n arbrofi nifer o feddyginiaethau cartref – sinsir, olew cnau coco, olew mintys, sinamon, soda pobi, ayyb a gymysgwyd â ll… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gweddi

Pethau mae’r Arglwydd yn eu casáu – geiriau a chloriannau twyllodrus, tyst celwyddogPethau mae’r Arglwydd yn eu caru – y rhai sy’n gweithredu’n gywir, pwysau cywirPob bendith a thangnefedd gan yr Arglwydd i’r Barnwr Kavanaugh a’i deulu. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tywydd nodweddiadol yn oklahoma

Gostyngodd y tymheredd fel carreg. Roeddwn i’n gwisgo dillad hafaidd echdoe; roedd angen arna i siaced, het a sgarff i fynd am dro’r bore ‘ma. Mae fy mysedd yn oer yn teipio’r pwt hwn. Mae cawl tatws a brocoli yn swnio’n hynod o ddymunol. Dw i’n siŵr b… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cyfarwyddwr newydd

Cafodd fy merch gyfle i fod yn gyfarwyddwr am y tro cyntaf fel rhan o’r cwrs yn y brifysgol. Dewisodd hi olygfa fer o nofel enwog Jane Austen, sef Emma, a gydag wyth o “actorion,” roedden nhw’n ymarfer yn galed. Perfformiwyd y ddrama nos Sul yn llwyddi… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ystafell hobi

Mae gynnon ni doiled yn y garej a oedd yn arfer lletya moch cwta fy merch. Wedi iddyn nhw farw flynyddoedd yn ôl, caewyd y drws heb neb i’w ddefnyddio. Yn ddiweddar glanhaodd y gŵr a throi’r ystafell fach yn ei lecyn cyfleus a chyfforddus i lanhau ei g… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : golau newydd

Daeth Kurt, ein handy-man i osod golau newydd i’r nenfwd yn y gegin. Fflwroleuol oedd yr hen un a oedd yn methu’r rhan fwyaf o’r amser. Ces i fy synnu dros ben i wybod pa mor wahanol ydy LED. Mae’r gwahaniaeth fel rhwng y cyfrifiaduron yn yr 80au a’r r… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hwyl mewn rali

Mae’r Arlywydd Trump wrthi’n teithio i gynnal rali ar ôl y llall dros America er mwyn cefnogi’r ymgeiswyr Gweriniaethol. Roedd yn Las Vegas nos Iau lle mae brawd y gŵr a’i deulu’n byw. Ceidwadwyr pybyr ydyn nhw hefyd. A dyma fy chwaer yng-nghyfraith sy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : penpen-blwydd y gŵr

Pen-blwydd y gŵr ydy hi heddiw yn 63 oed. Ceith o’n ei galw’n henoed mewn dwy flynedd tasai fo’n byw yn Japan oherwydd bod pawb sydd dros 65 oed yn henoed yn swyddogol yno! Gwnes i gacen geirch efo banana, afal, cnau a datysen. Dim cacen ydy … Parhau i ddarllen