Archives: G.B.E.

Llyfr Lloffion: Rhyw lun o gofnod

‘Dwi newydd llwytho fy lluniau o’r gwyliau yn Llydaw a Chernyw i fy nghyfrif Flickr. Ewch i gael sbec arnyn nhw!Heblaw am hynny, sna’m lot ‘di digwydd fan hyn. Mae’r gwaith yn y cyngor yn symud yn ei flaen yn iawn, er ‘dwi’n gobeithio i’r nefoedd y daw… Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Byd y Brython

Helo ddarllenwyr y blog hwn,Mae hi wedi bod yn dair wythnos eitha’ prysur i mi yn ddiweddar, ar dramp drwy wledydd Frythonaidd (h.y. p-celtaidd) y byd Celtaidd.LLYDAWI ddechrau, es i efo fy nheulu ar wyliau i Lydaw (eto!) yna i Gernyw (am y tro cyntaf … Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Diwedd prifysgol : dechrau bywyd go iawn!

Mae’r arholiadau wedi darfod, y cwrs wedi darfod, cyfnod o 5 mlynedd o goleg wedi darfod. Rargian, aeth petha’n gyflym do!’Dwi nôl yn Seion am y gwyliau, yn dilyn pythefnos olaf o weithgareddau digon amrywiol yng Nghaerdydd. Gafon ni barti "housecooling" (yn hytrach na housewarming) rhwng rhif 31 a 33 ar y 9fed o’r mis, trefnwyd barbeciw a ‘steddfod dafarn gan y Gym Gym yn y Mochyn Du ar nos Iau Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: I’r gwir hoff Bae…

Henffych, gyd-syrffwyr y we fyd eang.Newydd ddarfod y darlithoedd a’r gwersi yn y coleg. Cefais fy nhiwtorial olaf -mewn Eiddo Masnachol – ar b’nawn Gwener yr 2il o Fehefin, union 9 mis a diwrnod ar ôl dechrau’r cwrs nôl yn nechrau mis Medi. Mae’r am… Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Calan Mai, dim mwy dim llai

Wedi bod yn treulio’r gwyl banc heddiw yn adolygu’r gwaith Private Client (yn fanylach, pa fath o ymddiriedolaeth sydd orau o ran trethiant) a rhoi’r sglein ola’ i gyfansoddiad drafft UMCC – Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, yn barod i’r cyfarfod cyffre… Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Fy mhenwythnos calan Mai

Mae’n benwythnos gwyl y banc Mai, amser gwych i ymlacio ryw fymryn!Jakokoyak ar yr allweddelli yn y TwcanNos Wener, es i a chriw o’r coleg draw i’r Twcan newydd ar Ffordd Casnewydd (clwb Journeys gynt) i weld fy nghefnder, Rhys "Jakokoyak" Edwards yn perfformio. Mae’r Twcan yma ddipyn yn wahanol i’r ogof gwyrdd fflashi a fu uwch ben Heol Eglwys Fair ers talwm, gyda llawer llai o ofod sefyll ac Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Dwd, Ceren a’r Adventurous Quay

Wrth sgwrsio yn y lolfa yn y ty heno, roeddan ni’n son am ein cynlluniau ni ar gyfer y flwyddyn nesaf, h.y. beth fydd pawb yn gwneud a lle fyddan ni’n byw ar ôl darfod yn y coleg. O ran tai, soniodd Lowri "y Dwd" Davies bod Ceren a hithau yn bwriadu byw y cliché Caerdydd-aidd i’r eithaf, gan eu bod am rannu fflat swanc draw yn y bae ar ôl yr haf. Cyfeiriad beiddgar eu cartref newydd arfaethedig Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Mawrth ac Ebrill 2006: Crynodeb

Peidiwch a phoeni, dydw i ddim wedi anghofio am fodolaeth y blog hwn. ‘Dwi ‘di bod yn eitha prysur o ran gwaith coleg a gwaith allgyrsiol yn ystod y tymor diwethaf, ond rwan mod i ar wyliau am wythnos mae gen i gyfle i wneud cofnod arall o’r diwedd! Dy… Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Taith Gerdded Cymru X

Y penwythnos hwn, penderfynais ddianc o gynnwrf Thesiger Street a’r brifddinas gan ffoi "tua’r gorllewin", chwedl* Tecwyn Ifan!Roedd yna daith gerdded wedi ei threfnu gan grwp Cymru X yn y De Orllewin drwy ddydd Sadwrn, yn cychwyn o gastell Cydweli ben bore a gorffen yn croesi’r afon Llwchwr i mewn i sir Abertawe ddiwedd y prynhawn. Ddaru ni ddilyn y llwybr arfordirol, gan basio llefydd mor Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Cam yn nes at bapur dyddiol Cymraeg

Yn dilyn cyfnod hir a llafurus o godi ymwybyddiaeth, cefnogaeth a chyfalaf, heddiw mi ddaru’r prosiect at sefydlu papur dyddiol Cymraeg gymryd cam mawr ymlaen.Mae Dyddiol Cyf., y cwmni sydd tu ôl y cynllyn i sefydlu Y Byd – y papur dyddiol cyntaf erio… Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Wythnos oer o Ionawr

Mae’n wythnos oer o Ionawr yng Nghaerdydd, a ‘dwi newydd ychwanegu rywfaint o luniau at fy nghyfrif Fflickr o ddau digwyddiad es i iddyn nhw yn ddiweddar: cyfarfod o’r Gymdeithas a gig yn y Barfly!Nos Fawrth, es i a giang o genod y ty lawr i’r Bae i Ga… Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: C’est quoi, le << Llyfr Lloffion >> ?

Mi ges i neges breifat drwy Maes E heddiw gan rywun a oedd wedi dod ar draws y blog. Roedd hi eisiau gwybod ystyr y teitl, y "Llyfr Lloffion". Y gair Cymraeg am "scrapbook" yw llyfr lloffion, rhag ofn oeddach chi ddim yn gwybod.O leiaf mae’r gohebiaeth yma’n dangos bod ‘na rywrai allan yn y rhithfyd mawr yna yn pori’r safle ;-)! Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Cartref, coleg, cor a chwis

‘Dwi nôl yn y ddinas rwan ers bron i wythnos a hanner, ac yn setlo lawr yn reit sydyn yn y ty newydd yng Nghathays. Dwi’n rhannu efo criw o’r drydedd flwyddyn, sef chwech hogan ac un hogyn (sonnir cryn dipyn amdanyn nhw ar flog yr anarchydd hwnnw, yr … Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: 2/1/06: Rali dros Ddeddf Iaith – Caerdydd

Dyma gair bach i hysbysebu bod Cymdeithas yr Iaith yn cynnal rali i alw am ddeddf iaith newydd Ddydd Llun, 2il o Ionawr 2006 yng Nghaerdydd. Ceir rhagor o wybodaeth ar y daflen uchod. Fyddai’n mynd i lawr o’r gogledd am y ddinas y diwrnod hwnnw, felly … Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Dro Dolig 2005

Bues i ar daith gerdded o gwmpas fy nghynefin ar y 27ain (ddoe), sef ardal Llanddeiniolen. Meddyliais y byddai’n gyfle da i losgi rywfaint o’r twrci i ffwrdd tra’n mwynhau golygfeydd Arfon ar ddiwrnod braf (ac oer) ddiwedd Rhagfyr.Dechreuom o faes parc… Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Hydref 2005 – golwg yn ôl

Ar ôl misoedd mewn trwmgwsg, mae’r llyfr lloffion wedi aileffro!Fel y byddwch chi wedi gweld o’m cofnodion blaenorol, ‘dwi di bod yn treulio’r tymor diwethaf yn ôl yng Nghaerdydd yn gwneud cwrs LPC – hwn yw’r cwrs sydd angen ei wneud rhwng gradd gyfraith a bwrw "erthyglau". Yn wir, mae o wedi bod yn dymor brysur iawn imi o ran gwaith: cychwyn darlithoedd am naw bob bore, hyd at 5 awr y dydd o Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Yn ôl yn y ddinas

Nôl yng Nghaerdydd am flwyddyn arall. ‘Rwyf newydd gychwyn ar fy nghwrs ymarfer cyfreithiol (LPC) yn yr Ysgol Gyfraith yn ystod y tair wythnos diwethaf. Fel y gallwch ddychgmygu o’r prinder cofnodion ar y blog hwn yn ddiweddar, mae’n ddipyn mwy o wait… Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Rali Deddf Iaith, Caerdydd 1/10/05

Mae Cymdeithas yr Iaith yn trefnu rali ddydd Sadwrn, Hydref y 1af am 2.00yp tu allan i swyddfa Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd.Diben y brotest yw cefnogi’r alwad am Ddeddf Iaith newydd, a chondemnio agwedd y llywodraeth bresennol at deddfwriaeth hawliau iaith, pwnc a ddisgrifwyd gan y Prif Weinidog yn ddiweddar yn "boring, boring, boring". Twt lol, mae Rhodres yn gwybod yn iawn mai ei Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Eisteddfod Eryri a’r Cyffuniau 2005 (rhan 2)

Ysgrifennais fy nghofnod cyntaf am Eisteddfod Eryri ar y noson cyn y Dydd Sadwrn cyntaf, rwan mae’n nos Sul y 7fed a dychwelaf gan gyfrannu’r ail gofnod (a’r un olaf) o’r brifwyl am eleni. Rhaid imi ddweud ‘mod i wedi mwynhau Eryri 2005 yn arw. Roedd y… Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Eisteddfod Eryri a’r Cyffuniau 2005

Gyda’r Sesiwn Fawr ‘di hen fynd a mis Gorffennaf yn prysur dirwyn i ben, dyma’r ‘Steddfod ar ein pennau cyn inni droi! Efallai mai ‘fory mae’r brifwyl yn cychwyn yn swyddogol, ond ‘rydw i eisioes wedi bod yn treulio darn go helaeth o’r wythnos hon yn g… Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Sesiwn Fawr 2005

Es i i’r Sesiwn Fawr yn Nolgellau y penwythnos hwn. Mae’r Sesiwn yn wastad yn gyfle gwych i wrando ar gerddoriaeth fyw o safon yn ogystal â chwrdd â ffrindiau o’r coleg neu oddi cartref (neu o lefydd eraill), a ‘doedd eleni ddim yn eithriad o gwbl. ‘… Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Diwrnod graddio

Bues i lawr yng Nghaerdydd echdoe ar gyfer fy seremoni graddio, ac am ddiwrnod poeth oedd o – dros 30 gradd celsius ganol dydd yn ôl pob son. O na bai’r tywydd fel hyn tra’r oeddwn yn astudio at fy ngradd! Ac efallai nad diwrnod chwilboeth fel ddoe oe… Parhau i ddarllen

Llyfr Lloffion: Helo, croeso a diolch am ddod draw!

Dyma’r cofnod cyntaf mewn blog a fydd, rwy’n gobeithio, yn gyfraniad arall i fwrlwm y Rhithfro, sef y rhwydwaith hwnnw o flogiau Cymraeg sydd wedi gweld cryn twf yn y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf. Roedd gena’i safle we ers talwm hefyd, ond oherwydd amry… Parhau i ddarllen