Archives: glynadda

Blog Glyn Adda: Canmlwyddiant Cythraul Ceredigion

Newydd fod yn gwylio rhaglen S4C ar ganmlwyddiant cyfrol sgandalaidd Caradoc Evans, My People.  Ar ddiwrnod braf ym Mai 1956 aeth fy mam i Gymanfa’r Annibynwyr ym Mhwllheli, a daeth â phresant imi o’r dref, y gyfrol newydd sbon o’r wasg, Welsh Short Stories (golygwyd gan Gwyn Jones).  O’r dydd hwnnw allan bu gennyf ryw […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Tro bach i’r banc

Wedi bod am dro bach i’r banc p’nawn ’ma, yn diddymu fy ngorchymyn banc i’r Sefydliad Materion Cymreig.  Cyfraniadau diweddar Phil Parry ac Elizabeth Haywood a drodd y fantol.  Mae croesawu myfyrwyr tramor (testun y naill) a dysgu ieithoedd (testun yn llall) yn bethau cwbl gymeradwy, ond – unwaith eto – dyma wneud y ddau […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pan Flodeua’r Rhosyn Gwyn

Dywedwch, bwriwch fod ymchwilwyr yn llwyddo i ddod ar draws gweddillion gwirioneddol, DNA-ardystiedig, i un o dywysogion Cymru.  Er enghraifft, Owain Glyndŵr.  Nid yw’n debyg o ddigwydd, ond dywedwch.  Mae’n debyg y byddai rhyw drefniant gan rywrai i gladdu’r gweddillion yn weddus mewn man cymeradwy.  Fe gynhelid rhywbeth ar ddiwrnod arbennig. Faint fyddai yno?  Ar […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pwynt am Panto a Pontio

Mae’r stori hon yn wythnos oed a dylwn fod wedi ei sgrifennu ynghynt. Wythnos yn ôl, ar ddwy noson, bu Cymdeithas Ddrama Gymraeg Prifysgol Bangor yn cyflwyno Panto, drama olaf Gwenlyn Parry. Drama’n cynnwys drama yw drama enwoca’r byd, Hamlet, ac mae elfennau bychain o ‘ddrama mewn drama’ yn A Midsummer Night’s Dream a Love’s […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Bond yn y Bae

Coridor yn Senedd Cymru, Caerdydd. Mae’r camera’n dilyn dyn  talgryf a’i wallt yn gwynnu, yntau’n llusgo sach trwm ar ei ôl, ac arno’r geiriau ARIAN TRETHDALWYR CYMRU.  Daw at ddrws ac arno’r arwydd AURIC KARWINN, PRIF WEINIDOG.   Mae’n mynd i mewn heb guro, oherwydd ei swyddfa ef yw hon, gan ddal i lusgo’r sach ar […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cofio Fukushima

Awdur gwadd heddiw : GWAWR JONES Bedair blynedd i heddiw oedd hi, Mawrth 11eg, 2011, ychydig ar ôl chwarter i dri y prynhawn, pan ddechreuodd siandelïr siglo’n wyllt yn swyddfa Prif Weinidog Siapan.  Dyna’r arwydd cyntaf i Naoto Kan, y Prif Weinidog, fod daeargryn wedi digwydd, daeargryn a gynhyrchodd tswnami a deithiodd dros y Môr […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Llond twb o swigod

I law wele Dyfodol Llwyddiannus, sef Adolygiad Annibynnol o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru, wedi ei baratoi gan yr Athro Graham Donaldson a thîm o ymchwilwyr ar gais y llywodraeth. Ydyn, maen’ nhw i gyd yma:   seilweithiau, gwerthusiadau, pwysoliadau,  cynaliadwyedd, capasiti, sybsidiaredd,  strwythur, mesuriadau perfformiad, mewnbwn,  cymwyseddau, addysgeg, empathi, sgiliau allweddol, sgiliau bywyd, continwwm […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Undod y Deyrnas (1)

Rhyw loffion bach gwleidyddol heddiw. I ddechrau, dyma ddyfynnu GOLWG 360, a pheidiwch â chwyno wrthyf i, ddarllenwyr, am na synnwyr na gramadeg:   ‘Fe fydd yr Undeb Brydeinig ar chwâl o fewn y deng mlynedd nesaf os nad yw’r gwahanol genedlaethau yn cael pwerau cyfartal, yn ôl Aelod Seneddol dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Jonathan […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Undod y Deyrnas (2)

Un arall sy’n poeni am undod y Deyrnas yw’r cyn-Weinidog Addysg, y cyn-Ysgrifennydd Cartref a chyn-Gadeirydd y Blaid Geidwadol, yr Arglwydd Kenneth Baker.   Ddeuddydd yn ôl cynigiodd ei ateb, sef clymblaid yn San Steffan rhwng Llafur a Thori.  Byddai hynny, meddai’r adroddiadau, ‘yn osgoi’r hunllef o Lywodraeth Lafur leiafrifol a fyddai’n dibynnu ar gefnogaeth yr […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Undod y Deyrnas (2)

Un arall sy’n poeni am undod y Deyrnas yw’r cyn-Weinidog Addysg, y cyn-Ysgrifennydd Cartref a chyn-Gadeirydd y Blaid Geidwadol, yr Arglwydd Kenneth Baker.   Ddeuddydd yn ôl cynigiodd ei ateb, sef clymblaid yn San Steffan rhwng Llafur a Thori.  Byddai hynny, meddai’r adroddiadau, ‘yn osgoi’r hunllef o Lywodraeth Lafur leiafrifol a fyddai’n dibynnu ar gefnogaeth yr […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Trydar ynghylch Trident

Yn ystod adroddiad y BBC ar gynhadledd Plaid Cymru ddoe pwysodd Bethan Rhys Roberts yn bur daer ar Leanne Wood â’r cwestiwn, a fydd peidio ag adnewyddu Trident yn amod ddiwyro cyn cefnogi unrhyw blaid arall yn San Steffan.  Petrusodd Leanne ddwy waith, ac yna ateb dipyn bach yn amwys.  Cefais foment o hunllef, – […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Trydar ynghylch Trident

Yn ystod adroddiad y BBC ar gynhadledd Plaid Cymru ddoe pwysodd Bethan Rhys Roberts yn bur daer ar Leanne Wood â’r cwestiwn, a fydd peidio ag adnewyddu Trident yn amod ddiwyro cyn cefnogi unrhyw blaid arall yn San Steffan.  Petrusodd Leanne ddwy waith, ac yna ateb dipyn bach yn amwys.  Cefais foment o hunllef, – […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dyma’r ateb !

Sut i droi meddyliau deng mil a mwy o Saeson Prifysgol Bangor cyn y mis Mai yma?   Dyma fi wedi’i gweld hi, bobol   – gyda help telediad gwleidyddol diweddar, cydnabyddaf yn syth!   Y cynllwyn cyfrwys a dieflig yw i bob un o Gymry’r  Coleg (maddeuwch yr hen arferiad o alw’r hen Goleg yn Goleg) gael […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dyma’r ateb !

Sut i droi meddyliau deng mil a mwy o Saeson Prifysgol Bangor cyn y mis Mai yma?   Dyma fi wedi’i gweld hi, bobol   – gyda help telediad gwleidyddol diweddar, cydnabyddaf yn syth!   Y cynllwyn cyfrwys a dieflig yw i bob un o Gymry’r  Coleg (maddeuwch yr hen arferiad o alw’r hen Goleg yn Goleg) gael […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cydradd â phwy ?

‘Cydraddoldeb’ yw thema datganiad diweddar ar ran Plaid Cymru, fel yr adroddir ar wefan Daily Wales.  Amlinellu yr hyn a ddylai fod mewn mesur ymreolaeth newydd y mae Leanne Wood, ac un o’r awgrymiadau yw y dylai’r ‘Cydbwyllgor Gweinidogol’, sy’n cyfarfod weithiau, droi’n gorff parhaol, ‘Cyngor Gweinidogion y Deyrnas Gyfunol’.   Gwnâi hynny Gymru’n bartner cyfartal, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pam siarad lol fel hyn ?

Blog Menai a dynnodd fy sylw at daflen newydd gan Blaid Cymru.  Mae ei phrif bennawd yn darllen: Pam ddylai Cymru dderbyn Datganoli Eilradd ‘Oho!’ meddwn i. ‘Mae’r Blaid am weld datganoli eilradd, ydi?’ Ac es ymlaen i ddarllen, gan ddisgwyl gweld y rhesymau dros dderbyn datganoli eilradd.  Ond mae’r ddadl i’r gwrthwyneb wrth gwrs. […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gair wrth Bwyllgor Diamond

Yn ben-set, cefais broc i ddweud rhywbeth wrth Bwyllgor Syr Ian Diamond, a fydd yn adrodd ar gyllido prifysgolion yng Nghymru.  Sgrifennais bwt fel hyn: Mae’n bleser gennyf gyflwyno’r ychydig sylwadau hyn ar dri maes a all ddod o fewn ymchwiliad y Pwyllgor: 1.     Y mudo ’mennydd blynyddol o ysgolion Cymru.  Rwyf wedi tanlinellu difrifwch […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Goleuni yn yr hwyr ?

Rwyf wedi sgrifennu llawer dros y blynyddoedd am ‘Y Gwaedu Mawr’ o ysgolion Cymru bob mis Medi. Ac ailadrodd unwaith eto yr hyn a ddylai fod yn amlwg, dyma un o’r pethau – os nad yn wir y prif un – a fydd yn sicrhau ein diwedd fel pobl cyn yr êl llawer o flynyddoedd […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Colli John Rowlands

Ar sawdl colledion eraill, trist iawn fu deall heddiw am farw John Rowlands.  Gan wybod y daw eraill i sôn yn werthfawrogol am ei waith fel athro ac awdur, mi garwn i alw i gof gyfraniad gan John nas cofir bob amser efallai, sef y cychwyniad a roddodd i hwrdd o newyddiadura Cymraeg brwd drwy’r […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Colli Meredydd Evans

Yr oedd Mered mewn oedran teg. Gwyddem ei fod yn wael iawn ers rhai dyddiau.  Serch hynny chwithdod mawr fu clywed heno am ei golli. Ysgytwad hefyd.  Hyn yn arbennig oherwydd ei gefnogaeth bersonol ddiysgog mewn sawl mater. Gwn y bydd llawer yn rhannu’r union deimlad. Cafodd fywyd llawn, lliwgar ac amrywiol. O’r Co-Op yn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Unwaith eto, beth yw’r neges?

Unwaith yn rhagor dyma’r ddau doriad o Seren, papur Saesneg myfyrwyr Bangor, a’r tro hwn rhoddais ychydig danlinellu yn y naill a’r llall. Wedi darllen y frawddeg wedi ei thanlinellu mewn GWYRDD yn y toriad cyntaf, hwyrach yr hoffech fwrw golwg ar flog Jac o’ the North, 18 Chwefror, ac yna’r ddolen oddi yno i […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Beth yw’r neges?

Dychwelwn heddiw at bwnc 9 a 29 Ionawr.  Dyma ddwy ysgrif o rifyn mis Rhagfyr 2014 o Seren, papur Saesneg myfyrwyr Bangor.  Mae’r gyntaf, ‘General Election 2015′ yn waith Rhys Taylor, Llywydd Undeb Myfyrwyr y Brifysgol (nid UMCB, ond ‘yr undeb mawr’ neu ‘yr undeb Saesneg’ fel y byddwn yn ei alw weithiau).   Adroddiad gan […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Stori Fer : ’Co ni off !

NODYN.   Bydd rhai o’r darllenwyr efallai yn cofio rhai o’r cymeriadau hyn yn y storïau ‘So Ni Gallu’ (Camu’n Ôl a Storïau Eraill),  ‘Olav Drö’ (archif Ionawr 2013, neu Tu Chwith, Cyfrol 38) a ‘Gwthio’r Ffiniau’ (archif Mehefin 2012, neu Tu Chwith, Cyfrol 39) *     *     * Ie, go drist, e-bost yr hen Lwyd Llwyd.  […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ble mae Leanne ?

Cefndir y gerdd. Mae’r hen G.A. wedi dweud yn ddigon plaen na phleidleisiodd yn ddi-ffael y blynyddoedd diweddar i’r blaid sy’n ei galw ei hun yn ‘Plaid’, ac yn sicr nid yw’n addo gwneud hynny yn y dyfodol.  Ond weithiau … Bore ddoe roeddwn yn digwydd cerdded drwy brif fynedfa Adeilad y Celfyddydau ym Mhrifysgol […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Sgwrs i îcs

ESBONIAD.   Cylch o bobl yw’r ‘Gîcs Gramadeg’ a fu’n cwrdd yng Nghanolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor i drafod agweddau ar ramadeg a geiriaduraeth. Ar gael yn awr dan olygyddiaeth Delyth Prys mae e-gyfrol o ddarlithoedd y cylch.  Gofynnwyd i mi ddweud gair ar noson lansio’r gyfrol, a dyma f’ychydig sylwadau. Annwyl gyd-Gîcs, Neu ‘Annwyl gyd-Îcs’ ddylwn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Genedl Goll

Wrth ymgolli mewn hen destunau mae’r hen G.A. wedi bod yn esgeuluso llenyddiaeth Cymru heddiw yn enbyd. Ond dyma dalu sylw pan welais nofel Saesneg am ardal fy magwraeth mewn cyfnod a gofiaf yn dda.  A Welsh Dawn gan Gareth Thomas yw honno, ac fe’i cyhoeddir gan Y Lolfa, pris £9.95. O ran plot mae’n […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Yn iach iti, Gymru

Ambell ddiwrnod pan fydd yr hen G.A. yn meddwl nad oes ganddo destun, o ganol gwleidyddiaeth wallgo Cymru heddiw fe ddaw rhyw newydd wyrth i ddeffro’i awen. ‘Cymorth i ddisgyblion disgleiriaf Cymru’ oedd pennawd GOLWG 360 fore heddiw.  Gellid aralleirio’r pennawd fel ‘Cymorth i amddifadu Cymru o’i phlant galluog’, canys dyna sydd mewn golwg. Ni […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Breuddwyd tyrcwn wrth eu hewyllys

Tebyg y bydd darllenwyr Y Cymro heddiw wedi gweld llythyr dan y pennawd ‘Lefelau newydd o wallgofrwydd’.  Sôn y mae am rai o’r cynlluniau hunllefol loerig sydd, mae’n ymddangos, yn cael eu hystyried mewn rhai cylchoedd gyda golwg ar ddyfodol ein colegau a’n prifysgolion yng Nghymru.   Gallai’r llythyrwr, ar ôl darllen yr un papur y […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Haia, bebi ?

Y diwrnod o’r blaen (20 Rhagfyr) roeddwn i’n dyfynnu dwy linell allweddol o Cysgod y Cryman.  Dyma, hyd y gallaf gofio, ymddangosiad cyntaf y gair ‘haia’ mewn llenyddiaeth Gymraeg: “Haia, baby?” meddai Terence. “Haia, kid?” meddai Sheila. Yr hyn sydd gen i heddiw yw’r modd y cofnodwyd y ddau gyfarchiad. Cymreigiwyd yr ‘haia’ y ddau […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: A all pethau fynd yn waeth ?

Blwyddyn Newydd Dda i’n darllenwyr oll !  Awdur gwadd heddiw : Gethin Jones Mae rhywun yn gofyn yn aml, a all cyflwr Cymru waethygu?  Dyma grynodeb byr o’r llanast a’r dinistr diweddar. 1.    Dyma hi eisoes yn meddu’r teitl haeddiannol, ‘rhanbarth tlotaf Ewrop’, un o ddau ranbarth yng Ngogledd Ewrop  sy’n gorfod cael rownd arall […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Colbio’r Sefydliad

Newydd orffen darllen llyfr a gefais gan Siôn Corn eleni, a dyma’i lun: A dyma ddyfyniad, wedi ei led-gyfieithu.  Paragraff cyntaf y bennod olaf: ‘Dichon y gellir, y funud hon, ystyried mai synnwyr cyffredin yw’r status quo, ond does bosib na bydd cenedlaethau’r dyfodol yn edrych yn ôl â chymysgedd o syfrdandod a dirmyg ar […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Negeseuon Brenhinol

Mi gollais sgwrs y Frenhines ddoe, ond ceir amryw grynodebau ohoni.  ‘Cymod’ oedd ei thestun, a’r thema oedd y byddai mwy o gymod yn y byd yn beth reit dda. Cymerodd enghraifft braidd yn anffodus, sef cadoediad byr ac answyddogol Ffrynt y Gorllewin ar Nadolig 1914, –  y  chwarae pêl droed, y canu carolau &c. […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Sawl Alun? Sawl nofel?

Y diwrnod o’r blaen mi gefais lyfr trwy’r post, heb ei archebu na’i ddisgwyl.  Copi ydyw o nofel newydd Alun Cob, Sais, ac fe’i cefais gan Wasg Gomer am ganiatáu dyfynnu ar y cefn bwt o eirda a roeswn i’r awdur am ei lwyddiant yn cofnodi iaith lafar.  Iaith ansafonol, iselwael yw honno yn amlach […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ymateb i Sionyn

Wyddost ti be, Sionyn, dyma’r union beth y mae hen gwmni bach Dalen Newydd Cyf. yn dechrau meddwl amdano, ac yn wir wedi how-ddechrau ei gynllunio. Llyfr bychan Saesneg sydd mewn golwg, dyfyniadau, heb fawr ddim trafodaeth ac eithrio rhagymadrodd byr.   Bydd awduron o fri yn cyfrannu: Bertrand Russell, Eric Hobsbawm, Bernard Levin, Kingsley Amis, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hen Ddarn o Bapur

Y prif reswm y bu’r hen flog yn fud ers mis a mwy yw prysurdeb ofnadwy gyda pheth arall, sef didoli pentwr anferth – ie ANFERTH – o doriadau papur newydd y bûm, am ryw reswm gwallgo, yn eu hobsesiynol gasglu oddi ar y 1950au.   Mae yma gannoedd o filoedd o doriadau ar amrywiaeth o […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: UKIP dros gydraddoldeb

Cyn iddo fynd dros gof, gair neu ddau am arolwg barn YouGov yr wythnos diwethaf ar y cwestiwn:  a ddylai Cymru gael yr un pwerau â’r Alban o dan drefn newydd ym Mhrydain? 63% o’r rhai a holwyd o blaid.  Fe ddown ni’n ôl at hyn. 85% o bobl Plaid Cymru o blaid. Cwestiwn bach […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ffenics o’r Fflamau

Cyhoeddodd Alex Salmond na bydd yn ymladd sedd Lewes, Dwyrain Sussex.  Dyna ni felly. Popeth yn iawn. Ond cofiwch, fe allai fod wedi ennill.  Fel yr oeddwn yn sôn y noson o’r blaen (6 Tachwedd), fe losgwyd Lloyd George yn ei etholaeth ei hun, yn ei dref ei hun, gan ei bobl ei hun oherwydd […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Wele goelcerth !

Felly fe gafodd pobl dda Lewes yn Sussex dipyn o hwyl neithiwr, yn llosgi delw o Alex Salmond ar ben y goelcerth.  Derbyniodd yr heddlu gŵyn, ond fe daniodd rhywun y fatsen yr un fath ac fe losgwyd un ddelw o’r ddwy a fwriadwyd, er difyrrwch i dyrfa o 45,000. Nid yn annisgwyl, mae peth […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Wedi chwe wythnos

Ddoe y dylwn fod wedi sgrifennu hwn, chwe wythnos union ar ôl y llanast dychrynllyd yn yr Alban. Ie, llanast Sgotaidd clasurol meddaf eto, cymar teilwng i drychinebau Flodden a Culloden, i antur alaethus Darien (a arweiniodd at ddiddymu senedd yr Alban yn 1707), i gyflafan gwacáu’r Ucheldiroedd ac i weithredoedd ffôl y naill un […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Rhagor am y Dreflan

Dridiau’n ôl mi roddais hysbyseb fach i’r Dreflan.  Heddiw, rhai meddyliau pellach yn ei chylch. 1.     Yn y golygiad newydd hwn gan Robert Rhys ceir rhagymadrodd, nodiadau a geirfa.  Ar briodoldeb y ddau olaf bu tipyn o ystyried a thrafod rhwng y golygydd a minnau. Anaml iawn y ceir geirfa wrth gwt unrhyw destun llenyddol […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pwy sy am fod yn Chwig ?

Stori fach bore heddiw fod rhywrai am atgyfodi’r Blaid Chwigaidd. Wn i ddim o’r manylion. Ai rhyw fath o jôc ydyw?  Ai dechrau rhyw symudiad gwirioneddol tuag at aileni’r Chwith Seisnig o ganlyniad i’r cynnwrf yn yr Alban? Fe welsom ymgais i adnewyddu Chwigiaeth o’r blaen, nid cymaint â hynny yn ôl.  Dyna oedd symudiad […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Dreflan yn ôl mewn print

I dorri ar ddistawrwydd go hir, hysbyseb fach. Y Dreflan (1881) oedd nofel wreiddiol gyntaf Daniel Owen.  Bu pob beirniad yn ei thrafod, a chyfeirio ati fel carreg filltir yng ngyrfa’i hawdur, –  ond neb yn ei gweld.  Ganol y 1890au yr argraffwyd hi ddiwethaf, ac aeth yn llyfr prin iawn. Ond dyma hi bellach […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ffitio poced

Dyma gyfres newydd o lyfrau i ffitio poced y Cymro – yn y ddwy ystyr. Ffitio HOSAN NADOLIG hefyd. Cofiwch y PECYN BARGEN ! Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Llais yr ifanc

Ie, Ysgol Profiad.  Mae rhywun yn cael rhyw achos i ailfeddwl o hyd. Mi sgrifennais ar 12 Rhagfyr 2012: “Tipyn o sôn y dyddiau hyn am estyn yr etholfraint, sef yr hawl i bleidleisio, i ddau ddosbarth o bobl yn arbennig, plant 16-18 oed a charcharorion.  “Ymateb cyntaf yr hen Glyn Adda? Hm … wn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Tro i’r Alban

Awdur gwadd heddiw: Gethin Jones Hon mae’n debyg oedd noson fwya digalon, siomedig ac isel fy mywyd. Tebyg iawn i’r profiad o golledigaeth, ond hyd yn oed yn waeth rywsut. Wedi cychwyn o stesion Bangor am un ar ddeg y bore gyda fy nghyfaill o Radio Ysbyty Gwynedd a chriw mawr o fyfyrwyr ifainc o  […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Syniad gwyllt dyn gwellt

Fe all un peth, neu beth arall, fod yn wir.  UN AI (a) mae’r chwarae ar ben. Mae’r mudiad cenedlaethol yn yr Alban wedi ei cholli-hi’n derfynol:  NEU (b) fe all godi eto.  Un sy’n ofni yn ei galon mai (b) yw’r Cyn-Ysgrifennydd Cartref, Jack Straw.  Ddoe cyhoeddodd y Times ei sylwadau, dan y pennawd  […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ddiwrnod yn ddiweddarach …

1.    Pwy sy am edrych ar gartŵn gwych, a’r tristaf erioed ? 2.    Ar ôl cysgu noson, mae rhywun yn dal i drio gwneud synnwyr o’r peth.   Hwyrach mai’r esboniad gorau, neu’r unig esboniad, yw fod hwrdd o wallgofrwydd adweithiol yn cydio mewn pobl weithiau, fel a ddigwyddodd ym Môn yn etholiad 1979. 3.    Ond […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Wedi’r llanast ofnadwy

The rose of all the world is not for me. I want for my part Only the little white rose of Scotland That smells sharp and sweet – and breaks the heart. Hugh MacDiarmid   Ie wel, dyna ni, “and a very good morning to you all,” fel y cyfarchwyd ni mor llon gan Huw Edwards […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Mynd i ysbryd y peth

Anodd curo’r hen GOLWG 360 am fynd i ysbryd y peth. “Ail ddadl deledu : cyfle olaf Salmond ?”  yw’r pennawd heno. Gallai fod yn gyfle olaf Darling hefyd. Neu gyfle olaf yr Alban. Neu gyfle olaf Lloegr. Ond rhaid gwneud y cyfan yn beth personol wrth gwrs, gyda’r ensyniad mai rhywbeth o wneuthuriad Salmond, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Boris a’r Gath

Fel ambell un o’m darllenwyr efallai, ces hysbysiad y dydd o’r blaen gan y Sefydliad Materion Cymreig am gynhadledd sydd i’w chynnal yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd, wythnos union cyn refferendwm yr Albanwyr.  Y thema, eto fyth, “Yr Undeb sy’n Newid”.  Neilltuir un sesiwn i ymhlygiadau “Devo-max” i Gymru. Rwyf am achub y blaen ar […] Parhau i ddarllen