Archives: Emma Reese

fel y moroedd : gwau ar dun

Cychwynnais wau sgarff heb ddefnyddio nodwyddau. Dim ond tun coffi gwag a rhyw ffyn sydd angen. Mae gen i lawn edmygedd tuag at bwy bynnag a ddyfeisiodd y dechneg. Mae’n syml, hawdd a hwyl. Fel arfer bydda i’n gwau wrth wrando ar awdio, Gardd Ddirgel a… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yom kippur 2

Mae popeth a ysgrifennwyd yn yr Hen Destament ynglŷn â Yom Kippur yn dynodi Iesu, wrth ragarwyddo sut byddai o’n achub ni. Fe wnaeth.”Symudaf ymaith anwiredd y tir hwn mewn un diwrnod.” Sechareia 3:9 Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yom kippur

Yn ystod yr ŵyl fwyaf sanct Iddewig hon, wrth iddyn nhw ofyn i Dduw Israel am faddeuant, dw i’n gweddïo y bydd yr Iddewon yn Israel ac yn y gweddill y byd yn dod i adnabod Yeshua yr Iddew sydd yn medru maddau iddyn nhw’n gyfan gwbl drwy ei waed a dywal… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dw i eisiau cyfiawnder

Cafodd Ari Flud ei drywanu i farwolaeth yn Israel ddoe. Tad i bedwar o blant a ffrind mawr i Jane o Jerwsalem oedd o. Roedd o’n gweithio’n ddygn dros Israel. Cafodd ei lofruddio gan fachgen Palestinaidd 17 oed mewn canolfan siopa. Cynhaliwyd angladd ne… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mae pat yn ôl

Wedi misoedd o ddistawrwydd, mae Pat Condell yn ôl o’r diwedd. Roeddwn i’n ofni bod rhywbeth ofnadwy wedi digwydd iddo. Falch o weld ei fod o’n dal ati fynegi ei farn heb flewyn ar dafod, heb ofn, a heb betruso am eiliad yn mynd i’r afael â’r pync… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fy ffefryn newydd

Dim ond 16 oed ydy o, ond mae Eitan yn gogydd anhygoel o dda, ac mae o’n creu fideos o uwch safon. Ar ben hynny, mae ganddo bersonoliaeth hynod o hoffus fel mae’n bleserus ei weld o. Dw i’n siŵr y bydd o’n gogydd o fri un diwrnod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : darganfyddiad

Dw i’n cael hi’n ofnadwy o anodd agor potel foddion gyda chaead diogel oherwydd problem y llaw. Roeddwn i’n arfer cadw fy moddion mewn bag ziplock. Dw i newydd ddysgu drwy YouTube bod y caead yn cael ei droi wyneb i waered fel y cewch chi ei agor yn ha… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bwyd diogel

Mae gan fy merch yn Japan alergedd bwyd difrifol. Dylai hi osgoi llefrith, soi, blawd, wyau, cnau, a llawer o ffrwythau; dylai hi fod yn hynod o greadigol i baratoi ei saig. Trefnodd ei ffrind da barti penblwydd iddi’r wythnos diwethaf wrth b… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : clychau gwynt

11 Medi 2001rhif taith 9340 o arwyrShanksvilleAnghofiwn ni byth.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gŵyl y trwmped

“Ar y dydd cyntaf o’r seithfed mis yr ydych i gynnal cymanfa sanctaidd… Bydd yn ddiwrnod i chwi ganu’r utgyrn…” Numeri 29:1″… pan fydd yr archangel yn galw ac utgorn Duw yn seinio, bydd yr Arglwydd ei hun yn disgyn o’r nef…” I Thesaloniaid 4:16… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sgil arbennig

Mae gan fy merch hynaf sgil arbennig, sef darganfod bargen, yn enwedig mewn siopau elusen. Yn aml iawn mae hi’n medru ffeindio dillad gyda brand posh ymysg pentwr o hen ddillad. Dyma ei darganfyddiad diweddaraf – ffrog gan Nordstrom y byddai’n costio $… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mis prysur

Tymor prysur ydy mis Medi i fy nheulu. Mae yna gynifer o benblwyddi gan gynnwys penblwydd fy mlog – 6, 7, 8, 10, 11 a 21. Roeddwn i’n arfer crasu tair cacen ar yr un diwrnod. (Roedd yn dipyn o her!) Bydd y gŵr yn hedfan yfory i Las Vegas i ddathlu penb… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sefyll yn erbyn y llif

Tra bod nifer o gwmnïau mawr yn cymryd yr ochr chwith er mwyn dilyn y llif gwleidyddol gywir, mae yna brifysgol fach yn Missouri yn mynd yn ei erbyn a sefyll yn ddewr. Cyhoeddodd College of the Ozarks, lle mae fy nau blentyn yn astudio, fyddai’n cael g… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tad efo coesau hirion

Gwelais y nofel hon a adawyd gan fy merch ar ei silff, a dechrau ei darllen – Daddy Long-Legs gan Jean Webster, gor-nith Mark Twain. Roeddwn i heb ei darllen er mai nofel enwog ydy hi. Ac felly doeddwn i ddim yn gwybod yn ffodus pwy ydy Tad efo Coesau … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diogelu’r to

Mae gynnon ni fwy o law’r haf yma nag arfer. Mae’r coed a’r glaswellt yn tyfu’n nerthol. Torrodd a thrimiodd y criw ein coed ni fisoedd yn ôl, ond roedd rhai canghennau’n cyffwrdd y to’n ddiweddar. O’r diwedd roedd gan y gŵr amser i wneud y gwaith. Aet… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bwrdd ping-pong hardd

Dyma fwrdd ping-pong hardd a weloch chi erioed. Mae o ym Mharc Kerr yng nghanol Okolahoma City. Gwaith diweddaraf fy merch ydy o. Roedd yn waith ofnadwy o galed oherwydd bod hi’n gorfod eistedd ar ben y bwrdd am oriau i beintio. Gorffennodd h… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gorffen emma

Gorffennais wrando ar Emma. Gan nad oes Karen Savage, fy ffefryn ar gael, dewisais Moira Fogarty o Ganada. Mae hi’n wych hefyd. Roeddwn i’n medru gwerthfawrogi’r nofel honno mwy ar ôl gweld y fideo eto’n ddiweddar. Mr. Knightley ydy fy hoff gymeri… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bod yn iach

Roeddwn i’n teimlo’n rhy sâl ysgrifennu’r blog ddoe. Dw i’n llawer gwell heddiw er nad oedd gen i gyfle i ddefnyddio’r cymysgedd garlleg a mêl; doedd o ddim yn barod mewn amser. Mae o yn yr oergell bellach i fod yn barod am y tro nesaf fodd bynnag. Yn … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : annwyd

Daliodd y gŵr yr annwyd a oedd gan ei ŵyr, a dod â’r firws adref. Rŵan dechreuais beswch. Dyma baratoi cymysgedd cryf a fy helpu yn y gorffennol – garlleg a mêl amrwd. Rhaid aros am ryw ddeuddydd iddo aeddfedu. Yn y cyfamser, dw i’n bwriadu gwneud pob … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tymor newydd

Mae tymor newydd College of the Ozarks newydd gychwyn – y flwyddyn olaf i fy merch a’r ail flwyddyn i fy mab. Bydd y myfyrwyr yn astudio’n galed tra bod nhw’n gweithio ar y campws am 15 awr yr wythnos ac oriau yn ystod y gwyliau er mwyn talu am y … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : lleuad sturgeon

Lleuad Sturgeon oedd hi! Yn ôl the Old Farmer’s Almanac a thraddodiadau Indiaid America, cewch chi ddal y pysgod o’r enw Sturgeon yn hawdd yn ystod y lleuad lawn honno. Efallai mai dyma pam roedd y gŵr a’r mab yn medru dal cymaint o bysgod (er mai pysg… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pysgod ffres

Aeth y gŵr a’n mab ifancaf i bysgota efo ffrind at lyn preifat ger Llyn Ten Killer. Cawson nhw ddiwrnod braf yno a dal lawer o bysgod, diolch i’r ffrind sydd yn hynod o fedrus. Fe wnaeth fillet ohonyn nhw hyd yn oed fel nad oedd angen arna i’… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : coler oer

Edrychwch ar filwyr IDF yn cael rhyddhad rhag y gwres llethol tra maen nhw’n gweithio’n ffyddlon! Daeth y fideo hwn gan Ari Fuld wên ar fy wyneb. Penderfynais a’r gŵr noddi un milwr wythnosau’n ôl. Dw i ddim yn gwybod pa un, ond mae’n amlwg ei fod o’n … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hoe fach haeddiannol

“Dw i’n gyfarwydd â delio â siarcod bob dydd; roedd yn hwyl dros ben chwarae gyda dolffiniaid o’r diwedd.” – Nikki Haley Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cyri ffacbys

Tra bod y teulu i ffwrdd, dw i’n profi ryseitiau newydd a welais yn ddiweddar. Hwn ydy un ohonyn nhw, sef cyri ffacbys. Roedd yn flasus. Ychwanegais lawer mwy o arlleg na ofynnwyd, tua hanner pen. Dw i’n hoff iawn o arlleg! Dyma’r gweddill o’… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yn y gwaed

Mae fy ngŵr a’n mab ifancaf yn ymweld â’n mab hynaf a’i deulu rŵan. Maen nhw’n gofalu am y ddau fabi tra bod eu mam yn dadbacio’r blychau yn y tŷ newydd. Mae ein hŵyr trefnus wrth ei fodd yn chwarae gyda’i daid sydd hefyd yn hynod o drefnus. Dyma nhw’n… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tŷ newydd

Mae fy mab hynaf newydd brynu tŷ newydd sbon, a symud efo’i deulu. Mae yna bedair ystafell wely, ac mae ei fabis yn prysur archwilio pob congl. Un o’u ffefryn ydy’r twb bath mawr. Dyma nhw’n cymryd mantais arno fo i’r eithaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : newydd orffen

Gorffennodd fy merch ei murlun er gwaethaf llifogydd a phopeth. Y teitl ydy “Bydd bywyd yn gorchfygu marwolaeth.” Gobeithio y bydd o’n rhoi gobaith ac ysbrydoliaeth i’r bobl sydd yn ei weld. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diarhebion

Mae Llyfr Diarhebion yn y Beibl yn fwy perthnasol byth yn ddiweddar. Mae o’n taro deuddeg yn y gymdeithas lle mae’r bobl ar y chwith yn mynd yn wallgof fwyfwy. Dyma un:Nid yw’r ynfyd yn ymhyfrydu mewn deall, dim ond mewn mynegi ei feddwl ei hun. 18:2 Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gadael yr almaen

Wedi treulio tair wythnos hapus yn gwirfoddoli, cymdeithasu, ymweld â llefydd hardd, mae fy merch newydd adael yr Almaen, ac mae hi ar ei ffordd adref yn Japan. Un o’i hoff wledydd ydy’r Almaen bellach. Dw i’n hynod o falch bod hi wedi aros yn yr ardal… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : falafel

Coginiais falafel yn y popty heb ddefnyddio gormod o olew. Dechreuais gyda ffa sych wedi’u mwydo mewn dŵr am ddiwrnod cyfan. Dylwn i fod wedi defnyddio hanner bag ohonyn nhw. Roedden nhw’n ormod i’r teclyn cymysgu. Wedi ceisio am hanner awr, llwyddais … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ride along yn massachusetts

Dydy siwrnai fy merch ddim yn gyflawn heb Ride Along – cyfle i bobl gyffredin i fynd o gwmpas efo’r heddlu ar eu patrôl. A dyna a wnaeth hi neithiwr. Aeth o gwmpas efo Heddlu Lynn ar ôl gorffen ei gwaith am ddiwrnod ar ei murlun. Dw i’n hollol sic… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llifogydd

Roedd llifogydd ofnadwy yn Boston lle mae fy merch yn paentio ei murlun. Cyrhaeddodd lefel y dŵr hyd at y cluniau. Ymunodd hi a’i gŵr â’r gwaith achub yn yr eglwys gyfagos. Gorfodwyd y murluniau stopio pan oedd y glaw’n drwm. Roedd hi’n medru bwrw ymla… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pen-blwydd nyth wag

Pen-blwydd Nyth Wag ydy hi heddiw. Yr union flwyddyn yn ôl gadawodd fy mhlentyn ifancaf adref er mwyn mynychu prifysgol yn Missouri. Roedd yn cymryd rhyw wythnos i mi ddod yn gyfarwydd ar y cyfnod distaw, wedi magu chwe phlentyn. Mae arferion newydd we… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : munich

Cafodd fy merch yn yr Almaen brofiad annisgwyl. Wedi gadael ei ffrindiau yn y gorllewin, teithiodd hi ar y trên i ddychwelyd i’r fferm. Oherwydd newid yr amserlen, roedd rhaid iddi gymryd ffordd arall. Daeth y trên â hi i Munich, a phenderfynodd hi fyn… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dechrau murlun

Dechreuodd fy merch ei murlun gyda help ei gŵr. Mae o’n wir anferth. Does dim rhyfedd bod angen cerbyd lifft. Mae yna 30 o artistiaid yn creu murluniau ar draws y ddinas. Beyond Walls sydd yn noddi’r digwyddiad. Wrth baentio murlun, mae fy merch wedi c… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yn boston

Mae fy merch hynaf yn Boston y tro hwn i baentio murlun arall ynghyd â grŵp o artistiaid. Bydd o’n furlun mwyaf a greodd hi erioed. Bydd y murluniau eraill yn fawr hefyd fel yr artistiaid i gyd yn gorfod mynychu cwrs i ddysgu sut i drin a gyrru cerbyd … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hanes rhyfeddol

Mae fy merch yn dal i fwynhau ei hamser yn Almaen. Aeth i’r eglwys efo ei ffrindiau mewn tref orllewinol. Eglwys efengylaidd digwydd bod, a chanodd hi gân addoli gyfarwydd yn Saesneg ac Almaeneg. Rhan o’i hanes rhyfeddol ydy hyn – daeth fy merch ar dra… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : crwybr

Cawson ni ddarn o grwybr efo llawn o fêl ynddo gan ffrind sydd yn cadw gwenyn (ynghyd â nifer o anifeiliaid fferm.) Mae gan y mêl flas ysgafn a naturiol. Roeddwn i erioed wedi bwyta peth felly. Dw i’n ddiolchgar i’r gwenyn am yr anrheg arbennig. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : abel yn ôl

Daeth Abel (y wiwer efo hanner cynffon) eto o’r diwedd. Roeddwn i heb ei weld am ddyddiau. Gosodais lwyaid o hadau blodau haul ar ei gyfer o (wrth obeithio nad ydy’r lleill yn eu ffeindio nhw.) Rhedodd i ffwrdd pan agorais y drws, ond dod yn ôl munudau… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : melon dŵr a thomatos

Cawson ni felon dŵr a thomatos gan ffrind sydd yn tyfu llawer o ffrwythau a llysiau. Mae ei felonau dŵr melys yn enwog ymysg ei ffrindiau. Dewison ni un bach fodd bynnag ar gyfer ein teulu bach ni (y gŵr a fi yn unig bellach.) Dw i’n gwirioni ar domato… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : celf ffa

Roeddwn i’n gwneud yn siŵr nad oedd cerrig ymysg y ffonbys cyn eu golchi nhw. Dyma gael syniad sydyn – Totoro bach. Fedrwn i ddim peidio! Efallai dylwn i’w alw fo’n gelf ffa! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mae o’n rhydd!

Mae Tommy Robinson newydd ei rhyddhau! Hwrê! Datganodd y prif farnwr fod Tommy wedi cael ei arestio, ei farnu’n euog, ei ddedfrydu i garchar, ei drin yn y carchar – i gyd yn hollol anghyfreithlon. Carcharor gwleidyddol oedd o. Llongyfarchiadau mawr idd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gofalu am geffylau

Mae fy merch yn dal i fwynhau gwirfoddoli, a phrofi diwylliant gwahanol yn yr Almaen. Mae hi’n aros efo teulu hynod o glên sydd yn mynd â hi o gwmpas yn aml. Falch o weld bod popeth yn dwt ac yn lan fel yn Japan; does dim canlyniad globaleiddio yn yr a… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : coler oer

Mae milwyr IDF yn cŵl, ond fedran nhw ddim aros yn cŵl yn eu helmedau a festiau trwm pan fydd y tymheredd yn codi’n 100F/38C. Er mwyn helpu’r hogiau a genod sydd wrthi’n amddiffyn eu pobl a’u tir rhag ymosodiadau ffyrnig a di-baid y gelynion bob dydd, … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y golau lleiaf

Camais allan o’r tŷ mewn hanner tywyllwch y bore ‘ma yn gobeithio gweld y lleuad lawn. Roedd coed tal yn rhwystro fy ngolwg. Ar ôl cerdded hanner munud – dyma hi! – enfawr ac yn oren. Sefais a’i gweld; y golau lleiaf i reoli’r nos. Digwyddodd y diffyg … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gŵyl gwrw a cherddoriaeth

Tra bod hi’n gwirfoddoli ar y fferm yn yr Almaen, mae fy merch yn mwynhau diwylliant gwahanol ymysg pobl gyfeillgar. Wedi gweld gêm pêl-droed yn y gymuned, ymunodd hi’r ŵyl gwrw a cherddoriaeth gyda’r teulu fferm. Cafodd hi ei synnu gweld y bobl yn yfe… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ciwcymbr ffres

Ces i ryw ddwsin o giwcymbr gan ffrind. Maen nhw’n anhygoel o ffres a blasus, yn hollol wahanol i rai mewn siopau. Wedi rhoi sawl i’r cymydog, fe wnes salad i swper. Cynhwysion: ciwcymbr, tomatos ceirios, nionyn coch, artisiog, gwygbys, sardîn, afocado… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yn yr almaen

Mae fy merch arall newydd gyrraedd yr Almaen. Bydd hi’n gwirfoddoli mewn fferm i dwristiaid am dair wythnos. Roedd hi eisiau gwneud peth hollol wahanol dros wyliau’r haf i’w gwaith yn Japan, sef dysgu Saesneg i blant. Go wahanol ydy hyn wir. Wedi dysgu… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : saig newydd

Nid llysieuwr na fegan dw i, ond dw i’n hoff iawn o’u ryseitiau, ac yn mwynhau gweld y fideo o’r math. Mae fy nghoginio’n adlewyrchu fy niddordeb newydd yn ddiweddar. Truan o’r gŵr sydd braidd yn hoffi cig; mae o’n gorfod bwyta ffa bob dydd bron. Dyma … Parhau i ddarllen