Archives: glynadda

Blog Glyn Adda: Y Cyngor a’r Dwsin

Dyma, os iawn fy nghyfrif, nawfed ysgrif yr hen G.A. ar fater y Dwsin Doeth. Pam y fath obsesiwn? Am ei fod yn fater pwysig. Addewid swyddogion y Brifwyl, Mai 2013, oedd mai Llys yr Eisteddfod fyddai â’r gair terfynol ar beth i’w wneud ag argymhellion y Dwsin. Ond dyma ddarllen ar wefan Newyddion BBC […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hwyl dwy ŵyl

Ers tro, mae’r hen G.A. wedi rhoi’r gorau i ddarllen y Daily Telegraph bob dydd. Digon yw digon. Dydd Sadwrn yn unig. Ddoe yn yr atodiad ‘Review’ dyma inni atodiad pellach, rhaglen lawn Gŵyl y Gelli sydd i’w chynnal yn ystod wythnos olaf Mai, ac yn cael ei noddi gan yr hen Torygraph fel ers […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Tipyn o glec

Mae bron i ddwy flynedd er pan gyhoeddodd Carwyn Jones y byddai “mwy na chroeso” i longau tanfor Trident angori yng Nghymru. Ymosodwyd arno’n bur galed gan Blaid Cymru ar y pryd, un o’r ychydig, ychydig bethau positif y mae’r blaid honno wedi eu gwneud yn ystod y tymor hwn o’r Cynulliad. Wel … heblaw […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y cyfan am bres mwnci

Stori ddydd Gwener am griw o ladron (heb eu dal eto) yn cloddio twnel i ddwyn arian o beiriant pres yn Tesco, Salford.  Twnel da iawn, gwaith misoedd, barna’r heddlu.  Ac yn y diwedd lladrata … tua £90,000. Dim ond hynny?  Pres mwnci i ladron yr oes hon.  Oedd hi’n werth y drafferth?  Crafu ’mhen […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Terfyn llwyddiannus

Ddydd Mawrth yr wythnos hon bu’r hen G.A. mewn lle go ddiarth iddo, Llys y Goron,  Caernarfon. Do, mi eisteddais trwy’r dydd fel aelod o’r cyhoedd yn gwrando ar achos arwyddocaol dros ben. Allwn i ddim bod yno fore Mercher i glywed y diweddglo llwyddiannus, hanesyddol, ond cefais y newydd da yn fuan wedyn. Newydd […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Rhybudd dau gynghorydd

“Pryderon fod Plaid am golli Arfon,” meddai pennawd GOLWG 360.  Maddeuwch i’r hen G.A., ond mi ddywedwn i y bydd o leiaf dair plaid yn colli os bydd un yn ennill. Be sy’n bod ar GOLWG a’r cyfryngau eraill yn dal i ailadrodd yr enw disynnwyr a roddodd Plaid Cymru arni ei hun mewn moment […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hen gynefin, enw newydd

Y diwrnod o’r blaen (Sadwrn, 22 Chwefror) bûm mewn lle go newydd, i mi, sef Neuadd Reichel Reichel Hall fel y nodir wrth y drws.  Yn fyfyriwr, flynyddoedd lawer yn ôl, mi fûm yn byw am dair blynedd yn Neuadd Reichel, Bangor, ac am ddwy flynedd yn ddiweddarach fel tiwtor.  Byddem yn dweud “Reichel” fel […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y ddau berygl

Yn y flwyddyn hanesyddol hon, a all fod hefyd … hwyrach … gawn ni weld … yn flwyddyn dyngedfennol, os coeliwn ni NHW, y ddau beth mwyaf peryglus yn y byd yw (a) Alex Salmond, a (b) Blackadder. Trwy ei lwydddiant yn etholiad senedd yr Alban yn 2009 fe gadarnhaodd Salmond ei hawl i deitl […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Beth am wneud casgliad bach ?

Yn y papur ddoe (Daily Telegraph, 8 Chwefror) fe adroddir mai £612 miliwn (hyd yma) yw maint yr iawndal y mae dwsinau o forwyr yr Unol Daleithiau yn ei hawlio gan reolwyr atomfa Fukushima.   Wedi’r tswnami ym Mawrth 2011 anfonwyd yr USS Ronald Reagan i gyffiniau Fukushima i helpu achub pobl a’u symud.  Bellach fe […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Brolio

Ar wefan ‘Goodreads’ cafodd yr hen bamffled bach  Trwy Ofer Esgeulustod …  bum seren ***** a’i ddisgrifio fel ‘brilliant pamphlet’.    Gellir archebu copi  o’r ail argraffiad drwy dalennewydd@yahoo.com £3.  Post am ddim i chi. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hitachi heddiw? Heit ha hanciw, Hita chi?

Mae gwledydd Ewrop yn ceisio cau pen y mwdwl ar y niwclear, ond mae Môn isio mwy. ‘Mwy o newyddion calonogol i Fôn’ medd bwletin newyddion Radio Cymru wrth gyhoeddi bwriad Hitachi i symud ymlaen.  Dyma newyddiaduraeth eithafol anghyfrifol, yn trin mater dadleuol dros ben fel pe na bai dadl yn ei gylch o gwbl. […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Sir Gwymon a Sir Conbych

Dyma geisio cofnodi ychydig feddyliau eto ynghylch Adroddiad Williams ar Lywodraeth Leol.  LLAIS: Wyt ti wedi ei ddarllen?  ATEB: Do, cofiwch, bob gair. Deuddydd go solet o rythu ar y sgrîn. Gall pawb wneud hyn drwy fynd i safle Llywodraeth Cymru. Mae’n adroddiad da, yn ddigon darllenadwy er gwaethaf ambell esiampl  o ‘arfer da’, ‘meincnodi’, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ffarwel i’r ffydd ffederal NEU Alea iacta est

David Melding, The Reformed Union: The UK as a Federation.  Llyfr digidol, i’w lawrlwytho o safle’r Sefydliad Materion Cymreig. Dyma ni mewn blwyddyn a all fod y fwyaf tyngedfennol mewn mil o flynyddoedd  i bobloedd Ynys Brydain … ac a all beidio.   Cawn weld sut yr â pethau tua’r Alban ’na … Un sy’n credu […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gan bwyll, Eisteddfodwyr

£90,000 yn ychwanegol gan y Llywodraeth i’r Eisteddfod i wireddu argymhellion y Dwsin Doeth. Da iawn yntê. Ia. Wel … Dim ond cofio’r hyn a ddywedodd swyddogion yr Eisteddfod fis Ebrill diwethaf (dyfynnwyd gan y blog hwn, archif Mai, dan y pennawd “Dyma hi’r frawddeg”) : “Mae’n bwysig nodi mai mater i’r Llys fydd penderfynu […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Fformiwla am lanast

Llanast oedd ad-drefniad llywodraeth leol 1996, ac yn argymhellion Comisiwn Williams heddiw – RHAI ohonyn nhw o leiaf  – dyma fformiwla am lanast eto. Mi soniaf yn unig am y  cwr hwn lle rwy’n byw. Yn unol â’r darogan yr wythnos ddiwethaf, mae’r adroddiad yn argymell uno Môn â’r hyn sydd heddiw yn “Wynedd”, ac […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ateb byr

Diolch yn fawr, Gaynor, am eich diddordeb.  Rwy’n meddwl fy mod i’n iawn nad oes a wnelo San Steffan (h.y. dau dŷ senedd Prydain Fawr) ddim â dyfarnu siarter nac â’i derbyn yn ôl (siarter bwrdeistref er enghraifft, neu siarter prifysgol neu sefydliad cenedlaethol megis amgueddfa).  Cyfrifoldeb y Goron yw hyn, a gweithredir y cyfrifoldeb […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Lloffion o’r byd gwleidyddol

(1)       Marwol yn wir Darogan heddiw beth fydd argymhellion Comisiwn Williams ar ffiniau llywodraeth leol, a sôn am dair sir i’r Gogledd.  (1) Y Wynedd bresennol a Môn.   (2) Y Sir Conwy bresennol a Dinbych.  (3) Fflint a Wrecsam.  Ac ystyried yn unig yr ochr hon, Uwch Conwy, dyma lanast ofnadwy. Hollol annerbyniol. Marwol yn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pedair Golwg ar Gyflafan

Am y pedair blynedd nesaf fe gawn glywed llawer o bethau gwirion, a diamau ambell beth call, ar destun y Rhyfel Byd Cyntaf.   Cyfeiriaf heddiw at sylwadau pedwar o bobl. Gwnaeth yr hen (1)  Michael Gove, Gweinidog Addysg Lloegr, dipyn o asyn ohono’i hun drwy ei ymosodiad ar bethau fel Blackadder ac Oh!  What a […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cynghorau a Ffiniau

Sôn eto am ddiwygio llywodraeth leol yng Nghymru.  Gwefan Wales Eye wedi cael achlust o argymhellion comisiwn Syr Paul Williams, a’r Western Mail wedi ailadrodd y stori bron air am air. Ymhlith yr argymhellion mae haneru nifer y cynghorau sir, o 22 i 11, a dychwelyd at ddau gyngor yn unig yn y Gogledd:   hyd […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Peidiwch â phrintio hwn !

Blwyddyn Newydd Dda i ddarllenwyr y blog ! RHYBUDD:   peidiwch â phrintio hwn neu fe lyncith eich inc du i gyd.  Tudalennau sydd yma o gofnodion Cyngor Prifysgol Cymru,  y llwyddodd Hywel Roberts i’w cael o Gofrestrfa’r Brifysgol  ar ôl misoedd o bwyso dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.    Dyna ni.  Sampl yn unig yw hyn.  […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Yr ail argraffiad

Ail argraffiad o’r pamffledyn hwn, wedi ei ddiweddaru’n sylweddol i adlewyrchu blwyddyn arall o’r saga waradwyddus. £3 gan eich llyfrwerthwr, neu gellir archebu o dalennewydd@yahoo.com (post am ddim). Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Diwrnod du

Yn amlach na pheidio bydd yr hen G.A. yn gweld yr ochr ddigri i bethau, ond nid heddiw.  Mae’n debyg fod rhai o’m darllenwyr, fel finnau, wedi derbyn y llythyr yn cyhoeddi diwedd Dyddiol Cyf. Hyd yn oed a’u nifer yn gostwng, fe ddylai’r Cymry (sylwch y term, dylanwad Pa Beth yr Aethoch Allan i’w […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Helbulon ger y Lli

Llawer o sôn am Fyd Addysg yr wythnos yma. Nos Fawrth (2 Rhagfyr) dyma raglen ‘Y Byd ar Bedwar’ yn trafod helbulon honedig y Coleg – y Brifysgol bellach – ger y Lli.  Y brif thema oedd fod yno ryw ‘ddiwylliant o ofn a bwlio’ gydag aelodau’r staff yn ofni dweud dim byd rhag cael […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Os mynni glod …

 Teyrngedau ledled y byd heddiw i Nelson Mandela.   Tybed oes yna rai yn fyw o Gôr y Jonesiaid ?   Ydyn nhw am fynd i ganu i’r cynhebrwng ? Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Achosion y Rhyfel Mawr

Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Cymro Twp

  Wel wir, dyma’r hen Gymro yn sefyll yn y gornel a chap y twpsyn am ei ben, wedi cael marciau affwysol o wael yn yr arolwg tair-blynyddol a elwir PISA (Programme of International Student Assessment).   ‘Ha ha ha!’ meddai Michael Gove, Gweinidog Addysg Lloegr, gan bwyntio at y wlad Lafuraidd dros Glawdd Offa, ond […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cwestiwn i’r Cymry

Simon Brooks a Richard Glyn Roberts, gol., Pa beth yr aethoch allan i’w achub?   Ysgrifau i gynorthwyo’r gwrthsafiad yn erbyn dadfeiliad y Gymru Gymraeg (Gwasg Carreg Gwalch, 2013), £10.00. Yr hen G.A.’n gofyn  mewn siop lyfrau, ‘Ydi Pa Beth yr Aethoch Allan i’w Achub?  wedi cyrraedd?’   Cynorthwy-ydd (gobeithio, nid perchennog y siop):  ‘O, ia. Llyfr […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Mentro dros Gymru

  Drama Newydd ar gyfer Theatr Bryn Terfel gan Glyn Adda (Cyhoeddwyd yn GORIAD, papur bro Bangor)   Cymeriadau                         Melangell Angharad Rhydderch (cynrychiolydd Menter Iaith Bangor)                         Jordan Wyn (un o’r trigolion iau)                         Aysha Wyn (ei chwaer)                         Leusa Jôs (un o’r hen drigolion)                         Tiara (ei hwyres)                         Cyrnol Monty Codswallop (RWF, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dyma Drôns i Fôn

Sylwer, nid ‘Dyma Ddrôns’ ond  ‘Dyma Drôns’.   Rydym yn sôn, nid am yr adar angau sy’n codi aden o Aberporth, ond am fath arbennig o drywsus nofio gwrth-ymbelydrol sydd wedi ei ddyfeisio gan gwmni o Japan ac sydd, yn ôl yr adroddiadau, yn gwerthu fel slecs yn y wlad honno.  Medd pennawd yn y Daily […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Chwilio am Ffasgiaid

    Atgof chwithig am Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd, 2004. Ar y pnawn Gwener yr oedd cyfarfod ym Mhabell y Cymdeithasau dan nawdd y mudiad ymreolaeth Cymru Ymlaen. Yn y gadair yr oedd Archesgob Cymru, y Parchedicaf Barry Morgan, a’r siaradwyr oedd John Griffiths (AC Dwyrain Casnewydd), Laura McAlister (Athro Gwleidyddiaeth, a chyn-ymgeisydd Plaid Cymru) a […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Wrth y Dwsin …

  Sôn am yr Eisteddfod, rhaid inni beidio ag anghofio’r hen Ddwsin Doeth. Hyd yma, crynodebau’r wasg a’r cyfryngau sy gennym o argymhellion y Dwsin.  Mae’r adroddiad cyfan yn llaw’r llywodraeth ar hyn o bryd.  Cymerwn y daw i ddwylo’r Eisteddfodwyr — sef, yn yr achos hwn, aelodau’r Llys — yn y man.  O’m rhan […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cofio 1914

  Bydd hen eiriau bach, fel ‘am’ ac ‘i’ (arddodiaid) weithiau’n peri trafferth i lunwyr penawdau Cymraeg.  Ceir pethau fel ‘Gwynt Mawr am Chwythu’ – a all fod yn iawn, wrth gwrs, ond inni bersonoli Morys y Gwynt a rhoi cymhelliad iddo. ‘Yr Eisteddfod i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf’ medd pennawd GOLWG 360, 28 Hydref.  […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Wel, Deulu bach…

Dau deulu Cymreig sydd wedi mynd yn rhan o lafar gwlad.  ‘Teulu Abram Wd’ yw’r cyntaf, a aeth yn ymadrodd am deulu mawr, canghennog, – yn enwedig pan fyddai criw ohonynt yn glanio gyda’i gilydd yn rhywle. ‘Ew, dyma deulu Abram Wd wedi cyrraedd!’  ‘Teulu Bach Nantoer’ yw’r ail, yn enwedig mewn cyfarchiadau: ‘Wel Deulu […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Yn ôl i Landdeiniolen

O wasg Dalen Newydd Cyf. yr wythnos hon daw’r wythfed o ‘Gyfrolau Cenedl’, Eira Llynedd ac Ysgrifau Eraill gan W.J. Gruffydd. Dyma’r disgrifiad ohoni: Dyma ddetholiad newydd o blith cynnyrch rhyddiaith toreithiog yr Athro W. J. Gruffydd. Yn ogystal â bod yn fardd, ysgolhaig a golygydd, yr oedd Gruffydd hefyd yn ‘feirniad diwylliant’ mewn ystyr […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Enwi Theatr

Gweld bod y pwnc hwn wedi ysgogi ymateb ar GOLWG 360.  Yn wir mae’n un o’r “pynciau llosg” heddiw, sy dipyn bach yn ddigri.  Gobeithio nad ydym yn ei osod ar yr un tir â, dyweder, cwestiwn Wylfa B, penderfyniad y llywodraeth ar drosglwyddo organau, neu wahoddiad Carwyn i Trident !  Ac yn sicr does […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: O Gwmpas Bangor

Rwyf am fod yn blwyfol iawn y tro hwn, ac am ymdroi o gwmpas Dyffryn Adda, sef Bangor a’r cyffiniau. Y stori gyntaf yw fod Cwmni Redrow newydd gael cydsyniad Pwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd i godi 245 o dai newydd ym Mhenrhosgarnedd.  Mae cryn wrthwynebiad i’w glywed yn lleol ar sail traffig, mynediad &c.  Gwrthwynebiad […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Colofnydd Newydd

Gweld bod GOLWG wedi cael colofnydd newydd, Leighton Andrews AC.  Yn ei ysgrif gyntaf mae’n trafod annibyniaeth i’r Alban.  Mae Mr. Andrews yn erbyn, ac mae’n ystyried – heb ddod at unrhyw gasgliadau pendant, hyd y gwelaf i – sut y gall helpu’r ymgyrch “na”.  Iawn, pawb â’i farn ar y pwnc mawr hwn, ond […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Diolch am Gefnogaeth!

Newydd gofio edrych ar yr ymateb, http://www.clickonwales.org, i’m hen ysgrif a gyhoeddwyd ar Galan Awst.  Rhyfeddu, a chodi fy nghalon, o weld maint y gefnogaeth. Ew, diolch, gyfeillion!  Awgrym, gobeithio, i’r cylchgrawn Welsh Agenda ymbwyllo cyn cyhoeddi rhagor o bethau hollol hurt ! Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Lan yr Aber!

Roedd yr hen Goleg ger y Lli, Prifysgol Aberystwyth bellach, yn amlwg yn Lol yr haf hwn, ac yn awr dyma’i gwneud-hi i golofnau Private Eye (21 Awst, t. 28).  Sôn am ddiswyddiadau, cwynion o “unbennaeth”, a chytundeb newydd i gydweithio â llywodraeth greulon a llwgr Azerbaijan!  (Gwaeth, clywaf chi’n gofyn, nag ymrwbio beunyddiol cynifer […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Môn yn Cracio

Troi at yr hen Private Eye eto. Ar glawr rhifyn yr wythnos hon, dan y pennawd FRACKING – THE GREAT DEBATE, dyma lun Boris Johnson a George Osborne, bob un â’i gôt felen a’i helmed, yn ymweld â rhyw safle,  –  cymerwn mai safle ffracio.  “Is it splitting the country?” gofyn Boris.  “Not yet, but […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Trowch hi rownd!

Nid Tu Chwith yw’r unig gylchgrawn sy’n cynnwys tipyn o du-chwithdod.  Dyma geisio esbonio drwy’r hen flog yr hyn yr wyf wedi ei esbonio i nifer o gyfeillion. Os darllenwch fy ysgrif (DGJ) ar yr ‘Hen Bwnc Amhoblogaidd’ yn rhifyn cyfredol  Y Faner Newydd, efallai y teimlwch fod y drafodaeth yn colli’r trywydd ac yn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Geirda gan ŵr doeth

Wrth adolygu Cyfrolau Cenedl 7, Dramâu W. J. Gruffydd, dywedodd Dr. J. Graham Jones yn Y Cymro am y gyfres yn gyffredinol: ‘Cynhwysir yn y gyfres nifer o weithiau  y mae’n hynod anodd cael gafael arnynt yn ein dyddiau ni heddiw, a mawr yw ein dyled i’r golygydd am sicrhau eu bod ar gael i […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gwasg mewn Gwasgfa

Bûm yn darllen Bob, cofiant R. Williams Parry gan Alan Llwyd; a thua’r un adeg bûm yn pori’n helaeth yng ngweithiau W.J. Gruffydd. Dyma ddau gynrychiolydd o genhedlaeth eithriadol ddawnus beirdd Cymraeg hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif. Yr oedd i’r genhedlaeth hon ei hathrylith ei hun, ond bu hefyd yn ffodus yn ei hamgylchiadau,  –  […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cymry ar Wasgar

Ddoe, dydd olaf Mehefin, fe godwyd mater pwysig gan yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd.   Galwodd ar i’r Gweinidog Addysg newydd adolygu ffioedd dysgu myfyrwyr yng Nghymru. Ar fin dweud “fel y cofir …”, mi gofiais nad yw pobl, yn gyffredinol, yn cofio. Yn ôl at ddechrau’r stori felly. Yn 2005, o dan bwysau […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Canmlwyddiant

Dramâu canmlwydd yn ôl a atgyfodir yn y gyfrol hon, a’r gyntaf ohonynt, Beddau’r Proffwydi, o bosib y gryfaf ei hargraff o’r holl ‘hen ddramâu’ Cymraeg, sef  cynnyrch y mudiad drama amatur a welodd lwyddiant mawr yn ystod pedwar degawd cyntaf yr ugeinfed ganrif.  Dramâu yn dibynnu ar elfennau confensiynol ydynt bron  heb eithriad, a […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Stori Fer: Trobwynt

Cyntedd Cofrestrfa Prifysgol Cymru, Caerdydd, 30 Ionawr 1943. Mynd a dod, a’r lle’n llenwi’n raddol. Murmur lleisiau, weithiau’n gryfach, weithiau’n is. Ar hyd un ochr mae bwrdd hir, a phentyrrau o bapurau bychain yn cael eu gosod arno o dipyn i beth. Blychau mawr duon ar y bwrdd ac ar y llawr. Cofrestrydd y Brifysgol […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dyma hi’r Frawddeg

Wythnos yn ôl, fel holl aelodau Llys yr Eisteddfod Genedlaethol, mi dderbyniais gylchlythyr gan Brif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts.  Sôn yr oedd am yr adolygiad sydd wedi ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru; yr oedd ei gywair yn ddigon parchus, yn wir yn garedig, tuag at “Y Dwsin Doeth”, ond yn nodi hefyd, yn gwbl […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Tref Adam a Gaeltacht Meri

Mae ystadegau iaith 2011 yn gyrru rhai ohonom i gythru am syniadau, braidd fel y dyn hwnnw a’r gwelltyn diarhebol.  Croeso i bob syniad newydd, ond iddo fod wedi ei wreiddio mewn realiti.  Bydd rhai o’r syniadau, yn naturiol, yn fwy creadigol a mwy sylweddol na’i gilydd.  Wrth edrych yn ôl, gofynnaf gwestiwn difrifol i […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Amlder Cynghorwyr?

Dyma’r hen Glyn Adda’n sgrifennu heddiw ar fater nad oes ganddo unrhyw brofiad ohono, nac unrhyw gysylltiad ag ef ac eithrio fel trethdalwr. Llywodraeth Leol. ‘Lle y byddo llawer o gynghorwyr, y bydd diogelwch,’ medd Llyfr y Diarhebion. Nid yw pawb i’w weld yn cytuno.   Mae tipyn o fwmian ers tro fod 22 awdurdod unedol […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Yn ôl at y Grŵp Gorffen

Cyn gorffen â’r “Grŵp Gorffen”, tair agwedd arall ar y mater hwn. 1.    Cymdeithas wirfoddol Yn y blogiad diwethaf ond un, mi ysgrifennais hyn am natur a statws yr Eisteddfod Genedlaethol:  “Cymdeithas wirfoddol ydyw, yn gweithredu dan ei chyfansoddiad ei hun. Mae’n elusen gofrestredig, a than y ddeddf yn ‘Gwmni Cyfyngedig dan Warant’: ond nid […] Parhau i ddarllen