Canlyniadau Chwilio: plaid

Blog Glyn Adda: Os mai (b) fydd y dewis, dyna’i diwedd hi

Dyma lythyr yr oeddwn wedi gobeithio’i weld yn Y CYMRO heddiw. Dyna ni. Trio eto, Annwyl Olygydd, Diddorol oedd darllen (Y CYMRO, 7 Ebrill) am “gam ymlaen” tuag at adeiladu Wylfa B (neu “Wylfa Newydd”) trwy i’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear gymeradwyo cais cwmni Horizon am Drwydded Safle. Cam arall tuag at yr un nod fyddai […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Ddamnedigaeth

Ydi, mae hi’n ddrwg. Dyn o’i go’ yn Arlywydd America. Dyn annymunol iawn yn Arlywydd Rwsia. Y lladdfeydd ofnadwy yn y Dwyrain Canol. Ffrainc, unwaith yn rhagor, yn fflyrtian ag eithafiaeth adain-dde. A dowch i Gymru. Argyfwng Y Cymro, sef ein hargyfgwng ni, y dosbarth proffesiynol Cymraeg, a’n hargyfwng fel Cymry’n gyffredinol. Sef bod llai […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Santes yn Sgotland

Bu’r Santes Theresa yng Nhynhadledd Ceidwadwyr yr Alban yn calonogi’r ffyddloniaid ac, fel y gellid disgwyl, . yn lladd ar yr SNP. Gwnaeth nifer o bwyntiau diddorol, a dyma’r prif rai: 1. Sgrifennwyd storïau Harry Potter yng Nghaeredin, gan awdures o Swydd Gaerloyw. Dyna ichi brofi yn y fan werth undod y Deyrnas. 2. “Mae’r […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ie, llanast …

Newydd i’w groesawu yn sicr yw fod cabinet Gwynedd ddoe wedi penderfynu cynnal ymgynghoriad pellach ar ddyfodol addysg yn ardal Penllyn. Ystyr hyn yw fod ailfeddwl ynghylch yr holl syniad o wneud yr ysgol newydd 3-19 oed yn ysgol eglwysig. Ysgogiad uniongyrchol yr ailfeddwl yw fod esgobaeth Llanelwy wedi mynegi, mewn llythyr at yr awdurdod […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: O Washington i Wynedd

Nid yn annisgwyl, parhau y mae’r sylwebu a’r dadansoddi, y darogan a’r arswydo wrth inni nesu at ddiwrnod urddo’r Trymp yn arlywydd, – neu ei ‘sefydlu’, ac arfer iaith y capel. (A pharhau â’r derminoleg ymneilltuol, cafodd ei ‘godi’ ddiwrnod yr etholiad ym mis Tachwedd, ac eisoes ei ‘ordeinio’ mewn seremoni fach dawel rai dyddiau’n […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hafod y Cymro (2) … ac ambell beth arall

Bu’r ysgrif hon ar y blog fis Chwefor eleni, pan oedd tipyn o drafod ar y cwestiwn o ddysblu treth ail gartref.  Dyma hi yr eilwaith, gan fod y mater yn y gwynt eto, a disgwyl penderfyniad polisi gan Gyngor Gwynedd..  Bydd ychwanegiad bach wrth ei chwt. *    *    * Darllen heddiw fod saith o […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Etholiad U.D.A.

Cyfrannwr gwadd heddiw, Gethin Jones. Brawychus ond eto diddorol oedd canlyniad etholiad y Caliphate Seisnig,  UDA. Dau oedd yn y ras i’w henwebu’n ddewis y Democratiaid. Y cyntaf, Bernie Sanders, Iddew sosialaidd   o Brooklyn, Efrog Newydd. Dyn â syniadau gwreiddiol a gwahanol i’r neo-cons arferol:  gwasanaeth iechyd, dileu ffioedd dysgu, cael gwared ag arfau niwclear, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cic ynteu rhodd ?

Sylw bach cyflym ar gynigion newydd Comisiwn y Ffiniau. Gwir, mae’n debyg, ein bod ni’r Cymry wedi ein gor-gynrychioli ers tro byd, a rhai o’r rhanbarthau gwledig yn arbennig felly.  Hyn oll o fewn cyd-destun San Steffan, cofiwch; o ran cynrychiolaeth yn y Cynulliad Cenedlaethol, efallai bod gofyn meddwl am batrwm hollol wahanol. Dywed y […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gwyliwch ddydd Llun

Ie, dyddiau diddorol.  Dyma’r blaid Dorïaidd unwaith eto wedi ei hel ei hun at ei gilydd yn ei ffordd ryfeddol, arferol. Ymlaen â’r pantomeim, a Boris wedi cael torri ei wallt. Llafur, stori go wahanol. Fel rwyf wedi awgrymu o’r blaen, dyma gyfyng-gyngor clasurol, sef anallu traddodiadol Llafur i ddygymod ag egwyddor.  Yn aml mewn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Wedi wythnos

Flynyddoedd yn ôl – ac rwy’n dychryn pa faint! – mi wnes ysgrif adolygiadol ar nifer o eitemau’n ymwneud â Chymru ac Ewrop, a rhoddais arni’r teitl ‘Myfyrdodau Ewrosgeptig’.  Gellir ei gweld yn fy hen lyfr Agoriad yr Oes (Y Lolfa, 2001); efallai bod rhywbeth o werth ynddi o hyd, er bod ynddi elfennau o’r […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Brecwast Brexit

Dyna ni wedi brecwesta yn sŵn y Brexit.  Cinio bach ysgafn heddiw er mwyn treulio popeth sydd wedi digwydd. “Rydym yn ddwy genedl,” meddai rhai o’r sylwebyddion yn yr oriau mân, gan olygu Lloegr a’r Alban.  Trueni na bai Edward I wedi cydnabod hyn wyth ganrif yn ôl; ond dyna ni, cyfle i’r Alban eto.  […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Rhwng Boris a Kinnock

Allan gyda Boris? I mewn gyda Kinnock ? Heddiw mae’r hen G.A. am rannu â’r ddau ddwsin ohonoch rai o’i feddyliau rhanedig ac ansicr ar fater y refferendwm. Peidiwch â dweud wrth y lleill ! ‘Dwyn undeb politicaidd ac economaidd i Ewrop yw un o anghenion cyntaf ein canrif ni,’ ysgrifennodd Saunders Lewis yn 1927.  […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Beth yw’r IT ?

“It’s time to get on with it”, dyfynnodd pennawd blaen y Western Mail eiriau Carwyn Jones y bore wedi’r etholiad. Fe ohiriwyd bwrw ymlaen â’r IT gan ddrama fach yr wythnos ddiwethaf.  Bellach dyma Carwyn yn brif weinidog unwaith eto, a rhagolygon yr IT wedi gloywi. Ond beth yw’r IT ? Ymddengys mai dymuniad calon […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Pleidiau a’u Pethau

“Cymru a’i gwleidyddiaeth dila, druenus” meddai’r hen G.A. ar ddiwedd ei flog diwethaf.  Tebyg y byddai pob plaid yn cytuno, gan ychwanegu “ac eithrio’n gwleidyddiaeth ni wrth gwrs”. Golwg sydyn heddiw ar y llenyddiaeth etholiad a ddaeth i law. “Cyfathrebiad etholiad”, sylwch chi, oedd un daflen gan Blaid Cymru. Hyd yma nid yw’r tŷ hwn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cyngor y gwan i’r cryf

Wythnos yn ôl, tra oeddwn i yng Nghaeredin yn edrych ar arddangosfa’r Celtiaid ac ati, mewn cwr arall o’r brifddinas yr oedd Plaid Genedlaethol yr Alban yn cynnal rali rymus i  lansio’i maniffesto etholiad. Yr hyn a ddaliodd benawdau’r wasg oedd y cwestiwn: a fydd refferendwm arall? Y peth mawr i’w gofio yw bod y […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pleidiau a rhaniadau

Dan bennawd ‘Yr unig blaid unedig?’, 29 Chwefror, mae Blogmenai’n trafod y rhaniadau sy’n poeni rhai o’r pleidiau gwleidyddol.  Gan adael heibio’r Democratiaid Rhyddfrydol, gan nad yw’n disgwyl iddynt wneud fawr ohoni yn etholiadau mis Mai, mae’n cyfeirio at y ffraeo penben sydd o fewn Llafur eto wedi darfod o ‘ddisgyblaeth haearnaidd’ cyfnod Blair, ac […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Yr UN peth gwleidyddol

Yn ystod y blynyddoedd mae’r hen G.A. wedi newid ei feddwl ar sawl peth. A newid wedyn. A newid yn ôl wedyn. Yr UN peth gwleidyddol y gallaf ymffrostio na newidiais fy meddwl arno o gwbl dros gyfnod o drigain mlynedd yw’r angen am ddiarfogi niwclear.  Yr oeddwn yn gefnogwr CND cyn erioed uniaethu ag […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dwy ddamcaniaeth cynllwyn

Dwy ddamcaniaeth cynllwyn Daeth y ddogfen hon i law. § Pwyllgor Ymgyrch Tai a Chynllunio Gwynedd a Môn (Cylch yr Iaith, Dyfodol i’r Iaith, Canolfan Hanes Uwchgwyrfai, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg) Datganiad 21.02.16 Dim Ystyriaeth i’r Iaith Mae Cyngor Gwynedd a Chyngor Ynys Môn wedi cael eu beirniadu’n hallt gan y mudiadau iaith am iddyn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Taro’r gwaelod gwleidyddol

Fwy nag unwaith mae’r hen flog hwn wedi cefnogi Leanne.  Yn sicr mae ganddi gryfderau nad ydynt gan yr un arall o Aelodau Cynulliad Plaid Cymru, ac ar fwy nag un achlysur mae ei harweiniad wedi pwyso yn y glorian yn erbyn gwiriondeb a gwaradwydd arweinwyr y Blaid yng Ngwynedd y dyddiau hyn.  Ond wir-ionedd […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hanner Canrif o Lol

Difyr yw bodio drwy Lyfr Mawr Lol.   Gofynnaf, fel eraill, ble’r aeth y blynyddoedd oddi ar Jiwbilol chwarter canrif yn ôl, ac yn wir ble’r aeth yr hanner canrif oddi ar sefydlu’r hen recsyn anhepgorol ym 1965.  Teimlaf ryw fath o gyfrifoldeb am gychwyn Lol, gan mai un o gymhellion ei lansio oedd adwaith yn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pum pwynt bach

Ambell bwynt bach, cwbl ddieffaith mi wn cyn eu sgrifennu, am y drafodaeth a’r bleidlais ddoe yn Nhŷ’r Cyffredin. Waeth imi heb ag ailadrodd na dyfynnu dim o’r llithoedd llawer grymusach a geir ar flogiau Craig Murray, Wings Over Scotland, Munguin’s Republic a Wee Ginger Dug;  gobeithio fod fy narllenwyr yn pori’n rheolaidd yn y […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dau begwn y wlad

Rydym yn ddyledus i Flogmenai (13 Tachwedd) am dynnu sylw at gyfweliad Jason Mohammad â Leanne Wood ar y cwestiwn aruthrol bwysig o ganu ‘God Save the Queen’ ai peidio ar achlysuron cyhoeddus yng Nghymru. Y cefndir, fel y cofir, oedd fod Neil McEvoy, arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Caerdydd, heb ymuno yn y gân […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gweledigaeth Ieuan Gwynedd

Yn ddiweddar cefais achos i ailddarllen tipyn o waith Ieuan Gwynedd (Evan Jones, 1820-52), gweinidog, golygydd ac ymgyrchydd a gofir yn bennaf efallai am ei wrthdystiad croyw yn erbyn casgliadau’r Llyfrau Gleision. Yr oedd Ieuan yn gredwr mawr mewn addysg enwadol. Neu, yn fwy manwl, addysg gyd-enwadol.  O fath. Fel eraill o radicaliaid ei genhedlaeth […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Chwaraewyr eraill

Mater y Bala eto.  Ni ddylid gadael i’r mater hwn orffwys. Am swyddogion addysg Gwynedd ac aelodau’r cabinet, ni ddywedwn ddim heddiw.  Mae chwaraewyr eraill yn y ddrama hon, neu o leiaf yn berthnasol iddi. (1)   Plaid Cymru (neu ‘Plaid’, neu ‘Plaid Plaid Cymru’ fel y bydd yn ei galw’i hun).  A yw ailgyflwyno addysg […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Addysg enwadol — a dim dewis

Efallai y cofiwch inni gael tipyn bach o hwyl y tro diwethaf ar draul democratiaeth – neu ddiffyg hynny – o dan Gyngor Gwynedd.  Rhag ofn nad ydych yn cofio, dyma hi’r hen ysgrif eto.   Ie, y testun oedd penderfyniad rhyfedd ac ofnadwy Cabinet y Cyngor i wneud ysgol newydd arfaethedig y Bala, 3-19 oed, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Carwyn, Corbyn a Phenllyn

“Buenos dias, Pamperos.  Muchas gracias am y croeso yng nghymanfa Cwm Hyfryd yndê, ac am y te ar y pampas yndê.  Cymru ydi’n gwlad ni yndê, ac Ariannin ydi’n cenedl ni. Neu fel arall yndê. Mamma mia, rydw i wedi mwynhau bod yma efo chi.  Si Seňor!  Felly adios amigos, viva Rio Tinto, hasta la […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Tri pheth sy tu hwnt i jôc

Mae ochr ddigrif i’r rhan fwyaf o bethau yn y bywyd hwn, a’r rhan amlaf bydd yr hen GA yn tueddu i weld yr ochr honno’n gyntaf.   Ond mae rhai pethau yn y byd, a rhai pethau ym mywyd Cymru heddiw, yn gofyn am roi gwamalrwydd o’r naill du weithiau.  Soniwn heddiw am dri pheth […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Nid yw hon ar fap

Oddi ar inni flogio ‘Sir Gwymon a a Sir Conbych (2)’ ar 15 Mehefin digwyddodd rhai pethau, a bellach dyma inni fapiau’r Gweinidog Gwasanaeth Cyhoeddus i’w hastudio a’u hystyried. (Gweler, er enghraifft, ‘Mapiau’r Gymru Newydd, GOLWG 25 Mehefin, t. 6, neu GOLWG 360 17 Mehefin.) Soniwn yn unig am siroedd y Gogledd heddiw. Chwiliais yn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Sir Gwymon a Sir Conbych (2)

Bwriedais yr ysgrif hon ar gyfer Y Faner Newydd, ond gan fod rhyw sôn am symud ar y pwnc, bydd wedi dyddio’n fuan iawn.  Dyma hi felly.  Mae’n grynodeb o nifer o eitemau blaenorol ar yr un testun, a’r teitl wedi ei ddefnyddio o’r blaen :  dyna pam y (2). *    *    * Gair heddiw […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Brad Bob Lewis ?

Simon Brooks, Pam na fu Cymru.  Methiant Cenedlaetholdeb Cymraeg.  (Gwasg Prifysgol Cymru, 2015). I.    Y  DDADL Cefais ddarllen y llyfr hwn mewn drafft a thrafod agweddau arno gyda’r awdur. Serch hynny bu’n bleser ac yn addysg ei ddarllen am yr eildro a meddwl yn galed am ei ddadl.  Tameidiol yn hytrach na chyfundrefnol yw’r ymateb […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Papurau a Phleidiau

Taro i mewn i Clickonwales, heb fod yno ers tro.   Caed yno drafodaethau y dyddiau diwethaf ar (a) dyfodol y wasg brintiedig, a (b) dyfodol gwleidyddol Cymru, dan bwnc gwahanol ond cysylltiedig yn y pen draw. ‘The end game for newspapers’ yw pennawd Simon Farrington, newyddiadurwr profiadol iawn a chyn-olygydd Wales on Sunday.  Mae ei […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Petawn i … (2)

PETAWN I’N BYW YN SIR FÔN Ar adeg etholiad fel hyn – ar unrhyw adeg a dweud y gwir – mae tair gwedd i bob plaid wleidyddol: (a) yr hyn a ddisgwylir gan ei chefnogwyr, (b) yr hyn sydd yn ei llenyddiaeth, (c) yr hyn a wna. Yn achos y pleidiau adain-dde (y Ceidwadwyr ac […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Petawn i … (1)

PETAWN I YN LLE’R SNP Yn oriau mân bore Gwener byddwn yn gwybod.  Ond ar hyn o bryd rydym yn dal i ragdybio senedd grog gyda chyfle i genedlaetholwyr yr Alban a Chymru ddylanwadu.  Os daw hi i hynny bydd yn glod aruthrol i’r ddwy arweinyddes, Nicola a Leanne, ac nid er mwyn drysu’r hwyl […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Trydar ynghylch Trident

Yn ystod adroddiad y BBC ar gynhadledd Plaid Cymru ddoe pwysodd Bethan Rhys Roberts yn bur daer ar Leanne Wood â’r cwestiwn, a fydd peidio ag adnewyddu Trident yn amod ddiwyro cyn cefnogi unrhyw blaid arall yn San Steffan.  Petrusodd Leanne ddwy waith, ac yna ateb dipyn bach yn amwys.  Cefais foment o hunllef, – […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Trydar ynghylch Trident

Yn ystod adroddiad y BBC ar gynhadledd Plaid Cymru ddoe pwysodd Bethan Rhys Roberts yn bur daer ar Leanne Wood â’r cwestiwn, a fydd peidio ag adnewyddu Trident yn amod ddiwyro cyn cefnogi unrhyw blaid arall yn San Steffan.  Petrusodd Leanne ddwy waith, ac yna ateb dipyn bach yn amwys.  Cefais foment o hunllef, – […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dyma’r ateb !

Sut i droi meddyliau deng mil a mwy o Saeson Prifysgol Bangor cyn y mis Mai yma?   Dyma fi wedi’i gweld hi, bobol   – gyda help telediad gwleidyddol diweddar, cydnabyddaf yn syth!   Y cynllwyn cyfrwys a dieflig yw i bob un o Gymry’r  Coleg (maddeuwch yr hen arferiad o alw’r hen Goleg yn Goleg) gael […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dyma’r ateb !

Sut i droi meddyliau deng mil a mwy o Saeson Prifysgol Bangor cyn y mis Mai yma?   Dyma fi wedi’i gweld hi, bobol   – gyda help telediad gwleidyddol diweddar, cydnabyddaf yn syth!   Y cynllwyn cyfrwys a dieflig yw i bob un o Gymry’r  Coleg (maddeuwch yr hen arferiad o alw’r hen Goleg yn Goleg) gael […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cydradd â phwy ?

‘Cydraddoldeb’ yw thema datganiad diweddar ar ran Plaid Cymru, fel yr adroddir ar wefan Daily Wales.  Amlinellu yr hyn a ddylai fod mewn mesur ymreolaeth newydd y mae Leanne Wood, ac un o’r awgrymiadau yw y dylai’r ‘Cydbwyllgor Gweinidogol’, sy’n cyfarfod weithiau, droi’n gorff parhaol, ‘Cyngor Gweinidogion y Deyrnas Gyfunol’.   Gwnâi hynny Gymru’n bartner cyfartal, […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Goleuni yn yr hwyr ?

Rwyf wedi sgrifennu llawer dros y blynyddoedd am ‘Y Gwaedu Mawr’ o ysgolion Cymru bob mis Medi. Ac ailadrodd unwaith eto yr hyn a ddylai fod yn amlwg, dyma un o’r pethau – os nad yn wir y prif un – a fydd yn sicrhau ein diwedd fel pobl cyn yr êl llawer o flynyddoedd […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Unwaith eto, beth yw’r neges?

Unwaith yn rhagor dyma’r ddau doriad o Seren, papur Saesneg myfyrwyr Bangor, a’r tro hwn rhoddais ychydig danlinellu yn y naill a’r llall. Wedi darllen y frawddeg wedi ei thanlinellu mewn GWYRDD yn y toriad cyntaf, hwyrach yr hoffech fwrw golwg ar flog Jac o’ the North, 18 Chwefror, ac yna’r ddolen oddi yno i […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Stori Fer : ’Co ni off !

NODYN.   Bydd rhai o’r darllenwyr efallai yn cofio rhai o’r cymeriadau hyn yn y storïau ‘So Ni Gallu’ (Camu’n Ôl a Storïau Eraill),  ‘Olav Drö’ (archif Ionawr 2013, neu Tu Chwith, Cyfrol 38) a ‘Gwthio’r Ffiniau’ (archif Mehefin 2012, neu Tu Chwith, Cyfrol 39) *     *     * Ie, go drist, e-bost yr hen Lwyd Llwyd.  […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ble mae Leanne ?

Cefndir y gerdd. Mae’r hen G.A. wedi dweud yn ddigon plaen na phleidleisiodd yn ddi-ffael y blynyddoedd diweddar i’r blaid sy’n ei galw ei hun yn ‘Plaid’, ac yn sicr nid yw’n addo gwneud hynny yn y dyfodol.  Ond weithiau … Bore ddoe roeddwn yn digwydd cerdded drwy brif fynedfa Adeilad y Celfyddydau ym Mhrifysgol […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Genedl Goll

Wrth ymgolli mewn hen destunau mae’r hen G.A. wedi bod yn esgeuluso llenyddiaeth Cymru heddiw yn enbyd. Ond dyma dalu sylw pan welais nofel Saesneg am ardal fy magwraeth mewn cyfnod a gofiaf yn dda.  A Welsh Dawn gan Gareth Thomas yw honno, ac fe’i cyhoeddir gan Y Lolfa, pris £9.95. O ran plot mae’n […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Yn iach iti, Gymru

Ambell ddiwrnod pan fydd yr hen G.A. yn meddwl nad oes ganddo destun, o ganol gwleidyddiaeth wallgo Cymru heddiw fe ddaw rhyw newydd wyrth i ddeffro’i awen. ‘Cymorth i ddisgyblion disgleiriaf Cymru’ oedd pennawd GOLWG 360 fore heddiw.  Gellid aralleirio’r pennawd fel ‘Cymorth i amddifadu Cymru o’i phlant galluog’, canys dyna sydd mewn golwg. Ni […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Breuddwyd tyrcwn wrth eu hewyllys

Tebyg y bydd darllenwyr Y Cymro heddiw wedi gweld llythyr dan y pennawd ‘Lefelau newydd o wallgofrwydd’.  Sôn y mae am rai o’r cynlluniau hunllefol loerig sydd, mae’n ymddangos, yn cael eu hystyried mewn rhai cylchoedd gyda golwg ar ddyfodol ein colegau a’n prifysgolion yng Nghymru.   Gallai’r llythyrwr, ar ôl darllen yr un papur y […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Colbio’r Sefydliad

Newydd orffen darllen llyfr a gefais gan Siôn Corn eleni, a dyma’i lun: A dyma ddyfyniad, wedi ei led-gyfieithu.  Paragraff cyntaf y bennod olaf: ‘Dichon y gellir, y funud hon, ystyried mai synnwyr cyffredin yw’r status quo, ond does bosib na bydd cenedlaethau’r dyfodol yn edrych yn ôl â chymysgedd o syfrdandod a dirmyg ar […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: UKIP dros gydraddoldeb

Cyn iddo fynd dros gof, gair neu ddau am arolwg barn YouGov yr wythnos diwethaf ar y cwestiwn:  a ddylai Cymru gael yr un pwerau â’r Alban o dan drefn newydd ym Mhrydain? 63% o’r rhai a holwyd o blaid.  Fe ddown ni’n ôl at hyn. 85% o bobl Plaid Cymru o blaid. Cwestiwn bach […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pwy sy am fod yn Chwig ?

Stori fach bore heddiw fod rhywrai am atgyfodi’r Blaid Chwigaidd. Wn i ddim o’r manylion. Ai rhyw fath o jôc ydyw?  Ai dechrau rhyw symudiad gwirioneddol tuag at aileni’r Chwith Seisnig o ganlyniad i’r cynnwrf yn yr Alban? Fe welsom ymgais i adnewyddu Chwigiaeth o’r blaen, nid cymaint â hynny yn ôl.  Dyna oedd symudiad […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Wedi’r llanast ofnadwy

The rose of all the world is not for me. I want for my part Only the little white rose of Scotland That smells sharp and sweet – and breaks the heart. Hugh MacDiarmid   Ie wel, dyna ni, “and a very good morning to you all,” fel y cyfarchwyd ni mor llon gan Huw Edwards […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Araith Mr. Warburton

Eitem ddiddorol yn rhifyn cyfredol Y Traethodydd (Gorffennaf 2014), sef ysgrif-adolygiad gan Cynog Dafis ar y gyfrol Pa beth yr aethoch allan i’w achub ?, goln. Simon Brooks a Richard Glyn Roberts.  Choelia’ i byth nad yw pennawd yr ysgrif yn swnio’n gyfarwydd rywsut:  “Sut i Adfer y Gymraeg”.   Hwyrach yr hoffai rhai o’r darllenwyr […] Parhau i ddarllen