Archives: glynadda

Blog Glyn Adda: Ble mae Leanne ?

Cefndir y gerdd. Mae’r hen G.A. wedi dweud yn ddigon plaen na phleidleisiodd yn ddi-ffael y blynyddoedd diweddar i’r blaid sy’n ei galw ei hun yn ‘Plaid’, ac yn sicr nid yw’n addo gwneud hynny yn y dyfodol.  Ond weithiau … Bore ddoe roeddwn yn digwydd cerdded drwy brif fynedfa Adeilad y Celfyddydau ym Mhrifysgol […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Sgwrs i îcs

ESBONIAD.   Cylch o bobl yw’r ‘Gîcs Gramadeg’ a fu’n cwrdd yng Nghanolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor i drafod agweddau ar ramadeg a geiriaduraeth. Ar gael yn awr dan olygyddiaeth Delyth Prys mae e-gyfrol o ddarlithoedd y cylch.  Gofynnwyd i mi ddweud gair ar noson lansio’r gyfrol, a dyma f’ychydig sylwadau. Annwyl gyd-Gîcs, Neu ‘Annwyl gyd-Îcs’ ddylwn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Genedl Goll

Wrth ymgolli mewn hen destunau mae’r hen G.A. wedi bod yn esgeuluso llenyddiaeth Cymru heddiw yn enbyd. Ond dyma dalu sylw pan welais nofel Saesneg am ardal fy magwraeth mewn cyfnod a gofiaf yn dda.  A Welsh Dawn gan Gareth Thomas yw honno, ac fe’i cyhoeddir gan Y Lolfa, pris £9.95. O ran plot mae’n […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Yn iach iti, Gymru

Ambell ddiwrnod pan fydd yr hen G.A. yn meddwl nad oes ganddo destun, o ganol gwleidyddiaeth wallgo Cymru heddiw fe ddaw rhyw newydd wyrth i ddeffro’i awen. ‘Cymorth i ddisgyblion disgleiriaf Cymru’ oedd pennawd GOLWG 360 fore heddiw.  Gellid aralleirio’r pennawd fel ‘Cymorth i amddifadu Cymru o’i phlant galluog’, canys dyna sydd mewn golwg. Ni […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Breuddwyd tyrcwn wrth eu hewyllys

Tebyg y bydd darllenwyr Y Cymro heddiw wedi gweld llythyr dan y pennawd ‘Lefelau newydd o wallgofrwydd’.  Sôn y mae am rai o’r cynlluniau hunllefol loerig sydd, mae’n ymddangos, yn cael eu hystyried mewn rhai cylchoedd gyda golwg ar ddyfodol ein colegau a’n prifysgolion yng Nghymru.   Gallai’r llythyrwr, ar ôl darllen yr un papur y […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Haia, bebi ?

Y diwrnod o’r blaen (20 Rhagfyr) roeddwn i’n dyfynnu dwy linell allweddol o Cysgod y Cryman.  Dyma, hyd y gallaf gofio, ymddangosiad cyntaf y gair ‘haia’ mewn llenyddiaeth Gymraeg: “Haia, baby?” meddai Terence. “Haia, kid?” meddai Sheila. Yr hyn sydd gen i heddiw yw’r modd y cofnodwyd y ddau gyfarchiad. Cymreigiwyd yr ‘haia’ y ddau […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: A all pethau fynd yn waeth ?

Blwyddyn Newydd Dda i’n darllenwyr oll !  Awdur gwadd heddiw : Gethin Jones Mae rhywun yn gofyn yn aml, a all cyflwr Cymru waethygu?  Dyma grynodeb byr o’r llanast a’r dinistr diweddar. 1.    Dyma hi eisoes yn meddu’r teitl haeddiannol, ‘rhanbarth tlotaf Ewrop’, un o ddau ranbarth yng Ngogledd Ewrop  sy’n gorfod cael rownd arall […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Colbio’r Sefydliad

Newydd orffen darllen llyfr a gefais gan Siôn Corn eleni, a dyma’i lun: A dyma ddyfyniad, wedi ei led-gyfieithu.  Paragraff cyntaf y bennod olaf: ‘Dichon y gellir, y funud hon, ystyried mai synnwyr cyffredin yw’r status quo, ond does bosib na bydd cenedlaethau’r dyfodol yn edrych yn ôl â chymysgedd o syfrdandod a dirmyg ar […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Negeseuon Brenhinol

Mi gollais sgwrs y Frenhines ddoe, ond ceir amryw grynodebau ohoni.  ‘Cymod’ oedd ei thestun, a’r thema oedd y byddai mwy o gymod yn y byd yn beth reit dda. Cymerodd enghraifft braidd yn anffodus, sef cadoediad byr ac answyddogol Ffrynt y Gorllewin ar Nadolig 1914, –  y  chwarae pêl droed, y canu carolau &c. […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Sawl Alun? Sawl nofel?

Y diwrnod o’r blaen mi gefais lyfr trwy’r post, heb ei archebu na’i ddisgwyl.  Copi ydyw o nofel newydd Alun Cob, Sais, ac fe’i cefais gan Wasg Gomer am ganiatáu dyfynnu ar y cefn bwt o eirda a roeswn i’r awdur am ei lwyddiant yn cofnodi iaith lafar.  Iaith ansafonol, iselwael yw honno yn amlach […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ymateb i Sionyn

Wyddost ti be, Sionyn, dyma’r union beth y mae hen gwmni bach Dalen Newydd Cyf. yn dechrau meddwl amdano, ac yn wir wedi how-ddechrau ei gynllunio. Llyfr bychan Saesneg sydd mewn golwg, dyfyniadau, heb fawr ddim trafodaeth ac eithrio rhagymadrodd byr.   Bydd awduron o fri yn cyfrannu: Bertrand Russell, Eric Hobsbawm, Bernard Levin, Kingsley Amis, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hen Ddarn o Bapur

Y prif reswm y bu’r hen flog yn fud ers mis a mwy yw prysurdeb ofnadwy gyda pheth arall, sef didoli pentwr anferth – ie ANFERTH – o doriadau papur newydd y bûm, am ryw reswm gwallgo, yn eu hobsesiynol gasglu oddi ar y 1950au.   Mae yma gannoedd o filoedd o doriadau ar amrywiaeth o […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: UKIP dros gydraddoldeb

Cyn iddo fynd dros gof, gair neu ddau am arolwg barn YouGov yr wythnos diwethaf ar y cwestiwn:  a ddylai Cymru gael yr un pwerau â’r Alban o dan drefn newydd ym Mhrydain? 63% o’r rhai a holwyd o blaid.  Fe ddown ni’n ôl at hyn. 85% o bobl Plaid Cymru o blaid. Cwestiwn bach […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ffenics o’r Fflamau

Cyhoeddodd Alex Salmond na bydd yn ymladd sedd Lewes, Dwyrain Sussex.  Dyna ni felly. Popeth yn iawn. Ond cofiwch, fe allai fod wedi ennill.  Fel yr oeddwn yn sôn y noson o’r blaen (6 Tachwedd), fe losgwyd Lloyd George yn ei etholaeth ei hun, yn ei dref ei hun, gan ei bobl ei hun oherwydd […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Wele goelcerth !

Felly fe gafodd pobl dda Lewes yn Sussex dipyn o hwyl neithiwr, yn llosgi delw o Alex Salmond ar ben y goelcerth.  Derbyniodd yr heddlu gŵyn, ond fe daniodd rhywun y fatsen yr un fath ac fe losgwyd un ddelw o’r ddwy a fwriadwyd, er difyrrwch i dyrfa o 45,000. Nid yn annisgwyl, mae peth […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Wedi chwe wythnos

Ddoe y dylwn fod wedi sgrifennu hwn, chwe wythnos union ar ôl y llanast dychrynllyd yn yr Alban. Ie, llanast Sgotaidd clasurol meddaf eto, cymar teilwng i drychinebau Flodden a Culloden, i antur alaethus Darien (a arweiniodd at ddiddymu senedd yr Alban yn 1707), i gyflafan gwacáu’r Ucheldiroedd ac i weithredoedd ffôl y naill un […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Rhagor am y Dreflan

Dridiau’n ôl mi roddais hysbyseb fach i’r Dreflan.  Heddiw, rhai meddyliau pellach yn ei chylch. 1.     Yn y golygiad newydd hwn gan Robert Rhys ceir rhagymadrodd, nodiadau a geirfa.  Ar briodoldeb y ddau olaf bu tipyn o ystyried a thrafod rhwng y golygydd a minnau. Anaml iawn y ceir geirfa wrth gwt unrhyw destun llenyddol […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pwy sy am fod yn Chwig ?

Stori fach bore heddiw fod rhywrai am atgyfodi’r Blaid Chwigaidd. Wn i ddim o’r manylion. Ai rhyw fath o jôc ydyw?  Ai dechrau rhyw symudiad gwirioneddol tuag at aileni’r Chwith Seisnig o ganlyniad i’r cynnwrf yn yr Alban? Fe welsom ymgais i adnewyddu Chwigiaeth o’r blaen, nid cymaint â hynny yn ôl.  Dyna oedd symudiad […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Dreflan yn ôl mewn print

I dorri ar ddistawrwydd go hir, hysbyseb fach. Y Dreflan (1881) oedd nofel wreiddiol gyntaf Daniel Owen.  Bu pob beirniad yn ei thrafod, a chyfeirio ati fel carreg filltir yng ngyrfa’i hawdur, –  ond neb yn ei gweld.  Ganol y 1890au yr argraffwyd hi ddiwethaf, ac aeth yn llyfr prin iawn. Ond dyma hi bellach […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ffitio poced

Dyma gyfres newydd o lyfrau i ffitio poced y Cymro – yn y ddwy ystyr. Ffitio HOSAN NADOLIG hefyd. Cofiwch y PECYN BARGEN ! Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Llais yr ifanc

Ie, Ysgol Profiad.  Mae rhywun yn cael rhyw achos i ailfeddwl o hyd. Mi sgrifennais ar 12 Rhagfyr 2012: “Tipyn o sôn y dyddiau hyn am estyn yr etholfraint, sef yr hawl i bleidleisio, i ddau ddosbarth o bobl yn arbennig, plant 16-18 oed a charcharorion.  “Ymateb cyntaf yr hen Glyn Adda? Hm … wn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Tro i’r Alban

Awdur gwadd heddiw: Gethin Jones Hon mae’n debyg oedd noson fwya digalon, siomedig ac isel fy mywyd. Tebyg iawn i’r profiad o golledigaeth, ond hyd yn oed yn waeth rywsut. Wedi cychwyn o stesion Bangor am un ar ddeg y bore gyda fy nghyfaill o Radio Ysbyty Gwynedd a chriw mawr o fyfyrwyr ifainc o  […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Syniad gwyllt dyn gwellt

Fe all un peth, neu beth arall, fod yn wir.  UN AI (a) mae’r chwarae ar ben. Mae’r mudiad cenedlaethol yn yr Alban wedi ei cholli-hi’n derfynol:  NEU (b) fe all godi eto.  Un sy’n ofni yn ei galon mai (b) yw’r Cyn-Ysgrifennydd Cartref, Jack Straw.  Ddoe cyhoeddodd y Times ei sylwadau, dan y pennawd  […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ddiwrnod yn ddiweddarach …

1.    Pwy sy am edrych ar gartŵn gwych, a’r tristaf erioed ? 2.    Ar ôl cysgu noson, mae rhywun yn dal i drio gwneud synnwyr o’r peth.   Hwyrach mai’r esboniad gorau, neu’r unig esboniad, yw fod hwrdd o wallgofrwydd adweithiol yn cydio mewn pobl weithiau, fel a ddigwyddodd ym Môn yn etholiad 1979. 3.    Ond […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Wedi’r llanast ofnadwy

The rose of all the world is not for me. I want for my part Only the little white rose of Scotland That smells sharp and sweet – and breaks the heart. Hugh MacDiarmid   Ie wel, dyna ni, “and a very good morning to you all,” fel y cyfarchwyd ni mor llon gan Huw Edwards […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Mynd i ysbryd y peth

Anodd curo’r hen GOLWG 360 am fynd i ysbryd y peth. “Ail ddadl deledu : cyfle olaf Salmond ?”  yw’r pennawd heno. Gallai fod yn gyfle olaf Darling hefyd. Neu gyfle olaf yr Alban. Neu gyfle olaf Lloegr. Ond rhaid gwneud y cyfan yn beth personol wrth gwrs, gyda’r ensyniad mai rhywbeth o wneuthuriad Salmond, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Boris a’r Gath

Fel ambell un o’m darllenwyr efallai, ces hysbysiad y dydd o’r blaen gan y Sefydliad Materion Cymreig am gynhadledd sydd i’w chynnal yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd, wythnos union cyn refferendwm yr Albanwyr.  Y thema, eto fyth, “Yr Undeb sy’n Newid”.  Neilltuir un sesiwn i ymhlygiadau “Devo-max” i Gymru. Rwyf am achub y blaen ar […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Be sy’n gwneud stori ?

O na! Ddim eto …! A finnau newydd ddweud ffarwel wrth y Dwsin Doeth, dyma GOLWG 360 heddiw’n dechrau malu eto am yr hen gwestiwn, a ddylai’r Eisteddfod ddal i deithio?   Safle barhaol yn y Canolbarth?  Aberystwyth? Meifod? Llanelwedd? &c &c.   Mwydro. Mae’r peth “wedi codi ei ben eto”, meddai’r adroddiad.  Ym mhle? Gan bwy?  […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Llwyddiant mawr Hen Lyfr Bach

Mae’r hen G.A. wedi canmol ac argymell blog WINGS OVER SCOTLAND droeon o’r blaen.  Yn awr mae Stuart Campbell, golygydd yr anfarwol WINGS wedi gwneud cyfraniad gwych arall, sef THE WEE BLUE BOOK. “Arweiniad i annibyniaeth” y gelwir hwn, ac mae iddo’r is-bennawd “The facts the papers leave out”.  Llyfr bach poced, y gellir ei […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Araith Mr. Warburton

Eitem ddiddorol yn rhifyn cyfredol Y Traethodydd (Gorffennaf 2014), sef ysgrif-adolygiad gan Cynog Dafis ar y gyfrol Pa beth yr aethoch allan i’w achub ?, goln. Simon Brooks a Richard Glyn Roberts.  Choelia’ i byth nad yw pennawd yr ysgrif yn swnio’n gyfarwydd rywsut:  “Sut i Adfer y Gymraeg”.   Hwyrach yr hoffai rhai o’r darllenwyr […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cyfaill mawr yr Alban

Un dda yw rhestr “Let’s Stay Together”, a gyhoeddwyd ddydd Sadwrn, sef anerchiad cynnes i bobl yr Alban gan ddau gant a hanner o enwogion Lloegr a Chymru, yn ymbil arnynt i bleidleisio NA.  Fe’i trefnwyd gan y darlledwr Dan Snow, disgynnydd i Lloyd George. Ymhlith y meddyliau mawr o Gymru ar y rhestr y […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ffarwel i’r Dwsin

Cyn iddi fynd dros gof, cwestiwn am Eisteddfod Sir Gâr gan un nad oedd yno i’r rhai oedd yno.                   Oedd hi’n wahanol eleni ?  Oedd hi’n fodern ? Oedd hi’n ddeinamig ? A oedd yno gystadlaethau apelgar, cyfoes a blaengar ?  Hynny yw, a oedd dylanwad y Dwsin Doeth i’w weld ar […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ambell safle

Fel llawer ohonom byddaf yn taro golwg weithiau ar rai o blith y llu gwefannau a blogiau newyddion a barn sydd i’w cael bellach.  Edrych yn bur gyson ar Wings over Scotland.  O blith y rhai Cymreig ceir Wales Eye a Daily Wales. Bu rhai pethau da ar Wales Eye, a phethau nas cafwyd yn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Anogaeth Brenin

Yn yr hen Daily Torygraph heddiw (wn i ddim a yw yn y papurau eraill), hanes newydd ac annisgwyl braidd am ddigwyddiadau trychinebus can mlynedd yn ôl. Pwy oedd yn benderfynol o gael rhyfel ?  Yn gyntaf a phennaf, dynion ifainc chwech neu saith o wladwriaethau Ewrop, gyda’r merched ifainc yn dod ymlaen i’w hannog […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ganrif yn ôl

Yn ddiweddar, am ddau reswm, mi fûm yn pori llawer yn hanes Lloyd George, ei ysgrifeniadau a’i ddywediadau.  Un rheswm – efallai y soniaf am yr ail eto – yw fod yr ail o Awst yn prysur nesáu.  Dyna’r diwrnod, a barnu wrth y dystiolaeth sydd gennym, y newidiodd Ll.G. ei feddwl. Hyd y gwyddom, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Os bernid …

Heddiw fe ddaeth papurau Llys yr Eisteddfod Genedlaethol: rhybudd ac agenda cyfarfod blynyddol y Llys ar faes Eisteddfod Sir Gâr, a chofnodion cyfarfod y llynedd. Dyma ddeffro cof yr hen G.A. am un o destunau pwysicaf y blog hwn dros y ddwy flynedd ddiwethaf, sef y “Grŵp Gorffen” neu’r anfarwol “Ddwsin Doeth”. Rwy’n gweld imi […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Fukushima, dyma ni’n dod …

Darllen ddoe a heddiw am ddirprwyaeth uchel o Sir Fôn a fydd yn mynd i Japan i astudio atomfeydd.   Hwyl ar y daith ’te hogia.  Cyn mynd, hwyrach yr hoffech chi ddarllen ambell i hen eitem ar y blog hwn, e.e. 5 Chwefror a 9 Chwefror eleni, ac yn arbennig eitem 16 Tachwedd y llynedd, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gofod ymarferol ac ardal chwarae

Plwyfol yw testun yr hen G.A. heddiw.  Ond eto efallai fod ymhlygiadau gweddol eang iddo. Prif bennawd GOLWG 360 echdoe (10 Mehefin): “Watkin Jones yn ennill cytundeb i adeiladu ysgol newydd.”  Ew, dyna ichi stori i ddechrau! Ysgol newydd y Groeslon, Arfon sydd dan sylw, ac er mwyn mynd ymlaen â’r cynllun bwriedir cau ysgol […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gobaith Is-Ganghellor

Gan fy mod wedi mynd yn Guardianista, dyma fi’n ista unwaith eto’n darllen y Guardian.  Papur ddoe. Ynddo mae ysgrif ar hen bwnc tra chyfarwydd i ni Gymry, sef dwyieithrwydd. Is-Ganghellor Prifysgol Caergrawnt yw ei hawdur.  Yr Athro Leszek Borysiewicz yw hwn, Pwyliad o dras – ei deulu wedi dod yn ffoedigion i Gaerdydd ddiwedd […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Eisteddfod Fawr y Colegau

Unwaith eto mae’n ddiwrnod ‘Tablau Prifysgolion’ papur newydd y Guardian, a dyma GOLWG 360 yn crynhoi inni beth o lwydd ac aflwydd rhai o golegau Cymru.  Prifysgol Glyndŵr yn llamu i fyny 44 safle i rif 62 yn y Deyrnas.  Caerdydd i fyny 3 i 26, ac Abertawe i fyny 2 i 58.  Bangor i […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: C’mon Midlothian !

Cyfeirio’n ôl at eitem 19 Mai, “Hwb bach i achos mawr”. Dyma’r “syniad bach neu ddau”, gan nad oes dim byd cyfrinachol yn eu cylch. Croeso ichi eu rhannu ag unrhyw rai. 1. Cyn y refferendwm “Pobl Cymru yn erbyn annibyniaeth i’r Alban,” meddai pennawd GOLWG 360, gan roi ffigurau digalon. Bu cryn dipyn o […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Camp a rhemp bardd mawr Môn

Os nad yw’r gyfrol gan eich llyfrwerthwr, na phetruswch archebu gan dalennewydd@yahoo.com. Ni chodir arnoch am y post. Ac i’ch atgoffa …   Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cael a chael

Roeddwn i wedi meddwl dweud rhywbeth arall heddiw, ond cystal ymuno â’r pynditiaid, amatur a phroffesiynol, am y tro. Ie, cael a chael fu i’r hen G.A. bleisleisio, fel yr wyf wedi cyffesu eisoes. A chael a chael fu i Blaid Cymru ddal ei gafael. Mae blogwyr eraill heddiw wedi bod yn dadansoddi yr hyn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Isio job ?

Mae’n debyg bod rhai o’m darllenwyr, fel finnau, yn derbyn o bryd i’w gilydd e-negeseuon gan Hysbysfwrdd Swyddi Cymru. Ni chododd awydd ar yr hen G.A. i ymgeisio am yr un o’r swyddi hyn, ac wrth edrych ar ambell swydd-disgrifiad mae’n ei daro mor sobor o annigonol yw ei gymwysterau a pha mor wan fyddai […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Llyncu’n galed …

Wel, dyna’r hen G.A. wedi llyncu’n galed, meddwl am Gymru Fydd, a mynd i fotio. A wir, ar y papur pleidleisio roedd enw gan y blaid y tybiais nad oedd iddi enw. Lwcus ’te … Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: 49 : 51

Erbyn y gwêl y rhan fwyaf o’r darllenwyr hwn, bydd yr hen G.A. un ai wedi fotio neu heb fotio. Pa un tybed … ? Ar ambell gwestiwn gwleidyddol, fel ar ambell gwestiwn moesol neu ymarferol arall mewn bywyd, nid 100 y cant yn erbyn 0 y cant yw hi, ond 51 yn erbyn 49. […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cwestiwn cwis i chi

Dyna Abu Hamza wedi ei gael yn euog yn America o annog gwŷr ifainc i fynd allan a lladd pobl fel dwn-i-ddim-be. A dyma’r cwestiwn: O ba glerigwr arall mae hyn yn eich atgoffa? Cliwiau: (1) M.C. (nid ‘Military Cross’).(2) Sir Fôn(3) Can mlynedd yn ôl. Nid bod angen llawer o annog cofiwch. Dyma dystiolaeth […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hwb bach i achos mawr

“Awn i’r Alban i gefnogi annibyniaeth” yw anogaeth Llio Silyn ar Golwg360.  Wel ie, da iawn bod rhywun yn trio codi tipyn o hwyl gadarhaol ynghylch y mater tyngedfennol hwn. Fel y cofia rhai o’m darllenwyr efallai, mae’r hen G.A. (dan enw arall) yn ystod y blynyddoedd wedi trafod cryn dipyn ar bosibiliadau ymreolaeth ffederal […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gwell hwyr …

Mae’r hen G.A. dipyn yn hwyr gyda’r stori hon, ond nid mor hwyr â’r rhan fwyaf o’r cyfryngau yng Nghymru. Un o bwyllgorau dethol San Steffan yw’r Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Public Administration Committee), ac mae ei bwrpas yn hunan-amlwg, ceisio gwarantu fod gweinyddiaeth ym mhob adran o lywodraeth yn cael ei dwyn ymlaen yn gywir. […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ffigurau o’r Alban

Edrych heddiw eto ar safle Wings over Scotland. Dwy set o ffigurau’n dal fy sylw. (1) “Awyrlin Manhattan”, fel y dywedir yn y cylchoedd hyn, sef y graff sy’n dangos cynulleidfa’r safle dros y misoedd diwethaf. Mae’r ffigurau’n aruthrol, – gwell na Blog Glyn Adda a dweud y gwir ! Yn ystod pedwar mis cyntaf […] Parhau i ddarllen