Archives: Emma Reese

fel y moroedd: cinio yn cana


Mae fy ail ferch yn dal i bostio fesul dipyn lluniau a dynnodd yn ystod ei siwrnai yn Ewrop fisoedd yn ôl. Ces i fy nharo yn gweld y llun cyntaf ar Facebook y bore ‘ma – Cinio yn Cana gan Veronese yn Amgueddfa Louvre. Cafodd y campwaith hwnnw ynghyd â nifer mawr o eitemau celfyddyd ei gipio gan Napoleon oddi wrth Fenis wedi iddo ei choncro hi. Plygodd y Ffrancwyr y paentiad enfawr er mwyn ei gludo i Baris. Copi sydd yn hongian yn yr eglwys lle roedd o’n arfer bod. Rhaid i mi roi clod i Ffrainc, fodd bynnag, am ei adfer a’i gadw mewn cyflwr ardderchog. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dawnsio hula

Wedi darllen erthygl am ddosbarth dawnsio Hula ar gyfer yr henoed yn Japan, mi wnes i wneud ychydig o waith googlo a dysgu dawnsio am hanner awr y bore ‘ma. Mae’r symudiad yn araf ond ces i fy synnu’n sylwi pa mor dda ydy’r ddawns ‘ma i’r corf. Yn Japa… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae hi’n haeddu mwy

Mae pawb yn ei hedmygu ac eisiau mynd ati hi, ac eto mae gynifer o’r bobl yn ei sarhau hi a’i sathru dan draed. Yn sicr, mae hi’n dibynnu ar bobl am fywoliaeth ond mae hi’n haeddu tipyn mwy o barch. Brenhines y môr oedd hi am ganrifoedd wedi’r cwbl.

Cynhaliwyd protest gan grŵp o drigolion Fenis heddiw – protest erbyn dirywiad difrifol y dref yn ddiweddar a achoswyd gan y twristiaid difeddwl a’r gwerthwyr anghyfreithlon. Eu tref nhw hefyd ydy Fenis wedi’r cwbl. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras 5k

Cynhaliwyd yr ail ras cross country yn y dref y bore ‘ma. Roedd yn ofnadwy o boeth y tro diwethaf ond wedi’r tymheredd gostwng o 95F(35C) i 45F(7C) yn ddiweddar, roedd yr awyrgylch yn hollol wahanol. Dw i’n siŵr bod yn braf i’r rhedwyr heddiw. Enillon ni’r lle cyntaf fel tîm eto! Llwyddais dynnu llun o’n nwy hogyn gorau ni, sef Zech (34) e Mo (33).  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: piano yng ngorsaf fenis

Ac mae o ar gael i bawb sydd gan chwant chwarae piano. Anrheg hyfryd gan Sofia Taliani, United Street Pianos Italia ydy hi. Ymysg y newyddion trist a digalon ynglŷn â Fenis y dyddiau hyn, mae hwn yn codi calon pawb. Mi fyddwn i eisiau gwrando ar gyngherddau byrfyfyr os ca’ i gyfle i fynd i Fenis eto. Ac os cawn i ddigon o ddewrder, byddwn i’n chwarae’r unig ddarn dw i’n medru ei chwarae, sef Neko Funjiatta (Gamais ar Gath ar Ddamwain.) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: woodchuck!

Ces i ond gip ar yr anifail hwnnw o bryd i’w gilydd, ar ochr ffyrdd bob tro. O’r diwedd mi wnes i weld o’n glir ddoe. Tra oeddwn i’n gyrru, roeddwn i’n sylweddoli anifail du, llawer mwy na gwiwerod a hollol wahanol i gi neu gath wrth y ffordd (digon agos ei weld a digon peth peidio â’i daro.) Dechreuodd o groesi’r ffordd yn afrosgo. Daeth car o’r ochr arall! Ond gwelodd y gyrrwr yr anifail ac arafu (phiw!) Anifail diddorol ydy o, ac annwyl er dywedir bod nhw’n achosi problemau weithiau drwy dyllu twneli ger tai.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sport druan

Mae rhieni fy ngŵr yn byw efo’u hail fab a’i wraig bellach. Mae yna bedwar ci bach yn y tŷ ac mae un ohonyn nhw, sef Sport wedi syrthio mewn cariad efo’r fam. Mae o bob amser efo hi ac ar ei chlun pryd bynnag mae hi’n eistedd wrth y bwrdd. Cafodd hi lawdriniaeth ar ei hysgwydd yn ddiweddar ac mae hi’n gorfod aros yn yr ysbyty am ddyddiau. Postiodd brawd fy ngŵr lun o Sport yn eistedd ar sedd y fam yn aros amdani hi. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dyma hi!

Lleuad arbennig o lachar oedd hi! Doedd angen goleuadau’r strydoedd neithiwr. A dw i’n credu’n siŵr ei bod hi’n fwy nag arfer er bod y gŵr bob tro’n mynnu mai ond rhith optegol ydy hyn! Wedi clywed fy adroddiad, aeth y teulu i gyd allan i’w gweld hi. Daethon nhw adref yn llawn cyffro. Tynnodd fy merch lun hyfryd efo’i chamera newydd. Cewch chi weld yn glir y gwningen wrthi’n gwneud cacen reis! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y 15fed noson

Noson i fwynhau gweld y lleuad ydy hi heno. Mae yna arferiad amrywiol ynglŷn y noson hon yn Japan. Dywedir mai’r lleuad lawn heno ydy’r brafiaf a chliriaf y flwyddyn. (Mae’r dyddiad yn newid bob blwyddyn.) Roeddwn i’n cerdded neithiwr a sylwi bod y lleuad yn edrych yn arbennig o lachar. Doedd ryfedd. Mi fydda i’n siŵr o’i gweld hi eto heno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: defnydd y camera

Dw i newydd ddarganfod defnydd defnyddiol iawn ein camera gwyliadwriaeth newydd ni, hynny ydy ar wahân i’r defnydd amlwg. Roeddwn i’n bwyta bisgeden arbennig a ges i gan ffrind ac yn meddwl fy mod i wedi gadael darn bach bach ar y plât cyn roeddwn i’n gorfod gwneud pethau eraill. Pan welais y plât wedyn, roedd o’n wag. Roeddwn i’n chwilio am fy narn gwerthfawr ym mhob man ond methais. Awgrymodd y gŵr i mi wylio’r fideo a dynnwyd gan y camera ar gornel yr ystafell er mwyn datrus y dirgelwch – mi welais fy hun ar y sgrin yn bwyta’r darn olaf yn hapus. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwers ffrangeg orau – 2

Dyma hi, y wers Ffrangeg orau  - Coffee Break French. Podlediad ydy hwn. Mae fersiwn hirach ar gael i’w phrynu ond mae hwn yn ddigon i mi. Peth anhygoel ydy bod gan Mark (yr athro) bodlediadau Eidaleg a Sbaeneg hefyd, ac roeddwn i’n arfer gwrando … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwers ffrangeg orau

Roeddwn i bob amser yn meddwl bod ynganiad Ffrangeg yn amhosib i mi. Dechreuais ddysgu’r iaith drwynol honno fisoedd yn ôl fel her i fi fy hun felly. Penderfynais wneud fodd bynnag, yn hytrach, beidio â gwneud dau beth wrth gychwyn dysgu iaith estron y tro ‘ma. 1: Peidio â phrynu deunydd. 2: Peidio â dysgu’r gramadeg fel pwnc; dw i’n ei dysgu hi “fel mae’n dod.” Ar ben hynny, roeddwn i eisiau profi dull Alberto (Italianoautomatico) hynny ydy, “gwrando, gwrando, gwrando”

Yn sicr mae yna nifer o bethau ar gael ar y we yn rhad ac am ddim, ond maen nhw’n rhy ddiflas neu rhy anodd yn fy nhyb i. Roeddwn i’n methu ffeindio gwers sydd yn taro deuddeg…. hyd yn ddiweddar. Ffeindio gwers hyfryd wnes i! Mi sgrifenna’ i amdani hi yfory gan fod y post hwn yn mynd yn rhy hir. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrhegion penblwydd arbennig

Yr anrheg benblwydd a gafodd fy mab hynaf gan ei chwaer (fy ail ferch) oedd sgarff dîm Real Madrid. Ac nid phrynwyd drwy’r we oedd hi ond prynwyd yn “real” Madrid! Wedi gorffen ei gwaith gwirfoddol yn yr Eidal, teithiodd fy merch yn Ffrainc, Sbaen a Lloegr cyn dod adref; prynodd hi lawer o bethau i roi yn anrhegion. Hon oedd un ohonyn nhw. Roedd fy mab yn hapus dros ben fel cewch chi weld! Cafodd fy ddwy ferch grysau T a thlysau crog a brynwyd yn Llundain. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i’r fferm

Aeth rhan o’r teulu i fferm ffrind dros y penwythnos diwethaf yn cael amser braf efo’r anifeiliaid yno. Roedd fy merched wrth eu boddau’n chwarae efo nhw a godro’r afr. Roedd yna dwrci sydd yn credu mai ci ydy o, ac felly yn cyfarth fel un! Druan o’r defaid fodd bynnag sydd yn chwysu heb gael eu cneifio. Mae’r ffrind yn cadw gwenyn hyd oed a chynhyrchu mêl. Cawson ni lefrith a chaws gafr, llysiau a mêl yn anrhegion. Braf iawn.


Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i yvonne

Er nad ydw i’n sgrifennu’r blog hwn er mwyn diddanu’r bobl eraill, ac felly na fydda i’n dewis pynciau sydd yn apelio atyn nhw, mae’n braf cael sylwadau clên o bryd i’w gilydd. A dweud y gwir, does dim llawer o bynciau arbennig i adrodd amdanyn nhw gan nid yn Fenis dw i’n byw ynddi ond mewn tref fach gysglyd yn Oklahoma. Dyna pam fy mod i’n adrodd fy swper yn aml! Mae’n hynod o bwysig, fodd bynnag, i mi sgrifennu yn Gymraeg bob dydd i gadw beth dw i wedi ei ddysgu, ac am ryw reswm mae blog yn llawer atyniadol na dyddiadur ar bapur. Diolch i ti felly, Yvonne am dy air clên. Mi fyddai’n hyfryd pe byddwn i’n medru dy gyfarfod yn Fenis ryw ddiwrnod. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: labor day

Cysgais yn dda neithiwr a dw i’n teimlo’n llawer gwell. Labor Day ydy hi heddiw ac felly mae pawb adref gan gynnwys fy merch hynaf a’i gŵr sydd wrthi’n gosod camerau gwyliadwriaeth i’r tŷ ers ddoe. (Un o’i waith ydy hyn.) Ar hyn o bryd mae fy ail ferch yn torri gwallt ei chwaer hŷn yn y gegin. (Mae’r gwaith perm wedi gorffen) tra mae fy ngŵr yn ceisio gosod garbage disposal newydd. (Mae’r hen declyn wedi torri a gollwng dŵr.) Dylwn i baratoi cinio bach rŵan. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod mawr wedi gorffen

Cawson ni ddiwrnod braf ddoe. Wedi cinio mewn tŷ bwyta Mecsicanaidd, aethon ni i’r ysgol optometreg i dynnu lluniau. Roedd cysgod perffaith dan goeden fawr o flaen yr adeilad. Fy merch hynaf a drefnodd popeth fel arfer. Yna, aethon ni adref a bwyta’r cacennau penblwydd dw i wedi eu paratoi’r diwrnod cynt. Agorodd y tri eu hanrhegion. Aeth fy mab hynaf a’i gariad yn ôl i Texas neithiwr. Roeddwn i wedi blino’n lân ond yn fodlon. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod mawr

Diwrnod mawr i’r teulu ydy hi heddiw, sef diwrnod i ddathlu tri phenblwydd. Daeth fy merch hynaf a’i gŵr o Norman; daeth fy mab hynaf a’i gariad o Texas. Mae’r tŷ yn llawn dop. Roeddwn i wrthi’n paratoi tair cacen neithiwr tra bod fy ail ferch yn rhoi “perm” i’w chwaer hŷn yn y gegin. Mae pawb yn cysgu’n hwyr y bore ‘ma ond dylen ni dynnu llun ar gyfer ein llythyr Nadolig cyn mynd i dŷ bwyta. Wedyn byddwn ni’n bwyta’r cacennau, agor yr anrhegion cyn i fy ail ferch fynd i’r gwaith am dri o’r gloch yn y prynhawn! Bydd fy mab hynaf a’i gariad yn mynd yn ôl i Texas heno tra bydd fy merch hynaf a’i gŵr yn aros nes dydd Llun.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras gyntaf y tymor

Cynhaliwyd ras cross country gyntaf y tymor (4 cilometr) ar y cae ger yr ysgol ddoe. Rhedodd gannoedd o ddisgyblion o sawl ysgol yn yr ardal yn y prynhawn poeth. Roedd ein tîm ni wedi bod yn ymarfer yn galed drwy’r haf a chafodd ganlyniad hyfryd. Er bod ein hogyn cyntaf wedi dod yn ail, enillon ni ar y cyfan wedi llawer o’n hogiau ni wedi gorffen yn y deg cyntaf. Fe wnaeth fy mab ifancaf yn dda hefyd; torrodd o ei record ei hun.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cân grocodeil

Er mai hwiangerdd ydy hi, mae’n ofnadwy o anodd canu. Dw i’n hoffi’r alaw fodd bynnag. Dyma benderfynu ei dysgu’r pennill cyntaf neithiwr. Pan glywais i hi fisoedd yn ôl, doeddwn i ddim yn deall dim ar wahân i “ah les crocrocro les crocodiles,” ond dw i’n falch i ddweud fy mod i’n deall mwy bellach a medru canu’n ara bach. Dysga’ i nes medru canu’n rhwydd heb weld y geiriau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl dŵr

Gŵyl hafaidd braf a gafodd ei chynnal yn Tokyo lle mae’r trigolion yn dioddef o dywydd ofnadwy o fwll. Cafodd cludwyr y mikoshi (teml gludadwy) yn cael eu trochi efo dŵr a daflwyd gan y bobl ar hyd y ffyrdd hyd yn oed gan ddiffoddwyr tân. Drueni bod yr ŵyl yn cael ei chynnal bob tair blynedd. Efallai na fyddai dawnswyr Awaodori yn meindio ymuno â nhw ar ôl eu perfformiadau! Diolch i Tokyobling am ei adroddiad. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl dŵr

Gŵyl hafaidd braf a gafodd ei chynnal yn Tokyo lle mae’r trigolion yn dioddef o dywydd ofnadwy o fwll. Cafodd cludwyr y mikoshi (teml gludadwy) yn cael eu trochi efo dŵr a daflwyd gan y bobl ar hyd y ffyrdd hyd yn oed gan ddiffoddwyr tân. Drueni bod yr ŵyl yn cael ei chynnal bob tair blynedd. Efallai na fyddai dawnswyr Awaodori yn meindio ymuno â nhw ar ôl eu perfformiadau! Diolch i Tokyobling am ei adroddiad. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: 7 mil o 20

Cafodd saith mil clo clap eu torri i ffwrdd oddi ar Bont Accademia yn Fenis ddoe gan weithwyr y ddinas. Mae 13 mil ar ôl. Bydd y staff yn dal i weithio am ddyddiau. Mae pob clo clap yn pwyso tua 100 gram; dydy hi ddim yn anodd dychmygu’r pwys mae’r bont bren druan yn gorfod cario yn ychwanegol ar ben y nifer mawr o dwristiaid sydd yn cerdded arni hi bob dydd. Fel mae’r Commissario Zappalorto yn dweud, dim arwydd cariad ydy clymu clo clap ar bont ond sarhad i’r gymuned. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: crysau charlie chen

Mae’r gŵr yn cael hi’n anodd ffeindio crysau sydd yn ei ffitio. Daeth o hyd i deiliwr Tsieineaidd medrus (Charlie Chen) yn Tokyo ryw 20 mlynedd yn ôl ac archebu dwsin o grysau. Roedden nhw’n ei ffitio’n berffaith dda. Archebodd ychwanegol pan aeth i Japan wedyn, i fab y teiliwr sydd cystal â’i dad. Er eu bod nhw’n gwrthsefyll nifer mawr o olchi dros flynyddoedd a chadw siâp yn braf, cyrhaeddodd ddiwedd y bywyd un ar ôl y llall, a dim ond pedwar sydd ar ôl bellach. Mae’n anhygoel bod nhw’n para cyhyd beth bynnag. (Wrth gwrs nad ydw i byth yn taflu hen ddillad yn y bin ond eu defnyddio fel cadach glanhau.)  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dosbarth ffrangeg

Cafodd fy merch le yn y dosbarth Ffrangeg yn y brifysgol yn sydyn iawn. Doedd hi ddim yn gwybod amdano fo tan yn ddiweddar ac felly roedd o’n llawn yn barod ond fe wnaeth yr athro le iddi. Er Americanwr ydy’r athro, mae o’n rhugl ac yn dysgu’r dosbarth yn Ffrangeg y rhan fwyaf o’r amser. Mae fy merch eisiau ymweld â Ffrainc tra bydd hi yn Abertawe ac felly mae hi wrthi.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: poster newydd

Mae fy merch hynaf yn dal i gyfrannu tuag at Heddlu Norman fel gwirfoddolwr. Creu poster recriwtio oedd un o’i gwaith oedd o. Cafodd hi ei chomisiynu i newid y llun yn ddiweddar oherwydd bod y plismon yng nghanol y poster wedi symud i heddlu arall. Roe… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: jane austen yn eidaleg

Dw i ddim yn gwybod pam. Mae eisiau arna i ddarllen Jane Austen eto. Darllenais bob un o’i nofelau a llawer o lyfrau amdani hi flynyddoedd yn ôl. Ffefryn y teulu ydy hi hefyd ac felly mae ei geiriau ffraeth yn cael eu dyfynnu’n aml wrth i ni siarad efo’n gilydd. Dw i eisiau ei darllen yn Eidaleg y tro ‘ma; des o hyd i’r wefan hyfryd, sef Falchder a Rhagfarn yn ddwyieithog; mae’r ddwy fersiwn ochr yn ochr ar yr un tudalen. Hwrê! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: chwynnu

Mae’n anodd credu pa mor nerthol ydy’r chwyn. Wedi i’r blodau gorffen, rhaid cyfaddef fy mod i’n esgeuluso’r gwely gellysg. Yna mi welais yn sydyn bron fod yna goeden fach yn tyfu yno! Gwisgais mewn gwisg amddiffyn gan unrhyw bryfed sydd yn hedfan neu … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwyliau yn rhufain

Fe wnes i wylio’r ffilm glasurol hon efo’r plant neithiwr. (Fe wyliais i hi wedi’i throsleisio’n Japaneg amser maith yn ôl yn Japan.) Roedd Audrey Hepburn yn hynod o brydferth ac mae’r stori’n ddiddorol wedi’r cwbl; annisgwyl i fy mhlant oedd y diwedd. Roedd fy ail ferch wrth ei bodd yn gweld y lleoedd mae hi wedi ymweld â nhw. Mwynheuon ni’n fawr iawn.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: coginio "gyoza"

Mae’n flasus heb os, ond dw i ddim yn ei goginio’n aml oherwydd ei fod o braidd yn drafferthus paratoi. Ac felly dim ond unwaith neu ddwy’r flwyddyn bydda i’n ei goginio. Penderfynais ei goginio i swper neithiwr fodd bynnag wedi clywed bod fy mab ifanc… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: darlunio

Gofynnodd y gŵr i mi ddarlunio rhywbeth i’w gylchlythyr optometreg. Llygad oedd o sydd yn dangos cyflwr myopia. Ceisiodd ddefnyddio cyfrifiadur ond methu, ac felly gofynnodd imi ddarlunio efo llaw. Mi wnes i ddefnyddio tun o sydd llysiau a phethau o gwmpas y tŷ. Mae’n edrych braidd yn dda er fy mod i’n dweud fy hun! Ceith y llun ei argraffu yn ei gylchlythyr nesaf dros y cwmni yn Japan. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyfyng-gyngor

Mae ci’r cymydog drws nesaf yn neidio i mewn ein hiard ni dros y ffens yn aml. Pan oeddwn i wrth y ffenestr y bore ‘ma, fe welais o’n rhedeg yn hapus a neidio ar y dec cefn hyd yn oed a snwffian yma ac acw. Dyna’r lle mae’n moch cwta ni’n aros pan fod … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newid

Fe ddaeth y gŵr yn ôl yn ddiogel ddoe wedi treulio rhyw ddeg diwrnod yn helpu ei rieni i symud o Hawaii i Las Vegas. Caeodd o ddrws tŷ’r rhieni am y tro olaf lle roedden nhw’n byw am 44 mlynedd. Efallai na fydd cyfle iddo fynd i Hawaii mwyach. Mae’r rhieni’n cael hi’n anodd byw mewn amgylchoedd hollol wahanol; gobeithio y bydden nhw’n setlo i lawr cyn hir a gobeithio hefyd cawn ni i gyd gyfle i ymgasglu am y tro cyntaf ers chwarter canrif. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pasta efo brocoli

Luca Pappagallo ydy fy hoff gogydd. Dw i’n hoffi ei fodd cynnil, hyd yn oed swil o siarad wrth iddo ddangos ei ryseitiau. Coginiais ei basta efo brocoli i swper ddoe. Rysáit hynod o hawdd ydy hi (dw i’n licio’r syniad o goginio’r pasta a’r brocoli ar yr un pryd.) Roedd yn flasus iawn hefyd. Doedd pasta orecchiette ddim ar gael, ac felly roedd rhaid defnyddio pasta cragen. Dw i’n siŵr y bydda i’n coginio hwn yn aml o hyn ymlaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod cyntaf yr ysgol

Mae’r ysgolion yn dechrau’r tymor newydd heddiw wedi’r gwyliau haf hir. (Wythnos nesa bydd y brifysgol yn cychwyn.) Efo dosbarthiadau, gweithgareddau amrywiol a gwaith rhan amser y tri phlentyn, rhaid trefnu’r cludiant yn ofalus. Mi fyddai’n dda gen i … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gŵyl awaodori

Tra bod Tokyobling wrthi’n postio Awaodori (dawnsio gwerin o Tokushima) yn Tokyo, mae Gŵyl Awaodori newydd gychwyn yn Tokushima, lle gwreiddiol y dawnsio bywiog a phoblogaidd. Mae hi’n para am bedwar diwrnod  yn tynnu lluoedd o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae’r dref yn gorlifo efo’r dawnswyr a’r cynulleidfaoedd yn llythrennol yn ystod yr Ŵyl.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gadael hawaii

Mae rhieni fy ngŵr newydd symud i fyw efo’u mab ifancaf a’i wraig yn Las Vegas. Roedd eu hiechyd yn mynd yn rhy wael iddyn nhw fyw ar ben eu hun bellach. Er bod ni i gyd yn falch bod nhw’n cael gofal braf o hyn ymlaen, dan ni’n gwybod mai moment trist iddyn nhw adael i’w tŷ o 44 mlynedd yn Hawaii. Mi ddoith y gŵr adref yn fuan ar ôl gwneud y gwaith angenrheidiol ar y tŷ.


Parhau i ddarllen

fel y moroedd: marco valdo

Wedi cael fy argymell gan Ida, fy nhiwtor Eidaleg yn Fenis, prynais gopi o Marco Valdo gan Italo Calvino. Dwedodd hi fod bron pob plentyn Eidalaidd yn darllen y nofel hon o leiaf unwaith yn yr ysgol, ac mae yna symbolaeth o dan ddisgrifiadau doniol. Rhyw ugain o straeon byr ynglŷn Marco Valdo, gweithiwr heb sgiliau sydd gan deulu mawr ydy’r nofel. Mae pob stori’n unigryw a welwyd gan safbwynt unigryw Marco Valdo er bod popeth yn digwydd o gwmpas ei fywyd beunyddiol. Ces i fy nghyfareddu ganddyn nhw. Fedra i ddim peidio meddwl amdano fo pryd bynnag gwela’ i gacynen neu fadarch ddyddiau hyn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwaeth na fenis

Mae fy ail ferch yn uwchlwytho o ychydig o luniau ar y tro a dynnodd yn Ewrop. Hwn ydy un o’r diweddaraf – pont druan ym Mharis. Mae’r sefyllfa’n waeth na Fenis. Clywais fod rhaid i’r bont honno gael ei hailgodi oherwydd bod hi wedi cael ei difrodi gan… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tokyo ym mis awst

Wir i chi. Mae’n ofnadwy o boeth ac yn fwll ym mis Awst yn Tokyo. Nad oedd gen i air-conditioner pan oeddwn i’n byw yno, ac roeddwn i’n dioddef y mis cyfan. Ac felly na fydda i eisiau mynd neu argymell neb i ymweld â Tokyo y mis hwnnw. Mae’n hollol resymol i Patrick (blogiwr arall Eidalaidd) i rybuddio pobl i beidio mynd yno ym mis Awst. Yn ddiweddar, fodd bynnag, dw i ddim yn hollol bendant wedi darllen cynifer o byst am Awaodori gan Tokyobling. A dweud y gwir doeddwn i erioed wedi gweld y dawnsio gwerin bywiog hwnnw. (colled fawr!) Efallai na fyddwn i’n teithio i Japan er mwyn ei weld, ond byddwn i wrth fy modd os bydd cyfle hyd yn oed ym mis Awst. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: melon dŵr a thomatos

“Tyrd i brynu’n melonau dŵr ni,” meddai ffrind sydd gan ardd helaeth o bob math o ffrwythau a llysiau. A dyma fynd brynhawn ddoe a phrynais felon dŵr du, enfawr. Mae’r croen yn galetach na’r lleill ac felly roedd yn dipyn o waith i’w dorri o yn y modd newydd a sgrifennais amdano. Roedd o’n flasus iawn beth bynnag. Ces i domatos hefyd yn rhad ac am ddim.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ailddarganfod japan

Wedi dod o hyd i’r blogwyr Eidalaidd (ac un o Sweden) sydd yn caru a nabod Japan llawer mwy na’r Japaneaidd eu hun, dw i’n sylweddoli unwaith eto bod yna gynifer o lefydd bendigedig yno dw i erioed ymweld â nhw. Pan oeddwn i yn Japan yn ddiweddar, roeddwn i’n treulio’r rhan fwyaf o fy amser efo fy mam yn ei fflat, felly nad oedd siawns i mi deithio’n helaeth. Efallai gofynna’ i am ddiwrnod neu ddau i ffwrdd i fi fy hun y tro nesaf, a mynd i rai llefydd braf a ddisgrifiwyd yn y blogiau hyn.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cartwnydd o’r almaen

Dw i newydd glywed am Carolin Eckhardt o’r Almaen. Hi ydy’r awdures manga sydd wrthi’n creu cyfres, sef Okusama Guten Tag (Bore da, Madam) yn Japaneg. Hanes Almaenes sydd wedi priodi gŵr Japaneaidd ydy o. Mae’n swnio’n hynod o ddiddorol; dw i’n bwriadu prynu copi pan af i Japan eto. Ces i fy nharo gan ei Japaneg ar You Tube; mae hi’n hollol rugl heb fymryn o acen estron a hithau’n cael ei magu yn yr Almaen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tri lle hyfryd yn tokyo

Mae Daniela’n dal i sgrifennu pyst diddorol a defnyddiol ynglŷn Japan. Ei phost diweddara oedd tri lle hyfryd i ymweld â nhw’n rhad ac am ddim yn Tokyo, sef Tokyo Metropolitan Government Building Observatories, parciau (Ueno, Yoyogi) a Yebisu GardenPlace. Dim ond y parciau dw i erioed wedi ymweld â nhw amser maith yn ôl. Mae popeth yn swnio mor hyfryd fel cododd chwant arna i fynd yno! Peth diddorol ydy bod yna Eidalwyr sydd yn caru Japan a breuddwydio teithio a hyd yn oed symud i fyw yno tra bod yna Japaneaidd sydd gan yr un chwant am yr Eidal.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y modd gorau i dorri melon dŵr

Mi wnaeth weithio! Mi wnes i dorri melon dŵr yn ôl y cyfarwyddiadau neithiwr. Roedd yn hynod o hawdd ei bwyta; cafodd y teulu hwyl fel gwelir yn y llun. Fel arfer mae bwyta melon dŵr yn creu llanast ac felly dw i’n cael gwared ar y croen a thorri’r ffrwyth yn giwbiau i’r teulu. Mae’r modd hwn yn datrys y broblem i gyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y lawnt twt

O’r diwedd mae’r peiriant torri lawnt wedi cael ei drwsio. Wedi’r ddamwain ofnadwy, doeddwn i ddim eisiau gofyn i neb i dorri’n lawnt ni. Mae pawb yn y dref yn cael problemau efo’u peiriannau mae’n ymddangos fel cymerodd gynifer o amser i’r siop i wneu… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: trochi mewn ieithoedd

Dw i’n ceisio gwrando ar fy iPod cyn amled a bo modd, hynny ydy, yn Eidaleg ac yn Ffrangeg tra fy mod i’n gwneud gwaith tŷ neu yrru o gwmpas y dref. Fe wnes i newid iaith You Tube a Face Book yn Eidaleg. Pan fydda i’n googlo, bydda i’n ceisio defnyddio Eidaleg oni bai’r pwnc yn rhy gymhleth. Bydda i’n defnyddio ryseitiau Eidaleg hefyd, (ond y broblem ydy bod yna fwy amrywiaeth ohonyn nhw yn Saesneg.) Falch iawn o wybod bod Federica sydd gan flog hyfryd i ddysgu Japaneg i’r Eidalwyr, yn gwneud yr un peth, ond mae hi’n gwneud llawer mwy na fi. Rhaid i fi ddilyn ei hesiampl! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rysáit newydd

Mae’n anodd penderfynu beth ddylwn i goginio yn enwedig yn ystod yr haf gan nad ydw i eisio defnyddio’r popty. Fe welais un sydd yn taro’r deuddeg, hynny ydy pupur wedi’u llenwi a goginir mewn Crock Pot. Dw i erioed wedi prynu cynifer o bupur gwyrdd, sef 6. Y tro ‘ma fe ddewisais rysáit llysieuol. Roedd yn hynod o hawdd paratoi. Wedi llenwi’r pupur, dim ond eu gosod nhw yn y pot ac ychwanegu tipyn bach o ddŵr oedd angen arna i. Ar ôl chwe awr, roedd swper blasus yn barod. Meddal iawn oedd y pupur; y tro nesaf bydda i’n prynu pupur coch fodd bynnag gan eu bod nhw’n llai chwerw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod i fwyta llyswennod

Diolch i Daniela sydd yn sgrifennu blog hyfryd yn Eidaleg am wahanol bynciau ynglŷn Japan, ces i fy atgoffa mai Canol Haf yn Japan oedd hi ddoe. Ac mae yna arfer i fwyta llyswennod i gadw’n heini yn ystod y tymor poethaf. Roedd ciwiau hir tu allan tai bwyta adnabyddus er bod llyswennod yn ddrud iawn eleni oherwydd prinder. Yr hoff fwyd fy ngŵr ydy o. A dweud y gwir fodd bynnag, dw i ddim yn rhy hoff ohono fo. Dw i’n hoffi’r saws ond fedra i ddim dioddef cig meddal y llyswennod. Dim ots. Mae pawb yn fodlon wedi cyflawni’r arfer. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ‘ramen’ arbennig

Gyrrodd fy merch hynaf lun o’r ramen a wnaeth efo’i ffrindiau. Dim ramen mewn paced oedd o; roedd hi’n paratoi potes ffres, llysiau a chig. Mae’n edrych fel saig Gordon Ramsey. Dwedodd fy merch bod y ramen yn hynod o flasus fel yfodd pawb pob diferyn o’r potes. Hoffwn i fod wedi ymuno â nhw! Parhau i ddarllen