Archives: glynadda

Blog Glyn Adda: Hysbysebu

Gyda chyhoeddi Camu’n Ôl a Storïau Eraill (2012) yr oedd yr hen Glyn Adda’n credu mai hwn fyddai ei destament, a’i fod wedi dweud yr hyn oedd ganddo i’w ddweud am gwrs hanes yr ugeinfed ganrif, am gyflwr Cymru heddiw, am wiriondeb diwaelod y ddynol ryw, ynghyd ag – o ran diddanwch pur – ambell […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Beth yw’r IT ?

“It’s time to get on with it”, dyfynnodd pennawd blaen y Western Mail eiriau Carwyn Jones y bore wedi’r etholiad. Fe ohiriwyd bwrw ymlaen â’r IT gan ddrama fach yr wythnos ddiwethaf.  Bellach dyma Carwyn yn brif weinidog unwaith eto, a rhagolygon yr IT wedi gloywi. Ond beth yw’r IT ? Ymddengys mai dymuniad calon […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Pleidiau a’u Pethau

“Cymru a’i gwleidyddiaeth dila, druenus” meddai’r hen G.A. ar ddiwedd ei flog diwethaf.  Tebyg y byddai pob plaid yn cytuno, gan ychwanegu “ac eithrio’n gwleidyddiaeth ni wrth gwrs”. Golwg sydyn heddiw ar y llenyddiaeth etholiad a ddaeth i law. “Cyfathrebiad etholiad”, sylwch chi, oedd un daflen gan Blaid Cymru. Hyd yma nid yw’r tŷ hwn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cyngor y gwan i’r cryf

Wythnos yn ôl, tra oeddwn i yng Nghaeredin yn edrych ar arddangosfa’r Celtiaid ac ati, mewn cwr arall o’r brifddinas yr oedd Plaid Genedlaethol yr Alban yn cynnal rali rymus i  lansio’i maniffesto etholiad. Yr hyn a ddaliodd benawdau’r wasg oedd y cwestiwn: a fydd refferendwm arall? Y peth mawr i’w gofio yw bod y […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Crochan ac Archdderwydd

Ddechrau’r wythnos diwethaf, tro bach i Gaeredin ac i Amgueddfa Genedlaethol yr Alban i weld arddangosfa helaeth o’r enw CELTS.  Roedd hi eisoes wedi bod yn yr Amgueddfa Brydeinig yn Llundain, a gwn fod ambell un o’m darllenwyr wedi ei gweld hi yno. Am ryw reswm nid yw’n dod i Gymru. Do fe gawsom weld, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Colli Gwyn Thomas

Y tro olaf imi siarad â Gwyn Thomas, fo ffoniodd fi, i ganmol rhywbeth bach oedd gen i. Blynyddoedd hir o gefnogaeth bersonol, o gwmni ac o gyfeillgarwch sydd flaenaf yn fy meddwl wedi derbyn y newydd trist iawn heddiw am ei golli o’n plith. Dywedaf bedwar peth. Yr oedd Gwyn yn ddyn o ewyllys […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ie, tryloywder !

Byddai’n drueni colli’r eitem hon.  Fe’i ceir ar dudalen ‘Gwleidyddiaeth’ GOLWG 360.  Diflannodd o blith y ‘Pynciau Llosg’ y funud yr anfonodd yr hen G.A. ei ymateb !! Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Canmlwyddiant

Heddiw daw atgof braidd yn anesmwythol sydd wedi fy mhoeni bob yn ail â pheidio dros y blynyddoedd.  Atgof ydyw am noson yn un o ddwy gymdeithas ffilmiau Coleg Bangor, tua 1963-4. Mae’n debyg fy mod wedi talu rhyw fymryn am fynd i mewn, gan nad oeddwn yn aelod o’r gymdeithas. Y ‘llun mawr’ y […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Codi clawdd

Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gwerth eu darllen

Edrychwch ar Wings over Scotland a Wee Ginger Dug heddiw.  Rhaglen Question Time neithiwr yw’r testun. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pleidiau a rhaniadau

Dan bennawd ‘Yr unig blaid unedig?’, 29 Chwefror, mae Blogmenai’n trafod y rhaniadau sy’n poeni rhai o’r pleidiau gwleidyddol.  Gan adael heibio’r Democratiaid Rhyddfrydol, gan nad yw’n disgwyl iddynt wneud fawr ohoni yn etholiadau mis Mai, mae’n cyfeirio at y ffraeo penben sydd o fewn Llafur eto wedi darfod o ‘ddisgyblaeth haearnaidd’ cyfnod Blair, ac […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Yr UN peth gwleidyddol

Yn ystod y blynyddoedd mae’r hen G.A. wedi newid ei feddwl ar sawl peth. A newid wedyn. A newid yn ôl wedyn. Yr UN peth gwleidyddol y gallaf ymffrostio na newidiais fy meddwl arno o gwbl dros gyfnod o drigain mlynedd yw’r angen am ddiarfogi niwclear.  Yr oeddwn yn gefnogwr CND cyn erioed uniaethu ag […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dwy ddamcaniaeth cynllwyn

Dwy ddamcaniaeth cynllwyn Daeth y ddogfen hon i law. § Pwyllgor Ymgyrch Tai a Chynllunio Gwynedd a Môn (Cylch yr Iaith, Dyfodol i’r Iaith, Canolfan Hanes Uwchgwyrfai, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg) Datganiad 21.02.16 Dim Ystyriaeth i’r Iaith Mae Cyngor Gwynedd a Chyngor Ynys Môn wedi cael eu beirniadu’n hallt gan y mudiadau iaith am iddyn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hafod y Cymro

Darllen heddiw fod saith o awdurdodau lleol gorllewin Cymru’n bwriadu ystyried y posibilrwydd o ddyblu trethi ail gartrefi. Fel perchennog ail gartref yn fy hen ardal byddwn i’n dadlau’n gryf yn erbyn y cam hwnnw, ac yn wir yn gryf o blaid polisi hollol groes. Mewn cyflwyniad i gyfrol fy niweddar gyfaill Dewi Tomos, Tyddynnod […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Sawl cynnig ?

Fe enillodd Dyfed a Dewi Emrys bedair cadair genedlaethol yr un, a Phedrog dair.  Cafodd Cadfan, Crwys, Caradog Prichard a Chynan bob un dair coron. Yna fe benderfynodd yr Eisteddfod mai digon oedd digon, gan gymryd efallai gyngor R. Williams Parry y dylai’r bardd, yn wahanol i’r Cristion, ‘fynd oddi wrth ei wobr at ei […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dewis heb ddewis

Un dda iawn ar GOLWG 360 y bore ’ma.  ‘Papurau pleidleisio Ewrop yn “drysu” siaradwyr Cymraeg’ – a chware teg i GOLWG o leiaf am roi’r dyfyniadau o gwmpas ‘drysu’ ! Mae’r stori’n adrodd mai’r cwestiwn yn wreiddiol ar bapur pleidleisio arfaethedig y refferendwm oedd: ‘A ddylai’r DU bara i fod yn aelod o’r Undeb […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Rhaid ichi ei rhoi hi …

Wele ddarn o daflen sydd newydd ddod trwy’r drws yma.  Mae isetholiad ym ‘Mangor Uchel’ am sedd ar Gyngor Dinas Bangor. Rhaid ichi ei rhoi hi i’r Democratiaid Rhyddfrydol.  Pa blaid arall allai gynhyrchu taflen a neges fel hyn ? Mae gwahanol ystyron i ‘ei rhoi hi’, wrth gwrs.  Ar y naill law gall ‘ei […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ond o ddifri …

Mae cannoedd ohonoch wedi mwynhau stori’r cyfaRthrebu a llun y ci bach.   Diolch am droi i mewn.  Ond wrth reswm mae ochr fwy difri i’r mater : ‘Gwall teipio’ oedd esboniad Prifysgol Bangor. Nid gwall teipio sy’n gyfrifol am gyflwr yr hysbyseb hon, ond meddwl y gwnaiff rhywbeth-rhywbeth y tro os yw yn Gymraeg.  A […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Bow-wow !

Tipyn bach o hiwmor ar drothwy’r Nadolig gan Brifysgol Bangor. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Taro’r gwaelod gwleidyddol

Fwy nag unwaith mae’r hen flog hwn wedi cefnogi Leanne.  Yn sicr mae ganddi gryfderau nad ydynt gan yr un arall o Aelodau Cynulliad Plaid Cymru, ac ar fwy nag un achlysur mae ei harweiniad wedi pwyso yn y glorian yn erbyn gwiriondeb a gwaradwydd arweinwyr y Blaid yng Ngwynedd y dyddiau hyn.  Ond wir-ionedd […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hanner Canrif o Lol

Difyr yw bodio drwy Lyfr Mawr Lol.   Gofynnaf, fel eraill, ble’r aeth y blynyddoedd oddi ar Jiwbilol chwarter canrif yn ôl, ac yn wir ble’r aeth yr hanner canrif oddi ar sefydlu’r hen recsyn anhepgorol ym 1965.  Teimlaf ryw fath o gyfrifoldeb am gychwyn Lol, gan mai un o gymhellion ei lansio oedd adwaith yn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pum pwynt bach

Ambell bwynt bach, cwbl ddieffaith mi wn cyn eu sgrifennu, am y drafodaeth a’r bleidlais ddoe yn Nhŷ’r Cyffredin. Waeth imi heb ag ailadrodd na dyfynnu dim o’r llithoedd llawer grymusach a geir ar flogiau Craig Murray, Wings Over Scotland, Munguin’s Republic a Wee Ginger Dug;  gobeithio fod fy narllenwyr yn pori’n rheolaidd yn y […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Neb yn deilwng

Er gwell neu er gwaeth, nid yw’r hen G.A. wedi cystadlu rhyw lawer erioed.  Ond fis Mai eleni mi roddais gynnig arni, mewn ymateb i’r hysbyseb hon: Fe ddaeth yr haf, ac fe aeth. Dim sôn am ddyfarniad na beirniadaeth na’r ‘rhestr derfynol o glasuron cydnabyddedig’.  Holais Lenyddiaeth Cymru, drwy Tŷ Newydd, 10 Medi a […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dau begwn y wlad

Rydym yn ddyledus i Flogmenai (13 Tachwedd) am dynnu sylw at gyfweliad Jason Mohammad â Leanne Wood ar y cwestiwn aruthrol bwysig o ganu ‘God Save the Queen’ ai peidio ar achlysuron cyhoeddus yng Nghymru. Y cefndir, fel y cofir, oedd fod Neil McEvoy, arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Caerdydd, heb ymuno yn y gân […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hysbysebu a dim byd arall

Tynnu’ch sylw heddiw at chwe chyfrol ddiweddaraf cwmni Dalen Newydd Cyf. Rhif 11 yng nghyfres  ‘Cyfrolau Cenedl’ yw Thomas Parry : Dwy Ddrama, sef Lladd wrth yr Allor (cyfieithiad o ddrama T.S. Eliot, Murder in the Cathedral) a Llywelyn Fawr.   Dyma glasur benthyg a chlasur gwreiddiol o law meistr ar yr iaith, yr oedd yn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gweledigaeth Ieuan Gwynedd

Yn ddiweddar cefais achos i ailddarllen tipyn o waith Ieuan Gwynedd (Evan Jones, 1820-52), gweinidog, golygydd ac ymgyrchydd a gofir yn bennaf efallai am ei wrthdystiad croyw yn erbyn casgliadau’r Llyfrau Gleision. Yr oedd Ieuan yn gredwr mawr mewn addysg enwadol. Neu, yn fwy manwl, addysg gyd-enwadol.  O fath. Fel eraill o radicaliaid ei genhedlaeth […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Chwaraewyr eraill

Mater y Bala eto.  Ni ddylid gadael i’r mater hwn orffwys. Am swyddogion addysg Gwynedd ac aelodau’r cabinet, ni ddywedwn ddim heddiw.  Mae chwaraewyr eraill yn y ddrama hon, neu o leiaf yn berthnasol iddi. (1)   Plaid Cymru (neu ‘Plaid’, neu ‘Plaid Plaid Cymru’ fel y bydd yn ei galw’i hun).  A yw ailgyflwyno addysg […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Addysg enwadol — a dim dewis

Efallai y cofiwch inni gael tipyn bach o hwyl y tro diwethaf ar draul democratiaeth – neu ddiffyg hynny – o dan Gyngor Gwynedd.  Rhag ofn nad ydych yn cofio, dyma hi’r hen ysgrif eto.   Ie, y testun oedd penderfyniad rhyfedd ac ofnadwy Cabinet y Cyngor i wneud ysgol newydd arfaethedig y Bala, 3-19 oed, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Penderfyniad Gwallgo Pennau Defaid Cabinet Gwynedd

Dyna ni felly, cabinet Cyngor Gwynedd wedi cymeradwyo’r cynllun i osod ysgol newydd 3-19 oed y Bala dan reolaeth un o’r enwadau crefyddol, sef yr Eglwys Anglicanaidd. Hai ati felly blant Penllyn, i ddysgu’r Credo ac i weddïo fel dwn-i’m-be dros y Frenhines. A chan fod y Cyngor yn amlwg o’r farn fod addysg enwadol […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Carwyn, Corbyn a Phenllyn

“Buenos dias, Pamperos.  Muchas gracias am y croeso yng nghymanfa Cwm Hyfryd yndê, ac am y te ar y pampas yndê.  Cymru ydi’n gwlad ni yndê, ac Ariannin ydi’n cenedl ni. Neu fel arall yndê. Mamma mia, rydw i wedi mwynhau bod yma efo chi.  Si Seňor!  Felly adios amigos, viva Rio Tinto, hasta la […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Un peth am Corbyn …

Un peth am Corbyn, mae ganddo enw Cymraeg iawn. Peri meddwl am  ‘Corbedyn’, llysenw Morrisiaid Môn ar Mr. Corbett, cydweithiwr i Lewis Morris. Y peth arall am Corbyn, a’r peth mawr, yw ei fod wedi creu panig a hanner yn rhengoedd Llafur.  Sut?  Mae’r cyfan yn y gair ‘egwyddor’, sef y peth y mae gwleidyddion […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Nid dros byth y cuddir twyll

Dyma damaid o Private Eye yr wythnos yma.  Stori ydyw am gytundeb amheus iawn rhwng Gweinyddiaeth Amddiffyn Prydain a llywodraeth Sawdi Arabia.  Y dudalen o ddüwch sydd o ddiddordeb arbennig i ni. Yn y cyflwr hwn y cyflwynodd y Weinyddiaeth set o gofnodion yr oedd Tribiwnlys Gwybodaeth wedi gofyn amdanynt. Eich atgoffa o rywbeth, ddarllenwyr […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ysgrythur ac ysgol

Bydd y darllenwyr yn cofio, gobeithio, i’r blog hwn lefaru cyn gryfed ag y gallai yn erbyn ailgyflwyno rheolaeth enwadol ar ysgolion yr awdurdodau lleol. A yw’n dilyn felly fod yr hen G.A. yn cefnogi penderfyniad Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, i israddio Ysgrythur fel pwnc ysgol ? Ddim o gwbl. Ddim ar unrhyw gyfrif. […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Calan Awst, 1921

Heddiw fe dorrodd sgandal fawr iawn sydd yn bygwth holl ddyfodol yr Eisteddfod a siglo Cymru grefyddol i’w sail. Deallwn fod a wnelo’r digwyddiad â phryddest a anfonwyd i gystadleuaeth y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon. Ar ôl darllen un gair yn y llinell gyntaf, datganodd un o’r beirniaid ei fod wedi gorfod cymryd Aspirin […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Bywyd newydd o hyd yn yr hen chwedl

Wn i ddim pryd ddiwethaf yr edrychais ar S4C, nac ar unrhyw sianel deledu, am ddwyawr a hanner solet.  Amser go fawr yn ôl. Fe gydiodd GWYDION, sioe gerdd agoriadol Eisteddfod Maldwyn, o’r eiliadau cyntaf, am fod ynddi’r peth hwnnw sy’n anghenraid a hanfod pob cyflwyniad llwyddiannus, – cywair, ac undod cywair.  Ym Mhedwaredd Gainc […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dal i gytuno !

‘Pryderu am le’r Gymraeg o fewn y prifysgolion’ yw pennawd GOLWG, 16 Gorffennaf.  Teimlaf yn euog braidd.  Lled-awgrymir yn yr adroddiad mai un rheswm am y wasgfa ar y Gymraeg fel pwnc prifysgol yw bod amrywiaeth o bynciau eraill bellach ar gael drwy’r Gymraeg dan adain  ‘Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol’.  Fel un o’r tri academydd […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Unwaith eto : ysgol ac enwad

Mae e-ddeiseb ar y mater hwn y gallwn ei chefnogi.  Da gweld cefnogaeth gref eisoes ym Mhenllyn;  mae hefyd yn bwnc o bwys i Wynedd oll ac i Gymru gyfan. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ysgol ac enwad

Siawns na bydd y darllenwyr wedi darllen yr ohebiaeth yn rhai o’r papurau ynghylch bwriadau Cyngor Gwynedd ar gyfer ysgolion y Bala, ac yn arbennig llythyrau Dylan N.  Jones yn Y Cymro, 12 Mehefin a 3 Gorffennaf. I greu un ysgol 3-19 oed (a dyna’r bwriad) byddai’n ofynnol cau dwy ysgol gynradd.  Yn draddodiadol mae […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Tri pheth sy tu hwnt i jôc

Mae ochr ddigrif i’r rhan fwyaf o bethau yn y bywyd hwn, a’r rhan amlaf bydd yr hen GA yn tueddu i weld yr ochr honno’n gyntaf.   Ond mae rhai pethau yn y byd, a rhai pethau ym mywyd Cymru heddiw, yn gofyn am roi gwamalrwydd o’r naill du weithiau.  Soniwn heddiw am dri pheth […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Myth y Gymuned

CYFLWYNYDD :   Ac yn awr, rhaglen onest lle mae’r hanesydd  Hywel Williams yn gofyn a yw Cymru’n gymuned. Canol Llundain. Côr meibion yn canu ‘Ar Hyd y Nos’.  Traed Hywel yn mynd i fyny grisiau. HYWEL : Rw i’n mynd i brofi yn y rhaglen hon mai myth yw’r syniad fod Cymru’n gymuned glos, a […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Nid yw hon ar fap

Oddi ar inni flogio ‘Sir Gwymon a a Sir Conbych (2)’ ar 15 Mehefin digwyddodd rhai pethau, a bellach dyma inni fapiau’r Gweinidog Gwasanaeth Cyhoeddus i’w hastudio a’u hystyried. (Gweler, er enghraifft, ‘Mapiau’r Gymru Newydd, GOLWG 25 Mehefin, t. 6, neu GOLWG 360 17 Mehefin.) Soniwn yn unig am siroedd y Gogledd heddiw. Chwiliais yn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pam y bu Cymru

Wedi cofnodi wythnos yn ôl ychydig ymateb i’r gyfrol Pam na bu Cymru, dyma fi’n dal i’w throi yn fy meddwl. Beth am gymryd golwg y ffordd arall heddiw?  Ac o ran hwyl dyma hepgor yr holnod eto o’r teitl. Mae Simon Brooks yn crybwyll yn ei ragair: ‘Fe’m dysgwyd gan Tony Bianchi pam na […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Sir Gwymon a Sir Conbych (2)

Bwriedais yr ysgrif hon ar gyfer Y Faner Newydd, ond gan fod rhyw sôn am symud ar y pwnc, bydd wedi dyddio’n fuan iawn.  Dyma hi felly.  Mae’n grynodeb o nifer o eitemau blaenorol ar yr un testun, a’r teitl wedi ei ddefnyddio o’r blaen :  dyna pam y (2). *    *    * Gair heddiw […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Brad Bob Lewis ?

Simon Brooks, Pam na fu Cymru.  Methiant Cenedlaetholdeb Cymraeg.  (Gwasg Prifysgol Cymru, 2015). I.    Y  DDADL Cefais ddarllen y llyfr hwn mewn drafft a thrafod agweddau arno gyda’r awdur. Serch hynny bu’n bleser ac yn addysg ei ddarllen am yr eildro a meddwl yn galed am ei ddadl.  Tameidiol yn hytrach na chyfundrefnol yw’r ymateb […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Achan a ballu

Tipyn o gorddi mewn senedd a gwasg am fod Alex Salmond wedi dweud ‘Behave, woman’ wrth un o weinidogion y llywodraeth.  Deil Munguin’s Republic nad yw’r defnydd hwn o woman yn sarhaus yn Saesneg yr Alban, nac yn wir dros rannau helaeth o Ogledd Lloegr. Es i feddwl am y defnydd cyfarchol o rai geiriau […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ewch am y pecyn cyfan

Dan y pennawd braidd yn amwys ‘Grid Cenedlaethol yn cynddeiriogi ym Môn’ mae GOLWG 360 yn adrodd am rali a gynhaliwyd yn Llangefni i wrthwynebu codi rhes newydd o beilonau ar draws yr Ynys.  Sicrhawyd y dorf gan Rhun ab Iorwerth AC fod ‘Môn yn gwrthwynebu’r peilonau newydd yn unfrydol’, a derbyniwyd neges o gefnogaeth […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Papurau a Phleidiau

Taro i mewn i Clickonwales, heb fod yno ers tro.   Caed yno drafodaethau y dyddiau diwethaf ar (a) dyfodol y wasg brintiedig, a (b) dyfodol gwleidyddol Cymru, dan bwnc gwahanol ond cysylltiedig yn y pen draw. ‘The end game for newspapers’ yw pennawd Simon Farrington, newyddiadurwr profiadol iawn a chyn-olygydd Wales on Sunday.  Mae ei […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Her i Ymgynghorwyr Her

Hwyrach – gobeithio – y bydd rhai o’r darllenwyr yn cofio eitem 29 Ebrill, lle gwnes ambell sylw ar swydd a oedd yn cael ei hysbysebu gan ‘gorff newydd uchel ei broffil’.  Ond  ’tawn i’n marw, dyma un arall yn GOLWG, 21 Mai. Wedi dechrau drafftio rhyw bwt bach yn cyfeirio at y monitro, yr […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Doethineb Prifathro

Rhai o’r safleoedd yn berwi heddiw gan ymatebion i sylwadau prifathro Rhuthun ! Ond dowch inni gofio un peth.  Mae Rhagluniaeth yn anfon pethau fel hyn yn weddol reolaidd i drio gwylltio’r Cymry a’u cael i ddeffro ac ymysgwyd a gwneud rhywbeth ohoni.  Anfonodd inni y Llyfrau Gleision, yr Ysgol Fomio, Tryweryn, Brewer-Spinks, George Thomas, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Help bach i dwristiaeth

Poeni’n arw fod enwau lleoedd Cymraeg yn rhwystr i’r diwydiant ymwelwyr.  Felly, ar frys cyn i’r tymor agor, dyma awgrymu ychydig enwau yn eu lle.  Rhai ohonynt yn fachog dros ben, fel y gwelwch.  Gobeithio y byddant o help mawr i economi Cymru. Fleximouth Saltypuddle Mad Dog Harbour Soup Port Port Egg Went Abba Darren […] Parhau i ddarllen