Archives: glynadda

Blog Glyn Adda: Neb yn deilwng

Er gwell neu er gwaeth, nid yw’r hen G.A. wedi cystadlu rhyw lawer erioed.  Ond fis Mai eleni mi roddais gynnig arni, mewn ymateb i’r hysbyseb hon: Fe ddaeth yr haf, ac fe aeth. Dim sôn am ddyfarniad na beirniadaeth na’r ‘rhestr derfynol o glasuron cydnabyddedig’.  Holais Lenyddiaeth Cymru, drwy Tŷ Newydd, 10 Medi a […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dau begwn y wlad

Rydym yn ddyledus i Flogmenai (13 Tachwedd) am dynnu sylw at gyfweliad Jason Mohammad â Leanne Wood ar y cwestiwn aruthrol bwysig o ganu ‘God Save the Queen’ ai peidio ar achlysuron cyhoeddus yng Nghymru. Y cefndir, fel y cofir, oedd fod Neil McEvoy, arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Caerdydd, heb ymuno yn y gân […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hysbysebu a dim byd arall

Tynnu’ch sylw heddiw at chwe chyfrol ddiweddaraf cwmni Dalen Newydd Cyf. Rhif 11 yng nghyfres  ‘Cyfrolau Cenedl’ yw Thomas Parry : Dwy Ddrama, sef Lladd wrth yr Allor (cyfieithiad o ddrama T.S. Eliot, Murder in the Cathedral) a Llywelyn Fawr.   Dyma glasur benthyg a chlasur gwreiddiol o law meistr ar yr iaith, yr oedd yn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gweledigaeth Ieuan Gwynedd

Yn ddiweddar cefais achos i ailddarllen tipyn o waith Ieuan Gwynedd (Evan Jones, 1820-52), gweinidog, golygydd ac ymgyrchydd a gofir yn bennaf efallai am ei wrthdystiad croyw yn erbyn casgliadau’r Llyfrau Gleision. Yr oedd Ieuan yn gredwr mawr mewn addysg enwadol. Neu, yn fwy manwl, addysg gyd-enwadol.  O fath. Fel eraill o radicaliaid ei genhedlaeth […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Chwaraewyr eraill

Mater y Bala eto.  Ni ddylid gadael i’r mater hwn orffwys. Am swyddogion addysg Gwynedd ac aelodau’r cabinet, ni ddywedwn ddim heddiw.  Mae chwaraewyr eraill yn y ddrama hon, neu o leiaf yn berthnasol iddi. (1)   Plaid Cymru (neu ‘Plaid’, neu ‘Plaid Plaid Cymru’ fel y bydd yn ei galw’i hun).  A yw ailgyflwyno addysg […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Addysg enwadol — a dim dewis

Efallai y cofiwch inni gael tipyn bach o hwyl y tro diwethaf ar draul democratiaeth – neu ddiffyg hynny – o dan Gyngor Gwynedd.  Rhag ofn nad ydych yn cofio, dyma hi’r hen ysgrif eto.   Ie, y testun oedd penderfyniad rhyfedd ac ofnadwy Cabinet y Cyngor i wneud ysgol newydd arfaethedig y Bala, 3-19 oed, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Penderfyniad Gwallgo Pennau Defaid Cabinet Gwynedd

Dyna ni felly, cabinet Cyngor Gwynedd wedi cymeradwyo’r cynllun i osod ysgol newydd 3-19 oed y Bala dan reolaeth un o’r enwadau crefyddol, sef yr Eglwys Anglicanaidd. Hai ati felly blant Penllyn, i ddysgu’r Credo ac i weddïo fel dwn-i’m-be dros y Frenhines. A chan fod y Cyngor yn amlwg o’r farn fod addysg enwadol […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Carwyn, Corbyn a Phenllyn

“Buenos dias, Pamperos.  Muchas gracias am y croeso yng nghymanfa Cwm Hyfryd yndê, ac am y te ar y pampas yndê.  Cymru ydi’n gwlad ni yndê, ac Ariannin ydi’n cenedl ni. Neu fel arall yndê. Mamma mia, rydw i wedi mwynhau bod yma efo chi.  Si Seňor!  Felly adios amigos, viva Rio Tinto, hasta la […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Un peth am Corbyn …

Un peth am Corbyn, mae ganddo enw Cymraeg iawn. Peri meddwl am  ‘Corbedyn’, llysenw Morrisiaid Môn ar Mr. Corbett, cydweithiwr i Lewis Morris. Y peth arall am Corbyn, a’r peth mawr, yw ei fod wedi creu panig a hanner yn rhengoedd Llafur.  Sut?  Mae’r cyfan yn y gair ‘egwyddor’, sef y peth y mae gwleidyddion […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Nid dros byth y cuddir twyll

Dyma damaid o Private Eye yr wythnos yma.  Stori ydyw am gytundeb amheus iawn rhwng Gweinyddiaeth Amddiffyn Prydain a llywodraeth Sawdi Arabia.  Y dudalen o ddüwch sydd o ddiddordeb arbennig i ni. Yn y cyflwr hwn y cyflwynodd y Weinyddiaeth set o gofnodion yr oedd Tribiwnlys Gwybodaeth wedi gofyn amdanynt. Eich atgoffa o rywbeth, ddarllenwyr […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ysgrythur ac ysgol

Bydd y darllenwyr yn cofio, gobeithio, i’r blog hwn lefaru cyn gryfed ag y gallai yn erbyn ailgyflwyno rheolaeth enwadol ar ysgolion yr awdurdodau lleol. A yw’n dilyn felly fod yr hen G.A. yn cefnogi penderfyniad Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, i israddio Ysgrythur fel pwnc ysgol ? Ddim o gwbl. Ddim ar unrhyw gyfrif. […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Calan Awst, 1921

Heddiw fe dorrodd sgandal fawr iawn sydd yn bygwth holl ddyfodol yr Eisteddfod a siglo Cymru grefyddol i’w sail. Deallwn fod a wnelo’r digwyddiad â phryddest a anfonwyd i gystadleuaeth y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon. Ar ôl darllen un gair yn y llinell gyntaf, datganodd un o’r beirniaid ei fod wedi gorfod cymryd Aspirin […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Bywyd newydd o hyd yn yr hen chwedl

Wn i ddim pryd ddiwethaf yr edrychais ar S4C, nac ar unrhyw sianel deledu, am ddwyawr a hanner solet.  Amser go fawr yn ôl. Fe gydiodd GWYDION, sioe gerdd agoriadol Eisteddfod Maldwyn, o’r eiliadau cyntaf, am fod ynddi’r peth hwnnw sy’n anghenraid a hanfod pob cyflwyniad llwyddiannus, – cywair, ac undod cywair.  Ym Mhedwaredd Gainc […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dal i gytuno !

‘Pryderu am le’r Gymraeg o fewn y prifysgolion’ yw pennawd GOLWG, 16 Gorffennaf.  Teimlaf yn euog braidd.  Lled-awgrymir yn yr adroddiad mai un rheswm am y wasgfa ar y Gymraeg fel pwnc prifysgol yw bod amrywiaeth o bynciau eraill bellach ar gael drwy’r Gymraeg dan adain  ‘Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol’.  Fel un o’r tri academydd […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Unwaith eto : ysgol ac enwad

Mae e-ddeiseb ar y mater hwn y gallwn ei chefnogi.  Da gweld cefnogaeth gref eisoes ym Mhenllyn;  mae hefyd yn bwnc o bwys i Wynedd oll ac i Gymru gyfan. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ysgol ac enwad

Siawns na bydd y darllenwyr wedi darllen yr ohebiaeth yn rhai o’r papurau ynghylch bwriadau Cyngor Gwynedd ar gyfer ysgolion y Bala, ac yn arbennig llythyrau Dylan N.  Jones yn Y Cymro, 12 Mehefin a 3 Gorffennaf. I greu un ysgol 3-19 oed (a dyna’r bwriad) byddai’n ofynnol cau dwy ysgol gynradd.  Yn draddodiadol mae […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Tri pheth sy tu hwnt i jôc

Mae ochr ddigrif i’r rhan fwyaf o bethau yn y bywyd hwn, a’r rhan amlaf bydd yr hen GA yn tueddu i weld yr ochr honno’n gyntaf.   Ond mae rhai pethau yn y byd, a rhai pethau ym mywyd Cymru heddiw, yn gofyn am roi gwamalrwydd o’r naill du weithiau.  Soniwn heddiw am dri pheth […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Myth y Gymuned

CYFLWYNYDD :   Ac yn awr, rhaglen onest lle mae’r hanesydd  Hywel Williams yn gofyn a yw Cymru’n gymuned. Canol Llundain. Côr meibion yn canu ‘Ar Hyd y Nos’.  Traed Hywel yn mynd i fyny grisiau. HYWEL : Rw i’n mynd i brofi yn y rhaglen hon mai myth yw’r syniad fod Cymru’n gymuned glos, a […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Nid yw hon ar fap

Oddi ar inni flogio ‘Sir Gwymon a a Sir Conbych (2)’ ar 15 Mehefin digwyddodd rhai pethau, a bellach dyma inni fapiau’r Gweinidog Gwasanaeth Cyhoeddus i’w hastudio a’u hystyried. (Gweler, er enghraifft, ‘Mapiau’r Gymru Newydd, GOLWG 25 Mehefin, t. 6, neu GOLWG 360 17 Mehefin.) Soniwn yn unig am siroedd y Gogledd heddiw. Chwiliais yn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pam y bu Cymru

Wedi cofnodi wythnos yn ôl ychydig ymateb i’r gyfrol Pam na bu Cymru, dyma fi’n dal i’w throi yn fy meddwl. Beth am gymryd golwg y ffordd arall heddiw?  Ac o ran hwyl dyma hepgor yr holnod eto o’r teitl. Mae Simon Brooks yn crybwyll yn ei ragair: ‘Fe’m dysgwyd gan Tony Bianchi pam na […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Sir Gwymon a Sir Conbych (2)

Bwriedais yr ysgrif hon ar gyfer Y Faner Newydd, ond gan fod rhyw sôn am symud ar y pwnc, bydd wedi dyddio’n fuan iawn.  Dyma hi felly.  Mae’n grynodeb o nifer o eitemau blaenorol ar yr un testun, a’r teitl wedi ei ddefnyddio o’r blaen :  dyna pam y (2). *    *    * Gair heddiw […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Brad Bob Lewis ?

Simon Brooks, Pam na fu Cymru.  Methiant Cenedlaetholdeb Cymraeg.  (Gwasg Prifysgol Cymru, 2015). I.    Y  DDADL Cefais ddarllen y llyfr hwn mewn drafft a thrafod agweddau arno gyda’r awdur. Serch hynny bu’n bleser ac yn addysg ei ddarllen am yr eildro a meddwl yn galed am ei ddadl.  Tameidiol yn hytrach na chyfundrefnol yw’r ymateb […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Achan a ballu

Tipyn o gorddi mewn senedd a gwasg am fod Alex Salmond wedi dweud ‘Behave, woman’ wrth un o weinidogion y llywodraeth.  Deil Munguin’s Republic nad yw’r defnydd hwn o woman yn sarhaus yn Saesneg yr Alban, nac yn wir dros rannau helaeth o Ogledd Lloegr. Es i feddwl am y defnydd cyfarchol o rai geiriau […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ewch am y pecyn cyfan

Dan y pennawd braidd yn amwys ‘Grid Cenedlaethol yn cynddeiriogi ym Môn’ mae GOLWG 360 yn adrodd am rali a gynhaliwyd yn Llangefni i wrthwynebu codi rhes newydd o beilonau ar draws yr Ynys.  Sicrhawyd y dorf gan Rhun ab Iorwerth AC fod ‘Môn yn gwrthwynebu’r peilonau newydd yn unfrydol’, a derbyniwyd neges o gefnogaeth […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Papurau a Phleidiau

Taro i mewn i Clickonwales, heb fod yno ers tro.   Caed yno drafodaethau y dyddiau diwethaf ar (a) dyfodol y wasg brintiedig, a (b) dyfodol gwleidyddol Cymru, dan bwnc gwahanol ond cysylltiedig yn y pen draw. ‘The end game for newspapers’ yw pennawd Simon Farrington, newyddiadurwr profiadol iawn a chyn-olygydd Wales on Sunday.  Mae ei […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Her i Ymgynghorwyr Her

Hwyrach – gobeithio – y bydd rhai o’r darllenwyr yn cofio eitem 29 Ebrill, lle gwnes ambell sylw ar swydd a oedd yn cael ei hysbysebu gan ‘gorff newydd uchel ei broffil’.  Ond  ’tawn i’n marw, dyma un arall yn GOLWG, 21 Mai. Wedi dechrau drafftio rhyw bwt bach yn cyfeirio at y monitro, yr […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Doethineb Prifathro

Rhai o’r safleoedd yn berwi heddiw gan ymatebion i sylwadau prifathro Rhuthun ! Ond dowch inni gofio un peth.  Mae Rhagluniaeth yn anfon pethau fel hyn yn weddol reolaidd i drio gwylltio’r Cymry a’u cael i ddeffro ac ymysgwyd a gwneud rhywbeth ohoni.  Anfonodd inni y Llyfrau Gleision, yr Ysgol Fomio, Tryweryn, Brewer-Spinks, George Thomas, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Help bach i dwristiaeth

Poeni’n arw fod enwau lleoedd Cymraeg yn rhwystr i’r diwydiant ymwelwyr.  Felly, ar frys cyn i’r tymor agor, dyma awgrymu ychydig enwau yn eu lle.  Rhai ohonynt yn fachog dros ben, fel y gwelwch.  Gobeithio y byddant o help mawr i economi Cymru. Fleximouth Saltypuddle Mad Dog Harbour Soup Port Port Egg Went Abba Darren […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pynciau ac ‘Astudiaethau’

Dan y pennawd ‘Taking ourselves seriously’ ar wefan Click on Wales, 29 Ebrill, mae Jasmine Donahaye yn trafod dau fater a wêl hi yn gysylltiedig: (a) argyfwng cyhoeddi academaidd yng Nghymru, a (b) diffyg astudio ar fywyd Cymru fel undod. Prif achos (a) yw fod Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) wedi torri £132,000 oddi […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Petawn i … (2)

PETAWN I’N BYW YN SIR FÔN Ar adeg etholiad fel hyn – ar unrhyw adeg a dweud y gwir – mae tair gwedd i bob plaid wleidyddol: (a) yr hyn a ddisgwylir gan ei chefnogwyr, (b) yr hyn sydd yn ei llenyddiaeth, (c) yr hyn a wna. Yn achos y pleidiau adain-dde (y Ceidwadwyr ac […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Petawn i … (1)

PETAWN I YN LLE’R SNP Yn oriau mân bore Gwener byddwn yn gwybod.  Ond ar hyn o bryd rydym yn dal i ragdybio senedd grog gyda chyfle i genedlaetholwyr yr Alban a Chymru ddylanwadu.  Os daw hi i hynny bydd yn glod aruthrol i’r ddwy arweinyddes, Nicola a Leanne, ac nid er mwyn drysu’r hwyl […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Yr ifanc a’r etholiad

Dro neu ddau yn y gorffennol mae’r blog hwn wedi amau doethineb gostwng oedran pleidleisio.  Ar y dechrau roeddwn yn amheus ynghylch penderfyniad llywodraeth yr Alban i roi llais i’r 16 oed yn y refferendwm y llynedd.  Llyncais fy ngeiriau pan welwyd y patrwm pleidleisio.   Yr oedd greddf Alex yn iawn yn yr achos yna. […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gwagedd o wagedd

Digwydd agor rhifyn mis oed o GOLWG a tharo llygad eto ar yr hysbyseb hon: Gan y rhagwelir y bydd y ‘corff newydd uchel ei broffil’ yn weithredol erbyn mis Medi, y tebyg yw fod y saith swydd un ai wedi eu llenwi erbyn hyn neu yn y broses o gael eu llenwi. Ond beth […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Canmlwyddiant Cythraul Ceredigion

Newydd fod yn gwylio rhaglen S4C ar ganmlwyddiant cyfrol sgandalaidd Caradoc Evans, My People.  Ar ddiwrnod braf ym Mai 1956 aeth fy mam i Gymanfa’r Annibynwyr ym Mhwllheli, a daeth â phresant imi o’r dref, y gyfrol newydd sbon o’r wasg, Welsh Short Stories (golygwyd gan Gwyn Jones).  O’r dydd hwnnw allan bu gennyf ryw […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Tro bach i’r banc

Wedi bod am dro bach i’r banc p’nawn ’ma, yn diddymu fy ngorchymyn banc i’r Sefydliad Materion Cymreig.  Cyfraniadau diweddar Phil Parry ac Elizabeth Haywood a drodd y fantol.  Mae croesawu myfyrwyr tramor (testun y naill) a dysgu ieithoedd (testun yn llall) yn bethau cwbl gymeradwy, ond – unwaith eto – dyma wneud y ddau […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pan Flodeua’r Rhosyn Gwyn

Dywedwch, bwriwch fod ymchwilwyr yn llwyddo i ddod ar draws gweddillion gwirioneddol, DNA-ardystiedig, i un o dywysogion Cymru.  Er enghraifft, Owain Glyndŵr.  Nid yw’n debyg o ddigwydd, ond dywedwch.  Mae’n debyg y byddai rhyw drefniant gan rywrai i gladdu’r gweddillion yn weddus mewn man cymeradwy.  Fe gynhelid rhywbeth ar ddiwrnod arbennig. Faint fyddai yno?  Ar […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pwynt am Panto a Pontio

Mae’r stori hon yn wythnos oed a dylwn fod wedi ei sgrifennu ynghynt. Wythnos yn ôl, ar ddwy noson, bu Cymdeithas Ddrama Gymraeg Prifysgol Bangor yn cyflwyno Panto, drama olaf Gwenlyn Parry. Drama’n cynnwys drama yw drama enwoca’r byd, Hamlet, ac mae elfennau bychain o ‘ddrama mewn drama’ yn A Midsummer Night’s Dream a Love’s […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Bond yn y Bae

Coridor yn Senedd Cymru, Caerdydd. Mae’r camera’n dilyn dyn  talgryf a’i wallt yn gwynnu, yntau’n llusgo sach trwm ar ei ôl, ac arno’r geiriau ARIAN TRETHDALWYR CYMRU.  Daw at ddrws ac arno’r arwydd AURIC KARWINN, PRIF WEINIDOG.   Mae’n mynd i mewn heb guro, oherwydd ei swyddfa ef yw hon, gan ddal i lusgo’r sach ar […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cofio Fukushima

Awdur gwadd heddiw : GWAWR JONES Bedair blynedd i heddiw oedd hi, Mawrth 11eg, 2011, ychydig ar ôl chwarter i dri y prynhawn, pan ddechreuodd siandelïr siglo’n wyllt yn swyddfa Prif Weinidog Siapan.  Dyna’r arwydd cyntaf i Naoto Kan, y Prif Weinidog, fod daeargryn wedi digwydd, daeargryn a gynhyrchodd tswnami a deithiodd dros y Môr […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Llond twb o swigod

I law wele Dyfodol Llwyddiannus, sef Adolygiad Annibynnol o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru, wedi ei baratoi gan yr Athro Graham Donaldson a thîm o ymchwilwyr ar gais y llywodraeth. Ydyn, maen’ nhw i gyd yma:   seilweithiau, gwerthusiadau, pwysoliadau,  cynaliadwyedd, capasiti, sybsidiaredd,  strwythur, mesuriadau perfformiad, mewnbwn,  cymwyseddau, addysgeg, empathi, sgiliau allweddol, sgiliau bywyd, continwwm […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Undod y Deyrnas (1)

Rhyw loffion bach gwleidyddol heddiw. I ddechrau, dyma ddyfynnu GOLWG 360, a pheidiwch â chwyno wrthyf i, ddarllenwyr, am na synnwyr na gramadeg:   ‘Fe fydd yr Undeb Brydeinig ar chwâl o fewn y deng mlynedd nesaf os nad yw’r gwahanol genedlaethau yn cael pwerau cyfartal, yn ôl Aelod Seneddol dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Jonathan […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Undod y Deyrnas (2)

Un arall sy’n poeni am undod y Deyrnas yw’r cyn-Weinidog Addysg, y cyn-Ysgrifennydd Cartref a chyn-Gadeirydd y Blaid Geidwadol, yr Arglwydd Kenneth Baker.   Ddeuddydd yn ôl cynigiodd ei ateb, sef clymblaid yn San Steffan rhwng Llafur a Thori.  Byddai hynny, meddai’r adroddiadau, ‘yn osgoi’r hunllef o Lywodraeth Lafur leiafrifol a fyddai’n dibynnu ar gefnogaeth yr […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Undod y Deyrnas (2)

Un arall sy’n poeni am undod y Deyrnas yw’r cyn-Weinidog Addysg, y cyn-Ysgrifennydd Cartref a chyn-Gadeirydd y Blaid Geidwadol, yr Arglwydd Kenneth Baker.   Ddeuddydd yn ôl cynigiodd ei ateb, sef clymblaid yn San Steffan rhwng Llafur a Thori.  Byddai hynny, meddai’r adroddiadau, ‘yn osgoi’r hunllef o Lywodraeth Lafur leiafrifol a fyddai’n dibynnu ar gefnogaeth yr […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Trydar ynghylch Trident

Yn ystod adroddiad y BBC ar gynhadledd Plaid Cymru ddoe pwysodd Bethan Rhys Roberts yn bur daer ar Leanne Wood â’r cwestiwn, a fydd peidio ag adnewyddu Trident yn amod ddiwyro cyn cefnogi unrhyw blaid arall yn San Steffan.  Petrusodd Leanne ddwy waith, ac yna ateb dipyn bach yn amwys.  Cefais foment o hunllef, – […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Trydar ynghylch Trident

Yn ystod adroddiad y BBC ar gynhadledd Plaid Cymru ddoe pwysodd Bethan Rhys Roberts yn bur daer ar Leanne Wood â’r cwestiwn, a fydd peidio ag adnewyddu Trident yn amod ddiwyro cyn cefnogi unrhyw blaid arall yn San Steffan.  Petrusodd Leanne ddwy waith, ac yna ateb dipyn bach yn amwys.  Cefais foment o hunllef, – […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dyma’r ateb !

Sut i droi meddyliau deng mil a mwy o Saeson Prifysgol Bangor cyn y mis Mai yma?   Dyma fi wedi’i gweld hi, bobol   – gyda help telediad gwleidyddol diweddar, cydnabyddaf yn syth!   Y cynllwyn cyfrwys a dieflig yw i bob un o Gymry’r  Coleg (maddeuwch yr hen arferiad o alw’r hen Goleg yn Goleg) gael […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dyma’r ateb !

Sut i droi meddyliau deng mil a mwy o Saeson Prifysgol Bangor cyn y mis Mai yma?   Dyma fi wedi’i gweld hi, bobol   – gyda help telediad gwleidyddol diweddar, cydnabyddaf yn syth!   Y cynllwyn cyfrwys a dieflig yw i bob un o Gymry’r  Coleg (maddeuwch yr hen arferiad o alw’r hen Goleg yn Goleg) gael […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cydradd â phwy ?

‘Cydraddoldeb’ yw thema datganiad diweddar ar ran Plaid Cymru, fel yr adroddir ar wefan Daily Wales.  Amlinellu yr hyn a ddylai fod mewn mesur ymreolaeth newydd y mae Leanne Wood, ac un o’r awgrymiadau yw y dylai’r ‘Cydbwyllgor Gweinidogol’, sy’n cyfarfod weithiau, droi’n gorff parhaol, ‘Cyngor Gweinidogion y Deyrnas Gyfunol’.   Gwnâi hynny Gymru’n bartner cyfartal, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pam siarad lol fel hyn ?

Blog Menai a dynnodd fy sylw at daflen newydd gan Blaid Cymru.  Mae ei phrif bennawd yn darllen: Pam ddylai Cymru dderbyn Datganoli Eilradd ‘Oho!’ meddwn i. ‘Mae’r Blaid am weld datganoli eilradd, ydi?’ Ac es ymlaen i ddarllen, gan ddisgwyl gweld y rhesymau dros dderbyn datganoli eilradd.  Ond mae’r ddadl i’r gwrthwyneb wrth gwrs. […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gair wrth Bwyllgor Diamond

Yn ben-set, cefais broc i ddweud rhywbeth wrth Bwyllgor Syr Ian Diamond, a fydd yn adrodd ar gyllido prifysgolion yng Nghymru.  Sgrifennais bwt fel hyn: Mae’n bleser gennyf gyflwyno’r ychydig sylwadau hyn ar dri maes a all ddod o fewn ymchwiliad y Pwyllgor: 1.     Y mudo ’mennydd blynyddol o ysgolion Cymru.  Rwyf wedi tanlinellu difrifwch […] Parhau i ddarllen