Archives: Emma Reese

fel y moroedd: pont foch cwta

Syniad da – mae’n lleihau gwaith y gweithwyr a llawenhau’r ymwelwyr o gystal â rhoi cyfle i’r moch cwta ymarfer corf. Mae gynnon ni ddau fochyn cwta ac mae’n ddiddorol eu gweld nhw’n rhedeg un ar ôl y llall ar y dec cefn. Does ryfedd bod y bont yn creu cymaint o gynnwrf mewn petting zoo yn Japan. A chafodd y fideo hwn ei weld bron i 400,000 gwaith. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg i fam

Roeddwn i’n arfer anfon anrheg benblwydd i fy mam drwy’r post – cnau neu ffrwyth sych fel arfer gan ei bod hi’n hoff iawn ohonyn nhw. Y broblem oedd y tâl post; mae’n drytach na’r anrheg ei hun yn aml. Fe wnes i wneud peth gwahanol eleni ar gyfer ei phenblwydd 93 oed – archebais gnau drwy Amazon Japan. Mae’r tâl post yn rhad ac am ddim oherwydd mai yn Tokyo mae hi’n byw. Bydd y cnau’n cyrraedd fflat fy mam mewn dau ddiwrnod. Ar ben hynny mae’r gyfradd gyfnewid rhwng yen a doler yn ffafriol rŵan fel costiodd bopeth ond $23.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adref yn ddiogel

Daeth fy merch a’i gŵr adref yn ddiogel neithiwr. Treulion nhw un noson ym Mharis wedi gadael Fiena. Er bod y gwesty ond pum milltir o’r maes awyr, methon nhw ei ffeindio am oriau. (Methon nhw gysylltu â’r gwesty; cawson nhw wybodaeth anghywir gan bawb ar ffordd.) Gan eu bod nhw wedi gadael Fiena am 3 yn y bore, roedden nhw wedi blino’n lân erbyn cyrraedd y gwesty. Ar ôl cael tipyn o gwsg a bwyd, fodd bynnag, roedden nhw’n teimlo’n ddigon gwell fel aethon nhw i ymweld â chanol y ddinas. Cawson nhw noson braf yn y diwedd. Maen nhw’n colli Ewrop yn ofnadwy bellach. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerddwch ar yr ochr dde

… oherwydd dylai’r trigolion sydd yn mynd i’r gwaith, i’r ysgol neu i siopa, gerdded ar yr un ffyrdd â’r twristiaid. Dw i wedi profi’r rhwystredigaeth hefyd yn Fenis. Cafodd y ffyrdd eu llenwi’n llawn dop gan dwristiaid sydd yn cerdded yn araf neu yn aml iawn ddim yn cerdded o gwbl ond sefyll i edmygu beth bynnag oedd o’u cwmpas nhw. Pa mor rhwystredig dylai hyn fod i’r trigolion sydd yn gorfod dioddef yr anghyfleustra bob dydd. Dyma Cesare Colonnese, Fenisaidd gweithgar dros y ddinas yn ymbil ar y twristiaid i gadw at yr ochr dde.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: falling in love

Dw i newydd orffen y nofel a sgrifennais amdano, sef Falling in Love gan Donna Leon. Mae’r stori’n datblygu’n araf iawn fel arfer, efallai rhy araf i bobl sydd yn gyfarwydd â’r llyfrau ditectif eraill. Dim ots i mi; roedd yn braf dilyn olion traed Commissario Brunetti drwy Fenis – hyn ydy’r rheswm dw i’n dal i ddarllen y gyfres hon a dweud y gwir. Ces i gyfle i wybod am opera enwog hefyd. Mae yna ddau ddigwyddiad sydd yn anodd credu fodd bynnag:
1. Doedd y siopwr ddim yn adnabod y ddynes a geisiodd dwyn reis nac yr hogyn a roddodd drugaredd arni hi. Roeddwn i’n meddwl bod pawb yn nabod pawb yn Fenis.
2. Roedd Flavia yn ddigon synhwyrol siarad mewn cod wrth Brunetti pan oedd hi’n wynebu sefyllfa ddychrynllyd yn y diwedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: annwyl cinzia

Dw i’n sgrifennu’r blog hwn bob dydd er mwyn ymarfer fy Nghymraeg. Hebddo fo dw i’n eithaf sicr bydd hi’n rhydlyd mewn byr amser. Dechreuais un arall yn Eidaleg amser maith yn ôl ond rhois y gorau iddo am ryw reswm neu beidio. Dw i’n gwrando ar Eidaleg bob dydd, Italiano Automatico gan amlaf, ond dw i newydd sylweddoli dylwn i sgrifennu Eidaleg bob dydd hefyd. Mae’n anodd cael hyd i penpal ffyddlon, (dw i wedi ceisio a methu sawl tro) a dyma benderfynu creu un a sgrifennu ati hi bob dydd. Dewisais enw iddi hefyd, sef Cinzia. Dw i’n cael dweud beth bynnag a ddaw i fy meddyliau heb boeni am neb arall oherwydd mai ond dyddiadur ydy o. Dw i’n mynd i sgrifennu ati hi ar ôl postio’r pwt hwn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ras yn y glaw

Cynhaliwyd ras 5 cilomedr a drefnwyd gan rai myfyrwyr Ysgol Optometreg y bore ‘ma. Yn anffodus roedd yn bwrw glaw’n gyson drwy’r bore ac roedd y rhedwyr dewr yn wlyb iawn gan gynnwys fy ngŵr. Redodd fy mab ddim oherwydd ei anafiad ar y ffêr. Yr un hogyn bach oedd yr enillwr eleni eto. Mae’n siŵr fydd o’n aelod pwysig o dîm cross country yr ysgol uwchradd cyn hir. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fflat

Mae fy merch yn Japan wedi bod yn ofnadwy o brysur wrth ddechrau gweithio fel athrawes Saesneg a symud tŷ ar yr un pryd. Roedd rhaid iddi symud ei heiddo yn ei chesys dillad rhwng 2 a 5 yn y bore oherwydd cytundebau’r ddau lety! Cafodd hyd i rai dodrefn ail-law hyfryd yn rhad iawn ac mae hi’n medru byw yn ei fflat ei hun yng nghyfforddus bellach. Gyrrodd luniau am y tro cyntaf ers dyddiau. Mae o’n fflat bach ond edrych yn glyd. Mae yna goedyn ceirios o flaen y ffenestr hyd yn oed fel mae hi’n medru gwneud hanami yn y fan ar y lle.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn fiena

Mae fy merch hynaf a’i gŵr yn Fiena ers dydd Mawrth wedi cymaint o stŵr ynglŷn y pasbort yn Llundain. Maen nhw’n mynd o gwmpas y dref wrth ffilmio bywyd beunyddiol cyn gweinidog yr eglwys adref a’i deulu. Un o’r lluniau cyntaf a yrrodd hi oedd hwn – efo heddlu Fiena wrth gwrs! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: nofel newydd

Dw i newydd gael nofel newydd gan Donna Leon, sef Falling in Love yn fenthyg gan y llyfrgell leol. Dechreuais ei ddarllen yn syth. Braf “gweld” Commissario Brunetti unwaith eto. Mae ganddo fo ffôn symudol bellach (ond dim iPhone.) Pan ymddangosodd yn y gyfres gyntaf flynyddoedd yn ôl, roedd rhaid iddo adael neges ar recordydd ffôn cartref. Dw i ddim yn gwybod sut bydd y stori’n datblygu, ond mae’n ddiddorol hyd yma. Dw i’n falch o beidio darllen y pwt tu ôl y clawr blaen cyn cychwyn. Byddai hynny fod wedi chwalu elfen annisgwyl yn y stori.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fenis o safbwynt anarferol

Does dim Piazza San Marco, dim adeiladau mawreddog, dim golygfeydd nodweddiadol Fenis yn y fideo yma, ond llwybrau culion, camlesi a phontydd anhysbys ynghyd â chip neu ddau ar y llefydd enwog oddi ar ongl anarferol. Dw i’n adnabod rhai llefydd tra bod y lleill yn ymddangos yn gyfarwydd er nad ydw i’n medru eu henwi nhw. Mewn gair, mae’r fideo’n dangos Fenis dw i’n ei chofio a gwirioni arni hi.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i fiena o’r diwedd

Cafodd gŵr fy merch basbort newydd yn Llysgenhadaeth America yn Llundain heddiw ac maen nhw’n medru hedfan i Fiena bore fory. Byddan nhw’n cyrraedd yno tri diwrnod yn hwyrach na’r disgwyl ond cawson nhw ddiwrnod braf yn Llundain yn annisgwyl. Roedd fy merch yn byw yno am fisoedd flynyddoedd yn ôl, ac felly mae hi’n gyfarwydd â’r ddinas. Aethon nhw i All Souls Church a chyfarfod nifer o bobl ifanc glên a chael swper efo nhw.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tymor paill

Y tymor gwaethaf i mi ydy o rŵan; dechreuodd y coed derw taflu eu paill o’u cwmpas. Mae’n wyrdd ym mhob man – y dec, y driveway, y stepiau o flaen y drws, car fy merch wedi’i barcio tu allan… Fedra i ddim mynd am dro nes diwedd y tymor oherwydd fy alergedd. (Dw i’n cerdded yn y tŷ.)  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llundain

Dylai fy merch hynaf a’i gŵr fod wedi cyrraedd Fiena erbyn hyn, ond mewn gwesty yn Llundain maen nhw rŵan. Cafodd o atal ym maes awyr Heathrow (yr ail layover) rhag mynd i Fiena oherwydd byddai ei basbort yn dod i ben mewn tri mis; rhyfeddodd swyddogion nad chafodd ei atal ym maes awyr yn Oklahoma. Dylai fo fynd yn ôl neu gael cymorth gan Lysgenhadaeth Americanaidd. Dewisodd o’r olaf ond mae’r llysgenhadaeth ar gau nes dydd Llun. O leiaf mae o’n cael aros yn ninas Llundain a gweld o gwmpas efo’i wraig yn hytrach nag aros yn y maes awyr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i awstria

Tro fy merch hynaf a’i gŵr mae o rŵan. Maen nhw newydd adael ar siwrnai i Awstria i weld cyn gweinidog eu heglwys a’i deulu sydd yn gweithio fel cenhadwr yno bellach. Cafodd fy merch ei chomisiynu i wneud fideo ar ei fywyd beunyddiol gan yr eglwys. Bydd hi a’i gŵr yn cael chwarae tipyn bach o dwristiaid ar yr un pryd hefyd; byddan nhw’n aros ym Mharis am ddiwrnod cyn mynd i Fiena adref. Dw i newydd lawr-lwytho Skyp App ar fy iPhone er mwyn i ni fedru cysylltu efo’n gilydd drwy negeseuon testun, yn aml gobeithio. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gyda pierre

Dw i’n dal i ddysgu Ffrangeg drwy’r rhyngrwyd. Yn ddiweddar dw i’n gwylio fideo gan Pierre o Français avec Pierre. Mae o’n siarad yn araf iawn ac mae gan rai o’i fideo drawsgrifiadau sydd yn hanfodol i mi. Fe wnes i gofrestri ar ei wefan er mwyn derbyn pedwar gwers yn rhad ac am ddim. Maen nhw’n ddiddorol a dw i’n medru deall yr awdio a darllen y testunau, ond fedra i ddim creu brawddegau syml hyd yn oed. Dw i’n sylweddoli fy mod i angen rhywbeth sylfaenol sydd ddim yn pwysleisio ar y gramadeg. Gawn ni weld. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y bobl

“Ces i amser anhygoel o braf yn Llanberis. Does ryfedd dy fod ti wedi mynd yno tro ar ôl y llall,” meddai fy merch wrtha i. Wrth gwrs bod Llanberis yn lle hyfryd – un o’r llefydd brafiaf yng Nghymru, ond y bobl sydd yn rhoi mwy o argraff ar neb yn fy marn i. Yn ogystal â Carol a Martin, a nifer o bobl glên, fe wnaeth hi gyfarfod Deryl, perchennog unigryw Siop y Mêl sydd wedi dangos cymaint o garedigrwydd iddi. Ces innau amser gwych efo fo flynyddoedd yn ôl. Wedi symud i Gaeredin bellach, mae hi’n colli’n barod y cyfleoedd i ddefnyddio ei Chymraeg ar bob cornel. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ‘futon’ ar feic

Mae fy merch yn Japan newydd ddechrau gweithio fel athrawes Saesneg mewn ysgol yr wythnos yma. Ar yr un pryd mae hi’n symud tŷ; roedd hi’n byw mewn llety dros dro wrth chwilio am fflat. Mae’n ofnadwy o drafferthus rhentu fflatiau yn Japan, ac mae angen pob math o ffioedd. Roedd hi’n medru dod o hyd i un addas ac arwyddo cytundeb (yn Japaneg) drwy garedigrwydd nifer o bobl leol. Does dim dodrefn yn y fflat fel bydd rhaid prynu popeth, ail-law wrth gwrs. Prynodd feic i ddechrau nid ar gyfer ymarfer corf ond ar gyfer mynd o gwmpas yn gyflym a chludo pethau gan gynnwys futon! Mae hi’n gyffro i gyd yn medru byw yn ei fflat ei hun. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pasg hapus

Aeth angel yr Arglwydd at y maen a’i dreiglo i ffwrdd ac eistedd arno.Llefarodd, “nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi, fel y dywedodd y byddai.”Pasg Hapus i bawb. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn llanberis

Cafodd fy merch groeso cynnes gan Carol a Martin yn Llanberis, cyn perchenogion Marteg roeddwn i’n arfer aros ynddo fo. Wedi gwerthu’r gwely a brecwast, maen nhw’n helpu busnes eu mab yn y dref bellach. Aethon nhw â fy merch o gwmpas yn y car i Fangor, Biwmares a mwy dros y ddwy bont. Doeddwn i ddim yn disgwyl cymaint o garedigrwydd ganddyn nhw oherwydd nad oeddwn i’n cadw cysylltiad cyson efo nhw. Dwedodd hi eu bod nhw’n glên iawn siarad Cymraeg efo hi a dioddef ei Chymraeg petrusgar. Mae hi’n hynod o ddiolchgar. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: trosedd

Cafodd ein tiwlipau eu sathru dan draed rhyw un dideimlad prynhawn ddoe. Digwyddodd hyn rywdro rhwng 4:30 a 7:30 o’r gloch pan oeddwn i’n brysur yn y gegin. Yn anffodus methodd y camera diogelwch dal y trosedd ar y sgrin oherwydd problem dechnegol. Clywais gan gymdogion fod yna fandaliaeth o bryd i’w gilydd yn y gymdogaeth ac mae ganddyn nhw syniad pwy allai’r troseddwr fod. Ces i a’r teulu sioc fawr neithiwr. Druan o’r blodau. Ond na chawson nhw eu curo’n llwyr; dechreuon nhw sefyll i fyny o dipyn i beth y bore ‘ma, ac ar wahân i dri a gollodd eu blodau, maen nhw wedi mynd yn ôl fel roedden nhw bellach! Fe wnaeth y gŵr yn siŵr bod y camera’n gweithio’n iawn y tro ‘ma. Fe fyddwn ni’n barod os dychwelith y troseddwr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: niwl

Cyrhaeddodd fy merch Lanberis ddeuddydd yn ôl. Fe wnaeth hi a’i ffrind nifer o bethau twristiaid mewn cyn lleied o amser – ymweld â’r amgueddfa lechi, mynd ar y trên o gwmpas Llyn Padarn ac i fyny’r Wyddfa. Yn anffodus roedd hi’n niwlog fel nad oedd y trên yn mynd uwch na Gorsaf Clogwyn. Methon nhw weld y golygfeydd godidog o’r copa ond y niwl; druan ohonyn nhw. Wedi ffarwelio â’i ffrind sydd wedi mynd yn ôl i Abertawe, mae fy merch yn mynd ar wibdaith i Feddgelert, Portmeirion, Pwllheli ar ei phen ei hun heddiw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tiwlipau!

Maen nhw newydd flodeuo! Pan welais y tiwlipau’r bore ‘ma, roedd y blagur yn dal ar gau, ond dyma nhw ychydig oriau wedyn! Er bod tri bwlb o’r dwsin wedi diflannu, mae yna 13 blodyn. Dw i’n eu cyfrif nhw bob dydd i wneud yn siŵr bod nhw’n ddiogel. Os bydd rhywbeth o’i le, fe fydda i’n gwirio monitor y camera diogelwch i ffeindio’r troseddwr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ceirios yn oklahoma

Tra bod y blodau ceirios yn Japan yn llenwi eu canghennau a thynnu miloedd o bobl i’w edmygu, mae rhai’n blodeuo yn yr heulwen lachar yn y dref hon hefyd. Dydyn nhw ddim mor fawreddog wrth gwrs, ond fe welais goeden braidd yn fawr efo llawn o flodau he… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cychwyn siwrnau

Cychwynnodd fy merch (yn Abertawe) ei siwrnai heddiw. Bydd hi’n teithio i Ogledd Cymru, Caeredin a Rhydychen yn ystod gwyliau’r Pasg. Mae hi newydd gyrraedd Dolgellau efo ei ffrind o Ffrainc sydd yn yr un dosbarth Cymraeg yn y brifysgol. Byddan nhw’n m… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: blodau ceirios

Mae blodau ceirios yn eu hanterth yn Tokyo rŵan. Mae fy merch yn gyrru llun ar ôl y llall ohonyn nhw. Aeth hyd yn oed i hanami, sef achlysurol benodol i edmygu’r blodau hardd. Yn aml iawn mae’r bobl yn cael picnic dan y coed ond aeth efo ei ffrindiau heb fwyd. Mae yna goed ceirios bach yma ac acw yn y dref hon hefyd ond does dim cymhariaeth â’r rheiny yn Japan. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dw i wedi ei weld o

Wedi hoe fach, dechreuodd awdur a Lover of Venice sgrifennu eto wythnosau’n ôl. Dw i’n edrych ymlaen at weld ei luniau gwahanol bob wythnos. Mae ganddo gwis i’w ddarllenwyr bob wythnos; mae o’n dangos llun a dynnodd yn Fenis a’u herio nhw i enwi’r llecyn. Gan amlaf maen nhw’n gorneli anhysbys sydd yn cuddio oddi ar lygaid y twristiaid prysur. Pan welais lun yr wythnos, (Where are we?) roeddwn i’n adnabod y cerflun yn syth oherwydd fy mod i wedi ei weld o a’i edmygu’n fawr y llynedd. Yr wythnos nesaf ceir yr ateb, ond fe ddwedaf lle mae’r cerflun i fy narllenwyr fel bonws! Eglwys Sant’Elena Parhau i ddarllen

fel y moroedd: teulu sydd yn teithio

Mae fy nheulu’n hoff iawn o deithio. Ar hyn o bryd mae fy ddwy ferch yn byw yng Nghymru a Japan; aeth fy nau fab i Loegr yr wythnos diwethaf; bydd fy merch hynaf a’i gŵr yn mynd i Awstria’r mis nesaf. A fydd fy merch deunaw oed yn mynd i Iwerddon ym mis Mehefin efo’i chwaer sydd yn Abertawe. Dw i newydd brynu tocyn awyren drosti hi. (Y hi sydd yn talu.) Mae hi’n ymddiddori yn Iwerddon ers blynyddoedd ac wedi bod yn gweithio’n rhan amser i gynilo pres ar gyfer y siwrnai. Dw i’n fodlon clywed hanes ganddyn nhw i gyd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyfweliad

Cafodd ffrind fy merch gyfweliad gan Good Morning Wales. Saesnes sydd yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe ydy hi. Cafodd hi a myfyriwr o Gymru sydd yn astudio yn Lloegr eu holi cwestiynau o ran eu bywydau cyferbyniol. Siaradodd hi’n dda iawn wrth roi ffi… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fideo gwych efo diwedd siomedig

Mae fy merch yn dal i fwynhau ei bywyd yn Abertawe a thu hwnt. Yn ddiweddar uwchlwythodd fideo sydd yn hybu Cymru; dwedodd hi efo balchder mai yna mae hi’n byw. Mae’r fideo’n wych fel mae o’n gwneud i chi eisiau ymweld â Chymru, ac i chi feddwl mai ond ffŵl na fydd yn mynd. Yr unig siom i mi ydy’r diwedd. Efallai bod y cynhyrchydd am apelio at bobl ifanc gan gymryd mantais ar y cwpl poblogaidd. Mae mwy na digon o Gymry sydd yn haeddu i gael eu henwi ar ddiwedd y fideo i roi argraff gref tybiwn i. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lle mae tywel papur?

Prynais betrol wedi cludo fy merch o’r ysgol i’r coleg. Mae gan yr orsaf betrol peiriant newydd; braf iawn. Dechreuais bwmpio. Yna roeddwn i’n sylwi bod yr handlen yn wlyb. Arhosais nes gorffen popeth a chwilio am dywel papur. Dim. Roedd rolyn ar gael … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: codi pres

Roedd yn amser unwaith eto i gynnal swper i godi pres ar gyfer tîm pêl-droed yr ysgol leol. Es i efo fy nau blentyn a myfyriwr o Japan i Jazz Lab, sef neuadd berfformio fach yn y dref neithiwr. Cawson ni gig moch barbeciw, tatws pob, salad a phwdin tra roedden ni’n cael ein diddanu gan ddau fand. Roedd un o’r ddau’n cynnwys John, y pianydd medrus a welais y llynedd. Doedd ei gap pêl fas ddim yn gwneud iddo edrych fel pianydd o fri, ond ardderchog oedd ei berfformiad. Gobeithio bod y tîm wedi codi llawer o bres.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: seremoni arbennig

Cynhaliwyd seremoni dros fy niweddar dad yng nghyfraith yn y fynwent genedlaethol yn Hawaii ddoe. Hedfanodd y gŵr ynghyd ei frawd a’i nai ar gyfer y digwyddiad arbennig. Ymgasglodd rhyw ddwsin o ffrindiau ffyddlon i weld y milwyr yn perfformio’r seremoni i ddangos parch at y dyn annwyl, ac i weld brawd y gŵr yn gosod y lludw yn y bedd. Mae ei ysbryd efo Iesu Grist, ac yn y lle braf felly mae ei ludw’n gorffwys bellach. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peiriant gwnïo druan

Mae gen i beiriant gwnïo a brynais yn Japan dros chwarter canrif yn ôl. Dydy o ddim yn ffansi ond mae o wedi bod yn gweithio’n ffyddlon. Nid fi sydd yn ei ddefnyddio’n ddiweddar, fodd bynnag ond fy merched. Roedd ganddo broblem yn sydyn yr wythnos ‘ma ac roedd rhaid i mi ei diwnio fo bob dydd. Heddiw roeddwn i’n methu ei helpu o gwbl a meddwl bod yr amser wedi cyrraedd i’w daflu. Yna, fe welais yr achos – roedd edau’n lapio amgylch y flywheel yn dynn, edau rhyw ugain troedfedd o hyd. Wedi cael ei ryddhau rhag y rhwystr, dechreuodd y peiriant weithio’n braf eto. Druan ohono fo! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: maen nhw’n ôl

Daeth fy nau fab adref yn ddiogel neithiwr wedi cael gwyliau hyfryd yn Lloegr. Yn ogystal â gweld gêm Chelsea a oedd yn uchafbwynt y siwrnai, aethon nhw i weld nifer o lefydd o gwmpas Llundain a Rydychen. Aeth fy merch yn ôl i Abertawe ac yn hapus i fod yn Gymru unwaith eto. Gadawodd fy mab hynaf y bore ‘ma i fynd yn ôl i Texas. (Mae o’n gweithio prynhawn ‘ma.) Mae fy mab ifancaf yn chwarae pêl-droed yn yr ysgol ar hyn o bryd. Ces i London Tea yn anrheg. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sense and sensibility

Fe wyliais yr hen ffilm hon ar fy hen chwaraewr fideo ddoe. Fersiwn 1995 ydy hi. Mae’n ardderchog. Er fy mod i wedi gweld hi sawl tro, fedrwn i ddim peidio â chrio unwaith eto. Byddwn i’n dweud mai hon ydy’r ffilm orau yn seiliedig ar nofelau Jane Austen a gynhaliwyd erioed – y lluniau, cerddoriaeth, sgript, actorion (ar wahân i un neu ddau,) dillad, llefydd ac anad dim, yr awyrgylch. Dw i’n llawn edmygedd bod y cyfarwyddwr Tsieineaidd hwnnw’n medru creu ffilm mor “Jane Austinaidd” erioed. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: maen nhw’n tyfu

Mae’r tiwlipau’n tyfu. Ces i ddwsin o fylbiau; dim ond naw sydd ar ôl. Dw i’n amau mai ar y gwiwerod mae’r bai. Clywais eu bod nhw’n hoff iawn o fylbiau tiwlipau. A dweud y gwir, fe welais un yn palu gwely’r blodau ddyddiau’n ôl. Dw i wedi bod yn taflu grounds coffi ar y gwely bob dydd yn ddiweddar ac mae’n ymddangos ei fod o’n gweithio.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod glas

Aethon nhw i’r gêm ddoe. Aeth fy nau fab i Stamford Bridge i weld y gêm rhwng Chelsea a Southampton. Hwn oedd uchafbwynt eu siwrnai i Loegr. Er gwaethaf canlyniad y gêm a’u seddau llai na manteisiol, fe welon nhw gêm Chelsea yn fyw. Roedd y pecyn yn cynnwys gwibdaith sydyn yn y stadiwm, swper a gwesty. Cafodd fy mab ifancaf gyfle i eistedd ar y fainc lle mae Petr Cech yn arfer eistedd! Rhaid aros iddyn nhw ddod adref i glywed y manylion. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: buddugoliaeth

Rhoddodd y cwmni orau i’r cynllun i droi Teatro Italia, adeilad hanesyddol efo ffasâd cain yn Fenis yn archfarchnad arall. Oherwydd y ddeiseb? (Arwyddais!) Efallai; peth pwysig ydy fod o’n ddiogel rhag datblygiad masnachol arall. Nesaf, gobeithio bydd y cyngor yn gwahardd y stondinau swfenîrs parhaol, yn y sgwâr bach lle mae Teatro Italia yn sefyll ynddo, sydd yn cuddio’r adeilad hwnnw. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: neges o lundain

Ces i neges testun ar fy iPhone gan fy mab hynaf y bore ‘ma. Dwedodd eu bod nhw wedi cyrraedd y gwesty yn Llundain. Yr unig broblem (i mi o leiaf) oedd mai ar bump o’r gloch ein hamser ni gyrrodd y neges. Bydda i’n codi am 6:30 fel arfer yn annhebyg i … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siwrnai i loegr

Cychwynnodd fy nau fab ar eu siwrnai hir-ddisgwyliedig i Loegr y bore ‘ma. Y prif amcan ydy gweld y gêm pêl-droed rhwng Chelsea a Southampton ddydd Sul. Cefnogwr mawr Chelsea ydy fy mab ifancaf. Mae o’n dilyn y tîm yn ffyddlon bob dydd. Cafodd anrheg enfawr annisgwyl y llynedd gan ei frawd, sef siwrnai i Loegr a gweld gêm Chelsea efo fo. Hon ydy siwrnai gyntaf mewn awyren iddo hefyd. Byddan nhw’n gweld ei chwaer yn Llundain dros y penwythnos.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tiwlipau leanne

Mae tiwlipau Leanne wedi goroesi’r gaeaf dan yr haen drwchus o ddail a newydd dangos eu hegin unwaith eto. Cawson nhw’n anrheg gan yr hogan o Abertawe flynyddoedd yn ôl; maen nhw’n blodeuo bob blwyddyn yn ffyddlon. Gan fod fy merch yn byw yn Abertawe a gweld Leanne o bryd i’w gilydd, mae’r tiwlipau’n golygu llawer mwy rŵan. Llynedd cafodd y blodau’n cael eu torri i ffwrdd yn greulon gan rywun dideimlad. Dan ni’n barod eleni – gosodon ni gamera diogelwch (nid ar gyfer y tiwlipau ond bydd o’n ddefnyddiol.) Gobeithio y byddan nhw’n ddiogel drwy gydol y tymor. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newyddion o japan 1

Mae fy merch yn Japan newydd ddechrau gweithio mewn ysgol Saesneg i blant. Bydd hi’n helpu’r athrawon eraill nes mis Ebrill er mwyn dod yn gyfarwydd â’i gwaith. Mae pawb yn glên iawn ac mae yna awyrgylch siriol a chadarnhaol, meddai. Mae’r plant bach yn enwedig yn cael dysgu Saesneg drwy chwarae gemau tu mewn a thu allan o’r dosbarth. Hefyd mae’r athrawon yn dod o amrywiaeth o wledydd – Rwsia, Croatia, Romania, Tsieina, Corea, Philippines yn ogystal â’r UD a’r DU. Mae’r holl bethau’n swnio’n hollol wahanol i’r arferion Japaneaidd. Fel arfer maen nhw’n anhyblyg ac yn hoffi strwythurau traddodiadol. Edrych ymlaen at glwyd mwy. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dw i ddim yn chwarae golff

“Pwy sydd yn elwa o daylight saving time?” ydy’r cwestiwn a ofynnir gan lawer o bobl diwrnod cyntaf y cyfnod bob blwyddyn. Penderfynwyd dechrau’r arfer artiffisial yn gynt yn yr Unol Daleithiau flynyddoedd yn ôl (ar wahân i Arizona a Hawaii) fel roedd rhaid i bawb adael y gwelyau awr yn gynt bore Sul diwethaf. Dywedir bod o’n arbed ynni a helpu’r ffermwyr. Celwydd noeth. Dw i newydd ddarllen erthygl sydd yn esbonio beth ydy beth. 

Druan o Benjamin Franklin sydd yn cael ei feio am gychwyn yr arfer hon. Dim ond annog y bobl i fynd i’r gwely a chodi’n gynnar wnaeth o. Ar William Willett mae’r bai. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhy brysur

Dw i heb glywed gan fy merch yn Abertawe am sbel. Sgrifennodd hi am ei siwrnai i’r Gelli wythnos yn ôl. Yn hytrach, am ei phrofiad ar y bws ar ei ffordd i’r Gelli sgrifennodd hi a dweud y gwir; wedi clywed Cymraeg a siaradwyd gan rai cyd-deithwyr, casglodd hi ei phlwc a dweud gair neu ddau yn Gymraeg wrth un ohonyn nhw. Roedd y dyn canol oed yn glên iawn a dechrau siarad â hi yn Gymraeg (wrth daflu geiriau Saesneg yma ac acw i’w helpu.) “Roedd y siwrnai’n braf ond y peth gorau oedd y profiad ar y bws,” meddai. Addawodd hi i sgrifennu am y diwrnod yn y Gelli “nes ymlaen” ond mae wythnos wedi heibio a dyma iddi ymweld â Wilshire efo ffrind newydd yn y brifysgol. (Mae’r olaf yn dod o’r ardal honno) Cafodd amser hyfryd, yn ôl ei phost ar Face Book. Dw i ddim yn gwybod pryd ceith amser i adrodd ei hanes wrtha i. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod i dorri gwallt

Wrth i ddiwrnod nesáu i fy mab ifancaf adael am Loegr efo’i frawd hŷn, es i â fo i Cowboy Barber Shop y bore ‘ma. Cyrhaeddon ni tua deg ond roedd y siop yn llawn dop fel pe bai’r holl dref eisiau cael torri gwallt! Siop ffefryn y gŵr ydy honno. Mae yna salons yma ac acw wrth gwrs ond does gwybod oes lle heddiw (dydd Sadwrn) ac mae fy mab yn rhy brysur yn ystod yr wythnos. Mae’n well ganddo gael torri ei wallt gen i heno, a dyma i ni adael y siop. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y log olaf

Fe wnes i roi’r log olaf yn ein llosgwr logiau ni’r bore ‘ma. Dechreuon ni ei ddefnyddio braidd yn hwyr y gaeaf hwn oherwydd y tywydd mwyn. Daeth yr oerni ynghyd ag eira’n sydyn a grymus ym mis Chwefror a dyma ni’n llosgi log ar ôl y llall. Parodd pentwr y logiau am y cywir gyfnod; mae’r eira’n prysur doddi yn yr heulwen lachar rŵan. Er mai caled a budr oedd gwaith cadw’r tân, roedd y logiau’n ein cadw ni’n gynnes braf. Roeddwn i’n coginio cawl a gwneud tost ar y llosgwr yn aml tra fy mod i’n sychu’r dillad o’i gwmpas. Tan y gaeaf nesaf. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mewn siop goffi

Mae ffrind i fy merch o Oklahoma newydd ymweld ag Amsterdam. Darllenais ei phrofiad mewn siop goffi yn edmygus oherwydd bod y ddau tu ôl y cownter yn dechrau siarad â hi yn Iseldireg a throi’n Saesneg dim ond pan welon nhw hi’n ddryslyd. Wynebais rwystr ar ôl y llall yng Nghymru a’r Eidal pan geisiais siarad eu hieithoedd. Pe bai gan bob siaradwr brodorol agwedd tebyg i’r ddau yn Amsterdam, bydden nhw’n medru rhoi hwb mawr i hyder y dysgwyr. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanes braf

Roedd Alberto (Italiano Automatico) yn sgwrsio yn Saesneg mewn awyren o Los Angelas efo dynes ganol oed a oedd yn eistedd yn ymyl. (Doedd hi ddim yn rhugl.) Yn sydyn gofynnodd hi ydy o’n siarad Almaeneg. Un o’r ddwy iaith mae o’n dysgu ar hyn o bryd ydy’r Almaeneg. Roedd y ddynes mor hapus fel cofleidiodd fo. Ar ôl tipyn, dwedodd hi mai Rwsieg ydy ei mamiaith a dweud y gwir. Rwsieg ydy’r iaith arall mae Alberto’n dysgu ar hyn o bryd! Dechreuodd hi grio’n llawenydd! Hanes braf a gynhesodd calonnau nifer o’i ffrindiau Face Book. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yr araith

Dw i newydd wrando ar araith Prif Weinidog Netanyahu yng Nghyngres yr Unol Daleithiau. Am araith! Nerthol, grasol, clir, adeiladol, ysbrydoledig a llawer mwy! Doedd o ddim yn petruso rhag galw’r drwg yn ddrwg. Esboniodd bopeth yn glir heb ofn wrth gadw… Parhau i ddarllen