Archives: Gog y Cwm

shitclic: Golwg I – Hydref dramatig

Dyma’r gyntaf o ddwy golofn wadd ‘sgrifenais i gylchgrawn Golwg dros yr haf. A’r olaf am sbel go lew eto. 

Waeth i S4C roi’r gorau iddi ganol Awst ddim. Cau siop wedi bwrlwm y Sioe Fawr a’r Brifwyl, ac ailagor swyddfa Parc Tŷ Glas gyda thymor newydd yr ysgolion a’r Cynulliad Cenedlaethol. Achos pwy mewn difri’ calon sydd eisiau gwylio Noson Lawen ugain mlwydd oed adeg oriau brig nos Sadwrn neu uchafbwyntiau Dechrau Canu 2009 ar nos Sul, heblaw cydnabod ‘Cwlwm’ neu berthnasau Bertie’r ail denor sy’n ei fedd ers ache.
Sgileffeithiau amlwg “torri’r got yn ôl y brethyn”oedd 63% o ailddarllediadau ar S4C y llynedd yn ôl Adroddiad Blynyddol 2016-17 Awdurdod y Sianel, ac “…anallu i ddarparu drama wreiddiol, safonol drwy gydol y flwyddyn, yn enwedig gan fod hyn yn nodwedd gynyddol o’r hyn a geir ar y prif sianelau eraill”. Diolch i’r drefn am ddramâu tramor BBC Four yn y cyfamser, megis Sé quién eres boncyrs o Barcelona ac eraill fel cyfres ysbïo Hebraeg False Flag ar sianel Fox yng nghrombil fy mocs Sky.
 Serch hynny, mae’r hen stejar Pobol y Cwm yn dal i gynnig chwip o straeon yr adeg hon o’r flwyddyn yn enwedig triongl serch Sioned-Gary-Dani a ddenodd y gorau o’r actorion profiadol hyn. Tydi stori gancr mam DJ, ar y llaw arall, heb gydio gymaint er gwaethaf perfformiadau dirdynnol Sara Harris-Davies a Carwyn Glyn. Y drwg ydi mai wyneb cymharol newydd ydi hi, a ninnau’r gwylwyr yn gorfod malio amdani heb ddod i’w nabod yn iawn. Does gen i fawr o fynedd efo’r Doc chwaith (na, nid rant gwrth-Bryn Fôn mohono) na Liv y chwaer golledig y cofiodd Tyler a Dani amdani’n sydyn reit.
Mae pethau’n gwella o fis Medi ymlaen, wrth i gyfresi newydd gwreiddiol ymddangos. Cydgynyrchiadau bei-ling wedi’u gosod mewn ardaloedd cymharol ddieithr o ran dramâu Cymraeg, yw’r themâu amlwg.
Y gyntaf yw Bang! (10/9/17), cyfres wyth rhan gyda Jacob Ifan a Catrin Stewart yn actio’r brawd a chwaer, dihiryn a phlismones â’u byd ben i waered ar ôl i ddryll ddod i’w meddiant. Wedi’i sgwennu gan Roger Williams, awdur â phrofiad helaeth o bortreadu’r Gymru gyfoes yn Caerdydd a Tir Sir Gâr, cafodd hon ei ffilmio’n Port Talbot a Chwmafan ac felly’n adlewyrchu’r ardal honno trwy bendilio rhwng Gymraeg a’r Saesneg fel Gwaith Cartref. Nid un i’r puryddion, beryg.
I ddilyn ym mis Hydref fydd Un bore Mercher, cynhyrchiad cefn-wrth-gefn diweddaraf S4C a’r Bîb wedi’i gosod yn Nhalacharn, lle mae byd twrna (Eve Myles) yn chwalu gyda diflaniad disymwth ei gŵr – ac sy’n datgelu cyfrinachau go anghynnes am y gymuned leol wrth iddi ymchwilio i’r dirgelwch. Mae’n swnio’n ddifyr, a diddorol fydd gweld faint o grap ar y Gymraeg sydd gan Ms Myles mewn gwirionedd. Rhaid bod y disgwyliadau’n aruchel, gan fod y fersiwn Saesneg Keeping the Faith eisoes wedi’i gwerthu i’r Unol Daleithiau.
Dw i’n awchu am y tymor newydd yn barod.

Parhau i ddarllen

shitclic: Golwg II – Bybl Bendigedig

Mae’n nosi’n gynt. Y siopau’n frith o ddillad a geriach dychwelyd i’r ysgol. A darllenwyr Golwg yn dioddef o’r IAS – iselder adra o’r Steddfod. Trwy lwc, mae tomen o raglenni yn dal ar wasanaethau Clic ac Iplayer i’r rhai sydd am ddrachtio mwy o ddiwylliant. Yr uchafbwynt oedd Cyngerdd Hedd Wyn: A Oes Heddwch? gyda chorws caboledig y fam ynys a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Ac mae deuawd lesmeiriol Casi Wyn a Lleuwen Steffan i gyfeiliant ‘Deio Bach’ yn dal i godi lwmp yn y gwddw.

Fel arfer, bu darllediadau di-fai gan y Gorfforaeth Ddarlledu ar S4C o ddeg y bore tan ddeg yr hwyr. Yn ddelfrydol, byddai llai o hysbysebion a mân siarad rhwng y cyflwynwyr a’r beirniaid soffa, a mwy o amrywiaeth ac arbrofi i gyd-fynd â phrifwyl fentrus y Bae flwyddyn nesa. Dw i wedi hen dderbyn na ddaw oes aur sgetshis a cherddoriaeth Swigs fyth yn ôl, ond mae gwir angen trosglwyddo Tocyn Wythnos y radio i’r teli (gyda Beti a Karen os oes modd), yn gyfuniad o sioe sgwrsio, adolygiadau a chlecs difyrrach na chopi o Lol. Wedi’r cwbl, mae enwogion mawr a mân a set secsi’r Babell Lên ar blât iddyn nhw.

Os cafodd y gynulleidfa gynhenid wledd a hanner, briwsionyn gafodd y di-Gymraeg yn Eisteddfod 2017with Josie d’Arby. Pigion hanner awr ar BBC2 Wales ac ailddarllediad i weddill Prydain anwybodus ar BBC Four. Hanner awr o blith oriau dirifedi o ddarllediad allanol mwyaf ond dau y BBC yr haf hwn (ar ôl Wimbledon a Glastonbury). Dyma ymweliad cynta’r ferch o Gasnewydd â’r Genedlaethol ac agoriad llygad i fyd cyfan gwbl Gymraeg. Iawn, anghofiwch y ffaith i Josie “I don’t speak Welsh” ddod yn ail yng nghystadleuaeth Cariad@Iaith 2011 am eiliad. Roedd ei gwên ddiffuant yn donic, wrth iddi bicied o’r llwyfan i’r Lle Celf, clywed hanes Hedd Wyn gan yr actor Huw Garmon (yn naturiol), cael blas o’r Orsedd dros frechdanau efo’r bwrlwm byw Mair Penri a throi’n llanast emosiynol wrth wrando ar gerdd dantwyr ifanc Dyffryn Clwyd. Er bod cryn bwyslais ar y to iau, gyda chriw Calan yn rhoi cic yn dîn ein sîn werin, collwyd cyfle euraidd i ddangos peth o gyffro Maes B fel rhan r’un mor annatod o’r “wonderful bubble” chwadal Josie.
Pigion difyr, anhepgor ac agoriad llygad i bob Tom, Dick ac Evan Davis (a’i ymchwilwyr). Beth am hanner awr nosweithiol’flwyddyn nesa BBC Prydain?

Parhau i ddarllen

shitclic: Mae’r Seirennau’n galw…

 

“Pen bach”.  Dyna’r peth cyntaf  ddaeth i’r meddwl ar ôl gweld yr hys-bys ar S4C. Yr ail beth oedd, “apêl amlwg at fois hoyw a’r genod” wrth i’r cyn-fewnwr bronnoeth fynd drwy’i bethau yn y gampfa.

Ond cefais fy synnu ar yr ochr orau gan Mike Phillips a’r Senghenydd Sirens cyfres bry ar y wal lle mae cyn-chwaraewyr rhyngwladol yn helpu carfan o amaturiaid ar hyd y tymor – nid yn annhebyg i Clwb Pêl-droed Malcolm Allen yn Llanberis bedair blynedd yn ôl. Syndod braf arall oedd gweld cymaint o siaradwyr Cymraeg yn y ryc, diolch yn bennaf i ysgolion cynradd Cymraeg ardal Caerffili ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Pluen yn eu het, heb os. Fe wnes i gyfri’ chwe chwaraewraig Cymraeg eu hiaith, o Elaine Wood i Kayleigh Mason ac Ann-Marie Griffiths. Ac os ydi camerâu Cynhyrchiad Orchard wedi llwyddo i’w cael nhw i hyfforddi, gwlychu, rhegi a chymdeithasu yn y Gymraeg, gorau oll.
Aeth y rhaglen gyntaf o chwech a ni o ddechrau tymor heb hyfforddwr, i gyflwyno’r mab fferm a’r model rhan-amser o Sale Sharks, cwrs rhwystrau lleidiog iawn i’r genod a gornest hynod gorfforol yn erbyn nytars Croesyceiliog (29-24 yn diwedd).

Gyda chynnydd aruthrol yng ngêm y merched, o ychydig gannoedd dair blynedd i dros 10,000 erbyn heddiw yn ôl BBC Cymru Fyw, a’r garfan genedlaethol yn denu mwy o sylw teledu a thyrfa fawr (roeddwn i’n un o’r 4,000 a mwy yng ngêm Lloegr ym Mharc yr Arfau adeg 6 Gwlad eleni), fe ddylai hon fod yn gyfres boblogaidd.

A boi digon gwylaidd ydi Mr Phillips yn y bôn. Sori, Meic.
Un pwynt bach i gloi, gyfryngis Cymraeg. Mae gynnon ni air hollol dderbyniol, dealladwy a chanmil gwell na “sialens”. Her. Hwnna ydi o. Her.
 

 

Parhau i ddarllen

shitclic: S4Wales

Wnes i ’rioed feddwl bod Port Talbot yn gymaint o bictiwr. O’r tyrrau dur sy’n gefnlen i draeth melyn epig Aberafan i’r cymoedd gleision uwchlaw’r mwg a’r M4, a hyd yn oed colofnau concrid y draffordd fawr brysur – mae gwaith camera Bangyn hynod drawiadol. Cyfres newydd nos Sul yn slot sanctaidd y ddrama Gymraeg am naw. Nid saga sgleiniog fel Teulu mohoni na chyfres noir-aidd arall waeth beth ddywed Llais y Sais – ond cyfres drosedd-deuluol. Sam a Gina, brawd a chwaer ar begynau gwahanol mewn bywyd – y naill (Jacob Ifan) yn weithiwr warws anfoddog sy’n ysu am bach o rym a chyffro yn ei fywyd pan ddaw gwn anghyfreithlon i’w feddiant, a’r llall (Catrin Stewart) yn blismones uchelgeisiol sy’n ymchwilio i lofruddiaeth a achoswyd gan y cyfryw wn. Ac yn y cefndir, cysgod marwolaeth eu tad a saethwyd yn farw ar y traeth o flaen Sam y bychan, a’r gwrthdaro cyson â’r Sgotyn a bwli o lysdad er gwaetha ymgais y fam lywaeth (Nia Roberts) i gadw heddwch. Bu Gillian Elisa yn serennu fel mam-gu neu “Nani” ddi-lol y teulu i ddechrau cyn marw’n ddisymwth – bechod, achos yn bersonol, hi oedd un o’r prif resymau dros wylio yn y lle cyntaf. Ac mae staff yr heddlu (o Gareth Jewell i Suzanne Packer) yn ategiad dwyieithog difyr i’r cyfan. Cyfres ddwyieithog, felly, nid fersiwn gefn-wrth-gefn fel y ditectif nid anenwog hwnnw o’r Borth. Gyda llaw, ai fi ydio, neu oes angen i swyddfa heddlu Cwm Afan fuddsoddi’n sylweddol mewn bylbiau golau? Mae llawer o’r golygfeydd hynny fel bol buwch.

Bu cryn heip am iaith Bang, yn enwedig y golygfeydd helaeth o Saesneg fel sy’n fwy naturiol i’r De diwydiannol. Yn y blyrb cyhoeddusrwydd, roedd llawer o’r cast a’r criw fel y cynhyrchydd Catrin Lewis Defis yn brolio mai fel hyn ’dyn ni’n siarad yn y Gymru fodern. Cymysgedd o frawddegau Cymraeg a Saesneg, Wenglish hyd yn oed. Hmm. Llansawel falle, bendant ddim Llanrwst na Llanllwni. Meddai’r Fonesig Lewis-Defis:

“I think we switch really naturally between both languages and it shows the way that Wales and the Welsh language is today.

“It’s brilliant because we can take the Welsh language further, rather than making an excuse for it and dubbing it in English, we’re going to take the Welsh out there with the English and that makes this project really fresh and innovative.”

Dadl yr awdur Roger Williams (Caerdydd, Pobol y Cwm, Tales from Pleasure Beachac enillydd gwobr BAFTA Cymru am Tir) oedd mai portreadu iaith Cymry’r De ôl-ddiwydiannol – a chyda bron i hanner dwsin o ysgolion cynradd Cymraeg yn ardal Castell-nedd Port Talbot a bwriad i agor ysgol gyfun Gymraeg gynta tre’r dur, does dim amau’r diddordeb a’r brwdfrydedd lleol.  ’Sdim dwywaith am frwdfrydedd y di-Gymraeg dros y gyfres hefyd, a barnu oddi wrth ymateb y twitteratis.  Ond – ac mae hwn yn glamp o ‘ond’ – os mai ceisio efelychu iaith y stryd mae Bang, yna mae’r sinig ynof yn dweud mai’r iaith fain fyddai cyfrwng cyfathrebu’r stad gownsil a swyddfa’r heddlu. Dyna sefyllfa drist ein hiaith yn yr unfed ganrif ar hugain.  Ond byddai rhywun yn dweud bod Pobol y Cwm yn afrealistig hefyd, wrth i’r iaith edwino fwyfwy yng Nghwm Gwendraeth sy’n sail i’r gyfres sebon hirhoedlog.  A fyddai cymeriadau fel Mark Jones a Debbie, a’r to iau fel Sioned, Dani, Tyler, Chester a Hanna yn siarad Cymraeg â’i gilydd?  Yn sicr, mae iaith y thesbians ar wefannau cymdeithasol yn ategu fy amheuon.

Hawdd cytuno felly ag ofnau  Sioned Williams yn Barn fis Hydref  “… mae S4C yn agor y drws i fyd dwyieithog a fydd – os yw’r gyfres yn llwyddiannus – yn anodd ei gau. Ai ‘adlewychu realiti holl gymunedau Cymru yw pwrpas S4C, fel yr awgrymwyd yn y noson lansio, neu ai creu arlwy yn y Gymraeg ar eu cyfer?”

Efallai mai lle BBC Wales ydi darlledu Bang– cyfle i normaleiddio’r Gymraeg mewn cyfres fwyafrifol Saesneg. Lol botes oedd creu sawl fersiwn o Hinterland i blesio cynulleidfaoedd S4C, BBC Wales Seisnig ac yna BBC Four fwy eangfrydig sydd wedi hen arfer â darlledu dramâu Ewropeaidd ag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Ar y llaw arall, diolch i dduw am S4C fel yr unig sianel o Gymru sy’n portreadu bywyd y genedl gyfoes ar ffurf drama. Pryd mewn difri calon oedd y tro diwethaf i BBC Wales wneud hynny?  Belonging wyth mlynedd yn ôl? A na, tydi The Indian Doctor llawn stereoteipiau blinderus o Gymru’r pyllau glo ddim yn cyfri…

A pheidiwch â dechrau gydag adran ddrama ITV Cymru Wales.

Mae Bang eisoes wedi denu diddordeb gan Wlad y Basg, Lloegr ac ambell AS, ac wedi’i gwerthu i orsaf SVT Sweden. Dw i’n mwynhau’r cyfuniad o’r cyffro a’r elfennau teuluol, mae’r ddeialog yn tipyn mwy credadwy na fuodd Y Gwyll erioed, a’r ddau brif actor ifanc yn llywio’r cyfan yn llwyddiannus fel cymeriadau ’da ni’n wir falio amdanyn nhw. 

Ond mae angen i S4C feddwl hefyd am gynulleidfa graidd nos Sul hefyd, a darparu drama mwy draddodiadol ar eu cyfer sy’n sicrhau ffigurau gwylio uwch na chaiff Bang, 35 Diwrnod et al fyth.

 

Parhau i ddarllen

shitclic: Dyna ddigon, Doc


*SBOILAR


A dyna ni. Mae’r antur fawr ar ben. Y ddrama ddomestig dros ben llestri am sgileffeithiau hyll tor-priodas – wrth i Dr Foster(Suranne Jones) yfed a smocio a fflangellu’i ffordd drwy ysgariad chwerw â’r Simon (Bertie Carvel fel chwip o ddihiryn pantomeim) a thynnu holl drigolion dosbarth canol uwch Parminster i’w pennau. Er gwaetha’r amheuon y byddai’r naill gymar neu’r llall yn gelain erbyn y diwedd, naill ai dan deiars yr Hyundai neu trwy nodwydd angheuol y doc, maen nhw mewn galar parhaus bellach – am eu mab Tom, a gafodd hen lond bol o ddramatics Shakespearaidd ei fam a’i dad, cyn diflannu o’u bywydau. Ac wele bosteri “Missing” o’r cr’adur ar hyd a lled y syrjeri a’r dre, a diweddglo marc cwestiwn.

 Yr antur fawr ar ben meddwn i. Ond efallai bod gan yr awdur Mike Bartlett syniadau gwahanol. Y farn gyffredinol nad oedd hon yn yr un cae â’r gyfres gyntaf hynod boblogaidd. Ond cofier Broadchurch, a gafodd ail gyfres symol uffernol cyn achubiaeth y drydedd a’r olaf un. 
Suranne Jones bia’r gair ola, debyg. 

Rhowch gyfres ddrama wahanol iddi wir dduw.

Parhau i ddarllen

shitclic: Celwyddgi

Gyrfa gymysg fu un Ioan Gruffudd hyd yma. Efallai bod y c’radur yn ei chael hi’n anodd cael gwared ar stigma’r actor sebon fel Gareth Wyn Cwmderi rhwng 1987 ac 1994. 

I’r gwylwyr Prydeinig, mae’n enwog fel y morwr Horatio yng nghyfres Hornblower ITV (1998-2003) ac ar lwyfannau ehangach fel capten llong anffodus yn y ffilm Titanic (1997), fel cymar camp i Mathew Rhys yn Very Annie Mary (2001) a’r gwyddonydd â phwerau goruwchnaturiol yn ffilmiau Fantastic Four (2005 a 2007). Un o’i ffilmiau diweddaraf y gwyliais ar daith i’r Baltig oedd San Andreas(2015) llawn effeithiau arbennig ond prin ei sylwedd, fel basdad o ddyn busnes. A hen gythraul ydi o yn ei ran ddiweddaraf ar deledu hefyd, Liar, drama hynod ddadleuol ITV am lawfeddyg sy’n mynd benben ag athrawes (Joanne Froggatt gynt o Coronation Street) a’i cyhuddodd o’i threisio ar ôl dêt. Am y ddwy bennod gynta, doedden ni wylwyr ddim yn siŵr iawn p’un o’r ddau i’w gredu, gyda’r naill gymeriad anghynnes â’r llall yn actio’n ddiniwed – er y buasai angen sgwennwr dewr IAWN i roi’r bai ar y ferch mewn gwirionedd. Erbyn y drydedd bennod, fodd bynnag, daeth i’r amlwg mewn ôl-fflachiau mai’r Dr Andrew Earlham â dannedd-a-lliw-haul Hollywood wnaeth sleifio’r cyffur GHB i win Laura Nielsen – hyn oll â thair pennod i fynd. A ninnau felly’n gwybod pwy oedd y drwg yn y caws hanner ffordd drwy’r gyfres, pa ddiben parhau i wylio? Mae’r ddrama bellach yn mynd i dir thriller, gyda Laura yn prysur wneud gwaith allgyrsiol yn ymchwilio i gefndir niwlog y Doc a hunanladdiad (honedig?) ei wraig gyntaf yng Nghaeredin.  A neithiwr, cawsom olygfa iasol o Andrew Earlham yn llithro gefn liw nos i gartre’r DI Vanessa Harmon feichiog, a awgrymodd yn gryf bod gynnon ni serial rapistyma.  Pennod a adawodd hen flas cas go iawn. Dw i wir  heb deimlo mor sâl wrth wylio drama deledu ers tro byd.

Alla i ddim dweud fy mod i’n mwynhau hon. Nac eisiau gwylio go iawn. Mae’n llawn cymeriadau annifyr ac isblotiau deud celwyddau a rhoi cyllyll yng nghefnau’i gilydd. Mae’r gwaith camera trawiadol o arfordir Caint a thyrau gothig Caeredin, a’r holl porno cartrefi godidog yn cyd-daro’n chwithig â’r awgrym cryf o drais rhywiol.  

Ond damia, mae ’na rywbeth sy’n dal i’m denu i wylio am naw bob nos Lun. Ac o leiaf wnaiff neb anghofio’r actor Ioan Gruffudd am sbelan eto…

Parhau i ddarllen

shitclic: Mynadd


Wn i ddim beth ydio. Henaint falle. Un digon difynadd fues i erioed (holwch fy nghydnabods), ond yn ddiweddar, dw i’n teimlo fy hun yn fwyfwy Victor Meldrewaidd hefo cyfresi teledu. Yn dewis a dethol fwy, yn gwylio hyd at ddwy bennod cyn penderfynu ‘cachu rwtsh’ waeth beth ddywed y mwyafrif, a dileu’r cyfan o’r cyswllt-cyfresi am byth. 

Hyn a hyn o amser sydd gan rywun fin nos, er gwaetha’r ffaith mai dyma’r adeg dduaf o’r flwyddyn pan rydan ni fwy tebygol o swatio ar y soffa a mynd yn sombis i’r sgrîn fach. Ac mae popeth newydd fel petai’n ailbobiad diawledig o rywbeth gwell. Safe House, Rellick, Trust Me – wnes i ddim llyncu’r abwyd na’r heip. Mae pennod ola Fortitude Sky Atlantic yn dal i hel llwch yn fy mocs Sky, er i mi fuddsoddi 11 awr yn trio gwneud pen a chynffon o’r smonach Arctig blaenorol. Dechreuodd fy niddordeb bylu ar ôl iddyn nhw SBOILERS! SBOILERS! gael gwared ar fy hoff actores Sofie Gråbøl.  Mae hyd yn oed aduniad Twin Peaks yn apelio llai a llai, er cymaint wnes i fopio ar odrwydd Agent Cooper a’r eiconig Audrey Horne ddechrau’r 1990au. ’Sdim byd gwaeth na gweld eich eilunod wedi heneiddio neu dwchu’n ddifrifol. Na, rhyw  nostaljia ieuenctid ffôl a’m denodd i’w dapio, yn union fel Cold Feet 2017. Yn ddiweddar, fe geisiodd Cymru Fyw apelio at ein hochr hiraethus drwy holi pa gyfresi yr hoffen ni eu gweld yn dychwelyd ar S4C. Yn eu plith, Brodyr Bach (na), Bacha Hi O’Ma (NA!) a Jabas (prynwch DVD Sain yn lle). Dechreuais fwynhau Pengelli unwaith eto pan gafodd ei hailddangos yn slot ‘Aur’ S4C, a Minafon cyn hynny, ond diawcs roedden nhw wedi dyddio (yr ail yn fwy o nain na’r gyntaf) ac felly ni pharodd y gwylio am hir. 

Weithiau mae’n well eu gadael nhw, fel hen gariadon, i fod.

Parhau i ddarllen

shitclic: G’day Gymru

Mae ganddon ni gyd ein pleser euog. Boed cyfresi “realaeth” wedi’u sgriptio fel TOWIE neu Made in Chelsea, syrcas I’m a Celebrity (sy’n cynnwys llawer o gymeriadau’r ddwy sioe flaenorol) i’r ffair ffrîcs CBB (plebs sy’n perthyn i s‘lebs angof) neu hyd yn oed gyfraniad ein Sianel Genedlaethol ni i’r genre – yr hynod ddisylwedd Jude Cissé: Y WAG ar Wyliau. Sioe sebon 30 mlwydd oed ydi f’un i. Heb ronyn o gywilydd, dw i’n tapio’r gyfres i’w mwynhau cyn troi am y cae sgwâr. Wedi diwrnod o ymlafnio drwy jargons Llywodraeth Cymru sy’n ddigon i ladd ysbryd unrhyw un, y peth ola mae rhywun eisiau ar derfyn dydd ydi Huw Edwards â gwep trefnydd angladdau yn siarad Brexshit (dw i’n cael hynna gan wasanaeth ardderchog Channel 4 News am 7 diolch yn fowr). Na, am ddeg yr hwyr, efo panad (er gwaetha‘r cynghorion gwae) a thraed i fyny, mae’n bryd dal i fyny efo hanner awr ffwrdd-a-hi yng nghwmni rhai o gymeriadau glandeg swbwrbia Melbourne. Ydw, dw i’n noswylio efo Neighbours. A dyna fi wedi’i deud hi.

Mae’r arwyddgan enwog yno o hyd, y cartrefi brics modern bob amser ar agor i ffrindiau hoff gytun a ddim mor gytun, a phyllau nofio cyn lased â’r awyr yn union fel oedden nhw yn nyddiau‘r eiconig Madge, Plain Jane Superbrain, Des a Daphne, Mrs Mangel a Bownsar y ci. Wrth gwrs, mae yna lu o gymeriadau ifanc identikit euraidd mor brennaidd â stordy MFI ers talwm ond mae’r hen stejars dal i fynd – Susan a Dr Karl, yr unig ddoctor sy‘n ateb pob argyfwng yn Erinsborough, Steph y lesbiad o feicar bellach wedi dyweddio â dyn (fersiwn Oz o Gwyneth Jones?) a Toadfish bellach yn dwrna parchus. Mae’r hen Harold Bishop a Lou Carpenter yn ymddangos o’u hymddeoliad bob hyn a hyn, pan fo priodas neu brofedigaeth yn galw. Ac mae JR y stryd, Paul Robinson, yn dal i gynllwynio yn erbyn pawb a phopeth.

Fel arall, dw i’n ‘nabod neb. Falle bod y setiau’n dipyn mwy cadarn nag oedden nhw‘n yr 80au, ond mae’r actio mor sigledig ag erioed bob hyn a hyn (dw i wedi gweld actio gwell gan Gwmni Drama Nebo ar brydiau) a’r plotiau torcalon yr ifanc serchus wedi’u hailgylchu’n gyson ers dyddiau Scott a Charlene. Does dim pall ar berthynasau coll o bell, na chymeriadau‘n ôl o farwn fyw. Y diweddaraf ydi Dee Bliss, gwraig Jarrod ‘Toadie’ Rebecchi, a foddwyd r’ôl i‘r car priodasol hedfan dros y dibyn yn 2003. Ac i’r don (wel, un neu ddau) o wylwyr newydd sy’n rhy ifanc i gofio‘r stori honno, cawsom grynodeb stacato gan Stonefish ei frawd cyn Dolig: “…she looks like your DEAD WIFE DEE” wrth hwrjio llun ffôn lôn o flaen Toadie cegrwth.

Na, tydi cynildeb ddim yn rhan o grefft sgriptwyr Neighbours.


Ond be di’r ots? Maen braf rhoi switsh-off i’r ymennydd weithiau, ac mae heulwen diderfyn Ramsay Street yn falm i’r enaid ganol gaeaf noethlwm ni. A diawcs, dw i’n malio mwy am Dr Karl a Susan na wnai fyth am gymeriadau Byw Celwydd.

Parhau i ddarllen

shitclic: Byw Cecru

Peth peryg ydi gwylio’r teledu a twitter yr un pryd. Yn bennaf achos bod rhywun yn colli rhediad y rhaglen wrth ei hashnodio hi. Hefyd, mae darllen sylwadau canmoliaethus am raglen go symol yn gwneud i chi amau eich hun. Oeddwn i’n gwylio’r un peth â mwyafrif y twitteratis tsampion? Ai difynadd a blinedig oeddwn i? Ddylwn i fod wedi sbïo ar Sherlock yn lle? Profiad felly oedd dilyn Byw Celwydd heno, sy’n ôl gyda mwy o bitsio a rhwydweithio o’r Bae fythol heulog.

Dychwelodd Angharad Wynne o’i gwyliau Americanaidd i hawlio’i sedd yn swyddfa Newyddion Cymru; chwarae mig efo Stephen Kinnock y Cenedlaetholwrs (hefo offer swyddfa gwyrdd rhag ofn nad ydych chi’n DAL i wbod pwy di pwy); bod yn fwy o dân ar groen ei thad-yng-nghyfraith o Brif Weinidog; a thrio’n ofer i gymodi efo’i chymar sy’n fwy sur na’r carton sudd oren o Lidl sy’n dal yn fy ffrij ers cyn Dolig. Mae cynghorydd arbennig y Democratiaid lawn mor gibddall i’r ffaith y byddai’n well gan ei gwr gael “awran” efo PR ddyn yr Unoliaethwyr; a‘r unig aelod Sosialaidd druan yn gorfod bodloni ar ymddangos yn ffreutur Ty Crucywel bob hyn a hyn. Bwriad cwmni o’r Almaen i godi atomfa niwclear newydd ym Mhenfro oedd Testun Gwleidyddol yr wythnos, a Bethan Dwyfor yn serenu fel Thatcher y Swyddfa Gymreig yn ceisio creu pwysau ar Meirion Llywelyn i sicrhau bod llywodraeth Cymru yn cowtowio i lywodraeth San Steffan. Yr elfennau hynny oedd yn gafael fwyaf yno i, ond yn anffodus, elfennau eilaidd i’r straeon mwy sebonllyd yn seiliedig ar Angharad a’i theulu. A dyna’r drwg. Does gen i ddim taten o fynadd nac ots am Angharad a’i theulu na’r nani na Harri na phwy sy’ fod i ddarllen stori Rapsgaliwn i’r hogyn bach ‘cw.

Dywedodd Sioned Williams, adolygydd rheolaidd Dewi Llwyd ar Fore Sul, fod hon yn un o gyfresi gorau S4C. Tagais ar fy mhaned. Buaswn i’n bersonol yn rhoi Alys, cyfres 1af 35 Diwrnod, Con Passionate a Tair Chwaer ymhell bell o flaen Borgen-lite y Bae. O leia’ mae’r twitteratis dal ‘di mopio.

Efallai mai’r golygfeydd braf o’r Senedd-dy yn llygad yr haul, y caffi bars swanc, y cymeriadau trwsiadus a’r Audis sgleiniog ydi rhan o’r apêl. Teulu CF99 os leiciwch chi. Mae dawn dweud yr awdur yn llifo o enau’r cast. Ac ydw, dw i’n eiddigeddus iawn IAWN o fyngalo Bauhaus y Prif Weinidog. Ai lle felly ‘sgin Carwyn tua ochra’ Pen-y-bont?

Ond fel ddwedais i, dw i di blino. Y ciando amdani. Ar ôl dileu’r cyswllt-cyfres o’r bocs Sky… Parhau i ddarllen

shitclic: Deugain a mwy


Anghofiwch am y penawdau negyddol. Ffigurau gwrando gyda’r isaf y ganrif hon (lawr o 171,000 yr wythnos yn 2009 i 103,000 yr wythnos yn 2016). Ffigurau gwrando annelwig RAJAR sydd ddim yn ystyried faint ohonom ni sy’n gynyddol ddal i fyny ar wefan BBC Iplayer. Ond ffigurau, serch hynny, sy’n hawlio’r penawdau (yn enwedig gan elynion yr iaith o fewn Wales Online a BBC Wales) ac yn poeni Betsan Powys byth ers iddi dderbyn yr arswydus barchus bali swydd Golygydd Rhaglenni Radio Cymru yn haf 2014.

Anghofiwch am rwan, achos mae’n achos dathlu! Mae’r hen orsaf yn ddeugain oed ‘leni, fel y clywsom wythnos diwethaf wrth i Gwyn Llywelyn – y darllenydd newyddion cyntaf – gamu i slot y Post Cyntaf a jingls Helo Bobl yn croesawu Al Huws. Ac yn eironig, daeth ail orsaf dros dro Radio Cymru Mwy i ben fel rhan o arbrawf trimis a aeth rhagddo’n “dda” yn ôl Ms Powys. Fel un o’r ychydig breintiedig oedd yn gallu gwrando ar gloc radio digidol yn y De-ddwyrain (roedd gofyn i weddill Cymru wrando’n fyw trwy ap Facebook, iplayer, ac ar deledu lloeren), cefais flas ar gerddoriaeth a gwamalu ben bore Carl ac Alun yn arbennig, ac roedd slot Caryl yn dwyn i gof rhaglenni hynod boblogaidd Caryl a Daf Du a gafodd y fwyell wrth i’r orsaf fachu Dylan Jones amser brecwast. Wrth gwrs, roedd llu o gyflwynwyr eraill na chlywais mohonynt – o’r comedïwr Steffan Alun i’r DJ Elan Evans – ond rhyw wrando brysiog oedd hi acw rhwng cawod, cornfflêcs a bws nymbar 24 i’r swyddfa. Mae rhywun yn diflasu ar undonedd y Post Cyntaf weithiau a’i benawdau/mymryn o ddyfnder wedyn/adolygiad o bapurau Lloegr/straeon chwaraeon a nôl i benawdau eto wedyn. Dw i’n aml yn piciad at Today Radio 4  am fwy o holi a stilio treiddgar ambell waith, Classic FM dro arall. Dibynnu ar yr hwyliau. Felly, roedd Radio Cymru Mwy yn newid yn chênj braf ambell fore.

Wrth i rywun (fi) aeddfedu/heneiddio, rhyw fersiwn Radio 4 o Radio Cymru sy’n apelio fwyfwy. Iawn, dw i’n mwynhau rwdlian Tudur Owen a slot hamddennol Ifan Jones Evans ar ddydd Sadwrn ac wrth fy modd efo Dewi Llwyd, Beti, Dei Tom a Stiwdio Nia Roberts yn ddeddfol ar y Sul. Dw i ddim balchach efo rhaglenni Richard Rees, Gari Wyn na Swn Mawr y Prynhawn. Does gen i fawr o ots o golli’r Talwrn clîcadd chwaith. Mi wrandawa i ar Georgia Ruth ambell waith r’ôl swper, Lisa Gwilym weithiau, ond y teli bocs neu’r e-lyfr bia hi fin nos. Ac yn niffyg drama, dal i fyny ar rai’r iaith fain fydd hi – y diweddaraf oedd Curious Under the Stars gan Meic Povey, am foi lleol yn dychwelyd gyda’i wraig o Lundain i fro ei febyd ar arfordir y gorllewin, i redeg tafarn bron â mynd â’i phen iddi – gyda brodorion smala a naws Cantre’r Gwaelod-blaenslais-Dylan Thomas i’r cyfan. Gyda chast o Gymry Cymraeg yn bennaf (Ifan Huw Dafydd, Elis James, Eiry Hughes, Matthew Gravelle, Siw Hughes), cefais flas mawr ar hon wrth ymlwybro lawr yr A470 syrffedus wedi’r gwyliau. Mae’r holl benodau 45 munud yr un yn dal ar y we i’r rhai chwilfrydig (dalld?!) o’ch plith, ac mae ‘na fwy i ddod yn ddiweddarach eleni. Parhau i ddarllen

shitclic: 2017

 
Blwyddyn newydd dda! All ‘leni ddim bod ddim gwaeth na llynedd. Ac eto, dyma flwyddyn urddo Trymp yn Arlywydd un o wledydd mwyaf pwerus y byd, a’r flwyddyn y bydd Mrs T (naci nid honna) May yn sbarduno Brecsit caled coch gwyn a glas er mwyn rhyddhau Britania o hualau Joni Fforunar ddiawl. Ydi hynny’n golygu na fydd Royaumi Uni yn cymryd rhan yr Iwrofishyn yn Kiyv fis Mai?
 
Ta waeth, mae yna ddigon i’n cadw’n ddiddig dros y gaeaf ar ôl Dolig go bethma ar y bocs bach a ffigurau gwylio’r gyda’r isaf ers cadw cofnodion ym 1981 – yn yr iaith fain o leiaf. Call the Midwive oedd rhaglen fwya poblogaidd Dolig ’16, gyda 9.2 miliwn o lygaid sgwâr.

Cymharwch hynny â Dolig ’86 pan drodd 21.8 miliwn i wylio premier y DU o Crocodile Dundee. Yn bersonol, drama unigol Sarah Wainwright (athrylith Happy Valley, cyfres ddrama orau 2016 heb os) To Walk Invisible am ymgais y chwiorydd Bronte i lenydda i lwyddiant oedd fy fferfryn i’n bersonol. Cafwyd mwy o flas ar gynhyrchion S4C dros wyl y gormodedd. Gwylio perffaith i’r teulu cyfan yn ffilm Albi a Noa yn achub yr Iwnifyrs serch fy sinigiaeth gychwynnol am blant bach ciwt a chaneuon siwgwrllyd gan y Parry-Jonesiaid; siwrnai emosiynol Iestyn Garlick: Stori Mabwysiadu yn hel achau Gwyddelig a dwy raglen arbennig yn bwrw dychanol yn ôl ar O’r Diwedd: 2016 Am Flwyddyn! Mae sgetshis deifiol Tudur Owen a Sian Harries am bartis Dolig trist yr Aelodau Cynulliad (oedd Dafydd El a Kirsty Wilias yn gwylio?) a’r gyfres dditectif ddwyieithog “The Void / Y Canolbarth” gyda’i sgript gwgl transate a’r actio syllu-i-nunlla, yn dal i diclo. Mwy yn 2017 plis S4C!

 
Llai o edrych nol.Ymlaen piau hi. Dyma flas ar uchafbwyntia dramatig yr wythnosau noethlwm i ddod.
 
Byw Celwydd (S4C) Well i mi gychwyn gyda chyfres Gymraeg. Criw cecrus, dauwynebog, godinebus CF99 yn dychwelyd am ail gyfres dan law Meic Povey a Branwen Cennard. Disgwyliwch fwy o gymeriadau glam ond digon annifyr ar y cyfan, efo lot o decstio a chyfarfodydd mewn bariau a meysydd parcio danddaer. O, a golygfeydd yn siambr y Senedd am y tro cyntaf erioed. Sgwn i oes na aelodau o’r Blaid Biws i ychwanegu mwy o realaeth i’r cyfan? Gyda Catherine Ayres, Mathew Gravelle a Richard Elfyn yn ei elfen fel prif weinidog mor sleimllyd â’i wallt.
 
Fortitude (Sky Atlantic) 2il gyfres ddrama ddirgelwch wedi’i gosod mewn tref ddychmygol ar gyrion Cylch yr Arctig gyda smörgåsbord o actorion Llychlynaidd, Prydeinig ac Americanaidd. Er nad yn yr un cae â Trapped o bell bell ffordd, mae’r eira mawr, brwydr dyn yn erbyn natur a dynion eraill ac elfennau swreal yn dal i ddenu. Rhybudd – bydd angen stumog fel haearn Sbaen ar brydiau. Gyda Sofie Gråbøl, Richard Dormer, Denis Quaid a Ken Stott dibynadwy o dda.
 
The Unforgotten (ITV) Un arall sy’n dychwelyd am yr eildro. Cyfres dditectif arall, ond hôld on Now John, cyfres sy’n ailagor hen achosion angof. Y tro hwn, mae’r ddeuawd effeithlon DCI Cassie a DI Sunny Khan (Nicola Walker a Sanjeev Baskhar) yn ymchwilio i gorff dyn a ganfuwyd mewn siwtcês mewn camlas ar gyrion Llundain. Pos ychwanegol iddyn nhw, a ni’r gwylwyr, yw’r holl gymeriadau gwasgaredig eraill – y cwpl hoyw o Brighton sy’n ysu i fabwysiadu, athrawes uchelgeisiol o Gaersallog, nyrs ganser o Lundain a ditectif arall o’r Cotswolds ar fin ymddeol – beth yw’r cysylltiad rhyngddyn nhw a phwy sydd â gwaed 20 mlwydd oed ar ei ddwylo. Roedd y bennod gyntaf yn gafael – sut ddiawl fethais i’r gyfres gyntaf?
 
SS:GB (BBC) Drama newydd sbon gan sgwenwyr Skyfall, yn seiliedig ar nofel o 1978 o’r un enw gan Len Deighton, am Brydain (oce, Llundain) dan goncwerwyr Natsïaid wedi iddyn nhw ennill y Battle of Britain. Mae’r ditectif Douglas Archer yn chwarae â thân – a’r SS – wrth i ymchwiliad syml yr olwg i farwolaeth gwerthwr y farchnad ddu arwain at gyfrinachau atomig y mae’r Abwehr yn ysu i gael eu bachau arnynt. Gyda’r actor o fro Ogwr, Aneurin Barnard.
 
 

Parhau i ddarllen

shitclic: Allez les Cyfryngis!

Prin wythnos sydd i fynd tan y gic gynta. Er gwaetha pawb a phopeth – o siopau cadwyn Seisnig i drefniadau rhech ein prifddinas – dy’n ni ar fin cystadlu mewn twrnamaint mawr rhyngwladol am y tro cyntaf ers bron i drigian mlynedd. Eisoes, gwelsom hys-bys ffilm  sentimental John Lewis-aidd BBC Wales gydag actorion fel Llinor ap Gwynedd a Mark Lewis Jones fel nain a taid(!) yn portreadu sawl cenhedlaeth o deulu ystrydebol o’r cymoedd yn gwylio trwy ddagrau ddoe cyn edrych ymlaen yn awchus at Ffrainc ’16.


Sbloets rhwydwaith y BBC wedyn, gyda’r cyflwynwyr megis aelodau o lys Louis XIV – gan gynnwys Robbie Savage, Jason Mohammad a Gabby Logan mewn colur, ffrils a wigiau camp – a’r ddraig goch yng nganol llumanau’r cenhedloedd eraill. Mae ‘na gip ar Bale yn hysbyseb gyffelyb ITV dan arweiniad oh! ah! Cantona hefyd. Ac mae cryn flas Ffrengig ar S4C yr haf hwn hefyd (rhwng cweir “uchafbwyntiau” taith y bois rygbi i Seland Newydd) rhwng Owain Tudur Jones yn olrhain hanes y pêl-droedwyr rhyngwladol hynny Ar Faes y Gad ganrif yn ôl i, ym, Owain Tudur Jones yn Pryd o Sêr Pêl-droed nos Iau 9fed Mehefin. Wyneb a llais go gyfarwydd ar ein cyfryngau Cymraeg bellach, “flavour of the month” mae’n wir, ond mae gan y cawr mwyn o Benrhosgarnedd afael cadarn ar yr iaith. A dw i wedi colli cownt o faint o ganeuon swyddogol, Manics et Mint Sos, sydd ar gael yn gydymaith i’r ffans a’r chwaraewyr ganol traffig a streiciau rhemp Ffrainc. Rhwyfo, nid Rhedeg i P/Baris fydd hi berig.


Ac mae hogia Candelas wedi atgyfodi clasur (well) yr Anhrefn fel rhan o ymgyrch hys-bys BBC Cymru i’r Ewros. Mae’n fachog, ond y fideo yn drewi o nepotiaeth y Gorfforaeth wrth i Al Hughes, Dewi Llwyd, Lisa Gwilym, Hardy et al hyrwyddo apps a gwefannau’r Bîb.  Mae criw Radio Cymru wedi bod yn fwy euog na neb o siarad a threfnu ymysg ei gilydd, gyda’i “wela i di yno!”. Rhyw naws hunanfodlon braidd oedd i raglen arbennig Llun y Sulgwyn, Ar y Ffordd i’r Ffwti yn Ffrainc hefyd – joli Dylan Ebenezer a Malcom Allen yn y 2CV a’r SNCF i drefi a dinasoedd gemau grwp Cymru – gyda lot fawr o Dylan Ebz yn chwerthin ar giamocs Allen (“Nic Pa-rrr-eeee!”). Ond fel Ryff Geid i Ffrainc, roedd yn dri-chwarter awr dymunol iawn, a’r haul yn gwenu ar ysblander Bordeaux a Toulouse yn arbennig, tra bod Lens druan yn ymddangos mor apelgar ag Abertridwr. Ond pa mor cwl oedd y Nouveau Stade de Bordeaux yn ei ysblander pilerog gwyn? Prin bod unrhyw ddiben i’r canllawiau a’r prisiau trafnidiaeth gyhoeddus ar y sgrîn gan nad oedden nhw yno’n ddigon hir i’r darpar-deithiwr estyn ei bapur a beiro hyd yn oed.


Ond, fel y Murphys ers talwm, dw i ddim yn chwerw am fethu â mynd drosodd. Darllediadau byw S4C amdani, a diolch i dduw bod Fan Zone y Sianel Gymraeg ar gael er mwyn osgoi sylw Eingl-ganolog y lleill. Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones fydd wrth y llyw, Nic Parry a Malcolm Allen ar y meic, a C(h)atrin Heledd o’r ystlys.

Cyn hynny, mae Ffwtbol a Fflêrs: Cofio 1976 gyda John Cofio Hardy nos Iau nesa am 9.45pm yn apelio’n fawr iawn. Mae unrhyw beth sy’n cynnwys  y “Llen Haearn” wastad yn denu sylw. Blwyddyn gythryblus gêm Iwgoslafia ar Barc Ninian, pan gododd helynt yn y dorf wedi i’r reff ddiystyru gôl Toshack. O’r herwydd, cafodd Yorath a Chymru eu cosbi gan ben bandits UEFA a’u gwahardd rhag cystadlu eto tan ’82. Hanes cwbl ddiarth i mi, ond un hir a rhwystredig arall yn hanes pêl-droedwyr y genedl fach ‘ma. Mae’n mynd i fod haf chwilboeth o chwaraeon. Mwynhewch.

 


Parhau i ddarllen

shitclic: Capten Birdseye


Bob  hyn a hyn, mae ‘na gymeriad ym Myd Sebon sy’n gwneud i rywun ochneidio mewn diflastod a diffodd y set deledu. Yn peri i rywun amau pa mor rhad oedden nhw i ddechrau yng nghyfeirlyfr Actors R Us cyn cael contract 6 mis gan y cynhyrchwyr. Yn achos Pobol y Cwm, dw i’n dal i ryfeddu bod Megan yno o hyd. Achubwraig fawr Bethania, entrepreneur siop elusen, pigyn parhaus yng nghlust Siôn White, Piwritan mewn pentre llawn llofruddion, nyrsus sy’n ffugio salwch angheuol i godi arian at sbri Americanaidd, godinebwrs, hogyn arddegol sy’n chwara efo gynnau, a Dol. Bechod na roith Anita lwyaid o strycni yn y te sinsir ma’ Megan mor hoff ohono.

Un arall, mwy diweddar ydi Sam, tad Colin. Yn nhraddodiad gorau’r operâu sebon, daeth hwn ddi-sôn-amdano o nunlle i’r Cwm mwya’r sydyn, yn ôl i fywyd perthynas sydd yno eisoes. Gweler hefyd Tyler a Dani. Sam yr hen longwr, oedd unwaith yn atgas i Colin druan, ond bellach yn mynd am beint a thripia’ sgota efo’i fab hoffus. Sam sy’n byw efo cyn-wraig ei fab (peidiwch â holi) ac sy’n dipyn o stalwyn aeddfed i rai o ledis Cwmderi. Anita ydi’r diweddara. Druan â Nia Caron. Un o actoresau gorau’r gyfres, yn gorfod mopio efo boi mor brennaidd â ’nesg gwaith i.

Mae pob sioe sebon gwerth i halen angen ei chymeriadau hŷn difyr wrth i’r cyfartaledd oedran ostwng i genhedlaeth blew llygaid ffals, lliw haul potel ac ‘apps’ bachu hoywon. Ond mae cyfres a arferai fod yn ffrwythlon o ran chwip o actorion a chymeriadau Brynawelon ers talwm – Tush, Parch TL, Bella, Maggie Post – bellach yn llwm uffernol o safbwynt y saithdegol.

Parhau i ddarllen

shitclic: Wallander oddi cartra


Mi oeddwn i’n reit ffond o’r hen Wallander ers stalwm. Y fersiynau gwreiddiol gyda Rolf Lassgård (1994-2006) ar gyfer sinemâu a ffefryn y ffans Krister Henriksson (2005-2013) ar deledu TV4 Sweden a BBC Four, hynny yw. Roedd ei bortread arbennig yntau o’r Kurt meudwyaidd, hoff o’i botel a’i ddeiet a menywod anaddas, a’r berthynas danllyd rhyngddo a’i dîm Stefan Lindman (Ola Rapace) a’i ferch Linda Wallander (isod) yn y gyfres gyntaf yn arbennig. Dw i’n dal yn tristau o gofio i’r actores Johanna Sällström wneud amdani’i hun wedi pwl o iselder a goroesi trychineb tswnami Gwlad Thai 2004. Cafodd y cast a’r criw eu hysgwyd i’r byw. Cymaint oedd galar ac euogrwydd yr awdur Henning Mankell, nes iddo roi’r gorau i’r syniad o sgrifennu dilyniant i drioleg arfaethedig Linda Wallander. 

Yn y canol, daeth Syr Kenneth Branagh i ddrysu pethau’n rhacs trwy serennu a chyfarwyddo’i gyfresi ei hun ar gyfer BBC1 bob yn dipyn, rhwng 2008 ac eleni. Wedi darllen rhywfaint o’r nofelau gwreiddiol gan y diweddar Mankell, a gwylio’r cyfresi ditectif o Sweden, mae rhywun yn dueddol o gymharu (gormod), pwyso a mesur, a ffafrio un yn fwy na’r llall.
Ar un llaw mae fersiwn Scandi-lite y BBC yn rhagori ar y rhai Swedaidd, diolch i’r gwaith camera hynod drylwyr a gofalus. Mae pob siot yn cyfri, a’r camera yn fframio gwastadeddau eang, ffyrdd pantiog, caeau ŷd ac arfordir gwyllt Skåne, de Sweden, yn gelfydd ac yn wledd i’r llygaid. Mae rhyw arlliw arbennig i’r cyfan sy’n ychwanegu at ias y stori lofruddiaeth. Mae’n amlwg iawn o le cafodd cynhyrchwyr Y Gwyll eu hysbrydoliaeth. 
Ond prif wendid fersiwn Syr Ken ydi’r iaith. Yn hon, rydyn ni’n gorfod credu a derbyn cymeriadau Swedaidd efo acenion Oxbridge. Nid mod i’n awgrymu am eiliad y dylen nhw geisio efelychu cogydd enwog y Muppets chwaith. Ond mae disgwyl i ni fuddsoddi cymaint o’n hamser a’n hymdrech ar ddrama dditectif lle mae’r cymeriadau lleol i gyd, o’r Poliskommisarie i’r mördare, yn siarad Saesneg â’i gilydd – yn chwerthinllyd erbyn heddiw. Wedi’r cwbl, yn tydan ni gyd wedi hen arfer â darllen isdeitlau erbyn hyn, diolch i lwyddiannau byd-eang Forbrydelsen a Borgen i enwi dim ond rhai? Efallai mai apelio at y mwyafrif unieithog UKIPaidd ym Mhrydain ac America Trumpaidd ydi’r nod. Wn i ddim. Nid bod hynny wedi rhwystro Branagh a’i griw rhag ennill gwobrau lu, gan BAFTA a’r Gymdeithas Deledu Frenhinol yn 2009, yn bennaf yn y categori crefft a dylunio.
Anfantais sylweddol arall pennod gyntaf nos Sul diwethaf (1 o 3 yn unig) oedd y lleoliad, Cape Town. A olygai bod Wallander yn chwys doman dan haul tanbaid De Affrica, neu ag awgrym o wên (dim ond awgrym, cofiwch) wrth syllu ar y môr sgleiniog o’i falconi 5 seren. A Huyndai Tucson, nid Volvo oedd ei foto. O’r fath siom.
Nid fanno mae ei le o, ychan, ond adre’n Ystad. Adre‘n pechu ei fosus â gwep mor llwyd â’r wybren ac wedi lapio rhag gwynt main y Baltig wrth fynd â’i gi du ffyddlon Jussi am dro ar hyd y twyni diderfyn cyn cael galwad ffôn am gorff arall mewn rhyw warws bol buwch tua’r dociau ‘cw.
Wnâi barhau i wylio? Siŵr braidd. Wedi’r cwbl, ‘sdim byd arall ’mlaen nos Sul ond syrcas Cowell ac amdanaffycinholden ar ITV a drama ugain oed ar S4C. Am fy mod i’n dal isio fy ffics o bopeth Nordic, aillaw neu beidio. Ac am mai hon fydd y Wallander olaf un gan y Bîb, wedi diwedd y cyfresi a’r nofelau Swedeg. Diwedd cyfnod yn wir.
Farvål, Kurt a’r criw. Bu’n bleser ymdrybaeddu yn dy gwmni. 
 

Parhau i ddarllen

shitclic: Straeon y Ffin
“Ffinie… yn gofyn cael eu gwthio…”

Mae ffiniau ieithyddol bob amser wedi bod yn rhan o fywyd Gareth Potter, DJ, actor a chyn-aelod o’r grŵp Tŷ Gwydr sydd bellach wedi camu i rôl Hel Straeonbron. Sôn am ddatganiad brawychus o barchusrwydd os buodd un erioed. Mewn cyfres hamddenol braf bob nos Wener i rai o ardaloedd mwyaf anhysbys Cymru i’r mwyafrif ohonom – ardaloedd ma rhai Cymry Cymraeg pybyr hyd yn oed yn troi trwynau am lefydd “Seisnig” nad ydynt yn rhan o Gymru go iawn – cawn flas ar hanes a threftadaeth y ffin, pensaernïaeth odidog brics coch a ffermdai gwyn a thrawstiau du Lleifior-aidd, olion hen ddiwydiant, a barn trigolion y Clawdd, y Mers, y Gororau, am fyw a bod ar y ffin (annelwig yn aml) rhwng dwy wlad.

Ar ôl cychwyn yn ninas Caer, tref yr is-ddeddf anenwog o’r bymthegfed ganrif a ganiatâi i unrhyw un saethu Cymro neu Gymraes a ganfuwyd o fewn muriau’r ddinas wedi iddi nosi, aeth ymlaen i Saltney, Treffynnon a thorri syched yn nhafarn y Dderwen ym mhentre Hendre. Aeth yr ail gyfres â ni o gastell y Waun ac ar gamlas odidog dros Bontcysyllte cyn gorffen yn nhre’ farchnad fawr “Soswallt” – tref Eryr Pengwern, tref sefydlu papur newydd Y Cymro ym 1932, siop Gymraeg Cwlwm, tref y Seintiau Newydd a thref sy’n fwy Cymreig ar ddiwrnod rygbi rhyngwladol Cymru-Lloegr yn ôl Bethan Ellis, athrawes Gymraeg ifanc o Whittington neu’r Dref Wen i eraill. Sgwn i a fydd yr un peth mor wir yr haf hwn, yn enwedig bnawn Iau 16 Mehefin…?

Rhaglenni fel hyn sy’n gwneud i rywun deimlo pa mor uffernol o ffodus ydi o o gymharu ag eraill – prin 10 munud oedd y siwrnai foreol i’r ysgol gynradd ac uwchradd Gymraeg yn Llanrwst – tra soniodd Bethan am daith o awr a mwy i ysgol uwchradd Llanfyllin a nosweithiau Aelwyd yr Urdd. Diolch i aberth, ymroddiad ac amynedd Job miloedd o rieni tebyg felly am gyfle i genhedlaeth newydd o siaradwyr ddysgu a chymdeithasu trwy gyfrwng y famiaith fregus.
Mae’r iaith ar drai ond “dan yr wyneb” o hyd medd Ieuan ap Sion o Dreffynnon, ac i’w gweld yn enwau ffermydd, caeau a strydoedd yr ochr ddu/draw i’r ffin. Mae’r ysgolion newydd yn hwb i gadw’r ddraig Seisnig draw, a Chymraeg hyfryd Maeldwyn yn gyffredin ar ddiwrnodau marchnad Croesoswallt. Elfen ddifyrra’r rhaglen oedd clip o’r archif ddechrau’r 70au, pan wyntyllwyd y syniad o gynnal refferendwmlleol i setlo’r mater unwaith ac am byth – ai yng Nghymru neu Lloegr y dylai Oswestry fod.
 
Cyfres ddifyr am ran ddieithr iawn iawn o’r wlad i mi’n bersonol. Mwya’r cywilydd i mi. A chyda’r ddwy Steddfod fawr eleni yn ymweld â’r Fflint a’r Fenni, mae’n esgus perffaith i osgoi’r A470 syrffedus o gyfarwydd am unwaith, troi trwyn y car tua’r dwyrain a phacio’r sgidia cerdded am lwybrau Owain Glyndŵr a Chlawdd Offa.

 
 

 

Parhau i ddarllen

shitclic: Eurotrash

Neiniau gwerinol o Rwsia, bwystfilod rheibus o’r Ffindir, dynas efo locsyn o Awstria a phyped twrci o Iwerddon. A Bonnie Tyler. Rhai o’r perfformwyr sydd wedi, ym, serenu ar lwyfan eisteddfod fawr Ewrop (ac Israel) dros chwe degawd. Mae wedi datblygu a newid yn aruthrol (uffernol?) byth ers i’r Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne gyntaf gael ei chynnal yn Lugano, Swistir ym 1956. Gyda chwymp y Llen Haearn, boddwyd y fformat gan fflyd o newydd-ddyfodiaid o’r Dwyrain – a Hemisffer y De – gan ddod ag elfennau newydd kitsh i noson fwya camp a rhemp y flwyddyn. Disodlwyd un Gwyddel sardonig gan un arall a chollodd Le RoyameUni ei hapêl. Ond mae rhai pethau‘n ddigyfnewid. Drama’r sgorfwrdd epig, lle mae cymdogion yn rhoi douze points i’w gilydd, blerwch y cysylltiadau byw a’r camddealltwriaeth ieithyddol. Hefyd, llwyddiant parhaus y Sgandis sy’n golygu tipyn o faich ariannol i sianeli teledu gwladol y parthau gogleddol hynny. Tua 60 miliwn SEK (€6.3m) ydi‘r bil i Sweden hyd yma. Mae cystadleuwyr eraill fel Rwmania wedi cael cic owt oherwydd dyledion hirhoedlog.
Does ryfedd fod Iwerddon wedi anfon Jedward a thwrci i’r gystadleuaeth yn ddiweddar wedi i‘r wlad bron â fynd i’r wal r’ol cynnal y sbloets bedair gwaith yn ystod y 90au. Ys dywed un o flogiau’r BBC:
Representatives from Ireland’s state broadcaster, RTE, were said to have expressed concern at having to stage the contest for a third consecutive time in 1995, inspiring the famous Father Ted ‘A Song For Europe’ episode. Perhaps the biggest irony is that only weeks after ‘My Lovely Horse’ was broadcast, Ireland went on to win with Eimear Quinn’s ‘The Voice’ leaving RTE picking up the tab for staging its fourth contest in five years.
Gwnaeth Gymru ei siâr hefyd, rhwng Mary Hopkin o Bontardawe (1970, 2il safle) a Jessica Garlick o Gydweli (2002, cydradd 3ydd). Eleni, Joe Woolford o Ruthun sydd â‘r dasg ddiddiolch o chwifio baner yr Iw-Cê.

Ond nid y Ddraig Goch wrth gwrs. Roedd honno ar restr y baneri ‘gwleidyddol’ sydd wedi’u gwahardd o’r gystadleuaeth, ynghyd â rhair Alban, Gwlad y Basg, Palesteina ac, ym, ISIS. Tydi S4C ddim yn hapus, ond tawedog iawn fu’r BBC hyd yma*.

Ond yr enwocaf o Walia, heb os, ydi Nicky Stevens o Gaerfyrddin. “Pwy yffach?” meddech chi. ‘Ol Nicky Stevens siwr iawn, aelod o‘r pedwarawd fflêriog Brotherhood of Man a ddaeth i’r brig yn yr Haag, Iseldiroedd, ym 1976 gyda


Dewch ‘laen, da chi gyd yn gwybod y geiria’n iawn.

Fydda i’n gwylio’r noson lawen o Stockholm nos Sadwrn? Go brin. Collwyd pob hygrededd ers i Awstralia ymuno â’r rhengoedd, ac mae’rts Ewropop â’r odlau Saesneg ciami yn ymdoddi’n angof i’w gilydd erbyn hyn. Bu ambell berl yn y gorffennol, mwy cofiadwy a safonol na’r enillwyr weithiau. Rhai fel cân Nashville-aidd hollol hyfryd yr Iseldiroedd y llynedd, deuawd gyda merch soniarus nid annhebyg i Duffy Springfield. Ymlaen â‘r gân.

Beth petai’r Gymru ddatganoledig yn ymuno â’r gystadleuaeth ryw ben yn hytrach na steddfod dafarn y Ban Geltaidd, fel breuddwyd wreiddiol Merêd pan sefydlodd Cân i Gymru ym 1969? Mae yna ambell gynenillydd sy’n ffitio‘n berffaith i’r fformat Ewropeaidd gyfredol. Na, nid ‘Mi Glywais I’ Rhydian Bowen Phillips. Ond hon o 2011…* Erbyn hyn, mae Undeb Darlledu Ewrop wedi callio a dweud bod croeso i’r Cymry chwifio’r ddraig yn Stockholm wedi’r cwbl. A dyna ddiwedd ar stori a gyrhaeddodd siambr Ty’r Cyffredin hyd yn oed.


Parhau i ddarllen

shitclic: Living a Lie


Mi fydd criw Tarian yn meddiannu’r Senedd cyn hir i ffilmio ail gyfres Byw Celwydd Noeth, sebon gwleidyddol S4C am glymblaid yr enfys. Gyda chryn dipyn o slochian Pinot noir, bargeinio mewn maes parcio tanddaearol a mwy o densiwn rhywiol na pharti Dolig staff a chriw’r chweched dosbarth. Cyfres sgleiniog gyda dawn deud Povey-aidd a phlot 70mya. Ond ys dywed ambell un…
 

Borgen it ain’t #BywCelwydd

— cris dafis (@crisdafis) January 3, 2016

Ta waeth am hynny, tybed a fydd y gyfres nesa’n wahanol i adlewyrchu’r Gymru ryfedd ôl-lecsiwn 2016? A fydd Dylan Williams (Mark Lewis Jones) ar y clwt r’ôl colli ei sedd gan adael dim ond ei wraig Catrin Williams (Eiry Thomas) megis meudwy’r Democratiaid? Fydd Rhiannon Roberts (Ffion Dafis) hyd yn oed yn fwy annioddefol o hunangyfiawn wedi’r chwip dîn i’r Sosialwyr yn eu cadarnle bore oes, a sicrhau ei sedd etholaethol gyntaf? A welwn ni fwy o’r Sosialwyr ffwl stop? A fydd Megan Ashford (Rebecca Harries) yn rhoi mwy o gur pen i’w bos a’r prif weinidog sleimllyd Meirion Llywelyn, trwy droi’n rebel porffor ac ymuno â newydd-ddyfodiaid brith y Cynulliad Cenedlaethol – Plaid Prydain – sy’n dreifio’n ddyddiol o’u cartref yn Wiltshire ar draul trethdalwyr Cymru? Ac a fydd Aled Gwilym (Rhys ap Trefor), ymgynghorydd neu SPAd y prif weindiog, yn bachu sbync go iawn trwy gyfrwng Volcano, hoff app Iolo White Pobol y Cwm, ac anghofio am y sbrych newyddiadurwr yna sy’n twyllo-a-chwtsio’i wraig am yn ail? Ac wrth gwrs, petai hon yn ddrych o’r Cynulliad go iawn, byddai’n gyfres fwyfwy ddwyeithiog – gyda’r Saesneg yn ben wrth gwrs – fel Hinterland BBC Four.
Mae’n argoeli i fod yn gyfres – a Senedd – go danllyd a d’eud y lleiaf.

Parhau i ddarllen

shitclic: #Senedd16

Beti George, Sharon Morgan, Gareth Wyn Jones, Rhodri Morgan a Hywel Williams. Pump gafodd y fraint amheus o holi a stilio arweinwyr y prif bleidiau sy’n ymgiprys am sedd a grym yn etholiad Cymru eleni, fel rhan o arlwy Y Ras i’r Senedd gan griw’r Byd a’r Bedwar. Toedd y Gwyrddion ddim yn rhan o’r rhaglen, mwya’r piti, er i Alice Hooker-Stroud brofi’n ddigon tebol yn nadl arweinwyr y BBC ac ITV. Doedd gen i, yn wahanol i lawer, fawr o fynadd efo monolog-sgetsh agoriadol Dylan Iorwerth, ond roedd slot y pum holwr gwadd yn ddigon difyr. Ac eithrio’r Llundeiniwr o Gymro efallai, Dyn y Sefydliad a chyn-gynghorydd John Coed-coch sy’n ceisio creu enw iddo’i hun fel sylwebydd “craff” o’r tu allan ond sy’n ymdebygu i Victor Meldrew wedi chwerwi efo’i famwlad am ryw reswm

Byddai’n braf cael y pump nol rownd bwrdd ar S4C noson y canlyniadau, er mae’n siwr bod ganddyn nhw bethau rheitiach i wneud na mynegi barn ar ganlyniadau etholaeth Delyn am hanner awr wedi tri y bore.

A beth am Catrin Penlan y cyflwynydd? Hi oedd yn cloi pob rhaglen trwy holi Leanne, RT Davies, Gill, Williams a Jones ar leoliad allanol – gan bigo beiau ac ailadrodd y cwestiwn wrth i’r gwleidyddion siarad mewn damhegion pleidiol. Trueni felly, mai trwy gyfrwng y Saesneg y bydd hi’n gweithio ar wawr y canlyniadau fel rhan o garfan ITV Cymru-Wales. Mi fydda i’n switsio o sianel i sianel, beth bynnag, efo diwrnod wyliau ddydd Gwener yma. Ie, trist iawn feri sad. Siwr braidd mai S4C gaiff y prif sylw, gyda Dewi Llwyd, Vaughan Roderick a Bethan Lewis yn mynd ben-ben â Bethan Rhys Roberts a Nick Servini ar BBC1 – a phyndits fel Richard Wyn Jones yn pendilio rhwng y naill iaith a’r llall. Gyda’r Gorfforaeth yn addo “ei arlwy mwyaf cynhwysfawr erioed i gyd-fynd ag Etholiad y Cynulliad 2016”, bydd Radio Cymru yn cynnig “Dewi Llwyd, Vaughan Roderick a thîm o newyddiadurwyr yn cyflwyno canlyniadau etholiad y Cynulliad 2016 wrth iddyn nhw gyrraedd”. Howld on Now John. Darllediad ar y cyd ag S4C felly.

Felly, gofalwch fod digon o goffi cryf yn y pot, bricsen o siocled ar y bwrdd, a mwynhewch y canlyniadau byw, y cyffro a’r mwydro wrth i’r swyddog canlyniadau fwrdro’r Gymraeg unwaith eto eleni.

Ac ymateb y sianeli Prydeinig? Etholiadau lleol Lloegr a Maer newydd Llundain fydd canolbwynt y bydysawd. Ac eithrio‘r Alban, berig mai go isel ar agenda golygyddion newydd BBC News, Sky ac ITN fydd llywodraethau newydd y parthau datganoledig.


  

Parhau i ddarllen

shitclic: Pawb a’i Rant


Mae cyffro etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol ar ein gwarthaf. Wel, yr etholiadau o leiaf. Does dim modd osgoi placardiau Neil McEvoy (Plaid) a Mark Drakeford (Llafur) bob yn ail dŷ yn Nhreganna-Llandaf, ac mae’r daith i fyny’r A470 yn ddifyrrach nag arfer ar hyn o bryd. Yn enwedig Aberhonddu a’r cylch, lle mae cloddiau caeau yn las ag oren (yr un cae weithiau!) wrth i’r Rhyddfrydwyr a’r Toris baffio dros Frycheiniog-Maesyfed. 
Mater gwahanol ydi hi yn y wasg a’r cyfryngau Llundeinig ar y llaw arall. Pe taech chi’n llwyr ddibynnol ar BBC Six o Clock News am eich ffics gwleidyddol y dydd, yna ras fileinig Mrs Clinton a Mr Trump fydd ar eich meddwl, yn ogystal â ’matab diweddaraf y clown o Faer Llundain i’r Refferendwm Ewropeaidd. Ond lecsiwn Cymru? PA lecsiwn? Chwarae teg, mae Leanne Wood wedi trio gwneud ei gorau glas i atgoffa Cymry a Brits di-glem am fodolaeth y Sembli trwy ymddangos ar Any Questions o Swydd Gaer a Question Time o Gaerwysg yn ddiweddar, gan wylltio lot o’r twitteratis gyda’i “Wales this, Wales that”. Eitha reit hefyd, a blas o’r hyn mae gwledydd datganoledig Prydain yn ei deimlo a’i ddioddef pan fo’r rhaglenni hyn yn trafod pynciau Lloegr yn unig, o streic y darpar feddygon i’r academïau addysg.
Mae pethau’n wahanol ar deledu a radio nes adra wrth gwrs, gyda’r BBC ac ITV yn mynd ati i’n hatgoffa o bwysigrwydd Mai’r pumed. Dwi wedi osgoi’r darllediadau gwleidyddol fel y pla, cofiwch chi. Ond wythnos diwethaf, cawsom y gyntaf o ddwy raglen drafod yr arweinwyr ar ITV Cymru dan law Adrian Masters o’r Coleg Cerdd a Drama. Cwmwl parhaus Port Talbot oedd y prif bwnc, cyn i Carwyn ei chael hi go iawn ar record simsan ei blaid ym myd addysg ac iechyd yn arbennig, a Leanne a Kirstie yn dangos eu gwd-gyrl power wrth ei lambastio o boptu. Roedd arweinydd newydd y Gwyrddion, Alice Hooker-Stroud Gymraeg ei hiaith, yn hyderus yng nghanol yr hen stejars, Andrew T Davies o’r Ceidwadwyr yn harthio bob hyn a hyn a Nathan Gill UKIP gyda llais ag arddeliad Dalek ar ei wely angau. Ar y cyfan, dwy awr – ie DWY AWR reit ddifyr.
Huw Edwards fydd y reffarî wrth i’r Wales Report gynnal yr ail seiat o Neuadd Dewi Sant Caerdydd nos Fercher yma, yn ffres o holi rhyw dwrist Americanaidd o’r enw Obama yn Westminster ‘cw. Dim ond awr a hanner o raglen fydd hon am ryw reswm, pwynt bonws i griw ITV felly. Wrth gwrs, dagrau pethau ydi na chawn ni fyth rhaglen o’r fath ar S4C, gyda dim ond dau o’r chwech yn gwbl rhugl yn y Gymraeg. Comisiwn reit neis i gyfieithydd ar y pryd, serch hynny. Ond nid Linda Brown o gwmni Run Sbit.
Yn lle hynny, mae gennym ni Pawb a’i Farn. Oes tad. Mi drois i wylio’r hanner awr olaf o westy St Georges (addas iawn) Llandudno ar ôl chwip o ddrama ar BBC1 yr un pryd. O uchelfannau Line of Duty i uffern Felix Aubel, boi fuasai’n gallu taranu a thaeru efo’i gysgod ei hun. O be welais i (tu ôl i’r glustog yn bennaf), roedd Siân Gwenllïan isio tagu Siôn Llafur, Aled Roberts hynod ddibynadwy dal wrthi fel lladmerydd un dyn dros y LibDems prin eu hymgeiswyr Cymraeg, a hogan ifanc IwCip mewn bydysawd arall. Hyn oll o flaen Costa Geriatriciaid hynod amheus o‘r “hen Giaerdydd na”, gyda chryn dipyn uchel eu cloch am i’r Gogladd (Cymru) ymuno â Northern Powerhouse y Gogladd arall (Lloegr) ac i’r diawl â chyd-Gymry i’r de o bont fawr Llanrwst. Bron na allech chi glywed Dewi Llwyd yn ochneidio mewn anobaith.
Es i ’ngwely noson honno yn teimlo’n benisel iawn iawn. Nodyn gan y doctor: osgoi’r rhaglen o Abertawe nos Iau ar bob cyfrif a chanolbwyntio ar 90 munud o gampwaith cnoi ewinedd Jed Mercurio. A marcio’r bleidlais bost reit handi. 

Pwy sy’n sefyll dros y Difaterwyr eto?

  
  • The Wales Report: Welsh Leaders’ Debate Live with Huw Edwards BBC1, 8.30 nos Fercher 27 Ebrill
  • Line of Duty BBC2, 9pm nos Iau 28 Ebrill
  • Pawb a’i Farn S4C, 9.30 nos Iau 28 Ebrill

Parhau i ddarllen

shitclic: Sverige am byth!

Gadewch lonydd i’r giamstars wneud eu gwaith. Wedi’r rant am gyfresi Nordic smâl gan y sianeli Prydeinig, mae arlwy More4 ar hyn o bryd yn dangos cystal ydi’r rhai gwreiddiol. Sweden sy’n serennu acw ar hyn o bryd, gyda dwy gyfres fachog ond tra gwahanol. Dw i eisoes wedi canu clodydd Thicker than Water (Tjockare än vatten), saga sebon am ddau frawd ac 1 chwaer sy’n gaeth i’w hamgylchiadau personol – llanast a chwant ariannol, blacmel, dyletswyddau teuluol v rhyddid unigol, rhwystredigaethau rhywiol a mater bach o ddau gorff ar waelod y môr – ac sy’n sdyc yn eu busnes gwely a brecwast ar ynys ddelfrydol (ar yr olwg gyntaf) Ålandrhwng Sweden a’r Ffindir, diolch i gymal yn ewyllys eu mam – “gwnewch rywbeth o’r busnes teuluol dros yr haf neu golli’ch etifeddiaeth ariannol”. Dw i, ac ambell un o ’nghydweithwyr, wedi swyno gan hon a’r lleoliad hudolus yn arbennig, gyda haul hirddydd haf yn chwa o awyr iach wedi holl d’wllwch a glaw smwc y cyfresi ditectifs o’r parthau hynny.  Mae’n prysur tynnu at ei therfyn, felly trowch i wasanaeth dal-i-fyny Channel 4 cyn i’r perl anhysbys hwn ddiflannu dan y don. Un peth – mae’r ddeialog braidd yn giami ar adegau, neu’n hytrach, cyfieithiad yr isdeitlau ar y sgrin.
 

 

Y llall ydi Blue Eyes, drama wleidyddol hynod gyfoes o Stockholm, lle mae’r twf mewn gwleidyddiaeth atgas hiliol adain dde yn gysgod dros etholiadau arfaethedig y wlad honno. Cyfres sy’n dangos pa mor frawychus o hawdd yw hi i’r werin dosbarth gweithiol gael eu bachu gan bolitics gwrth-fewnfudwyr, am amryfal resymau – tlodi cymdeithasol, diweithdra, propaganda’r gwefannau cymdeithasol – a chwarae troi’n chwerw. Mae’n ddychrynllyd o berthnasol i ninnau fama, gyda’r Blaid Biws ar fin ymuno â Senedd Bae Caerdydd am y tro cyntaf erioed ochr yn ochr ag adfywiad pleidiau asgell dde ledled Ewrop. Hefyd, cawn hanes Elin Hammar (Louise Peterhoff) un o weision sifil y llywodraeth sy’n chwarae ditectif wrth ymchwilio i ddiflaniad sydyn ei rhagflaenydd yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Mae’r ddwy elfen a’r ddau fyd yn siŵr o ddod ben-ben â’i gilydd yn ystod y gyfres. Heb ganlyniadau rhy dda, berig.
Ar nodyn hollol wahanol, bu’r ddwy gyfres yn agoriad llygad trwy ladd un ystrydeb Swedaidd yn arbennig. Mae llawer o’r actorion yn debycach i Eidalwyr na’r stereoteip gwallt melyn llachar…
 

 

Parhau i ddarllen

shitclic: ‘Mynadd efo Marcella

 
Iawn, dyna ddigon o nordiskaladrad. Dim mwy plîs. Digon teg creu fersiynau ‘lleol’ o’r llwyddiannau Sgandi sydd wedi sgubo drwy’r byd megis y pedwarawd pop nid anenwog o’r 70au. Ar ôl Lloegr/Ffrainc ac America, Rwsia ydi’r wlad ddiweddaraf i ailwmapio Bron/Broen a’r ditectif-awtistig unigryw sy’n ymchwilio i lofruddiaeth erchyll ar ffin dwy wlad. Dw i wedi rhoi’r gorau i freuddwydio am fersiwn gyffelyb ar ganol Pont Hafren, i’w darlledu ar S4C a BBC4 neu Netflix gydag isdeitlau-ar-y-sgrin.

Marcellasydd dan y lach y tro ma. Cyfres dditectif ddiweddara ITV, gydag Anna Friel yn y brif ran. Cyfres a sgwennwyd gan Hans Rosenfeldt, crëwr The Bridge, wedi’i thrawsblannu i Ddinas Llundain (wrth gwrs) ac yn weledol debyg iawn i’r ‘hit’ noiraidd River ar y Bîb gyda Stellan Skarsgård a Nicola Walker. Mi straffaglais drwy’r bennod gynta, a ddim mwy. Mae’r plot yn cwmpasu tor-priodas, puteindra, pedoffilia, llofruddiaeth sy’n debyg i gasgliad ddigwyddodd dros ddegawd yn ôl a mater bach o amnesia a thrais domestig yn erbyn ei gŵr sy’n gwneud i chi amau ai DS Marcella Backland sydd wrth wraidd y cyfan. Diawcs, falle nad yw’n cofio’r ffaith iddi gladdu’i thad dan y patio sbel fawr yn ôl chwaith?!
 
Ond fel y dywedais, rhois i’r gorau iddi wedi’r bennod gyntaf yn unig. Wn i ddim yn union pam. Diffyg amynedd na chydymdeimlo â’r cymeriadau, prinder isdeitlau efallai. Gormod o haenau a chymeriadau da-ni-wedi’u-gweld-i-gyd-o’r-blaen. Yn syml, does dim byd newydd yma, a’r canlyniad felly yw ailbobiad symol iawn o’r Sgandis gwell.

Ys dywed Gerard O’Donovan yn y Telegraph:

TV’s Marcella is a series that’s making me wonder whether much of the success of Nordic noir crime dramas in recent years was simply down to the fact that we’d believe anything, no matter how ludicrous, so long as it was set in Scandinavia rather than Britain.

 
Gobeithio y bydd yna well siâp ar ddrama iasol nesa ITV nos Wener 29 Ebrill – The Secret gyda James Nesbitt, yn seiliedig ar stori wir am ddeintydd ac athrawes ysgol Sul gyhoeddus-barchus o Swydd Derry a laddodd eu partneriaid oes er mwyn parhau â’u haffêr, ac a gafodd getawe efo hi am ddeng mlynedd. Iasol yn wir. Dw i’n edrych mlaen yn barod, a Nesbitt wastad yn actor tebol.

 

Parhau i ddarllen

shitclic: Dyna Hwyl!

Wele’n gwawrio dydd i’w gofio. Dydd “Amser am Newid” ein gorsaf radio-trio-plesio-pawb genedlaethol ni. Roedd rhaglen Dewi Llwyd yn ei briod le arferol, diolch i’r drefn, gan dafoli straeon papurau Sul Prydain ac ambell fensh i’r Cymro a Golwg, gan sbario sawl puntan a thrip i Spar Llandaf i mi. Mae slot adolygiadau Sioned Williams, Catrin Beard, Elinor Reynolds a Lowri Cooke wastad yn plesio hefyd, gydag adolygwyr Cymraeg mor brin. Yna awr a hanner hiraethus Richard Rees i ffans cerddoriaeth y saithdegau ”mlaen. Doeddwn i ddim yn wrandäwr brwd ar y Sadyrnau heb son am rŵan, felly omnibws The Archers i mi bob gafal wrth baratoi cinio Sul. Neu frecwast hwyr o wy ar dost, panad, parasetemols a pheint o ddŵr go iawn. Ie, pensiwnîar o sioe sebon dyddiol Radio 4 sy’n gymysg ryfedd ond difyr o straeon am fagu ieir maes, agoriad swyddogol y neuadd bentref newydd gan Anneka Rice, parlwr godro robotig Brookfield Farm, a stori ddirdynnol cam-drin domestig rhwng Rob a Helenfeichiog sydd wedi cipio’r penawdau a gwylltio’r gynulleidfa am ddod ag elfennau Eastenders i Ambridge. Mae slot newydd Beti George yn golygu y gallai ganolbwyntio ar fisdimanars Middle England cyn ymlacio am hanner dydd yng nghwmni’r holwraig tan gamp o Goed-y-bryn. Pnawn tawel wedyn – gydag ymddiheuriadau i Hywel Gwynfryn, yna dychwelyd at y weiarles am bump i fwynhau Stiwdio Nia Roberts a Dei Tomos a’i westeion tan saith yr hwyr.

Dw i dal wedi pwdu efo Betsan Powys am gael gwared ar Sesiwn Fach. Ond, mae’n ymddangos mai’r prinder gwrandawyr oedd y bai hefyd. 

 

@DylWynWil @9Bach @mamwlad @BBCRadioCymru @CalanFolk Diolch am ddwud! Er mae’n debyg mai nifer gwrandawyr sy’n gyfrifolam y fwyell #siomedig

— Idris M Jones (@IdrisMJones) March 22, 2016


Damia chi. Ar y llaw arall, oes rhywun yn gwybod faint yn union sy’n gwrando ar raglenni unigol yr orsaf? ‘Da ni’n clywed am niferoedd io-io Radio Cymru’n gyffredinol gan RAJAR bob hyn a hyn, ond byth ffigurau penodol Tommo neu Ganiadaeth y Cysegr. Oni ddylen ni, dalwyr ffyddlon y drwydded, gael gwybod hyn yn gyson, fel maen nhw’n ei wneud ar gyfer sioe frecwast Chris Evans Radio 2 neu John Humphreys a Today Radio 4?  Yn dywed y Cynulliad Mici Mows, mwy o dryloywder” (ych!) plîs BBC Cymru.

Felly, mae’r amserlen newydd yma i aros. Efo cryn bwyslais ar un peth mae’n ymddangos. Cewch “hwyl, chwerthin a thynnu coes” gyda Tudur Owen, “joio” oedd allweddair rhaglen Ifan Evans pnawn ddoe, ac mae Aled Huws “codi gwên a chadw cwmni… dysgu am y byd a’r bobl gyda ffrindia hen a newydd a chael hwyl wrth neud hynny” am 8.30 bob bore’r wythnos. A sdim angen dweud beth ydi nod Sŵn Mawr y Prynhawn. Elen Pencwm, gyda llaw, oedd yn cadw sedd Tommo yn gynnes wythnos diwethaf wrth i mi daclo’n ffordd drol genedlaethol. Rhaglen arall efo gorbwyslais ar hwyl a sbri a joio a chwerthin a jôcs gan un plentyn ar ôl y llall. Afraid dweud i mi switsio drosodd i Afternoon Edition Radio 5 Live, er gwaetha’r signal dychrynllyd ger Llanbryn-mair.

Y cyfan yn f’atgoffa i o sgets wych ‘Dyna Hwyl!’ am raglen blant hynod naff a dros ben llestri o ffug hwyliog o’r 70au, yn llawn ensyniadau rhywiol a wigs Hywel Pop yn y gyfres gomedi Mawrgydag Iwan John, Tudur Owen, ac – ie – Elen Pencwm. 

Parhau i ddarllen

shitclic: S4/Comedi

Pwy bynnag ydi Comisiynydd Adloniant Ysgafn S4C ar hyn o bryd, mae’n haeddu medal, gwisg las yr Orsedd, tlws Dewi Sant, codiad cyflog, beth bynnag. Achos mae gan y Sianel bellach ddwy – ie DWY – gyfres gomedi gwerth eu halen (tair os ydych chi’n cynnwys y taeru a’r tynnu coes diddiwedd rhwng John Bŵts a Dilwyn Morgan yn Codi Hwyl).

Y naill yn cynnwys Caryl Parry Jones a’r llall Linda Bara Caws Brown a’i merch Caren. Genod yn bennaf felly. Ys dywed un arall o greadigaethau enwog Caryl, “Beth sy’n digwydd?!”

 

Cyfresi unigryw â’u traed yn solat ar ddaear y Gymru Gymraeg gyfoes, ac eto wedi’u hanelu at farchnadoedd gwahanol. Mae Anita, ffrwyth sgetsh o gyfresi blaenorol Caryl am nyrs cartra’r henoed a’i merch Joolz sy’n codi pac o’r Barri i Foelfre ar ôl i’r dywededig Anita syrthio dros ei phen a’i chlustiau mewn cariad efo ‘Beds’ (Bryn Fôn). Braidd yn amheus oeddwn i i ddechrau, ond bellach mae’r cyfuniad ciwt o Gavin & Stacey, Stella a Hapus Dyrfa (cofio honna?) yn taro tant ar nos Sul deuluol. Iawn, mae yna lond dwy de’n ormod o siwgr yn hon i mi weithiau, ond mae’r camddealltwriaeth a’r clyfrwch geiriol Wenglish (sy’ wedi codi gwrychyn ambell un), yr ensemble o gast gwych (o Rhodri Meilir y brawd llywaeth i’r newydd-ddyfodiad naturiol Elis Owen fel mab Bedwyr) a’r arfordir braf yn denu. A braf gweld Christine Humphreys yn dangos ei doniau comedi yn ei hacen naturiol wedi’r camgastio anffodus yn Cara Fi? Adloniant perffaith i’r teulu cyfan, obvs.

Tydi comedi nos Wener, ar y llaw arall, ddim cweit mor addas i’r to bach er bod y crewyr Dim Byd yn dipyn o ffefryn ymhlith plantos fy chwaer. Sbin-off arall o bennod untro’r llynedd am gwmni teuluol sy’n trefnu lookalikes Cymraeg. Mae rhyw elfen Ab Fab yn hon, gyda’r ferch gall ac aeddfetach (Caren) yn cadw’r busnes i fynd er gwaetha’r fam fyrbwyll (Linda). O drefnu ‘Tommy Cooper’ sydd hefyd yn digwydd bod yn Dudur Owen ar gyfer noson magic circle Rhuthun, i sicrhau Sandra Picton  (Sian Weldon) ar gyfer tywysog Arabaidd sy’n drewi o bres ac wedi mopio ar bocsets C’mon Midffîld, mae’n gythraul o hwyl. Mae’r cyfeiriad at ‘Black David’ yn dal i ’nhiclo i, a’r olygfa skype swreal rhwng mam a merch wrth i Linda gogio bod yn Magaluf yn lle rhyw Drafyloj yn ochra Bangor. Yr ail bennod ydi’r ffefryn hyd yma.

 

 

Llongyfarchion fil i ymchwilwyr Cwmni Da am ddod o hyd i lond dwrn o amaturiaid lled-debyg i’r enwogion, gyda sgiliau comedi naturiol. A llongyfs eto i Gomisiynydd Adloniant Ysgafn Sbrec.

Parhau i ddarllen

shitclic: Hen wlad fy mamau

Mi fuaswn i wedi leicio cwrdd â Jennie EirianDavies, fel cyd-golofnydd teledu prin yn y Gymraeg. Y Cymro yn ei hachos hi, rhwng 1976 a ’78, lle byddai’n “mynegi ei phryderon am y diffyg oriau darlledu Cymraeg a’i siom o weld mai yr hyn a alwai’n ‘gawl eildwym’ oedd y rhan fwyaf o’r rhaglenni a gaed yn y Gymraeg”. Mi fyddai wedi cael haint efo Ffasiwn Bildar heddiw. Beth fyddai ei hymateb i S4C ffwl sdop, a hithau’n un o’r cenedlaetholwyr prin iawn iawn hynny oedd yn dadlau yn erbyn sefydlu un sianel benodol Gymraeg, fel yr Athro Jac Lewis Williams a honnai “y byddai Cymry di-Gymraeg yn colli cysylltiad â’r diwylliant Cymraeg”? Mae’r hysteria diweddar am isdeitlau wedi’u sodro ar y sgrin adeg wythnos Gŵyl Ddewi yn profi’r pwynt (arbrawf da, amseru gwael drybeilig fel IDS i Cameron) – ymgyrch hysbysebu ar S4C yn unig, lle dylai trêls ‘Bob’ fod wedi ymddangos ar BBC ac ITV Cymru Wales neu hyd yn oed Sky1. Yr un fath â chyfresi’r dysgwyr fel Cariad@Iaitha ddylai gael cartref ar y naill sianel Saesneg neu’r llall. Ond dw i’n mynd ar wasgar rŵan…

Ond yn ôl at Jennie Eirian – golygydd styfnig Y Faner (1979-82) fu’n “fforwm golau i wyntoedd croesion y 1970au” (Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru). Fforwm fu hefyd yn sail i domen o lythyrau cas gan nashis amlwg y cyfnod. Cymru fach, Cymru filain, fel yr ategodd Gwilym Owen. Mae’n bosib mai hynny, a’i hymrwymiad i berffeithrwydd bob amser yn ei gwaith, arweiniodd at ei marwolaeth annhymig ym mis Mai ’82. Dyna oedd canolbwynt drama-ddogfen Jennie gyda Rhian Morgan a ddarlledwyd 7 mlynedd yn ôl (lle ddiawl aeth yr holl amser?). Fel y dywed Branwen Jarvis yn y rhaglen honno, “Roedd Jennie yn byw mewn cyflwr o densiwn – y tannau oedd wedi eu tynnu mor dynn – ac mae tannau tynn yn torri.”

 
Elfennau eraill o’i bywyd gafodd sylw Mamwlad gan Ffion Hague yr wythnos hon. Atgofion ohoni fel plentyn yn Llanpumsaint, fel gwleidydd (ymgeisydd Seneddol benywaidd cyntaf Plaid Cymru a gipiodd 7.8% o’r bleidlais yn Etholiad Cyffredinol 1955, ac 11.5% yn isetholiad ’57) fel golygydd Y Faner ac fel ffrind. Diolch i’w mab, Siôn Eirian am ei gyfraniad dewr a thorcalonnus, wrth gofio’r adeg pan giciodd ddrws y bathrwm i weld ei fam wedi cael gorddos, a chau’r drws er mwyn sbario’i dad.

Dyma gyfres berffaith ar gyfer nos Sul, cyfres sy’n codi cwr y llen ar ferched/menywod amlyca’ ein gwlad fach angof sy’n gwybod mwy am Florence Nightingale na Betsi Cadwaladr, Emmeline Pankhurst ar draul Margaret Haig. Oce, mae’r “actoresau” sy’n ail-greu’r cymeriadau hynny yng ngwisg yr oes yn boenus o brennaidd a diangen ar adegau. Ond pa mor ddeheuig ydi Mrs Hague fel hanesydd-gyflwynydd, yn mynd o le i le yn ei BMW-heb-do a holi myrdd o arbenigwyr (benywaidd yn bennaf, wrth reswm) difyr newydd yn lle’r un hen rai o fyd academia Bangor/Aber? Nid bod pob cyfranwraig yn plesio’r gwylwyr-gweld-bai chwaith, pan gyfeiriodd un at y ffaith fod ’rhen Betsi (yr honnwyd ei bod yn hoyw) yn edrych yn debyg i ddyn. Wps a deis.

Berig ’mod i’n disgwyl gormod gan ein cwricwlwm Eingl-ganolog, ond dw i’n wir obeithio bod Mamwlad yn rhan o adnoddau Hanes ein hysgolion.

 

 

Parhau i ddarllen

shitclic: Sesiwn ola

Mae Radio Cymru yn gymar anhepgor ar ein ffordd drol genedlaethol rhwng y De a’r Gogledd. Ar bnawniau-nos Sul yn bennaf. Y Radio Cymru draddodiadol hefyd, llawn sgyrsiau, cerddoriaeth werin, byd y Pethe Dei Tom, a Dai Jôs â’i hen ganiadau a chyfarchion pen-blwydd Meri Pen Doman i Wil Tŷ Clawdd. Ond fydd yr elfen werin ddim yn gyfeiliant i droadau chwil Caersws mwyach. Diolch i ailwampiad Betsan Powys o ddechrau Ebrill mlaen, fydd dim mwy o Sesiwn Fach ar y radio gyfaill. Yn hytrach, bydd nostalgiafest John Cofio Hardy a rhaglen hys-bys, caneuon a chyfarchion Hywel Gwynfryn yn rhoi cic owt i Idris Morris Jones a’i gyfoeth gwerin Cymru a’r byd. Pan nad oedd rhyw gêm rygbi/bêl-droed bwygilydd wedi tewi IMJ yn barod. Diolch i’r Sesiwn Fach, dw i wedi clywed am Jamie Smith’s Mabonam y tro cyntaf, a mopio arnyn nhw ac eraill fel 9Bach am roi cot o baent ffres i’n tiwns traddodiadol ni. Roedd Gwlad y Gân, cyngerdd agoriadol gŵyl Womex ar S4C gyda’r pethau gorau a welais erioed, yn gymysg o Cerys, Cass Meurig, Patrick Rimes a’r bytholwyrdd Sian James i enwi dim ond rhai. Mae Calan yn mynd â cherddoriaeth Gymraeg i’r Unol Daleithiau, ein hartistiaid yn ennill gwobrau gwerin Radio2, a chynlluniau diweddar megis 10 mewn Bws a Thŷ Gwerin ar faes y Brifwyl yn arwydd o gyffro newydd yn ein sin angof o gymharu â’r Gwyddelod a’r Albanwyr.
Dyna sy’n gwneud clec Betsan Powys yn odiach ar y naw. Yn rhoi’r fwyell i’r rhaglen pan mae pethau gwirioneddol ar i fyny, yn hytrach na’n sdyc yn nyddiau Ar Log. Dw i’n siŵr ei bod hi’n barod i amddiffyn y ffaith fod Georgia Ruth yn dal i genhadu yn “slot newydd bob nos Fawrth… fydd yn cynnwys cerddoriaeth byd a gwerin”.  Yn union fel ei hen slot nos Iau, felly. Peidiwch â chamgymryd. Dw i’n ffan o Georgia Ruth (“pwy yw’r George a Ruth hyn?” holodd cydnabod un tro, fel petai o’r un stabal â John ag Alun) ond pam na chawn ni DDWY raglen werin benodol ar yr unig orsaf Gymraeg sydd ganddon ni? Mi glywn ni ormodedd o recordiau Saesneg yng nghanol rai Cymraeg gan Marci Jî, Ifan Jones-Evans, Wil Morgan a’r pigyn clust ’na bob pnawn o ddau tan bump. Ond mwy o werin gwlad? No way.

Mae Guto Rhun ar fin diflannu o slot nos Lun a nos Wener oherwydd “…bod nifer y bobol ifanc rhwng 15 – 24 oed sy’n gwrando, cynulleidfa darged wreiddiol C2 – yn isel.” Does dim sôn mai ffigurau gwrando siomedig sy’n gyfrifol am dranc Sesiwn Fach. Byddai’n anodd iawn iawn gen i gredu hynny beth bynnag.

Felly, diolch o galon i Idris Morris Jones a’i westeion, ei adolygwyr a’i sesiynwyr byw am leddfu rhywfaint ar deithiau’r A470 ar hyd y blynyddoedd. A rhag eich cywilydd chi ben bandits Radio Cymru.

Parhau i ddarllen

shitclic: Tewach na dwr

 

Thicker than Water is the archetype of a Swedish drama series. It is a well acted family drama about secrets and lies, filmed in a beautiful archipelago where time seems to have stood still

– Johanna Hagström, Göteborgsposten

Thicker than water is this Winter’s big Swedish drama series on SVT. It immediately found its audience, over a million viewers for each of the first two episodes

– Anders Björkman, Expressen

 

Barn dau o bapurau newydd Sweden ar un o lwyddiannau diweddara’r wlad, a ffefryn personol newydd bob nos Iau ar More4. Saga deuluol am ddau frawd a chwaer (cecrus wrth gwrs) sy’n uno am y tro cyntaf ers blynyddoedd maith, wedi’i i’w mam wneud amdani’i hun i ddianc rhag poen ei chanser terfynol. Wedi’r angladd a’r gobaith am bres etifeddol handi i ddychwelyd i’w bywydau unigol blaenorol, mae’r fam yn gollwng un daranfollt olaf – trwy fynnu bod Oskar (rheolwr llety gwyliau), Anna-Lisa (mân actores) a Lasse (perchennog bwyty mewn llanast ariannol) yn cydweithio i greu llwyddiant o’r busnes gwely a brecwast teuluol dros yr haf, neu golli’r cyfan. Ond wrth geisio uno’r teulu eto, mae’r diweddar fam mewn perig o godi cythraul o nyth cacwn a chyfrinachau gwaedlyd ar y naw. Mae’r tad treisgar ar goll ers oes pys gyda llaw. Ac mae Oskar yn gynddeiriog o gyndyn i adael i’w frawd a’i chwaer garthu ac adfer yr hen bwll nofio er budd y busnes…

Sdim angen Einstein i feddwl beth ddigwyddith nesaf. Brookside o wlad Björn Borg unrhyw un? Mae hefyd yn eitha tebyg i’w chwaer gyfres Danaidd mwy arty The Legacy a welwyd ar Sky Arts (yn naturiol ddigon) y llynedd.
Hapus dyrfa? Arvingerne / The Legacy (DR)
 
Ond mae Tjockare ân vatten wedi’i hactio’n wych a’r golygfeydd bendigedig o ynysoedd Åland ganol hirddydd haf yn bleser pur, gydag arlliwiau melyn y camera yn ategu hynny.

Llwyddiant arall o stabl Walter Presents Channel 4 sy’n cynnig detholiad o oreuon tramor benben â dramâu isdeitlog BBC Four. Arlwy arall o Sweden sydd gan Walter nesa hefyd, drama wleidyddol waedlyd Blue Eyes i gymryd lle’r un Ffrengig ddaeth i ben yn ddiweddar. Mae’n edrych yn dda latsh. Ac wrth gwrs, does dim pwysau i wylio cyn amser penodol na thalu tanysgrifiad arbennig, gan fod bocset cyfan ar wefan Walter Presents. Am ddim, cofiwch. Tak!

 

 

 

Parhau i ddarllen

shitclic: Y llwybr lawr i’r DyffrynIesu, mae hon yn dda. Dim ond un bennod i fynd, a does gen i ddim ewinedd ar ôl i’w cnoi. Mae llofrudd puteiniaid y cylch wedi’i ddal (am wn i), y Ditectif Sarjant laddodd ei feistres ar fin cael ei ddal (tybed?) a’r cynorthwyydd dysgu arswydus am dalu’r pwyth yn ôl i’r Sarjant Catherine Cawood druan am garcharu ei heilun Tommy Lee Royce o gyfres 1. Welais i mo’r gyfres gyntaf chwaith, gan fod mwy na digon o ffraeo a gwrthdaro yn fy mywyd go iawn ar y pryd (cymdogion y fall) i ddioddef mwy o’r un peth ar deli bocs yr aelwyd anghynnes. Heddiw, dw i’n llawer hapusach fy myd, ac wedi ’machu gan abwyd dramatig Sally Wainwright (enillydd BAFTA Last Tango in Paris).
 
Happy Valley ydi un o’r ychydig bethau dw i’n eu gwylio’n ‘fyw’ y dyddiau hyn, yn hytrach na dal i fyny’n hwyr ar ôl pawb arall. Ydi, mae’r testun yn dduach na du, a chymeriadau da yn mynd drwy’r felin mewn cymuned fechan yng ngorllewin Swydd Efrog. Mae’n debyg bod problem gyffuriau Calder Valley wedi peri i heddlu go iawn yr ardal ei hailfedyddio’n “Happy Valley”.

Mae deialog Ms Wainwright yn llifo fel mêl, a Sarah Lancashire yn giamstar ar bortreadu’r Sarjant Cawood â phwysau’r byd ar ei sgwyddau mamol. Mae’r golygfeydd niferus ohoni’n rhannu panad (Yorkshire Gold, siawns!) smoc a sgwrs efo’i chwaer Clare (Siobhan Finneran), a gododd o bydew alcohol a heroin, a hyd yn oed yr actorion ieuengaf fel Rhys Conna (Ryan, ŵyr Catherine), yn gwbl gredadwy a naturiol braf. Ac i goroni’r cyfan, mae’n Euros Lyn ni yn rhan o’r criw cyfarwyddo.

A dw i dal i amau’n gryf ai’r hogyn farm syml ’na oedd y llofrudd go iawn hefyd…

Parhau i ddarllen

shitclic: Con i GymruCân am slebog o ferch, angst am “fwg a cholur, pocedi gwag a dillad budr”, David Gray Cymraeg yn mwydro am ganhwyllau, molawd i Bale a’r bêl, y bêl a Bale, doli o Fethel yn sibrwdganu allan o diwn, Samariaid Sir Fôn a phibydd druan yn gorfod cystadlu yn erbyn hogan sy’n camgymryd y meic fel megaffon.

Blwyddyn arall, Celtvisionarall. Wnes i ddim sbio’n fyw eleni, dim ond braswylio drwy iplayer (sori, oedd safon llun S4C/Clic yn uffernol). A gwingo. Oes, ma ’na dîm proffesiynol wrth y llyw erbyn hyn, diolch i Elin Fflur a Trystan Twitter Ellis-Morris, a lot lot mwy o bwyslais ar negeseuon trydar y gynulleidfa (feddwol?) adra. Yn wir, mi awn mor bell a dweud mai twitter sy’n cynnal Cân i Gymru heddiw, a’r canu ei hun megis hen grwndi sy’n mynd ar eich nerfa chi mewn tŷ bwyta. Does ryfedd i’r cerddor Ynyr Llwyd ffonio Taro’r Post ddydd Llun i alarnadu bod y syrcas bellach yn destun sbort a Ddim Fel y Buodd Hi. Ategwyd hyn i’r dim gan bol piniwn y gwylwyr o gân orau’r gystadleuaeth ers geni S4C. Dim ond ers 1982 cofiwch, er bod CiG wedi merwino’r glust ers i Margret Wilias ennill efo’r ‘Cwilt Cymreig’ ym 1969. Ond chwarae teg, bu ambell berl yng nghanol y moch. Gan gynnwys tiwns Arfon Wig, sori Wyn. Beth bynnag ddeudwch chi am y boi, mae o YN gallu sgwennu tiwns bachog. O’r 8,500 o bleidleisiau ar-lein ddaeth i law, dyma’r deg ucha:


10. Cae o Yd, Arfon Wyn (2000)

9. Nid Llwynog oedd yr Haul, Geraint Lovgreen a Myrddin ap Dafydd (1982)

8. Gloria Tyrd Adra, Llion ac Euros Jones (1987)

7. Cerrig yr Afon, Iwcs a Doyle (1996)

6. Dagrau Tawel, Meinir Richards a Tudur Dylan (2004)

5. Galw amdanat ti, Mirain a Barry Evans (2014)

4. Harbwr Diogel, Arfon Wyn a Richard Synnot (2002)

3. Y Cwm, Huw Chiswell (1984)

2. Gofidiau, Elfed Morgan Morris a Lowri Watcyn Roberts (2009)

1.  Torri’n rhydd, Steffan Rhys Williams (1999)

Roedd sawl peth yn boenus o amlwg o wylio’r archif. Y ffaith fod mwy o wmff i raglenni’r gorffennol, gyda chynulleidfa glapiog swnllyd mewn hen siediau ym Mona, Corwen neu Bontrhydfendigaid. Dw i wedi gweld mwy yng nghynulleidfa Pawb a’i Farn na’r hyn fentrodd i stiwdio’r BBC yn Llandaf nos Sadwrn. Cyfaddefiad. Bues i’n rhan o dyrfa fawr Corwen ganol y nawdegau, a do, mi oedd yna ryw FWRLWM yno. Peidiwch â gofyn pwy enillodd chwaith, ond roedd Melys ymhlith y dewrion wedi’u dallu gan siec o ddeg mil a’r cyfle i gynrychioli’u gwlad mewn steddfod dafarn yn Killarney. Cof arall o’r noson oedd gweld Caryl yn meimio o’r cyrion fel un o famau gorawyddus rhagbrofion yr Urdd wrth i genod Eden fynd drwy’u pethau ar y llwyfan.

Efallai bod ffasiwn yr 80au yn erchyll, ond roedd y caneuon yn blydi dda a chofiadwy. Heddiw, mae’r ffasiwn wedi gwella ond y caneuon yn ddifrifol ac yn hollol angof erbyn y credits clo. Prifeirdd oedd awduron ddoe. Tydi rhai heddiw’n methu treiglo nac odli i achub eu bywydau.

A sut gythgam doedd honddim yn y deg ucha? Ffans Sobin a Bryn Fon, dw i wedi siomi ynoch chi.

Parhau i ddarllen

shitclic: Sownd!

Pwy ydi seren newydd y bloc Nordic? Ísland, gwlad fu’n enwocach cyn hyn am y gantores honco Bjork, seiniau breuddwydiol Sigur Rós, ei chymylau folcanig trafferthus, ei ffynhonnau poeth, brwydr y banciau a’i seigiau pen dafad. Dwi’n ffan mawr o nofelau ditectif Arnaldur Indriðason ers sbel, ac wedi llwyddo i weld addasiad ffilm o un gyfrol yn arbennig. A rŵan, mae’n rhan o chwedloniaeth Sadyrnol BBC Four gydaTrapped – cyfres dditectif a dirgelwch y llofruddiaeth wrth i storm a chwymp eira gaethiwo’r trigolion lleol theithwyr llong bleser o Ddenmarc yn nociau’r hen dre ’sgota sy’n swatio dan fynyddoedd sy’n gwneud i’r Wyddfa ymddangos fel twmpath twrch daear. Tydi hi ddim yn yr un cae (fjord?) â The Bridge, ond mae Andri a Hinrika yn ddiawl o dîm da os digri’r olwg. Nid bod hynny wedi rhwystro’r Guardian rhag bedyddio Ólafur Darri Ólafsson yn bishyn mawr blewog chwaith.
 Dyma gyfres deledu ddrutaf erioed Gwlad yr Ia meddan nhw, a gostiodd tua 1 biliwn krónur(dros 6.5 miliwn ewro) i’r cwmni cynhyrchu RVK Studios – buddsoddiad sy’n siŵr o dalu’i ffordd wrth i fwy a fwy o wledydd y byd brynu’r tapiau darlledu.

Swatiwch, goleuwch ganhwyllau, trowch y botwm gwres canolog i fyny a mwynhewch.

Seyðisfjörður – lleoliad hudolus, iasol, y gyfres

Parhau i ddarllen

shitclic: Byw Cecru


A dyna ni. Bythefnos-dair ar ôl pawb arall, dyma benderfynu gwylio pennod ola Byw Celwyddneithiwr. Borgen y Bae, bach o secs a sglein ar nos Sul, llwyddiant lle methodd James Bond, a gobaith mawr y ganrif (wel, ddechrau 2016 o leiaf) i’r ddrama deledu Gymraeg yn wyneb och a gwae am ansicrwydd ariannol y sianel. 

Roedd ’na gryn edrych mlaen at hon, noson lansio swanc yn y Senedd, cyffro mawr ymhlith y twitteratis – llawer yn ddi-Gymraeg – a sylw gan bapurau’r Independent, y Guardian a’r Daily Mail. Nid bod hynny’n dda i gyd wrth gwrs. Ond roedd yr hysbysebion yn addawol, pobl ddel mewn swyddfeydd gwydr (“tryloyw” ydi jargon yr ACau) a chartrefi o dudalennau Home and Garden, a’r haul wastad yn tywynnu’n syth o Teulu. Sy’n addas iawn, gan mai Meic Povey a Branwen Cennard ydi tad a mam opera sebon y Cynulliad hefyd.

Roedd ‘na gystadleuaeth ffyrnig yr un pryd, gydag addasiad Andrew Davies a BBC Wales o’r epig Rwsiaidd War & Peace mlaen ar BBC1, y ditectif tebol Vera ar ITV, a Channel 4 yn darlledu’r anturiaethau ias a chyffro o boptu wal Berlin yn Deutschland 83. Ond be ‘di’r ots am hynny mewn gwirionedd, yn oes y dal i fyny ar bob dyfais sy’n bod? Wrth i nosweithiau Sul stormus y gaeaf fynd yn eu blaenau, Leo Tolstoy gydag acenion Oxbridge gafodd y flaenoriaeth ‘fyw’ yn Chez Dyl. Dyma chi pam.

Y lliw di’r cliw Penderfynodd y cynhyrchwyr y byddai holl gymeriadau newydd y bennod gyntaf yn drysu’r gwylwyr yn rhacs, felly dyma ddefnyddio cod lliwiau i ddangos pwy di pwy, ac i ba blaid maen nhw’n perthyn. Ac wele swyddfeydd gyda chadeiriau, geriach Ikea, ffeiliau, potiau beiros gwyrdd/oren/glas, a hyd yn oed ambell ddilledyn pleidiol. Nawddoglyd? Welsh Assembly for Dummies? Barnwch chi.

Ar garlam Fel un sydd wedi hen arfer a dramâu dow-dow, Mad Men y byd â’u golygfeydd hirion, llawn seibiau, a fawr ddim yn digwydd nac yn cael ei ddweud ar yr olwg gynta – ond yn gyfoethog o ddarllen rhwng y llinellau – roeddwn i’n gweiddi “newidiwch i gêr is” wrth wylio BC.  Unwaith eto, rhyw ddiffyg parch at y gwyliwr o feddwl y byddai’n prysur golli diddordeb wrth ymhél â gormod o bolitics. Do, fe gawsom ambell i gynllwynio mewn meysydd parcio tanddaearol (ai felly ma pethau go iawn?) a sawl cyfyng-gyngor am driniaeth GIG neu sbytu preifat, a throi darn o fynydd Epynt yn gae chwarae i filwyr Israel, ond bitsio a boncio oedd prif fyrdwn y gyfres.  Sy’n dod â ni’n dwt at…

Cicio a brathu Fel ei rhagflaenwyr Iechyd Da a Teulu, roedd ’na gryn wrthdaro fama. Iawn, tsiampion. Wedi’r cwbl, “heb wrthdaro nid oes drama” meddai’r Dr John Gwilym Jones, Swyddogaeth Beirniadaeth. Ond oes rhaid cael cyfres gyfan o bobl mor annifyr â’i gilydd? Angharad v Rapsgaliwn, sori Owain ei gwr; Angharad v Harri (Stephen Kinnock aka Math Gravelle); Angharad v Ei Mam (Eirlys Britton gyda gwep Happy Valley – croeso mawr iddi gyda llaw, mwy plîs!) Angharad v Angharad. Da chi’n gweld be’ sgin i. Heb son am ménage à trois Lowri-Tom-Aled. Rhyw dindroi o ffraeo a chymodi cyn ffraeo eto oedd hi braidd. Ar y llaw arall, roedd y golygfeydd prin hynny gawson ni rhwng y Prif Weinidog a’i wraig (Siân James) yn hyfryd, y ddau’n deall ei gilydd i’r dim er gwaetha’r bwlch a’r oerni ymddangosiadol. Felly hefyd y cwpl Democrataidd. Gyda llaw, onid oedd hi’n od braidd na ŵyr neb am farwolaeth eu mab ar faes y gad Afghanistan? Y Gymru Gymraeg ydi fama wedi’r cwbl, lle mae cyfrinachau cyn brinned ag ewyllys da rhwng Seimon Brookes a Sbrec.

Bai Borgen “You’ve got a lot to answer fo…” crawciodd Cerys Catatonia un tro. Y drwg ydi mod i’n gymaint o ffan o’r gyfres Ddanaidd a ddangosodd i’r byd bod mwy i ddramâu Sgandinafia na ditectifs trwblus yn crwydro warysau tywyll mewn siwmperi gwlanog. Roedd y disgwyliadau’n aruchel felly. Oedd, roedd yna gryn wrthdaro rhwng gohebwraig sianel DR a chyngor arbennig (‘SPAD’) y Statsministre, boed rhannu cyfrinachau’r senedd neu fwriad i ddechrau teulu, ond roedden ni’n malio am Katrine a Kasper. Roeddech chi’n wir gredu yn eu perthynas chwit-chwat, ac yn bwysicach oll, roedd yna sbarc, chemistry arbennig rhwng y ddau actor ifanc. Dim ond atgasedd a drwgdybiaeth lwyr oedd rhwng Harri ag Angharad tua’r diwedd. Fe welson ni’r Statsministre Birgitte Nyborg yn areithio yn senedd-dy Copenhagen hefyd, a bwysleisiodd wendid y chwaer gyfres Gymraeg o fethu â chael caniatâd i ffilmio yn Siambr ein Cynulliad ni. Dewch ’laen, Lywydd Butler…

Ond be wn i. Mae yna ail gyfres ar y gweill, y twitteratis wedi dotio, a’r gwaith ffilmio’n dechrau fis Mai yn ôl Ffion Dafis ar Dewi Llwyd ar Fore Sul. Hwyrach y down i nabod ei chymeriad, Rhiannon Roberts, yn well na’r portread un dimensiwn o arweinydd diflas a Miss Perffaith y Cenedlaetholwyr. Wnes i golli rhywbeth, ’ta hi yw’r unig un heb stori gefndir o gwbl hyd yma? Roeddwn i wedi gobeithio am rywfaint o hanes rhyngddi hi â’r cyn-nashi a’r Annibynnwr Matthew Desmond (Ryland Teifi) a enillodd isetholiad De a Dwyrain Ceredigion, ond na. Siawns y bydd yna ddatblygiad i’r cymeriad yng nghyfres 2, neu waeth i Ffion Dafis ddychwelyd i sefyll tu ôl  cownter Rownd a Rownd ddim. A tybed welwn ni aelod o blaid hiliol Prydain Annibynnol yn ymuno â’r cast, yn unol â’r polau piniwn digalon diweddar? Amser a ddengys.
 

Yn y cyfamser, dyma esgus perffaith i hel atgofion. Hej! Hej!


Parhau i ddarllen

shitclic: Clecs y Cwm

RIP Anti Marian. “Heddwch i’w hwch” ys dywed cydweithiwr sinigaidd. Wedi dau gyfnod yng Nghwmderi – y tro cyntaf yn 1974 fel mam Reg, Wayne a Sabrina Harries, les enfants terribles gwreiddiol, ac yna’n fodryb fusneslyd i Denz a phen bandit Penrhewl a Siop y Pentref 0 2004 ymlaen -mae’r actores Buddug Williams wedi penderfynu rhoi’r gorau iddi. Ro’n i wedi amau fod na rhywbeth ar droed yn ystod ei hwythnos olaf ar y sgrin, wrth iddi gael mwy o leins na chafodd ers cantoedd o’i chadair parker knoll. Nid dyma’r tro cyntaf iddi gicio’r bwcad chwaith. Dwy flynedd yn ol, cawsom un o’r straeon mwya swreal X Files-aidd yn hanes y gyfres, wrth i Angela’r Nyrs Niwrotig ddatgan ei bod wedi marw’n dawel yn y gwely cyn cael atgyfodiad Lasarws erbyn i’r paramedics gyrraedd. Er cryn ddifyrrwch i’r twitteratis ar y pryd…
o mam bach, Anti Marian newydd atgyfodi ar Pobol y Cwm

— sara alis . • * • . (@sarralis) August 28, 2013

What was that #PobolyCwm?! How did Anti Marian go from dead to alive? You’re shocking me this week. It’s a rollercoaster ride.

— Lisa (@Scousegrrl) August 28, 2013

Anti Marian wedi neud Fabrice Muamba arno ni. Neu Iesu Grist. Dibynnu os chi’n berson ffwtbol neu grefydd. #pobolycwm #s4c

— Gwynfryn Hughes (@Gwyn82) August 29, 2013

A rwan, mae yna fwlch enfawr o ran cymeriad hel clecs a hen drwyn Pobol y Cwm. All neb fyth lenwi sgidia’r hen Fagi Post (Harriet Lewis, un o eiconau teledu Cymraeg) a’i “gowt” a’i “jiw-jiws”. Megan ydi un o’r trigolion hynaf heddiw, am wn i. Pob parch i Lis Miles fel actores, ond y cwbl mae’r cymeriad llwyd honno’n cael ei wneud ydi haslo Sion White y lleidr-bregethwr lleyg, a didoli hen geriach a blwmars yn siop elusen Apel Maenan (un o’r enwau mwyaf randym a glywais erioed. Ai brodor o Ddyffryn Conwy ydi Megan i fod?).

Mae Dol (Lynn Hunter) wedi glanio fel corwynt bei-ling o Bonty, i boeni ei merch Debbie a lapswchan slochian seidar efo Capten Birdseye. Ar ol dechrau mwynhau’i pherfformiadau comig, dw i’n dechrau laru ar Mrs OTT erbyn hyn.

Na, efallai mai Eileen ydi etifedd naturiol Magi Post/Anti Marian heddiw. Wedi hawlio’i lle tu ol i gowntar ei siop (sy’n dal yn cael ei galw’n Siop Sioned am ryw reswm) mae Eileen bellach yn dod drosodd fel tipyn o ‘battleaxe’ sy’n cymryd dim lol gan neb. Mae’n farn ar Jim druan, yn gwybod am salwch smalio Angela ac yn sbio’n ddu ar Ed ei darpar fab-yng-nghyfraith a gwaed ar ei ddwylo. 

Ac mae Sara Cracroft yn ei helfen! Don’t mess with me gwd gyrl, ys dywed isdeitlau gorfodol S4C y dyddiau hyn.

Parhau i ddarllen

shitclic: 8 mlynedd o wylio


 
 
Dau etholiad a dau Gwpan Rygbi’r Byd. Dyna sy’n pontio fy nghyfnod i fel sgwennwr Ar y Bocs am wyth mlynedd. Llywodraeth Glymblaid Llafur-Plaid a De Affrica ddaeth i’r brig yn 2007, a Cameron a Seland Newydd a orfu yn 2015. A diolch i fodryb o Fôn, mae gen i lond ffeil goch o’r colofnau hynny. Gyda chanlyniadau cymysg, ambell gam gwag, pechu dau neu dri, ac ambell lythyr diolch i’w trysori am byth. Gan gynnwys un gan y diweddar annwyl Merêd. Ond wrth bori a hel atgofion dros y Dolig, synnais o weld cymaint yn gyffredin ac ychydig iawn o newid mewn gwirionedd. A ninnau newydd brofi un o’r gwyliau gwlypaf ers cyn cof, difyr nodi mai “dilyw Llanelwedd” gafodd y sylw yn y golofn gynta wrth adolygu arlwy Y Sioe 07 ar S4C. Dywedais fod Rownd a Rownd yn “gymar anhepgor” i amser swper a phenmaenmawr y Sul, fel heddiw, a bûm yn diawlio arferiad y Sianel ar y pryd o gomisiynu awduron di-Gymraeg cyn cyfieithu Y Pris a Cowbois ac Injans. Mi barodd y traddodiad anffodus hwnnw gydag Y Gwyll yn 2013 a Cara Fi yn 2014. Ond mwy am y ditectif barfog byd-enwog hwnnw yn y man…

Rhyw berthynas garu-gasáu fu rhyngof â’r BBC ar hyd y blynyddoedd. Roedd y gyfres ddrama Belonging yn ffefryn mawr yn 2008 (“helbulon a hiwmor iach pobl y cwm – gyda golygfeydd a deialog tipyn mwy coch na fersiwn Cwmderi”) ac anturiaethau ffuglen wyddonol Torchwood yn sbri ac yn cyflwyno’r Gaerdydd fodern i’r byd a’r betws yn hytrach na chogio bod yn Bryste (Casualty) neu Baker Street (Sherlock) heb son am amryfal blanedau Doctor Who via stiwdios Porth y Rhath. Bron y gallwn ddweud mai Baker Boys (2011) am gymuned fentrus yng nghymoedd y De-ddwyrain oedd cynnyrch drama olaf BBC Wales ar gyfer y gynulleidfa gynhenid. Does ryfedd i’r Prif Weinidog Carwyn Jones gwyno’n ddiweddar am sefyllfa druenus BBC Wales, gyda 32% – neu £10 miliwn – yn llai o fuddsoddiad mewn rhaglenni Saesneg unswydd i Gymru dros yr wyth mlynedd diwethaf. Bechod na alwodd Carwyn am ddatganoli’r maes darlledu i Gymru unwaith ac byth.

Ateb Tony Hall, cyfarwyddwr cyffredinol y Bîb, oedd gaddo sianel ryngweithiol i Gymru (adlais o’r hen BBC2W o 2001-2009 efallai?) ac adran newydd sbon i Gymru ar wefan y BBC. Buasai llawer mwy yn cefnogi pecyn newyddion 6 neu 10 yr hwyr o Gaerdydd, yn cwmpasu straeon Cymru, Prydain a’r byd. Cyn belled nad Jamie Owen a’i ynganiad erchyll sydd wrth y llyw wrth gwrs. Er gwaethaf bron i ugain mlynedd o ddatganoli, felly, mae gormod o benawdau pwysig iechyd ac addysg BBC News at Six yn gorffen gyda’r term “…in England” yn unig. Mae angen lot lot mwy na Huw Edwards i Gymreigio’r Gorfforaeth ar hyn o bryd.

Ar y llaw arall, ym mis Ebrill 2013, rhoddais groeso gwresog i ailwampiad ac amser newydd Newyddion 9 S4C. A chydag ymosodiadau terfysgol y llynedd yn dal yn boenus o fyw yn y cof, profodd Bethan Rhys Roberts yn brif gyflwynydd mwy na tebol ar ôl i Rhun ap Iorwerth ffeirio stiwdios Llandaf am siambr y Cynulliad. Ymddangosodd yr ystrydeb “y fwyell” mor gynnar â 2009, wrth gyfeirio at doriadau ITV i wasanaethau newyddion “rhanbarthol”, rhwng cwtogi ar fwletinau Wales Tonight a thocio rhaglenni eraill o 4.5 awr i 1.5 awr yr wythnos ar y drydedd sianel. Cefnwyd ar Groes Cwrlwys, ac ymgartrefodd criw ITV News Cymru Wales rownd gornel i’r Senedd. Mae pethau’n dal mor fain yno, nes bod y ferch dywydd yn cyflwyno’r newyddion o bryd i’w gilydd. Diolch byth fod Y Byd ar Bedwar wedi dal ei thir ar S4C, wrth i adran ffeithiol BBC Cymru grebachu gyda diflaniad Taro 9 ac O Flaen dy Lygaid.

Prin ar y naw fu’r llwyddiannau comedïol Cymraeg, ond mae sioe sgetshis a dychanol Dim Byd yn donic diweddar, ac wedi tynnu blewyn o drwyn Cân i Gymru, obsesiwn y Monwysiaid â Wil a Cêt ac ymgyrch llosgi tai haf yr 1980au. “Un o’r rhaglenni sydd angen ei gwylio fwy nag unwaith i ddal pob jôc” meddais yn 2012. Ar yr ochr ddifrifol, cawsom bortreadau caboledig o Gymry mawr ein hoes ar hyd y blynyddoedd, o Carwyn James a Jennie Eirian, i Gwynfor Evans a T Llew Jones.

Ond yn ôl i’m mhrif dileit. Mae slot dramâu nos Sul yn un o gonglfeini’r Sianel o hyd, ac yn ategiad gwerthfawr i’r ddwy sioe sebon. Rhyw wyliwr chwit-chwat fues i hefyd. Doeddwn i “heb fopio” ar gyfres gyntaf o Alys yn 2010, gan feio’r tywyllwch dudew, y llygod mawr a’r cymeriadau atgas, ond erbyn Tachwedd 2012 roeddwn i wedi newid fy nghân yn llwyr “gyda ias a chyffro, stori ysbryd a hiwmor tywyll”. O stabl Siwan Jones y daeth 35 Diwrnod hefyd yn 2014, cyfres wreiddiol wych yn gofyn i ni wylwyr chwarae ditectifs mewn stad o dai ag “Audis drud yn y garej a gwenwyn ar garreg y drws”. Ond pan ddaeth cyfres newydd ac achos newydd i’r sgrin y llynedd, collais pob amynedd a diddordeb. Mae perig i mi deimlo felly am Y Gwyll hefyd, wedi’r cyffro a’r canmol cychwynnol ym mis Hydref 2013 (“does dim dwywaith mai’r elfen weledol oedd gogoniant y gyfres”), gyda’r cyfieithu clogyrnaidd a’r diffyg datblygu cymeriadau yn rhwystredig erbyn cyfres 2. Ond erys ei phoblogrwydd rhyngwladol, gyda’r Hollywood Reporter yn argymell y fersiwn Saesneg Hinterland ar wasanaethau Netflix ac Itunes ymhlith 15 cyfresi gorau i’w mwynhau dros yr ŵyl. Ac os ydi gwerthiant byd-eang y gyfres yn sicrhau elw i adran ddrama S4C, gorau oll. Cyfresi newydd sbon fel Byw Celwydd gan dîm Teulu (“Ewings Aberaeron”, 2008) wedi’i gosod yng nghoridorau grym a stafelloedd newyddion Caerdydd. Gyda diolch i’r clasur Danaidd Borgen am sicrhau bod llywodraeth glymblaid yn bwnc secsi ar gyfer drama deledu.


A dyna ni. Amser cau pen y mwdwl a’r ffeil goch am y tro. Daliwch ati i wylio. Mae S4C ein hangen ni’n fwy nag erioed…

Parhau i ddarllen

shitclic: Blwyddyn Parch + Patagonia


O’r diwedd, mae’r adeg honno o’r flwyddyn wedi cyrraedd. Y siopa a’r gorchwyl wedi’i gyflawni. Prynu anrhegion meddech chi? Peidiwch â siarad drwy’ch het cracer Dolig. Sôn am gopi angenrheidiol o’r Radio Times ydw i, gyda phythefnos o raglenni radio a theledu i’w huwcholeuo, a’u mwynhau gyda phentwr o frechdanau twrci oer. Bechod nad ydi S4C yn dal i gyhoeddi ei fersiwn hithau mwyach. Efallai bod pob dim ar y we dyddiau hyn, ond does dim i guro cylchgrawn papur ag ôl bysedd siocled i weld faint o’r gloch mae pennod ’Dolig-ganol-haf Rownd a Rownd, neu pryd mae ailddarllediad Wil Aeron a’r Inca gan fod yr un wreiddiol yn mynd ben-ben â drama Agatha Christie ar y Bîb. A hen rifyn Nadoligaidd o Gavin & Stacey ar sianel Dave. Damia. Heb os, dylai Parc Tŷ Glas atgyfodi Sgrîn ar gyfer achlysuron arbennig i’w blannu yng nghanol ein papurau bro.

Ac wrth edrych ymlaen, mae yna gryn dipyn o edrych yn ôl hefyd. Beth blesiodd neu diflasodd yn 2015? Yn Oes y Toriadau Mawr, mae’n braf gweld S4C yn dal i deithio ymhell. Cyflwynodd Lowri Morgan ni i ddigwyddiadau mawr bywyd ym mhedwar ban, o ddiwrnod priodas ym Moroco i enedigaeth yn Tsieina. Ond Gŵyl y Meirw: Mecsico sy’n aros yn y cof, wrth i noson ddua’r flwyddyn droi’n garnifal o liw, penglogau siwgr, tân gwyllt a tequilas ar lan y bedd, a hynny ymhell cyn i Daniel Craig a’r ffilm Bond newydd ddangos y traddodiad i weddill y byd yn ddiweddar. Daeth pendraw’r byd i Gymru gydol y flwyddyn hefyd, wrth i ni gofio canrif a hanner ers i griw glew’r Mimosa hwylio i fyd newydd. Na, doedd dim modd osgoi Patagonia eleni. Ddim hyd yn oed ar Pobol y Cwm, wrth i’r hen Meic Pierce adael i ddweud ei hwrê fawr olaf ar y Paith. Cawsom chwip o gynhyrchiad gefn-wrth-gefn ar S4C a BBC1 gan Huw Edwards o’r Wladfa, a dos o siarad poenus gan Jon Gower a’i westeion yn Y Camsyniad Mawr. Gyda llaw, mae clip o Siân Moran yn canu “Gwynt Teg i’r Mimosa” yn dal ar iplayer Radio Cymru, yn ddigon i doddi’r sinig mwyaf o’ch plith. Cafodd dau lenor amlwg eu hanfarwoli mewn dwy raglen bortread gaboledig, y naill yn arwr a’r llall yn wrthun i wlad y menig gwynion. Roedd T Llew Jones a Caradoc Evans: Ffrae ‘My People’ yn gyfuniad difyr o gyfweliadau, ffilmiau archif, ambell sioc a storïwraig tan gamp yn Beti George. Beth well?
Unwaith eto, tena ar y naw oedd cynnyrch comedi’r sianel. Na, tydi sbloets Cân i Gymru ddim yn cyfri. Diolch byth, felly, am sioe sgetshis Caryl, a ffug-dogfen Neb yn Gwybod Dim Byd am griw anobeithiol Wyrion Llywelyn ac ymgyrch losgi tai haf yr 80au.
Ym myd ffuglen, cawsom ddramatics llys barn, cythrwfl cariadon traws-cambria, mwy o Cardi Noir a diweddglo trist i staff Ysgol Bro Taf. Ond pinacl personol i mi oedd Parch, gyda Caryl Eleri yn serennu fel ficer sy’n benderfynol o fyw bywyd i’r eithaf yn wyneb diagnosis angheuol mewn cyfres a’m hatgoffodd o’r perl Americanaidd Six Feet Under. Efallai nad oedd y golygfeydd breuddwydiol at ddant pawb, a’r bennod olaf wedi drysu sawl un – ai dilyn Eurig (Rhys ap Hywel) i’r ochr draw wnaeth Myf yn y diwedd? Cyfuniad o gast profiadol a newydd, ond mae Oscar comedi’r flwyddyn yn mynd i Phylip Hughes fel Mr Jarman, trysorydd yr eglwys a gafodd fath meddwol yn y ficerdy. Mae ’na si bod Fflur Dafydd wrthi’n sgwennu’r ail gyfres nawr. Gobeithio wir.

A dyna ni. Cyfarchion yr ŵyl i bawb. Rŵan, mae gen i fwy o waith uwcholeuo i’w wneud.

Parhau i ddarllen

shitclic: 35 Diwrnod II

 
Am sgwp. Ar ôl tri-chwarter gobeithio y byddai S4C yn gweld sens ac yn comisiynu cyfres arall o lwyddiant dramatig y Sianel y llynedd wnaeth danio brwdfrydedd gwylwyr a’r twitteratis fel ei gilydd gyda chyfres murder mystery prin yn y Gymraeg, mae’n ôl! Neu, o leiaf mae Siwan Jones a Wil Garn wedi cael sêl bendith i ddechrau sgriptio yn barod ar gyfer ffilmio ym mis Mehefin.
 
Fel y tybiwyd, stori, cymeriadau a marwolaeth newydd fydd sail yr ail, gyda chwmni yswiriant yn y brifddinas yn lle swbwrbia Caerffili.
 
Croesi bysedd, gweddio, gobeithio y cawn nhw hwyl arni. Mae dilyniant i premiere anhygoel o lwyddiannus yn dalcen di-ddiolch o galed. Dw i’n deud dim (Broadchurch).
 
Datganiad yma.

Parhau i ddarllen

shitclic: A Casual Vacancy

Snobyddiaeth, secs, sgerbydau yn y cwpwrdd, Daily Mailers, chavs, a’r cythraul cystadlu ar gyngor plwyf yn y Cotswolds. Gyda Keeley Hawes (Line of Duty II), Rory Kinnear, Michael Gambon a Julie MacKenzie. O nofel JK Rowling. Heb r’un dewin.BBC 1, Nos S… Parhau i ddarllen

shitclic: Ysgafnhau’r baich

Adloniant pia hi’r wythnos hon. Dyn a ŵyr, rydyn ni gyd eisiau rhywbeth i godi gwên ddiwedd Ionawr anghynnes, gyda choch y Dolig yn ddyledus, gwasanaeth iechyd Cymru yn destun gêm wleidyddol barhaus a dienyddwyr IS (ISIS, ISAs? Sy’n f’atgoffa i drosglwyddo mwy i’r coffrau hwnnw cyn 1 Ebrill) yn brawychu’r byd. Croeso mawr felly i Caryl a’r Lleill, a hynny ar nos Sadwrn bach yn annisgwyl ddigon. Ydy, mae’r gyfres sgetshis smala yn ôl i dynnu blewyn o drwyn ni Gymry Cymraeg, ond mewn ffordd annwyl yn hytrach nag atgas Clarkson, Robinson, Gill a’u teips. Ac rydan ni’n nabod ein teips ein hunain, o’r seren rygbi a’i lond ceg o ystrydebau Wenglish sy’n hyrwyddo’i bersawr ei hun (“Obviously, pour homme”) i’r snoben mwng a thlysau Dynasty Cwm Tawe/Aman sy’n magu’i phlant yn Saesneg. Mae ffrind coleg o Rydaman yn mynnu bod Caryl a Siw Hughes wedi llwyddo i gyfleu ambell Pam a Veloria lleol i’r dim.  Mae’n siŵr bod sawl un o gyffiniau Langwm yn cochi at eu clustiau bod tro y daw Sioned Grug i’r fei, bellach yn doethinebu’r Pethe ar ddyddiadur fideo, gyda dwy ffrind hirddioddefus Esyllt Rhyd Rhychiog (Sue Roderick yn feistres gomedi wrth ystumio yn unig) a Gwenan Bonc (“tydi hi ddim wedi’i henwi ar ôl y ffarm”) o Landeilo. Mae Ffion “Gross” Carlton-Lewis a’i theulu o’r Fro wastad yn bleser, ond Oswyn ag Alwyn Dre yn fy ngadael i’n fud. Ychwanegwch ’rhen gwpwl egsentrig o’r Rhos ac adar brith sunny Rhyl (mwy ohonyn nhw plîs), ac mae Caryl megis fersiwn S4C o adran dafodieitheg Sain Ffagan. Mae’n gas gen i unrhyw fath o “miwsical nymbyrs” fel arfer, ond roedd sioe canu-a-dawnsio Only Menopause yn ddiweddglo gwych i’r rhifyn gyntaf. Sori, gwuuuuuuuuuch.

Nerfus braidd oedd yr ymateb i’r newydd fod S4C am gyflwyno cwis newydd i’r genedl. Pwy all anghofio ambell drychineb o’r gorffennol, fel Risg! (2004-2005) gyda Siân Lloyd Tywydd yn gaddo hyd at £20,000 o wobr yn y pot rhwng 50 o aelodau’r gynulleidfa. Y drwg oedd bod rhywun wastad yn gwneud smonach o’r gêm nes bod yr hanner cant yn mynd adref efo £1.53 y pen. O leiaf mae gan Nia Roberts fwy o bedigri cwisfeistres o’r Penwythnos Mawr (1993)i Gemau Heb Ffiniau (1991-1994) lle’r oedd cystadleuwyr lleol yn gwneud mabolgiamocs yn erbyn cyfoedion o Slofenia, bPrtiwgal, Gweriniaeth Tsiec, Hwngari, Gwlad Groeg a’r Eidal yng nghestyll Bodelwyddan a Chaerdydd. Ac fe’ch clywaf chi gyd yn hymian arwyddgan Jeux Sans Frontières rŵan hyn…
Yn gydweithrediad rhwng sianeli TV3 Iwerddon a STV yr Alban, mae Celwydd Noeth yn cynnig jacpot o £10,000 i bâr lwcus sy’n llwyddo i bigo celwydd o blith ffeithiau ar sgrin fawr. Iawn, mae’r gerddoriaeth yn atgoffa rhywun o’r gyfres Milionêr anenwog honno a’r cyfweliadau gefn llwyfan yn gopi o’r Weakest Link ond roedd y tensiwn bron yn annioddefol wrth i’r naill gystadleuydd amau’r llall a Nia yn gweiddi “cloi’r celwydd” a “hanner munud” i dic docian y cloc. Anwybyddwch y peiriant clapio, mi fydd ’na hen gyffro a gweiddi atebion ar aelwydydd Cymru dros y nosweithiau Iau nesaf. Neu”bwrlwm”, chwadal Sioned Gruuuuuuuuuug.

Parhau i ddarllen

shitclic: Haf ganol gaeaf

Mae trefnwyr amserlenni teledu wedi deall hi i’r dim. Gyda’r Bod Mawr yn pledu trowyntoedd, cesair peli golff ac eira taranau arnon ni feidrolion y ddaear gythryblus hon yn ddiweddar, dyma’r adeg berffaith i ddianc i ddramâu sy’n fôr o oleuni. Gydag ail gyfres siomedig sy’n datblygu i sterics sebon, llys barn amheus, sainladrad o The Killing ac ail blot diddrwg didda efo Eve Myles, yr unig achubiaeth i Broadchurch i mi ydi traethau a chlogwyni ysblennydd Dorset. Mae cyfres ddrama newydd nos Fercher hefyd yn wledd i’r llygaid, megis hysbys sgleiniog Croeso Cymru. Sut gythraul gafodd criw Lan a Lawr gymaint o haul wrth ffilmio?
Wedi pennod agoriadol awr o hyd, rydym bellach yn ôl i hanner awr wrth ddilyn hynt a helyntion Delia o Abertawe (Beth Robert) sy’n llwyddo i bechu pawb ar ôl cyflwyno’i merch 17 oed i’w thad Mal (Dewi Pws) am y tro cyntaf adeg gwibdaith o’r Gŵyr i Eryri. Mae yna lot o olygfeydd godidog o’r henwlad ’ma. Lot lot fawr. Olreit, gormodedd. Achos mae’r holl luniau llanw, y siots panoramig o’r môr a’r mynyddoedd cyn torri i siots sefydlu swbwrbia a ’Sbyty Gwynedd yn ailadroddus ac yn arafu llif y stori. Mae yna gyfuniad da o wynebau hen a newydd, heblaw’r penderfyniad od ar y naw i gastio actores ifanc o Gaerdydd fel Elen, sy’n swnio’n hollol wahanol i’w brawd sy’n Lanbêr rhonc. Efallai fod ganddi hi dad diarth o’r De hefyd. Dyn a ŵyr.
Trueni, achos mae’n tynnu oddi ar berfformiadau hyfryd y fam a’r ferch (Beth Robert ac Anni Dafydd), a’r ysgafnder rhwng mam a mab (Heulwen Haf a Dewi Rhys Williams) a’r brawd a chwaer (Llion Williams a Gwenno Hodgkins mewn aduniad C’mon Midffild). Ac mae deialog naturiol Gareth F Williams yn llifo fel mêl wedi’r holl gyfieithu a fu mewn dramâu blaenorol. Wn i ddim sawl cyfres gawn ni gyda’r prif gymeriad yn dioddef o diwmor yr ymennydd, ond mewn cyfweliad radio diweddar â Caryl, awgrymodd Beth Robert yn gryf bod ’na ragor i ddod. Gyda llai o siots llanw gobeithio.
Gwaith Cartref ydi un o’r enghreifftiau prin hynny o ddrama gredadwy wedi’i gosod yn y De-ddwyrain (cofio Glan Hafren?) lle pawb yn siarad Cymraeg yn rhwydd braf â’i gilydd, yn Gog, Hwntw, dysgwr a dwli Wyn Rowlands. Ac mae mor Gymreig hefyd, gyda’r bardd-odinebwr Geraint Penlan (John Pierce Jones) yn diawlio dedleins cylchgrawn Barn a chael ei ‘urddo’ yn y garafán gan fam ei blentyn yn Steddfod Meifod 2003. Ond atgoffwch fi i ddiffodd y teli cyn i’r credits cloi ddifetha syrpreis a hanner am Lolita feichiog Bro Taf…
Broadchurch, ITV, 9 o’r gloch nos Lun
Lan a Lawr, 8 o’r gloch nos Fercher
Gwaith Cartref, 9 o’r gloch nos Sul

Parhau i ddarllen

shitclic: O’r maes rygbi i faes y gad

 
Mae’r bocs recordio acw’n dal yn drymlwythog o bethau Dolig a’r Calan. Wedi dweud mai cyfresi cerddoriaeth oedd popeth ar S4C dros y gwyliau, dyma sylwi bod y ffeithiol yn ail agos iawn. Roedd Dolig Gwyn Dolwyddelan yn gronicl difyr o ailddarganfod hen ffilm o Nadolig 1961, pan ddaeth Americanwr draw i’r pentref yn Nyffryn Lledr i dynnu lluniau a chreu ffilm ciné montage i gyfeiliant A Child’s Christmas in Wales Dillon Thomas. Awran hudolus a deimlai, serch hynny, yn fwy o gyfrwng i yrfa’r cyw gyflwynydd Aled Llywelyn ar draul rhagor o hanes y pentrefwyr. Disgwyliais yn ofer am gael gweld y ffilm ei hun yn ei chyfanrwydd wedyn.

Bues i’n hwyr (iawn) yn dal i fyny efo’r portread arbennig o lais rygbi Cymru am ddeugain mlynedd, Huw Llywelyn Davies: Tu ôl i’r meic. Mae portreadau o enwogion weithiau fel cofiannau Cymraeg – lot o hel achau diflas am hen Wncwl Walter ac enwi enwogion heb fawr o sylwedd neis-neis – ond roedd y clod a’r bri a’r geiriau “emosiynol” “gwych” a “choron ar deledu’r ŵyl” gan y twitteratis yn awgrymu bod hon yn rhywbeth go arbennig. Cafwyd coflaid o atgofion melys gyda Huw Eic hyd yn oed yn sylwebu’n blentyn wrth chwarae rygbi gyda Gareth Edwards (ie, Y Gareth Edwards) a’i frawd Gethin ar sgwâr Colbren, Gwauncaegurwen, a’r tynnu coes pan lwyddodd y mewnwr medrus i ddwyn lle GE yn nhîm Cwmgors. Y syfrdandod wedyn wrth iddo siarad o’r galon am ei byliau o iselder, a’r salwch meddwl a arweiniodd at hunanladdiad ei chwaer Beth ac yntau bendraw’r byd yn rhan o dîm sylwebu Seland Newydd ’87. A’r Cymro twymgalon, “dyn y campau a’r pethe” medd y Prifardd Ceri Wyn, a wrthododd bresant MBE gan y Frenhines, ac na aeth i Gwpan Rygbi’r Byd Awstralia 2003 oherwydd gofynion Dechrau Canu Dechrau Canmol nôl adre. Pinacl teledu’r ŵyl heb os.
 

 

Mae’r gyfres Gohebwyr yn ffefryn mawr gen i, gydag ymchwiliadau i ddirgelion y gorffennol yn cosi’r chwilfrydedd. Fel un sy’n mopio ar hanes y Llen Haearn, roedd taith John Stevenson i Bwcaresti ddarganfod Pwy Laddodd Ian Parry? o Brestatyn megis sgript ias a chyffro, a ategwyd gydag ail-gread o’r ddamwain awyren angheuol a laddodd ffotograffydd disglair 24 oed y Sunday Times. Doeddwn i ddim mor frwd tuag at Gohebwyr: Owen Davis yn wreiddiol am mai milwr Prydeinig cyffredin nid gohebydd yn ôl traed Wyre Davis a Guto Harri oedd y cyflwynydd. Os ‘cyffredin’ hefyd, gan fod Owen Davis o Gwmtawe yn gyn-aelod o’r Marines a gafodd fedal ddewrder gan y frenhines. Ond cynyddodd fy niddordeb o ddeall bod mwy ym mhen hwn fel Cymro Cymraeg, ac iddo ddysgu’r ieithoedd cynhenid Pashto a Dari wrth gydweithio a chydfyw gyda heddlu Afghan. Dychwelyd fel ymwelydd ydoedd, i Kabul wedi’i chreithio gan olion y goresgynwyr Prydeinig, Sofietaidd ac Americanaidd yn ogystal â’r Taliban, a cheffylau a throliau ochr yn ochr â’r BMWs diweddaraf ar y strydoedd llychlyd.

Parhau i ddarllen

shitclic: Gormod o bwdin Broadchurch?O na. Ail bennod o ail gyfres, ac mae ‘nghalon i’n suddo fel plwm. Wedi heip a hys-bys sylweddol, wynebau hen a newydd (Marianne Jean-Baptiste o ffilmiau Mike Leigh a Hollywood! Charlotte Rampling yr actores Eingl-Ffrengig! Eve Myles o, ym, Torchwood a Phontardawe!) a dirgelwch MI5-aidd ynglŷn â sut gythraul wnawn nhw ddilyn achos arestio gŵr diddrwg di-dda (Matthew Gravelle Ni) y ditectif am lofruddio bachgen dengmlwydd oed ar arfordir Dorset debycach i Fôr y Canoldir. Doedd dim rhagflas i’r wasg a’r cyfryngau – dim hyd yn oed i Golwg dlawd – cyn darlledu’r bennod gynta lwyddiannus (7.6 miliwn), a gorfu i’r sêr lofnodi cytundeb cyfrinachedd neu wynebu’r gosb eitha o ymddangos yn Birds of a Feather. Gorfu i Matthew Gravelle druan hyd yn oed fyw fel meudwy mewn gwesty ar wahân i’r actorion eraill, rhag difetha’r syrpreis am ddychweliad Jo Miller.
Ac wele’r ail bennod siomedig, a ddenodd 1.6 miliwn yn llai o selogion. Mam bach. Lle’r oedd y gyfres gynta’ (10 miliwn o wylwyr) yn gampwaith o gynildeb a datgelu pethau dow-dow, roedd hon yn llawn sterics opera sebon. Does ryfedd fod Grace Dent yn ei chymharu ag Eastenders. A does gen i ddim taten o fynedd na diddordeb yn yr ail blot gyda’r newydd-ddyfodiaid Eve Myles a James D’arcy, sy’n olrhain llofruddiaeth arall mewn rhan arall o’r wlad fu bron â dinistrio gyrfa, iechyd a hygrededd DI Alec Hardy (David Tennant sydd dan lach y Daily Mailers, c’radur, am ei acen annealladwy) cyn iddo gyrraedd pentref Broadchurch yng nghyfres 1. A sori, ond dim ond hyn a hyn o wep ddagreuol y “nashiynyl treshyr” Olivia Colman alla i oddef…
Ydw i’n hen sinig sy’n swnian? Yn bod yn rhy fyrbwyll? Wedi’r cwbl, ma ’na saith pennod arall ar ôl. Roi gynnig ar y drydedd wythnos nesa. Ac ma’r clogwyni a’r traeth godidog na’n apelio’n fawr ar nosweithiau Llun tamp a thywyll.
Cerddoriaeth iasol Ólafur Arnalds o Wlad yr Ia. I’w fwynhau’n llawn heb ymyrraeth troslais dynas ITV!

Parhau i ddarllen

shitclic: Je suis Engrenages

Spiral (Engrenages)BBC FourNos Sadwrn 9-11 Parhau i ddarllen

shitclic: Dolig Dyl


Daeth mwy nag un bocs o siocled i tŷ ni dros y gwyliau. Bocsys sydd, fel teledu’r ŵyl, yn gaddo danteithion di-ri i’w sglaffio nes yn swp sâl cyn gadael tomen o betheuach diddim fel fferins Bounty ar ôl. Da-das cerddorol oedd yn tra-arglwyddiaethu ar S4C. Roedd Nadolig Bryn Terfel yn gyfuniad annisgwyl a blasus o’r llais operatig a’r gwerinol, er y dylwn fod wedi clicio gyda Sain Ffagan yn lleoliad ffilmio. Buasai melodïau tyner hogia’ Brigyn wedi’u sgubo dan dswnami’r bariton pwerus o Bant-glas fel arfer, ond mi asiodd yn berffaith mewn perfformiad o anthem y plygain, ‘Ar gyfer heddiw’r bore’. Ond y crème de la crème oedd Carolau o Landudno, am resymau cwbl anghywir. O’r eiliad yr agorodd Rhydian ei ben i ganu fersiwn “Gymraeg” o Santa Claus is coming to town roeddem ni’n ôl yn nhiriogaeth cyfieithiadau comig Ricky Hoyw. Bu bron i mi drochi’r nai ’fenga â Baileys wrth wrando’n gegrwth ar Mr Perocsid Pontsenni yn morio ‘Santa Klaus i’m cartref sy’n dod’ gyda chôr o blant gorwenog. Da chi, Dail y Post ac S4C, sticiwch at garolau cyfarwydd Cymreig tro nesa.

Mae creadigaeth Tim Rhys-Evans yn enwog am drosi clasuron pop Saesneg yn y gorffennol, ond gorau po symlaf i’r côr a gafodd ddau gomisiwn gan S4C dros y Dolig. Ar ôl ofni I’m a Celebrity get me out of Bardsey gyda llanciau Stwnsh fel Ant a Dec Sbrec, roedd Only Men Aloud: Y Bois ar Enlli yn well na’r disgwyl. Rhaglen cogio-bondio oedd hon er mwyn clywed ‘Tydi a Roddaist’ i gyfeiliant y machlud, dod i adnabod yr wythawd ar ei newydd wedd wrth bysgota a bugeilio, a phrofi symlrwydd hyfryd yr ynys heb na thrydan na thoiled fflysio.

“Clod i Dduw am wlad y gân!” ebe’r Parch Eli Jenkins yng nghyfieithiad cain Jim Parc Nest o ddrama radio’r llenor o Abertawe a gafodd sylw hyd syrffed yn 2014. Doedd dim dianc i fod dros Dolig chwaith, wrth i Kevin Allen a Rhys Ifans gyflwyno’u dehongliad nhw o Dan y Wenallt yn ffilm fawr S4C. Rhaid bod gan y Bonwr Allen di-Gymraeg a Tinopolis siârs yn y Sianel ar hyn o bryd, gan mai nhw fu’n gyfrifol am Y Syrcas Dolig diwetha’ hefyd. Go brin i gynulleidfa draddodiadol nos Sadwrn S4C gael blas ar hon. Un funud roedd Ifan Jones Evans a’i deulu yn meddiannu Noson Lawen megis Von Trapps Pont-rhyd-y-groes (ffefryn digamsyniol teulu ni) a’r funud nesa, roedd y gantores Buddug Verona James mewn lifrai Mrs Ogmor-Pritchard y Dominatrix yn chwipio Rapsgaliwn a DJ Pobol y Cwm gyda dim ond cydau lledr i guddio’u bechingalws. Ond i bôrs Llenyddiaeth Cymru a’u tebyg, siŵr braidd bod yr ailbobiad erotig hwn yn plesio’n fawr. Cynhyrchiad ag un llygad ar wobrau rhyw ŵyl ffilm anhysbys yn Wisconsin neu Warsaw, heb sôn am y farchnad Eingl Americanaidd. Gallaf weld y poster hyrwyddo nawr; “…starring Rhys Ifans as Captain Cat, with Charlotte Church and Dave Coaches from Gavin & Stacey”. Doedd ynganiad ’rhen Sharl fel Poli Gardis ddim cynddrwg â’r disgwyl, ond enw ac wyneb hollol ddieithr oedd y seren i mi – Matthew Owen, fel Jacyraca y trwyn o bostmon. Ac roedd Solfach ganol haf yn ddigon o ryfeddod fel Llaregyb y 1950au.

Bu bonllefau o groeso i bennod arbennig, os araf (iawn) o’r Gwyll* noson gynta’r flwyddyn, wrth i DCI Tom Mathias a’r giang ddychwelyd i ddatrys dos arall o Aber-noir. O’r diwedd, rydym rywfaint callach ynghylch cefndir Mathias a pham iddo ffeirio strydoedd Llundain am garafán anghynnes ar ddibyn Bae Ceredigion. A digalon y diawl oedd o hefyd. Ond erys dirgelwch y Prif Gopyn slei. Pam o pam mae e mor awyddus i fachu Mathias a gadael Mared Rhys druan i bwdu yn ei chot parca coch? Rhaid aros tan yr hydref i ganfod mwy. Sôn am stretsio amynedd rhywun, S4C!


Mae’r gyfres yn dal ar daith ryngwladol, gyda llaw, o Awstralia (fersiwn Saesneg) i Fflandrys (fersiwn Gymraeg).

Parhau i ddarllen

shitclic: Pobol 40Dw i’n cofio’r olygfa fel ddoe. Bwyta cinio o flaen teledu’r gegin, cyn cael pas i’r ysgol ar gyfer her TGAU arall. Ar y bocs, roedd ailddarllediad o Pobol y Cwm noson gynt, uchafbwynt haf ’91 cyn i’r sioe sebon gael seibiant tan fis Medi. A sôn am uchafbwynt. Y pentrefwyr i gyd wedi ymgynnull i fwynhau siampên a sosej rôls yn agoriad swyddogol clwb golff Breeze Hill– Brynawelon gynt, cartref hen stejars hoff fel Bella, Jacob Ellis a’r Parch TL a oedd, dw i’n siŵr yn dawel bach, yn meddwi’n rhacs ar win riwbob Harri Parri – bellach yn rhan o fenter ‘JR’ Sir Gâr, Stan Bevan. Ond am ryw reswm angof, roedd hen gena’ a chariad Kirstie McGurk wedi plannu rhywbeth amheus yn y Clwb. Ac wele Sarjant Glyn James yn mynd fel bom ar hyd hewl Llanarthur-Cwrtmynach, a’r seiren yn sgrechian dros y cwm. Roedd hyn cyn dyddiau’r ffôn lôn, cofiwch. “Neith o fyth ffrwydro” meddwn i’n smyg i gyd dros fechdan ham, “di’r Bî-Bî-Sî methu fforddio’r fath sdynt”. Ond ffrwydrad a fu, a chwythodd yr adeilad yn rhacs jibiders wrth i Sarjant James sgrialu at y fynedfa. Y penwythnos wedyn, roedd llond bws mini ohonom yn mynd i ddawns sgubor i ddathlu diwedd yr arholiadau. A’r pwnc trafod bywiog? Pwy fyddai’n goroesi Clec Fawr Cwmderi. Erbyn i’r gyfres ddychwelyd chwe wythnos yn ddiweddarach, doedd neb fawr gwaeth ar wahân i Barry John druan a gollodd ei olwg. Ond fel pob opera sebon gwerth ei halen, roedd yn well ymhen mis ac yn lapswchan rêl boi hefo Beth, yr arch-ast orau welodd y Cwm erioed. Hynny cyn i Beth fachu Dic Deryn a chwalu’i briodas â Carol Gwyther (un o drionglau serch gorau teledu Cymraeg), a chymryd ffansi at Fiona’r Caffi flynyddoedd wedyn. A phwy sy’n cofio perthynas Meira, ysgrifenyddes hirddioddefus Deryn Sgips, â Llew Mathews a dorrodd ei chalon gyda Gina. Trawyd y gr’aduras honno’n farw gan gar, a boddi yn nilyw 2001 oedd tranc Llew.

Mae ’na fflyd o ddŵr wedi mynd dan bont ers hynny, a llond trol o newidiadau ers yr oes aur honno i mi’n bersonol. Gostyngodd oedran cyfartalog y cymeriadau, daeth problemau’r ddinas i gefn gwlad – cyffuriau, HIV, plant ag acenion Glantaf – ac ambell blot chwerthinllyd fel gangstyrs drama B’towe, Reg Harries yn lliwio’i wallt mewn pwl o greisus canol oed, Hywel a Cassie yn rhedeg clwb dawnsio polyn, ac Anti Marian yn codi o farw’n fyw ym Mhenrhewl. Cyflymwyd arwyddgan gitârs wreiddiol Endaf Emlyn i’r fersiwn gerddorfaol gyfredol gan Owen ‘Catatonia’ Powell. Diflannodd yr hen Deri Arms glyd draddodiadol a chododd tŷ potas plastig newydd fel ffenics o’r fflam megis set Neighbours. A chafodd lleoliadau fu gynt ar y cyrion – y capel, y garej, fflat Ffion a Jinx – eu trawsblannu dros nos i’r Stryd Fawr, wrth i’r gyfres godi pac a symud o stiwdios cyfyng Llandaf i’r Bae eang braf, drws nesa i Casualty (handi ar gyfer golygfeydd ’sbytu) a Dr Who (handi ar gyfer atgyfodiad Anti Marian), gan greu mwy o hygrededd a bwrlwm canol pentref go iawn. 

Os ydych chi’n snob sebon – ac mae ’na ormod o Gymry Cymraeg yn troi eu trwynau ar Pobol y Cwmwrth fopio ar ffars ‘Carry on Cockney’ Eastenders– rydych chi’n colli perlau actio o bryd i’w gilydd. Roedd Rhian Jones yn ysgytwol wedi i’w chymeriad Karen, merch Olwen Siop, gael ei threisio gan Barry John (ie, hwnnw eto). Ond yr un sy’n parhau fwyaf yn y cof yw perfformiad dirdynnol Sera Cracroft ar ôl i John, un o efeilliaid Denzil ac Eileen, farw yn y crud. Heddiw, mae Lisa Victoria yn serennu’n gyson fel Sheryl sy’n baglu o un angst personol i’r llall. Yr hen gi Hywel Llywelyn ydi’r diweddaraf. Oes gobaith am briodas hapus, tyaid o blant a llond llyfr apwyntiad o blŵ rinsus iddi? Llawer rhy ddiflas, g’lei!

Mae rhyw aflwydd yn taro rhai o’r cymeriadau gwrywaidd dros amser. Maen nhw’n cyrraedd y Cwm yn hen fois iawn, ond yn gadael yn hanner pan. Dyna chi Derek y mecanig fu bron â gwaredu carfan Cwmderi RFC mewn damwain bws mini, Rod y Plod gipiodd ei blentyn i Bahrain, a Steffan Humphreys a fu’n waldio’i nain cyn lladd Teg maes o law. Dim ond gobeithio y bydd Colin yn parhau’n donic am sawl blwyddyn arall.

Mae dau aelod gwreiddiol o’r cast yma o hyd. Megan, Mrs Moesol y Pentref sydd wedi dychwelyd i gadw siop elusennol, er duw a ŵyr lle mae’n byw na beth yw hanes ei phlantos di-sôn-amdanynt, Rhian Haf a Gareth Wyn. Ond y bytholwyrdd Meic Pierce ydi’r seren, bellach y tu ôl i gownter ei gaffi unwaith eto. Hen dro bod Gareth Lewis am roi’r ffedog yn y to, ac y byddwn ni’n ffarwelio â’r hen Feic yn y flwyddyn newydd. Mewn cyfweliad radio diweddar, dywedodd Nia Caron bod golygfeydd emosiynol ar y gweill rhwng Meic ac Anita. Salwch angheuol ’sgwn i?

Mae’r rhod yn troi unwaith eto, diolch – neu ddim diolch – i’r toriadau bondibethma. Yn ogystal â thocio i bedair pennod yr wythnos o fis Ionawr nesaf ymlaen, a therfynu omnibws y Sul (cam amhoblogaidd iawn iawn ac ergyd i ffigurau gwylio S4C heb os) cyhoeddwyd y byddai pythefnos o seibiant bob blwyddyn. Cyfle unwaith eto i’n cadw ar flaenau’n sedd gyda chliffhangyrs mawr yr haf.

Codwch eich gwydrau Cic Mul neu jin mowr Mrs Mac. Pen-blwydd hapus, Pobol!

Parhau i ddarllen

shitclic: Ar y Bocs 2014


Arwydd o henaint, meddan nhw, ydi poeni am dreigl amser ac ebychu “lle’r aflwydd aeth y flwyddyn?” Ac yn fy neugeinfed oes, dw innau wedi ymuno â’r clwb hefyd. Sgwn i ydi Gareth Lewis a Lis Miles yn teimlo’r un fath, fel dau o aelodau gwreiddiol Pobol y Cwm a gyrhaeddodd garreg filltir arbennig iawn eleni. Mae’r hen bentre ôl-ddiwydiannol ar gyrion Llanelli-Llanarthur wedi bod yn gartref i gymeriadau brith ar hyd y blynyddoedd – ffarmwrs, dynion busnes, gangstyrs drama, femme fatales, gyrwyr lori gaca, pregethwr llofruddiog, lesbiaid, ambell seren rygbi, Gogs ac Archentwraig – ac yn dal ar frig siartiau gwylwyr S4C. Tipyn o gamp, er gwaetha’r toriadau diweddar a dihidrwydd ymddangosiadol y Gorfforaeth Brydeinig heddiw i’w chyfres sebon hirhoedlog. Llwyddodd y bennod ben-blwydd i wylltio/drysu/blesio’r selogion wrth i Mark Ni ymddangos yn ei “angladd” ei hun, ond fe wnes i chwarter, olreit, hanner maddau’r sgriptwyr am ddod â’r Jonesiaid nôl at ei gilydd am wythnos wallgof yn yr hydref.

Beth am uchafbwyntiau dramatig eraill y flwyddyn? Go dlawd oedd hi o ran nifer, ond nid safon, a’r coffrau’n brinnach nag erioed i gyfrwng drutaf teledu. Cawsom fwy o anturiaethau poblogaidd Gwaith Cartrefa sicrhaodd wobr BAFTA Cymru i Rhian Blythe. Siawns y caiff hi dlws arall am berfformiad ingol o wraig fferm ar droad yr ugeinfed ganrif yn y fonolog Gwreiddyn Chwerw. Siom personol y flwyddyn oedd Cara Fi, drama gomedi ramantus (dramedi?) am landledi sy’n ceisio denu gwaed newydd benywaidd i’w phentre marwaidd trwy hysbysebu llancia sengl y fro ar gartonau llaeth. Mae’n edrych yn dda, diolch i arfordir gogoneddus Sir Benfro, a Gaynor Morgan Rees yn seren, ond y dynion fel rhech a’r plot braidd yn ailadroddus o wythnos i wythnos. Ond collais bob tamaid o fynedd a diddordeb o weld y gair “Cyfieithydd” ar y credits cloi.

Gan fenthyca’r cliché Steddfodol, cafodd Matthew Gravelle gythraul o gam trwy golli teitl ‘actor gorau’ BAFTA Cymru i Tom Riley o Da Vinci’s Demons, cynhyrchiad Eingl-Americanaidd sy’n trawsnewid Port Talbot yn Fflorens y bymtheged ganrif diolch i gymorth technoleg CGI a thomen o liw haul ffug. Ond yn ôl at Mathew a rôl y flwyddyn fel Patricia, un o drigolion trawsrywiol Crud yr Awel yn 35 Diwrnod. Erbyn diwedd y gyfres orwych hon â fflachiadau o hiwmor du, roedd dirgelwch llofruddiaeth JR (Jan Roberts) bron yn eilbeth i’r bitsio a’r gwrthdaro cyson rhwng Pat a Tony (Rhys ap William) a gyrhaeddodd benllanw dramatig hunllefus megis Misery Stephen King. Mae Andrew Collins o’r Guardianyn honni bod cyfres arall ar y gweill, a pham lai? Wedi’r cwbl, roedd pawb yn meddwl bod Broadchurch – cyfres afaelgar arall ar CV y Bonwr Gravelle – wedi darfod am byth, ond mae’r ail i ddod yn y Flwyddyn Newydd gydag Eve Myles yn aelod o’r cast. Roeddwn i a miloedd eraill, trydarwyr brwd a’r Independentwedi mopio’n lân: “Hinterland and 35 Diwrnod: Step aside Scandi thrillers, here comes Wales”.

Daeth y BBC dan lach y Celtiaid eleni, gan beri i ni amau didueddrwydd y Gorfforaeth unwaith eto. Heidiodd miloedd o Albanwyr i bencadlys BBC Scotland yn Glasgow, i brotestio yn erbyn darllediadau unochrog gwarthus o blaid y nacawyr yn y Refferendwm dros Annibyniaeth. Ac yng Ngemau Gymanwlad yr un ddinas, fe’n hamddifadwyd o seremoni euraidd emosiynol y nofwraig Georgia Davies pan dorrodd dyn camera Today at the Games i weld Sais yn derbyn medal arian. Hyd yn oed yn nes adra, roedd rhywun yn amau ai Jeremy Clarkson yw golygydd Radio Wales wrth i raglenni ffonio i mewn ddeffro’r deinosoriaid gwrth-Gymraeg gyda phynciau trafod fel “does the Welsh language get on your nerves” a “should the Urdd Eisteddfod be bilingual”? A’m gwaredo.

Chafodd Radio Cymru mo’r flwyddyn hawsaf, wrth i’r amserlen newydd roi taw ar Dafydd a Caryl hynod boblogaidd amser brecwast a chyflwyno’r byddarol Tommo i’r genedl amser te. Mae’n anodd gen i gredu mai’r DJ o Aberteifi sy’n bennaf gyfrifol am golli 40,000 o wrandawyr rhwng mis Gorffennaf a Medi eleni, ond dyw’r holl recordiau Saesneg fawr o help i achos Betsan Powys. Un o berlau’r cyfrwng, fodd bynnag, oedd Dod at ein Coed, gyda Llion Williams yn ein tywys ar daith ddiddorol tu hwnt, o lannerch arbennig i goffau anwyliaid yn Llŷn i enwau coedlannau Cymraeg y brifddinas.

Tybed beth yw ymateb y Dr Meredydd Evans i helyntion ei gyn-gyflogwr? Mr Adloniant Ysgafn BBC Cymru 1963-1973 oedd testun portread arbennig Gŵyl Ddewi, Merêd, gyda golygfeydd hyfryd ohono’n dawnsio’n sionc i’w albwm o ganeuon gwerin a farnwyd ymhlith goreuon y New York Times 1954. Mae Cerys Matthews yn fythol ddiolchgar i Merêd a Phyllis Kinney am gofnodi cymaint o’n hen alawon traddodiadol, ac roedd ei chyfres Y Goeden Faled yn gyfuniad o ganu, hanes a chysylltiadau rhyngwladol ein clasuron fel ‘Moliannwn’. Bechod am ei MBE hefyd.

O ran dogfen, dwy raglen hynod ddirdynnol sy’n aros yn y cof yw rheiny gan gyflwynwyr plant y Sianel. Geraint Hardy ac Owain Gwynedd, y naill wedi’i fagu gan fam alcoholig (Yr Hardy’s: Un dydd ar y tro) a’r llall yn faban pan gollodd ei dad trwy hunanladdiad (Iselder: Un Cam ar y Tro). Diolch i’r ddau am siarad mor agored am bynciau y byddai’r rhan fwyaf ohonom yn dymuno’u cadw’n glep y tu ôl i ddrysau caeedig.

Braf clywed rhai o leisiau dieithr y gogledd-ddwyrain yn ystod y flwyddyn, gyda chyfres Wrecsam di Wrexham yn profi bod yr iaith yn dal i frwydro byw ar y ffin wrth i ni gwrdd â chymeriadau’r bragdy, siop trin gwallt, y Cae Ras a thafarn gydweithredol Saith Seren. Darlun sobreiddiol iawn a gafwyd yn Pleidiol Wyf i’m Gwlad? ar y llaw arall, wrth i Beti George gamu’n anfoddog i dafarn yn drybowndio o gefnogwyr tîm Lloegr yn Shotton, Sir y Fflint, a chroes San Siôr yn cyhwfan o dai’r ardal. Mi fuasai ymgeisydd Llafur Rochester lawn mor anghymeradwyol. 

Pwy feddylia y byddai cyn-actor sebon yn rhawio mewn cae silwair yn esgor ar un o lwyddiannau’r haf? Llwyddodd Olion: Palu am Hanes i ddenu ton o archaeolegwyr soffa, wrth ddilyn Dr Iestyn Jones yn datgelu teml Rufeinig yn Nyffryn Conwy a bryngaer oes yr haearn yn Llandre. Cyfres arall, a mwy o bres yn y pot pridd, os gwelwch yn dda S4C.

Ac i gloi, ailwampiwyd amserlen bnawn Sul wrth i’r Clwb ddisodli omnibysiau Pobol a Heno. Ond pinacl chwaraeon 2014 oedd Seiclo: Le Tour de France gyda Rhodri Gomer a’r giang yn caboli’u Ffrangeg TGAU ac Alun Wyn Bevan yn llawn angerdd arferol.

Parhau i ddarllen

shitclic: Adduned 2015….

… dwi am ailafael yn y blogfyd… gwyliwch y gofod…ffêmys lasd wyrds. Parhau i ddarllen

shitclic: Dysg a dawn

Tonic Bro Taf

Maddeuwch i mi am fod braidd yn ddwl/ara’ deg drannoeth llesmair y Gêm Enfawr. Dyna lle’r oeddwn i’n awchu am bennod gyntaf o Gwaith Cartref, ac yn ddiolchgar am grynodeb agoriadol o’r un ddiwethaf er yn dal mewn penbleth. Ble mae Simon Watkins ar ôl i’w ddyweddi fachu’i ffrind gorau, a beth ydi hanes Nerys Edwards yr athrawes ddrama? Mae Beca, yr athrawes ymarfer corff drwblus, hefyd yn absennol. Ond dyna ydi hanfod ysgol, debyg, lle mae athrawon yn symud i borfeydd brasach neu’n gadael dan straen targedau’r Tsar Addysg Leighton Andrews, ac enwau newydd ar y gofrestr fel y disgyblion hwythau. Ac mae ’na sawl wyneb newydd ym Mro Taf y tymor hwn, rhwng Mr Aled Jenkins (Gareth Jewell) Cerdd sy’n llwyddo i wylltio a swyno’r Dirprwy o bosib; Miss Llinos Preece (Elin Phillips) Gwyddoniaeth gydag obsesiwn colli pwysau; a Brynmor Davies (Bryn Fôn) sy’n dod i achub yr adran fathemateg â dos go dda o ddisgyblaeth hen ffasiwn. Mae ’na botensial am densiwn annioddefol wedi i’r fam newydd Sara Harries (Lauren Phillips) ddychwelyd i’r adran gelf a gwneud llygaid ‘lladdai nhw’ ar Dan a Grug o bell. Ond yr elfen orau heb os yw’r hiwmor sy’n britho’r awr, yn enwedig golygfeydd Gemma Haddon (Siw Hughes) a Gwen Lloyd (Rhian Morgan) sydd efallai’n destun edmygedd benywaidd arall. Does dim angen i Rhodri Evans agor ei geg fel y Pennaeth Rhydian Ellis, gan fod ei osgo a’i stumiau yn gelfydd o gomic wrth geisio cadw trefn ar staff sy’n fwy o lond llaw na’r plant, a chodi’i Ysgol o gywilydd gwaelodion Band 4. Ond ai fi yw’r unig un sy’n meddwl bod Wyn Rowlands Cymraeg (Richard Elis) yn fwy o gymeriad panto nag erioed, yn llawn sylwadau coeglyd ac yn rholio’i lygaid yng nghefn pawb? Dim ond cyfres neu ddwy ôl roedd y ffŵl diniwed hwn yn hen snichyn budr gyda’r genod. Ond ar y cyfan, mae’n bleser dychwelyd i’r ’stafell ddosbarth a mwynhau awr yng nghwmni cymeriadau rydych chi’n malio amdanyn nhw.


Prin gallwn i ddweud yr un peth am gymeriadau Teulu yn anffodus, a fu’n cicio a brathu, gweiddi a godinebu am bum cyfres cyn cymodi mewn glân priodas yn y Cei. Er, mae rhywun yn amau y bydd Llŷr unig druan yn paffio yn erbyn ei gysgod ei hun am byth ym Mryncelyn, ar ôl cael allweddi’r aelwyd gan ei fam. Er mai dim ond y bennod olaf welais i, does dim dwywaith ei bod hi’n boblogaidd – llwyddodd y bennod gyntaf i ddenu 67,000 o wylwyr nôl ym mis Ionawr, bron ddwywaith gymaint â ffarwel fawr Alys – a’i bod hi’n wledd i’r llygaid yn y dyddiau darbodus blin ohoni, ond roedd i’n bryd cau pen y mwdwl. Mi fydd hi’n chwith heb gyfraniadau trydar @DrJohnFfug bob nos Sul hefyd. Pwy a ŵyr, efallai y gwelwn ni’r Morganiaid ac Aberaeron hirfelyn tesog yn ôl am sbesials yn y dyfodol. Wedi’r cwbl, mae cenhedlaeth ifanc a hen hen stejars Dallas (Channel 5) newydd gladdu JR yr wythnos hon.Ta ta TeuluParhau i ddarllen

shitclic: Pererin wyf

 

Mae cryn dipyn ohonom wedi gwneud y daith i bendraw’r byd, a ffeirio Cymru fach am Awstralia enfawr. Dyna chi gyndeidiau Kylie a Danni o Faesteg, Rolf Harris o Ferthyr, Naomi Watts o Fôn a Russell Crowe o Wrecsam. Heb anghofio Julia o’r Barri wrth gwrs, sy’n ddim llai na Phrif Weinidog ei gwlad fabwysiedig heddiw. Y Cymro diweddaraf i bacio’i sbectols haul, ei het Panama a bwcedaid o eli ffactor 50 – yn ogystal â chagŵl melyn poenus o lachar – oedd Aled Sam, fel rhan o gyfres ffeithiol newydd epig Yr Anialwch. Mae’n un o chwe wyneb cyfarwydd lwcus sy’n cael teithio i anialdiroedd Jiwdea a’r Gobi, Namib a’r Atacama, lle mae natur a dyn wedi addasu dan rai o’r amgylchiadau mwyaf heriol wyneb daear.

Nid bod y cyflwynydd yn mwynhau’r profiad pum seren wedi’i aerdymheru i’r eithaf rhag gwres tanbaid hanner can gradd yr outback chwaith. Wel, nid o flaen camera beth bynnag. Yn hytrach, treuliodd noson mewn sach gysgu dan sêr diderfyn y diffeithwch, toileda tu ôl i’r prysgwydd, a rhannu pryd o gynrhon larfa (“blas cnau a wyau”) a darn o fadfall (“blas cyw iâr”) gyda thair menyw borigine. Mae’n siŵr bod dyddiau hawddfyd 04 Wal: Gwestai’r Byd yn ymddangos fel breuddwyd i’r Bonwr Sam bellach. Oedd, roedd hon yn ddelwedd go wahanol i swbwrbia dosbarth canol Neighbours a syrffwyr eurfrown Home and Away. Cafodd Aled beint neu dri yng nghwmni slochwyr y William Creek Hotel – tafarn ddiarffordd 200km o’r dref agosaf, a deg awr i’r gogledd o ddinas Adeilade – a deffrodd yn blygeiniol i weld criw o “Ringers” neu ffermwyr ifanc yn corlannu miloedd o wartheg a lloi yng nghanol y llwch, gyda chymorth awyren a motobeics yn lle’r hen Shep. Cafodd gêm o golff gefn liw nos gyda rhai o drigolion prifddinas opal y wlad, Coober Pedy, gan gynnwys Phil Lewys o Abertyleri a lwyddodd i naddu cartref o’r graig oerach.

Cyflwynwyd llu o ffeithiau anhygoel am y lle, fel fferm Anna Creek Station sydd â mwy o erwau na Chymru gyfan, a Llyn Eyre sy’n ddigon mawr i lyncu Ffrainc, yr Eidal a’r Almaen yn un. Ond gogoniant cyfresi o’r fath yw’r gwaith camera, a bydd yr olygfa o’r dwsinau o raeadrau yn llifo i lawr craig Uluru wedi storm yn aros yn y cof am sbel hir.

Mi fuaswn i wedi hoffi clywed mwy am ŵyl a gwaith y brodorion yn ogystal â’r ffermwyr a’r mwyngloddwyr gwyn, a chlywed sut siâp sydd ar eu hiaith a’u traddodiadau heddiw. Ond fel yr awgrymodd Aled Sam, mae’n debyg ein bod yn ffodus o gael cip ar y gymuned aboriginaidd o gwbl, felly dylem fod yn ddiolchgar am friwsion.

Parhau i ddarllen

shitclic: Eira mawr, siarad mân

Mae eira mawr 1982 yn gyfystyr â Sulwyn Thomas a’i Stondin, wrth i bobl ddefnyddio’r radio fel cyfrwng cyfathrebu mewn cyfyngder, a ffonio i gyhoeddi pa ffordd neu ysgol oedd wedi diflannu dan luwchfeydd. Hyn ymhell bell cyn dyddiau’r cyfryngau cymdeithasol wrth gwrs, pan fo penaethiaid ysgol yn e-bostio’r newydd i rieni a phob copa het wlanog yn tecstio lluniau o’r stwff gwyn i brif raglenni newyddion y dydd. Un o’r gohebwyr dros ben llestri oedd Nick Palit Wales Today, a ddefnyddiodd ei stumiau dwys-ddifrifol gorau posibl i ddisgrifio’r strach o gyrraedd swyddfa Llandaf fel petai’n byw wrth droed Pen-y-fan yn hytrach na chyrion y brifddinas. I fi, bydd tywydd mawr 2013 yn gyfystyr â chlywed Tudur Owen yn rhefru a rhuo am effaith ychydig gentimedrau o eira ar wledydd argyfyngus Prydain. Mae rhaglenni prynhawn Gwener a Sadwrn yn enghraifft berffaith o addasu’n llwyddiannus i streic y cerddorion, gyda digon o gomedi (y gyfres sebon ŵ-ŷ-misus Bron Meirion a’r slot ‘gair Cymraeg y dydd’), herian Manon Rodgers (trwy gyfrwng Skype ar ôl iddi fethu â chyrraedd y stiwdio o grombil arctig Môn), rhagflas o arlwy chwaraeon y penwythnos, a chasgliad recordiau amrywiol a difyr Dyl Mei (Rosalind Lloyd ochr yn ochr â John Cale!) Gwych. Er, efallai na fyddech chi mor frwd os ydych chi’n blisman iaith neu’n cadw cathod…

Clywais ambell un yn cwyno mai rhaglen-radio-ar-y teledu ydi Cadw Cwmni gyda John Hardy (Rondo) yn y bôn, ond dwi’n cael blas arbennig arni. Mae’n fformat syml a gweddol rad, dybiwn i, sy’n hollbwysig i’r Sianel ddarbodus sydd ohoni. Gosodwch gadeiriau esmwyth mewn stiwdio fechan ddi-gynulleidfa, a chyflwynydd profiadol yn holi gwesteion cyffredin yn hytrach na selebs ‘ylwch fi’. Clywsom eisoes am brofiadau un o fomwyr Tryweryn, cyfreithiwr a fu’n rhan o’r ymchwiliad i gyflafan Bloody Sunday, a hanes hyfryd dau faciwî o Lerpwl a drodd yn Gymry Cymraeg pybyr, diolch i’w teuluoedd mabwysiedig yn Nhalgarreg a Llanrwst. Yn wir, mae’r straeon mor ddifyr nes ei bod hi’n biti eu torri’n eu blas. Byddai’n well neilltuo rhaglen gyfan i un gwestai er mwyn treiddio’n ddyfnach o dan yr wyneb arwynebol.

Roeddwn i’n barod i arthio bod hanner awr yn ormod i Fi neu’r Ci (Telesgop), cyfres newydd am ddarpar gariadon y genedl. Pan glywais hys-bys fisoedd yn ôl am gystadleuwyr yn canlyn anifeiliaid anwes cyn bachu’r perchennog, aeth ias oer Tipit-aidd drwyddaf. Doedd y gwirionedd ddim mor boenus wedi’r cwbl, gydag ‘Al’ o Dregaron yn bwydo, gwarchod a hyfforddi anifeiliaid dwy ferch o Sir Benfro (a sbecian drwy’i llofftydd a’u drôr nicers) wrth i’r merched ysbïo arno ar eu cyfrifiaduron, cyn gorfod dewis rhwng “Talia a’i shih tzu siapus” neu “Katie a’i phoni ffansi” meddai’r llefarydd Ifan Jones Evans. Unwaith eto, fe orffennodd y cyfan yn rhy sydyn gyda dim ond pum munud ola’r rhaglen yn dilyn y cwpl ar ddêt sgod a sglods ar brom Aberystwyth.

Parhau i ddarllen

shitclic: O’r Cwilt Cymreig i gân Dy Fam

“Y Cwilt Cymreig” gan Margaret Williams gychwynnodd bopeth ym 1969. Roedd BBC Cymru bron marw eisiau ymuno â’r Eurovision ar y pryd, a’r canlyniad oedd Cân i Gymru. Byth ers hynny – heblaw am ’73 am ryw reswm – mae cantorion amrywiol Gwlad y Rasta Gwyn wedi canu mawl i Dafydd ap Gwilym a Wini, crefu ar Gloria i ddod adra, ffeindio’u hunain mewn twll triongl, poeni am nwy yn y nen a mwydro am lwynogod, haul a ’sgotwrs dwylo gora, cyn dal bws i’r lleuad. Diflannodd y freuddwyd gwrach Ewropeaidd a phenderfynwyd canolbwyntio’n hytrach ar lwyfannu sbloets Gŵyl Ddewi er mwyn anfon band o Gymru i ’steddfod dafarn yn Iwerddon. Newidiodd y fformat dros y degawdau, o sgorfwrdd nul point i bleidlais ffôn, panel o wylwyr ar gamerâu byw o Wynedd i Went, cyfraniadau trydar a phanel XFactor yn darlledu o lefydd mor chwaethus â champfa Afan Lido. Ie, tra bo’r Ewropeaid yn cael serennu ar lwyfannau Jerwsalem, Berlin a Malmö, roedd y Cymry’n mynd i Bort Talbot. Roedd cân gan Arfon Wyn yn rhan mor anhepgor o’r ffeinal â chyflwynwraig benfelen a’r boi “bwrlwm” cefn llwyfan, cyn i’r cwmni cynhyrchu ddechrau anwybyddu pob cais gan hen rocars mewn denim a Rhydian Bowen Phillips, a ffafrio’r kids o! mor cŵl gyda chaneuon C2aidd efo dos go lew o agwedd a Modrybedd sgrechlyd yn y rhes flaen.

Os ydi S4C mor frwd dros y gystadleuaeth, pam nad yw’n anfon y buddugwr blynyddol i gystadleuaeth Liet International, eurovision yr ieithoedd llai a gynhaliwyd yn Asturias, gogledd Sbaen, y llynedd? Lleuwen o Lydaw – Lleuwen Steffan gynt o Riwlas – ddaeth i’r brig gyda chân Lydaweg, yn erbyn cystadleuwyr o’r Alban, Gwlad y Basg, Corsica, Fryslân a Sardinia ymhlith eraill. Mae hon yn cael ei darlledu’n fyw ar orsafoedd teledu Ewrop ac felly’n gwneud mwy o synnwyr na’r Ban Geltaidd ddisylw, felly beth amdani eleni S4C?

Wedi dweud hynny, efallai na gymeraf y gystadleuaeth o ddifri fyth eto diolch i griw athrylithgar Dim Byd fel Cân i Gymru. Os fuon nhw’n crio chwerthin gymaint yn y stafell olygu ag y gwnes i ar y soffa adra, dwi’n synnu iddi weld golau dydd o gwbl. Pob clod iddyn nhw am dyrchu drwy’r archifau, darganfod perlau/erchyllterau’r gorffennol (Ieuan Rhys? Gareth Glyn? Wir?!), a throsganu gyda hiwmor swreal a choch iawn ar brydiau. O Dafydd Iwan yn ei morio hi’n Saesneg i fersiwn gignoeth Margaret Williams o gyfansoddiad Tew Shady, roedd angen rhewi’r sgrin ac ailchwarae hon dro ar ôl tro i werthfawrogi pob jôc. Chwarae teg hefyd i’r hen Fargaret, Tony ac Aloma, Hogia’r Wyddfa ac eraill am ymuno yn yr hwyl a chwarae’n gwbl o ddifrif. Hiwmor unigryw Cymraeg ar ei orau.

A na, dwi ddim eisiau mynd yn agos i bali Corwen efo Alys.

Parhau i ddarllen

shitclic: Cymru, Lloegr a Denmarc

Daeth un o’m hoff gyfresi diweddar i ben wythnos diwethaf. Roedd Llefydd Sanctaidd i’r dim ar nos Sul diog rhwng smwddio a’r ciando, y golygfeydd godidog yn denu ac Ifor ap Glyn yn gyflwynydd huawdl, os socian weithiau, mewn Cymraeg naturiol braf yn hytrach na darllen cyfieithiad clogyrnaidd o’r Saesneg. Rhwng honno a thywyslyfrau gwych John Davies a Gwyn Thomas, mae ’na doreth o lefydd newydd i ymweld â nhw pan ddaw’r gwanwyn, o Gapel Gofan Sant yn Sir Benfro i Abaty Whitby ac Ynys Lindisfarne. Ac i’r rhai ohonoch sy’n hoff o ffidlan efo’r ffôn lôn ddiweddaraf, mae ‘na ‘app’ newydd Cymraeg i’ch tywys i un o’r 37 lle sanctaidd a welwyd ar y sgrîn, sy’n sicrhau bod gwaddol y gyfres yn parhau. Gwych. Cydgynhyrchiad rhwng Cwmni Da o’r Felinheli a Western Front Films o Dorset oedd hon, ac mae’n debyg y bydd ’na fersiwn Saesneg Holy Places ar BBC Four yn y dyfodol. Ai Ifor Ap fydd y cyflwynydd, ac os felly, a fydd yn siarad Saesneg Cocni fel un o blant Llundain?

Mae’n ymddangos bod S4C yn rhoi cryn fri ar gynhyrchu rhaglenni ar y cyd â chwmnïau a sianel eraill. Cefais ddiawl o déjà vu o wylio’r rhaglen apocalyptaidd Y Tywydd: O Ddrwg i Waeth (Tinopolis Llanelli) fis yn ôl, gan fod y graffeg a’r effeithiau arbennig yn gyfarwydd ar y naw – cyn deall wedyn mai fersiwn gefn-gefn o Is Our Weather Getting Worse? (Pioneer Productions, Llundain) a welais ar Channel 4 dros y Dolig oedd hi, gydag ambell olygfa ychwanegol o ddilyw Llanelwy a Llanbêr yn fersiwn Erin Tywydd. Newydd gwych arall ydi bod cwmni Green Bay o Gaerdydd ar fin cyflwyno cyfres epig chwe rhan Yr Anialwch gyda chyflwynwyr fel Ffion Dafis, Lowri Morgan a Jason Mohammad yn ein tywys drwy ogoniannau’r Sahara, perfeddwlad Awstralia ac anialdir Namibia ymhlith eraill. Damia bod gwasanaeth Clirlun wedi dod i ben, tra bydd gweddill y byd yn cael mwy o wledd i’r llygaid gyda Deserts mewn HD llawn. Mae’r Sianel dan anfantais enfawr yn hyn o beth – eisoes, clywais am lu o wylwyr Cymraeg yn cefnu ar ddarpariaeth rygbi S4C er mwyn gwylio’r Chwe Gwlad ar sianel BBC HD. Gwell llun clir fel cloch na sylwebaeth gaboledig Huw Eic?

Y newyddion mwyaf cyffrous i mi’n bersonol, ydi’r darpar ditectif drama Mathias (Fiction Factory), ffrwyth cydweithio rhwng S4C a BBC Cymru-Wales. Gwyddom eisoes mai Richard Harrington sy’n chwarae’r brif ran ochr yn ochr â Mali Harries, felly digon o bosibilrwydd am densiwn yn fanno, rhywiol neu beidio. Aber a’r cylch ydy un o’r prif gymeriadau eraill, felly bydd bwrdd croeso Ceredigion yn glafoerio am gyfle i werthu’r ardal i ymwelwyr Nordig ar ôl i sianel Danmarks Radio brynu’r gyfres yn barod. Dychmygwch pa mor wych fyddai gweld drama Gymraeg gydag isdeitlau Saesneg ar y sianel honno a BBC Four, ond dwi’n amau mai’r fersiwn Saesneg Hinterland gaiff ei darlledu dros Glawdd Offa. Sôn am golli cyfle euraidd i addysgu’r byd a’r betws a rhoi stamp cwbl unigryw i’r genre hynod boblogaidd hwn.

 Inspektør Tom Mathias fra Wales

Parhau i ddarllen

shitclic: Pa newydd?

Mae eisiau amynedd Job i fod yn ben bandit Radio Cymru y dyddiau hyn. Os nad ydi beirdd a chantorion y genedl wedi pwdu efo chi, mae’ch bali newyddiadurwyr ar streic undydd a’r gwrandawyr yn prysur troi cefn arnoch fel cwsmeriaid lladd-dy Llandre. Mae’r ffigurau diweddar yn sobor unwaith eto – cyfartaledd o 125,000 o wrandawyr wythnosol ym mis Rhagfyr 2012, 6.7% yn llai na Rhagfyr 2011 a 32.4% yn llai na degawd yn ôl. Colli tir fu hanes y chwaer orsaf Saesneg hefyd (436,000 yr wythnos, gostyngiad o 6.8% ers Rhagfyr 2011) tra mai Radio 2 oedd y ffefryn clir yng Nghymru (872,000 yr wythnos).Un newydd da i Siân Gwynedd ydi’r ffaith fod ein cantorion roc a phop wedi dychwelyd i gorlan Radio Cymru dros dro, wrth i’r Gorfforaeth Lundeinig ymroi i dalu £50,000 i dribiwnlys yn hytrach na chyfrannu’n syth at gronfa Eos, y corff hawliau darlledu Cymraeg. Mae ’na rywbeth yn drewi fan’na. Ar un llaw, fe wnaeth y ‘streic’ orfodi cyflwynwyr a throellwyr disgiau’r orsaf i weithio’n galetach i’n difyrru ni, a dewis peth wmbredd o gerddoriaeth newydd a gwreiddiol o bedwar ban byd yn lle dibynnu ar restr gyfrifiadurol yn unig. Ac mae ’na berlau comedïol ymlaen bob nos Wener ar raglen Gethin Evans nad yw’n dibynnu’n ormodol ar recordiau i lenwi’r seibiau hir chwithig, wrth i’r cyflwynydd a’i seidcic Geraint Iwan gynnig comisiynau newydd i S4C, trafod straeon newyddion odia’r wythnos a gwylio-a-trydar am Teulu am y tro cyntaf erioed. Ar y llaw arall, mae rhywun yn falch o groesawu un o’r 30,000 o ganeuon aelodau Eos wedi mis o seiniau collwrs Cân i Gymru. Feddyliais i erioed y buaswn i’n clywed Nikki Fox a Derfel byth eto, a dwi ddim eisiau am sbelan go lew eto diolch yn fawr iawn.Mae ailwampiad newyddion yr orsaf wedi ennill ei blwyf erbyn hyn. Mae arwyddgan newydd Post Cyntaf yn gleniach i’r glust ben bore, ac mae ’na fwy o drafod gemau pêl-droed y noson gynt diolch i ddylanwad Dylan Ar y Marc Jones. Ar wahân i hynny a chwarae gêm newid cadeiriau gyda chyflwynwyr profiadol, mae’r fformiwla lwyddiannus yn parhau. Trueni nad fyddai’r bosus yn caniatáu hanner awr ychwanegol i Rhodri Llywelyn a Gwenllian Grigg ar y penwythnos hefyd, er mwyn cael mwy o sylwedd na’r rhaglen news lite fore Sadwrn. Ar ben hynny, mae ’na ormod o “sori i darfu arnoch chi ond ma’ amser yn brin, diolch yn fowr”. Mae straen y stopwatsh yn broblem i ambell gyflwynydd sy’n baglu dros ei eiriau a pheri i’r gwrandäwr hanner effro golli rhediad y stori. Ac yn ’sgytwad i’r system wedi cyflwyniad hamddennol braf Galwad Cynnar o’u blaenau.

Parhau i ddarllen