Canlyniadau Chwilio: cacen

fel y moroedd : cacen wych arall

Roedd fy merch hynaf eisiau darparu cacen ar gyfer parti cwmni ei gŵr neithiwr. Byddai cangen Nadolig gan la Baguette, ei hoff siop goffi yn Norman, yn costio $25 tra byddai cacen blaen yn costio $6. Dyma hi’n prynu’r un rhatach, a’i addurno gyda ffrwy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cacen unigryw

Dathlodd fy merch hynaf ei phen-blwydd gyda thri ffrind sydd gan eu pen-blwyddi ym mis Rhagfyr. Heddweision ydyn nhw i gyd, ac maen nhw’n glên iawn. Fy merch a wnaeth cacen i’r pedwar – cacen enfawr ac unigryw; gosododd hi bentwr o doesenni ar blât, a’… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen benblwydd priodas

Wrth baratoi cacen benblwydd priodas, fe wnes i gamgymeriad ofnadwy. Dechreuais gymysgu siwgr ac wyau, ac ychwanegu sydd lemon. Yna gwelais y menyn ar y cownter! Dylwn i fod wedi cymysgu siwgr a menyn gyntaf wrth gwrs. Roedd yn rhy hwyr. Roedd gen i gymysgedd wedi’i wahanu’n llwyr. Mae’r gacen newydd orffen ac yn oeri ar y bwrdd. Gobeithio y bydd hi’n blasu’n iawn. Rysáit newydd gan hogyn o Ffrainc ydy hon. O leiaf roeddwn i’n llwyddo i ddeall faint o fenyn, siwgr a blawd byddai angen. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen afal gan peiriant bara

Doeddwn i erioed wedi defnyddio’n peiriant bara ni ond i wneud bara burum tan yn ddiweddar. Roeddwn i’n gwybod fod o’n medru gwneud pethau eraill ond doeddwn i ddim eisiau trafferthu. Penderfynais grasu bara zucchini ddyddiau’n ôl fodd bynnag, ac roedd o’n flasus iawn a hynod o syml heb gynhesu’r tŷ yn y tywydd cynnes. Heddiw fe wnes i gacen afal. Mae o’n dda iawn hefyd. Dw i eisiau gwneud jam yn y peiriant gwych y tro nesaf. (Mae o’n medru gwneud llawer o bethau a dweud y gwir!) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen afal

Fe wnes i grasu cacen afal ac iogwrt. Mae yna nifer o fideos sydd yn dangos dulliau hawdd. Y tro hwn roeddwn i’n gwylio fideos Ffrangeg. Defnyddir iogwrt mewn cwpan bach, ac mae’r cwpan yn cael ei ddefnyddio i fesur y cynhwysion eraill fel blawd, siwgr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen mewn myg

Wedi gweld post Alberto am gacen mewn myg, roeddwn i’n chwilio am ryseitiau da a des o hyd i hon. Dim ond pedwar cynhwysyn sydd angen a heb wy neu fraster. Dw i newydd wneud un a’i bwyta – blasus iawn iawn! Fe wnes i ddefnyddio llefrith cyflawn. (Dw i … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen gyrens duon

Gan fod teulu’r gweinidog i gyd i ffwrdd ar gyfer y briodas, penderfynwyd byddai’r gwasanaeth boreol dipyn yn wahanol. Cymysgedd o wasanaeth, astudio’r Beibl a chymdeithasu oedd o. Aelod sydd yn dod o’r Lloegr a arweiniodd popeth. Cawson ni amrywiaeth o “myffins” a chacennau i fynd efo coffi a the wrth i ni wrando arno fo. Braf iawn! Ymysg y dysglau ar y bwrdd, gwelais gacen gyrens duon hyfryd. Roeddwn i’n gwybod yn syth mai gwraig yr arweinydd a wnaeth; pwy arall  yn y dref hon byddai’n defnyddio cyrens duon mewn cacen? Roedd yn arbennig o dda! Ces i ddwy dafell arall i fynd â nhw adref.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen benblwydd

“Wnei di gynnig y rhain i’r bobl?” meddai mam ifanc yn ystod yr amser coffi cyn y gwasanaeth boreol. Mae ei babi bach newydd droi’n flwydd oed; cupcakes penblwydd oedden nhw. Roedden nhw’n edrych yn arbennig o dda, yn enwedig yr eisin glas a oedd yn ym… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen avengers

Dathlon ni ben-blwydd fy mab ifancaf ddyddiau’n ôl er bod ei ben-blwydd go iawn ar y 5 Gorffennaf. Bydd y teulu i gyd heblaw fi oddi cartref pryd hynny – ei dad yn Japan, ei ddwy chwaer mewn cynhadledd ieuenctid yn New Orleans, ei frawd yn Texas yn cy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llun instagram

Mae cwsmeriaid Morinoen (siop te mae fy merch yn gweithio ynddi yn Tokyo) yn postio lluniau’r bwyd at Instagram yn aml. Wrth weld un ohonyn nhw, sylwodd mai hi a baratoist y ddysgl o warabi mochi hwnnw (cacen rhedyn gyda phowdwr te gwyrdd melys.) Roedd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yr anrheg gorau

Pen-blwydd fy mab hynaf ydy hi heddiw. Gofynnais iddo sut byddai fo’n dathlu. Cafodd ginio gwych gyda’r teulu ddoe, a rŵan mae o’n cael rhyw oriau distaw ar ben ei hun yn bwyta cacen gaws ac yfed coffi yn y cwpan a gafodd yn anrheg pen-blwydd. Aeth ei … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tymor pen-blwydd

Y tymor pen-blwydd wedi cyrraedd. Mae gan fis Medi nifer mwyaf o ben-blwyddi yn y teulu – y 6ed, 7fed, 8fed, 21ain (10fed hefyd cyn i fam y gŵr fu farw.) Roeddwn i’n arfer crasu tair cacen ar un diwrnod. Gan fod y plant i gyd wedi gadael cartref, dim o… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pen-blwydd arall

Pen-blwydd fy mhlentyn ifancaf ydy hi heddiw. Mae o’n 20 oed. Ces i o yn y tŷ yma, yn fy ystafell wely, rhwng y gwely a’r dreser i fod yn fanwl gyda chymorth bydwraig. Mae o wedi tyfu’n ddyn ifanc dymunol gyda chalon dda (er mai ei fam sydd yn dweud.) … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mis prysur

Tymor prysur ydy mis Medi i fy nheulu. Mae yna gynifer o benblwyddi gan gynnwys penblwydd fy mlog – 6, 7, 8, 10, 11 a 21. Roeddwn i’n arfer crasu tair cacen ar yr un diwrnod. (Roedd yn dipyn o her!) Bydd y gŵr yn hedfan yfory i Las Vegas i ddathlu penb… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: parti bach

Mis penblwydd i fy nheulu ydy mis Medi oherwydd bod gan dri o fy mhlant benblwyddi yn y mis hwnnw (heb sôn am benblwyddi fy ngŵr a’i fam.) Roeddwn i’n arfer brysur iawn paratoi cacennau iddyn nhw. Wrth i’r plant dyfu a gadael cartref, mae’n mynd yn anodd ymgasglu, ac eleni am y tro cyntaf, byddwn ni ddim yn dathlu’r tri phenblwydd efo’n gilydd. Fe wnes i grasu cacen i fy merch ddoe fodd bynnag, fel caen ni ddathlu ei phenblwydd yn gynnar cyn iddi adael am Japan. “Parti” bach bach oedd o, ond roedd y gacen siocled heb glwtyn yn hynod o flasus yn annisgwyl. Quinoa wedi’i goginio oedd y prif gynhwysyn. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: maidd

Dw i ddim yn prynu enwyn mwyach er mwyn crasu cacen ayyb. Pan fydd angen, bydda i’n defnyddio maidd iogwrt sydd yn cronni mewn carton. Mae o’n gweithio’n dda iawn. Heb y maidd, mae’r gweddill o’r iogwrt (cyflawn) yn troi’n drwchus braf fel iogwrt Groeg… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: peth newydd (i mi)

Mae Elisabetta’n eu defnyddio nhw yn aml yn lle wyau. Mae ganddyn nhw bob math o faetholion fel Omega-3, protein a ffibr. Hadau llin dw i’n sôn amdanyn nhw. Yr hyn sydd fy nenu mwy na’u maetholion ydy’r ffaith bod nhw’n medru cymryd lle wyau ac olew. Prynais fag ohonyn nhw wedi’u malu am y tro cyntaf heddiw. Bydda i’n dal i ddefnyddio wyau i wneud quiche, ond byddan nhw’n hwylus mewn cacennau a bisgedi. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: melaccio

Fe wnes i gacen afal yn ôl rysáit arall Marco Bianchi. Enwodd o hi’n Melaccio. Mae hi’n gacen lawn o afalau, cnau a rhesins heb wy na menyn. Nid fegan dw i, ond dw i wrth fy modd efo ryseitiau iach Marco. Wedi gweld y fideo rysáit sawl tro a newid gram i gwpan, dyma brofi’r gacen hon – mae’n wych! Fe osodais y popty ar 180C/350F yn lle 200C/392F ar ôl gweld cacen Marco braidd yn ddu ar y wyneb. Y tro nesaf, bydda i’n dechrau efo’r cynhwysion sych yn hytrach na’r afalau oherwydd bydd yn cymryd amser i falu’r cnau ayyb tra’r darnau o afalau’n prysur feddalu mewn siwgr.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: penblwydd arall

Cafodd fy merch hynaf ei geni ar Noswyl Nadolig (yn Japan.) Mae ei phenblwydd hi’n cael ei gysgodi’n aml gan ddathliad y Nadolig. Felly dan ni’n gwneud yn siŵr bod ni’n dathlu ei phenblwydd cyn agor anrhegion y Nadolig. Dewisais rysáit newydd i grasu cacen iddi eleni. Un a welais ar Youtube gan fam a’i merch Eidalaidd: cacen afal hynod o flasus heb fraster.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: penblwydd yn y cysgod

Penblwydd fy ngŵr oedd hi ddoe. (Cafodd y diwrnod ei gysgodi gan y briodas tipyn bach.) Gyrrodd brawd y gŵr bres iddo a’i dri nai a nith sydd gan benblwyddi ym mis Medi er mwyn iddyn nhw gael parti pitsa. Dyma ni’n cyflawni ei ewyllys yn hapus ac archebu pitsa a phrynu potel o win. Fe wnes i grasu pastai pwmpen (ffefryn y gŵr) yn lle cacen. Cawson ni amser braf neithiwr cyn i fy ail ferch fynd yn ôl i Japan. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: penblwydd arall

Cafodd fy mab ifancaf ei eni ddydd ar ôl penblwydd America, yn Oklahoma, yn y tŷ hwn, yn fy ystafell wely, rhwng y gwely a’r gist ddroriau gyda chymorth dwy fydwraig. Mae o newydd droi’n 16 oed. Mae o’n ifancaf yn y teulu ond y talaf (6″2 neu 189 cm.) Dathlon ni ei benblwydd heddiw efo cacen a wnes i (roedd hi’n flasus iawn er fy mod i’n dweud fy hun) dilynwyd gan dwrnamaint Speed. Y fo a enillodd wrth dderbyn gwobr ariannol ($5.) Dan ni’n mynd i archebu pizza gan Pizza Hut i swper heno. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dyma hi!

Lleuad arbennig o lachar oedd hi! Doedd angen goleuadau’r strydoedd neithiwr. A dw i’n credu’n siŵr ei bod hi’n fwy nag arfer er bod y gŵr bob tro’n mynnu mai ond rhith optegol ydy hyn! Wedi clywed fy adroddiad, aeth y teulu i gyd allan i’w gweld hi. Daethon nhw adref yn llawn cyffro. Tynnodd fy merch lun hyfryd efo’i chamera newydd. Cewch chi weld yn glir y gwningen wrthi’n gwneud cacen reis! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod mawr wedi gorffen

Cawson ni ddiwrnod braf ddoe. Wedi cinio mewn tŷ bwyta Mecsicanaidd, aethon ni i’r ysgol optometreg i dynnu lluniau. Roedd cysgod perffaith dan goeden fawr o flaen yr adeilad. Fy merch hynaf a drefnodd popeth fel arfer. Yna, aethon ni adref a bwyta’r cacennau penblwydd dw i wedi eu paratoi’r diwrnod cynt. Agorodd y tri eu hanrhegion. Aeth fy mab hynaf a’i gariad yn ôl i Texas neithiwr. Roeddwn i wedi blino’n lân ond yn fodlon. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwrnod mawr

Diwrnod mawr i’r teulu ydy hi heddiw, sef diwrnod i ddathlu tri phenblwydd. Daeth fy merch hynaf a’i gŵr o Norman; daeth fy mab hynaf a’i gariad o Texas. Mae’r tŷ yn llawn dop. Roeddwn i wrthi’n paratoi tair cacen neithiwr tra bod fy ail ferch yn rhoi “perm” i’w chwaer hŷn yn y gegin. Mae pawb yn cysgu’n hwyr y bore ‘ma ond dylen ni dynnu llun ar gyfer ein llythyr Nadolig cyn mynd i dŷ bwyta. Wedyn byddwn ni’n bwyta’r cacennau, agor yr anrhegion cyn i fy ail ferch fynd i’r gwaith am dri o’r gloch yn y prynhawn! Bydd fy mab hynaf a’i gariad yn mynd yn ôl i Texas heno tra bydd fy merch hynaf a’i gŵr yn aros nes dydd Llun.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hanner y gacen

Roedd y gacen yn anhygoel o flasus – llaith a llawn o flas siocled – y gacen siocled orau fwytes erioed! Ar y llaw arall, mae hi dipyn yn rhy fawr i mi, a dyma brofi hanner cacen a llwyddo. Roedd angen tipyn mwy na hanner amser penodedig ar y rysáit i’w choginio. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tri phenblwydd

Mae wythnos benblwydd wedi cyrraedd. Mae gan dri o fy mhlant eu penblwyddi ar y 6ed, 7fed ag 8fed mis Medi, ond fe wnaethon ni eu dathlu nhw heddiw wrth i fy mab hynaf ddod adref dros benwythnos Labor Day.  Eleni crasais cup cakes yn lle cacennau mawr yn ôl awgrym fy merched. Agoron nhw ran o’u hanrhegion yn barod ac maen nhw’n chwarae efo’i gilydd rŵan. Dan ni’n mynd i dŷ bwyta nes ymlaen, bwyd Tsieineaidd efallai.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tri phenblwydd

Roedden ni’n arfer cael tri dathliad penblwydd mewn wythnos mwy neu lai ym mis Medi. Roedd hynny’n golygu mod i’n gorfod paratoi tair cacen penblwydd a gwahodd eu ffrindiau ac yn y blaen. Roedd yn wythnos flinedig iawn i mi. Ond gan fod pawb adref… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cymru 2011 – antur waunfawr

Antur Waunfawr oedd mudiad arall roeddwn i’n gwirfoddoli gyda nhw am wythnos. Roedd yna weithgareddau i blant efo anghenion arbennig – gweithdai crefftau, addurno cacennau, ymweld y ganolfan ailgylchu ac yn y blaen. Roeddwn i’n teimlo’n swil ar y dechr… Parhau i ddarllen